Tiger Plus Fiyat Listesi

Transkript

Tiger Plus Fiyat Listesi
TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ
08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Fi ya t listesinde bulunan tüm fi ya tla r LOGO ta rafından tavsiye edilen son kullanıcı fi ya t ve koşullarıdır.
Tüm fi ya tla r Türk Li rası (TL) cinsindendi r. Fi ya tlara KDV dahil değildir.
Yazıl ım ürününün ama cına ula şabilmesi ve en yüksek veri mi sağla yabilmesi i çin uygulama danışmanl ığı hizmeti ile
bi rlikte kurul ması gereklidir.
Eği ti m hi zmetini yalnızca yetkili LOGO İş Orta kları ve serti fikalı eği tim uzmanla rı verebili r. LOGO, serti fikasız ki şi ve
kuruluşla rın vereceği eği tim ve des tek hi zmetlerine dai r kesinlikle hiç bi r güvence vermez.
Tiger Plus anapaket, modül , geçi ş eği tim fi ya t ve süreleri proje kapsamına göre deği şebilmektedi r .
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
7.250
4.200
35
+2 Kullanıcı
5.800
4.200
35
+5 Kullanıcı
9.650
4.200
35
+10 Kullanıcı
18.150
4.800
40
+20 Kullanıcı
35.000
6.000
50
+50 Kullanıcı
72.600
8.400
70
Ana Paket
Tiger Plus (1 kullanıcı)
Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi,
Muhasebe Yönetimi, BI Basic, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Talep Yönetimi, Enflasyon
Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti, LEM (1 yıllık).
Kullanıcı Artırımları
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
Tiger Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
Tiger Plus, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran
Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, Öİ V), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu,
Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Proje Takibi, BI Basic, Webmaster, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor
Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Tiger Plus ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Se rver® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL
Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft®
SQL Server® 2012 Runtime ve Full Use kullanmak isteyen firmalar, yetkili LOGO İş Ortakları üzerinden lisans satın
alabilirler.
Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: Tiger Plus ana sete “+5 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +5 daha
yüklenirse 11 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse , ayrıca kullanıcı
artırım seti almaya gerek yoktur.
LEM Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum , hata
giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir
üyelik sistemidir.
LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcıların yenilenen LEM sözleşmeleri , bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlar.
LEM fiyatlarına yetkili LOGO İş Ortaklarının servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir. LOGO
yazılımlarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO İş
Ortakları ile bağlantıya geçilmesi tavsiye edilir.
LEM fiyatı; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatl arının %13’ü alınarak
hesaplanır. Zamanında yenilenmeyen LEM anlaşması için bu hesaplamaya %10’luk gecikme bedeli ilave edilir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus'ın LEM fiyatı 100TL+KDV'dir ve LEM hesaplamasına bu fiyat dahil edilmelidir.
LEM hesaplanırken, bazı kullanıcı sayılarında bir üst seviyedeki kullanıcı sayısını baz almak avantajlı olmaktadır. (Örnek:
46 kullanıcılı bir sistem için hesaplamanın 51 kullanıcı üzerinden yapılması.) LEM hesaplarken bu durumun dikkate
alınmasını ve kullanıcıya bu avantajlı fiyatın önerilmesi gerekmektedir.
LOGO tarafından satışı ve geliştirmesi sonlandırılmış, kullanıcı tarafından kullanılmaya devam eden opsiyonlar LEM
hesaplamasına dahil değildir.
Kullanıcı
Bağımsız Lisans
Eğitim Fiyatı
3.500
360
3
Teklif Yönetimi
3.500
480
4
Konfigüras yon Yöneti mi
1.200
240
2
Mali Konsolidas yon
3.500
240
2
4.500
960
8
2.300
480
4
1.800
600
5
Ba rkod Etiket Tasarımı ve Basımı
600
120
1
Pos Genius 2/3 Entegras yon (1 ma ğaza )
600
120
1
+1 Mağa za Artırımı
600
120
1
Tiger Plus WEB Basic (5 Kullanıcı)
3.600
360
3
Tiger Plus WEB Advanced (5 Kullanıcı)
4.850
Opsiyonlar
Da ğıtım Yönetimi (sevki ya t, paketleme)
Dış Ti ca ret
(2)
(3)
Anali tik Bütçe
Perakende
(4)
Eğitim Saati
(5)
LOGO Perakende
Ba rkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Konfigüras yon Yöneti mi, Satış
Konsolu, Pos Geni us 2/3 Entegras yonu (1 Ma ğa za).
Web
(6)
+1 Kullanıcı
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir.
450
e-Devlet Uygulam aları
LogoConnect e-Fatura
2.200 + (500 X Ek Olarak Açılmış Firma
Sayısı) (8)
(7)
LogoConnect e-Fatura +server
(9)
Logo e-Defter
12.500 + (750 X Ek Olarak Açılmış Firma
Sayısı) (10)
600
5
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir
3.250
480
4
Fi rma içi Da ta Akta rımı (FDA)
1.750
480
4
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket
2.300
LogoConnect Excel Plug-in 10’l u Pa ket
3.500
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket
6.950
LogoConnect B2B
2.400
B2B ve B2C Uygulam aları
(11)
LogoConnect Banka
Eğitim süresi proje bazlı belirlenir.
350
480
4
4.850
--
--
SMS ile Ona y (6 Ayl ık)
60
--
--
SMS ile Ona y (12 Ayl ık)
110
--
--
Topl u Mesajlaşma (6 Aylık)
60
--
--
Topl u Mesajlaşma (12 Aylık)
110
--
--
Yabancı Dil
Almanca
Turkcell Hizmetleri
(12)
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
2/7
Lisans
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
3.850
900
6
+2 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
1.450
--
--
+5 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
2.465
--
--
+10 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
4.500
--
--
+20 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
7.650
--
--
2.300
900
6
+2 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
870
--
--
+5 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
1.500
--
--
+10 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
2.700
--
--
+20 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
4.600
--
--
500
300
2
+2 Eş Za manlı Kullanıcı Artırımı
375
--
--
+5 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
650
--
--
BI Dashboa rd 2012
450
--
--
BI Basic LEM
150
--
--
2.900
900
6
+2 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
1.875
--
--
+5 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
3.250
--
--
+10 Eş Zamanl ı Kullanıcı Artırımı
5.000
--
--
1.250
--
--
750
--
--
2.500
1.800
12
+1.000 ila ve bileşen a rtırımı
4.750
--
--
+10.000 ila ve bileşen a rtırımı
10.000
--
--
İş Zekası
Navigator Smart
(13)
Ana Paket (Eş zamanl ı 2 kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş
Na viga tor Sma rt'a Geçi ş
BI BASIC
(14)
Ana Paket (Eş zama nlı 1 Kullanıcı)
Kullanıcı Artırımları
Özel Hazırlanmış Dashboardlar
BI PRO
(15)
Ana Paket
(Eş zamanl ı) 1 Kullanıcı
Kullanıcı Artırımları
Özel Hazırlanmış Dashboardlar
BI Pro Dashboa rd 2012
BI PRO LEM
Performa Bütçe
(16)
Ana Paket
(Terminal Lisanslı) 500 Bileşen
Kullanıcı Artırımları
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
3/7
LEM
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
(17)
TTK Modülü
Baz Fiyat
750
--
--
Kullanıcı Başı
Birim Fiyat
Eğitim Fiyatı
Eğitim Saati
95
480
4
1.400
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
Tiger Plus Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için
ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür.
LOGO Perakende;

