Kongre programını indirmek için tıklayınız.

Transkript

Kongre programını indirmek için tıklayınız.
Cumartesi 5 Eylül 2009,
09:00-12:00
14:00 -17:00
A1*- DÜNYA HASTA: K M SAH P ÇIKAR?
(Japonca, Çince
yap lacakt r)
ve
Türkçeye
simültane
B1 - TRANSLASYONEL BILIM
çeviri
Yönetici ba kan: Martin Schulz, FIP BPP Program
Komitesi Ba kan , Almanya
AUDITORIUM
Geli mi
ülkelerin sa k alan nda kar la
zorluklar
Hans Hogerzeil, WHO, sviçre
Geçi ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerin sa k
alan nda kar la
zorluklar
Carlos Vidotti, CFF, Brezilya
laçlarla ilgili sorunlara örnekler ve bu sorunlar n
yayg nl
Nina Griese, ABDA, Almanya
Eczac lar n sorumlulu u nerededir?
John McAnaw,Ulusal Sa k Hizmetleri, Birle ik Krall k
C1:
NANOTIP
Ba kanlar: Atilla H ncal, Hacettepe Üniv., Türkiye
Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda
TOPKAPI B
RUMEL A
pta, hedefli ilaç da
nda ve görüntülemede
nanoteknolojiye genel bak
Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda
Lipid bazl sistemler ve nanoteknoloji
Hayat A. Önyüksel, Chicago Illinois Üniversitesi , ABD
nhalasyon yolu ile gen da
için nanopartikül
formülasyonu
Hirokazu Okamoto, Meijo Üniversitesi, Japonya
Kanser ara rmas nda nanoteknoloji
Emin Kansu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
(Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
Ba kanlar: Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi,
Avustralya; Robert DeChristoforo, FIP BPP Program
Komitesi, ABD
Ki iye özel ilaç kullan : lac n kaliteli kullan
aç ndan merkezi önemde
Hitoshi Sasaki, Japonya
Birinci basamak tedavide ki iye özel ilaç kullan - Ne
kadar anlaml ?
John Valgus, North Carolina Üniversitesi, ABD
Kanser ilaçlar n de en yüzü: Hedef odakl ve ki iye özel
tedaviye do ru
Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi, Avustralya
Eczanede farmakogenetik uygulamalar
Vera Dener, St. Antonious Hospital Nieuwegein, Hollanda
Tart ma
C 2:
LAÇ TEDAV
VE ET K SORUNLAR
N B REYSELLE
LMES
Ba kanlar:
uz Kayaalp, Türkiye Bilimler Akademisi,
Türkiye ve Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k
Bilimleri Merkezi, ABD
laç
metabolizmas nda
rol
oynayan
enzimlerin
farmakogeneti i: Daha güvenli ilaç tedavisi için göstergeler
Ümit Ya ar, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Antikanser ajanlar n farmakogeneti i
Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri
Merkezi, ABD
Merkezi sinir sistemi ilaçlar n farmakogeneti i
ükrü Aynac lu, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Farmakogenetikte etik sorunlar
Vural Özdemir, Montreal C 3
Üniversitesi, Kanada
D 1*: HASTANE ECZANES
GEL
RMEK
N ULUSAL VE ULUSLARARASI
ARA TIRMALAR YAPMAK VE KULLANMAK
D 2:
SÜRDÜRÜLEB
R LAÇ AKI I
Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi,
Güney Afrika
Ba kanlar: Astrid Kägedal, Apoteket AB, sveç ve Ulf
Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Seksiyonu, sveç
ASHP ara rmalar – Ö renilen dersler
Phil Schneider, USA
EAHP ara rmalar – Tabandan geli meye hareket
Tajda Gala, Slovenya
Hastane eczac
için ulusal ve uluslararas
ara rma program geli tirme
Lee Vermeulen, ABD
Giri : 21. Yüzy l’da ilaç: Sürdürülebilir ilaç ak ; kim için
ve ne için?
David Triggle, NewYork State Üniversitesi, ABD
Ürün Yönetimi: Ye il Eczac a do ru
Steven Rumford, AstraZeneca, Birle ik Krall k
Yetkililerin ve ödeme yapanlar n sorumlulu u
Bettina Rechenberg, Umwelt Bundesamt, Almanya
Çevre sorumlulu unu alan hekimler ve hastalar:
Eczac k sektörünün ve hastalar n çevreye katk
ne
olacak?
Bo Gunnarson, Apoteket AB, sviçre
Sa k sektörünün ve hekimlerin çevreye katk ne olacak?
Ake Wennmalm, Stockholm City Council, sviçre
Ba kan’ n özeti: Uygulama, küresel düzeyde herkesin
yarar nad r
Ulf Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü, sveç
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
E 1 *: MESLEK
SÜREKL GEL
(CPD) MEVCUT SORUNLAR
MDEK
E10: FIP/WHO Pharmacy
Challenges and developments
Workforce Development:
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
Ba kanlar:
Mike
Rouse,
Eczac k
E itimi
Akreditasyonu Konseyi (ACPE), ABD ve Jennifer
Marriott, FIP Akademik Eczac k Bölümü, Avustralya
TOPKAPI A
MARMARA
CPD hakk nda kopar lan bu yaygaran n nedeni ne?
Ian Bates, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
CPD nedir ve ne zaman ba lamal r?
Ivana Silva, PGEU, Belçika
renme biçimleri ve tercihler– Sonuçlar
iyile tirmek için nas l fayda sa lar?
Mike Rouse, Eczac k E itimi Akreditasyonu Konseyi,
ABD
CPD için en iyi kaynaklar nelerdir?
Al Hanson, Wisconsin Üniversitesi, ABD
F 1 *: LAÇ KULLANIMININ ARKASINDAK
KÜLTÜR VE SA LIK NANÇLARI
F 2*:
GEL
Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k
Bölümü, ABD ve Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk
Hastanesi, Kanada
Ba kan: Ann Lewis, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
laç tedavisi yöntemi etkili bir sa k kaynaklar kullan
r?
