94075 çözümler.qxp

Transkript

94075 çözümler.qxp
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
TÜRKÇE TESTÝ (Tür)
1.
6.
Verilen parçada, sayýlarý azalan þairlerden söz edilmiþ;
pek çok þairin “parantezi þöyle ya da böyle kapanmýþ” sözüyle de þairlerin yaþamlarýnýn sona erdiði veya þiiri býraktýðý söylenmek istenmiþtir.
Yanýt E
2.
I. cümlede “þehrin kalabalýk bölgesi mahþer yeri”ne, II.de
“dükkânlar silsilesi arý kovaný”na, IV.de “dükkânlardaki
mallar batýktan geri kalanlar”a, V.de “dükkânlar mýknatýs”a
benzetilmiþtir. III. cümlede benzetme yoktur.
Yanýt C
I. bölümde, baþýnda kavak yelleri esmek, II.de baþý hoþ olmamak, III.de burnunun dikine gitmek, V.de pösteki saydýrmak deyimi kullanýlmýþtýr. IV. bölümde ise deyim kullanýlmamýþtýr.
7.
Yanýt D
Yazar, II. cümlede, “kronolojik olarak okuma fýrsatýný teptiðini”; V. cümlede de “Baudelaire’i okumadan çaðdaþ
Fransýz þiirini anlamaya kalkýþtýðýný” belirterek kendisine
yönelik eleþtiri yapmýþtýr.
Yanýt D
3.
A’da kuaförün müþteri toplayacaðýna ihtimal vermemek
sözüyle peþin hükümde bulunulmuþ (önyargý), B’de “türkü”nün tanýmý yapýlmýþ, D’de Necati Cumalý’nýn öyküsünün içeriði söylenmiþ, E’de seyircinin ilgisini diri tutmanýn
koþulu söylenmiþtir; ancak C’de neden sonuç ilgisi deðil,
koþul ilgisi kurulmuþtur.
8.
Yanýt B
Yanýt C
4.
Verilen cümlede, birisinin yaþadýðý acýlarýn diðerini güldürmediði bir dünyayý özlemenin (adil ve eþit toplum beklentisinin) boþ olduðu (gerçekleþmeyecek bir özlem olduðu)
söylenmek istenmiþtir.
9.
Yazar, “Son yýllarýn en ilgi çekici filmlerinden biri” ve “insanoðlunun içini yakýp kavuran iktidar hýrsý” diyerek parçanýn II. cümlesine kendi yorumunu katmýþtýr.
10.
D’de bitiþik yazýlan “karanlýkki” sözünde, “ki” baðlaçtýr;
ayrý yazýlmasý gerekirdi.
Yanýt D
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
C seçeneðinde “çakýþmak” sözü anlamýna uygun kullanýlmamýþtýr, çakýþmak yerine “çeliþmek” sözü kullanýlmalýdýr.
Yanýt C
Yanýt B
5.
II. cümlede, “geldiðimden sonra” sözünde iyelik ekinin gereksiz kullanýlmasý, anlatým bozukluðuna yol açmýþtýr. Sözün doðru kullanýmý “geldikten sonra” olmalýdýr.
1
11.
17.
Soru vurgusu taþýmayan devrik cümlelerin sonuna soru
iþareti getirilemez. “Benim sorguladýðým, insaný insan yapan deðerin ne olduðu?” cümlesinde soru vurgusu yoktur;
bu nedenle, cümlenin sonuna soru iþareti deðil, nokta getirilmelidir.
III. cümle yüklemi (karþýlaþýyor), nesnesi (bizi) ortak olan
sýralý cümledir. Özne (sert bir rüzgâr, kale), ortak deðildir.
Yanýt C
Yanýt C
12.
18.
“Eli çabuk usta” tamlamasýnda bileþik sýfat, “çabuk el” sýfat
tamlamasýndaki “çabuk” sýfatý “el” adýyla yer deðiþtirip
ad’a iyelik eki (-i) eklenerek yapýlmýþtýr.
Parçada, büyük sanat yapýtlarýnýn, sanatçýnýn makaslama, gereksiz öðeleri ayýklama gücüyle ortaya çýktýðý söylenmiþ. Bu göre parça, “eleþtirel bakma” ve “fazlalýklardan
arýndýrma”yý içeren cümleyle tamamlanmalýdýr.
Yanýt B
Yanýt E
13.
Eylemsiler, kip ve kiþi eki almayan sözcüklerdir. Buna
göre, “olduklarýndan, ileri sürdüðü” sýfateylem; “alýp” baðeylem, “tartýþmadan” ise adeylem eki almýþ eylemsidir.
“Bakýyorsunuz, katýlmýþ”, kip ve kiþi eki almýþ çekimli fiillerdir.
19.
Yanýt E
14.
Parçanýn numaralanmamýþ cümlesinde, “imgenin, günlük
dilde bir araya gelmeyecek sözcüklerden oluþtuðu” söylenmiþ; sonraki cümlede de, hangi sözcüðün neye dönüþtüðü belirtilmiþ. Buna göre, araya (I numaraya), deðiþikliðin nerede (þairin bilincinde) gerçekleþtiðini belirten cümle getirilmelidir.
Yanýt A
Verilen cümlede bileþik sözcük (yüzyýl), türemiþ sözcük
(etki, gittikçe...), birden çok çekim eki almýþ sözcük (etkis-i-n-in), ekeylem almýþ sözcük (kent-ti) vardýr. Belirtme
durum eki (-i) almýþ sözcük yoktur.
Yanýt B
20.
15.
Verilen cümle, öðelerine þöyle ayrýlýr: “Öðrencilerin sunduðu bu ilginç gösteriyi / öðretmen, öðrenci, veli, idareci,
hemen herkes / büyük bir heyecan içinde / izledi.” (Nesne
/ özne / zarf tümleci / yüklem)
“Sanatçýnýn yaþamý ile eseri arasýnda bir iliþki olduðu”nu
anlatan parçada, düþüncenin akýþýný, cümleleri þöyle
sýralayarak saðlayabiliriz: I-III-IV-II-V.
Yanýt B
Yanýt A
16.
Tek yüklem ve ona baðlý en az bir eylemsiden oluþan
cümlelerin yapýsý “bileþik”tir. Verilen cümledeki “uyanarak”
eylemsisi çýkarýlýrsa cümlenin yapýsý deðiþir, cümle basit
yapýlý olur.
21.
Yanýt A
Yanýt D
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Parçada, bir sanatçýnýn, nasýl kalýcý olacaðý anlatýlýyor.
Parçaya göre, var olan sanat anlayýþýný deðiþtiren, sanata
bir yenilik getiren sanatçýlar, kalýcý olacaktýr.
2
22.
28.
Verilen parçanýn yazarýna göre, dizilerdeki ciddi problem,
yüzlerce adamý öldüren karakterin (olumsuz karakterin)
katil deðil de baþkahraman (örnek) olarak yansýtýlmasýdýr.
Yanýt E
Verilen dizelerde gücenmiþ, yalnýz, duygusal, kýrgýn bir kiþi vardýr. Kiþinin kararsýz olduðu bu dizelerden çýkarýlamaz; tam tersine, birtakým þeyler sýralayýp “bunlarý
yapacaðým” diyen “kararlý” bir kiþi vardýr.
Yanýt E
23.
Parçada, Shakespeare’den yapýlan çeviri örneði verilerek,
çevirmenin metni kendi cümleleriyle, bakýþ açýsýyla kurduðu, bunun tuhaflýk yarattýðý söylenmiþ. Bu tuhaflýðýn olmamasý için bir çevirmenin yazarla okurun arasýna girmemesi gerektiði anlatýlmak istenmiþtir.
29.
Yanýt D
Yanýt A
24.
30.
Parçada, üniversitede yapýlan yaratýcý yazarlýk çalýþmasý
sonunda öðrencilerin yazý iþinde baþarý saðladýðý, ancak
birbirine benzer yazýlar ürettiði söylenmiþtir. Bu durumda
ulaþýlan sonuç, “yaratýcýlýk çalýþmalarýnýn özgünlüðü saðlamaktan uzak olduðu”dur.
Parçada sözü edilen yazar, kitabýnda bugünün dünyasýný
oluþturan temel deðerlerin insanlýðý umutsuzluktan kurtaracak çözümler üretemediðini söylemiþ; ancak biçim ve
içerik yönünden bu kitabýn öteki yapýtlarýný aþamadýðýndan söz etmemiþtir. Ayrýca, parçaya göre, bu yazarýn
baþka yapýtý olup olmadýðýný da bilmiyoruz.
Yanýt D
26.
Parçaya göre, Dostoyevski, o zamana dek pek de bilinmeyen “derinlikler psikolojisi”ni romanlarýna ana tema
yapmýþtýr. Bunun romanda iþlenmesi, “baðýmsýz bir bilim
dalý olarak görülmesi” anlamýna gelmez.
Yanýt E
27.
Parçanýn bütününde, þairlerin, kendilerinden önceki kuþaðý baþarýsýz ilan ettiðinden deðil, kendilerinden sonraki kuþaðý týkanma olarak gördüklerinden söz edilmiþtir.
