Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu

Transkript

Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu
Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu
ANKOMAK 2006 – Istanbul
PROJECT CO-FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION
AND BY THE MINISTRY OF
INDUSTRY AND TRADE OF THE
CZECH REPUBLIC
16. mezinárodní veletrh ANKOMAK 2006
1.
INFORMACE O VELETRHU A NÁVŠTĚVNOSTI
Termín konání: 31.5. – 4.6. 2006
Místo konání : Istanbul, Turecko
Internetové stránky: www.ankomak.euf.com.tr
ZAMĚŘENÍ AKCE:
•
•
•
•
Stavební technologie
Stavební stroje a mechanismy
Stavební materiály
Služby příslušné ke stavebním činnostem
Ve dnech 31.5. – 4.6.2006 se v Istanbulu uskutečnil 16. ročník Mezinárodního
veletrhu ANKOMAK 2006 ve výstavním areálu CNR Expo Center pořádaný v kooperaci s
Asociací výrobců a distributorů stavebních strojů v Turecku, kde CT prezentoval možnosti
dodávek pro tento sektor z ČR. Tato výstavní akce se koná pravidelně ve dvouročních
intervalech od roku 1984 s celkovou výstavní plochou 60 tis. m2.
Veletrh ANKOMAK je svým rozsahem považován ve svém sektoru za 4. největší
v Evropě a největší vůbec v Euroasijské zóně. Letošního ročníku se zúčastnilo 191
vystavovatelských firem s počtem návštěvníků 22.160. Účast na tomto ročníku byla menší
než v roce 2004, kdy se této akce zúčastnilo cca 50.000 návštěvníků.
2
Mimo místních návštěvníků se veletrhu účastní také podnikatelé z Balkánu, Středního
východu, východního středomoří a severní Afriky. Svá pravidelná zastoupení na tomto
veletrhu mají i nejvýznamnějších výrobci z USA a Dálného východu.
Veletrh byl prezentací nejmodernější světové stavební techniky s účastí
nejvýznamnějších stavebních firem ze zahraničí jako KOMATSU, Mitsubishi, Yamaha, Kato,
ALIMAK, SUMOMITO atd., které byly reprezentovány zpravidla svými místními
zastoupeními, a rovněž tak je i prezentací místních výrobců a obchodníků podnikajících
v sektoru stavebních strojů z nichž nejvýznamnější byly firmy: Cukurova, Borusan, Gurus,
Enka, Sanko, SIF. TEMSA atd.
Mezi návštěvníky veletrhu byli kromě odborníků ze sféry stavebních strojů také
zástupci významných místních stavebních firem, kteří přišli shlédnout současný vývoj
techniky v oboru stavebních strojů pro případné zvážení nákupu těchto zařízení.
2. Důvody pro volbu tohoto veletrhu:
Důvodem pro volbu tohoto veletrhu bylo také to, že Turecko patří v současnosti
k nejrychleji se rozvíjející zemím Evropy a tato ekonomika se zařadila mezi nejdynamičtěji
rozvíjející se země evropského regionu a obdobný trend se očekává i v nadcházejících
letech.
Turecko po překonání ekonomické krize v letech 2001- 2002 prožívá v současnosti
období rychlého ekonomického rozvoje projevující se meziročním stabilním hospodářským
růstem. Index navýšení HNP (hrubý národní produkt) pro rok 2005 byl na úrovni 7,6 % a pro
rok 2006 byl původně plánován jeho nárůst o dalších 5%. V nedávné době však turecká
vláda revidovala tento ukazatel a ve výhledu až do roku 2013 počítá s ročním tempem růstu
tohoto indexu na úrovni 6,5 % a současně je plánováno, že se do konce roku 2013 zvýší
tvorba HNP na hlavu na hodnotu 10.000 USD.
Z hlediska tvorby HNP je podle OECD Turecko 17. největší ekonomikou na světě za
Austrálií a před Iránem a Nizozemskem a tento současný dynamický rozvoj turecké
ekonomické základny předurčuje také zařazení tohoto teritoria mezi nejperspektivnější trhy
světa.
Turecko zastává z pohledu objemu vyexportovaného českého zboží a služeb celkově
17. místo mezi ostatními zahraničními vývozními destinacemi a nárůst exportu do tohoto
teritoria za posledních 10 let se zjedenáctinásobil z 48,6 mil. USD na 530,2 mil USD.
Zejména stavebnictví patřilo v posledních letech, a zejména pak v roce 2005, k
nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím tureckého hospodářství, kde zvýšení objemu stavebních
prací je mimo celkového příznivého vývoje místní ekonomiky akcelerováno jednak stávající
industrializací země, celkovým růstem obyvatelstva a dále pak pohybem obyvatelstva jednak
z “chudšího” východu na bohatší západ a stěhováním venkovského obyvatelstva do měst.