Rachel Elliott, Nottingham Üniversitesi, Birle ik Krall k
Eczac lar n ilaç yönetimine katk lar
Timothy Chen, Sidney Üniversitesi, Avustralya
Tüberküloz tedavisinde kullan lan ilaçlar n yönetiminde
serbest eczac lar n rolü- Mumbai’deki giri imler
Manjiri Gharat, K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic,
Hindistan
Alt Sahara Afrikas nda k rsal kayna k tl ortamlarda
ilaç tedavisi yönetiminin rolü
Sonak Pastakia, Moi University School of Medicine, Kenya
Tart ma
nsanlar n sa k ve ilaç kullan m anlay lar
etkileyen inançlar hakk nda ne biliyoruz?
Alexander Dodoo, FIP Eczac k Bilgi Bölümü, Gana
Sa k uzmanlar
aras nda kültürel yeterli i
artt rarak daha iyi ba lar kurmak için hastalarla
nas l ortakl k yap r?
Anna Mygind, Kopanhag Üniversitesi, Danimarka
Piktogramlar - Proje: Ne ö renildi?
Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk Hastanesi, Kanada
Çok kültürlü ve çok dilli eczac k ortam na nas l
uyum sa lan r- Ö renilen dersler ve eczac lar için
araçlar
Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Birle ik
Krall k
G 1: ENDÜSTR YEL ECZACILIK KATKILARI
ARASINDAN 2009 YILININ EN
LER
Ba kan: Erik Naeser, Astra Zeneca, sveç; Tom Sam,
Schering Plough, Hollanda, Sevda enel, Hacettepe
Üniversitesi, Türkiye
DOLMABAHÇE A
Ba kanlar: Eric Naeser, AstraZeneca, sveç; Tom Sam,
Schering-Plough, Hollanda; Sevda enel, Hacettepe
Üniversitesi, Türkiye.
Giri
Plazma sterilizasyon teknolojisinde farmasötik
yenilikler
Juliano Silva, S o Paulo Üniversitesi, Brezilya
Ultra-performansl s
kromatografisi yöntemi
kullan larak insan plazmas nda üç kinolinli
antimalaryel ilaç oran n e zamanl belirlenmesi
Magdi Abdel-Hamid, King Saud Üniversitesi, Suudi
Arabistan
Polimorfizmi ve karbamazepin ilaç hammaddesinin
morfolojisini izlemek için disk intrinsik çözünme
Felicia Flicker, Basel Üniversitesi, sviçre
leri Teknoloji: Nanoteknoloji ilaçlar n geli tirilmesi
sürecinde ve piyasaya sürülmesi a amas nda yasal
artlar
Tugba Nevriye Tercan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
LAÇ YÖNET
LE LAÇ KULLANIMI
LEB R M ?
G2*: HASTALARI WEB TABANLI B LG
KAYNAKLARINDAN YARARLANMA KONUSUNDA
TME
Ba kanlar : Christie Robinson, FIP EczaNE Bilgi Seksiyonu,
ABD; Patty Payne, FIP Serbest Eczac k Seksiyonu
Hastalar n tercih etti i web tabanl bilgi kaynaklar - Bu
bilgiler güvenilir mi?
Avrupa komisyonunun hastalara bilgi sa lama konusunda
önerileri
Ulla Narhi, Finlandiya
Hastalar güvenilir web tabanl bilgi kaynaklar hakk nda
nas l e itilir ?
Christie Robinson, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu, ABD
Web tabanl bilginin ilaçlar üzerindeki etkisi,
hasta
sonuçlar na göre tedavi
Konu mac daha sonra duyurulacakt r.
Web tabanl bilgiyi ara rma a amas nda eczac n
« hastan n orta olarak » rolü
Cairo Toledano, FIP Genç Eczac lar Grubu, Meksika
MOLA
Dondurarak kurutma ve solvent evaporasyonu
yöntemiyle
dihydroartemisinin
kat
dispersiyonlar n
hidrofilik
ta
lar yla
karakterize edilmesi
Muhammad Ansari, Bahauddin Zakariya Üniversitesi,
Pakistan
C-Cap: Sert ve/veya yumu ak jelatin kapsülleri
kullan lan sabitlenmi doz bile imleri için yeni bir
yakla m.
Ahmed Abdelaziz, Kahire Alman Üniversitesi, M r
Küresel klinik denemelerde co rafyan n stratejik
kullan
(BRIC)- Yeni perspektifler
Voinov, ICON, Fransa
Kolon ilac için yeni polimer khaya sak ile guar
sak
n
incelenmesi
ve
etkinliklerinin
kar la
lmas
Prabhakara Prabhu, NGSM Farmasötik Bilimler
Enstitüsü, Hindistan
In-vitro olarak insan t rna pla üzerinden yap lan
geçirgenlik çal malar
Ivana Vejnovic, Basel Üniversitesi University of Basel,
sviçre
Özet ve Kazanan n Duyurulmas
H 1/H 2: FIP ÖZEL LG GRUPLARI TOPLANTILARI (08.00-18:00)
DOLMABAHÇE B
08:00 – 09:00 Çevre ve Farmasötikler
09:00 – 10:00 Farmakoepidemiyoloji/Farmakoekonomi
10:00 – 11:00 Bireyselle tirilmi laç
11:00 – 12:00 Do al Ürünler
12:00 – 13:00 Farmasötik Biyoteknoloji
13:00 – 14:00 Nükleer Eczac k
14:00 – 15:00 Dissolüsyon/ laç Sal
15:00 – 16:00 Biyofarmasötik S fland rma Sistemi
16:00 – 18:00 Bütün Özel lgi Gruplar Ba kanlar Toplant
Pazar, 6 Eylül 2009
09:00 -12:00
A 2*: B LD
Z VE UYGULADI IMIZ
ARASINDAK BO LUK
(Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri
yap lacakt r)
AUDITORIUM
Yönetici ba kan: Lindsay McClure, FIP BPP
Program Komitesi Üyesi, Birle ik Krall k
Günlük uygulama ile önerilen mevcut en iyi klinik
uygulama aras ndaki farkl
belirlemek
Cecilia Bernsten, Apoteket, sveç
Bu farkl klar neden var?
