Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Transkript

Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
T.C.
SAĞ LIK BAKANLIĞI
T Ü R K İY E H A L K SAĞLIĞI K U R U M U
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
19/03/2014
Konu : Teklife D avet
K urum um uzun
ihtiyacı olan
(32) kalem Tıbbi S arf M alzem esi ve D em irbaş alım ı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz
takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 25.03.2014 tarih ve saat 10 :0 0 'a kadar gönderm enizi, teklifinizde teslim at
süresinin de bildirilm esini arz/rica ederim.
DıJYakup İM REN j
H alk Sağlığı M üdürü
Satınalm a tarih ve saati : 25.03.2014 - 10:00
T eklif B aşvuru Y eri
: V A N HALK SAĞ LIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü SA TIN A LM A K O M İSY O N ODASI
Teslim at Yeri
: VAN HALK SAĞ LIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T BİRİM İ
T eklif Türü
: T ek lif Birim Fiyat - İş kalem leri bazında
EKİ: Liste 1 Adet
A B D U R R A H M A N G A Zİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P B A BA 1.SO K A K /V A N H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA TIN A L M A
B İR İM İ V A N
T elefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected] gm ail.com
E lektronik ağ: w w w .vanhalksagligi.gov.tr
T.C.
SAĞ LIK BAKANLIĞI
T Ü R K İY E H A L K SAĞLIĞI K U R U M U
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
İhtiyaç Listesi
Malın / işin Adı
Sıra No
Miktar
Birim
1
Alkol
50
LİTRE
2
Bandaj Elastik
50
A D ET
50
A det
400
A D ET
Branül N o:22 (M avi)
500
A D ET
6
Eldiven Ş effaf Poşet
3.000
A D ET
7
Eldiven Vinil N onsteril P udrasız (S)
10.000
A D ET
8
Eldiven Vinil N onsteril Pudrasız (L)
5.000
A D ET
9
Eldiven V inil N onsteril P udrasız (M )
15.000
A D ET
10
E njektör
5 cc. (Siyah U çlu)
3.000
A D ET
11
Enjektör
5 cc. (Y eşil U çlu)
5.000
A D ET
12
E njektör 10 cc. (Y eşil U çlu)
2.000
A D ET
13
G ebelik Testi
5.000
A D ET
14
G lukozm etre Stribi (20 adet cihazı ile birlikte)
5.000
A D ET
15
H asta Battaniyesi
3
Jinekolojik M asa Ö rtüsü (rulo)
4
Branül N o:24 (Sarı)
5
16
Pam uk 1 Kg.
17
Povidone İodine % 10
50
A D ET
300
A D ET
50
Litre
1.000
A D ET
500
A D ET
5.000
A D ET
18
Steril Pet 20 adet kutu içinde
19
Spanç 7,5 cm edabıtında 9-12 kat 20 adet kutu
içinde
20
Lanset
21
Stur İpliği (3,0)
200
A det
22
Stur İpliği (4,0)
200
A det
23
İlk Y ardım Çantası
3
A det
24
Y anık Seti
15
A D ET
25
Acil D oğum Seti
25
A D ET
26
Etüv ,
4
A det
27
Paravan
15
A det
28
D efibûlatör
1
A det
29
Jinekolojik M asa (D oğum M asası)
4
A det
30
A ğız A ynası (A ğız Diş)
1.000
A det
31
Sond (A ğız Diş)
500
A det
1.500
A det
32
Sıcak-Soğuk Poşeti Jel İçeren (K ilitli Buzdolabı
Poşeti)
EK: Teknik şartnam e
Birim Fiyat
Tutar
Satınalmanın Y apılacağı Birim : V an Halk Sağlığı M üdürlüğü
* Teknik şartnam eye uygun m alzem e vereceğim i taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* T eklif m ektubunda silinti ve kazıntı olm ayacaktır.
* M alzem eler kurum um uz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplam ı yazı ve rakam la yazılacaktır.
* T eklif m ektubunda ad. soyad veya ticaret ünvanı yazılm ak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
* T eklif edilen ürünün varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* T eklif kurum um uzun standart tek lif formu ile doldurulacak, veya ilgili firm anın proform a faturasına yazılacaktır.
İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödem eli olarak kurum um uz satınalm a birim ine
gönderilecektir.
A B D U R R A H M A N G A Zİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P B A B A 1.SO K A K /V A N H A LK SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA TIN A L M A
B İR İM İ V A N
T eleton: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected] gm ail.com
E lektronik ağ: w w w .vanhalksagligi.gov.tr
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN H A L K SAĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
TIBBİ SARF M A L Z E M E L E R T E K N İK ŞA R T N A M E Sİ
ALKOL T E K N İK ŞA R TN A M ESİ 1.KALEM
1. % 96 ( V/V ) Etil Alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmam ış)
olmalıdır.
4. Etil Alkol'de am balajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve
bulanıklık görülmeyecektir.
5. Teklif edilen ürün T APD K (Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkollü
İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri
sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu
standartlara uygun olmalıdır.
6. Teklif verecek firmalar T A P D K ’nin kurum yetkili alkol dağıtım
firmaları listesinde olmalıdır.
7. İthalatçı firm alar T A P D K tarafından firma adına düzenlenm iş ve
ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk
belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.
8. Getiren firmanın “ T.C . Tütün, Tütün mamülleri ve alkollü içkiler
piyasası düzenlem e kurum u” tarafından firma adına düzenlenmiş
Dağıtım Yetki belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır.
