Programlama

Transkript

Programlama
DERS TANITIM FORMU
BELGE NO: FORM.10
SÜRÜM: 02
Dersin Kodu ve Adı: MAD221 PROGRAMLAMA
İngilizce Adı:
Programming
Türü:
Zorunlu
Seçmeli Her ders saati 50 dakikadır
Düzenleme Tarihi: Haziran 2008
Önkoşul:
Yok
Var …………………..………
Düzenleyen Öğretim Elemanı:
Prof. Dr. İbrahim ONUR
Katalog Ders İçeriği
Öğrenim Hedefleri
Dersin Amacı
Kredisi: Te. (1 ) - Pr. (2 ) - Kr. (2 )
Fortran bilgisayar programlama dilinin öğretilmesi ve mühendislik problemlerinin çözümünde
kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Windows ortamında uygulanabilen Fortran 90 programlama dili deyimlerini, bilgisayar başında
yapılacak uygulamalarla ve mühendislik problemi ödevleri yaptırarak öğretmektir.
Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Fortran dili sabitleri ve değişkenleri,
fonksiyonların Fortran karşılıkları, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, DO döngüsü ve
kullanımı, Çeşitli program örnekleri
Başlıca Kaynaklar
Etter, D.M. 1983, Structured Fortran 77 for engineers and scientists, The Benjamin/Cummings
Publishing Company, Inc., California, USA. (Bu kitaptan hazırlanmış ders notları)
Onur, İ. 1985, Programlama, ders notu, H.Ü. Zonguldak Müh. Fakültesi Maden Müh. Bölümü,
Zonguldak, 109 s.
Sezen, H.K. ve Aytaç, M. 1988, Bilgisayar programlama ve Fortran 77, Örnek Kitabevi, Bursa,
295 s.
Orkun, C. 1994, Fortran 77, Ornas Yayınları, Kardeş Kitabevi, Ankara.
Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı (ilgili seçeneği işaretleyiniz)
Matematik ve temel bilimler eğitimine katkı
Temel mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı eğitimine yönelik katkı
Maden mühendisliğinin temel uygulamalarının eğitimine yönelik katkı: (aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz)
Önemli düzeyde tasarım içeriyor
Düşük düzeyde tasarım içeriyor
Tasarım bileşeni yok
Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen, kurum ve program amaçları doğrultusunda genel eğitime yönelik
katkı
Dersin Program Çıktıları ile Olan İlişkisi (ilgili seçenekleri işaretleyiniz)
a) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama
g) Etkin iletişim kurma becerisi
becerisi
h) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal
b) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını
boyutlardaki etkilerinin anlaşılmasını sağlamak
analiz etme ve yorumlama becerisi
i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu
c) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir
gerçekleştirebilme becerisi
sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
j) Çağın sorunları hakkında bilgilendirme
d) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri
e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme
ve modern araçları kullanma becerisi
ve çözme becerisi
l) Sosyal ve kültürel konularda bilgi
f) Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin geliştirilmesi
m) Yeterli düzeyde mesleki pratik deneyimi
Hafta
İşlenen Ders Konusu
1.
Programlamaya Giriş ve Programlama Dilleri
2.
Akış Şemaları ve Bir Uygulama Örneği
3.
Fortran Karakterleri, Sabitler ve Değişkenler
4.
Tip Bildirme Deyimleri ve Uygulama Örnekleri
5.
Aritmetik Fonksiyonların Fortran Karşılıkları
6.
Çıkış Deyimlerinin (PRINT, WRITE) Kullanımı ve Uygulama Örnekleri
7.
Giriş (READ) Deyimi Kullanımı ve Uygulama Örnekleri
8.
1. Arasınav
9.
Kontrol Deyimleri, Şartlı ve Şartsız GO TO Deyimleri
10.
Aritmetik IF, Mantıksal IF Deyimleri ve Uygulama Örnekleri
11.
IF-THEN-ENDIF ve IF-THEN-ELSE-ENDIF Deyimleri, 2. Arasınav (Ödev)
12.
DO Döngüsü ve Kullanımı
13.
Bir, İki ve Üç Boyutlu İndisli Değişkenler ve Uygulama Örnekleri
14.
Çeşitli Programlama Uygulama Örnekleri
Değerlendirme Ağırlıkları
Dönem içi çalışmaları: %40
Genel / Bütünleme Sınavı: % 60
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 67100 ZONGULDAK
Tel: (372) 257-4010; Faks: (372) 257-4023; e-posta: [email protected]; http://mf.karaelmas.edu.tr/maden/

Benzer belgeler