Design Schneider - Schneider Electric

Transkript

Design Schneider - Schneider Electric
Schneider
May›s - Haziran Y›l: 1 Say›: 3
SEVAN BIÇAKÇI’NIN KONUfiAN YÜZÜKLER‹/B‹R SANAT ESER‹; GÜNSEL‹ KATO/POPÜLER
MEKANLARIN ALTINDAK‹ ‹MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM’LA B‹R SEFER SONU/
FERZAN ÖZPETEK’‹N ROMA’SI/HARLEY DAVIDSON EFSANES‹ DEVAM ED‹YOR/‹STANBUL
GECELER‹N‹N YAZ ROTASI/MODEL UÇAK TUTKUSU/RENGARENK YAZ MODASI
Ücretsizdir
Des›gn
Sevgili
Design
Schneider
dostlar›
Roma'n›n Ferzan Özpetek için ilham kayna¤› oldu¤u söyleniyor. Gerçekten de öyle… Orada öylesine bir gizem vard›r ki
tamam›yla baflka dünyalara dalman›z içten bile de¤il. Bazen z›tl›klarla ç›kar karfl›n›za Roma. T›pk› en büyük ve en ünlü
yap›tlar›ndan biri olan Trevi Çeflmesi'nde oldu¤u gibi... Çeflmenin Neptün figüründe yer alan tritonlardan biri huysuz bir at›
dizginlemekte iken di¤eri çok uysal bir hayvan› sürer. Bu iki triton denizin iki z›t halini simgeler. Bu say›m›zda yolumuz
Roma'dan geçiyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlere gelince… ‹flte tüm bu bilgileri gezi sayfam›zda sizlerle paylafl›yoruz.
Yukar›da da söyledi¤im gibi, denizin iki z›t hali var. fiehirler ve hatta insanlar›n da... Bazen kahkahalarla gülerken hemen
ard›ndan h›çk›r›klara bo¤uluveririz. Güleriz ama a¤lar›z da bir yandan…
Ça¤an Irmak'›n “Babam ve O¤lum” filmini seyrederken tak›nd›¤›m›z ruh haliyle… Sonra o kahkahalar›m›z bizi ‹stanbul'un
e¤lence mekanlar›na tafl›r, e¤lenmek isteriz. Üstelik yaz mevsimidir, ‹stanbul'u yaflamak gerekir. Bakars›n›z dergimizde yer
alan mekanlardan birinde hofl bir tesadüfle bulufluveririz.
Sonra bir akflam olur, ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un eserleriyle hüzünleniriz belki de... Önde gelen genç
mimarlar›m›zdan Mahmut Anlar'›n dedesinin o dönemlerde yaflam›fl ve ayn› zamanda ‹stanbul gece hayat›n›n
kurucular›ndan biri oldu¤unu biliyor muydunuz? Üstelik o dönemde Taksim'de bulunan Kristal Gazinosunun da sahibi.
Mahmut Anlar dedesinden çok ayr› bir mesle¤i mimarl›¤› seçmifl ama tasar›mlar›nda o gazinonun esintisini kullanmadan da
edememifl. Mahmut Anlar'› biraz daha tan›mak isterseniz e¤er tasar›m sayfalar›m›za göz atman›z yeterli.
Bu hüzünlü flark›lardan biri de Modac› Hakan Y›ld›r›m'a ilham vermifl. 70'lerin en ünlü flark›lar›ndan biri olan “Sessiz
Gemi”yi dinlerken düflünmeye bafllam›fl “hayatta kaç sefer” var diye ve böylelikle “Bir Sefer Sonu” ad›n› verdi¤i
koleksiyonunu haz›rlam›fl. Koleksiyonunda bir derinlik, bir karmafla ve bir sonsuzluk oldu¤unu söylüyor. Ayn› zamanda
genç modac›lara da önerileri var.
Dilerseniz s›yr›lal›m biraz bu hüzünlerden ve sevinçlere do¤ru yol alal›m. Sevgili Günseli Kato 26 Nisan'da AÇEV'de anne
ve çocuklara resim yapt›rd›. O resimleri tablo haline getirecek ve Metrocity de sergileyecek. Ard›ndan da bu sergi Brüksel'e
gönderilecek. Bir sanatç› için bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi?
Bugün hüzünlerden ve sevinçlerden bahsettik. Biliyorum biri olmadan di¤er olam›yor. Hüzünler her ne kadar ilhamla dolu
olursa olsun, ben size sadece sevinçle dolu günler diliyorum, umar›m yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmaz.
Sevgilerimle,
Meltem Çak›c›
[email protected] electric.com
3
‹Ç‹NDEK‹LER
DESIGN SCHNEIDER
Sahibi/Yay›nlayan
BPM Halkla ‹liflkiler Tan›t›m Ltd. fiti.
Çelik ‹fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5
Mecidiyeköy / ‹stanbul
Sorumla Yaz› ‹flleri Müdürü
Bülent Güven
Sayfa tasar›m› ve uygulama
Ali Efe Göktan
Editör
Meltem Çak›c›
Yönetim yeri
Çelik ‹fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5
Mecidiyeköy / ‹stanbul
Tel / Faks : 0212 2889723
42
10
Bask›
ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T‹C.A.fi.
‹kitelli Organize San. Bölgesi
Atatürk Bulvar› No:103
34260 ‹kitelli/‹st.
Tel: 0212 549 25 68 Faks: 0212 549 25 74
Yay›n türü
Yerel, süreli, iki ayda bir yay›nlan›r
Yay›n Yeri ve Tarihi
‹stanbul, May›s 2007
Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve
ilan verenlerin sorumlulu¤undad›r.
Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler
beyan› veren kiflilere ve yazarlara aittir.
‹ki ayda bir ücretsiz yay›nlan›r.
4
16
46
36
6
METROPOL LIFE
10 RÖPORTAJ
SEVAN BIÇAKÇI “Parma¤›n›z› uzat›n”
16 TASARIM
GÜNSEL‹ KATO “O bir sanat eseri”
22 RÖPORTAJ
MAHMUT ANLAR
“Mekanda vizyon olmal›”
42 MODA
HAKAN YILDIRIM “Bir sefer sonu”
46 fiEH‹R & MODA
Rengarenk bir yaz
52 HOB‹&SPOR
Model uçakla uçuyoruz
56 ALIfiVER‹fi
“Efsane kofluyor” Harley Davidson
26 RÖPORTAJ
TURHAN TURHANG‹L
“Schneider Electric’le daha ileriye”
60 CEM‹YET
28 TASARIM
BET‹NA MEfiULAM
Rüyalar gerçek olunca
64 MEKAN
‹stanbul’un yaz rotas›
62 KISA HABER
66 ED‹TÖRÜN SEÇ‹M‹
32 ÜNLÜLER‹N TERC‹H‹
AYFER TOPRAK
“Sanat› halk›n aya¤›na götürüyorum”
34 PROJE
Ak›ll› evler
36 GEZ‹
Ferzan Özpetek’le tarihin befli¤i Roma
40 PROJE
Narcity hayata geçiyor
5
METROPOL LIFE
Sergi içinde oyun,
oyun içinde sergi
Güncel sanat merkezi Siemens Sanat’›n, oyun olarak sanat ve sanat olarak oyunu
tart›flaca¤› yeni sergisi “Aç›k Oyun Alan›”, sosyalleflmenin en önemli ö¤elerinden birini ele alarak, sanatseverlere interaktif bir alan sa¤l›yor. Küratörlü¤ünü Marcus
Graf’›n üstlendi¤i bu oyuna dahil olmak ve eserlerle oynayarak kendilerini farkl›
aç›lardan keflfetmek isteyenler “Aç›k Oyun Alan›” adl› sergiyi 3 Haziran tarihine
kadar görebilirler. Sergiyi gezerken interaktif bir yöntemle ziyaretçilerini oyuna dahil
ederek, oyun oynar gibi yaratmay›, hayal etmeyi, kazanmay› ve kaybetmeyi bir
arada yaflatan Siemens Sanat, bu sergiyle, baflka bir dünyan›n varl›¤›n› fark ettirmeyi
amaçl›yor. “Aç›k Oyun Alan›” her gün 10:00 ile 19:00 saatleri aras›nda ziyaret
edilebilir.
Sergi sanatç›lar›, Ayfle De¤irmencio¤lu, Betsi Sullam, Ça¤lar Uzun, Deniz Keyvankl›,
Gözde ‹lkin, K›ymet Dafltan, Meltem Tüzün, Michael Vogel, Semiha Var›fl ve Ulu
Braun.
Cazla dolu bir May›s
Aç›ld›¤› günden bu yana ülkemizden ve yurtd›fl›ndan sevilen caz müzik
sanatç›lar›n› a¤›rlayan ‹stanbul Jazz Center, May›s ay› için
caz severlere yine dopdolu bir program haz›rlad›.
Mekan›n program›nda 2, 3 ve 4 May›s tarihlerinde Pamela Knowles, 10 ve 11
May›s’ta Juan Manuel Canizares, 17, 18 ve 19 May›s akflamlar› Samuel Torres
Band ve son olarak 23, 24, 25 ve 26 May›s tarihlerinde Mark Murphy’nin performanslar› sergilenecek.
Ç›ra¤an Palace Kempinski ‹lhan
Berk’in “Kad›nlar”›n› a¤›rl›yor...
Bir zamanlar sultanlara ev sahipli¤i yapan Ç›ra¤an Saray›, flimdi de ‹lhan Berk’in
“Kad›nlar”›n› a¤›rlamaya haz›rlan›yor. Ocak 2007’den bu yana yenileme
çal›flmalar› süren ve Nisan ay› ile birlikte eski görkeminin izlerini tafl›yarak
konuklar›na evsahipli¤i yapan Ç›ra¤an Palace Kempinski, saray bölümünün alt
kat giriflindeki iç içe üç avlusunda, ‹lhan Berk’in 40’a yak›n eserini sanatseverlerle buluflturacak. Aç›l›fl› 9 May›s’ta gerçeklefltirilecek sergi, 14 Haziran’a kadar
gezilebilecek. ‹lk sergisini 1976 y›l›nda Galeri Baraz’da açan ‹lhan Berk, daha
sonra Milli Reasürans Sanat Galerisi, Galeri Nev ve Artshop’da eserlerini
sergiledi. ARTISTANBUL2004’e Bodrum’dan Turuncu Sanat Galerisi’yle kat›lan
sanatç›, son olarak 2006’da AKM-‹stanbul sergisini gerçeklefltirdi.
Vertu’dan çilek tad›nda
bir yaz
Lüks tüketim piyasas›nda el yap›m› cep telefonlar›n›n üreticisi Vertu, yaz
sezonuna Vertu Ascent Summer Strawberry&Cream ile giriyor.
Telefonun üzerindeki elmas desenli, delikli deri, rujdan günefl losyonuna
kadar genifl bir yelpazede ürünle temas halinde zarar görmemesi için
özel olarak üretilmifl.
6
METROPOL LIFE
Nurus’tan tasar›m yar›flmas›
Dünya çap›nda düzenlenen tasar›m yar›flmalar› aras›nda ilk s›ralarda yer alarak,
tasar›m ve ifl dünyas›n›n en iyilerini belirleyen Red Dot Design Award, Avrupa’n›n
en köklü tasar›m enstitülerinden “Design Zentrum Nordrhein Westfalen”
taraf›ndan 1955 y›l›ndan beri düzenleniyor. Her y›l, önde gelen uluslararas›
tasar›m uzmanlar›n›n bir araya gelmesiyle oluflturulan ba¤›ms›z bir jüri paneli, yenilik, ifllev, kalite gibi tasar›m kriterleri do¤rultusunda kat›l›mlar› de¤erlendirerek
uluslararas› itibara sahip "red dot" ile ödüllendiriyor.
Bugüne kadar LG Electronics, Adidas, Apple, Mercedes-Benz, Nokia, Philips,
Siemens, Sony gibi dünyaca ünlü markalar›n sahip oldu¤u bu “tasar›m kalitesi
mührü”nü 43 ülkeden farkl› kategorilerde 2 bin 548 tasar›mla yar›flt›ran Nurus, bu
y›lki yar›flmay› Türkiye’ye tafl›d›.
Nedret Sekban
“Gölgede herkesin kendi yeri
vard›r”
Türk resminde toplumsal gerçekçi ak›m›n güçlü isimlerinden Nedret Sekban,
“Gölgede Herkesin Kendi Yeri Vard›r” bafll›kl› sergisiyle, 26 Nisan – 17 May›s
2007 tarihleri aras›nda Evin Sanat Galerisi’nde izlenecek. 2006-2007 döneminde oluflturdu¤u resimlerinin yer alaca¤› 14. kiflisel sergisinde sanatç›, tam
anlam›yla bir “yaflam gözlemcisi” oldu¤unu bir kez daha gözler önüne seriyor ve çingenelerle olan diyalogunu sürdürüyor. Bu sergisinde deniz resimlerinden örnekler vermeyen Sekban, “deniz” i mekan›n gerisinde, flehir silüeti
içinde yorumluyor ve “deniz”, özgürlük tutkusunun bir sembolü olarak çingenelerin yaflam tarz›yla özdefllefliyor.
Piyale Madra karikatürleri
Sanal Müze’de
Eczac›bafl› Sanal Müzesi, 10. karikatür sergisinde Piyale Madra’n›n “Piknik”
ve “Ademler ve Havvalar” karikatürlerini konuk ediyor. 90 dijital imgeden
oluflan sergiye Enis Batur’un “Piyale Madra’n›n Roman›”, Burcu Pelvano¤lu’nun “Ademler ve Havvalar: Hermeneutik Bir Yorum Denemesi” ve Levent
Cantek’in “Hikmet’in Dram›” bafll›kl› metinleri efllik ediyor. Piyale Madra,
Sanal Müze’nin karikatür bölümünde yer alan ilk kad›n çizer. “Piknik”
1982'de Milliyet'te bafllad›. Ard›ndan yaklafl›k 10 y›l boyunca Cumhuriyet'te
yay›mland›. 1992'de ise Türkçe ve ‹ngilizce olarak kitaplaflt›. Piyale Madra
"Ademler ve Havvalar"›na ise 1994'te Yeni Yüzy›l gazetesinde bafllad›.
Gazetenin 1998'de yay›n yaflam›na son vermesi ile Radikal'e geçen "Ademler
ve Havvalar"›n ilk kitab› ayn› y›l Yap› Kredi Yay›nlar›'ndan ç›kt› ve daha sonra
bu serinin 2., 3. ve 4. kitaplar› da ç›kt›.
7
METROPOL LIFE
Mersin’de tarih, müzik ve dans
bir kez daha bulufluyor…
Bu y›l 6.s› düzenlenecek olan Mersin Uluslararas› Müzik Festivali, 20 May›s’ta
bafll›yor. VI. Mersin Uluslararas› Müzik Festivali sanatseverleri Mersin’in eflsiz
tarihi mekanlar›nda müzikle buluflturacak. Festival Mersin’in K›zkalesi,
Kanl›divane, St. Paul Müzesi ve Uzuncaburç gibi tarihi mekanlar›nda yap›lacak
konserlerin yan› s›ra düzenlenecek olan yerel etkinlikler Tarsus’tan
Uzuncaburç’a kadar tüm Mersin’e yay›lacak.
6. Mersin Uluslararas› Müzik Festivali bu y›l öncekilerden farkl› olarak baharda,
20-30 May›s 2007 tarihleri aras›nda her y›l oldu¤u gibi pek çok yerli ve yabanc›
sanatç›y› Mersin’in önemli sanat merkezlerinde ve antik mekanlar›nda a¤›rlayacak. Klasik müzikten tangoya bir çok etkinli¤in yer alaca¤› festival, izleyicilerini
müzi¤in evrensel dünyas›nda s›n›rs›z bir yolculu¤a ç›karacak.
Do¤a Bodrum Han›meli Evleri sat›flta
Do¤a Gayrimenkul’un temellerini geçti¤imiz ay att›¤› Do¤a
Bodrum Han›meli Evleri sat›fla sunuldu. 29 bolk ve 59
daireden oluflan evler, 4 farkl› tipte ve farkl› metrekarelerde
alternatifler sunuyor. Housekeeping, kapal› devre kamera
sistemi, 24 saat hizmet veren resepsiyonkuru temizleme,
evlere her gün taze çiçek ve gazete servisi ve kifliye özel
al›flverifl, Do¤a Bodrum Han›meli Evleri’nin sundu¤u
hizmetler aras›nda. Evler, 2009’da evsahiplerini a¤›rlamaya
bafllayacak.
Ayd›nlatmada tasar›m ça¤›!
Margarida Pimentel’in tak›
tasar›mlar› HAAZ Galeri’de!
Tasar›m dünyas›na yön veren, birbirinden ünlü tasar›mc›lar›n ürünlerinin yer
ald›¤› Maslak Sun Plaza’da ki HAAZ Galeri, koleksiyonuna yeni tasar›mlar
katmaya devam ediyor.
Tasar›mlar›nda, alt›n ve gümüfl materyaller kullanan Portekizli tak› tasar›mc›s›
Margarida Pimentel, dünyan›n en tan›nm›fl ça¤dafl mücevher okulu olan
“Contacto Directo” ‘dan dereceyle mezun oldu.
1995 y›l›nda ça¤dafl bir galeri ve ayn›
zamanda okul olan “Centro de
Joalharia do Porto” adl› merkezi
kuran Pimentel, 1998 y›l›nda
Portekiz Cumhurbaflkan› taraf›ndan
“Oficial da Ordem do Merito”
niflan›na lay›k görüldü. Vogue dergisi New York’un en baflar›l› tak›
tasar›mc›lar› aras›nda Margarida
Pimentel’in de ad›n›
geçirdi.
8
1992’den beri dünyaca ünlü isimlerin mobilyalar›n› tasar›m merakl›lar›na
sunan Mozaik, yepyeni bir showroom açt›! Tamamen ayd›nlatma ürünlerine
ayr›lan Mozaik 220V Balmumcu’da aç›ld›. Ayd›nlatma projeleri üzerine
yo¤unlaflacak olan Mozaik 220V, ayd›nlatma sektörünün lider markalar›na
yer veriyor. Flos, Antares, Tobias Grau, Luce Plan, Santa & Cole, Ingo
Maurer, Verpan, Classicon ve
Moooi gibi markalar›n ürünlerinin sergilendi¤i showroom’da her türlü ayd›nlatma ihtiyac›na çözüm bulunabili-yor.
Teknik ve dekoratif ayd›nlatma
ürünlerinde estetik, ifllevsel ve
kal›c› seçenekler sunan Mozaik
220V, Türkiye’de ayd›nlatma
sektörüne yeni bir nefes
getirece¤e benziyor.
METROPOL LIFE
TNT Ekspres
Kitap
Toplama
Kampanyas›
8. kez
bafll›yor
TNT Ekspres Türkiye Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme Derne¤i
Zeytinburnu fiubesi ile birlikte
2000 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü
kitap toplama kampanyas› her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da Mart ay›n›n son haftas›nda kutlanan kütüphaneler haftas›nda sekizinci kez bafllad› ve Eylül ay›ndaki ilkö¤retim haftas›na kadar
devam edecek. TNT Ekspres Türkiye kuryeleri 444 0 868 no’lu telefonu arayarak kitap ba¤›fllamak isteyenlerin kitaplar›n› kap›lar›ndan ücretsiz olarak
teslim al›yor. Kampanya kapsam›nda, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n öngördü¤ü
yay›nlar ile gençlik klasikleri, çocuk klasikleri, klasikler, üniversite ve Anadolu
liseleri haz›rl›k kitaplar›, çocuk hikayeleri, psikoloji kitaplar›, çocuk romanlar›
ve ö¤retmen e¤itim kitaplar› toplan›yor.