Shane Leigh Jackson, Tazmanya Üniversitesi,
Avustralya
Bilinen ile uygulanan aras ndaki bo lu un
ekonomik sonuçlar
Lyle Bootman, Arizona Üniversitesi, ABD
Bo lu u
doldurmak:
Sorumluluk
kültürü
olu turmak
Lisa Gersema, Allina Hastaneleri, ABD
F4*- HASTA GÜVENLI I IÇIN ANTIMIKROBIYAL
DIRENÇ LE MÜCADELE
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
Chairs: Andy Gray, FIP Hastane Eczac
Bölümü, Güney
Afrika ve David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan ,
WHO Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen,
Birle ik Krall k
Antimikrobiyal direncinin imdiki ve gelecekteki durumu
1. 2020’de antimikrobiyal direncinin küresel düzeyde konumu
ne olacak?
Gelecek on y lda küresel faktörler ve kritik belirsizlikler
Rachel Nugent, Küresel Geli me Merkezi (CGD) ve CGD’nin laç
Direnci Çal ma Grubu, ABD
2. Antimikrobik direnç giri imlerinin kapsam ve etkisini
geni letmede bölgesel farmasötik kurulu lardan yararlanmak
Mohan Joshi, SPS Program , Sa k Yönetim Bilimleri ve FIP
Antimikrabiyal Direnç Çal ma Grubu, ABD
3. Gereksiz ve uygun olmayan antimikrobiyal kullan
ortadan kald rmak - eczac lar n oynayabilece i rol
Andy Gray, FIP Hastane Eczac
Bölümü
4. Artan küresel antimikrobiyal direnç yükü de erlendirmesi
ve at lacak ad mlar: Dünya Sa k Örgütü Üçüncü Küresel Hasta
Güvenli i Mücadelesini
David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan WHO Üçüncü
Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen, Birle ik Krall k
Panel Tart mas – Buradan nereye gidiyoruz?
C4*: FARMAKOV LANSIN KAMU
SA LI INA KATKISI
C 5: DO AL ÜRÜNLER N KAL TES , GÜVENL
ETK NL
VE
Ba kanlar : Ali Esat Karakaya, Gazi Üniv., Türkiye
Bert Leufkens, Utrecht Üniv., Hollanda
Ba kanlar: Bilge ener, Gazi Üniversitesi, Türkiye ve Rudolf
Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya
Düzenleyici bir perspektiften farmakovijilan ve
kamu sa
n ortak alan na bak
Priya Bahri, EMEA London, Birle ik Krall k
Türkiye’deki farmakovijilans uygulamalar nda
mevcut süreçler ve kar la lan zorluklar
Semra Sardas, Marmara Universitesi, Türkiye
laç güvenli inin gelece i – ABD’den Ö renilen
Dersler ve Küresel Güney için göstergeler
Andy Stergachis, Washington Universitesi, ABD
Farmakovijilans uygulamalarda bilginin hasta
aç ndan önemi
Alex Dodoo, Gana Üniversitesi, Gana
Klinik ve eczac k uygulamalar nda bitkisel t bbi ürünlerin
geli imi ve kullan
Rudolf Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya
Karaci er kanserine kar
ilaç geli tirilmesinde do al
ürünlerin rolü
Ihsan Çal s, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Bitki-ilaç etkile imleri
Edzard Ernst, Exeter-Plymounth Üniversitesi, Birle ik Krall k
Bitkisel t bbi ürünlerin fitoe de erlik, farmasötik e de erlik,
biyoyararlan m, mevzuat ve kalite aç ndan kontrolü
Werner Knöss, laç ve T bbi Cihaz Federal Enstitüsü, Almanya
TOPKAPI B
C 3: MODERN FARMASÖT K K MYA
ALANINDA YEN STRATEJ LER
(DOLMABAHÇE C)
Ba kanl k: Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniv.,
Almanya Ercin Erciyas, Ege Üniv., Türkiye
laç geli iminin dünü, bugünü ve yar
Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniversitesi, Almanya
SPR ve NMR ile ilaç hedeflerinin görüntülenmesi:
SPR/NMR tabanl parçac k görüntülemenin
pratik yönleri
Takaaki Miura, Chugai laç Firmas , Japonya
laç ke fi için yeni bir kaynak geli tirme: Deniz
Aktinomiset bakterileri
William Gerwick, California Üniversitesi, ABD
Kombinatoryal karbohidrat kimya- C-sialositlerin
kat hal kemoenzimatik sentezi
Sultan Bayta , Gazi Üniversitesi, Türkiye
D 3*: KARAR VER
LER FORUMUSERBEST ECZACILIKTAK YAKLA IMLARMESLE N GELECE ÜZER NE TARTI MA
D4*: ECZACILARIN ARTAN REKABETE UYMA
STRATEJ LER
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
Ba kan: Albert Wertheimer, ABD
Ba kan: Ema Paulino, FIP Serbest Eczac k
Bölümü, Portekiz
ba kan: Inka Puumalainen, FIP dari Eczac k
Bölümü, Finlandiya
RUMEL A
Ba k A - Ekonomik modeller – Eczac lar
“ödedi iniz para kar
nda iyi hizmet veriyor
mu”?
