adalet bakanı sayın cemil çiçek`in veda mesajı

Transkript

adalet bakanı sayın cemil çiçek`in veda mesajı
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01 – 07 Mayıs 2007
Yayımlandığı Tarih
08 Mayıs 2007
Sayı
334
İÇİNDEKİLER
-
-
-
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’in Veda Mesajı
11.4.2007 Tarih ve 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (R.G. 2 Mayıs
2007 – 26510)
18.4.2007 Tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (R.G. 2 Mayıs
2007 – 26510)
26.4.2007 Tarih ve 5637 Sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510)
26.4.2007 Tarih ve 5635 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510)
25.4.2007 Tarih ve 5628 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512)
26.4.2007 Tarih ve 5636 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı (R.G. 2 Mayıs 2007 –
26510)
Adalet Bakanlığından 1 Adet Atama Kararı (R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511)
4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik (R.G. 5 Mayıs 2007 – 26513)
Adalet Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil Yönetmeliği
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Merkez Yönetim Kurulu Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 31.12.2006 Tarihi İtibariyle 1 İnci
Dereceye Yükselip 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci
Maddesi Uyarınca 31.12.2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere İlk Defa
Birinci Sınıfa Ayrılma İncelemesine Tâbi Tutulacak Olan Adlî Yargı Hâkim,
Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdarî Yargı Hâkimlerinin Adlarını
Belirtir Liste (R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 21 inci Maddesine Göre 2 Yıllık Yükselme Sürelerini Aldıkları
Aylıkta Nisan 2007 Dönemi Sonuna Kadar Bitiren Adlî Yargı Hâkim,
Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdarî Yargı Hâkimlerinin Adlarını
Belirtir Liste (R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511)
Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/21 (Yürürlüğü Durdurma)
Sayılı Kararı
(R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511)
-
Yüksek Seçim Kurulu Kararı (R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512 Mükerrer)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Hatun ve Diğerleri/Türkiye Davası)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Ipsd/Türkiye Davası)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512)
ADALET BAKANI SAYIN CEMİL ÇİÇEK’İN
VEDA MESAJI
Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Değerli Yargı Mensupları,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce genel seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi
nedeniyle, 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetlerinde Adalet Bakanı olarak 19 Kasım 2002
tarihinden beri büyük bir şevkle ve onur duyarak sürdürdüğüm görevimden, Anayasa'nın 114.
maddesi gereğince ayrılıyorum.
Anayasamızda ifadesini bulan, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin en önemli unsurlarından birisi,
idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması; bir diğeri de yargı
faaliyetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesidir. Hiç kuskusuz bu
kadar önemli görevleri yerine getiren yargının her yönden desteklenmesi ve ihtiyaçlarının
karşılanması da Adalet Bakanlığının en temel görevidir.
Parlamenter demokrasilerin üç temel erkinden biri olan ve yıllardan beri ihmal edilen
yargı erkinin hak ettiği konuma getirilebilmesi için Bakanlığım döneminde önemli atılımlar
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; adliye hizmet binalarımız ve cezaevlerimiz önemine uygun
fizikî ortamlara kavuşturulmuş, yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi
konusunda önemli adımlar atılmış, yetersiz hale gelen yasalarımızın günün ihtiyaçlarına ve
çağdaş demokrasilerin gereklerine uygun bir şekle getirilmesi için yoğun çalışmalar
yürütülmüş ve bu dönem yargı reformunun başarıyla gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur.
Bakanlığım döneminde yargı alanında yapılan bu çalışmaları özetlemek gerekirse;
Türk Hukuk Sisteminde reform niteliğinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu
kapsamda; başta Anayasa olmak üzere temel kanunlar çağdaş bir anlayışla yenilenmiş, Türk
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun da içerisinde yer aldığı yeni Türk Ceza Adalet Sistemi yürürlüğe konulmuştur.
Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Türk yargı sistemi; Avrupa müktesebatı, diğer
uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınarak
sürekli geliştirilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun yenilenmesi
çalışmaları da sonuçlandırılma aşamasına getirilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda giderek artan ve karmaşık hale gelen davaların çözümlenmesi,
değişen mevzuata uyum sağlanması, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin
meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çok yoğun bir şekilde eğitim programları
uygulanmıştır. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi kurulup faaliyete geçirilerek yargı
camiamıza kazandırılmıştır.
Hâkim ve savcıların malî hakları, kendi özel kanunları olan Hâkimler ve Savcılar
Kanunu içerisinde düzenlenerek, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Devlet memurlarından ayrı ve
özel bir rejime tâbi kılınmış ve böylece Anayasada belirtilen konumlarına uygun hale
getirilmiştir.
Yargının en önemli sorunlarından birisi olan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve diğer adalet
personeli kadrolarındaki eksikliğin giderilmesi ve sayılarının artırılması konusunda da ciddi
mesafeler kaydedilmiştir.
Yargı faaliyetinin yerine getirildiği binaların gerek mimarî, gerekse mefruşat ve teknik
donanım bakımından yeterli fizikî şartlara sahip bulunması yargının saygınlığının
artırılmasında etkili bir faktördür. Yargının olması gereken saygınlığına uygun, çağın
gelişmelerine ve hizmetin gereklerine göre inşa edilmeye başlanan adliye binalarının birçoğu
tamamlanmış ve modern araç-gereçlerle donatılarak, ismine yakışır şekilde Adalet Sarayı
hüviyetine büründürülmüştür.
Hükümlü ve tutukluların insan onuruna uygun koşullarda yaşamaları ve yararlı
etkinliklere katılmalarına imkan veren ve uygar toplumlara yakışır ceza ve tutukevleri
yapılmış, ayrıca Adlî Tıp Kurumu, görevlerini layıkıyla yerine getirmesi amacıyla personel,
araç ve gereçle donatılmış modern bir binaya kavuşturulmuştur.
Son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin bilgi teknolojilerinin
önemini ortaya koyması üzerine, Devlette elektronikleşme çalışmaları hızlanmış, "e-devlet"
kavramı günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Çağımızda teknolojiden faydalanmadan
adaletin süratli, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. "Geciken
adalet, adalet değildir" ilkesi esas alındığında, Devletin vatandaşına zamanında adalet
dağıtabilmesi en önemli görevlerinden biridir. Bu amacı yerine getirmek için başlanan Ulusal
Yargı Ağı Projesi'nin gerçekleştirilmesi çalışmaları sonuçlandırılma aşamasına getirilmiştir.
Ayrıca, internet üzerinden mevzuata ve içtihatlara kolayca erişebilme olanağı sağlanmıştır.
Yukarıda bazılarına değindiğim, büyük bir gayret ve kararlılıkla gerçekleştirilen
çalışmalar sonucu dört yıl gibi kısa bir sürede, sorunların çözümlenmesi yolunda büyük
mesafeler alınmış, artık yargı sadece sorunlarıyla değil, başarı ve uluslararası standartlara
uygun ve kaliteli hizmetleriyle de anılır hale gelmiştir. Bu çalışmalar, hâkim ve Cumhuriyet
savcılarımız ile adalet personelimizin sürekli olarak yanımızda hissettiğimiz desteği ve başta
Müsteşarım olmak üzere Bakanlığımızın bütün yönetici ve görevlilerinin yoğun emek ve
mesaisi ile gerçekleştirilmiştir. Şüphesiz yapılan bu işlerin ileride de devam ettirilmesi,
yargının hak ettiği yeri alması ve adalet sistemimizin kusursuz bir duruma gelmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.
Büyük bir heyecan ve onur duyarak yürüttüğüm Bakanlık görevim sırasında Devletin
bütün kurumlarıyla birlikte çalışarak gerçekleştirdiğimiz yargı reformu çalışmalarında,
desteğini esirgemeyen Adalet Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının her kademesinde hizmet
veren değerli mesai arkadaşlarıma, adaletin tecellisi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan
güzel yurdumuzun dört bir yanında cansiperane çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile
adalet personelimize teşekkür ediyorum.
Sizlere bu duygu ve düşüncelerle veda ederken, hepinizi saygıyla selâmlar, bundan
sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Cemil ÇİÇEK
Ba
—— • ——
Kanunlar
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
Kanun No. 5624
Kabul Tarihi : 11/4/2007
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kan, kan bileşenleri ve ürünleri ile ilgili usûl ve
esasları düzenlemektir.
(2) Bu Kanun; kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum ve
kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunmak üzere Bakanlıkça izin verilmiş gerçek kişiler ile
özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.
(3) Kan kök hücresi uygulamaları bu Kanun kapsamı dışındadır.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Aferez: Elde edilmek istenen kan bileşenlerinin özel bir cihaz kullanılarak
ayrıştırılmasını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Bölge kan merkezi: Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki
kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan
ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin
yapılabildiği en kapsamlı birimi,
d) Hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezini,
e) Kan bağışçısı (donör): Tam kan veya bileşenlerini veren kişiyi,
f) Kan bağışı (donasyon): Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemini,
g) Kan bağışı merkezi: Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan merkezine
bağlı olarak çalışan birimi,
ğ) Kan bileşenleri: Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen
eritrosit, trombosit, granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri ile plazmayı,
h) Kan ürünleri: Kandan elde edilen kan bileşenleri ve plazma ürünlerini,
ı) Plazma ürünleri: İnsan plazmasının işlenmesi suretiyle elde edilen tedavi maksatlı
bütün ürünleri,
i) Plazma ürünleri üretim tesisi: Taze donmuş plazmadan, tedavi amacıyla ihtiyaç
duyulan proteinlerin ayrıştırılarak kullanılabilir hale getirildiği millî ve milletlerarası
standartlara uygun olarak üretim yapan tesisi,
j) Tam kan: Kan bağışçısından transfüzyon için veya işlenerek yeni ürünler elde etmek
üzere alınan ve uygun bir antikoagülan madde ile karıştırılmış ve hiçbir ayrım işlemine tâbi
tutulmamış insan kanını,
k) Transfüzyon: Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan
bileşeni naklini,
1) Transfüzyon merkezi: Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi
olmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek
duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kan ve Kan Ürünleri Kurulu
Genel esaslar
MADDE 3 – (1) Kan, kan bileşenleri ve ürünleri ile ilgili genel esaslar şunlardır:
a) Bu Kanun kapsamındaki hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi
hususlarında, Bakanlık münhasıran yetkili ve sorumludur.
b) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin temininde karşılıksız ve gönüllü bağış esastır.
Ancak malî karşılık anlamına gelmeyecek şekilde kan bağışçısını teşvik edici uygulamalar
müstesnadır.
c) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağışçı ve alıcının
sağlığının tehlikeye düşürülmemesi, tıbbî risklere karşı korunması, transfüzyonun güvenle
yapılması ve transfüzyon sonrası bağışçı ve alıcının izlenmesi şarttır. Alıcı ve vericide ortaya
çıkabilecek komplikasyonların bildirilmesi zorunludur. Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin
alınması, kaydı, analizi, işlenmesi, depolanması, kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve
kullanımını ilgilendiren kan bağışı, kan bağışçısı, hazırlayan kuruluş, kullanım yeri ve alıcı ile
ilgili bütün verilerin yazılı veya elektronik ortamda kaydedilmesi ve otuz yıl süreyle
saklanması zorunludur. Kan istek formu ve bağışçı sorgulama formlarının asılları ile kan
bağışçısından alınan kan örneklerinin şahit numuneleri bir yıldan az olmamak üzere
Bakanlıkça belirlenecek süreyle saklanır.
ç) Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu
ve denetimi altında yapılır.
d) Yurt içinde toplanan plazmanın ürün üretimi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında
değerlendirilmesi ancak Bakanlığın izni ile mümkündür. Ürün üretimi amacıyla yurt dışından
plazma getirilmesi de Bakanlığın iznine tâbidir.
e) Hizmet birimi açan ve işletenlerin bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini ulusal ve
uluslararası kalite güvence programları çerçevesinde yürütmeleri zorunludur.
f) Kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetini yürütenler bağışçıya ilişkin kişisel bilgileri
korumak, üçüncü kişilere vermemek, basına açıklamamak ile yükümlüdürler. Bu bilgiler
ancak Bakanlığa verilir.
g) Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde lüzumlu olacak kan ve
kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzemenin temini ve ülke çapında stoklanmasını bölge
kan merkezleri Bakanlığın planlaması çerçevesinde organize eder.
Kan ve Kan Ürünleri Kurulu
MADDE 4 – (1) Bakanlığın; kan, kan bileşenleri ve ürünleri konusunda yapacağı
çalışmalarda gerekebilecek bilimsel desteği sağlamak üzere Bakanlık ilgili birim amiri
başkanlığında kan, kan ürünleri ve kan bankacılığı konusunda yaptığı çalışmalarla alanında
temayüz etmiş uzman hekimler veya bu konularda lisansüstü eğitim yapmış kişiler arasından
Bakan tarafından seçilen yedi üyeden oluşan Kan ve Kan Ürünleri Kurulu oluşturulur.
(2) Kan ve Kan Ürünleri Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona
eren üye tekrar seçilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kan Temini ve Kullanımı Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri, hizmet birimi açmaya yetkili kişiler
MADDE 5 – (1) Kanın temini ve kullanımı için transfüzyon merkezleri, kan bağışı
merkezleri ve bölge kan merkezleri kurulur.
(2) Bu Kanun kapsamındaki hizmet birimlerinden;
a) Bölge kan merkezi ve kan bağışı merkezini; kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye
Kızılay Derneği,
b) Transfüzyon merkezini; bu fıkranın (a) bendinde sayılanların yanı sıra, bünyesinde
acil müdahale şartlarını taşıyan özel sağlık kuruluşlarında olmak kaydıyla gerçek kişiler ile
özel hukuk tüzel kişileri,
c) Plazma ürünleri üretim tesisini; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel
hukuk tüzel kişileri,
açıp, işletebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat, Denetim ve Cezaî Hükümler
Ruhsat alma zorunluluğu, denetim ve cezaî hükümler
MADDE 6 – (1) Bu Kanun kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve tüzel kişiler,
faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirmesi halinde
valiliklerden ruhsat almak ve ruhsata tâbi her faaliyet için ayrı ayrı hesap ve kayıt tutmak
zorundadırlar. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından belirlenen ruhsat alma, ruhsat
tadili, ruhsat sureti çıkartma ve yıllık ruhsat bedellerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek
muhasebe birimine ödemek zorundadırlar.
(2) Bakanlık, hizmet birimlerinin her türlü faaliyetini denetler veya denetlettirir. Ruhsat
sahibi kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını Bakanlık denetimine hazır ve açık
bulundurmak ve Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Bakanlığa
vermek zorundadırlar.
(3) Ruhsat alınmış olması bu Kanun ve diğer mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi
mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Bu Kanun kapsamındaki hizmet birimleri, standartlar ve
çalışma usûl ve esasları ile ilgili olarak Bakanlıkça sonradan yapılacak düzenlemelere de
uymak zorundadırlar.
(4) Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi veya gerekli
tedbirlerin alınması, işin mahiyetine göre süre verilerek veya derhal istenilir. Bakanlık,
hizmetin gereği olarak giderilmesi lüzumlu eksikliklerin giderilmediği durumlarda
gerekiyorsa masrafları ilgilisinden alınmak kaydıyla gereken tedbirleri re'sen alır. Bu sürede
eksikliğin giderilmesi Bakanlığın yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmaz.
(5) Ruhsat şartlarını faaliyetleri sırasında yitirmiş olanların ruhsatları Bakanlıkça geri
alınır.
(6) Ruhsat almadan veya mevcut ruhsatı kapsamı dışında faaliyet gösterenler ile bu
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde saklanması zorunlu tutulan belge
ve örnekleri saklamadığı tespit edilenlere ilgili valilikçe faaliyetten men edilerek onbin Yeni
Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
(7) Yapılan denetimlerde;
a) İstenilen bilgileri zamanında vermeyenlere Bakanlıkça veya ilgili valilikçe bin Yeni
Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde beşbin Yeni Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
b) Uygun nitelikte personel çalıştırmadığı tespit edilenlere Bakanlıkça veya ilgili
valilikçe beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.
(8) Bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
sokacak biçimde faaliyet gösterenler, derhal faaliyetten men edilerek bir yıldan beş yıla kadar
hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu kişilere beş yıl süreyle
ruhsat verilmez. Ayrıca teknik ve tıbbî şartları haiz olmadığı tespit edilen kan ve kan
ürünlerinin müsaderesine hükmolunur.
(9) Ruhsatı geri alınan veya faaliyetten men edilen bölge kan merkezleri ile kan bağış
merkezlerine ihtiyaç halinde el konularak Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmak suretiyle
işletilir.
(10) Kan yolu ile bulaşan bir hastalığı veya böyle bir hastalık taşıma riski olduğunu
bilip, bu durumu saklayarak kan verenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz gün adlî
para cezası verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda kurulması öngörülen transfüzyon merkezi, kan bağışı
merkezi ve bölge kan merkezlerinin kurulması, cihaz, malzeme ve personel standartlarının
belirlenmesi, birbirleriyle olan ilişkileri ile çalışma usûl ve esaslarının tespiti, uygulayacakları
kalite güvence programlarına dair usûl ve esaslar, ruhsat alınması ile bedelleri ve iptaline
ilişkin usûl ve esaslar, plazma ürünleri üretim tesisinin kurulma ve işletilme esasları ile sair
hususlar, Kan ve Kan Ürünleri Kurulunun çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 8 – (1) 23/6/1983 tarihli ve 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmeliğin yürürlüğe konulması ve mevcut birimlerin ruhsatlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, altı ay içinde Bakanlıkça
yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar faaliyet göstermekte olan A ve B tipi kan
merkezleri ile kan istasyonları ve diğer hizmet birimleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
itibaren bir yıl içinde eksikliklerini gidererek faaliyet türlerine uygun şekilde ruhsat almak ve
bu Kanuna uygunluklarını sağlamak zorundadırlar. Bu süre içinde Bakanlık izni olmadan bu
Kanun kapsamında yeni bir birim açılamaz.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1/5/2007
[R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510]
—— • ——
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Kanun No. 5627
Kabul Tarihi : 18/4/2007
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi,
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında,
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum
genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından
yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.
(2) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya
görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim
faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az
olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında
olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun
kapsamı dışındadır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,
ç) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üniversiteler ve mahallî idareleri,
d) Meslek odaları: Elektrik ve makina mühendisleri odalarını,
e) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme
anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen
enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,
f) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, eğitim,
yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından, Kurul
onayı ile yetkilendirilen meslek odaları ve üniversiteleri,
g) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,
ğ) Atık: Kullanılmış lastikler, boya çamurları, solventler, plastikler, Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen atık yağlar ve diğer atıkları,
h) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik
gibi tasarruf edeni,
ı) Endüstriyel işletme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler
dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret
odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan
işletmeleri,
i) Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren belgeyi,
j) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin
azaltılmasını,
k) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için
yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan
çalışmaları,
l) Enerji verimliliği hizmetleri: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt
ve uygulama hizmetlerini,
m) Enerji yoğunluğu: Bir birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji miktarını,
n) Enerji yöneticisi ve sertifikası: Bu Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde
ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji
yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji
verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi,
o) Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak
üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,
ö) Geri ödeme süresi: Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji
verimliliğinin artırılması amacıyla hazırladıkları veya şirketlere hazırlattıkları projelerde
ihtiyaç duyulan yatırım harcamalarının projede öngörülen tasarruflarla geri kazanılmasını
sağlayan süreyi,
p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı
olarak üretimini,
r) Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları ile belirlenen önlemlerin uygulanmasını
gerçekleştirmek amacıyla şirketlerin yaptıkları anlaşmayı,
s) Yakma tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile bu yere bağlı parçalar ve atık gaz
tertibatlarının dâhil olduğu ısı elde edilen tesisleri,
ş) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve
meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı
ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama
faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odaları veya üniversiteler tarafından
verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Yetkilendirmeler
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
MADDE 4 – (1) Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar
nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurulca alınan kararların uygulanmasının
takibi ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
(2) Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı
başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur.
(3) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, planları ve programları hazırlamak,
bunların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni önlemlerin
alınmasını ve uygulanmasını koordine etmek.
b) Genel Müdürlük tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek
ve enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında, Genel Müdürlük tarafından meslek
odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgelerini onaylamak.
c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin yaptıkları
veya şirketlere hazırlattıkları uygulama projelerini, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamındaki gönüllü anlaşmaları onaylamak ve uygulamanın sonuçlarını izlemek.
ç) Kurula verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü hallerde, giderleri Genel
Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının,
üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile geçici ihtisas
komisyonları oluşturmak.
d) Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında Genel
Müdürlük tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündemini ve toplantıya
katılacak kuruluşları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirmelerini ve önlem önerilerini
onaylamak.
e) Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedellerini
belirlemek ve yayımlamak.
(4) Kurul her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan
olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde, yapılan çağrı üzerine
olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı için üçte iki çoğunluk aranır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy
sayılır.
(5) Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, her toplantı günü için, Kurul
Başkanı ve üyelerine, yılda dörtten fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara
(2.000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
Yetkilendirmeler
MADDE 5 – (1) Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik
yetkilendirmeler ve bu kapsamdaki faaliyetler aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
a) Yetkilendirmeler ve yetki belgesine ilişkin işlemler şunlardır:
1) Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri
yetkilendirebilmeleri için Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından yetki belgesi verilir. Bu
belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir durum
olmadıkça her beş yılda bir yenilenir. Yetki belgesi yenilenmeyen kurumların şirketlere
verdikleri yetki belgeleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya kadar Genel Müdürlük
tarafından yürütülür.
2) Şirketlere eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel
Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu
Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça her üç
yılda bir yenilenir. Şirketler, yetki belgesi bedelinin tamamını ve enerji yöneticisi sertifikası
bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen bölümünü
yetkilendirme anlaşması yaptıkları kurum veya kuruluşa öder.
b) Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler, Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna
duyurulur.
c) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler ile bunlar adına hareket eden
görevlileri, enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları sırasında elde ettikleri ve müşterilerinin
ticarî ilişkilerine zarar verecek ticarî sırları gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli
tutmakla yükümlü olanlar, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi bu sırları kendi menfaatlerine
ve başkalarının lehine kullanamaz.
ç) Genel Müdürlük ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütülecek faaliyetler
şunlardır:
1) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, şirketlere yetki belgesi verir, enerji
yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyetlerini yürütür.
2) Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi verdikleri şirketlerin faaliyetlerini izler, bu
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden hususları otuz gün içerisinde Genel
Müdürlüğe bildirir.
3) Genel Müdürlük, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme
ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler
hazırlar veya hazırlattırır.
4) Yetkilendirilmiş kurumlar Genel Müdürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar.
d) Şirketlerin görevleri şunlardır:
1) Eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel işletmeler, bina sahipleri veya yönetimleri ile
aralarında yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde, etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.
2) Enerji verimliliği etüt çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik
projeyi hazırlamak.
3) Uygulama anlaşması kapsamındaki tadilatları proje doğrultusunda gerçekleştirmek ve
enerji tasarruf miktarını garanti etmek.
4) Yetki aldıkları kuruma her yıl faaliyet raporu sunmak.
e) Enerji tasarruf miktarı ile ilgili olarak yapılan uygulama anlaşması kapsamında
garanti ettiği taahhüdünü, uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel
işletmenin ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlayamayan şirket,
yetkilendirildiği kurum tarafından internet üzerinden ilan edilir. En fazla üç uygulama
anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen şirketin yetki belgesi, bir yıl sonra
yenilenebilmek üzere iptal edilir.
f) Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf
miktarları, yetkilendirildikleri kurumlar tarafından internet üzerinden ilan edilir.
(2) Yetki belgesinin verilmesine, yetkilendirilecek kurumlarda ve şirketlerde aranacak
niteliklere, yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına ilişkin hususlar ile bu madde
kapsamındaki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görevlere ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar
Eğitim ve bilinçlendirme
MADDE 6 – (1) Enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak
amacıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir.
a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan usûl ve esaslar
çerçevesinde;
1) Şirketler için Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, enerji
yöneticileri için Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından teorik ve
uygulamalı eğitim programları düzenlenir.
2) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları
şirketlerin eğitim programlarına laboratuvar kullanım desteği sağlar.
b) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji
durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı
ile iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik
ve pratik bilgiler verilmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile ererbaş eğitim merkezlerinde ders ve eğitim programları yürütülür; örgün ve yaygın eğitim
kurumlarının ders programlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve
kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli
düzenlemeler yapılır.
c) Enerjinin verimli kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyunun
bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak faaliyetler şunlardır:
1) Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim
programlarını, yarışmaları, kısa süreli film ve/veya çizgi filmleri, 13/4/1994 tarihli ve 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 31 inci maddesi
gereğince bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları kapsamında, toplam
yayın süresi ayda asgarî otuz dakikadan az olmamak üzere 07:00 ila 23:00 saatleri arasında
yayınlar.
2) Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir önceki
malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki
bilgileri internet ortamında müşterilerinin bilgisine sunar.
3) Üreticiler ve ithalatçılar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen
Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satılmak zorunda olan enerji tüketen malların
kullanım kılavuzlarında, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili bilgilere
ayrı bir bölümde yer verir. Bu hükmün uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
denetlenir.
4) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek
odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından her yıl
Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenir. Bu
kapsamdaki etkinliklerin nitelikleri Kurul tarafından belirlenir.
Uygulamalar
MADDE 7 – (1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir.
a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:
1) Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize
sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel
işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP
ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri,
yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji
yöneticilerinden hizmet alır.
3) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri
olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi
kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu
birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.
4) Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin
usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar,
Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle düzenlenir.
b) İzleme, analiz ve projeksiyon çalışmalarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler
yürütülür:
1) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin
gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar
yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi ile ilgili
olarak kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından
hazırlanır ve yayımlanır.
2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri
ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü
olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim
bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe
verir. Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere imkân tanır.
c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol
cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan
sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
ç) Toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı kullanılan binalarda,
ticarî binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı
yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî
performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji
performansına ilişkin usûl ve esaslar, Türk Standartları Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile
müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare
tarafından yapı kullanma izni verilmez.
d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre
hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik
belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur.
Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar
da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan
dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik
belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.
e) Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji
verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin atık ısılarından
yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt
kullanımının özendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.
f) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların
birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine,
toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin
kurulmasına ilişkin usûl ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite
olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş
cihazların kullanılması zorunludur.
ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden
Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışına izin
verilmez.
h) Elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin
sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Genel
Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelikle düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler ve Diğer Uygulamalar
Destekler
MADDE 8 – (1) Enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi, enerji
yoğunluğunun azaltılması, araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili uygulamalar aşağıdaki
usûl ve esaslara göre yürütülür.
a) Enerji verimliliği uygulama projeleri aşağıdaki esaslara göre desteklenir:
1) Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün
uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde
belirlenmiş bedelleri en fazla beşyüzbin Türk Lirası olan uygulama projeleri bedellerinin en
fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.
2) Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişiler, bu projelerini işletmelerinde iki
yıl içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmez.
Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri ihtiva eden uygulama raporları Genel
Müdürlüğe gönderilir. Uygulama sonuçları Genel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir.
3) Enerji verimliliğini artırıcı uygulama projelerinin desteklenmesi ile ilgili usûl ve
esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
b) Enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:
1) Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma
yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin,
ödenek imkânları gözönüne alınmak ve yüzbin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın
yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde yirmisi karşılanır.
2) Bu bendin (1) numaralı alt bendi kapsamında taahhütlerin yerine getirildiği
endüstriyel işletmelerde, daha sonraki yıllarda enerji yoğunluklarını artıran gerçek veya tüzel
kişiler Genel Müdürlük ile ikinci defa anlaşma yapamaz.
3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde
tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren
tesislerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve yurt içinde imal
edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş ve biyokütle
kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, enerji yoğunluğu hesabına dâhil edilmez.
4) Bünyesinde birden fazla endüstriyel işletme bulunan gerçek veya tüzel kişilerin
gönüllü anlaşma yapmadıkları endüstriyel işletmelerindeki enerji yoğunluğu değişimleri,
Genel Müdürlük tarafından ayrıca incelenir.
5) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmelerde aranacak nitelikler, enerji
yoğunluğu hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere gönüllü
anlaşmalarda bulunması gereken diğer esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.
c) Enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi ve enerji yoğunluğunun
azaltılması uygulamalarına yönelik olarak Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur.
Destekler için ayrılan ve kullanılan ödenekler, desteklenen projeler, gönüllü anlaşmalar, enerji
yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstriyel işletmeler, eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri
Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.
ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, enerji verimliliğinin artırılması
ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik araştırma ve
geliştirme projelerini öncelikle destekler; bu projelerin yönlendirilmesinde ve
değerlendirilmesinde Genel Müdürlüğün görüşünü alır.
Diğer uygulamalar
MADDE 9 – (1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir:
a) Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî yatırım büyüklükleri
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde olan projeler ile kullandıkları yakıt
türleri ve teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte
tanımlanan yıllık ortalama verim değerlerini sağlayan kojenerasyon yatırımları, Hazine
Müsteşarlığınca yatırım teşviklerinden yararlandırılır.
b) Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması
Hakkında Kanunda tanımlanan işletmelerin enerji verimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüt
ve danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenir. Bu uygulama ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlık ile
müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir.
c) Vakıflar tarafından kurulan şirketlerden yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına
ilişkin herhangi bir bedel alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler
İdarî yaptırımlar ve uygulama
MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar
tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki
esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.
a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır:
1) 5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl
ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük
tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.
Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki
belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile
yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve
yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların
anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.
2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme
yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük
süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde
onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması
halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
3) Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler
kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde
verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya
başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları
iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.
5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu
Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel
Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.
6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili
hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde,
aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde;
endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
9) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek
ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmibin Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
b) Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası
uygulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki
kat artırılarak uygulanır.
c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel
işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya
muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla ilişkin toplam enerji harcamalarının
yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan
gelirlerinin yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına
ilişkin belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı
ceza miktarı olarak hesaplanır.
ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması
öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.
Bakanlığın yetkileri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, diğer maddelerde sayılan yetkilerinin dışında:
a) Kurul vasıtası ile bu Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanmasını,
yönlendirilmesini, izlenmesini, değerlendirilmesini, alınacak tedbirlerin planlanmasını ve
uygulanmasında koordinasyonu sağlar.
b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında enerji yöneticisi
görevlendirilmesine ve enerji yönetim birimi kurulmasına ilişkin olarak tanımlanan rakamsal
sınır değerlerini yarısına kadar azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
belirtilen proje bedeli miktarını ve projelere verilebilecek destekleme oranını yarısına kadar
azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi kapsamında belirtilen enerji yoğunluğu azaltma oranını ve destekleme
miktarını yarısına kadar azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
İstisnalar
MADDE 12 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden muaftır. Aynı maddenin (a) bendi
kapsamındaki hükümlere ilişkin uygulama usûl ve esasları ise bu kurumlar tarafından
belirlenir.
MADDE 13 – 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline
Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- E.İ.E. İdaresinin görevleri şunlardır:
a) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji
kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik
ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları,
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek,
tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.
b) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve
eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri
verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun
sekretaryasını yürütmek.
c) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde
enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından
yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek.
ç) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği
uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek.
d) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların
gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak.
e) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve
değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve
önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak.
f) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini
sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon,
izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim
merkezi kurmak ve işletmek.
g) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.
ğ) Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden
yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak.
h) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel
sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
koordinasyonu sağlamak.
ı) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla
faaliyetlerde bulunmak.
i) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak.
j) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden
çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans
almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak.
E.İ.E. İdaresinin görevleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
a) E.İ.E. İdaresi görevleri kapsamında, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel
kişilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler gereken bilgileri vermekle
yükümlüdürler. E.İ.E. İdaresi, sağladığı bilgilerden ülkenin emniyetine, güvenliğine ve
ekonomik çıkarlarına, gerçek ve tüzel kişilerin ticarî ilişkilerine zarar verecek bilgi ve
belgelerin gizliliğine riayet eder.
b) E.İ.E. İdaresinde projelerin hazırlanması faaliyetleri ile İdarenin görev alanına giren
konularda ve uzmanlık isteyen işlerde, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan,
üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiği
niteliklere sahip yeterli sayıda personel, süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla geçici
olarak kurumlarının ve ilgili personelin muvafakati ve Bakan onayı ile görevlendirilebilir.
Ancak bu şekilde görevlendirilen personelin çalışma süresi iki yılı ve her halde proje süresini
aşamaz. Proje süresinin iki yılı aşması halinde, ilgili kurumun ve personelin muvafakati
kaydıyla çalışma süresi Bakan onayı ile bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde
görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır ve görevlendirilen personelin aylık,
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca
ödenir.
c) E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlüğü bu görevlerini yerine getirirken Hidrometrik Ölçüm
İstasyonları kurar, işletir ve sondajlar yapar. Merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ihdas edilir. Bu Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60
ıncı maddesinde sayılan görevleri yürütür.
ç) E.İ.E. İdaresine ait mallar ile her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlara 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde yer alan cezalar
uygulanır."
MADDE 14 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"51. Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı
olarak üretimini,
52. Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve
altında olan kojenerasyon tesisini,"
MADDE 15 – 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
"Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar,
ilgili yönetmelikte düzenlenir.
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı, kurulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran
gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve lisans başvurularında teminat ister. Teminat
alınması ve irat kaydedilmesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü
ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine
yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma
sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak
oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa
payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına
ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir.
Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri
değiştirilmiş sayılır."
MADDE 17 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6- Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
enerjisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uygulama esaslarına
tâbidirler:
a) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin işletmede on yılını
tamamlamamış olanlarından, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın
alırlar.
b) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik
enerjisi miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı
sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının
ülkede sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik
enerjisinden satın alırlar.
c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl
için, EPDK’nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır.
Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro
Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. Ancak 5,5 Euro Cent/kWh sınırının
üzerinde serbest piyasada satış imkânı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans
sahibi tüzel kişiler bu imkândan yararlanırlar.
Bu madde kapsamındaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren
tesisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceği tarihi, 31/12/2009 tarihine
kadar Resmî Gazetede yayımlanmak şartıyla en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir."
MADDE 18 – 5346 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 8- Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde tesis, ulaşım
yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere
ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında
izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 2011 yılı
sonuna kadar devreye alınacak bu tesislerden ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı
noktasına kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin,
kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeş indirim uygulanır. Orman
arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz."
Yönetmeliklerin düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler,
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci maddenin (ç) ve (d) bentleri kapsamında
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler ise
iki yıl içinde çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Mevcut yetki belgeleri ve enerji yöneticisi sertifikalarının geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından verilmiş olan mevcut yetki
belgeleri, süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu Kanunun yayımı tarihinde
mevcut olan enerji yöneticisi sertifikaları bir yıl içerisinde ücretsiz olarak yenilenir.
Yükümlülüklere ilişkin ilk bilgilerin verilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yapım
aşamasında hazırlanmış uygulama projelerinde veya tadilat projelerinde toplam inşaat alanı
onbin metrekare ve üzeri olan binaların sahipleri veya yönetimleri, Genel Müdürlük
tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet
sayfasında yayınlanan formatta istenen bilgileri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
Genel Müdürlüğün yetkilendirme görevi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı
alt bendi kapsamında, Genel Müdürlüğün şirketleri yetkilendirme faaliyeti, bu Kanunun
yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl sonra yetkilendirilmiş kurum sayısının onu aşması
halinde sona erer. İki yıl içinde yetkilendirilmiş kurum sayısı onu bulmazsa, Genel
Müdürlüğün yetkilendirme faaliyeti toplam sayı on olana kadar devam eder.
Eğitim ve bilinçlendirme uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen
gerekli düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde ilgili kurumlar
tarafından yapılır.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer
alan hükümler bu Kanunun yayımı tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren
uygulanır.
Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî
sınırları sağlama
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile
inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7
nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl
süreyle uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar
hakkında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren on yıl süreyle uygulanmaz.
(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınırları sağlama şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında,
uygulamada 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun hükümleri gereğince ülkede tedavülde bulunan para Yeni Türk Lirası olarak
adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi yayımı
tarihinden iki yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1/5/2007
[R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510]
—— • ——
UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5637
Kabul Tarihi : 26/4/2007
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1/5/2007
LİSTE
Sıra Kanunun
No. Tarihi
1. 16 Teşrinisani 1329
2.
3.
4.
5.
21 Şaban 1332
11/10/1920
6/4/1924
22/4/1924
6.
2/12/1925
7.
8.
9/12/1925
22/2/1926
9.
10.
26/5/1926
28/5/1927
11.
12.
13.
25/6/1927
1/4/1928
24/5/1928
14.
15.
10/6/1930
20/4/1933
16.
17.
5/6/1933
9/6/1934
18.
19.
20.
21.
16/6/1934
5/7/1934
3/6/1935
7/6/1935
Kanunun
Numarası Kanunun Adı
Merakibi Bahriyeden Maada Mahallerde Kullanılan Müvelli
Motörler Nizamnamesine Muhalefet Edenler Hakkında Kanunu M
10 Sâfer 1329 Tarihli Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kan
38
Tababeti Adliye Kanunu
463
Zonguldak Şimendifer ve Liman Rüsumunun Tenzili Hakkında K
506
Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdiriyeti Umum
Kanun
682
Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet U
İhdası İçin Ziraat Vekaletine ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Te
688
Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun
748
Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan
Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun
859
İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması
1065
Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi
Tevkifata Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun
1147
Şimendiferlerde Nakli Memnu Olan Mevaddı İnfilâkiyenin Nakli
1217
Mübadeleye Gayri Tâbi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule
1341
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti Beyninde 18 T
Muhadenet Muahedenamesine Merbut Protokolun (C) F
Gayrimenkullerini Bulgaristan’da Terketmiş Olanlara Verilecek
1711
Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun
2151
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Memurları Maaşatı
Nisan 1930 Tarih ve 1587 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
2270
Nahiye Müdürlerinin Tayini Sureti Hakkında Kanun
2502
Kars Vilayetiyle Bayazit, Erzurum ve Çoruh Vilayetlerinin Baz
Yerleştirilmesi ve Yerli Çiftçilerin Topraklandırılması Hakkında
2514
Divanı Muhasebat Kanunu
2582
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohum
2755
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde Kullanılacak Yabanc
2767
Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun
22.
23.
9/10/1935
21/10/1935
2825
2832
24.
25/10/1935
2839
25.
26.
27.
28.
29.
30.
13/12/1935
8/6/1936
9/6/1936
20/1/1937
10/2/1937
11/6/1937
2864
3004
3017
3096
3122
3236
31.
15/12/1937
3282
32.
33.
34.
35.
10/6/1938
20/6/1938
28/6/1938
28/6/1938
3434
3467
3517
3522
36.
22/9/1941
4119
37.
38.
39.
18/7/1944
25/6/1945
8/2/1946
4626
4768
4860
40.
41.
42.
17/5/1946
17/2/1947
19/1/1948
4893
5005
5164
43.
7/6/1948
5215
44.
45.
6/7/1948
11/4/1949
5243
5367
46.
31/5/1949
5408
47.
48.
18/1/1950
1/3/1950
5516
5582
49.
50.
24/3/1950
28/2/1951
5660
5750
51.
52.
23/5/1951
13/7/1953
5775
6141
53.
54.
15/7/1953
27/1/1954
6165
6236
55.
11/3/1954
6409
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında K
Milli Müdafaa Vekaleti ile Bu Vekalete Bağlı Teşekküll
Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler Hak
Umumi Muvazeneden Maaş veya Ücret Alan Baytarların Mahal
de Görebileceklerine Dair Kanun
Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve B
İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanun
Gümrük Teşkilâtı İçin Yaptırılacak Evler Hakkında Kanun
Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanun
Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Te
Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin Teşkilât v
Kanunun 25 inci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun
Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince A
Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hiz
Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına
Devlet Tarafından Kurulacak Demir ve Çelik Fabrikalarının
Kanun
Kızılay Cemiyeti ve Harp ve Afet Vukuunda Onunla B
Müsaadesiyle Gelecek Bu Türlü Sıhhi ve İnsani Yardım Heyetler
Gümrük Vergisinden Muafiyetine Dair Kanun
Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun
Elektrik İşletme Müesseseleri Hakkında Kanun
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yı
Hakkında Kanun
Şark Halı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kur
Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları Hakkında Kanun
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye’ye Yapılacak Yard
İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkın
Gümrük Koruma Memurlarının Askerî Teşkilâta Göre Tensikı
Kanun
Erzincan’da Yaptırılacak Meskenler Hakkında Kanun
Bilumum Hava Meydan ve Limanlariyle Bunlarla İlgili Bina v
Yapılması Hakkında Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Kom
Yapacakları İncelemeler İçin Verilecek İkamet Yevmiyesi Hakkı
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar H
Marshall Planı (Avrupa Kalkınması Programı) Çerçevesi Dahili
ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişik Kanun
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Dağıtacağı Kârın Hazinece İ
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plâ
Yardımlar Karşılığı Türk Liralarından Bütçeye Taallûku Gereke
Hakkında Kanun
Limanların İnşa,Tevsi, Islâh ve Teçhizine Dair Kanun
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kal
Kefalet Edilmesi ve Bu Hususta Garanti Anlaşmaları Akdi Zı
Dair Kanun
İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdares
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Ano
Hidroelektrik Tesislerinin Devrine Mütaallik Olarak Aktedilen M
Tavas Kazasının Heyelâna Maruz Kale Nahiyesinin Yerinin Değ
56.
25/3/1955
6529
57.
58.
59.
13/5/1955
20/5/1955
28/2/1956
6562
6610
6683
60.
22/6/1956
6746
61.
14/6/1957
7010
62.
63.
14/5/1958
6/1/1960
7118
7407
64.
10/9/1960
79
65.
22/12/1960
170
66.
67.
26/12/1960
20/4/1961
178
297
68.
29/5/1961
307
69.
26/12/1962
140
70.
71.
19/2/1963
12/7/1963
203
273
72.
5/9/1963
325
73.
14/5/1964
475
74.
75.
31/3/1965
20/4/1965
555
581
76.
4/1/1966
708
77.
78.
79.
80.
81.
82.
20/1/1966
29/12/1966
23/1/1968
4/2/1969
29/1/1970
18/2/1971
717
818
992
1100
1216
1344
83.
23/6/1971
1417
84.
7/2/1972
1516
85.
14/3/1972
1573
Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından veya Nam ve Hesabına
Unlarla Bunların Naklinde Kullanılacak Her Nevi Malzemenin
Muaf Tutulması Hakkında Kanun
D. D. T. Mütedavil Sermayesi Kanunu
Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine Maruz Mahallerin Yerleri
Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de Su Baskınından
Hakkında Kanun
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya v
Yılında Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hak
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde
Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
Türkiye Öğretmenler Bankası Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu
Libya (Trablusgarb) daki Turgutreis Manzumesi Restorasyonun
Yaptırılması Hakkında Kanun
Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Serm
ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun
1 ve 3 Sayılı Kanun Gereğince Mal Beyanına Davet Olunanlar
Edemedikleri Malların Müsaderesi Hakkında Kanun
Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkın
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce Girişilecek Sari Taahhü
İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kul
Verilmesi Hakkında Kanun
Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilek
İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçucularına Verilecek Uçuş
Cezaevleri İnşaası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere G
Kanun
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Bütçe Yıll
Tasfiyesi Hakkında Kanun
Lübnan'a Silah Satışından Doğan Alacağımızla Fransız H
Meblağların Lübnan'a ve Fransa'da Türk Misyonları İçin
Yaptırılmasına Ayrılması Hakkında Kanun
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletle
İstihsal Fazlası Andlaşmaları Gereğince İthal Olunacak Zirai ve
Verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat ve Vasıtala
440 Sayılı Kanuna Tabi Kuruluşlardan Sağlık Teşkilatı Olan
Eczacıların 224 ve 472 Sayılı Kanunlardan İstifade Ettirilmesine
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun
1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun
1968 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun
Devlet İç İstikraz Tahvillerine Uygulanacak Faiz Hadlerini
Keşideleri Tertibi Hakkında Kanun
Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harb Gemileri, Ha
Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair Kanun
İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki
Kanun
Atatürk Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi A
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi Hakkında Kan
86.
20/3/1975
1870
87.
22/5/1975
1902
88.
89.
1/2/1977
25/9/1980
2032
2305
90.
13/2/1981
2385
91.
92.
20/3/1981
4/6/1981
2431
2472
93.
28/7/1981
2501
94.
95.
22/10/1981
30/12/1981
2542
2569
96.
17/3/1982
2641
97.
26/3/1982
2644
98.
99.
100.
101.
102.
103.
22/2/1983
11/8/1983
31/1/1984
1/5/1985
25/12/1985
4/11/1986
2801
2874
2974
3191
3249
3315
104. 15/4/1987
3352
105. 8/5/1991
106. 15/5/1991
3714
3743
107. 26/2/1992
3776
108. 18/6/1992
109. 26/11/1992
110. 1/6/1994
3817
3852
3992
111. 22/9/1994
112. 27/4/1995
4033
4106
113.
114.
115.
116.
20/11/1996
30/7/1997
28/8/1999
3/11/1999
4213
4300
4455
4460
117. 21/12/2000
4615
Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve M
Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun
Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Kö
Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım Borçla
Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Mad
Teslimi Hakkında Kanun
Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akaryakıt ve Doğal
Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esaslarına Da
Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun
Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hi
Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştır
Kanun
Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlı
Verilmesine İlişkin Kanun
Tuzla Deniz Harb Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete A
T.C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına O
ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edil
Afganistan’dan Pakistana Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin
Kanun
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili K
Hakkında Kanun
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkın
Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Ha
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkı
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çal
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezaların
Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkı
Kabulüne Dair Kanun
Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma
Kaldırılması Hakkında Kanun
3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yür
19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 1
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 16
Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
29, 51, 64, 172 ve 173 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamele
Kanun
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Af
Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Ya
İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 15
Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Aff
1996 Türkiye Europalia Festivaline İlişkin Kanun
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Koopera
Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsu
Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine
Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun
Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelle
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Af
Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Pers
Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Ka
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar
118. 3/4/2003
4837
Kanunu
Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkınd
[R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510]
—— • ——
KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI
İŞLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5635
Kabul Tarihi : 26/4/2007
MADDE 1 – 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve
eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve
kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler.”
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1/5/2007
[R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510]
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5628
Kabul Tarihi : 25/4/2007
MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"g) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat
alımları."
MADDE 2 – 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için
Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi
ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve
yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama
suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri,
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile
acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan,
proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı
cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin
edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın
yüklenmeye girişilebilir."
MADDE 3 – 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî
hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya
pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
sayılan genel şartlara ilave olarak;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt
içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavdan oluşur.
Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafından başarı sırası ve yaptıkları tercihler
dikkate alınarak belirlenir ve bunlar idarelerde malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya
pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve
başarılı olmak şartıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye
Bakanlığınca yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya
pozisyonlarına atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik
sınavında başarılı olamayanlar, istihdam şekline göre bulundukları kamu idarelerinde
durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma sınavına katılacak
adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri,
yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Malî hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle
atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin
aynı unvanlı kadrolarına atanabilirler."
MADDE 4 – 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrası ile son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan
mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya
eksilmeye neden olunmasıdır."
"Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel
kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 5 – 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 16 – Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen kadrolarda 31/12/2006 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar ile daha önce
en az beş yıl bu görevde bulunanlar da anılan madde hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına
atanabilirler.
GEÇİCİ MADDE 17 – 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
altıncı fıkrasına göre ihdas edilerek kamu idarelerine tahsis edilen malî hizmetler uzmanı
unvanlı boş bulunan kadrolara, ilgili kamu idarelerince talep edilecek sayıyı aşmamak üzere,
aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından 31/10/2007 tarihine kadar bir defaya
mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve
yerleştirme sonucuna göre atama yapılır.
Yapılacak sınava girebilmek ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına atanabilmek için;
a) 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre ihdas edilerek malî
hizmetler uzmanı kadrosunun tahsis edildiği kamu idarelerinin;
1) Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, strateji geliştirme
ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, İdarî ve Malî İşler
Dairesi Başkanlıkları, İdarî ve Malî İşler Müdürlükleri ile döner sermayeli işletmeler hariç
olmak üzere idarelerin muhasebe ve malî hizmetlerinin yerine getirildiği daire başkanlıkları
veya müdürlüklerinde,
2) Mülga Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları, Araştırma
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüklerinde,
b) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel
Müdürlüğünde, kadroları Maliye Bakanlığına ait olmak kaydıyla döner sermayeli işletmeler
dahil olmak üzere muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce
yürütülen kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde, malmüdürlüklerinin ise vezne ve
muhasebe servislerinde,
genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda sınav tarihi itibarıyla toplam en az üç yıl
hizmeti bulunmak ve malî hizmetler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için
gerekli öğrenim şartını taşımak gerekir. Hizmet süresinin hesabında sayılan birimler adına
tahsis edilmiş kadrolarda fiilen görev yapılan süreler dikkate alınır.
Sınav komisyonunun oluşturulması, sınava katılabilecekler, sınav konuları, sınav ve
yerleştirme ile söz konusu kadrolara atama ve atananların eğitimine ilişkin esas ve usûller
Maliye Bakanlığınca belirlenir.
5436 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve bu madde gereğince malî hizmetler
uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu
kadrolarda görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu
idaresinin aynı unvanlı kadrolarına atanabilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir."
MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3/5/2007
[R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512]
—— • ——
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5636
Kabul Tarihi : 26/4/2007
MADDE 1 – 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 1 – Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden
birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya
mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli
olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz
kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi
Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir
ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir:
Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;
a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,
b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin
birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,
c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,
ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,
d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,
e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun
yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,
f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.
Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve
kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis
cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.
Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan
yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde
bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş
olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler
harca tâbi değildir."
MADDE 2 – 4320 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 – Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına
tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı kararın uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifeti
ile izler.
Koruma kararına uyulmaması halinde genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyet
dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.
Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında
Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.
Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile
bireyleri hakkında ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3/5/2007
[R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512]
—— • ——
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2007/14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri OK’un görev süresi 21 Mayıs 2007 tarihinde sona
ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 154.
ve 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 30. ve 32. maddeleri gereğince,Yargıtay Büyük Genel
Kurulunca gösterilen adaylar arasından, yukarıda belirtilen tarihten geçerli olmak üzere
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Abdurrahman YALÇINKAYA seçilmiştir.
1 Mayıs 2007
Ahmet
Necdet SEZER
CUMHURBAŞ
KANI
[R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510]
—— • ——
Atama Kararı
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2007/9014
1 – Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34328) Vedat Ali TEKTAŞ’ın atanması,
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
2/5/2007
Ahme
Necdet SEZER
CUMHURBAŞ
KANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C.ÇİÇEK
Adalet Bakanı
[R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511]
—— • ——
Yönetmelikler
Karar Sayısı : 2007/11968
Ekli “4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
İçişleri Bakanlığı’nın 20/3/2007 tarihli ve 882 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca
9/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
A. ŞENER
M. A. ŞAHİN
B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
Bakanı
A. BABACAN
M.AYDIN
N. ÇUBUKÇU
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
M. V.GÖNÜL
A.AKSU
K. UNAKITAN
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
F. N. ÖZAK
R.AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
M. BAŞESGİOĞLU
A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
A. KOÇ
O. PEPE
Devlet
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm BakanıÇevre ve Orman Bakanı
4422 SAYILI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 5 Mayıs 2007 – 26513]
—— • ——
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA
TEŞKİLÂTI
MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık merkez
teşkilâtı ile adlî ve idarî yargı teşkilâtında, ceza infaz
kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım
merkezlerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görevli Devlet
memurlarının meslekî ehliyetinin tespiti için sicilinde
bulunacak bilgileri, hangi hallerde ayrılış sicili
verileceğini, sicil raporunun şeklini, taşıyacağı
soruları,
sicil
raporlarının
doldurulmasında
uygulanacak
not
usulünü,
notların
derecelendirilmesini, düzenleme zamanını, uyarılan
memurlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek
mercileri, sicil raporlarının muhafazası ile görevli
makamlara
dair
esaslarla
diğer
hususları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
kapsamına giren Bakanlık merkez teşkilâtı ile adlî ve
idarî yargı teşkilâtında, ceza infaz kurumları ile
denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde ve Adlî
Tıp Kurumunda görevli Devlet memurları hakkında
uygulanır.
Deyimler
Madde
3Bu
Yönetmelikte
geçen
deyimlerden;
a) Sicil raporu: Sicil amirlerinin, meslekî
ehliyetin belirlenmesini sağlayan soruları not usulüyle,
şahsiyetle
ilgili
konuları
mütalâa
şeklinde
değerlendirerek, memurların meslekî ehliyetleriyle
şahsî meziyet ve kusurlarını belirledikleri bu
Yönetmeliğe ekli formu,
b) Sicil amiri: 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 112 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde
yürürlüğe konulan Yönetmelik gereğince sicil
raporlarını birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili
olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,
c) (Değişik: Bakan Onayı-05/04/2007)
Atamaya yetkili merci: Atama usul ve esaslarını
belirleyen mevzuat hükümleriyle atama yetkisi tanınan
Bakanlık makamı ile adlî ve idarî yargı adalet
komisyonlarını ve Adlî Tıp Kurumunu,
d) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
İfade eder.
Dayanak
Madde 4- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 121 inci maddesi ve 18 Ekim
1986 gün ve 19255 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği esas alınarak
düzenlenmiştir.
Memur Kütüğü
Madde 5- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007) Bakanlık merkez teşkilâtı, adlî ve idarî
yargı teşkilâtı, ceza infaz kurumları ile denetimli
serbestlik ve yardım merkezleri ve Adlî Tıp Kurumuna
memur olarak atananlar, kurumlarınca tutulan memur
kütüklerine kaydedilir. Her memura ayrı bir numara
verilir.
(Değişik: Bakan Onayı-05/04/2007) Kütüğün
her memura ait bölümüne, memurun adı, soyadı,
cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadrosu, işe
başlama ve işten ayrılma tarihi ve sebebi kaydedilir.
Bakanlıkça atananlardan Bakanlık merkez teşkilâtı
memurlarının kütükleri Personel Genel Müdürlüğünce,
taşra teşkilâtı memurlarının kütükleri ilgisine göre
Personel Genel Müdürlüğünce veya Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, adlî ve idarî yargı
teşkilâtına adalet komisyonları tarafından atanan
memurların kütükleri bu komisyonlarca, Adlî Tıp
Kurumuna Kurumca atanan memurların kütükleri ise
bu Kurum tarafından tutulur.
Memur Cüzdanı
Madde 6- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
Kurumlarca her memura, kimlik belgesi olarak
kullanılmak üzere düzenlenen memur cüzdanları, 5
inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir.
Memur cüzdanında memurun adı, soyadı, T.C. kimlik
numarası, doğum yeri, doğum tarihi, görevi ve kurum
sicil numarası belirtilir.
Herhangi bir sebeple kurumdan ayrılanların
memur cüzdanı geri alınır.
Özlük Dosyası
Madde 7- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007) Her memur için, atamaya yetkili
mercilerce bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada
memurun adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, kütük
sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni
hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin
dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü
olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı
diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve
incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi
hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve aslî
memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve
kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve
yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline
işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve
eserleri, aldığı takdirnâme ve ödüller, hakkında yapılan
disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin
cezaları, takipsizlik kararları, herhangi bir suçtan
dolayı hakkında dava açılmış ise, affedilmiş olsalar
bile hükümlülük veya beraat kararları, sağlık durumu,
görevden uzaklaştırma, yaptığı fahrî hizmetler, aldığı
izinlerle ilgili bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken
istenen diğer belgeler bulunur.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük
dosyaları, memurların sicillerinin bir parçası sayılır;
gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili
sicil amirlerince incelenebilir.
Sicil Dosyası
Madde 8- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007) Her Devlet memurunun bir sicil dosyası
bulunur. Sicil dosyalarına, sicil amirlerince düzenlenen
gizli sicil raporları ile varsa adalet müfettişleri
tarafından verilen denetleme raporları ve mal
beyannameleri konulur.
Sicil Not Defterleri
Madde 9- (Mülga: Bakan Onayı-05/04/2007)
Sicil Not Defterlerinin Kullanılması
Madde 10- (Mülga: Bakan Onayı05/04/2007)
Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi
Madde 11- Devlet memurlarının ehliyetlerinin
tespitinde, bir üst göreve atanmalarında, kademe
ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye
çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük
ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren
memurların özlük ve sicil dosyaları, yeni kurumlarına
eksiksiz olarak gönderilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Gizli Sicil Raporlarının Doldurulmasına Dair Usul
ve Esaslar
Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı
Madde 12- Gizli sicil raporları, her yılın aralık
ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların,
ilgililerce en geç 31 aralık günü, tatile rastladığı
takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna
kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim
edilmesi şarttır.
Her ne sebeple olursa olsun, sicil raporlarını
birinci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim
edenler hakkında idarî soruşturma açılır.
Aday memurların sicil raporları, işe
başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından
sonraki 15 gün içinde, iki yıl süre ile adaylığa tâbi
tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde
doldurulur.
Bir yıldan çok, iki yıldan az bir süre ile
adaylığa tâbi tutulan memurların ikinci sicil raporları,
adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu
tarihte doldurulur.
Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre
Madde
13Haklarında
sicil
raporu
düzenlenecek
memurların,
değerlendirilmelerini
yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış
olmaları şarttır.
Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında, sicil
verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması
halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.
İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da,
yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya
ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu, o yıl için
geçerli sayılır.
Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında, o
sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya
sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde, sicil
raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri
tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal
doldurulur. Bu uygulama sonunda da, memura o yıl
için sicil raporu verme imkânı bulunmazsa sicil raporu,
düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere
memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından
doldurulur.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret
izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu
raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde
geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6
aylık süreye dahildir. Şu kadar ki, amirin yanında 3 ay
fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya
hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin
geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve
dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma
imkânı bulunmaması halinde, bir defaya mahsus
olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil
notlarının ortalaması esas alınır.
Görevden Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının
Doldurulması
Madde 14- Bir görevde 6 ay veya daha fazla
bir süre bulunup, başka göreve atananların sicil
raporları, bunların atanmalarından önceki sicil
amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde
doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere
ilgili makamlara teslim edilir.
Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden
ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak için yeterli
süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri, en
az 6 ay beraber çalıştıkları memurların sicil
raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden
ayrılmadan önce doldurarak, sicil raporlarını
saklamakla görevli makamlara teslim ederler.
(Ek fıkra: Bakan Onayı-05/04/2007) Birden
çok mahkemede görevli olması nedeniyle birden fazla
amire bağlı olarak çalışan personelin sicil raporu, bu
amirlerden birinin görevden ayrılması durumunda;
çalışma sürelerinin eşit olması halinde en kıdemli
amir, aksi halde sicil dönemi içinde en fazla süre ile
çalışılan amir tarafından doldurulur.
Sicil Not Defterlerindeki Kayıtlardan
Yararlanma
Madde 15-(Mülga: Bakan Onayı-05/04/2007)
Sicil
Raporlarının
Doldurulmasında
Uygulanacak
Not
Usulü
ve
Notların
Derecelendirilmesi
Madde 16- Sicil amirleri, sicil raporunun
memurların meslekî yöneticilik ve yurt dışı
görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan
soruların her birinin ihtiva ettikleri unsurları esas
almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve
sorulara verdikleri notların toplamını, soru sayısına
bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her bir
sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının
toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi suretiyle de,
memurların sicil notu ortalaması bulunur ve buna göre
sicil notu ortalaması;
a) 60’dan 75'e kadar olanlar orta,
b) 76'dan 89'a kadar olanlar iyi,
c) 90'dan 100'e kadar olanlar çok iyi,
Derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha
aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil
almış sayılırlar.
Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler
tam sayıya tamamlanır.
Memurların
Genel
Durum
ve
Davranışlarının Değerlendirilmesi
Madde 17- Sicil amirleri, sicil raporunu
doldurdukları her memuru;
a) Dış görünüşü (kılık, kıyafet),
b) Zekâ derecesi ve kavrayış kabiliyeti,
c) Azim ve sebatkârlık, dürüstlük, sır
saklamada güvenirlilik ve beşerî münasebetlerdeki
başarısı,
d)
Alkol,
kumar
vb.
alışkanlıklarını
memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi
halleri,
e) Güvenilir olmama, şahsî menfaatlerini aşırı
ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma,
kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları;
(Değişik:
Bakan
Onayı-05/04/2007)
Bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar.
Sicil döneminde edinilen bilgi ve müşahedelerden
yararlanılarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına
göre memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve
noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun
şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı,
açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak
yazılır.
Sicil amirlerinin, memurların genel durum ve
davranışları hakkındaki düşünceleri not takdirlerinde
dikkate alınır.
Sicil Raporlarının Dolduruluş Şekli
Madde 18- Sicil raporları, önceden hazırlanan
müsveddelerden yararlanılarak, herhangi bir silinti ve
kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsveddeler imha
edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar,
okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra
keyfiyet imza ile tevsik edilir.
Sicil amirleri, 16 ncı madde uyarınca tespit
edecekleri sicil notunu kendileri hesaplayarak, sicil
raporunun ilgili bölümüne yazarlar. Memurların sicil
notu ortalamaları, özlük işleriyle görevli birimlerin
başında bulunan amir ve en yakın yardımcıları, böyle
bir birim yoksa özlük işleriyle görevli memurlardan en
üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak,
sicil raporunun ilgili bölümüne yazılır.
Sicil Raporlarının Gönderileceği Makamlar
Madde 19- Düzenlenen sicil raporları, sicil
amirleri tarafından (gizli-kişiye özel) işareti taşıyan
kapalı bir zarf içinde, bunları saklamakla görevli
aşağıda belirtilen makamlara gönderilir.
Bu makamlar şunlardır;
a) Bakanlık merkez teşkilâtına, adlî ve idarî
yargı teşkilâtı ile Adlî Tıp Kurumuna, Bakanlıkça
atanan personel için Personel Genel Müdürlüğü,
b) (Değişik: Bakan Onayı-05/04/2007) Ceza
infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım
merkezlerine Bakanlıkça atanan memurlar için Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
c) (Değişik: Bakan Onayı-05/04/2007)
Atamaları mahallî adlî ve idarî yargı adalet
komisyonlarınca yapılan personel için, ilgili adalet
komisyonu başkanlıkları,
d) (Değişik: Bakan Onayı-05/04/2007)
Atamaları Adlî Tıp Kurumunca yapılan memurlar için
Adlî Tıp Kurumu Personel ve Eğitim Şubesi
Müdürlüğüdür.
Sicil Amirinin Sorumlulukları
Madde 20- Sicil amirleri, sicil raporlarını
itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken;
Devlete sadakat ve bağlılığı, memuriyet sıfatının
gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini, güvenilir ve
yetenekli memurların yükselmeleri, diğerlerinin ise
kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini
esas alır.
Sicil
amirlerinin
maiyetlerinde
çalışan
memurları değerlendirmedeki başarıları, üst sicil
amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de
dikkate alınır.
Garez ve özel amaçla, sicil raporlarını gerçeğe
aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezaî
sorumlulukları saklıdır.
Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli
Sayılmayacağı Haller
Madde 21- Birinci ve ikinci sicil amirlerinin
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak, memurlar hakkında sicil
raporlarında yaptıkları değerlendirmeleri, birbirinden
bağımsız ve 16 ncı madde hükümlerine göre etkili ve
geçerlidir. Memurların sicil notu, sicil amirlerince
takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre
tespit edilir. Ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince
yapılan değerlendirmelerin, memurun sicilinin olumlu
veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil
notları arasında 10 veya daha fazla fark olması
halinde, varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine
müracaat edilir
ve üçüncü sicil amirinin
değerlendirmesi esas alınır.
Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde, ikinci
sicil amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir. Bir sicil
amirinin bulunması halinde, birinci sicil amirinin
değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Garez veya özel maksatla memur hakkında
gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil
amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak, memur
hakkında varsa diğer sicil amiri ve amirlerinin
değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son
üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak, buna göre
işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine
yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler de geçersiz
sayılır. Bu takdirde de diğer değerlendirmelere; başka
değerlendirme yapılmamışsa, memurun son üç yıla ait
sicil raporlarının; hakkında daha az sayıda sicil raporu
doldurulmuş olanların mevcut sicil raporlarının
ortalamasına göre işlem yapılır.
Yetersiz Memurların Uyarılmaları
Madde 22- Yetersiz olarak değerlendirilmiş
bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve
noksanlıklarını gidermeleri için sicil raporlarının,
bunların muhafazası ile görevli makamlara en son
teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili
mercilerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.
Uyarılan Memurların İtiraz Hakkı
Madde 23- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007) 22 nci madde uyarınca uyarılan
memurlar, Bakanlıkça atanan memur olmaları halinde
Bakanlığa, mahallî memur olmaları halinde, bağlı
bulundukları ve atamaya yetkili adlî ve idarî yargı
adalet komisyonlarına, Adlî Tıp Kurumunca atanan
memur olmaları halinde ise, bu Kurumun Başkan veya
vekiline, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip
eden bir ay içerisinde itirazda bulunabilirler.
Uyarı ve İtirazlara Dair Usul ve Esaslar
Madde 24- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur
ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. İtirazlar;
a) Bakanlık merkez teşkilâtına, adlî ve idarî
yargı teşkilâtına, ceza infaz kurumları ile denetimli
serbestlik ve yardım merkezlerine ve Adlî Tıp
Kurumuna Bakanlıkça atanan memurlardan;
aa) Bakanlık Özel Kaleminde görevli Özel
Kalem Müdürü için Bakan, diğer personel için
Müsteşar,
bb) Müsteşarlık Kalemindeki personel için
Müsteşar,
cc) Bakanlık Müşaviri ile Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri için Bakan, müşavirliklerdeki diğer
personel için Müsteşar,
dd) Teftiş Kurulundaki şube müdürü için
Müsteşar, diğer personel için Başkan,
ee) İç Denetim Biriminde genel idare
hizmetleri sınıfından olan iç denetçiler için Bakan,
burada görevli diğer personel için Müsteşar,
ff) Strateji Geliştirme Başkanlığındaki genel
idare hizmetleri sınıfından olan daire başkanı için
Müsteşar, mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler
uzman yardımcısı, şube müdürü ve müdür için ilgili
müsteşar yardımcısı, diğer personel için Başkan,
gg) Genel müdürlüklerde görevli; kontrolörler
için Bakan, AB uzmanı ve uzman yardımcısı için ilgili
müsteşar yardımcısı, diğer personel için ilgili Genel
Müdür,
hh) Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler
sınıfındaki müstakil daire başkanları için Bakan,
müstakil daire başkanlıklarında görev yapan şube
müdürü ve müdürler ile daire tabipliğinde görevli daire
tabibi, tabip ve diş tabibi için Müsteşar, bu birimlerde
görevli diğer personel için ilgili müsteşar yardımcısı,
ıı) Savunma Sekreterliğinde; Sekreter için
Bakan, savunma uzmanı için Müsteşar, diğer personel
için ilgili müsteşar yardımcısı,
ii) Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik
ve yardım merkezlerinde görev yapanlar için Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü,
jj) Adlî Tıp Kurumunda; Kurum Başkanı için
Bakan, başkan yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri ve
ihtisas kurulu başkanı için Müsteşar, ihtisas kurulu
üyesi, ihtisas dairesi başkanı, grup başkanı, adlî tıp
şube müdürü ve diğer görevliler için ilgili müsteşar
yardımcısı,
kk) Cumhuriyet başsavcılıkları, adlî ve idarî
yargı mahkemelerinde görevli personel ile icra müdürü
ve icra müdür yardımcısı için Personel Genel Müdürü,
Cumhuriyet
başsavcılıkları
ve
bölge
idare
mahkemeleri
başkanlıklarındaki
bilgi
işlem
müdürlüklerinde görevli personel hakkında ilgili
müsteşar yardımcısı,
b) Ataması adalet komisyonlarınca yapılan
memurlar hakkında adlî ve idarî yargı
adalet
komisyonları,
c) Ataması Adlî Tıp Kurumunca yapılan
memurlar hakkında bu kurumun Başkanı,
Tarafından incelenir.
İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve
sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik
edilerek tamamlanır.
İtirazı inceleyen mercii, itiraz dilekçesinin
kendisine verildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde
inceleme sonucuna göre kararını verir ve yazılı olarak
ilgiliye bildirir.
İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alanlar
Madde 25- İki defa üst üste olumsuz sicil alan
memurlar, başka bir sicil amirinin emrine atanırlar.
Burada da olumsuz sicil almaları halinde, Bakanlıkça
memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
T.C.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sicil Raporlarının Muhafazası ile Görevli
Makamlar
Madde 26– (Değişik birinci fıkra: Bakan
Onayı-05/04/2007) Sicil raporları, Bakanlıkça
atananlardan Bakanlık merkez teşkilâtı memurları için
Personel Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilâtı
memurları için ilgisine göre Personel Genel
Müdürlüğünün veya Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğünün, ataması adalet komisyonlarınca
yapılan memurlar için bağlı bulundukları adlî ve idarî
yargı adalet komisyonları başkanlıklarının veya
bunların görevlendireceği komisyon yazı işleri
müdürlerinin, Adlî Tıp Kurumunda Personel ve Eğitim
Şubesi Müdürünün sorumluluğunda fiziki ve
elektronik ortamda muhafaza edilir.
Sorumlular, sicil dosya veya raporlarının
muhafaza edildikleri yerlerden bir süre için
çıkarılmalarını gerektiren her iş hakkında yukarıdaki
yöneticisi veya görevlendirdikleri yardımcılarına bilgi
vermek mecburiyetindedirler.
Özlük İşleri ile Görevli Mercii ve
Memurların Sorumlulukları
Madde 27- (Değişik birinci fıkra: Bakan
Onayı-05/04/2007) Sicil raporlarının 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak doldurulması ve siciller ile ilgili bütün
işlemlerin
yürürlükteki
hükümlere
göre
yürütülmesinden, Bakanlıkça atananlardan Bakanlık
merkez teşkilâtı memurları için Personel Genel
Müdürlüğü, taşra teşkilâtı memurları için ilgisine göre
Personel Genel Müdürlüğü veya Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü, ataması adalet komisyonlarınca
yapılan memurlar için adlî ve idarî yargı adalet
komisyonları, Adlî Tıp Kurumu memurları için ise bu
Kurumun Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü
sorumludur.
Yukarıda sayılan mercii ve görevliler,
kendilerine teslim edilen sicil raporlarını, bu
Yönetmelikte belirtilen en son teslim tarihlerini takip
eden 15 gün içinde, sicil amirlerinin not ve mütalâası
ile yaptıkları değerlendirmeler dışında, her yönüyle
inceleyerek tespit ettikleri noksanlıkların giderilmesini
temin ederler.
Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri,
edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu esaslara
uymadıkları tespit edilenler, 657 sayılı Kanuna göre
cezalandırılmakla beraber, bir daha aynı görevlerde
çalıştırılamazlar.
Gizliliğe Riayet
Madde 28- Memurların sicilleri ile ilgili her
türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil
raporlarının muhafazasında (gizli-kişiye özel) işaretli
zarfların kullanılması şarttır.
Sicil raporları, sicil dosyaları ile birlikte kilitli
dolaplarda muhafaza edilir.
Sicil Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer
Madde 29- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
Merkezde; Bakan, Müsteşar, ilgili müsteşar
yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, adalet müfettişleri,
Bakanlık kontrolörleri, ilgili olan genel müdür, genel
müdür yardımcıları, daire başkanları, tetkik hâkimleri
ve şube müdürleri, taşrada; adlî ve idarî yargı adalet
komisyonu başkan ve üyeleri ile ilgili hâkimler,
Cumhuriyet savcıları ve cezaevi müdürleri, Adlî Tıp
Kurumunda Başkan ve başkan yardımcıları ile
Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü memurların sicil
dosyalarını inceleyebilirler. 26 ncı maddenin ikinci
fıkrası hükmü saklıdır.
Memuriyetleri
Sona
Erenlerin
Sicil
Dosyaları
Madde 30- Memurlardan;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine göre memurluktan çıkarılan,
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini
taşımadığı
sonradan
anlaşıldığı
veya
memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için
memuriyetine son verilen,
c) İstifa eden veya istifa etmiş sayılan,
d) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil
sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin,
Sicil
dosyaları,
özlük
dosyaları
ile
birleştirilerek ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde
muhafaza edilir.
Sicil Raporlarının Temin Edilmesi
Madde 31- (Değişik: Bakan Onayı05/04/2007)
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a)
fıkrasında belirtilen ve bu Yönetmeliğe ekli sicil
raporları Bakanlıkça bastırılarak birinci sicil âmirlerine
dağıtılmak üzere, yetkili mercilere gönderilir.
Yürürlük
Madde 32- Bu Yönetmelik, onayı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet
Bakanı yürütür.
EK
—— • ——
Duyuru
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Karar No: : 2007/
Karar Tarihi: 26/04/2007
KARAR
Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği (Sayı 2007-1)
17/04/2007 tarihinde 26496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, tebliğ hükümlerinin
01/05/2007 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir. Adalet Teşkilatını Güçlendirme
Vakfına ait olmayan Bakanlığımıza bağlı misafirhanelere ilişkin olarak aşağıdaki hususlar
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar altına alınmıştır.
1) 01/05/2007 tarihinden sonra Birinci bölge iller ile denize kıyısı bulunan ilçe
Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bulunan misafirhanelerden yararlanacaklardan kişi başı
KDV dahil 10.00 YTL, bunların dışındaki yerlerde ise 7.50 YTL ücret alınacaktır.
2) Birinci bölge iller ile denize kıyısı bulunan ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları
nezdinde bulunan misafirhanelerin tahsis işlemleri Haziran,Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında kurulumuz tarafından yapılacaktır. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından tahsis
işlemi, ancak kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. Bunun dışındaki zamanlarda ve bu
kapsamda olmayan yerlerin tahsisi ise Cumhuriyet başsavcılıkları yapmaya devam
edeceklerdir.
