2016 tarihinde imzalanmıĢtır. De

Transkript

2016 tarihinde imzalanmıĢtır. De
SÖZLEŞMEDİR
Bu sözleĢme aĢağıda isimleri
……/…..2016 tarihinde imzalanmıĢtır.
zikredilen
taraflar
arasında
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü – Bursa Devlet Tiyatrosu
Adres: Bursa Devlet Tiyatrosu
Atatürk Caddesi Heykel
Osmangazi-Bursa/ TÜRKĠYE
VAT.No : 2940036261
Tel: + 90 224 221 29 44
Fax :+ 90 224 222 51 46
E-mail: [email protected]
bundan böyle sözleĢme içinde “TİYATRO” olarak anılacaktır
ve Slovakya, Slovak Ulusal Tiyatrosu
Adres: Slovak Ulusal Tiyatrosu
Pribinova 17, 819 01 Bratislava, Slovakia
Organisation ID: 00 164 763
VAT.No. SK 2020829954
Tel : +421 2 204 72 501 / +421 2 204 72 510
E-mail: [email protected]
bundan böyle sözleĢme içinde “TOPLULUK” olarak anılacaktır.
Taraflar adına bu sözleĢmede imzası bulunan temsilciler, sözleĢmeyi
imzaya tam olarak yetkili olduklarını, sözleĢmenin tüm edimlerinin yerine
getirilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini kabul ve
taahhüt ederler.
1
A- SÖZLEġMENĠN KONUSU
Taraflar aĢağıda takvimi verilen, “Valéria Schulczová, Roman Olekšák”
yazıp, “Valéria Schulczová ” in yönettiği “Leni” adlı oyunun toplulukça,
12-27 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacak Devlet Tiyatroları Bursa,
3.“Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali”nde sergilenmesi
konusunda, anlaĢma metnindeki belirtilen koĢullar altında, anlaĢmaya
varmıĢlardır.
B-SÖZLEġMENĠN TAKVĠMĠ
15 MART 2016 Bursa‟ya VARIġ
16 MART 2016 Prova,Set Kurulumu,Performans(Bursa Ahmet Vefik PaĢa Sahnesi saat:20:00)
17 MART 2016 Performans(Bursa Ahmet Vefik PaĢa Sahnesi saat:20:00)
18 MART 2016 Kültürel Gezi ve Dinlenme
19 MART 2016 Bursa‟dan AyrılıĢ
C-TĠYATRONUN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
1- Tiyatro, sözleĢmeye konu oyunun gösterimi için topluluğa sahne,
destekleyici malzeme, enerji, yeterli iĢ gücü ve topluluk tarafından
kendisine gönderilecek olan oyunun Türkçe çevirisine istinaden,
temsilde Türkçe alt yazıları teknik olarak sağlamakla yükümlüdür.
2- Tiyatro, bu sözleĢme ekinde (ek 1) bulunan ve toplulukça daha
önceden kesin sayısı verilen topluluk üyelerinin; Bursa‟daki
3. „Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali‟ne katılımı için Ģehir içi ulaĢım,
konaklama (oda,kahvaltı) ve günlük 25€ karĢılığı Türk Lirası
yevmiyelerini (Öğle ve akĢam Yemeği Ġçin) karĢılamayı kabul ve
taahhüt eder. Listede adı geçen herkese ( Jana Kocianova hariç)
festivale katıldıkları süre içerisinde toplamda 100€ karĢılığı Türk
Lirası Tiyatro tarafından ödenecektir.
3- Ġstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı –Bursa ve Bursa-Ġstanbul
Sabiha Gökçen Havaalanı UlaĢımını ve Bursa içinde
gerçekleĢecek tüm ulaĢım organizasyonunu sağlayacaktır.
4- Ek 1‟deki üye listesi bu sözleĢmenin bağlayıcı bir parçasını teĢkil
eder.
5- Tiyatro, tüm gelirleri, tasarruf yetkisi, pazarlama ve reklam hakkı ve
yerel vergileri kendine ait olmak üzere oyunların bilet satıĢ hakkına
tek baĢına sahiptir.