5. Mobilya Dekorasyon Fuar›
Mobilya, hal›, ayd›nlatma, dekorasyon ürünleri ve ev
elektroni¤i fuar› 9-13 May›s tarihleri aras›nda TÜYAP
Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek. www.tuyap.com.tr
Kafkasya Yap›
12. Uluslararas› Yap› ve Yap› Teknolojileri Fuar›, 1619 May›s tarihleri aras›nda Gürcistan’›n Tiflis
kentinde düzenlenecek. Fuar TÜYAP taraf›ndan
Dedeman’da çilek festivali
Dedeman ‹stanbul, hofl kokusu ve tad›yla bahar›n simgeleri aras›nda yer alan
çile¤i enfes lezzetler eflli¤inde 1 May›s – 11 Haziran tarihleri aras›nda misafirlerine sunacak. "Çilek Günleri" çerçevesinde, Dedeman ‹stanbul’un lobisinde
özel bir çilek büfesi de yer alacak.
"Çilek Günleri" boyunca, fief Adnan Öztürk‘ün özel olarak haz›rlayaca¤›
“Çilekli Cheesecake, Çilek Yolu, Çilekli Ka¤›t Helva, Çilekli Dondurma, Çilek
Kokteyli, Çikolata Yapra¤›nda Çilekli Mousse, Çilekli Tart, Çilekli Gateau” gibi
lezzetler Dedeman ‹stanbul’da çilekseverlerin be¤enisine sunulacak.
Dedeman ‹stanbul, çile¤in benzersiz lezzetlerini tatmak isteyen herkesi Çilek
Festivali’ne bekliyor.
düzenleniyor.
www.tuyap.com.tr
Buildex- Suriye 13. Uluslararas› ‹nflaat
Teknolojileri ve Ekipmanlar› Fuar›
11-15 May›s tarihleri aras›nda Suriye’nin baflkenti
fiam’da gerçekleflecek fuarda inflaat teknolojileri ve
yap› malzemeleri yer alacak.
www.fuarmagazin.com
CONSTRUMAT 2007
14-19 May›s 2007 ‹nflaat Fuar›, ‹spanya’n›n
Barcelona kentinde düzenlenecek. Fuar›n organizasyonu Senexpo taraf›ndan yap›l›yor.
www.fuarmagazin.com
IGIME Uluslararas› Makina ve
Makina Ekipmanlar› Fuar›
Makina ve makine ekipmanlar›n›n bir arada
görülebilece¤i, Expotim taraf›ndan düzenlenen fuar
12-15 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleflecek.
Fuar ‹ran’›n Tebriz kentinde yer alacak.
9
RÖPORTAJ
Parma¤›n›z› uzat›n!
Parma¤›n›z› uzat›n!
Kapal›çarfl›’da “Ç›lg›n Sevan”
olarak tan›n›yor. Hayalleri s›n›r
tan›mad›¤› için olsa gerek…
Do¤du¤u, büyüdü¤ü ve mesle¤i
ö¤rendi¤i çevrenin, ruh halindeki
yans›malar›n› eserlerine baflar›l› bir
flekilde uygulayan Sevan B›çakç›
için yarat›m›n sonu yok. Bunu
yapt›¤› yüzü¤ün ametist tafl›n›n
içine kaz›d›¤› III. Ahmet Çeflmesi’ni
görür görmez anlayacaks›n›z.
Mücevher ifline nas›l ve ne zaman bafllad›n›z?
12 yafl›nda Kapal›çarfl›’da çal›flmaya bafllad›m,
zamanla mücevher modelcili¤i yapmaya bafllad›m.
Derken sadekâr ustas› oldum. Yani alt›n› ifllemeyi
ve yüzük haline getirmeyi ö¤rendim. Aç›kça söylemek gerekirse, o zamanlar piyasan›n bana dikte
ettirdiklerini yap›yordum. Ama bir yandan da hayallerimi gelifltirmeye devam ediyordum. Bir süre
sonra bu ifli s›f›rla hatta eksiyle noktalamak
zorunda kald›k.
Hayallerinizi hayata geçirmeye o zaman m›
karar verdiniz?
10
Evet, ondan sonra kimsenin laf›n› dinlememeye karar verdim. Hayallerimde ise içinde
yaflad›¤›m çevre vard›. Tarihi yar›mada yani…
Camiler, çarfl›lar, çeflmeler, kiliseler… Bütün
bunlar›n bende b›rakt›¤› tortulardan yola
ç›karak çal›flmalar›ma bafllad›m ve ilk koleksiyonum ortaya ç›kt›. Bir konuda yetene¤iniz
varsa ve birtak›m kaynaklar bu yetene¤inizi
beslemede size yard›mc› oluyorsa
çal›flmalar›n›z da o yönde gelifliyor ister istemez. O nedenle yapt›klar›m›n büyük
ço¤unlu¤unda Osmanl› ve Bizans etkisi
rahatl›kla görülebilir.
Ne zaman?
2002 y›l›nda. 30 parçal›k bir koleksiyondu bu.
Onlar› sat›p kazand›¤›m parayla 40 parçay›, 50
parçay› yapma derdine düfltüm. Çünkü ben
hem merakl› hem de yaramaz bir çocu¤um.
Yerimde duramam, merak›m› gidermek için
u¤rafl›r›m durmadan.
Koleksiyonunuza gelen ilk tepkiler nas›ld›?
Yapt›¤›m ilk 30 yüzü¤ü etraf›mdaki
profesyonellere gösterdim. Toptanc› ve perakendecilere dan›flt›m. Her biri koleksiyonu
haddinden ç›lg›n ve pahal› buldular. Fazla flans
tan›mad›lar yani. Ama bu beni durduraca¤›
11
RÖPORTAJ
yerde daha da kamç›lad›. ‹fli inada bindirdim ve
baflka yollar denemeye karar verdim. Gazeteci
bir arkadafl›ma dan›flt›m ilk olarak. O, bana
bas›nda yer almam gerekti¤ini söyledi, ben de
dedi¤ini yapt›m. Böylece görenler gelmeye
bafllad›.
Tasar›mlar›n›zda o günden bugüne ne gibi
de¤ifliklikler oldu?
Çok önemli de¤iflikliklerden bahsedemeyiz.
Sadece aradan geçen zamanda ö¤rendiklerimi ilk
koleksiyonumun üzerinde uyguluyorum. Örne¤in
padiflah serisinde kulland›¤›m tafllar›n içine
heykeller yapmaya bafllad›m. Bu arada ressam ve
hattat gibi birçok sanatç›yla paslaflmalar›m da
oluyor tabii.
Hangi madenleri kullanmay› tercih ediyorsunuz?
Alt›n›n her alafl›m›n› kullan›r›m ama genelde 24
ayar olmas›n› tercih ediyorum. bu arada gümüfl
de çal›fl›yorum. Hem de¤erli hem de yar› de¤erli
tafllar kullan›yorum. Yapt›¤›m yüzükler de genellikle ikisi bir arada bulunuyor. Hiçbir zaman sentetik malzeme kullanmad›m ve kullanmam.
Yarat›m sürecinizi anlat›r m›s›n›z biraz da?
Çizerek çal›flmam. Kafamdakini oldu¤u gibi
elimdeki malzemeye aktar›r›m. Bir yüzü¤ün
ortaya ç›k›fl› iki ayla alt› ay aras› bir zaman alabiliyor. Bu arada istedi¤im sa¤l›kl› sonucu alana
kadar da çok say›da tafl kurban ederim. Uzun
y›llard›r birlikte çal›flt›¤›m ustalar›mdan da
yard›m al›r›m. Herkesten ne bekledi¤imi ve ne
istedi¤imi ince ince tarif eder, uzun uzun
konuflurum. Ben olmasam da atölye devam eder
asl›nda. Tek fark benim fazla cesur olmam…
Akl›n›zdakini onlara kolayl›kla aktarabiliyor
musunuz?
Tabii ki. Çünkü hepsiyle ayn› dili konufluyoruz.
Beraber çal›flt›¤›m insanlarla böyle bir ortak noktam var. Hatta baz› zamanlar konuflmama bile
gerek kalmayabiliyor. Çünkü kuyumculuk
mesle¤ine burada bafllayanlar›n birço¤u halen
benimle çal›fl›yor.
Bugüne kadar hep yüzüklerinizi gördük.
S›rada yeni bir form var m›?
Evet, yüzde 90 yüzük çal›fl›yorum ama yeni yeni
bilezikler de ilgimi çekmeye bafllad›.
Siparifl al›yor musunuz?
Siparifle alerjim oldu¤unu söyleyebilirim. Bunda
mesle¤e bafllad›¤›m y›llar›n etkisi var biraz da.
Müflterilerim benim yaratt›¤›m koleksiyon
aras›ndan be¤enirler. Rezervasyonunu yapar,
göndeririz. Ayn› fley hem yurtiçi hem de yurtd›fl›
için geçerli. Ben can›m›n istedi¤ini yapar›m,
be¤enenler al›r.
“Kafamdakini oldu¤u gibi elimdeki
malzemeye aktar›r›m. Bir yüzü¤ün ortaya
ç›k›fl› iki ayla alt› ay aras› bir zaman
alabiliyor. Bu arada istedi¤im sa¤l›kl›
sonucu alana kadar da çok say›da tafl
kurban ederim.”
Yurtd›fl›nda en s›k çal›flt›¤›n›z ülkeler hangileri?
‹talya, ‹spanya, Suudi Arabistan ve ABD’yi sayabilirim ilk olarak.
Türkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan da büyük ifller
baflar›yorsunuz bir yandan.
Öyle oluyor evet. Benim tasar›mlar›m› görenler ‹stanbul ba¤lant›s›n› derhal anl›yorlar çünkü. Bu da bir
fleyleri anlatmaya çal›flmaktan çok daha kolay oluyor.
Ayn› zamanda da etkili… flunu da söylemeliyim ki,
mücevher piyasas› turizme paralel gelifliyor. Bazen
haberimiz olmadan yurtd›fl› yay›nlarda yer ald›¤›m›z
oluyor. Bu nedenle çat kap› gelen yabanc› müflteriler
de oluyor.
Sevan B›çakç› bir marka m›?
Sizin anlad›¤›n›z flekilde, seri üretim yapan ve her
yerde bulabilece¤iniz ürünler ç›karan bir marka
13
RÖPORTAJ
de¤ilim asla. Hatta bu flekilde bir marka olman›n da
kesinlikle karfl›s›nday›m. Ama tasar›mlar›m› görenler
alt›nda benim imzam›n oldu¤unu anlarlar hemen.
Dolay›s›yla kendi olmak istedi¤im çizgide bir
markay›m. Para kazan›yorum ama sadece para kazanmak u¤runa hiçbir fley yapm›yorum.
Size ulaflmak isteyen herkes buraya gelmek durumunda o halde.
Asl›nda de¤il. Harvey Nichols’dan da al›nabilir.
Londra’daki Harvey Nichols’›n içindeki galeriyle de
görüflmelerimiz devam ediyor.
15
TASARIM
GÜNSEL‹
KATO
O bir sanat eseri
Hayat›n› resme adam›fl bir kad›n...
Çocukluk y›llar›ndan itibaren
elinden boya ve f›rça hiç düflmemifl.
17 senesini geçirdi¤i Japonya’da da
durmam›fl resim ve seramik ö¤renmifl,
hatta e¤itim vermifl ve vermeye de
devam ediyor.
Mavi saçlar›, yumuflac›k ses tonu,
etraf›na durmaks›z›n saçt›¤›
enerjiyle herkesten çok farkl› Günseli
Kato. O da bunun fark›nda ve bu yüzden kendini çok seviyor.
Günseli Kato’nun hikayesini, Günseli Kato’nun a¤z›ndan dinleyebilir miyiz?
Benim hayat›m Japonya öncesi, Japonya ve Japonya sonras› olmak üzere üçe ayr›l›yor. On senedir
Türkiye’deyim. Sanatla tan›flmam çocukluk y›llar›ma rastl›yor. Biz üç k›z kardefliz ben ortancay›m.
Küçükken annem elimize f›rça ve suluboya vererek
oyalamaya çal›fl›rd› bizi. Evde duvarlar› bile boyamam›za izin verirdi. Bu bafllang›ç çok önemli bir
detay. Ben ressam oldum, k›z kardeflim çok ünlü
avant-garde bir modac› ve flu anda Avusturya’da
yafl›yor. O annemin dikifl diken taraf›n› alm›fl. Ablam baba mesle¤ini seçip difl doktoru oldu ama bir
yandan foto¤raf çekiyor. Üçümüz de sanat›n bir
dal›na tutunduk. Sanatla tam olarak içli d›fll› oldu¤um yafllar ise 17-18. O y›llarda Profesör Süheyl
Ünver’le tan›flt›m, sergisine gittim ve o andan itibaren hayat›m de¤iflmeye bafllad›. E¤itimim o yafllarda bafllad› ve 40 yafl›ma kadar da devam etti.
Nas›l oldu bu de¤ifliklik?
Bir yandan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim bölümünde okurken bir yandan da
16
Süheyl Batum’dan minyatür ve geleneksel tezhip dersleri almaya
bafllad›m. Bu nedenle okuldayken minyatürü bildi¤im için ö¤renciden çok hoca k›l›kl›yd›m. ‹ki sene içinde de Kültür Bakanl›¤›’n›n görevlisi oldum.
Minyatürü bilmeniz sizin için ne gibi kolayl›kla sa¤lad›?
Biliyorsunuz bir zamanlar kendi kültürümüzü afla¤›lama al›flkanl›¤› vard› hepimizde. O dönemde kendi kültürümüzü, özellikle de Osmanl›’ya ait olan› afla¤›lamaya bafllad›k. Bunun tersine
dönmesini sa¤layan isim Süheyl Ünver’dir. Çünkü minyatür
onun sayesinde yafl›yor. Minyatür, Osmanl› saray kültürüne dair
bir sanat ve çok zor bir resim tekni¤i. Bunu içinde bulundu¤umuz günlerde ciddi anlamda çal›flan sanatç› yok. Bunun olabilmesi için vizyonumuzun çok genifl olmas›, çok görmüfl olmam›z
ve kök laz›m. Bizim köklerimiz Orta Asya’ya dayan›yor. Orta asya bunun Mekke’si. Asya kültürünü bilmeyen insan Osmanl›’y›
ve minyatürü anlamaz.
Minyatür çok zor oldu¤undan, onu yapt›ktan sonra resim çok kolay gelir. Kendine has bir perspektifi vard›r. Bakt›kça ö¤renebilirsiniz, ilk etapta görmek çok zordur. Örne¤in, Topkap› Saray›’n›n resmini yapmak neredeyse imkans›zd›r. Ama 16. yüzy›lda
Topkap› Saray›’n›n içindeki binalar, kap›lar, a¤açlar ve hatta av-
lusunda yürüyen insanlar bu teknikle resimlenmifl. Öylesine bir
hayal gücü, matematik ve aflk isteyen bir sanat. Allah’a ve sultana olan aflkla yap›lm›fl. Padiflah›n resimli roman› bunlar asl›nda.
Ben bunun e¤itimini do¤uda alan tek kifliyim.
Biraz önce Asya kültüründen bahsetmifltim... Ben bu konuda çok
flansl›y›m çünkü iki sene bakanl›k görevlisi olarak Topkap› Saray›’nda ders verdikten sonra ald›¤›m bursla Japonya’ya gittim ve
orada Japon resmi üzerine e¤itim ald›ktan sonra y›llarca da yaflad›m. Bir yandan da bofl durmay›p Osmanl› resmi e¤itimi verdim ve hâlâ da vermekteyim. Tokyo’da bu e¤itimi veren bir okul
açt›m. Japon Osmanl›’y› sever çünkü güce afl›kt›r. Güçlü bir imparatorluk onlar için büyüleyici bir konu. Türk olmaktan gurur
duyabilece¤im çok az ülkeden biriydi oras›. Bir yandan Japon serami¤i de çal›flt›m. Eflimin babas› ‹slam serami¤i uzman›. Y›llarca kaz›larda çal›flm›fl ve iki kültürü birlefltirip yeni eserler vermifl.
Yani, flans›m burada da yard›m etti. Yaflad›¤›m sürece hep e¤itim
ald›m. Afl›k oldu¤um kay›npederim ve hocam Kato’nun ismini
hâlâ gururla tafl›mam bu nedenledir.
Durmadan çal›flm›fls›n›z. Zorland›¤›n›z yerler oldu mu?
Kolay bir sanat hayat› de¤il bu. Bir kere Türkiye’de yaflad›¤›m
süre bir ö¤retim dönemiydi. Yenilikler yapmak istiyordum. Ör17
TASARIM
ne¤in Bo¤az yal›lar›n› minyatürlemeye bafllam›flt›m. Üzerine Japonya’ya gidip e¤itim ald›ktan sonra senede binlerce resim yapmaya bafllad›m. Y›llar geçti, orada baflar›lar elde ettim, çocu¤um
do¤du. Fakat zaman geçtikçe insan kendini aflmak istiyor. Ama
Japonya çok bask›l› ve tutucu bir ülke.
Bir Japon’la evli olman›n ne gibi farklar› var?
Tutucu olduklar›ndan bir Japon olarak evlendim ve Japon gibi
yaflad›m. Kimonolar›m vard›, çay törenlerine kat›ld›m. Hem çok
keyifli hem de çok zordu. Japon serami¤ini ö¤renirken bir yandan da giyinmeyi ö¤rendim. ‹kebana ve lake kültürünü ö¤rendim, gerçek Japon kültürünü hatmettim. Sadece okulda ö¤rendiklerimle bunlar› yapmam mümkün olmazd›. O kültürü çok sevdim, iyi ki gitmiflim. Sanat hayat›nda ilerlemek isteyen herkesin
de¤iflik kültürleri görmesinde fayda var.
Türkiye’ye neden döndünüz?
Evlili¤imde çok ciddi sorunlar ç›kmaya bafllad›, eflimin psikolojik
sorunlar› vard›. Bu arada vatan hasreti de a¤›r basmaya bafllam›flt›. Sonunda çocu¤um alt› yafl›na geldi¤inde eflimden ayr›ld›m.
Kesin dönüfl yapt›m. Ama bir anda sudan ç›km›fl bal›¤a döndüm,
“ben neredeyim, nereden bafllayaca¤›m” pani¤ine kap›ld›m. Japon kimli¤inde yaflamak beni harap etmiflti. Bu nedenle bir sene
tedavi gördüm. O süre içinde evden ve annemin koynundan ç›kmad›m. Çocu¤um okula bafllad› bu arada. Resmi b›rak›p baflka
bir fley yapmak istedim ve sonunda limon satmaya karar verdim.
Doktoruma sordum olmaz, “senin resim yapman laz›m, otur limon resmi yap” dedi. Ailem aya¤a kalkt› tabii, “para kazanmak
istiyorsan limonlar› senden biz sat›n alal›m” dediler. Ama kafama koymufltum limon satmay›. Evde aynan›n karfl›s›na geçip
elimde limonlarla poz veriyordum. Aradan zaman geçtikten sonra doktorum bunun nedenini anlatt›. Tamamen görsellik üzerinde duran bir kiflilik oldu¤umu, sürekli siyah giydi¤im için sar›n›n
bana yak›flaca¤›n› düflünerek limon satmay› kafama koydu¤umu
anlatt› bana. Çünkü her zaman çok fl›k giyinen ve kendine ait tarz› olan bir kad›n›m. Yani limonu kendimle özdefllefltiriyorum.
Derken bir gün m›s›r çarfl›s›na gittim, sepetin içine limonlar› koydum ve Galata Köprüsü’nden geçtim ve tak›nt›mdan kurtuldum.
Ve resim yapmaya bafllad›n›z herhalde...
“Resmi b›rak›p baflka bir fley yapmak istedim
ve sonunda limon satmaya karar verdim.
Doktoruma sordum olmaz,
“senin resim yapman laz›m, otur
limon resmi yap” dedi.”
18
K›z kardeflim Avrupa’dan Japon resim malzemeleri getirdi ve yata¤›m›n üstünde küçük resimler yapmaya bafllad›m. Kendimi, ‹stanbul’u, gözyafllar›m› ve Bo¤az’› yapt›m. Sonra hepsini birbirine
diktim, çünkü büyük resimler yapmak istiyordum. Apartman
komflumuz Ergin ‹nan o s›rada aç›lan bir resim yar›flmas›na girmemi tavsiye etti. Orada da ilk elli kiflinin aras›na girdikten sonra resim hayat›m ikinci kez bafllam›fl oldu.
