Havayolu Yönetimi

Yorumlar

Transkript

Havayolu Yönetimi
Havayolu
Uzm. Dr. Emin Gökhan Gençer
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğiti ve
Araştır a Hasta esi A il Tıp Kli iği
Patofizyoloji:
E tü asyo kararı:
• Havayolu ütü lüğü ü sağla
ası veya koru
• Ventilasyon ve/veya oksijenasyonun sağla
ası,
ası,
üstteki iki maddede yetersizlik
ve/veya
• Hasta ı kli ik duru u da kötüleş e ola ile eği i
öngörülmesi
Havayolu u sağla ası ve koru
aşarısızlık:
ası da
• Hasta havayolu açıklığı ı sağlaya ıyorsa:
•
•
•
•
Pozisyon ver,
Çe eyi kaldır,
Çeneyi it,
Oral veya azal havayolu yerleştir.
• Hasta ı gastrik içeriği i aspire etmeyi önleme
yete eği ol alı.
• Gele eksel olarak öğür e refleksi
aspirasyondan koru a ı ölçütü olarak
kabul edilir
• Öğür e refleksi or al
erişki leri % - i de
yoktur.
•
Ayrı a öğür e
refleksinin havayolu
koruyucu reflekslerin
varlığı yada yokluğu
a la ı a geldiği ile ilgili
ir ka ıt yoktur.
• Bili ç ozukluğu ola supin pozisyondaki bir
hastada gag refleksi i varlığı yada yokluğu
e tü asyo kararı ı etkileye ek ir ilgi
ver ez ve kus ayı tetikleye ilir.
• Hasta ı sekresyo ları ı ağzı da tuta il e
veya yut a yete eği havayolu u
koruya ildiği i daha güve li ir göstergesidir.
• Ö erile yaklaşı hasta ı ses çıkara il e ve
ko ut ile yut ada sekresyo ları ı ağzı da
tuta il e yete eği i sorgula asıdır.
• Opioid aşırı dozu ve hipoglise i gi i hızlı a
geri döndürülebilir nedenler haricinde genel
ka ı havayolu açıklığı ı sağla ası içi
a evra ihtiya ı ola veya oral airway i
kolay a tolere ede ile hastaları havayolu
koru ası içi e tü asyo a gereksi i i
olduğudur.
Ventilasyon ve oksijenasyonun
sağla a a ası
• Klinik çabayla geri döndürülemeyen !
• Oksije tedavisi e gerekli ya ıtı ver eye !
Solu u yet ezliği e tü asyo u te el
endikasyonudur.
• Hasta ı ge el duru u,
• Pulse oksimetri ile akıla oksijenizasyon,
• Solunum paternindeki değişiklikler,
değerle dirilerek kli ik olarak karar verilir.
• Sürekli kap ografi yardı ı ola ilir a a
pulse oksi etre değerleri güve ilir ise elze
değildir.
• Hasta ı e tü asyo ihtiya ı ı
değerle dirirke ge ellikle arteriyel ka gazı
gerekmez.
Ö görüle kli ik gidiş:
• Hasta ı havayolu açıklığı ı tehdit ede ile ek
ya da ili ç duru u u kötüleştire ile ek ir
ta ısı ola hastalar a il servis dışı a çıkarıl ası
gerekiyorsa entübe edilmelidir.
)or havayolu u ta ı
•
ası:
Büyük a il servis çalış aları da, medikal
hastalarda e tü asyo aşarısızlık ora ı % i
trav a hastaları da % ü altı dadır.
•
Elektif ge el a estezi vakaları da
ile
de ir arası dadır.
• )or havayolu u ve ola ile ek aşarısızlığı
öngörmek ekstraglottik cihaz kullanma ve
olası krikotiroto i ihtiya ı ı ö gör eyi sağlar.
• Klasik olarak a di ulası
üst da ağı a göre daha
geride ola ir hasta ı zor
e tü asyo olduğu ka ul
edilir.
Evaluate:
, , Kuralı
• Kesi i dişler arası a
parmak
• Ma di ula ı mentumu ile
hiyoid ke ik arası a
parmak
• Hiyoid kemik ile krikoid
kartilaj arası a par ak.
