teknik şartname

Yorumlar

Transkript

teknik şartname
~ FI:
1.
sıvo J
U.(
ır
2
i. r
I,
il
)ILi
,II
r "riı
,aı
ır !ıd,
ivılo şme
Il;
lJ i n
,ll·
JI
'c.
o ııı
t(,I)
d,
2
k.ıt n.u
3.
i
u an
.vu
Uı( n,
i
i
k u u,
ıı.·1
v rıı{~. c.
v-:
g
5
ı
[c·i
i\ ıı zr
il i
G
l
i '
,\'.1
l)
1,,1 ,il
10
i
i
I,
ii
örık rneye von ·Iik kultanırnlara
arnacl.
kapam.:
ıı ıua
.ır ıI,ı dJ
ce r ahi jrtıı
ı ı,ı .ırl an \ dı
hl .•ııel,ı (1)1\( ('
i
k
(lee.
ci
'çe cr ,~,( [at
ıL
.err aı
\j"
uygın,
»c
ıclı ı
!
yari)
olmalıdır.
m.ın
ıe
yar"
/üzcyiııe
tıı !<,ıLıl, n olm.ı«
ccok <ola' i,dSYOIl vs:
('I
le o, t, ıı' l.ıki pato ('I b.ı deri
'1',ilcŞI:ll
i
aalbic.ınsvb)
,iı
vs:
.t
r:
erlcruk
r skin
ıe,(,iyoı
ız alta ıilııwli,
Ci
üz 're 3
li:
teksvon
(5 af 1\ -ı ı.s. i s. '\(~rosi u.savb)
LL
ğl,.'y ır k ('ıı e (~'YC l1l
i
ı
ı
l'
i, ~il
ıı
i 1
lr
,ci
I,"
koı
o ar ıle
n [
i
s, ve sinde
·1
c en
i ~
ınti- C'r ıi
'"ı:
\ l
ze /' ıe,
"',( il'
·ııi. leın\~ ( ıolliC
nne set,
c,
,wtilı.ı
'ki p, t
()
(i
ıı, rı:ı
ci e
ı.en k
ne
i
st!
a c.er
1'12, 'ı cı tl . anı ı: un.ıal
ıiı olnal
(w.
ve mart
,Iaıc
tıc
rı il il tSi n r
i ..I
• it o
ı.t
il ~~i ı J/211i:r
l
kvik olmam.ıln!ır.
i,
'i
c',
ı lx2u
i
Ci
ı olı.ıal cur
cıu ~i ürünle
ıls Iı numun«
ıstr-m y, il
il
1<1i igl' tc slim eclcr _i· O ıav
cıi
r "lif
Il
'J.
i
ıı ':ı:ı
/1
bamovlr
\
yarı erçi' gen Iii ıı kaı m.ım s ığl.ırn dek ıy,ı y,l! ışrn ıyı sağlav
cl
i?
j (.:ı. ,i
.n Ii
['ı'(irg
lld,abi
b
l
8.
sclonder
~
içcrı1ıc i id ir.
j
"
7
w
ve' hasamu
'IZC:'
ll,
r
ZL
il.
i
C ı ıd
r
ı i,
)'ııı
lICU
III
i
i
cl ve'.:5
cıı
)
h
m.ı: t •
i
i ılkvlcaı
lı i ıOd i 1'2 • C n i k,!c! hcz
,1
ız ı.lmastru
z , . cı .er [i \
.Iu'; ira .tu ,
ıd.ı,
Ürunuu.
.,iıt b
rkl -vıc prin er
,'<;
vı ıö
dı kl!I/(·i '11',cıle do,
l,
'II
iii
.rn
I,
<l
L
l( <lif cltii~ı malzcınc
ii
\'1.1 lı:rlikıe
l('slııı
lrrin ULU, LO'ıu,nardSI
2 .rııeliclil
1
SU i
(CJ(
LI
ve narkod
I'NFE 'sivo'J
1.
G u.