Bir modül olarak satılır ve Tiger Plus ana paket ile entegre çalışır.

Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius
2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
Tiger Plus WEB Basic ve Tiger Plus WEB Advanced;

Tiger Plus ana paket ile entegre çalışır.

SQL lisanslaması, sistemde tanımlanan kullanıcı sayısına göre yapılmaktadır. Lisanslama detayları için
Microsoft’a danışılmalıdır.
LogoConnect e-Fatura server kullanmadan, e-Faturaları manuel olarak GİB Portalı'na yüklemeyi ve buradan
indirmeyi tercih eden kullanıcılara yönelik e -Fatura modülüdür.
Ek olarak açılmış firma sayısı; ana firmadan sonra, e -Fatura kullanacak ve Tiger Plus'ta tanımlanmış firma sayısıdır.
Server almadan sadece e-Fatura modül alımını gerçekleştirmiş ve Tiger Plus'ta iki şirket açmış olan kullanıcıların
ödeyeceği tutar; e-Fatura= 2.200 + (500 x 1 Firma)= 2.700+KDV'dir.
LogoConnect e-Fatura server bir web servisidir ve e-faturaların otomatik olarak GİB portaline aktarımını
sağlamaktadır.
Ek Olarak Açılmış Firma Sayısı; Ana firmadan sonra, e-Fatura kullanacak ve Tiger Plus’ta tanımlanmış firma
sayısıdır.e-Fatura +Server kullanmak isteyen ve Tiger Plus‘ta iki şirket açmış olan kullanıcıların ödeyeceği tutar; e Fatura+server lisans = 12.500+(750 X 1 Firma) =13.250+KDV ‘dir.
B2B ve B2C Uygulamaları;

LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar
hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için LOGO Bölge Müdürlük’lerinden proje teklifi
alınmalıdır.

