1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ

Transkript

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ
1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ
İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.
1(bir) Adet 8x2 ve 1(bir) Adet 4 x 2 Lastikli Şasi Kamyon Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) bendine
göre istisna kapsamında ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2013/73557
1 - İdarenin
Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi 290. Sok. No: 350 P.K.
a) adresi
:
41310-İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası
: 2623166000-2623166050
c) elektronik posta adresi (varsa)
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
: 1(bir) Adet 8x2 ve 1(bir) Adet 4 x 2 Lastikli Şasi Kamyon Alımı İşi
b) teslim edileceği yer
: İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi 290. Sok. No:
350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
c) işin süresi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) takvim günü içinde işe
başlama tutanağı tanzim edilerek işe başlanacaktır. İşin süresi, işe
başlanmasına müteakip 70 (yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu,Alikahya Atatürk Mahallesi
Çarşıbaşı Caddesi 290. Sok. No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
: 20.06.2013 - 11:00
:
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza Beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile
vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2-İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği - İZAYDAŞ Alikahya Atatürk Mahallesi
Çarşıbaşı Caddesi 290. Sok. No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. Yüklenici işin tamamını kendisi yaptıracaktır.

Benzer belgeler

8X2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ İZAYDAŞ İzmit Atık Ve

8X2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ İZAYDAŞ İzmit Atık Ve 4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 4.2-İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1.İş ortaklığ...

Detaylı

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmi...

Detaylı

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğ...

Detaylı

ilan metni - Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

ilan metni - Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü 7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanlar...

Detaylı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. G...

Detaylı