Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu (Ocak

Yorumlar

Transkript

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu (Ocak
Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Muhasebat Genel Müdürlüğü
www.muhasebat.gov.tr
OCAK-ARALIK 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER
KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
2010 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 1,4 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI VERMİŞ
OLAN MAHALLİ İDARELER, 2011 YILININ AYNI DÖNEMİNDE 2,4 MİLYAR TL BÜTÇE
FAZLASI VEREREK GELİR FAZLASINI % 77,3 ARTIRMIŞTIR.
2011 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
DÖNEMİNE GÖRE % 18,4 ORANINDA ARTARAK 63,4 MİLYAR TL, BÜTÇE GİDERLERİ
İSE % 16,8 ORANINDA ARTARAK 61 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2011 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MERKEZİ YÖNETİM VERGİ GELİRLERİ
TAHSİLATINDAKİ ARTIŞA PARALEL OLARAK MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİNDEN
MAHALLİ İDARELERE AKTARILAN PAYLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE
% 19,4 ARTARAK 24,1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
A. 2011 YILI MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ1
2011 yılı mahalli idareler konsolide
bütçesinin
Ocak-Aralık
gerçekleşmeleri
dönemi
kümülatif
çerçevesinde
bütçe
giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi
gerçekleşmeleri
tabloda
yer
almaktadır.
Mahalli İdareler Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri
2010
2011
Değişim Oranı
Milyon TL
Ocak-Aralık
Ocak-Aralık
(%)
Bütçe Giderleri
52.226
61.011
16,8
Bütçe Gelirleri
53.582
63.415
18,4
Bütçe Dengesi
1.355
2.404
77,3
Mahalli idareler bütçesi 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 1,4 milyar TL fazla vermişken, bu yılın aynı
döneminde bütçe fazlası % 77,3 oranında artmış ve 2,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
1
5018 sayılı Kanuna göre mahalli idareler 2949 belediye, 81 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 21 bağlı idare ve 1714 mahalli idare birliğinden oluşmaktadır. Mahalli
idareler konsolide bütçe dengesi hesaplanırken, mahalli idareler bütününü oluşturan bu alt birimlerin birbirlerine aktardıkları tutarlar; gider ve gelirlerde çift sayımı
önlemek üzere bütçe giderleri ve bütçe gelirleri rakamlarından karşılıklı olarak düşülmek suretiyle elimine edilmektedir.
www.maliye.gov.tr
www.muhasebat.gov.tr
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 52,2 milyar TL
olarak gerçekleşen bütçe giderleri, 2011 yılının aynı
döneminde % 16,8 oranında artış göstererek 61 milyar TL
olmuştur.
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 53,6
milyar TL iken, 2011 yılının aynı döneminde % 18,4
oranında artarak 63,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ
2011 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe
giderlerinin
göre
ekonomik
gerçekleşmeleri
sınıflandırmaya
tabloda
yer
2010
Ocak-Aralık
(Milyon TL)
Bütçe Giderleri
Personel Giderleri
almaktadır.
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde,
mahalli idareler bütçe giderleri 61 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 18
milyar TL olarak gerçekleşen mal ve
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
2011
Ocak-Aralık
Değişim
Oranı
(%)
52.226
61.011
16,8
10.286
11.259
9,5
1.818
1.904
4,8
17.984
22.105
22,9
1.361
1.322
-2,9
2.919
2.417
-17,2
16.391
19.780
20,7
385
1.167
202,8
1.082
1.056
-2,4
hizmet alım giderleri, 2011 yılının aynı döneminde % 22,9 oranında artarak 22,1 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin artışında büyük ölçüde, tüketim malzemesi alımları,
hizmet alımları ve gayrimenkul bakım ve onarım giderleri kalemlerindeki artışlar etkili olmuştur.
www.maliye.gov.tr
www.muhasebat.gov.tr
Mahalli idareler bütçesi faiz harcamaları
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 2,9 oranında azalarak 1,3
milyar TL ye gerilemiştir.
Mahalli İdareler bütçesi sermaye giderleri
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre % 20,7 oranında artarak 19,8
milyar TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki
artışta,
gayrimenkul
gayrimenkul
büyük
sermaye
üretimi
onarımları
için
ile
yapılan
harcamalar etkili olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
BÜTÇE GELİRLERİ
2011 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir
gerçekleşmeleri tabloda yer almaktadır.
(Milyon TL)
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 53,6 milyar
Değişim
Oranı
(%)
2010
Ocak-Aralık
2011
Ocak-Aralık
53.582
63.415
18,4
5.904
6.901
16,9
Bütçe Gelirleri
TL olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı döneminde
Vergi Gelirleri
% 18,4 oranında artarak 63,4 milyar TL olmuştur.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
11.922
13.868
16,3
Al. Bağış ve Yar. ile Özel Gelirler
8.876
10.261
15,6
24.172
28.852
19,4
2.690
3.483
29,5
16
48
190,3
Mahalli İdareler bütçe gelirlerindeki artışta;
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve
Faizler, Paylar ve Cezalar