Ama yine rahat durmad›n›z...
Evet, sahneye ç›k›p hissettiklerimi beden lisan›yla anlatmak istiyordum çünkü. Tabii yine herkes karfl› ç›kt›. Ama bunu da kafama koymufltum. Aya ‹rini’de “Bin y›l›n ‹stanbul”unu yapt›m. Tan›t›m›n› gazete gazete dolafl›p kendimi yapt›m, kimse beni tan›mazken iki bin kifli geldi. Sahneye on tane heykel koydum, 11. de
ben oldum. Kostümümü Issey Miyake haz›rlad›. Davul çald›m,
ba¤›rd›m, a¤lad›m ve resim yapt›m. ‹stanbul’u performansla anlatt›m. Tüm izleyiciler hüngür hüngür a¤lad›. Karfl› ç›kanlar bile
“Aya ‹rini’de “Bin Y›l›n ‹stanbul”unu yapt›m.
Tan›t›m›n› da gazete gazete dolafl›p kendim
yapt›m. Kimse beni tan›mazken iki bin kifli
geldi. Sahneye on tane heykel koydum, 11. de
ben oldum.”
bay›ld›lar. Ondan sonra kendime güvenim geldi ve yolum aç›ld›
ama 5-6 sene para kazanmad›m. Para kazanmadan önce kendini
ispatlaman gerekiyor her meslekte.
Arkas›ndan Ihlamur Kasr›’nda “Ahenk, Cenk ve Beden” diye bir
performans yapt›m. Esma Sultan Yal›s›’nda Mercan Dede’yle bir
baflka performansa ç›kt›m. Topkap› Saray›’nda kendi görüntülerimden oluflan bir foto¤raf performans› düzenledim.
Performanslarda anlatt›klar›n›z izleyiciler taraf›ndan tam
olarak anlafl›l›yor mu? Emin misiniz?
Hem de nas›l... Her fley oldu¤u gibi anlafl›l›yor. O kadar do¤al ki,
anlafl›lmamas› imkans›z.
Peki anlatmak istediklerini bitti mi? fiu s›ralar bu tip çal›flmalar yapm›yorsunuz.
Anlatacak çok fley var ama art›k performans de¤il, büyük resimler yapmak istiyorum. Zaman›m yok. Bir pazartesi bir de cumartesiyi anl›yorum. Arada ne yapt›¤›m› bile hat›rlam›yorum.
Saçlar›n›z›n mavisi, giyiminiz... Her fleyinizle çok farkl›s›n›z.
Evet, ben farkl›y›m. Kimseye benzemiyorum. Rakibim olamaz,
çünkü yapt›klar›mdan daha önce ben bir sanat eseriyim. Yürüyüflüm bile sanat eseri gibi. Bienal gibi kad›ns›n diyorlar bana. Örne¤in flu üzerimde gördü¤ünüz k›yafetler üç gündür üzerimde.
Bafl›ma ba¤lad›¤›m eflarplar›n rengi de¤ifliyor sadece. Renge ihtiyac›m var, yorgunum çünkü. Davetlere ve yemeklere böyle gidiyorum. Herkes her seferinde farkl› bir fley giydi¤imi zannediyor. Beni çok seviyorlar ve takdir ediyorlar etraf›mdakiler. Bu
çok gurur verici. Ben ne para kazanmay› bilirim ne de para kazan›r›m. Fazla para düflünürsen üretemezsin zaten, ç›kmaz. Gençler ise böyle de¤il, önce para konuflmay› tercih ediyorlar.
Nas›l yap›yorsunuz bunu?
Tafl›makla ilgili bir fley bu. Kendimi aynada izlerim ve nas›l oldu¤uma karar veririm. Tarz olmaya çal›flm›yorum, ben böyleyim.
Aynada bir tablo görmek istiyorum.
Hayat›n›za Japonya girmeseydi...
Böyle olmazd›m asla. Baflka bir türlü sanatç› olurdum. Japonya’da yaflamak kendi kültürüme sahip ç›kmama sebep oldu. Ço-
TASARIM
“Evet, ben farkl›y›m. Kimseye benzemiyorum. Rakibim olamaz, çünkü yapt›klar›mdan
daha önce ben bir sanat eseriyim.
Yürüyüflüm bile sanat eseri gibi.
Bienal gibi kad›ns›n diyorlar bana.”
cu¤um olmasayd› sap gibi ve ruhsuz olurdum. Çocuk insana ruh
veriyor. E¤er olmasayd› ne olurdu diye düflünmek bile istemiyorum. Ama bunun gibi olmaz çok daha afla¤›da olurdum. Japonya’daki tasar›m›, moday› seviyorum. Issey Miyake’yi seviyorum.
Yojhi Yamamoto’nun dükkan›n› gezmeye bay›l›yorum. Oradaki
ma¤azalar bile farkl›. Çünkü düflünerek ve de¤er vererek sergiliyor onlar. Türkiye’de Defne Koz gerçek bir tasar›mc›d›r. Gerçek
tasar›mc› Türkiye’de bir ya da iki tane var bence. Giyinmek o kadar kolay bir fley de¤il, tekstil çok zor bir konu.
Kendinizi seviyor musunuz?
Kendimi çok seviyorum, kendime hayran›m, sanat›m› megalomanca seviyorum. Yapt›¤›m iflten dolay› çok cesurum. Çabuk karar verip çabuk üretiyorum. Kafamda çok program›m var. Hiçbir
plan›m yok, ay›n kaç› oldu¤unu katiyen bilmem. Defterim yoktur, kalem hiç kullanmam. Resimlerimin plan› bile beynimdedir,
ön çal›flma yapmam. Bir yerden bafllar bir yerde bitiririm. Mutfa¤›m› seviyorum, k›z›ma yemek yapmay› seviyorum. Gelenim gidenim çoktur, ama kim gelirse gelsin ben resim yapar›m. Ama
bir yandan da çok programl›y›m.
Program›n›zda flu anda ne var?
26 Nisan’da AÇEV’den e¤itim alan anne ve çocuklara resim yapt›rd›m. O resimleri tablo haline getirece¤im. Onlar› 27 May›s’da
Metrocity’de sergileyece¤im. Sonra bu sergi Brüksel’e AB projesine gidecek. Sonra Anadolu’da anne ve çocuklara resim yapt›rmaya devam edece¤im. En sonunda Türkiye’de bir sergi olacak.
Yaklafl›k bir sene sonra kadar... Zaman k›sa ama benim elim çabuktur. Beynimdekini düflünmeden tuale aktarabiliyorum.
Sanatç› sadece keyif için de¤il, toplum için de bir fleyler yapmas›
laz›m. Ben de topluma birikimlerimi vermeye çal›fl›yorum. Bundan da son derece memnunum.
20
RÖPORTAJ
MAHMUT ANLAR
“Mekanda
vizyon olmal›”
Dedesi ve büyükdedesi ‹stanbul gece hayat›n›n neredeyse kurucular›. Büyükdede Safiye
Ayla ve Münir Nurettin’li zamanlar›n en gözde mekanlar›ndan biri olan Taksim’deki
Kristal Gazinosu’nun sahibi. Dedesi ise Küçükçiftlik Park› ve Kazablanka Gazinosu’nun
sahibi. Türkiye’nin önde gelen genç mimarlar›ndan Mahmut Anlar, her ne kadar
dedelerinin mesle¤ini devam ettirmemifl olsa da tasar›mlar›nda o gazinolar›n havas›ndan
esinleniyor kimi zaman.
M
imar Mahmut Anlar için yaratt›¤› mekanlardaki en
önemli ö¤eler kurgu ve iletiflim. Mimar Yeflim Coflkun’la birlikte “Geomim”i kuran Anlar, 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren yoluna yaln›z devam etmeye karar vermifl.
Genellikle gece kulübü ve otel gibi sosyal mekanlar tasarlayan
mimar›n ev ve ofis gibi çal›flmalar› da var. Ancak ‹stanbul’un gece hayat› müdavimlerine sorarsan›z, Mahmut Anlar’› Teflvikiye
Buz Bar ve Wanna’n›n dekorasyonunu yapan mimar olarak anlat›rlar size.
Tasarlayaca¤› mekanlar› alg›lamas›nda belli bir kriteri olmad›¤›
söylüyor genç mimar. Ancak önceden nas›l bir konsept yarat›lmas› gerekti¤i hakk›nda bilgiler topluyor tabii ki. Böylece mekan› o gözle inceleme olana¤›na sahip oluyor. Mekan›n bulundu¤u
yer, büyüklü¤ü ve yarat›lmak istenen konsepte uygun olup olmad›¤› Anlar için önemli. Bu incelemelerin ard›ndan hayal gücünü
devreye sokuyor ve hepimizin hayranl›kla bakt›¤› mekanlar›n›
yaratmaya girifliyor Mahmut Anlar.
Mimarl›k m› zor, yemek piflirmek mi? Bu soru da nereden ç›kt›
de¤il mi? Mahmut Anlar mesle¤inin yemek piflirmekten bir fark› olmad›¤›n› söylüyor da, ondan. Nas›l, yeme¤in lezzetli olmas›
için gereken her fleyin yerli yerinde ve dengede olmas› gerekiyorsa, ayn› flekilde mekan tasar›mlar›nda da ayn› ölçütlerin geçerli
22
oldu¤unu ekliyor. “Tabii sadece teknik ve estetik kayg›larla bitmiyor ifl. Orada yaflayan insanlar›n ihtiyaçlar› ve al›flkanl›klar› en
önemlilerinden bir tanesi” diyor ünlü mimar.
Mekan ucuza yap›l›r m›?
Yak›ndan tan›mayanlar›n çok pahal› ifller yapt›¤›n› düflündü¤ü
Mahmut Anlar, mucizelerin sadece çok parayla yarat›lmayaca¤›n›n
bir kan›t›. En aya¤› yere basmayan hayalin bile bütçeye göre yap›lanmas› gerekti¤ini düflünüyor çünkü. Yazl›k bir yerde ithal malzemeler kullan›lmamas›, küçük bir bistro için imzal› tasar›m çelik kül
tablas› al›nmamas› gerekti¤ini de düflünüyor. Ancak özellikle sosyal mekanlar söz konusu oldu¤unda kimi zaman iflin de¤iflti¤ini
söylüyor Anlar: “Hitap etmeyi düflündü¤ünüz hedef kitle, son derece modern ve pahal› döflenmifl evlerinden ç›k›p gelecekse ona göre düflünmek zorundas›n›z. Ona göre art›lar sunmak gerekiyor. O
zaman da maliyette ona göre ç›k›yor karfl›n›za” diyor.
Mekanlar›n müdavimleriyle var oldu¤unu iddia ediyor ve “müdavimi olan yerin ruhu var demektir” diye destekliyor bu düflüncesini Mahmut Anlar. Her ne kadar o bunun dekorasyonla bir ilgisi
olmad›¤›n› savunsa da, imzas›n› att›¤› her yerin ses getirmesi ve y›llarca hizmet vermeye devam etmesi, Anlar’› bu konuda yan›lt›yor
sanki biraz. Ancak genç mimar buna karfl›l›k, Safran’›n mimar ta-
raf›ndan dekore edilmifl gibi bir hava tafl›mad›¤›n›, popülaritesinin
dekorasyonundan kaynaklanmad›¤›n› söylüyor hemen.
Köklerinde gazino iflletmecisi dedelerin genlerini tafl›yan Mahmut Anlar, mesle¤ine ayn› zamanda iflletmeci mant›¤›yla da bakabilmesinin bundan kaynakland›¤›n› düflünüyor. Çizim yetene¤i ise ona annesinin karikatürist olan babas›ndan geçmifl. Geomim’in tarz›n› mant›k ve duygunun kar›fl›m› olarak yorumluyor
Anlar. Bu durum mimar›n Avusturya Lisesi’ndeki e¤itiminin ard›ndan sanat a¤›rl›kl› mimari okumas›ndan kaynaklan›yor sanki
biraz da. “Geomim bir bütün. Orada bir ekip var, sadece ben de¤il…” diyor bu konuyla ilgili olarak. Ekip olarak her tarz› uygulad›klar›ndan yapt›klar› hiçbir yer bir di¤erine benzemiyor. Hep-
si ayn› mant›kla hareket ediyor ve tekrardan hofllanm›yor.
Popülerlik=Dekorasyon (mu)
Gece kulübü, restaurant, bar gibi mekanlar›n tutunmas›n›n en
önemli kriteri iyi bir iflletme do¤al olarak. Bunun içine temizlik,
düzen, servis kalitesi gibi ö¤eler giriyor. Ancak belki fark›ndas›n›z belki de de¤ilsiniz ama tüm bunlar›n yan› s›ra dekorasyon da
seçimlerde çok önemli bir etken. Rahat etti¤iniz, itilip kak›lmad›¤›n›z, sesinizi rahatça duyurabildi¤iniz bir mekana gitmek için
çok düflünmenize gerek yok. Mimar›n görevinin, içeri giren insanlar›n mekana dair düflüncelerini olumluya yöneltmek oldu¤unu belirten Mahmut Anlar, insanlar›n birbirleriyle iletiflimini kolaylaflt›racak faktörleri göz önüne ald›¤›n› söylüyor.
23
RÖPORTAJ
Tasar›mlar›nda her fley bununla bitmiyor. Kad›nlara yönelik mekanlar yapmaya gayret ediyor ve baflar›yor da Anlar. Çünkü imzas›n› tafl›yan her yerde kad›na yönelik bir ruh seziliyor. “Erke¤i
d›flar› ç›karan ve nereye gidilmesi gerekti¤ine dair karar›n› etkileyen kad›nd›r daima” diye düflündü¤ünden yap›yor bunu. Hakl› oldu¤unu mekanlar›n müflteri say›lar›ndan anlamak hiç de zor
de¤il do¤rusu.
“‹ster ev olsun ister kulüp her birinin ayr› ruhlar› var” diyor
Mahmut Anlar. O ruh size uyarsa gidiyorsunuz, uymuyorsa gitmiyorsunuz. Düflünün flöyle bir gitti¤iniz yerleri, nedensiz de olsa baz› yerlerden hofllanmad›¤›n›z olmuyor mu hiç. Mutlaka oluyordur. ‹flte bu mekan›n ruhuyla ilintili kesin olarak. Mimar ya
da dekoratör ise bu ruhu yaratmaya çal›flan ve yaratan›n ta kendisi. Mahmut Anlar için de ruh çok önemli. O nedenle en çok
üzerinde durdu¤u konulardan biri bu.
Ancak bu söylediklerinden dolay›, ister sats›n ister satmas›n
mant›¤›yla tual boyayan bohem bir sanatç› gelmesin gözünüzün
önüne. Çünkü ticari olmayan hiçbir tasar›m›n baflar›l› oldu¤una
inanm›yor ünlü mimar.
Biraz duygu biraz realizm
‹nsanlar rahat etsin, e¤lensin diye yap›lan, dolay›s›yla da insanlar› çekmeye çal›flan ambiyanslar yaratmaya çal›flan bir mimar
oldu¤undan, ticari kayg›lar› da göz önünde bulunduruyor Anlar.
Bunun da sanatç›l›¤›n›n hemen yan›nda duran realist taraf›ndan
kaynakland›¤›n› söylüyor. “Birçok kifli oradan hayat›n› kazan›yor, ekme¤ini ç›kar›yor. Dolay›s›yla oralar›n çal›fl›yor ve para ka24
zan›yor olmas› laz›m” diye ekledikten sonra olaya mutlaka ticari aç›dan da bakt›¤›n› söylüyor. Ama hemen arkas›ndan bir fley
daha söylüyor: “Yapt›¤›m her iflin bir duygusu ve ifllevi var!”
‹mza att›¤› ifller, Mahmut Anlar’›n kendi isminden daha çok an›l›yor. Örnek mi? ‹flte The Marmara Pera, iflte Vogue, iflte Mikla
ve son günlerin en gözde e¤lence yerlerinin bafl›nda gelen Cahide Variete… Kaç kifli, ad›n› verdi¤imiz bu yerlerde yiyip, içip, e¤lenirken bir yandan da Mahmut Anlar’›n elinden ç›km›fl bir iflin
içinde oldu¤unu biliyor ki sanki? Hemen söyleyelim, çok az…
Popüler olmaktan uzak durmas›n›n kendi özgürlü¤ünü sa¤lad›¤›n› düflünüyor Anlar. “Benim için ad›n›n bafl›na mimar konmam›fl Mahmut Anlar daha önemli” diyor konuyla ilgili olarak. Bugüne kadar mesle¤i haricinde hiçbir konuda medyayla iliflki kurmayan mimar, ünlü olmak ya da olmamakla kesinlikle ilgilenmedi¤ini özellikle belirtiyor.
‹ç dünyas›n› da kendisi tasarlam›fl
Sade yaflam tarz› en büyük beslenme kayna¤› Mahmut Anlar’›n.
Bilinçli tercihleriyle mutlu bir hayat sürdürdü¤üne inan›yor, o
nedenle halinden memnun. Bütün tasar›mlar›n hayat›n ak›fl›nda
gizli oldu¤unu bu nedenle de aslolan›n onu görmek oldu¤unu
söylüyor. Her ne kadar geri planda durmay› tercih etse de yapt›¤› ifllerle ilgili piyasada bir beklenti oluflmaya bafllad›¤›n› da inkar etmiyor. Çünkü tasarlad›¤› hiçbir mekan bir öncekine ya da
bir sonrakine benzemiyor ve fazlas›yla ifl yap›yor. Bu da do¤al
olarak herkesin içindeki merak duygusunun devreye girmesine
neden oluyor.
Mahmut Anlar mekanlar›
Sortie, The Marmara Pera Hotel, Wanna, Buzada,
Anjelique, Mikla, Trio Hillside City Club, Shop&Miles
Movie Theatre, Alkent Etiler Hillside City Club, Buz
Safran, Buz Teflvikiye, Cine City Sinemalar›, Bodrum
Tampa.
Mimarlar›n ço¤unlukla psikologlar gibi çal›flmas› gerekti¤ine
inan›yor Mahmut Anlar. Ne de olsa müflterinin kafas›ndakini
anlay›p, yorumlay›p, görünür hale getirmek onlar›n ifli. Kimi zaman müflterilerin kafalar›nda oluflturduklar› görüntüyü kelimelere aktarmakta zorland›klar›n› belirtiyor ancak, sürekli birlikte
çal›flt›¤› isimlerle bu zorluklar› çoktan aflt›klar›n› da söylemeden
geçmiyor. ‹flinde güven, enerji ve flans üçlüsünün çok önemli oldu¤unu belirtiyor bir de.
Son dönemde, kendi ismiyle birlikte, “popüler mimarl›k” diye
bir kavram yarat›ld›¤›n› da anlatan Mahmut Anlar, neredeyse
mekanlar›n ifllemesi veya ifllememesi meselesinin bile ona mal
edilmeye baflland›¤›n› ekliyor. Bundan sonras› için ise flunlar›
söylüyor Anlar: “Eskiden mimar bir mekan› yapar, çok güzel
ama iflletemediler denirdi. fiimdi neredeyse ‘Onun yapt›¤› yer
hep ifller, çok kazan›r’ ya da ‘Bu sefer de yapamad›, beceremedi” gibi her türlü art›/eksi fleyleri de bünyeme ald›m. Bu çizgi devam edecek ama dönemsel olarak ayn› tarzda mekanlar yaratmaktan s›k›l›yorum, bir süre ara verece¤im. Hayat›m sonuna kadar renkli geçecek.”
25
RÖPORTAJ
Schneider Electric ile
daha da ileriye…
Schneider Electric
Türkiye Genel
Müdürü Turhan
Turhangil, de¤iflken
Türkiye ekonomisine
nas›l ayak uydurduklar›n› ve bu sayede
elde ettikleri ilerlemeleri anlatt›. 20 y›l
gibi k›sa bir süre
içinde Schneider
Electric’in ald›¤›
yolun ise gelecek
zaman için teminat
oluflturdu¤unu belirtti
Turhangil.
