I. II. - Emeklilik Gözetim Merkezi

Transkript

I. II. - Emeklilik Gözetim Merkezi
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 7
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
‹Ç‹NDEK‹LER
SUNUfi :..........................................................................................................................19
I.
I. OSMANLI M‹RASI :..................................................26
I) OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U’NDA
SOSYAL DEVLET‹N OLUfiUMU :................................................................. 30
Osmanl› Toplumunda Yoksullar :............................................................................................................................ 30
Muhtâcîn Maafl› :................................................................................................................................................................ 31
Yerel Yönetimler ve Sosyal Yard›m :.....................................................................................................................34
Modern Sosyal Yard›m Kurumlar› :.........................................................................................................................36
Darülaceze :......................................................................................................................................................................... 37
Hamidiye Etfal Hastanesi :........................................................................................................................................... 39
Kimsesiz Çocuklar ‹çin Yetimhaneler :.................................................................................................................. 41
Emeklilik ve Tekaüd Sand›klar› :................................................................................................................................ 45
Eytam ‹daresi ve Eytam Sand›klar› :.........................................................................................................................48
Bulafl›c› Hastal›klar ve Halk Sa¤l›¤› :......................................................................................................................... 52
Kolera Salg›nlar›yla Mücadele ve Karantina Teflkilat› :.................................................................................. 52
Çiçekle Mücadele :........................................................................................................................................................... 56
Bakteriyolojihane-i Osmanî :.......................................................................................................................................56
Zührevî Hastal›klarla Mücadele :.............................................................................................................................. 58
II) MEfiRUT‹YET YILLARI VE
SOSYAL REFAH S‹STEM‹NDE DE⁄‹fi‹M :.......................................................61
Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye ‹daresi ve Sosyal Yard›m :.......................................................................... 61
Fukaraperver Cemiyetleri :.......................................................................................................................................... 63
Teavün Sand›klar› :............................................................................................................................................................73
Darüleytamlar :................................................................................................................................................................... 76
Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ve Sosyal Yard›m Faaliyetleri :...........................................................79
II. CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI :............ 86
II.
III) SIHHAT VE ‹ÇT‹MAÎ MUAVENET :..........................................................89
Cumhuriyetin S›hhiyecili¤i :.......................................................................................................................................... 89
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 9
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
S›tma ve Bulafl›c› Hastal›klar :......................................................................................................................................92
Veremle Savafl :..................................................................................................................................................................94
Zührevî Hastal›klar :.........................................................................................................................................................94
‹çki Ba¤›ml›l›¤›yla Mücadele :........................................................................................................................................96
Yeni Bir Ulus ‹nflas› ve “Çocuk Meselesi” :........................................................................................................ 96
Himaye-i Etfal Cemiyeti :............................................................................................................................................104
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti :...........................................................................................................................108
IV) ÇALIfiMA HAYATINA ‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER :.............................117
Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda Çal›flma Hayat› :...................................................................................................120
Ere¤li Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun :...................................120
Hafta Tatili Kanunu :..................................................................................................................................................... 120
Takrir-i Sükûn Kanunu :...............................................................................................................................................125
Borçlar Kanunu :..............................................................................................................................................................125
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu :.....................................................................................................................................125
Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakk›nda Kanun :...............................................................................126
1936 ‹fl Kanunu :............................................................................................................................................................. 126
Sonuçlanmayan ‹fl Kanunu Tasar›lar› :................................................................................................................. 128
Emek Darl›¤› ve ‹stihdam Sorunu :.......................................................................................................................128
Yüksek ‹flgücü Devri :...................................................................................................................................................130
1936 ‹fl Kanunu :............................................................................................................................................................. 132
III. SOSYAL POL‹T‹KADA DE⁄‹fi‹M: II. DÜNYA
SAVAfiI VE SONRASI :...............................................140
III.
V) SAVAfi VE YOKSULLUK :.................................................................................143
Kent Yoksullu¤u ve Ekmek Sorunu :................................................................................................................... 147
Odun Kömür ve G›da Yard›m› :............................................................................................................................149
Salg›n Hastal›klar :...........................................................................................................................................................153
Yoksullar›n Çaresizli¤i: Dilencilik :..........................................................................................................................153
VI) ‹ÇT‹MAÎ S‹YASET KONFERANSLARI VE
SOSYAL POL‹T‹KA KAVRAMININ DE⁄‹fiEN ‹ÇER‹⁄‹ :.........................159
Kamu ‹ktisadî Teflebbüslerinde Sosyal Politika :............................................................................................174
Bar›nma :..............................................................................................................................................................................174
Beslenme :...........................................................................................................................................................................179
Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik Olanaklar› :.................................................................................................................180
VII) SOSYAL H‹ZMETLER YAKLAfiIMININ
TÜRK‹YE’DE YERLEfiMES‹ :................................................................................. 189
Çocuk Esirgeme Kurumu :........................................................................................................................................ 210
IV.
