Davet - Yeni Asya

Transkript

Davet - Yeni Asya
SiyahMaviKýrmýzýSarý
KUR'ÂN'DA BÝR SÛREYE ÝSÝM OLMUÞ
SINIRI AÞAN YÜKE
KADEMELÝ CEZA
ARILARIN
YARATILIÞINDAKÝ
MUCÝZE
Haberi sayfa 3’te
Güneydoðuda çöl sýcaklarý
Sami Cebeci’nin yazýsý sayfa 2’de
Haberi sayfa 3’te
ZORUNLU ASKERLÝÐÝ KALDIRALIM
Almanya Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, ülkede zorunlu askerliliðin kaldýrýlmasýný ve gönüllülerden oluþan bir meslek ordusunun oluþturulmasýný istediðini söyledi. Westerwelle, Almanya’da zorunlu askerliðin bu yasama dönemi içinde sona erdirilebileceðini, bunun tasarruf deðil, askerlik hizmetinde adalet
saðlanmasý açýsýndan doðru bir karar olacaðýný belirtti. Haberi sayfa 7’de
BELGE GERÇEK,
ÇELÝÞKÝLER
YAMAN
BAÞBUÐ’UN ÖNCE “KÂÐIT PARÇASI,”
SONRA “POLÝS SIZDIRDI” DEDÝÐÝ BELGE
ÝÇÝN ASKERÎ SAVCILIÐIN GÖRÜÞÜ:
YAZAN VE SIZDIRAN, ALBAY ÇÝÇEK.
ASKERÎ SAVCILIK TAKÝPSÝZLÝK KARARI VERMÝÞTÝ
“Hangi eðitim kuruluþlarýnda ne kadar zamanda eðitebiliriz gibi hususlarý da Genelkurmay çalýþýyor.”
MÝLLî SAVUNMA BAKANI VECDÝ GÖNÜL:
Genelkurmay profesyonel
ordu için çalýþma yapýyor
HUKUKÎ YÖNÜ DE BAKANLIKTA ÇALIÞILIYOR
n Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­pro­fes­yo­nel­as­ker­lik­le­il­gi­li­ko­nu­nun­as­ke­rî­yö­nü­nün­Ge­nel­kur­may,­hu­ku­kî­yö­nü­nün­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Gönül,­“Elimizde­uzman­erbaþ,­uzman­onbaþý
statüsünü­düzenleyen­bir­kanun­var.­Bunun­içinde­mi­çözeriz?­Yoksa
yeni­bir­kanun­mu­gerekir?­Bunu­bizim­arkadaþlar­çalýþýyor”­dedi.
n Al­bay­Dur­sun­Çi­çek­im­za­lý­bel­ge­i­çin­ilk­gün­de­me­gel­di­ðin­de,­var­lý­ðý­ný­is­pat­la­yan­bir­bel­ge­ve­bul­gu­ya­rast­lan­ma­dý­ðý­ ge­rek­çe­siy­le­ ta­kip­siz­lik­ ka­ra­rý­ ve­ren­ Ge­nel­kur­may
As­ke­rî­Sav­cý­lý­ðý­nýn,­bi­lâ­ha­re,­ay­ný­bel­ge­nin­ve­al­týn­da­ki­im­za­nýn­ger­çek­li­ði­ü­ze­ri­ne­bi­na­et­ti­ði­bir­id­di­a­na­me­ha­zýr­la­ya­rak­Çi­çek'e­a­ðýr­suç­la­ma­lar­yö­nelt­me­si­dik­kat­çe­ki­ci­bu­lu­ndu.
“MÜVEKKÝLÝM
FEDA EDÝLÝYOR”
SON ÝDDÝA: TSK'DAN ÝNTÝKAM ALMAK ÝÇÝN YAZDI
n Ýd­di­a­na­me­de­Çi­çek'in­bel­ge­yi­“ter­fî­et­ti­ril­me­di­ði­i­çin­TSK'dan
in­ti­kam­al­mak­a­ma­cýy­la­ha­zýr­la­yýp­sýz­dýr­dý­ðý”nýn­ö­ne­sü­rül­me­si,
“Bel­ge­yi­mâ­lûm­ga­ze­te­ye­po­lis­ver­di”­di­yen­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­ Org.­ Ýlker­ Baþ­buð'u­ yine­ zora­ soktu.­ Baþ­buð,­ söz­ ko­nu­su
bel­ge­ da­ha­ ön­ce­ gün­de­me­ gel­di­ðin­de­ de­ “Kâ­ðýt­ par­ça­sý­ ol­ma­nýn­ö­te­sin­de­bir­an­la­mý­ve­de­ðe­ri­yok”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­mýþ­tý.
Askerî Savcýlýðýn iddianamesinde, Albay Çiçek'in “irtica
ile mücadele eylem planý”ný tek baþýna hazýrladýðýnýn
ileri sürülmesine Çiçek'in avukatý, “TSK'yý korumak için
müvekkilim feda ediliyor” diye tepki gösterdi.
UZMAN ÇAVUÞ SALDIRI KURBANI
Haberi sayfa 4’te
IRAKLI ÇOCUKLARA
BÝTLÝSLÝ ÞEHÝT ANNELERÝ: ARTIK ANALARIN YÜREÐÝ YANMASIN
Kardeþliðimizi bozmaya
hiç kimsenin gücü yetmez
BU KANAYAN YARA BÝTMELÝ
Þehit annesi
Matlube Güngör
Haberi 4’te
n Bit­lis’in­ilk­þe­hi­di­nin­an­ne­si­Ra­zi­ye­So­ya­lan­ve­son­þe­hit­an­ne­si­Mat­lu­be­Gün­gör­ortak­bir­feryadý­dile­getirdi:­“KürtTürk­ay­rý­mý­yok­tur.­An­ne­le­rin­yü­re­ði
yan­ma­sýn­ar­týk.­Bi­ri­le­ri­nin­ka­na­yan
bu­ya­ra­yý­sarmasý­ge­re­ki­yor.­Hiç
kim­se­nin­kar­deþ­li­ði­mi­zi­boz­ma­ya
gü­cü­yet­me­ye­cek­tir.”
Haberi sayfa 5’te
Yaz kursunda
mayýn dersi
FUTBOL VE MAYIN BÝR ARADA
n I­rak’ýn­ ku­ze­yin­de­ki­ Ker­kük­ ken­tin­de­ço­cuk­la­ra­yaz­kur­sun­da­ma­yýn­ve­fut­bol­der­si­ay­ný­an­da­ve­ri­li­yor.­ Dün­ya­ ge­ne­lin­de­ o­kul­la­rýn
ta­ti­le­ gir­me­siy­le­ bir­çok­ yer­de­ ço­cuk­lar­ yaz­ kurs­la­rýn­da­ eð­le­nir­ken,
I­rak­lý­ ço­cuk­lar­ i­se­ yaz­ kurs­la­rýn­da
ha­yat­ta­ kal­ma­ der­si­ a­lý­yor.­ Kursta
futbolun­yaný­sýra,­mayýn­çeþitleri,
mayýn­ görüldüðünde­ yapýlmasý
gerekenler­tek­tek­anlatýlýyor.­
Haberi sayfa 15’te
ISSN 13017748
BOYNER: TÜRKÝYE’NÝN ÝHTÝYACI YENÝ ANAYASA
Haberi sayfa 5’te
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
2
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
LÂHÝKA
Nasýl hürriyet imânýn
hassasýdýr?
.
B ediuzzaman
Said Nurs i
‘‘
Evet, bir padiþahýn doðru bir
hizmetkârý, bir çobanýn tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye
tahakküme dahi o hizmetkâr
tenezzül etmez. Demek iman ne
kadar mükemmel olursa, o derece
hürriyet parlar. Ýþte Asr-ý Saâdet...
C
evap: Zirâ, rabýta-i iman ile Sultan-ý Kâinata hizmetkâr olan adam, baþkasýna tezellül ile tenezzül etmeye ve baþkasýnýn
tahakküm ve istibdadý altýna girmeye o
adamýn izzet ve þehamet-i imaniyesi býrakmadýðý gibi; baþkasýnýn hürriyet ve hukukuna
tecavüz etmeyi dahi, o adamýn þefkat-i imaniyesi
býrakmaz. Evet, bir padiþahýn doðru bir hizmetkârý, bir çobanýn tahakkümüne tezellül etmez.
Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. Ýþte Asr-ý Saâdet...
Münâzarât, s. 59
***
Evet, îmanlý fazîlet, medâr-ý tahakküm olmadýðý
gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüb etmek fazîletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meþrebi, acz ve fakr ve tevâzu ile hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeye karýþmak tarzýndadýr.
Târihçe-i Hayat, s. 165
***
Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder?
Adalet-i mahzâ ile adalet-i izafiyenin izahý þudur ki:
“Kim bir cana kýymamýþ veya yeryüzünde fesat
çýkarmamýþ birisini öldürürse, bütün insanlarý öldürmüþ gibidir” (Mâide Sûresi, 5: 32.)
Âyetin mânâ-ý iþarîsiyle, bir mâsumun hakký,
bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ý Hakkýn nazar-ý merhametinde hak haktýr, küçüðüne
büyüðüne bakýlmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rýzasý
bulunmadan, hayatý ve hakký feda edilmez. Hamiyet namýna, rýzasýyla olsa, o baþka meseledir.
Adalet-i izafiye ise, küllün selâmeti için cüz’ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkýný nazara almaz.
Ehvenüþþer diye bir nevî adalet-i izafiyeyi yapmaya
çalýþýr. Fakat adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür.
Mektubat, s. 57
***
Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder?
Münâzarât, s. 66
***
(...) Þefkatle cihazlanmýþ þehamet-i imaniyedir.
Yani tezellül etmemek, haksýzlara, zâlimlere zillet
göstermemek, mazlûmlarý da zelil etmemek. Yani, hürriyet-i þer’iyenin esaslarý olan müstebitlere
dalkavukluk etmemek ve biçarelere tahakküm ve
tekebbür etmemektir.
Hutbe-i Þâmiye, s. 40
***
Üç yüz, belki dört yüz milyon Ýslâmýn ayaklarýna konulmuþ çeþit çeþit istibdatlarýn kayýtlarýný,
zincirlerini açacak, daðýtacak, meþveret-i þer’iye ile þehamet ve þefkat-i imaniyeden tevellüd eden
hürriyet-i þer’iyedir ki, o hürriyet-i þer’iye, âdâb-ý
þer’iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatý atmaktýr.
Ýmandan gelen hürriyet-i þer’iye iki esasý emreder:
Yani, Ýman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve
istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek... Allah’a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah’tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz.
Yani, Allah’ý tanýmayan herþeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, baþýna musallat eder. Evet, hürriyet-i þer’iye Cenâb-ý Hakkýn
Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanýdýr ve imanýn bir hassasýdýr.
Hutbe-i Þâmiye, s. 67
LÜGATÇE:
adalet-i mahzâ: Adaletin
tam hakikisi, tam adalet.
adalet-i izafiye: Toplumun selâmeti için ferdin
gizli veya açýk rýzasý alýnarak
saðlanan göreceli adâlet.
küll: Bütün, hep, her,
tüm. cüz’: Kýsým, parça.
ehvenüþþer: Ýki þerden
(kötülükten) daha zararlý
olanýn tercih edilmesi.
medâr-ý tahakküm: Tahakküm, zorbalýk sebebi.
tegallüb: Galip gelme,
üstün çýkma, baskýn olma.
þehameti imaniye: Ýman dan kay nak la nan
kahramanlýk ve cesaret.
seyyiat: Kötülükler.
abd: Kul.
‘‘
Vallahi âhirete nisbetle dünya, birinizin parmaðýný denize daldýrmasý gibidir. Baksýn bakalým, parmaðýyla ne kadar su alabiliyor?
Câmiü's-Saðîr, No:3830 / Hadis-i Þerif Meâli
Arýlarýn yaratýlýþýndaki mu'cize
PARILTI
SAMÝ CEBECÝ
[email protected]
N
[email protected]
ur Risâlelerinden öðrendiðimize göre,
Kur’ân-ý Kerim’in indirilmesinin dört
maksadý vardýr: 1- Tevhid, 2- Nübüvvet, 3- Haþir, 4- Adalet ve ibadet esaslarý.
Tevhid hakikati, Kur’ân-ý Hakimin en
baþta gelen birinci esasýdýr. Bütün meselelerini onun üzerine inþa etmektedir.
Ýmanýn diðer rükünleri ve Ýslâm’ýn bütün hükümleri ona baðlýdýr. Tevhid olmadan diðerleri mesnetsiz kalýr. Onun
için tevhid gerçeði, Furkân-ý Hakimin
her tarafýnda açýk veya dolaylý bir tarzda nazara verilmektedir.
Allah’ýn varlýk ve birliðinin ifâdesi olan tevhide, baþta kâinat kitabý, onun
tercümesi olan Kur’ân, onun teblið edicisi olan Hazret-i Muhammed (asm) ve
insandaki vicdan olmak üzere dört büyük þahit vardýr. Cenâb-ý Hak, Kur’ân-ý
Keriminde kâinattan ve kâinat içindeki
varlýklardan bahsetmekte ve aklý bulunan topluluklar için, onlarda kendi varlýk ve birliðini gösteren deliller bulunduðunu haber vermektedir.
O yaratýlmýþ varlýklardan biri olan arýnýn yaratýlýþýnda öyle mu’cize cihetler
var ve vahdaniyet-i Ýlâhiyeye öyle þahitlik yapýyor ki, uzun bir sûreye isim olacak mertebeye yükselmiþ. Sûre-i Nahl,
Arý Sûresi demektir. O sûrede, muhtelif
varlýklarýn Allah’a yaptýklarý þahitlik nazara verilirken, altmýþ sekiz ve altmýþ
dokuzuncu âyetlerde meâlen: “Rabbin
bal arýsýna ilham etti. ‘Daðlardan, aðaçlardan, insanlarýn kurduðu kovanlardan
kendine evler edin. Sonra meyvelerin
hepsinden ye de, Rabbinin sana has kýldý ðý, þa þýr ma ya ca ðýn yay lým yol la rý na
çýk.’ Onlarýn karnýndan çeþitli renklerde
bir þerbet çýkar ki, onda insanlar için þifa bulunur. Düþünen bir topluluk için
þüphesiz bunda bir delil vardýr.”
Karýncalar gibi cumhuriyetçi bir yapýya sahip olan arýlar, kendi aralarýnda ilha ma da ya lý bir iþ bö lü mü ya par lar.
Kraliçe arý günde yaklaþýk iki bin yumurta yapar. Erkek arýlar onu besler,
kovanýn temizlik iþlerine bakar ve yabancý arýlardan korurlar. Diþi arýlar da
bal yaparlar. Yaþý birkaç günlük olan
bir arý yavrusu kovandan çýkar, on kilometre çapýndaki bir alanda bal yapmaya müsait çiçekleri bulur, usare denilen öz sularýný emer, hiç þaþýrmadan
yine kendi kovanýna döner. Dans ederek diðer diþi arýlara geldiði çiçek tarlalarýný tarif eder. Erkek arýlarda bu özellik yoktur. Altýgen þeklinde yaptýðý bal
petekleri baþlý baþýna mimarî bir projedir. Ýnsanlarýn yaptýðý sun’î peteklerin
te pe a çý la rýn da ki ha ta la rý bi le bu lur,
düzeltir ve sonra balýný oraya koyar.
Dar bir alanda, hiç alan zayiatý olmadan yapýlabilecek bal yuvalarý ancak altýgen þeklindedir. Arýlar, sanki baþka
bir âlemde bunun eðitimini almýþ ve ona göre bu vazife için dünyaya gönderilmiþ gibidir. O küçücük arýnýn, minnacýk baþýna onun ehemmiyetli vazifesi nin prog ra mý ný koy mak, an cak Al lah’ýn ilim ve kudretiyle olabilir. Petek
gözleriyle çiçekleri tanýmasý ve baþýndaki iki antenle þaþýrmadan yolunu bulmasý muhteþem bir mu’cizedir.
Ýnsanlar hakikî bir balý yapmak deðil,
terkibini dahi bilememektedir. O þifalý
balýn onun küçücük karnýnda piþirilmesi de ayrý bir mu’cizedir. Asr-ý Saadette
birisi Hazret-i Peygambere (asm) gelir
ve “Ya Resulullah! Benim karným aðrýyor. Ne yapayým?”diye sorar. Resulullah
da “ Git, bal ye.” der. Karýn aðrýsý geçmeyen adama üç defa ayný tavsiyeyi yapar. O kiþi dördüncü sefer ayný þikâyet-
le geldiðinde “Senin karnýn yalancý. Allah ya lan söy le mez.” di ye î kaz e der.
Gerçekten balda, insanlar için þifa vardýr.
Bal üretiminde çalýþan diþi arýlarda
zehirli bir iðne de vardýr. Zor durumda
kalmadan arý onu kullanmaz. Kullandýðý zaman da onu geri çýkaramaz. Zira,
baðýrsaklarý parçalanýr ve ölür. O küçücük vücutta insanlar için þifa vesilesi olan bal imal edilirken, onun hemen yanýnda, arýnýn savunma silâhý olan zehir
de üretilmekte ve bu ikisi ayný gýdalardan ve ayný vücutta üretildiði halde birbirine karýþtýrýlmamaktadýr. Bu da bir
baþka mu’cizedir.
Basit sebeplerin, kör tesâdüfün ve þuursuz tabiatýn yapmasý mümkün olmayan ve hadsiz bir ilim, irâde, kudret ve
dik kat is te yen bu mu’ci ze ya ra tý lý þýn,
ayný anda ve yeryüzündeki bütün arýlarda ayný özelliði göstermesi, o Celâl sahibi Sanatkârýn hem varlýk ve birliðine en
muhteþem bir delil, hem de nihayetsiz
güzel olan isimlerine en parlak þahitlerdendir.
Ýþte, Allah hesabýna kâinata ve varlýklara bakýlýrsa aynýyla ibadet ve ilim, Allah hesabýna olmazsa dalâlet ve cehil olur. Kur’ân-ý Kerimin bu asýrda en parlak bir tefsiri olan Nur Risâlelerinin bize ka zan dýr dý ðý çok ci het ler den bi ri si
de, mahlûkata mânâ-yý harfiyle ve Allah
he sa bý na ba týr ma a lýþ kan lý ðý ve ül fe ti
ortadan kaldýrmasýdýr.
‘‘
O yaratýlmýþ varlýklardan
biri olan arýnýn yaratýlýþýnda öyle mu’cize cihetler
var ve vahdaniyet-i Ýlâhiyeye öyle þahitlik yapýyor
ki, uzun bir sûreye isim
olacak mertebeye yükselmiþ. Sûre-i Nahl, Arý
Sûresi demektir.
Nûr içinde yatanlar!
DOSTHANE
ALÝ RIZA AYDIN
[email protected]
ers günlerinden bir gün dü.Hem tâziye,
hem de dersti, beraber. Kalabalýk cemaate
dar geldi o an, mekân. Ama, gönül sýðýnca, elbet gövde de sýðar. Sýðdýk.
Gövdemiz de sýðdý, gönlümüze de sýðdýrdýk o
günü.
Bir ders okunup gitti, verilen ara bitti; ikinci ders
baþladý. Sükûn hâkim salonda, ses kesildi bir anda.
Ali Vapurlu, Mesnevî’den bir konuyu iþledi. O okudu, biz dinledik; vaktin nasýl geçtiðini bilmedik.
Hâne sahibi Adem Bey, aðabeyi Ahmet Özkan’ýn
mezarýndan bir olayý nakletti: Merhumun defnedildiði gece, mezarlýktan, önce mezar büyüklüðünde olan, daha sonra aðaç cesametine ulaþan bir ýþýk, bir
nûr görünmüþ. Çadýrlarda yaþayanlar heyecana bürünmüþ. O civarlara kurduklarý çadýrlarda konaklayan mevsimlik iþçiler, gece vakti gördükleri bu ahvali,
aralarýnda bulunan ve “hoca” namlý bilge kadýna
söylemiþler, o kadýnla birlikte o nûru izlemiþler. Ertesi gün bu haber, bütün köye yayýlmýþ. Ýnþaallah,
Rabb-ý Rahim, Ahmet’ten hoþnut olur.
Nurcularýn ölümünde olaðandýr böyle þey.
Hayatýna nûrlarý rehber eden insanlar, mematýnda
nûrlarla parlatýrlar makberi. Mezarda olduðu hâlde,
kendisini el’an hayatta bilen; kabrindeki meleklere
“Meyve” ile ders veren mes’ut mevtler çokçadýr.
Allah’ýn (cc) ihsaný bu!
Ali Vapurlu vakýayý dinledi, arkasýndan, hafif sesle
inledi! Devam etti dersine: “Kabir, âlem-i âhirete açýlan bir kapýdýr; arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptýr. Bütün dost ve sevgililer, o kapýnýn arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanýn
gelmedi mi? Ve onlara gidip onlarý ziyaret etmeye iþtiyakýn yok mu? Evet, vakit yaklaþtý.” 1 Bu son cümleden sonra baþý, kitaptan kalktý. Gözlüðün üstünden
bakan bir çift göz, karþýsýnda bulunan gözlerimle buluþtu.
Bana: “Vakit yaklaþtý, Ali Rýza!” dedi. Lâtif bir lâtifeden sonra, Mesnevî-i Nuriye’deki bu bölümün, vaktiyle, merhum Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin topraða
veriliþinden sonra merhum Doktor Sadullah Nutku
Aðabey tarafýndan iþtiyakla okunduðunu ve fakat onun da bir sene sonra vefat ettiðini nakletti. Derin bir
iç geçirerek:
“Þu hizmetler olmasa… insanýn ölesi geliyor!” dedi.
Ýmanlý bir kalp, sükûn bulmuþ bir ruh, ölümü düðün
bilmiþ, zahir!
Öylesi içtenlikle söyledi ki bu sözü, dünyada yoktu,
zerre kadar bir gözü. Demek, hayatýný hizmetine adamýþ, onunla var olmuþ; onunla hemhâl olmuþ.
Söylediði kelâmýn, mefhûm-ý muvâfýký bu. Biliyorum.Terütaze bir yaþtan bugünlere bir ömür, ile’l-ebet vakfolunup bu hizmete baþladý; fani oldu, dâvâsýnda taçlandý.
Tirmizi’de geçen bir hadiste, Efendimiz (asm):
“Allah’ýn rahmet eli cemaatle beraberdir” buyuruyor.
Hasenâtýn bulaþmasý, dualarýn ulaþmasý, cemaat
ruhuyla daha semeredar oluyor; þirket-i maneviye-i
hayriye ile de, yerlerini buluyor. Çünkü: “Birimiz
dünyada, birimiz âhirette, birimiz þarkta, birimiz
garbda, birimiz þimâlde, birimiz cenubda olsak; biz
yine beraberiz.” 2 Çünkü, mezkûr bu mânâ, paratoner hükmünde.
Ne gam!
Efendimiz (asm), Peygamberler, Üstadýmýz, saff-ý
evvel göçenler ve ondan sonra gidenler…
Þu an berzah bayram yeri gibidir!
Nûr içinde yatanlara muîn oluruz, belki…
D
Dipnotlar:
1- Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye, 207.
2- Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, 600.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
3
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
HA­BER
Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk
Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi
Mehmet KUTLULAR
Genel Müdür
Recep TAÞCI
Genel Yayýn Müdürü
Yayýn Koordinatörü
Kâzým GÜLEÇYÜZ
Abdullah ERAÇIKBAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
(Sorumlu)
Mustafa DÖKÜLER
Ýstihbarat Þefi
Mustafa GÖKMEN
Spor Editörü
Erol DOYRAN
Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK
Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.