M—Mallampati Skoru
• Sı ıf I: Yu uşak damak, uvula ve pilikalar
görülebilir
• Sı ıf II: Yu uşak damak ve uvula görülebilir.
• Sı ıf III: Yu uşak damak ve uvula ı ta a ı
görülebilir.
• Sı ıf IV: Yu uşak damak görülemez.
*Mallampati sı ıf IV te zor ventilasyon ve zor
entübasyon beklenmelidir.
O—Obstrüksiyon veya Obezite.
• Üst havayolu(supraglottik) obstrüksiyonu
Glottisin gözlenmesini yada entübasyonun
ke disi i i ka sızlaştıra ilir.
• Epiglottit, laringeal tümör, Ludwig anjini,
boyun hematomu ya da glottik polipler
laringoskopiyi, endotrakeal tüpü geçişi i ve
balon maske ventilasyonu askılaya ilir.
N—Neck Mobility, boyu hareketliliği
• Boyu hareketi üst havayolu u köşeli yapısı ı
ye ide şekille esi ve öyle e glottisin
gözlemlenmesi için elzemdir.
• Boyu hareketliliği oy u so dere esi e kadar
fleksiyon ve ekstansiyona hareket ettirilmesi ile
değerle dirilir.
• Boyun ekstansiyonu temel harekettir.
• Koklama pozisyonuna getirecek kadar bir
extansiyon glottisi görüntülemek için yeterlidir.
• Ankilozan spondilit ve romatoid artrit gibi
iddi hareket kay ı yarata duru lar
e tü asyo u i ka sızlaştıra ilir.
• Servikal oyu luk takılı ir trav a hastası da
e sık e tü asyo güçlüğü yarata
durumlardan biridir.
Zor Balon-maske Ventilasyon: MOANS
E tü asyo güçlüğü ü ölçül esi:
• I. Derece: Glottisin
ta a ı görünüyor;
• II. Derece: Glottis
kıs e görünüyor;
• III. Derece: Sadece
epiglot görünüyor;
• IV. Derece: Epiglot da
görünmüyor
Endotrakeal tüp yerinin
doğrula ası:
• Endotrakeal entübasyonun en ciddi
komplikasyonu hipoksik eyi hasarı ile
so uçla a a laşıl a ış özefageal
entübasyondur.
• Entübasyondan he e so ra ETCO ihazı
ağla arak kez alo
aske ile
havala dırıl alıdır.
• CO2 tek kulla ı lık
kolorimetrik ETCo2
dedektörleri bir hayli
güvenilir, elverişli ve
kolay uygula ırdır.
• Spontan dolaşı ı ola
hastalarda kalitatif ya da
kantitatif olarak ETco2
ölçümü trakeal ve
özefagial entübasyon
ayırı ı yap ada
oldukça güvenilirdir.
• Nadiren entübasyon öncesi balon maske
yapıl ası veya kar o atlı içe ekleri
tüketil esi idede salı a kar o dioksiti
yala ı aşarılı e tü asyo kararı a ede
olabilir.
• Bu fe o e i arı a za a ı altı soluktur
kar o dioksit değeri i altı soluk so ra deva
etmesi trakeal entübasyonu gösterir.
• Kardiyo pulmoner arrest hastalarda gaz
değişi i yeterli ol adığı da trakeal
entübasyonda bile karbondioksit yeterli
seviyelerde ölçülemeyebilir.
• Bu durum entübe edilen kardiyak arrest
hastaları % - ı da ortaya çıka ilir.
• Diğer tü hastalarda Co değerle dir esi i
ol a ası trakeal e tü asyo u ol adığı ı
gösterir ve ivedilikle entübasyon
yenilenmelidir.
• Mümkün ise sürekli kantitatif kapnografi daha
düzgün bilgi verir.
• Balo ya da şırı ga
aspirasyon ihazları kardiyak
arrest hastalarda
sensitiftir.(%95)
• ETCO ölç e i ka ı yok ise ya da destekleyi i
bir yöntem olarak mutlaka her iki hemitoraks
ve epigastriyum dinlenmeli .