MODERN SOSYAL GÜVENL‹K
KURUMLARININ OLUfiUMU :............................. 220
VIII) SOSYAL GÜVENL‹K UYGULAMALARININ
KURUMSALLAfiMASI :........................................................................................... 223
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n Kuruluflu :..............................................................................................................................223
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu :.......................................................................................................................................... 226
‹fle Yerlefltirme :.............................................................................................................................................................. 227
Bar›nd›rma Yurtlar› :......................................................................................................................................................227
‹flçilerin E¤itimi :............................................................................................................................................................... 230
Sosyal Sigortalar›n Geliflimi :.................................................................................................................................... 230
‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigortas› :................................................................................232
‹flçi Sigortalar› Kurumu :.............................................................................................................................................. 236
‹htiyarl›k Sigortas› :......................................................................................................................................................... 238
Hastal›k Sigortas› :.......................................................................................................................................................... 240
Malullük Sigortas› :......................................................................................................................................................... 240
Ölüm Sigortas› :.............................................................................................................................................................. 242
Sosyal Sigortalar›n Kapsam› ve Uygulamaya ‹liflkin Sorunlar :............................................................... 242
IX) MEMURLARIN SOSYAL GÜVENL‹⁄‹: EMEKL‹ SANDI⁄I :............ 251
Emekli Sand›¤›’n›n Sundu¤u Hizmetler :............................................................................................................ 252
Emekli Ayl›klar› ve Di¤er Ayl›klar :....................................................................................................................... 252
Sa¤l›k Yard›m› :................................................................................................................................................................ 255
Emekli Sand›¤›’n›n Finansman› :.............................................................................................................................. 260
‹fltirakçi Kesenekleri :.................................................................................................................................................... 260
Kurum Karfl›l›klar› :......................................................................................................................................................... 260
Di¤er Gelirler :................................................................................................................................................................. 260
Emekli Sand›¤›’n›n Gelir-Gider Dengesi :.......................................................................................................... 262
Gelirlerin ‹flletilmesi :.................................................................................................................................................... 268
X) ‹fiÇ‹LER‹N SOSYAL GÜVENL‹⁄‹:
SOSYAL S‹GORTALAR KURUMU :................................................................... 277
Sosyal Sigortalarda Reform: 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu :.................................................... 277
Da¤›n›k Mevzuat›n Bir Araya Getirilmesi :....................................................................................................... 277
Uygulama Alan›n›n Genifllemesi :.......................................................................................................................... 278
‹flçi Sigortalar›ndan Sosyal Sigortalara Geçifl :................................................................................................ 280
Sa¤lanan Hizmetlerin Art›r›lmas› :......................................................................................................................... 280
Sosyal Sigortalar›n Kapsam› :....................................................................................................................................284
Sosyal Sigortalar Kurumu :........................................................................................................................................ 286
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Hukukî Yap›s› :............................................................................................... 286
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 11
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Teflkilat Yap›s› :................................................................................................................................................................ 288
Sosyal Sigortalar›n Finansman› :..............................................................................................................................290
SSK’n›n Kaynaklar›yla ‹lgili Sorunlar :.................................................................................................................... 294
SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA :....................................................................................... 408
XI) BA⁄IMSIZ ÇALIfiANLARIN SOSYAL GÜVENL‹⁄‹: BA⁄-KUR :.....315
Ba¤-Kur’un Kapsam› :................................................................................................................................................... 315
Zorunlu Sigortal›l›k :..................................................................................................................................................... 315
‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›l›k :............................................................................................................................................... 316
Ba¤-Kur’un Finansman› :............................................................................................................................................. 318
Sigorta Türleri :................................................................................................................................................................319
Sa¤l›k Sigortas› :............................................................................................................................................................... 319
Malullük Sigortas› :......................................................................................................................................................... 320
Yafll›l›k Sigortas› :............................................................................................................................................................. 323
Ölüm Sigortas› :.............................................................................................................................................................. 323
KUTULAR
XII) VAKIF STATÜSÜNDEK‹ SANDIKLAR VE
TAMAMLAYICI SOSYAL S‹GORTA SANDIKLARI :....................................325
Vak›f Statüsündeki Sand›klar :.................................................................................................................................. 325
Tamamlay›c› Sosyal Sigorta Sand›klar› :..............................................................................................................330
V. SOSYAL DEVLET‹N KR‹Z‹ VE
YEN‹DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI :.............. 340
V.