HABERLER
Ter önleyici deodorantlar
tehlikeli olabiliyor
n NAMIK Kemal Üniversitesi Araþtýrma ve
Uygulama Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Burhan Turgut, ‘’Sýcak havalarda önemli bir mekanizma olan terlemenin
deodorantlarla engellenmesi vücut ýsýsýnýn
artmasýna sebep olmaktadýr. Böylece meydana gelebilecek güneþ çarpmasý, saðlýðý
risk grubunda bulunanlarda ölümle sonuçlanabilir’’ dedi. Turgut, hava sýcaklýðýnýn
arttýðý bu günlerde vücut ýsýsýnýn 36-37
santigrat derecede tutulmasý gerektiðini
söyledi. Bu ýsýnýn sabit tutulabilmesi için
vücudun terlemeye ihtiyaç duyduðunu ifade eden Turgut, ‘’Özellikle koltuk altý
ter önleyici deodorantlar böyle havalarda
çok zararlýdýr. Sýcak havalarda önemli bir
mekanizma olan terlemenin deodorantlarla engellenmesi vücut ýsýsýnýn artmasýna sebep olmaktadýr. Böylece meydana
gelebilecek güneþ çarpmasý, saðlýðý risk
grubunda bulunanlarda ölümle sonuçlanabilir’’ diye konuþtu. Tekirdað / aa
Haber Müdürü
Faruk ÇAKIR
Ankara Temsilcisi
Mehmet KARA
Reklam
Koordinatörü
Mesut ÇOBAN
Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)
655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92
09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515
24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:
(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:
29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03
36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:
004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni
Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya
Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.
Yayýn Türü: Yaygýn süreli
NAMAZ
VAKÝTLERÝ
ISSN 13017748
Hicrî:
3 Þaban
1431
Rumî:
2 Temmuz
1426
Ýller
Adana
Ankara
Antalya
Balýkesir
Bursa
Diyarbakýr
Elazýð
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Isparta
Ýmsak
3.41
3.33
4.00
3.55
3.47
3.16
3.16
3.00
3.44
3.32
3.56
Güneþ
5.24
5.25
5.42
5.46
5.40
5.02
5.03
4.52
5.35
5.15
5.41
Öðle
12.52
13.02
13.10
13.21
13.17
12.32
12.36
12.28
13.11
12.43
13.11
Ýkindi
16.40
16.56
16.58
17.15
17.11
16.22
16.28
16.22
17.05
16.32
17.01
Akþam
20.07
20.26
20.26
20.45
20.42
19.50
19.57
19.52
20.35
19.59
20.29
LYS sonuçlarý 10.30’da internette
ÜNÝVERSÝTE adaylarýnýn katýldýðý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarý bugün saat
10.30’dan itibaren internetten açýklanacak. Sýnavlarý düzenleyen Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi’nin (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, sýnav sonuçlarýna iliþkin bilgi
vermek amacýyla saat 10.00’da YÖK’te basýn
toplantýsý düzenleyecek. Adaylar, sýnav sonuçla-
rýný saat 10.30’dan itibaren http://lys.osym.gov.tr
ve http://lys2010.osym.gov.tr internet adreslerinden öðrenebilecekler. Sýnava giren ve sýnavý
geçerli sayýlan bütün adaylara LYS Sýnav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayýn
her testteki doðru ve yanlýþ cevap sayýsý, LYS
puanlarý ve baþarý sýralarý, OBP ve AOBP’leri,
yerleþtirme puanlarý ve baþarý sýralarý yer ala-
cak. Sýnav sonuç belgesinde bir adayýn yerleþtirmede kullanýlmayacak olan puanlarý yer almayacak. LYS’de 180 ve üzerinde puan alanlar, LYS puan türleri ile öðrenci alan lisans
programlarýný tercih yapmaya hak kazanacak.
Sýnavý kazanarak tercih listesi hazýrlayan adaylar, tercih formlarýný 26 Temmuz-6 Aðustos arasýnda teslim edecekler. Ankara / aa
Okul duvarlarý renklenecek
n YOZGAT’IN Boðazlýyan ilçesinde kaymakamlýk, okul aile birlikleri ile ‘Güzel
Okulum Güzel Duvarým’ projesi baþlattý.
Kaymakam Osman Kývanç, “Ýlçemizdeki
okullarýn bahçe duvarlarýna güzel bir görünüm kazandýrmak amacýyla böyle bir
proje baþlattýk. Ýlçe merkezindeki bütün
okullarýn bahçe duvarlarýný, binalara yakýþýr bir noktaya taþýyacaðýz. Ýlk olarak
Boðazlýyan Ana Okulu’nun duvarýný çirkin gö rü nü mün den kur tar dýk” de di.
‘Güzel Okulum Güzel Duvarým’ projesiyle okul bahçelerinin duvarlarýna görsel güzellik katacaklarýný belirten Kývanç,
pro je ye ha yýr se ver le rin de kat ký la rý ný
beklediklerini söyledi. Yozgat / cihan
Türk yoðurdundaki
Yunanlýya tazminat
n ÝSVEÇ'TE, ‘’Türk yoðurdu’’ adý altýnda üretilen yoðurdun kabý üzerinde fotoðrafý izinsiz kullanýldýðý gerekçesiyle tazminat talebinde bulunan 77 yaþýndaki Yunanlýnýn 160
bin avrodan fazla tazminat kazandýðý bildirildi. Lindahls süt ürünleri firmasý satýn alma
müdürü Tomas Axelsson, “bir anlaþma saðlandýðýný ve taraflar arasýnda imzalandýðýný,
Türk yoðurdu da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde söz konusu kiþinin resmini kullanabileceklerini” belirtti. Ýsveç genelinde satýlan ve büyük ilgi gören Türk yoðurdunun
kabýnýn üzerinde fotoðrafý bulunan Yunanlý,
Türk olarak tanýtýlmak istemediðini kaydederek, firma hakkýnda Yunanistan’da þikâyetçi olmuþtu. Stockholm / aa
Sekiz üniversite
daha kurulacak
n TBMM Genel Kurulunda, 7’si devlet, 1’i
vakýf olmak üzere 8 yeni üniversite kurulmasýný düzenleyen Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilât Kanununda deðiþiklik yapan tasarý, kabul edilerek yasalaþtý. Kanuna
göre, Ankara’da ‘’Yýldýrým Beyazýt’’, Bursa’da ‘’Bursa Teknik’’, Ýstanbul’da ‘’Ýstanbul
Medeniyet’’, Ýzmir’de ‘’Ýzmir Katip Çelebi’’,
Konya’da ‘’Konya’’, Erzurum’da ‘’Erzurum
Teknik’’ ve Kayseri’de ‘’Kayseri Abdullah
Gül’’ devlet üniversiteleri ile Antalya’da
‘’Uluslararasý Antalya Üniversitesi’’ vakýf üniversitesi kurulacak. Bu üniversiteler için
kadro ihdas edilecek. Bilkent Üniversitesinin adý ise ‘’Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi’’ olarak deðiþtirildi. Ankara / aa
Ýller
Ýstanbul
Ýzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Samsun
Þanlýurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
Lefkoþa
Ýmsak
3.42
4.05
3.20
3.30
3.47
3.10
3.26
2.59
3.00
3.27
3.58
Güneþ
5.38
5.52
5.17
5.18
5.33
5.07
5.09
4.55
4.47
5.25
5.36
Öðle
13.17
13.24
12.58
12.51
13.03
12.48
12.38
12.34
12.19
13.06
12.59
Ýkindi
17.13
17.16
16.55
16.43
16.53
16.45
16.27
16.31
16.11
17.03
16.44
Akþam
20.44
20.44
20.26
20.12
20.21
20.16
19.54
20.01
19.39
20.35
20.11
Yatsý
22.30
22.22
22.13
21.50
21.57
22.02
21.28
21.47
21.17
22.22
21.40
TAHLÝL
Paketin tahlili (2)
KÂZIM GÜLEÇYÜZ
[email protected]
nayasa paketinde yer alan maddeleri teker te ker de ðer len dir me ye bu gün de
devam ediyoruz.
* Madde 7: Greve katýlan iþçilerin ve sendikanýn
kasýtlý veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iþyerinde neden olduklarý maddî zarardan
sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasî amaçlý grev
ve lokavt, dayanýþma grevi ve lokavtý, genel grev ve
lokavt, iþyeri iþgali, iþ yavaþlatma, verim düþürme
ve diðer direniþlere iliþkin yasaklar kaldýrýlacak.
Sendikalar üzerindeki 12 Eylül kaynaklý baský ve
kýsýtlamalarý kýsmen kaldýracak bir düzenleme.
* Madde 8: TBMM Baþkanlýðýna baðlý olarak
‘Kamu Denetçiliði Kurumu’ (ombudsmanlýk)
oluþturulacak ve idarenin iþleyiþi ile ilgili þikâyetleri
inceleyecek. Kamu baþdenetçisi TBMM tarafýndan
gizli oyla ve 4 yýl için seçilecek. (Detaylarý kanunla.)
Bu maddeyle, yýllardýr bahsedildiði halde bir türlü hayata geçirilemeyen yeni bir “hak arama” müessesesi gündeme geliyor. Ýdarenin, yani devlet kurumlarýnýn tasarruflarýna dair þikâyetler yargýya
götürülmeden bu kuruma iletilerek çözüme baðlanmaya çalýþýlacak. Baþýna âdil, ehil ve uygun bir isim getirilir, kadrosu bu niteliklere sahip kiþilerden
oluþturulur ve iyi çalýþtýrýlabilirse, faydalý olabilir.
* Madde 9: Beyan ve eylemleriyle partisinin kapatýlmasýna sebep olan milletvekilinin vekilliðinin
de düþürülmesini öngören madde iptal ediliyor.
Parti kapatmayý zorlaþtýran madde Meclisteki ikinci tur oylamada düþtüðü için o tarafý eksik kalan
bir düzenleme. Ama öyle de olsa milletin seçtiði vekilin yargý kararýyla azledilmesi uygulamasýna son
verdiði için olumlu bir geliþme olarak görülmeli.
* Madde 10: (Meclis Baþkanlýðýna) Ýlk seçilenlerin
görev süresi iki yýl olarak belirlenirken, ikinci devre
için seçilenlerin görev süresinin o yasama döneminin sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.
Uygulamada zaman zaman yaþanan belirsizlik ve
tartýþmalarý bitirmeye yönelik teknik bir düzenleme.
* Madde 11: Yüksek Askerî Þûrânýn terfi iþlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayýrma hariç,
ordudan her türlü iliþik kesme kararlarýna karþý yargý yolu açýlýyor ve ayrýca, yargý yetkisinin, idarî eylem ve iþlemlerin “hukuka uygunluðunun denetimi” ile sýnýrlý olup, hiçbir surette “yerindelik denetimi” þeklinde kullanýlamayacaðý kuralý getiriliyor.
Yýllardýr ciddî maðduriyetlere yol açan YAÞ ihraçlarýna karþý yargý yolunun açýlmasý elbette ki olumlu bir düzenleme. Keza, yargýnýn idarî eylem
ve iþlemlerde hukuka uygunluk denetiminin ötesine geçip, kendisini idarenin yerine koyarak yerindelik denetimi yapmasýný önlemeye matuf kural da isabetli. Ama anayasaya bu kuralý koymanýn
uygulamada istenen sonucu verip vermeyeceði þu
aþamada soru iþareti. Anayasa, AYM’nin de “kendisini yasa koyucunun yerine koyarak” hüküm ihdas etmesini yasaklýyor, ama uygulama öyle mi?
* Madde 12: “Memurlarýn nitelik, atanma, görev,
yetki, hak, yükümlülük, aylýk, ödenek ve diðer özlük
iþleri kanunla düzenlenir” diyen fýkraya, “Ancak
mâlî ve sosyal haklara iliþkin toplu sözleþme hükümleri saklýdýr” þeklinde bir cümle ilâve ediliyor.
Uygulamada, dönem dönem deðiþmesi muhtemel toplu sözleþme hükümleri ile kanun arasýndaki uyumun nasýl saðlanacaðý þimdilik belirsiz.
* Madde 13: Memurlar hakkýnda verilen disiplin
cezasý kararlarý için yargýya gitme yolu açýlýyor.
Bu düzenleme, memurlarýn aldýðý uyarý ve kýnama cezalarýyla sýnýrlý. Bunlara muhatap olan
memurlar iptali için mahkemeye baþvurabilecek.
* Madde 14: Hakim ve savcýlarýn denetimini
düzenleyen madde deðiþtirilerek, metin “adalet
hizmetlerinin denetimi” baþlýðý altýnda sadeleþtiriliyor ve Adalet Bakanlýðýnýn rolü azaltýlýyor.
Burada da detaylarý ilgili kanuna havale edilen
“teknik” bir düzenleme söz konusu ve sadece bu
maddeye bakýlýrsa, Adalet Bakanlýðýnýn denetimdeki rolü azalmýþ gibi görünüyor, ama sýrasý gelince üzerinde duracaðýmýz gibi, HSYK ile ilgili maddede getirilen deðiþiklikler aksi yönde bir kanaat
oluþturabilecek nitelikte. Uzmanlarýnca tahlil edilerek açýklýða kavuþturulmasý gereken bir konu.
Maddelere yarýn da devam edelim.
A
Konya’da kaza:
4 ölü, 3 yaralý
n KONYA’DA, gurbetçi minibüsüyle yað
tankerinin çarpýþmasý sonucu 4 kiþi öldü, 3
kiþi yaralandý. Nevzat Bayram idaresindeki
42 ALB 61 plâkalý tanker, Ankara yolu Pýnarbaþý Kavþaðý’nda, Mehmet Baþlamýþ (20)
yönetimindeki yabancý plâkalý minibüsle
çarpýþtý. Kazada, minibüste bulunan Ömer
Baþlamýþ (48), Sultan Baþlamýþ (48) ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kiþi öldü. Yaralanan
sürücüler Mehmet Baþlamýþ ve Bayram ile
kimliði belirlenemeyen 1 kiþi, Konya’daki
çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. Konya / aa
Yatsý
21.41
22.08
21.59
22.26
22.24
21.27
21.35
21.34
22.16
21.34
22.05
Yük taþýmacýlýðýndaki ceza uygulamasýnda kademeli sisteme geçildi. Taþýma sýnýrýný aþanlarda yola verilen zarar dikkate alýnacak.
Yollardaki aþýrý yüke
kademeli ceza geliyor
KARAYOLLARINDA AZAMÎ AÐIRLIÐIN ÜZERÝNDE YÜK TAÞIYAN ARAÇLARA, FAZLA YÜKÜN AÐIRLIÐINA GÖRE ''KADEMELÝ'' CEZA UYGULANACAK.
TBMM’DE 25 Haziranda kabul edilen Karayollarý Genel Müdürlüðünün Teþkilât
ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 36’ncý
maddesiyle Karayollarý Trafik Kanununun 65’inci maddesi deðiþtirildi ve yük taþýmacýlýðýndaki ceza uygulamasýnda ‘’kademeli’’ sisteme geçildi. Deðiþiklikten önce mevcut Karayollarý Trafik Kanunu uygulamasýnda, yüzde 5 tartý toleransý ile
birlikte taþýma sýnýrýný 10 kilogram ile 20
ton aþanlar arasýnda bir fark bulunmuyordu. Ayrýca yola verdiði zarar oranýna
bakýlmaksýzýn, taþýma sýnýrý üstünde yük
alýnmasý veya taþýma sýnýrý aþýlsýn/aþýlmasýn dingil aðýrlýklarýný aþacak þekilde yüklenmesi halinde iþletenlere bin 321 TL ve
gönderenlere 2 bin 644 TL, azamî toplam
aðýrlýklarý dikkate almayarak yükleme yapanlara ise 2 bin 763 TL ceza uygulanýyordu. Kabul edilen kanunla birlikte kademeli ceza uygulamasýna geçildi. Buna
göre, taþýma sýnýrýný aþanlara yola verdikleri zarar dikkate alýnarak ceza uygulanacak. Ayrýca, iþletene ve gönderene farklý
ceza uygulamasýndan vazgeçilerek, ayný
kademeli ceza kesilecek. Ankara / aa
CEZALAR
KARAYOLLARI Genel Müdürlüðünün Teþkilât ve
Görevleri Hakkýnda Kanunun 36’ncý maddesiyle deðiþtirilen 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanuna uymayarak, azamî yüklü aðýrlýðýn/izin verilen azamî
yüklü aðýrlýðýn aþýlmasý halinde iþleten ve gönderenlere ayrý ayrý uygulanacak kademeli cezalar þöyle:
l Yüzde 10 fazlasýna kadar yüklemelerde 500 TL,
l Yüzde 15 fazlasýna kadar yüklemelerde 1000 TL,
l Yüzde 20 fazlasýna kadar yüklemelerde 1500 TL,
l Yüzde 25 fazlasýna kadar yüklemelerde 2 bin TL,
l Yüzde 25’in üzerinde fazla yüklemelerde 3 bin TL.
Güneydoðuda çöl sýcaklarý
GÜNEYDOÐU Anadolu Bölgesi’nde son günlerde
yaþanan çöl sýcaklarý hayatý olumsuz etkiliyor.
Bölge genelinde özellikle son bir hafta içerisinde
sýcaklýklarda 7-8 derece artýþ oldu. Baþta tarým
arazileri olmak üzere açýk alanlarda çalýþanlar
büyük sýkýntý yaþýyor. Bu arada þehirler arasý yük
taþýyan kamyon ve týr sürücüleri de sýcaklýk
dolayýsýyla gündüz yerine gün batýmýyla birlikte
seyahat etmeyi tercih ediyor. Yüksek sýcaklýk sebebiyle bölge genelinde klima satýþlarýnda çok büyük
artýþ oldu. Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Namýk
Kemal Kubat, vatandaþlarýn sýcaklýðýn yoðun
olduðu saatlerde dýþarý çýkmamasýna özen göstermesini isteyerek, zorunlu olmadýðý sürece hasta,
yaþlý ve çocuklarýn 11.00 ile 15.00 saatleri arasýnda
dýþarý çýkmamasý gerektiðini söyledi. Ýl Saðlýk
Müdürü Kubat, þöyle konuþtu: ‘’Özellikle sýcak
çarpmalarýna karþý dikkatli olunmalý. Sýcak çarpmalarýnda kiþiler önce serin ve gölge bir yere alýnmalý, baþý ve vücudu ýslatýlmak sureti ile serinletilmelidir. Bilinç bulanýklýðý olan hastalar
hemen en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmelidirler. Aþýrý sýcak havalarda hafif ve sulu
gýdalarýn seçilmesi kýzartma ve aþýrý yaðlý besinler
yerine, taze sebze ve meyvelere aðýrlýk verilmesi
gerekmektedir. Ayrýca tüm vatandaþlarýn bol bol
su tüketmesini tavsiye ediyoruz.’’ Diyarbakýr / aa
Ormanlara giriþ yasaðý erkene alýnýyor
MUÐLA Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, Muðla ve Aydýn valileri ile görüþerek Aðustos ayýnda uygulanan ormanlara giriþ yasaðýnýn erken bir tarihe alýnabileceðini söyledi.
Meteorolojik verilerin orman yangýnlarý açýsýndan riskli bir sürece girmesiyle Muðla Orman Bölge Müdürlüðü’nde bütün ekipler alarm haline geçirildi. Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, Muðla Orman Bölge Müdürlüðü’nde 58 gözetleme kulesinden 24
saat ormanlarýn gözetlendiðini belirterek, ‘’Muðla ve Aydýn valileriyle görüþerek Aðustos
ayýnda uygulanan ormanlara giriþ yasaðý erkene alýnabilir’’ dedi. Aydýn, orman yangýnlarý
açýsýndan çok hassas bir döneme girdiklerine iþaret ederek, ‘’Marmaris, Bodrum ve Milas
gibi kritik bölgeler kameralarla gözleniyor. Önümüzdeki haftanýn meteorolojik verileri orman yangýnlarý açýsýndan çok riskli bir dönem olduðunu gösteriyor. Hava sýcaklýðý artýyor,
karayel ve poyrazla birlikte nem oraný düþüyor’’ diye konuþtu. Muðla / aa
SiyahMaviKýrmýzýSarý
4
FARK
Sonra da
güvenmemizi
bekliyorlar!
FARUK ÇAKIR
[email protected]
ün­ya­ca­ta­ný­nan­bir­i­þ­a­da­mý­nýn,­“Müþ­te­ri­le­ri­min­ ‘gü­ven’i­ni­ kay­bet­mek­ten­se,­ ser­ma­ye­mi­kay­bet­me­yi­ter­cih­e­de­rim”­an­la­mýn­da­ki
sö­zü­çok­meþ­hur­dur.­Bu­ve­bu­na­ben­zer­tes­bit­ler
sa­de­ce­ti­ca­rî­ha­yat­i­çin­de­ðil,­di­ðer­sa­ha­lar­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­ler­i­çin­de­ge­çer­li­dir.
El­bet­te­ ay­ný­ de­ðer­len­dir­me­le­ri­ si­ya­set­çi­ler­ i­çin
de­ya­pa­bi­li­riz.­Mil­le­tin­gü­ve­ni­ni­kay­be­den­bir­si­ya­set­çi,­a­mi­ya­ne­ta­bir­le­“að­zýy­la­kuþ­tut­sa”­bir­i­þe
ya­rar­mý?­Ta­rih,­her­ko­nu­da­‘gü­ven’­kay­be­den­le­rin­be­li­ni­doð­rul­ta­ma­dý­ðý­na­þa­hit­tir.
Doð­ru­luk­la­rý­ken­di­le­rin­den­men­kul­a­raþ­týr­ma­la­ra
gö­re­‘en­gü­ve­ni­lir­ku­rum’lar­lis­te­sin­de­ek­se­ri­yet­le­bi­rin­ci­gös­te­ri­len­TSK­a­dý­na­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­lar­da­mi­hen­ge­vu­rul­ma­lý.­Ma­lûm,­Tür­ki­ye­gün­de­mi­ni­u­zun
sü­re­meþ­gul­e­den­bir­“ýs­lak­im­za”­tar­týþ­ma­sý­var­dý.
Bu­na­gö­re­bir­‘dar­be’­pla­ný­ya­pýl­mýþ­ve­bu­plan,­bir­al­bay­ta­ra­fýn­dan­im­za­lan­mýþ­tý.­Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný
bel­ki­de­on­de­fa,­bu­im­za­nýn­‘sah­te­ve­uy­du­rul­muþ’
ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­a­çýk­la­ma­lar­yap­mýþ­tý.­On­la­ra
gö­re­bu­‘bel­ge’nin­hu­ku­kî­bir­de­ðe­ri­yok­tu­ve­mak­sat,
“Mil­le­tin­TSK’ya­gü­ve­ni­ni­sars­mak”tan­i­ba­ret­ti.
Pe­ki,­bü­gün­kü­man­za­ra­ya­ba­ka­lým:­Dü­ne­ka­dar
in­kâr­e­di­len­‘ýs­lak­im­za­lý­bel­ge’yi­as­ke­rî­sav­cý­lýk­da
‘doð­ru’­ka­bul­et­miþ,­fa­kat­bel­ge­nin­mak­sa­dý­ko­nu­sun­da­fark­lý­de­ðer­len­dir­me­le­ri­var.­As­ke­rî­sav­cý­lý­ða­gö­re­bel­ge,­‘TSK’nýn­i­ti­ba­rý­ný­ze­de­le­me­yi’­he­def
al­mýþ.­(Mil­li­yet,­14­Tem­muz­2010)
Ay­ný­bel­ge­i­le­il­gi­li­o­la­rak­si­vil­sav­cý­lýk­çok­ön­ce­den­tes­bi­ti­ni­yap­mýþ­ve­“Dar­be­ye­ze­min­ha­zýr­la­ma”
o­la­rak­ a­çýk­la­mýþ­tý.­ Or­ta­da­ bi­ri­nin­ ‘be­yaz’­ de­di­ði­ne
di­ðe­ri­nin­‘si­yah’­de­di­ði­cid­dî­bir­du­rum­var.­Çe­liþ­ki­ler­ sa­de­ce­ bu­nun­la­ da­ sý­nýr­lý­ de­ðil.­ As­ke­rî­ sav­cý­lýk,
Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­i­le­de­çe­liþ­miþ.­Çün­kü­as­ke­rî
sav­cý­lýk­‘bel­ge’yi,­ha­zýr­la­yan­al­ba­yýn­med­ya­ya­sýz­dýr­dý­ðý­ný­be­lir­tir­ken,­Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­bu­‘sýz­dýr­ma’yý­po­li­sin­yap­tý­ðý­ný­söy­le­miþ­ti.­(Agg.)