3) Misafirhanelerden Bakanlık ve Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen
Adalet Bakanlığı personeli ile emeklileri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile
misafirler yararlanacaklardır. Personel ve emeklinin eşi ile altsoyu ve üstsoyu personel gibi,
benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve emeklilerine aynı yakınlığı
bulunan kişiler de kamu kurum ve kuruluşunun personeli gibi ücretlendirilecektir. Bunların
dışındakiler ise misafir statüsünde değerlendirilecektir.
4) Kamu kurum ve kuruluşunun personeli ile emeklilerine Bakanlığımız
personeline belirlenen ücretin % 25, misafirlere ise %50 fazlası ücret uygulanacaktır.
5) Misafirhaneden yararlanacakların 01/05/2004 tarihinden sonra doğan çocuklar
için konaklama bedeli alınmayacak, bunlar için yemek istenmesi halinde yemek bedelinin
yarısı alınacaktır. 01/05/2001 ile 01/05/2004 (bu tarihler dahil) arasında doğanlardan yemek
ve yatak istenip istenmediğine bakılmaksızın yemek ve konaklama bedelinin yarısı
alınacaktır. Küçüklerin yaşlarının geçerli kimlik belgesi ile ispatlanması zorunludur.
6) Misafirhaneden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak
konaklama ücreti, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için yurtiçi gündeliklerinin tamamını,
daha sonraki günler için 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama
bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin tamamını geçmeyecektir.
7) Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal
Tesislerine ilişkin Tebliğinin diğer hükümleri uygulanmada aynen geçerli olacaktır.
BAŞKAN
Enver KAYA
Hâkim
İdarî ve Malî İşler
Dairesi Başkanı
ÜYE
Muharrem AKKAYA
Tetkik Hâkimi
ÜYE
Hasan ŞAHİN
Tetkik Hâkimi
OLUR
…../04/ 2007
Fahri KASIRGA
Hâkim
Bakan a.
Müsteşar
T.C
ADALET BAKANLIĞI
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına
1- Adı Soyadı
: .........................................................................
2- Bakanlık Sicil No (Kurum Sicil No)
: .........................................................................
3- Görevi
: .........................................................................
4- Tebligat adresi
: .........................................................................
.........................................................................
4- Telefon –Fax Numarası ve Alan Kodu : .........................................................................
5- e-posta adresiniz
: .........................................................................
TERCİH EDİLECEK MİSAFİRHANE
TERCİH :
TARİHLER:
1-……………….
…./…/ 2007-- …/…/ 2007
2-……………….
…./…/ 2007-- …/…/ 2007
BAŞVURU SAHİBİ İLE BİRLİKTE MİSAFİRHANEYE KATILACAKLAR
ADI SOYADI
1- ..................................................
2- ..................................................
3- ..................................................
4- ..................................................
5- ..................................................
:
DOĞUM TARİHİ
YAKINLIĞI :
(Ay ve Gün Dahil)
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
…/…/ 2007
İMZA
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
31/12/2006 tarihi itibariyle 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31/12/2006 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa
birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı
ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren
1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı başvurmak suretiyle durumlarının
incelenmesini isteyebilirler.
Sicil
No
35057
35842
37308
37471
37938
37954
38057
38058
38059
38066
38075
38082
Adı ve Soyadı
Servet KAYA
ADLÎ YARGI
A- HÂKİM SINIFI
Görevi
Çerkeş Hâkimi olup
Müdürlüğü yetkili
Tetkik Hâkimi
Maksut KARAKULAK
Sürmene Hâkimi
Hülya AKGÜLEN
Adli Sicil ve İstatistik
Tetkik Hâkimi
Şerife AYYILDIZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gülseren ÖKDEMİR KARABULUT Adıyaman Hâkimi
Emel KARABAĞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hüseyin ÖZTÜRK
Şebinkarahisar Ağır
Başkanı
Ali ASLAN
Erdemli Hâkimi
Ercan GÜZELOĞLU
Karaman Hâkimi
Mehmet TUNÇ
Van Hâkimi
Hafize TAŞKIN
İstanbul Hâkimi
Meltem BOLKAR TAŞÇI
Adli Sicil ve İstatistik
Tetkik Hâkimi
Kanunlar
Genel
Genel Müdürlüğü
Ceza
Mahkemesi
Genel Müdürlüğü
38112
38115
Kamil YILDIZ
Servet ALYANAK
38129
38136
38169
38171
38218
38220
38243
38245
38272
38298
38300
38307
38505
38525
38545
38548
38570
38702
38708
38739
38750
39655
38206
Kadriye ÇATAL
Uzay YILDIZ
Tümay DOĞRU MAY
Şirvan ERTEKİN
Ali KILIÇ
Adem DOĞRU
Nevin BAL
Aysun BAŞAR
Ayşe (KARAOĞLU) KARADAĞ
Fadime İNAN KÜÇÜK
Neslihan SOYLU AKSAKAL
Yavuz KARAASLAN
İpek AKSU PESEK
Mehmet Hakkı ALTUN
Fatma DERE GÜZELOĞLU
Duygu Mengi AKÇADIRCI
Sibel VAROL
Orhan Gazi ERTEKİN
Sibel MADEN
Şengül GÜLTEKİN
Ismahan AKKUŞ
Cemanur ÖZCAN
Adem YILMAZ
Kemer (Antalya) Hâkimi
Demirci Hâkimi olup Kamu İhale
Kurumunda görevli
Sivas Hâkimi
Pendik Hâkimi
Manisa Hâkimi
Safranbolu Hâkimi
Bodrum Hâkimi
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi
Eskişehir Hâkimi
Tarsus Hakimi
Akyurt Hâkimi
Fethiye Hâkimi
Gaziantep Hâkimi
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Polatlı Hâkimi
Selçuk Hâkimi
Karaman Hâkimi
Çankırı Hâkimi
Köyceğiz Hâkimi
Yerköy Hâkimi
Niğde Hâkimi
Eceabat Hâkimi
Diyarbakır Hâkimi
Ereğli (Kdz.) Hâkimi
İnebolu Hâkimi
B-SAVCI SINIFI
35065
37111
37197
37223
38134
38192
38203
38230
38235
38254
38284
38291
38320
38533
38712
38770
38773
40191
39915
38522
38692
Gül Dilan HAMAMCIOĞLU
Abdullah İNCE
Ali DOĞAN
İlkay ÖZCAN
Cem FENTOĞLU
Erhan SAĞLAM
Mehmet BERK
Ömer UYSAL
Ali DİKİCİ
Aydın AK'I'AŞ
Halit KOÇAK
Cenk Akın AKSAKAL
Ferat ASLANTAŞ
Mehmet FİRAT
Yıldırım ÖZGÜR
Ender Nebi KAYA
Serhan KESMEZ
Yakup YAR
Mehmet SEVİM
Metin YARAMIŞ
Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Kestel Cumhuriyet Savcısı
Bayburt Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Kiraz Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Düziçi Cumhuriyet Savcısı
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Anamur Cumhuriyet Savcısı
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
İDARÎ YARGI
35021
36667
37735
37737
37740
37746
37748
37752
37754
37759
37769
37780
37788
37797
37804
37806
37808
37817
37820
37825
37833
37845
37851
37862
37865
37868
37873
37881
37882
37883
37888
37900
37917
37976
37982
37984
37997
Gülhan AKYÜZ
Songül ŞAHİN
Sedef TÜRKDOĞAN
Kumru DEMİRTAŞ
Özden ATABEK
Mustafa KARABULUT
Fatma Gonca TEMİZHAN
Mustafa UYAR
Semra TEMÜRTÜRKAN
Hüseyin OĞUZ
Güneş KURTOĞLU KARACIK
Yeşim TÜMER
Zeynep Oya GÜNAY
Şahika ÜNAL AYDIN
Berent ARASLI
Jale KALAY
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ordu İdare Mahkemesi Başkanı
Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Van Vergi Mahkemesi Başkanı
Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü
Tetkik Hâkimi
Arife GÜREL
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ayşen BAL
Danıştay Tetkik Hâkimi
Arzu BOZKURT ŞEN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Zafer Serkan KOÇ
Samsun İdare Mahkemesi Üyesi
Ülkü Müge KADIGİL
Anayasa Mahkemesi Raportörü
Şenay TÜFENKÇİ
Samsun Vergi Mahkemesi Başkanı
Kamber ÜNAL
Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Hülya Zeliha YILDIRIM
Danıştay Tetkik Hâkimi
Bülent YETKİN
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Serpil TUNÇ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Füsun ERKİN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Şengül GÜLER
Danıştay Tetkik Hâkimi
Şule KELEBEK
Danıştay Tetkik Hâkimi
Şehnaz (GENÇAY) KARABULUT
Danıştay Tetkik Hâkimi
Fatma ALP
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Özlem (URAL) ŞİMŞEK
Danıştay Tetkik Hâkimi
Erkan ATILI
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Melek ŞENDİL YAN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Serap ERKAN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Fatma
Seçil
KARTAL Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
TANRITANIR
Fatma ÖZLÜ
Danıştay Tetkik Hâkimi
[R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511]
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme
sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2007 dönemi sonuna kadar bitiren adlî yargı hâkim,
Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları hâlde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile
durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
ADLÎ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Sicil
No :
34871
37932
37937
37939
37955
38095
38132
38148
38160
38190
38209
38223
38233
38256
38260
38302
38512
38517
38530
38534
38535
38539
38579
38633
38635
38642
38654
38656
38658
38681
38682
38688
38696
38716
38719
38725
38726
38741
38745
38759
38762
Adı ve Soyadı
Memuriyeti
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Birgül GÜVEN
Bingöl Hâkimi
Mehmet YÜKSEK
Kadirli Hâkimi
Tayfun ÖZANT
Bayındır Hâkimi
Hacı Ali ALAY
Kahramanmaraş Hâkimi
Ramazan KANMAZ
Alanya Hâkimi
Ertan YETİŞİR
Kınık Hâkimi
Asuman POLAT
Ceyhan Hâkimi
Esma Melike KAMBER
Ayvalık Hâkimi
Oğuzhan Bülent ATAALP
Manavgat Hâkimi
Ahmet DEVECİ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İbrahim UYANIK
Karamürsel Hâkimi
Hakan ATASOY
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Şükran OCAK
Foça Hâkimi
Burhan AVŞAR
Kayseri Hâkimi
Ferdağ ŞAHİN
Kırşehir Hâkimi
Neveser IRMAK
Vezirköprü Hâkimi
Şule BİNAY
Hayrabolu Hâkimi
Derya BAYBURTLUOĞLU
Çeşme Hâkimi
Ülkü Nilşat DİVARCI
Akhisar Hâkimi
Güler AKIN
Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
Tarık BİNGÖL
Hendek Hâkimi
Faruk ÖZSU
Ödemiş Hâkimi
Harika HORASAN GÖÇ
Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Jale TETİK
Ermenek Hâkimi
Nilgün ŞENER
Kırıkkale Hâkimi
Fatma Sonan DOLUNAY
Marmaris Hâkimi
Levent ÜNSAL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Selda ÖZER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mutlu SIZIROĞLU
Mihalıçcık Hâkimi
Fatma KÜÇÜKKELEŞ
Kilis Hâkimi
Nevin FIRINCIOĞULLARI
Erdemli Hâkimi
Zişan İNANICI KOÇAK
Diyarbakır Hâkimi
Özlem PAMUK EDİS
Erzurum Hâkimi
İsmihan BAYIRKÖYLÜ
Çorlu Hâkimi
Selahaddin MENTEŞ
Diyarbakır Hâkimi
Hayriye ÇELİKER
Kahramanmaraş Hâkimi
Nihal USLU
Çubuk Hâkimi
Deniz ÇİMEN AKYILDIZ
Diyarbakır Hâkimi
Aylin ARISÜT
Kartal Hâkimi
Seval ERGÖK
Kestel Hâkimi
Nilüfer KIRHAN ORCAN
Akhisar Hâkimi
38764
38767
38775
38788
38789
38795
38806
38807
38809
38810
38821
38825
38826
38858
39472
40253
40267
40300
40332
41367
41434
38735
38758
39619
40012
40265
39810
40234
38151
39465
39467
39470
39474
39478
39480
39489
39492
39495
39498
39501
39507
39509
39511
39512
39518
39520
39526
39527
39528
Rüksan ERBİL
Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN
Cemile KANDEMİR
Mehmet ESEN
Zarife İLHAN
Seval AKKAŞ
Halil İbrahim KÜTÜK
Raziye DEMİRLİ
Sema PEHLİVAN
Ramazan DOĞAN
Hasan POLAT
Mübeccel ERDOĞAN
Nazife KAYA
Uğur KÖKER
Önder KARAVAİZOĞLU
Mehmet Ali KONUK
Bülent KINAY
Ahmet KALPAK
Servet ÇOBAN
Ayten ATALAYIN ERTÜRK
Ali ALTINTAŞ
Arzu USTA
Mustafa ÇETİN
Mehmet ÖZDEMİR
Muammer ÇALIK
Yılmaz PARILTI
Necmettin İLHAN
Rifat İNANÇ
Merzifon Hâkimi
Akşehir Hâkimi
Manavgat Hâkimi
Adana Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Ağlasun Hâkimi
Çivril Hâkimi
Korkuteli Hâkimi
Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İnegöl Hâkimi
Germencik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Demre Hâkimi
Muratlı Hâkimi
Terme Hâkimi
Zile Hâkimi
Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Batman Hâkimi
Ceyhan Hâkimi
Çerkezköy Hâkimi
Rize Hâkimi
Sultanhisar Hâkimi
Sındırgı Hâkimi
Bayındır Hâkimi
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Çetin SÖNMEZ
Murat YILDIZ
Bayram DEMİREL
Metin SERT
Murat AKPINAR
Abdullah ALACAHAN
Esma AKSOY
Kasım ÇİÇEK
Abdullah TURGUT
Osman Nuri YİĞİT
Sevgi DURMUŞ
İlyas PEHLİVAN
Abdurrahman KÖKVER
Ömer SEVGİLİOCAK
Hasan KILIÇ
Sibel KÖK
Kerem KÜÇÜK
Sadullah GÜLER
Cengiz OTACI
Semra DEMİRER
Ahmet ÖZGÜNGÖR
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
Kozan Hâkimi
Elbistan Hâkimi
Emet Hâkimi
Ayvacık (Çanakkale) Hâkimi
Bandırma Hâkimi
Adalet Müfettişi
Kandıra Hâkimi
Adıyaman Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kalecik Hâkimi
Ereğli (Karadeniz) Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Sorgun Hâkimi
Alaca Hâkimi
Adalet Müfettişi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Acıpayam Hâkimi
Dinar Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Fatsa Hâkimi
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
39533
39534
39541
39544
39547
39548
39559
39561
39566
39569
39575
39576
39579
39582
39583
39587
39592
39616
39626
39631
39632
39633
39638
39639
39646
39651
39658
39660
39661
39664
39665
39671
39674
39682
39684
39690
39691
39692
39694
39697
39698
39702
39703
39704
39706
39714
39719
39721
39722
39727
39728
39730
Gültekin Remzi YÜKSEL
Erkan TEPE
İsmail DÜZENLİ
Süleyman YUMMA
Necati GÖRGÜLÜ
Bilal POLAT
Bayram KANTIK
Mustafa SARIGEDİK
Handan DURMUŞ
Murat ÖZTÜRKTEN
Seher YILDIZ
Murat YAVUZ
Mustafa GÜRBÜZ
Ahmet ŞANSAL
Şerafettin ÖZYÜRÜR
Mehmet EKİNCİ
İsmail ÖZTÜRK
Mustafa AKBAŞ
Ali ÖZEL
Murat DURMAZ
Ahmet ATEŞ
Hakan MAVİ
Fatih KILINÇASLAN
Necdet ARSLAN
Bayram ARSLAN
Gülsemin AKÇİN TEMİZEL
Orhan YAVUZ
Yaşar KILINÇ
Nesrin KOCADEMİR
Ferhat SAYALI
Bayram KORKMAZ
Ayşen (KUZU) DÜNDAR
Mehmet ÇAĞLAR
Şerife Aysun MUTAFOĞLU
Ümit POLAT
İsmail SEZGİN
Hüseyin GÜNAY
Metin KIZILTAŞ
Özlem PAKİŞ
Hüseyin EKER
Ahmet BULUT
Türkan BULUT
Atila ÖZTÜRK
Melik KAHRAMAN
Ahmet SEZER
Ahmet Selçuk VAROL
Cengiz ARDAK
Özgür AKBEL SERTBAŞ
Nihal KİRAZCI DİNÇ
Kenan AKGÜN
Murat SARIYILDIZ
Hikmet ŞEN
Alaplı Hâkimi
Yozgat Hâkimi
Kadirli Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gediz Hâkimi
Araklı Hâkimi
Kaş Hâkimi
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sapanca Hâkimi
Yozgat Hâkimi
Saruhanlı Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kaş Hâkimi
Adalet Müfettişi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ayvalık Hâkimi
Kırşehir Hâkimi
Niğde Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adıyaman Hâkimi
Kadirli Hâkimi
Sivas Hâkimi
Şarkikaraağaç Hâkimi
Adalet Müfettişi
Akdağmadeni Hâkimi
Yozgat Hâkimi
Manavgat Hâkimi
Düzce Hâkimi
Dalaman Hâkimi
Sinop Hâkimi
Gülşehir Hâkimi
Çan Hâkimi
Çorum Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Kemer (Antalya) Hâkimi
Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Rize Hâkimi
Ulukışla Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Çal Hâkimi
Çal Hâkimi
İskilip Hâkimi
Kıbrıscık Hâkimi
Mustafakemalpaşa Hâkimi
Adalet Müfettişi
Dursunbey Hâkimi
Turgutlu Hâkimi
Bandırma Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Diyarbakır Hâkimi
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
39734
39736
39739
39741
39742
39757
39761
39769
39776
39777
39790
39795
39796
39797
39798
39799
39805
39807
39816
39819
39823
39830
39831
39836
39838
39840
39846
39850
39855
39856
39858
39860
39862
39865
39869
39870
39871
39873
39874
39877
39880
39884
39887
39892
39894
39895
39896
39901
39909
39910
39911
39920
Vedat ÖRER
İzzet AKSOY
Hüsnü YILDIRIM
Zafer ÖZER
Fahreddin HASDEMİR
Müslüm UZUN
Figen APAÇIK
Ahmet COŞAR
Ahmet KORKMAZ
Oktay TABUR
Tayfun GÖNENÇ
Ercan AYDEMİR
Fatma BALIK
Ömer ÜNAL
Metin ÖZDEMİR
Leyla TAŞKOPARAN
Salih AY
Yunus ŞAHİN
Tekin KARACA
Yusuf YILMAZ
Sinan AKDOĞAN
Ömer ÖZTÜRK
Servet KORKMAZ
Sadettin KILIÇ
Vahdettin TOKLUCU
Metin CEYLAN
Yakup MOĞUL
Ümmü Leyla DEMİR
Özgür ÖZGÜN
Köksal ÇELİK
Yasin ARSLAN
İbrahim DURAK
Hasan ÜNAL
Hatice POLAT
Oya ÖRSDEMİR
Lütfi BAYDAR
Kadir ALPAR
Hulusi PUR
Yavuz KOÇ
İbrahim BOZYEL
Birol BİLEN
Mustafa ÖZYAR
Müzeyyen YILDIRIMOĞLU
Ali ÖZTÜRKMEN
Osman DOĞAN
Yaşar BARUTÇU
İbrahim KAYA
Necati TÜRKMEN
Lokman ÖZKAN
Mustafa ALÇIK
İbrahim ÜNAL
Mehmet BELEÇ
Banaz Hâkimi
Arapgir Hâkimi
İncirliova Hâkimi
Kulu Hâkimi
İskenderun Hâkimi
Ortaköy (Aksaray) Hâkimi
Hakkâri Hâkimi
Ladik Hâkimi
Mut Hâkimi
Çardak Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Amasya Hâkimi
Yatağan Hâkimi
Bozüyük Hâkimi
Bilecik Hâkimi
Uluborlu Hâkimi
Bartın Hâkimi
Seferihisar Hâkimi
Van Hâkimi
Dursunbey Hâkimi
Pazarcık Hâkimi
Ardeşen Hâkimi
Hacıbektaş Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Çine Hâkimi
Horasan Hâkimi
Yeşilyurt Hâkimi
Cizre Hâkimi
Gürün Hâkimi
Merzifon Hâkimi
Menemen Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Bitlis Hâkimi
Diyarbakır Hâkimi
Ergani Hâkimi
Keçiborlu Hâkimi
Çarşamba Hâkimi
Osmaniye Hâkimi
Tirebolu Hâkimi
Hakkâri Hâkimi
Kâhta Hâkimi
Niksar Hâkimi
Anamur Hâkimi
Çankırı Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimi
Nizip Hâkimi
Giresun Hâkimi
Erbaa Hâkimi
Çorum Hâkimi
Ereğli (Konya) Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
39924
39926
39931
39934
39935
39936
39939
39942
39943
39947
39949
39951
39955
39957
39958
39960
39962
39963
39967
39972
39973
39974
39976
39986
39989
39995
40000
40001
40004
40005
40007
40010
40013
40020
40022
40026
40027
40028
40029
40032
40033
40035
40039
40040
40041
40046
40051
40052
40057
40058
40059
40062
Müjgan (COŞAR) DURAN
Hasan AKDEMİR
Remzi BULUT
İsmail DAĞDEMİR
Hadice KÖYLÜ
Süreyya SAYGIN
Altan SELMİ
Halil İbrahim KAYI
Vildan ÖZCAN
Nusret YILDIZ
Bilge OLCAR
Mehmet YERTÜM
Muhsin Gökhan KAYRA
Semra TURAN
Ruhigül AYDINER
İshak KILAVUZ
Salih ÖZDEN
Hasan ŞAHİN
Vedat KOÇ
Sinan EKİCİ
Mustafa KAHVECİ
Fatma DÜLGAR KENT
Turan AÇIKMEŞE
Şeyhmus YEŞİLTAŞ
Fatih AKÇAY
Ercan FIRAT
Mehmet ÇEKİÇ
Murat ÜRÜNDÜ
İslam ÇİÇEK
Serdar Murat YÜKSEL
Fatma DAVRAN
Bayram KAMÇI
Durmuş KARAÇALI
Amil ECE
Hüsamettin YUCA
Mehmet ERDOĞAN
Abidin GÜRPINAR
Osman KANDEMİR
Kazım KAHYAOĞLU
Uğur AKBULUT
Ayhan BORA
Filiz GÜNGÖR ÜNAL
Mustafa DÖNEN
Hakan ÖZTÜRK
Mustafa YILMAZ
İsmail ÜNLÜ
Volkan KOÇTEPE
Fikret DEMİR
Ahmet KAYA
Yemliha KARAKOÇ
Kemal Emre GÜRGÖR
Barış CİHAN
Alanya Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimi
Yenişehir Hâkimi
Alaca Hâkimi
Tavas Hâkimi
Hopa Hâkimi
Karasu Hâkimi
Söğüt Hâkimi
Karapınar Hâkimi
Dörtyol Hâkimi
Alanya Hâkimi
Kaman Hâkimi
Banaz Hâkimi
Alanya Hâkimi
Çatalca Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Tarsus Hâkimi
Kumluca Hâkimi
Bolvadin Hâkimi
Buldan Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Osmaniye Hâkimi
Karataş Hâkimi
Ürgüp Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kınık Hâkimi
Tirebolu Hâkimi
Hacıbektaş Hâkimi
Ayancık Hâkimi
Mudurnu Hâkimi
Orta Hâkimi
Kızıltepe Hâkimi
Beypazarı Hâkimi
Diyarbakır Hâkimi
Gazipaşa Hâkimi
Kastamonu Hâkimi
Adalet Müfettişi
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Serik Hâkimi
Haymana Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Yozgat Hâkimi
Keşap Hâkimi
Zile Hâkimi
Osmancık Hâkimi
Gökçeada Hâkimi
Borçka Hâkimi
Bigadiç Hâkimi
Kırıkhan Hâkimi
40064
40066
40068
40074
40075
40076
40092
40093
40095
40097
40099
40102
40103
40105
40133
40134
40135
40138
40140
40148
40151
40157
40161
40167
40169
40173
40176
40180
40181
40185
40186
40187
40189
40190
40195
40197
40198
40199
40213
40216
40220
40228
40232
40233
40236
40238
40244
40245
40263
40264
40268
40307
Tuna TEKİN
Mustafa AK
Ömür AKIN
Mehmet SARI
Özben ARSLAN
Hasan AY
Mustafa TOSUN
Mehmet DEMİR
Ahmet BİLGİLİ
Mehmet ASANOĞLU
Keskin KARAKURT
Zeynep İNANOĞLU
Emine YAŞAR
Abdullah ÖZER
Muharrem ENDES
Oya (GENÇTÜRK) CANBOLAT
Gökçen ERSAN
İbrahim ÖNEKER
Fevzi KELEŞ
Muzaffer AYDIN
Mesut KARADENİZ
Volkan SEVTEKİN
Sevda CEBECİ
Harun YİĞİT
Habib ATASOY
Seda AKMEŞE
Nihat ULUSU
Mesut ÖZCAN
Bekir YILDIZ
Salih AŞKIN
İsmet Ertuğrul GEREDE
Numan KILIÇ
Hayati KARAASLAN
Altan ÖZÇELİK
Timuçin DEDEOĞLU
Bekir ALTUN
Ömer GÜNAYDIN
Baki TONBAK
Vahdet YELTEPE
M.Başıraz GİRİFTİNOĞLU
İlhan SARIYER
Yusuf BULUT
İbrahim Dursun ÇEKİÇ
Abdullah BÖRKLÜCE
Mithat AKGÜN
Arzu ÖZKAN ŞAHİNER
Fatih Mehmet USLU
Canan ÖNDER
Ahmet DÖNMEZ
İbrahim ALTINKAYNAK
Füsun ALCA
Ahmet KUTLU
Babaeski Hâkimi
Şarkikaraağaç Hâkimi
Tunceli Hâkimi
Çarşamba Hâkimi
Şırnak Hâkimi
Akşehir Hâkimi
Ezine Hâkimi
Adalet Müfettişi
Vakfıkebir Hâkimi
Merzifon Hâkimi
Vize Hâkimi
Ordu Hâkimi
Alanya Hâkimi
Geyve Hâkimi
Çay Hâkimi
Erdemli Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Van Hâkimi
Çatalca Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Şereflikoçhisar Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Şebinkarahisar Hâkimi
Mut Hâkimi
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sındırgı Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Adalet Müfettişi
Silifke Hâkimi
Sungurlu Hâkimi
Kiraz Hâkimi