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Parçada, Nâzým Hikmet’in þiirleriyle ilgili çeþitli görüþler
söylenmiþ, bu görüþlere karþý çýkýlarak “tartýþma” havasý
yaratýlmýþtýr.
Yanýt C
Yanýt B
25.
Parçada, bir akþam saati betimlenmiþ, geçmiþ bir zaman
dilimine duyulan özlem dile getirilmiþ, insanlarla doðanýn
iç içeliði niteleyici sözlerle anlatýlmýþtýr; ancak örneklere
yer verilmemiþtir.
3
SOSYAL BÝLÝMLER–1 TESTÝ (Sos–1)
1.
6.
Fransýz Devrimi sonucunda adalet, özgürlük, demokrasi,
eþitlik ve milliyetçilik vb kavramlar yaygýnlaþmýþtýr. Bu kavramlar evrensel nitelikte olduðu için de sadece Fransýzlarý deðil, bütün insanlarý etkilemiþtir. Bu durum çok sayýda
bilim adamýnýn Fransýz Ýhtilali’ni araþtýrmasýný saðlamýþtýr.
“Herkes yeteneði ve bilgi birikimine göre iþ yapmalý ve
emeðine göre gelire sahip olmalýdýr.” anlayýþý zamanla
toplumsal gruplaþmanýn görülmesinde etki olur. Bu da
toplumsal sýnýf farklarýnýn ortaya çýkmasýna neden olur.
Yanýt A
Yanýt B
7.
2.
Uygurlarýn, tarým ve ticareti koruyan yasalar ve mimari
eserler yapmalarý onlarýn yerleþik yaþama geçtiklerinin
göstergesidir. Uygurlar’ýn yerleþik yaþam tarzýný benimsemesi, göçebe Türk topluluklarýndan farklý olduðunu kanýtlamaktadýr.
Osmanlý padiþahýnýn ülke içinde kendi egemenliði yanýnda baþka güçlerinde varlýðýný tanýmasý padiþahýn mutlak
otoritesinin sýnýrlandýrýldýðýnýn kesin göstergesidir.
Yanýt A
Yanýt B
8.
3.
4.
Yahudiliðin yalnýzca Ýsrailoðullarýna gönderildiðine inanýlmaktadýr. Ancak Ýslamiyet’in Hýristiyanlýðýn tüm insanlara
gönderildiðine inanýlmaktadýr.
Kapitülasyonlar, Duyün-ý Umumiye Ýdaresi ve Gümrük
vergilerinin az olmasý, Osmanlý Devleti’ni dýþa baðýmlý hale getiren ve ekonomisini olumsuz etkileyen geliþmelerdir.
I. Dünya Savaþý sýrasýnda bunlardan kurtulmaya çalýþmasý dýþa baðýmlýðýný azaltmak ve ekonomik baðýmsýzlýðýný
saðlamaya çalýþtýðýnýn göstergesidir.
Yanýt D
Yanýt E
Ýngiltere’nin, Coðrafi Keþiflere yönelmesi, Uzakdoðu ve
Amerika’da sömürgeler kurmasý ticaretini geliþtirmeye çalýþtýklarýnýn göstergesidir. Bu durum Ýngiltere Kraliçesi Elizabeth’in sözüyle iliþkilendirilebilir.
9.
Mebusan Meclisi halk temsilcilerinden oluþan bir kurumdur. Ýtilaf Devletleri’nin Mebusan Meclisi’ni daðýtmasý ulusal iradenin temsiline aykýrý bir durumdur.
Yanýt D
Yanýt E
5.
10.
Boy beylerinin ülke yönetiminde etkin olmasý ve mülk hanedanýn ortak malý anlayýþýnýn sürdürülmesi devletin merkezi otoritesini güçlendirmesini zorlaþtýrýr.
Ýngiltere’nin Lozan Görüþmeleri’ne hem Ankara Hükümeti’ni hem de Ýstanbul Hükümeti’ni davet etmesi Türkler arasýnda ikilik yaratýp görüþ ayrýlýklarýndan yarar saðlamayý
amaçlandýðýnýn göstergesidir.
Yanýt B
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
4
11.
Saltanatýn kaldýrýlmasý ile tek kiþinin egemenliðine son verilmiþ, Cumhuriyet rejimiyle de egemenliðin ulusa ait olduðu kabul edilmiþtir. I. ve II. öncüllerde verilen devrimlerle
kiþi egemenliðinden ulus egemenliðine geçmek amaçlanmýþtýr.
16.
Ýzohips eðrilerinin sýklaþtýðý yerler eðimin fazla, seyrekleþtiði yerler ise eðimin azaldýðý yerleri gösterir.
Yanýt B
Yanýt C
17.
12.
Çok partili sisteme geçilmesi, mecliste farklý görüþlerin yer
almasýný saðlayan cumhuriyetin geliþtirilmesine yönelik bir
uygulamadýr.
Farklý merkezlerin öðle vaktini ayný anda yaþamalarý boylam derecelerinin ayný olduðunu; gece veya gündüz sürelerinin ayný olmasý ise ayný enlem üzerinde olduklarýný kanýtlar.
Yanýt C
Yanýt C
18.
13.
Ýþgallere karþý halkýn oluþturduðu yerel güçlerin yaptýðý
mücadele gayrinizami savaþ türüne, düzenli ordunun kurulup herkesin savaþa destek vermesi topyekün savaþ türüne örnek verilebilir.
Sýcaklýk daðýlýþý ve ortalamasý güneþlenme süresinden etkilenir.
Yanýt E
Yanýt E
19.
14.
Orman üst sýnýrýný sýcaklýk belirler.
Ayný enlem üzerindeki merkezlerin bir çok iklim özelliði
farklý olabilir ancak en yüksek sýcaklýðýn ölçüldüðü ay diðerlerine göre daha az deðildir.
Yanýt D
Yanýt A
15.
20.
Erozyonun etkili olduðu yerlerin en önemli özelliði, bitki örtüsünce fakir kurak yerler olmalarýdýr.
Taranan alanlarda Akdeniz iklimi etkilidir. Bu alanlar farklý
yarýmkürelerde bulunduðundan en çok yaðýþýn düþtüðü
ayda farklý olacaktýr.
Yanýt D
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
5
21.
26.
X merkezinde sabahtan öðleye 6 saat yaþandýðýna göre
öðleden akþamada 6 saat yaþanacaktýr. 21 Haziran’da
gündüz süresi 12 saat olan X merkezi Ekvator üzerindedir. Y merkezinde ise gündüz süresi 16 saattir. 21 Haziran’da kuzeye doðru gündüz süresi arttýðýna göre, Y merkezi X’e göre kuzeydedir.
Ýnsanýn uçmasý doðasý gereði olanaksýzdýr; oysa oturmasý insan doðasýna uygun bir durumdur. Cümlede bilginin
doðruluðu gerçeði yansýtmasýna baðlanmýþtýr.
Yanýt C
Yanýt B
27.
22.
Parçada, bilimdeki en yetkin otoritelerin doðrularýnýn bile
deðiþebileceði vurgulanmaktadýr.
Yanýt A
Depremler, fay hatlarý ya da okyanus tabanlarýnda etkili
olurlar.
Yanýt C
28.
23.
24.
Farklý iki merkezin ayný boylam üzerinde bulunduklarýna I.
ve III. öncüldeki bilgiler kanýt olarak gösterilebilir.
Bir davranýþýn ahlaki açýdan deðerlendirilebilmesi; o davranýþýn toplum içinde gerçekleþmesine, bireyin özgür iradesiyle eylemde bulunmasýna baðlýdýr. Dolayýsýyla ahlaki
eylem için erdem bir ön koþul deðildir.
Yanýt B
Yanýt D
Cümlede felsefede sorulara verilen yanýtlardan çok, verilen yanýtlar üzerinde düþünmenin önemi vurgulanmaktadýr.
29.
Cümlede güç kimin elinde ise iktidarýn da onda olmasý gerektiði savunulmaktadýr. Bu durumda gücün yasalarla sýnýrlanmasý cümlede dile getirilen yargý ile çeliþir.
Yanýt D
Yanýt B
25.
Birikimli olarak ilerlemek felsefede deðil, bilimde bulunan
bir özelliktir. Parçada felsefenin yöntem açýsýndan bilimden farklý olduðu ve herkesi ikna eden yanýtlarýnýn olmadýðýndan söz edilmektedir.
30.
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Daðlar, onlara duygusal bir tavýrla yaklaþan insan olmadan da vardýr. Bu yargýda güzelliðin, ona bakan göze ve
duyguya baðlý olduðu vurgulanmaktadýr.
Yanýt E
6
MATEMATÝK–1 TESTÝ (Mat–1)
1.
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟
⎝ 216 ⎠
–
1
3
(
– –2
)
–1 –3
⎛ 1 ⎞
=⎜ 3⎟
⎝6 ⎠
=
–
1
3
4.
– (–2 )
ab = 7(a + b)
ba = k⋅(a + b)
10a + b = 7a + 7b
10b + a = k⋅(a + b)
3a = 6b
10b + 2b = k⋅(2b + b)
a = 2b
12b = k⋅3b
3
1
63 3
( ) +8
=6+8
= 14
4=k
Yanýt C
Yanýt E
2.