9. Etil Alkol 20 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca
dökülebilmesi için musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir.
Etiketin boyutları en az 74mm x 105mm olmalıdır.
10- Am balajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade
edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve
sudan etkilenm eyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket
olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
11- Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj
hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten,
ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi
bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde
bilgisi verilmelidir.
12- Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz
raporunu belirtir belge verilmelidir.
13- Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul
edilecektir.
14-Teklif veren firmalar en az 500 cc örnek getireceklerdir
ELASTİK BANDAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.KALEM
1. Pamuk, polyam it iplik ve lateks lastikten yapılmış olmalı ve kütlesi en
az 250-350 g ra m /m 2 olmalı
2. Temiz, kokusuz, eksiz olmalı, hiçbir aktif madde içermemeli.
3. Kendinden kenarlı olmalı
4. Enine esnememeli, esnekliğini uzun süre korumalı, bozulmamalı
5. Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemli,
uygulandığı bölgede kaşıntıya neden olmamalı
6. % 121 ve daha fazla uzama özelliğine sahip olmalı (Gerildiğinde 2,5 kat
uzama özelliği olmalı)
7. Kan dolaşımını engellememeli
8. Banda] uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalı (ayağa
kalkıldığında veya extrem ite hareketi ile toplanmamalı)
9. Eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli.
10. Hızlı ve kolay uygulamaya izin vermeli. Uzun süreli destek ve
kompresyon sağlayacak özellikte olmalı, çabuk deform e olmamalı.
11. Aşağıda belirtilen en ve boy ölçülerinde olmalı,
a.
En
Boy
b.
8 cm
150 cm ± 1
c.
10 cm 150 cm ± 1
d.
15 cm 150 cm ± 1
e.
20 cm 150 cm ± 1
12. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja
tuturulduğunda tutturuldu ğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı,
dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalı, tüylenm em eli
13. Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalı
JİN E K O LO JİK M ASA Ö RTÜSÜ TEKNİK ŞA R TN A M ESİ 3.KALEM
1 :Rulo şeklinde hazırlanmış, genişliği 45 cm , 100 metre uzunluğunda
sıkı sarımlı olmalıdır.
2:Rulonun bir tarafı kağıt ve bir tarafı PVC lamine olmalıdır.
3:Rulonun PVC kısmı sıvı ve kan geçirmeme özelliğine sahip olmalıdır.
4:Ruloda kullanılan kısmın koparılması için arada perforasyon delikleri
olmalıdır.
5:Numune teslim edilm elidir.(Numuneler orijinal ambalajında
olmalıdır)Numune teslim etmeyen teklifler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
BRA NÜL T E K N İK ŞA R TN A M ESİ
4-5.K ALEM
(NO:-22 M A V İ
-24- SARI)
1. Kanül kısmı Virgin teflon (P TFE) den yapılmış olmalı
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı rad yoopak özellik taşımalı
3. İğne ucu, hastada acı yar atmay ac ak şekilde sivri ve u y g un kesimli olmalı,
iğne üzerinde pür üz lenme olmamalı, ışığa doğru tutuld uğ und a üzerinde
lekelenme ve renk tonu farkı olmamalı olmamalı
4. Kanül kendi ken dine k a panan enjeksiyon portlu olmalı, enjeks iyon portu
kapaklı olmalı
5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kap ağ a tam oturmalı, istemsiz
açılm am ak
6. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb.
bağlantılarla uy um lu olmalı
7. Renk kodlu olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalı
8. İğne plastik kılıfı da mar a girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı
9. Plastik kılıf, kay gan ve şe ff af olmalı, delik ya da çatlak olmamalı
10.Yapısal özelliği nedeniyle damar a ve dokuya zarar v er memeli, kolayca
girmeli da mar a girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı
11.Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun
başlama no ktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma es nasın da plastik kısım
ciltten kolayca girebilmeli
12.Plastik dış kılıf, kolay ponk siyon için özel forum da ince çeperli yüksek akım
hızlı teflondan olmalı,
13.Dış yüzey üzerinde radyoopak çizgi olmalı
14.Kanül hidrofob ve transparan kan tutuculu olmalı
15.Kanül arkasında ayrılabilir luer lock kapakçık olmalı ve Luer lock koruyucu
kapağının dış ucu kapalı olmalı
lö .S abitlem enin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yu m uşa k, rahat,
açılabilir ve iz bıra km a yacak şekilde olmalı
17.Steril tekli paketlerde olmalı
18.İntraket ambalajı steriliteyi b o zm ay acak şekilde kolay açılabilir olmalı
19.Steril ambalaj dep ol am a esnasında yırtılıp kırılmayacak mate ry alden olmalı
20.Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalı
21.Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı,
teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
ŞEFFAF ELD İV EN (PO ŞE T )T E K N İK ŞA R T N A M E Sİ (6.KALEM
1 - 1 0 0 ‘erlik ambalajlarda olmalıdır.
2- Kullanıldığında çabuk yırtılm amak, delik olmamalı, kolay giyilebilir
olmalıdır.
3- Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmamalıdır.
4- AB direktiflerine göre 93/42 tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun
şekilde CE belgeli olmalıdır.
5- Dayanıklı ma tery alden imal edilmiş olmalı ve sıvı geçirmemelidir.
6- Sağ el sol el ayrımı olmamalıdır.
7- Şef fa f naylo nda n yapılmış olmalıdır.