Sa­de­ce­bir­ör­nek­te­bi­le­üç­beþ­çe­liþ­ki­ya­þa­nýr­sa­mil­let­bu­ku­rum­la­ra­na­sýl­gü­ven­sin?­
Bu­ha­di­se­nin­te­me­lin­de­‘ýs­lak­im­za’­var­dý.­Ýd­di­a­ya
gö­re­‘suç­un­su­ru­o­lan­bel­ge’de­ki­ýs­lak­im­za­‘sah­te’­i­di.
Ö­nü­ne­ge­len­bu­nu­i­le­ri­sü­rüp,­dar­be­plan­la­rý­ný­in­kâr
et­ti­ler.­Mil­le­ti­bu­nok­ta­da­i­nan­dýr­mak­i­çin­mah­ke­me
sa­lo­lu­na­‘im­za­ma­ki­na­sý’­bi­le­gö­tü­rül­dü.­Þim­di­i­se­‘ýs­lak­im­za’nýn­in­kâ­rýn­dan­vaz­ge­çil­di­ði­an­la­þý­lý­yor.
Top­rak­tan­çý­kan­‘lav’­si­lâh­la­rý­na­‘bo­ru’­di­ye­tah­fif,
dar­be­plan­la­rýn­da­ki­‘ýs­lak­im­za’la­rý­in­kâr,­‘pi­mi­çe­ki­le­rek­as­ke­rin­e­li­ne­ve­ri­len­el­bom­ba’sýn­da­in­kâr,­in­kâr,­in­kâr...­Za­man­geç­tik­çe­bü­tün­bu­in­kâr­la­rýn
yan­lýþ­ol­du­ðu­ve­ak­si­id­di­a­la­rýn­doð­ru­ol­du­ðu­nun
or­ta­ya­çýk­ma­sý...­Bü­tün­bun­la­ra­rað­men­mil­le­tin­bu
ku­rum­la­ra­ve­on­la­rý­tem­sil­e­den­le­re­i­nan­ma­sý,­gü­ven­me­si­bek­le­ni­yor.­Bun­ca­söz­le­rin­doð­ru­çýk­ma­ma­sý­gü­ve­ni­de­vam­et­ti­re­bi­lir­mi?
Ye­ri­ gel­dik­çe­ tek­rar­lý­yo­ruz:­ Her­kes­ ha­ta­ ya­pa­bi­lir.­Ö­nem­li­o­lan­‘ha­ta’lar­da­ýs­rar­et­me­mek,­bun­lar­dan­ders­al­mak­ve­doð­ru­or­ta­ya­çý­kýn­ca­da­o­na
dört­ el­le­ sa­rýl­mak­týr.­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­ e­den­le­rin
bu­nun­ tam­ ak­si­ne­ dav­ran­ma­sý­ i­na­nýn­ in­sa­ný­ çok
ü­zü­yor.­Böy­le­yap­mak­la­hem­i­ti­bar­la­rý­ný­kay­be­di­yor­lar,­hem­de­i­nan­dý­rý­cý­lýk­la­rý­ný...
Her­a­dým­da­bü­yük­‘lâf’la­rýn­i­çi­nin­boþ­çýk­tý­ðý­ný­gö­ren­mil­let,­bu­söz­le­ri­sarf­e­den­le­re­gü­ve­nir­mi?­
D
Kürt sorunu uzlaþý
yolu ile çözülmeli
nRUSYA Kü­re­sel­leþ­me­ve­ Sos­yal­Ha­re­ket­ler­Ens­ti­tü­sü
(IG­SO)­ Mü­dü­rü­Bo­ris­Ka­gar­lits­ki,­Kürt­so­ru­nu­ve­PKK
te­rör­ör­gü­tü­i­le­il­gi­li­ö­nem­li­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­Ba­ðým­sýz­Kür­dis­tan’ýn­ku­rul­ma­sý­nýn­ar­týk­ha­yal­ol­du­ðu­nu­de­ðer­len­di­ren­Rus­uz­man,­PKK­te­rör­ör­gü­tü­nün
çýk­ma­za­gir­di­ði­ni,­Kürt­so­ru­nu­nun­da­ba­rýþ­çýl­yol­lar­la
çö­zül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Rus­ya’da­sol­dü­þün­ce­nin
ön­de­ge­len­i­sim­le­rin­den­o­lan­Sos­yo­log­Ka­gar­lits­ki,­­Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­Kürt­nü­fu­sun­ar­týk­sa­de­ce­gü­ney­do­ðu­da
ya­þa­ma­dý­ðý­ný­Ýs­tan­bul­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­ken­te
Kürt­le­rin­göç­et­ti­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­“An­ka­ra,­Kür­dis­tan’ýn
ku­rul­ma­sý­ný­ka­bul­et­se­bi­le­Tür­ki­ye’nin­di­ðer­kent­le­ri­i­le
kay­naþ­mýþ­Kürt­ler­ne­ya­pa­cak?­Bu­nun­ay­rýþ­ma­sý­ar­týk
müm­kün­de­ðil.­Te­rö­rün­so­ru­nun­çö­zü­mü­ne­kat­ký­sað­la­ma­dý­ðý­gö­rül­dü.­PKK­te­rö­rü­stra­te­jik­bir­çýk­ma­za­gir­di.
Ýr­lan­da­ör­ne­ði­ni­dik­ka­te­al­mak­la­zým.­Es­ki­te­rö­rist­ler
þim­di­par­la­men­to­da­yer­le­ri­ni­a­lýp,­ka­ri­yer­i­çin­uð­ra­þý­yor.
Ku­zey­Ýr­lan­da’da­ar­týk­pat­la­ma­lar­yok.­Es­ki­sol­ve­sað­te­rö­rist­ler­Lon­dra’dan­ge­len­büt­çe­le­ri­pay­laþ­mak­i­çin­uð­ra­þý­yor”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du.­­Moskova / cihan
T.C. ÝSTANBUL 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ÝLAN METNÝDÝR
2010 - 67
Mahkememizce verilen 09.06.2010 tarih ve 2010 - 67 esas,
2010 - 168 karar sayýlý karar uyarýnca davanýn kabulu ile, Ýstanbul
ili, Beþiktaþ ilçesi, Gayrettepe Mahallesi, Cilt No. 8, Hane No: 329,
BSN: 5'de nüfusa kayýtlý, Süleyman - Muriban kýzý, 20321192628
T.C. kimlik No.lu 13.12.1970 d.lu, BEHÝYE MEYTAP IÞIN'ýn nüfusta
yazýlý "BEHÝYE" isminin SÝLÝNMESÝNE, "MEYTAP" adýnýn
"MEHTAP" olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþtir.
3.þahýslara duyurulur.
B: 48823
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
HA­BER
Abdullah Gül: Herkes fikrini
söyleyecek, halk karar verecek
CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­12­Ey­lül’de­ya­pý­la­cak­re­fe­ran­dum­i­le­il­gi­li,­“Halk
ne­der­se­o.­Her­kes­fik­ri­ni­söy­le­ye­cek,­si­ya­sî
par­ti­ler­gö­rüþ­le­ri­ni­hal­ka­su­na­cak­lar,­halk­da
ka­rar­ve­re­cek”­de­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,
ge­çen­yýl­Tür­ki­ye’yi­zi­ya­ret­e­den­Slo­ven­ya
Cum­hur­baþ­ka­ný­Da­ni­lo­Türk’ün­dâ­ve­ti­ne­de­niy­le­Slo­ven­ya’ya­res­mi­bir­zi­ya­ret­te­bu­lu­na­cak.­Slo­ven­ya’ya­git­mek­ü­ze­re­E­sen­bo­ða
Ha­va­a­la­ný’na­ge­len­Gül,­bu­ra­da­dü­zen­le­di­ði
ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­zi­ya­re­ti­nin­Slo­ven­ya­i­le­i­liþ­ki­le­re­iv­me­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðý­ný
söy­le­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül­a­çýk­la­ma­sýn­da
þun­la­ra­yer­ver­di:­“Slo­ven­ya­her­a­lan­da­i­yi­i­liþ­ki­le­re­sa­hip­ol­du­ðu­muz­dost,­müt­te­fik­AB
ü­ye­si­bir­ül­ke­dir.­Slo­ven­ya­ül­ke­mi­zin­AB’ye
ka­tý­lým­sü­re­ci­ne­ver­mek­te­ol­du­ðu­sa­mi­mî
des­te­ði­çe­þit­li­plat­form­lar­da­di­le­ge­tir­mek­ten
ka­çýn­ma­mak­ta­dýr.­Ö­nem­li­nok­ta­AB’ye­ü­ye­-
lik­sü­re­cin­de­sa­de­ce­res­mi­ma­kam­lar­ta­ra­fýn­dan­de­ðil­Slo­ven­ya­hal­ký­ta­ra­fýn­dan­des­tek­le­ni­yor.­Slo­ven­ya­i­le­e­ko­no­mik­ve­ti­ca­rî­i­liþ­ki­ler­de­ö­nem­li­i­ler­le­me­ler­kay­de­dil­miþ­tir.­Ö­zel­lik­le­kar­þý­lýk­lý­ya­tý­rým­la­rý­art­týr­ma­mýz­ge­rek­mek­te­dir.­Zi­ya­re­tim­Slo­ven­ya­i­le­i­liþ­ki­le­ri­mi­ze­iv­me­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­na­i­nan­mak­ta­yým.”
A­çýk­la­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­da­ce­vap­la­yan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­12
Ey­lül­de­ya­pý­la­cak­re­fe­ran­dum­ön­ce­sin­de­‘’e­vet’’­ve­‘’ha­yýr’’­cep­he­le­ri­nin­bel­li­ol­du­ðu­nu,
boy­kot­çað­rý­la­rý­ya­pýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­bir­ga­ze­te­ci­nin­‘’Ge­nel­tab­lo­o­la­rak­siz­bu­du­ru­mu
na­sýl­de­ðer­len­di­ri­yor­su­nuz?’’­so­ru­su­nu,­‘’Hal­ka­kal­mýþ­bir­þey­ar­týk.­Oy­pu­su­la­la­rý­ba­sýl­mýþ,
da­ðý­tý­mý­da­ya­pý­lý­yor.­Halk­ne­der­se­o.­Her­kes
fik­ri­ni­söy­le­ye­cek,­si­ya­sî­par­ti­ler­gö­rüþ­le­ri­ni
hal­ka­su­na­cak­lar,­halk­da­ka­rar­ve­re­cek’’­þek­lin­de­ce­vap­la­dý.­Ankara / aa / cihan
Bakan Davutoðlu: Ermenistan’la
olan süreç sona ermedi
DIÞÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­Er­me­nis­tan’la­ ha­zýr­la­nan­ pro­to­kol­le­rin­ im­za­lan­ma­sýy­la­ sü­reç­ so­na­ er­me­di­ði­ni­ be­lir­te­rek,
pro­to­kol­le­re­i­liþ­kin­ni­haî­ka­ra­rýn­Mec­lis’e­a­it­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­DSP­Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­l i­ Sü­l ey­m an­ Ya­ð ýz’ýn,­ Baþ­b a­k an­ Re­c ep
Tay­y ip­ Er­d o­ð an’a­ yö­n elt­t i­ð i­ Er­m e­n is­t an
Pro­to­ko­lü­i­le­il­gi­li­ya­zý­lý­so­ru­ö­ner­ge­si­ni­ce­vap­la­yan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Da­vu­toð­lu,­Gü­ney
Kaf­kas­ya­böl­ge­sin­de­ka­lý­cý­bir­ba­rýþ­ve­is­tik­ra­ra­ ka­vuþ­ma­sý­ i­çin,­ Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan­ i­liþ­ki­le­rin­de­ki­ nor­mal­leþ­me­nin­ ye­ter­li­ ol­ma­ya­ca­ðý­ný­ve­A­zer­bay­can­i­le­Er­me­nis­tan­a­ra­sýn­da­ki­ ih­ti­lâ­fýn­ çö­zü­mü­ i­çin­ de­ so­mut­ a­dým­la­rý­nýn­a­týl­ma­sý­nýn­ge­rek­li­li­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Tür­ki­ye­–­Er­me­nis­tan­i­liþ­ki­le­rin­de­ya­þa­na­cak­ o­lum­lu­ yön­de­ki­ ge­liþ­me­le­rin,­ A­zer­bay­can­ ve­ Er­me­nis­tan­ a­ra­sýn­da­ yü­rü­tü­len
mü­za­ke­re­le­re­de­o­lum­lu­et­ki­e­de­ce­ði­nin­al­tý­ný­çi­zen­Da­vu­toð­lu,­Tür­ki­ye­–­Er­me­nis­tan
Genelkurmay,
profesyonel ordu
için çalýþýyor
MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL, PROFESYONEL ASKERLÝKLE ÝLGÝLÝ KONUNUN
ASKERÎ YÖNÜNÜN GENELKURMAY BAÞKANLIÐI, HUKUKÎ YÖNÜNÜN DE MÝLLÎ
SAVUNMA BAKANLIÐI TARAFINDAN ÇALIÞILDIÐINI BÝLDÝRDÝ.
MÝLLÎ Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül,­pro­fes­yo­nel­ as­ker­lik­le­ il­gi­li­ ko­nu­nun­ as­ke­rî
yö­nü­nün­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý,­hu­ku­kî
yö­nü­nün­de­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Ba­kan­ Gö­nül,
Pa­kis­tan­ Ýs­lâm­ Cum­hu­ri­ye­ti­ Fe­de­ral­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný­ Ah­mad­ Mukh­tar’ý­ ka­bu­lün­de­ ga­ze­te­ci­le­rin­ so­ru­la­rý­ný­ ce­vap­la­dý.
Bir­ ga­ze­te­ci­nin,­ Baþ­ba­kan­ Re­cep­ Tay­yip
Er­do­ðan’ýn­ DSP­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ma­sum
Tür­ker’i­ zi­ya­re­ti­ sý­ra­sýn­da­ Tür­ker’e­ pro­fes­yo­nel­ or­du­ ça­lýþ­ma­la­rý­ hak­kýn­da­ bil­gi
ver­di­ði­yö­nün­de­ha­ber­le­rin­çýk­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­bu­ko­nu­da­ki­ge­liþ­me­le­ri­sor­ma­sý­ü­ze­ri­ne­ Gö­nül,­ þun­la­rý­ söy­le­di:­ ‘’Pro­je­ ü­ze­rin­de­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ ça­lý­þý­yor.
Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ça­lýþ­ma­la­rý­bi­-
ze­ in­ti­kal­ et­me­di­ a­ma­ bi­zim­ ar­ka­daþ­la­rý­mýz­da­hu­ku­kî­ta­ra­fý­ný­ça­lý­þý­yor.­Ha­len­e­li­miz­de­ uz­man­ er­baþ,­ uz­man­ on­ba­þý­ sta­tü­sü­nü­dü­zen­le­yen­bir­ka­nun­var.­Bu­nun­i­çin­de­ mi­ çö­ze­bi­li­riz?­ Yok­sa­ ye­ni­ bir
ka­nun­ mu­ çý­ka­rýl­ma­sý­ ge­re­kir?­ Bu­nu­bi­zim­ar­ka­daþ­lar­ça­lý­þý­yor.­As­ker­lik­yö­nü­nü­de,­na­sýl­o­la­cak­lar,­ na­sýl­ ye­ti­þe­cek­ler,­ han­gi
e­ði­tim­ ku­ru­luþ­la­rýn­da­ bun­la­rý­ ne­ ka­dar­ za­man­da­ e­ði­te­bi­li­riz,­ gi­bi­ hu­sus­la­rý­ da
Ge­nel­kur­may­ ça­lý­þý­yor.­ Ü­mit­e­de­rim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­m ý­z a­ en­ ký­s a­ za­m an­d a
bil­gi­arz­e­de­cek­bir­nok­ta­ya
ge­li­riz.’’­­Ankara / aa
Davet
Vali Türker: Terör saldýrýsý
olarak düþünüyoruz
HAKKARÝ Va­li­si­Mu­am­mer­Tür­ker,­o­lay­il­gi­li,­‘’Te­rör
sal­dý­rý­sý­o­la­rak­dü­þü­nü­yo­ruz,­in­ce­le­me­ya­pýl­dýk­tan­son­ra­net­le­þe­cek’’­de­di.­Ba­zý­ge­zi­ve­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­mak­ü­ze­re­Yük­se­ko­va­il­çe­si­ne­ge­len­Va­li­Tür­ker,­uz­man­ça­vuþ­Ya­sin­Ak’ýn,­il­çe­mer­ke­zin­de­uð­ra­dý­ðý­si­lâh­lý
sal­dý­rý­so­nu­cu­öl­me­siy­le­il­gi­li­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný
ce­vap­la­dý.­Va­li­Tür­ker,­o­lay­la­il­gi­li­e­lin­de­þu­an­da­ye­ter­li­ve­ri­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Te­rör­sal­dý­rý­sý­o­la­rak
dü­þü­nü­yo­ruz.­Ýn­ce­le­me­ya­pýl­dýk­tan­son­ra­net­le­þe­cek.
O­lay­þu­an­da­in­ce­le­me­a­þa­ma­sýn­da.­Bu­ne­den­le­net­bir
þey­söy­le­me­im­ka­ný­mýz­yok’’­de­di.­­Yüksekova / aa
ÝZMÝR
Mehmet Kutlular Abinin de katýlacaðý Geleneksel Ýzmir -Gölcük Ödemiþ
Kýr Sohbet Pikniðine tüm okuyucularýmýz davetlidir.
Tarih: 18 Temmuz 2010 Pazar
Saat: 10.00
Tel : (0 532) 222 06 35 - (0 506) 492 06 33
Davet
KIRÞEHÝR
Geleneksel Kýrþehir mezunlarý ve aile pikniði, Gazetemiz Yönetim Kurulu
üyesi Ali Vapur ile gazetemiz Yazarý Cevher Ýlhan'ýn katýlýmlarýyla yapýlacaktýr. Bütün Kýrþehir mezunlarý ile çevre il ve ilçeleri Yeni Asya Okuyucularý
davetlidir.
Yer : Güzler Park, piknik alaný - KIRÞEHÝR
Tarih: 18 Temmuz 2010 Pazar
Saat: 10.00
Tel : (0 543) 888 66 77 - (0 533) 685 23 24
HA­BER­LER
Konya’da trafik kazasý:
5’i asker 6 kiþi yaralandý
nKONYA'DA as­ke­ri­per­so­ne­li­ta­þý­yan­a­ra­ca­baþ­ka­bir­o­to­mo­bi­lin­çarp­ma­sý­so­nu­cu­ 5’i­ rüt­be­li­ as­ker,­ 6­ ki­þi­ ya­ra­lan­dý.
Ka­za,­ An­ka­ra­ Yo­lu­ 3.­ A­na­ Jet­ Üs­ Ko­mu­tan­lý­ðý­ Kav­þa­ðý­ ya­kýn­la­rýn­da­ mey­da­na­ gel­di.­ Ra­ma­zan­ E­mek’in­ kul­lan­dý­ðý
42­SH­424­pla­ka­lý­o­to­mo­bil,­A­dem­Al­yüz­i­da­re­sin­de­ki­42­U­7524­pla­ka­lý­o­to­mo­bi­le­çarp­tý.­Ka­za­da,­Al­yüz’ün­kul­lan­dý­ðý­o­to­mo­bi­lin­ar­ka­kol­tu­ðun­da­ki­3.­A­na­Jet­Üs­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­3­rüt­be­li­ as­ker­ bu­lun­duk­la­rý­ kol­tuk­ta­ sý­kýþ­tý.
O­lay­ye­ri­ne­ge­len­3.­A­na­Jet­Üs­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­çok­sa­yý­da­as­ke­ri­per­so­nel­ar­ka­daþ­la­rý­ný­sý­kýþ­týk­la­rý­yer­den­u­zun­uð­raþ­lar­so­nu­cu­kur­ta­ra­bil­di.­Kon­ya’da­ki­çe­þit­li­has­ta­ne­le­re­kal­dý­rý­lan­ya­ra­lý­lar­dan­ i­ki­si­nin­ du­ru­mu­nun­ a­ðýr­ ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­­Konya / cihan
6 ayda 161 PKK’lý
teslim oldu
Uzman çavuþ saldýrý kurbaný
HAKKÂRÝ'NÝN Yük­se­ko­va­il­çe­sin­de­gö­rev­li­bir­uz­man­ça­vuþ,­il­çe­mer­ke­zin­de­uð­ra­dý­ðý­si­lâh­lý­sal­dý­rý
so­nu­cu­öl­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­dün­sa­bah­07.30
sý­ra­la­rýn­da­Yük­se­ko­va­21.­Jan­dar­ma­Sý­nýr­Tu­gay
Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­Uz­man­Ça­vuþ­Ya­sin­Ak
(33),­Cen­giz­To­pel­Cad­de­si’nde­ki­bir­o­te­lin­ö­nün­de
kim­li­ði­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­ki­þi­ya­da­ki­þi­le­rin­si­lâh­lý­sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­dý.­Sal­dý­rý­so­nu­cu­a­ðýr­ya­ra­la­nan­Uz­man­Ça­vuþ­Ak,­am­bu­lans­la­Yük­se­ko­va­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Uz­man­Ça­vuþ­Ak,­mü­da­ha­le­ye­rað­men­kur­ta­rý­la­ma­ya­rak­ve­fat­et­ti.­Os­ma­ni­ye­nü­fu­su­na­ka­yýt­lý­ol­du­ðu­bil­di­ri­len­Ak’ýn­ce­na­ze­si­nin,­ya­pý­lan­o­top­si­nin­ar­dýn­dan­mem­le­ke­ti­ne­gön­de­ri­le­ce­ði­be­lir­til­di.­O­la­yýn­ar­dýn­dan­Ýl­çe­Em­ni­yet
Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­ge­niþ­çap­lý­in­ce­le­me­baþ­lat­tý.­
nor­mal­leþ­me­sü­re­cin­de­sað­la­nan­i­ler­le­me­ye
pa­ra­lel­ o­la­rak­ son­ dö­nem­de­ A­zer­bay­canEr­me­nis­tan­dev­let­baþ­kan­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­gö­rüþ­me­sü­re­ci­nin­de­hýz­ka­zan­dý­ðý­ný­kay­det­ti.
Da­vu­toð­lu,­Er­me­nis­tan’la­yü­rü­tü­len­sü­reç­te
de­ A­zer­bay­can’ýn­ i­yi­li­ði­ ve­ men­fa­at­le­ri­nin
hiç­bir­za­man­göz­ar­dý­e­dil­me­di­ði­ni­kay­det­ti.
