MonolisaTM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi - Bio-Rad

Transkript

MonolisaTM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi - Bio-Rad
Monolisa T M Anti-HBs P LUS
192 adet
72566 testi
NSA N SE RU MU ND A/P LA ZMASI N DA MM ÜN OEN ZMA T K
YÖ N TEM LE A N TI- HB A N TK ORU A L GI LAMA V E D OZAJ K T
mala tçı kalite kontrolü
Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve pazarlanan tüm ürünler, hammaddelerin teslim
alınmasından nihai ürünlerin pazarlanmasına kadar bir kalite güvence sistemi kontrolündedir.
Her nihai ürün partisi kalite kontrole tabi tutulur ve ancak kabul kriterlerine uyduu takdirde
pazarlanır.
Her partinin üretim ve kontrol dokümantasyonu irketimiz tarafından muhafaza edilir.
ÇNDEKLER
1.
TESTN AMACI
2.
TEST SUNUMU
3.
TEST PRENSB
4.
KTN ÇNDEKLER
5.
ÖNLEMLER
6.
HJYEN VE GÜVENLK TALMATLARI
7.
GEREKL OLAN ANCAK ÜRÜNLE BRLKTE VERLMEYEN DONANIM
8.
REAKTFLERN HAZIRLANMASI
9.
SAKLAMA - GEÇERLLK
10. NUMUNELER
11. ÇALIMA ARTLARI
12. KALTATF VE KANTTATF YÖNTEMLER ÇN ELDE EDLEN SONUÇLARIN
DORULANMASI
13. HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DEERLENDRLMES
14. NUMUNE VE REAKTF LAVELERNN SPEKTROFOTOMETRK YÖNTEMLE
KONTROL EDLMES
15. TEST LMTLER
16. PERFORMANSLAR
17. KAYNAKÇA REFERANSLARI
2
1 - TESTN A M ACI
MonolisaTM Anti-HBs PLUS insan serumu veya plazmasında bulunabilen hepatit B virüsünün yüzey
antijenine (anti-HB) yönelik antikorların immünoenzimatik yöntemle kalitatif ve kantitatif olarak
belirlenmesini salar.
2 - TEST SUN UMU
Hepatit B yüzey antijenine yönelik antikorların varlıı Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu tehisi
konulması ve hastalıın ilerlemesi hakkında öngörüde bulunulması açısından önemli bir etkendir. Akut
enfeksiyon safhasındaki hastalarda, anti-HB'ler vakaların hemen hemen yüzde 80'inde Hepatit B yüzey
antijenlerinin (HBs Ag) ortaya çıkmasından 1 ila 3 ay sonra tespit edilir. Epidemiyolojik takipler sırasında,
anti-HB Hepatit B'ye karı aılanmı bireylerde Hepatit B virüsüne maruz kalma riskini deerlendirmek,
aılama faaliyetlerini takip etmek ve özel immünoglobülinler hazırlamak için yüksek antikor
konsantrasyonlu plazmaları seçmek amacıyla kullanılır.
MonolisaTM Anti-HBs PLUS solid faz olarak Hepatit B yüzey antijenlerine (HBs Ag, alt tipler ad ve ay)
karı duyarlı kılınmı mikroplakalar ve HBs Ag yüzey antijeni (alt tipler ad ve ay) ile iaretlenmi
peroksidazlı (yabani turp) bir konjugat kullanan sandviç tipi bir direkt EIA testidir. Anti-BHs
konsantrasyon seviyeleri Dünya Salık Örgütü tarafından hazırlanan "WHO AntiHBs Reference
Preparation" temel alınarak belirlenmitir ve mililitre baına Uluslararası Birimin binde birlik oranları
(mUI/ml) cinsinden ifade edilir. 10 mUI/ml'ye eit veya daha yüksek bir seviye genellikle aılamadan
sonra Hepatit B virüsüne karı standart bir koruma seviyesi olarak görülür. mmünite eik seviyesi
olarak, 10 mUI/ml minimum konsantrasyon seviyesinin kontrol edilmesi, aı olmu ve daha sonra Hepatit
B virüsüne maruz kalmı bireyleri uygun ekilde takip etmek için gereklidir.
3 - TEST PR ENS B
Numuneler ve Kontroller Hepatit B yüzey antijenine karı duyarlılık kazanmı kaplarda inkübe edilir.
Numunelerden birinde veya kontrollerde mevcut anti-HBs antikorları antijenlere balanarak immünolojik
bir kompleks oluturur. Numune fazlası bir yıkama aaması ile elimine edilir. lave edilen konjugat
kaplarda daha önce oluturulan antijen/antikor komplekslerine balanır. Konjugat fazlası bir yıkama
aaması ile elimine edilir; ardından bir enzimatik developman solüsyonu her kaba ilave edilir. Bunu bir
inkübasyon aaması takip eder.
Eer bir numunede anti-HBs antikorları var ise, HRP balı enzimi kromojen solüsyonun TMB'sinin
boyanmasına yol açar ve TMB mavi olur. Durdurma solüsyonunun ilave edilmesinden sonra, mavi
substratın rengi sarıya döner.
Anti-HBs antikoru içermeyen numunelerde, substratın rengi kaplardan kaybolur, inkübasyon aaması
sırasında ve durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra, kaplar renksiz hale gelir.
Spektrofotometri ile ölçülen renk younluu numunedeki anti-HBs konsantrasyonu ile orantılıdır.
Her numune için spektrofotometri ile ölçülen absorbans deerleri 10 mUI/ml kalibratör yardımıyla
belirlenen bir eik deer (Vs) ile karılatırlır.
3
4 - KTN ÇND EKL ER
Tüm reaktifler sadece in vitro tehis koyma amacına yöneliktir.
ETKETLEM
E
REAKTFLER N N TEL SUNUM
R1
MKROPLAKA:ad ve ay alt tiplerine ait (insan) Hepatit B virüsü
yüzey antijenleri ile duyarlı kılınmı 8 kaplık 12 erit
R2
KONSANT RE YIKAMA SOLÜSYO NU (20X)
NaCl, pH = 7,4 Tris Tamponu
TM
Koruyucu: ProClin 300 (%0,04)
1 ie
235 ml
C0
NEGATF KON TROL
Dana fötüs serumu ve protein stabilizörü ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
2,2 ml
C1
10 mUI/ml KALB RATÖR Ü*
Anti-HBs antikorları (insan), dana fötüs serumu, protein
stabilizörü ve ilave renkli göstergesi ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
3 ml
C2
POZT F KO NT ROL - 100 mUI/ml KALBRATÖ R
Anti-HBs antikorları (insan), dana fötüs serumu, protein
stabilizörü ve ilave renkli göstergesi ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
2,2 ml
C3
400 mUI/ml KALBRAT ÖR Ü
Anti-HBs antikorları (insan), dana fötüs serumu, protein
stabilizörü ve ilave renkli göstergesi ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
2,2 ml
C4
1000 mUI/ml KALBRATÖ RÜ
Anti-HBs antikorları (insan), dana fötüs serumu, protein
stabilizörü ve ilave renkli göstergesi ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
2,2 ml
R6
NUMU NE S ULAND IR IC ISI
Dana fötüs serumu, protein stabilizörü ve ilave renkli göstergesi
ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,1)
1 ie
27 ml
R7a
KONSANT RE KONJ UGAT (1 1X)
Peroksidaz ve protein stabilizörü ile iaretlenmi ad ve ay
(insan) alt tiplerinden oluan HB antijenleri karıımı ilave
edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,5)
1 ie
2,5 ml
R7b
KONJUGAT SULAN DI RI CIS I
Dana fötüs serumu ve protein stabilizörü ilave edilmi tampon
Koruyucu: ProClinTM 300 (%0,1)
1 ie
25 ml
R8
SUBSTRAT TAMPONU
% 0,015 H 2O2 ve % 4 Dimetilsülfoksit (DMSO) içeren
sitrik asit ve sodyum asetat pH 4,0 solüsyonu
1 ie
60 ml
R9
KROMOJEN
Tetrametil benzidin (TMB) içeren solüsyon
1 ie
5 ml
DUR DU RMA SOLÜSYO NU
1 N sülfürik asit solüsyonu
1 ie
28 ml
R10
2 mikroplaka
* Kontrol kalibrasyonu dahili bir referans temel alınarak yapılır; bu dahili referansın kalibrasyonu da
1st IRP WHO 1977 referans preparatı temel alınarak yapılır.