8- K o m i s y o n u m u z tarafından denenerek alınacaktır.
N O N S T E R İ L E L D İ V E N T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ (S-L-M ) 7-89.K A L E M L E R
1- Bir kutuda en az 100 adet olacaktır
2- Doğal lateksten imal edilmiş ve anti allerjen özellikte olmalıdır
3- Small, m e d iu m ve large ebatları bulunacaktır
4- Lastikli olacak ve lastik kısmı sağlam olacaktır
5- İhale sırasında nu m u n e getirilmelidir
6- Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya
logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
7- Firm a ve ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
( T İ T U B B ) kayıtlı olmalıdır
8- Miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
ENJEKTÖR 5 cc (YEŞİL UÇLU) : 10.KALEM
Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu yeşil olmalı ve kullanıma uygun
olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı
birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında
olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.Orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır.
Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son
kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.Steril ambalajlarda
olmalıdır.Eksik ve bozuk m alzemeler iade edilecektir.
ENJEKTÖR 5 cc (SİYAH UÇLU) : 11.KALEM
Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu siyah olmalı ve kullanıma uygun
olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı
birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında
olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.Orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır.
Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son
kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.Steril ambalajlarda
olmalıdır.Eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir,
edilecektir.
ENJEKTÖ R 10 cc (YEŞİL UÇLU) : 12.KALEM
Enjektörler 10 cc lik olmalı iğne ucu yeşil olmalı ve kullanıma uygun olmalı,
gövdesinde ve piston un da delik olmamalı, piston ve gövd e kısmı birbirine
uy um lu olmalı, ilaç s ız dır mam ak , Sterilizasyonu 2014 yılında olmalı ve yeni
miadlı olmalıdır.Steril orijinal ambalajlar içinde bulunmalıdır.S on kullanım
tarihi,seri numarası ve imal tarihi ambalajın üstünde yazmalıdır. Sağlık
Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır.
GEBELİK TESTİ TE K N İK ŞARTNAM ESİ
13.K A L E M
1) İdrarda 25 m l U / m l .H C G kon santrasyonunu saptayabilen, monoklonal
antikor içeren eliza kart testi şeklinde olmalıdır.
2) Testteki strip genişliği en az 4 (dön) mm. olmalıdır.
3) Her bir test ayrı ayrı al üm inyum folye ile am balajlan mış olmalıdır.
4) A lü m in y u m folye üzerindeki marka, lot numarası üretim ve son kullanma
tarihi bulunmalıdır.
5) A lü m in y u m folye üzerindeki rakamlar silinememelidir.Folye üzerine
etiket yapıştırmak
suretiyle yapılacak
yazılımlar geçerli
kabul
edilmiyecektir.
6) Folye içerisinde nem koru yu cu bulunmalıdır.
7) Testler en fazla 50 (elli) adetlik kutularda olmalıdır.
8) Test miktarından % 20 daha fazla sayıda olmak üzere idrar kabı (otomat
bardağı) ücretsiz verilecektir.
9) Testler teslim edildiğinde en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
10)
Test miadlarının sona ermesinden, en az 3 (üç) ay öncesinden
firmaya haber ver m ek kaydıyla firma bu testleri, yeni miadlılarla
değiştirmeyi kabul ettiğini bildirmelidir.
11)
M a lz e m e n in tesliminde m al ze m en in lot numarasını içeren kontrol
belgesi kesinlikle sunulacaktır.
12)
İhale sırasında orijinal katoloğu ile beraber nu m u n e sunulması
zorunludur.
13)
İstenilen belgeler noter tasdikli olmalıdır.
14)
Teste ait CE belgesi bulunmalıdır.
15)
Bu şartnamede belirtilmeyen hük üm ler ko n u s u n d a idari şartname
hükümleri geçerlidir.
-G L U K O M ET R E STRİBİ TEK NİK ŞARTNAM ESİ
14.K A L E M
1- Stripleıie beraber ver ilecek cihaz tam kanda şeker ö lçü m ü yapmalıdır.
2- Ölçüm aralığı 20-500 mg/dl olmalıdır.
3- Striplerle beraber verilecek cihaz şeker ölçü münü en fazla 20 saniyede
yapmalıdır.
4- Striplerle beraber verilecek cihaz 10-40 derece sıcaklıkta doğru sonuç
vermelidir.
5- Striplerle birlikte 60 adet cihaz verilecektir.
6- T e kli f edilen cihaz veya sistemin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
B a n k a sı( T İ T U B B ) na kayıtlı olması ve tıbbi cihazların T İ T U B B da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir.
7- Striplerle beraber verilecek cihaz kalibrasyonu otomatik olarak yapmalıdır.
8- Firma ihaleden önce dem o yapıp onay almalıdır.
9-Müd ür lük belirtilen miktardan % 20 az almaya yetkilidir.
10-Ölçüm stribi % 2 0 -7 0 hematokrit aralığında ölçüm yapabilmelidir.
11 -Striplerin herbiri a li m ü n y u m folyo ile kaplı olmalı ve nem, ısı ve ışıktan
etkilenmemelidir.
12-Sistem gelişmiş biyosensör teknolojisi veya am pe ro m etrik , kapiller sensör
teknolojisini kullanmalıdır.
13-Cihazın arızalanması du r u m u n d a oluşacak kit sarfiyatı firma tarafından
ücretsiz olarak
karşılanacaktır.