yardımlar ile Merkezi Yönetimden alınan paylardaki
Sermaye Gelirleri
artışlar temel belirleyiciler olmuştur.
Alacaklardan Tahsilatlar
Mahalli İdarelerin Bazı
Gelir Kalemlerindeki
Değişim (Milyon TL)
Vergi Gelirleri
2010
2011
Değişim
Ocak-Eylül
Ocak-Eylül
(%)
5.904
6.901
16,9
Bina Vergisi
1.860
2.433
30,8
Arsa Vergisi
771
978
26,8
Arazi Vergisi
38
54
41,2
gerçekleşmelerine
Çevre Temizlik Vergisi
309
387
25,1
% 30,8, arsa vergisinde % 26,8, arazi vergisinde %
Haberleşme Vergisi
Elekt. ve Havagazı Tük.
Vergisi
Eğlence Vergisi
50
48
-4,3
41,2, ilan ve çevre temizlik vergisinde % 25,1 lik
750
741
-1,2
artışlar dikkat çekmektedir.
104
128
22,6
Yangın Sigortası Vergisi
19
18
-2,4
İlan ve Reklam Vergisi
190
239
25,9
1.794
1.857
3,5
göre % 15,6 oranında artarak 10,3 milyar TL
20.213
24.139
19,4
olmuştur. Bu gelir kalemindeki artışın en büyük
Harçlar
M. İd.Vergi Gel. Al.
Pay.
idarelerden alınan bağış ve yardımlar olmuştur.
2011 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri
tahsilâtı geçen yılın aynı dönemine göre % 16,9
oranında artarak 6,9 milyar TL olmuştur. Vergi
türleri
itibarıyla
2011 yılı
Ocak-Aralık
bakıldığında;
bina
dönemi
vergisinde
2011 yılı Ocak-Aralık dönemi Alınan Bağış ve
Yardımlara ilişkin gelirler, geçen yılın aynı dönemine
belirleyicisi
merkezi
yönetim
bütçesine
dahil
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde Faiz,
pay
ve
ceza
gelirleri,
dönemine göre
geçen
yılın
aynı
% 19,4 oranında artarak
28,9 milyar TL olmuştur. Bu kalemin artışında
büyük
ölçüde
Gelirlerinden
oranında
Merkezi
aktarılan
artmış
Yönetim
payların
olması
etkili
Vergi
%
19,4
olmuştur.
2011 yılı Ocak-Aralık dönemi Sermaye
Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %
29,5 oranında artarak 3,5 milyar TL olmuştur.
Büyük orandaki bu artışın temel belirleyicisi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İDO)’nun
özelleştirilmesinden elde edilen 1,3 milyar
TL’lik gelir olmuştur.
2011
yılı
Ocak-Aralık
dönemi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre % 16,3 oranında artarak 13,9 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak-Aralık dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin %54,4 lük kısmı su
hizmetlerine
ilişkin
gelirler
ile
www.maliye.gov.tr
su
hizmetlerine
ilişkin
kurumlar
hasılatından
www.muhasebat.gov.tr
oluşmuştur.
2011 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MAHALLİ İDARELER
BELEDİYELER
İL BELEDİYELERİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ
Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Gelirler
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler
Faizler, Paylar ve Cezalar
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
Bütçe Dengesi
BÜYÜKŞEHİR
DIŞINDAKİ İL
BELEDİYELERİ
A
TOPLAM İL
BELEDİYELERİ
İLÇE, VE
BELDE
BELEDİYELER
BELEDİYELERİ
BELEDİYELERE
İL
BAĞLI
ÖZEL
İDARELER
İDARELERİ
İDARELER
BİRLİKLER
MAHALLİ
15.570.973
4.901.245
20.439.747
20.716.418
41.132.755
8.463.086
10.216.828
2.694.867 61.011.336
1.585.518
273.531
4.100.762
669.269
990.042
5.469.735
757.579
1.724.537
1.101.478
199.726
2.036.898
108.175
138.018
1.280.962
25.420
10.568
2.686.996
473.257
6.137.660
777.444
1.100.098
6.750.697
778.490
1.735.105
4.892.182
816.005
9.158.772
297.257
810.548
4.647.892
71.413
22.349
7.579.178
1.289.262
15.296.432
1.074.701
1.887.236
11.398.589
849.903
1.757.454
1.276.630
246.106
3.456.525
231.270
272.194
2.545.360
3.334
431.667
2.201.255
342.807
2.376.501
10.469
408.264
4.583.170
294.116
246
202.411 11.259.474
26.199
1.904.374
975.275 22.104.733
5.618
1.322.058
131.811
2.416.930
1.253.027 19.780.146
95.601
1.167.435
4.925
1.056.186
15.560.584
4.518.688
20.079.272
20.660.955
40.740.227
9.581.186
11.678.259
2.221.391 63.415.789
333.122
595.026
928.148
5.949.992
6.878.140
0
16.814
1.302.592
1.237.736
2.540.328
2.825.555
5.365.883
7.695.203
331.679
476.053 13.868.818
120.000
11.928.431
1.750.415
126.024
92.869
2.412.481
180.576
0
212.869
14.340.912
1.930.991
126.024
413.844
10.050.304
1.420.281
979
626.713
24.391.216
3.351.272
127.003
820.623
938.128
80.286
46.946
8.003.367
3.276.131
50.268
0
1.483.291 10.261.712
246.606 28.852.081
1.806
3.483.632
7.100
48.057
-10.389
-382.557
-360.475
-55.463
-392.528
1.118.100
1.461.431
6.535
-473.476
6.901.489
2.404.453

Benzer belgeler

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu (Ocak

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu (Ocak 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE MERKEZİ YÖNETİM VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATINDAKİ ARTIŞA PARALEL OLARAK MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİNDEN MAHALLİ İDARELERE AKTARILAN PAYLAR GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %...

Detaylı

Detaylar - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Detaylar - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü hizmet alım giderleri, 2011 yılının aynı döneminde % 22,9 oranında artarak 22,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin artışında büyük ölçüde, tüketim malzemesi alımları,...

Detaylı