Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Transkript

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi
Ek-1(form)
ÜCRET KARġILIĞI SĠGORTALI OLARAK ÇALIġACAK
USTAÖĞRETĠCĠLERĠN BAġVURU DĠLEKÇESĠ
01.12.2008/007066(11.mad.) -13.05.2011 Tarih ve 2275 Sayılı Yönergenin 9. Maddesi
FOTOĞRAF
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Yeri / Tarihi
Medeni Hali
Mezun Olduğu Okul: DOKTORA ( ) YÜKSEK LĠSANS ( ) LĠSANS ( ) ÖNLĠSANS ( ) MESLEK LĠSESĠ ( ) GENEL LĠSE ( ) ORTAOKUL( )
ĠLKOKUL ( )
DURUMU:Emekli( ) Emekli Öğretmen( ) Kamu Kurumu Personeli( ) Diğer( )
Doktora, Yüksek Lisans, Lisan ve Ön Lisans Mezunları Ġçin Bitirdiği Okula Ait Mezuniyet Bilgileri
Üniversite / Enstitü
Fakülte / Yüksekokul
Bölüm / Alan
Yan Alan (varsa)
Formasyon
Varsa BaĢka Belgeler (kurs, seminer, vb.)
Görev almak istediğiniz kurslar:
Not: Görev almak istediğiniz kurs ana
branĢınız olmalıdır.
Var ( )
Yok ( )
1.
……………………………………………………………
2.
.…………………………………………………………..
3.
.…………………………………………………………..
Meslek Lisesi, Genel Lise ve Ortaokul Mezunları Ġçin Bitirdiği Okula Ait Mezuniyet Bilgileri
Meslek Lisesi/Genel Lisenin Adı
Meslek Lisesinin Alanı/Dalı
Varsa Ustalık Belgesinin Alanı
Usta Öğreticilik Belgesi
Varsa BaĢka Belgeler (kurs, seminer, vb.)
Görev almak istediğiniz kurslar:
Not: Görev almak istediğiniz kurs ana
branĢınız olmalıdır.
Var ( )
Yok ( )
1.
……………………………………………………………
2.
.…………………………………………………………..
3.
.…………………………………………………………..
HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
GÖLCÜK
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak iĢlemlerden doğacak
hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ederim.
Gölcük merkez veya merkeze bağlı mahallelerde idarenizce uygun görülecek yerde Ek Ders Ücret KarĢılığı USTA
ÖĞRETĠCĠ olarak görev almak istiyorum. Görev verilmesi halinde göreve baĢlamadığım veya görevi mazeretsiz olarak
bıraktığımda bir daha görev almamayı taahhüt edip, görevi bırakmam gerektiğinde ise en az On (10) gün önceden haber
vereceğimi veya bırakma talebinden sonra on(10) gün bekleyeceğimi ve arka/ikinci sayfadaki sözleĢme Ģartlarını kabul
ettiğimi beyan ediyorum.
Gereğini arz ederim.
………./………./2016
Adı SOYADI
(imza)
ADRES
:
……………………………………………………………………………………………….……………..
Ev veya ĠĢ No :……………………………
Cep No
:…………………………....
e-mail: ……………………….@………………
Ek:1.2(Form)
EKLER
:(BaĢvuru belgeleri):
Yukarıdaki Fotoğraflı Dilekçe Örneği.
Diploma veya Mezuniyet Belgesi veya ÇıkıĢ Belgesinin Fotokopisi. (Aslı baĢvuru esnasında gösterilecek)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Eylül 2016 ayına ait Adli Sicil Kaydı.
ĠĢ Yeri Hekiminden Alınan Sağlık Raporunun Aslı.
(Varsa) MEB veya YÖK onaylı Sertifika, Kurs, Seminer belgesi (Genel Lise ve ortaokul mezunları için en az
800”Sekiz Yüz” saat)
7- ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı Belgesi (Olmayanlar için kurumdan alınacak onaylı kurs baĢvuru formu)
8- Temel Bilgisayar Kullanım Sertifikası. (Olmayanlar için kurumdan alınacak onaylı kurs baĢvuru formu)
NOT :1-BaĢvurular; 05.09.2016 Pazartesi günü baĢlar, 30.09.2016 cuma günü sona erer.
2-BaĢvuru evrakları telli dosya içinde üzerine ad ve soyadı yazılarak belirtilen zamanda getirilecektir.
3-Sağlık raporu ve sicil kaydının her yıl yenilenmesi mecburidir.
4-BaĢvuru evrakları eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
5-BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır.
-UZMAN VE USTA ÖĞRETĠCĠ ġARTLARI –
123456-
1. Bu sözleĢme 657 sayılı devlet memurları kanunun 89. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Görevlendirmeler bu madde kapsamında hazırlanır ve yürütülür.
Madde 89 – “(DeğiĢik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Her derecedeki
eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya
yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluĢlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması
halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek
ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve
diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.”
2. Usta öğreticiler, Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce belirtilen mesai saatlerine uymakla ve tespit
edilen ya da uygun görülen yerlerde görev yapmakla yükümlüdürler.
3. Usta öğreticiler, çevresi ile uyum içinde olmak; merkez müdürlüğünü en iyi bir Ģekilde temsil etmek;
kurumun Web Sitesinde yayınlanan ilgili duyuruların gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.
4. Usta öğreticiler, açılan sergilere ürün vermek; sergilerde verilen görevleri yapmak; yapılan yarıĢmalara