14-Firma cihazların pilini verm elid ir,kontrol serumlarını yıl sonuna kadar
ücretsiz karşılamalıdır.
15-Firma ihale öncesi n u m u n e getirip laboratuarımızdan onay almalıdır(en az 20
hastalık).
II. G A R A N T İ , K A B U L VE M U A Y E N E
1.
Garanti ve T ekn ik Servis; cihaz kullanılacak y ed ek parça dahil sözleşme
süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza durum unda
24 saat içinde müd ahele edilecek onarılmaya n cihaz 72 saat içerisinde
firma tarafından ye de k bir cihazla değiştirilecektir. Bu garanti hem satıcı
hem de distiribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Bu
yap ılmaz sa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. Ayrıca aylık
periyodik bakımlar firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
2.
Kabul ve M uay en e; cihazın m uay en e ve kabulü Hastanem iz muaye ne
tesellüm k o m isy o n u n c a yapılacaktır. M u a y e n e sırasında firma yetkilileri
mutlaka bulunacak, m uayene kom isy on u cihazın şartnam eye uygunluğu
hakkında ikna edilinceye kadar de ne m kullanımı yapılacaktır. M ua ye ne
sırasındaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yük ü m lü lü ğ ü firmaya
ait olacaktır. Kabul ve mua yene sırasında bir takım testlerin yapılması
istenebilir b unun için gerekli personel ve düzeni firma ücretsiz olarak
sağlamalıdır. Bu sırada oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma
sorumludur.
H A S T A B A T T A N İ Y E S İ T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ 15.K A L E M
HİPOTERMİ ENG ELLEYİCİ,ISI KORUYUCU BATTANİYE TEKNİK
ŞARTNAM ESİ
AMAÇ :Hastaların uygun ortama ulaştırılana kadar vucut ısısınını
korumak ısı kaybını engellem ek amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM : İlçe Am bulans servisine bağlı acil Sağlık Hizmetlerinde
görevli Toplum Sağlığı Merkezlerini kapsar.
1. SGK onaylı olmalı
2. Raf ömrü 5 yıl olmalı
3. Üç katmandan oluşmalıdır.Katmanlarda;özel dokum a kumaş
vealümünyum olmalı
4. Battaniye, üzerine örtülen hastanın vücut ısısını korumalı dışarıdan
içeriye,içeriden dışarıya ısı izolasyonu sağlanmalıdır
5. Çevreden hastaya hastadan çevreye her türlü Bakteri-Hava ve Sıvı
geçişine engel olunmalıdır.
6. Dört tarafı biyeli Hastaya temas eden yüzey yum uşak ve rahat
olmalıdır.
7. Her pozisyondaki hastaya rahatlıkla uygulayabilmelidir.
8. Hastaya tem as eden yüzeyin sıvı emme (kan-ter-idrarvs) özelliği
olmalıdır.
9. İletken olmamalı ve koter kullanımına uygun olmalıdır.
10. Röntgen ışınlarını geçirir olmalıdır..
U S te ril olmalı tekli ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır.
12-Lateks(alerji) içermemelidir.
13 ISO belgeli olarak imal edilmiş olmalıdır.
14- Uluslar arası kalite belgeleri T Ü R KAT tarafından onaylı olmalıdır.
PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ
16. KALEM
1-Hidrofil pamuk TS 4786 Hidrofil pamuk standardına uygun üretilmelidir.
2-Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinde yapılmış olmalıdır.
3-Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi
yabancı m addeler görülmemelidir.
4-Hidrofil pamuk %0,3 den çok kül içermemelidir.
5-Hidrofil pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmamalı nem
miktarı %7 den fazla olmamalıdır.
6-Hidrofil pamuk rulo halinde şeffaf plastik film ya da lamine kağıt
paketler
içerisinde
ambalajlanmalı
paketler
hidrofil
pamuğun
tozlanmasını kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve
bariz delik yırtık patlak bulunmamalıdır.
1. B E T A D İ N % 10 S O L Ü S Y O N (VB.) ( İ H A L E
KALEM)
1. 1.
1000 Mİ. lik ambalajlar da olmalıdır
1.2.
Am balajları sağlam olmalıdır.
1.3.
Kapağı sağlam ve sızdırmayacak şekilde olmalıdır.
1.4.
F o rm ülü % 10 povidone- iodine içermelidir
LİSTESİNDE
17.
