cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tedavide yenilikler

Transkript

cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tedavide yenilikler
CİNSEL YOLLA BULAŞAN
HASTALIKLARDA
TEDAVİDE YENİLİKLER
Doç.Dr.İlgen ERTAM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Sifiliz
 Şankroid
 Lenfogranüloma venerum
 Molluskum kontagiozum
 Herpes Enfeksiyonları
 HPV

Sifiliz
T.pallidum etken
 Primer, Sekonder, Tersiyer ve Latent
 Şankr dış genital, vaginal ya da serviks
yerleşimli olabilir

Tedavi
Primer, sekonder ve erken latent (<2yıl)


Tek doz benzatin penisilin 2.4milyonU IM
Prokain penisilin 1.2milyon U IM 10gün
Penisilin alerjisi olan gebe olmayan hastada
 Doksisiklin 100mg 2x1 14 gün
 Tetrasiklin 500mg 4x1 14 gün



Penisilin alerjisi olan gebede
Eritromisin 500mg 4x1 14gün
ÖNERİLEN: Penisiline karşı desensitizasyon
Geç Latent Sy
 Benzatin penisilin 2.4 milyon U
 Hafta bir 3 doz

Şankroid-Yumuşak Şankr
H.ducreyi
 Ağrılı ülser (tek ya da multipl)
 Süpüratif LAP

Tedavi
Azitromycin 1gr tek doz
 Seftriaxon 250mg IM tek doz
 Siprofloksasin 500mg 2x1 3gün
 Eritromisin 500mg 3x1 7gün


3 ay sonra HIV ve Sy için retest yapılmalı
LGV
Chlamydia trachomatis
 Posterior vaginal duvar yerleşimi olabilir
 Papül
 Ülser
 Herpetiform vezikül
 Nonspesifik servisit ile başlar
 Ağrılı LAP ve anal yapışıklıklar, fistüle
kadar ilerler

Tedavi
Doksisiklin 100mg 2x1 14gün
 Eritromisin 500mg 4x1 14gün
 Tetrasiklin 500mg 4x1 14gün


Fluktuasyon veren LAP aspire edilmeli,
insize edilmemeli..iyileşme gecikebilir
Molluskum kontagiozum
Pox virus etken
 Göbekli papüller

Tedavi
Küretaj *
 Kriyoterapi*
 Elektrokoterizasyon
 Podofilin
 Retinoik asit
 Triklorasetik asit
 Kantaridin

Genital Herpes
Enfeksiyonları
En sık görülen genital ülserasyon nedeni
 HIV bulaşmasında önemli

HSV
Kronik, yaşam boyu süren bir enfeksiyon
 HSV-1 ve HSV-2 (sık) etken
 Çoğu hasta (%70-80) herpes enfeksiyonu
olduğundan habersiz ya da tanı konmamış
 İntermittan olarak virus yaymakta
 Bulaşma sırasında hasta asemptomatik

Klinik

Akut atak
Vulvit, vajinit, servisit
Gluteal, perineal lezyonlar
Adenopati
Dizüri

Rekürren herpes subklinik ya da daha sınırlı lezyon

Rekürrens sıklığı primer enfeksiyonun şiddeti ile orantılı
4-7rekürrens/yıl





Genital herpes
Genital herpes
Açılmış veziküller
sonrası eksülserasyon
ve ülserasyonlar
Genital herpes
Genital herpes
Tedavi

Akut ilk atakta mutlaka antiviral tedavi
başlanmalı

Virus bulaşması, ağrı ve iyileşme süresine etkili
Latent enf.u engellemez, rekürrens sıklığı, risk
ve şiddetini etkilemez


İmmunsupresif hastada (HIV+) deri lezyonu
iyileşene kadar tedavi sürdürülmeli
İlk atak tedavi
Asiklovir 400mg 3x1 7-10gün
 Asiklovir 200mg 5x1 7-10gün
 Famsiklovir 250mg 3x1 7-10gün
 Valasiklovir 1gr 2x1 7-10gün