• Midede gurultu duyul ası ya da ak iğer
sesleri i duyul a ası özefageal
entübasyona delalet eder.
• P ö otoraksı ol aya ir hastada tek taraflı
solu u sesleri i azlığı özelllikle solda) ya
da duyul a ası a a ro ş entübasyonunu
bulgusudur.
• Bu duru da tüp deri liği ko trol edil elidir.
• ak iğer grafisinde krikoid kartilajı altı da ve
kari a ı üzeri de tüpü görül esi evre sel
olarak tavsiye edilmektedir.
• Şüphe deva ederse fiberoptik laringoskopi
ile trakeal kartilajları görül esi altı
sta darttır.
E tü asyo
etotları:
• Entübasyon için bir çok yöntem olsa da arrest
olmayan hastada seçilmesi gereken yöntem
hızlı ardışık entübasyondur.
Hızlı ardışık e tü asyo :
• Endotrakeal e tü asyo a a ı ile potent bir
sedatif (indüksiyon) aja ı ve bir NMBA,sıklıkla
suksinilkolin, eşza a lı uygula asıdır.
• Ayrı ayrı asa akları ardışık olarak
uygula asıdır ve her faz tek tek
pla la alıdır.
Preparation:
• Başla gıç fazı da, hasta e tü asyo güçlüğü
açısı da değerle diril eli.
• Ha gi ilaçları kulla ıla ağı ilaçları dozu e
sıra ile yapıla ağı tüp ve laringoskop
üyüklüğü ve blade tipi.
• İlaçlar çekil eli ve hazırla alı.
• Tüm gerekli ekipman tek tek kontrol edilmeli .
• Bu şekildeki ütü hastalar sürekli kardiyak
monitorize edilmeli ve pulse oksimetri
aşla alı.
• E az ir ter ihe iki iyi çalışa da ar yolu
ol alı.
• Çalış a a ihti ali e karşı her ekip a da ve
da ar yolları da ola ile eği kadar fazla ol ası
istenir.
Preoksijenasyon:
• Nor al soluk alıp vere ile sağlıklı ir erişki
için maske ile %100 oksijenin 3 dakika
solutul ası oksije satürasyonu %90 ı altı a
düş ede ö e 8 dakikalık süre sağlar.
• Bu süre obez hastalarda, son dönem
gebeliklerde ve kritik komorbiditesi olan
hastalarda daha azdır.
• Ta üç dakikalık oksijenasyon için zaman
yeterli değil ise BMV ile yüksek volü lü
soluk entübasyon için tolere edilebilen apne
za a ı ı arttırır.
• Obez hastaları preoksijenayonunun aş
yukarı pozisyo da yapıl ası desatürasyona
kadar süreyi 45 saniye kadar uzatır.
Pretreatment: Ön tedavi
• Bu basamakta süksinil kolin ve sedatizan ajan
verilmesinden üç dakika öncesinde
entübasyonun ede ola ağı refleks ya ıtları
azalta ak ilaçlar uygula ır.
• Entübasyon yoğu ir se patik salı ı a
(laringoskopiye se patik ya ıt) ve sonuçta
• Kafa içi ası ı ı art ası a ve reaktif
bronkospazma neden olur
• Özellikle küçük çocuklarda tam olarak
bilinmeyen bir nedenle bradikardi ortaya
çık aktadır.
• Şu a a kadar olası görüle ede ler aşırı
parase patik ya ıt ve süksinilkolinin etkisidir.
grup hasta özellikle ö tedavi içi adaydır:
• Reaktif havayolu olanlar,
• İ trakra iyal ası ç artışı ola lar,
• Akut ka ası ı ve kalp hızı değişiklikleri i
iddi zarar vere ile eği kardiyovasküler
ve/veya nörovasküler hastalar.
• ‘eaktif havayolu ola hastaları entübasyon
so rası ro kospaz ları artar.
• Entübasyona ağlı refleks ro kospaz ı
önlemede B2 agonistlerin veya beraberinde
lidokainin etkili olup ol adığı hala
tartış alıdır.