S T E R İ L PE D T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ 18.K A L E M
1. Pedler tıbbi cihaz yönetm eliğine uygun gazlı bez ve pam ukta n imal edilmeli
2. 10x15 cm ebatlarında olmalı, pedler cerrahi tıp katlama şeklinde olmalı
3. Santimetre başına çözgü teli sayısı en az 10, atkı teli sayısı en az 10 olmak
kaydıyla, kullanılan p a m u k % 100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, beyaz,
kokus uz olmalı, tam hidrofil olmalı, hidrofili testlere uy gun olmalı, boya
kullanm ad an beyazlatılmış olmalı, su tutucu özelliği yü ksek olmalı, asit ve
alkali ihtiva etmemeli (PH nötr)
4. Pedde kullanılacak p a m u ğ u n kalınlığı 1 cm olmalı, En az 10 g (±2 g) pam uk
içermeli
5. Pam uk lu ped, 10 cm x 15 cm (±0,5cm) ebatlarında dikdörtgen biçiminde,
pam uk gazlı bez içerisine m un taz am yayılarak ve gazlı bez tarafından
tam am en kaplanarak, kenarlarından serbest lifler ve p a m u k sarkmayacak
şekilde dikişsiz olarak hazırlanmış olmalı
6. 2 ’li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde
olmalı ve poşetin diğer yüzün de bandın son kullanm a tarihi olmalı
7. M alz em eler teslim esnasında hasar görmeye ce k şekilde paketlenmeli, hasar
gören paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalı
8. 20 adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı
9. Ambalaj üzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen
malın son kullan ma tarihi en az 2 yıl olmalıdı
SPANÇ (54li STERİL) T EK N İK ŞA R TN A M ESİ
19. K ALEM
1. Atkı ve çözgüler arasında uzaklık eşit olup; bezin ho m ojen bir gör ün ümü
olmalı, 1 c m 2 de atkı sayısı 10, çözgü sayısı 10, en az t oplam 20 telli olmalı,
2. P am uk tan başka yabancı e l y a f ihtiva etmemeli
3. Apreli olmamalı; herhangi bir boya ihtiva etmemeli; durma kla sararmış
olmamalı, herhangi bir şekilde kirli görünmemeli
4. 7.5 (±0,5) x 7.5 (±0,5) cm ebadında 9 veya 12 kat olmalı
5. 5 ’li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde
olmalı ve poşetin diğer yüzün de bandın son kullanma tarihi olmalı
6. 20 adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı
7. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ 20.KALEM
1.Ucu sivri, keskin ve ince olmalı
2.Uçlarında pütür, çapak olmamalı
3.Tek kullanıma uygun ambalajlı ve steril olmalıdır.
4.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
5.Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı
6.Kullanırken eğilm e-bükülm e olmamalı
S T U R İPL İ Ğ İ T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ ( 3 , 0-4,0) ( 2 1 - 2 2 ) .K A L E M
1-
İplik ham ipekten üretilmiş ve örgülü olmalıdır.
2-
İpliklerin kalınlığı, düğüm tutm a özelliği yüksek olmalı ve iğne ile ipliğin
birleştiği
yerde en az kalınlık farkı olmalıdır.
3-
İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde
ambalajlanmış olmalıdır.
4-
Sütur ve iğne ölçüleri alımı yapılacak her bir kalem için belirtildiği
ölçülerde olmalıdır.
5-
Her bir poşetin üzerinde metrik sisteme göre ölçü, USP karşılığı katalog
numarası,
malzemenin profil resmi ve tüm bilgileri bulunmalıdır.
6-
Malzemenin depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
İLK YARDIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ: 23.KALEM
1. Çantanın ebatları 50±5 cm x 35±5 cm x 30±5 cm olmalıdır.
2. Çanta yırtılmaya karşı mukavemetli 1600 denier Nylon
m alzemeden üretilmelidir.
3. Çantanın dış yüzlerinde 2 büyük 2 küçük cep bulunmalıdır.
4. Dış büyük cepler içinde 3 adet malzeme cebi ile 1 adet steril
malzeme için fermuarlı cep ve bu cebin
5. kapağında diğer malzemeleri koyabilmek için 12 adet lastikli şerit
bulunmalıdır.
6. Çantanın iç kısmında yerleri değiştirilebilen veya tam am en
çıkartılabilen 3 adet duvar ve 4 adet
7. kompartıman bulunmalıdır.
8. Çantanın üst kapağı içinde Velcro ile sabitlenen şeffaf duvarlı ayrı
bir malzeme çantası bulunmalıdır.
9. Çantanın tüm duvarları plastik malzeme ve darbe emici ped ile
desteklenmelidir.
10.
Çantanın dış duvarlarını çevreleyen 5 cm genişliğinde sarı ya
da gri reflektör şerit bulunmalıdır.
11.
Çanta elde, omuzda ve yan küçük cep arkasına gizlenen
omuz askıları sayesinde sırtta taşımaya
12.
uygun olmalıdır.
13.
Çantada kullanılan tüm ferm uarlar tip 10 olmalıdır.
14.
Çanta kırmızı renkte olmalıdır.
15.
Çantanın U B B ’de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olması gerekmektedir.
16.
TSE, TSEK, ISO veya uluslar arası kabul görmüş
standartlardan birine sahip olmalı ve teklifte belgelendirilmeli.
ÇANTADA BULUNMASI GEREEKEN M ALZEMELER
1 İntraket (mavi Pe bb e 5 ’er adet)
2 Flaster 2 adet
3-Alkollu ped 2 0 ’lik kutu içinde 20 adet
4-En jektör 2 ,5 .1 0 cc’lik 9 Adet
5- Otomatik Turnike 1 adet
6 - P a m u k 100 gr 1 Paket
7- Steril Eldiven No: 7.5- 8,5
3 ’er adt
8-Elastik Ban daaj 1 0 c m x l , 5 m 1 adet
9-Steril Gazlı Bez 7.5x7,5 cm 5 ’li am balajlarda 2 adet
10- Dil basacağı tek kullanımlık 100’lük paket 1 adet
1 1-Sütur malzemesi A t r a v m a t i k ipek katgüt 2/0,3/0,4/0 6adet
12-penset dişli,dişsiz 145 mm l a d e t
13-Portegü 150 mm 1 adet
14-Pean pens 160 mm düz 1 Adet
Y A N IK SETİ T E K N İK ŞA R T N A M E Sİ 24.K A L E M
1. Yanık v a kalarında ku ll anılm ak üzere po ly es terd en m am u l a lü m in y u m
kaplamalı ve güçlü e m m e özelliğine sahip y u m u ş a k sargı m alzem eler in d en
oluşmalıdır. Set aşağıdaki m alzem eleri ihtiva etmelidir.