16
1
1
=
– 5
3
3
49
16
–
3
3
7
4
3
=
–
=
= 3
3
3
3
5.
2y+3 < 4y –1
y = 3 için
x
8
4 < 2y
2<y
Yanýt C
x 11
8
9
4y – 1
2y + 3
x = 11⋅8 + 9
x = 97
Yanýt D
3.
3
0,004
4
0,05
–
0,005
0,001
=
=
3
4
1000
5
4
– 100
5
1
1000
1000
=
3000
4
4 ⋅ 1000
– 50
5
6.
b–2
c⋅2
=
c
=2
a=b+2 ⇒ a–b=2
750
=1
750
b=c+2 ⇒ b–2=c
Yanýt C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
c⋅(a – b)
a>b>c
Yanýt A
7
7.
10.
5a37b sayýsý 30 ile tam olarak bölünebildiðine göre, 3 ve
10 sayýlarýnada tam bölünür.
124 7
119 17
14
5
3
10 ile tam bölündüðünden b = 0 dýr.
5a370
5 + a + 3 + 7 + 0 = 3k
15 + a = 3k
↓
0
3
6
9
}
(324)6 = 3⋅62 + 2⋅6+4 = 124
7
2
(324)6 = (235)7
Yanýt B
4 tane
Yanýt C
8.
3x
3 ≤ 1 – ––– < 5
4
3x
3 ≤ –1 + ––– < 5
4
OBEB(k, 9) = 1 olmalýdýr.
3x
2 ≤ – ––– < 4
4
3x
4 ≤ ––– < 6
4
x = 12⋅k
8 ≤ –3x < 16
16 ≤ 3x < 24
16
8
– ––– < x ≤ – ––
3
3
↓
–5, – 4, –3
16
––– ≤ x < 8
3
↓
6, 7
11.
OBEB(x, 108) = 12
⇒ x = 12k
108 = 12⋅9
30 < x < 150
k = 4, 5, 7, 8, 10, 11
6 tane
Yanýt B
9.
Yanýt B
1
1 3
3
2
1
+ + +
+
+
=?
1
1
1
82
5 4
1+
1+
1+
3
9
81
=
12.
1 1 3
3
2
1
+ + +
+
+
4
10 82
82 5 4
3
9
81
y + 7 = 5x
10x + y – 43 < 0
2⋅(y + 7) + y – 43 < 0
=
=
1 1 3 9 18
+ + + +
82 5 4 4 10
9
+
5
81
82
2y + 14 + y – 43 < 0
3y < 29
29
y < –––
3
y = 8 için
1 + 81 3 + 9 9 + 1
+
+
= 1+ 3 + 2 = 6
82
4
5
y + 7 = 5x
⇒
8 + 7 = 5x
x=3
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
⇒
Yanýt B
8
13.
16.
1
1
1
— + — + — = 2006
x
y
z
7x + 1
x
–
3y – 1
y
+
8z + 1
z
1 tane defterin fiyatý 10 TL olsun.
10x defteri 10⋅10x = 100x liraya alýr.
1
1
1
=7+ — –3+ — +8+ —
x
y
z
= 12 + 2006
x tanede kýrtasiyeci hediye eder 10x + x = 11 x defter almýþ olur.
20
10 + 10⋅ —–— = 12
100
tanesini 12 liraya satar ise, 11x⋅12 = 132x kazanýr.
= 2018
Yanýt E
Kâr = 132x – 100x = 32x
100x
32 x
kâr ederse
100
32
kâr eder.
Yanýt E
14. Mll
a⋅b = 6
⇒ a⋅b = 36
a⋅b + a⋅c = 117
Mll
a⋅c = 9
⇒ a⋅c = 81
a(b + c) = 117
b+c
–––— = 4,5 ⇒ b + c = 9
2
17.
Anne
30
a⋅9 = 117
x yýl sonra
a = 13
↓
30 + x
Kýz
30 + x
14
––––– = –––
3+x
5
3
↓
3+x
150 + 5x = 42 + 14x
Yanýt D
108 = 9x
12 = x
Yanýt A
15.
Toplam masa sayýsý = 5x olsun.
18.
1
x
5x⋅ — = x tanesini günde 40 tane yaparak —– günde
5
40
120
5 = ––––––– ⇒ V – V = 24
1
2
V1 – V2
1
x
4x⋅ — = x tanesini günde 30 tane yaparak —– günde
4
30
120
2 = ––––––– ⇒ V – V = 60
s
2
Vs – V2
3x
3x tanesini günde 20 tane yaparak —– günde
20
V – V = 60
s
2
x
x
3x
25x
—– + —– + —– = 50 ⇒ –––— = 50 ⇒ x = 240
40
30
20
120
–1 / V1 – V2 = 24
________________
Vs – V1 = 36
5x = 5⋅240 = 1200
Yanýt C
Yanýt E
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
AB
t karþýlaþma = –––––––
V1 – V2
9
(a – b)⋅(a + b) + 2(a + b)
19.
2
a – (b – 4b + 4)
24.
(a + b)⋅(a – b + 2)
=
2
2
a
a – (b – 2)
D
C
4
2
4k
=
(a + b)⋅(a – b + 2)
a + b = 20 olduðundan
F
3x
3k
E
A
20
10
— = —
18
9
k
K
12
4
x
(a – b + 2)⋅(a + b – 2)
x
B
|CF| = k ise |BF| = 3k
Yanýt D
|AD| = 4k olur.
|KC| = |AE| = x ise
CÿKF ~ AÿKD benzerliðinden
|EK| = 3x olur.
A(DEK) = 12 cm
20.
4 3 2
2
— ⋅ — ⋅ — ⋅3! = —
9 8 7
7
2
ise
A(DAE) = A(DKC) = 4 cm
2
Buradan da A(ABCD) = 40 cm
Yanýt A
2
bulunur.
YANIT D
25.
K
12
21.
x < 2 olduðundan
|2 + |x – 5||
x–5<0
⇒
|2 – x + 5| = |7 – x|
7–x>0
⇒
|7 – x| = 7 – x
D
A
E
8
x
Yanýt C
F
B
C
20
[CD ve [BA uzatýlýrsa, KBC ikizkenar üçgeni elde edilir.
|BC| = |BK| = 20 cm, |KA| = 12 cm olur.
22.
Mxll
⋅y = 10
|KD| = |DC| ve |AF| = |FC| olduðundan,
x ⋅ y = 100
1 100 ⇒ 1 + 100 = 101
[DF] // [AK] olur ve
12
x = — = 6 cm (orta taban) bulunur.
2
2 50 ⇒ 2 + 50 = 52
YANIT E
4 25 ⇒ 4 + 25 = 29
5 20 ⇒ 20 + 5 = 25
26.
Yanýt C
3k
E
3
B
23.
n
– 6n – 55 = n
2
– 6n + 9 – 64
= (n – 3)
2
–8
AÿEF ~ AÿBC,
2
6
F
2k
x
2
D
A
5
C
|AF|
3
—— = — , FÿBC ~ FÿDA
|FC|
2
x
2⁄
k
— = —–
6 3⁄
k
= (n – 11)⋅(n + 5)
n = 12 için 1⋅17 olur.
3x = 12
Yanýt D
x = 4 cm bulunur.
YANIT B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
10
27.
29.
A
D
45°
2
E
60°
120°
2
C
2
1
D
F
10
1
8
2
A
H
B
2
5M2
m(EéAB) = m(DéEA) olduðu için
B
C
|AD| = 2 cm ve |CF| = |BF| = 1 cm olur.
ECF üçgeninde
[BH] ⊥ [AC] çizilirse
m(EéCF) = 60° ve m(AéDC) = 120° olur.
|BH| = |AH| = 5M2 cm olur.
1
2
A(AED) = — .2.2.sin120° = M3 cm bulunur.
2
2
8.5M2
A(BCD) = ——— = 20M2 cm bulunur.
2
YANIT B
YANIT B
28.
y
d1
d2
A(0,3)
1
K
1
D(0,1)
2
B
1
C
O
E(–2,0)
6
x
[BK] ⊥ Oy çizilirse,
30.
DÿKB ≅ DÿOE den
D
α
|AK| = |KD| = |DO| = 1 br ve
2M5
|KB| = 2 br olur.
AÿKB ∼ AÿOC den |OC| = 6 br
C
α
6
2M5
α
A
6
E 4 B
A(OCBD) = A(OAC) – A(BAD)
m(DéCA) = m(AéCE) = m(CéAE) = α ise
6.3
2.2
= —— – ——
2
2
|AE| = |CE| = 6 cm olur.
EBC dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan |EB| = 4 cm
olur.
=9–2
= 7 br
2
2
bulunur.
A(ABCD) = 2M5.10 = 20M5 cm bulunur.
YANIT E
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
YANIT D
11
FEN BÝLÝMLERÝ–1 TESTÝ (Fen–1)
1.
6.
Çubuðun desteðe deðme noktasýna göre, X ve Y nin momentleri toplamý Z ninkine eþittir.