• Acil serviste bronkospazm nedeni ile entübe
edile astı hastaları zate albuterol al ış
ola aktır.
• Hastalara lidokain veril esi i gerekliliği
daha üyük çalış alara uhtaçtır.
• Astı hastaları, şı da bir nedenle (travma
gibi) entübe edildiği de ö esi de inhaler
albuterol ve intravenöz lidokain verilmelidir.
• Acil serviste entübe edile iddi kalp hastalığı
olan hastalar(örn.: iskemik kalp hastalığı)
havayolu girişi i de dolayı katekolamin
salı ı ı ı ö le ek a a ı ile μg/kg fentanil
uygula ası da fayda görürler.
• Art ış kafa içi ası ı ve ariz hiperta siyo u
olan intrakaraniyal ka a alı hastalar da
fentanyl uygula ası da fayda görüler.
• Lidokain (1.5 mg/kg) ile ö tedavi yapıla kafa
içi ası ı yüksek hastaları entütübasyona
ağlı kafa içi ası ç artışı ı daha az olduğu ile
ilgili ka ıt ev uttur.
• Ayrı a u hastalar eğer hipotansif değillerse
fentanyl (3 μg/kg) al alıdır.
• İdeal ola
ü kü se ö tedavi ilaçları
verildikten NMBA uygulanana kadar üç dakika
beklenmesidir.
• )a a yeterli değilse daha kısa süre de faydalı
olabilir.
Paralizi ve indüksiyon:
• Bu fazda hatalara hızlı ir şekilde ili çsizlik
sağlaya ak dozda sedatif ir aja ve taki i de
NMBA hızlı puşe şekli de uygula ır.
• Ge el olarak NMBA uygula ası da so ra
entübasyona kadar 45 dakika beklenir..
Pozisyon verilmesi:
• Hastsa ı bilinci kaybolur kaybolmaz
entübasyon için pozisyon verilmeli.
• Pozisyon genellikle boyun vüvuda göre
fleksiyonda ike aşı extansiyonda ol asıdır.
• He
aşı haemde boynun extansiyonda
ol ası ı e zer so uçlar verdiği ile ilgili ka ıt
da mevcuttur.
• Sellick a evrası ı
regürjitastonu ö lediği
ile ilgili ge el ir i a ış
olasa da so çalış alar
u u doğru ola dığı ı
göster iştir.
• Ayrı a laringoskopi
es ası da görüşü
ozduğu yö ü de ka ıt
mevcuttur.
• İ düksiyo aja ı ve NMBA, uygula ası so rası
fazda hasta bilinçsiz ve apneik olacak ve
havayolu rafleksleri ola aya aktır
• Hasta ı satürasyonu %90 ı altı a
düş edikçe BMV ile havala dır ada
kaçı ıl alıdır..
Placement of Tube:
Tüpü yerleştiril esi
• Süksinilkolin uygula ası da yaklaşık dakika
sonra hasta laringoskopiye izin verecek kadar
gevşeye ektir.
• Değerle dir e i e kolaya yolu çe e i pasif
harekete dire i e ak aktır
• ETT glottisin direk görü tüle esi altı da
yerleştirilir.
• İlk de e e aşarısız olur ise fakat satürasyon hala
% ı üzeri de ise hastayı ye ide BMV ile
havala dır aya gerek yoktur.
• Eğer satürasyonu % a ulaşırsa oksijen
rezervuarı sağla ak içi hastayı kısa ir süre
havala dır ak gerekir.
• BMV uygula ırke gastrik şiş eyi e gelle ek içi
Sellick a evrası yapıla ilir.
• Klinisyenin kararı a ve görü tü ü duru u a
ağlı olarak Sellick a evrası a entübasyon
es ası da deva edile ilir yada ırakıla ilir
• ETT yerleştirilir yerleştiril ez kaf şişiril eli ve
pozisyon kontrol edilmeli.
Postintubation Management
• A a ro ş entübasyonu ol adığı ı
doğrula ak ve ak iğerleri değerle dir ek içi
ak iğer grafisi çeklmektedir.