Ü ı.n
i jl
1\1
kı mi ,(
verıö , .ı ser
Ür ın,
~r\TIVAf\!LUÖPUKVfI{1
m .cı in : aratarda.
iiı
LL l
i
I)()/U
var
en
gı'cir[
,yı
01111 clıı
i
,1. aşam.ulal.i
Il'
ını katman.
ıerivct ulserleroe,
bası ı ls -rler in«
,a
vör e
1(11.1 l
ik kullanı ı
;gun,
'ır(l
ohnal.drr.
örtü
poliüretan
n: .Ir l ter ide ([)I\CC)
i)
i
1.
ORTUSU
ILL,.SII)1 ıe h ıs.u' nı onlcm« re
ni i 's okı 'yiei kopuk
ivilcşme.
2.
IJıur:OBiK
köpük
!(, ırn
ç",rcl1 asctı'
'irt(ı
ın ve vara
katıuan
temas
yıızeyine
olmak
lızı'ro
edecek
3 katı iandan
ol.ısaı.a! lır.
3.
Uı(;ıı,
vara l .cri ıcle
vMlıEiI.C:d
ve
lu.,
maı iırl,111
gidL'r"IJi,rn
·1. Mı
5.
ZCI 1<' lı Iı o
n
Ir
-r
G
l
n, Li i le
!lll
Ice i.,
8.
TL Ilif
9
T l:'klif ve
illi
illi
il
c bi etxilcşim
vc ('lllek';iyol1
l.ıki patoıcı
iual.ı.ve
ı:L!ci'l'k
r <kini .ız altauilmr-li.
ba:(leri
vv
'Il rcı
savesinde ViII
)7 =lli~;
vap.ş p
ya 'i)'lın
içi i
111,I"I,lll,ırdd
d.rcnc
gl'I'1
n« len olabile
Il'
'I
7.
T
.le ort.un
incl. ıaalbic.ınsvb)
ı.ıı . ı), lor,
Lı ( rı, c i... j.ı
ıvı cl ze 1 :niı
ci
,e
elkil~şill1
«ılonizasvon
(S af flı:ıııs,
bi1ğliıyar
culr-ks.von
I's. ı\erogi
LC Sil Jb)
k cnlecsivom.
,r
dirc nç g.' iş
6.
) obi
Jlu~aı)il('cck
1
den
1
'lt
ninc
SCi)~")
ıntisc: Iık, antib.ıkt:
p
ze ıi ı(,,,,ki
çekıp [1'llli/leını:
o'mama
ı)'cl va d
ıl ) en k
ne sa ıif! olm.ıl
(zeliii'
dır. i a( er ve' rnant.ularr.
ızıı ı, .rıı
ı
anı ilungal her! angi b.r
L Il "
k51,( OIII1J n ılıd».
'ilo~
l o llll .11 10);10 r.r ı olac.ıkur
. i 1,1 II ilıi
ettir>i ürunlc
ıl;5iıi rumuno.
'Sll'lll
Y i)
I)
kli
igc ttsli
n ('deı ~i o el,
i
rn
c.ır.
i:m
,I
U[3,), .o:
II .lif ('I tLı n ili :cııvlprın
,11I1.j
I,ı bir.u.ı e lc sl.m eı n.el«ü.
'i$~" ~....-;
".-
~.
,~
.
cl\
"
t
1.I11~:1
.rı ~tı' •
,"
~•• ,
i
ılı
nar, Si SU
r
i(c c LI ve barkod
ENFEKSiYON Gi
ı
ı:Ricl
Ürün. Iısmi
venöz
ve t.ırn derin
ülserlcrdc
3.
cilt bozulmasını
Ürun. kuru ve duşuk
içı'ıeıı
eksudalı
örtü
ıidrojellidstetat
Ürün, vara uz or iıde
varuğmca
varularda.
ve mantarlan
(Cıııdi
1. ve 4. aşamadaki
bası ulscrlerinde,
önlemeye
yara örtüsü
varalarrta
olrral
kullanırna
yönelik
arteriyel
kullantmlara
ülserlerde,
uygun,
vara
dır.
uyguıı dialkylcarb:ınıoylchloricle
(DACC)
olmalıdır.
oluşabilecek
hidroiobik
YARA ÖRTUSU
ve hasarını
dos ekı -vici hidrojelli
iyileşmesini
2.
