Page 1 ACACINA VE COLl .. 11JMBOI,A t(~iN KULTflR ORTAI\II Du

Transkript

Page 1 ACACINA VE COLl .. 11JMBOI,A t(~iN KULTflR ORTAI\II Du
ACACINA VE COLl..1JMBOI,A t(~iN KULTflR ORTAI\II
1
Du<;. Dr. SJ<JVlNG KAROL
Ankara Uni\'ersiles! Zoulogi Emsl!Hisii
kii~iik
canhlar igin haz1rlanan kiilttir kaplarmda muhtelif
Collentbola tiirleri yamnda <;;ok defa Acc.brin'·1ere i astlanml§ ve verilen g1day1 hem Cotlcrnbol'lerin h::m Acatin'l.e.P~n i~tahla yed"k.leri
rni.i$ahede edi1mi$tir. Her iki hayvan grubu i:~in de elvel'i§ti olan bu
yeti~t:rme teknigi ile ktiltiir . · n:haye deva.~ ettinJebi1ir.
Klilttir
kaplar1 3-4 cm. 1derinl"ginds- ve 5-6 cm. ~apmda s1caga dayamkla
camdan yap1!m1~ ~Uin<lir !'?:k:m,lek1 diiz kapl,~. dL (0ekil - 1). BunBu
-----------A
I ,.._,,_ _
B
c
- - - - ' -. -.. .- ' -.- ._.. ' - -.. -. .·-, ......
- - ...'. ' .....
·,.,,··.·
..
. -.----.. ' ..
.. .
. ' . .. . . . . . . .
'
~"kil i ·
0
Kiilliil' lrnb1, A. manlar, B. pol ten ortti 1 C. earn kap, D. alg1 ,'
komti1 tozu kari§1m1.
ve
lair iyice y1kamr
kurutulur. Kabm diibinde hazn lanacak olan zemin aktif komtir tozu ve alg1 kari~1m1dU". Komtir -tozu kullamlmas1
hem b-cyaz o:an algmm iizerinde fertlerin gortilmesin: kolayla~tinr,
hem de: zemmin islakhk de ·-=ces:ni anlamaya yardLm eder (neml;lik
50
azalmca zeminin koyu rengi ag1~acakt11·J. Alg1 kabm d!ibinde gimeuto
gibi bir zem;n te§k 1 eder. 9 kisrm al~1 1 kis1m komti.r tozu ile kar1§tinhr. Bun-dan iki gay ka§ig-1 kadar cam kaba konur ve ti~tline kap
hacminin 1, 3 ti kadar su ilave ed'lir. 1yice kan§t1nlaraJ{ gok sulu
b ir hamur hal ine geif·rilir v.e du:ulmas1 beklenir. Komtir tozu-a_l~1
kar1§rm1 kabm <lib ne goker ve 1-1.5 cm. :yiiksekrginde sert bir zemin te§kil eder. Suyun fazlas1 tisttinde toplamr. Yar1m saat kada1·
. sonra bu su ak1h1atrak kab1n kenarlarma bula~ml§ o!an hamur temizlenir. Kurutma kag1d1 i:~ fazla suyu almd1ktan sonra kabm i~in­
de Bunzen alevi g:?zcrr.Ierek steril o!mast temin ecflir. Ei~rkac.; sani;ve
sogumas1 beklenip zem;n, b:r iki damla steril saf Slt ile nem1end'.rildikten som·a kabm agzrna politcn bir 01 tli orttiliir ve maintarla
kaipatihr. 10x10 cm. abadmda ke~:im·~ o:an por~en fri:'ti.'tler, kullamlacag1 zamana kada ', a:~kol igersinde muhafaza edil rek ~te1 ·1 ha.;1de
tutulur. Bunzcn alevi ::e komiir tozu- a1g1 jrnru~1mmrn, ve alkol jle
politen 0I 'tilcrin st·.=ri~~c!]t r'lmesi ~a1 t..1r. Aksi Lakdirde, ktiltli!·
tizerinde <;ubucak parazit mGntadar ve bu hayvanlar 1:c;in pato:oj'.k
ofa·1 bakter'lcr ti.ire~f::cek, g-e eJc yumu1ta Ye gerekse muhteJ;f ya!?t ah fertler i.izerind-c f?:ddct~: hasa1·~ar yap<l;cak ve hatta bUtti.n poptilasyonun 1-2 etin !r;srsinde telef ():masma l:de sebeb:yet verecekth-.