Böl­ge­de­ mev­cut­ ça­týþ­ma­ ve­ hu­su­met­ or­ta­mý­nýn­ bütün­ böl­ge­ ül­ke­le­ri­ne­ za­rar­ ver­di­ði
i­nan­cýy­la­ Tür­ki­ye’nin,­ Er­me­nis­tan’la­ im­za­la­nan­pro­to­kol­ler­le­böl­ge­de­ki­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­ i­çin­ ken­di­ i­ni­si­ya­ti­fiy­le­ ö­nem­li­ bir­ a­dým­ at­tý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Er­me­nis­tan’la­ ha­zýr­la­nan­ pro­to­kol­le­rin­ im­za­lan­ma­sýy­la­ il­gi­li­ sü­re­cin­ so­na­ er­me­di­ði­ni­ i­fa­de­ e­den­ Da­vu­toð­lu,­a­çýk­la­ma­sý­ný­þöy­le­ta­mam­la­dý:­“Pro­to­kol­le­rin­ yü­rür­lü­ðe­ gir­me­si­ i­çin­ her­ i­ki­ ül­ke­nin
par­la­men­to­la­rýn­ca­ o­nay­lan­ma­sý­ ge­rek­mek­te­dir.­ Pro­to­kol­le­re­ i­liþ­kin­ ni­haî­ ka­rar,­ bu
çer­çe­ve­de­Yü­ce­Mec­lis’e­a­it­tir.”­Ankara / aa
Sýnýrda yangýn çýkýnca
30 mayýn infilâk etti
n ÞANLIURFA'NIN Suruç ilçesinde,
Türkiye-Suriye sýnýr hattýnda çýkan ot
yangýnýnda, 30 mayýn patladý. Alýnan
bilgiye göre, Suriye tarafýnda baþlayan
ot yangýný, bir süre sonra Türkiye sýnýrlarýna sýçradý. Bekçiler köyü yakýnlarýnda bir süre devam eden yangýn sýrasýnda sýnýrdaki 30 mayýnýn infilâk ettiði, alevlerin daha sonra kendiliðinden söndüðü bildirildi. Yerleþim yerlerinden uzak bir noktadaki yangýnda, can ve mal
kaybý yaþanmadý. Suruç / aa
n PKK te­rör­ ör­gü­tü­ne­ yö­ne­lik­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­o­pe­ras­yon­lar­da­son­bir­ay­i­çe­ri­sin­de­ 46­ te­rö­ris­tin­ ö­lü­ e­le­ ge­çi­ril­me­siy­le­yý­lýn­ilk­6­a­yýn­da­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ri­len­ te­rö­rist­ sa­yý­sý­ 187’yi­ bul­du.­ Türk
Si­l âh­l ý­ Kuv­v et­l e­r i’nin­ te­r ör­ ör­g ü­t ü
PKK’ya­ yö­ne­lik­ o­pe­ras­yon­la­rý­ a­ra­lýk­sýz
sü­rer­ken,­te­rör­ör­gü­tü­nün­a­ðýr­ka­yýp­lar
ver­di­ði­ ve­ ör­güt­ten­ ka­çýþ­la­rýn­ hýz­ kes­me­den­ sür­dü­ðü­ bil­di­ril­di.­ Kan­dil­ Da­ðý’nda­ki­ ör­güt­ yö­ne­ti­mi­nin­ ‘’ey­lem­le­ri
týr­man­dý­rýn’’­ ta­li­ma­tý­ doð­rul­tu­sun­da
plan­sýz­ey­lem­le­re­yö­ne­len­te­rör­ör­gü­tü
e­le­man­la­rý­nýn­ ö­nem­li­ ha­ta­lar­ yap­týk­la­rý
ve­a­ðýr­ka­yýp­lar­ver­di­ði,­bun­da­da­Türk
Si­lâh­lý­ Kuv­vet­le­ri’nin­ son­ dö­nem­de­ al­dý­ð ý­ ted­b ir­l e­r i­ ge­l iþ­t i­r e­r ek,­ ö­z el­l ik­l e
Kob­ra­ve­He­ron’la­rý­dev­re­ye­sok­ma­sý­i­le­ tek­no­lo­jik­ im­kan­la­rý­ en­ üst­ se­vi­ye­de
kul­lan­ma­sý­nýn­ ö­nem­li­ bir­ et­ken­ ol­du­ðu­na­ i­þa­ret­ e­di­li­yor.­ Ö­te­ yan­dan,­ yý­lýn
ilk­ al­tý­ a­yýn­da­ te­rör­ ör­gü­tün­den­ ka­ça­rak­ si­lah­la­rýy­la­ bir­lik­te­ gü­ven­lik­ güç­le­ri­ne­ sý­ðý­nan­ ör­güt­ men­su­bu­ sa­yý­sý­ da
161’e­ u­laþ­tý.­ Sor­gu­la­ma­la­rý­ ký­sa­ sü­re­de
ta­mam­la­na­rak­mah­ke­me­ye­sevk­e­di­len
te­rör­ör­gü­tü­ü­ye­le­ri­nin,­ör­güt­te­bu­lun­duk­la­rý­sü­re­i­çe­ri­sin­de­her­han­gi­bir­ey­le­me­ ve­ ça­týþ­ma­ya­ ka­týl­ma­dýk­la­rý­nýn
be­lir­len­me­si­ü­ze­ri­ne,­‘’Et­kin­Piþ­man­lýk’’
hü­küm­le­rin­den­ ya­rar­lan­dý­rý­la­rak­ ser­best­kal­dýk­la­rý­öð­re­nil­di.­­Ankara / aa
6
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
YURT HABER
HABERLER
Dev bir kaya kütlesinin düþerek kapattýðý kale giriþi henüz açýlmadý.
Hasankeyf Kalesi’ne geziler
geçici olarak durduruldu
n HASANKEYF ka­le­gi­ri­þin­de­dev­bir­ka­ya­küt­le­si­nin­ düþ­me­si­nin­ ar­dýn­dan­ o­lay­ ye­rin­de­ in­ce­le­me­ler­de­ bu­lu­nan­ Bat­man­ Va­li­li­ði,­ ha­len­ bü­yük­ bir
teh­li­ke­nin­söz­ko­nu­su­ol­du­ðu­nu­be­lir­le­ye­rek,­ta­ri­hi­ö­ren­ye­ri­ne­tu­ris­tik­ge­zi­le­rin­ge­çi­ci­o­la­rak­dur­du­rul­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý.­Dic­le­Ü­ni­ver­si­te­si­Mü­hen­dis­lik­Fa­kül­te­si’nden­bir­tek­nik­he­ye­tin­o­lay­ye­rin­de­ in­ce­le­me­ ya­pa­ca­ðý­ný­ be­lir­ten­ va­li­lik,­ yek­pa­re
ka­ya­dan­ mev­cut­ yak­la­þýk­ yüz­ met­re­ yük­sek­li­ðin­de­ki­ ta­ri­hî­ ka­le­ye­ bun­dan­ son­ra­ ge­zi­le­rin­ de­vam
e­dip­ et­me­ye­ce­ði­ ko­nu­su­nun­ he­ye­tin­ ya­pa­ca­ðý­ in­ce­le­me­nin­ ar­dýn­dan­ a­çýk­lýk­ ka­za­na­ca­ðý­ný­ bil­dir­di.
Ko­nuy­la­il­gi­li­a­çýk­la­ma­ya­pan­va­li­lik,­in­ce­le­me­nin
ar­dýn­dan­çý­kan­so­nuç­i­le­il­gi­li­ka­mu­o­yu­nun­bil­gi­len­di­ri­le­ce­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Ha­san­keyf­ ta­ri­hi­ ö­ren­ ye­rin­de­ön­ce­ki­gün­ka­le­gi­ri­þi­ne­ya­kýn­bir­yer­de­bü­yük­bir­ka­ya­küt­le­si­nin­ko­pa­rak­ye­re­düþ­me­si­so­nu­cu­ yol­ ka­pan­mýþ,­ ka­ya­ par­ça­la­rý­nýn­ al­týn­da­ ka­lan­yaþ­lý­bir­ki­þi­öl­müþ­tü.­­Batman / cihan
Amanos Daðlarý’nda
Hint keneviri bulundu
n HALK a­ra­sýn­da­Gâ­vur­Da­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­To­ros
Dað­la­rý’nýn­en­gü­ne­yin­de­ki­bö­lü­mü­nü­o­luþ­tu­ran­A­ma­nos­Dað­la­rý’nda­te­rör­ör­gü­tü­PKK’ya­yö­ne­lik­o­pe­ras­yon­lar­a­ra­lýk­sýz­sü­rü­yor.­Geç­ti­ði­miz­haf­ta­i­çe­ri­sin­de­800­ra­kým­lýk­te­pe­de­a­ra­ma­ta­ra­ma­ça­lýþ­ma­sý
ya­pan­e­kip­ler,­PKK­te­rör­ör­gü­tü­ü­ye­le­ri­ne­mad­dî
des­tek­sað­la­mak­a­ma­cýy­la­e­ki­len­100­bin­kök­di­þi
Hint­ke­ne­vi­ri­e­le­ge­çir­miþ­ti.­Ger­çek­leþ­ti­ri­len­bu­o­pe­ras­yo­nun­ar­dýn­dan­e­kip­ler­mer­ke­ze­bað­lý­Se­rin­yol
Bel­de­si­Tah­ta­köp­rü­Kö­yü­kýr­sa­lýn­da­u­yuþ­tu­ru­cu­nun
ham­mad­de­si­o­lan­40­bin­kök­Hint­ke­ne­vi­ri­bit­ki­si
ve­150­ki­lo­ku­bar­es­rar­da­ha­bul­du.­­Hatay / cihan
Ankara, aile
hekimleriyle
tanýþmaya
baþlýyor
Edirne’den
Þavþat’a
oryantiring
ORYANTÝRÝNG FEDERASYONU
BAÞKANI MEHMET GENÇ,
EDÝRNE'DEN ÞAVÞAT'A, TÜRKÝYE'NÝN
BÝR UCUNDAN DÝÐER UCUNA
ORYANTÝRÝNG SPORUNU
YAYACAKLARINI SÖYLEDÝ.
MEHMET Genç,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­or­yan­ti­rin­gin­a­i­le­ce
ya­pý­la­bi­len­spor­ol­ma­sý
se­b e­b iy­l e­ her­ yaþ
gru­b un­d an­ il­g i
gör­d ü­ð ü­n ü­ be­lirt­ti.­Her­il­ve­ya
il­ç e­d e­or­g a­n i­zas­yon­yap­ma­yý­plan­la­dýk­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Genç,­þun­la­rý­kay­det­ti:
‘’Tür­ki­ye’nin
bir­çok­ken­tin­de
ya­rýþ­ma­lar­dü­zen­le­dik.­Kýrk­la­re­li,­E­dir­n e,­Ýz­m ir,­Yoz­g at,
Kas­ta­mo­nu,­Bo­lu,­Ça­nak­ka­le,­Kah­ra­man­ma­raþ,­Art­vin
gi­bi­bir­çok­il­de­or­ga­ni­zas­yon­la­rý­mýz
ol­du.­E­dir­ne’den­Þav­þat’a,­Tür­ki­ye’nin­bir­u­cun­dan­di­ðer­u­cu­na­or­yan­ti­rin­gi­ya­ya­ca­ðýz.
Bu­nu­5­yýl­da­ger­çek­leþ­tir­mek­is­ti­yo­ruz.­Çün­kü,­bu­spo­run­en­ö­nem­li­ö­ge­si­ha­ri­ta­çi­zi­mi­ve
bu­za­man­a­lý­yor.­Bu­sü­re­i­çin­de­de­ha­ri­ta­la­rý­mýz­çi­zil­miþ­o­lur.’’­Fe­de­ras­yo­nun­þu­an­2­bin
500­li­sans­lý
spor­cu­nun
bu­l un­d u­ðu­nu­an­la­tan­Genç,­5
yýl­i­çin­de­bu
ra­k a­m ýn­ 20
bi­ne­u­la­þa­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ya­rýþ­ma­lar­da­spor­cu
sa­yý­sý­sý­nýr­la­ma­la­rý­nýn
ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ di­l e­ ge­t i­r en
Genç,­‘Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­en­faz­la­5­bin­ki­þi­bir­a­ra­da­ya­rýþ­tý.­An­cak­biz­5­yýl
son­ra­20­bin­ki­þi­yi­ay­ný­an­da­ya­rýþ­tý­ra­bi­li­riz’’
de­di.­Sa­de­ce­bir­or­ga­ni­zas­yo­nun­ha­ri­ta­çi­zi­mi­nin­yak­la­þýk­bir­ay­sür­dü­ðü­nü­be­lir­ten­Genç,
ha­ri­ta­nýn­ha­zýr­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ya­rýþ­ma
ma­li­ye­ti­nin­düþ­tü­ðü­nü­söz­le­ri­ne­ek­le­di.
ORYANTÝRÝNG
NEDÝR?
ORYANTÝRÝNG (Koþarak, Yürüyerek Hedef Bulma) her türlü arazide
yapýlabilen, katýlýmcýlarýn kontrol
noktalarýný harita ve pusula yardýmý ile en kýsa zamanda ziyaret etmeye çalýþtýðý bir tabiat sporudur.
Kýsaca bedensel ve zihinsel çalýþmanýn birlikte ifadesi olan Oryantiring; sadece düz bir koþu deðil, ayný zamanda kontrol noktalarý aranýrken zamanýn nasýl geçtiðini anla ya ma dý ðý mýz bir o yun dur. Bir
tabiat sporu olarak yediden yetmiþe kadar her kesime hitap eden Oryantiring ayrýca bütün ailenin birlikte yapabileceði bir aile sporudur.
T.C. BEYOÐLU 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/666
ESAS NO: 2010/660
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 297 ve 298 nolu 2 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1-SAÝT HASDEMÝR
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 3 ve 5 Nolu 2 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- ÞEMSETTÝN YAPICI
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51796
B: 51790
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/658
ANKARA, bu­gün­den­i­ti­ba­ren­a­i­le­he­kim­li­ði­uy­gu­la­ma­sý­na­baþ­lý­yor.­An­ka­ra’da­3­bin­500­ki­þi­ye­bir­dok­to­run
dü­þe­ce­ði­a­i­le­he­kim­li­ðin­de­va­tan­daþ­la­ra­üc­ret­siz­da­nýþ­man­he­kim­hiz­me­ti­ve­ri­le­cek.­A­i­le­he­kim­le­ri,­be­bek­ler­den­ge­be­le­re,­a­þý­la­rýn­ta­ki­bin­den­ya­ta­lak­ki­þi­ler­den­ö­zür­lü­le­re­ve­kro­nik
has­ta­la­ra­ka­dar­bak­týk­la­rý­ki­þi­le­rin­ta­ki­bi­ni­ya­pa­cak.­A­i­le­he­kim­le­ri,­sa­de­ce
va­tan­daþ­la­rýn­has­ta­lýk­la­rý­ný­ta­kip­et­me­ye­cek,­on­la­rýn­han­gi­mes­lek­gru­bu
i­çin­de­ol­du­ðun­dan­ge­lir­du­rum­la­rý­na
hat­ta­han­gi­þe­hir­ler­de­ya­þa­dý­ðý­na­ka­dar­sað­lýk­ko­nu­sun­da­yar­dým­cý­do­lay­lý­bil­gi­le­re­de­sa­hip­o­la­cak.­An­ka­ra’da
ilk­a­þa­ma­da­bin­247­dok­tor­a­i­le­he­kim­li­ði­uy­gu­la­ma­sý­na­da­hil­o­lur­ken,
i­ler­le­yen­za­man­lar­da­bu­sa­yý­nýn­art­tý­rýl­ma­sý­da­he­def­le­ni­yor.­Ya­rýn­dan­i­ti­ba­ren­sað­lýk­o­cak­la­rý­da­ye­ri­ni­a­i­le­he­kim­li­ði­bü­ro­la­rý­na­bý­ra­ka­cak.­An­ka­ra­lý­lar,­a­i­le­he­kim­le­ri­ni­TC­kim­lik­nu­ma­ra­sýy­la­www.asm.gov.tr.­ad­re­sin­den­öð­re­ne­bi­le­cek.­ An­ka­ra­ Ýl­ Sað­lýk
Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Ak­soy,­da­ha­ön­ce
sað­lýk­o­cak­la­rýn­da­yak­la­þýk­5­bin­ki­þi­ye­ bir­ he­ki­min­ düþ­tü­ðü­nü­ ha­týr­la­ta­rak,­a­i­le­he­kim­li­ði­i­le­3­bin­500­ki­þi­ye­bir­dok­tor­dü­þe­ce­ði­ni­ve­has­ta­la­rýy­la­il­gi­li­her­tür­lü­bil­gi­ye­sa­hip­o­la­ca­ðý­ný­ vur­gu­la­dý.­ A­i­le­ he­kim­li­ði
uy­gu­la­ma­sýy­la­va­tan­daþ­i­le­dok­tor­a­ra­sýn­da­da­bir­gü­ven­or­ta­mý­sað­la­na­ca­ðý­ bil­gi­si­ni­ ve­ren­ Ak­soy,­ a­i­le­ he­kim­le­ri­nin­ haf­ta­da­ 40­ sa­at­ me­sa­i­si
ol­du­ðu­nu­ kay­det­ti.­ An­ka­ra­ Ýl­ Sað­lýk
Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Ak­soy,­a­i­le­he­kim­le­ri­nin­ sað­lýk­ o­cak­la­rý­ný­ o­fis­ o­la­rak
kul­la­na­ca­ðý­ný,­sað­lýk­o­cak­la­rýn­da­yer
ol­ma­yan­a­i­le­he­kim­le­ri­nin­de­bu­lun­duk­la­rý­böl­ge­ye­ya­kýn­bir­yer­de­fi­zi­kî
im­kân­la­rý­uy­gun­bir­bü­ro­tu­ta­ca­ðý­ný
söz­le­ri­ne­ek­le­di.­ Ankara / cihan
Dosya NO: 2010/786 TAL.
Bir borçtan dolayý HACÝZLÝ bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý MENKUL
satýþa çýkarýlmýþtýr
BÝRÝNCÝ SATIÞ 05/08/2010 günü Saat 12.30-12.40 arasýnda PÝYALEPAÞA BULVARI NO:9
YILDIRIM OTOPARKI KASIMPAÞA /BEYOÐLU adresinde yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin
edilen kýymetlerin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 10/08/2010 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki,artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný
geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait
olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde
þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
13/07/2010
Muhammen kýymeti ADEDÝ - Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri
16.000,00 TL
1 AD
34 T 7506 PLAKALI OPEL ASTRA MARKA 2006
MODEL GRÝ RENKLÝ SOL ARKA KELEBEK CAM KIRIK MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT
ANAHTAR VE RUHSATI YOK.
B: 48831
T.C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
ESAS NO: 2010/662
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 933 ve 934
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 732, 733, 737 ve 734 nolu 4 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1-MUHYETTÝN HASGÜL
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 26, 26/1, 26/2, 27 ve 28 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- FADIL BOZKURT
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51798
B: 51794
2010/2519 Ta.
Örnek No: 25
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa
çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn 04.08.2010 günü saat 09.30 - 09.40 arasýnda GAZÝOSMANPAÞA
Merkez Mah., Eyüpyolu No: 12, Zemin kat Yýldýrým Yedieminlik adresinde yapýlacaðý ve o
gün kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.08.2010 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV’nin alýcýya
ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde
þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
05/07/2010
TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ
Lira
Kuruþ
Adet
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
20.000.00
1
Üniversal marka postal çizim makinasý
1.200.00
4
takým elsidi ekran toplama bilgisayar Tk.
B: 48958
T.C. KARTAL / ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/657
ESAS NO: 2010/661
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ. ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 957 ve 956
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 491, 504 ve 492 nolu 3 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADÝ VE SOYADI : 1- NURETTÝN BALIKÇÝ
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU :24 ve 25 nolu 2 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- MEHMET SALÝH BOZKURT
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51799
B: 51795
2010/2503 TLMT.
Örnek No: 25*
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn 06/08/2010 günü saat 14:00- 14:10 de Yukarý Mah. Eski Yakacýk Cad. No:
101 Can Yediemin Otoparký Kartal’da % 20 nakti teminat karþýlýðýnda yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 11/08/2010 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan
fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % ..... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý
ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin
bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi, almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya
numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
08/07/2010
Takdir Edilen Deðeri
YTL.
Adedi
Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
18.000,00
1 Adet
34 DS 2226 plaka sayýlý wolkswagen marka caddy
Del.Van 1.9 TDI PV tipi 2006 model beyaz renkli kapalý kasa kamyonet motor ve þasi numarasý görülemedi anahtar ve ruhsatý yok muhtelif çizikler ve
hasarlar var arka kapýsý vuruk
(ÝÝK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir.
B: 48506
7
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
DÜNYA
HABERLER
Fransa’da peçe
yasaðý onaylandý
n FRANSA Parlamentosu, burka ya da
nikab adý verilen ve vücudun tamamýný kapatan peçeli giysilerin kamuya açýk yerlerde giyilmesini yasakladý. Avrupa’nýn en büyük Müslüman azýnlýðýna sahip Fransa, bu giysilerin yasaklandýðý ikinci Avrupa ülkesi oldu. Belçika parlamentosunun alt kanadý da
Nisan ayýnda benzer bir karar almýþtý.
Senato’nun da onaylamasý halinde söz
konusu yasaðý ihlâl edenler 150 Euro
para cezasýna çarptýrýlacak. 5 milyon
Müslümanýn yaþadýðý Fransa’da söz
konusu giysilerin giyenler küçük bir azýnlýðý oluþturuyor. Paris / cihan
Ýsrailli Arap vekilin
haklarý kýsýtlandý
n ÝSRAÝL parlamentosu, 31 Mayýsta 9
Türk’ün öldüðü gemi baskýný sýrasýnda
“Mavi Marmara”nýn yolcularý arasýnda
bulunan Arap kökenli milletvekili Hanen Zubi’nin bazý haklarýný kaldýrdý. Parlamento genel kurulunda yapýlan oylamada, Zubi’nin diplomatik pasaportu ile
milletvekillerinin bazý harcamalarýnýn
parlamento tarafýndan ödenmesini öngören yasal haklarý iptal edildi. Bu konudaki önerinin 16’ya karþý 34 oyla kabul edildiði genel kurulda, Arap ve Yahudi
milletvekilleri arasýnda gergin anlar yaþandý. Tel Aviv / aa
cek oy hakký da yok.
Ýþin bir baþka tarafý da Ýsrail’in sonraki gemilere müdahale tarzý. En son Libya gemisinin yumuþak müdahalelerle durdurulmuþ olmasý, baþýndan itibaren hazýrlanan bir senaryonun Gazze Konvoyuna saldýrýda uygulandýðýný gösteriyor.
Peki senaryonun devamýnda ne var(dý)?
Uluslar arasý kamuoyu sýnýrlý abluka yumuþatmalarýyla oyalanýrken, Amerikan Baþkaný Obama’ya, ne olursa olsun Ýsrail’den vazgeçilmeyeceðini açýkça söyletmek varmýþ. Hem de Doðu
Kudüs’teki yeni inþaatlara son verilmemiþken.
HALÝL ÝBRAHÝM CAN Ýsrail doðrudan müzakere sözü verip, randevuyu
ertelemeye devam ederken.
[email protected]
Senaryonun Türkiye ayaðýnda ne var?