XIII) SOSYAL GÜVENL‹K REFORMU VE
YEN‹ SOSYAL POL‹T‹KALAR :........................................................................... 343
Sosyal Güvenlikte Yeniden Yap›lanma :............................................................................................................ 344
Emeklilik Sigortas› :........................................................................................................................................................ 344
Genel Sa¤l›k Sigortas› :................................................................................................................................................ 352
‹flsizlik Sigortas› :.............................................................................................................................................................. 358
Enformel Sektör ve Sosyal Güvenlik :................................................................................................................ 358
Devlet: Yoksulluk ve Sosyal Yard›m Uygulamalar› :................................................................................... 360
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu (Fak-Fuk-Fon) :................................................... 360
Yeflil Kart :.......................................................................................................................................................................... 360
Toplum Merkezleri :..................................................................................................................................................... 365
Çok Amaçl› Toplum Merkezleri (ÇATOM) :................................................................................................ 368
Gönüllü Kurulufllar ve Yoksullara Yard›m :......................................................................................................372
Sosyal Yard›m ve Yerel Yönetimler :................................................................................................................. 372
Özel Sermaye ve Sosyal Güvenlik: Bireysel Emeklilik Sistemi :........................................................... 393
Bireysel Emeklilik Sistemi ve ‹flleyifli :.................................................................................................................. 394
Sisteme ‹liflkin Baz› Veri ve Göstergeler :......................................................................................................... 402
D‹Z‹N :........................................................................................................................ 416
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Vak›flar :.................................................................................................................... 63
Fatih ‹mareti’nin Muhasebe Defterleri ve Sosyal Yard›m Harcamalar› :............................................ 65
‹maretler :.............................................................................................................................................................................. 66
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Sigortac›l›k :............................................................................................................. 71
Mazhar Osman: “Nüfus bereketi arefesindeyiz. Cumhuriyetin halk›n s›hhatine hizmeti...” :.......102
Himaye-i Etfal ve Lüks Telgraf Uygulamas› :...................................................................................................109
Gençlik Hilâl-i Ahmeri :.............................................................................................................................................. 110
Hastabak›c› Hemflire Okulu :...................................................................................................................................113
1908 Grevleri :.................................................................................................................................................................119
Hafta Tatilinin Uygulanmas›na ‹liflkin Kessler’in Görüflleri :.....................................................................122
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Hükümetlerin ‹fl Kanunu Hakk›nda Görüflleri :.........................123
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu’nun Gerekçesinden :........................................................................................ 124
1936 ‹fl Kanunu Üzerine CHP Genel Sekreteri Recep Peker’in Konuflmas›ndan Bir Bölüm :..124
‹fl Kanunu’na Direnen ‹flçi ve ‹flverenler :..........................................................................................................135
17141/2 Say›l› Karar :................................................................................................................................................... 144
Cumhuriyet Halk Partisi ve ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Faaliyetleri :...............................................145
Sabun S›k›nt›s› :................................................................................................................................................................ 148
Kahve ve Çay ‹nhisar› Kanunu :................................................................................................................................ 148
Afl›lanmak Mecburîdir :................................................................................................................................................148
Yoksullara Yard›m Cemiyetleri :............................................................................................................................ 151
Fevkalâde Hallerin Devam› Müddetince Memur ve Müstahdemlere Yap›lacak
Yard›m Hakk›nda Kanun :........................................................................................................................................... 152
Gecekondulaflma Sorunu ve Sosyal Politikalar :...........................................................................................154
Gecekondu Davas› :..................................................................................................................................................... 156
Gecekondu ‹flini Halledecek Kanun :.................................................................................................................. 156
‹flçi Enstitüsü Öneri Metni :...................................................................................................................................... 160
‹fl Dergisi :........................................................................................................................................................................... 161
Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler :...........................................................................................................................162
Orhan Tuna :.................................................................................................................................................................... 167
Konferans Teklifi :...........................................................................................................................................................173
Cahit Talas :.......................................................................................................................................................................181
Bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor :...................................................................................................... 192
29 05 1986 Tarih ve 3294 Say›l›, Sosyal Dayan›flma ve Teflvik Kanunu :.................................... 201