2
6- Tiyatro, Topluluğa
ödemeyecektir.
belirtilen
dıĢında
herhangi
bir
ücret
7- Basın dahil tüm tanıtım tiyatro tarafından yapılacaktır.
8- Tiyatro, topluluk üyelerinin gerekli vize, çalıĢma ve gerekli tüm
izinlerinin alınması için toplulukla iĢbirliği içinde olacaktır.
9- Tiyatro, oyunun sergilenmesi
alınmasından sorumludur.
için
gereken
yasal
izinlerin
10- Tiyatro, topluluk üyelerinin yaĢanacak sağlık problemlerinden
doğan masrafları karşılamaz.
11- Tiyatro, topluluğa ait olan dekor taĢıma kamyonuna park yeri
sağlayacaktır.
12- Tiyatro, her performans için topluluğa bilet satıĢ raporunu
sunacaktır. Rapor topluluğa performanstan 14 gün sonrasına
kadar sunulmalıdır. Rapor toplam satılan bilet sayısını ve toplam
geliri içermelidir.
D-TOPLULUĞUN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
1- Topluluk yukarıda takvimi verilen oyunları, takvime uygun bir
biçimde sergilemeyi taahhüt eder.
2- Topluluk, bu sözleĢmede eki (ek 2) bulunan teknik ekipman
listesi dıĢında oyunu sergilemek için zorunlu bulunan dekor,
maske, kostüm, ıĢık ve video sistemi ve özel efektleri sağlamayı
kabul ve taahhüt eder.
3- Topluluk, Tiyatro‟nun tanıtım yapabilmesi için; gerekli tüm bilgi ve
belgeleri Tiyatroya iletmeyi taahhüt eder. Bu bilgi ve belgeler eposta yolu ile de Tiyatro‟ya iletilebilir. Eksik ve/veya geç gönderilen
bilgi ve belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan Tiyatro sorumlu
tutulamaz.
4- Topluluk oyunun müzikleri de dahil olmak üzere tüm telif
haklarının alınmasından ve gerekli telif ücretlerinin ve yurt dıĢı
vergilerinin ödenmesinden sorumludur. Telif hakları konusunda
yaĢanacak yasal çekiĢmelerde Tiyatro taraf değildir.
3
5- Son oyunun sergilenmesini müteakip topluluk sahneyi derhal
boĢaltacak ve aldığı Ģekilde tiyatroya teslim edecektir. Bu eylemin
gerçekleĢebilmesi için Tiyatro, topluluğa gerekli iĢgücü yardımında
bulunur.
6- Otel rezervasyonlarının sağlıklı yapılabilmesi için topluluk, teknik
personel de dahil olmak üzere tüm grubun tam ve kesin listesini
oda eĢleĢmesi ile birlikte Tiyatroya iletmekle yükümlüdür. Kesin
listeden sonra eklenecek yeni personelin giderleri Tiyatro
tarafından karĢılanmaz.
7- Topluluk, tüm personelin belge ve vizelerinin yasal yollarla elde
edildiğini ve halen geçerli olduğunu beyan eder. Aksi durumda
yaĢanacaklardan Tiyatro, herhangi bir cezai ya da hukuksal
sorumluluk kabul etmez.
8- Topluluk, Türkiye‟de bulunacağı süre için bütün grup elemanlarına
hayat ve sağlık sigortası yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Tiyatro
topluluk personelinin yaĢayacağı kaza ve sağlık problemlerinden
sorumlu değildir.
E-KAYIT VE YAYIM HAKLARI
Oyunun tüm yayın hakları topluluğa ait olmak üzere Tiyatro,
tanıtım ve arĢiv amaçlı olmak kaydı ile sergilenecek oyunun
ancak 3 dakikalık bir bölümünü kaydedebilir.
F-TEKNĠK KOġULLAR
Bu sözleĢmenin bölünmez parçası olmak üzere oyunun
sergileneceği tiyatronun tüm teknik Ģartları bu sözleĢmeye
eklenmiĢtir.
