MSDS - Denge Kimya

Transkript

MSDS - Denge Kimya
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
Doküman No:MSDS.097
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
1. ÜRÜNÜN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
1.1 ÜRÜN
DENSOFT MASTER
Ürün Adı
Semi Makro Silikon Emülsiyonu Bileşim Türü
1.2 ÜRÜNÜN BELİRLENMİŞ
KULLANIMLARI VE TAVSİYE
EDİLMEYEN KULLANIMLARI
Tekstilde yumuşatma malzemesi 1.3 FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı
DENGE KİMYA & TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Denge Kimya ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
Akbayır Kümeevler No:19
Ergene-TEKİRDAĞ
Adresi
Telefon
+90 (0282) 674 54 00 (Pbx)
Fax
+90 (0282) 674 50 01
E-mail
[email protected]
Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren
Gülşah KÜÇÜK
1.4 ACİL DURUM TELEFON NUMARASI
Acil İlk Yardım Merkezi
Sağlık Bakanlığı
Merkezi
Ulusal
112
Zehir
Danışma
İtfaiye
114
110
2. ZARARLILIK TANIMLAMASI
2.1 MADDE VEYA KARIŞIMIN SINIFLANDIRILMASI
2.1.1 Zararlılık Sınıflandırması(RG.-11.12.2013-28848)
Göz Tah.2 ,H319
2.1.2 Tehlike Sınıflandırması
2.2 ETİKET UNSURLARI
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 1 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
2.2.1 Etiketleme(RG.11.12.2013-28848)
Ürün Kimliği: Etiket için tehlikeyi belirleyen bileşen
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi
DİKKAT
Zararlılık İfadeleri
H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem İfadeleri
P264:Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet /göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa ,kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise : Tıbbi yardım/bakım alın.
İlave Zararlılık Bilgileri
Yok
Güvenlik İfadeleri
S26:Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
3.1 İHTİVA ETTİĞİ TEHLİKELİ MADDELER
Tehlikeli katkı maddelerin yüzde miktarları ve işaretleri: KİMYASAL TÜR CAS NO Tridesilalkol etoksilat 9043-­30-­5 KONSANTRASYON İŞARETLEME (%) SINIFI R DURUMLARI <20 Xİ R36 Aril amin, APEO, AZO bileşikleri, Penta Klor Fenol, Formaldehit ve Ağır metaller içermez Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 2 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
4.1.İLK YARDIM ÖNLEMLERİNİN AÇIKLANMASI
4.1.1 Genel
Acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurunuz.Bilinci yerinde
olmayan hastaya herhangi bir şey içirmeyin.Hastayı dinlendirin, üzerinin örtün ve sıcak tutun.
4.1.2 Solunum
Hastayı temiz havaya çıkarın verahat nefes alabilecek pozisyonda dinlendirin.Nefes almada zorluk çekerse
oksijen desteği sağlayın.Gerekli durumlarda solunum aygıtına bağlayın.Tıbbi tavsiye alın, mümkün olursa ürün
etiketini ve ya bu formu yetkiliye gösteriniz.
4.1.3. Deri ile Temas
Sabun ve suyla iyice yıkayınız.
4.1.4 Göz ile Temas
Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere gözleri bol su ile en az 20 dakika iyice yıkayın.Varsa ve çıkarılması
kolaysa kontak lensleri çıkarın.Yıkamaya devam edin.Tıbbi tavsiye alın.Mümkün olursa ürün etiketini veya bu
formu yetkiliye gösterin.
4.1.5 Yutma
Uygulama Gerektirmez.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Müdahalede gereken kişisel koruyucular
Yangın esnasında yangın personeli dışında herkes
uzaklaştırılmalıdır. Ürün ambalajları yangın ortamından
uzaklaştırılmalıdır. Nefes alma aparatı ve uygun koruyucu
kıyafetiniz olmadan tehlikeli bölgede kalmayınız.
Tehlikeler
Ürün yanıcı değildir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak
tutunuz. Yangın surasında tehlikeli yanıcı gazlar ve
buharlar oluşabilir. Sülfür oksitler oluşabilir.
Söndürücüler
Kuru toz, yangın söndürücü veya kuru kum kullanınız.
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 3 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Kullanılmaması gereken söndürücüler
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
Bilinmiyor.
Yangın sonucu oluşan tehlikeli maddeler
Bilinmiyor.
6. KULLANIM ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kişisel Önlemler
Köpüklerinden uzak durunuz. Bağımsız soluma aparatı
kullanınız.
Çevresel Önlemler
Federal, yerel ve lokal düzenlemelere uygun şekilde
onaylanmış kimyasal atık toprakla doldurma alanında
imha ediniz.
Temizleme Yöntemleri
Süpürünüz, imhası için etiketlenmiş atık kabına