Bu §·ek:.icte haz1rlann11~ ok111 kliHUr kap:arma, niantar kapagm
ac;1lma~ile, z.aman zaman 1-2 damla faf su i~ave cdik.r·~k GOk yliksek
ruLubet 1istiyen bu hayvaniar I' Gin azami n'sbi 1 utubet de "ecesi tem~1
eJ.· ~melidir. Sulandn ma esnasmda, suyun kitle bal' nde z3'min lizerind? y1gllmc:masma dikkat etmek laz1md1r. Bir((ok fertler su iGinde
tuzaga yaaklamp o1tirler.
Gida olarak bira mayas1 tozu, patates veya mantar misalleri
vernebilir. Collcmbola ve kii~tik Acorirw fontlerin'n her ilG g1dadan
da1 ·istifade etmelerine ragmen en jyi netic2ler b'ra mayas1 ile elde
ed'lir. F1rmlanm1§ ve otok1avda !:iteril hail~ geti!rilmi~ olan b;ra mayas1, kiic;iik miktarlar halinde, zaman zaman ktiltilr kabma nave
edil:r. Palates, ~ig veya kismen p·smj~ olan:lk yine ktic;iik bir pa:rc;a
h al;nde - me ·cimek btiytikliigunde - verilme1~dir. Mantar misalleri
(Psa.lliota camprstr7..s) kurutulup kiiltiir kabma konur. Ver·.ien gida
l:fitmedikge t ekrar g1da ilave edilmemclidir. Esasen, s1hhat1i· bir ktiltlir de, bira mayas1 fertler tawafm dan ((abucak yenip b:tir i11mekted!r.
Kti.ltlir kaplari, mii§ahede .igin ac;1ld1klari zaman kafi m;kta:-da
h ava mtibadel 0 si olacag1 igin ayrica havalandirmaya liizum yok t u r.
Cam k aplarda fert say1s1 200-300 olunca yen: ktilttir k aplan haz1r-
51
•
layip hanlardan
~Ila.narak
taze ki.iltiirler yap1llr. Bazan ktiltii-r· ze-
nini dl§kl , attlan- deri v.s. He fazla ytiklti olunca da yi;ne yen& kUltiil'ler ya.pllma11dlr. Temiz v-e dtiz bir zemin sath1 yumurta ve muh telif y3.§taki ya.vru ve ergin f.ertler:n tetkikini kolayla§tinr. Deneme
icab1 fertler tek ola.ral.k yeti~tirilecekse 2 cm. kutrunda ve 5 cm.
deI':nligindeki silindir cam kaplar· kullan1hr. Aym §ekilde hazirlanan bu cam kaparda yiizey kligtik olacagi ~9in bir tek kil~i.ik ferdi
kaybetmeden gtinlerce mti~ahe<le altmda bulundurmak ka1b:1 olur .
•
•
52
•

Benzer belgeler

IABEL OTOWTfflff ¥AHAKAYAR iAPILAR

IABEL OTOWTfflff ¥AHAKAYAR iAPILAR on the wing fixing part allow the wing itself to be adjusted to as much as 20 mm in height and 45 mm in depth.

Detaylı

Genellikle ezme metodu igin uygulanan boyalar, gok kti~tik kro

Genellikle ezme metodu igin uygulanan boyalar, gok kti~tik kro lan1lan bir muamele de stibliime sillftirtin ilavesi, asetik eriyigi sabitle§tirmez. Bundan ba§ka Fe tarafmdan te§kil edilen bu gibi bile§ik elementlerin tabiatlannm degi§mesi iyice bilinmemektedir...

Detaylı

Duygu Özarpacı

Duygu Özarpacı Duygu Özarpacı 616/5sok. No:2 Osmangazi Mah. Bornova-İzmir

Detaylı