I. (0-t) zaman aralýðýnda K(+) yönde L(–) yönde hareket
eder. Yani aralarýndaki uzaklýk artar.
II. t ve 2t anýnda aralarýndaki uzaklýk sabittir.
mX.3 + mY.2 = mZ dir.
mX
1
Y cismi olmadan dengede kalsaydý, –––– = —– olurdu.
mZ
3
mX
1
Y ile birlikte dengelediði için –––– < —– olmalýdýr.
mZ
3
III. (t-2t) de K yavaþladýðýndan hýz ve ivme zýt yönlüdür.
Yanýt D
Yanýt E
7.
2.
Yerçekimine karþý yapýlan iþ potansiyel enerji deðiþimine
eþitir.
P
P
Þekil I de F1 = 2P, Þekil II de F2 = ––– , Þekil III te F3 = ––– dir.
4
2
Buna göre, F2 < F3 < F1 dir.
W1 = mgh, W2 = 0, W3 = mgh dir.
Yanýt B
Yanýt D
3.
m
Binicinin bir bölmelik hareketi ––– = 0,1 m grama karþýlýk
10
gelir.
8.
S kaynaðýnýn Y aynasýndaki görüntüsü 1 de, 1 deki görüntüsünün X teki görüntüsü 4 tedir. S nin X teki görüntüsü 5 te 5
teki görüntüsünün Y deki görüntüsü 2 dedir.
Dengede olduðundan, mX = 2.(0,1 m) + mY dir.
Yanýt C
Ýkinci durumda X in yanýna konulmasý gereken kütle K
gram ise mX + K = mY + m
(0,2 m + mY) + K = mY + m → K = 0,8 m gramdýr.
Yanýt C
9.
Etki ile elektriklenmede yarýçap önemli deðildir. Etki ile X
küresi –q ile yüklenirse Z +q ile yüklenir Y ise nötr olur.
4.
Yanýt A
Ýlk durumda K deki sývý basýncý P = h.dg dir. Özkütlesi 2d
olan sývý kabýn alt kýsmýna iner, d özkütleli sývý üste çýkar.
Bu durumda K deki sývý basýncý, PK = h2dg + 2hdg
PK = 4hdg = 4P olur.
Yanýt C
10.
q1 yükü +q yü iki birim kuvvetle çekerken q2 yükü +q yu bir
birim kuvvetle iter. q1(–) , q2(+) yüklüdür.
5.
2=
K ve L tellerinin boylarý arasýndaki fark deðiþmiyorsa teller
eþit miktarda uzamýþtýr.
1=
Kütleleri bilinmediðinden Δt sýcaklýk deðiþimleri dolayýsýy-
9
kq2q
4
⇒
2
4 q1
=
1
9 q2
q1
q2
la uzama katsayýlarý hesaplanamaz.
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
kq1q
=–
9
dir.
2
Yanýt E
12
11.
15.
20 10
5
Arý bir katý için, t1 ºC de, d = –– = –– = ––
8
4
2
X gram
_______
Y gram
_______
3 / 50
50 / 3
50
4
20
2
4
t2 ºC de, d = –– = –– = ––
10
1
2
l bileþik
ll bileþik
10
5
t2 ºC de, d = –– = ––
4
2
Ayný miktar X ile birleþen
l. Y
3.50
ye oraný –––– ––––– =
ll. Y 50.4
$
%
l bileþikteki Y nin ll bileþikteki Y
3
––
4
Yanýt A
t1 ve t3 sýcaklýklarýnda yoðunluklarý eþit t2 sýcaklýðýnda
yoðunluðu küçük olduðuna göre, t1 = t3 < t2 dir.
16.
Yanýt E
Sabit basýnçta çizilen grafiðe göre, A noktasý (hacim sýfýr)
mutlak sýfýr (–273 ºC) noktasýdýr.
0 ºC de 273 K de hacmi
V ise
?
3V
____________________________
12.
? = 819
(1 mol) 80 gram SO3 4N tane atom içerir.
2 gram SO3
?
_____________________________________
8N
N
? = ––– = ––– tane atom içerir.
80
10
Buna göre,
N
2 gram
––– tane atom içeren XO
10
(1 mol) 2N tane atom içeren XO
?
____________________________________
? = 40 gram = MA,X + 16
MA, X = 24
K = 273 + ºC
ºC = 546
P.V = n.R.T
Vαn
2V α 2n
Yanýt E
17.
n mol X n mol Y2
4X + 3Y2
2X2Y3
n
n
3n
n
– n – –––
–– mol oluþur.
4
2
n
–– mol artar.
4
N
3 gram
––– tane atom içeren Y2O3
10
(1 mol) 5N tane atom içeren Y2O3
?
_______________________________________
? = 150 gram = 2MA, Y + 48
MA, Y =51
Yanýt D
Yanýt D
18.
13.
PHe=(Po+h1) cmHg
PHe= h2 cm su
(Po + h1) cmHg = h2 cm su
h2
Po + h1 = –––
cm Hg
d
h2
Po = –––
– h1
d
Ayný ortamda s ve 2s kesit alanlý kaplarda bulunan arý
H2O sývý örneklerinin sýcaklýklarý ve yükseklikleri eþit
olduðu için, tamamen buharlaþmalarý için geçen süre eþittir. Sýcaklýklarý eþit olduðu için buhar basýnçlarý ve
özkütleleri eþittir. Ayný dýþ basýnçta bulunduklarý için kaynama sýcaklýklarý eþittir. Miktarlarý farklý olduðu için çözebilecekleri NaCl katýsý miktarlarý farklýdýr.
Yanýt C
Yanýt C
19.
14.
X(OH)2 + 2HNO3
1 mol
0,1 mol
5,8 g
2 mol
0,2 mol
12,6 g
Çözeltiye arý su eklendiðinde çözeltide çözünmüþ halde
bulunan madde miktarý deðiþmez, deriþimi azaldýðý için,
çözeltinin yoðunluðu ve kaynamaya baþladýðý sýcaklýk azalýr, denge buhar basýncý artar.
Yanýt B
X(NO3)2 + 2H2O
1 mol
0,1 mol
2 mol
0,2 mol
3,6 g
20.
ýsý sýðasý
m
kütle
Isý sýðasý ve kütlesi biliniyor ise maddenin yalnýz özýsýsý (c)
bulunabilir.
nHNO = 12,6
––– = 0,2 mol
3
63
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
m.c
Yanýt A
13
21.
26.
Hücre zarýndan geçemeyecek büyüklükteki sývý moleküller hücre içine pinositozla alýnýr.
Yanýt A
Ýþçi ve kraliçe arýlar 2n=30+XX kromozom formülüne sahip
olduklarýndan 16 homolog kromozom çifti bulundurur. Erkek arýlar ise kraliçe arýnýn yumurtalarýndan döllenme olmaksýzýn geliþtiklerinden haploit kromozomludur. Bu yüzden hem homolog kromozomlarý yoktur hem de Y kromozomuna sahip deðildir.
Yanýt D
22.
I. düzenekte, cýva seviyesinin 1 yönünde ilerleyebilmesi
için Y tohumlarýnýn solunum katsayýsýnýn 1 den küçük olmasý gerekir. II. düzenekte ise cývanýn 2 yönünde ilerleyebilmesi için Z tohumlarýnýn solunum katsayýsý 1 den büyük
olmalýdýr. Bu durumda Z tohumlarýnýn solunum tepkimelerinde tükettiði O2 miktarý, ürettiði CO2 miktarýndan daha
azdýr.
27.
DDT gibi kimyasal kirleticiler, üretici canlýda en az oranda
biriktiðinden 4. canlý türü üretici yani ototroftur ve üreticilerin biyokütlesi en fazladýr. 1. canlý türü birinci tüketicidir
ve bu canlý türünün sayýca artýþý 3. canlý türünün de sayýca artýþýna neden olur.
Yanýt E
Yanýt B
23.
28.
Yapraðýnýn birim alanýnda stoma sayýsý en fazla olan bitki,
diðer iki bitkiye göre daha nemli ortamlara uyum saðlamýþtýr. Bu durumda II. bitkinin yaprak yüzeyinde kutikula
tabakasý en incedir.
Yanýt C
Kas hücresinde miyozin proteininin, deri hücresinde de
keratin proteininin üretiminden sorumlu gen aktif olduðundan doku hücreleri kendilerine özgü molekülleri sentezler.
Kurbaðanýn deri ve kas hücrelerinde ayný kalýtsal bilgiye
sahip DNA molekülü bulunur.
Yanýt E
24.
29.
Her iki deneyde de alglerden alýnan çekirdekli kýsmýn,
hücrenin þemsiye kýsmýnýn þeklini belirlediði görülmektedir.
Yanýt A
25.
Yanýt D
30.
Ýnhibitörler, enzimlerin aktifliðini durdurduklarýndan ortamdaki miktarlarý arttýkça aktif enzim sayýsýný azaltýr ve tepkime hýzýný düþürür. Eðer ortamdaki enzim sayýsý ve inhibitör madde miktarý eþitlenirse tepkimeler durur. Tepkimelerin devam edebilmesi, ancak ortama yeni enzimlerin eklenmesi ile saðlanýr.