LogoConnect B2B’den, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan
(LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında
Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda LOGO sunucuları
üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.

LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müşteri için
entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir.
Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
Turkcell Hizmetlerinde, SMS ile Onay ve Toplu Mesajlaşma hizmetleri için 6 Aylık ve 12 Aylık hizmet kullanım paketleri
mevcuttur. Alınan pakete göre 6 ay ya da 12 aylık sürenin bitiminde kullanıcının tekrar ödeme yaparak süreyi uzatması
gerekmektedir. Mesajlaşma ve gönderi başına alınacak bedeller için Turkcell’in belirlediği fiyat tarifeleri geçerlidir.
Navigator Smart;

Ana paketi 2 kullanıcılıdır.

Kullanıcının elinde bulununan Navigator Smart lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
BI Basic;

Tiger Plus ana paket alımlarında standart verilmektedir.

LEM kapsamında değildir ve ayrıca LEM satın alınması gerekmektedir.

15. BI Pro;

BI Basic LEM’leri; ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir.
LEM kapsamında değildir ve ayrıca LEM satın alınması gerekmektedir.


BI Pro LEM’leri; ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir.
BI Pro’da, BI Basic uygulamasına ilave olarak Tiger Plus veritabanındaki tablolar, hazır sorgular ve saklı
yordamlar (SP-Stored Procedure) kullanabilir, farklı veri tabanlarına bağlantı özelliği ve MS Office
entegrasyonunundan da ilave özellikler olarak yararlanılabilir.
16. Performa Bütçe LEM’leri; ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir.
17. TTK Modülü:

TTK modülüne elinde geçerli LEM’i olan kullanıcılar ücretsiz sahip olacaktır.