PKK’nýn üstümüze salýnýp, ülkenin istikrarýný kanlý eylemlerle bozmaya çalýþmasýndan,
ÝSRAÝL dünyaya raðmen Gazze inadýný sürdü- muhalefet liderinin el çabukluðu ile deðiþtirilip
rüyor. Gazze Konvoylarýný zorla durdurmaya, yeni kahramanlar uydurulmaya çalýþýlmasýna
dünyayý göstermelik soruþturmalarla oyalama- kadar bir çok deðiþik aþamayý bu senaryo ile iya da devam ediyor. Yapýlan soruþturmaya göre liþkilendiren komplo teorileri var. Bundan sonsuçlu, Türklerin bu kadar ciddî direniþ göstere- ra nelerin çýkacaðýný ise henüz bilmiyoruz. Aceðini hesaba katmayan istihbaratmýþ. Soruþ- ma bildiðimiz bir gerçek var. Dünya kamuoyu
turmayý yapan Turkel Komitesine göre, saldýrý Ýsrail’in oyunlarýný artýk görmeye baþladý. Au lus lar a ra sý hu ku ka uy gun muþ. Tek ku sur merika’ya raðmen, Ýsrail yalnýzlaþmaya devam
doðrudan saldýrý dýþýnda hiçbir alternatif mü- ediyor. Ýsrail durdurmayý sürdürse de, gemiler
dahale biçiminin belirlenmemiþ olmasýymýþ.
Gazze’ye doðru yola çýkmaya devam edecek.
Aslýnda komitenin raporu bir gerçeði teyit e- Ve zulüm ilelebet sürmeyecek.
diyor: Ýsrail baþýndan itibaren, canlý yayýn araçlaBir yandan demokratik açýlýmý baltalayýp, öbür
rýnýn da bulunduðunu bildiði gemiye doðrudan yandan ülkemizde kardeþ kavgasý çýkarmaya çasaldýrarak, sonradan gelebilecek konvoylarýn ö- lýþanlarýn bu oyunlarýna artýk bir çok Kürt vatannünü kesmek istedi. Zaten ÝHH yetkilileri de as- daþýmýz da kanmýyor. Hükümetin bu konuda
kerlerin daha helikopterden inerken ateþ etmeye kararlý adýmlar atmamasý, baltalama çabalarý
baþladýðýný anlatýyor. Bir tarafta silâhsýz ve yar- karþýsýnda durmayarak, otuz yýldýr ilk kez yanan
dým amaçlý insanlar, öbür tarafta tam teçhizatlý umut ýþýðýnýn sönmesine göz yummasý, kanlý teöldürücü silâhlarla saldýran askerler. Ve iþin il- rör örgütünün eylemlerinin en çok Kürt halkýna
ginç tarafý komitede Kuzey Ýrlandalý politikacý zarar verdiði sonucunu deðiþtirmiyor.
David Trimble ve Kanadalý yargýç Ken WatUmarýz yalnýzlaþan Ýsrail ve elindeki bütün
kin’in de bulunmasý. Aslýnda David Trimble’ýn bahaneleri kaybeden terör örgütü, iyi niyetli ve
geçmiþine baktýðýnýzda bu sonuca çok da þaþýr- barýþ amaçlý insanlarýn çabalarý karþýsýnda yemamak gerek. “Ýsrail’in Dostlarý” grubunun ku- nilgiye uðrar ve gerek Gazze’de gerekse Türkirucusu ve Ýsrail’in ateþli bir savunucusu. Öbür ye’de insanlar kanlý saldýrýlardan kurtulup, barýþ
yandan bu iki kiþinin sonuç raporunu etkileye- ve huzur içinde yaþamaya baþlar.
Ýsrail haklý (!)
saldýrýlarýný
sürdürürken
GENÝÞ AÇI
Almanya Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, zorunlu askerliðin bu yasama döneminde kaldýrýlabileceðini söyledi.
Alman Bakan: Zorunlu
askerlik kaldýrýlmalý
"ASKERLÝK HÝZMETÝNDE ADALET SAÐLANMIÞ OLACAK."
ALMANYA Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle,
ülkede zorunlu askerliliðin kaldýrýlmasýný ve gönüllülerden oluþan bir meslek ordusunun oluþturulmasýný istediðini söyledi. Westerwelle, “Hamburger Abendblatt” gazetesine yaptýðý açýklamada, Almanya’da zorunlu askerliðin bu yasama dönemi içinde sona erdirilebileceðini, bunun tasarruf deðil, askerlik hizmetinde adalet saðlanmasý açýsýndan doðru bir karar olacaðýný belirtti. Almanya’da askerlik yapanlarýn bir kýsmýnýn gönül-
Arýzalanan Libya
gemisi Mýsýr’a yöneldi
Hamaslý milletvekiline
ülkeyi terk etme cezasý
n KUDÜS'TE Ýsrail mahkemesi, Filistin
parlamentosunun Hamaslý milletvekillerinden Muhammed Ebu Tir’e Ýsrail’i terk
etmesi için Pazar gününe kadar süre verdi.
Kudüs Sulh Hukuk Mahkemesi, Ebu
Tir’in Pazar gününe kadar Ýsrail’i terk
etmesini istedi, aksi takdirde ya hapis cezasý veya sürgün edilmekle karþý karþýya kalacaðýný bildirdi. Ebu Tir’den ayrýca bir daha
Ýsrail topraklarýna dönmeyeceðine iliþkin
belge imzalamasýnýn istendiði de kaydedildi. Ancak Ebu Tir’in, hakkýndaki kararýn
uygulanmasý durumunda nereye gönderileceði henüz bilinmiyor. Tel Aviv / aa
lü sivil hizmet yaparak bu dönemde meslekî þanslarýný iyileþtirdiðini ifade eden Westerwelle, bunun anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðunu
kaydetti. Askerlik hizmet süresinin 1 Temmuzdan itibaren 9 aydan 6 aya indirilmesini de önemli bir geliþme olarak nitelendiren Westerwelle, Almanya Savunma Bakaný Karl-Theodor zu Guttenberg’in de, gönüllülerden oluþacak bir meslek
ordusuna ön yargýsýz yaklaþmasýndan memnuniyet duyduðunu sözlerine ekledi. Berlin / aa
GAZZE'YE yardým malzemesi taþýyan Amalthea adlý geminin ana
motorunda arýza çýktýðý ileri sürüldü. Ýsrail Radyosu, gemi mürettebatýndan bir kiþi ile yaptýðý görüþmeyi banttan yayýmladý.
Durduklarýný belirten görevli, ‘’Ne kadar süreceðini bilmiyorum, ama
ana motoru tamir ettikten sonra yolculuða devam edeceðiz’’ dedi.
Ýsrail ordusundan yapýlan açýklamada ise, Gazze’deki Filistinlilere
yardým götürmek için yola çýkan Moldova bandýralý Libya gemisinin
Gazze açýklarýnda uluslar arasý sularda yavaþ yavaþ hareket ettiði
bildirildi. Mýsýr güvenlik güçlerinden bir yetkili ise, Filistin topraklarýna
Ýsrail’in uyguladýðý deniz ablukasýný delmeyi amaçlayan ve Gazze’ye
yardým taþýyan Libyalý aktivistlerin bulunduðu geminin Mýsýr’a
gelmesinin beklendiðini belirtti. Yetkili, Libya yardým gemisinin El
Ariþ limanýna geleceðini belirterek, ‘’Gemi Mýsýr makamlarýndan
yükünü boþaltmak için izin aldý’’ dedi. Kahire / aa
BP’den yine erteleme
n ABD'NÝN Meksika Körfezinde Ýngiliz British Petrolium (BP) þirketinin iþlettiði petrol kuyusundan yaklaþýk 3 aydýr suya petrol karýþmaya devam ederken, þirket petrol akýþýný durdurma denemesini erteledi. BP,
son denemeye göre, körfezin 1600 metre derinliðindeki kuyunun üzerine yeni bir kapak yerleþtirecek, ancak
bunu yapmadan önce basýnç testleri uygulayacaktý. Yetkililerin, kapaðýn denemelerde oluþacak basýnca dayanýp dayamayacaðýna karar vermesinin 48 saati bulabileceði belirtiliyor. Bu yöntem þirketin denediði ilk
“kapakla petrol akýþýný önleme” yöntemi deðil. BP daha önce de kuyunun üzerine bir kapak yerleþtirmeyi denemiþ, ancak petrolün suya karýþmasýný tamamen önleyememiþti. Londra / aa
T.C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/282
ESAS NO: 2010/670
T.C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/280
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU :346 Nolu 1 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1-HALÝT YAPICI
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrB: 51786
ma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalýlar Ahmet Acu ve Songül Arðýþ aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Bülbül mah. 593 ada 8 parsel sayýlý 74.50 m2’lik taþýnmazýn yenileme alaný üzerinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar
Kurulu kararý alýndýðýný, taþýnmazýn Ahmet Acu ve Songül Arðýþ adlarýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 18.01.2010 tarihinde 37.170.96 TL deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan
davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna
tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
B: 48740
25/06/2010
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalý Abdülkadir Koþartürk aleyhine açýlan
kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Bülbül mah. 593 ada, 7 parsel sayýlý 73.50 m2’lik taþýnmazýn yenileme alaný üzerinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý alýndýðýný, taþýnmazýn Abdülkadir Koþartürk adýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 18.01.2010 tarihinde
109.621.40 TL deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
25/06/2010
B: 48741
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/653
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 956
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 500, 501, 502 ve 503 nolu 4 adet yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : RÝHAN KAYA
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51803
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalýlar Ümmügülsüm Koçak, Behlül Koçak, Ayhan Koçak ve Fadime Baþol aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Bülbül mah. 593 ada, 11 parsel sayýlý 37.85 m2'lik taþýnmazýn yenileme alaný
üzerinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu
kararý alýndýðýný, taþýnmazýn Ümmügülsüm Koçak, Behlül Koçak, Ayhan Koçak ve Fadime Baþol
adlarýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 18.01.2010 tarihinde 19.235.88 TL deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile
taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
25/06/2010
B: 48739
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalýlar Hasine Geniþ, Hüseyin Gürbüz, Meryem
Aygün ve Müsade Akdeniz aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Bülbül Mah., 593 ada, 3 parsel sayýlý 47,00 m2’lik taþýnmazýn yenileme alaný üzerinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý alýndýðýný, taþýnmazýn Hasine Geniþ, Hüseyin Gürbüz, Meryem Aygün ve Müsade Akdeniz adlarýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 18.01.2010 tarihinde toplam 78.804,20 TL deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek
Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile
taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna
tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
25/06/2010
B: 48736
T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN
T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN
ESAS NO: 2010/114
KARAR NO: 2010/61
1- Davanýn KABULÜNE, Çankýrý Atkaracalar ilçesi Mollaosman mah. Cilt no. 4 hane no. 33 de kayýtlý Hasan ve Behiye
den olma, 11.03.1955 doð. ( T.C.16261814942 BSN.74 de kayýtlý)
AYÞE BOSTANOÐLU”nun doðum tarihinin 01.03.1955 olarak
DÜZELTÝLMESÝNE, karar verildi.
B: 48833
2009/1323 Vas. Tayini
Mahkememizce verilen 11.05.2010 tarih 2009/1323 E.,
2010/769 K. sayýlý karar ile Kemal ve Tülay’ dan olma,
17.10.1986 doðumlu, SEVÝLAY KOZAKLI TMK 405 maddesi
gereðince velayet altýna alýnarak kendisine Hüseyin kýzý,
1965 doðumlu annesi TÜLAY KOZAKLI veli olarak tayin edilmiþtir.
18.06.2010
B: 48886
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/211
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý Selahattin Arýman aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnda yapýlan ilk
tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Çukur Mah. 362 ada, 1 parsel sayýlý ve 27 m2 alanlý taþýnmazýn yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve
2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý
Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur. 29/06/2010
ESAS NO
: 2010/259
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Neziha (Koturman) Ömertel, Neriman (Koturman) Bildirici,
Hatice (Koturman) Çurðatay, Mehmet Çetin Koturman ve Gülseren Koturman aleyhlerine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, yapýlan ilk tensibi
sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Bülbül Mah. 594 ada, 2 parsel sayýlý 45,25 m2 alanlý taþýnmazýn, yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve
2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý
Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur. 29/06/2010
B: 48756
B: 48755
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU VER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 6 Nolu 1 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOVADI : 1- CAMÝYE YAPICI
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51789
B: 48751
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. SARIYER 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
GEREKÇELÝ KARAR
2009/1279 Vas. Tayini
Mahkememizce verilen 30.03.2010 tarih 2009/1279 E.,
2010/477 K. sayýlý karar ile Ýsmail Þevket ve Sabire’den olma, 05.11.1924 doðumlu, EMÝNE GÜZÝN DÝLMAÇ TMK 405
maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Abdulhalim oðlu 1955 doðumlu yeðeni BABÜR UÐURLU vasi olarak tayin edilmiþtir.
06.04.2010
B: 48825
ESAS NO
: 2010/249
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan
davalý Yusuf Çakmak aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnda yapýlan
ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md.
Gereðince aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna
karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 387 ada, 21 parsel sayýlý ve
52,00 m2 alanlý taþýnmazýn yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006
tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan
Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý
tensiben 27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik
10. maddesi gereðince ilan olunur. 29/06/2010
ESAS NO: 2010/667
T. C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO : 2010/281 Esas
ESAS NO: 2010/278
8
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
EKONOMÝ
HA­BER­LER
1 ABD DOLARI
ALIÞ
DÖVÝZ
SATIÞ
1.5501
1.5576
ALIÞ
EFEKTÝF
SATIÞ
1.5490
1.5599
ALIÞ
EFEKTÝF
SATIÞ
SERBEST PÝYASA
1 ÝSVÝÇRE FRANGI
1.4577
1.4671
1.4555
14693
1 ÝSVEÇ KRONU
0.20559
0.20773
0.20545
0.20821
1 KANADA DOLARI
1.4999
1.5067
1.4944
1.5124
1 AVUSTRALYA DOLARI
1.3525
1.3613
1.3463
1.3695
1 KUVEYT DÝNARI
5.3031
5.3729
5.2236
5.4535
1 DANÝMARKA KRONU
0.26117
0.26246
0.26099
0.26306
1 NORVEÇ KRONU
0.24360
0.24524
0.24343
0.24580
1 EURO
1,9474
1.9568
1.9460
1.9597
1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ
0.41459
0.41534
0.41148
0.41846
2.3503
100 JAPON YENÝ
1.7490
1.7606
1.7425
1.7673
1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ
2.3346
2.3468
2.3330
DOLAR
EURO
ALTIN
C. ALTINI
DÜN
1.5450
ÖNCEKÝ GÜN
1.5570
DÜN
1.9610
ÖNCEKÝ GÜN
1.9570
DÜN
60.20
ÖNCEKÝ GÜN
60.60
DÜN
401,000
ÖNCEKÝ GÜN
404,000
p
Varlýk içinde yokluk çekiyoruz
KÖY-KOOP GENEL BAÞKANI ÖZKURNAZ, TARIMDA DEVLET POLÝTÝKASI OLMADIÐI ÝÇÝN 18 MÝLYON
HEKTAR ARAZÝYE SAHÝP ÇÝFTÇÝNÝN, VARLIK ÝÇÝNDE YOKLUK ÇEKER HALE DÜÞÜRÜLDÜÐÜNÜ SAVUNDU.
KÖY Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Birlikleri
Merkez Birliði (KÖY-KOOP) Genel Baþkaný Mehmet Özkurnaz,
tarýmda devlet politikasýnýn olmadýðýný belirterek, “Unutmayalým
ki 18 milyon hektar araziye sahip bir ülkenin çiftçisi, varlýk içinde
yokluk çeker hale düþürülmektedir’’ dedi. Özkurnaz, yaptýðý açýklamada, Türkiye’de 2007-2010 yýllarýnda süt fiyatlarýndaki düþüþün,
çiftçilerin hayvanlarýný elden çýkartma gayreti içine soktuðunu, üreticilerin kazanamamasý sebebiyle hayvancýlýðý býraktýðýný söyledi.
Türkiye’de bu sebeple hayvanlarý toplayan bazý gruplarýn oraya çýktýðýný iddia eden Özkurnaz, ‘’Ülkemizde büyük firmalarýn topladýðý
hayvan sayýsý 400 bin adettir. Piyasada 400-500 TL’den satýlan hayvanlar, 1000 TL’den bazý firmalar tarafýndan toplanmýþtýr. Toplanan bu hayvanlar, kýrmýzý et sýkýntýsý yaþanmasýna sebep olmuþtur’’
dedi. Özkurnaz, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker’in spekülatörlere yönelik uyarýlarý olduðunu, fakat uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sebebiyle canlý hayvan ithalatý yapýlmasýnýn zorunlu hale geldiðini bildirdi. ‘’Hayvancýlýkta kendi kendine yetebilen ve et ihtiyacý
olmayan bir ülke konumundaydýk’’ diyen Özkurnaz, þöyle konuþtu:
‘’Yanlýþ hayvancýlýk politikalarý sonucunda olay bu noktaya gelmiþtir. Tarýmda ciddî politikalar oluþturulmalýdýr. Her ne kadar kendimizi Avrupa Birliði (AB) kriterlerine uydurmaya çalýþýyorsak da,
AB’deki tarým politikalarýna baktýðýmýzda 50 yýllýk devlet politikasý
ortaya konulmuþtur. Ülkemizde ne yazýk ki devlet politikasý olmadýðý gibi, tarým sektörü hükümet politikalarýyla çalýþmaktadýr. Unutmayalým ki 18 milyon hektar araziye sahip bir ülkenin çiftçisi,
varlýk içinde yokluk çeker hale düþürülmektedir.’’ Çanakkale / aa
Ýkinci el otomobil
alacaklara uyarý
n ÇANAKKALE Oto Emlak Komisyoncularý Derneði Baþkaný Ali Akçam, ikinci el araç alýmýnda,
otomobillerin mutlaka kontrolden geçirilmesi uyarýsýnda bulundu. Akçam, yaz aylarýnýn gelmesiyle, ikinci el otomobil alým ve satým piyasasýnda
hareketlenme yaþandýðýný söyledi. Ýkinci el otomobil satýn almak isteyenlerin, öncelikle esnaf
penceresinden bakmalarýný ve fiyatlarý bu þekilde
deðerlendirmeleri gerektiðine iþaret eden Akçam, ‘’Özellikle küçük þehirlerde, bizler kimseye
aldatmaca kandýrmaca yapamayýz. Oto kentlere
gelen vatandaþýmýz, öncelikle aracýn ekspertiz raporunu isteyecek. Oto bayileri, çok küçük fiyatlarla ekspertiz rap ip, otomobillerini kontrolden
geçirmelidir. Bu iþlerde kimseye güven olmaz’’
di ye ko nuþ tu. Ak çam, eks per tiz yap tý ran la rýn
kendilerine verilen raporda, aracýn deðiþeni olup
olmadýðý, boyanýp boyanmadýðý ya da yürüyen
aksamýnda bir problemi bulunup bulunmadýðý
konusunda bilgilenmiþ olacaðýný bildirdi. Otomobilde sorun çýkmamasýnýn ardýndan, kesinlikle noter satýþý olmadan para ödenmemesi konusunda uyarý yapan Akçam, ‘’Para bir yana, mal ve
no ter sa tý þý her za man bir ya na ol sun. (Da ha
sonra satýþýný alýrýz) denildiði anda her türlü sorunla karþýlaþmak mümkün. En güzeli iþi en saðlam þekliyle yapmaktýr’’ dedi. Ýnternette insanlarýn kandýrýldýðýný ileri süren Akçam, internetten
otomobil alacaklara da araçlarý çok iyi incleme
tavsiyesinde bulundu. Çanakkale / aa
DÖVÝZ
SATIÞ
p
n PE RA KEN DE sek tö rün de ça lý þan in san la rýn
mesai saatlerinin uzun olmasý, hafta sonu tatillerinin olmayýþý ve yaz aylarýnda artan rehaveti deðerlendiren Çaðrý Hipermarket yönetimi, personelin moral ve motivasyonunu arttýrmak için çeþitli faaliyetler yapmaya baþladý. “Çalýþanlarýmýz
mutlu olmalý ki müþterilerimiz mutlu olsun” diyen Çaðrý Hipermarket, Ýstanbul’da 20, Ýzmit’te 1
þube olmak üzere toplam 21 þubesi ve 1200 çalýþa ný ný; “mo ral mo ti vas yon ak þam la rý” pro je si
kapsamýnda ilk olarak Sancaktepe Yenidoðan da
bulunan merkezinde aðýrlýyor. Her akþam ortalama 100 personeli aðýrlandýðý, yönetim ekibinin
ve personelin birlikte katýldýðý organizasyonlarda, önce genel merkez tanýtýlýyor. Ardýndan yemekle beraber sohbet ve kaynaþma ortamý saðlanýyor. Son olarak hep birlikte çekilen halaylarla
organizasyon tamamlanýyor.
Cinsi
ALIÞ
p
Çaðrý, çalýþanlarýna
‘moral’ veriyor
Cinsi
p
14 TEMMUZ
2010
MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI
resimaltý:
Beypazarý
Maden Suyuna
tüketicilere
tavsiye ödülü
TÜM Tü ke ti ci le ri Ko ru ma Der ne ði’nin yaptýðý ‘markaya ilgi’ araþtýrmasýnda Beypazarý Maden Suyu ödüle lâyýk görüldü.
Derneðin, üye tüketiciler arasýnda yaptýðý, maden suyu sektöründe “markaya ilgi” derecesi ve kalite açýsýndan beðeni araþtýrmasýnda en çok beðenilen ve tercih
edilen maden suyu markasý, Beypazarý
Maden Suyu oldu. Bu sebeple dernek,
Beypazarý Maden Suyu’na, “2010 Tüm
tüketicilere tavsiye ediyoruz” ödülü ve
sertifikasý verdi. Ayrýca, bu baþarýda rol
oynayan Yönetim Kurulu Baþkaný Niyazi Ercan ise “Altýn Adam Ödülü”ne lâyýk görüldü. Ercan, “Tüketicilerimizin
markamýza duyduðu güvene teþekkür
ederiz” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya
y seri ilânlar
ELEMAN
n EYÜP'teki
(ALÝBEYKÖY) Eczanemize
Deneyimli kalfa
aranmaktadýr.
Tel: 0 (212) 427 16 02
n MARKETÝMÝZE Manav,
reyoncu aranýyor.
0(216) 307 33 47
(0533) 467 15 61
n MARKETÝMÝZE
Mütedeyyin bayan
yönetici aranýyor.
(0533) 467 15 61
n ERZURUM MERKEZ
Özel Orta Öðretim
Öðrenci Yurdunda görev
yaparak Hafýz kurs
eðitimi almýþ, genel
kültürü iyi, ailevî sýkýntýsý
olmayan vasýflý Hoca
arkadaþ aranýyor.
Müracaat: Hasan Hoca
Tel: (0 541) 520 97 20
0 (442) 342 50 78
ÝÞ ARIYORUM
n ÝÞ ARIYORUM lise
mezunu E sýnýfý ehliyetli
þoförüm Ýstanbul'u iyi
biliyorum.
Coþkun Acar
Tel: (0 536) 266 48 50
KÝRALIK
DAÝRE
nKÝRALIK DAÝRE 90 m2
2+1 banyo sayýsý 1 Isýtma
doðalgaz sobasý binadaki
kat sayýsý 3 bulunduðu
kat 3 bina yaþý 5-10 arasý
1.000 TL Depozit 500 TL
kira.
Tel: 0(212) 640 58 88
n SAHÝBÝNDEN GÜNEÞLÝ,
Evren Mah. site içerisinde
3+1 doðalgazlý kiralýk
daire
Müracaat:
(0536) 350 54 06
SATILIK
DAÝRE
n YEÞÝLKENT
ÝNÞAAT'dan teslim Ultra
lüx 135 m2 125.000 TL
vade, takas yapýlýr.
0(212) 856 12 15
(0533) 776 70 76
n AKÇAOÐULLARI
ÝNÞAAT'tan 1+1'ler,
2+1'ler, 3+1'ler ve
dublexler Kurtköy'de,
Yakacýk'da, Gözdaðý'nda
% 30 peþin 40 ay vadeli
sýfýr faizli daireler.