Rekürren genital herpes tedavi

>6 atak/yıl endike

Özel durumlarda daha az atakta da başlanabilir
(Partnerin seronegatif olması…)
%70-80 hastada rekürrensleri önleyici



Etkinlik ve güvenirlik asiklovirde 6 yıl
Valasiklovir ve famsiklovirde 1 yıl
Yılda bir kez hastayla devamı konusunda
görüşülmeli

Supresyon tedavisi
Asiklovir 400mg 2x1
 Famsiklovir 250mg 2x1
 Valasiklovir 500mg 1x1 (daha az etkili)
 Valasiklovir 1gr 1x1


Famsiklovir viral saçılmanın
engellenmesinde daha az etkili
Resiquimod %0.01 jel rekürrensleri
azaltmada etkili*
 2-3 kez/hafta

*Int J Dermatol 2010 49 7 733-49.
Rekürren genital herpeste
atak tedavisi

Prodrom ya da ilk gün içinde başlanmalı

Asiklovir 400mg 3x1 5 gün
Asiklovir 800mg 2x1 5 gün
Asiklovir 800mg 3x1 2 gün
Famsiklovir 125 mg 2x1 5gün
Famsiklovir 1000mg 2x1 1 gün
Valasiklovir 500mg 2x1 3 gün





HIV+ hastada
Dirençli, atipik, nekrotik lezyonlar olabilir
 Daha şiddetli atak

Aynı dozda tedavi
 Asiklovir direnci olabilir!
 Foscarnet (FDA+), cidofovir (CDC
öneriyor), imiquimod

Gebede genital herpes
Doğuma yakın enf da risk %30-50
 Rekürren enf. olan annede ya da gebeliğin
ilk yarısında enf geçirme durumunda risk
<%1
 Asiklovir C grubu

HSV Aşısı

Önlem ve tedavi için aşı çalışmaları
FazIII çalışmada ( seronegatif kadında)
glikoprotein-D-alumMPL aşısı-HerpeVac (%73 semptomları önleyici)


Vector, atenüe ve canlı aşı çalışmaları* (ICP10PK-HSV2,
Rekombinan glikoprotein)

HSP temelli (HerpV) aşı ile HSV-2’ye karşı CD4 ve CD8 T hücre
yanıtının arttığı gösterilmiş (SC,0,2,4.haftalar)**.

*Bernstein DI. Safety and imunogenicity of glycoprotein-Dadjuvant genital herpes vaccine. Clin
Infect Dis. 2005;40:1271-81.
**Wald A et al. Vaccine. 2011 Sep 21. Safety and immunogenicity of long HSV-2 peptides
complexed with rhHsc70 in HSV-2 seropositive persons.

Araştırma aşaması

clinicaltrials.gov
Tenofovir gel %1 vajinal uygulama virus
yayılmasınım engellenmesinde etkili
(FazII)
 AIC316 yeni HSV-2 oral tedavi Faz II

HPV Enfeksiyonları
Çoğu asemptomatik (%50) ve subklinik
 Condyloma accuminata ya da benin
genital siğiller….HPV 6,11 (nadiren
anogenital malinitelerde +)


Onkojenik HPV 16,18, 31,33,45….servikal,
penil, vulvar, anal, orofaringeal
kanserlerden sorumlu
Klinik
Klinik görünüm tanı için yeterli
Ancak,
 Tanı kesin değilse
 Tedaviye dirençli ise
 Atipik ise
 Tedavi sırasında kötüleşiyorsa
 Pigmente, endüre, kanamalı,ülsere verrüler ise
BİYOPSİ alınmalı

Tedavi

Henüz HPV enf da kür mümkün değil
Mevcut tedaviler lezyonun destrüksiyonuna
yönelik
Rekürrensler sık %25-67
Tedavi partnere bulaşı önlemiyor
Kondom kullanımı bulaşı önlemede yetersiz
Partner sayısının önemli olduğu vurgulanmakta

Subklinik enfeksiyon spontan gerileyebilir





Tedavi seçimi
Verrü büyüklüğü
 Lokalizasyonu
 Sayısı
 Morfolojisi
 Hastanın tercihi
 Yan etki
 Maliyet
 Doktor tercihi