TTK fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
Örnek, , 1 Kullanıcılı Tiger Plus için TTK fiyatı: 1.400 + (95 x 1)= 1.495 TL + KDV iken
Ana paket + 10 kullanıcılı Tiger Plus için TTK fiyatı: 1.400 + (95 x 11) = 2.445 TL + KD V’dir.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
4/7
ÜRÜN GEÇİŞLERİ
Açıklamalar:
1.
2.
3.
GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcı
sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde GO Plus kullanıcı sayısı fiyat hesaplamalarında esas alınır.
Örnek: 5 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde; Fiyat, (5 kullanıcılı TP fiyatı - 5 kullanıcılı GP fiyatı +
TP 5 Kullanıcı artırım fiyatı) olarak hesaplanır. 15 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 Kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde ise önce
GO Plus 5 kullanıcı için feragat yazısı alınıp ardından (10 kullanıcılı TP fiyatı - 10 kullanıcılı GP fiyatı) olarak fiyatlandırma
yapılır.
Ürün geçişlerinde, eldeki mevcut ürünün faturasının LOGO’ya iletilmesi gerekir.
Geçişlerde 1 yıllık LEM ürünün içerisindedir.
BORDRO PLUS
Lisans
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
2.000
800
10
+100
900
-
-
+250
1.500
-
-
+500
2.750
-
-
+1000
3.950
-
-
+2500
5.200
-
-
Bordro
Bordro Plus
Si cil Yönetimi +Bordro+İzin Yönetimi +Borç Avans +(100 çalışan)
Çalışan Artırımı
Bordro Plus Modül ve Ek Paketler
Kullanıcı ve
Çalışan
Sayısı
Bağımsız
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
165
160
2
1.100
240
3
TTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)
Bordro Plus TTK Modülü
Bordro Plus Ücret Simülas yonu
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bordro Plus ürünü tek başına ya da bir opsiyon olarak Tiger Plus ile entegre çalışabilmektedir. Bordro Plus ile Microsoft®
SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir.
Bordro Plus’da Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Bordro Plus çalışan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları, çalışan sayısı hesaplamasına
dahil edilmez.
Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalışan sayısından bağımsız olarak verilmiştir ve kullanıcı sayısının 1-10 kişi arasında
olması durumunda geçerlidir.
Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus'ın LEM fiyatı 100TL+KDV'dir.
Kullanıcı, Tiger Plus olmadan, yalnızca Bordro Plus kullanıyorsa ödenmesi gereken LEM 300TL+KDV’dir. Bu, LEM yenilem e
tarihinden bağımsız, standart fiyattır.
Kullanıcı, Bordro Plus ya da Tiger Plus için LEM’e sahip değilse, Bordro Plus ürünü için de TTK modülünü ayrıca satın
almalıdır.
Bordro Plus TTK modülü çalışan ya da kullanıcı sayısından bağımsızdır.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
5/7
DİKEY ÇÖZÜMLER
Dikey Çözümler
Lisans Fiyatı
Retail T-Pos
2.200
Retail T-Pos +2 Kasa
2.650
Retail T-Pos +5 Kasa
5.650
Retail T-Pos +10 Kasa
10.250
Retail T-Pos +20 Kasa
15.000
Retail T-Pos +2 Mağa za
2.650
Retail T-Pos +5 Mağa za
4.750
Retail T-Pos +10 Mağa za
8.500
Retail T-Pos +20 Mağa za
15.000
Dinamo Satış Sonr ası Servis
3.500
Dina mo Sa tış Sonras ı Servis +2
2.400
Dina mo Sa tış Sonras ı Servis +5
4.000
Dina mo Sa tış Sonras ı Servis +10
7.600
Dina mo Sa tış Sonras ı Servis +20
14.400
Dina mo Sa tış Sonras ı Servis +50
30.000
Dinamo Bakım Yönetimi Basic (Kullanıcı Bağımsız)
4.500
CRM Business Pro
6.900
CRM Business Pro +5 Kullanıcı
2.400
CRM Business Pro +10 Kullanıcı
4.300
CRM Business Pro +20 Kullanıcı
7.800
CRM Business Pro +50 Kullanıcı
17.500
CRM Business Pro +100 Kullanıcı
31.500
CRM Business Pro +200 Kullanıcı
53.550
CRM SOAP Server Kullanım Lisansı
1.150
Cep Assistance
1.500
Cep Assistance +2 Kullanıcı
2.000
Cep Assistance +5 Kullanıcı
2.900
Cep Assistance +10 Kullanıcı
5.200
Cep Assistance +20 Kullanıcı
9.400
E-Tahsilat Pro
4.800
DocPlace Basic
750
DocPla ce Basic +2 Kullanıcı
600
DocPla ce Basic +5 Kullanıcı
1.200
DocPla ce Basic +10 Kullanıcı
2.400
DocPla ce Basic +20 Kullanıcı
4.800
DocPla ce Basic +50 Kullanıcı
9.600
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
6/7
DocPlace Pro
5.750
DocPla ce Pro +5 Kullanıcı
3.500
DocPla ce Pro +10 Kullanıcı
6.500
DocPla ce Pro +20 Kullanıcı
12.000
DocPla ce Pro +50 Kullanıcı
25.000
DocPla ce Pro +100 Kullanıcı
40.000
DocPla ce Pro +200 Kullanıcı
60.000
Pusula Bütçe
9.500
Açıklamalar:
1.
2.
Yukarıdaki Dikey Çözümler, LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Tiger Plus ile entegre çalışan çözümlerdir.
Dikey Çözümlerin eğitim ücret ve saatleri çözümü geliştiren LOGO Çö züm Ortağı tarafından belirlenir.
Yukarıda belirtilen lisans fiyatlarına 1 yıllık LEM anlaşması dahildir. Bir yılın sonunda LEM sözleşmesinin ücr etli
yenilenmesi gerekmektedir. LEM ücreti, geçerli lisansların liste fiyatları toplamının %15’i olarak hesaplanır.
TIGER PLUS Fiyat Listesi 08.04.2013
7/7

Benzer belgeler

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları Tiger Enterprise ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, LOGO Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve LOGO ürünleriyle entegre...

Detaylı

Logo Fiyat Listesi

Logo Fiyat Listesi 7. B2B ve B2C Uygulamaları  LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma taleple...

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmal...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi olduğu belirtilmelidir. Tiger Enterprise WEB Advanced, Tiger Enterprise Ana paket ile entegre çalışır. Tiger Enterprise WEB Advanced kullanımında SQL lisanslaması, sistemde tanımlanan kullanıcı say...

Detaylı

Konik Kırıcılar Ürün Kataloğu Pdf - gur

Konik Kırıcılar Ürün Kataloğu Pdf - gur hidrolik ve otomatik kayış gerdirme, elektrik kesilmelerine ve metal kaçaklarına karşı hidrolik koruma, hidrolik anti spin, hidrolik ayar... We provide the desired ease for operators thanks to hydr...

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir. LogoConnect B...

Detaylı

tiger fiyat listesi

tiger fiyat listesi 1. LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden ücretsi...

Detaylı

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları 9. LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için LOGO Bölge Müdürlü...

Detaylı

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ

LOGO TIGER HR FİYAT LİSTESİ TTK fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı) Örnek, , 1 Kullanıcılı Tiger Plus için TTK fiyatı: 1.400 + (95 x 1)= 1.495 TL + KDV iken Ana paket + 10 kullanıcılı Tiger Plu...

Detaylı