0(216) 377 57 12
nSATILIK DAÝRE 130 m2
2+1 banyo sayýsý 2 Isýtma
kat kaloriferi binadaki kat
sayýsý 3 bulunduðu kat 1
bina yaþý 11-15 arasý
krediye uygun 130.000 TL
Tel: (0543) 902 18 36
n YEÞÝLKENT
ÝNÞAAT'dan teslim Ultra
lüx 135 m2 125.000 TL
vade, takas yapýlýr.
0(212) 856 12 15
(0533) 776 70 76
BARLA
'da
GÖL Manzaralý 3 katlý
müstakil ev (Kemal Karta)
0 (258) 377 46 02
(0 537) 464 41 31
n AKÇAOÐULLARI
ÝNÞAAT'tan 1+1'ler,
2+1'ler, 3+1'ler ve
dublexler Kurtköy'de,
Yakacýk'da, Gözdaðý'nda
% 30 peþin 40 ay vadeli
sýfýr faizli daireler.
0(216) 377 57 12
SATILIK
ARSA
nSAHÝBÝNDEN SÝLÝVRÝ
Fener - Kurfali arasý,
Asfalt cepheli, Elektriði,
suyu mevcut 5.000 m2
parseller. Ayný yerde
47.000 m2 arazi.
Gsm: (0535) 223 32 32
n ÝZNÝK'de Göl, Doða
harikasý bahçeler
parseller. Müstakil tapulu
3000 m2 16.000 TL
2.000 m2 14.000 TL
1.500 m2 12.000 TL
835 m2 7.000 TL
yatýrýmcýlara bir çok
parseller Otoyla
takaslanýr.
0(212) 249 37 61
n BURSA YENÝÞEHÝR'de
Orhangazi asfaltýna
cepheli besiciliðe, yatýrýma uygun müstakil tapulu 5.000 m2 arazi % 10
imarlý acil 35.000 TL yarý
peþin yarýsý otoyla takas
0(212) 249 37 61
VASITA
nSATILIK AUDÝ A6 2.8
Quattro 1998 model
123.000 km motor hacmi
2501 - 3000 cm3
motor gücü 176-200 arasý
lacivert renk benzin
tiptronik vites 33.000 TL
Tel: (0543) 902 18 36
nSATILIK TOFAÞ ÞAHÝN
1989 model 1.234 km
motor hacmi 1301-1600
cm3 motor gücü 101-125
arasý siyah renk benzin +
LPG manuel vites
2.950 TL.
Tel: 0(212) 640 58 88
nSATILIK TOFAÞ
Kartal 1994 model 1234
km motor hacmi
301 - 1.600 cm3 motor
gücü 101 - 125 arasý beyaz
renk benzin + LPG
manuel vites 4.950 TL
Tel: (0535) 231 11 96
nSATILIK RENAULT 11
Flash 1989 model 12.345
km motor hacmi 1301 1600 cm3 motor gücü 101
- 125 arasý yeþil renk benzin + LPG manuel vites
4.250 TL.
Tel: (0543) 902 18 36
ÇEÞÝTLÝ
n NUR ÖRTÜ Çekyat,
Oturma Grubu örtüsü,
Balkon Perdesi, Fýrfýrlý
Minder her türlü sipariþ,
özel dikilir. Faruk
Tozlutepe DENÝZLÝ
Tel: 0258 264 62 72
0533 208 39 96
TÜMBAY
SÜRÜCÜ KURSU
*Ehliyette eðitim bizim
EBK’dan
50 bin ton
kasaplýk
hayvan
ithalatý ihalesi
ET ve Balýk Kurumu (EBK) 50 bin ton kasaplýk hayvan alýmý için bugün ihaleye çýkacak. Ýhale, EBK Genel Müdürlüðü Toplantý salonunda pazarlýk usulü ile yapýlacak. ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes
ve Misiones bölgeleri hariç), Þili, Yeni Zelanda, Avustralya, Ýzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan’dan Angus, Hereford, Simmental,
Charolais, Limousin ve Brown swiss ýrký
kasaplýk hayvan ithalatý yapýlacak. Hayvanlarýn yaþlarý 12-24 ay arasýnda, cinsiyeti erkek, canlý aðýrlýðý asgarî 400 kilogram 750 kilogram olacak. Ankara / aa
Küçük sanayi sitelerine kredi desteði
SANAYÝ ve Ticaret Bakanlýðý küçük sanayi sitelerinin (KSS) alt yapý inþaatýnýn tamamýna, üst yapý inþaatýnýn da yüzde yetmiþine kadar olan
kýsmýna kredi desteði verecek. Bakanlýðýn ‘’Küçük Sanayi Sitelerinin
Kredilendirilmesine Ýliþkin Yönetmelik’’i, Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, kredi KSS aracýlýðýyla
kullandýrýlacak. Ferdi kredi kullandýrýlmayacak ve krediye mahsuben
hiçbir þekilde avans verilmeyecek. Ankara / aa
SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN
e-mail: [email protected]
Fax: 0 (212) 515 24 81
iþimiz
*Akan trafikte direksiyon
eðitimi
*21 yýllýk tecrübe
*Dönemi kaçýrmamak için
acele ediniz.
-Merkez: Ümraniye
Tel: 0(216) 335 75 82
-Þube: Taþdelen/
Çekmeköy
Tel: 0(216) 484 51 50
nBULUNMAYAN
ruhsat sahipleri bulunur.
Taþýt / Araç Trafik
Müþavirliði 1.000 TL
Tel: (0535) 231 11 96
n YURTDIÞI MEZUNU
Öðretmenden çocuklara
ve bayanlara Özel
Ýngilizce Dersi verilir.
ANKARA
Tel: (0530) 876 51 64
ZAYÝ
n 0201010141 Numaralý
Ýstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öðrenci
Kimlik Kartýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ömer Said Erfidan
9
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
MAKALE
Bir hamdden binler
hamdler nasýl doðar
FIKIH GÜNLÜÐÜ
SÜLEYMAN KÖSMENE
[email protected]
www.fikih.info
0 505 648 52 50
Uður Bey: “Þu­â­la­rýn­649.­say­fa­sýn­da­hamd­a­çý­sýn­dan­in­sa­nýn­al­tý­ci­he­tin­den­bah­se­dil­mek­te­dir.­Biz­ler­han­gi­þey­le­re­kar­þý­lýk­El­ham­dü­lil­lah
de­me­li­yiz­ki,­hem­ru­hu­muz­tat­min­ol­sun,­hem
Rab­bi­mi­zin­hoþ­nut­lu­ðu­nu­ka­za­na­lým?”
n­sa­nýn­al­tý­yö­nü­var­dýr:­Bun­lar:­Sað,­sol,­ön,­ar­ka,­alt
ve­üst­tür.­Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri,­bu
yön­ler­den­her­bi­ri­si­nin­in­sa­nýn­ö­nem­li­bir­ci­he­ti­ni
tem­sil­et­ti­ði­ni­be­yan­e­de­rek,­in­sa­nýn­en­te­mel­in­san­lýk
gö­re­vi­o­lan­hamd­va­zi­fe­si­ni­bu­tem­sil­ler­pen­ce­re­sin­den
de­ðer­len­di­ri­yor.­Ö­zet­le­te­mas­e­de­lim:
1-­Sað­ta­raf­geç­miþ­za­ma­ný­tem­sil­e­di­yor.­Ýn­kâr­cý
göz­lü­ðü­ne­gö­re,­geç­miþ­te­ya­þa­yan­in­san­la­rýn­ký­yâ­me­ti
kop­muþ­tur.­Geç­mi­þin­in­san­la­rý­ka­ran­lýk­lý­ve­kor­kunç
bir­me­za­ris­tan­da­dýr­lar.­Bu­ba­kýþ­a­çý­sý­in­sa­ný­pek­bü­yük
bir­deh­þe­te,­ü­mit­siz­li­ðe­ve­ka­ram­sar­lý­ða­a­tý­yor.­­­
Oy­sa­î­mân­göz­lü­ðü­i­le­geç­mi­þe­ba­kýl­dý­ðýn­da,­geç­miþ
in­san­la­rýn­yi­ne­ö­lüp­git­tik­le­ri­gö­rü­le­cek­tir.­Fa­kat­can
te­le­fi­nin­ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­la­cak­týr.­Ö­len­ler­ke­sin­lik­le­da­ha
gü­zel­bir­â­le­me­nak­le­dil­miþ­ler­dir.­O­ka­bir­ler­ve­çu­kur­lar­i­se,­bu­gü­zel­ve­nur­lu­â­le­me­gir­mek­i­çin­ka­zý­lan­yer
al­tý­tü­nel­le­rin­den­i­bâ­ret­tir.­Ýþ­te­î­mân­bu­ci­het­ten­in­sa­na
do­yul­maz­bir­se­vinç,­eþ­siz­bir­fe­rah­lýk,­mi­sil­siz­bir­mut­lu­luk­ve­ben­zer­siz­bir­hu­zur­ver­di­ðin­den,­bin­ler­ce­ “El­ham­dü­lil­lah”­de­dir­ten­bir­nî­met­tir!­
2-­Sol­ta­raf­ge­le­cek­za­ma­ný­tem­sil­e­di­yor.­Ýn­kâr­cý
göz­lü­ðü­ne­gö­re­ge­le­cek­za­man­biz­le­ri­çü­rü­te­cek,­yý­lan
ve­ak­rep­le­re­ye­di­rip­im­ha­e­de­cek,­ka­ran­lýk­lý,­kor­kunç
ve­bü­yük­bir­ka­bir­den­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir!
Fa­kat­î­mân­göz­lü­ðü­i­le­ge­le­ce­ðe­ba­ký­lýr­sa,­Ce­nâb-ý
Hak­kýn­Hâ­lýk,­Rah­man­ve­Ra­hîm­i­sim­le­riy­le­in­san­la­ra
ha­zýr­la­dý­ðý­çe­þit­çe­þit­lez­zet­li­yi­ye­cek­ve­i­çe­cek­ler­le­ku­rul­muþ­bir­sof­ra­þek­lin­de­gö­rü­le­cek­tir.­Ýn­kâr­cý­göz­lü­ðü
i­le­ken­di­si­ni­ye­dir­mek­ten­kur­tu­la­ma­yan­in­san,­î­mân
göz­lü­ðü­i­le­ken­di­si­ne­en­vai­çe­þit­yi­ye­cek­ler­su­nu­la­cak
bir­kýy­me­te­yük­se­le­cek­tir!­Böy­le­ce­bu­ci­het­de­in­sa­na
bin­ler­ce­“El­ham­dü­lil­lah” de­dir­te­cek­tir!
3-­Üst­ta­raf­se­mâ­vât­ci­he­ti­dir.­Ýn­kâr­cý­göz­lük,­gök­le­rin­son­suz­fe­za­sýn­da­raks­e­den­mil­yar­lar­ca­yýl­dý­zýn­ve
sa­yý­sýz­kü­re­nin­at­ko­þu­su­gi­bi­ve­ya­as­ke­rî­bir­ma­nev­ra
gi­bi­yap­týk­la­rý­pek­sür’at­li­ve­çok­çe­þit­li­ri­tim­li­ha­re­ket­le­rin­den­bü­yük­bir­deh­þe­te,­vah­þe­te­ve­kor­ku­ya­ka­pý­la­cak­týr.­Çün­kü­bir­ta­ne­si­nin­bi­le­dün­ya­ya­çarp­ma­sý­tam
bir­fe­lâ­ket­de­mek­tir!­Böy­le­bir­ih­ti­ma­le­kar­þý­in­sa­nýn
fen­ve­fel­se­fe­si­ça­re­siz­dir!
Oy­sa­î­mân­lý­bir­a­dam,­bu­ben­zer­siz­ma­nev­ra­nýn­ve
bu­zen­gin­ri­tim­li­ko­þu­nun,­bü­yük­bir­ku­man­da­nýn­em­riy­le,­ne­zâ­re­ti,­kon­tro­lü­ve­ko­ru­ma­sý­al­týn­da­ya­pýl­dý­ðý­na
i­na­nýr.­Gök­le­ri­süs­le­yen­yýl­dýz­la­rý­ý­þýk­lý­bi­rer­kan­dil­gi­bi
al­gý­lar,­o­dev­ko­þu­lar­dan­kor­ku­ve­deh­þet­de­ðil,­bi­lâ­kis
se­vim­li­lik,­dost­luk,­sev­gi,­mer­ha­met­ve­þef­kat­bu­lur.
Gök­le­ri­böy­le­si­ne­süs­len­miþ­gös­te­ren­î­mân­ni­me­ti­ne
kar­þý­bin­ler­ce­“El­ham­dü­lil­lah”­el­bet­te­az­o­la­cak­týr.­
4-­Alt­ta­raf­yer­kü­re­dir.­Ýn­kâr­cý­göz­lük­yer­kü­re­yi­ba­þý
boþ,­yu­lar­sýz,­gü­ne­þin­et­ra­fýn­da­ser­se­ri­gi­bi­ge­zen­bir
hay­van­gi­bi,­ve­ya­tah­ta­sý­ký­rýk,­kap­tan­sýz­bir­ka­yýk­gi­bi
gö­rür,­deh­þe­te­ka­pý­lýr,­te­la­þa­dü­þer!
Oy­sa­î­mân­i­le­ba­kan­bir­kim­se,­yer­kü­re­yi­Al­lah’ýn
ku­man­da­sý­al­týn­da­bu­lu­nan,­yi­ye­cek,­i­çe­cek,­gi­ye­cek­ve
sâ­ir­ih­ti­yaç­la­rýy­la­be­râ­ber­hoþ­ça­va­kit­ge­çir­sin­di­ye­in­sa­ný­gü­ne­þin­et­ra­fýn­da­gez­di­ren­ve­gü­neþ­le­bir­lik­te­fe­zâ­nýn­de­rin­lik­le­ri­ne­se­ya­hat­et­ti­ren­Rah­mâ­nî­bir­ge­mi­gi­bi­gö­rür.­Î­mâ­nýn­ver­di­ði­bu­bü­yük­ni­me­te­kar­þý­bü­yük
bü­yük­“El­ham­dü­lil­lah”la­rý­söy­le­me­ye­baþ­lar.­
5-­Ön­ta­raf,­in­sa­nýn­yol­cu­luk­yap­tý­ðý­yön­dür.­Ýn­kâr­cý­ göz­lük­ ba­kar­ ki,­ in­san­ ol­sun,­ hay­van­ ol­sun,
bü­tün­can­lý­var­lýk­lar­ka­fi­le­ka­fi­le­bü­yük­bir­sür’at­le
ö­lü­me,­a­de­me­ve­yok­lu­ða­git­mek­te­dir­ler.­Ken­di­si­nin­ de­ o­ yo­lun­ yol­cu­su­ ol­du­ðu­nu­ bil­di­ðin­den,­ ü­zün­tü­sün­den­çýl­dý­ra­cak­ha­le­ge­lir.­
Oy­sa­î­mân­i­le­ba­kan­bir­a­dam,­in­san­la­rýn­ö­lüm­ö­te­si­ne­se­ya­hat­le­ri­nin­yok­luk­â­le­mi­ne­de­ðil;­gö­çe­be­ler­gi­bi
bir­yay­la­dan­di­ðer­yay­la­ya­bir­in­ti­kal­ol­du­ðu­nu­bi­lir.­Ö­lü­mün,­bu­fâ­nî­men­zil­den­bâ­kî­men­zi­le,­hiz­met­çift­li­ðin­den­üc­ret­dâ­i­re­si­ne,­zah­met­ler­mem­le­ke­tin­den­rah­met­ler­dâ­i­re­si­ne­göç­et­mek­o­lup,­yok­luk­â­le­mi­ne­git­mek­ol­ma­dý­ðý­ný­kav­rar­ve­bu­yol­cu­luk­tan­deh­þet­al­maz,
bi­lâ­kis­hoþ­la­nýr.­Ken­di­si­ne­ö­lü­mü­ay­dýn­la­tan­ve­sev­di­ren,­ö­lü­mü­yok­luk­de­ðil,­var­lýk­gös­te­ren­î­mân­ni­me­ti­ne
kar­þý­sa­yý­sýz­“El­ham­dü­lil­lah” de­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­an­lar.
6-­Ar­ka­ta­raf,­ge­ri­den­ge­len­var­lýk­lar­ci­he­ti­dir.­Ýn­kâr­cý­göz­lük,­her­dün­ya­ya­ye­ni­ge­len­can­lý­nýn­ne­den­gel­di­ði­ni,­ne­re­den­ge­lip­ne­re­ye­gi­de­ce­ði­ni­ve­in­sa­nýn­dün­ya­ya­ni­çin­gel­di­ði­ni­kav­ra­ya­maz,­bi­le­mez!­Hay­ret­ve­te­red­düt­a­za­bý­i­çin­de­ka­lýr.­
Oy­sa­ î­mân­ i­le­ ba­kan­ bir­ a­dam,­ in­san­la­rýn­ kâ­i­nât
ser­gi­sin­de­ser­gi­le­nen­kud­re­tin­ben­zer­siz­mu­'ci­ze­le­ri­ni­gör­mek­ve­in­ce­le­mek­i­çin­Kâ­i­nât­Sul­ta­ný­ta­ra­fýn­dan­ gön­de­ril­miþ­ bi­rer­ mü­ta­la­a­cý­ ol­duk­la­rý­ný­ an­lar.
Her­þe­yin,­kud­ret­mu­ci­ze­si­a­çý­sýn­dan­bir­res­mî­ge­çit
hük­mün­de­ gös­te­ri­si­ni­ yap­týk­tan,­ de­re­ce­ ve­ nu­ma­ra
al­dýk­tan­ son­ra­ ye­ni­den­ kâ­i­nât­ Sul­ta­ný­nýn­ gös­ter­di­ði
mem­le­ke­te­ dö­nüp­ gi­de­cek­le­ri­ni­ kav­rar.­ Ken­di­si­ne
böy­le­bir­zen­gin­kav­ra­yýþ­ve­an­la­yýþ­ni­me­ti­ve­ren­î­mân­ni­me­ti­ne­kar­þý­bin­ler­ce­“El­ham­dü­lil­lah”­der.­
Bah­se­di­len­ ka­ran­lýk­la­rý­ da­ðý­týp­ in­sa­ný­ dü­pe­düz
ay­dýn­lý­ða­ çý­ka­ran­ ve­ kur­ta­ran­ î­mân­ ni­me­ti­ne­ kar­þý
ya­pý­lan­hamd­de­bir­ni­met­ol­du­ðun­dan,­o­na­da­bir
hamd­ lâ­zým­dýr.­ Bu­ i­kin­ci­ ham­de­ de­ bir­ ü­çün­cü
hamd­lâ­zým­dýr.­Ü­çün­cü­ye­dör­dün­cü­bir­hamd­lâ­zým!­ Bu­ böy­l e­ zin­c ir­l e­m e­ gi­d er.­ De­m ek­ tek­ bir
hamd­den,­son­suz­bir­hamd­zin­ci­ri­doð­mak­ta­dýr.1­
Ý
Dipnot: 1-­Þu­â­lar,­s.­649-651.
YERÝN KULAÐI
Düðün ve merasimlerde de meþrû daire keyfe kâfi
nar,­ü­züm­su­yu­gi­bi­çe­þit­li­meþ­ru­bat­lar,­kah­ve,­çay­gi­bi
bü­tün­bit­ki­sel­su­la­rýn­ta­ma­mý­he­lâl­ve­key­fe­kâ­fi.­Sa­de­ce
yýl­lan­mýþ­ü­züm­su­yu­ve­ben­zer­le­ri­ne­i­zin­ve­ril­me­miþ…
Ýs­ter­ak­tif,­is­ter­pa­sif/iz­le­yen­o­la­rak­eð­len­ce­nin­te­mel­sa­ALÝ FERÞADOÐLU
iki­din­len­mek­tir.­Ne­var­ki,­din­le­ne­lim­der­ken,­ses,­gö­rün­[email protected]
tü­kir­li­lik­le­ri­ve­gayr-i­meþ­rû­çiz­gi­yi­aþ­mak­eð­le­ne­ni­da­ha
da­yo­ru­yor!­Ve,­baþ­ta­ha­ya­tý,­ken­di­mi­zi,­çev­re­mi­zi­an­la­ü­ðün­ve­me­ra­sim­ler­de­de­o­yun,­eð­len­ce­den­u­- ma­yý­ve­an­lam­lan­dýr­ma­yý;­ký­sa­ca­te­fek­kü­rü­öl­dü­rü­yor!
zak­ka­la­ma­yýz.­Yal­nýz­ul­vî­duy­gu­lar­dan­ö­rül­Bel­ge­ler;­geç­miþ­za­man­la­rýn­o­yun­ve­eð­len­ce­le­ri;­ka­fa
müþ,­me­lek­gi­bi­tek­bo­yut­lu­var­lýk­lar­de­ði­liz.­A­- ve­gön­le­de­hi­tap­et­ti­ði­ni­gös­te­ri­yor.­Gü­nü­müz­de­i­se­nef­kýl­lý-þu­ur­lu,­ay­ný­za­man­da­duy­gu,­his­ve­ne­fis­sa­hi­bi­- se­en­deks­len­miþ­gi­bi­dir.­Üs­tü­ne­res­mi­yet­ka­zan­dý­rý­la­rak
yiz.­A­kýl,­kalb­ve­vic­da­ný­mýz­ha­ki­ka­te­muh­taç­ol­du­ðu e­ði­tim­ve­öð­re­ti­min­bir­par­ça­sý­ya­pýl­mýþ.­Ve­gi­de­rek­kâ­rý­gi­bi;­nef­sî/his­sî­yö­nü­müz­de­eð­len­ce­ye­muh­taç.
ný­baþ­ka­la­rý­nýn­za­ra­rýn­da­gö­ren­muh­te­ris­in­san­la­rýn­ka­sa­An­cak,­he­ve­sat-meþ­rû­da­i­re­de­ve-beþ­te­bir­ol­ma­lý. la­rý­ný­dol­du­ran­kah­re­di­ci­sek­tör­ha­li­ne­dö­nüþ­müþ.
1
Bu­nu,­za­ma­ný­mý­zýn­beþ­te­bi­ri­si­ni­eð­len­ce­ye­a­yý­ra­Spor/ri­ya­zet;­for­mu­ko­ru­mak­i­ken;­“a­cý­lar­dan­kur­bi­li­riz,­þek­lin­de­an­la­ya­bi­li­riz.­As­lýn­da­meþ­rû­da­i­re tul­ma­ve­lez­zet­le­re­ka­vuþ­ma”­va­sý­ta­sý­o­la­rak­al­gý­lan­mýþ
key­fe­kâ­fi,­gayr-i­meþ­rû­da­i­re­ye­gir­me­ye­ge­rek­yok.
ve­sap­ma­o­lan­he­do­niz­min­ (lez­zet­ko­lik­li­ðin)­ et­ki­siy­le
Me­se­lâ,­i­nek,­de­ve,­ge­yik,­ba­lýk­e­tin­den­pek­çok­kuþ her­þey­nef­si­zevk­ve­lez­ze­tin­va­sý­ta­sý­ký­lýn­mýþ.­As­lýn­da
et­le­ri­ne­ka­dar­he­men­hep­si­he­lâl.­Yal­nýz­ca­do­muz­e­ti eð­len­ce­tam­o­la­rak­ça­lýþ­ma­ve­ger­çek­ler­den­ka­çýþ­týr!
ve­leþ­ya­sak­lan­mýþ.­Bun­la­rý­ye­me­ye­ih­ti­yaç­ol­ma­dý­ðý­gi­- Bu­gün­kü­ma­ga­zin­va­ri­eð­len­ce­an­la­yý­þý,­hem­ça­lýþ­ma,
bi,­di­ðer­le­rin­den­da­ha­lez­zet­li­de­de­ðil!­Su,­süt,­ay­ran, hem­iþ­ten­a­lý­ko­yu­yor,­hem­yo­ru­yor,­hem­de­al­týn­dan
D
kal­ký­la­ma­ya­cak­mas­raf­la­ra­so­ku­yor!