a. 2 adet a lü m i n y u m y anık battaniyesi,
b. 1 adet steril yanık minderi (40X 3 0 X 3 cm ebatlarında a l ü m i n y u m
kaplamalı ve güçlü e m m e özelliği olan y u m u ş a k m a l z e m e d e n oluşmalı
c. 10 adet steril yanık sargısı (Paket içerisinde 8X10 cm. ebatlarında
a lü m in y u m k o m p r e s ve 4 m u z u nlu ğunda elastik sabitleme bandajı
şeklinde verilmeli
d. 10 adet steril k o m p re s (Paket içerisinde 10X10 cm ebatlarında
a lü m i n y u m k o m p r e s verilmeli
e. 1 adet Cerrahi M a k a s
2. Bütün bu ürünler dayanıklı, şeffaf, sıvı alm ay an ve içerisindeki
malzem elerin listesi üzer inde yazılmış olan bir ambalaj içinde bulunmalı
3. T e kli f verecek firmalar nu m u n e getirmeli ve uyg unluk almalıdır.
A M B A LA JL A M A VE ETİKETLEME
1) Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek
kalmadan
kolayca
açı labilmeli,
karton
makaraya
sarılmış
olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır.
Ambalaj açıldığında iğne görülebilmeli ve direkt olarak portegüye
takılabilecek konumda olmalıdır.
2) Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su
ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç
ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma
esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte
olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon riskinden
dolayı).Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise
ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı,
alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara
üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.
3) Dış ambalaj açıldığında iç ambalaj kendiliğinden serbestçe steril
alana düşecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.İç ambalaj dış
ambalaja yapışık olmamalıdır.
4) Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı
olmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve
bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için
yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Karton makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması
zorunlu bilgiler:
a) Sütür ham m adde bilgisi
b) Sütürün filament yapısı
c) İğnesiz ise sütür adedi
d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı
e) Sütürün uzunluğu
f) Sütürün rengi
g) Ürün katalog numarası
h) İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)
i) İğne uzunluğu, mm cinsinden
j) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü
k) İğne adedi
I) İğne şekli (1/2, 3/8, %, düz)
m )Lot numarası
n) Son kullanım tarihi
o) Üretici firma adı ve adresi
p) Steril yöntemi ve steril ibaresi
q) TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu
ACİL D O Ğ U M SETİ TE K N İK ŞA R T N A M E Sİ 25.K A LE M
1. Bir k ullan ım lık ve steril olmalı
2. Özel çantası olmalı
3. D o ğ u m setinin içerisinde aşağıdaki m a lzem ele r bulunmalıdır.
3.1.
1 adet a lü m in y u m be be k battaniyesi,
3.2.
3 adet üç gen bandaj,
3.3.
2 adet 6 cm .X 2 m. Sargı bezi,
3.4.
1 adet beb ek y üz maskesi,
3.5.
1 adet eldiven,
3.6.
1 adet ko m pr es,
3.7.
1 adet beb ek bezi,
3.8.
3 adet g ö b e k ba ğ la m a mandalı,
3.9.
1 adet ipek flaster,
3.10.
2 adet d o ğ u m bezi havlusu,
3.11.
1 adet eğri uçlu m akas
ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 6 . KALEM
•
Cihaz ithal olmalıdır.
•
İç hacmi 53 İt ve iç boyutları 400 x 400 x 330 m m (G x H x D) olmalıdır.
•
Cihaz oda sıcaklığı ile + 22 0 °C derece arasında ayarlanabilmelidir.
•
Cihaz
dijital
göstergeli
olmalı,
mikroprose sör kontrollü olmalı,
yapılmalıdır.
Düğme
çalıştırma za man ı
sıcaklık
kontrolü
sıcaklık ayarlaması
çevrildiğinde
fırının sıcaklığı,
ayarlanabilmelidir.
Dijital
Proses
elektronik
tek bir düğ me
geciktirme
göstergeden
ile
zamanı,
sürekli
olarak
sıcaklık okunabilmelidir.
•
Sıcaklılık kararlılığı ± 0.5 °C derece olmalıdır
•
Geciktirme ve çalıştırma zamanı 1 dakika ile 99 saat arası ayarlanabilmelidir.
•
Cihazın
7
ko n u m lu
mek an ik
havalandırma
sistemi
olmalıdır.
Ve
havalandırma kontrolü bir sürgü vasıtası ile yapılmalıdır. Bu sürgü cihazın ön
panelinde yerleşmiş olmalıdırç
•
Ayrıca güç, alarm ve ısı için sinyal lambaları, normal çalışma, kap am a ve
zaman saatine bağımlı olarak çalışmayı
sağlayan üç ko nu m lu anahtarı
olmalıdır.
•
Isıtıcılar çalışma çemberinin dört bir yanına yerleştirilmiş olmalı ve etkin bir
ısıtma sağlamalıdır. Bu
ısıtıcılar aynı za m a n d a r a f ta km ak amacıylada
kullanılabilmelidir.
•
M ak s im u m sıcaklık sap ma hassasiyeti
+/- 0.2 C,sıcaklık un ifonn ity değeri
+/- 1.3 C den fazla olmamalıdır.
•
Çalışma çemberi ve cihazın dış kısmı komple pas la nm a z çelikten imal
edilmiş olmalıdır.