26
Okuyucular›m›za kendinizi biraz tan›t›r
m›s›n›z? Kariyerinize nerede ve hangi görevle bafllad›n›z? Ne zamand›r Schneider'de çal›fl›yorsunuz ?
ODTÜ Makina Mühendisli¤i Bölümü'nü
bitirip askerlik görevimi tamamlad›ktan
hemen sonra, 1990 y›l› bafl›nda Schneider
Electric Kemalpafla Fabrikas›’nda "Teknoloji Transferi Mühendisi" olarak göreve
bafllad›m. O tarihlerde flirketimizin unvan›
Merlin Gerin Elektrik olarak geçiyordu.
Daha sonra 1994 y›l›nda Telemecanique'le
birleflerek "Schneider Electric" ad›n› ald›.
Bu geçen 17 y›l içinde alt› de¤iflik görev
üstlendim. S›ras›yla, MRP proje lideri,
otomatik sigorta üretim müdürü, direkt sat›fllardan sorumlu olarak ticaret direktör
yard›mc›s› ve fabrika direktörü olarak hizmet verdim. 2003 y›l›ndan bu yana ise
Schneider Electric Türkiye Genel Müdürlü¤ü görevini yürütüyorum.
Schneider bu y›l Türkiye'de 20. y›l›n› kutluyor. Bu süreçte Türkiye'de kat edilen mesafe ve ulafl›lan sonuçlar aç›s›ndan bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?
Asl›nda Telemecanique Türkiye'ye ilk kez
1975 y›l›nda yetkili bayilik vererek, Merlin
Gerin ise 1978 y›l›nda SF6 gazl› orta gerilim kesicilerin üretim lisans›n› vererek girifl yapm›fl. Ard›ndan Telemecanique, tam
20 y›l önce, 1987 y›l›nda kendi flirketini kurarak Türkiye'ye do¤rudan yerleflmifl. Onu
hemen ard›ndan Merlin Gerin takip etmifl
ve lisans verdi¤i flirketi devralm›fl. Her iki
firma da kendi da¤›t›m a¤› ve partnerlerini
oluflturarak h›zla mesafe kaydetmeye bafll›yorlar. Merlin Gerin bunun yan› s›ra ‹zmir'de sat›n ald›¤› fabrikay› oldu¤u gibi
bafltan afla¤› yeniliyor ve o tarihte üretimlerin son modellerini Türkiye'ye getiriyor.
‹flte ben de 1990 bafl›nda ifle bafllad›¤›mda
bu çerçevede, FB4 isimli orta gerilim kesicilerinin son versiyonunun üretimini yerlefltirme projesi içinde teknoloji transferi
mühendisi olarak yer ald›m. Kalite ve performansla birlikte bu fabrikay› 1999 y›l›nda
Schneider Electric'in küresel üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Burada
üretilen ürünler, Schneider Electric'in yayg›n olarak faaliyette bulundu¤u 190 ülkede
sat›lmaya baflland›. Derken 2003 y›l›nda
elektrik tesisat malzemeleri konusunda fa-
“Schneider Electric, çokuluslu yap›s›yla 190 ülkede yayg›n flekilde faaliyet gösteriyor olmas› ve sektöre liderlik yapmas› da flüphesiz bize çok
katk› sa¤lad›. Özetle bu çabalar›m›z bize sürekli yükselen bir sat›fl grafi¤i, lider pozisyonlar› olarak geri döndü.”
aliyet gösteren Metesan'› bünyemize katt›k. Yine bu fabrikam›z›
da teknoloji, bilgi donan›m› ve kapasite olarak bafltan bafla yenileyerek ikinci bir ihracat üssü haline getirdik. O günlerde üretim
dahil toplam 60 kifli mertebesindeyken bugün 950 kifliye ulaflt›k.
Faaliyet gösterdi¤imiz her ürün grubunun büyük ço¤unlu¤unda
birinci, di¤erlerinin büyük k›sm›nda ise ikinci konuma yükseldik.
Elektrik da¤›t›m›, endüstriyel kontrol ve otomasyon denilince ilk
akla gelen markalardan biri olduk. Tüm ekip arkadafllar›m›z›n
çal›flmalar›yla piyasaya en yeni, en geliflmifl ürünleri sunman›n
yan› s›ra her fleyden önemlisi müflteri memnuniyetine verdi¤imiz
önem bizi bu noktaya getirdi. Her y›l büyüklü küçüklü en az 10
yeni ürün lansman› yap›yoruz. Bununla birlikte çözüm konusuna odakland›k. Hem kendimiz do¤rudan hem de yetkin ortaklar›m›z arac›l›¤›yla müflteri ihtiyaçlar›n› en yüksek performans
ve güvenirlilikle çözüyoruz. Schneider Electric, çokuluslu yap›s›yla 190 ülkede yayg›n flekilde faaliyet gösteriyor olmas› ve
sektöre liderlik yapmas› da flüphesiz bize çok katk› sa¤lad›.
Özetle bu çabalar›m›z bize sürekli yükselen bir sat›fl grafi¤i, lider pozisyonlar› olarak geri döndü.
2007 y›l›n›n ilk üç ay›n› nas›l geçirdiniz ve y›l sonuyla ilgili beklentileriniz neler?
Bildi¤iniz gibi ülke ekonomisi çeflitli alanlarda h›zla gelifliyor. ‹nflaat sektörü ile birlikte daha yavafl da olsa sanayi sektörü h›zla
gelifliyor. Bu durumdan faydalanarak biz de çok h›zl› büyüyoruz.
Bina sektöründe elektrik enerjisinin da¤›t›m›nda, orta gerilimden alçak gerilim ve anahtar prize, bunun yan› s›ra konfor ve
enerji tasarrufuna yönelik olarak bina otomasyonuna kadar bu
bize yans›d›. Sanayide ise geliflme daha az görünebilir. Ancak bizim iflimiz sanayide verimlilik art›racak ifller oldu¤u için ülke sanayimizin rekabet gücünü art›racak projeler hep gündemde. Ancak ülkemizin ekonomik anlamda ani de¤iflimler gösterebilen bir
yap›ya sahip oldu¤unu bildi¤imizden, her zaman bu h›zl› de¤iflimlere uyum sa¤layacak bir ba¤›fl›kl›k içinde olmaya çal›fl›yoruz.
2006'da çok iyi bir y›l geçirdik. Ayn› e¤ilim 2007'nin ilk üç ay›nda
da devam etti. Cari a盤›n yüksek seviyelerdeki seyrini, siyasi geliflmeleri hepsini dikkatle izliyoruz ama sonuç itibar›yla iyi bir
2007 bekliyoruz.
Fabrikalar›m›zda ihracata a¤›rl›kl› olarak yeni projelere devam
ediyoruz. Global üretim merkezi rolü ile devam eden üretimimize orta gerilimde bu y›l içinde yeni bir seri daha eklenecek. Ayr›ca 36 kV'da orta gerilim hücrelerde de dünya üretim merkezi
olaca¤›z. Çi¤li'deki elektrik tesisat malzemeleri fabrikam›zda
üretti¤imiz Alia, Sedna ve Unica serileri üretimimiz katlanarak
artacak.
trik tesisat malzemeleri alan›nda üst segmentte "Unica Top" ve
"Unica Plus"tan sonra "Unica Modular"›n, ev otomasyonunda yeni serinin özellikle ses getirece¤ini düflünüyorum. Halen birlikte
çal›flt›¤›m›z müflterilerimizin memnuniyetini devam ettirmek kadar, yeni müflteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k vermeye devam edece¤iz. Hedefimiz anahtar-priz, ev otomasyonu ve ses-veri-görüntü sistemlerini içeren elektrik tesisat
malzemelerinde ve bina otomasyonunda da liderlik koltu¤una
oturmak.
Sektörünüzü son teknolojiler ›fl›¤›nda de¤erlendirip tüketiciyi
bekleyen geliflmeler hakk›nda ipuçlar› verir misiniz?
Elektrik ve otomasyonun hayat›n her alan›ndaki pay› art›yor ve
dolay›s›yla her zaman oldu¤undan daha fazla önem kazan›yor.
Bu da yeni geliflmeler için imkan yarat›yor. Bu çerçevede yak›n
gelecekte, evlerimizin ve içinde bulundu¤umuz ifl yerlerinin,
otellerin, hastanelerin, al›flverifl merkezlerinin, çok daha konforlu ortamlara dönüflece¤ini ve bunu yaparken de son derece güvenli enerji sistemleriyle bugünden daha az elektrik harcanaca¤›n› söyleyebiliriz. Di¤er yandan sanayimiz çok daha verimli,
çok daha kontrol edilebilir ve dolays›yla çok daha kaliteli üretim
yapan, kesintisiz enerji ak›fl›na imkan verecek yap›ya dönüflecek
ve yine bunlar› yaparken daha az elektrik harcayacak diyebiliriz.
Bu y›l için yeni ürün, yeni pazar gibi hedefleriniz var m›?
Bu y›l yine yeni ürünlerimizin lansmanlar› olacak. Özellikle elek27
RÖPORTAJ
RÜYALAR
GERÇEK
OLUNCA
Kad›n ve aksesuar
aras›ndaki iliflki ›s›nd›kça
seçenekler de art›yor. Ancak
aralar›ndan baz›lar› daha fazla
p›r›lt› ve cazibe vaat ediyor. Niflantafl›’ndaki Mon Reve de
bunlardan biri. Markan›n yarat›c›s› ve
tasar›mc›s› Betina Meflulam,
masabafl› iflinden s›k›ld›¤› bir
anda kendini tak›lar›n içinde
bulmufl. Çevresinde
gördü¤ü tüm detaylar›n kendisi için bir ilham
kayna¤› oldu¤unu
söyleyecek kadar da
çok seviyor iflini.
28
K
ariyeriniz hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Koç Lisesinden 1998’de
mezun oldum. Londra’da London College
of Fashion BA Fashion Management’›
2001 y›l›nda bitirdikten sonra ‹stanbul’a döndüm ve Vakko’da çal›flmaya
bafllad›m. Yaklafl›k bir sene sonra tüm
Türkiye’deki tüm Vakko ma¤azalar›n›n
vitrin ve teflhir sorumlulu¤u bana verildi. Ancak bu göreve bafllamadan ayr›ld›m. Vakko’da bulundu¤um süre içinde
perakendecilik ad›na inan›lmaz bir deneyim kazand›m, bugün perakendecilik
yaparken orada ö¤rendiklerimin de¤erini daha iyi anl›yorum. Muhteflem bir
okul oldu benim için. Daha sonra aile
flirketimizde çal›flt›m. Burada da pazarlama ve finans konular›nda deneyimlere sahip oldum. 2004’ün flubat
ay›nda hayallerimin pefline düfltüm ve
böylece ortaya Mon Reve ç›kt›. Yani
“benim rüyam”…
Sanata yatk›n oldu¤unuz söylenebilir o halde.
Çok küçük yafllardan beri sanata karfl›
ilgim vard› zaten. Amatör olarak resim
yapard›m. Bu merak›m daha sonra tak›lara olan tutkumla birleflip Mon Reve oldu. Hayallerim gerçeklefliyor çünkü duygular›m› ellerimle yaratt›¤›m bir
fleylere dökebilmek en büyük tatmin
benim için. Bugün Mon Reve’in kurucusu ve tasar›mc›s› olarak ifl hayat›ma
devam ediyorum.
Nas›l bir geliflme süreci yaflad›n›z?
Masabafl› iflinden bunalm›fl hayallerimin pefline düflmüfltüm ki tak›yla tan›flt›m. Daha do¤rusu her zaman evde
kendime yapt›¤›m tak›lar› arkadafl›m
Tuvana Büyükç›nar’›n A46 ma¤azas›nda sergilemeye bafllad›m. A46 sayesin-
de medyada gözükmeye bafllad›m
ve talepler artt›. Evdeki ufak atölyeyi, Tarabya’daki tek odal› bir daireye tafl›d›k. Bu s›rada Park Bravo
ve Beymen’le de çal›flmaya bafllad›m. Ekip büyüdü, Niflantafl›’ndaki
apartman kat›na geçtik ve ad›m
ad›m perakendeye bafllay›p, bu
ma¤azam›za geldik.
Tasar›mlar›n›z› di¤erlerinden ay›ran özellikler neler?
En önemli özellikleri hepsinin tutkumu yans›tmas›. Kendini seven,
kendine güvenen kad›n›n tak›s› olmas›. Her sezon için farkl› bir ilham perim var. Bu peri, seyahat
etti¤im bir yer, ziyaret etti¤im bir
vak›f veya denizde gördü¤üm bir
bal›k olabilir. Esinlendi¤im anda
yeni malzeme araflt›rmas›na geçiyorum ve koleksiyon oluflmaya
bafll›yor. Moday› takip ederken
30
kendi tarz›n› yaratan kad›nlar için
ideal tasar›mlar bunlar. Bunun d›fl›nda malzemelerimizin yüzde
80’ini yurtd›fl›ndan itinayla seçiyorum. Bu malzemeler sayesinde de
di¤erlerinden daha farkl› görünebiliyoruz.
Mon Reve, kuruldu¤u ilk günden
beri marka olma yolundayd›. Halen de o yolda ilerliyor. Bizim için
kurumsal kimlik çok önemli. Bu
ba¤lamda da üretti¤imiz tasar›ma
verdi¤imiz önem kadar paketlememize, müflteri iliflkilerimize ve
geri dönüfllere çok önem veriyoruz
Tasar›mda oluflturulan ürün kadar
arka plandaki araflt›rmada çok
önemlidir. Vizyonunuzu her zaman aç›k tutmal›s›n›z. Yurtd›fl›ndaki fuarlar› takip edip, internetten ve dergilerden araflt›rmalar›m›
yaparak zihnimi hep aç›k tutmaya
Tasar›mda oluflturulan ürün kadar arka plandaki araflt›rmada çok önemlidir. Vizyonunuzu her
zaman aç›k tutmal›s›n›z. Yurtd›fl›ndaki fuarlar› takip edip, internetten ve dergilerden araflt›rmalar›m› yaparak zihnimi hep aç›k tutmaya çal›fl›yorum. Bunun da tasar›mlara yans›d›¤›na inan›yorum. Mon Reve’den sadece tak› de¤il, bir stil sat›n al›n›yor.
çal›fl›yorum. Bunun da tasar›mlara yans›d›¤›na inan›yorum. Mon Reve’den sadece tak›
de¤il, bir stil sat›n al›n›yor.
Ürün tasar›mlar›nda neyi ya da neleri ön planda tutuyorsunuz?
Ürün tasar›mlar›nda zincirler ve yar› de¤erli
tafllar ön planda. Bu sezona kadar sadece dore zincirler ve metaller kulland›k. Ancak gelen taleplerden dolay› bu sezon ilk kez gümüfl
kaplamaya da bafllad›k. Benim için kullan›labilir olmas›n›n yan› s›ra çarp›c›l›k da ön planda. Bir de kullanan kifli kendini mutlaka özel
hissetmeli.
Kendinizden emin oldu¤unuz görünüyor.
Ald›¤›m›z tepkiler genelde çok farkl› oldu¤umuz yönünde… Malzemelerimiz çok be¤eniliyor. Herkesin rahatl›kla takabilece¤i, gerek
abiye gerek spor tak›lar›m›z oldu¤unu söylüyorlar. Daha çok yerde markam›z› görmek istediklerini söylüyorlar. fiu anda POSH, Beymen ve Niflantafl›’ndaki buti¤imizde bulunuyor koleksiyonlar. Nisan sonunda da Kemerburgaz’daki Kemer Mall içinde yeni bir corner’›m›z aç›ld›.
31
ÜNLÜLER‹N TERC‹H‹
AYFER TOPRAK
“Sanat› halk›n
aya¤›na götürüyorum”
Ayfer Toprak sanata,
özellikle de resme gönül
vermifl bir ifl kad›n›. Toprak
Sanat Galerisi’ni baflar›l› bir
flekilde yöneten Toprak için
sanat ve spor hayat›n›n
olmazsa olmazlar›n›n ilk
bafl›nda geliyor. ‹fliyle ilgili projeleri, daha genifl kitlelere
ulaflmay› hedefliyor daima.
Sanat› halk›n aya¤›na
götürmek için elinden geleni
yapan genç kad›n önceleri yaz
mevsiminde tatil
yapabildi¤ini ama yazl›k
mekanlarda sergiler
düzenlemeye bafllad›¤›ndan
beri bu f›rsat›n›n da olmad›¤›n›
söylüyor.
Seyahat deyince akl›n›za ilk
gelen yerler...
Londra ve Paris... Yurt içinde ise
yaz tatilleri için Bodrum, k›fl tatilleri
için ise Sar›kam›fl. En çok orada
kayak yapmay› seviyorum.
Toprak Sanat Galerisi’ni iflletiyorsunuz. Sanat deyince akl›n›za
ilk gelenler...
Resim ve müzik... Çok iyi bir müzik
dinleyicisiyim, tür ay›rmam ama
Türk Sanat Müzi¤i’ne daha çok ilgi
duyuyorum diyebilirim. Müzisyenler
aras›nda Ferhat Göçer, Sezen Aksu
ve Gülflen, dinlediklerim aras›nda
flu anda ilk akl›ma gelenler. Resim
yapmam ama iyi bir resim gözüm de
var.
Ressamlar aras›nda tercihleriniz var m›? Yerli ya da
yabanc›...
Yabanc› resim almam pek. Türk
ressamlar› aras›nda ise Fikret
Otyam, Hoca Ali R›za ve Fikret
Mualla’y› çok be¤enirim.
Anlafl›ld›¤› kadar›yla tercihlerinizde klasikler ön s›rada...
Evet, demi-klasik oldu¤umu
söyleyebilirim.
Galericilik yapmak akl›n›za
nereden geldi?
32
O¤lumun do¤umu için bundan 17
sene önce Londra’ya gitti¤imde
birkaç müzayede ve sergi gezdim.
Döndükten sonra Türkiye’de sergileri ve müzayedeleri izlemeye
bafllad›m ve böylece asl›nda bu
konuya merak›m oldu¤unu keflfettim bir bak›ma. Galeri açmaya
karar verdi¤imi babama söyledi¤im
zaman karfl› ç›kt› ve para kazanamayaca¤›m› söyledi.
Hakl› ç›kt› m› peki?
Biraz evet. Galericilik çok para
kazan›lan bir ifl de¤il. Özellikle de
bulundu¤unuz mekana kira veriyorsan›z, iyice zorlan›rs›n›z.
Spor dallar›ndan en çok ilginizi
çekenler hangileri?
Tenis, kayak ve yüzme... Uzun
y›llard›r tenis oynuyorum. fiu s›ralar
TED’deki Hülya Avflar Cup’a
kat›laca¤›m. Tenisi kapal› mekanda
de¤il, aç›k havada oynamay› seviyorum. Bu nedenle bahar aylar›nda en
s›kl›kla yapt›¤›m spor, tenis, baflar›l›
olmam›n nedeni ise son derece
sakin oynuyor olmam. Eskiden daha
iyiydim asl›nda, son zamanlarda o
kadar fazla zaman ay›ram›yorum.
Kayak için ise genellikle Sar›kam›fl’›
tercih ediyorum. Tercihimi genellikle aç›k hava sporlar›ndan yana kullan›yorum çünkü aç›k havay› seviyo-
rum.
Arabalarla aran›z nas›l?
13 yafl›mdan beri araba kullan›yorum.
Çok iyi bir sürücüyüm ama karda
araba kullanmas›n› bilmem. O nedenle
bugüne kadar sadece bir kere karda
kaza yapt›m. H›z tutkum hiç yoktur o
nedenle çok yavafl ve dikkatli
kullan›r›m arabay›.
Galericili¤i nereye kadar
götürmeyi düflünüyorsunuz?
Yeni projeler gelifltiriyorum. Örne¤in,
Toprak Sanat Galerisi art›k bir gezici
galeri haline geldi. Yazlar› Bodrum
Iberotel ve Antalya Adam&Eve
Otel’de sergiler aç›yoruz. Sat›fllar
buradakinden daha fazla
gerçeklefliyor. Son zamanlarda “Galeri
TIR” konusunda çal›flmaya bafllad›m.
fiimdilik sadece proje aflamas›nda ama
yapaca¤›m. Sergiler ve eserler tüm
Türkiye’yi dolaflacak, böylece sanat
halk›n aya¤›na gitmifl olacak. ‹ki sene
sonra hayata geçmesini planl›yorum.