G-KUSURSUZ ĠMKANSIZLIK HALLERĠ
1- Ön protokol ile bu sözleĢmenin imzasını müteakip yaĢanacak
kusursuz imkansızlık hallerinde taraflar oluĢacak herhangi bir
zarardan sorumlu değildirler. SözleĢme yürürlükte iken,
Tiyatroca ve Toplulukça öngörülemeyen sebeplerden dolayı
tiyatronun kapanması, savaĢ, iç savaĢ, doğal afet, isyan, ağır
iktisadi bunalım, yangın, salgın hastalık ve taraflarca
4
öngörülemeyen baĢkaca herhangi bir durumda oluĢacak
zararlardan taraflar sorumlu olmayacaktır.
2- Ölüm, hastalık ya da herhangi baĢka bir zorlayıcı neden ile
topluluğun sanatçı bir üyesinin yokluğunda, daha önce kastı
ilan edilmiĢ ve tanıtımı bu Ģekilde yapılmıĢ olan oyunun
sergilenebilmesi için Topluluk, anılan sanatçı ile eĢ değer
nitelik ve seviyede baĢka bir sanatçıyı ikame etmeyi kabul ve
taahhüt eder.
3- Eğer performans Tiyatro tarafından iptal edilirse, Topluluğun
kanıtlanmıĢ tüm masraflarını Tiyatro karĢılamakla yükümlüdür.
4- Eğer performans öngörülemeyen sebeplerle iptal edilirse, her
iki tarafta giderlerini açıklayarak tahakkuk edecektir.
5- Eğer performans Topluluk tarafından iptal edilirse, Tiyatronun
kanıtlanmıĢ
tüm
masraflarını
Topluluk
karĢılamakla
yükümlüdür.
H-FESĠH
Bu sözleĢme tarafların rızası ile ilk oyunun sergilenmesinden
30 gün önce karĢılıklı olarak feshedilebilir.
I-YETKĠ VE DĠĞER KOġULLAR
1- Taraflar bu sözleĢmenin sağlıklı ifası için gerekli tüm çabayı
gösterirler. AnlaĢmazlıklar öncelikle barıĢçı yollarla çözülür.
Taraflar sözleĢmenin tüm içeriğini okuduklarını ve anladıklarını
kabul ve beyan ederler.
2- Bu sözleĢme tarafların rızası dıĢında tek taraflı olarak
değiĢtirilemez. SözleĢme üzerinde sonradan yapılacak imzasız
ve parafsız eklenti, kazıntı ve silintiler geçerli değildir.
5
3- UyuĢmazlık halinde sözleĢmeye Türk Hukuku uygulanacak
olup, uyuĢmazlıkların hallinde Bursa Mahkeme ve Ġcra Daireleri
yetkilidir.
4- Dil konusunda anlaĢmazlık çıktığı takdir de, sözleĢmenin
Ġngilizce versiyonu kabul edilecektir.
5- Bu
sözleĢme
6
sayfadan
ibaret
olup
…………………….tarihinde,……………………‟da
3
kopya
(Ġngilizce, Türkçe, Slovakça) olarak hazırlanmıĢ olup imza
tarihinden itibaren geçerlidir.