2022 Say› ve 1 Temmuz 1976 Tarihli, 65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas›yla ‹lgili Kanun :.......................................................... 201
1961 Anayasas› ve Sosyal Devlet :...................................................................................................................... 206
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 13
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
1982 Anayasas› ve Sosyal Güvenlik :.................................................................................................................. 209
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n Kuruluflunda ‹ngiliz Etkisi :........................................................................................... 225
Sadi Irmak :........................................................................................................................................................................ 228
‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun ‹lk Yönetim Kurulu Baflkan› Ernst E. Hirsch :......................................237
‹flçi Sigortalar› Kurumu 10. Genel Kurulu’nda (1955) Çal›flma Vekili Hayrettin Erkmen’in
Konuflmas›ndan :............................................................................................................................................................. 239
Memleketimizde Sosyal Sigorta Mevzuat› Kifayetsizlikleri :.................................................................... 241
506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu Öncesinde ‹flçi Sigortalar› ile ‹lgili Mevzuat :.....................245
38 Bin Memur Emekli Sand›¤›’na Baflvurdu :.................................................................................................. 252
Emekli Sand›¤› ve Sigortaya Ba¤l› Olanlar ‹çin Yasa Tasar›s› :............................................................... 261
‹ktisadî Devlet Teflekkülleri Memurlar› Tekaüd Sand›¤› Hakk›nda Kanun :................................... 261
Tüm Emekliler Sendikas› :......................................................................................................................................... 275
Anayasada ve Kalk›nma Plan›nda Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar :....................................... 279
1963 Tarihli 1. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› :......................................................................................................... 285
Çal›flma Bakan› ‹hsan Sabri Ça¤layangil’in SSK Genel Kurulu’nda Yapt›¤› Konuflma
(28 Haziran-2 Temmuz 1965) :............................................................................................................................ 291
Emeklilik Koflullar›nda Bugüne Kadar Yap›lan Temel Düzenlemeler :............................................. 295
SSK’da Sendikac›l›k ve ‹flçi Hareketleri :............................................................................................................ 303
Özel Banka ve Sigorta fiirketlerinin Sand›klar› :............................................................................................ 304
Tamamlay›c› Sosyal Sigorta Sand›klar›: Amele Birli¤i :.............................................................................. 304
Tamamlay›c› Sosyal Sigorta Sand›klar›: Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK) :......................... 307
SSK ve Ba¤-Kur Çöküntü ‹çinde :......................................................................................................................... 308
Tar›m Kesiminde Ba¤›ms›z Çal›flanlar›n Sosyal Güvenli¤i :..................................................................... 317
Ba¤-Kur’a ‹liflkin Yasalar ve Yönetmelikler :.....................................................................................................319
Düflünenlerin Düflüncesi :......................................................................................................................................... 335
2001’de 6 Milyon Kifliye Fak-Fuk-Fon Yard›m› Yap›ld› :........................................................................... 355
Fak-Fuk-Fon’dan ‘Yoksulbank’a: Türkiye’de Mikrokredi Uygulamalar› :........................................... 361
Sosyal Politika Forumu :............................................................................................................................................. 369
Yoksulluk Tan›mlar› :.................................................................................................................................................... 370
Emeklilik Gözetim Merkezi ‹ki Yafl›nda :........................................................................................................... 397
Bireysel Emeklilik’te Kat›l›mc› Say›s› Yar›m Milyonu Geçti :....................................................................405
Bireysel Emeklilik Sistemi Y›ll›k Geliflim Raporu / 2005 :........................................................................ 406
FOTO⁄RAFLAR
‹stanbul’da yoksul bir mahalle :......................................................................................................................................... 30
Fukaraya verilen maafllar› gösterir defter :.................................................................................................................... 31
Darülaceze’deki yetimler :.................................................................................................................................................. 32
Bir dilenci :............................................................................................................................................................................... 35
Darülaceze inflaat› :............................................................................................................................................................... 37
Darülaceze marangozhanesi :........................................................................................................................................... 38
Hamidiye Etfal Hastanesi :.................................................................................................................................................. 40
Hamidiye Etfal Hastanesi y›ll›¤› :....................................................................................................................................... 41
Hamidiye Etfal Hastanesi y›ll›¤› :....................................................................................................................................... 41
Darülhayr-› Âli :..................................................................................................................................................................... 42
Hamidiye Etfal Hastanesi :.................................................................................................................................................. 44
Yafll› bir dilenci kad›n›n yard›m talebiyle padiflaha verdi¤i arzuhal :...................................................................... 45
Darülaceze’de yafll›lar :........................................................................................................................................................ 47
Gümüflsuyu’nda toplu sünnet :......................................................................................................................................... 49
Van Vilayeti’ndeki fakir ahaliye 5 000 kile bu¤day sat›n al›nmas› ve da¤›t›lmas› hakk›nda karar metni :.. 50
Kastamonu Kuduz Hastanesi :.......................................................................................................................................... 52