Dü­ðün­ler­de­de­“me­le­kî­eð­len­ce:­Ses­le­ri­ve­ku­lak­la­rý­ya­ra­tan,­nað­me­le­riy­le­rak­sa­ge­len­ve­ge­ti­ren­çe­þit­li­var­lýk­la­rý
halk­e­de­rek­kâ­i­na­tý­ve­bü­tün­var­lýk­la­rý­hik­met­li­ve­a­henk­li
ses­ler­ar­mo­ni­si­ne­çe­vir­miþ­tir.­Öy­le­i­se,­a­lý­cý,­ve­ri­ci­ve­al­gý­la­yý­cý­la­rýn­Sa­hi­bi­ne­yi­din­le­me­mi­zi­is­te­miþ­se­o­na­ku­lak­ka­bart­ma­lý­de­ðil­mi­yiz?­U­nut­ma­ya­lým­ki,­“Gü­zel­söz­ler­O’na
yük­se­lir.”­2 Öy­le­i­se,­hiç­bir­mi­sa­fir,­ev­sa­hi­bi­nin­iz­ni­nin­dý­þýn­da­ses­ler­çý­ka­ra­rak­çev­re­yi­ra­hat­sýz­e­de­mez!
Ger­çek­lez­zet,­zevk­ve­mut­lu­luk­nef­si­de­ðil,­“me­le­kî­eð­len­ce”de­dir.­Ya­ni,­nef­si­mi­zi­ter­bi­ye­et­mek,­o­lum­lu,­ul­vî­duy­gu­la­rý­mý­zý­ge­liþ­tir­mek;­o­lum­suz­la­rý­ný
mec­ra­la­rý­na­yön­len­dir­mek­tir.­Me­le­kî­eð­len­ce­nin
püf­nok­ta­sý­ný­ya­ka­la­yan­bir­mü’min,­i­man­nu­ruy­la
rüz­gâr­la­rýn­te­ren­nü­ma­tý­ný,­bu­lut­la­rýn­na­ra­la­rý­ný,­de­niz­le­rin­dal­ga­la­rý­nýn­nað­me­le­ri­ni­ve­ha­ke­za­yað­mur,
kuþ­ve­sa­i­re­gi­bi­her­ne­vî­den­Rab­ba­nî­ke­lâm­la­rý­ve
ul­vî­tes­bi­ha­tý­i­þi­tir.­San­ki­kâ­i­nat,­Ý­lâ­hî­bir­mu­si­kî­da­i­re­si­dir.­Tür­lü­tür­lü­a­vaz­lar­la,­çe­þit­çe­þit­te­ren­nü­mat­la­kalb­le­re­hü­zün­le­ri­ve­Rab­ba­nî­aþk­la­rý­in­ti­ba
et­tir­mek­le­kalp­le­ri,­ruh­la­rý,­nu­ra­nî­â­lem­le­re­gö­tü­rür,
BEDESTEN
Duânýn abdesti
me­miþ­o­lur.
Bu­ra­da,­þu­ay­rýn­tý­yý­da­be­lirt­mek­te­fay­da­ var:­ Ab­dest­siz­ þe­kil­de­ na­maz­ ký­lýn­maz;­zi­ra­o­na­maz,­ka­bul­o­lun­maz.­Do­la­M. LATÝF SALÝHOÐLU
[email protected]
yý­sýy­la,­na­maz­i­çin­ab­dest­al­mak­farz­dýr.
Du­â­ me­se­le­sin­de­ i­se,­ du­rum­ þöy­le­dir:
Du­
â,­ab­dest­siz­de­ya­pý­la­bi­lir.­Lâ­kin,­hem
a­kýn,­baþ­lý­ða­ba­kýp­he­men­"Du­â­nýn­da
nor­
mal­ ab­dest­li­ o­lup,­ hem­ de­ "tev­be–is­ab­des­ti­ mi­ o­lur?"­ di­ye,­ i­ti­raz­vâ­rî­ bir
tið­
f
ar"­
i­le­ mâ­ne­vî­ te­miz­lik­ ya­pýl­ma­sý­ ha­dü­þün­ce­nin­i­çi­ne­gir­me­yin.
lin­
d
e,­
du­
â­nýn­ hem­ "mak­bul"­ ol­ma,­ hem
E­vet,­o­lur.­Gus­lün,­na­ma­zýn­ab­des­ti­ol­de­
ka­
b
u­
l
e­
ka­rin/ya­kýn­ ol­ma­ þan­sý­ný,­ im­du­ðu­gi­bi,­du­â­nýn­da­ken­di­ne­gö­re­te­miz­kâ­
n
ý­
n
ý­zi­
y
a­
d
e­leþ­tir­mek­te­dir.
lik,­ta­hâ­ret,­ya­ni­ab­dest­saf­ha­sý­var­dýr.
Üs­
t
e­
l
ik,­
du­
â­ya­ baþ­lar­ken­ "mâ­ne­vî­ te­Du­â­nýn­ ab­des­ti­ bir­ "mâ­ne­vî­ te­miz­lik"
miz­
l
ik"­
yap­
m
a­
nýn­ her­han­gi­ bir­ zah­me­ti,
þek­lin­de­o­lup,­Yir­mi­Ü­çün­cü­Mek­tub'un
me­
þ
ak­
k
a­
t
i­de­bu­
lun­ma­mak­ta­dýr.
he­men­ baþ­la­rýn­da,­ mev­zuy­la­ a­lâ­ka­lý­ o­la­O­
hal­
d
e,­
du­
â
­ e­d er­k en,­ bu­ te­m iz­l ik
rak­ serd­ e­di­len­ lis­tes­nin­ ilk­ mad­de­sin­de
ne­
d
en­
ya­
p
ýl­
m
a­
s
ýn,­ bu­ ab­d est­ ni­ç in­ a­ay­nen­þu­i­fa­de­yer­a­lý­yor:
lýn­
m
a­
s
ýn?
"Du­â­ e­di­le­ce­ði­ va­kit,­ is­tið­far­ i­le­ mâ­ne­vî
Biz­ler­gü­nâh­la­ra­mâ­ruz­in­sa­nýz,­ha­ta­te­miz­len­me­li." (Mek­tû­bat,­s.­270)
lar­
la­ mâ­lûl­ be­þe­riz.­ Ba­zen­ far­kýn­da­ ol­E­vet,­sa­ir­i­ba­det­ler­gi­bi,­du­â­da­bir­i­ba­ma­
dan­ da­ ha­ta­ iþ­le­ye­bi­li­yor,­ ya­hut­ gü­det­t ir.­ Ve,­ bu­ i­b a­d e­t e­ baþ­l ar­k en,­ ön­c e
nâ­
h
a­gi­re­bi­li­yo­ruz.
tev­be–is­tið­far­ çe­ke­rek,­ þöy­le­ gü­zel­ce­ bir
O­
nun­i­çin­dir­ki,­her­gün,­her­sa­at,­bel­"mâ­ne­vî­te­miz­lik"­ya­pýl­ma­lý.
ki­her­an­tev­
be–is­tið­far­da­bu­lun­ma­ya­ve
Ak­si­ hal­de,­ du­â­nýn­ "ka­bu­le­ ka­rin"­ ol­"tec­
d
id–i­i­
m
ân"­et­
me­ye­muh­ta­cýz.
ma­ þart­l a­r ý­n ýn­ bi­r in­c i­s i­ ye­r i­n e­ ge­t i­r il­-
S
Tarihin yorumu
15 Temmuz 1974
Kýbrýs'ta EOKA darbesi
ürkiye ile Yunanistan
T
(dolayýsýyla Türklerle
Rumlar) arasýnda sýk sýk
gerilimlerin yaþandýðý Kýbrýs'ta bir askerî cunta darbe
yaptý. (15 Temmuz 1974)
Dar be ci ler, Rum li der
Ma ka ri os'u de vi rip ye ri ne
Ni kos Samp son i sim li bir
örgüt liderini getirdiler.
EOKA–B isimli terör örgütü lideri Sampson'a yardým e den ler i se, Yu nan lý
su bay la rýn yö ne ti min de ki
"Ulusal Muhafýz Alayý"ndaki Rum askerler.
Bu durum gösteriyor ki,
darbenin arkasýnda Yunanistan'daki cunta hükümetinin desteði var.
Rum ve Yunan cuntacýla rý nýn mak sa dý, i þi ol du–bittiye getirerek, Kýbrýs'ý bü tü nüy le Yu na nis tan'a baðlamak.
EOKA–B isimli terör örgütünün lideri Nikos Sampson (1935–2001),
Kýbrýs'ta bir Yunan askerî cuntasýnýn desteðini arkasýna alarak 15
Temmuz'da darbe yaptý ve kendini cumhurbaþkaný ilân etti. Bu hadise, 1974'teki Kýbrýs Harbinin fitilini ateþlemiþ oldu.
Türkiye, bu geliþmelere
kayýtsýz kalmayacaðýný ve
gereðini yapacaðýný dünya-
GÜN GÜN TARÝH
ya duyurdu.
Türkiye, 1959'da DP hükümeti sayesinde elde etmiþ ol du ðu "Ga ran tör lük
Hakký"ný kullanarak harekete geçti.
Uluslararasý görüþmelerden olumlu bir netice çýkma yýn ca da, 20 Tem muz'da Kýb rýs Ha re kâ tý'ný
ger çek leþ ti re rek, cun ta i da re si ne son ve ril me si ni
saðladý.
Ne var ki, Türkiye, bu hadisede yalnýz kaldý. Müttefiklerin yardým etmesi bir
yana, onlarýn ambargosuyla karþýlaþtý.
Kýbrýs'ta iki toplumlu bir
i da re ku rul du. An cak, bu
yeni yapý, aradan 36 sene
geçmesine raðmen hiçbir
ülke tarafýndan henüz kabul edilmiþ deðil.
Yani, adanýn yeni statüsüy le il gi li o la rak, Tür ki ye'nin yalnýzlýðý bugün de
devam ediyor.
Kal­dý­ ki,­ Ce­nâb–ý­ Hak­ da,­ ha­ta­ ya­pan,
gü­nah­ iþ­le­yen­ ku­lu­nun­ Der­gâh–ý­ U­lu­hi­ye­ti­ne­ mü­ra­ca­at­ et­me­si­ni­ ve­ sa­mi­mi­ bir
ni­yet­le­ tev­be–is­tið­far­da­ bu­lu­nup­ Ken­di­sin­den­af­di­le­me­si­ni­is­ti­yor.
Ya­ni,­ "af"­ i­çin­ de,­ ön­ce­lik­le­ ve­ ö­zel­lik­le
"tev­be"­ e­dil­me­si­ ge­re­ki­yor.­ Kur­tul­ma­nýn
ve­ af­fa­ uð­ra­ma­nýn­ baþ­ka­ bir­ yo­lu,­ baþ­ka
bir­ça­re­si­yok.
Tev­be­siz­ye­ni­du­â­lar­ediliyor
Ha­ki­kat–i­ hâl,­ yu­ka­rý­da­ i­fa­de­ e­dil­di­ði
gi­bi­ ol­mak­la­ be­ra­ber,­ gü­nü­müz­ ba­zý­ in­san­la­rý­nýn,­ es­ki­ gü­nah­la­rý­nýn­ üs­tü­ne­ ya­ta­rak,­ye­ni­bir­ta­kým­du­â­ve­te­men­ni­ler­de
bu­lun­duk­la­rý­na­e­sef­le­þa­hit­ol­mak­ta­yýz.
Es­ki­den,­me­se­lâ­20–30­se­ne­ev­vel,­des­te­ des­t e­ du­â ­l ar­l a­ des­t ek­ ver­d i­ð i,­ hat­t a
med­dah­lýk­la­ gök­le­re­ çý­kar­dý­ðý­ bir­ me­se­le
hak­kýn­da,­ þim­di­ yüz­ sek­sen­ de­re­ce­ dö­nüþ­le­tam­ter­si­ni­ya­pan­la­rý­hay­ret­le­iz­le­mek­te­yiz.
Bun­l ar,­ es­k i­d en­ gök­l e­r e­ çý­k ar­d ý­ð ý­n ý,
þim­di­ye­rin­di­bin­de­gös­ter­mek­le­meþ­gul.
Es­k i­d en­ "i­h a­n et–i­ va­t a­n i­y e­ ve­ mil­l i­y e"
þek­l in­d e­ gös­t er­d i­ð i­ bir­ ha­r e­k e­t i,­ þim­d i
tam­zýd­dý­mâ­nâ­da­ki­bir­ma­hi­yet­te­gös­te­ri­yor.­Es­ki­den­en­bü­yük­se­vap­o­la­rak­lan­se­et­ti­ði­ni,­þim­di­en­bü­yük­gü­nah­lar­lis­te­sin­de­tas­vir­e­di­yor.
Es­ki­den,­met­het­ti­ði­þe­ye­ta­raf­tar­ol­ma­yan­la­rý­ a­nar­þist­ler­le­ bir­lik­te­ gö­rü­yor­du;
þim­di­i­se,­bu­kez­dö­nüp­zem­met­ti­ði­ay­ný
þe­ye­ ta­r af­t ar­ o­l an­l a­r ý­ te­r ö­r ist­l er­l e­ ay­ný
saf­ta­gös­ter­me­ye­ça­lý­þý­yor.
El–a­man,­bu­ne­ya­man­çe­liþ­ki­böy­le...
Bu­ de­re­ce­ kes­kin­ dö­nüþ­ler­ ya­pý­lýr­ken,
ha­ni­ keþ­ke­ tev­be–is­tið­far­da­ bu­lu­nul­say­dý;
keþ­ke­ iþ­le­nen­ on­ca­ gü­nah­la­rýn­ af­fý­ i­çin
þöy­le­ hu­lûs–i­ kalp­ i­le­ ne­dâ­met­ e­dil­sey­di;
hiç­ ol­maz­sa­ "A­nar­þist­ler­le,­ ko­mü­nist­ler­le
ay­ný­saf­ta­sý­nýz"­di­ye­yaf­ta­la­yýp­it­ham­et­tik­le­ri­din­kar­deþ­le­rin­den­ö­zür­di­len­sey­di,­en
a­zýn­dan­on­lar­dan­bir­he­lâl­lik­is­ten­sey­di...
Ma­a­le­sef,­ bun­la­rýn­ hiç­bi­ri­nin­ ya­pýl­dý­ðý­na­þa­hit­ol­ma­dýk.
Hay­r et­l er­ i­ç in­d e,­ þim­d i­ bir­t ek­ þe­y i
gör­m ek­t e­y iz:­ Ek­s i­ gü­n ah­l ar­d an­ do­l a­y ý
töv­be–is­tið­fa­ra­ git­me­ye­rek,­ ay­ný­ me­se­le­de­ þim­di­ ter­si­ne­ du­â­lar­ ya­pý­lý­yor,­ te­men­ni­ler­sý­ra­la­ný­yor.
Üs­te­lik,­ bu­ du­â­la­rýn­ "ab­dest­siz"­ ya­pýl­ma­sý­bir­ya­na,­is­nat­ve­it­ham­lar­da,­yi­ne
es­k i­s i­n in­ tam­ ter­s i­ is­t i­k a­m e­t in­d e­ gýr­l a
gi­di­yor.
A­m an­ ha,­ na­m az­ gi­b i,­ du­â ­y a­ da­ ab­dest­siz­baþ­la­ma­ma­ya­dik­kat­e­de­lim.
lTurhan Celkan
[email protected]
pek­ga­rip­mi­sa­li­lev­ha­la­rý­gös­ter­mek­le­o­ruh­la­rý­ve
kalp­le­ri­lez­zet­le­re,­zevk­le­re­bo­ðar.­Fa­kat­o­ku­lak,­kü­für­le­tý­kan­dý­ðý,­ya­ni,­“gayr-i­meþ­rû,­nef­sa­nî­mü­zi­ðe,
eð­len­ce­ye”­dal­dý­ðý­za­man,­o­le­ziz,­ma­ne­vî,­yük­sek
ses­ler­den­mah­rum­ka­lýr.­Ve­o­lez­zet­le­ri­ve­ren­a­vaz­lar,­ma­tem­ses­le­ri­ne­dö­nü­þür.­Kalp­te,­o­ul­vî­hü­zün­ler­ye­ri­ne,­ah­ba­býn­ay­rýl­ma­sýy­la­e­be­dî­ye­tim­lik,­ni­ha­yet­siz­vah­þet­ve­son­suz­gur­bet­ha­sýl­o­lur.­3
De­mek,­ru­hun­ul­vî­yü­ce­duy­gu­la­rý­ný­iþ­let­mek
“me­le­kî”;­o­lum­suz,­nef­sa­nî­yö­nü­iþ­let­mek,­“þey­ta­nî­eð­len­ce”dir. Mü­zi­ðin­hük­mü­ne­ge­lin­ce­þöy­le­a­çýk­lan­mýþ­týr: Meþ­rû­eð­len­ce­den­mü­zi­ðe­ka­dar­in­sa­ný­i­yi­ye,­gü­ze­le,­ah­lâ­kî­dav­ra­nýþ­la­ra,­ü­mi­de,­aþk
ve­þev­ke­gö­tü­ren­her­ses,­her­ne­fes,­her­ha­re­ket
ser­best,­hat­ta­se­vap­týr;­ü­mit­siz­li­ðe,­ka­ram­sar­lý­ða
tem­bel­li­ðe,­se­fa­he­te,­se­fa­le­te­ve­lü­zum­lu­va­zi­fe­le­rin­nok­san­bý­ra­kýl­ma­sý­na­se­be­bi­yet­ve­ren­her­çe­þit
söz­ve­ey­lem­de­ya­sak­kap­sa­mý­na­gi­rer.
Dipnotlar:
1-­Söz­ler,­s.­668.­­2-­Kur’ân,­Fâ­týr,­10.­­3-­Ý­þa­ra­tü’lÝ’caz,­s.­71-72.
Açýlým ve
Medresetü’z-Zehra
DÜÞÜNCE UFKU
HALÝL ELÝTOK / Emekli Ýl Müftüsü
[email protected] yahoo.com.tr
on­za­man­lar­da­te­rö­rün­az­dý­ðý­na­þa­hit­o­lu­yo­ruz.­Hak­kâ­ri-Þem­din­li’de,­Di­yar­ba­kýr-Sil­van’da
ve­Ýs­tan­bul-Hal­ka­lý’da­as­ker­le­ri­miz­þe­hit­ol­du
ve­bir­kýs­mý­da­ya­ra­lan­dý.­Mey­da­na­ge­len­bu­ü­zü­cü
ha­di­se­ler­dev­let­er­kâ­ný­ný,­ik­ti­da­rý,­mu­ha­le­fe­ti­ve­as­ke­rî­er­kâ­ný­bir­a­ra­ya­ge­ti­re­rek­çö­züm­yol­la­rý­nýn­a­ran­ma­sý­na­se­bep­ol­muþ­tur.­26­yýl­lýk­te­rör­tec­rü­be­si
o­lan­bir­ül­ke­nin­hâ­lâ­te­rö­rü­bi­ti­re­me­me­si,­bu­ko­nu­nun­bir­ke­re­da­ha­cid­dî­mâ­nâ­da­e­le­a­lýn­ma­sý­ný­ge­rek­tir­mek­te­dir.­Bu­e­le­a­lý­nýþ­sý­ra­sýn­da,­Gü­ney­do­ðu
in­sa­ný­i­le­PKK’yý­ay­ný­ke­fe­ye­koy­ma­mak­ge­re­ki­yor.­Ý­ni­si­ya­ti­fi­PKK­ve­yan­daþ­la­rý­e­le­ge­çir­miþ­gi­bi­bir­i­maj
ver­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar,­a­ma­i­þin­as­lý­öy­le­de­ðil.­Fa­kat­i­þin­bu­nok­ta­da­ol­ma­sý,­me­se­le­nin­cid­di­ye­tin­den­ta­viz­ve­ril­me­me­si­ni­ge­rek­ti­rir.­Cid­dî­ted­bir­ler­a­lýn­ma­sý­ný­ge­rek­ti­rir.­Çün­kü­bu­ko­nu­nun,­da­ha­1997­yýl­la­rýn­da­Tan­su­Çil­ler’in­baþ­ba­kan­lý­ðý­dö­ne­min­de­ne­re­dey­se­sý­fýr­lan­ma­nok­ta­sý­na­in­di­ði­gö­rül­müþ­tür.
Te­rö­rün­en­bü­yük­he­de­fi,­top­lum­da­pa­nik­ha­va­sý­ný
yay­gýn­laþ­týr­mak­ve­bu­nun­la­he­de­fi­ne­u­laþ­mak­týr.­Bu
ko­nu­da­so­ðuk­kan­lý­dav­ra­nýl­ma­lý­dýr.­Med­ya­da­pa­nik
ha­va­sý­es­ti­ril­me­me­si­nok­ta­sýn­da­so­rum­lu­la­ra­çok­gö­rev­ler­dü­þü­yor.­Bi­ri­le­ri­nin­yap­tý­ðý,­Gi­re­sun,­To­kat,
Hak­kâ­ri,­Ýs­tan­bul­ve­Tun­ce­li­il­le­rin­de­mey­da­na­ge­len
o­lay­la­rý­Tür­ki­ye­ge­ne­li­ne­yay­gýn­laþ­týr­ma­ha­re­ket­le­ri­dir.­Akl-ý­se­lim­i­le­ha­re­ket­e­dil­me­li­dir.­Geç­miþ­ten­ib­ret­a­lý­nýr­sa,­pa­nik­or­ta­mý­nýn­yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sý­ve­Tür­ki­ye­sat­hý­na­ya­yýl­ma­sý­se­be­biy­le­ih­ti­lâ­le­ze­min­ha­zýr­la­mak­is­te­yen­ler­bi­le­ol­mak­ta­dýr.­Bun­dan­ders­a­lýn­ma­lý.
A­çý­lým­de­nen­þe­yin­Gü­ney­do­ðu­in­sa­ný­nýn­ih­ti­yaç­la­rý­na­ce­vap­ve­re­bil­me­si­i­çin­Be­di­üz­za­man’ýn­yýl­lar
ön­ce­baþ­lat­tý­ðý­ve­en­bü­yük­i­de­al­le­rin­den­bi­ri­o­lan,
do­ðu­da­te­sis­et­mek­is­te­di­ði­Med­re­se­tü’z-Zeh­ra­i­sim­li
ü­ni­ver­si­te­pro­je­si­de­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­rul­ma­lý­dýr.
Be­di­üz­za­man,­bu­hu­sus­ta­ki­tek­li­fi­ni­pro­je­hâ­li­ne­ge­ti­re­rek­1908’de­Ýs­tan­bul’da­Sul­tan­I­I.­Ab­dül­ha­mid’e
biz­zat­tak­dim­et­mek­is­te­di,­a­ma­ö­nü­ne­ko­nu­lan­bü­rok­ra­tik­en­gel­le­ri­a­þa­ma­dý­ðý­i­çin­bu­müm­kün­ol­ma­dý.