Resmin iyi bir yat›r›m oldu¤unu
düflünüyor musunuz?
Evet, kesinlikle. ‹yi bir resmin prim
yapmamas› mümkün de¤il.
33
EV‹N‹Z
gerçekten ak›ll› m›?
Son y›llarda “ak›ll›” kavram›n› s›kl›kla
duyuyoruz. Ak›ll› araba, ak›ll› buzdolab›, ak›ll› f›r›n, ak›ll› ev ve ak›ll› bina...
Tüm bu tan›mlar temele inildi¤inde insan akl› ve beynini taklit ederek güvenlik, izleme, tasarruf ve konfor sa¤lamaya yönelik özellikler sunuyor.
Ak›ll› ev ve ak›ll› bina kavramlar› ele al›nd›¤›nda ise bu kavramlar›n maalesef ülkemizde do¤ru olarak alg›lanmad›¤›n› ve
do¤ru kullan›lmad›¤›n› görmekteyiz. Sadece elektronik donan›mlara sahip, örne¤in bir alarm sistemi olan veya uzaktan kumandal› aç›labilen otopark kap›s›na sahip, hareket dedektörleri
ile donat›lm›fl bir ev, “ak›ll›” adland›r›lamaz. Ak›ll› ev kavram›
de¤iflen durumlara ve olaylara karfl› farkl› tepkiler verebilen bir
ev anlam›na geliyor çünkü.
Bir bina için ak›ll› kavram› mimar gözünde binan›n lokasyonu, günefle karfl› konumu, rüzgar al›p almamas› iken, inflaat mühendisine göre binan›n donat› ve çevresel etkilere tepkisi, elektrik mühendisi gözünde ise elektronik donan›m›, kullan›c› gözünde ise mekandan sa¤lanan fayda ve konfor anlam›na gelebiliyor. Dolay›s›yla bir mekan›n ak›ll› olmas› üç uygulay›c› ve karar
verici statüsündeki mal sahibi veya kullan›c›n›n karfl›l›kl› etkileflimi sonucu ortaya ç›kan genel faydalar bütünü olarak da adland›r›labilir. Böylece içindeki kullan›c›lar taraf›ndan ak›ll› olarak nitelenen bir mekan, bir baflka kullan›c› grubu için ayn› fleyi ifade
etmeyebilir. Yani “ak›ll›” çözümler için ortak bir seçenek yok asl›nda.
Teknolojinin yayg›nlaflmas› ve herkes için ulafl›labilir olmas›
ile son y›llarda binalar ve konutlar için ak›ll› çözümler hayat›m›zda yerini almaya bafllad›. Bina Otomasyon Sistemleri olarak adland›r›lan; iklimlendirme, ayd›nlatma sistemleri, perde, panjur,
günefl k›r›c› kontrolü, kapal› devre kamera sistemi ve kartl› girifl
sistemlerinin, birbirleri ile tam entegrasyonu sa¤lanarak senaryolar hayata geçirilir. Bu komple sistemler bütünü ile bir yandan
rutin ifller otomati¤e ba¤lanarak hayat› kolaylaflt›r›c› çözümler
elde edilirken, di¤er yandan az say›da çal›flan, az miktarda ener34
ji ve en az zamanda enerji kayb› ile en üst düzeyde kalite sa¤lanm›fl olur.
Bir evin ak›ll› ev olarak say›labilmesi için yaln›zca gönderilen komutlar› uygulayan de¤il çeflitli durumlara göre de tepkiler
veren, çeflitli görevleri yerine getiren bir ev olmas› gerekir. Ak›ll› ev için en önemli unsur güvenliktir. Güvenlik sadece h›rs›z güvenli¤i olarak alg›lanmamal›. Yang›n, su bask›n› gibi tehlikeli durumlarda da ev kendini koruma alt›na alabilmeli. Ak›ll› eve yak›flan da sadece siren çalmak de¤il ayn› anda gereken yerleri ve ev
sahibini uyarmak ve müdahalelerde bulunmak. Yang›n varsa eve
gelen gaz ak›fl›n› kesmek, ev sahibi evdeyse onun kaç›fl›n› kolaylaflt›racak önlemleri almak, su bask›n› alg›lanm›flsa suyu kesmek
gibi... Güvenlik tam olarak sa¤land›ktan sonra ise konfor özellikleri gelmekte. Ak›ll› ev, ev sahibine en fazla konforu sa¤larken
bir taraftan da enerji tasarrufu sa¤layabilmeli. Kullan›lmayan
mekanlar› alg›layarak ayd›nlatmalar› kapatabilmeli, mevsime uygun olarak bu mekanlar›n ›s›s›n› ayarlayabilmeli. Ayr›ca ses, görüntü iletiflimini de unutulmamal›. Ak›ll› ev sistemi, ak›ll› dokunmatik ekranl› kumandalar ve senaryo üniteleri vas›tas›yla evsahibine farkl› konfor seçenekleri sunarak ev sinema ve müzik sistemlerinin optimum kullan›m›n› sa¤larken, istenen ortam› kolayl›kla sunmal›. Yani ak›ll› ev sistemi, kullan›c›s›na birçok farkl›
kontrol seçene¤i sa¤lamal›. Örne¤in evin internet üzerinden izlenmesi ve kontrolü, cep telefonu üzerinden kontrol gibi... Özellikle uzaktan kontrolde en önemli nokta evin durumunu da izleyebilmek. Evdeki alarm durumu, çal›flan cihazlar, eve gelen misafirler ve görüntülerinin internet üzerinden dahi izlenebilmesi
olumlu bir özellik. Bu izlenebilme durumu evin içerisinde de geçerli. Farkl› bir odan›n s›cakl›k durumunu oturdu¤unuz yerden
veya tek bir noktadan görebilmek ve kontrol edebilmek ak›ll›
evin önemli özelliklerinden bir tanesi.
Ak›ll› ev yap›l›rken dikkate al›nacak en önemli nokta sistemin aç›k bir yap›da ve gelifltirilebilir olmas›. Çünkü sistemin ana
omurgas›n› elektrik kablolamas› oluflturuyor. ‹leride eklenebilecek tüm özellikler bu ana omurga üzerine kuruluyor. E¤er befl
sene sonra her odada müzik dinlemek isterseniz ses kablolamas›n› buna göre yapmal›s›n›z ki, ileride evin duvarlar›n› k›rd›rmak
durumunda kalmazs›n›z elbette ki daha yüksek bedeller ödeyerek kablosuz seçenekleri kullanma seçene¤i her zaman mevcut.
Bir di¤er önemli nokta ise sat›n ald›¤›n›z ak›ll› ev altyap›s›nda kullan›lan sistemin haberleflme standard›. Bugün dünyada
birçok üretici taraf›ndan desteklenen LON, Bacnet, Modbus,
KNX-EIB gibi çeflitli bina ve ev otomasyonu standartlar› var. Ayn› standard› destekleyen bir firman›n üretti¤i ak›ll› ev cihaz› baflka bir firman›n üretti¤i cihaz› desteklemekte. Uygulay›c› ve cihaz
seçimi yaparken buna dikkat edilmeli. Kurdu¤unuz sistemin salon anahtar› befl sene sonra ar›zalan›rsa ve bu anahtar tek bir firman›n destekledi¤i bir standarttaki bir ürün ise ve muhatap yoksa ya sistemi komple de¤ifltirmek veya tekrar elektrik kablolamas› yapt›rarak klasik sisteme dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da
salonda kulland›¤›n›z tüm
konfor ve tasarruf senaryolar›n›n art›k uygulanamayaca¤› anlam›na geliyor.
Ak›ll› ev sistemi kullan›m› zor karmakar›fl›k bir
sistemler bütünü olarak alg›lanmamal›. Ak›ll› evin
kesinlikle al›flkanl›klar›n›z›
de¤ifltirmemesi tam tersine
hayat›n›z› kolaylaflt›rmas›
gerekiyor. Bu nedenle kurulan sistemin karmafl›k olmamas› gerekmekte. Tüm
kontrol seçeneklerinin de
her zaman bir baflka kontrol alternatifi olmal›. Düflünün ki, sistemi kuran kifli
panjur kontrollerini bir
anahtara atamam›fl ve kontrolü sa¤layan kumanday› da bulam›yorsunuz. Bu sistem sizce ne kadar ak›ll› say›labilir?
En önemli noktalardan bir tanesi, ak›ll› ev sisteminin kolay
yönetilebilir bir basitlikte olmas›... Ev her türlü ihtimali göz önüne alacak flekilde güvenli¤ini sa¤layabilmeli. Tabii ki bu güvenlik
önlemleri asla ev sahibini rahats›z etmemeli. Ayd›nlatma, jaluzi/perde/panjur kontrolü senaryolar ve komutlara göre kontrol
edilebilmeli. Bahçeniz varsa, ayd›nlatma zamanlar›na ak›ll› eviniz karar verebilmeli. E¤er evden ç›karken alarm sistemini devreye almam›flsan›z, ev sizi uyarabilmeli ve sistemi otomatik devreye alabilmeli. Tek bir tufla dokunarak misafirlerinize hofl bir ortam sa¤layabilmelisiniz.
Ak›ll› evlerde kullan›lan ana üniteler evin elektrik panosu
içerisinde yer al›r. Klasik sistemlere göre bir miktar daha fazla
kablolaman›n yap›ld›¤› ak›ll› evler hem sa¤lam bir altyap› sa¤layarak elektrikten kaynaklanan yang›n gibi riskleri önlemekte
hem de muhtemel ar›zalarda evin boyas›na dahi zarar vermeyen
müdahaleleri sa¤lamakta. Ayr›ca sahadan kontrolü sa¤layan
anahtarlar, al›c›lar, kablolu ve kablosuz paneller, dedektörler, internet arabirimleri, kameralar, sesle kontrolü sa¤layan mikrofonlar, müzik sistemi ak›ll› evlerde kullan›lan araçlardan baz›lar›.
35
GEZ‹
Ferzan Özpetek’in ilham kayna¤›
Tarihin befli¤i
ROMA
FOTO⁄RAFLAR: AL‹ EFE GÖKTAN
Mevsim icab› gidilmesi gereken
yerlerden biri Roma. Bahar›n tüm
s›cakl›¤›yla
iliklerimize iflledi¤i, yaz›n yüzünü
göstermeye bafllad›¤› flu günlerde
en iyi seçeneklerin aras›nda, hatta
bafl›nda Roma geliyor. Ünlü
yönetmen Ferzan Özpetek’in
yaflam›n› ve
sanat›n›
sürdürdü¤ü
Roma...
D
ünyada üne kavuflmufl Türk deyince ilk akla gelen
isimlerden biri Ferzan Özpetek. ‹lk olarak yedi yafl›ndayken annesiyle sinemaya giden ünlü yönetmen e¤itimini Roma’daki La Sapianza Üniversitesi’nde Sinema Tarihi
Bölümü’nde tamamlam›fl. Yaklafl›k 25 y›ld›r da orada yafl›yor ve
filmlerini Roma’da çekiyor. Bugüne kadar Hamam, Harem Suare, Cahil Periler, Karfl› Pencere ve Kutsal Yürek isimli bol ödüllü filmlere imza atan Özpetek, tüm filmlerinin senaryolar›n› da
kendisi yaz›yor. Son filmi “Saturno contro” (Satürn Ters Yönde)
ise 23 fiubat’tan itibaren ‹talya’da gösterime girdi. Ünlü yönetmenin filmlerinin de¤iflmez bir oyuncusu var; kendisi gibi yaflam›n› Roma’da sürdüren Serra Y›lmaz. Geri kalan oyuncular›n
neredeyse tümü ‹talyan. Kiflisel tarihinde birden çok baflar› ve
36
ödülm bar›nd›ran Ferzan Özpetek’in yaflad›¤› flehri gezdikten
sonra ilham› nereden ald›¤›n› uzun uzad›ya düflünmeye pek de
gerek yok. 2700 y›ll›k bir tarih kültü olan Roma, Avrupa'n›n en
eski kentlerinden biri. Tiber k›y›lar›nda yedi tepeye kurulmufl
olan kent, tarihte önemli kültürlere tan›kl›k etmifl. “Antik Roma”
gibi önemli medeniyetlere befliklik eden kent, ayn› zamanda H›ristiyanl›¤›n da merkezi.
Pek çok politika, hukuk sistemi ve felsefi anlay›fl bu topraklarda
flekillenmifl, dünyan›n birçok kenti Antik Roma'n›n tarz ve teknik
yap›s›n› baz alm›fl. Bugünkü Roma, bu 2000 y›ll›k serüveninin nadir ve ince katmanlar›n› bar›nd›r›yor. Güney ‹talya'da 1500 km'lik bir alanda, denizden 28 kilometre uzakl›kta 3 milyonluk bir
nüfusu bar›nd›ran kentte, bir de Ba¤›ms›z Vatikan Devleti bulu-
Tarihin befli¤i
nuyor.
Roma, ‹talya'n›n en kalabal›k flehirlerinden bir tanesi ve 1290
metrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'n›n en genifl yüzeye yay›lm›fl
baflkentlerinden biri. Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Palermo,
Catania, Floransa, Cenova ve Bari'nin toplam›ndan daha genifl
bir yüzölçümüne sahiptir. Roma büyükflehir'in toplam nüfusu 4
milyondur. 75 milyar Euro’luk gelirle ‹talya'n›n toplam milli has›las›n›n yüzde 6.5'ini tek bafl›na kazan›r. 2 bin 800 y›ll›k flehir, s›ras›yla ve resmi adlar›yla; eski Roma'n›n, Roma Krall›¤›'n›n, Roma Cumhuriyeti'nin, Roma ‹mparatorlu¤u'nun, Papal›k Yönetiminin, ‹talyan Krall›¤›'n›n ve ‹talya Cumhuriyeti'nin merkezi ya
da baflkenti olmufltur.
Roma da ayn› ‹stanbul’da oldu¤u gibi yedi tepe üzerinde kurulu.
Bu tepeler Palatine, Aventine, Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline ve Caelian isimlerini tafl›yor.
Roma M.Ö. 8. yüzy›lda, küçük bir Demir Ça¤› köyü olarak kurulmufl. Romal›lar M.Ö. 616'da komflular› Etrükslerin elindeki iktidar› ele geçirmifl, ama 509'da Roma'n›n Cumhuriyet halini almas› ile güçlerini kaybetmifl. M.Ö. 1. yüzy›lla birlikte ‹spanya, Kuzey Afrika ve Yunanistan'a kadar genifllemifl. Julius Cesare belli
bir süre diktatörlük yapm›fl, daha sonra Roma'n›n ilk imparatoru
olmufl. Hz. ‹sa, Agustus zaman›nda do¤mufl ve ilk H›ristiyanlar 4.
yüzy›la kadar zulüm görmüfller. Bu yeni din h›zla yay›lm›fl ve zamanla Roma onun merkezi haline dönüflmüfl.
fiehir, Ortaça¤ ile birlikte nüfuzunu kaybetmeye bafllam›fl, 15.
yüzy›lda ise eski gücüne kavuflmufl, Rönesans ve Barok dönemi
sanatç›lar› kenti inci gibi ifllemifl. 1870'de ise Birleflik ‹talya'n›n
baflkenti olmufl.
Eski flehrin duvarlar› aras›nda 16 ayr› bölge bulunuyor. E¤er k›sa süreli bir ziyarette bulunacaksan›z kendinizi birkaç merkezi
yeri görmekle s›n›rlaman›z daha iyi olur.
Antik Roma için Forum; flehrin tarihi merkezleri için Capitol, Piazza del Rotonda ve Piazzza Nova; görkemli Rönesans saraylar›
için Campo de'Fiori; 18. yüzy›l Grand Tour'unu hissetmek, modern ma¤azalar›n› dolaflmak için Piazza di Spagna ve Katolikli¤in merkeziyle St. Peter'i görmek için ise Vatikan s›n›rlar› içinde
kalmak ideal olabilir.
Dil
‹talya'n›n resmi dili ‹talyanca. Ülkede ‹talyancan›n bir çok lehçesi konufluluyor. ‹talyanlar›n büyük bir bölümü biraz ‹ngilizce ya da Frans›zca biliyor. Ama bu dilleri çok iyi bilen insan say›s› az.
Hava
Akdeniz ikliminin etkisi alt›ndaki Roma flehrinde yaz-k›fl, mevsime uygun giyinerek rahatl›kla gezebilirsiniz. Meydanlar› ile ünlü
flehirde genellikle aç›k hava mekanlar› yer al›yor ve turistler taraf›ndan da ço¤unlukla bunlar tercih ediliyor. Roma’da ortalama
hava s›cakl›¤› 6.5 derece. Temmuz ay› ortalama hava s›cakl›¤› 25
derece ve yak›nlar›nda seyrediyor genellikle.
Telefon Kullanma
Telefon numaralar› dört rakamdan dokuz rakama kadar de¤ifliyor. Arad›¤›n›z herhangi bir numaran›n bafl›na, bölge kodunu eklemeniz gerekir. (fiehir içi aramalar dahil) En ucuz tarife pazartesi-cuma 18.30-08.00, cumartesi günleri 13.30'dan sonra ve pazar günleri ise bütün gündür. Otel odalar›ndan arama oldukça
pahal›. ‹talya'da yap›lan aramalar genellikle ‹ngiltere ya da Kuzey Amerika'dan yap›lanlardan daha pahal›ya gelir.
Yeni telefonlar (interurbani) portakal rengindedir; bunlardan
do¤rudan flehirleraras› ya da uluslararas› görüflmeler yap›labilir.
37
Tarihin befli¤i
Güvenlik
Roma’n›n güvenli bir flehir oldu¤u söylenebilir ama sokak suçlar› oldukça fazla say›da meydana geliyor. Bu nedenle yan›n›zda
fazla para tafl›maman›z faydal› olur. Iss›z sokaklar ve dolu otobüsler gibi kalabal›k yerlerde daha da dikkatli olmak gerekiyor.
Yankesicilerin ince teknikleri var. Dikkatinizi bir baflka tarafa çekip birkaç saniye içinde üzerinizdekileri çalabiliyorlar.
Termini ‹stasyonu ile 64 no’lu otobüs hatt›n›n yankesicileri çok
ünlü. Ayn› zamanda araba h›rs›zl›¤› da çok yayg›n. Bu nedenle
arabada portbagaj kullanmaman›z› öneririz. Termini istasyonunun do¤u ve güneyindeki sokaklar ile Colosseum çevresi geceleri hiç güvenli say›lmaz.
Ruhsat› olmayan taksicilere dikkat edin, bunlar genellikle sigortal› de¤ildir ve daha fazla ücret al›rlar. Özellikle de yeni gelenlerden yararlanmak için havaalan› civar›nda kümelenirler. Otel
simsarlar› ve ruhsats›z tur rehberlerinden de uzak durmak gerekir. Siz en iyisi resmi turizm acentalar›na baflvurun.
Mutlaka görmelisiniz
Kilometrelerce yol katedip Roma’ya gittiniz. Al›flverifl yapmak
tabii ki çok zevkli ama dünya sanat›n›n ve Rönesans’›n do¤um
yeri olan bu flehirden dönerken yan›n›zda götürmeniz gereken
an›lar ve görüntüler var. ‹flte Roma’dan yolu geçen herkesin
mutlaka ama mutlka u¤ray›p görmesi gerekenler...
Colosseum
Roma'n›n en büyük amfi-tiyatrosu. ‹mparator Vespasianus taraf›ndan M.S. 72'de yapt›r›lm›fl. Ölümcül gladyatör çarp›flmalar› ve
38
vahfli hayvan dövüflleri, ‹mparator ve varl›kl› yurttafllar taraf›ndan Romal›lara ücretsiz olarak seyrettiriliyordu.