Kolera istasyonu :................................................................................................................................................................... 53
Kolera salg›n› :......................................................................................................................................................................... 54
Demirkap› Kolera Hastanesi’nin pavyonlar›ndan biri :.............................................................................................. 55
Bakteriyolojihanenin 1913’teki kadrosu :....................................................................................................................... 57
Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye ‹daresi :........................................................................................................................... 62
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti :.................................................................................................................................... 67
Beyaz Ruslar’›n Galata’da kurdu¤u fukaraperver derne¤i :.......................................................................................68
Fünun-u Sanayi :..................................................................................................................................................................... 69
1906’dan bir amele :............................................................................................................................................................ 70
Hilâl-i Ahmer kartpostal› :.................................................................................................................................................. 75
Ermeni yetimler Marafl’ta atölyede çal›fl›yorlar :......................................................................................................... 77
Fakir çocuklara talim-i sanayi :.......................................................................................................................................... 78
Hilâl-i Ahmer kartpostallar› :............................................................................................................................................. 79
Hilâl-i Ahmer Hastanesi personeli :................................................................................................................................ 81
Hilâl-i Ahmer pulu :.............................................................................................................................................................. 82
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti merkez-i umumî heyeti :...................................................................................................... 83
Hilâl-i Ahmer’de çal›flan Müslüman kad›nlar :............................................................................................................. 85
TC Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge H›fz›ss›hha Enstitüsü personeli :................................. 90
Bursa’da Refik Saydam ve doktorlar :............................................................................................................................ 91
S›tmayla mücadele ilan› :..................................................................................................................................................... 93
Dr. Tunçman hastalar› ve çal›flma arkadafllar›yla :...................................................................................................... 94
Sivas H›fz›ss›hha Müessesesi :............................................................................................................................................ 95
Lokman’›n Nasihatleri :........................................................................................................................................................ 97
fiiflli Darülaceze binas› :........................................................................................................................................................ 98
Bayer Sa¤l›k Takvimi :........................................................................................................................................................... 99
Hastabak›c› Safiye Hüseyin Han›m :.............................................................................................................................. 101
Buca sa¤l›k kamp›nda ‹zmir valisi, ‹zmir K›z›lay asbaflkan› ve kurum baflkan› ö¤retmen ve yavrularla :...101
Mazhar Osman karikatürü :............................................................................................................................................. 102
S›hhat Almanak› dergisinin kapa¤› :................................................................................................................................ 102
Ödemiflli çocuklarla ‹nönü, Saraço¤lu ve Aras :....................................................................................................... 103
Himaye-i Etfal merkez-i umumî heyeti :..................................................................................................................... 104
Çocuk ve Himaye-i Etfal :................................................................................................................................................ 105
Ödemifl Bak›mevi’nin aç›l›fl› :........................................................................................................................................... 108
K›z›lay dergisinin kapa¤› :.................................................................................................................................................. 111
Adapazar›’ndan ‹stanbul’a getirilen depremzedeler Haydarpafla’da K›z›lay araçlar›yla
hastanelere naklediliyor :.................................................................................................................................................. 112
Adapazar›’nda depremzedelere s›cak yemek veriliyor :........................................................................................ 115
Erbaa’daki zelzele felaketzedeleri K›z›lay taraf›ndan gönderilen çad›rlar›n önünde :.................................... 115
Antalya’da hamallar :.......................................................................................................................................................... 118
Çal›flan bir yafll› :...................................................................................................................................................................119
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 15
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Çal›flan çocuklar :................................................................................................................................................................ 121
Paras›z biçki dikifl kurslar› :............................................................................................................................................... 122
Küfeci çocuklar :.................................................................................................................................................................. 127
fioförler ve ‹flçileri Birli¤i’nin 1945 y›l›ndaki Cumhuriyet Bayram› kutlamalar›na kat›l›m› :.......................... 129
Antalya’da hamallar :.......................................................................................................................................................... 131
Refik Saydam :...................................................................................................................................................................... 144