4
Kiti 2-8°C sıcaklıkta muhafaza edin. Konstantre konjugat hariç tüm reaktifleri kullanımdan önce
laboratuar sıcaklıına (18-30°C) getirin. Kullanımdan hemen sonra reaktifleri yeniden 2-8°C sıcaklıa
geri getirin. Kullanılmayan eritleri kapalı poetin içinde muhafaza edin. Kurutucu maddeyi çıkarmayın.
eritleri 2-8°C sıcaklıkta muhafaza edin.
5 - ÖNLEML ER
Elde edilecek sonuçların kalitesi aaıdaki laboratuar uygulamalarına tam olarak uyulmasına balıdır:
Test ismi ve test özel tanıtım numarası her mikroplaka çerçevesinin üzerinde belirtilmitir. Bu özel
tanıtım numarası her eridin üzerinde de yer alır.
Monol isaTM Ant i-HB s PL US: Özel Tanıtı m Nu marası = 63.
Bu tanıtım numarası her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Test numarası bulunmayan veya
gerçekletirilen testin numarasından farklı olan hiçbir erit, kullanılmamalıdır.
Son kullanma tarihi geçen reaktifleri kullanmayın.
Aynı deney sırasında farklı partilere ait reaktifleri birbirine karıtırmayın.
NOT: Aynı deney boyunca hep aynı partiyi kullanmak kaydıyla, kitte teslim edilenlerden farklı
yıkama solüsyonu (etiketin üzerindeki yeil 20X ibaresi ile tanıtılan, R2), substrat tamponu (mavi
TMB buf. ibaresi ile tanıtılan, R8), kromojen (meneke rengiTMB 11X. ibaresi ile tanıtılan, R9) ve
durdurma solüsyonu (kırmızı 1N ibaresi ile tanıtılan, R10) partileri kullanmak mümkündür. Bu
reaktifler irketimizin dier ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, belli bir deneyde bir tek karıımın
kullanılması kaydıyla, yıkama solüsyonu (etiket in üzer indeki ye il 20X ibares i ile
tanıtı lan , R2) düzgün bir ekilde yeniden oluturulan farklı Bio-Rad reaktif kitlerine dahil edilmi
dier iki yıkama solüsyonundan biri ile (etiketin üzerindeki mavi bir 10X veya turuncu bir 10X ibaresi
ile tanıtılan, R2) karıtırılabilir. Ayrıntılı bilgi edinmek için teknik servislerimizle irtibat kurun.
Reaktiflerin ortam sıcaklıında dengelenmesi için, kullanımdan önce 30 dakika bekleyin.
Her türlü bulamayı önleyerek, reaktifleri özenle tekrar oluturun
Konjugatların enzimatik faaliyetini bozabilecek reaktif buharlar (asitler, alkaliler, aldehitler) veya
tozlar mevcut iken test yapmayın.
Damıtık su ile mükemmel bir ekilde yıkanmı cam aletler veya tercihen tek kullanımlık donanım
kullanın.
Mikroplakanın yıkama ileminin sonu ile reaktiflerin daıtımı arasında geçen sürede kurumasına izin
vermeyin
Enzimatik reaksiyon tüm metallere veya metal iyonlarına karı çok duyarlıdır. Dolayısıyla, hiçbir
metal unsur, konjugatı veya substrat solüsyonunu içeren farklı solüsyonlar ile temas etmemelidir.
Developman solüsyonu (substrat tamponu + kromojen) pembeye boyanmalıdır. Yeniden oluumu
takip eden dakikalar içerisinde baka bir rengin ortaya çıkması reaktifin kullanılamaz durumda
olduunu ve deitirilmesi gerektiini gösterir.
Bu preparat için tercihen, tek kullanımlık kaplar ve plastik daıtım malzemeleri veya önceden 1 N
hidroklorik asit, ardından damıtık su ile yıkanmı ve kurutulmu cam kaplar kullanın. Bu solüsyonu
güne ıınlarına maruz bırakmayın.
Her serum için yeni bir daıtım konisi kullanın.
Kapların yıkanması, yapılan ilemler açısından önemli bir aama tekil eder: tavsiye edilen yıkama
döngülerine uyun ve tüm kapların tamamen doldurulup, ardından tamamen boaltılmasına özen
gösterin. Kötü bir yıkama ilemi yanlı sonuçlar elde edilmesine yol açar.
Konjugatı ve developman solüsyonunu daıtmak için asla aynı kabı kullanmayın
6 - HJY EN VE GÜ VENL K T ALM ATLAR I
Bazı reaktifler ProClinTM 300 (0.04%, 0.1% et/ou 0.5%) içerir R43: Cilde temas etmesi halinde
duyarlılamaya yol açabilir
S28-37: Cildinizle temas ettikten sonra, derhal su ve sabun ile bol bol yıkanın. Uygun eldivenler
takın
MonolisaTM Anti-HBs PLUS kiti, insan kaynaklı olup, Hepatit B (HBV) virüsü yüzey antijeni, Hepatit
C (HCV) virüsüne yönelik antikorlar ve HIV virüslerine yönelik (HIV-1 ve HIV-2) antikorlar üzerinde
denenerek reaktif olmadıı belirlenen bileenlerdir. Bununla birlikte, hiçbir yöntem HIV, Hepatit B
veya C virüslerinin veya dier bulaıcı ajanların bulunmadıını kesin bir ekilde garanti edemez. Bu
reaktifleri ve ayrıca hastalardan alınan numuneleri potansiyel olarak bulaıcı addedin ve normal
önlemlerle kullanın.
Numuneler ve reaktifler ile dorudan temas eden malzemeyi ve ayrıca yıkama solüsyonlarını
kontamine ürünler addedin ve buna göre ileme tabi tutun.
Numunelerin veya bunları içeren solüsyonun sıçramasına engel olun.
Reaktiflerle çalıırken tek kullanımlık eldivenler takın.