‹spanyol Merdivenleri
Trinita dei Monti Kilisesi'nin Frans›z sahipleri, kiliseyi görkemli
bir merdiven ile Pizza di Spagna'ya ba¤lamak için merdiveni yapt›rm›fl. 1726 y›l›nda tamamlanan merdiven düz alanlar›, kavisleri
ve teraslar› ile kentin en gözal›c› yap›tlar›ndan biri.
Trevi Çeflmesi
Nicola Salvi'nin bir teatral tasar›m› olan Roma'n›n en büyük ve
ünlü çeflmesi Trevi 1762 y›l›nda tamamlanm›fl. Çeflmenin
ortas›nda iki Triton'un çevreledi¤i bir Neptün figürü var.
Tritonlardan biri huysuz bir deniz at›n›n dizginlemekte, di¤eriyse
Tarihin befli¤i Roma...
Kilometrelerce yol katedip Roma’ya gittiniz. Al›flverifl yapmak tabii ki çok zevkli ama dünya sanat›n›n ve Rönesans’›n do¤um yeri olan
bu flehirden dönerken yan›n›zda götürmeniz gereken an›lar ve görüntüler var.
çok daha uysal bir hayvan› sürmekte. Bunlar denizin iki z›t halini simgeliyor.
Vize
vergi levhas›, banka hesap cüzdan›, tapu, ruh-
Avrupa Birli¤i (AB)'ne üye ülkelerin vatandafllar› ile ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda vatandafllar› üç aya kadarki ziyaretleri için
vize almak zorunda de¤il, ama beraberlerinde pasaport bulundurmas› gerekiyor. ‹talya'ya gidecek Türk vatandafllar›n›n Schengen
vizesi almas› gerekiyor. Herhangi bir AB ülkesinden ald›¤›n›z vizeyle ‹talya'ya gidebilirsiniz.
‹talyan Konsoloslu¤u'ndan bir Schengen vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerli bir pasaport, iki foto¤raf, baflvuru formu, konsoloslu¤a hitaben çal›fl›lan ifl yerinden yaz›lm›fl bir dilekçe, imza sirküleri, ticaret odas› faaliyet belgesi ve gelir durumunu ispatlayan (bordro,
sat, kredi kart› gibi) belgelerinin fotokopisi isteniyor.
‹talya Büyükelçili¤i
Tel: (0312) 426 54 60
Adres: Atatürk Bulvar› No: 118
Kavakl›dere/Ankara
‹talya Konsoloslu¤u
Tel: (0212) 243 10 24
Adres: Tomtom Kaptan Sok.
No.15 Beyo¤lu/‹stanbul
39
PROJE
SUAT ADALI
“Kaliteden
ödün vermeyiz”
Tepe ‹nflaat’a ait Narcity
Konut Projesi’nin ‹nce Yap›
fiantiye fiefi Suat Adal›,
üzerinde çal›flt›klar› projenin
yan› s›ra Tepe ‹nflaat’›n
çal›flma
prensiplerini ve hedeflerini
anlatt›. Adal› ayn› zamanda ev
yapt›rmak ve almak isteyenlere de göz önünde bulundurmalar› gerekenlerle ilgili
K›saca kendinizi tan›t›r m›s›n›z ?
Y›ld›z Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nden
1992 y›l›nda mezun olduktan sonra çeflitli firmalar›n flantiyelerinde uygulama sorumlusu olarak çal›flt›m.1996 y›l›nda Tepe ‹nflaat’a kat›ld›m. Ac›badem Tibafl II, Ataflehir Emlak Bankas› Konutlar›, Beykoz Konaklar› ve Kemer Rose Residence projelerinden sonra Tepe ‹nflaat Narcity Konut Projesinde ‹nce Yap› fiantiye fiefi olarak görevimi sürdürüyorum.
Narcity Konut Projesi hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Tepe ‹nflaat’a ait arazi üzerine Mimar Nevzat Say›n taraf›ndan
projelendirilmifl yap›m› devam etmekte olan Narcity'de 1+1'den
4+1'e, stüdyodan bahçe dubleksi ve teras dairelere kadar farkl›
daire tipleri bulunuyor. Narcity'de, aç›k ve kapal› yüzme havuzu,
fitness salonu, yürüyüfl alanlar›, çocuk oyun alanlar›, basketbol
sahas›, bilardo ve masa tenisi, cafe, tenis kortu ve çocuk oyun
alanlar› ve yeflilli¤in hakim oldu¤u peyzaj düzeninde çeflitli a¤açlar› da yer alacak. Konut toplumlar› biçimlendiren, sosyal yap› ve
ekonomik geliflmeyi sembolize eden bir araç olarak kabul edildi¤inde Tepe ‹nflaat, Narcity Konut Projesi ile müflteri odakl› kurum politikas›, mevcut ve potansiyel müflterilerinin ile beklentilerine, de¤iflen gereksinimlerine uygun “Benim Enerji Evim”
konseptini yaratarak Narcity “Modern Kent Projesi”ni hayata
geçiriyor.
‹ç dekorasyon anlam›nda hangi markalarla çal›fl›yorsunuz.?
Tepe ‹nflaat olarak gerçeklefltirmifl ve gerçeklefltirmekte oldu¤umuz her projeye ödün verilmez kalite yaklafl›m›yla imza atarken
her aflamada ve tüm ayr›nt›larda dünya standartlar›n› hedefliyoruz. Bu nedenle büyük bir titizlikle baflar›s› ve kalitesi kan›tlanm›fl firma ve ürünleri araflt›rarak seçmekteyiz. Bosch beyaz eflya
ürünleri, Vitra seramik vitrifiye armatür, Kronopol laminat par40
“TOK‹’nin devam edecek
projeleri, konut sahibi olman›n sadece bar›nma ihtiyac›n› karfl›lamak de¤il ayn› zamanda sosyal bir güvence,
toplumsal statü göstergesi bir yat›r›m ve rant elde etme arac› olarak düflünülmesinden
dolay› 2007 y›l›nda da bu sektör canl›l›¤›n› koruyacakt›r.”
ke, Tepe Mobilya iç kap› ve mutfak banyo mobilyalar›, Franke
ri, sa¤l›ks›z kentleflme sonucu devletin kentsel dönüflüm projele-
eviye, Schneider Electric elektrik anahtar prizler ürünleri vb.
rini bafllatmas› artan nüfusun konut ihtiyac›, TOK‹’nin devam
Anahtar priz ürünlerinde Schneider Electric’i tercih
etmenizin nedeni nedir?
Tepe ‹nflaat ISO 9001/2000, 14001, 18001 Kalite, ‹fl Güvenli¤i ‹flçi-Çevre Sa¤l›¤› Yönetim Sistemleri çerçevesinde oluflturmufl oldu¤u Entegre Yönetim Sistemlerinin tarifledi¤i yöntemlerden
yola ç›karak her ürünü ve tedarikçiyi seçerken, öncelikle müflteri memnuniyetini hedefliyor . Dolay›s›yla bunu sa¤layabilmek
edecek projeleri, konut sahibi olman›n sadece bar›nma ihtiyac›n› karfl›lamak de¤il ayn› zamanda sosyal bir güvence, toplumsal
statü göstergesi bir yat›r›m ve rant elde etme arac› olarak düflünülmesinden dolay› 2007 y›l›nda da bu sektör canl›l›¤›n› koruyacakt›r. Kan›mca bu sektörde talebi dolay›s›yla üretimi azaltacak
tek konu bu sene seçim atmosferinin yarataca¤› belirsizlikler.
için taraflara güven sa¤layan, kullan›ma geçtikten sonra da seçi-
Son geliflmeler ›fl›¤›nda ev almak ve yat›r›m yapmak
isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
lecek ürünle ilgili her türlü hizmeti müflterilerimize h›zl› bir fle-
Daha önce ald›¤› evden memnun kalanlar, yap›mc› firmalardan
kilde cevap verebilecek, tutarl›, tekrar ifl yapmay› sa¤layacak ka-
memnun iseler ayn› firman›n kendi yaflam tarzlar›na hitap eden
dar müflterilerine ba¤l›, Tepe ‹nflaat’›n itibar›n› zedelemeyecek
projelerinden almaya devam ederler. Ancak ilk defa ev alacakla-
bütün bunlarla birlikte rakiplerine göre fiyat avantaj› olan teda-
ra özellikle konut konusunda önceki referanslar›n› araflt›r›p so-
rikçileri ve ürünleri seçmeyi tercih ediyoruz. Schneider Elec-
ruflturmal›, pazarlama ve sat›fl–teslim sonras› kaliteli hizmet ve-
tric’in bu flartlar›m›z› karfl›layaca¤›na inand›¤›m›zdan tercih et-
rebilecek yap›ya sahip, görsel sunumlardan çok teknolojik gelifl-
tik. SEDNA serisini seçmemizin nedeni, Narcity'nin örnek evin-
meleri takip eden, bilgi birikimini sürekli art›ran kurumsal kim-
de de görülece¤i gibi net ve yal›n çizgileriyle modernlik ve sade-
lik kazanm›fl sektöründe güvenilir, dürüst ve yenilikçi olarak ta-
li¤i ön plana ç›karmas›.
n›nm›fl firmalar› tercih etmelidirler.
‹nflaat sektörünü 2007 y›l›nda sizce neler bekliyor?
Türkiye’de inflaat sektörü ekonominin öncülerinden biri. Son y›llarda deprem korkusuyla umutsuzlu¤a düflen insanlar›n taleple41
fiEH‹R&MODA
HAKAN YILDIRIM
“Bir Sefer So42
“Yine sabaha karfl›,
uykusuz gecelerimden biriydi. Bir de
tabii baflka bir sefer var, bu dünyadaki kimsenin bilmedi¤i. ‹flte o son
sefer.”
“Bir Sefer Sonu” ad›n› verdi¤iniz son koleksiyonunuzdan
bahseder misiniz?
Koleksiyonun ismi ‘bir sefer sonu’. Koleksiyonun nas›l ç›kt›¤›na gelirsek… Asl›nda her fley bir flark›yla bafllad›.
70’lerden kalan, benim çok sevdi¤im bir flark› olan ‘Sessiz
Gemi’ isimli bir flark›. O flark›y› çok seviyorum. Asl›nda koleksiyonla ilgili kafamda yapmak istedi¤im baflka bir fley
vard›. Ama yine bir gün bu flark›y› dinlerken düflünmeye
bafllad›m; "hayatta kaç sefer var" diye. Ben kaç sefer yapt›m, arkadafllar›m kaç sefer yapt› ve kaç seferimiz kald› diye… Bütün o seferlerin matemati¤ini yapt›m. Yine sabaha
karfl›, uykusuz gecelerimden biriydi. Bir de tabii baflka bir
sefer var, bu dünyadaki kimsenin bilmedi¤i. ‹flte o son sefer. Bu düflüncenin üzerine böyle bir fley yapmaya karar
verdim. Koleksiyonda bir sonsuzluk, derinlik ve karmafla
var. Koleksiyonda hep derinleflen birbiri üzerine binen, kar›flan, içinden ç›k›lmayan hali anlatmaya çal›flt›m..
Tasar›m süreci nas›l geçti?
Çok zor bir koleksiyon oldu. Fikir ve tasar›mlar tamamd› ama iflçilik en zoruydu. K›sa sürede maksimumu
yapt›k. Çok detayl› olan bir koleksiyondu. Tamamen elde
yap›lan biyeler vard›, tek tek örülen. Hepsinin kendi içinde
bir aflamas› var. Bütün süreç yaklafl›k üç ay devam etti. Ben
konsept tasar›mc›s›y›m; ama ayn› zamanda moda tasar›mc›s›y›m da. Yani takvimi takip edip, izleyicime 2007-2008
trendini de sunmam laz›m. Hakan Y›ld›r›m markas›n› sunmam ve bu sezon için öneriler yapmam gerekiyor. Sadece
konsept yapm›yorum, ayn› zamanda Hakan Y›ld›r›m markas› için do¤ru fleyler yapmam, sezona öneriler sunmam gerekiyor..
Erkek k›yafet tasar›m›na da yönelmeyi düflünüyor musunuz? Ya da baflka hangi alanlara yönelmeyi düflünüyorsunuz?
Bununla ilgili asistan›ma bir espri yap›yordum geçen
gün. Yan›na gittim ve dedim ki, "kendime yeni marka buldum". O da ‘nedir o’ dedi. ‘Yapt›m’ dedim.. Markan›n ad›
‘yapt›m’ olacak! . Gerçekten bunu o kadar çok soruyorlar
ki, bende en sonunda ‘yapt›m’a karar verdim. Çok güzel
olaca¤›na, çok keyif alaca¤›ma eminim; ama bir de tabii hayat›n gerçekleri var. Bizim nesil tasar›m tayfas› kendi koleksiyonunu dahi zar zor yap›yor. Kendimizi zor destekliyoruz.
Yeni bir koleksiyon demek yeni bir bütçe, yeni bir ekip, yeni bir pazarlama demek. Dolay›s›yla flu an için böyle bir
proje mümkün gözükmüyor. Ama tabii bir yandan da neden olmas›n. Belki kendime bile bir sürpriz yap›p böyle bir
fleye bafllayabilirim. Mesela y›llar önce Bill’s markas› için
beyaz gömlek koleksiyonu yapm›flt›m ve çok da keyif alm›flt›m. Gömlek en sevdi¤im parçalardan bir tanesi, belki yine
bir gömlek projesiyle bafllayabilirim.
Koleksiyonlar›n›zda 42 beden ve sonras› için k›yafetler göze çarpm›yor. Bu, bu koleksiyon için geçerli olan bir durum
mu, yoksa genel mi?
Bu koleksiyonda benim için 42 beden bile soru iflareti. Benim ifllerimde ço¤unlukla büyük beden olmuyor.
Ama tabii couture, özel siparifl bölümünde herkese, her
bedene dikiliyor. Ayr›ca o da çok keyifli. Kendinden rahats›z olan birisini iyi hissettirmeye çal›fl›yorsunuz ve bu
da size mutluluk veriyor.
Önümüzdeki sezonlar için hedefleriniz neler? Yurtd›fl› projesi var m›?
Evet, mesela bu koleksiyon Londra’ya gidiyor. Ama
flunu da hemen söyleyeyim genel olarak ben Türkiye’de olmaktan çok keyifliyim. Zaman zaman çok t›kand›¤›m ve
mutsuz oldu¤um noktalar olmuyor de¤il.
Herkes soruyor, "bütün tasar›mc›lar her sezon nas›l
ayn› fleyleri öneriyor" diye. ‹nan›n ben de bilmiyorum. Bu
sezon ilk defile yapanlardan biriyim. fiimdi Paris Moda
Haftas› ile beraber bütün defileler tamamland›. Hepsine
toplu olarak bakt›¤›mda, hemen herkesle ayn› noktada durdu¤umuzu görüyorum. Herkeste 60’lar, 40’lar var; bazen
43
fiEH‹R&MODA
44
20’ler giriyor. Alt›n ço¤unlukla tüm koleksiyonlarda var. Bunun, gerçekten ayr› co¤rafyalar›n ve kültürlerin tasar›mc›lar› olmam›za ra¤men yakalanan çok enteresan ortak bir nokta oldu¤unu düflünüyorum.
Peki defile için gelen tepkiler nas›ld›?
Ben asl›nda kendimi anlatmay› pek sevmem. Sizi baflkalar› anlatmal›d›r, ama genel olarak söylenen bir fley var: ‘Biz bir usta ifli izledik’. Benim için iflçilik gerçekten çok önemlidir. Bu koleksiyonda gerçek bir ‘yüksek terzilik’ var. Tepkiler çok iyi. ‹nsanlar, ayakta alk›fllanan ve herkesin
çok gururland›¤› bir defile oldu¤unu söylüyorlar. Hatta geçen gün sektörden bir tan›d›¤›m bana flöyle dedi: ‘Bu kadar k›skanç ve karmafl›k bir ortamda herkesin çok takdir etti¤i çok iyi bir ifl ç›kard›n’.
Defile tam olarak içinize sindi mi, yoksa “tüh” dedi¤iniz yerler oldu mu?
Tam olarak içime sindi diyemem, çünkü benden dolay› olmayan baz› sorunlar yaflad›k. Genel olarak süreç tabii ki çok keyifliydi ama size
flöyle örnek vereyim. Bu defilede styling çok önemliydi. Bütün mankenlere opak görüntüyü yakalamak için çorap giydirmek istedim ama ayakkab›lar büyük geldi, o yüzden çorap giyince daha da büyük gelece¤i için
giydiremedik. Yetiflmeyen gruplar oldu. Bir tane elbisem defile s›ras›nda
kayboldu.. Umar›m hiç birini bir dahaki seferde yaflamam; ve tam benim
istedi¤im flekilde, kendimce eksiksiz bir fley sunmay› baflar›r›m.
Defiledeki “koro” fikri size mi aitti?
Evet benim fikrimdi. Söyle izah edeyim. Düflündü¤ümüzde her fley
o kadar acayip ve bütün ki asl›nda. Bu çok sesli bir ifl. Ben o flark›y› çok
seviyorum ama sefer dedi¤imizde de çok seslilik var; tek kifliyi anlatm›yor. Hayatta hepimiz ayr› sesler ç›kart›yoruz. Bütün bunlar› bir araya getirdi¤imizde, benim de zaten dinleyici olarak çok sevdi¤im koro fikri ç›kt› ortaya.. Bundan sonraki aflamada ise güçlü bir sesi olan bir soliste ihtiyaç vard›. Keflfedilmemifl ve keflfedilmeye haz›r müthifl bir ses. Özge F›flk›n o noktada en do¤ru isimdi. Ben kendisini geçen seneden tan›r ve Hayal’de dinlerdim. Kendisi flu an Levent Yüksel'e vokal yap›yor; ayr›ca
Mart bafl›nda da albümünü ç›kar›yor. "Özge söyleyebilir" dediklerinde
gerçekten çok sevindim. Tabii bu iflin organizasyon boyutu da çok önemliydi ve bir direktöre ihtiyac›m›z vard›. Çok flansl›y›m ki iflini çok do¤ru
yapan kiflilerle çal›flt›m. Levent Yüksel projeyi keyifle sahiplendi ve bütün aflamalar›n› yönetti. Ben, bana da sürpriz olsun diye son güne kadar
hiçbir provaya gitmedim. Prova s›ras›nda ayr› olaylar oldu tabii. Çok duygusal anlar yafland› ve hepimiz o kadar kendimizden geçtik ki, k›zlar hüngür hüngür a¤lad› ve korktular; ya defile s›ras›nda da a¤larsak diye..
A¤lad›lar m› peki?
Bilemiyorum, görmedim. Ben o kadar heyecanl›yd›m ki, ona hiç
dikkat edemedim. Arkada çok ciddi bir panik vard›. Ama zaten ilk sorduklar›nda da "a¤lay›n" dedim. Bu bir duygu olay›, nas›l engelleyebilirisiniz ki? Ama tabii gün içinde, o kadar provadan ve o kadar duygu selinden sonra, defile saatine pek bir gözyafl› kalmam›flt›..
Defilenin ad› “Bir sefer sonu”... Peki, sizin bu seferi planlay›p tasar›m
aflamas›n› oluflturman›z ne kadar zaman sürdü?
Biz de dünya moda takvimini takip ediyor ve senede iki tane sezon
yap›yoruz. Bu hesaba göre benim yaklafl›k 1 ay sonra yeni koleksiyona
bafllamam laz›m. San›r›m çok çal›flmaya o kadar al›flm›fl›m ki, hemen yeni bir fleyler yapmak istiyorum. Tabii asl›nda çok da mümkün de¤il; flu anda yürüttü¤üm baflka ifller de var, ve onlar› tamamlay›p daha konsantre
olmufl olarak yeni sezona bafllamam laz›m.
fiu anda buraday›m ama
yar›n ne olaca¤›n› bilmiyorum. Tabii ki bende kendi çal›flt›¤›m markay›,
Hakan Y›ld›r›m markas›n› dünyadaki belli bafll› fashion week’lerde görmek istiyorum. Kendimi orada görmek istiyorum. Daha önce de uluslararas› defilelerde yer ald›m Hakan Y›ld›r›m markas›yla. Ama sonra durmak istedim, çünkü bir ara Dünyada 15 tane buti¤e ç›km›flt›k ve tek bafl›na çok zor oluyordu. Yanl›fl yapmamak, yapmaktan çok daha önemli,
çünkü mimlenebilirsiniz ve geri dönüflü yok. O yüzden onu iyi bir flekilde
geri çektik. fiimdiyse bir tam organizasyon yapmak istedim ve bu sene yeniden Londra’yla bafll›yoruz.