Susurluk Hâkimi
Kars Hâkimi
Karataş Hâkimi
Terme Hâkimi
Kars Hâkimi
Çorum Hâkimi
Anamur Hâkimi
İpsala Hâkimi
Ceyhan Hâkimi
Adalet Müfettişi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Tarsus Hâkimi
Şarkikaraağaç Hâkimi
Pamukova Hâkimi
Finike Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Seydişehir Hâkimi
Tosya Hâkimi
Anamur Hâkimi
Manavgat Hâkimi
Honaz Hâkimi
40335
40342
40348
40757
40784
40820
40852
40964
41073
41109
41149
41429
41431
41441
41444
41478
41482
41483
41484
41529
41727
42160
42167
40994
41052
41064
40918
41116
Salih POLAT
Lütfi TÜRK
Selma ÇETİN
İsa YALI
Ömer ÖKSÜZ
Kemal KARANFİL
Şamil KOÇ
Süleyman Yüksel YAVAŞ
Murat TÜRKMEN
Ahmet Cahit İYİLİKLİ
Abdullah KÜTÜK
Mehmet AKBAL
Meral BOZ
Fatih KURT
Ökkeş ARSLAN
Mehmet Hanifi YALÇINKAYA
Yusuf DİKEÇ
Ömer SOLMAZ
İbrahim AY
Şadan Erdem GÜZEL
Özlem ÖZKAN
Yakup YILDIZ
Mustafa ÜMİT
Dilek DOĞAN
Kubilay İNAN
Hulusi Tahir İLGENLİ
Selda Devrim (GÜRSAL) YILDIRIM
Ruhi KOYUNCU
Bitlis Hâkimi
Havsa Hâkimi
Edremit Hâkimi
Bozyazı Hâkimi
Besni Hâkimi
Germencik Hâkimi
Siverek Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimi
Akyurt Hâkimi
Akdağmadeni Hâkimi
Elbistan Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ceylanpınar Hâkimi
Ünye Hâkimi
Çatalca Hâkimi
Bigadiç Hâkimi
Mardin Hâkimi
Adalet Müfettişi
Ula Hâkimi
Nallıhan Hâkimi
Pazarcık Hâkimi
Beylikova Hâkimi
Şaphane Hâkimi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Çiçekdağı Hâkimi
Gülşehir Hâkimi
Demirköy Hâkimi
40774
41829
41843
41913
41923
41926
41970
42074
42105
42351
42352
42452
42468
42529
42536
42546
42573
42607
42641
42644
42678
92606
98124
101631
42072
42090
41945
41944
42646
42358
42408
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
İbrahim ÖZBEK
Eşme Hâkimi
Halil İbrahim AKTEPE
Ağrı Hâkimi
Saim KÖROĞLU
Dicle Hâkimi
Erhan İNAL
Çivril Hâkimi
Adem AYGÜN
Kangal Hâkimi
Marziye ŞAHİN
Yumurtalık Hâkimi
Fatih ÖNDER
Ağın Hâkimi
Celal ÇELİK
Delice Hâkimi
Yavuz GENÇ
Dereli Hâkimi
Hatice Seval ARSLAN
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Sinem ARDUÇ
Çerkezköy Hâkimi
Mesut UZUNTOK
Sarız Hâkimi
Yönel ÖZKAN
Çayıralan Hâkimi
Abdullah ÖZTÜRK
Çüngüş Hâkimi
İbrahim TAV
Karlıova Hâkimi
Okan DEMİRCİ
Silopi Hâkimi
Ercan KUMHAK
Feke Hâkimi
Bahattin AKKAN
Yavuzeli Hâkimi
Yılmaz ERDEM
Doğanşehir Hâkimi
Melahat ŞAHİN SOYAL
Kalkandere Hâkimi
İdris BERBER
Beşiri Hâkimi
Gülcan AÇIKGÖZ
Ağrı Hâkimi
Remziye GÜLDÜR
Savur Hâkimi
Seçil (GÜZELOĞLU) PARKAN
Altınekin Hâkimi
Ülkü SEVİNÇ
Bor Hâkimi
Neşe KARABULUT ERTEN
Çiçekdağı Hâkimi
Metin KUKUL
Ulubey (Ordu) Hâkimi
Yıldız SOMUNCU TARIM
Şarkışla Hâkimi
Hande Burçin MIHÇI
Erciş Hâkimi
Gonca Gülfem BOZDAĞ
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Gül KARAŞAHİN
Solhan Hâkimi
42533
39586
101704
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Heysem KOCAÇİNAR
Bahçe Hâkimi
Dilek (ÖZKAN) EREN
Boğazlıyan Hâkimi
Osman ALAN
Ulubey (Ordu) Hâkimi
105584
105150
Nezihe DEMİR
Adnan AKIN
Nurhak Hâkimi
Narman Hâkimi
41513
95049
95198
101605
105538
105037
105021
94985
95015
92543
6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler:
İnan MOROĞLU
Kuluncak Hâkimi
Mesut ŞENGÖNÜL
Kocaali Hâkimi
Şükrü ÖZDEMİR
Eskil Hâkimi
Bilgin KIZILAY
Uludere Hâkimi
Özden GENÇLER ÜNAL
Enez Hâkimi
Mehmet TUNCER
Ulaş Hâkimi
Ali AKIN
Demirköy Hâkimi
Çetin Emre ERMİŞ
Hınıs Hâkimi
Yavuz GÜRTEPE
Varto Hâkimi
Tekin KORKMAZ
Kastamonu Hâkimi
73653
101594
101633
97951
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Ahmet Bülent KARAASLAN
Bozcaada Hâkimi
Nihal TOZLU
Özalp Hâkimi
Nurhan ÖZDURAN
Tortum Hâkimi
Meral ÜSTÜNDAĞ
Nizip Hâkimi
101190
101194
101197
101198
101200
101204
101207
101210
101212
101220
101225
101230
101233
101236
101238
101240
101245
101246
101248
101249
101252
101253
101259
101264
101266
101270
101273
101276
101277
8 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Hasan KOL
Cide Hâkimi
Neslihan KAŞIKÇI
Edremit Hâkimi
Muhsine ÜNAL KUL
Zile Hâkimi
Duygu DİKMEN
Aralık Hâkimi
Ayşe DURMUŞ
Bayburt Hâkimi
Şule GÜNEŞ
Karabük Hâkimi
Betül GÜZEL TUNÇ
Cide Hâkimi
Zeynep Eren BOZOĞLU
Alanya Hâkimi
Ömer KARAGÖL
Çaldıran Hâkimi
Rukiye CANBAZ
Göynücek Hâkimi
Erhan ÇAVUŞOĞLU
Tomarza Hâkimi
Yeşim (ARAT) UÇKUN
Erciş Hâkimi
Damla DEMİRBAŞ
Pütürge Hâkimi
Sibel DUMAN
Keskin Hâkimi
Çiğdem AYDOĞMUŞ
Siirt Hâkimi
Gökçen DENİZ ÇAMUR
Başkale Hâkimi
Hatice ÇABUK
Kars Hâkimi
Ayşe BOZOĞLU
Ulubey (Ordu) Hâkimi
Tuğba CEREN
Hanak Hâkimi
Fatih AKARSU
Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi
Seher BORA DİKİCİ
Ordu Hâkimi
Canan DEMİRHAN
Nizip Hâkimi
Hacer KARAKOCA
Tuzluca Hâkimi
Özgür YILDIZ
Çameli Hâkimi
Pınar ÇİRCİ
Çayıralan Hâkimi
Serdal GÜNGÖR
Erfelek Hâkimi
Mehmet Fatih ZENGİN
Ahlat Hâkimi
Ayşe Tuba KARAOSMANOĞLU
Kadınhanı Hâkimi
Mehmet Mustafa ESKİN
Devrekâni Hâkimi
101279
101286
101293
101294
101295
101298
101303
101308
101311
101320
101338
101344
101350
101355
101360
101368
101397
101402
101404
101405
101411
101414
101424
101430
101440
101441
101453
101454
101460
101471
101475
101476
101488
101496
101502
101503
101510
101516
101536
101546
101547
101553
101555
101642
101679
104791
104848
104706
101231
104805
104702
104875
Sibel GÖKSU
Serap GÜLER
Edibe Funda YILMAZ
Aslı ÖZMEN
Duygu ÇOBAN
İrem GÜVEN
Esma ŞİMŞEK
İdris COŞKUN
Aysun KOYUNCU
Güler KURT
Aslı YÜKSEL
Hatice ÇAMAN
Volkan ATALAY
Zeynep KURTULUŞ YETİM
Melek ÇINAR
Hanife GÖKÇE
Ayşe Esra ÇOKYİĞİT
Ferda AYDEMİR
Esra ATASOY
Sevda ARIKBOĞA
Adem ARSLAN
Nazan ÇİÇEK
Engin ÇOLAK
Fatma Zehra TUNCA
Berna AKMAN
Mehmet YENER
Hilâl KARSLIOĞLU
Şebnem NEBİOĞLU ÖNER
Sıdıka Ayşegül İSKENDEROĞLU
Sibel DEMİR SALDIRIM
Semra TEKİN
Hilâl AFACAN
Hüseyin KOÇAL
Fatma GÖKKAYA
Adem KARACA
Cüneyt ÇETİN
Buket SAYIN ÖNAL
Gülşen TOMBULOĞLU
Ömer Faruk KARAKILIÇ
Mehmet Reşat YAVUZ
Reşat SAĞLIK
Asye PARLAK
Ömür FOYA
Şerife DURAN
Oğuz BEKAR
Ali EKMEKCİOĞLU
Vedat KURTOĞLU
Zeynep MERT
Mutlu KILIÇ
İsmail SARI
Esat IŞIK
Ekrem BIYIK
Çaykara Hâkimi
Tutak Hâkimi
Dargeçit Hâkimi
Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi
Sinop Hâkimi
Samandağ Hâkimi
Muş Hâkimi
İhsaniye Hâkimi
Salıpazarı Hâkimi
Nurdağı Hâkimi
Doğanhisar Hâkimi
Lice Hâkimi
Yeşilhisar Hâkimi
Muradiye Hâkimi
Mesudiye Hâkimi
Dicle Hâkimi
Yahyalı Hâkimi
Karacasu Hâkimi
Pülümür Hâkimi
Divriği Hâkimi
Kiğı Hâkimi
Hakkâri Hâkimi
Şirvan Hâkimi
Mutki Hâkimi
Çınar Hâkimi
Selim Hâkimi
Şavşat Hâkimi
Emirdağ Hâkimi
Çorlu Hâkimi
Çamlıdere Hâkimi
Sason Hâkimi
Hizan Hâkimi
Posof Hâkimi
Yenice (Çanakkale) Hâkimi
Solhan Hâkimi
Kelkit Hâkimi
Gevaş Hâkimi
Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi
Diyarbakır Hâkimi
Kovancılar Hâkimi
Ovacık (Tunceli) Hâkimi
Alaşehir Hâkimi
Kulp Hâkimi
Kalecik Hâkimi
Şemdinli Hâkimi
Hafik Hâkimi
Çamlıhemşin Hâkimi
Keşap Hâkimi
Develi Hâkimi
İncesu Hâkimi
Mecitözü Hâkimi
Domaniç Hâkimi
101362
101235
101254
104707
101507
101529
104724
104905
Volkan PAMUKÇU
Emine AKPEK
Özlem AYDIN
Ali Efendi KIRMIZI
İlknur DEMİREL
Abdurrahim GÖKBAY
Fatih DULKADİR
Ercan ŞAHİN
Beydağ Hâkimi
Soma Hâkimi
Silvan Hâkimi
Tonya Hâkimi
Ondokuzmayıs Hâkimi
Çayırlı Hâkimi
Kalkandere Hâkimi
Çünküş Hâkimi
B – SAVCI SINIFI
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
35975
35491
37933
37940
37953
38077
38087
38187
38228
38269
38293
38426
38467
38647
38650
38657
38660
38674
38679
38683
38691
38709
38711
38723
38734
38744
38749
38752
38753
38766
38769
38781
38782
38786
38793
38802
38803
38808
38811
38816
38831
Rafet YAVAŞ
Nejat ÇAKIR
Hasan Mete UYANIK
Cüneyt BÖLÜKBAŞI
Kemal MECİT
Veli SAN
Ünal DOĞAN
Ercan HELVACI
Erdoğan BAYRAKTAR
Adem ÖZCAN
Mehmet ÇAKIR
Hüsamettin KÜRTÜN
Yavuz TEMİZEL
Fikret GÜNAY
Ali DERELİ
Naki ÖZDEMİR
Mustafa SEYMEN
Seyithan ÖZTÜRK
Mustafa TİRYAKİ
Rıza Yetkin ORCAN
Mustafa ÖKSÜZ
Ayhan MEMÜK
Mustafa GÜMÜŞ
Ayhan AKYOL
Fehmi AŞGUN
İrfan DEMİREL
Ahmet Hamdi KOÇ
Yunus Nadi KOLUKISA
Mehmet Ali KURT
Zafer TEKİR
Ahmet TAŞYURT
Mesut CİHANGİR
Hünkar Ersen KIRLANGIÇ
Ayhan GÖKALP
Kubilay TAŞTAN
Mustafa DEMİREL
İbrahim Halil DAĞLI
Hasan KARAGÖZ
Mehmet Fatih TAŞ
Murat KILIÇ
Hikmet GÜLTEKİN
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Biga Cumhuriyet Savcısı
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
Dörtyol Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Sorgun Cumhuriyet Savcısı
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Terme Cumhuriyet Savcısı
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Araklı Cumhuriyet Savcısı
Ondokuzmayıs Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Seferihisar Cumhuriyet Savvcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Karamürsel Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
Susurluk Cumhuriyet Savcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Menderes Cumhuriyet Savcısı
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Ortaca Cumhuriyet Savcısı
Bulancak Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
38832
38844
38846
38845
38847
38848
38849
38850
38852
38853
38855
38857
38859
38860
38861
38999
39500
39519
39968
41404
38727
40246
39890
Mehmet Selim KİRAZ
Yaşar SÜNTAR
Gürkan ÜNAL
Ümit DEMİRCİ
Sıddık İLGAR
Alparslan BAYRAKTAR
Raşit ERDEN
Ali ÇETİN
Nebi KURTGÖZ
Mehmet DEMİREL
Seyfettin YİĞİT
Ömer CİCİM
Selahittin DURGUN
Adem ÖNAY
Aydın APAYDIN
Soner UYGUR
İsmail Savaş YÜKSEL
Hakan KAÇTI
Mehmet BADEM
Uğur KOÇ
Hüseyin KAPLAN
İsmail ÇOLAK
Mehmet ÇABUK
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Kartal Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Yenişehir Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Serik Cumhuriyet Savcısı
İznik Cumhuriyet Savcısı
Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Bayındır Cumhuriyet Savcısı
Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı
Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Gerze Cumhuriyet Savcısı
Pozantı Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
38142
38699
39464
39466
39475
39476
39477
39484
39485
39487
39488
39490
39499
39515
39516
39524
39529
39539
39540
39549
39555
39556
39557
39568
39571
39572
39581
39590
39591
39597
39600
39601
39603
39615
39617
39620
39625
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
Fahri İNCE
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Bülent YENİGÜN
Karasu Cumhuriyet Savcısı
Esat Faruk BENLİ
Pazarcık Cumhuriyet Savcısı
Zeki GÜNGÖR
Burdur Cumhuriyet Savcısı
İlhan KÖSE
İvrindi Cumhuriyet Savcısı
Muammer AKKAŞ
Adalet Müfettişi
Gürcan ERKAN
Midyat Cumhuriyet Savcısı
İbrahim USTA
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Tarık FIRAT
Anamur Cumhuriyet Savcısı
İlhan OCAK
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Mustafa ÇİĞDEM
Söke Cumhuriyet Savcısı
Vedat YİĞİT
Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı
Fikret ARAS
Malkara Cumhuriyet Savcısı
Ümit BENLİ
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Sevgi TOPUZ
Kızıltepe eski Cumhuriyet Savcısı halen Amasya Hâkimi
Özcan PEHLİVAN
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Cemil AKDENİZ
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı
Recai ŞAHİN
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı
Namık AYAN
Soma Cumhuriyet Savcısı
Zafer DUR
Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
Selahattin GÜNEY
Islahiye Cumhuriyet Savcısı
Gültekin POLAT
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Ümit SADE
Adalet Müfettişi
Osman AKINCI
Foça Cumhuriyet Savcısı
Ahmet DİLER
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Ahmet ÇİÇEKLİ
Hopa Cumhuriyet Savcısı
Namık Kemal VAROL
Adalet Müfettişi
Serkan AĞALDAY
Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Abdülkadir AKIN
İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı
Osman Nuri GÜLER
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı
Celal ALBAY
Develi Cumhuriyet Başsavcısı
Faruk BÜYÜKKARAMUKLU
Gülşehir Cumhuriyet Savcısı
Eşref KÖSE
Adalet Müfettişi
Mehmet DAVRAN
Ayancık Cumhuriyet Başsavcısı
Ersan ERDEM
Mudurnu Cumhuriyet Savcısı
Uğur ÖZCAN
Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet YAZICI
Çal Cumhuriyet Savcısı
39629
39635
39648
39663
39669
39673
39675
39687
39717
39725
39726
39732
39737
39738
39744
39754
39759
39760
39764
39768
39771
39782
39783
39785
39812
39817
39820
39828
39829
39833
39847
39851
39852
39861
39864
39866
39872
39875
39876
39885
39886
39891
39899
39905
39912
39913
39916
39922
39923
39930
39937
39940
Metin DİKEÇ
Hüseyin AKSOY
Murat NECCAROĞLU
Serdar COŞKUN
Faruk SEVER
Ahmet DEMİRYÜREK
Abdurrahim ALAN
Zeki YALÇIN
Fuzuli AYDOĞDU
Hüseyin ALAYBAY
Yücel ERKMAN
Abdullah Mirza COŞKUN
Turgut ÇAKIR
Birol IŞIK
Ahmet Mithat TEMEL
Bekir GENCER
Tekin KÜÇÜK
Hasan YILMAZ
Mustafa ÖZDEN
Bahattin KAYA
Sıddık AYDIN
Ender KARADENİZ
Mustafa KÜÇÜKOĞLU
Murat SEVİNÇ
Mustafa BAKLACI
Adnan KAHRAMAN
Ramazan AKIN
Hüseyin AKÇAY
Fatih KOÇAK
İstiklal AKKAYA
Mehmet ÖKMEN
Yunus GENÇ
Aziz TAKÇI
Ümit Zafer ÇOLAK
Talip BAKIR
Ekrem ARSLAN
Kasım TÜTEN
Kamil ALOĞLU
Sezai ÖZTÜRK
Gürsel ÖRER
Mine Soylu İZMİR
Sezai BİLİCİ
Mahmut POLAT
Ahmet ERDİK
Osman KESLER
Mücahit ERDOĞAN
Erdal ŞENOL
Handan BALCI
Bekir ŞAHİNER
Süleyman DURMAZ
Bekir DURAN
Murat KESKİN
Van Cumhuriyet Savcısı
Kandıra Cumhuriyet Savcısı
Zile Cumhuriyet Savcısı
Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Fındıklı Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Karacabey Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
Emet Cumhuriyet Savcısı
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Honaz Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı
Kumluca Cumhuriyet Savcısı
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Çumra Cumhuriyet Savcısı
Terme Cumhuriyet Savcısı
Yenipazar (Aydın) Cumhuriyet Savcısı
Mardin Cumhuriyet Savcısı
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Akseki Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Osmancık Cumhuriyet Savcısı
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcısı
Germencik Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi
Adalet Müfettişi
Bor Cumhuriyet Başsavcısı
Adalet Müfettişi
Bafra Cumhuriyet Savcısı
Kiraz Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı
Demirci Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
İncesu Cumhuriyet Savcısı
Gölhisar Cumhuriyet Savcısı
Siirt Cumhuriyet Savcısı
Kulu Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Borçka Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Seben Cumhuriyet Savcısı
Finike Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
39946
39952
39953
39965
39971
39982
39984
39985
39990
39991
39994
40011
40031
40036
40048
40050
40061
40063
40065
40071
40082
40083
40084
40085
40087
40088
40094
40101
40106
40107
40111
40126
40142
40188
40193
40201
40204
40208
40217
40226
40229
40231
40791
40837
40908
41038
41077
41392
41481
41893
42150
41106
Cihan YILDIZ
Ayhan BEDİRHAN
Şeref GÜRKAN
Ramazan SABAN
Bülent CANOĞLU
İdris ÜNAL
Mikail ÇELİK
Habip Hüdai YALÇINTAŞ
Erkan DOĞUKAN
Metin ETİL
Mustafa YILDIRIM
Kemalettin ÜNLÜ
Mehmet KIRAN
Fatma ARIKAN
Habip KORKMAZ
Ömer Faruk AYDINER
Nihat KAYA
Ahmet AKÇA
Rıfat SARI
İsmail SAÇ
İlyas YAVUZ
Veysel YILDIZ
Halil SEZGİN
Hasan GÜNDÜZ
Ahmet Fatih AĞCA
Serkan Miraç GÖBEKLİ
Ahmet DÖNMEZ
Bekir KÜÇÜK
Müslüm Ahmet ÇAKIR
Ramazan OKUR
Murat BÜTE
Kurtca EKER
Fehmi GEDİK
Ramazan KOCAÖZ
Hüseyin ÖNELGE
Mahmut AYDOĞDU
Kenan PEHLİVAN
Tarık Dursun BENDEZ
İzzet ŞENSİZOĞLU
Mehmet Murat DALKUŞ
Orhan TAŞDEMİR
Mehmet Ali UYSAL
Çiğdem ÖNGEÇ PEKKAYA
Bilgin BAKIR
İbrahim KESKİN
İlhami CEYHAN
Sadi DOĞAN
Sedat ERTAŞKIN
Tayar ÖĞMEN
Doğan KAYA
Güray BATUR
Selda SAYGI
Adalet Müfettişi
Niksar Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı
Borçka Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı
Koçarlı Cumhuriyet Savcısı
Elmadağ Cumhuriyet Savcısı
Gölcük Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Susuz Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Sındırgı Cumhuriyet Savcısı
Bandarma Cumhuriyet Savcısı
Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
Kartal Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
Bulancak Cumhuriyet Savcısı
Ilgaz Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcısı
Pozantı Cumhuriyet Savcısı
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı
Erzin Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Hendek Cumhuriyet Savcısı
Çayeli Cumhuriyet Savcısı
Bucak Cumhuriyet Savcısı
Ondokuzmayıs Cumhuriyet Savcısı
Adalet Müfettişi
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Çivril Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Tunceli Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı
Kuluncak Cumhuriyet Savcısı
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi
41031
41124
39919
39767
Mehmet KURT
Mehmet Bakır ÖZKAN
Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR
Durali KARACA
Eşme Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
41847
41885
41935
41898
42078
42179
42321
42467
42407
42060
42642
42493
42652
42587
42653
42486
42060
Ahmet Hamdi ÇELİK
Ercan KALKAN
Mustafa DEDE
Halil İbrahim ÇİFTÇİ
Abdullah ÖZKAN
Mesut KONUK
Cihat GEZMEN
Mehmet Zülfü ÖNER
Mehmet SAY
Ümit ÖZKAN
Cesur AYKUL
Mehmet BAHADIR
Hüseyin AYANOĞLU
Şükrü İLCİ
Abdullah ÇELİK
Tolgahan ÖZTOPRAK
Ümit ÖZKAN
Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı
Şaphane Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı
Cumayeri Cumhuriyet Savcısı
Güdül Cumhuriyet Savcısı
Emirdağ Cumhuriyet Savcısı
Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı
Kaman Cumhuriyet Savcısı
Derik Cumhuriyet Savcısı
Refahiye Cumhuriyet Savcısı
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Devrekani Cumhuriyet Savcısı
Keşap Cumhuriyet Savcısı
Avanos Cumhuriyet Savcısı
Kaman Cumhuriyet Savcısı
101669
105057
42645
105029
98406
101408
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Yusuf SEZER
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Murat ŞEN
Ağlasun Cumhuriyet Savcısı
Erdem DALKILIÇ
Taraklı Cumhuriyet Savcısı
Sema KAÇAN
Mardin Cumhuriyet Savcısı
Hakan Abdulhamit YAVUZ
Şenkaya Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin ÖZDEMİR
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
41520
48043
95062
95067
101612
101658
95050
101688
105030
95071
105033
105038
105035
105281
41418
98011
97906
101227
6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler:
Ömer METE
Bozüyük Cumhuriyet Savcısı
Bülent BALLI
Emet Cumhuriyet Savcısı
Mustafa Kamil ÇOLAK
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
İbrahim Halil ÇUBAN
Pasinler Cumhuriyet Savcısı
Cüneyt UYSAL
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Murat GÜR
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Onur YERDELEN
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Agah Oktay KAMIŞ
Akyazı Cumhuriyet Savcısı
Samir İMAMOĞLU
Altunhisar Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Tufan YÜCEL
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Ayhan AKYOL
Hizan Cumhuriyet Savcısı
Hesna COŞAR
Kuyucak Cumhuriyet Savcısı
Fatih GÖKÇE
Gömeç Cumhuriyet Savcısı
Fatih KÖSEKAYA
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Erol DELİ
Enez Cumhuriyet Savcısı
Akın AKKAYA
Araban Cumhuriyet Savcısı
Mustafa TOPALOĞLU
Senirkent Cumhuriyet Savcısı
Bülent ARSLAN
Söke Cumhuriyet Savcısı
42942
98073
101226
101250
101611
101613
101634
101657
101663
101680
101711
101717
101723
105052
105115
97975
100490
97920
97908
98059
97984
98065
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Mustafa DAĞCI
Bafra Cumhuriyet Savcısı
Emrah KOÇKUZU
Ulaş Cumhuriyet Savcısı
Erhan ÜNLÜ
Taşova Cumhuriyet Savcısı
Oğuz AKYOL
Keşap Cumhuriyet Savcısı
Ümit ÇALIŞKAN
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ahmet DİLFIRUZ
Bayat Cumhuriyet Savcısı
Yılmaz EYİDOĞAN
İspir Cumhuriyet Savcısı
Mükremin YILDIRIM
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Zübeyir KALABALIK
Torul Cumhuriyet Savcısı
Erdem BAŞYİĞİT
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Özgür METİN
Divriği Cumhuriyet Savcısı
Hasan DEMİRTAŞ
Kelkit Cumhuriyet Savcısı
İsmail AKAY
Bozkurt Cumhuriyet Savcısı
Süheyla BİRİCİK
Güney Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Akif BOSTANCI
Ömerli Cumhuriyet Savcısı
Ramazan ÜNAL
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Hakan KILIÇ
Tonya Cumhuriyet Savcısı
Erkan KAÇAR
Solhan Cumhuriyet Savcısı
Hasan Fatih EKİZ
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Abdullah ÇİÇEK
Hakkari Cumhuriyet Savcısı
Fethi Ahmet TOSUN
Pertek Cumhuriyet Savcısı
İsmail ÜNSAL
Batman Cumhuriyet Savcısı