Za rok 2004 vykazuje Turecko růst výroby ve stavebním sektoru o 4.6 %, a v roce 2005 toto
zvýšení představovalo již 19,7 %. Pro období do roku 2013 se očekává, že pokud se bude
turecké hospodářství rozvíjet indexem 5% ročně, turecký stavební sektor by se měl rozvíjet
7,8% ročním tempem (tyto hodnoty jsou však v současnosti vzhledem k dobrým výsledkům
tureckého hospodářství revidovány směrem k vyšším národohospodářským úkolům.
Podle zveřejněných statistických údajů byl v roce 2005 vydán v Turecku následující
počet stavebních povolení: 61.091 obytných objektů v hodnotě 17.739.442 tis YTL (8.960
mil. EUR), 2.831 průmyslových objektů v hodnotě 2.382.925 tis. YTL (1.203,5 mil. EUR) a
10.763 objektů občanské vybavenosti (sféra služeb) v hodnotě 5.606.888 tis. YTL (2.831,8
mil. EUR ).
Rychlý vývoj investic je monitorován zejména v privátním sektoru, kde došlo za rok
2005 k růstu investičních prostředků o 15,9 % oproti hodnotám za stejné období roku 2004.
Velký příliv investic zaznamenává v současnosti také výstavba rekreačních zařízení
zejména hotelů na pobřeží Středozemního moře se snahou přitáhnout do těchto oblastí větší
množství zahraničních turistů a zvýšit takto i příjmy z cestovního ruchu.
Turecko plánuje do budoucnosti řadu rozvojových projektů v sektoru infrastruktury
jako je budování nových cest a zejména pak v oblasti energetiky (výstavba nových vodních,
3
plynových a parních elektráren, plynovodů a ropovodů), kdy např. turecká vláda zamýšlí do
roku 2013 postavit 750 km nových železnic a dát do použití 7 tis. nových asfaltových silnic.
V nedávné době také turecká vláda po mnoha letech diskusí nakonec schválila výstavbu
první jaderné elektrárny, kde se počítá s implementací systému tzv. státně – soukromého
podílnictví na výstavbě tohoto díla. Perspektivní je také realizace ekologických projektů,
které si již vynucuje turecká snaha o přiblížení se EU. Vedle velkých ČOV patří k těmto
projektům i malé a střední čistírny (od malých hotelů až po střední aglomerace).
Z obecného hlediska platí, že velké projekty jako průmyslové závody, stavby silnic a
tunelů a v zásadě tedy projekty, které vyžadují rozvinutou technologii a sofistikovanou
projekční práci a velké profesní zkušenosti (projekty v sektoru petrochemie, tunely a
výstavby letišť atd.) jsou na místním trhu získávány v rámci výběrových řízení převážně
zahraničními firmami - i když zpravidla v kooperaci s některou velkou místní stavební firmou.
Z těchto důvodů vývoz stavebních prací, se stál za poslední období í důležitým
vývozním artiklem státu, kdy turecké firmy mohou vykázat řadu získaných kontraktů v
arabském světě (Jordánsko, Saudská Arábie, a Irák) a zejména pak ve středoasijských
státech jako jsou státy Turkmenistán, Ázerbajdžán, Kazachstán atd. Obecně známá je i řada
velkých projektů získaných v Rusku. Pronikaní tureckých stavebních firem je však možno
zaznamenat již i v zemích EU, např. zakázkou získanou stavební firmou GAMA v Irsku. Za
posledních 33 let takto vyvezli turečtí kontraktoři a inženýringové firmy do zahraničí zboží a
služby v objemu 70 miliard USD, které našlo své uplatnění v 63 zahraničních zemích .
Podle zveřejněných statistik mělo Turecko v roce 2005 v žebříčku 225 největších
stavebními firem světa svých 14 zástupců a to firmy ENKA, GAMA, TEKFEN, ALARKO,
NUROL, STFA, YAPI MERKEZİ, SUMMA, DOGUS, HAZINEDAROGLU, SOYAK, BAYTUR,
LİMAK, TML.
Turečtí ekonomové vidí ve výhledu jako slibnou perspektivu v tom, že s ohledem na v
současnosti rostoucí ceny ropy a tedy i příjmy zemí exportujících ropu, což by mělo podle
jejich úvah vést k rozsáhlejší poptávce po stavebních pracích do těchto teritorií. Poněvadž
zejména země v blízkosti perského zálivu patří k tradičním zemím, se kterými mají turečtí
podnikatelé úzké obchodní vztahy, mohlo by Turecko těžit i z tohoto trendu a zvýšit vývoz
stavebních prací do těchto oblastí. Toto dává také šanci pro naše produkty, aby se touto
cestou pronikly i do těchto teritorií.
Pro sektor stavební výroby vkládá Turecko velké naděje do vstupu země do EU, kde
očekává, že pokud se bude jednání o přijmutí Turecka do EU vyvíjet positivně, spoléhají
místní ekonomové na podstatné zvýšení přílivu zahraničního kapitálu do této země, který
podpoří rozvojové stavební projekty v rámci industrializace země.