"Azınızla pipetlemeyin".
5
nsan kaynaklı numunler ve reaktifler ve kontamine malzeme ve ürünler, bula
ıcı özellikleri
giderildikten sonra atılacaktır:
- Bu i
lem ya % 5 sodyum hipoklorit son konsantrasyonlu çama
ır suyuna (10 hacim kontamine
sıvı veya su için, 1 hacim çama
ır suyu) 30 dakika boyunca batırılarak
- ya da minimum 2 saat boyunca 121 °C'de otoklavlama vasıtasıyla gerçekle
tirilir.
121°C sıcaklıkta minimum 1 saat otoklavlama HIV virüslerini ve hepatit B virüsünü etkisiz hale
getirmek için en iyi yöntemdir.
DKKAT: SODYUM HPOKLORT ÇEREN SOLÜSYONLARI OTOKLAVIN ÇNE
SOKMAYIN.
Kirlenen yüzeyler % 10 sulandırılmı
çama
ır suyu ile temizlenecektir. Bula
an sıvı bir asit ise,
kirlenen yüzeyler önceden sodyum bikarbonat ile nötrle
tirilecek, ardından çama
ır suyu ile
temizlenecek ve emici kâıt ile kurutulacaktır. Temizleme i
leminde kullanılan malzeme kontamine
atıklar için öngörülmü
özel bir konteynere atılmalıdır.
Atık solüsyonları veya biyolojik numuneler içeren herhangi bir sıvıyı lavaboya atmadan önce,
nötrle
tirmeyi ve/veya otoklavlamayı unutmayın.
Güvenlik verileri fi
i istee balı olarak verilmektedir.
7 - GEREKL OLA N AN CA K ÜRÜNL E BRL KTE VER LM EY EN MA LZEMEL ER
Damıtık su
Sodyum hipoklorit (çama
ır suyu) ve sodyum bikarbonat.
10 l ila 200 l, 1 ml, 5 ml ve 10 ml'lik hacimler ölçmeye ve bo
altmaya yönelik ayarlanabilir veya
sabit, pipetler, otomatik veya yarı otomatik multipipetler.
25 ml, 100 ml, 1.000 ml dereceli deney tüpleri.
Kontamine atık konteyneri
37°C ± 1°C termostatlı benmari veya mikroplaka inkübatörü.
Manüel, yarı otomatik yıkama tertibatı veya mikrotitrasyon plakası için yıkama cihazı.
405 nm, 450 nm ve 620 nm filtrelerle donatılmı
mikroplakalar için okuma cihazı
Emici kâıt
Eldivenler
TMB'nin hazırlanması için polipropilenden imal edilmi
temiz konteynerler
8 - REA KTFLERN HAZIRL AN MAS I
MonolisaTM Anti-HBs PLUS kitinde bulunan reaktifleri kullanmadan önce, 30 dakika ortam sıcaklıında
(18-30°C) bırakarak dengelenmesini salayın.
1) Kul lanı ma hazı r reakt if ler
Mikro pla k a (R 1)
12 erit içeren her ta
ıyıcı çerçeve kapalı po
et içine konulmu
tur. Po
eti makas veya bıçak ile birle
me
noktasının 0,5 ila 1 cm üzerinde kesin. Po
eti açın ve çerçeveyi po
etten çıkarın. Kullanılmayan eritleri
tekrar po
etin içine yerle
tirin. Po
eti özenle kapatın ve yeniden +2-8°C sıcaklıkta muhafaza edin.
Numune Su landır ıcı ( R6)
Anti-H Bs Negati f Kon trol (C0)
10 mUI /m l Kal ibratör (C1)
100 mUI /m l Kal ibratör - Ant i-HB s Po zit if Kontro l (C2)
400 mUI /m l Kal ibratör (C3)
1000 mUI /m l Kal ibratör (C4)
Kullanımdan önce bir vorteks yardımıyla veya ters çevirerek reaktifleri homojenle
tirin.
2) Yeniden olu
turulaca k reakt if ler
Konsantre y ıka ma so lüsyonu (20 X): R2
Solüsyonu damıtık su ile 20 kez sulandırın.. Bu ekilde, kullanıma hazır yıkama solüsyonu elde edilir.
12 eritten olu
an bir plaka için 800 ml hazırlayın.
Konjugat solüs yonu (R7a + R7b)
Konjugat Sulandırıcısını (R7b) laboratuar sıcaklıına getirin.
Sulandırıcıyı (R7b, renksiz ila açık sarı) ve Anti-HBs Konjugatı (R7a, ye
il) kullanımdan önce ters
çevirerek karı
tırın.
6
Teste tabi tutulacak her erit için, R7a reaktifini R7b reaktifinin içinde 1/11 oranında sulandırın (Örnek:
100 l Anti-HBs Konjugatı (R7a) 1 ml Konjugat Sulandırıcısının içinde (R7b), temiz polipropilen bir
tüpte). Tabloyu kılavuz olarak kullanın. Köpük olu
umunu önlemek için yava
yava
karı
tırın.
Konjugat solüs yonu laboratuar s ıcak lıında veya +2-8°C sıcak lıkta sak landıında
güne
al mayan b ir yerde bu lundurul ma lıdır .
Konjugat solüsyonu ye
il olmalıdır. Konjugat solüsyonu laboratuar sıcaklıında 8 saat, +2-8°C
sıcaklıkta ise 24 saat dayanır.
Konjugat solüsyonu Anti-HBs Konjugat (R7a) i
esinin içerii tamamen pipete çekilerek ve Konjugat
Sulandırıcısının (R7b) i
esine doldurularak hazırlanır. Çalı
ma solüsyonunu daima kullanımdan önce
ters çevirerek karı
tırın.
Kullanımdan hemen sonra, Anti-HBs Konjugatı (R7a) yeniden buzdolabına yerle
tirin.
Konjugatın bula
masına engel olmak amacıyla, temiz eldivenler giyin ve pipet uçlarına dokunmayın.
Her eri t i çin konjugat solü syonunun haz ırlan ması .
Kullanılacak erit sayısı
Konsantre Konjugat Miktarı
(l) R7a
Sulandırıcı miktarı (ml) R7b
* 1 tam plaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
24**
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 2400
1
2
3
4
** 2 tam plaka
5
6
7
8
9
10
11
12
24
Enzi mat ik deve lop man so lüsyonu (R8 + R9)
Kromojen (R9) ile Substrat Tamponunu (R8) laboratuar sıcaklıına getirin. Kromojeni (R9) ve
substrat tamponunu (R8) kullanımdan önce ters çevirerek karı
tırın..
Reaktif R9'u reaktif R8'in içinde 1/11 oranında sulandırın (Örnek: 10 ml reaktif R8 içinde 1 ml reaktif
R9); 12 erit i
lemek için 10 ml yeterlidir. Homojenle
tirin. Enzimatik developman solüsyonunu
kullanmadan önce yava
ça karı
tırın. Kullanımdan önce 5 dakika bekleyin. Bu solüsyon 8 saat içinde
kullanılmalı ve ortam sıcaklıında, karanlıkta muhafaza edilmelidir.