Deneyde kullanýlan tüm bakteriler ayný kalýtsal özellikte olduðundan 1. deneyde sayýlarýnýn önce azalmasý, ardýndan tekrar artmaya baþlamasý bakterilerin X antibiyotiðine
karþý direnç kazanmasý ile gerçekleþtirilir. Yapýlan deneylerde bakterilerin, Y antibiyotiðinden X antibiyotiðine oranla daha fazla etkilendikleri gözlenmiþtir.
Yanýt C
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
2 numaralý bireyin; 1 numaralý bireyden, 4 numaralý bireyin de; 2 numaralý bireyden 0 geni almasý gerekir. Bu durumda 1, 2 ve 4 numaralý bireyler heterozigottur. 3 ve 5
numaralý bireylerin ise homozigot olma olasýlýðý vardýr.
14
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
EDEBÝYAT–SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ (Ed–Sos)
1.
6.
Verilen dizelerde, “bülbül, serçe, konmak, gül, dal” gibi birbiriyle ilgili, uyumlu sözcükler bir arada kullanýlarak
“tenasüp” sanatý; “konmuþ dala (aðacýn dalý)” ve “seyre
dala (seyre dalmak)” sözleriyle de “cinas” sanatý
yapýlmýþtýr.
16. yüzyýl tasavvuf edebiyatýnýn en önemli þairlerinden biri olan, otoritenin karþýsýnda durmayý bilen þair, Pir Sultan
Abdal’dýr.
Yanýt C
Yanýt C
7.
2.
Divan þiirinde, ünlü bir þaire ait bir þiirin ölçü ve uyaðý aynen kullanýlarak benzerinin yazýlmasý geleneðine “nazire”
denir.
Divan-ý Kebir, Fihi Ma Fih gibi dini-tasavvufi yönü aðýr basan ünlü eserler Yunus Emre tarafýndan deðil, Mevlana tarafýndan yazýlmýþtýr.
Yanýt E
Yanýt E
3.
8.
Kalabalýk bir dinleyici topluluðuna duygu ve düþünceleri
aþýlamak için yapýlan konuþma “söylev”; çoðunlukla yüz
yüze yapýlan, haber ve bilgi toplamaya dayanan tür “röportaj”dýr.
Tazarruname, Þeyhi’nin deðil, Sinan Paþa’nýn eseridir.
Yanýt A
Yanýt D
9.
4.
Yazarýn kendi kendisiyle alçak sesle konuþmasý gibi bir
özellik taþýyan ve günü gününe tutulan notlardan doðan
metin türü “günlük”tür.
Verilen beyit örnekleri aþk, ayrýlýk, acý gibi konularýn çoðunlukla iþlendiði bir tür olan “gazel”den alýnmýþtýr. Dizelerin þairi hikmetli, öðretici þiirleriyle tanýnan, 17. yüzyýlda
yaþamýþ olan, Nabi’dir.
Yanýt A
Yanýt D
5.
10.
A’da Battal Gazi, C’de Dede Korkut, D’de Attila, E’de Manas, Ýslamiyet’in kabulünden sonraki ürünlerdir.
Yanýt B
Edebiyatýmýza getirdiði yeniliklerle öne çýkan Tanzimat sanatçýsý Þinasi, gür sesiyle yazdýðý þiirlerde çaðdaþ fikirlerin savunucusu Namýk Kemal olmuþtur.
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
15
11.
18.
Þecere-i Türki, Fezleke-i Tarihi Osmani’yi kaleme alan,
Moliere’den çeviri ve uyarmalar yapan, tarihçi ve dilci olarak bilinen yazar Ahmet Vefik Paþa’dýr.
Yanýt D
Yahya Kemal Beyatlý; þiir, deneme, makale ve aný türünde
eser vermiþ, daha çok vatan, millet, tarih, doða ve Ýstanbul üzerine þiirler yazmýþtýr; insanýn evrendeki yerini sorgulayan, iç âleminin gizli yönlerini dile getiren þiirler yazmamýþtýr.
Yanýt D
12.
“Hac Yolunda”, Ahmet Haþim’in deðil, Cenap Þahabettin’in gezi yazýsý türünde eseridir.
Yanýt E
19.
“Ýnsaný temel alan, insanýn düþünerek dünyayý anlama ve
deðiþtirme gücü olduðuna inanan tutum”un adý “hümanizma”dýr.
Yanýt A
13.
Aruz ölçüsüyle yazan, konuþma dilinden uzak bir þiir dili
oluþturan, Batý edebiyatý nazým biçimlerini kullanan, kendinden önceki edebi topluluk olan Edebiyat-ý Cedide’yi
taklit eden, “Fecr-i Âti”dir.
Yanýt D
20.
Dünya edebiyatýnda öykü türünün ilk örneðini Boccacio,
romanýn Cervantes, denemenin Montaigne vermiþtir.
Yanýt E
14.
Altýn Iþýk, Yeni Hayat, Kýzýl Elma adlý þiir kitaplarý yanýnda,
düþünsel yapýtlarý da olan yazar, Ziya Gökalp’tir.
Yanýt A
21.
15.
Kurtuluþ Savaþý üzerine yazýlan romanlarýn ilki Ateþten
Gömlek, bu romanýn yazarý Kurtuluþ Savaþý’ný yaþamýþ
olan Halide Edip Adývar’dýr.
Yerin derinliklerine inildikçe sýcaklýk arttýðýndan yerin derinliklerinden gelen sularýn sýcaklýðý yýl içinde çok fazla deðiþmez.
Yanýt C
Yanýt B
22.
16.
Cumhuriyet döneminin Karacaoðlan’ý sayýlan, Yeþeren
Otlar, Atatürk Kurtuluþ Savaþý’nda gibi þiir kitaplarý olan
þair, Cahit Külebi’dir.
Çarþamba Deltasý, güneþlenme süresinin az olduðu Karadeniz kýyýsýnda; Haymana Platosu ise Türkiye’nin orman
bakýmýndan en fakir bölgelerinden biri olan Ýç Anadolu’dadýr.
Yanýt D
Yanýt E
17.
1950 baþlarýnda ortaya çýkan “Mavi Hareketi”nin öncülerinden olan, düzyazý türünde yapýtlar da veren, adýný mýh
gibi aklýmýzda tutmamýzý saðlayan þair, Attilâ Ýlhan’dýr.
23.
Yanýt B
Yanýt C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Akarsularýn aþýndýrýp biriktirdiði topraklar olan alüvyonlar,
bulunduðu yerin iklim özelliðini yansýtmaz.
16
24.
Ýç denizlerde gelgit genliði az olduðundan akarsularýn denize döküldükleri yerlerde delta ovalarý oluþabilir.
Yanýt E
25.
Nüfus yoðunluðu nüfusun yüzölçümüne bölünmesi sonucu bulunur. Yüzölçüm bir ülkenin geliþmiþliði hakkýnda bilgi vermez.
Yanýt A
26.
Bir ülkenin fiziki özellikleri o ülkenin deðiþmeyen jeopolitik
unsurlarý arasýnda yer alýr.
Yanýt B
27.
Seçeneklerden doðal faktör olarak dað doðrultularý ve fay
hatlarý verilmiþ. Ancak fay hatlarý coðrafi bölge ayrýmýnda
dikkate alýnmaz.
Yanýt D
28.
Japonya, son derece engebeli bir araziye sahip olup tarýmsal üretimin bir bölümünü ithalat ile karþýlar.
Yanýt C
29.
Türkiye’de hazýrlanan bölgesel kalkýnma projeleri bütün
öncüllere sahip olan yerler için uygulanýr.
Yanýt E
30.
Türkiye nüfusunu azaltmaya yönelik çalýþmalarýn temelini
hýzla artan nüfusun ihtiyaçlarýnýn karþýlanamamasý oluþturur.
Yanýt A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
17
SOSYAL BÝLÝMLER–2 TESTÝ (Sos–2)
1.
8.
Avar egemenliðine son veren devlet, I. Göktürk Devleti’dir.
Türklere ait ilk yazýlý belgeler ise, II. Göktürk Devleti tarafýndan dikilen Orhun Kitabeleri’dir. Bu nedenle III. ve IV.
özellikler Uygurlara ait deðildir.
Yanýt C
2.
Yanýt D
Hazarlarda yönetici kesim Museviliði halk arasýnda ise, Ýslamiyet, Hýristayanlýk ve Þamanizm vb. inançlar görülmüþtür. Farklý inançlara devlet hoþgörülü yaklaþmýþ hatta bu
dinlerin tapýnaklarýný bile yan yana inþa etmiþlerdir.
9.
Yanýt A
3.
Týmar sistemi; mali, idari, askeri ve sosyal alanlarla ilgili
bir sistemdir. Týmar sisteminin bozulmasý bu alanlarda
deðiþikliklere neden olurken dini bir deðiþikliðe neden olmamýþtýr.
Osmanlý Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde askeri alanda
ýslahatlar yapmasý maliyenin bozulmasýnýn sebepleri arasýnda yer almaz. Duraklama Dönemi’ndeki askeri alanda
ýslahatlarda daha çok askeri disiplini saðlamak amaçlanmýþtýr.