toplayınız. Temizlenen materyali yanabilir organik
materyale eklemeyiniz.. Kirlenmiş suyu federal, yerel ve
lokal düzenlemelere uygun şekilde imha ediniz. Uygun
personel koruyu kıyafet ve ekipman giyiniz.
7. KULLANIM VE DEPOLAMA
Kullanım
Depolama
Eldiven ve toz maskesi kullanın. Ambalajı kuru yerde
muhafaza edin. Kapağı tekrar kapatılırken kuru olmalıdır.
Kullanılan kepçe sadece bu ürüne ait olmalı ve kuru
olmalıdır. Kullanım sonrasında mümkünse ambalaj tekrar
mühürlenir ve kapağın kapatıldığından emin olunur.
Kağıt gibi kolayca yanabilir materyallerden ve alev alan
solventlerden uzak tutunuz.
Dökülenler derhal süpürülüp, uygun bir kaba aktarılarak
yerel yasalar doğrultusunda imha edilmelidir.
Yeni hafif çelik variller veya PE tabakalı kağıt poşetlerde
depolayınız.
Materyalin depolandığı alanın zeminini su ile
yıkamayınız.Her zaman süpürünüz.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
8.1 MARUZ KALMA KONTROLLERİ
Kişisel korunmanın gerekli oldupu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri 02.07.2013
tarihli ve 28695 sayılı ‘’ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde kullanılması Hakkında Yönetmelik’’ e ve
29.11.2006 tarihli ve 26361 sayılı ‘’ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’’ne uygun olarak
tanımlanmıştır.İlgili yönetmeliklere ve şartlara uygun kişisel koruyucu ekipman kullanıldığından emin olunuz.
8.2 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için işverenin uygun olduğu
hallerde;
-­ Kanserojen ve Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 4 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Yönetmeliğe’’(RG.06.08.2013-28730) göre ve
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
-­ Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğe’’ göre,
Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine
olanak sağlayacak çalışmalar yapın.
Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi
havalandırıldığından ve temzilendiğinden ve ilgili tedbirlerin alındığından emin olun.
Patlamaya karşı korunma sağlayan ex-prof ekipman kullanın.
Göz-yüz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının acil durumlar , yaralanma ve maruziyet durumunda
kullanılmak üzere çalışma alanına yakın olacak şekilde kurulu olması gerekir.Gerekli alanlarda hava filtreleme
sistemini NIOSH ve CEN sistemlerine uygun kurun.Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek
şekilde tasarlayın.
8.2.BİREYSEL KORUYUCU ÖNLEMLER(KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE DONANIM)
8.2.1 Genel Korunma Ve Hijyen Önlemleri
• Kişisel koruyucu donanımın, iyi mesleki hijyen uygulamaları, mühendislik kontroller,, havalandırma ve
izolasyonu da içeren diğer kontrol önlemleri ile uyumlu ve bağlantılı olduğundan emin olun.
• Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.
• Gıda malzemelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutun.
• Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını direk çıkartın.
• Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayın.
• Göz ve deri ile direk temasından kaçının.
• Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyin.
• Sigara kullanmayın.
8.2.2. Göz-Yüz Korunması
• Güvenlik gözlüğü, gerekli yüz-göz koruma
ekipmanı kullanın.
• Kontak lens kullanmayınız.
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 5 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
8.2.3 Cildin Korunması
8.2.3.1. Ellerin Korunması
PVC koruyucu eldiven kullanın.
8.2.3.2.Vücudun Korunması
Eller dışında bedenin bir bölümünün korunması
için gerekli olan koruma ekipmanı örneğin uzun
botlar, iş giysileri, madde ve ya karışımla ilişkili
zararlara ve temas potansiyeline karşı
kullanılmalıdır. Gerekliyse, ek cilt koruma
önlemleri ve özel hijyen önlemleri alınır.
8.2.3.3. Solunum ile ilgili önlemler
Mesleki maruziyet değerlerinin üzerine çıkıldığı
durumlarda ve/veya gaz, buhar, sis oluşumu
halindeki maruziyetlerine karşı standartlara uygun
kendiliğinden depolu solunum cihazı veya organik
buhar solunum cihazı kullanılmalıdır.
8.2.3.4 Isıl Zararlar
Isıl zarar arz eden materyaller için giyilecek
koruyucu donanımı belirtirken, kişisel koruyucu
doananımın yapısına özel önlem veriniz.
8.2.3.5. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat
çevresindeki yükümlülük tam olarak yerine
getirilmelidir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel Durumu Sıvı Renk Opak-­Beyaz pH Durumu (20º C) 6±1 Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 6 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Katı MaddeOranı Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
38 ± 2 10. KARARLILIĞI VE REAKTİVİTESİ
Kararlılığı
Normal oda sıcaklığında stabil.
Kaçınılacak Koşullar
Nem ile temasından kaçınınız.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Tahriş edicilik – Deri Cilt için tahriş etme olasılığı Tahriş edicilik – Gözler Gözde ciddi hasar oluşturma riski Uzun Süreli Kullanımda Bilinmiyor. Uzun Süreli Kullanımda Bilinmiyor. 12. EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite : Ürünün yeraltı sularına, akarsulara ve kanalizasyon sistemine karışmasını önleyin. Çevresel Etkiler : Arıtma sistemlerine yüksek miktarda deşarj edilmemeli.
Kalıcılık ve Parçalanabilirlik:
Bu ürün biyolojik olarak parçalanabilir.
Bu bilgiler hazırlanırken hammadde MSDS’lerinden faydalanılmıştır.
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Ürün resmi yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.
Ürünün ambalajının ve ürünün ev çöpü ile birlikte
atılmasına izin vermeyiniz.
Güvenli Bertaraf
Ürünün Kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması
kesinlikle yasaktır.
Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz.
Kabın imha edilmesi
Boş kaplar tehlikeli atık içerebileceğinden dolayı uygun
metotlarla temizlenmelidir. Dökülen alan bol su
yıkanmalıdır. Kapalı kapları yakmayın.
14. TAŞIMA BİLGİSİ
14.1 TAŞIMACILIK SINIFI:
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 7 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
UN KODU: 3H2 / Y1 / 150 / 15 / TR / MAUSER
Doküman No:MSDS.097
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
Tehlikeli mallar taşımacılığıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemelere göre, bu madde tehlikeli olarak
görülmemiştir.
Karayolu taşıması ADR/RID (sınır ötesi)
Sınıfı: Sınırlama yok
Sınıfı: Yok
Tehlike kimlik no: Yok
UN Numarası: Yok
Denizyolu taşıması IMDG:
IMDG sınıfı: Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR:
ICAO/IATA sınıfı: Taşıma/Ek bilgi: taşımacılıkta özel bir önlem gerekmemektedir.
15.MEVZUAT BİLGİLERİ
15.1 MADDE VEYA KARIŞIM İÇİN ÖZEL GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRE MEVZUATI
Bu ürün içeriğinde bulunan maddeler AB REACH aday listesinde yoktur.
Ürün: ‘’Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik’’ Ve ‘’AB mevzuatında’’ öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
Bu güvenlik Bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal
tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.
• Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
• Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
• Bazı Tehlikeli maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar hakkında yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
• Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
16. GENEL BİLGİLER
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 8 / 9 GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KISIM I
Doküman No:MSDS.097
‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik(13.12.2014 Tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) ve
( AB) No 1272/2008 uyarınca hazırlanmıştır.’
DENSOFT MASTER
Kullanımda Genel Bilgiler
Yayın Tarihi :08.06.2015
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi:0
Yukarıda verilen bilgi ve öneriler, bugünkü laboratuar ve işletme denemelerimize dayanarak verilmiş güvenilir
tavsiyeler olmakla birlikte, her işletme kendi koşullarına göre uygulamalıdır. Yasal olarak herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez.
Hazırlayan:
AR-GE UZMANI
Onaylayan:
TEKNİK GM YARDIMCISI
(MSDS Hazırlama konusunda yetkinlik kazanmış kişi)
Gülşah KÜÇÜK
Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/2008-­‐27092 mük.)uyarınca hazırlanmıştır. 9 / 9 

Benzer belgeler

DENOVA SPEEDY DENOVA SPEEDY

DENOVA SPEEDY DENOVA SPEEDY Form No : ARL.F.07 www.dengekimya.comTehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik(R.G. 26/12/200827092 mük.)uyarınca hazırl...

Detaylı