H,DI~OJELLi HiDROF013iK
kolonizasvon
etkileşim
ve eı Ieksivoı
ile ortamdaki
ıaalbicansvb)
inakııve
patojen
ederek
r skini azaltabilmeli,
bakteri
(Staf. Aeı us,
ı-s.
ve bağlavar.ık
enfeksiyonu
YM;ı vüzevindeki
patojen
eııfeksıyon
Aeroginosavb)
gidcre bil me Ilcll r
4
MJ zeme
III
S.
hidro
OZ IIiği savesinde
obik etkileşim
kroorı; ıni. ınalara vapışıp. varanın
Ürun, bakteri
ve mantarlarda
di enç gclişimin«
'll
direnç
len olabilen
çekip ıomizlern
içinelen
gr-lişirnmc
~ ( zellip ne sahip aimai
sebep olrnamalıd.r.
.ıntiso: tik, antih.ıktorvel
k
Bakteri
Va (Lı antifungal
dır.
ve mantarlarda
herl.arıgi
b.r
m uldc iı.ermcn elic r.
6.
U un, alı-rjik
Vl'
7.
MJızclllı:nin
boyutu
sitotoksik
8
Tcklif veren
almaucu
fın ıa tcklif
9
Teklif
olıııarncılıc!ır.
7,Sx7,S cm olacaktır.
ettiei
veren riı Il a t. «lif ettif;;
Illııııaı;ıl"rıııı
Iarur.ıvla
birlikte
ürünle
ilgili nurnunevi
malzemelerin
teslim
istem
vapan
U1313,Lot nurnar-ısı
etmelidir
kliııige
teslim
ederek
SUl kor.u ve barkod
onay
\ ı! ~~i
~~ , tl i \, ı .\ 'u
t)
,,
, ' ~'i~
"
'I I,
i) i
,
\.
(i
l' 'iı:"
i
\'1
(ı
ı. '\
7
l
~
\.
L
ı\
("
\
ı:
LI,'\
\
,
ı'
(ı,
i..
,\1.
i"
\
hı
i~;ı
lı,
~
-
ı:Il
ı
III
h'lltıLıı
iı icuuı
11,' .
(ılı il uh
ll'
lt, ı
I~;'l". cr
\ 1\ i i
ı.
are. /,im
\111
().i
k. ('\ o!-::-ICltı
i' ,
11
111
ur.
.ıh ı.u l;I\I(\Il",
-;i i, i i. k:-,j ,
i· ,
ı.
l.lin
l",\!
:ı
: \
l". ,
ı ,
ı
li
v,
,
ı
!
P,.!'.!
"
!'ı ı.'
;
kı:;iı
\ ildlt!.ııı( ,
i \ i i ın II
ı
l'
ıi.
"2-1 s 1;1\ l i ı
_.
i ,I.
\ : ,I
I'
:-.1\
i
t
.\
;,
ı.: .~II.
,
11
i
;
"\t. t ~ t
'k
i
,,\ı.ı
11:1
.i:
Il"
11\: i i
iz in \\:.·..i ,i
1
;ı (ko i
I, LI
\:1
ıı,lıı)\ııı;ı\ı
n .u: 1.'
" I.'
\'11h' \
ilv.: Cı'ııııl,' hıı'\iktc. ı'ıııiııı'ı 1<lll'llll
,'l',
di ..
,l'
ı(
'1.
ı i
' i
i ı. \1 .: i 11
i \ i; i ıı
, i~.ı ıi tı \ h.'~ ı,
i
i: ı , i •
.! l.. \ , I'.
J,
1'\
•i ~
S
i ·1) \ •
(
L
l)
il,
\
l
)
'-)
"J
li
..
LL • "
.
' ii
. , ; .ı
ı~) i
I, \1
lı:.
\"
itl iı,
!('ı..:,\:c k;ıl:ıl )~ \l':;.
\'ııık~c h..oşü
:
k

Benzer belgeler