101189
101195
101196
101201
40582
101202
101203
101205
101206
101208
101209
101213
101214
101216
101217
101221
101223
101224
101228
101229
101232
101237
101239
101241
101242
101243
8 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Abdurrahim YALÇIN
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Kemal YÜCE
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Fahrettin AKGÜN
Ağın Cumhuriyet Savcısı
Ramazan SEYFİ
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Ömer BOZOĞLU
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Sezgin SARI
Cide Cumhuriyet Savcısı
Köksal YAVUZ
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Zeynel Abidin EKİCİ
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Emrah PELTEK
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Eser AKINCI
Gönen Cumhuriyet Savcısı
Mehmet İkbal GÜLTEKİN
Kocaali Cumhuriyet Savcısı
Volkan IŞIK
Şavşat Cumhuriyet Savcısı
İlyas ERBAY
Akçaabat Cumhuriyet Savcısı
Uğur BAHADIR
Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı
Ersan YALDIR
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Serhat TERCAN
Batman Cumhuriyet Savcısı
Halit İbrahim DİZMAN
Çavdır Cumhuriyet Savcısı
Selim ÖZEN
Reşadiye Cumhuriyet Savcısı
Mustafa KERMAN
Çameli Cumhuriyet Savcısı
Kenan GÖKSU
İdil Cumhuriyet Savcısı
Özgür YALÇIN
Güroymak Cumhuriyet Savcısı
Mahir KAYGISIZ
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Bilal CENGİZ
Kulp Cumhuriyet Savcısı
Erdem EROĞLU
Araç Cumhuriyet Savcısı
Yaşar ALİ SARI
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Bilal YILMAZ
Söke Cumhuriyet Savcısı
101244
101247
101251
101255
101256
101257
101258
101261
101265
101267
101271
101272
101274
101275
101278
101280
101281
101282
101284
101285
101287
101288
101289
101290
101291
101292
101296
101297
101299
101300
101301
101302
101304
101305
101306
101309
101310
101312
101314
101315
101316
101317
101318
101319
101322
101323
101324
101339
101342
101346
101348
101349
Halil İbrahim İSKENDEROĞLU
Osman ÇABUK
Muammer Murat MARDANEFE
İlke GÖÇMEN
Mustafa KOBAT
Aslan ÖLMEZ
Cemalettin KARAHAN
Mahir KAYA
Mustafa İberya ARIKAN
Abdurrahman SERT
Abdülkadir BOZKURT
Mehmet TAKIMSU
Serhat ÖZVEREN
Bekir DİKİCİ
Yasin EMRE
Yunus BAKİ
Yıldıray GİDEN
Mesut KARADUMAN
Mehmet Emin AKDOĞAN
Osman TEKE
Mustafa ARSLAN
Fatih ERTÜRK
Mustafa Kemal TUNÇ
Selim CÜRE
Ferhat Engin KURULAR
Hakan ERKMEN
Zafer YİĞİT
Muhammet Nedim BEKRİ
Murat DURMAZ
İlker Yavuz ERGİN
Aydın KARABIÇAK
Akif YILDIRIM
Ömer Oğuzhan ACAR
Hamdi Çağrı ŞAHİN
Nazir KUŞ
Mustafa EMRE
Halil Okan ŞİMŞEK
Soner AYGÜN
Yunus Emre CENGİZ
Ercan KÖMÜR
Fatih AYAZ
Mustafa PAKSOY
Selçuk ÇİFTÇİ
Mustafa DAĞLI
Ali Resul CERİTLİOĞLU
Erhan DEMİREL
Mehmet SAYGIN
Semih İsa ÇAMURTAŞ
İsmail Çağlayan ÇIRAK
Gökhan YOLASIĞMAZ
Mesut PEKTAŞ
Murat ŞENEL
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Kars Cumhuriyet Savcısı
Gelendost Cumhuriyet Savcısı
Çardak Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Yomra Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
Hadim Cumhuriyet Savcısı
Dicle Cumhuriyet Savcısı
Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Karasu Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Hassa Cumhuriyet Savcısı
Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Kars Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Küre Cumhuriyet Savcısı
Bilecik Cumhuriyet Savcısı
Osmancık Cumhuriyet Savcısı
Osmaneli Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
İkizce Cumhuriyet Savcısı
Nurdağı Cumhuriyet Savcısı
Kemah Cumhuriyet Savcısı
Refahiye Cumhuriyet Savcısı
Pınarbaşı Cumhuriyet Savcısı
Pütürge Cumhuriyet Savcısı
Arsin Cumhuriyet Savcısı
Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcısı
Gevaş Cumhuriyet Savcısı
Alaçam Cumhuriyet Savcısı
Karayazı Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Aralık Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Gölköy Cumhuriyet Savcısı
Altınözü Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Baskil Cumhuriyet Savcısı
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Kumru Cumhuriyet Savcısı
Yenice Cumhuriyet Savcısı
Soma Cumhuriyet Savcısı
Gerze Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
101351
101352
101354
101356
101357
101358
101361
101363
101366
101367
101369
101370
101371
101398
101399
101400
101403
101406
101412
101415
101416
101419
101420
101421
101423
101425
101426
101428
101429
101432
101433
101434
101435
101436
101437
101438
101443
101444
101449
101450
101451
101452
101455
101456
101458
101459
101463
101470
101473
101480
101485
101486
Hüseyin PATIRAMAN
Murat AKDÖLEK
Mustafa URGUN
İdris ŞEKER
Metin ÇOKMUTLU
Nuri UZUN
İlkay ÖZÇELİK
Fuat ÇAĞLAR
Turan YAPICI
Ersan MENTEŞ
Eyüphan TOPRAK
Yusuf Şahan KIRCA
Noyan ÇELİK
Olcay DÜNDAR
Mehmet Kerem BOZDAĞ
Mehmet SARIKAYA
Oktay BAHADIR
Şerafettin ELMACI
Alparslan ŞENTÜRK
İbrahim OF
Turan KILIÇ
Cem GERİŞ
Gökhan KÖSEOĞLU
Taner ERKAÇAL
Aydın ELİEYİOĞLU
Sinan GENÇ
Ümit AYDIN
Mustafa Gökhan YUMRUTAŞ
Ersin YALÇIN
Uğur ATAKUL
Kerim Ali KARAKAYA
Kenan UZUN
Salih ŞENGÖZ
Sibel ÇETİN
Yaşar KAVALCIOĞLU
Maksut YILDIZ
Mehmet Salih BİLGE
Özgür KAPUCU
Bünyami KORKMAZ
Eşref Çağdaş BAL
Selamettin BAYÇELEBİ
Okan KÖKÇİ
Mustafa AÇAR
Kemal USLU
Sinan GÜVEN
Hasan SARAÇ
Yasin ÇEVİK
Vahit KAYBAL
Fatih SANCAK
Ömer TEMİZ
Harun ERCAN
Taylan ÇİLTAŞ
Bahçe Cumhuriyet Savcısı
Delice Cumhuriyet Savcısı
Başkale Cumhuriyet Savcısı
Eruh Cumhuriyet Savcısı
Almus Cumhuriyet Savcısı
Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı
Mecitözü Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Yığılca Cumhuriyet Savcısı
Zara Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcısı
Mudanya Cumhuriyet Savcısı
Serik Cumhuriyet Savcısı
Ilgın Cumhuriyet Savcısı
Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı
Göle Cumhuriyet Savcısı
Suluova Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Havsa Cumhuriyet Savcısı
Beydağı Cumhuriyet Savcısı
Dazkırı Cumhuriyet Savcısı
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Arapgir Cumhuriyet Savcısı
Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Devrekani Cumhuriyet Savcısı
Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
İnebolu Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Altıntaş Cumhuriyet Savcısı
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı
Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Kozaklı Cumhuriyet Savcısı
Eğil Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Gökçebey Cumhuriyet Savcısı
Sivaslı Cumhuriyet Savcısı
101487
101491
101499
101500
101504
101505
101506
101508
101511
101527
101528
101537
101538
101548
101556
101557
101568
101569
101570
101598
101650
101652
101660
101682
105682
102092
104862
104931
104923
101219
101343
101353
101364
101407
101410
101447
104750
101340
101446
104812
Cemal KUZULU
Onur ÇETİN
Emrah Özge YELKEN
Osman ÇAKIR
Nursal ERDEM
Feridun YETGİN
Ali Rıza SÖNMEZ
Mehmet YURT
Yemliha Uğur TOSUN
Özgür ÖZTÜRK
Ramazan Murat TİRYAKİ
Mert Öykü ÖZDEMİR
Selim BERBER
Adem UĞUR
Mehmet SEL
Yusuf ALTAY
Kemal ERTÜRK
Selim KORKUT
Mikail DEMİRCİ
Ali Murat NAS
Burhan BAŞAR
Ünal ULUS
Taner GÜNGÖR
Murat AĞAOĞLU
Salih OĞLAKÇI
İmren YILDIZ
Mehmet GÜVEN
Azmi Çağatay BİLGİN
Handan Saray ŞAHAN
Necip SARI
Server ŞİMŞEK
Cemil GÖKKAYA
Mustafa YILMAZ
Aykut BALCI
Volkan ALTUN
Murat ÖZTEKİN
Ali Akın DOĞUŞLU
Ertan ÇUBUKÇU
Hüseyin GÖKTEPE
Davut YILMAZ
Eynesil Cumhuriyet Savcısı
Korgan Cumhuriyet Savcısı
Merzifon Cumhuriyet Savcısı
Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı
Karaisalı Cumhuriyet Savcısı
Şuhut Cumhuriyet Savcısı
Şefaatli Cumhuriyet Savcısı
Dereli Cumhuriyet Savcısı
Bucak Cumhuriyet Savcısı
Halfeti Cumhuriyet Savcısı
Aşkale Cumhuriyet Savcısı
Tomarza Cumhuriyet Savcısı
Palu Cumhuriyet Savcısı
Karaburun Cumhuriyet Savcısı
Savur Cumhuriyet Savcısı
Mudurnu Cumhuriyet Savcısı
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı
Muradiye Cumhuriyet Savcısı
Tortum Cumhuriyet Savcısı
Göynük Cumhuriyet Savcısı
Akpınar Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Samandağı Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Güroymak Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Senirkent Cumhuriyet Savcısı
Görele Cumhuriyet Savcısı
Felahiye Cumhuriyet Savcısı
Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Hadim Cumhuriyet Savcısı
Kalkandere Cumhuriyet Savcısı
İDARÎ YARGI
2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
37738
37791
37795
37801
37832
37847
37894
37898
37916
Nilüfer COŞKUN
Hasan DEMİR
Cemalettin YALIM
Hakan YILMAZ
Murat EREN
Sait ŞAHİN
Nuriye UYKUN
Mehmet Hayri BÖKE
Salih BULDUK
Danıştay Tetkik Hâkimi
Kırıkkale İdare Mahkemesi Başkanı
Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi
37920
37966
37971
37983
37991
37995
37996
38000
38004
38007
38031
38040
38049
101603
Mehmet HASKALAYCI
Mahir DENİZ
Nihat BAYRAM
Ömer DEMİR
Emine DİNÇ
İlter EKŞİ
Selda GÜVEN CEVAHİR
Munise KABAKULAK
Halit BAŞYURT
Suat KARASU
Osman DİNLER
Engin ÖZTÜRK
Ahmet TOMUL
Mehmet GÖK
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi
Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi
Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi
Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Adana İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi
Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi
37907
101593
3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
Müjgan AKSOY KARYAĞDI
Danıştay Tetkik Hâkimi
Veli KARATAŞ
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
101651
101686
Mukaddes AYTAÇ
Ümit TURAN
4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler:
Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi
Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi
42961
42962
42969
42978
102676
101523
101614
101630
101643
101678
Bülent DAĞ
Atılgan MUTLU
Hamit YUMUK
Dinçer YILMAZ
Muharrem AKSOY
Murat GÜNGÖR
Fuat KÜÇÜK
Adnan ŞAHİN
Tarık KAVAK
Fikri BEDİR
5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Konya Vergi Mahkemesi Üyesi
Ordu İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi
Isparta İdare Mahkemesi Üyesi
Adana Vergi Mahkemesi Üyesi
40604
42324
103136
94865
94866
94869
94870
94871
94872
94873
94874
94875
94876
94877
94878
94879
94880
94881
94882
94883
94885
94886
94887
94889
6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler:
Ercan OBUT
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Bünyamin AKDAĞ
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ayşe Bilge ÇAPRAZ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Yunus YÖNÜGÜL
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Aydın TOPRAK
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Bahadır YALÇINÖZ
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Özkan ARTAR
Çorum İdare Mahkemesi Üyesi
Gültekin ADA
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Hamit GÖRÜR
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
İsmail UĞUR
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ziya Bekir BUĞUÇAM
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Mustafa MORAL
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Bayram PARLAK
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Özlem EROL
Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi
Ahmet DEMİR
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Gülbin AYNUR
Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi
Tahsin TOSUN
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Tahsin YILMAZ
Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
Erhan TUTAL
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Bekir DEMİRCİ
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Erhan DEMİR
Danıştay Tetkik Hâkimi
Yusuf BAYRAKTAR
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Ahmet AKBABA
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Hakan BAŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
94890
94892
94895
94896
94898
94899
94901
94902
94903
97695
101591
101857
102689
103820
41511
101525
101592
101596
101597
101615
101638
101645
94657
97696
94891
94897
94893
94900
Faruk ASLAN
Orhan ÇILDIROĞLU
Mehmet Sıtkı ÇELİK
Yasin KARABABA
Celal HOCAOĞLU
Betül FIRAT
Yıldırım ŞİMŞEK
Mehmet ÖZYİĞİT
Bülent TÜRKMEN
Bayram ERÇOBAN
Mehmet TANK
Sevil Mehel TELLİ
Mustafa UĞUR
Ahmet YANIK
Abdullah ÇELİK
Ahmet CAMBOLAT
İbrahim ŞAHİN
Bünyamin ESAF
Abdullah SOLAK
Fatih ŞAHİN
Oğuz ÖZKARSLI
Bünyamin ÇİTİL
Murat ULUSOY
Volkan AYDIN
Murat ASİLTÜRK
Bahri BAYRAM
Mahmut Nedim EPİK
Ayhan KILIÇ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Van İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Haâkimi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Van Vergi Mahkemesi Üyesi
Van Vergi Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Antalya İdare Mahkemesi Üyesi
Konya Vergi Mahkemesi Üyesi
41510
101554
101636
101856
102094
101482
101495
101526
101560
101561
101562
101573
101606
101644
101681
101685
101716
97686
103141
97704
101531
97753
101552
97683
7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler:
Yasin TOLAN
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Yaşar TUNÇ
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Harun MOR
Manisa İdare Mahkemesi Üyesi
Levent YÜKSEL
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet Emin ÇAKALLI
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Mustafa AÇIKGÖZ
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Selma GÖKTAŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Songül GÜNEŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Deniz KÖSE
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Özgür GÜLTEKİN
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Bihter AKTAŞ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Harun TEKİN
Muğla İdare Mahkemesi Üyesi
Engin GÜNDÜZ
Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi
Mubin EMİRMAHMUTOĞLU
Malatya İdare Mahkemesi Üyesi
Ramazan AKCAN
Isparta İdare Mahkemesi Üyesi
Okan OKYAY
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Sezgin ÖZER
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Fazlı DAĞDEVİREN
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Altar GÖKÇİMEN
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Okan ÖZKUL
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Nilüfer SÜLKÜ
Danıştay Tetkik Hâkimi
Orhan GÜLLÜ
Bursa İdare Mahkemesi Üyesi
Mustafa HASTAOĞLU
Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi
Mustafa Evren GÜMÜŞ
Adana İdare Mahkemesi Üyesi
42939
55339
101090
101091
101092
8 inci derecede terfi sürelerini bitirenler:
İbrahim Ethem KALKAN
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmet Şenol BENLİ
Aydın İdare Mahkemesi Üyesi
Zülküf ASLAN
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi
Menekşe BOZOĞLU
Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi
İshak KARADAVUT
Çorum İdare Mahkemesi Üyesi
101093
101094
101095
101096
101097
101098
101100
101102
101103
101104
101105
101106
101107
101108
101109
101110
101111
101114
101116
101117
101118
101119
101120
101121
101122
101123
101124
101125
101127
101128
101129
101130
101132
101133
101134
101135
101137
101141
101143
101145
101147
101148
101149
101150
101152
101153
101154
101155
101157
101158
101159
101161
101163
101164
101165
101166
101167
101171
101192
101571
101737
101101
101785
101797
Ülkü ÖNER
Önder ARSLAN
Cihan ÖNAL
Yeliz CAMBOLAT
Ümit ALİM
Safiye YILMAZ
Ergin ÖZDEMİR
Hüseyin USLAN
İsmail Okan ÖNDER
Abdürrahim AY
Osman KAYA
Volkan ÇAKMAK
Ersin KIZILAY
Murat DOĞAN
Kasım TAŞDAN
Yasemin KISMET
Mehtap KÜÇÜK
Sıddık GÜLLÜK
Saniye Betül TANIR
Fatih Mehmet TOPÇU
Tayfun KUTBAY
Bahadır ŞENEL
Yasemin GÜL
Cüneyt YILMAZ
Celal UYAR
Fatih GÜRGEN
Nurdan SEVER
Lütfiye UYAR
Ufuk SUNAOĞLU
Cenk TÜRKDOĞAN
Yüksel YAVAŞ
İhsan YILMAZ
Şaban KAZAK
Başak ELMAS
Şükrü SAY
Tuğba SÜRÜCÜ
Mehmet Kemal NAZİK
Göksel YÜZÜGÜLLÜ
Derya BEYAZİTOĞLU
Burçin GÜNGÖR
Hanife ÖZTAŞ
Vedat KAYA
Zübeyde ÇELEBİ
Emine Burcu SİNOPLU
Songül MEYDAN
Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU
Neslihan KARABACAK
Yüksel IRIZ
İrfan CEREN
Arif USLU
Ömer Faruk TAŞLIDERE
Mehmet AKKUŞ
Kürşat SELÇUK
Arzu ULUSOY
Ahmet CAN
Zühal Aysun SUNAY
Selnur ÇAKMAK
Barış ÇELİK
Serdar IŞIK
Muhammet Emin ÖZGÖKÇE
Tarık ARMAĞAN
Serhat İYİSAN
Levent ALPDOĞAN
Aysel ŞAHİN
Danıştay Tetkik Hâkimi
Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Isparta İdare Mahkemesi Üyesi
Konya Vergi Mahkemesi Üyesi
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Aydın İdare Mahkemesi Üyesi
Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi
Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi
Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi
Samsun İdare Mahkemesi Üyesi
Mersin İdare Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Mardin İdare Mahkemesi Üyesi
Van İdare Mahkemesi Üyesi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi
Adana İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi
Konya İdare Mahkemesi Üyesi
Adana Vergi Mahkemesi Üyesi
Kayseri İdare Mahkemesi üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Antalya İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi
Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi
Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi
Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi
Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
Ordu İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Isparta İdare Mahkemesi Üyesi
Kayseri İdare Mahkemesi üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi
Manisa İdare Mahkemesi Üyesi
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Danıştay Tetkik Hâkimi
Denizli İdare Mahkemesi Üyesi
Edirne Vergi Mahkemesi Üyesi
Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi
Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi
Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi
Edirne İdare Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyesi
101849
101850
101767
Ercan GÖKTEPEOĞLU
Hail İbrahim ÖZGÜN
İbrahim ŞAHİN
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi
[R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2007/45
Karar Sayısı : 2007/21 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü : 1.5.2007
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri Deniz BAYKAL, Önder SAV ile birlikte 134 milletvekili
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü’nün 121. maddesinin birinci fıkrasındaki “Anayasanın 102 nci maddesi
hükümlerine göre” ibaresini eylemli olarak değiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ve
bu uygulamanın ayrılmaz parçası olan 27.4.2007 günlü, 11. Cumhurbaşkanı seçimi ilk
oylamasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ
Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin
rapor, iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olan 27.4.2007
günlü, 96. birleşiminde alınan 11. Cumhurbaşkanı’nın seçiminde gözetilmesi gereken toplantı
yeter sayısı ile ilgili kararı, 1.5.2007 günlü, E. 2007/45, K. 2007/54 sayılı kararla iptal
edildiğinden, bu kararın, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız
durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî
Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 1.5.2007
gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Tülay TUĞCU
Başkanvekili
Haşim KILIÇ
Üye
Sacit ADALI
Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU
Üye
Ahmet AKYALÇIN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
A. Necmi ÖZLER
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Şevket APALAK
Üye
Serruh KALELİ
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
[R.G. 3 Mayıs 2007 – 26511]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu Kararı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :
Karar No : 221
İtiraz No :
- KARAR Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza gönderilen 04/05/2007 tarihli yazıda;
aynen, "Bilindiği üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Genel Seçiminin
yenilenmesine, seçimin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun 03/05/2007 tarihli 98 inci birleşiminde karar verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı 03 Mayıs 2007 tarihli ve 26511 Mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletvekili Genel Seçiminin yenilenmesi hususunu
sadece Meclis kararı ile belirlemiş, ayrıca bu konuda geçmişte olduğu gibi kanuni düzenleme
yapmamıştır.