fiükrü Saraço¤lu :................................................................................................................................................................. 144
Ekmek karnesi :.....................................................................................................................................................................147
Ekmek karneye ba¤land› :................................................................................................................................................. 147
S›tmayla savaflta kullan›lmas› önerilen DDT’nin bir ilan› :...................................................................................... 153
Yard›m Severler Cemiyeti toplant›s› :.......................................................................................................................... 156
1970’lerde bir gecekondu y›k›m› protestosu :.......................................................................................................... 157
‹fl dergisinin kapa¤› :............................................................................................................................................................ 161
‹stanbul Çocuklar› Kurtarma Yurdu’nun aç›ld›¤› 1933 senesindeki 7 çocuk :................................................ 171
‹stanbul Çocuklar› Kurtarma Yurdu’nun 1937 senesindeki çocuklar›ndan bir grup :.................................. 175
Zonguldak maden iflçileri :............................................................................................................................................... 185
Sosyal Hizmetler Akademisi amblemi :........................................................................................................................195
Sosyal Hizmetler Akademisi ö¤rencileri :.................................................................................................................... 197
TC Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge H›fz›ss›hha Enstitüsü :................................................... 199
Cibali Tütün Fabrikas› krefli :........................................................................................................................................... 200
Bozda¤›’nda kinderhaym :................................................................................................................................................ 211
Diyarbak›r’da ifl bulamayan körlerin yapt›¤› açl›k grevi :........................................................................................ 217
Sadi Irmak ve ‹smet ‹nönü :............................................................................................................................................ 228
Maden iflçileri :..................................................................................................................................................................... 229
‹fl kazas› protestosu :......................................................................................................................................................... 230
Maden iflçileri :.................................................................................................................................................................... 231
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu Mahmutpafla Bürosu önünde insanlar :...................................................................... 233
D‹SK’in 931 say›l› ‹fl Kanunu’nu protesto mitingi :................................................................................................... 240
Çal›flma Dergisi’nin kapa¤› :.............................................................................................................................................. 241
“Sosyal Haklar›m›z ve Sendika Hürriyeti ‹çin Direniyoruz, Güçlüyüz!” :.......................................................... 243
Maden iflçisi :........................................................................................................................................................................ 249
Emekli Sand›¤› mensuplar›n›n eylemi :........................................................................................................................ 253
Emekli Sand›¤› Bülteni kapa¤› :........................................................................................................................................ 254
Emekli Sand›¤› önünde dilekçe kuyru¤u :................................................................................................................... 257
‹flçi eyleminde bir grup emekli :..................................................................................................................................... 259
Ziraat Bankas› önünde emekli maafl› kuyru¤u :........................................................................................................ 262
Memur ve emeklilerin hükümetin öngördü¤ü maafl zamm›n› protesto amac›yla
Güvenpark’taki eylemi :.................................................................................................................................................... 265
“Emekli Sand›¤›’nda Talan!” :........................................................................................................................................... 267
Erken emeklilik isteyen havagaz› iflçileri :.................................................................................................................... 269
D‹SK’in Emeklilik Yasa Tasar›s›’n› protesto amac›yla ‹stanbul’dan Ankara’ya bafllatt›¤›
“Mezarda Emeklili¤e Hay›r!” yürüyüflü :...................................................................................................................... 271
Emeklilerin kuyruk çilesi :................................................................................................................................................. 273
Emekli-Sen’in Sesi dergisinin Eylül 1995 tarihli 1. say›s› :........................................................................................ 275
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bülteni kapa¤› :................................................................................................................. 279
Hastanede s›ra bekleyen insanlar :............................................................................................................................... 280
SSK’n›n iflçilere kurum hakk›nda bilgi vermek için ç›kard›¤› broflür :................................................................ 289
Türk-‹fl dergisi :..................................................................................................................................................................... 293
SSK yöneticileriyle sendika temsilcileri bir toplant›da :.......................................................................................... 303
Sosyal Güvenlik Bülteni kapa¤› :....................................................................................................................................... 307
Hastanede s›ra bekleyen insanlar :................................................................................................................................ 313
Mikrokredi Projesi’nden yararlanan vatandafllar Aziz Akgül ile birlikte :.......................................................... 363
Sosyal Politika Sempozyumu :........................................................................................................................................ 366
Erol Sabanc› Zihinsel Özürlüler Okulu :..................................................................................................................... 373
