vize soruları

Transkript

vize soruları
ADIYAMAN ÜNĐVERSĐTESĐ
BESNĐ MYO TEKNĐK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ BĐLGĐSAYAR PROGRAMCILIĞI 2A-2B/ĐÖ
GÜZ YARIYILI BĐLGĐSAYAR AĞ SĐSTEMLERĐ VĐZE SINAV SORULARIDIR.
Adı ve Soyadı :
Aldığı Not:
Numarası
:
SORULAR
1. Çevre koşulları nedeniyle bir süreliğine alıcıya gerçek olmayan anlamsız bilginin gelmesi
durumu hangi tip hata olarak isimlendirilir?
a) Patlama (Burst)
b) Rasgele (Random)
c) Yankılama (Echoplex)
d) LRC
e) Eşlik sınaması (Parity check)
2. 1010 bilgi bitini göndermek için kullanılan üreteç polinomu x2+x+1’dir. Buna göre
gönderilen toplam bit dizisi ve CRC bitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) 101010 / 10 b) 101010 / 010
c) 110110 / 10
d) 110110 / 110
e) Hiçbiri
3. Telefon hatları üzerinden iletilen veri çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dijital veri b) Analog veri
c) Sayısal veri
d) Bitsel veri e) Kompozit veri
4. Sunucu bilgisayara ihtiyaç duyulmayan ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Client
b) Server
c) Peer to peer
d) Ring
e) Line
5. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki sunuculara kullanıcılar tarafından kolay
anımsanacak adlar verme sistemidir?
a) DNS
b) TCP
c) IP
d) Domain
e) URL
6. Bir bilgisayarı bir ağ göbeğine (Hub) bağlamak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır?
a) Halka topolojisi
b) Đki ucu çarpraz bağlantı
c) Bir ucu düz bir ucu çarpraz bağlantı
d) Đki ucu düz bağlantı
e) Yol topolojisi
7. Koaksiyel kablo tiplerinden thin (thinnet) kablonun genişliği ve sağlıklı veri iletme
mesafesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 0.5 inch / 500 m
b) 0.25 inch / 185 m
c) 0.25 inch / 500 m
d) 0.5 inch / 185 m
e) 1 inch / 1000 m
8. ASCII ve EBCDIC’de her bir karakter için sırasıyla kaç bitlik alfasayısal kodlar kullanılır?
a) 7-7
b) 8-7
c) 7-9
d) 9-7
e) 7-8
9. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını düzenleyen sistemlerin geometrik yapılarına ne
ad verilir?
a) Network
b) Protokol
c) Düğüm noktası d) Topoloji e) Konnektör
10. Đnternet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen “login”
protokolü aşağıdaki protokollerden hangisidir?
a) FTP
b) TELNET
c) SMTP
d) HTTP
e) TCP
11. I. MAN II. LAN
III. WAN
Yukarıdaki ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) II-III-I
b) III-I-II
c) II-I-III
d) I-II-III
e) I-III-II
12. Veri formatlarının ve bilgi alışverişinin zamanlanmasını düzenleyen kurallar dizisine ne
ad verilir?
a) Seri iletim b) Birlikte çalışabilme
c) Paralel iletim
d) Protokol e) Topoloji
13. Đletişim sistemi üzerinde karşılıklı çalışma için gerekli protokolün tamamını veya bir
kısmını içeren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uç sistemi b) Düğüm (Node)
c) Topoloji d) Protokol e) Senkronize
14. XXX.XXX.XXX.XXX.XXX biçimindeki bir IP sisteminde her bir XXX öbeği 0 ile 511
arasında bir değer almaktadır. Buna göre bu IP sisteminde en fazla kaç tane makine olabilir?
a) 245
b) 227
c) 232
d) 240
e) 236
15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Isokron iletim, seri iletim çeşitlerinden biridir.
b) Bir veri katarı içerisindeki tek sayıda hatayı sezmek için eşlik sınaması kullanılır.
c) Birden çok alt katar içeren veri katarı içerisindeki hatayı sezmek için LRC kullanılır.
d) Đşaret aktarım hızı baud birimi ile ölçülür.
e) Asenkron iletim paralel iletim çeşitlerinden biridir.
16. Askeri amaçlı olarak üretilen kablo tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) RG-59
b) RG-58 A/U
c) RG-58 /U
d) RG-58 C/U
e) RG-62
17. Düz bağlı bir “Twisted pair” kabloda 1 numaralı uç Turuncu-Beyaz’dır. Buna göre 4
numaralı uç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeşil
b) Mavi-Beyaz
c) Kahverengi
d) Yeşil-Beyaz
e) Mavi
18. Bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını sağlayan donanım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anahtar (Switch)
b) Köprü (Bridge) c) Ağ geçidi (Gateway)
d) Ağ göbeği (Hub)
e) Modem
19. I. E-mail II. Dosya aktarımı
III. Video konferans IV. E-banka
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için gerçek zamanlı iletişim zorunludur?
a) I-II-III-IV
b) I-III
c) II-III
d) I-II-III
e) III-IV
20. Aşağıdakilerden hangisi hata sezme tekniklerinden değildir?
a) CRC
b) LRC
c) ARQ
d) Yankılama
e) Eşlik sınaması
Not Baremi: Her soru 5 Puandır.
Süre: 30 dakikadır.
BAŞARILAR
Mehmet YÜKSEL
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O