• Entübasyon so rası uzetdaviye uzun etkili
ajnlarla devam etmek ve beraberinde uzun
etkili sedatif ve opioid vermek gibi bir
alışka lık oluş a ıştır.
• Uygun dozda benzodiazepin (e.g., midazolam
0.1–0.2 mg/kg, IV) ve bir opioid analgesic
(e.g., fentanyl,3–5 μg/kg, IV, or morphine,
0.2–0.3 mg/kg, IV) veril esi hasta ı
ko foru u arttıra ak ve ETT ye ola se patik
ya ıtı azalta aktır.
• Uygu sedasyo ve a aljezi sıklıkla tekrarlaya
NMBA uygula ası a ola ihtiya ı ortada
kaldırır.
Kör nazotrakeal entübasyon:
Uya ık Oral Entübasyon
• Hastaya prosedüral sedasyon ve analjezi
altı da epiglottisin topikal anestazi ile
duyarsızlaştırıl ası so rası videolaringoskop
eşliği de ETT uygula asıdır.
Sadece Sedasyonal Entübasyon:
• So yıllarda oda ol aya aşlaya ıll adviced
(resulting from or showing lack of wise and
sufficient counsel or deliberation ir yaklaşı dır.
A il servis içi uygula
ası uygu değildir.
Yapıla çalış alarda geç dö e
ora ı ı arttırdığı gösteril iştir.
ko plikasyo
Farmakolojik ajan kullanmadan oral
entübasyon:
• Ya ıtsız ili çsiz ve ölü e yakı ir hastada rsı
ça ası entübasyonu gereksiz yere
geciktirecektir.
• Bilinçsiz fakat glottis açıklığı ol aya ir
hastada tek doz süksinilkolin kulla ıla ilir.
Ders Arası
Farmakolojik ajanlar:
• Nöromusküler blokörler:
Farmakolojik ajanlar:
Süksinilkolin:
• Hızlı etkilidir .tipik olarak s . içi de sağlar.
intravenöz uygula a so rası entübasyon
şartları ı
• Spontan solunum 6-10 dakikada geri döner.
• 15 dakika içinde nöromüsküler aktivite tam
olarak geri döner.
• Kontrendike olduğu duru larda o
depolarizan ajanlar tercih edilebilir.
Kardiyovasküler etkileri
• Süksinilkolin nözellikle çocuklarda negatif kronotrop
etki göstererek bradikardiye neden olabilir.
• Sins bradikardisi atropin ile tedavi edilmelidir ama
çoğu lukla ke di i sı ırlar.
• Bazı pediatrik uygulayı ılar yaş altı ça ukları atropin
ile ö tedavi edil esi gerektiği i söylese de
ka ıtla a ıştır.
• Ventriküler fibrilasyon ve asisitol ile sonuçlanan
kardiyak ritm ozuklukları ildirilse de u etkiyi
entübasyona ağlıse patik deşarj da ayırt et ek
ü kü değildir.
Fasikülasyonlar:
• Hastaları % ı da süksinilkolin ile paralizi
so rası tü vü utta düze siz kas ko traksiyo ları
görülür.
• Hastaları % si de şiddetli kas ağrısı a
rastla ır, kas ağrıları ı defasikülan kas gevşeti i
uygula ası ile ö le e ile eği e i a ılsa da
ka ıtla ış değildir.
• Süksinilkolin dozu u .
g kg uygula ası ile
mg kg a gör daha az fasikülasyon ve miyalji
oluş aktadır.
Hiperkalemi:
Art ış göz içi ası ı:
• Süksinilkolin hafif derecede intraoküler ası ç
artışı a ede olur.
• Penetran göz küresi yarala aları da
kulla ıl a ası gerektiği ka ısı haki olsa da
u ko uda yapıla vaka serileri güve li
olduğu u göster iştir.
Masseter Spazmı:
• Özellikle ço uklarda adire oluşa ilir.
• Non depolarizan bir NMBA ile birlikte
kulla ıl ası spaz ı çözer.
Malign Hipertermi:
• A i vü ut ısısı artışı ve şiddetli rabdomiyoliz ile
seyreder..ge etik yatkı lığı ola hastalarda
süksinikolin ve volatil aja lara ağlı ortaya çıkar..