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti yard›m günü :....................................................................................................... 377
Deniz Feneri Derne¤i’nden giysi yard›m› alan çocuklar :...................................................................................... 383
Deniz Feneri dergisi kapaklar› :........................................................................................................................................ 267
Ak Emeklilik Genel Müdürü Meral Ak Egemen :.................................................................................................... 405
SÖYLEfi‹LER
Toker DEREL‹ :......................................................................................................................................................................................... 168
Zafer TOPRAK :.......................................................................................................................................................................................176
Yaflar OKUYAN :.................................................................................................................................................................................... 281
Kemal KILIÇDARO⁄LU :................................................................................................................................................................... 297
Mehmet DEN‹Z :.................................................................................................................................................................................... 305
Kemal KILIÇDARO⁄LU :................................................................................................................................................................... 345
A. Tuncay TEKSÖZ :............................................................................................................................................................................ 346
Yaflar OKUYAN :.................................................................................................................................................................................... 350
Kuvvet LORDO⁄LU :.......................................................................................................................................................................... 353
Müfit YENER :........................................................................................................................................................................................... 375
Habibe KÜÇÜK :..................................................................................................................................................................................... 379
‹brahim ALTAN :.....................................................................................................................................................................................381
Ayfle BU⁄RA :.......................................................................................................................................................................................... 386
Kâmil EYÜBO⁄LU :.............................................................................................................................................................................. 391
fiakir YEZ‹Z :.............................................................................................................................................................................................. 392
Tevfik CANSIZ :...................................................................................................................................................................................... 398
TABLOLAR
Hizmet Harcamalar›na Göre Vak›flar: 17, 18 ve 19. Yüzy›llar :...................................................................................... 65
S›naî ‹flyerleri ve Bu ‹flyerlerinde Çal›flanlar›n Say›s› :............................................................................................................132
Ücretliler ‹çerisinde Kad›n ve Çocuklar›n Oran› :..................................................................................................................134
Türkiye’de Nüfus Art›fl Oranlar› :...................................................................................................................................................191
Do¤um ve Ölüm Oranlar› :...............................................................................................................................................................191
1946 Y›l› ‹flçi Say›s› Tahminleri :...................................................................................................................................................... 226
1947 Y›l›nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu fiubelerine Müracaat Eden ve Yerlefltirilenler :......................................... 227
1946-63 Aras›nda Sigortal› ‹flçi Say›s› ve ‹flçi Sigortalar› Kurumu’na ‹ntikal Eden ‹fl Kazas›,
Meslek Hastal›¤›, Hastal›k, Daimî ‹fl Göremezlik ve Ölüm Vakalar› :...................................................................................... 232
1950-53 Y›llar› Aras›nda Kuruma ‹ntikal Eden ve ‹fllemi Tamamlanan ‹fl Kazas› ve
Meslek Hastal›¤› Vakalar› :.................................................................................................................................................................. 232
1-25-CUM-ICINDEKILER
27/7/06
0:03
Page 17
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Sigortal›lar›n Ücretlilere ve Faal Nüfusa Oran› :.................................................................................................................... 244
Emekli Sand›¤› Gelir-Gider Dengesi ve Bütçe Aç›klar› :.................................................................................................... 266
SSK Kapsam›ndaki Nüfus :.................................................................................................................................................................. 287
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Ödemeler Dengesinin Y›llar ‹tibariyle Geliflimi :................................................. 302
SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›’na Yap›lan Bütçe Transferleri :....................................................................................306
Sosyal Sigorta Kurumlar›n›n Göstergeleri :................................................................................................................................316
Devlet Bütçesinden Yoksullara Yard›m Niteli¤inde Say›labilecek Transferlerin
% Olarak Da¤›l›m› :................................................................................................................................................................................. 356
Konsolide Bütçede Sosyal Harcamalar :..................................................................................................................................... 367
Yoksulluk S›n›rlar›: 1994-2002 Karfl›laflt›rmas› :....................................................................................................................... 371
Bireysel Emeklilik Sistemi Kat›l›mc› Say›s› ve Katk› Pay›n›n
6 Ayl›k Dönemlerdeki Geliflimi :..................................................................................................................................................... 402
KÖfiE YAZILARI
“Umumî Sa¤l›k ‹fllerimiz Hakk›nda Düflünceler”
Prof. Dr. H›fz› Veldet Velidedeo¤lu, Cumhuriyet, 29 Mart 1947 :.................................................................................. 97
“En Büyük Mes’ele: Çocuk Mes’elesi!”