•
Cihazın dış kısmı p as la nmaz çelik ol duğundan boyasız olmalıdır.
•
Cihazın kapağı ileri geri hareket eden sürgülü kol vasıtası ile açılmalıdır.
•
2 adet pas lanm az çelikten r a f cihazla birlikte verilmelidir.
•
220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.
•
Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.
•
Cihaz her türlü işçilik ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle garantili
olmalıdır.
•
T e klif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğunu
belgelemelidir. Ayrıca teklif ettiği cihaza ait TS 12426 ya uygu n Teknik
Servis Hizm et Yeterlilik Belgesine ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası
Hizmetleri Yeterlilik belgesi olmalıdır.
PARAVAN T E K N İK ŞAR TN AM ESİ
27.KALEM
1- Paravan 3 bölümden oluşmalı,
2- Paravan pano profilden olmalı metal bölümler eletrostatik toz boya ile
boyanmış olmalı,
3- Kanatlar birbirne menteşe sistemi ile bağlı olmalı
4- Paravanın orta kısmında ters U
şeklinde iğki ayak olmalı,yan
kanatklar 360
Derece dönen tekerlek olmalı
5- Paravan perdelerinin uzunluğu 120cm +/- 10cm olmalı
6- Paravanın her bölmesi en az 50 cm olmalı
7- Paravanın yüksekliği en az 150 cm olmalı
8- Ürün 2 yıl garantili olmalı
D EFİBRİLATÖ R CİHAZI TEKNİK ŞA R TN AM ESİ
28.KALEM
1. Cihaz ventriküler fibrilasyon sırasında hızlı ve emin olarak hastayı defibrile
edebilmelidir.
2. Cihaz bifazik dalga form u ile defibrilasyon yapmalıdır.
3. Cihazın harici kasası darbeler dayanıklı olmalıdır. Kolaylık sağlam ası
açısından taşım a kulpu bulunmalıdır.
4. Uzun öm ürlü kullan at tip L iM n 0 2 bataryaya sahip olmalıdır. Bataryanın 5 yıl
öm rü olmalıdır.
5. Tam dolu batarya ile m aksim um enerji seviyesinde 95 şok verebilmelidir.
6. Joule Seviyeleri yetişkin hastalar için 150 - 150 - 200 Joule çocuk hastalar
için 50 - 50 - 50 Joule olmalıdır.
7. Boyutları 10x28x25 cm boyutlarını geçm em elidir.
8. Cihazın ağırlığı batarya dahil 1,850 kg mı geçm em elidir.
9. Çalışm a ısısı 0 - 50°C olmalıdır.
1 0 .Dalga türü bifazik dalga form u olmalıdır
11.Cihaz yapışkan ped elektrotlar aracılığı ile EKG ritmini analiz etmeli, hastanın
göğüs em pedansını ölçmeli ve şokun gerekliliği konusunda karar vermelidir.
Sesli kom utlarla kullanıcıyı yönlendirmelidir.
1 2 .EKG analiz süresi 10 sn yi geçm em elidir.
13.Cihazın sesli komutları m uhakka k Türkçe olmalıdır.
14.Cihaz pedler yapıştırıldıktan sonra en fazla 10 sn içinde hastanın EKG
sinyalini analiz edebilm eli ve şok verilip verilm e m esine karar vermelidir.
15 .Cihaz her açıldığında kendini test etmeli ve arıza d u ru m u n d a arıza ledi
yanmalıdır.
1 6 .Batarya seviyesi azaldığında kapalı durum dayke n led vasıtası ile kullanıcıyı
uyarmalıdır. Açık d u rum da iken hem led hem de sesli kom ut ile kullanıcıyı
uyarmalıdır.
17.Cihaz kendini haftalık / aylık / 6 aylık ve her açılışta test etmelidir.
18.Cihazın bataryası azaldığında cihaz üzerindeki LED vasıtası ile kullanıcıyı
uyarmalıdır.
19.Cihazın SD kart hafızası bulunmalı ve bu bilgiler SD karttan bilgisayara
aktarılarak bilgisayarda incelenebilmen ayrıca yazıcıdan çıktı alınabilmelidir.
2 0 .Cihazın üzerinde kullanım kolaylığı açısından kapak bulunm am alı sadece
a ç m a/kapam a ve şok düğ m e si bulunmalıdır.
2 1 .Çok işlevli tek kullanım lık kendinden yapışkanlı ve jelli pedleri bulunmalıdır.
2 2 .Cihaz ile birlikte taşım a çantası verilmelidir.
2 3 .Tek kullanım lık padler üzerinde vücudun hangi bölgelerinde yerleştirilmesi
gerektiği belirtilmiş olmalıdır.
2 4 .Cihaz ortam daki aşırı hareketi tespit edebilmeli ve sağlıklı EKG analizi için
kullanıcıyı uyarmalıdır.
2 5 .Cihaz hasta vücud unda p ace m a ker var ise tespit etmeli ve kullanıcıyı
uyarmalıdır.
2 6 .Cihaz yazılımı A H A /E R C kılavuzuna göre güncellenm iş olmalıdır. İleride
yapılacak değişiklikler olur ise yazılım güncellenm esi yapılabilmelidir.
2 7 .Cihazın dahili hafızası bulunmalı, istendiğinde EKG sinyali ve olay kayıtları
bilgisayar ortam ına alınacak yazılım ile atılabilmelidir.