Kromojen pembe olmalıdır. Ba
ka herhangi bir renk reaktifin kontamine olduunu gösterir: Bu
durumda, kromojen kullanılmamalıdır. Sadece 6 saat içinde kullanılacak miktarda reaktif hazırlayın.
Sulandırılan reaktif hacminin yapılan testin tamamı için yeterli olacaından emin olun.
Tabloyu kılavuz olarak kullanın.
Her eri t i çin en zi mat ik deve lop man so lüsyonunun haz ırlan ma sı.
Kullanılacak erit sayısı
Kromojen Miktarı (l) R9
Tampon Miktarı Substrat
(ml) R8
* 1 tam plaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12* 24**
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 2400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
** 2 tam plaka
9 - SAKL AM A VE SON KULLAN MA TAR H
Kit +2-8°C sıcaklıkta saklanmalıdır. +2-8°C sıcaklıkta saklanan kitteki her unsur kutunun üzerinde
belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir (özel bir uyarı bulunmadıı takdirde).
R1: Vakumlu po
etin açılmasından sonra, +2-8°C sıcaklıkta muhafaza edilen ve özenle kapatılan
orijinal ambalajlarındaki eritler 1 ay dayanabilir.
R2: Sulandırılmı
yıkama solüsyonu +2-30°C sıcaklıkta 2 hafta saklanabilir. Konsantre yıkama
solüsyonu (R2) +2-30°C sıcaklıkta muhafaza edilebilir.
R7a + R7b: Kon jugat solüs yonu labora tuar sı cakl ıında veya +2-8°C sıcak lık ta
saklandı ında güne
a lmayan bir yerde bulunduru lma lıdır . Konjugat solüsyonu
ortam sıcaklıında (18-30°C) 8 saat, +2-8°C sıcaklıkta ise 24 saat boyunca kullanılabilir.
R8 + R9: Yeniden olu
turulduktan sonra, karanlıkta saklanan reaktifler ortam sıcaklıında (1830°C) 6 saat boyunca kullanılabilir.
Ambalaj açıldıktan sonra, dier tüm reaktifler 2-8°C sıcaklıkta saklandıı takdirde kutunun üzerinde
belirtilen son kullanma tarihine kadar dayanır.
7
10 - NU MUNEL ER
Olaan uygulama yöntemleriyle bir kan numunesi alın.
Testler serum veya plazma numuneleri üzerinde gerçekletirilir. Sadece aaıdaki numuneler teste tabi
tutulmutur: Standart tüplerde toplanan veya bir ayırıcı jel içeren serum, EDTA üstünde toplanan plazma
veya heparin. Sitrat veya ACD üzerinde toplanan plazma kullanılması durumunda, elde edilen sonuçlar
serum üzerinde (EDTA veya heparin gibi antikoagülanlar ile toplanarak) elde edilenlerden yaklaık %20
daha düük olur. Agrega içeren numuneler teste tabi tutulmadan önce santrifugasyon ile arıtılmalıdır;
gerçekten de, partiküller veya fibrin agregaları yanlı pozitif sonuçlar üretebilir. Tarama 7 gün içinde
yapılır ise, numuneler + 2 - 8°C sıcaklıkta saklanacaktır veya -20°C sıcaklıkta dondurulmu olarak
saklanabilecektir. Dondurma/Çözdürme ilemlerini tekrarlamaktan kaçının. Üçün üzerinde
dondurma/çözdürme döngüsüne tabi tutulmu numuneler kullanılmamalıdır. Eer numuneler taınacak
ise, bunları etyolojik ajanların taınması ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun ekilde ambalajlayın ve
tercihen dondurulmu olarak taıyın.
NOT: 90 gr/l'ye kadar albumin ve 100 mg/l'ye kadar bilirubin içeren numunelerde ve ayrıca 36 gr/l'ye
kadar trigliserit içeren lipemik numunelerde ve 2,55 gr/l'ye kadar hemoglobin içeren numunelerde hiçbir
etkileim ispatlanamamıtır.
30 dakika boyunca 56°C sıcaklıkta ileme tabi tutulan numuneleri kullanmayın.
11 - ÇALI MA ARTLA RI
Önerilen protokole kesinlikle uyun.
Testin kalitesini dorulamak için, test her uygulandıında negatif ve pozitif kontrol serumlarını kullanın.
Doru laboratuar uygulamalarını kullanın.
Protokol
1.
2.
3.
Numune daıtım ve tanıtım planını özenle hazırlayın.
Testi gerçekletirmeden önce, tüm reaktifleri laboratuar sıcaklıına getirin.
Konjugat solüsyonunu (R7a+R7b), enzimatik developman solüsyonunu (R8+R9) ve R2
sulandırılmı yıkama solüsyonunu hazırlayın.
Taıyıcı çerçeveyi ve eritleri (R1) koruyucu ambalajdan çıkarın. Test açısından gereksiz eritleri 8
çıkarın ve bunların yerine bo eritler koyun.
Numuneleri, kalibratörleri ve kontrolleri aaıdaki iki yöntemden birine göre R6 numune
sulandırıcısında dörtte üç oranında sulandırın; bu ilemi:
a. Dorudan kabın içinde yapın (her kaba 25 l numune sulandırıcısı, ardından 75 l numune
veya kontrol ilave edin; köpük olumasına engel olmak için iki defa emip, püskürterek
karıtırın).
b. Kaplara ilave etmeden önce gerçekletirin (Örnek: 150 l numuneyi 50 l numune
sulandırıcısının içinde sulandırın; köpük olumasına engel olmak için yavaça karıtırın ve
kaba 100 l aktarın).
4.
5.
Not: Numuneyi ilave ettikten sonra, sulandırıcının rengi lâl renginden maviye dönecektir.
Haznelerde numune olup olmadıını 620 nm'de spektrofotometrik ölçüm yapmak suretiyle
kontrol etmek mümkündür (bkz. Bölüm 14: NUMUNE VE REAKTF LAVELERNN
SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL EDLMES).
6.
Plakayı ön yıkama ilemine tabi tutmadan, art arda aaıdakiler arasından seçilen yönteme göre
dorudan ilave edin:
Kal itat if Yönte m
-
A1'de Anti-HBs Negatif Kontrol (C0),
B1, C1, D1'de 10 mUI/ml Kalibratör (C1),
E1'de, 100 mUI/ml Kalibratör - Pozitif Kontrol (C2),
F1, G1, vs.de numuneler
Kanti tati f Yön tem
- A1'de Anti-HBs Negatif Kontrol (C0),
- B1, C1'de 10 mUI/ml Kalibratör (C1),
- D1'de, 100 mUI/ml Kalibratör - Pozitif Kontrol (C2),
- E1'de 400 mUI/ml Kalibratör (C3),
- F1'de 1.000 mUI/ml Kalibratör (C4),
- G1, vs.de numuneler
Kullanılan sisteme balı olarak, kontrollerin konumu veya daıtım sırası deitirilebilir.
7. Sızdırmazlık salamak için, mümkünse üstünü yapıkan bir film ile örterek, tüm yüzeyin üzerine
8
iyice basın.
Mikroplakayı 37°C ± 1°C sıcaklıkta 60 ± 5 dakika inkübe edin.