Současný rychlý rozvoj tureckého stavebnictví s růstem výroby tohoto odvětví v roce 2005 o
13% podporovaný stávajícím celkovým rychlým rozvojem turecké ekonomiky a
dlouhodobým stabilním přírůstkem obyvatelstva vytváří podmínky pro stávající značnou
poptávku po stavebním materiálu, stavebních strojích a mechanismech v Turecku
k uspokojení potřeb místní stavební výroby.
Vývoj poptávky v sektoru stavebních strojů se jeví jako nejslibnější odvětví turecké
ekonomiky z hlediska možností dovozu do tohoto teritoria a vlastního vývozu země do
zahraniční pro budoucnost. Podíl výroby stavebních a těžebních strojů tvoří 3 % v celkové
produkci tureckého hospodářství, a z hlediska exportu země do zahraničí zaujímají tato
zařízení 4 % podíl.
Hodnotou vývozu stavebních strojů dosaženou v roce 2005 zaujímá Turecko 7. místo
v Evropě. V tureckém importu zaujímají nejvýznamnější podíl země jako Japonsko,
Německo, USA, Korea atd.
Positivní trend vývoje v tomto sektoru je možno dokumentovat tím, že pokud v roce
2001, kdy nastala v Turecku hospodářská krize, bylo na místním trhu prodáno jen 1.971
kusů stavebních strojů, potom v roce 2005 tento prodej již zaznamenal výši cca 8.700 kusů.
Podle expertů je však tento počet prodaných strojů stále značně nižší, než je skutečně
existující potřeba. Podle informací z odborného tisku, pokud je ve Velké Británii ročně
4
prodáno 60.000 - 70.000 kusů stavebních strojů, potom by podle odborníků měla adekvátně
hodnota prodeje pro turecký trh činit alespoň 20.000 ks.
Podle údajů statistik se prodej stavebních strojů za poslední 2 roky zvýšil v Turecku o
330 % a pro rok 2006 se očekává další 21% nárůst.
Podle odborného tisku pracuje např. v Německu 360.000 kusů strojů, ve Francii
295.000 kusů. Itálie 260.000 kusů. Mimoto, zatímco doba průměrného provozu stavebních
strojů v těchto vyspělých zemích je 7 let, v Turecku je odhadována celková doba využívání
těchto strojů na 15 – 20 let.
Je odhadováno, že v roce 2014 – 2015 by celkový export staveních strojů měl být asi
3 miliardy USD a v tomto období by již prodej stavebních strojů v Turecku měl přesahovat
výši počtu 15.000 kusů. Podle tvrzení tureckých odborníků na otázky stavebních strojů by
Turecko již mělo zajiš´tovat výrobu veškeré své produkce v souladu s evropskými standardy.
Nejvýznamnějšími místními výrobci a distributory v sektoru stavebních strojů jsou:
BORUSAN MAKINA SERVIS VE TIC AS, CUKUROVA ITHALAT VE IHRACAT TURK A.S.,
ENKA PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S., HMF HYUNDAI MAKINA SERVIS VE
SANAYI TIC A.S., HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC
STI., MASTAS MAKINA SAN. TIC. AS., SANKO MAKINA PAZARLAMA A.S., SIF
OTOMOTIV A.S., VOLVO OTOMOTIV TURK LTD. STI.atd.
Mimo výše uvedených ekonomických aspektů tureckého hospodářství dalším
důležitým argumentem pro účast stavebního průmyslu z ČR v tomto regionu je i skutečnost,
že Turecko je stále považováno za spojovací most mezi Evropou a Blízkým Východem a
z tohoto důvodu je tento veletrh také navštěvován řadou významných obchodníků
z arabského světa a dalších oblastí a tato skutečnost rozšiřuje vývozní příležitosti pro české
exportéry i do těchto částí světa.
Propagační činnost CzechTrade zaměřená do tohoto sektoru a vytvoření podmínek
pro prezentaci kvalitních výrobků z ČR na veletrhu ANKOMAK 2006 Istanbul může takto
výrazným způsobem napomoci při tomto procesu pronikání na turecký trh, kde zatím co do
podílu na celkovém českém exportu do tohoto teritoria nezaujímá tento obor místo
odpovídající jeho možnostem.
3. Cílem účasti na veletrhu bylo:
Zajistit možnost prezentace průmyslu ČR prostřednictvím stánku CzechTrade, kde
pracovníci zahraniční kanceláře CT poskytovali po celou dobu veletrhu propagační materiály
a vedli komunikaci se zainteresovanými místními firmami a návštěvníky.
Snahou zástupců CzechTrade na veletrhu bylo oslovit co největší skupinu
potencionálních zájemců ze stavebního oboru a uvést do povědomí u široké veřejnosti
možnosti firem z ČR z tohoto sektoru s cílem získaní nových kontaktů na potencionální
odběratele z regionu (kontakty na firmy, které projevily zájem o spolupráci jsou součástí této
zprávy).