Ana Konu mac : Eugene Lutz, ABD
Tart mac lar: Michel Buchmann, sviçre, Cairo
Toledano, Portekiz, John Nguyen, IPSF, Avustralya
Ba k B - Bak ma kar i ? – Etik eczac k
uygulamalar
Ana Konu mac : Betty Charr, Avustralya
Tart mac lar : Inka Puumalainen, Finlandiya
Luis Lourenço, Portekiz, Anca Pop, Romanya
Ba k C – 1.Basamak sa k hizmetinde
eczac lar n büyüyen rolü
Ana Konu mac : Ross Tsuyuki, Kanada
Tart mac lar : Vibhuti Arya, USA, Sónia Faria,
Portekiz, Tugrul Mert Serim, Türkiye
Kendini savuan bir mesle in tarihi
Christiane Staiger, Almanya
Kendi alanlar için mücadele eden Türk eczac lar
Do u Neblio lu, Türkiye
Eczac k uygulamalar savunmak için gerekli stratejiler
Carmen Peña, spanya
Tayvanl eczac lar: Mesleki ba ms zl k sava
Weng Huang, Çin Tayvan
E 3: 4. KÜRESEL ECZACILIK E
ÇALI MA GRUBU ÜZER NE ST ARE
TOPKAPI A
Ortak Ba kanlar: Henri Manasse, FIP Mesleki
Sekreteri, ABD ve Ian Bates, WHO-UNESCO-FIP
Küresel Eczac k E itimi Çal ma Grubu, Birle ik
Krall k
Raportör: Tina Brock, Sa k Yönetim Bilimleri,
ABD
Selamlama ve giri : - Konuya ili kin konu ma
zeminin haz rlanmas :
Geriye ve ileriye bakmak: Çal ma Grubunun
Eylem Plan
Ian Bates, WHO UNESCO FIP Küresel Eczac k
itimi Çal ma Grubu, Birle ik Krall k
Çal ma grubunun amaçlar n gerçekle tirilmesi
– lerleme ve kar la lan zorluklar
Ian Bates, Proje lideri, Yeterlilik ve Vizyon, Birle ik
Krall k,
Claire Anderson, Proje lideri, Kapasite, Birle ik
Krall k
Mike Rouse, Proje lideri, Kalite Garantisi, ABD
Billy Futter, Strateji lideri, Güney Afrika
MOLA
leriye bak : Çal ma Grubunun gelece i
Uzun erimli vizyon, amaçlar, misyon, yap lar,
ihtiyaçlar, mekanizmalar ve 2010 için stratejiler ve
daha sonras
Etkile imli tart ma
Milenyum
Geli me
Amaçlar
mevcut
uygulamalarda ili kilendirme, temel sa k
hizmetleri ve mesleki e itimin etkisi
Etkile imli Tart ma
Sonuçlar ve gündem belirleme
H3 Afrika Forumu
F 3*: TEDAV SONUÇLARINI
LE
HASTALARLA B LG PAYLA IMI
RMEK
N
Ba kanlar: Graeme Vernon, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu,
Avustralya, Lowell Anderson, ABD
Bilgi payla
ile daha iyi tedavi sonuçlar al nmas
aras ndaki ili kiyi gösteren kan tlara genel bak
Theo Raynor, Leed Üniversitesi, Birle ik Krall k
Bir hastan n bak aç : laç kullan na dair bilgi payla
hastalar için neden önemlidir?
Albert van der Zeijden, Hollanda
Hastalarla bilgi payla
nda sorumluluk konular
Parisa Aslani, Sidney Üniversitesi, Avustralya
Eczac - hasta ili kilerini geli tirmek için yeni hastalarla bilgi
payla
modeli
Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda
MARMARA
G 3: B YOTEKNOLOJ ÜRÜNÜ
LAÇLARIN ÜRÜN KAL TES - TIBB
KONTROL OLASILIKLARI VE
KISITLAMALARI
G 4:
Ba kanlar: Erich Sturzenegger, FIP Endüstriyel
Eczac k Bölümü, sviçre ve Frans van de Vaart, FIP
Laboratuarlar ve laç Kontrol Hizmetleri Bölümü,
Hollanda
Farmasötik ncelemelere Giri
Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda
Eczac k ürünlerinin üretim alanlar , depolar n denetlenmesiRiske dayal bir yakla m
Hans Smallenbroek, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda
FDA incelemelerinde global trendler
Micheal Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD
Tart ma
DOLMABAHÇE A
Ürünün ya am döngüsü boyunca kalite ve
güvenli i garanti alt na alma - Analitik
yöntemlerin olas klar ve k tlamalar ; haz r
ürün analizi
Martin Schiestl, Almanya
Harici kurumlar taraf ndan kalite kontrol
Peter Jongen, Hollanda
Forum tart mas
FARMASÖTIK NCELEMELER
Ba kan: Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate,
Hollanda
H4 : GELI EN DÜNYADA ECZACILIKTA
PROFESYONELLE MEYE ILI KIN ÖNGÖRÜ
TARAMASI- BUNU ECZANE SAH PL
NDEN
BA IMSIZ OLARAK NASIL SA LAYACA IZ?
Ba kan : Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa
Eczac kta Geli en Dünya Çap nda Profesyonelle meye Ili kin
Öngörü Taramasi- Bunu Eczane Sahipli inden Ba ms z
Olarak Bunu Nas l Sa layaca z?
Konu mac sonradan belirlenecek
15:30 – 17:00
Yönetim Kurulu Topant
FIP Serbest Eczac k Bölümü
(delegelere ve gözlemcilere aç k)
DOLMABAHÇE B
H5: FIP – IFCC ORTAK OTURUMU:
TÜRK YE’DE
KL
K
B YOLOJ
N
ORGAN ZASYONUGIDA
ALERJ NDE
EP DEM YOLOJ , TE
S VE PROSEDÜR
Ba kan: François Trivin, Fransa
Türkiye’de klinik biyoloji düzenlemesi ve e itimi
Diler Aslan, Türkiye
Nüfusta alerjik hastal klar n epidemiyolojisi ve olu s kl
Bülent Sekerel, Türkiye
da alerjisi
Gideon Lack, Birle ik Krall k
Alerji te hisi ve klinik laboratuar alan nda uygulanan
prosedürler
Christine Hamberger, France
DOLMABAHÇE C
Pazartesi, 7 Eylül
A3* -HASTA SONUÇLARINI
NELER ELDE ETT K?
(Japonca, Çince
yap lacakt r)
ve
Türkçeye
YILE TIRMEDE
simültane
çeviri
Yönetici ba kan: Robert DeChristoforo, FIP BPP
Program Komitesi Üyesi, ABD
AUDITORIUM
Eczac lar n hastal a özgü giri imleri
Ross Tsuyuki, Alberta Üniversitesi, Kanada
Eczac lar n hasta nüfusuna odakl giri imleri
Suzete Costa, Ulusal Eczac lar Birli i, Portekiz
laç uyumland rma yoluyla hasta sonuçlar
geli tirme
Vibeke Rischel, Hasta Güvenli i Kurumu, Danimarka
laç tedavisine uyuncu artt rma kan
Christine Bond, Aberdeen Üniversitesi, Birle ik Krall k
A4* - HASTALARDAN DAHA
SONUÇLAR ELDE
ETMEY GÜVENCE ALTINA ALMA
( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r)
Yönetici ba kan: Bente Frøkj æ r, FIP BPP Program Komitesi
Üyesi, Danimarka
Sadece uygula!