Yapıkan filmi çıkarın. Tüm kapların içeriini kontamine atıklar için öngörülmü bir konteynere çekin
ve kaplardan her birinin içine derhal minimum 0,375 ml yıkama solüsyonu ilave edin. Minimum 30
saniye ve maksimum 60 saniyelik bir batırma süresi (bekleme süresi) kullanın. Yeniden emin.
Yıkama ilemini en az 4 kez tekrarlayın (veya toplam, minimum 5 yıkama). Artık hacim 10 l'den az
olmalıdır (gerekirse plakayı emici bir kâıt üzerinde ters çevirerek kurutun).
10. Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı ilem döngüsünü uygulayın. .
11. 100 l'lik konjugat solüsyonunu (R7a+R7b) hızlı bir ekilde tüm kaplara daıtın. Mümkünse yeni bir
filmle kaplayın ve beklemeksizin 37°C ± 1 °C sıcaklıkta 60 ± 5 dakika inkübe edin. Not: Konjugat
8.
9.
yeil renktedir. Haznelerde konjugat olup olmadıını 620 nm'de spektrofotometrik ölçüm
yapmak suretiyle kontrol etmek mümkündür (bkz. Bölüm 14: NUMUNE VE REAKTF
LAVELERNN SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL EDLMES).
12. Yapıkan filmi çıkarın. Tüm kapların içeriini kontamine atıklar için öngörülmü bir konteynere çekin
ve kaplardan her birinin içine derhal minimum 0,375 ml yıkama solüsyonu ilave edin. Minimum 30
saniye ve maksimum 60 saniyelik bir batırma süresi (bekleme süresi) kullanın. Yeniden emin.
Yıkama ilemini en az 4 kez tekrarlayın (veya toplam, minimum 5 yıkama). Artık hacim 10 l'den az
olmalıdır (gerekirse plakayı emici bir kâıt üzerinde ters çevirerek kurutun).
13. Otomatik bir yıkayıcınız var ise, aynı ilem döngüsünü uygulayın.
14. 100 l'lik enzimatik faaliyet developman solüsyonunu (R8+R9) tüm kaplara hızla daıtın.
Reaksiyonun ortam sıcaklıında (18 ila 30°C) 30 ± 5 dakika boyunca karanlıkta gerçeklemesini
salayın. Bu inkübasyon sırasında yapıkan film kullanmayın.
Not: Developman solüsyonu pembe renktedir. Haznelerde substrat olup olmadıını 490
nm'de spektrofotometrik ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek mümkündür (bkz. Bölüm 14:
NUMUNE VE REAKTF LAVELERNN SPEKTROFOTOMETR LE KONTROL EDLMES).
15. Developman solüsyonu ile aynı sıra ve daıtım temposunu kullanarak 100 l durdurma solüsyonu
(R10) ilave edin. Reaksiyonel karıımı homojenletirin.
16. Plakaların altını özenle silin. Durdurma solüsyonunun daıtılmasından sonra en az 4 dakika
bekleyin ve reaksiyonun sona ermesinden sonraki 30 dakika içinde, bir plaka okuyucusu yardımıyla
450/620-700 nm ve 405/620-700 nm'de optik younluu okuyun.
Sonuçları kayda geçirmeden önce, okuma ilemi ile plaka ve numunelerin daıtım ve tanıtım planının
birbirleriyle uyumlu olduunu kontrol edin.
12 - KAL TATF V E K ANTTATF YÖNTE MLER ÇN ELD E E D LEN SON UÇLAR IN
DORULAN MAS I
Eik deer (Vs) 10 mUI/ml (C1) kalibratör için ölçülen OPTK YOUNLUK deerlerinin ortalamasına
tekabül eder.
Negatif Kontro l (C0) ç in
Ölçülen absorbans 0,000 deerinin üzerinde ve 0,070 deerine eit veya bu deerin altında
olmalıdır (0,000 < OPTK YOUNLUKC0 0,070).
Pozi tif Kontro l (C2) ç in
Ölçülen absorbans 0,400 deerine eit veya bu deerin üzerinde olmalıdır (OPTK YOUNLUKC2 0,400).
Negatif (C0) ve Pozitif (C2) Kontroller için, kalitatif ve kantitatif yöntemlerde bu kriterlerden birine
uyulmamı ise, test geçersiz kılınır ve tekrarlanmalıdır.
10 mUI /m l Kal ibratör (C1) ç in
Ölçülen absorbans 0,050 deerine eit veya bu deerin üzerinde olmalı ve 0,200 deerine eit
veya bu deerin altında olmalıdır (0,050 OPTK YOUNLUKC1 0,200).
Ölçülen her absorbans deeri Negatif Kontrol C0'ın OPTK YOUNLUK deerinin 1,5 katına eit veya
daha büyük olmalıdır: OPTK YOUNLUKC1 (1,5 x OPTK YOUNLUKC0).
Kal itat if yönte mde , eer ölçülen üç OPTK YOUNLUKC1 deerinden biri dorulama deerleri
ölçei dıında kalırsa (ölçülen OPTK YOUNLUKC1 0,050 deerine eit veya bu deerin üzerinde ve
0,200 deerine eit veya bu deerin altında olmalıdır), ortalama geri kalan iki deer kullanılarak
hesaplanacaktır. Dolayısıyla test dorulanacaktır.
Eer ölçülen birden fazla OPTK YOUNLUKC1 deeri dorulama deerleri ölçei dıına çıkarsa, test
geçersiz kılınır ve tekrarlanır.
Kanti tati f yönte mde , eer ölçülen iki OPTK YOUNLUKC1 deerinden biri dorulama deerleri
ölçei dıında kalırsa (ölçülen OPTK YOUNLUKC1 0,050 deerine eit veya bu deerin üzerinde ve
0,200 deerine eit veya bu deerin altında olmalıdır), test geçersiz kılınır ve tekrarlanır.
9
13 - HE SA PLA MALA R V E SONUÇLA RIN DE
E RLEND RL ME S
Anti-HBs antikorlarının var olup olmadıı, her numunede kaydedilen aborbansın hesaplanan eik deer
ile karılatırılması suretiyle belirlenir.
1. Ka lita ti f Yön tem
10 mUI /m l ka libra tör (C1) iç in ö lçülen absorbans ların orta la ma sını hesap layın
Örnek: 10 mUI/ml Kalibratör C1
B1
C1
D1
Toplam =
0,078
0,079
0,089
0,246
Ortalama OPTK YO
UNLUKC1 = 0,246 / 3 = 0,082
Eer ölçülen OPTK YO
UNLUKC1 deerlerinden biri dorulama deerleri ölçei dıında kalırsa
(ölçülen OPTK YO
UNLUK C1 0,050 deerine eit veya bu deerin üzerinde ve 0,200 deerine eit
veya bu deerin altında olmalıdır), ortalama geri kalan iki deer kullanılarak hesaplanacaktır.
Eik Deerin (Vs) Hesap lanmas ı
Eik deer 10 mUI/ml (C1) kalibratör için ölçülen OPTK YO
UNLUK deerlerinin ortalamasına
tekabül eder. Vs = Ortalama OPTK YO
UNLUKC1
Sonuçların Yoru mlan ması
Ölçülen optik younluu eik deere eit veya bu deerin üzerinde olan numuneler balangıçta reaktif
addedilir.