4. Způsob prezentace firem na veletrhu a doporučení pro další postup
Po dobu trvání veletrhu ANKOMAK 2006 byli na stánku přítomni zástupce zahraniční
kanceláře CzechTrade a gestor této akce z CzechTrade Praha, kteří byli v přímém kontaktu
s potenciálními zahraničními partnery a shromažďovali individuální kontakty.
Možnost prezentace v rámci stánku CzechTrade na veletrhu využilo 11 firem z ČR.
Před zahájením veletrhu zahraniční kancelář CzechTrade oslovila cca 140 místních
stavebních firem se zasláním zvacího dopisu, s přiložením volných vstupenek pro vstup na
veletrh pro vybrané místní podniky.
5. Závěrečné zhodnocení:
5
ZK je názoru, že vzhledem k současnému intenzivnímu rozvoji tureckého stavebního
sektoru a na druhé straně i kvalitní české výrobní základně v oboru stavebních strojů, byla
účast na tomto veletrhu správně volena a načasována s tím, aby vytvořila pro naše podniky
možnosti se uplatnit na místním trhu právě v současném období rapidního růstu tureckého
stavebního sektoru. ZK před zahájením veletrhu oslovila cca 140 místních firem, které byly
pozvány na stánek CT se zasláním i volných vstupenek na tento veletrh.
Mírným zklamáním však byla nižší účast návštěvníků na veletrhu, než organizátor
akce původně očekával a ve srovnání s minulým rokem toto představovalo zhruba poloviční
návštěvnost.
Podle názoru CT tento veletrh splnil svůj účel a vytvořil předpoklady pro to, aby firmy
z ČR mohly zahájit komunikaci s místními firmami a tento prvotní kontakt získaný v průběhu
veletrhu dokázaly dotáhnout až do závěrečného zúročení ve formě nově získaných zakázek
na své produkty. Nyní další pozitivní vývoj závisí především na tom, jak budou firmy z ČR
v nejbližším období rozvíjet sdělené kontakty ve směru pronikání jejich produktů na tento
perspektivní trh. Kancelář ZK Istanbul je připravena plně podporovat toto úsilí at již formou
placené asistence a nebo radami a doporučeními pro zdárné rozvíjení obchodních vztahů
v tomto teritoriu.
6. PŘEHLED FIREM, KTERÉ PROJEVILY ZÁJEM O DODÁVKY Z ČR
Jméno společnosti
Kontaktní osoba
URTIM INSAAT
KALIP ve ISKELE
SISTEMLERI
Mr. Sergul ERDOG Ikitelli Organize
T: +90 212 549 5555
San Bolg.
Demirciler Sitesi B1 F: +90 212 549 5556
nebo
Blok No 39 34670
ISTANBUL
Mr. Eyup
M:: +90 533 745 4498
ALLFETT CENTRAL Mr. Albert MOEL
(Export manager)
LUBRICATION
SYSTEMS
nebo
Adresa
Perpa Is Merkezi A
Blok Kat2 No 9/12,
34385 OkmeydaniISTANBUL
Mr. Tayfun
UZAKMAN
MTG ENG. TRADE
LTD. CO
Mr. Murat
TOKUMBET
(Construction
Procurement
Manager) nebo
Mithat CIKIC
(Deputy General
Manager Logistics)
GURIS PAZARLAMA Mr. Hakki DIZER
(Bolge Satis
Sorumlusu)
Tel(T)/Fax(F)/Mobil
(M)
[email protected]
T:+902122222761-62
Webová
stránka
www.urtim.co
m
www.allfett.net
F: +90 212 222 2760
[email protected]
Bayar Cad. Sehit
Ilknur Keles Sok.
Dural Plaza No3
Kat7 34742
Kozyatagi ISTANBUL
[email protected]
T: +90 216 384 7543
F: +90 216 384 7544
www.mtg.com.t
r
[email protected]
[email protected]
Cevizli, Turgay
Yolu No8 34846,
MaltepeISTANBUL
T: +90 216 305 0557
F: +90 216 305 5397
www.gurispaza
rlama.com
Zájem o
spolupráci
se
společností
6
M: +90 533 814 4935
HATTAT
OTOMOTIV
PAZARLAMA A.S.
Mr. Gunes
TUNCER
hdizer@gurispazarlama.
com
Organize San. Bolg. T: +90 282 758 1040
59501 CerkezkoyTEKIRDAG
F: +90 282 758 1068
(Genel Mudur
Yardimcisi)
STEELLINES
Ozce Demir Celik
BILGIN
MUHENDISLIK Agir
Is Makinalari ve
Ekipmanlari Ticareti
DELMAK
Muhendislik, Maden,
Makina San. Tic. Ltd.