Charlotte Rossing, Pharmakon, Danimarka
Eczac lar, doktorlar ve hem ireler aras nda i birlikçi
modeller
Jill Martin-Boone, Cincinnati Üniversitesi, ABD
Ortaklar olarak hastalar
Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda
Sorumlu olmak: Önümüzdeki yol
Derek Jorgenson, Saskatchewan Üniversitesi, Kanada
C9 – 2020’DEN
BAREN FARMASÖT K
MLER N GELECE
Ba kanlar: Daan Crommelin, Dutch Top Institute
Pharma, Hollanda ve Vinod Shah, FIP Bilim
Sekreterli i, ABD
2020’de Farmasötik Bilimler
Vinod Shah, FIP, ABD
Senaryo analizleri
Daan Crommelin, Dutch Top Institute Pharma,
Hollanda
Farmasötik e itim ve endüstri; sa k bak
n
de en rolü
Kumar Bhargava, Wyeth, ABD
Vizyon
Hans LindŽn, Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu
(EUFEPS), sveç
Vizyon
Roger Williams, United States Pharmacopeia (USP),
ABD
Tart ma
C7 – ÇEVRE VE FARMASÖT KLER - FARMASÖT K
ATIK VE KAMU SA LI I
Ba kanlar: Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya ve
Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar n solunmas ve sa k
üzerindeki etkileri
Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya
SSRI ve çevresel etkilenme
Bryan Brooks, Baylor Universitesi, ABD
Türkiye’deki çevresel sorunlara bak aç ve politikalar
Filiz H ncal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Farmasötik at k bo alt
için uygulama göstergeleri
Cindi Brennan, Washington Universitesi, ABD
Danimarka akuatik çevresinde yüksek hacimli ilaçlar n
modellenmi ve analize edilmi yo unluk düzeylerin
kar la
lmas
Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka
MARMARA
C6 – ÇÖZÜNME TESTI ANLAYI I VE IVIVC
(TOPKAPI B)
Ba kanlar: Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa
ve Çevre Enstitüsü, Hollanda ve lker Kanz k, Türkiye
In vitro - in vivo ili kisi: IVIVC’de çözünmenin
önemi
David Sperry, Eli Lilly, ABD
De tirilmi sal ml ilaç ürünleri için In vitro - in
vivo ili kisi
Sandra Klein, Johann Wolfgang Goethe Univ., Almanya
AB’de çözünme testinin düzenleyici makam onay na
ba vurusu
Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa
ve Çevre
Enstitüsü
Çözünme testi ve Japonya’da uygulama
Chikako Yomota, Ulusal Sa k Bilimleri Enstitüsü,
Japonya
RUMEL A
D 5*: PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I
sa sözlü sunumlar ve tart malar
D6*- PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I I
sa sözlü sunumlar ve tart malar
Serbest eczac kta kalite güvencesi
Kamu sa
nda eczac n rolü
Ba kanlar: Warren Meek, FIP Serbest Eczac k Bölümü,
Kanada ve Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü,
Birle ik Krall k
Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k
Bölümü, ABD ve Patti Payne, FIP Serbest Eczac k
Bölümü, Avustralya
Danimarka eczaneleri için yeni bir kalite geli im
modelinin geli tirilmesi
Rikke Hansen, Danimarka
Makedonya Cumhuriyetinde toplumda eczane
bak
n kalitesi için standartlar geli tirmek
Lidija Petrusevska-Toze, Eski Yugoslavya Makedonya
Cumhuriyeti
Endonezya Jakarta’da baz serbest eczanelerde
farmasötik bak m uygulamas
Retnosari Andrajati, Endonezya
2006-2008 aras süreçte serbet eczanelerde/ilaç
dükkanlar mda sahte ilaçlar üzerine bir ara rma
Mohiuddin Hussain Khan, Japonya
Kendi kendine bak mda ilaçlarla ilgili sorunlar
Nina Griese, Almanya
E-dünyan n yeni eczac k hizmetleri
Kamu sa
nda liderlik perspektifleri ve oynanan roller:
Eczac lar için bir engel
Vaiyapuri Subramaniam, ABD
Etik sorumluluk, farmasötik bak m ve eczac k mesle inin
geli imi
Martin Henman, Irlanda
Avustralya sa k düzenlemesi için Eczane temelli bir
chlamydia izleme modeli geli tirme
Sajni Gudka, Avustralya
Immünizasyonun
iletilmesi:
Portekiz eczanelerinde
sa lanan yani bir hizmet- lk ulusal düzeyde influenza
imminzasyon kampanyas
Maria Rute Horta, Portekiz
Geleneksal sa k sisteminde eczac lar n rolüne ili kin bir
renci görü ü: Güney Afrika eThekwini Belediyesi
Moweni Toplulu u örne i
Julia Achieng Hayangah, Güney Afrika
Serbest eczanede ast ml hasta bak
rolü
nda klinik eczac lar n
Ba kanlar: Dominique Jordan, FIP Serbest Eczac k
Bölümü, sviçre ve Samira Goussous, FIP Serbest
Eczac k Bölümü, Ürdün
Gözlem- EuroPharm Forum’dan bir bilgi taban ve
bir ara rma hizmeti
Kirsten Holme, Danimarka
ntranet temelli sa k hizmetleri
Mohammad Amin Ghobadi, ran
Eczanede ö rencilerin öncülük etti i giri imlerin
içerimleri
Eric Gardner, ABD
Hasta bilgilerinin arac olarak fitograflar
Vidhan Chandra Roy, Hindistan
Hollanda’da
birinci
basamak
tedavi
düzenlemelerinde eczac , doktor ve hasta için webtabanl farmasötik bak m plan n geli imi
Marlies Geurts, Hollanda
Mariana Aciu, Romanya
Eczanede dan manl k hizmeti görevi
Cecilia Edesjö, sveç
Macaristan’da eczane temelli metabolik sendrom yönetimi
program
Antal Samu, Macaristan
Kardiyovasküler hastal a kar eczanede temel koruma:
Uygulama çerçevesini geli tirme
Kevin McNamara, Avustralya
D9: 7 Eylül 2009 saat 12:00-14:00 7
AB’DE ECZANE SAH PL
NE
N 19 MAYIS 2009 TAR HL AVRUPA ADALET
DIVANI KARARINA
N ÇIKARIMLAR
( Türkçeye simultane çeviri yap lacakt r)
Ba kanlar: John Chave, Avrupa Birli i Eczac k Grubu (PGEU), Belçika ve Martine ChauvŽ, FIP
Serbest Eczac k Bölümü, Fransa
Selamlama
Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa
Avrupa’da eczac a ili kin yasal çerçeveye giri
John Chave, PGEU, Belçika
Almanya Örne i
Jens Gobrecht, Federal Alman Eczac Birlikleri Birli i
talya Örne i
Giovanna Giacomuzzi, Federfarma, talya
Bu iki örne in yasal yorumu ve di er Avrupa Ülkelerine olas etkisi
John Chave, PGEU, Belçika
Serbest Eczane uygulamas nda kalite ve günelik geli imine ili kin tepkiler
Konu mac sonradan duyurulacak
E5*- ECZACILIK Ö RENC LER
N KÜRESEL
NDE UZAKTAN E
M VE MESLEK
N SÜREKL MESLEK GEL M
Ba kanlar : Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD
Nilima Shrestha, Kathmandu Üniversitesi, Nepal
TOPKAPI A
Uzaktan e itim ve uzaktan ö renim f rsatlar
sa lamak için gerekli olan teknolojiler ve kaynaklar
nelerdir?