Ölçülen optik younluu eik deerin altında olan numuneler reaktif olarak kabul edilmez.
Ölçülen optik younluu okuyucunun algılama üst limitinin üzerinde olan numuneler reaktif olarak kabul
edilmelidir.
UYARILAR: Her testte kullanılan antikorların ve antijenlerin çeitlilii nedeniyle, elde edilen sonuçlar
kullanılan teste göre farklılık gösterebilir.
Aılama Stratejileri: lgili bölge ve ülkelere göre farklı tavsiyeler sunulur.
Bir aılama takibi sırasında analiz yönteminde deiiklik yapılması durumunda, anti-HBs antikor oranı bir
geçi dönemi boyunca iki yöntemle paralel olarak belirlenmelidir.
2. Kant itat if Yönte m
Numunelerin (serum veya plazma) Anti-HBs antikor konsantrasyonunu belirlemek amacıyla, C0 (0
mUI/ml), C1(10 mUI/ml), C2 (100 mUI/ml), C3 (400 mUI/ml) ve C4 (1000 mUI/ml) kalibratörleri
kullanılmalıdır. Kalibratörler, plaka ön yıkama ilemine tabi tutulmadan, protokolde belirtildii gibi art arda
dorudan her kabın içine yerletirilir (bkz. Bölüm 10: ÇALIMA ARTLARI: Kantitatif Yöntem). Bir plaka
okuyucusu yardımıyla 450/620-700 nm'de optik younluu okuyun. 450 nm'de ölçülen absorbansı
(A450) 400mUI/ml C3 kalibratörünün (A450 OPTK YO
UNLUKC3) absorbans deerine eit veya bu
deerin üzerinde olan numuneler için, 405/620-700 nm'de optik younluu okuyun. C0, C1, C2 ve C3
kalibratörleri için, 450 nm'de ölçülen absorbans (A450) ikinci derecede bir polinom regresyonuna göre
her birinin kendi konsantrasyonuna balı olarak grafik eklinde belirtilir. C4 kalibratörünün A450
absorbansı (1.000 mUI/ml) bu grafik üzerinde kullanılamaz, zira absorbans deeri okuyucunun algılama
limitlerinin dıında olabilir, bu yüzden de ikinci bir grafik gerekir. Ölçülen D.O. deerleri C3'ün D.O.
deerinin altında olan numuneler 450 nm'de oluturulan eri ile yorumlanır.
C3 (400 mUI/ml) ve C4 (1.000 mUI/ml) kalibratörleri için 405 nm'de (A405) ölçülen absorbans her birinin
konsantrasyonuna balı olarak, her nokta için grafik eklinde gösterilir. Bu noktaları birletiren bir doru
çizilir. Her numunenin Anti-HBs antikor konsantrasyonu (mUI/ml) bu ekilde, ölçülen absorbans
deerinin kesime noktasında okunabilir. 405 nm'deki bu absorbans erisi, deeri 400 mUI/ml'nin
üzerinde ve 1.000 mUI/mlye eit veya bu deerin altında olan, numunelerin (serum veya plazma) AntiHBs antikor konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır.
Anti-HBs antikor konsantrasyonu 1.000 mUI/ml deerinin üzerinde olan numuneler yıkama solüsyonu
(sulandırılmı R2) kullanılarak sulandırılabilir ve yeniden teste tabi tutulabilir.
10
14 - NU MUNE V E RE AKT
F LAV ELE R
N
N S PE KTROFOTOMETR
K YÖNTE MLE
KONTROL ED LM ES
(OPS YON EL)
SULAND IRIC I (R6) VE NU MUNE LA VE S
N
N KONTROL ED
L ME S
Numuneyi ilave ettikten sonra, R6 sulandırıcısının rengi meneke renginden maviye dönecektir.
R6 sulandırıcısı ile numune veya kontrolün ezamanlı olarak mevcut olduu 620 nm'de yapılan
spektrofotometrik bir okuma ile kontrol edilebilir: her kap için ölçülen OPT
K YOUNLUK deeri 0,150
deerine eit veya bu deerin üzerinde olmalıdır (bu standardın altındaki bir deer, numune veya
kontrolün iyi daıtılmadıını gösterir).
KONJUGAT SOLÜS YONU LAV ES N
N KONTROL ED
L ME S
( R7a + R7b)
Konjugat solüsyonu (R7a + R7b) yeil renktedir.
Konjugat solüsyonunun kaplarda mevcut olduu 620 nm'de yapılan spektrofotometrik bir okuma ile
kontrol edilebilir: her kap için ölçülen OPT
K YOUNLUK deeri 0,070 deerine eit veya bu deerin
üzerinde olmalıdır (bu standardın altındaki bir deer, konjugat solüsyonunun iyi daıtılmadıını gösterir).
DEV ELOP MAN SOLÜS YONU LA VES N
N KONTROL ED
L ME S
(R8 + R9)
Developman solüsyonu pembe renktedir.
490 nm'de yapılan otomatik bir okuma ile pembemsi developman solüsyonunun mevcut olup olmadıı
kontrol edilebilir: Developman solüsyonunu içeren bir kabın optik younluu 0,100 deerinin üzerinde
olmalıdır (daha düük bir OPT
K YOUNLUK deeri developman solüsyonunun iyi daıtılmadıını
gösterir) Bo bir kap ile pembemsi developman solüsyonunu içeren bir kap arasında önemli bir renk farkı
bulunur.
15 - TEST L
M
TLE R
16 -
Anti-HBs antikorlarının algılanmasına yönelik olarak yapılan serum veya plazma numune analizleri
sırasında protokole ve sonuçlar hakkında yapılmı deerlendirmelere uyulmalıdır. Bu kitin her
kullanıcısının herhangi bir ilem yapmadan önce bu talimatları dikkatle okuması tavsiye edilir.
Özellikle, numune ve reaktiflerin daıtımı ile ilgili protokole, yıkama aamalarına ve inkübasyon
aamalarına titizlikle uyulmalıdır.
Yapılan kötü bir numune veya reaktif daıtımı yanlı negatif sonuçlar elde edilmesine yol açabilir.
Protokole uyulmadıı yönünde üphelerin bulunduu eantiyonları yeniden teste tabi tutmanız
tavsiye edilir.
Sonuçların geçerliliini etkileyebilecek etkenler unlardır: Numunelerin kaplara iyi daıtılmaması,
yetersiz bir kap yıkama aaması, yanlı sıcaklıklar veya inkübasyon süreleri, kaplara yanlı
reaktiflerin ilave edilmesi, kaplarda metal veya çamaır suyu bulunması.
Hem bir Hepatit B virüs enfeksiyonu, hem de bir aılama veya terapötik immünoglobülin enjeksiyonu
sonrasında, bir bireyden dierine farklılık gösteren immünolojik yanıtlar nedeniyle, düük deerli
sonuçların ihtiyatla deerlendirilmesi tavsiye edilir.
PERFORM AN SLAR
Aaıdaki analitik performanslar MonolisaTM Anti-HBs PLUS testinin deerlendirilmesi sırasında elde
edilmitir. Laboratuarda elde edilen sonuçlar bunlardan farklı olabilir.
