ÜRÜN HABERLER‹

Transkript

ÜRÜN HABERLER‹
ÜRÜN HABERLER‹
YARI ‹LETKEN RÖLELER
ÇEKME KOPMA TEST C‹HAZLARI
Motorlar› Daha S›k Anahtarlama
Bilgisayar Kontrollü
7,5 kW'ye kadar olan motorlar›n daha
s›k çal›flt›r›lmas› için yeni Siemens Sirius
üç fazl› yar› iletken röleler kullan›labilir.
Bu röleler iki fazdan kumanda
edilmektedir. 3 kW'ye kadar üç fazl›
motorlar için sa¤-sol dönüfl versiyonu
da kullan›labilir. Cihazlar tiplerine göre
45 ya da 90 mm geniflli¤indedir. Sirius
ürün ailesinde kullan›lan aksesuarlar
bu cihazlara da rahatl›kla entegre
edilebilmektedir. Böylece h›zl› ve
basitçe sigortas›z motor ç›k›fllar›
kurulabilir. Alternatif olarak elektronik Sirius termik röleleri ile sigortas›z
motor ç›k›fllar› da kurulabilir. Farkl› flebeke spesifikasyonlar› için 480
V ve 600 V' a kadar iflletme geriliminde çal›flan cihazlar da mevcuttur.
DC 24 V kumanda gerilimi dijital kumandalar›n en güvenli kullan›m›n›
sa¤lar. Basit baz› uygulamalarda AC 230 V kumanda gerilimiyle de
devreler kurulabilir. Sökülebilir klemensleri, motor ba¤lant›lar›n›n
daha da h›zl› yap›labilmesi için kumanda devresini haz›r hale getirir.
Yar› iletken rölelere entegre edilmifl kilitleme mekanizmas› sayesinde
sa¤-sol dönüfl uygulamalar›nda güvenlik artt›r›l›r. Ba¤lant› tekni¤i olarak
vida ba¤lant›s› veya vidas›z ba¤lant› tekni¤i olan “Cage Clamp” sistemi
seçenekleri de mevcuttur.
WDW serisi TIME firmas›n›n
gelifltirdi¤i yeni nesil Üniversal Test
Cihazlar›d›r. Panosonic AC Servo
Kontrol Sistemi ve motor
kullan›lmaktad›r. Cihaz sa¤lam bir
gövde ve tafl›y›c› yataklama
sistemine sahiptir. Çekme, Basma,
E¤me, Y›rt›lma vb testler için ideal
bir cihazd›r. Cihaz tamamen
bilgisayar kontrollü olup bilgisayara
tak›l› olan ISA kart vas›tas›yla
güvenilir veri aktar›m› ve kontrol sa¤lanmaktad›r. Otomatik program
kontrolü vas›tas›yla her türlü test ortam› oluflturulabilir. Kontrol
yaz›l›m› otomatik ayarlama fonksiyonuna sahiptir. Genifl grafik özellikleri
ile tüm test e¤rilerinin çizilmesi ve bunlar üzerinde gerekli analizleri
yapabilmesi ve karfl›laflt›rma özelli¤i imkan› sunar.
Test raporu istenilen flekilde dizayn edilebilir (E¤ri ve parametreler
ile birlikte). Yaz›l›m güncelleme imkan› mevcuttur. Yük afl›m› korumas›
ve yüksek hassasiyet (% 0.5) cihaz›n di¤er özellikleri aras›ndad›r.
Ayr›ca Bilgisayar Kontrollü Çekme Kopma Test Cihazlar› yüksek
kapasiteler için de mevcuttur (50 kN -2000 kN aras›).
SIEMENS TÜRK‹YE
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
TESKON TEKN‹K EK‹PMANLAR
Tel : +90 224 5136777
Fax : +90 224 5140187
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18306 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17842 giriniz.
PASLANMAZ ÇEL‹K KANGAL TEL
5,20 mm. - 32,00 mm.
PASLANMAZ ÇEL‹K ÇUBUK
Yuvarlak 3 mm. - 450 mm.
Alt›gen 11 mm. - 60 mm.
Kare 11 mm. - 22 mm.
Made in Italy
VALF ÇEL‹⁄‹
15 mm. - 40 mm.
PASLANMAZ ÇEL‹K BORU
VE BA⁄LANTI ELEMANLARI
Tüm paslanmaz çelik alafl›mlar›ndan, yuvarlak, kare ve alt›köfle,
s›cak ve so¤uk çekim ürünlerimizi, imalattan ve fabrikam›z›n
güçlü sto¤undan en yüksek kalite ile imalat sanayimizin hizmetine sunar›z.
Adres : Alemda¤ Cad. Öztürk ‹fl Merkezi No: 35 6/11 Ümraniye / Istanbul
Tel
: +90 216 461 62 35 pbx
Fax
: +90 216 461 62 37
E-mail : [email protected]
www.komtrade.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18687 giriniz.