Greg Duncan, Avustralya
Hibrit uzaktan e itim modeli kullanarak Eczac k
Doktoru müfredat na giri düzeyi
Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD
Uzaktan ö renim üzerine bir ö renci bak aç
IPSF TBA’dan konu mac
Derece
programlar nda
ve
di er
ö renme
modellerinde eczac lar n yeterlili ini artt rmak için
uzaktan e itimi kullanma potansiyeli
Lucinda Maine, Amerikan Klinik Eczac k Derne i,
ABD
E6
–
ECZACILIK
E ITIMI
–ENDÜSTRIYEL
UYGULAMA Ö RETIMI IÇIN SANAL GERÇEKLI IN
KULLANIMI
Ba kanlar: Michael Anisfeld, Globepharm Consulting,
ABD ve Ronnie Hansson, Uppsala Üniversitesi, sviçre
itimde teknolojinin kullan
– Yararlar ve tehlikeler
Greg Duncan, Monash Üniversitesi, Avustralya
Eczac k ö rencileri için sanal e itim deneyimi- Second
Life üzerinde tablet fabrikas
Ian Larson, Monash Üniversitesi, Avustralya
Sanal e itimle eczac k sanayisinde deneyimler ve
uygulamalar
Jim Vesper, LearningPlus, ABD
Sanal E itim bizi nereye götürür- Panel
Greg Duncan, Ian Larson, Jim Vesper ve Michael
Anisfeld’in kat ld panel
F5*- FARMAKOGENOMIK
TEDAV DE KULLANIMI
TOPKAPI B
–ASIL
TEMELI
VE
Ba kanlar: Jacqueline Surugue, FIP Hastane Eczac
Bölümü, Fransa ve Bernard Poggi, FIP Klinik Biyoloji
Bölümü, Fransa
Farmakogenomik: Esas temel, uygulama ilkeleri
ve klinik biyolojideki kullan
Frederic Eberlé, Fransa
Biyoloji ve bireyselle tirilmi ilaçlarda reseptörler ve
uygulamalar: CCR5/CXCR4 reseptörleri ve HIV pozitif
hastal nda Maraviroc tedavisi
Stephen Goff, ABD
Klinik uygulamada farmakogenomik
Vera Deneer, Hollanda
Farmakogenomik: Ara rma sonuçlar ndan
rehberlere
Leonora Grandia, Hollanda
DOLMABAHÇE A
pratik
G5*- GÜNÜMÜZÜN KLINIK GELI MELERININ
ZORLU DÜNYASI
G6*- LAÇ VE SA LIK BILGILERI KONULARINDA
MEVCUT SORUNLAR
Ba kan: Claudia Rijcken, FIP Endüstriyel Eczac k
Seksiyonu, Hollanda
Ba kan: Bert Leufkens, FIP Farmakoepidemiyoloji
ve farmakoekonomi özel çal ma grubu, Hollanda
Ba kan: Franchoise Pradel, USA; Alexander dodo, Ghana
Konu mac lar ve konu ba klar daha sonar duyurulacakt r.
Küresel klinik geli me: De en paradigmalar
Henk-Jan Out, Schering-Plough, Hollanda
prensiplerini klinik denemelere entegre etmek:
ba lama süreci nas l daha etkili hale getirilebilir?
Claudia Rijcken, Novartis, Hollanda
Türkiye, klinik deneme piyasas nda ortaya ç kan
büyümenin önündeki engeller
Hilal Ilbars, Sa k Yetkilisi, Türkiye
Ko ullu onaylar: H zl olan her zaman daha iyi
midir?
Bert L eufkens, laç De erlendirme Kurumu, Hollanda
Etkili klinik ara rmada ara rma sitelerinin esas
rolü
Jill Martin-Boone, University of Cincinnati, ABD
H6 /H7 – ECZACILIK TARIHÇESI SEMPOZYUMU (KISIM 1/2)
DOLMABAHÇE C
Ba kan: Afife Mat, stanbul Üniversitesi, Türkiye
ba kan: Jacques Gravé, S.P.P Ba kan ., Fransa
Osmanl mparatorlu u’nda Eczac k
Afife Mat, Türkiye
Türkiye’de eczac
n k sa tarihçesi: Cumhuriyet Dönemi
Halil Tekiner, Türkiye
Türkiye’de yay nlanm Farmasötik incelemeler
Halil Tekiner, Türkiye
Sorular
MOLA
Viyana T p Okulu’nun tarihçesinde homeopatik ilac n tarihi
Corine Mure, Fransa
rp toplumunda Ortaça eczac
ve t p
Isidora Milanovitch, S rbistan
Karakafesotu: Eski ça larda kullan ndan modern bilime
Christiane Staiger, Almanya
S.P.P’nin koleksiyonundan elde edilen reklam kay tlar nda mizah n kullan
Jacques GravŽ, Fransa
14:00 – 17:00
Eczac k Müzesine Ziyaret
Sempozyumun sabah olan bölümüne kat lanlar için (kat m ücretini ödemek kayd yla) Eczac k Müzesine bir ziyaret
planlan yor. Yerlerin say s rland lm r ve kay t sabah sempozyumunun sonunda saat 12:00’de yap lacak.