1. Seri çi
Aynı seride, be pozitif ve bir negatif numune üç kopya olarak 10 defa teste tabi tutulmutur
Numune
Negatif Anti-HBs
Pozitif Anti-HBs ~ 20 mUI/ml
Pozitif Anti-HBs ~ 50 mUI/ml
Pozitif Anti-HBs ~ 100 mUI/ml
Pozitif Anti-HBs ~ 150 mUI/ml
Pozitif Anti-HBs ~ 300 mUI/ml
Ortalama OPT
K
YOUNLUK
0.023
0.143
0.358
0.715
1.231
1.982
DS
0.003
0.005
0.012
0.019
0.037
0.048
VAR YAS YON
KATSA YI SI%
13.6
3.4
3.3
2.6
3.0
2.4
11
2. Seri ler arası
Üç pozitif ve bir negatif numune 20 gün boyunca günde iki kez olmak üzere, EP5 NCCLS (National
Commitee for Clinical Laboratory Standards) prosedürüne göre iki kopya halinde teste tabi tutulmutur.
Ortalama OPT
K
YOUNLUK
Numune
Negatif Anti-HBs
DS
VAR YAS YON
KATSA YI SI%
0.023
0.004
Pozitif Anti-HBs ~ 20 mUI/ml
0.146
0.008
15.5
5.5
Pozitif Anti-HBs ~ 150 mUI/ml
1.284
0.060
4.9
Pozitif Anti-HBs ~ 300 mUI/ml
2.015
0.067
3.6
3. Tekniin Doru luu
Kantitatif sonuçlar mUI/mL cinsinden ve aaıdaki uluslararası referans preparata göre kalibrasyonu
yapılmı olarak verilir: 1 st IRP WHO Reference Standard 1977.
WHO uluslarası standardının sulandırılması ile elde edilen 0, 10, 100, 400 ve 1.000 mUI/mL
konsantrasyonları teste tabi tutularak, kitin içinde verilen kalibratörlere göre bir korrelasyon incelemesi
yapılmıtır. Korrelasyon katsayısı ve elde edilen korrelasyon dorusunun eimi R2 =0,99 ve a= 0,96'dır.
4. Anal iti k Duyar lı lık
(= 0 ve 10 mIU/ml noktalarında elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar yardımıyla hesaplanan,
sıfırdan farklı ölçülebilir en düük analit konsantrasyonuna tekabül eden alt algılama limiti): Bu limit 2
mUI/ml deerinin altında elde edilir.
5. Yöntem in Doru sal lıı
Anti-HBs açısından son derece pozitif 5 numune (924 mUI/ml, 330 mUI/ml, 326 mUI/ml, 544 mUI/ml
ve 857 mUI/ml) sulandırılmamı olarak ve farklı sulandırma oranlarında (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ve
bazıları 1/64) teste tabi tutulmutur. Örtme yüzdeleri yüzde 92 ile yüzde 116 arasındadır.
6. Ölçüm A lanı
Ölçüm alanı 2 ile 1.000 mUI/ml arasındadır; bu alan, algılama alt limiti ve referans erinin maksimum
deeri ile tanımlanmıtır. Algılama limitinin altındaki balıklar aaıdaki ekilde ifade edilmitir: < 2,00
mUI/ml, ölçüm alanının üstündeki balıklar ise aaıdaki ekilde ifade edilmitir: > 1.000 mUI/ml.
7. Çengel E tki si
Anti-HBs antikor konsantrasyonları 200.000 mUI/ml, 5.500 mUI/ml, 28.000 ve 9.000 mUI/ml olarak
deerlendirilen sulandırılmamı 4 numune test edildi.
Konsantrasyon
OPT
K YOUNLUK
450
OPT
K YOUNLUK
405
Sonuç
200.000
mUI/ m l
28.000
mUI/ m l
405 nm'de
okuyun
405 nm'de
okuyun
405 nm'de
okuyun
1.342
1.596
1.629
9.000 mU I/ ml 5.500 mU I/ ml
> 1.000 mUI/ml > 1.000 mUI/ml > 1.000 mUI/ml
Performans deerlendirmeleri sırasında hiçbir çengel etkisi tespit edilmedi.
405 nm'de
okuyun
1.310
> 1.000 mUI/ml
8. Özgüllük
a)
b)
Aaıdaki patolojilere sahip 179 hastadan alınan serum numuneleri teste tabi tutuldu: Hepatite A,
hepatit C, HIV1, HIV2, HTLV, HSV, EBV, Kızamıkçık, Toksoplazmoz, Miyelom (IgG, IgM), RF,
ANA, HAMA, Siroz ve çoklu transfüzyon.
21 numune, MonolisaTM Anti-HBs PLUS ve CE ile iaretlenmi anti-HBs algılama testlerine (2
adet) göre pozitif sonuç vermitir. Bir pozitif ANA numunesi sadece MonolisaTM testinde
reaktivite göstermitir; dier iki numune, bir HIV1 ve bir HIV2, MonolisaTM ve rakip bir test ile
reaktivite göstermitir.
Testin özgüllüü rastgele seçilmi, kan donörleri ve hastaneye yatırılan hastalardan alınmı
numuneler yardımıyla belirlenmitir.
Yer 1
Yer 3
Donörler ve
Yer 2
Hastaneye
TOPLAM
Hastaneye Yatırı lan Donörler
Yatırı lan Ha stalar
Hastalar
Numune say ısı
Pozi tif sayı sı
Özgüllük yüzdes i
12
511
3
99.4%
300
0
100%
240
3
98.7%
1051
6
99.4%
Özgüllük %99,4'tür (%98,8 - %99,8, güven aralıı %95).
13
9. Hassasi yet
Aılanmı veya doal olarak enfeksiyon kapmı farklı hasta popülasyonlarından alınan 654 numune
MonolisaTM Anti-HBs PLUS ve baka bir anti-HBs testi yardımıyla teste tabi tutulmutur.
Birbiriyle uyumayan sonuçlar CE iaretli üçüncü bir teknikle test edilmitir
Monol isaTM Uyu ması
Hasta prof il i
N
aretl i Test 1
Aı lanmı 347
98.8%
"Kararlı" Hepat it B
71
95.8%
Kronik Hepati t B
Hastaneye ya tırı lan
hastalar
Toplam
37
100%
aretl i Test 2*
99.1%
100%
Test edilmeyen
199
98.6%
Test edilmeyen
654
98.5%
99.5%
Teste tabi tutulan bu 654 hastadan 617'si anti-HBs açısından pozitif sonuç verdi, 37'si ise test 1'de
negatif sonuç verdi (kronik hepatit hastalıından mustarip hastalar). Bu 617 hasta için, uyuma oranı
%98,4'tür (güven aralıı %95, %97 - %99,2).
*Deerlendirmeye tabi tutulan testin hassasiyeti, test 2 ile uyumayan deerler çözüme
kavuturulduktan sonra, %99,2'dir (güven aralıı %95, %98,1 - %99,7).
14
17 - KA YN AKÇ A
1.
2.
3.