Yanýt C
Soruda verilen Türk devletleri içinde Mýsýr’da en son egemenlik kuran Osmanlý Devleti olmuþtur. Osmanlý Devleti’nin Mýsýr’da egemenlik kurmasý 1517’de Ridaniye Savaþý’nda Memlükleri yenilgiye uðratmasý sonucu gerçekleþmiþtir.
10.
Yanýt D
Osmanlý Devleti, Belgrat, Küçük Kaynarca ve Yaþ antlaþmalarýný Rusya ile yapmýþtýr.
Yanýt B
4.
Anadolu Selçuklu Devleti, Haçlý Seferleri sonucunda baþkenti Ýznik ve çevresini kaybederek baþkentini Konya’ya
taþýmak zorunda kalmýþtýr. Bu nedenle I. Kýlýç Arslan döneminde yapýlan donanma geliþme imkaný bulamamýþtýr.
11.
Yanýt C
5.
Malazgirt, Kösedað ve Ankara savaþlarýnýn ortak özelliði
savaþlarýn sonucunda Anadolu’da beyliklerin kurulmuþ olmasýdýr.
Yeniçeri Ocaðý, Osmanlý ordusunun büyük bir kýsmýný
oluþturmaktadýr. Bu ordunun kaldýrýlmasý, devletin asker
ihtiyacýný artýrýr. Bu durum, Osmanlý Devleti’nde Eyalet ordusuna olan ihtiyacý azaltmaz aksine artýrýr.
Yanýt A
Yanýt A
12.
6.
Avrupa’da, Yeniçað’da yaþanan Coðrafi Keþiflerle sermaye birikimi ve Rönesansla bilimsel, kültürel vb. geliþmelerin yaþanmasý, Yakýnçað’da Sanayi Devrimi’nin gerçekleþmesinde doðrudan etkili olmuþtur.
Sovyet Rusya’nýn 19 Mart 1945’te Türkiye’ye ilettiði istekler, Türkiye’nin egemenlik haklarýna aykýrýdýr. Bu nedenle
Türkiye, Sovyet Rusya’ya karþý kapitalist Batý ülkelerine
yaklaþmýþtýr.
Yanýt E
Yanýt B
7.
Bir devletin, baþka bir devlet adýna para bastýrmasý o devlete baðlý olduðunun göstergesidir.
13.
Yanýt D
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Barýþ Harekatý ve Kore Savaþý’na askeri güçleriyle katýlmýþtýr.
Yanýt B
18
14.
19.
Almanya’nýn denize kýyýsý olmasýna raðmen bulunduðu
enlemden dolayý deniz turizmi geliþmemiþtir.
Yanýt E
Yanýt A
20.
15.
Parçada kiþiliðin geçmiþ yaþantýlara göre biçimlendiðini
savunan psikodinamik kuram eleþtirilmektedir.
Tarýmda makineleþme sonucu, çayýr ve mera alanlarý tarým alanlarýna dönüþtürülmüþtür.
Yuvarlaklarýn bir süreklilik içinde birbirini izlemesi onlarýn
bütün halinde algýlanmasýna yol açar. Bu duruma algýda
örgütlenme denir.
Yanýt E
Yanýt C
21.
Bir alandaki yetersizliðin baþka alandaki baþarýlarla kapatýlmaya çalýþýlmasýna, ödünleme denir.
Yanýt B
16.
Verilen ülkeler içinde en kurak olup da sadece Akdeniz’e
kýyýsý olan Libya su ekosistemleri açýsýndan diðerlerinden
daha fakirdir.
Yanýt D
22.
Kiþiliðin oluþumunda kalýtým, çevre, kiþinin biyolojik yapý
ve özellikleri etkilidir. Bu cümlede kalýtsal nedenler ön plana çýkarýlmýþtýr.
Yanýt B
17.
Türkiye genç oluþumlu bir arazide bulunduðundan fay hatlarý geniþ bir alan kaplar.
Yanýt A
23.
Sosyoloji bir bilim olarak sadece varolaný inceler; ideal
olaný yani olmasý gerekeni sorgulamaz.
Yanýt E
18.
Öncülden anlaþýlacaðý gibi yörede ormanlarýn aþýrý þekilde tahribi söz konusudur. Ormanlarýn tahribi tarýmsal verimide azaltýr.
24.
Yanýt B
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Bütünü pek çok yönden temsil ettiðine inanýlan gruba örneklem grubu denir.
19
25.
Her toplumsal grup yasalara uygun bir örgütlenmeye sahip olmak zorunda deðildir. Örneðin arkadaþlýk, komþuluk
gruplarý ya da yasa dýþý örgütler gibi.
Yanýt D
26.
Ýkincil gruplar, daha çok sanayi toplumlarý ve kent yaþamýnýn ürünü olan çýkara dayalý ve resmi iliþkilerin egemen olduðu gruplardýr.
Yanýt A
27.
Bir çýkarýmýn geçerli olmasýnýn koþullarýndan birisi de öncüllerin sonucu zorunlu kalmasýdýr. Öncelikle verilen öncüller birbirine baðlandýðýnda “uçaklar kuþtur” yargýsý zorunlu olarak ulaþýlan bir yargýdýr.
Yanýt E
28.
Bir þeyin A ise A olmamasý çeliþmezlik ilkesine göre yanlýþ bir durumdur.
Yanýt D
29.
Varlýk terimi türsel ayrýmý olmadýðý için tanýmlanamayan
bir terimdir.
Yanýt A
30.
Savaþýn yeniden baþlamasý, barýþ anlaþmasýnýn imzalanmamasýna baðlanmýþtýr.
Yanýt E
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
20
MATEMATÝK–2 TESTÝ (Mat–2)
1.
f –1(3) = 4
⇒
f(4) = 3
f –1(0) = 3
⇒
f(3) = 0
f
–1
(–2) = 2
⇒ f(2) = –2
f
–1
(–5) = 0
⇒ f(0) = –5
5.
a1 + a2 = 15
f(0) + f(4)
–5 + 3
–––——— = –––—— = –1
–1
f (–2)
2
1
a1 + a1⋅r
15
––––––————
= –––—
375
a1⋅r2 + a1⋅r3
25
a1(1 + r)
1
––––––—— = ––– ⇒ r = ∓ 5
2
25
a1⋅r (1 + r)
Yanýt E
Yanýt C
6.
2.
P(2) = 14
Q(2) = ?
3
2
P(2) = (2 + 2 – 3⋅2 + 2)⋅Q(2) + 2 – 4
7 – |x + 3| ≥ 0
|x + 3| ≤ 7
–7 ≤ x + 3 ≤ 7
–10 ≤ x ≤ 4
↓
–10 – 9 – ... + 3 + 4 = –45
14 = 8⋅Q(2) – 2
Yanýt C
2 = Q(2)
Yanýt B
7.
3.
x –∞
(x–4)⋅(6–x)
x+1
–1
+
4
–
6
+
+∞
⎛
1 1 ⎞
x 2 ⋅ ⎜1 + +
⎟ – 2x + 1
x x2 ⎠
⎝
lim
x+3
x →+∞
= lim
x →+∞
–
4 + 5 + 6 = 15
Yanýt C
=
logx(x + 2) = 2
⇒
1 1
+
– 2x + 1
x x2
x+3
⎛
1
1
+
x ⋅ ⎜ 1+
⎜
x
x2
⎝
= lim
⎛
x →+∞
3
x ⋅ ⎜1 +
x
⎝
x in alabileceði tamsayý deðerleri = 4, 5, 6 dýr.
4.
x ⋅ 1+
–2+
⎞
⎟
⎠
1⎞
⎟
x⎟
⎠
1– 2
= –1
1
Yanýt B
x2 = x + 2
2
x –x–2=0
8.
0
f( 1 + h) – f(1)
lim –––————— = ––
0
h
h→0
(x – 2)(x + 1) = 0
L’ Hospital dan
x=2
x>0
olduðundan
f(x) = 2x2 – 3x – 2
x = 2 dir.
Yanýt B
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
f( 1 + h) – f(1)
lim –––————— = f’(1)
h
h→0
x = –1
f’(x) = 4x – 3
f’(1) = 1
Yanýt D
21
9.
f(2x – 3) = 2x3 + 9x – f(x – 2)
13.
2
2⋅f’(2x – 3) = 6x + 9 – f’(x – 2)
E RE R E R
3 4
A=
⋅
2 1
–
1
= –
4
1 3
2 0
–
4
–
1
x = 1 için 2⋅f’(–1) = 6 + 9 – f’(–1)
Yanýt D
f’(–1) = 5
Yanýt E
14.