Tiyatro Adına
T.C. Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü
Bursa Devlet Tiyatrosu
Topluluk Adına
Slovak Ulusal Tiyatrosu
Organisation ID: 00 164 763
VAT.No. SK 2020829954
Genel Müdür
VAT.No : 2940036261
MÜDÜR
Ömer Naci TOPÇU
Marian CHUDOVSKÝ
ĠMZA
ĠMZA
…./…./2016
…./…./2016
Slovak Ulusal Tiyatrosu
Drama Müdürü
Roman POLÀK
ĠMZA
…./…./2016
6
EK 1
LENĠ TURNE LĠSTESĠ
1.Juraj BACA
2.Monica OLANOVA
3.Miriam KĠCĠNOVA
4.Kristina LETENAYOVA
5.Jaroslav MACKOV
6.Patric PACES
7.Lubomir PAULOVĠC
8.Martin POLAK
9.Maria PROCHAZKOVA
10.Jana KOCĠANOVA
11.Zdena STUDENKOVA
12.Viliam SVARDA
13.ġöför
14.ġöför
ODA EġLEġMESĠ LĠSTESĠ
TEK KĠġĠLĠK ODALAR
1. Studenková Zdena
2. Paulovič Ľubomír
3. Letenayová Kristína
4. Bača Juraj
ÇĠFT KĠġĠLĠK ODALAR
1. Mackov Jaroslav - Polák Martin
2. Švarda Viliam - Pačes Patrik
3. Kičiňová Miriam - Olanová Monika
4. Procházková Mária- Kocianova Jana
5. ġöför- ġöför
4 Tek kiĢilik oda ve 5 Çift kiĢilik oda Tiyatro tarafından sağlanacaktır.
7
EK -2 TEKNĠK TALEPLER
Makine Listesi :
1- MITSUBISHI LVP X-400 BU PROJECTİON MACHINE :
3100 ANSILUMEN .
STANDART OBJECTĠF.( ORJĠNAL )
ZOOM IN – ZOOM OUT
NO LENS SCROLL
NO SHUTTER CUT
NO SHOW.
2- SANYO PRO X TARAX PLC-XP57L / KEG – XP57L00 PROJECTİON CİHAZI :
5000 ANSILUMENT
LARGE SCALE OBJECTIF
NO : ZOOM IN – ZOOM OUT ÖZELLĠĞĠ
ONLY VERTICAL LENS SCROLL
NO: SHUTTER CUT.
NO SHOW ( IT HAS)
PROJECTİON CURTAIN :
FOR FRONT PROJECTĠON
With : 2.93 cm
Heıght : PORTER AĞZINDAN SAHNE TABANINA KADAR ĠNĠYOR.
READER GRUP :
SONY DVD PLAYER
BURSA STATE TEHATRE SOUND PROPS
01
02
03
04
05
06
07
08
: STAGE BACK MONITOR COLUMSS ( RIGHT AND LEFT ) EV SX300
: STAGE SIDE MONITOR COLUMSS (RIGHT AND LEFT) EV SX300
: STAGE BOX ( LEFT RIGHT ) ( 16 MIC 8 LINE x 2 )
: STAGE SOUND ROOM
: STAGE FRONT CENTER COLUMSS ( LEFT 2 – RIGT 2 ) EV ZX4
: STAGE FRONT SUBWOFER ( LEFT-RIGHT ) EV RX-218 SUBWOFER
: SALOON SURROUND SYSTEM ( LEFT 4 – RIGT 4 ) EVID 6.2
: MĠDAS SĠENA ANOLOG 40 CHANNESL SOUND MIXER ( 16 AUX
ÇIKIġI )
09 : SOUND PALYER GRUB
SD PLAYER ( SDJ 1 ) ( DOUBLE BOARD )
MD CD COMBĠNE ( TASCAM MD-CD 1 )
MD PLAYER ( SONY E10 )
MD PLAYER ( TASCAM MD-350 )
CD PLAYER ( TASCAM CD-x1700 ) ( DOUBLE CD )
10 : LAPTOP PC ( INTEGGRATED TO SOUND SYSTEM )
11 : 1 NO RACK ( MĠCROFONE VE EFFECT GRUB )
DĠGĠTAL SAUND SYSTEM PROCESSOR 24 BĠT ( EV Dx38 )
EFFECT PROCESSOR ( YAMAHA SPx2000 )
SABĠN DĠGĠTAL EQ ( 3 ADET )
8
PACH PANEL ( 3 ADET)
WIRELESS NECK MĠCHROPHONE SHURE ( 6 ADET )
WIRELESS HAND MĠCROPHONE SHURE ( 2 ADET )
12 : 2 NOLU RACK ( ANFĠ GRUBU )
Tiyatro yukarıda belirtilen teknik ekipman dıĢında ekstra malzeme
sağlamayacaktır.
Kamyon BoĢaltma –4 Sahne Elemanı Yardımcısı (2 Saat)
Dekor Kurulum –4 Sahne Elmanı Yardımcısı (2,5 Saat)
IĢık Kurulumu –2 IĢık Teknisyeni (3 Saat)
Ses KuruĢumu –1 Ses Teknisyeni (2 Saat)
Dokor Sökülümü ve Kamyon Yükleme –4 Sahne Elemanı Yardımcısı (2,5 Saat)
9