Lai CL, Ratziu V, Yuen M-F, Poynard T: Viral hepatitis B. Lancet 362: 2089-2094, 2003.
Maddrey WC: Hepatitis B: an important public health issue. J Med Virol 61: 362-366, 2000.
Delmonico FL, Snydman DR: Organ donor screening for infectious diseases. Transplantation 65:
603-610, 1998.
4.
Centers for Disease Control: Recommendations for preventing transmission of infections among
chronic hemodialysis patients. MMWR 50 (No. RR-5): 1-43, 2001.
5.
6.
7.
Tiollais P, Pourcel C, Dejean A: The hepatitis B virus. Nature 317: 489-495, 1985.
Lee WM: Hepatitis B infection. New Engl J Med 337: 1733-1745, 1997.
Mushahwar IK, Dienstag JL, Polesky HF, McGrath LC, Decker RH, Overby LR Interpretation of
various serological profiles of hepatitis B virus infection. Am J Clin Pathol 76: 773-777, 1981.
8.
McMahon BJ, Alward WLM, Hall DB, et al.: Acute hepatitis B infection: relation of age to the
clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. J Infect Dis 151:
599-603, 1985.
9.
Hoofnagle JH, Di Bisceglie AM: Serologic diagnosis of acute and chronic viral hepatitis. Semin
Liver Dis 11: 73-83, 1991.
10.Centers for Disease Control: Hepatitis B vaccination—United States, 1982-2002. MMWR 51(No.
25): 549-563, 2002.
11.Yu AS, Cheung RC, and Keefe EB: Hepatitis B vaccines. Clin Liver Dis 8: 283-300, 2004.
12.Bos ES, van der Doelen AA, van Rooy N, Schuurs AHWM: 3,3',5,5' - tetramethylbenzidine as an
ames test negative chromogen for horseradish peroxidase in enzyme immunoassay. J
Immunoassay 2: 187-204, 1981.
13.Garner RC, Walpole AL, Rose FL: Testing of some benzidine analogues for microsomal
activation to bacterial mutagens. Cancer Letters 1: 39-42, 1975.
14.Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Ebert JW: Inactivation of hepatitis B virus by intermediatetohigh-level disinfectant chemicals. J Clin Microbiol 18: 535-538, 1983.
15.U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste: EPA Guide for Infectious Waste
Management, Washington D.C., 1987. (USG PO 530-SW-86-014).
16.Sehulster LM, Hollinger FB, Dreesman GR, Melnick JL: Immunological and biophysical alteration
of hepatitis B virus antigens by sodium hypochlorite disinfection. Appl and Envi Microbiol 42: 762767, 1981.
15
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices)
Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)
Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro)
Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro)
CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika)
Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro)
CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik)
CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik)
CE ( 98/79/CE in vitro )
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
For in vitro diagnostic use
Pour diagnostic in vitro
Para diagnóstico in vitro
Per uso diagnostico in vitro
In-vitro-Diagnostikum
Para uso em diagnóstico in vitro
In vitro-diagnostik
In vitro diagnose
in vitro (GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
Manufacturer
Fabricant
Fabricante
Produttore
Hersteller
Fabricante
Tillverkad av
Fremstillet af
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
Batch code
Code du lot
Código de lote
Codice del lotto
Chargen-Bezeichnung
Código do lote
Batchnr
Batchkoden
CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro)
CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų)
CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről)
CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta)
CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy)
CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)
(NO) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk)
(RO) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro)
(BG) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия)
IVD
Do stosowania in vitro
in vitro diagnostikai
Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra
In vitro diagnostiliseks kasutamiseks
Na diagnostiku in vitro
Pro diagnostiku in vitro
(NO) - Til in vitro-diagnostikk
(RO) - Pentru diagnostic in vitro
(BG) - За ин витро диагностика
Producent
Gamintojas
Gyártó
Tootja
Výrobca
Výrobce
(NO) - Produsent
(RO) - Producător
(BG) - Производител
Numer serii
Serijos numeris
Gyártási szám
Partii kood
Číslo šarže
Číslo šarže
(NO) - Partikode
(RO) - Număr de lot
(BG) - Партиден номер
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
- Catalogue number
- Référence catalogue
- Número de catálogo
- Numero di catalogo
- Bestellnummer
- Número de catálogo
- Katalognummer
- Katalognummer
- - Numer katalogu
- Katalogo numeris
- Cikkszám
- Katalooginumber
- Katalógové číslo
- Katalogové číslo
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
Authorised Representative
Représentant agréé
Representante autorizado
Distributore autorizzato
Bevollmächtigter
Representante Autorizado
Auktoriserad representant
Autoriseret repræsentant
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
-
Expiry date YYYY/MM/DD
Date de peremption AAAA/MM/JJ
Estable hasta AAAA/MM/DD
Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG
Verwendbar bis JJJJ/MM/TT
Data de expiração AAAA/MM/DD
Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD
Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD
YYYY/MM/DD
(NO) - Katalognummer
(RO) - Număr de catalog
(BG) - Каталожен номер
Upoważniony Przedstawiciel
Įgaliotasis atstovas
Meghatalmazott Képviselő
Volitatud esindaja
Autorizovaný zástupca
Zplnomocněný zástupce
(NO) - Autorisert representant
(RO) - Reprezentant autorizat
(BG) - Упълномощен представител
Data ważności YYYY/MM/DD
Galioja iki YYYY/MM/DD
Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN
Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP
Použiteľné do RRRR/MM/DD
Datum exspirace RRRR/MM/DD
(NO) - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD
(RO) - Data expirarii AAAA/LL/ZZ
(BG) - Срок на годност година/месец/ден
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
- Storage temperature limitation
- Limites de températures de stockage
- Temperatura límite
- Limiti di temperatura di conservazione
- Lagertemperatur
- Limites de temperatura de armazenamento
- Temperaturbegränsning
- Temperaturbegrænsning
- - Temperatura przechowywania
- Saugojimo temperatūriniai apribojimai
- Tárolási hőmérsékleti határok
- Piirangud säilitustemperatuurile
- Skladovacia teplota od do
- Teplotní rozmezí od do
(NO) - Oppbevaringstemperatur
(RO) - Limitele de temperatură la stocare
(BG) - Температурни граници на съхранение
(GB)
(FR)
(ES)
(IT)
(DE)
(PT)
(SE)
(DK)
(GR)
(PL)
(LT)
(HU)
(EE)
(SK)
(CZ)
- Consult Instruction for use
- Consulter le mode d'emploi
- Consulte las instrucciones de uso
- Consultare le istruzioni per uso
- Siehe Gebrauchsanweisung
- Consulte o folheto informativo
- Se bruksanvisningen
- Se instruktion før brug
- - Sprawdź instrukcję
- Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje
- Olvassa el a használati utasítást
- Kasutamisel vaata instruktsiooni
- Katalógové číslo
- Viz návod k použití
(NO) - Se bruksanvisninger
(RO) - Consultati prospectul de utilizare
(BG) - Виж инструкцията за употреба
Bio-Rad
3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tél.: +33 1 47 95 60 00
Fax.: +33 1 47 41 91 33
09/2009
Code: 883582

Benzer belgeler