Yunus Nadi, Cumhuriyet, 8 Mart 1931 :......................................................................................................................................106
“‹htiyar ve Alil Mürettibin Anlatt›klar›”
Suad Dervifl, Cumhuriyet, 3 Nisan 1936 :..................................................................................................................................... 136
“Amele Teavün Sand›klar›na Büyük ‹htiyac›m›z Var”
Suad Dervifl, Cumhuriyet, 12 Nisan 1936 :................................................................................................................................138
“Türkiye’de ‹çtimaî Siyaset”
Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, Cumhuriyet, 23 Kas›m 1947 :............................................................................164
“Sosyo Ekonomik Haklar ve Refah Devleti”
Nihat TÜREL, Cumhuriyet, 12 A¤ustos 1964 :........................................................................................................................183
“‹çtimaî Yard›m”
Halûk Y. fiehsuvaro¤lu, Cumhuriyet, 23 May›s 1962 :........................................................................................................................186
“Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulurken”
Esat Tekeli, Cumhuriyet, 15 Temmuz 1959 :............................................................................................................................195
“2. Befl Y›ll›k Plân”
Prof. Cahit Talas, Cumhuriyet, 14 Haziran 1967 :................................................................................................................. 202
“Sosyal Hizmetler Konusunda Lütfü K›rdar’la Konuflma”
Osman K. Akol, Cumhuriyet, 23 Ekim 1959 :.......................................................................................................................... 215
“‹fl ve ‹flçi Bulma Teflkilat›”
Ahmed Halil, Cumhuriyet, 20 May›s 1946 :............................................................................................................................................. 233
“‹htiyarl›k ve Hastal›k Sigortalar› Hükümlerinde Son De¤ifliklikler”
Esat Tekeli, Cumhuriyet, 11 fiubat 1957 :.................................................................................................................................. 245
“Emekli Sand›¤›”
Feridun Ergin, Cumhuriyet, 7 A¤ustos 1957 :........................................................................................................................... 256
“Emeklilik Kanununun Tâdili”
Prof. Dr. Nurullah Kunter, Cumhuriyet, 22 Haziran 1954 :..............................................................................................263
“Emeklilik Mânevî Bir Ölüm Olmamal›d›r!”
S. A., Cumhuriyet, 7 Aral›k 1955 :................................................................................................................................................... 270
“Tekaüdlük Hakk›”
Dr. Feridun Ergin, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1948 :................................................................................................................. 272
“Türkiye ve Baflka Yerlerde Sosyal Sigortalar”
Orhan Tuna, Cumhuriyet, 10 Haziran 1963 :...........................................................................................................................308
“Hastanelerin Birlefltirilmesi”
Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet, 9 Haziran 1967 :...................................................................................................................... 310
“Ba¤-Kur Üzerine”
Teoman Pekinda¤, Cumhuriyet, 19 Nisan 1976 :.................................................................................................................. 321
“Bankalar›n Emekli Sand›¤› Modeli Yanl›flt›!”
Gazi Erçel, Sabah, 27 Temmuz 2005 :........................................................................................................................................ 327
“Banka Sand›klar›: Alaturka Sorun Alaturka Çözüm”
Metin Münir, Vatan, 28 Temmuz 2005 :................................................................................................................................... 332
“Banka Sand›klar›: Alaturka Sorun Alafranga Çözüm”
Metin Münir, Vatan, 29 Temmuz 2005 :................................................................................................................................... 333
“Banka Sand›klar› Emeklileri ve Sosyal Güvenlik”
Ömer Faruk Günel, Star, 25 Eylül 2005 :.................................................................................................................................. 334
“Sosyal Güvenli¤in Birli¤i ve Özel Sand›klar”
Ziyaeddin S. Maruflu, Milliyet, 15 Haziran 1976 :................................................................................................................. 336
“Yeflil Kart’a Dokunmay›n!”
Prof. Dr. fiükrü Hatun, T›p Dünyas›, 1 Ocak 2002 :............................................................................................................ 356

Benzer belgeler

SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA

SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA bul: ‹stanbul Çocuk Vakf› Yay›nlar›, 1999. Sebük, M. Ali. “Çocuk Himaye Müesseseleri.” Cumhuriyet, 29 Temmuz 1946. “Sigorta Hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verilmiyor.” Cumhuriyet, 28 Haziran 1967....

Detaylı