Kanıt düzeyine göre

Sitotoksik- antiviral ajanlar


Podofilotoksin %0.5 (1)
Cidofovir %5 krem (3), intralezyonel (3)

Fiziksel Destrüktif Yöntemler


Kriyoterapi (1)
TCA (1)
Elektrokoter (1)
Eksizyon(1)
Lazer (2)

İmmundüzenleyiciler

İmikuimod %5 krem (1)
Deri test antijenleri ile intralezyonel immunoterapi (2)




Evde Uygulanabilir Tedaviler

Podofilox %0.5 solüsyon ya da jel

%0.15 krem
2x1 3 gün tedavi…. 4gün ara
 4 siklusa kadar devam
 10 cm üstünde uygulanmamalı
 6-8 sa sonra yıkanmalı
 Gebelerde kontrendike
 En sık yan etki… eritem ve erozyon








Imiquimod %5 krem (Aldara)
TLR7 ve 8 aracılığıyla etkili… sitokin salınımını
ve Ag sunan dendritik h. uyarır.
Haftada 3 kez 16 haftaya kadar
6-10 saat sonra su ve sabunla yıkanmalı…
Yan etki… irritasyon-erozyon gelişimi
Pahalı
Cox JT, Petry KU, Rylander E, Roy M. Using imiquimod for genital warts in
female patients. J Womens Health (Larchmt). 2004 Apr;13(3):265-71.
Sinekateşinler %15 pom.
 3x1 16 haftaya kadar
 Antiproliferatif, antitümör etkisi var
 Yan etki…irritasyon
 HIV+ ve HSV enf varlığında kullanılmamalı



Br J Dermatol. 2010;162(1):176-84.
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011;25(3):345-53
Hastanede Uygulanan Tedaviler









Kriyoterapi**
Podofilin resin %10-25**
TCA %30,50,70,90 (gebede kullanılabilir)**
Koter
Eksizyon
Lazer (Co2, PDL)
5-FU %5 krem (haftada 2 kez)
Kantaridin
Fotodinamik tedavi
Sistemik immundüzenleyiciler
ve
antiviral ilaçlar
IFN….topikal, IL ya da sistemik
(etki sınırlı) Yeni topikal taşıyıcı sistemler*


Simetidin Th1 aktivasyonu (IL-2 ve IFN salınımı)

Cidofovir

*Biphasic vesicles for topical delivery of interferon alpha in human volunteers and
treatment of patients with human papillomavirus infections. Curr Drug Deliv.
2011;8(3):307-19
Lokal hipertermi 42-45 C..
 IFN- α,-β, -γ
 Jak-STAT yolağı


Local hyperthermia could induce antiviral activity by endogenous interferondependent pathway in condyloma acuminata. Antiviral Res. 2010
Nov;88(2):187-92.
Koruyucu Aşı

L1 major kapsid protein-VLP
Gardasil (HPV6,11,16,18) 9-26 yaş
Cervarix (HPV16,18)
0,2,6. ay
5 yıl koruyucu
24-45 yaş kadında da koruyucu*

*Br J Cancer. 2011 28;105(1):28-37





Terapötik aşı

HPV proteinlerinin immunstimülanlarla kombinasyonu
Ya da

Dendritik hücre ya da DNA ekspresyon vektörlerini
içeren aşılar

Canlı atenüe ya da DNA vektörleri, E6 ve E7 onkoprotein
içeren aşıların güvenliği tartışmalı
.





TA-CIN (Tissue Antigen-CIN)
HPV16 L2 E6 E7 içeren füzyon proteini
FazII
%63 tam remisyon
Hibbitts S. TA-CIN, a vaccine incorporating a recombinant HPV fusion
protein (HPV16 L2E6E7) for the potential treatment of HPV16-associated
genital diseases. Curr Opin Mol Ther. 2010 Oct;12(5):598-606.

Sonuç olarak, bir toplum sağlığı sorunu
olan HSV ve HPV’ ye bağlı enf lar
yayılmaya devam ettikçe yeni tedavi
alternatifleri de gündeme gelmeye devam
edecektir