π
sin x
∫ 1 + cos
2
x
dx
0
10.
x1 + x2 = m
2
x12 + x22 = (x1 + x2) – 2x1⋅x2
= m2 – 2⋅(3m – 8)
cosx = u
–sinxdx = du
cos0 = 1
sinxdx = –du
cosπ = –1
2
= m – 6m + 16
–1
–du
∫ 1+ u
Ýfadenin türevini sýfýra eþitlersek 2m – 6 = 0
2
= Arc cot u
1
–1
1
= (Arc cot (–1 )– Arc cot (1 ))
m=3
3π
π
π
= — – — = —
4
4
2
2
2
2
m = 3 ⇒ x1 + x2 = 3 –6⋅3 + 16 = 7
Yanýt E
Yanýt C
11.
f’(x) = 3⋅53x+1⋅ln5
2
15.
f’’(x) = 32⋅(ln5)2⋅53x+1
2x2 – px + 6 = 0
p
x1 + x2 = —
2
2 3x+1
3 ⋅(ln5) ⋅5
f’’(x)
–––— = –––—————– = 3ln5
3⋅ln5⋅53x+1
f’(x)
2
⎛ 12
⎞
x1⋅x2 = 3
∑ ⎜⎝ xk + 5 ⎟⎠ = x1 + 5 + x2 + 5 = 18
Yanýt E
12
12
k =1
⎛ x + x2 ⎞
12 ⋅ ⎜ 1
⎟=8
⎝ x1 ⋅ x 2 ⎠
⎛p⎞
12 ⋅ ⎜ ⎟ = 8
⎝6⎠
p=4
b
12.
(4x – 1)dx = 3b – 3a
a
2x2 – x
Yanýt C
|a = 3b – 3a
b
2
2
2b – b – (2a – a) = 3b – 3a
2⋅(b – a)⋅(b + a) – (b – a) = 3b – 3a
(b – a)(2b + 2a – 1) = 3(b – a)
3
(1 – i ) ⋅ (1 – i ) = –2i ⋅ (1 – i ) = –1 ⋅ (–2i ) = i
⎛1– i ⎞
⎜ 1+ i ⎟ =
2
⎝
⎠
(1 + i )2 ⋅ (1 + i ) 2i ⋅ (1 + 1)
2
16.
2b + 2a = 4
a+b=2
Yanýt E
Yanýt C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
2
22
17.
20.
sin36°
sin54°⋅sin18°⋅2⋅cos18°
=
2⋅cos18°
=
4cos18°
A
sin72°
2⋅cos36°⋅sin36°
4cos18°
11
cos18°
=
1
=
4⋅cos18°
4
Yanýt B
B
H
3
3
C
D
4
ABC ikizkenar üçgeninde, [AH] ⊥ [BC] çizilirse
|BH| = |HC| = 3 cm olur. AHD dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan
2
2
|AH| + 7 = 11
2
|AH| = 6M2 cm bulunur.
AHC dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan
2
2
|AH| + |HC| = |AC|
2
2
2
2
|AC| = (6M2) + 3
|AC| = 9 cm bulunur.
YANIT C
18.
$ %
π
sin4 —
12
$ %
π
–cos4 —
12
$
%$
π
π
π
π
= sin2 — –cos2 — ⋅ sin2 — +cos2 —
12
12
12
12
%
1
π
M3
= –cos — = – —–
6
2
Yanýt C
21.
A
z
F
19.
d doðrusunun denklemi
x
y
–– + –– = 1 ⇒ 3x + 2y – 12 = 0 olur.
4
6
(3)
α
B
(2)
3.1 + 2k – 12 ≤ 0
9
k ≤ –– olur.
2
Buna göre, k nýn alabileceði 5 farklý tamsayý deðeri vardýr.
YANIT A
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
y E
70°
x
55°
D
y
z
C
[ED] çizilirse FÿAE ≅ EÿCD (K. A. K eþlik teoremi) eþ üçgenleri elde edilir. FED üçgeni ikizkenar olur.
Eþit açýlar yerlerine yazýlýrsa,
x + y + 70 = 180° den
x + y = 110° olur.
x + y + z = 180° den z = 70° olur.
α + 2z = 180° den α = 40° bulunur.
YANIT C
A(1, k) noktasý 3x + 2y – 12 ≤ 0 bölgesinde ve
A ∈ (BÿOC) olduðu için k ≥ 0 ve
x
55°
23
22.
A
α
3
24.
B
3k
α
12
R
K
3k
3
4
3k
A
5
O1
α
α
D
E
3k
[KE] ⊥ [DC] çizilirse
k
C
Arakesit dairesinin merkezi O2 , yarýçapý r olsun.
2
πr = 25π olduðundan r = 5 cm bulunur.
|KE| = 3 cm olur.
DÿEK ~ DÿCB den, |DE| = 3k, |EC| = k ve |AD| = |DE| den
|O1O2| = 12 cm,
týsýndan
|AD| = 3k bulunur.
[BE] çizilirse ADEB eþkenar dörtgen olur.
2
2
2
5 + 12 = R
nur.
BÿEC dik üçgeninde pisagor baðýntýsýnda,
2
9k = k + 16
2
O1O2A dik üçgeninde pisagor baðýn⇒
R = 13 cm (kürenin yarýçapý) bulu2
Kürenin alaný 4π R = 676π cm
k = M2
2
bulunur.
YANIT A
|DC| = x = 4k = 4M2 cm bulunur.
YANIT B
25.
A
xk
D
ak
B
3
E x
F
a
C
6
|FC| = a ise, CÿFD ~ CÿEA, |DC| = ak,
|AD| = xk olur.
CÿED ~ CÿBA dan
6 a⁄
k
— = —– ⇒ 3a = 6x ⇒ a = 2x
3
x⁄
k
23.
D 3 E
|EC| = 3x = 6 cm
α α 3
x = 2 cm bulunur.
C
YANIT A
x
12
x
α
O
A
x
B
15
[OE] ve [OC] ⊥ [BE] çizilirse OCED deltoid olur.
m(OéED) = m(OéEC) = m(EéOB) = α elde edilir.
26.
Buradan da |BE| = |OB| = 15 cm bulunur.
BCO dik üçgeninde pisagor baðýntýsýndan
2
2
2
x + 12 = 15 den x = 9 cm bulunur.
Tüm yanýtlar incelenirse C seçeneðinin yanlýþ olduðu görülür.
Bir doðru bir düzleme dik ise, onu taþýyan bütün düzlemler bu düzleme dik olur.
YANIT A
YANIT C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
24
29.
27.
y
B
D(0,12)
5
T
O1
5
O
A
2
3
3
K
2 E
C(2,8)
D
B(4,4)
C
O merkezli çemberde [OT] ⊥ [AB] ve [OK] ⊥ [CE] çizilirse
O
A(6,0)
x
d
|AT| = |BT| = 5 cm ve |CK| = |KD| = 3 cm olur.
O1 merkezli çemberde [O1B] ⊥ [AB
çizilirse |DL| = |LE| = 2 cm ve
ve [O1L] ⊥ [DE]
d nin eksenleri kestiði noktalar A(6,0), D(0,12) bulunur.
Gerekli oranlar yazýlýrsa, C(2,8), B(4,4) bulunur.
|DE| = x = 4 cm bulunur.
ÂOC = (2, 8) ve ÂOB = (4, 4) bulunur.
ÂOB . ÂOC =(4, 4).(2, 8) = 4.2 + 4.8 = 40 bulunur.
YANIT E
YANIT D
28.
y
d
M
r
B
r
A(8, 6)
10
6
10
O
8
C
30.
x
ax + by + cz + d1 = 0
ax + by + cz + d2 = 0
[AC] ⊥ Ox çizilirse, OCA dik üçgeninde
paralel düzlemleri arasýndaki
uzaklýk;
|d1 – d2|
h = ––––––––––––
——— baðýntýsý ile bulunur.
a2+b2+c2
|OA| = 10 br bulunur.
M
|OA| = |OB| den |OB| = 10 br
Buradan M(r, 10) elde edilir.
3x
d nin denklemi y = –– veya 3x – 4y = 0 bulunur.
4
3x + 4y – 12z + 5 = 0
3x + 4y – 12z – 8 = 0
|5 – (–8)|
13
— = 1 br bulunur.
h = ––––––––––––—
————— = 13
2 2
2
3 +4 +(–12)
M(r, 10) noktasýnýn 3x – 4y = 0 doðrusuna olan uzaklýðý
uygulandýðýnda
M
|3r – 40|
|MA| = ———– = r ⇒ r = 5 br bulunur.
5
YANIT B
YANIT C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
9
25
FEN BÝLÝMLERÝ–2 TESTÝ (Fen–2)
1.
I. (0-2t) zaman aralýðýnda L hareketlisi M yi –3
yor görür.
v
5.
ile gidi-
v vv v
v
v vv v
v
Özdeþ yaylarýn yay sabitleri k ise Þekil I de toplam yay sak , Þekil II de 2k dir.
biti ––
2
II. 2t de
yi
olduðundan K hareketlisi L
K=3 , L=2
büyüklüðündeki hýzla gidiyor görür.
III. 2t de
yi 4
m
k
2
TK
2π
=
TL
2π
= 3 , M = – olduðundan M hareketlisi K
büyüklüðündeki hýzla gidiyor görür.
K
Yanýt D
m
2k
TK
= 2 dir.
TL
Yanýt C
2.
K cisminin hareketi aþaðýya düþey atýþ, L ninki ise yukarý
yönlü düþey atýþtýr. K ve L karþýlaþýncaya kadar aldýklarý
6.
yollarýn toplamý h dir.