• So dere e adirdir ve şu a a kadar a il servis
e tü asyo ları ile ilgili olarak ildiril e iştir..
• Tedavi ede ola aja ı he e kesil esi ve
intravenöz da trole uygula asıdır.(2 mg/kg IV
every 5 min to a maximum dose of 10 mg/kg)
• Eş za a lı olarak dış yö te lerle vü ut ısısı
düşürül eye çalışıl alıdır.
Refrigeration:
• İla ı uzdola ı da skla ası a il ara ası
içi de ulu ası ı e gelle ektedir.
• Süksinilkolin üretildikden sonra etkisini
zamanla yitirir.
• Buz dola ı da sakla dığı da u etki azal ası
daha yavaş olur.
• Oda ısısı da ışıkta koru ursa ay raf ö rü
vardır
• Ma tıklı ola uzdola ı da sakla a yeri e ra
ömrünü takip etmektir.
Kompetitif Ajanlar:
• Kompetitif NMBA lar ki yasal yapıları a göre
sı ıfla dırılırlar.
• Aminosteroid ajanlar pancuronium, vecuronium
ve rocuronium dur.
• Vecuronium hem histamin salgıla az nor
exhibitshem de kardiyak muskarinik blokaja
neden olmaz.
• Ayrı a ihtiyaç hali de üke
el nöromuskuler
lokaj sağlar.
• Rocuronium suksinilkolin kontrendike ise yerine
konabilecek en iyi seçenektir..
Ko petitif ir aja la hızlı ardışık
entübasyon:
• Veküronium ‘SI de kulla ıla ilk competitif
• NMBA dır,
• Opti u etkisi i ö esi de kıs i doz uygula ası ile
gösterir.
• 0.01 mg/kg aşla gıç dozu da dk. sonra 0.15 mg/kg
uygula ası sa iye so ra ta paralizi sağlar..
• Roküronium bromide (1 mg/kg IV) entübasyon
şartları ı süksinilkolinle e zer za a la ada sağar
• Etkisi dakika sürer ve a il serviste aşarı ile
kulla ıl aktadır.
i düksiyo aja ları:
• Ağrılı uyara a herhang ibir düzeyde ya ıtı ola
hasta NMBA uygula ası ile irlikte
sedasyona ihtiyaç duyar.
• Alkol yada ilaç etkisi altı da ya ıtsız ir
hastaya sedatif ajan uygulanmayabilir.
• Sa tral si ir siste i hastalığı ede i ile
bilinçsiz olan hastalar entübasyonun sempatik
etkileri i ö le ek a a ı ile i düksiyo aja ı
al alıdır.
Etomidate.
•
de eri kulla ıla ir ikmidazol derivesidir.
• Hızlı etkisi hızlı pik aktivitesi ve etkisüresi tiyopentale
benzer fakat hemodinamik olarak çok daha stabildir.
• A il serviste ‘SI uygula aları da etkisi ve güve liği
irçok kez yayı la ıştır.
• İ düksiyo dozu0.3 mg/kg IV.
• intrakraniyal a sı ı ve serebral ka akı ı ı
hemodinamiyi etkile ede düşürür.
• Bu ede le üke
el i düksiyo aja ı olarak
ta ı la ır..uzun süreli infüzyonunun endojen kortizol
salı ı ı ı askoladığ gösteril iştir.
• Daha ö eleri septik şok hastaları da
kulla ı ı ile ilgili tartış alar ol uştur.
• Bir iri ile çelişkili ir çok çalış a vardır.
Barbitüratlar:
• Propofol ve etomidat gibi yeni ajanlardan
so ra kulla ı ları iddi dere ede azl ıştır.
• 3 mgkg tiopental s .de ili ç kay ı a
neden olur
• Pik etkisini 1 dakikada gösterir.
• Etkisi 5-8 dakika sürer.
• .
• Tiyopental güçlü negatif inotrop ve
venodilatör etkisi de dolayı kardiyak
hastalarda dikkatli kulla ıl alıdır.