Sti
[email protected]
.tr
Mr. Baybars DAG
(Pazarlama ve Satis
Sorumlusu)
Mr. Deniz ORANLI Kemal Pasa Cad.
(Industrial Engineer No402/1 Pinarbasi35210 IZMIR
and Planning
Supervisor)
Mr. Kayhan T.
BENEK (Satis
Muduru)
Mr. Hakan CEVIK
(Jeoloji-Jeoteknik
Muh )
www.hemaend
ustri.com.tr
Cihadiye Cad.
Deniz Sok. 9/4
Kucukyali/
ISTANBUL
65. Sok. No38/6
Emek 06510
[email protected].
tr
T: +90 232 444 0086
436 3030
F: +90 232 436 4828
[email protected]
T/F: +90 216 489 6480
M:+90532 760 7234
T: +90 312 223 9907
F: +90 312 215 6269
Ankara
M:+90 532 644 8882
OZKAYA Is
Makinlari Insaat San
ve Tic Ltd. Sti.
GURDAG CAKIL
ISLETMELERI LTD.
STI.
Mr. Baha
OZKAYA Sirket
Muduru
Mr. Mustafa
ERSOZLU
Ankara Asfalti
Bostanci Oto San
Sit. Huzur Hoca
Sok. Nuh Hazir
Beton Yani
Bostanci- Kadikoy –
ISTANBUL
Yildirim Sok. No3
Haspolat San. Bolg.
Lefkosa –KKTC
MERSIN 10 –
Turecko
[email protected]
T: +90 216 575 2934
F: +90 216 575 2938
bahaozkaya@supronline
.com
T: +90 392233 5855
+90 392 233 5809
F: +90 392 233 5856
M: +90533 864 5502
[email protected]
TAPANAR
ISKAR Muh. Mak.
Mr. Vahan
KARAPETYAN
Mr. Vahit ERTUR
11. Glebky Str.
Minsk
BĚLORUSKO .
T/F : +375 17-228 94 75
www.iskarltd.com
M: +375 29-6 210 230
[email protected]
A. Cevdet Pasa Sok. T: +90 216 373 3224
11/6 34744
Bostanci/
F: +90 216 372 4959
ISTANBUL
www.iskarltd.c
om
7
M.:+90 533 627 0046
INAM COMPANY
Mr. Nazim S. Sadiv 117b Mardonov
Gardashlari Str.
Az1022,
President
BAKU, Azerbaijan
[email protected]
T: +994 12 4993076
+994 12 4188400
T/F:+99412 4997375
M:+994502550622
ACARLAR MAKINE
Mr. Serkan ACAR
General Director
NUROL DIS
TICARET
PAZARLAMA ve
TEMSILCILIK A.S.
Mr. Akin
KURULTAY
TREVOLUTION IT
[email protected]
Acarlar Is Merkezi T: +90 216 538 7686
Cumhuriyet Cad. C
Blok Kat 1 Kavacik, F: +90 216 425 0919
BeykozISTANBUL
serkanacar@acarlarmaki
ne.com
Bugday Sok. No9 , T: +903124551509
06700 Kavaklidere
– ANKARA
F: +903124551902
www.acarlarma
kine.com
www.nurol.com
.tr
General Manager
Mr. Kemal
INALAN
Via della Staga 9
23 801
Calolziocorte (LC)
ITALY
[email protected]
m.tr
M:+90 555 347 7333
www.trevolutio
n.it
F: +90 216 492 2584
[email protected]
(tel: +39
0341635222)
MOR TEKNIK AS
Mr. Emíre
HAMLECI
Iran Cad. 17 B/704,
06700 ANKARA
T:+90312 468 8223-24
www.mortekni
k..com.tr
F: +90 312 468 8225
Engineer
YUZEY ISLEM
Mr. Polat
CANTURK
Sales Manager
MOLINO Makina
Sanayi ve Ticaret a.s.
Mr. Ahmet Seven
Ikili org. San.
Bolgesi Biksan
Koop. A1 Blok No.
34 – 35
Kucukcekmece –
ISTANBUL
Post Box 39-Carsi
KONYA 42151TURKEY
[email protected]
T: +90 212 485 7573
www.yuzeyisle
m.com.tr
F. +90 212 485 7534
[email protected].
tr
T:+90 332 239 09 50 (15 www.molinomi
lling.com
linek)
F: +90 332 239 0968
molino@molinomilling.
com
TEKNOTES
Teknologic Tesislseri
a.s.
Mr. Aykut
ANLASBAY
Ataturk Havalimani
Dis Hatlar
Terminali Yesilkoy
[email protected]
T: +90 212 465 3135
+90 212 465 55 55
www.teknotes.n
et
8
Proje Muhendisi
ISTANBUL
+90 533 736 5178
F: +090-212 465 3136
INAN Comp.