katılmak; eser göndermek; merkezce yapılan toplantılara katılmak ve istenildiğinde belirtilen yere
kursiyer getirmekle yükümlüdürler.
5. Usta öğreticiler kurs planlarını kurs süresi 100(Yüz) saatten fazla olan kurslar için en geç kursun
baĢlamasından sonraki 5(BeĢ) gün içinde; diğer kurslar için ise 3(üç) gün içinde idareye teslim etmekle
yükümlüdürler.
6. Merkez müdürü yönetmelik gereği kursu kapanan usta öğreticiyi bir baĢka kursta muvafakatini de
alarak görevlendirebilir.
7. Usta öğreticilerin SGK ile ilgili iĢ ve iĢlemleri kurs süresi içinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce
yürütülür ve sonuçlandırılır.
8. Usta öğreticiler, kurumca istendiği takdirde E-Yaygın sistemine kursiyer kayıtlarını devamsızlık ve not
bilgilerini girmekle yükümlüdürler. Kurs belgeleri usta öğretici nezaretinde hazırlanır ve belge defteri
imzalanır. Kurs ve kursiyer evrakları eksik olan usta öğreticilerin kursla iliĢiği kesilir.
9. Usta öğreticiler, zikredilen Ģartlarından birini yerine getirmediği veya Yaygın Eğitim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine uymadığı takdirde Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce görevlerine son
verilir.
10. SözleĢmenin süresi:
Usta Öğretici ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan akit hükümlerince, bu sözleĢme
usta öğreticinin kursunun açıldığı tarihte baĢlar; kurs bitiminde sona erer. Ancak 2016-2017 Eğitim Öğretim
Yılı içinde olmak kaydıyla kurumumuzca yeni bir kurs açılması durumunda devam eder. Bu sözleĢme
31/08/2017 tarihinde hiçbir itiraza lüzum kalmadan kendiliğinden sona erer.
2016-2017 Öğretim yılı için; iĢ bu sözleĢme taraflarca okunup imza altına alınmıĢtır.
USTA ÖĞRETĠCĠNĠN :
………./………./2016
ADI SOYADI :………………………
ĠMZASI : …………………….
GÖLCÜK HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRÜ
………./………./2016
ADI SOYADI: Mehmet Hafiz ARVAS
ĠMZASI :
……………………..
Ek:1.3(Form)
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖLCÜK
Kurumunuzda usta öğretici/uzman olarak görev almak istiyorum.
“Mille Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin
Bakanlar Kurulu Kararı (Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350) Ders ücreti karĢılığında
görevlendirme MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; b) Ġlgili mevzuatında
belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; 1) Resmî görevi bulunanlara
haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve
teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.”
Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince aĢağıda belirtilen Ģarları yerine
getireceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.
1. BaĢka bir Resmî kurumda/iĢ yerinde çalıĢanların(18/06/1984 tarih ve 18435 Sayılı Resmi Gazete’nin
Mükerrer Sayısında Yayımlanan 217 Sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı Görevleri Hakkında KHK’nin 2.
Maddesi gereğince Belediyeler, Genel ve Katma Bütçeli Ġdareler, Ġl Özel idareleri, KĠT’ler, Meslek
KuruluĢları, Kamu bankaları ile bağlı kuruluĢlarda çalıĢanlar) Halk Eğitimi Merkezleri ve MEB
kurumları dâhil haftalık 10(On) saatten fazla ders alamayacağını;
2. BaĢka bir kurumda çalıĢmayanların diğer Halk Eğitim Merkezleri ve MEB kurumları dâhil haftalık
40(Kırk) saatten fazla ders alamayacağını;
3. Emeklilerin diğer Halk Eğitim Merkezleri ve MEB kurumları dâhil toplam 30(Otuz) saatten fazla ders
alamayacağını;
4. BAĞKUR çalıĢanı isem SGK’lı olduğum takdirde BAĞKUR ile iliĢiğimin kesileceğini;
5. Birinci maddede belirtilen kurumlarda çalıĢtığım halde haftalık 10(On) saatten fazla görev aldığım
takdirde görevimin fesholunacağını ve adıma tahakkuk etmiĢ olan ödemeleri de geriye ödeyeceğimi
kabul ve taahhüt ederim.
Herhangi bir iĢte(kamu/özel) çalıĢmıyorum. (ÇalıĢmaya baĢladığımda Kurumunuzu
bilgilendirmeyi taahhüt ederim.
ÇalıĢıyorum.
ĠĢ Yeri Bilgilerim:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………./………/2016
Adı ve Soyadı:………………………………..
Ġmza
:………………………………..
T.C. Kimlik No:……………………………….
GSM Telefonu:05……-……………………..
ĠletiĢim
Adresi:…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
.

Benzer belgeler

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi - GÖLCÜK

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi - GÖLCÜK Gölcük merkez veya merkeze bağlı mahallelerde idarenizce uygun görülecek yerde Ek Ders Ücret Karşılığı USTAÖĞRETĠCĠ olarak görev almak istiyorum. Görev verilmesi halinde göreve başlamadığım veya gö...

Detaylı