Sal , 8 Eylül
A5*
HAZIR
OLMAK:
KITLESEL
YARALANMALARDA
POZITIF
HASTA
SONUÇLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA
HAZIRLI I
Ba kanlar: Jane Dawson, FIP Askeri ve Acil Eczac k
Bölümü, Yeni Zelanda ve Katsushi Yamada, F P
Hastane Eczac
Seksiyonu, Japonya
Acil hasta senaryolar için hizmette arz güvenli i
Konu mac TBA
Kitle yaralanmalar durumunda görevlendirme için
haz rl k
Mehmet Ery lmaz, Türkiye
2008 y ndaki Çin Wenchuan Depreminde
CPLA’n n t bbi kurtarmas
Zheng-Yu Chen, Çin
Kitle yaralanmalar
yönetmek için hastane
planlamas
Mao Hagihara, Japonya
AUDITORIUM
A6* YILE TIRILMI
HASTA SONUÇLARI
ELDES IÇIN ÇALI AN ECZACILAR-SÖZLÜ KISA
ILETI IMLER
Ba kanlar: Jaime Kravzov, Mexico ve Marion Schaefer,
Almanya
Helsinki’de uzun-dönemli bak m tesislerinde ya ayanlarda
sakinle tirici
kullan :
Bunamas
olanlar n
ve
olmayanlar n kar la
lmas
Simon Bell, Finlandiya
Ak lc ilaç seçimi ve potansiyel birikimle sona eren
amalara dayal oalrak yeni tedavi önerileri geli tirme:
SSRIS Örne i
Ola Al Ahdab, Birle ik Krall k
Artan rekabet ve denetleme kaliteli eczac k hizmetini
etkileyebilir mi?
Martin Henman, Irlanda
Malezya’da e itimin ve gerekli ilaç konseptlerini
uygulamadaki ekonomik engellerin de erlendirilmesi.
Mohamed Ibrahim Mohamed Izham, Malezya
Arnavutluk’ta
Eczac lar n
tabi
oldu u
düzenin
performans n de erlendirilmesi
Arian Jaupllari, Arnavutluk
Hasta ile sa k hizmeti veren ki i aras ndaki ileti imin
alg nan eczac k hizmeti kalitesine etkisi
Maneerat Layton, Tayland
Avustralya’da ya bak m evlerinde ya ayanlar aras nda
antipsikotik ilaç kullan m belirteçleri
Prasad Nishtala, Avustralya
MOLA
Pakistan Karaçi Aga Khan Üniversitesi Hastanesinde
benzer görünen ya da söyleni leri benzer olan ilaç
adlar ndan kaynakl hata potansiyelini en aza indirmek
Syed Samim Raza, Pakistan
Kore hastanelerinde eczac k ihtisas programlar n
yönetimi ve müfredat
Bong-Kyu Yoo, Kore
Kosova’da daha kolay ilaç ithalat için ara bir çözüm
olarak artl piyasa yetkilendirmesi
Arbenita Pajaziti, Kosova
nternete dayal gerçek- zamanl ilaç gözetimi ve yönetimi
biçimi
Yun-Hong Wu, Çin
Olimpiyatlar s ras nda eczanelerde ilça güvenli inin temini
Helen Zhang, Çin
C8 – NÜKLEER
MASA)
ECZACILIK
(YUVARLAK
Ba kan: Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer,
Hacettepe Universitesi,Türkiye
DOLMABAHÇE C
RUMEL A
Tan m
Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer, Hacettepe
Universitesi,Türkiye
Türk nükleer eczac
ndaki mevcut kavramlar
Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye
Yeni radyofarmasötikler
Neil Hartman, St. Bartholomews Hastanesi, Birle ik
Krall k
PET radyofarmasötik: Klinik uygulamalar ve ilaç
geli tirme
Peter Eu, Peter MacCallum Kanser Merkezi, Avustralya
Radyofarmasöti in klinik uygulamalar (te his ve
tedavi)
Kara Weatherman, Purdue Universitesi, ABD
D7* -FIP Ö RENC LER GÜNÜ: ECZACILARIN
KAMU SA LI INDAK ROLÜ
D8*- HASTANE ECZANESININ GELECE I ÜZERINE
TEMEL AÇIKLAMALAR –YEREL TECRÜBELER
Ba kan : Nomvula Mabuza, IPSF, Güney Afrika
Ba kan: Yash Jalundhwala, IPSF, ABD
Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Güney
Afrika
Giri
Geli mekte olan bir ülkenin profesyonel eczac k
toplulu unun kar la
sorunlar ve engeller
Abdul Latif Sheikh, Pakistan
rp klinik sektöründe yi Eczac k Uygulamalar (DAP)
Tatjana Sipetic, S rbistan
FIP Küresel Konferans n Uruguay’da Hastane
Eczac
n gelece ine etkisi
Grisel Fern‡ndez, Nora Gerpe ve Eduardo Savio, Uruguay
MOLA
Yeni eczac k hizmetlerini uygulama sürecinde hastane
dokümantasyonunda mevcut ilaç bilgisi uygulamas n
de erlendirilmesi
Lea Knez, Slovenya
FIP Basel Beyanlar : Geli mi
ülkelerde hastane
eczac
n ilerlemesi için te vik
William Zellmer,
Eczac kta kamu sa
konular
tan mlama:
Makro ve mikro düzey
Nketchi Anyanwu, Nijerya
Kamu sa
eczac
: Farkl bir ortamda
uygulama
Manjiri Gharat, Hindistan
Kamu sa
eczac lar e itimi
Gregory Duncan, Avustralya
Politikada kamu sa
eczac
Vaiyapuri Subramaniam, ABD
Tart ma – Sorular ve cevaplar
E7*- AKADEM K ECZACILIK BÖLÜMÜNÜN
SÖZLÜ KISA SUNUMLARI
E8*- ARA TIRMANIZI NASIL
YAYIMLATIRSINIZ?