1 gt2 +
1 gt2
h = 0t + ––
0t – ––
2
2
v
v
Esnek çapýþmada kinetik enerji korunur.
Enerji konumundan,
v
v
v
v v
v ñv
v
v
1 m4 2
1 m 2 + ––
1 m 2
––
= ––
K
2
2
2
3 2= 2
h dir.
h = 2 0t → t = ––––
2 0
K
Yanýt D
K= 3
dir.
Yanýt E
3.
v
7.
m 2
K noktasýndaki tepki TK = mg + –––– dir.
r
+1 birim yükü K den M ye getirmekle yapýlan iþ, L den M
ye getirmekle yapýlan iþe eþittir.
v
v
2
m
L noktasýnda TL = –––– dir.
r
VKL = 0 dir.
Yanýt B
m 2
M noktasýnda TM = –––– –mg dir.
r
Buna göre, K, L ve M yollarý boyunca tepki kuvveti sürekli
azalýr.
Yanýt A
8.
Alternatif akým devrelerinde empedans(Z) aþaðýdaki diyagramla bulunur.
R = 5Ω
Z
4.
X = 12Ω
C
Y ýþýný 2F ten geldiði için kýrýldýktan sonra 2F ten geçece-
Z2 = R2 + XC2 = 25 + 144
ðinden M den de geçer X ve Y birbirine paralel olduðu için
ayný noktada kesiþirler.
Z = 13Ω
Yanýt D
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Yanýt E
26
9.
14.
Fotoelektrik akým þiddeti, sökülen fotoelektron sayýsýna
baðlýdýr.
Sökülen elektron sayýsý da ýþýk þiddetine baðlýdýr.
Dengedeki sisteme katalizör eklendiðinde ileri ve geri tepkimenin aktifleþme enerjisi ayný oranda düþtüðü için ileri
ve geri tepkime hýzý ayný oranda artar, tepkime ýsýsý ve
denge sabitinin deðeri deðiþmez.
Yanýt A
10.
Yanýt A
Enerjileri eþit olan ýþýmalarýnýn dalga boylarý eþittir.
15.
1. ýþýmanýn enerjisi 5 eV
Ag+(suda) + Cl–(suda) Kç=a2=1.10–10
+a mol/L
+a mol/L
a=10–5 mol/L
l. AgCl(k)
–a mol/L
2. ýþýmanýn enerjisi 3 eV
Pb+2(suda) + 2OH–(suda)
+b mol/L
+2b mol/L
ll. PbOH2(k)
–b mol/L
3. ýþýmanýn enerjisi 3 eV
Kç=4b3=4.10–15 b=10–5 mol/L
4. ýþýmanýn enerjisi 2 eV
5. ýþýmanýn enerjisi 1 eV dur.
–2
Mg+2(suda) + CO3 (suda)
+c mol/L +c mol/L
lll. MgCO3(k)
–c mol/L
Yanýt B
Kç=c2=4.10–8 c=2.10–4 mol/L
Yanýt B
11.
27
4
Al + He
13
2
30
X
15
30
1
X+ n
15
0
0
14Y + +1e
16.
2
2
6
3s2 3p2 3. periyot 4A grubu elementi
14Y 1s 2s 2p ______
pH < 7 ⇒ EH+R > 1.10–7; EOH R<1.10–7 pOH > 7
–
pH = pOH = 7 ⇒ EH+R = EOH R=1.10–7 çözelti nötr
–
pOH = 1 ⇒ EOH
Yanýt C
–
R
= 10–1 çözelti baz, bazlar Mg metali ile
tepkime vermez.
Yanýt D
12.
2
2
3
7X 1s 2s 2p
1
1Y 1s
2
2
8Z 1s 2s 2p
4
2 X
X X + Q1
2Y
Y Y + Q2
2Z
Z Z + Q3
17.
2
2
6 2 6 2
20X 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4. periyot 2A grubu elementi
Metal
2
Yanýt E
2
6
Y 1s 2s 2p 3p 3. periyot 7A grubu elementi Ametal
+2
X
Y–1
XY2
XY2
X+2 + 2Y–
2Y– + 2e–
13.
5
Tepkime hýzýný aktifleþme enerjisi büyük olan yani yavaþ
adým belirler, 1 adým yavaþ olduðuna göre
2
hýz =k.ENOR EH2R dir.
Y2
2F
2 mol atom
1F
1 mol atom
H2 deriþimine göre hýz baðýntýsý 1. derecedendir o halde
H2 deriþimi iki katýna çýkartýldýðýnda tepkime hýzý da iki
katýna çýkar.
Atom kütlesi
Eþdeðer–gram= –––––––––––
Deðerlik
Devreden 1 Faraday (1 mol elektron yükü) akým geçtiðinde anot ve katotta 1 eþdeðer gram madde toplanýr.
Yanýt D
Yanýt E
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
27
18.
21.
0,6 mol
C2H2
C2H4
_______ _______
Etilen
Asetilen
x mol (0,6 – x) mol
C2H4 + H2
A canlýsý balýk, B canlýsý kurbaða, C canlýsý da memelidir.
Bu üç canlý ancak omurgalýlar þubesinde birlikte incelenir.
Yanýt A
C2H6
1 mol 1 mol
x mol x mol
C2H2 + 2H2
C2H6
1 mol 2 mol
(0,6–x) 2.(0,6–x) mol
22.
x + 2.(0,6 –x) = x + 1,2 – 2x = 1
x = 0,2
C2H2 = x mol = 0,2 mol
C2H2 = (0,6 –x) mol = 0,6 – 0,2 = 0,4 mol
Yanýt D
Yanýt B
23.
19.
N kefesinde bulunan bakteriler 1 molekül glikozu parçaladýklarýnda, M kefesinde bulunan bakterilere göre daha
fazla miktarda CO2 ve enerji üretir. Her iki besiyerinde de
glikozun parçalanmasý sonucu termometrelerdeki sýcaklýk
seviyeleri yükselir. Terazide bulunan her iki kefe de kapalý olduðundan kefelerin toplam kütleleri deðiþmez.
Karbonhidratlar ile aminoasitler birbirinin izomeri deðildir.
Yanýt A
Hücrede iþlevsel veya yapýsal proteinlerin sentezi ribozomda gerçekleþtirilir. Oluþturulan proteinlerin glikoproteinlere çevrilmesi ise golgi cisimciðinde gerçekleþtirilir.
Yanýt B
20.
H2 katýlabilmesi için molekülün doymamýþ yapýda olmasý
yani pi (π) baðý içermesi gerekir.
H
24.
H
H–C–C–O–H
H
H
H
H
H–C–C–H
(C2H5OH)
Bir sinir kordonunda uyarýlma eþiði birbirinden farklý olan
çok sayýda sinir hücresi vardýr. Sinir kordonuna, þiddeti
gittikçe artan uyarýlar verildiðinde ilk olarak uyarýlma eþiði
düþük olan sinir hücreleri uyarýlýr. Bir sinir hücresine, þiddeti giderek artan uyarýlar verildiðinde sinir hücresi hep
ayný biçimde tepki oluþturduðundan aksiyon potansiyeli
de ayný kalýr.
(C2H4Br2)
Yanýt E
Br Br
H
H
C=C
Br
Br
H
H
(C2H2Br2)
H
H–C–C–C–H
H
H
H
H
H
H–C–C–H
H
(C3H8)
25.
(C2H6)
H
Yanýt C
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
Verilen bilgilerden X molekülünün RNA, Y molekülünün de
DNA olduðu anlaþýlmaktadýr. RNA molekülü DNA
molekülü üzerindeki bilgiye göre sentezlenir.
Yanýt A
28
26.
Her mitoz bölünme öncesi DNA eþlenmesi gerçekleþtiðinden generatif çekirdeðin sperm çekirdekleri oluþturmasý
sýrasýnda da DNA eþlenir.
Yanýt C
27.
1 numaralý damar içinde solungaçlardan vücuda daðýlan
temiz kan bulunduðundan kanýn O2 oraný fazla CO2 oraný
azdýr. 3 numaralý damar, böbrekten çýktýðý için amonyak
oraný 2 numaralý damara göre daha azdýr. Sindirim ürünleri 4 numaralý damarla kan dolaþýmýna katýldýðýndan
beslenmeden sonra bu damardaki monomer oraný artar.
Yanýt E
28.
Soyaðacýnda belirtilen özelliðin X kromozomunda baskýn
olarak taþýnabilmesi için, ailenin ilk erkek çocuðunun
annesinden bu baskýn özelliði almasý gerekir. Ancak soyaðacýnda annenin bu özelliði fenotipte göstermediði
görülmektedir.
Yanýt C
29.
Bitkideki organik moleküllerin tamamý fotosentez tepkimeleri ile oluþtuðundan fotosentez kökenlidir.
Yanýt B
30.
Tüplerin, tepkime hýzlarýna göre sýralanýþý III>II>I þeklindedir. Her tüpte ayný miktarda sükroz bulunduðundan
sindirim sonucunda oluþan toplam fruktoz miktarlarý ve
sindirimde harcanan su miktarlarý her üç tüpte birbirine
eþittir.
Yanýt D
GENEL DENEME 5 / ÇÖZÜMLER
29