O halde; XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için;
- Seçimlerin başlangıç tarihini,
- Seçime katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilanını,
- 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek
için kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin ayrılma tarihinin tespit ve
ilanı,
ile 22 Temmuz 2007 Pazar günü oy vermede kullanılacak seçmen kütüklerinin tespiti ve
güncelleştirilmek amacıyla seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve indirme tarihi, ayrıca
seçimlerin başlangıcından oy verme gününe kadar uyulması ve uygulanması gereken seçim
takviminin hayata geçirilmesi ve bunlardan ayrı olarak 2972 sayılı Mahalli İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesi gereğince,
03 Haziran 2007 tarihinde yapılmasına karar verilen mahalli idareler ara seçimlerine devam
edilip edilmeyeceği ve tüm bunların karar altına alınması hususunda komisyon çalışması
yapılmasını takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
03/05/2007 tarihli, 26511 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03/05/2007
tarihli, 891 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılmasına karar
verilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim
sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul
edilmekle, XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başlangıç tarihinin 04 Mayıs 2007
Cuma günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.
Seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması
gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Çünkü yasalar oy
verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içerisinde seçim kurullarına, siyasi partilere,
vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış,
ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim yasalarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak
tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı vermiştir. Bu nedenle, 22
Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak olan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili
seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların
zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim
Takvimi" kabul edilmiştir.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesinde; "Hakimler ve Savcılar,
yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
Yüksek Öğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, kamu kurumu ve
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği
taşımayan diğer kamu görevlileri ile aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile
astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından 1 ay
önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak 7
gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday
gösterilemezler." hükmüne yer verilmiş olup, buna göre 22 Temmuz 2007 Pazar günü
yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için kanunen istifaları
veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin 08 Mayıs 2007 Salı günü saat:17.00’ye kadar
ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir.
S O N U Ç:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 - Seçimin başlangıç tarihinin 04 Mayıs 2007 tarihi olarak kabul edilmesine,
2 - 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılacak olan XXIII. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak
yürütülmesine,
3 - 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde
aday olabilmek için kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin 08 Mayıs
2007 Salı günü saat: 17.00’ye kadar ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,
4 - Ekli Takvimin bu karar metnine dahil olduğuna,
5 - Takvimde belirli genel nitelikteki işlemlerle tarihlerinin sırası geldikçe Başkanlık
duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanmasına,
6 - Anayasanın 67 nci maddesinde öngörülen yasal düzenleme yapılıncaya kadar, yurt
dışında oturan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanabileceklerine,
7 - Seçimin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır
değişikliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına ve 03 Haziran 2007 Pazar günü
yapılacak olan muhtar ve ihtiyar meclisi-heyeti üyeliği seçimleriyle, plebisitlerin genel seçim
tarihine az bir zaman kala değişik yerlerde seçim yapılmasının uygun olmayacağı ve seçim
ekonomisi dikkate alınarak 22 Temmuz 2007 Pazar günü birlikte yapılacağına,
8 - Kararın Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına
gönderilmesine,
9 - Kararın ve eki Seçim Takvimi'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve siyasi
partiler genel başkanlıkları ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine ve
Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
10 - Ayrıca, karar örneğinin iç mail yoluyla tüm İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına
gönderilmesine,
04/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Başkanvekili
Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR
Üye
Necati SÖZ
Üye
Cenker KARAOĞLU
Üye
Bahadır DOĞUSOY
Üye
Hasan ERBİL
Üye
Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY
Üye
Hüseyin EKEN
Üye
Mehmet KILIÇ
Üye
Ali EM
Üye
Kırdar ÖZSOYLU
22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK
SEÇİM TAKVİMİ
NOT: 1 - Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9
uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır.
2 - Bu takvimde geçen "siyasi partiler" deyimi, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçime
katılabilecekleri ilan olunan siyasi partileri ifade eder.
3 - Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün
Saat: 17.00'de sona erer.
4 - Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmi tatil günleri
de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecektir.
5 - Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu
takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin
il başkanlığına yapılır.
6 - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47. maddesi gereğince, her türlü
belgede gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması
zorunludur.
04 Mayıs 2007
SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
Cuma
1 - Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu’nca ilanı
(298 S.K. 14/11).
2 - Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının
belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).
05 Mayıs 2007
Cumartesi
Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin dökümüne başlanılması.
06 Mayıs 2007
Pazar
Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti
yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmelerinin istenilmesi (2820 S.K.
37).
08 Mayıs 2007
Salı
Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları
gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü (2839
S.K. 18).
09 Mayıs 2007
Çarşamba
1 - Siyasi partilerin;
a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim,
b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını,
Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmelerinin son günü (2820 S.K. 37).
2 - Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin (taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu
seçmen listesi dahil) güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya
çıkarılması.
10 Mayıs 2007
Perşembe
1 - Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim
çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin,
ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenilmesi (2820 S.K. 42).
2 - Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti
yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilgili ilçe seçim kurullarına
bildirilmesi.
3 - Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması
(Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı
olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere
hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41).
11 Mayıs 2007
Cuma
Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve
kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması.
12 Mayıs 2007
Cumartesi
1 - Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son
günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesi (2820 S.K. 42).
2 - Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına
vermelerinin son günü.
13 Mayıs 2007
Pazar
Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması
yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt
defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin
son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri
gereklidir.) (2820 S.K. 42/6).
15 Mayıs 2007
Salı
Siyasi partilerin;
1 - Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin
olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen listelerin,
2 - Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları
seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri
listelerin,
Askıya çıkarılması (2820 S.K. 42/7, Saat: 08.00).
3 - Askıya çıkan listelere itirazların başlaması.
17 Mayıs 2007
Perşembe
Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 15 Mayıs 2007 Salı günü askıya
çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.
19 Mayıs 2007
Cumartesi
1 - Bu listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak
karara bağlanmasının son günü.
2 - Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek
partili üyelerin aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu
hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41).
20 Mayıs 2007
Pazar
1 - Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin
kesinleştirilmesi.
2 - Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere
dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkarılanlara ait olanlar iptal
edilmek kaydı ile) (2820 S.K. 42/7).
3 - Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve
seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kurulu’na ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim
kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlamaları (2820 S.K. 40/6).
21 Mayıs 2007
Pazartesi
Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin askıdan indirilmesi.
22 Mayıs 2007
Salı
1 - Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev
alanlara bildirim yapılması (2820 S.K. 41).
2 - Yüksek Seçim Kurulu’nca, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde
önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı (2820 S.K. 41/son).
3 - Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde
gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmelerinin
son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İl'ini, seçim çevresini, aday
listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) (2820 S.K. 37).
23 Mayıs 2007
Çarşamba
Yüksek Seçim Kurulu’nca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı
listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi.
24 Mayıs 2007
Perşembe
Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının
son günü.
25 Mayıs 2007
Cuma
Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy
pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim
kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820 S.K. 46/1).
26 Mayıs 2007
Cumartesi
1 - Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy
pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.
2 - Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları
başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık
kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
27 Mayıs 2007
Pazar
1 - ÖNSEÇİM – ADAY YOKLAMASI
2 - Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları ve
düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri.
3 - Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve
il seçim kurullarına iletmeleri.
4 - Muhtarlık Bölgesi Askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek kesinleştirilmesi.
5 - Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
Yüksek Seçim Kurulu’nca kur’a çekilmesi ve ilanı (2839 S.K. 26).
28 Mayıs 2007
Pazartesi
1 - Sandık atamalarının yapılması.
2 - Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına
yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü (2820 S.K.
50).
3 - Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim
kurullarına itirazın son günü (298 S.K. 129).
4 - İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.
29 Mayıs 2007
Salı
1 - Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması.
2 - İl seçim kurullarının önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına
karşı yapılan itirazları karara bağlamalarının son günü.
3 - İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na
yapılacak itirazların son günü.
30 Mayıs 2007
Çarşamba
1 - Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.
2 - Seçmen bilgi kağıtlarının yazımına ve dağıtımına başlanılması.
3 - Yüksek Seçim Kurulu’nun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları
karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi.
31 Mayıs 2007
Perşembe
Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu’nca itiraz
üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim
kurullarınca tamamlanması (2820 S.K. 51).
01 Haziran 2007
Cuma
İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin
Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilmesi. (Belli bir seçim için parti adaylarının
Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili
itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820 S.K. 51/son).
03 Haziran 2007
Pazar
Yüksek Seçim Kurulu’nca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin
tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi.
04 Haziran 2007
Pazartesi
1 - Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait
aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında
cd ve kağıt ortamında en geç Saat: 17.00'ye kadar, vermelerinin son günü (2839
S.K. 20).
2 - Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü
(Adaylar yatıracakları güvencenin makbuzlarını başvurularına eklemek
zorundadırlar.) (Saat: 17.00'ye kadar) (2839 S.K. 21).
3 - İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim
Kurulu’na bildirilmesinin son günü.
4 - Yüksek Seçim Kurulu’nca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen
incelenmeye ve saptanacak eksikliklerin ilgili siyasi parti yetkili organlarına
derhal tamamlanmasının bildirilmeye başlanması (yazı ve alındı belgesi
karşılığında) (2839 S.K. 13, 14).
5 - Gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinde görev alacak ilçe seçim
kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298 S.K. 94).
05 Haziran 2007
Salı
Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev
alanlara bu hususun bildirilmesine ve seçim işlerinde görevlendirileceklere
ilişkin eğitim çalışmalarına başlanmasına (298 S.K. 24/1).
08 Haziran 2007
Cuma
Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü
(2839 S.K.15).
09 Haziran 2007
Cumartesi
1 - Milletvekili geçici aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’nca incelenmesi ve
bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi
Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839 S.K. 20).
2 - Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması.
10 Haziran 2007
Pazar
1 - Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede
yayımlanması (2839 S.K. 20/2).
2 - Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından
mahallinde alışılmış usullerle ilanı (2839 S.K. 20).
3 - Geçici adayların ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulu’nca doğrudan incelenmeye
alınması, bu adaylara karşı yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839
S.K. 22-23).
4 - Gümrük kapılarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması
çalışmalarına başlanması.
11 Haziran 2007
Pazartesi
Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son
günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 22).
12 Haziran 2007
Salı
1 - Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve
ilgililere tebliği.
2 - Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü.
3 - Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana
gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti
il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek
Seçim Kurulu’na bildirilmesinin son günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 23).
13 Haziran 2007
Çarşamba
İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine
verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak itirazların son
günü (2839 S.K. 22).
15 Haziran 2007
Cuma
1 - Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar
üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim
Kurulu’nca karara bağlanmasının son günü.
2 - Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na
bildirilmesinin son günü.
3 - İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya
çıkan aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulu’nca
siyasi partilere bildirilmesi.
17 Haziran 2007
Pazar
Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce
tamamlanarak Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesinin son günü.
19 Haziran 2007
Salı
1 - Yüksek Seçim Kurulu’nca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri
itibariyle ilan edilmek üzere;
a) İl seçim kurullarına,
b) Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere,
gönderilmesi (2839 S.K. 24).
2 - Seçim çevrelerine ilişkin kesin aday listelerinin ve Örnek: 44 sayılı basılı evrak
örneğinin il seçim kurullarına gönderilmesi.
3 - Yüksek Seçim Kurulu’nca birleşik oy pusulası basımına; basım tamamlandıkça
bir plan dahilinde dağıtımına başlanması.
4 - Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve
gereçlerle birlikte ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanması.
20 Haziran 2007
Çarşamba
1 - Milletvekili kesin aday listelerinin (bağımsızlar dahil) radyo, televizyon, Resmi
Gazete ve İllerde ilanı (2839 S.K. 24).
2 - İl seçim kurullarınca milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin adayları ile
bağımsız adayları gösteren Örnek: 44 sayılı listelerin mahalli imkanlarla
bastırılması veya fotokopi yolu ile çoğaltılması, bitirilenlerin ilçe seçim
kurullarına teslimine başlanması.
3 - Bağımsız adayların oy pusulalarını il seçim kurullarına vermelerinin son günü
(2839 S.K. 26/d).
25 Haziran 2007
Pazartesi
Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanması.
08 Temmuz 2007
Pazar
Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için
başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak
temsilcilerin Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesinin son günü (298 S.K. 53).
10 Temmuz 2007
Salı
Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için
Yüksek Seçim Kurulu’nca ad çekilmesi (298 S.K. 54).
11 Temmuz 2007
Çarşamba
1 - İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini
ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının
hazırlanmasının bitirilmesi (298 S.K. 68).
2 - Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve
dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi. (Görevliler
12/07/2007 Perşembe günü akşamına kadar herhangi bir nedenle
dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade
ederler (Örnek: 16). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir
şekilde 12/07/2007 Perşembe gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu
başkanlığından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlığınca ikişer gün ara
ile iki kere ilan edilir. Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde
sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına
teslim olunur.)
12 Temmuz 2007
Perşembe
SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI
(298 S.K. 49, 64, 65, 66.)
15 Temmuz 2007
Pazar
Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298 S.K. 52).
16 Temmuz 2007
Pazartesi
Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.
17 Temmuz 2007
Salı
Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listelerinin kesinleştirilmesi.
18 Temmuz 2007
Çarşamba
İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu
başkanlıklarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
21 Temmuz 2007
Cumartesi
Seçim propagandasının sonu (Saat: 18.00)
(298 S.K. 49.).
22 Temmuz 2007
OY VERME GÜNÜ
Pazar
Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat: 24.00).
[R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512 Mükerrer]
—— • ——
İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
HATUN VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası*
Başvuru No:57343/00
Strazburg
20 Ekim 2005
OLAYLAR
Sırasıyla 1970, 1971, 1971 ve 1954 doğumlu başvuranlar İzmir’de ikamet
etmektedirler.
PKK aleyhine yürütülen operasyon çerçevesinde, başvuranlar Hacı Yanık 28 Mayıs
1995 tarihinde, Hatun Doğan ve Hüseyin Güçlü 1 Haziran 1995 tarihinde ve Mehmet Çelik 26
Şubat 1996 tarihinde olmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından arda arda
yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır. Başvuranlar polislere sözkonusu örgüt adına eylemlere
katıldıklarını itiraf etmişlerdir.
Başvuranlar öncelikle, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından dinlenmiş, daha sonra DGM hakimi önüne çıkarılmışlardır. DGM
hakimi başvuranların tutuklu yargılanmasına karar vermiştir. Hacı Yanık 9 Haziran 1995
tarihinde, Doğan Hatun ve Hüseyin Güçlü 14 Haziran 1995 tarihinde ve Mehmet Çelik 27
Şubat 1996 tarihinde tutuklanmışlardır. Başvuranlar hakim huzurunda gözaltı sırasında baskı
altında alınan ifadelerini yeniden dile getirerek gözleri bantlı olarak imzaladıklarını
belirtmişlerdir.
DGM Cumhuriyet Başsavcısı, 10 Temmuz 1995 tarihli iddianamesiyle, başvuranlar
Doğan Hatun, Hüseyin Güçlü ve Hacı Yanık’ı, PKK üyesi olma ve sözkonusu örgüte yardım
ve yataklık yapma suçuyla itham ederek, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5.
maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 168§1 ve2, 369, 411, 522 ve 616§7 maddelerine
dayanarak aleyhlerinde ceza davası açmıştır. Cumhuriyet Başsavcısı, başvuranları özellikle
Devlet’in bölünmez bütünlüğünü bozma ve ayrımcı cinayet eylemlerine katılmakla itham
ederek, Devlet’in bütünlüğüne karşı ağır hıyanet fiillerini öngören TCK’nın 125. maddesi
gereğince başvuranların mahkum edilmesini istemiştir.
Başvuranlara isnat edilen fiiller arasında, kamu bankaları ya da kurumlarına karşı
yürütülen birçok bombalı saldırı, silahlı soygun, örgütün desteklenmesi için kürt kökenli
ailelerin kaçırılması, ormanların yakılması, örgüt içindeki iç hesaplaşma nedeniyle adam
öldürmeler, başkalarına ait malların yağmalanması, sivillerin tehdit edilmesi ve zor
kullanılması yer almaktadır.
Belirtilmeyen daha sonraki bir tarihte başvuran Mehmet Çelik, 3713 sayılı Kanun’un
5. ve TCK’nın 169. maddelerine dayanarak örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanmıştır.
Sözkonusu başvuranın dosyası diğer başvuranların dosyalarıyla birleştirilmiştir.
* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş
olup, gayrıresmî tercümedir.
Başvuranlar DGM huzurundaki yargılamada, suçsuz olduklarını ileri sürmüşlerdir. Bu
bakımdan başvuranlar gözaltı sırasında, polislerin baskısı altında ifadelerinin alındığını
savunmuşlardır.
Biri askeri hakim olmak üzere üç hakimden oluşan DGM 22 Temmuz 1997 tarihli
kararla, başvuranları kovuşturuldukları suçlardan suçlu bulmuştur.
DGM Hacı Yanık’ı on sekiz yıl hapis ve 1.860.000 TL para cezasına, Doğan Hatun’u
yirmi dört yıl hapis, Hüseyin Güçlü’yü müebbet ağır hapis ve Mehmet Çelik’i üç yıl hapis
cezalarına çarptırmıştır.
Başvuranların suçluluğunu ortaya koymak amacıyla DGM, yargılamanın değişik
aşamalarında alınan ifadelerini, tanık beyanlarını, yakalama ve arama tutanağını, olay yeri
tatbikatı tutanaklarını, el konulan belge ve silahları, otopsi raporlarını ve sanıkların birbiriyle
bağdaşan tanıklıklarını gözönünde bulundurmuştur.
Yargıtay, 7 Temmuz 1998 tarihinde usul hatası gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı
DGM’ye geri göndermiştir.
DGM 3 Aralık 1998 tarihinde, dosyayı yeniden inceledikten sonra başvuranların
aleyhinde verilen aynı cezaları yinelemiştir.
Yargıtay 18 Ekim 1999 tarihinde son verilen kararı onamıştır.
HUKUK AÇISINDAN
I. AİHS’NİN 6. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI
Başvuranlar, kendilerini mahkum eden DGM’nin, bünyesinde bir askeri hakim
bulundurması nedeniyle, kendilerine hakkaniyete uygun yargılamayı garanti eden “tarafsız ve
bağımsız bir mahkeme” olamayacağını iddia etmektedirler. Ayrıca başvuranlar, DGM suça
ilişkin tespitini ön soruşturma aşamasında baskı altında, avukat olmadan alınan ifadelere
dayandırdığından
dolayı,
sözkonusu
mahkeme
önünde
adil
yargılanmadan
faydalanamadıklarını savunmaktadırlar. Başvuranlar AİHS’nin 6§1 ve 3 –c maddesinin ihlal
edildiğini ileri sürmektedirler.
Son olarak başvuranlar, Hacı Yanık’ın 28 Mayıs 1995 tarihinde, Doğan Hatun ve
Hüseyin Güçlü’nün 1 Haziran 1995 tarihinde ve Mehmet Çelik’in 26 Şubat 1996 tarihinde
yakalanmalarıyla başlayan ve 18 Ekim 1999 tarihinde son bulan cezai yargılamanın dört yıl
beş ay sürdüğü ve böylece makul süreyi aştığı kanaatindedirler. Başvuranlar, AİHS’nin 6§1
maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedirler.
A. Kabul edilebilirlik hakkında
Hükümet AİHM’yi, İzmir DGM’nin oluşumuna ilişkin şikayeti, AİHS’nin 35.
maddesinde öngörülen altı ay koşuluna riayet edilmediği gerekçesiyle reddetmeye davet
etmektedir. Hükümet, verilen kararın Yargıtay tarafından 18 Ekim 1999 tarihinde onandığını,
halbuki başvurunun 20 Nisan 2000 tarihinde yapıldığını, dolayısıyla başvurunun gecikmeli
olduğunu savunmaktadır.
AİHM, Özdemir-Türkiye kararında (no: 59659/00, § 26, 6 Şubat 2003) benzer bir
itirazı reddettiğini hatırlatmaktadır. AİHM, daha önce vardığı sonuca aykırı bir karar vermek
için hiçbir gerekçe görmemekte ve dolayısıyla Hükümet’in itirazını reddetmektedir.
AİHM, içtihadından çıkan kriterler ışığında (Bkz. özellikle 28 Ekim 1998 tarihli
Çıraklar-Türkiye kararı, 1998-VII) ve elinde bulunan unsurları gözönünde bulundurarak,
başvurunun esastan incelenmesi gerektiğine kanaat getirmektedir. AİHM, başvurunun başka
da hiçbir kabul edilemezlik gerekçesiyle ters düşmediğini saptamaktadır.
B. Esas hakkında
1. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hakkında
AİHM, geçmişte mevcut davada olduğu gibi bir çok davada ortaya çıkan buna benzer
sorunları irdelemiş ve AİHS’nin 6§1 maddesinin ihlal edildiği kanaatine varmıştır (Bkz.
sözüedilen Özel, §§ 33-34, ve Özdemir-Türkiye, no: 59659/00, §§ 35-36, 6 Şubat 2003).
AİHM, mevcut davayı incelemiş ve Hükümet’in, sözkonusu durumu farklı bir sonuca
ulaştırabilecek ne bir olay ne de bir delil sunduğuna kanaat getirmektedir. “Milli güvenlik”’e
ilişkin suçlar hakkında DGM’ye çıkarılan başvuranların, aralarında askeri hakimin de
bulunduğu mahkeme heyeti önüne çıkmaktan çekinmelerinin anlayışla karşılanacağını
saptamaktadır. Bu nedenden dolayı, başvuranlar, DGM’nin bu türden davalara ters düşen
değerlendirmelerle haksız yere yönlendirilmelerine izin vermesinden haklı olarak
çekinmektedirler. Böylece, bu mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hakkında başvuranlar
tarafından duyulan şüpheler objektif olarak kanıtlanmıştır. (Incal-Türkiye, 9 Haziran 1998
tarihli karar, 1998- IV, S.1573, §72 in fine).
Sonuç olarak AİHM, başvuranları yargılayan İzmir DGM’nin, AİHS’nin 6§1 maddesi
uyarınca tarafsız ve bağımsız bir mahkeme olmadığı sonucuna varmaktadır.
2. Cezai Yargılamanın adil olması hakkında
AİHM, buna benzer davalarda, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ortaya konulan bir
mahkemenin, her halükarda, yargılamasına tabi kişilere adil yargılanmayı garanti
edemeyeceğine karar verdiğini hatırlatmaktadır.
AİHM, başvuranların davalarının tarafsız ve bağımsız bir mahkeme önünde görülmesi
hakkının ihlal edildiği tespitini gözönünde bulundurarak, AİHM, mevcut şikayetin
incelenmesine gerek olmadığı kanaatine varmıştır (Bkz. diğerleri arasında, sözüedilen
Çıraklar, s. 3074, §44-45).
3. Cezai usul işlemlerinin süresi hakkında
Hükümet, Haziran 1995 tarihinde başlayan ve 18 Ekim 1999 tarihinde Yargıtay’ın
onay kararıyla sona eren cezai yargılamanın dört yıldan fazla sürdüğünü belirtmektedir.
Bu yönde Hükümet, davanın karmaşıklığını ve başvuranların üzerine düşen
yükümlülüklerin niteliğini vurgulamaktadır. Hükümet özellikle, dava konusu cezai
yargılamanın, birçok suçtan haklarında soruşturma yapılan yirmi dört sanıkla ilgili olduğunu
ileri sürmektedir.
Başvuranlar, başka açıklama getirmeksizin şikayetlerini yinelemektedirler.
AİHM, yargılama süresinin makul yönünün dava koşulları gereğince ve AİHM’nin
içtihadının yer verdiği, özellikle davanın karmaşıklığı, başvuranın ve yetkili mercilerin
tutumları gibi kriterleri gözönünde bulundurarak değerlendirildiğini hatırlatmaktadır.
AİHM, yetkili mahkemelerin, birçok suçtan ve yasa dışı örgüt mensubu olmaktan
haklarında kovuşturma yapılan aralarında başvuranların da bulunduğu yirmi dört sanık
hakkında dava yürüttüklerinden dolayı, dava konusu yargılamanın birtakım karmaşıklıklar
içerdiğini not etmektedir. Bu durum ve suçların niteliğinden dolayı, olay tatbikatı, delillerin
toplanması ve olaylara karışan kişilerden her biri ve bulundukları durumların tespit edilmesi
gibi uzun bir çalışma gerektirmektedir.
Bu durumda AİHM, Mayıs 1995 ve Şubat 1996 tarihleri arasında farklı tarihlerde
yakalanan başvuranların dört yıldan fazla bir süre boyunca iki aşamalı yargılamaya tabi
olduklarını tespit etmektedir. Bu süre içinde karar, Yargıtay tarafından bir kez bozulup ilk
derece mahkemesine geri gönderilmiştir.