Ba kan(lar): Sonra duyurulacak
Ba kanlar: Vimal Kishore, Louisiana Xavier
Üniversitesi , ABD ve Wafa Dahdal, Amerikan Klinik
Eczac k Derne i, ABD
TOPKAPI A
Konu mac lar ve ders ba klar sonra duyurulacak
Akademik performans ölçümü – Yay m oran
Anthony Smith, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
Bir editörün neyin yay mlanabilir bir metni olu turdu una
dair görü ü
Christine Bond, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
Teslimden yay ma kadar geçen süreç
Sarah Carter, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
Ara rmalar geni çapta yay mlanan bir ara rmac dan
ba ar n ipuçlar
Ross McKinnon, Güney Avustralya Üniversitesi, Avustralya
Uygulamada bilim – Ara rma bulgular yay mlatman n
önemi
Catherine Duggan, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k
F6*FARMAKOGENOM K
ÇA INDA
ECZACILIK UYGULAMASI- PRIME TIME
N
HAZIR MIYIZ?
TOPKAPI B
DOLMABAHÇE A
Ba kan: Sónia Faria, FIP Genç Eczac lar Grubu,
Portekiz
Farmakogenomikin temelleri
Ross McKinnon, Güney Avustralya Üniv., Avustralya
Ba tan aya a – Klinik uygulamada farmakogenomik
bilgisini yorumlamak
Majid Moridani, Texas Tech Üniversitesi Sa k
Bilimleri Merkezi, ABD
Akademik çevre için güçlükler
Geoffrey Tucker, Sheffield Üniversitesi, Birle ik Krall k
Politik, idari ve ekonomik güçlükler
Bert Leufkens, Utrecht Farmasötik Bilimler Enstitüsü,
Hollanda
Etik güçlükler
Boyan Todorov, Doktor Eczac , Hollanda
G7*-/ G8*
SERBEST ECZACILIKTA LAÇ KARI IMLARI HAZIRLAMA - ULUSLARARASI B R DE ERLEND RME
KISIM I/II
Ba kan: Peter Ford, Kanada
ba kan: Alper Sahin, Türkiye
Giri : Konuya ili kin bir zemin sunmak
Peter Ford, Kanada; Alper Sahin, Türkiye
Bütün dünyadaki uygulamalara genel bir bak
Fransa’da ilaç kar mlar haz rlamada son de iklikler
Patrick Rambourg, Fransa
Türkiye’de ilaç kar mlar haz rlama pratikleri ve kar m nedenleri
Alper Sahin, Turkey
Avrupa’da ilaç kar mlar haz rlama
Ilona-Elisabeth Leitner, Avusturya
MOLA
Güney Afrika’da ilaç Kar mlar Haz rlama
Arianna Cirottola, Venezuela
Küresel bir perspektiften ilaç kar mlar haz rlama
Loyd Allen, ABD
le Yeme i Aras
Brezilya’da ilaç kar mlar haz rlama
Maria do Carmo Garcez, Brezilya
Asya’da ilaç kar mlar haz rlama uygulamalar
Tom Ahaditomo, Endonezya
Ki iye özel ilaç tedavisine do ru: serbest eczanelerde ilaç kar
Filip Hoornaert, Fagron Laboratuarlar , Belçika/Fransa ve Rafael
Padilla, Fagron Iberica, spanya
haz rlama sürecinde kalitenin büyük önemi
Sonuç: Kar mlarla haz rlanan ilaçlar n gelece i
Peter Ford, Kanada
G9
DOLMABAHÇE B
– MEVCUT GMP KAVRAMLARI VE
ILIMLERI (KISIM 1/2)
Ba kanlar: Michael Anisfeld, Globepharm Consulting,
ABD ve Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya
Aç
Linda Hakes, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü
Almanya
Uluslar aras GMPlerdeki gelecek geli meler
Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD
Farmasötik Ara rma ve Geli timede GMP
Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya
GMP ko ullar na fayda sa lamak için (su ve hava
sistemleri) uyumun düzenlenmesi
Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD
G10-GMP KAVRAMLARI VE E ILIMLERI (KISIM 2/2)
Ba kanlar : Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD
ve Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya
Analitik labouratuar i lemleri için GMPler
Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD
Denetleyici kurumun GMP uygulamas ndaki beklentileri
Henriette Jansen, Hollandal eski GMP Denetim kurulu üyesi,
Hollanda
Sorular ve Cevaplar
Atölye s ras nda ortaya konulara ili kin tart ma paneli
H8*HAZIR
OLMAK:
AC L
DURUM
ECZACILI INDA SON YEN KLER B LMEK
DOLMABAHÇE C
zlek / Ba k
A – Hasta Sonuçlar
yile tirme
B – Translasyonel Bilim
C – Eczac k Bilimleri
D – Eczac k Uygulamas
E - Eczac k E itimi
F – Ak lc ilaç kullan
artt rma
G – laç ve bilgi kalitesini yükseltme
H – Özel lgi Alanlar
Ba kanlar: Richard Wosolsobe, Federal Savunma Bakanl ,
Avusturya ve Susan Groves,Kanada Silahl Kuvvetleri, Kanada
Mali’de piktogram denemesi
Konu mac ismi daha sonra bildirilecektir, Kanada
Yurtd görevlerinde ilaçlar n ve t bbi araçlar n ta nmas
ras nda kalite güvencesini sa lamak için paketleme ve
izleme düzeninin geli imi ve do rulamas
Konu mac ismi daha sonra bildirilecektir, Almanya
arbon: arbonu bir silah gibi engelleme ve tedavi etme
Thomas Waytes, ABD
Yetki sahibi olmayan personel taraf ndan programlanan
ilac n ta nmas – Hukuki bir yol
Stephen Shaddock, Avustralya
Çal tay: Acil eczac k uygulamas ndaki yenilikler

Benzer belgeler