Sunset firmas› ile sürdürdü¤ünüz mayo projesi nas›l gidiyor?
Çok iyi... Bu sene de devam ediyorum. Biliyorsunuz, iki sezondur
onlarla çal›fl›yorum. Ayr›ca Sunset ile beraber çok önemli markalarla çal›fl›yoruz. Benetton, Calvin Klein, Gottex, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger,
Armani ve Marks & Spencer gibi dünyaca ünlü markalar›n mayo koleksiyonlar› da ayn› fabrikadan ç›k›yor. Bu arada, ilerde belki kendi markama ait ufak bir mayo koleksiyonu da yapabilirim.
Hangi Türk moda tasar›mc›lar›n› be¤eniyorsunuz?
Ben flöyle bak›yorum. Bence bu ülkede bu ifli yapan, bu mücadeleyi veren insanlar›n elinin öpülmesi gerek. Benim be¤enip be¤enmemem
hiç önemli de¤il; onlar›n çabas› takdire flayan. Biz bu sektörde bir fleyler
yapmak için çok çaba sarf ediyor ve özveri gösteriyoruz. Ama gün geliyor
podyumdaki ›fl›¤› zor ayarlat›yoruz. Bence Türkiye’de kafalar› çok iyi çal›flan tasar›mc›lar var. Çok güzel, yetenekli bir nesil geliyor. Ama bütün
bunlar sadece ITKIB’in deste¤i ile olmaz. Baflka destekler de laz›m.
‹TK‹B’in birçok markaya uluslararas› alanda destek veren Turquality
projesi hakk›ndaki fikirleriniz nedir? Hakan Y›ld›r›m Markas› Turquality kapsam›na girebilir mi?
fiimdi benim bildi¤im kadar›yla Turquality için bir kriter dosyas›
var. Ve bizim markam›z flu anki haliyle bu kriterlere uymuyor. Ama tabii
sunulan çok güzel imkânlar var ve bu imkânlar›n hak eden herkese ulaflmas› gerekiyor. Ben kendim ve baflka di¤er arkadafllar›m›n çal›flmalar›na
bakt›¤›mda bizlerinde en k›sa zamanda bu tip projelere dahil edilmesini
diliyorum. Umar›m onlarda yak›nda bunu takdir ederler.
Genç tasar›mc›lara neler önermek istersiniz?
E¤itimin önemli oldu¤una inan›yorum. ‹nsan kendisiyle de bunu
sa¤layabilir. fiöyle bakal›m; biz birçok müzesi, kütüphanesi olan, iyi beslenilen bir ülke de¤iliz. K›ymetini bilemedi¤imiz çok az sanatç›m›z, sanat
galerimiz var. Performans çeflitlili¤i yok. Ülkede takip edebilecekleri çok
az fley var. Gençlerin gözü önündeki tasar›mc›lar her sezon defile yapam›yorlar. E¤itim bence burada çok önemli. Okulda en az›ndan akademik
kariyer yapabilirler. Çizmeyi, boyamay›, kalem-ka¤›t iliflkisini ö¤renebilirler. Öte yandan her fley parayla da ilgili de¤il. Bugün D&R, Remzi Kitabevi gibi kitapç›larda oturup çok güzel kaynaklara ücretsiz bakabilme
görme ve araflt›rma flanslar› var. Bence kiflinin yaflam biçimi, bilgisi ve
görgüsü, yetene¤ini çok destekliyor. Öte yandan birçok kifli de fazla
emek harcamadan kendini hemen ön plana atmak istiyor. Bilinmesi gereken ilk fley flu olmal› bence: baflkalar› seni takdir eder, sen kendini anlatmazs›n.
Moda tasar›mc›lar› derne¤ine üyesiniz… Derne¤in çal›flmalar› nas›l gidiyor? Neler yap›yorsunuz?
Bu dernek tabii bafll› bafl›na bir ifl oldu bizler için. Biz yedi kurucu
üyeyiz. Baflkan›m›z da Bahar Korçan. Afla¤› yukar› bir sene kadar oldu
kuruluflumuzdan bu yana. Hala aktif olarak dernekle ilgili çal›flmalar yap›yoruz. Bu çal›flmalar› tabii flu an aç›klamak bana düflmüyor. Baflkan›n
aç›klamas› daha uygun olur, dernekçilikle ilgili öyle bir fley var, biliyorsunuz aç›klamalar› baflkan yap›yor.
“Tabii ki bende kendi çal›flt›¤›m
markay›, Hakan Y›ld›r›m markas›n›
dünyadaki belli bafll› fashion
week’lerde görmek istiyorum.”
Her yeni koleksiyonunuzu önceki koleksiyonlarla ba¤layan noktalar var
m›d›r? Varsa bu koleksiyondaki noktalar neydi? Hakan Y›ld›r›m’›n tasar›m kimli¤ini / tarz›n› biraz anlat›r m›s›n›z?
Bu soruya genel olarak cevap vereyim. Benim ifllerimde hep çok iflçilik vard›r. Ben derinli¤i olmayan bir ifl yapmay› sevmiyorum. Her koleksiyonumda keflfetmem gereken detaylar›n olmas› gerekiyor. Öyle mutlu
oluyorum. Bu bazen hiçbir fley yapmamak olabiliyor. Mesela dümdüz bir
pantolon yap›yorum ama muhakkak onu destekleyen çok güçlü parçalar
koyuyorum koleksiyona. Kendime kafam›n çal›flt›¤›n› göstermek istiyorum ve o da çal›fl›yor, durmuyor...
Koleksiyonlar›n›zda a¤›rl›kl› olarak hangi malzemeleri kullanmay› seviyorsunuz?
‹pek ve flifon benim kumafllar›m. Dokusunu, kayganl›¤›, yumuflakl›¤› beni çok iyi hissettiriyor. Bence çok önemli bir fley; sevdi¤iniz bir fleye
dokunmak ve ondan do¤ru elektri¤i almak. Öte yandan dünyada o kadar
çok farkl› fleyler yap›l›yor ki, hepsine ulaflmak mevcut flartlarda imkâns›z.
Eminim daha çok seçene¤im olsa, malzeme konusunda çok farkl› noktalara da gidebilirdim.
Ekolojik-Organik kumafllar flu günlerde çok revaçta. Sizin bunlar› kullan›yor musunuz?
Ben ekolojik veya organik kumafl henüz hiç kullanmad›m. Kendi
yapt›¤›m ifli destekleyen kumafllar› kullanmay› seviyorum. Tasar›m›m› en
do¤ru ne gösterecekse onu kullanmay› tercih ediyorum. Bu bazen polyester bile olabilir. Ama dedi¤im gibi; tercihlerim her zaman ipek ve flifondan yana. Dernekle ilgili olarak her fley umdu¤umuzdan iyi gidiyor.
Kendi giyim tarz›n›z› nas›l tan›ml›yorsunuz? Nerelerden al›flverifl ya45
MODA
Park Bravo kad›n› bu
yaz› renklerle
karfl›l›yor.
RENGARENK
46
Çiçekler, renkler,
fistolar bu yaz
hüküm sürecek.
Gardrobunuzu
47
MODA
48
Uzun flifon elbiselerle kendinizi hem rahat hem de çok fl›k
hissedeceksiniz. Gündüz ve gece... Ama ayn› zamanda
pantalon-ceket tak›mlara da dikkat!
SCHNEIDER
MODERN PROJELER ELEKTR‹⁄‹
SCHNEIDER ‹LE YÖNET‹YOR
Anahtar priz serilerinde, teknolojiyi ve inceli¤i birlefltiren Schneider Electric,
Alia ve Sedna serileriyle Türkiye genelinde yükselen ça¤dafl konut projelerinin de tercihi oldu.
Schneider Electric taraf›ndan üretilen Alia ve Sedna serisi anahtar
ve prizler, Türkiye genelinde h›zla yükselen modern yaflam alanlar›
sunan konut projelerinin de birinci tercihi oldu. Schneider’in anahtar
ve priz alan›nda pazara sundu¤u ve kendi s›n›f›n›n lideri olan Sedna
ve Alia serilerini kullanan projeler aras›nda; A¤ao¤lu My World Ataflehir’de Diamond sitesi hariç, Emya ‹pek taraf›ndan gerçeklefltirilen
Kentplus Ataflehir, Tepe ‹nflaat taraf›ndan hayata geçirilen Narcity ‹stanbul, Oyak’›n Ankara’da infla etti¤i Zirvekent Ankara, Dapyap›’n›n
fielale Residence ve Güner ‹nflaat’›n gerçeklefltirdi¤i Avrupa Konutlar›, Missistanbul, Armina Evleri bulunuyor.
Renk alternatifleri, inceli¤i ve fonksiyonelli¤iyle ön plana ç›kan
Alia ve Sedna serileri modern konutlar› en mükemmel flekilde tamamlarken, zarafetiyle de ön plana ç›k›yor.
Duvarlar›n›z›n en ince ayr›nt›s›; Sedna!
Anahtar ve priz de dahil olmak üzere dekorasyonda en ince detaylar› bile hayata art› katmak için dahice tasarlayan Schneider, Sedna
serisinde 0.8 cm s›vaüstü inceli¤iyle zarafeti ön plana ç›kar›yor. Sedna serisi, beyaz, krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekanlarda
dekorasyon ö¤esi olarak mekanla bütünleflirken, her mekanda farkl›
bir stil yarat›lmas›na da imkan veriyor. Uzaktan kumandal› “Dimmer
sistemi” sayesinde ›fl›¤›n fliddetini kontrol etme ve hareket dedektörü
ile gerekti¤i anda mekan› ayd›nlatma ve böylece elektrikten tasarruf
etme imkan› sunan Sedna anahtar – priz serisi sayesinde, hayat hem
50
Renk alternatifleri, inceli¤i ve
fonksiyonelli¤iyle ön
plana ç›kan Alia ve Sedna serileri modern konutlar› en mükemmel flekilde tamamlarken,
zarafetiyle de
ön plana ç›k›yor.
daha kolay hem de daha ekonomik hale geliyor.
Çocuklar›n güvenli¤i de düflünülerek çocuk koruma özelli¤inin de uyguland›¤› ve paralel ba¤lant› uçlar› ve otomatik
ba¤lant› özelli¤i sayesinde h›zl› oldu¤u kadar güvenli bir kablolama imkan› da sunan Sedna, serisi yaflad›¤› mekanda elektri¤in fonksiyonuyla birlikte dekoratif yaratmak isteyenlere
birbirinden fl›k yeni çözüm alternatifleri sunuyor.
Alia serisi güneflin bütün renklerini
evlere getiriyor...
Güneflin bütün renklerini dekorasyonun bir parças› olarak
mekanlara alan Alia serisi ile renk armonisi ve fonksiyonelli¤i ile öne ç›k›yor.
Sade çizgileriyle tüm mekanlara kolayca uyum sa¤layan
Alia serisi, parlak ve pürüzsüz yüzeyi ile toz birikmesini de
önlüyor. De¤ifltirilebilir renk bantlar›yla mekandaki tüm de¤iflikliklere kolayl›kla ayak uydurabilen Alia serisi, sadece bir
elektrik anahtar› de¤il ayn› zamanda bir mobilya gibi dekorasyon ö¤esidir. Oldukça genifl bir ürün, renk ve fonksiyon çe-
flitlili¤i sunan Alia, modern tasar›ma sahip konutlar›n önemli
bir ayr›nt›s› olarak öne ç›k›yor.
Kullan›c›s›na kendi tarz›n› rahatl›kla yaratma ve sergileme
özelli¤i ile kullan›m kolayl›¤› sunan Alia serisi de renk bantlar›n› hem alt hem de üst k›sm›nda kullanma seçene¤i sunuyor.
Unica Top ahflab› ve metali buluflturuyor...
Unica Top serisi ahflab›n fl›kl›¤›n› metalin modern çizgileriyle buluflturuyor. Anahtar priz dü¤melerini fonksiyonel bir
ayr›nt› olmaktan öteye tafl›yan Unica Top serisi modern bir
dekorasyon ö¤esi olarak öne ç›k›yor.
Kullan›m kolayl›¤›na öncelik verilerek tasarlanm›fl fonksiyonlar aras›nda en geleneksel çözümlerden, en son teknolojiyi içeren çözümlere kadar say›s›z kombinasyonu bir arada sunan Unica Top serisi, tüm mekanizmalardaki alüminyum finisaj›, d›fl çerçevelerde kullan›lan mükemmel ahflap ve metal
malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan›n dekorasyonuna uygun çözümler sunuyor.
51
HOB‹&SPOR
Model uçakla
uçuyoruz!
Model uçak merak› gitgide daha fazla say›da insan› ilgilendirmeye bafllad›.
En zevkli hobilerden biri olan model uçaklarla ilgili kulüp ve derneklerin say›s› da gün
geçtikçe art›yor. Ancak bu sporla ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar
di¤erleriyle k›yasland›¤›nda bir hayli fazla.
‹nsano¤lu, neredeyse ilk ça¤lardan beri gökyüzünü keflfetmeye çal›flt›.
Onu daha yak›ndan görebilmeyi, onunla kucak kuca¤a olabilmek için
u¤raflt›. Bundan yüzy›llarca öncesinde, gökyüzünün s›rlar›n› çözmek ve
havada yol almaya çal›flmak isteyenler oldu. Kimi Tanr›’ya karfl› geldi¤i
için cezaland›r›ld› kimi ise fleytan olmakla suçland›. Ancak merak hiçbir
cezan›n karfl›s›nda y›lmad› ve zeplin, balon, uçak, helikopter derken neredeyse aya¤›m›z› yere koymaz olduk.
Derken her biri hobilerimiz aras›nda yer almaya bafllad›. Bunlardan biri de model uçak tutkusu. Bu u¤rafla gönül verenler için ilk uça¤›n yerden havaland›¤›nda duyulan heyecan›n yerini hiçbir fley alam›yor. Gökyüzünde ilerleyen uça¤›n yeryüzündeki pilotu olmak en farkl› keyiflerden biri.
Birçok insan için bir uça¤›n güzelli¤i uça¤›n tasar›m›ndaki çizgi ve hat52
lardad›r. Fakat bir pilot için tasar›m›n güzelli¤i uça¤›n havada yapabildiklerindedir. Bu duygu model uçak pilotu veya gerçek uçak pilotu için
de ayn›d›r. Aralar›ndaki farklar - uçaklar›n büyüklerinde - model uçak
pilotunun ayaklar›n›n yerde oldu¤u gerçe¤inde ve gerçek uçak pilotlar›n›n uça¤›n tasar›m›nda pek fazla etkilerinin olamad›¤›ndad›r.
Oysa bir modelci, Wright Kardefllerin ilk uça¤›ndan bir savafl jetine kadar istedi¤i uça¤› yap›p uçurabilme flans›na sahip.
Haydi bafll›yoruz
Model uçak ilginizi çekiyor ve onu hayat›n›za sokmak istiyorsunuz. ‹flte
ilk olarak yapman›z gereken fley... Neye bulaflt›¤›n›z› araflt›r›n. Model
uçaklarla ilgili birçok
kitap ve CD’ye internet
üzerinden ulaflabilirsiniz veya gerçek modele geçmeden önce bilgisayar›n›zda radyo kontrol simülasyonu deneyebilirsiniz.
Ard›ndan kendinize bir e¤itmen bulun. E¤itmen yard›m›yla çok daha
h›zl› ve güvenli bir flekilde tek bafl›n›za uçmay› ö¤renebilirsiniz. E¤er
e¤itmeninizin radyo vericisinde (trainer) e¤itici düzene¤i varsa kendi
radyonuzla onun radyosunu birbirine ba¤layarak çok daha az risk alarak
bir flekilde beraber uçabilirsiniz. Bir e¤itmen bulabilmek için model
uçak hobisi ile u¤raflan arkadafllar›n›zdan veya ‹stanbul Model Uçak
Kulübünden'nden yard›m alabilirsiniz. Yapaca¤›n›z harcama ise tamamen ay›rabilece¤iniz bütçeye ba¤l›d›r. 100 USD gibi küçük bir bütçe ile
bu hobiye bafllayabilece¤iniz gibi 1000 USD ve daha fazlas›n› da harcayabilirsiniz. Bafllang›ç için al›nmas› gereken eksiksiz bir set ise ortalama
500-700 USD aras›nda.
Bilinmesi gerekenler
E¤itim uçaklar› 40-60 km/saat süratinde uçarlar. 10-20 km/saat süratinde inifl yapabilirler. Hobi ma¤azalar›ndan alabilece¤iniz modifiye edilmemifl modeller 300 km/saat gibi yüksek bir sürate ç›kabilirler.
Sat›n alaca¤›n›z
modern bir radyo kumanda sistemi ortalama 1,5 km mesafe içinde model uça¤›n›z› kontrol edebilir. Fakat kontrol sa¤layabilmeniz için modelin ne yapt›¤›n› görebilecek kadar yak›n olman›z laz›md›r. 2 metre kanat aç›kl›¤›nda bir model bile 750 metre gibi bir mesafede havada ancak bir nokta kadar görülür.
Model uçakla ilgili akla tak›lan sorular›n en önemlilerinden bir tanesi ya
da daha do¤ru bir deyiflle en önemlisi, havada yak›t bitmesiyle ilgili olan›... ‹nan›lan›n aksine motorunuz havada dursa bile uça¤›n›z hala kontrol edilebilir. Yapman›z gereken bir planör gibi süzülerek inifle gelmektir. Radyo kumanda sisteminizin pilleri bu kontrol için gerekli enerjiye
sahiptir. Havada yak›t›n bitmesi, bu nedenle de san›lan›n aksine kolayl›kla kontrol alt›na al›nabilecek bir durumdur.
Çok önemli!
Radyo kontrol modelleri kesinlikle oyuncak de¤ildir. Elektriksel veya
mekaniksel ar›zalar› varken uygunsuz flekilde kullan›l›rsa , küçük modeller bile insan yaralanmalar›na
veya malzeme hasar›na sebep olabilir.
Pervaneyi çeviren her türlü motoru
kullan›rken çok dikkatli olunmas›
gerekiyor. Batarya güç sistemine
ba¤l› iken pervane çevresinde ona
hasar verecek hiçbir fley olmamal›d›r.
Model uça¤›n›z› toz, kir, rutubet, sars›nt› ve yabanc› maddelerden korumal›, afl›r› s›cak ve so¤ukta b›rakmamal›, ayn› zamanda flok ve bask› yapacak yüklerden sak›nmal›s›n›z. Kablolarda ve muhafazada hasar olmad›¤›n› görmek için sistem düzenli olarak kontrol edilmelidir. Di¤er çok
önemli bir unsur ise sistem ›sland›¤› takdirde kurutarak bile olsa asla
tekrar kullan›lmamal›d›r. Kutup uçlar›n›n ters ba¤lanmas› ve her türlü
kablonun k›sa devre yapmas›na karfl› da önlem al›nmas› gerekiyor. Soket ve fiflleri yerlerinden söker veya takarken kablolar› tutmamaya özen
gösterin. Keskin kenarlar kablo yal›t›mlar› için tehlike oluflturur. Sistemi kullanmadan önce bütün ba¤lar›n yerine oturup oturmad›¤›n› kontrol etmelisiniz. Yak›n bir zamanda uçufl yapmay› düflünmüyorsan›z,
modelin veya cihaz›n batarya ba¤lant›lar›n› sökün.