Toplam yargılama süresini gözönüne alarak AİHM, AİHS’nin 6§1 maddesi anlamında
“makul sürenin” aşılmadığına kanaat getirmektedir.
Dolayısıyla sözkonusu hüküm ihlal edilmemiştir.
II. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA
A. Tazminat
Başvuranlar, 275.000 Euro tutarında maddi ve manevi zarara uğradıklarını iddia
etmektedirler.
Hükümet aşırı bulduğu sözkonusu iddialara itiraz etmektedir.
İddia edilen maddi zarara ilişkin olarak AİHM, yargılamada AİHS’ye aykırılık mevcut
olmadığında, DGM önündeki yargılamanın sonucunun ne olacağı konusunda tahminde
bulunamayacağından başvuranların bu bağlamdaki tazminat taleplerini kabul etmemiştir (Bkz.
Findlay-İngiltere, 25 Şubat 1997 tarihli karar, 1997-I, s.284, § 85).
İddia edilen manevi zarara gelince AİHM, dava şartlarında, tespit edilen ihlalin
hakkaniyetli bir tatmin oluşturduğuna dikkati çekmektedir (sözüedilen Çıraklar kararı, s.
3074, § 49).
AİHM, bir başvuran hakkında verilen mahkumiyetin, 6§1 maddesine göre tarafsız ve
bağımsız olmayan bir mahkeme tarafından verildiği sonucuna vardığında, prensip olarak en
uygun tazminin, zamanında, tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından başvuranı yeniden
yargılamanın olacağı kanaatine varmıştır (Bkz. sözüedilen Gençel kararı, § 27).
B. Masraf ve Harcamalar
Başvuranlar, AİHM önünde yaptıkları masraf ve harcamalar için 10.000 Euro
istemektedirler. Başvuranlar, sadece Hükümet’in görüşlerinin çevirisine ait bir belgeyi
sunmaktadırlar.
Hükümet, sözkonusu talebin dayanaktan yoksun olduğunu vurgulamaktadır. Hükümet
başvurunun özel bir güçlük arz etmediğini ve Strazburg mahkemeleri huzuruna getirilen
davalar için öngörülen Türkiye’de yürürlükte olan tarifenin uygulanmasını istemektedir.
AİHM, elinde bulunan unsurların tümünü ve konuya ilişkin içtihadını gözönünde
bulundurarak, yapılan bütün masraflar için 1.000 Euro’nun başvuranlara ortaklaşa
ödenmesinin makul olacağına kanaat getirmektedir.
C. Gecikme faizi
AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı basit faiz
oranına 3 puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,
1. Başvurunun kabul edilebilir olduğuna;
2. İzmir DGM’nin tarafsızlıktan ve bağımsızlıktan yoksun olması nedeniyle AİHS’nin
6§1 maddesinin ihlal edildiğine;
3. Dava konusu yargılamanın süresi nedeniyle AİHS’nin 6§1 maddesinin ihlal
edilmediğine;
4. AİHS’nin 6. maddesine göre yapılan diğer şikayetlerin incelenmesine gerek
olmadığına;
5. İşbu kararın kendi başına manevi zarar için yeterli adil tazmin oluşturduğuna;
6. a) Bu kararın, AİHS’nin 44§2 maddesine göre kesinleştiği tarihten itibaren üç ay
içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmek üzere
Savunmacı Hükümet’in, miktara yansıtılabilecek KDV ve pul, harç ve masraflar muaf
tutularak başvuranlara masraf ve harcamalar için 1.000 Euro (bin Euro) ödemesine;
b) Belirtilen süre bitiminden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için, yukarıda
belirtilen tutara, Avrupa Merkez Bankası’nın kredi faiz oranına üç puan eklenmek
suretiyle gecikme faizi uygulanmasına;
7. Hakkaniyete uygun tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar vermiştir.
İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve 20 Ekim 2005 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin
2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.
—— • ——
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
IPSD VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası*
Başvuru No:35832/97
Strazburg
25 Ekim 2005
OLAYLAR
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD) 13 Temmuz 1992 tarihinde 2908 sayılı
Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuştur. İstanbul Valiliği’ne verilen dernek tüzüğüne göre
derneğin kuruluş amacı siyasal görüşlerine bakılmaksızın yoksulluk çeken kişileri bir araya
getirmektir.
10 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul Valiliği dernek tüzüğünü İçişleri Bakanlığı’na
iletmiştir. İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği’ne hitaben yazdığı 15 Eylül 1992 tarihli
yazısında, dernek tüzüğünde kullanılan “Türkiye’nin halkları” ve “Türkiye’yi bir pazara ve
ham madde kaynağına dönüştürerek egemenlikleri altına almak isteyen emperyalistlere karşı
mücadele etmeyi gerekli görür” gibi ifadelerin, Türk Devleti’ni küçük düşürücü nitelikte ve
Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir.
5 Ekim 1992 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın emri üzerine dernek binası
mühürlenmiştir.
9 Ekim 1992 tarihinde Fatih Cumhuriyet Savcısı, dernek tüzüğündeki usulsüzlükler
nedeniyle 2908 sayılı Kanun’un 50§1. maddesi uyarınca derneğin kapatılmasını talep etmiştir.
Başvuranların avukatı, 13 Ekim ve 16 Aralık 1992 tarihlerinde Fatih Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne sözkonusu adli işleme karşı itiraz başvuru yapmış ve dernek binasının yeniden
açılması için yürütmeyi durdurma kararı talep etmiştir. Başvuranların avukatı 2908 sayılı
Kanun’un 10. ve 50§1. maddelerine uyulmadığını belirtmiştir. Avukat diğer yandan AİHS’nin
11. maddesine dikkat çekmiştir.
Fatih Asliye Hukuk Mahkemesi 17 Eylül 1993 tarihli kararla başvuranların talebini
kabul etmiş ve sözkonusu adli işlemi dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.
Başvuranlar 28 Eylül ve 16 Kasım 1993 tarihlerinde İstanbul Valiliği’ne dernek
binasındaki mührün kaldırılması için başvurmuşlardır.
Adalet Bakanlığı 17 Eylül 1993 tarihli karara karşı “kanun yararına” bir hukuki yola
başvurabilmek amacıyla Fatih Cumhuriyet Savcılığı’ndan dosyanın tamamının kendilerine
gönderilmesini talep etmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (HUMK) 427§6.
maddesinde öngörülen bu istisnai hukuk yolu, ilk derece mahkemesi tarafından verilen ve
temyiz edilmediği için kesinleşen bir karara Cumhuriyet Savcısı’nın itiraz edebilmesini
* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş
olup, gayrıresmî tercümedir.
sağlamaktadır. “Kanun yararına” yapılan bu başvurunun ardından Yargıtay’ın vereceği
kararın, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş hüküm üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur.
Adalet Bakanlığı Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na yazdığı 2 Eylül 1994 tarihli bir
yazıyla, 17 Eylül 1993 tarihli kararın tebliğinde Tebligat Kanunu’nun 43. maddesine göre
usul hatası olduğunu, dolayısıyla da bu kararın kesinleşmediğini belirtmiştir. Adalet Bakanlığı
“kanun yararına” kullanılacak hukuki yolun ancak kesinleşmiş kararlara karşı mümkün
olduğunu vurgulamıştır. Ardından belirtilmeyen bir tarihte 17 Eylül 1993 tarihli karar,
Tebligat Kanunu’nun 43. maddesine uygun olarak taraflara tebliğ edilmiş, 15 Eylül 1994
tarihinde ise Fatih Cumhuriyet Savcısı 17 Aralık 1993 tarihli kararı temyize götürmüştür.
İddianame İPSD’nin politik faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek feshedilmesi talep edilmiştir.
Başvuranlar 14 Ekim 1994 tarihli görüşlerinde kararın Cumhuriyet Savcısı tarafından
temyiz edilmesinin gerek esas gerekse usul açısından yasaya aykırı olduğunu belirtmişlerdir.
Başvuranlar Adalet Bakanlığı’nın davaya taraf olmadığını ve Bakanlığın davaya karışmasının
yürütme tarafından yargı alanına yapılmış bir müdahale teşkil ettiğini eklemişlerdir. Sonuç
olarak başvuranlar ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın onanmasını talep
etmişlerdir.
Yargıtay 12 Aralık 1994 tarihinde verdiği bir kararla ilk derece mahkemesinin verdiği
kararı bozmuştur. Yargıtay gerekçe olarak dernek tüzüğünde kullanılan ifadelerin, derneklerin
siyasi faaliyet yürütmelerini ve Türk Devleti’ni küçük düşürmelerini yasaklayan 2908 sayılı
Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinin 11. ve 12. fıkralarına aykırı olduğunu belirmiştir.
25 Ekim 1995 tarihinde Fatih Asliye Hukuk Mahkemesi İkinci Dairesi Yargıtay’ın
kararını onamış ve oy çokluğuyla derneğin feshedilmesine karar vermiştir.
Başvuranlar 24 Kasım 1995 tarihinde bu kararı temyize götürmüşlerdir.
5 Mart 1996 tarihinde Yargıtay 25 Ekim 1995 tarihli kararı onamıştır.
Başvuranlar 22 Nisan 1996 tarihinde Yargıtay’a kararın düzeltilmesi talebinde
başvurmuşlardır. Yargıtay’ın bu talebi reddetmesi üzerine karar kesinleşmiş ve 28 Ekim
1996’da taraflara tebliğ edilmiştir.
13 Kasım 1996 tarihinde İstanbul Valiliği derneğin kapatılmasını onaylamıştır.
HUKUK AÇISINDAN
I. AİHS’NİN 6. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDİASI HAKKINDA
Başvuranlar, ilk derece mahkemesi tarafından verilip kesinleşen bir kararın, istisnai bir
hukuki yola başvurulması suretiyle bozulmasından ve olaylara ilişkin yapılan nitelemenin
dava sürecinde değiştirilmesinden ötürü, hukuk mahkemelerindeki yargılamanın adaletsiz
olduğundan şikayet etmektedirler.
AİHM bu şikayetleri AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrası ile 3. fıkrasının a) ve b)
bentleri açısından inceleyecektir.
A. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar
Başvuranlar öncelikle derneğin, HUMK’un 427§6. maddesine göre “kanun yararına”
yapılan bir temyizin ardından feshedildiğini, oysa sözkonusu istisnai hukuk yolunun
lehlerinde verilen kesinleşmiş karar üzerinde hiçbir etkisinin olmaması gerektiğini ileri
sürmektedirler.
Hükümet olayların başvuranlar tarafından sunulduğu şekline karşı çıkmaktadır.
Hükümet Fatih Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Eylül 1993 tarihinde verdiği kararın
kesinleşmediğini, zira sözkonusu kararın yasaya uygun bir şekilde tebliğ edilmediğini, 15
Eylül 1994 tarihinde Cumhuriyet Savcısı’nın kararı temyize götürdüğünü ve bunun “kanun
yararına” yapılmış bir temyiz olmadığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla burada, başvuranların
talebini karşılayan kesinleşmiş bir karara karşı istisnai bir hukuk yolu sözkonusu değildir ve
usule uygun olarak tebligat yapılmasının ardından yargılama olağan seyrini takip etmiştir.
AİHM olayların, başvuranların iddialarını desteklemediği kanaatindedir. AİHM de
Hükümet gibi Fatih Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 17 Eylül 1993 tarihinde verilen
kararın yasaya uygun bir şekilde tebliğ edilmeden önce iç hukuk uyarınca kesin hüküm şeklini
almadığını tespit etmiştir. Bu hükme karşı temyize gitme süresi ancak sözkonusu hükmün
yasaya uygun bir şekilde taraflara tebligatından sonra başlamıştır. Bu süre içinde Cumhuriyet
Savcısı kararı Yargıtay’da temyize götürmüş olup (olağan hukuki yol), karar kanun yararına
temyiz edilmemiştir (istisnai hukuki yol). AİHM ayrıca başvuranların iddialarının aksine,
dava konusu yargılama sürecinde kesin hüküm şeklini alan herhangi bir yargı kararının
sözkonusu olmadığını kaydeder. Sonuç olarak mevcut davada hukuk ilişkilerinin güvenliği
ilkesi ihlal edilmemiştir (bkz., a contrario, Brumarescu-Romanya [GC], no: 28342/95, §62,
CEDH 1999-VII).
Dolayısıyla şikayetlerin bu kısmına ilişkin olarak AİHS’nin 6. maddesi ihlal
edilmemiştir.
B. Olaylara ilişkin yapılan nitelemenin dava sürecinde değiştirilmesi
Başvuranlar ayrıca ulusal mahkemelerin, olaylara ilişkin yapılan nitelemeyi dava
sürecinde değiştirerek savunma haklarını ihlal ettiklerini ileri sürmektedirler. Bu itibarla
başvuranlar, dernek tüzüğünde 2908 sayılı Dernek Kanunu’nun 50. maddesine göre
usulsüzlük bulunduğundan, dava konusu yargılamanın sözkonusu derneğin kapatılmasına
ilişkin olduğunu belirtmektedirler. Nitekim ulusal mahkemeler 2908 sayılı Dernek
Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, tüzüğündeki amaçların Anayasa’ya aykırı olmasından ötürü
derneği feshetmişlerdir.
Hükümet bu iddianın dayanaktan yoksun olduğunu savunmaktadır.
AİHM, Cumhuriyet Savcısı’nın 9 Ekim 1992 tarihli iddianamesinde, tüzüğünde 2908
sayılı Dernek Kanunu’nun 50. maddesine göre usulsüzlük bulunduğundan, sözkonusu
derneğin feshedilmesini talep ettiğini ortaya koyar. Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin
verdiği kararı bozduğu 12 Aralık 1994 tarihli kararında, kendisine temyiz edilen davaya
ilişkin olayları yeniden nitelendirme hakkını kullanarak derneğin amaçlarının sözkonusu
Kanun’un 5. maddesine ifade edilen ilkelere aykırı olduğuna hükmetmiştir.
Ardından yararlandıkları yargılama usulüne göre başvuranlar, Yargıtay tarafından
olayların yeniden nitelendirilmesinden sonra, gerek Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerekse
Yargıtay’da savunmaları için gerekli gördükleri argümanları ortaya koyabilirlerdi. Dolayısıyla
mevcut davada ulusal mahkemeler tarafından olayların yeniden nitelendirilmesi dikkate
alındığında başvuranların, savunma araçlarını somut ve etkin bir şekilde kullanma olanakları
bulunmaktaydı (bkz., a contrario, Sadak ve diğerleri - Türkiye, no: 29900/96, 29901/96,
29902/96 ve 29903/96, § CEDH 2001-VIII).
Sonuç olarak AİHM, bütünüyle ele alındığında dava konusu yargılamanın, AİHS’nin
6. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına göre adil olduğu kanaatine varmıştır. Dolayısıyla
şikayetlerin bu kısmı açısından AİHS’nin 6. maddesi ihlal edilmemiştir.
II. AİHS’NİN 11. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA
Başvuranlar AİHS’nin 11. maddesine gönderme yaparak, İPSD’nin feshedilmesinin
dernek kurma özgürlüklerini ihlal ettiğini ileri sürmektedirler.
AİHM sözkonusu mahkumiyet kararının, Sözleşme’nin 11. maddesi ile güvence altına
alınan dernek kurma özgürlüğüne yönelik bir müdahale teşkil ettiği hususunun taraflar
arasında bir ihtilafa yol açmadığını belirtir. AİHS’nin 11§2. maddesi uyarınca müdahalenin
yasa ile öngörüldüğüne ve toprak bütünlüğünün korunması gibi meşru bir amaç güttüğüne
yönelik bir itirazda da bulunulmamıştır. Bu durumda anlaşmazlık, müdahalenin “demokratik
bir toplumda gerekli” olup olmadığı sorusuna dayanmaktadır.
Hükümet’e göre İPSD’nin tüzüğü Anayasa’nın ve Dernekler Kanunu’nun hükümlerine
uygun değildir. Dolayısıyla derneğin feshedilmesi, yürürlükteki kurallara uyulması açısından
ve milletin bölünmez bütünlüğünün yanı sıra Devletin haksız saldırılara karşı korunması için
gereklidir.
AİHM öncelikle 13 Temmuz 1992 tarihinde kurulan ve 5 Ekim 1992 tarihinde İçişleri
Bakanlığı’nın emriyle binası mühürlenen İPSD’nin, henüz faaliyetlerine bile başlamadan
kapatıldığını kaydeder. Bu tedbir yalnızca İPSD’nin tüzüğüne dayanılarak alınmıştır. AİHM
de ulusal mahkemeler gibi, sözkonusu müdahalenin gerekli olup olmadığını değerlendirirken
dernek tüzüğünü dikkate alacaktır.
AİHM, AİHS’nin 11. maddesinde benimsenen dernek kurma hakkının, vatandaşlara
ortak çıkarlarının bulunduğu bir alanda kolektif olarak hareket etme amacıyla tüzel kişilik
oluşturma olanağına yer verdiğini belirtir (Sidiropoulos ve diğerleri-Yunanistan, 10 Temmuz
1998, Derleme Kararlar ve Hükümler 1998-IV, § 40). AİHM diğer yandan, demokrasi,
çoğulculuk ve dernek kurma özgürlüğü arasındaki ilişkiyi benimsediğini bir çok defa dile
getirmiş ve bu özgürlüğe getirilen kısıtlamaları, yalnızca ikna edici ve zorunlu sebeplerin
haklı kılabileceği ilkesini ortaya koymuştur (bkz., örneğin, Türkiye Birleşik Komünist PartisiTürkiye, 30 Ocak 1998, Derleme 1998-I).
AİHM 11. madde bağlamında çoğulculuk ve demokrasinin korunmasında siyasi
partilerin oynadığı rolden sıkça bahsetmiştir (bkz., örneğin, Refah Partisi ve diğerleri-Türkiye
([GC], no: 41340/98, 41342/98, 41342/98, 41343/98 ve 41344/98, CEDH 2003-II). Bu aynı
zamanda, özellikle çeşitli toplumsal veya ekonomik amaçlar güden ya da etnik kimlik
arayışında olan, başka amaçlarla kurulmuş dernekler için de geçerlidir ki bunlar da
demokrasinin düzgün işleyişi için önem taşımaktadır (Gorzelik ve diğerleri-Polonya [GC], no:
44158/98, §92, CEDH 2004-...).
İPSD’nin demokrasinin ilkelerine aykırı amaçlar güdüp gütmediği konusunda ulusal
mahkemeler dernek tüzüğünde yer alan “Türkiye’nin halkları” ve “Türkiye’yi bir pazara ve
ham madde kaynağına dönüştürerek egemenlikleri altına almak isteyen emperyalistlere karşı
mücadele etmeyi gerekli görür” gibi ifadelerin, Türk Devleti’ni küçük düşürücü nitelikte ve
milletin bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir.
Bununla birlikte AİHM, İPSD tüzüğünün sözkonusu bölümlerinde, ülkenin ekonomik
ve sosyal durumunun analiz edildiğini ve bu açıdan hükümetin yürüttüğü politikanın
eleştirisinin yapıldığını tespit etmiştir. AİHM, İPSD tarafından savunulan ilkelerin bu haliyle
demokrasinin temel ilkelerine aykırı olmadığını kabul etmiştir.
AİHM ayrıca İPSD’nin tüzüğünde belirttiği amaçlara ulaşmak yalnızca yasal ve
demokratik yolların kullanılmasını savunduğunu gözlemlemiştir. Daha özel olarak belirtmek
gerekirse, tüzükte şiddet kullanmaya teşvik eden ya da kin yüklü bir söylemi andıran hiçbir
ifadeye yer verilmemiştir ve AİHM’ye göre gözönünde bulundurulması gereken asıl unsur da
budur (bkz., a contrario, Sürek-Türkiye (no:1) [GC], no: 26682/95, §62, CEDH 1999-IV, ve
Gerger-Türkiye [GC], no: 24919/94, §50, 8 Temmuz 1999).
Sonuç olarak İPSD’nin, ülkedeki demokratik rejimi tehlikeye atacak nitelikte bir siyasi
projesi bulunmadığından ve siyasi amaçlar için ne zora başvurmayı teşvik ettiği ne de zora
başvurmayı haklı gösterdiğinden, derneğin feshedilmesinin “zorunlu bir toplumsal ihtiyaca”
cevap verdiği ve “demokratik bir toplumda gerekli” olduğu makul olarak düşünülemez.
Dolayısıyla AİHS’nin 11. maddesi ihlal edilmiştir.
III. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA
A. Tazminat
Başvuranlar derneklerinin kapatılmasının kendilerine 16.400 Mark (DEM) tutarında
maddi zarara mal olduğunu ileri sürmektedirler.
Başvuranlar ayrıca 40.250 Euro değerindeki manevi zararın tazmin edilmesini talep
etmektedirler.
Hükümet bu iddialara karşı çıkmaktadır.
İddia edilen maddi tazminata istinaden AİHM, sunulan delillerin, başvuranlar
açısından Sözleşme’nin 11. maddesinin ihlalinden doğan kaybın tam olarak belirlenmesine
yeterli olmadığı sonucuna varmıştır (bkz., aynı yönde, Karakoç ve diğerleri-Türkiye, no:
27692/95, 28138/95 ve 28498/95, § 69, 15 Ekim 2002). Dolayısıyla AİHM sözkonusu talebi
reddetmiştir.
Manevi tazminat konusunda ise AİHM, İPSD’nin henüz faaliyetlerine bile başlamadan
feshedilmesine rağmen, bunun başvuranlar ile derneğin kurucu ve üyelerinde derin bir
yoksunluk duygusu yaratmış olması gerektiği düşüncesindedir. AİHM, AİHS’nin 41.
maddesinin gerektirdiği gibi hakkaniyete uygun olarak, manevi tazminat için başvuranların
tamamına 7.000 Euro ödenmesine karar vermiştir (bkz., mutatis mutandis, Stankov ve Ilinden
Birleşik Makedonya Örgütü-Bulgaristan, no:29221/95 ve 29225/95, §121, CEDH 2001-IX).
B. Masraf ve Harcamalar
Başvuranlar, AİHM ve yerel mahkemeler nezdinde yaptıkları masraf ve harcamalar
için 11.710 (on bir bin yedi yüz on) Euro tazminat talebinde bulunarak kanıtlayıcı belge
niteliğinde, başvuranlar ve avukatları arasında belirlenen avukatlık ücret sözleşmesini
göstermişlerdir.
Hükümet bu taleplere karşı çıkmıştır.
Mahkemenin bu konudaki içtihadı ve mevcut unsurlar doğrultusunda, AİHM tüm
masraflarla birlikte başvuranların tamamına 1.500 (bin beş yüz) Euro ödenmesinin makul
olduğuna karar vermiştir.
C. Gecikme Faizi
AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz
oranına üç puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM OYBİRLİĞİYLE,
1. AİHS’nin 6. maddesinin ihlal edilmediğine;
2. AİHS’nin 11. maddesinin ihlal edildiğine;
3. a) AİHS’nin 44 § 2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay
içinde, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden TL’ye çevrilmek üzere Savunmacı
Hükümet tarafından başvurana,
i. manevi tazminat için 7.000 (yedi bin) Euro ödenmesine,
ii. masraf ve harcamalar için 1.500 (bin beş yüz) Euro ödenmesine;
iii. yukarıdaki miktarların her türlü vergiden muaf tutulmasına;
(b) sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Hükümet
tarafından, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç
puan fazlasına eşit oranda faiz uygulanmasına;
4. Adil tazmine ilişkin diğer taleplerin reddine;
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM’nin iç tüzüğünün 77 §§ 2 ve 3
maddesine uygun olarak 25 Ekim 2005 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.
—— • ——
İlân
Adalet Bakanlığından :
Mengen Asliye Hukuk (İş) Mahkemesine ait 1990/233 Esas sayılı dâva dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve adı geçen
Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 4 Mayıs 2007 – 26512]
—— • ——
DUYURU
1 Mayıs 2007 Tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
- Maliye Bakanlığından Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 104),
2 Mayıs 2007 Tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
- Başbakanlıktan İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması konulu 2007/10 Sayılı Genelge yer
darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
2007 YILI İÇİN ABONE OLMAK İSTEYENLERE
DUYURU
Yargı Mevzuatı Bülteni'ne abone olmak ve aboneliklerini devam ettirmek isteyenlerin
2007 yılı abone bedeli olan 160 YTL'nı Vakıflar Bankası Adalet Bakanlığı Bürosu 783 kod
nolu şubedeki 2002083 numaralı hesaba yatırarak alacakları dekontu açık adreslerini
belirtir bir yazı ile "Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Konya Devlet Yolu
Üzeri No: 70 Kat: 9 Hipodrum-ANKARA" adresine veya 223 38 06 numaralı faksa
göndermeleri halinde 01.01.2007 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar çıkacak sayılar
adreslerine postalanacaktır.

Benzer belgeler

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 2 Mayıs 2007 – 26510) 25.4.2007 Tarih ve 5628 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da...

Detaylı