Mr. Nazim S. Sadiv 117b, Mardanov
Prezident
Gardashlari str, Az
1022 BAKU
Azerbaijan
[email protected]
om
T:+99412 4993076,
+99412 4188400
M:+99450255 0622
F: +9941249973 75
Mail:[email protected]
m
MEKTES INS.
Montaji ve Muh.
Tekstil Ith. Ihr.
Mr. Mehmet
Ozcanli
MITAU
Mr. Koreb O.
Korkut
Kahramanciftligi
T:+90 216 572 6023-24
Yolu G 84 Sok. No.
11/4 Goksuyu Apt. F:+90 216 572 60 25
Icerenkoy
ISTANBUL
[email protected]
www.mektes.co
m.tr
[email protected]
Acalar Is merkezi B T:+90 216 331 38 77
–Blok No.6 Kat:4
34810 Kavacik
F:+90 216 391 38 22
ISTANBUL
M:+90 533 383 3241
HULBA Tur.Gida Ins. Mr. Yunus
Tic.
YILDIRIM
AKKISAN Kirec San.
Ve Ticaret LTD.
Genel Mud.
Yardimcisi
Mr. Yuksel BAKIR
k.korkut@austrothermtk.
com.tr
Zeki Ayan Mah. H. T:+90 324 320 33 88
www.hulba.co
O. Merzeci Blv. No.
m
320, MERSIN
F:+90 324 320 33 89
Cenesizler Ishani
Kat: 4, SAMSUN
[email protected]
T:+90 362 435 99 83
www.akkisanki
rec.com
F: +90 362 432 0012
MIRAY Insaat
Mr. Alaettin
BAYDAS
Mudur
Karayollari 45
Mr. Engin Turkun
[email protected]
Deniz Koskler Mah. T: +90 212593 89 66
www.mirayinsa
Dr. Sadik Ahmet
at.com
Cad. Erisir Sok. No. F: +90 212593 89 67
1 Daire: 11 Avcilar
– ISTANBUL
M: +90 555 648 1013
[email protected]
m
Karayollari 45 Sube T: +90 312 623 1274
Seffligi Polatli
ANKARA
M:+90 535 2066209
E:[email protected]
NEOCHIM
Mr. D. Nestorov
9
Himkombinatska 3 T: 0391 65 362
DIMITROVGRAD
Bulharsko
F: 391 65 686
M:885 003035
engeneering@neochi
m.bg
BIGMAK Dis Tic. A.S. Mr. N.
Barbarosoglu
UYGUNLAR Dis
Ticaret a.s..
Mr. M. Cuneyt
AKSU
DELTA Makina ve
Mr. A. Haluk
Yedek Parca San. Ve YURTTUTAN
Tic. Paz. Ltd.
TMS Formwork and Mr. Kubilay
Scaffolding Systems Tufekci
Ankara Asfalti
Nisan Sokak Sonu
No:1 Merdivenkoy
34 732, Goztepe –
ISTANBUL
Cumhuriyet Cad.
Funda Sok. No. 10
Kavacik, 34 810
ISTANBUL
T:+90 552 233 32 88
www.bigmak.
M: +90 552 233 32 88
com.tr
[email protected]
T: +90 216 425 88 68
www.uygunlar.
com
F: +90 216 425 88 71
[email protected]
m
Organize Sanaci
T: +90-212 549 83 46 www.shotcret
Bolgesi Dolapdere +90-212 549 82 32
er.com
Sanayi Sitesi 20.
Ada No. 18 – 20, F: +90 212 549 8357
Ikitelli ISTANBUL [email protected]
Turgut OZAL Cad. T: +90 216 456 52 56 www.tms.tc .
Gardenya 1 Plaza
Kat.: 6 Atasehir
F: +90 216 456 52 55
ISTANBUL
[email protected]
Kervanci
Construction
Equipments
Akin ALGUL
Barbaros Mah.
Halk Cad. No 1,
34746 YenisahraKadikoy - Istanbul
[email protected]
T: +90 216 315 3580
http://www.ker
vanci.com.tr/
+90 216 472 1110
F: + 90 216 315 4033
+90 216 472 12 97
[email protected]
m.tr
Agagig Insaat
Mehmet BATTAL
Turizm San. Tic. Ltd.
Sti.
Alfatek Ihracat Ithalat Mr. Cansev
ve Pazarlama Ltd. Sti. TUMER
Anismak Anadolu Is
Makinalari San ve Tic
Ltd. Sti.
Miralay Sefikbey
Sok. 9/6, 34437
Gumussuyu/Taksi
m- Istanbul
Ferhatpasa Mah.
Akdeniz Cad. G63 Sok. No: 4
Samandira-IST
Ostim OSB 57.
Sok No: 77-79,
06370 OstimANKARA
T/F: +90 212 244
5228 / 29
[email protected]
T: + 90 216 660 0900
F: +90 216 660 0909
[email protected]
[email protected]
om
T: +90 312 354 0843
F: +90 312 385 1021
F: +90 312 354
6131anismak@anism
http://www.ala
gig.com/
www.alfatektu
rk.com
www.anismak.
com
10
Cukurova Ithalat ve
Ihracat Turk A.S.