Uçufl öncesi kontroller
Her uçufltan önce, özellikle motor ve pervaneler üzerinde önemle durarak modelinin verimli ve emniyetli bir biçimde uçmas›n› sa¤layan tüm
parçalar›n, do¤ru çal›fl›p çal›flmad›klar›ndan ve muhtelif parçalar›n yerlerine tam olarak tespit edilip edilmedi¤inden emin olmal›s›n›z. Her zaman uçufltan önce antenini sonuna kadar aç›n. Cihaz›n›z›n on/off dü¤mesini açmadan önce gaz kumandas›n›n kapal› pozisyonda olmas›na
dikkat edin. Her seferinde önce vericinin ard›ndan al›c›n›n aç›lmas› gerekir. Kapat›rken ise s›ralama önce al›c› sonra verici fleklindedir. Bu ifllem belirtilen düzende yap›lmad›¤›nda d›flardan gelecek harici yay›nlar53
HOB‹&SPOR
dan kar›flmalar meydana gelir. Bu nedenlerden dolay› kontrolsüz hareketler olabilir, insanlara veya malzemelere zarar verebilirsiniz.
Modellerin uçurulaca¤› bölge insanlar› ve eflyalar›n emniyetini tehlikeye sokmayacak flekilde özenle seçilmelidir. Ayr›ca rüzgar fliddeti yönü
binalar›n nispi konuma, pistler, uçak ve araba park yerleri, seyircilerin
bulundu¤u alanlar ve modellerin rüzgar durumuna göre uçufltan sonra
inece¤i alanlar özenle seçilmelidir. Ayr›ca halk›n, çocuklar›n inifl kalk›fl
esnas›nda modelin önüne gitmemesini sa¤layacak emniyet görevlileri
bulunmas› ve seyircilere dikkatli olunmas› ikaz edilmelidir.
Bütün bu emniyet kurallar›na karfl›n yine de zaman zaman do¤abilecek
kazalar karfl›s›nda uçuran›n ve kazaya maruz kalan kiflinin ma¤duriyetini karfl›lamak aç›s›ndan üçüncü flah›s sigortalar› yap›lmas› önemle
üzerinde durulmas› gereken bir konudur. Ancak tüm bu gösteri yar›flma ve di¤er görevlerde tecrübeli eleman›n olmas› veya iki görevlinin
bulunmas›nda da fayda var.
Mesafe testi
Her kullan›mda sistemin do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Modelden uzaklaflarak bütün kontrol yüzeylerinin düzgün
ve gerekli mesafelerde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin. Bu ifli motor
çal›fl›rken de tekrar etmeye özen gösterin.
Al›c› anteni
Al›c› anteni izin verilen uzunlukta olmal›d›r. Bu da yaklafl›k olarak 100
cm’dir. Anten kablosu modelin içinden geçerken düzgün, gergin ve olabildi¤ince elektrik motorundan, servodan, metal pushroadlardan, güç
kaynaklar›ndan vb malzemelerden uzak tutulmal›d›r.
Uçak seçerken
Bir uça¤›n büyüklük ölçüsü genellikle uça¤› baflar›yla uçurabilecek motorun kübik inch olarak hacmiyle belirlenir.
En popüler boylar
Modellerin uçurulaca¤› bölge insanlar› ve eflyalar›n
emniyetini tehlikeye sokmayacak flekilde özenle
seçilmelidir.
54
20 lik (0.20-0.36 kübik inch hacim gerektiren model uçaklar)
40 lik (0.40-0.46 kübik inch hacim gerektiren model uçaklar)
60 lik (0.60-0.75 kübik inch hacim gerektiren model uçaklar) gibidir. Fakat 0.049 gibi çok küçük veya dev diye adland›rd›¤›m›z büyük ölçekli
uçaklarda çok miktarda bulunur. E¤itim uçaklar› genellikle 40’l›k diye
adland›r›lan kategorinin içindedir. 40’l›k uçaklar yeteri kadar kararl›
uçabilir, çok iyi olmayan havalarda bile kullan›labilir ve yeni bafllayan
modelciler için de fiyatlar› da uygundur. 60’l›k e¤itim uçaklar› da vard›r.
Daha kararl› ve kolay uçarlar ve havada daha kolay görülmeleri gibi
avantajlar› vard›r. Büyük olmalar› ise tafl›ma aç›s›ndan dezavantajd›r.
ALIfiVER‹fi
Efsane kofluyor!
104 y›ll›k motosiklet markas› Harley-Davidson,
Motoshow 2007'de gerçek bir gövde gösterisi yapt› bu y›l.
Efsane Beflli olarak an›lan befl farkl› aileye ait 30 modeli ile bu y›l da iddias›n› sürdüren Harley Davidson, ayr›ca Özel Model ‹malatlar› departman› taraf›ndan gelifltirilmifl Screamin' Eagle modellerini de sergiledi. Softail, Touring ve VRSC ailelerinden türemifl olan ve akrabas› olduklar›
baz modellerin daha güçlü bir motor, frenler ve daha gösteriflli aksesuvarlarla gelifltirilmifl hali olan Screamin Eagle modelleri, tüm dünyada
yar›fl amaçl› modifiye edilen özel modeller olmalar›n›n yan› s›ra yar›fl motosikleti konseptini de yans›t›yor. Harley Davidson fiyatlar› 40 bin Euro
civar›nda seyrediyor. Harley Davidson’›n efsane beflli olarak adland›r›lan modelleri, Sportster, Dyna, Softail, VRSC ve Touring modelleri, 2007’de
yine ayn› estetik ve performansla ç›kt› merakl›lar›n›n karfl›s›na.
56
Sporster XL 883
Koltuk yüksekli¤i: 693.4 mm
Depo: 12.5 lt.
Kuru a¤›rl›k: 255 kg.
Softail Standart
Koltuk yüksekli¤i: 662.9 mm
Depo: 18.9 lt.
Kuru a¤›rl›k: 297 kg.
Motor: Hava so¤utmal›
VRSCX
Koltuk yüksekli¤i: 660.4 mm
Depo: 18.9 lt.
Kuru a¤›rl›k: 289 kg.
Motor: S›v› so¤utmal›
57
Sporster 1200
Roadster
Koltuk yüksekli¤i: 713.7 mm
Depo: 12.5 lt.
Kuru a¤›rl›k: 256 kg.
Motor: Hava so¤utmal›
FLSTF
Fat Boy
Koltuk yüksekli¤i: 645.2 mm
Depo: 18.9 lt.
Motor: Hava so¤utmal›
FLHX
Street Glide
Koltuk yüksekli¤i: 668 mm
Depo: 18.9 lt.
Kuru a¤›rl›k: 333 kg.
Motor: Hava so¤utmal›
58
FDXC
Dyna Super Glide
Koltuk yüksekli¤i: 680 mm
Depo: 19.3 lt.
Kuru a¤›rl›k: 293 kg.
Motor: Hava so¤utmal›
VRSCD
Night Rod
Koltuk yüksekli¤i: 660.4 mm
Depo: 18.9 lt.
Kuru a¤›rl›k: 289 kg.
Motor: S›v› so¤utmal›
FLHTCU
Koltuk yüksekli¤i: 693.4 mm
Depo: 18.9 lt.
Kuru a¤›rl›k: 367 kg.
Motor: Hava so¤utmal›
59
CEM‹YET
MODAYLA ‹Ç‹ÇE
Fashion TV Moda Ödülleri, Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve
Sergi Saray›'nda düzenlenen davetle sahiplerini buldu. ‹fl, sanat ve
moda dünyas›ndan yüzlerce ünlünün kat›ld›¤› ödül töreninde
Fashion TV'nin isim hakk› sahibi Michelle Adam da vard›. Bir defileyle bafllayan ve ard›ndan Sezen Aksu'nun flark›lar›yla renklenen
gecede En ‹yi Manken Ödülü'nü Ece Sükan ald›. Kürflat Baflar ile
fienay Akay'›n sunuculu¤unu üstlendi¤i ödül törenine "Las Vegas"
dizisindeki rolüyle tan›nan top model Molly Sims de dahil yerli ve
yabanc› birçok ünlü kat›ld›. Renkli görüntülere sahne olan gece,
geç saatlerde sona erdi.
ARZU-MURAT ATABARUT
ASLI ÜSTÜNKAYA
CEYLAN P‹R‹NÇÇ‹O⁄LU
EL‹F DÜRÜST
60
EBRU fiALLI- PINAR ALTU⁄
YA⁄MUR ATACAN
SEL‹M DEM‹R- TUANA BÜYÜKÇINAR
ARZU SABANCI
fiEBNEM ÇAPA, GÜL‹Z ONURSAL
ES‹N MARAfiLIO⁄LU
SELHAN ALO⁄LU
DER‹N MERMERC‹
61
KISA HABER
Schneider Electric’in
‹zmir ata¤›!
Schneider Electric, ‹zmir'de biri Kemalpafla di¤eri Çi¤li'de olmak üzere iki fabrikada, yaklafl›k 750 çal›flan› ile faaliyet gösteriyor. Çi¤li’deki fabrikada üzerinde yaklafl›k iki senedir çal›fl›lan kapasite art›fl› ve
modernizasyon yat›r›mlar› ise devam ediyor. Geçti¤imiz sene tüm enjeksiyon tesisi
modernize edilen ve makinalar› yenilenen
fabrika, eskisinden daha büyük bir alana
tafl›nd›. Bu firmalarda oluflturulan ekonomik büyüklük 40 milyon Euro civar›nda.
Schneider Electric fabrikalar›n›n üretiminin yaklafl›k yar›s› çeflitli ülkelere ihraç
edilmekte. Di¤er yandan araflt›rma ve gelifltirme bölümü vas›tas›yla gerek yurtiçi
gerekse yurtd›fl› tasar›m talepleri de
Schneider’in ekibi ile karfl›lan›yor.
Schneider Electric Uluslararas›
Yap› ‹stanbul Fuar›'nda…
Schneider Electric, 2-6 May›s tarihleri aras›nda Beylikdüzü Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›’na kat›ld›.
Yap› Endüstri Merkezi taraf›ndan gerçeklefltirilen ve 60 bin
metrekare alanda 800 kat›l›mc› firman›n ürünlerini sergiledi¤i
fuar, Türk Yap› Sektörünün en büyük ve en önemli yap› fuar›
olma özelli¤ini tafl›yor.
Yap› sektörünün bütün bileflenlerini bir araya getiren fuarda
Schneider Electric, Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi.
Schneider Electric'in sergiledi¤i ürünler aras›nda anahtar- priz
serileri Alia, Sedna ve Unica'n›n yan› s›ra konut ve bina otomasyon sistemleri de yer ald›.
Ayr›ca can ve mal güvenli¤inin korunmas›na yönelik ürünleri
otomatik sigorta ve kaçak ak›m koruma cihazlar› da ziyaretçilere
detayl› bilgilendirme ile sunuldu.
62
KISA HABER
Schneider Electric
bahara merhaba
dedi…
Schneider’den Aygaz’a
seminer
Schneider Electric enerji sektörünün lider firmalar›ndan biri olan
Aygaz grubundan kat›l›mc›larla 3 Nisan 2007 günü bir araya geldi.
Schneider Electric Genel Müdürlü¤ü’nde yap›lan seminere, Aygaz
Yar›mca Dolum Tesisi iflletme sorumlular›ndan Burak Yaman,
Aygaz Dörtyol, Ambarl›, Alia¤a ve Samsun Dolum Tesislerinden
Özel ‹stanbul Çevre Okullar›’n›n 7. Geleneksel 23
Nisan Bahara Merhaba fienli¤i'nde Schneider
Electric de vard›. 23 Nisan'da yaklafl›k 3 bin
kiflinin kat›ld›¤› Çevre Okullar› Bahar fienli¤i'ne
düzenledi¤i stand aktivitesiyle kat›lan Schneider
Electric, anne, baba ve çocuklar›n ilgi oda¤› oldu.
3-12 yafl aras› çocuklar›n çeflitli sanat ve oyun
aktiviteleriyle kat›ld›¤› flenlikte Schneider
Electric, stand›nda sergiledi¤i ürünlerle ebeveynleri ve çocuklar› elektrik konta¤›nda kaynaklanan
yang›nlara karfl› uyararak, bu konuda sundu¤u
güvenlik ürünleri çözümlerini davetlilerle
paylaflt›. Schneider Electric'in kaçak ak›m koruma cihaz› ve otomatik sigorta serisinden oluflan
Merlin Gerin markal› güvenlik ürünleri elektrik
ak›m›n› tam zaman›nda keserek yang›n ihtimalini
minimuma indiriyor.
di¤er yetkililerin yan› s›ra Ekol Elektrik’ten Elektrik Yüksek
Mühendisi Adnan Y›ld›z da kat›ld›. Seminerde uygulamal› olarak
baz› ürünlerin kullan›m› konusunda bilgiler verildi. Ayr›ca etkinlik
sonras› yap›lan soru-cevap bölümleriyle, uygulamalarda
karfl›lafl›lan problemlerin nas›l çözülebilece¤i ve bu problemlerle
karfl›laflmamak için al›nmas› gereken önlemler üzerinde duruldu.
Seminerde, kaliteli ve do¤ru yat›r›m maliyetleriyle, düflük iflletme
maliyetli ve uzun ömürlü tesisler infla edilerek enerjinin nas›l daha
verimli kullan›labilece¤i belirtilirken, Schneider Electric'in bütün
dünyada bu konuda sundu¤u çözümler de kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
Etkinlik boyunca orta gerilim hücreleri, enerji analizörleri, h›z kontrol ve yumuflak yol verici cihazlar, alçak gerilim sistemleri, harmonik etkileri, scada ve otomasyon çözümleri tan›t›ld›. Ayr›ca son
teknolojik ürünler, pazardaki yenilikler ve ürünlere iliflkin standartlar hakk›nda bilgi verildi. Dünyada sektöründe öncü kurumlardan biri olan Schneider Electric, seminerde Türkiye'deki yenilikleri
ve bu alanda bütün dünyada gelifltirdi¤i çözümleri de kat›l›mc›larla
paylaflt›.
Schneider Electric Üniversite Kariyer Günleri ve fuarlar›na
kat›lmaya devam ediyor
Gelecekteki potansiyel insan kayna¤›m›z üniversite ö¤rencilerine ve yeni mezunlar›m›za ulaflmay› hedefleyen Schneider
Electric, 2007 y›l›n›n ilk üç ay›nda Bilkent, 9 Eylül, Galatasaray, ‹stanbul Teknik, Sabanc›, Y›ld›z Teknik ve Bo¤aziçi üniversiteleri ve Robert Kolej Mezunlar Derne¤i’nin kariyer günlerine kat›ld›. Schneider Electric, 10 May›s 2007’de Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinli¤e de kat›lacak. Schneider, bunlar›n ard›ndan ise 15-16 Kas›m tarihlerinde ODTÜ’nün düzenledi¤i
Kariyer Fuarlar›nda da yer almay› düflünüyor. Schneider Electric bu etkinliklerde çok say›da üniversite ö¤rencisine bir yandan
flirket hakk›nda bilgi verirken di¤er yandan ö¤rencilerin insan kaynaklar› uygulamalar› ve özellikle kariyer imkanlar›
hakk›ndaki sorular›n› cevapland›r›yor. Tüm gün boyunca ö¤rencilerin staj ve ifl baflvurular›n›n da al›nd›¤› bu etkinliklerdeki
amaç, flirketi tan›tmak ve flirket kültürüne uygun, gelecek vaat eden gençlere, staj ve ifl imkan› sa¤layarak uygun pozisyon
olufltu¤u takdirde flirket bünyesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak.
63
MEKAN
‹STANBUL’UN
yaz rotas›
Yaz mevsimini anlatmaya kelimeler yetmez. Havas›yla, suyuyla...
Ama bir de özellikle ‹stanbul’da yaflayanlar için bir gece hayat›
var ki, o günleri iple çeker hale geliyoruz ister istemez. fiehrin
art›k birer klasik haline gelmifl, müdavimleri belli mekanlar› bu
yaz da kap›lar›n› birbirinden e¤lenceli seçeneklerle açmaya
haz›rlan›yor.
K›zkulesi
K›zkulesi flimdilerde restoran ve
kafeterya olarak Bo¤az'›n derin
sular›nda hizmet veriyor.
Uzun restorasyon çal›flmalar› sonucu yenilenen tarihi mekan,
eski görünümüne sad›k kal›narak tüm sevenlerine kazand›r›ld›.
Restore edilen tarihi mekan befl kat ve bir asma kattan olufluyor.
Akflamlar› girifl kat› ve asma katta yer alan restorant'ta, her
akflam a la carte mönü ve gruplar için zevkinize ve bütçenize
göre tasarlanm›fl farkl› mönü seçene¤i ile Dünya mutfa¤›n›n en
leziz örnekleri sizlerin be¤enisine sunuluyor. Ayr›ca K›zkulesi,
çarflamba, cuma ve cumartesi geceleri Grup Leandros'un en
güzel aflk flark›lar› eflli¤inde konuklar›n› a¤›rl›yor. ‹stanbul’a
hakim konumuyla benzeri olmayan bu yap›, hediyelik eflya
bölümü, foto¤raf stüdyosu, cafe, bar ve restoran› konuklar›n›
a¤›rlamaya haz›r.
Salacak, Üsküdar Tel: (0216) 342 47 47
64
360 derece
‹stanbul
Beyo¤lu Caddesi’nde 1910 y›l›nda M›s›rl› Abbas Halim Pafla’n›n k›fll›k evi olarak infla edilen ünlü M›s›rl› Apartman›’n›n 7. ve 8. katlar›nda yer alan 360, modern tarzdaki
restaurant› ve baar-grill’i ile en gözde mekanlardan biri.
360, haftal›k ve ayl›k partiler, “after hour” partileri, ünlü
barmen flovlar, temal› özel geceler ve özel bar mönüsüyle
konuklar›n› a¤›rl›yor. Göz al›c› Haliç manzaras›na hakim
mekan, konuklar›na keyifli geceler yaflat›yor. Özellikle kalabal›k grup e¤lenceleri için ideal olan 360, bu yaz da rahat
ambiyans›yla servis veriyor olacak.
Cahide Sayfiye
Maçka'n›n ad›ndan en çok söz ettiren, ünü
yurtd›fl›na kadar taflan mekan› Cahide Sayfiye'yi,
ç›lg›n ve farkl› e¤lence anlay›fl›yla gece hayat›nda
ilklere imza atan ‹zzet Çapa iflletiyor. Mekanda
ola¤an lezzetleri ve bildik e¤lenceleri arayanlar
birçok sürprizle karfl›laflabilir. Her gün dekor
de¤ifliyor ve önünüze ilginç yemekler getiriliyor.
Cahide Sayfiye için söylenecek tek fley var: Hangi
Reina
ruh halinde olursan›z olun, orada havaya
girmemeniz ve e¤lenmemeniz kelimenin tam
anlam›yla imkans›z. Tel: (0212) 219 65 30
Muhteflem Bo¤az manzaras›na sahip
Reina, lezzetli yemekleri ve eflsiz atmosferi
ile misafirlerini a¤›rlamaya bu yaz da
devam ediyor.
Yaz sezonuna merhaba diyen Reina, kendi restoran› Reina, Itsumi,
Karaf, Köflebafl›, Nifl, Park fiamdan, ve Dragon ile hizmet vermekte.
Reina Restoran’›n baflar›l› fiefi Tevfik Alparslan’›n haz›rlad›¤› Akdeniz
a¤›rl›kl› muhteflem lezzetler, misafirler taraf›ndan büyük be¤eni
topluyor. Mekan›n dekorasyonunda Barbara Pensoy’un imzas›
bulunuyor. Saat 19.00-23.00 aras› akflam yeme¤i, 23.00'den sonra
gece kulübü olarak hizmet veren mekan bu yaz da Bo¤az'›n en iddial› mekanlar›ndan…
Muallim Naci Cad. No: 44 Ortaköy Tel: (0212) 259 59 19
65
LALE DEVR‹ YEN‹DEN...
Laleli
Lalelim
Lalelide oturur
Laleli, lale olur lalelimden
Laleliden geçilir
Lalelimden geçilmez!
Orhan Murat Ar›burnu
Bir devre ismini veren, flehirlerin simgesi haline gelen, fliirlere ve flark›lara konu
olan rengarenk, çeflit çeflit laleler. Bu bahar, bakt›¤›n›z her yerde onlar› göreceksiniz.
Tad›n› ç›kar›n. Bahar› lale renklerinde yaflay›n.
66

Benzer belgeler