• Ay ı ede de dolayı hipotansif hastalarda
kaçı ıl alıdır.
• Histamin salı ı ı a neden olur bu nedenle
astı hastaları da kaçı ıl alıdır
Benzodiyazepinler:
• Midazola i düksiyo aja ı olarak kulla ıla ile ek tek
benzodiyazepindir.
• Normal indüksiyon dozu 0.2 to 0.3 mg/kg IV.
0.3 mg/kg IV, dozunda midazolam 30 sn. içinde bilinç
kay ı a ede olur.
• Etki süresi 15 - 20 dakikadır.
• Tiyopental ile karşılaştırıla ile ek kadar egatif
inotroptur.
• Hemodinamik olarak stabil olamyan hastalarda dozu
0.0-0.05 mg kg a kadar düşürül elidir.
• Düşük dozda daha geç etki gösterir.
Ketamin:
•
•
•
•
•
•
•
Fensiklidin derivesidir.
İ düksiyo dozu1 - 2 mg/kg,
Etkisi 30 snde aşlar
Pik etkisini 1 dakikada gösterir
Etki süresi 10-15 dakikadır.
Dissosiatif ir aja dır .
Gerçek bilinçsizlikten çok kataleptik bir durum ortaya
çıkarır.
• Deri ir a aljezi sağlar
• Hasta gözlerini açabilir
• Havayolu refleksleri dahil bir çok koruyucu
refleks korunur.
• Te el kulla ı ala ı akut şiddetli astı ve
hemodinamisi ozuk trav a hastalarıdır.
• Hemodinamiyi korumada etomidattan bile
üstündür.
• Ketamin doğruda bronkodilatör ol ası ve
katekolamin salı ı a ede ol ası ede i ile
şiddetli astı hataları içi e iyi ter ihtir.
• Kafa içi ası ı art ış hastalarda kulla ı ı
tartış alıdır.
• Katekolamin salı ı a ede ol ası ede i ile
or al veya yüksek ka ası ı ola kafa
trav alı hastalarda kulla ıl a alıdır.
• Bununla birlikte hipotansif kafa trav alı
hastalarda kulla ı ı fayda sağlar.
• Özellikle uya a ı ilk saati de hasta ı
korkunç rüyalar görmesine neden olabilir.
• Bu duru erişki lerde ve kadı hastalarda daha
sık görülür.
• Yüksek dozlarda ve ciddi karakterli insanlarda
daha sıktır
• Benzodiyazepin uygula ası ile ö le e ilir.
• Ketamin ile RSI uygulanan hastalara entübasyon
so rası benzodiyazepin türevi verilmelidir.
Özel klinik durumlar:
status astmatikus:
İ trakra iyal ası ı art ış hasta:
Servikal yarala
a şüphesi:
www.youtube.com/watch?v=4Fa81ur0QxM
ı line cervical stabilisation
Pediatrik entübasyon:
• Larinks yüksek oludğu içi havayolu açıla ası
fazladır
• Oksiput üyük olduğu içi oyu fleksiyonda.
• Havayolu kısa olduğu içi a a ro ş entübasyon
riski fazla.
•
yaş altı da kör nazotrakeal entübasyon
kontrendikedir.
• Süksinilkolin dozu
g/kg dır.
• yaş altı ço uklara i düksiyo ö esi .
g /kg
atropi uygula alı.
• Çocuklarda larinks huni şekli dedir ve en dar
yeri vokal kordları hemen altı da krikoid
kıkırdak hizası dadır (subglottik bölge).
• Bu nedenle düz blade kulla ılarak Miller
epiglot kaldırıl alıdır.
• Endotrakeal tüp çapı yaş/ + for ülü ile
hesaplanabilir.
• yaş altı ço uklarda kafsız havayolu
kulla ıl alıdır.
Diğer havayolu tek ikleri:
• Laringeal maske
havayolu:
ILMA
• En küçük boyu 5
numara .
•
yaş altı uygu değil.
CTrach
Video Laryngoscopes
Fiberoptic Intubating Stylets
Retrograde Intubation.
Işıklı stile:

Benzer belgeler