Fahri ALP
(Marketing
Manager)
Enka Pazarlama
Ihracat-Ithalat A.S.
Atilla Bey
Forsen Makina Servis
ve Ticaret A.S.
Ekrem GOK
Grapek Insaat San ve
Tic Ltd. Sti.
Mrs. Saide
GUNGOR
ak.com
T: +90 212 4821600
F: +90 212 482 1646
info@cukurovaithalat.
com
T: +90 216 446 6464
Istasyon Mah.
Araplar Cad. No:6 F: +90 216 446 6148
[email protected]
34940 Tuzla-IST
m.tr
Mebusan Yokusu T: +90 212 393 2400
F: +90 212 393 2424
No 54 34427
[email protected]
Findikli-IST
Davutpasa Cad.
No 34 Topkapi,
34020 Istanbul
www.cukurov
aithalat.com.tr
www.enka.co
m.tr
www.forsen.c
om.tr
Uskudar Cad.
Aygunler Is
Merkezi No:16 K:6
D:11 Kartal-IST
T: +90 216 517 7890
www.comans
F: +90 216 517 7891
a.com
saide@grapekmakina.
com
Guris Ihracat Ithalat ve Mert YAYLALI
Pazarlama A.S.
Tugay Yolu No 6
Cevizli –Kartal –
IST
www.gurispaz
arlama.com
Hamamcioglu
Muesseseleri Ticaret
T.A.S.
Ahmet Soylu
Okul Cad. No 13
Orhanli 34956
Tuzla-IST
Hasel Istif Makinalari
San ve Tic A.S.
Mr. Ender
General Director
Alemdag Cad.
Site Yolu Toya
Sok. No 4 34670
Umraniye – IST
T: +90 216 305 0557
F: +90 216 305 4812
info@gurispazarlama.
com
T: +90 216 394 3210
F: +90 216 394 32 0809
[email protected]
m
ahmey.soylu@hamam
cioglu.com
T: +90 216 634 2100
F: +90 216 634 1454
[email protected]
[email protected]
Susuzbag Sok.
31/1 Pasalimani
34674 UskudarIST
T: +90 216 492 5751
F: +90 216 492 3982
[email protected]
www.hcsliebherr.com.tr
KA Plaza Ivedik
O.S.B. 24. Cadde
No:191, 06370
Ostim-ANKARA
T: +90 312 394 4300
F: +90 312 394431020
[email protected]
www.karun.co
m.tr
Resit Galip Cad.
No:56/1 06700
G.O.P. ANKARA
T: +90 312 446 3200
F: +90 312 446 2510
[email protected]
www.maats.c
om.tr
HCS Makina
Mumessillik ve Ticaret
A.S.
Karun Sirketleri
Mr. Orkun Bey
Maats Insaat
Makinalari Tic Ltd Sti
www.hamacio
glu.com
www.hasel.co
m
Ozmak Makina Ihracat Mr. Cemal Ozcelik Acibadem Yeniyol T: +90 216 545 0826
Ithalat Pazarlama Ltd.
Sok. No:22 ,
545 0827
Sti.
34718 KadikoyF: +90 216 339 1733
IST
ozmak@ozmakmakin
a.com.tr
SANKO Makina
Mr. Neslihan
Hurriyet Mah. E-5 pazarlama@sankoma
kina.com.tr
Pazarlama ve Ticaret Hanim
Yanyol Uzeri No
A.S.
57 34876 Yakacik T: +90 216 453 040009
Kartal- IST
F: +90 216 453 0401
www.ozmakm
akina.com.tr
SIF Jcb Is Makinalari
www.sif-
Mr. Turgut Bey,
E-5 Maltepe
T: +90 216 352 0000
www.sankom
akina.com.tr
www.mastas.c
om.tr
Ankara District
T: +90 312 472
2070
Tekno Insaat
Makinalari Ticaret ve
Sanaci A.S.
Mr. Adnan Arslan
Bey
Oguz Bey
TEMSA San Tic A.S.
TERA INSAAT
TURIZM SANAYI ve
TICARET A.S.
Mr. Cenk
CALISKAN
HIDROMEK Hidrolik
ve Mekanik Makina
Imalat San ve Tic Ltd.
Sti.
TATMAK Makina San
ve Tic A.S.
Mr. Murat Bey
ASM Asansor San ve
Tic Ltd. Sti.
Ugur ATIS
Kirantas Asansor San
ve Tic A.S.
Mr. Mehmet Bey
11
F: +90 216 352 1004
Kavsagi Ataturk
[email protected]
Cad. Sakarya
Sok. No 30 34844
Maltepe-IST
Famas Plaza B
Blok K:12-13,
34384
Okmeydani-IST
T: +90 212 222
7478
F: +90 212 222
7482
Kisikli Cad. Ismail
Moray Sok. No 2/1
34662 AltunizadeIST
T: +90 216 340
7444-45
F: +90 216 340
7740
Ataturk Mah.