2 8 .Cihaz en az 5 yıl garantiye sahip olmalıdır.
2 9 .Cihaz u lu s la ra ra s ı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3 0 .T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB ) kayıtlı olması ve
Satın alınacak tıbbi cihazların T İTU B B ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı
olduğuna dair belgeyi Kom isyona ibraz etmek zorund adır
3 1 .O tom atik eksterm al özelliği olmalı
32. Aşa ğıd aki a ksesu arlar verilmelidir.
•
Kendinden y a p ı ş k a n lı/ je lli Ped (Yetşkin ve pediadrik için) 1 A det
•
Kullanım Kılavuzu (Türkçe)
1 Adet
•
Taşıma Çantası
1 Adet
•
L iM n 0 2 Batarya
1 Adet
JİNEKOLOJİK M UAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAM ESİ
29.K A L E M
1.Ayak ve sırt kısmı hareketli olup,sırt kısmı en az 110 derece dikey ve 190
derece yatay açılarda sabitlenebilir olacaktır.Oturak bölümü en az 30 dereceye
kadar trandelenburg pozisyon ayarlı olacaktır.
2.Ayak kısmı oturak düzlem ine paralel ve 90 derece düşey ayarlanabilir
olacaktır.
3.Ayak ve sırt kısmı yıkanabilir,kolay temizlenebilir mal zem eyle döşeli
olacaktır.
4.Ön tarafında bas am ak olacak ya da her bir jinekolojik m u a y e n e masası ile
birlikte birer adet eskabo verilecektir.
5.Her bir m asa d a 2 ’şer adet yıkanabilir,ayak ve sırt kısmıyla aynı malzem eden
döşeli, hareketli ve sabitlenebilir diz destek aparatı olacaktır.
6.Paslanm az metalden çekmecesi olacaktır.
7. İki yanda kromajlı ya da fırın boyalı ıkınma kolları olacaktır.
8. İki yana monte edilebilen kromajlı ya da fırın boyalı serum askı yerleri ve en
az bir adet kromajlı en az 2 kancalı serum askısı olacaktır.
9.Taşıyıcı kısım kromajlı ya da fırın boyalı dayanıklı m alzem ed en olacaktır.en
az 150 kg ağırlığı çekebilecek özellikte olacaktır.
10.Taşıyıcı kısmın yere temas eden bölümlerinin kauçuk ya da plastikten
pabuçları olacaktır.
11.Masa ile birlikte eskabo verilecekse: D em ir akşamı en az 1,2 mm. Et
kalınlığında ve en az 20 m m çapında
boru veya 20x20 m m profilden
yapılmalıdır.Eskabo 2 adet bas am ak tan oluşmalı, basamakların Eni en az 20
Cm. , Boyu en az 40 cm. olmalıdır. Kenarları lastik veya alüm inyu m vb.
M alz eme ile çevrili olmalıdır.( basamaklar M D F benzeri m al zem eden imal
edilmesi halinde basam ak kenarları herhangi bir m alzem e ile çevrilmeden
yuvarlatılmış olabilir.) Ayaklarında lastik takoz bulunmalı ve Eskabo en az 150
Kg. Ağırlığı taşıyabilmelidir.
İhale sırasında n u m u n e ya da ürünü gösteren katalog getirilecektir.
A Y N A BAŞI: 3 0 . K A L E M
1-Çerçevesi pas la nmaz çelik olmalı. Korozyon a dayanıklı olmalı. Steril
edilebilir olmalı. D üz ayna olmalı.
2-Büyüklüğü no:4 olmalı. M alz em enin üzerinde katalog numarası bulunmalı.
A Y N A SAPI: 3 0 . K A L E M
1-Malze meler pa sla nm a z çelikten imal edilmiş olmalıdır. H er türlü sterilizasyon
şartlarına dayanıklı olmalıdır.
2- 3-Aletlerin tam am ı için en az 2 (iki) yıl garanti verilmelidir. M alz emelerin
polisajı düzgün ve pürüzs üz olmalıdır.
3-Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona uğra ma ma lıdır
Sond 31 .KALEM
1. Alet paslanm az çelikten olmalıdır.
2. Aletin sapları ilaçların yapışmaması için
pürüzsüz düz kolay
temizlenebilir olmalı.
3. Otoklav ve kuru hava sterilazatöründe steril edildiğinde korozyona
uğramamalıdır.
Uz.Dr.F erhat EK İNCİ
Sıçju
Taşımı* Kayı
Kon.Yet.

Benzer belgeler

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 1- Bir kutuda en az 100 adet olacaktır 2- Doğal lateksten imal edilmiş ve anti allerjen özellikte olmalıdır 3- Small, m e d iu m ve large ebatları bulunacaktır 4- Lastikli olacak ve lastik kısmı sa...

Detaylı

Toplu Sarf Malzeme Alımı Teknik Şartname (252 Kalem)

Toplu Sarf Malzeme Alımı Teknik Şartname (252 Kalem) 1-Hidrofil pamuk TS 4786 Hidrofil pamuk standardına uygun üretilmelidir. 2-Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinde yapılmış olmalıdır. 3-Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi...

Detaylı

İhale Dosyasını İndir - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

İhale Dosyasını İndir - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 14.Kanül hidrofob ve transparan kan tutuculu olmalı 15.Kanül arkasında ayrılabilir luer lock kapakçık olmalı ve Luer lock koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalı lö .S abitlem enin çok rahat yapıl...

Detaylı