Alemdag Cad.
No:54 K:1, 34764
Umraniye-IST
T: +90 216 651
5152
F: +90 216 523
7709
Organize Sanayi
Bolgesi
Osmanli Cad. No
1 06935 SincanANKARA
T: +90 312 267
1260
F: +90 312 267
1239
Merkez Mah.
Istanbul Cad. No
32 Gokturk 34077
Eyup –IST
T: +90 212 322
1200
F: +90 212 322
1245
Inebey Mah.
Inkilap Cad. Ozan
Celik Is Hani No12
Kat5 / 507-508
AksarayISTANBUL
T: +90 212 530
3357
530
0954
F: +90 212 530
0968
Ikitelli Organize
Sanayi Bolgesi
jcb.com.tr
[email protected]
www.tekno.co
[email protected] m.tr
om.tr
[email protected]
[email protected]
www.temsa.c
om.tr
www.tera.tc /
www.jasptr.com
www.hidromek.com.tr
[email protected]
[email protected] www.tatmak.c
[email protected]
om
[email protected]
m
www.asmasa
nsor.com
[email protected]
www.kirantas.
com
12
Demirciler Sanayi
Sitesi E-2 Blok No
377 Ikitelli –IST
T: +90 212 549
5122
F: +90 212 549
0541
Guzelyali Mah.
Turgut Ozal Bul.
109 Sok. No 11
Gorgun Apt. Alti
Adana
T:+90 322 232 3113
www.dizaynas
F:+90 322 232 3163
ansor.com.tr
[email protected]
om.tr
Omsan Asanor San ve Meral Hanim
Tic Ltd Sti
Serifali Mah. Yol
Sok No3 Yukari
Dudullu / IST
T: +90 216 313 5023
F: +90 216 314 9585
[email protected]
Acar Asansor Imalat
Montaj ve Bakim San
Ltd. Sti
Mr. Necati Bey
Ali Acar
K. Sanayi Sitesi
43. Blok No 80-81
Besevler-NiluferBURSA
T: +90 224 441 0798
F: +90 224 441 9007
acarasansor@bursad.
org
Diamant Asansor
Sanayi
Mr. G. Ali Baki
Cirpan Mah. Ipek
Sok. 3/A
OsmangaziBURSA
T: +90 224 252 0799
F: +90 224 255 2083
DIASANSOR
Asaonsor San. Tic.
Ltd. Sti
Mr. Hasan Bey
www.diasans
or.com
Gunsar Asansor
Elektrik San Tic. Ltd.
Sti
Mr. Cem Kutluay
Nilufer Tic Merkezi T: +90 224 443 0422
F: +90 224 441 8653
62. Sok No 20
[email protected]
Nilufer-BURSA
rg
[email protected]
T: + 90 224 222 1321
Altiparmak Cad.
F: + 90 224 220 2192
Tahir Sok No28
Osmangazi/BURS [email protected]
A
TASIAD
Mr. Bora Bey
Manager
Mandira Cad.
T: +90 216 565
Mektep Sok.
[email protected]
Duman Apt. No17 g.tr
Fikirtepe/IST
www.tasiad.or
g.tr
Dizajn Asansorleri
Ozlu Muhendislik San
Tic Ltd Sti
Secil Hanim
7. Přiložená fotodokumentace:
www.ompar.
com.tr
www.gunsar.
com
13

Benzer belgeler

Seznam přihlášených na Tureckou rally 2010

Seznam přihlášených na Tureckou rally 2010 Seznam přihlášených na Tureckou rally 2010 Autor: Ondřej Plšek, 6. 4. 2010 12:14 Příští víkend je na programu další soutěž mistrovství světa, kterou bude Turecká rally. MS se po Mexiku a Jordánsku ...

Detaylı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı diverzifikace se neprojevuje pouze rostoucím objemem obchodu s Asií, přítomnost Turecka také narůstá na Blízkém východě a v Africe. Ačkoliv, jak bylo řečeno, EU je stále obchodním partnerem číslo j...

Detaylı

Kasia Rybka

Kasia Rybka Bee Power (výjimkou jsou děti s potvrzenou alergií na pyl), resp. 3x1 čajovou lžičku NONI. Výborným doplňkem zvlášť u dětí, které nerady konzumují ovoce, je ZenThonic – 1 polévková lžíce denně. Dět...

Detaylı

ISTANBUL - Moving Image art fair

ISTANBUL - Moving Image art fair Curatorial Advisory Committee for Moving Image Istanbul 2015 Celenk Bafra Curator, Istanbul Modern Istanbul, Turkey Cassilis Oikonomopoulos Assistant Curator, Collections International Art. Tate Mo...

Detaylı