An­cak­Be­di­üz­za­man­yýl­ma­dý.­Sul­tan’ý­de­vi­ren­31
Mart­o­la­yý­ný­mü­te­â­ki­ben­hak­sýz­it­ham­lar­la­yar­gý­lan­dý­ðý­sý­ký­yö­ne­tim­mah­ke­me­sin­de­be­ra­at­et­tik­ten­son­ra
git­ti­ði­þark­ta­a­þi­ret­le­ri­do­la­þa­rak­bu­pro­je­yi­hal­ka­mâl
et­me­ye­ça­lýþ­tý.­1911­yý­lýn­da­biz­zat­ken­di­si­Sul­tan­Re­þad­i­le­gö­rüþ­tü­ve­Med­re­se­tüz­zeh­râ’nýn­in­þâ­sý­i­çin
ken­di­sin­den­söz­al­dý.­1913­yý­lýn­da­bu­ü­ni­ver­si­te­nin
te­me­li­ni­at­tý,­fa­kat­I.­Dün­ya­Sa­va­þý­mü­na­se­be­tiy­le­bu
pro­je­nin­ta­mam­lan­ma­sý­na­im­kân­bu­la­ma­dý.­2­Mart
1923­ta­ri­hin­de­An­ka­ra’da­ye­ni­ku­ru­lan­Bü­yük­Mil­let
Mec­li­si’nde­Med­re­se­tüz­zeh­râ­hak­kýn­da­ka­nun­tek­li­fi
ve­ril­di,­200­me­bus­tan­163’ü­nün­rey­ver­me­siy­le­ka­nun­tek­li­fi­ka­bul­e­dil­di,­an­cak­yi­ne­de­ü­ni­ver­si­te­nin
in­þâ­sý­ger­çek­le­þe­me­di.­Be­di­üz­za­man,­ü­ni­ver­si­te­pro­je­si­i­çin­þöy­le­di­yor­du:­“Ca­mi­ül-Ez­her’in­kýz­kar­de­þi
o­lan­Med­re­se­tü’z-Zeh­râ­na­mýy­la­da­rül­fü­nu­nu­mu­ta­zam­mýn­(ü­ni­ver­si­te­yi­i­çi­ne­a­lan) pek­â­lî­bir­med­re­se­nin­Bit­lis’te­ve­i­ki­re­fi­ka­sýy­la­Bit­lis’in­i­ki­ce­na­hý­o­lan
Van­ve­Di­yar­be­kir’de­te­si­si­ni­is­ti­yo­ruz.”
Bu­pro­je­nin­i­çe­ri­ði­dik­kat­le­ir­de­len­me­li­dir.­Bu
pro­je­nin­viz­yo­nu,­ak­lýn­vic­dan­la­des­tek­len­di­ði­bir­e­ði­tim­le­u­lus­la­r­a­ra­sý­norm­lar­o­luþ­tu­ran­bir­ü­ni­ver­si­te
ol­mak­týr.­Mis­yo­nu;­bi­lim­ve­e­ði­tim­de­u­lus­la­r­a­ra­sý
or­tak­norm­la­ra­sa­hip,­i­nanç­fark­lý­lýk­la­rý­na­say­gý­lý,
ken­di­ül­ke­si­nin­ger­çek­le­ri­ne­du­yar­lý­bi­rey­ler­le,­in­san­lý­ðýn­mut­lu­lu­ðu­na­hiz­met­et­mek­tir.
Bu­da­rül­fü­nun­hem­Ý­ran,­hem­A­ra­bis­tan,­hem
Mý­sýr­ve­Af­ga­nis­tan,­hem­Pa­kis­tan­ve­Tür­kis­tan­ve
A­na­do­lu’nun­mer­ke­zin­de­bir­kalp­hük­mün­de­dir.
Bu­pro­je­nin,­“me­de­ni­yet­ler­it­ti­fa­ký”nýn­ze­mi­ni­ni­o­luþ­tu­ra­ca­ðý­ger­çe­ði­ni­de­u­nut­ma­mak­ge­re­kir.­“O­dö­nem­de­med­re­se,­tek­ke­ve­mo­dern­mek­tep­ler­den­ye­ti­þen­ler­a­ra­sýn­da­u­çu­rum­lar­o­luþ­tu.­Sa­de­ce­din­e­ði­ti­mi­a­lan­lar­ay­rý­bir­dün­ya,­mo­dern­i­lim­ve­ri­len­yer­ler­de­e­ði­tim­gö­ren­ler­ay­rý­bir­dün­yay­dý.­Be­di­üz­za­man’ýn
pro­je­si,­bü­tün­bu­so­run­la­rý­i­za­le­e­de­cek­tir.”1
S
Dipnot:
1- Yeni Asya, 31.3.2001
10
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
KÜLTÜR-SANAT
ka­dar­ ö­nem­li­ ki.­ Es­ki­ Ýs­tan­bul’da­ Ha­fýz­ Sa­mi
E­fen­di­ i­le­ Ha­fýz­ Ke­mal’in­ kar­þý­lýk­lý­ e­zan­ o­ku­mak­ta­ki­us­ta­lýk­la­rý­o­dö­nem­in­san­la­rý­nýn­ha­fý­za­la­rýn­da­dýr.­ Öy­le­ ki­ e­zan­ o­ku­mak­ bir­ sa­n'at
ha­li­ne­ gel­miþ­tir.­ Ge­nel­ i­ti­ba­rýy­la­ sa­bah­ e­za­ný,
sa­bâ,­ öð­le­ e­za­ný­ hi­caz,­ i­kin­di­ e­za­ný­ hi­caz,­ ak­ALÝ OKTAY þam­ e­za­ný­ rast­ ve­ya­ hi­caz,­ yat­sý­ e­za­ný­ hi­caz,
rast­ve­ya­Ba­ya­ti­gi­bi­ma­kam­lar­da­o­ku­nur.­Sa­[email protected]
lât,­da­ha­çok­Cu­ma,­Pa­zar­te­si­ve­kan­dil­ge­ce­le­ri­ o­ku­na­gel­miþ­tir.­ Ký­ra­at,­ Kur’ân-ý­ Ke­rîm’in
u­sûl­ve­er­kâ­ný­na­gö­re­o­kun­ma­sý­dýr.­Mü­na­ca’t,
Al­lah’a­(cc)­yal­va­rýþ­la­rýn­e­sas­a­lýn­dý­ðý­þi­ir­le­rin
Nurdan Damlalar
mu­sý­kî­ bil­gi­si­ne­ sa­hip­ kim­se­ler­ce­ o­kun­ma­sý­“Ýþ­te,­kü­çü­cük­bir­in­san,­i­cad­sýz,­sýrf­su­rî­bir dýr.­ Na’t,­ þa­ir­le­rin­ Haz­re­ti­ Pey­gam­be­ri­ öv­me,
san’at­çý­ðýy­la,­ bir­ fo­noð­ra­fýn­ gü­zel­ iþ­le­me­siy­le þe­fa­at­di­le­me­a­ma­cý­i­le­yaz­dý­ðý­þi­ir­le­rin­bes­te­böy­le­mem­nun­ol­sa,­a­ca­ba­bir­Sâ­ni-i­Zül­ce­lâl, le­nip­ o­kun­ma­sý­dýr.­ Me­se­lâ­ It­rî’nin­ Mev­lâ­ko­ca­kâ­i­na­tý­bir­mu­si­kî,­bir­fo­noð­raf­hük­mün­- nâ’nýn­yaz­dý­ðý­bir­þi­i­re­yap­tý­ðý­rast­ma­ka­mýn­de­ i­cad­ et­ti­ði­ gi­bi,­ ze­mi­ni­ ve­ ze­min­ i­çin­de­ki da­ki­na’t­ay­rý­bir­ö­ne­me­sa­hip­tir.­Mev­lid,­Haz­bü­tün­zî­ha­ya­tý­ve­bil­has­sa­zî­ha­yat­i­çin­de­in­sa­- re­ti­ Pey­gam­be­rin­ do­ðu­mu,­ pey­gam­ber­li­ði,
nýn­ ba­þý­ný­ öy­le­ bir­ fo­noð­raf-ý­ Rab­bâ­nî­ ve­ bir mi’ra­cý,­mu'­ci­ze­le­ri­ni­ve­fa­tý­ný­ko­nu­e­di­nen­þi­mu­si­ka-i­ Ý­lâ­hî­ tar­zýn­da­ yap­mýþ­ ki,­ hik­met-i ir­ler­o­lup­ö­zel­lik­le­Sü­ley­man­Çe­le­bi’nin­yaz­dý­be­þer,­o­san’at­kar­þý­sýn­da­hay­re­tin­den­par­ma­- ðý­Mev­lid­en­çok­bi­li­ne­ni­dir.­Bu­mev­lid­le­ri­o­ðý­ný­ý­sý­rý­yor.”
ku­yan­ki­þi­le­re­mev­lid­hân­den­mek­te­dir.­Mi’ra­Söz­ler,­32.­Söz­ ci­ye,­ Haz­re­ti­ Pey­gam­be­rin­ Mi'ra­cý­ný­ an­la­tan
mes­ne­vî­tar­zýn­da­ya­zýl­mýþ­e­ser­ler­o­lup­mu­sý­kî
e­men,­“bu­da­ne­de­mek,­böy­le­þey­o­lur bil­gi­si­ne­ ha­iz­ ki­þi­ler­ce­ o­ku­nur.­ Tem­cid,­ ký­sa
mu­?”­de­di­ði­ni­zi­du­yar­gi­bi­yim.­Yýl­lar ve­ öz­lü­ söz­ler­ se­çi­le­rek­ ya­zý­lan,­ mü­na­ca’ta
ön­ce­ki­bir­ya­zý­sýn­da­Me­tin­Ka­ra­ba­þoð­lu ben­ze­yen­ A­rap­ça­ þi­ir­le­re­ ya­pý­lan­ di­nî­ ö­zel­lik
“Ca­mi­de­dans­var"­di­ye­yaz­mýþ­tý­da­ya­zý­yý­o­ku­- ta­þý­yan­ bes­te­ler­dir.­ Al­lah’ýn­ bü­yük­lü­ðü­nü­ an­ya­na­ka­dar,­bu­vu­ru­cu­cüm­le­nin­al­týn­da­ya­tan la­tan­ Tem­cid­ler­ top­lu­ i­ba­det­ler­de­ ic­ra­ e­di­lir.
me­sa­jý­dü­þü­nüp­dur­muþ­tum.­E­vet,­as­lýn­da­ca­- Ra­ma­zan­a­yýn­da­her­sa­hur­da­o­ku­nur.­Son­o­mi­de­mü­zik­de­var.­He­pi­miz­de­ca­mi­de­bu la­rak­ i­lâ­hî­ i­se,­ Al­lah­ (cc),­ Haz­re­ti­ Pey­gam­ber
mü­zi­ði­ic­ra­e­di­yo­ruz,­din­li­yo­ruz­.­Na­sýl­mý?­
sev­gi­si­i­çe­ren­þi­ir­le­rin­çe­þit­li­ma­kam­lar­da­bes­Mü­zik­ der­ken­ ak­lý­mý­za­ il­la­ he­men­ ens­trü­- te­len­di­ði­ e­ser­ler­dir.­ Ra­ma­zan­ Ý­lâ­hi­le­ri,­ Ni­yaz
man­gel­me­me­li.­Ýn­san­se­si,­mü­zik­te­en­ö­nem­- Ý­lâ­hi­le­ri­gi­bi­þe­kil­le­ri­var­dýr.­­­­­­­­
li­ te­mel­ un­sur­dur.­ Ca­mi­de­ i­mam­ e­fen­di­nin
Mü­ba­rek­ Ra­ma­zan­ a­yýn­da­ ö­zel­lik­le­ bü­yük
kýl­dýr­dý­ðý­ farz­ na­maz­da­ki­ o­ku­yu­þu­ ma­kam­lý­- se­la­tîn­ ca­mi­le­rin­de­ da­ha­ çok­ din­le­ye­bi­le­ce­ði­dýr.­ Ay­ný­ þe­kil­de­ o­ku­nan­ ka­met,­ e­zan­ ve­ na­- miz­ca­mi­mu­sý­kî­si,­i­ba­de­te­ay­rý­bir­hu­þu,­hu­ma­zýn­bi­ti­min­de­o­ku­nan­aþr-i­þe­rif.­Hiç­düm­- zur­ ve­ haz­ ka­tý­yor.­ Bir­kaç­ yýl­ ev­vel­ ­ de­ðer­li
düz­bir­þe­kil­de,­bir­ya­zý,­bir­þi­ir­gi­bi­o­ku­nan­e­- Ha­lil­ Ne­ci­poð­lu’nun­ i­mam­lý­ðý­ný­ yap­tý­ðý­ Ký­lýç
zan,­Kur’ân,­ka­met­i­þi­te­ni­miz­var­mý­dýr?­Ol­sa A­li­ Pa­þa­ Ca­mi­in­de­ kýl­dý­ðým­ Ra­ma­zan’ýn­ son
i­di­ne­ka­dar­ga­rip­ge­lir­di.­­
te­ra­vih­na­ma­zýn­dan­al­dý­ðým­haz­zý­hâ­lâ­ha­týr­Ýþ­te­mü­zi­ði­miz­de,­“Ca­mi­Mû­sý­kî­si”­di­ye­var la­rým.­ Ra­ma­zanda­ ne­ ya­pýp­ e­dip­ böy­le­ ta­ri­hi
o­lan­ ve­ kul­la­ný­lan­ kav­ram­dan­ kas­te­di­len­ þey, ve­ bü­yük­ ca­mi­ler­de­ Cu­ma,­ te­ra­vih­ na­maz­la­rý
e­zan,­sa­lâ,­sa­lât,­ký­ra­at,­mü­na­ca’t,­na’t,­mev­lid, kýl­ma­ya­gay­ret­et­mek­lâ­zým.­
*
mi’râ­ci­ye­(ge­çen­haf­ta­yaz­mýþ­týk),­tem­cid­ve­i­Taziye
lâ­hi­ler­dir.
Bu hafta gazetemizde Ahmet Özkan Bey’in vefaE­zan­o­ku­ma­nýn­ken­di­ne­mah­sus­bir­u­sûl­ve
tý üzerine verilen taziye ilanlarý vardý. Kendisini tanýer­kâ­ný­­var­dýr.­Mü­ez­zi­nin­gü­zel­bir­se­si­nin­ol­yamamýþ olmakla birlikte gazetemizde çýkan yazýma­sý,­mu­sý­kî­bil­gi­si­nin­bu­lun­ma­sý­ön­ce­lik­le­a­lardan ne kadar hizmet ehli ve istikamet üzere bir
ra­nan­þart­lar­dan­dýr.­Bu­gün­bir­çok­ca­mi­de­o­- aðabeyimiz olduðunu öðrenmiþ oldum. Ben bu veku­nan­e­zan­lar­ne­ya­zýk­ki­din­le­yen­de­o­müt­- sileyle, gerçekten muhabbet ve saygý duyduðum
hiþ­te­si­ri­u­yan­dýr­mak­tan­u­zak.­Mik­ro­fo­nu­her kardeþi Adem Özkan Aðabeyimize sabr-ý cemil nie­li­ne­a­la­nýn­de­ðil,­gü­zel,­et­ki­le­yi­ci,­his­le­riy­le­o­- yaz ederken, Ahmet Aðabeyimizin mekânýnýn cenku­ya­bi­le­cek­mü­ez­zin­ve­ya­ki­þi­le­rin­o­ku­ma­sý­o net olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ediyorum.
3 nesildir keserle
tekne yapýyorlar
Camide müzik var
MÜZÝK YAZILARI
H
BARTIN’DA BÜYÜKBÖCEK AÝLESÝ 3 NESÝLDÝR DEDEDEN
KALMA YÖNTEMLERLE KESERLE TEKNE YAPIYOR.
BARTIN'IN Ku­ru­ca­þi­le­il­çe­sin­de­ke­ser­le­ve­ge­le­nek­sel­þe­kil­de­ya­pý­lan­a­ðaç­tek­ne­ler­yo­ðun­il­gi­gö­rü­yor.­Bü­yük­bö­cek­a­i­le­si­3­ne­sil­dir­de­de­den­ gör­me­ yön­tem­le­ ke­ser­le­ tek­ne­ yap­ma­ya
de­vam­ e­di­yor.­ Os­man­lý’nýn­ sa­vaþ­ ge­mi­le­ri­ ve
sal­ta­nat­ka­yýk­la­rý­nýn­ya­pýl­dý­ðý­il­çe­de­tek­ne­ya­pým­us­ta­la­rý­nýn­a­zal­ma­sýn­dan­þi­kâ­yet­e­di­li­yor.
Ýl­çe­de­2005­yý­lý­na­ka­dar­17­tez­gâh­bu­lu­nur­ken,
bu­gün­ tez­gâh­ sa­yý­sý­ 12’ye­ düþ­müþ­ du­rum­da.
Yak­la­þýk­40­se­ne­dir­ge­le­nek­sel­o­la­rak­Ýs­tan­bul
ve­ Ça­nak­ka­le’ye­ ba­lýk­çý­ tek­ne­si,­ yat­ yap­tý­ðý­ný
be­lir­ten­ Ha­san­ Bü­yük­bö­cek,­ sað­lý­ðý­ el­ver­di­ði
sü­re­ce­ yat­ ya­pa­ca­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Bü­yük­bö­cek,
“Ben­bu­mes­le­ði­ba­bam­dan­öð­ren­dim.­Ýl­ko­ku­lu­bi­ti­rin­ce­ba­ba­mýn­ya­nýn­da­çý­rak­o­la­rak­bu­i­þe­baþ­la­dým.­Ge­nel­de­Ýs­tan­bul­ve­Ça­nak­ka­le’ye
ba­lýk­çý­tek­ne­si­ve­ya­ge­zi­tek­ne­si­ya­pý­yo­ruz.­Ta­bi­bu­nun­ya­ný­sý­ra­baþ­ka­il­ler­den­de­si­pa­riþ­a­lý­yo­ruz.­ Hol­lan­da,­ Ýs­viç­re­ ve­ Al­man­ya’ya­ yat
yap­týk.­ Si­pa­riþ­ler­ bi­ze­ tav­si­ye­ ü­ze­ri­ne­ ge­li­yor.
Ku­ru­ca­þi­le’de­ya­pý­lan­tek­ne­ler­iþ­çi­lik­ve­mal­ze­me­ka­li­te­si­i­le­ter­cih­se­be­bi.”
OÐLU HEM ALAYLI HEM DE MEKTEPLÝ
Ý­ki­oð­lun­dan­bi­ri­nin­ya­nýn­da­hem­o­ku­yup
hem­de­çý­rak­lýk­la­bu­i­þi­yap­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Ha­san
Bü­yük­bö­cek,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:­“Oð­lum
Meh­met­Ku­ru­ca­þi­le­De­niz­ci­lik­Mes­lek­Li­se­si
Ge­mi­Ýn­þa­at­Bö­lü­mü’nü­o­ku­du.­Ký­þýn­o­ku­lu­nu
o­ku­du­ya­zýn­be­nim­ya­ným­da­ça­lýþ­tý.­Ay­rý­ca­2
yýl­lýk­De­niz­ci­lik­Mes­lek­Yük­sek­O­ku­lu’nu­bi­tir­di.­Bir­yan­dan­ge­le­nek­sel­þe­kil­de­tek­ne­ya­pýl­ma­sý­ný­di­ðer­yan­dan­da­i­þin­bil­gi­si­ni­a­lý­yor.­A­ma
di­ðer­oð­lu­mu­bu­i­þe­sok­ma­dým.­Çün­kü­ar­týk­bu
i­þin­so­nu­yok.­Ya­vaþ­ya­vaþ­mes­le­ði­miz­ö­lü­yor.
Ba­bam­ba­na­ben­de­oð­lu­ma­öð­ret­tim­mes­le­ðin
püf­nok­ta­la­rý­ný.­Son­5­yýl­da­5­a­töl­ye­ka­pan­dý.
Ar­týk­us­ta­lar­ye­tiþ­mi­yor,­kim­se­oð­lu­nu­bu­i­þe
sok­mu­yor.­Çün­kü­pa­ra­ka­za­nýl­mý­yor.”­Bir­ge­zi
tek­ne­si­nin­yak­la­þýk­1,5­ay­da­tes­lim­e­dil­di­ði­ni­i­-
BÝR SANAYÝ SÝTEMÝZ OLSUN
Ali Büyükböcek “Ben 450-500 tonluk çektirme (aðaç yük gemileri) yapardým, ama bunlar daha sonra Ýstanbul’a girmeleri
yasaklanýnca iþi balýkçý ve gezi teknelerine döndürdük" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN
fa­de­e­den­Bü­yük­bö­cek,­bu­tür­tek­ne­le­rin­fi­ya­tý­nýn­25-30­bin­TL­a­ra­sýn­da­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.
“KESERÝMÝZ OLMAZSA OLMAZ”
Tek­ne­ya­pý­mýn­da­en­ö­nem­li­a­le­tin­ke­ser­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ha­san­Bü­yük­bö­cek,­tek­ne­ya­pý­mý­nýn­püf­nok­ta­la­rý­i­le­il­gi­li­þun­la­rý­di­le­ge­tir­di:­ “Bi­zim­i­þi­miz­de­en­ö­nem­li­a­let­ke­ser­dir.­Ke­ser­ol­maz­sa­ol­maz­dýr.­Ku­ru­ca­þi­le’de­ya­pý­lan­tek­ne­le­rin
tu­tul­ma­sý­nýn­en­ö­nem­li­ne­de­ni­ka­li­te­li­ve­sað­lam
ol­ma­sý­dýr.­Bi­zim­tek­ne­le­ri­miz­kes­ta­ne­a­ða­cýn­dan
ya­pý­lý­yor.­A­ðaç­la­rý­Sam­sun­ta­ra­fýn­dan­a­lý­yo­ruz.
Çün­kü­bi­zim­a­ra­zi­le­ri­miz­Or­man­Ýþ­let­me­Mü­dür­lü­ðü’ne­a­it.­Hal­bu­ki­Sam­sun­ta­ra­fýn­da­ö­zel
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/663
ESAS NO: 2010/656
ki­þi­ler­ta­ra­fýn­dan­kes­ta­ne­ü­re­ti­mi­ya­pý­lý­yor.­Biz
tek­ne­le­ri­mi­zi­ba­ba­dan­öð­ren­me­þek­li­i­le­ya­pý­yo­ruz.­Ba­ba­mýz­dan­öð­ren­di­ði­miz­bil­gi­le­ri­ka­fa­mý­za
ya­zý­yo­ruz.­Bir­tek­ne­nin­bo­yu­ne­o­lur­sa­e­ni­ne­o­lur,­bu­nu­hep­göz­u­sû­lü­tec­rü­be­le­ri­mi­zi­ve­us­ta­lar­dan­al­dý­ðý­mýz­bil­gi­le­ri­uy­gu­la­ya­rak­ya­pý­yo­ruz.
Bi­zim­plan­ve­pro­je­miz­ka­fa­mýz­da.­Ta­bi­bu­nun
ya­nýn­da­plan­ve­pro­je­le­ri­o­lan­tek­ne­ler­ge­lir­se­o­nu­da­tek­ni­ði­ne­uy­gun­ya­pý­yo­ruz.­Me­se­lâ­es­ki­den­çi­vi­ol­ma­dý­ðý­i­çin­a­ðaç­ka­val­ye­ler­le­ya­pý­lýr­mýþ,­da­ha­son­ra­ka­lay­lý­çi­vi­ler,­þim­di­i­se­çe­lik­çi­vi
ve­ya­vi­da­lar­kul­la­ný­lý­yor.­A­ma­tek­ne­ya­pý­mýn­da
kul­lan­dý­ðý­mýz­a­let­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­nu­el­a­let­le­ri­o­luþ­tu­ru­yor.­Çok­az­e­lek­trik­li­a­let­kul­la­ný­yo­ruz.”
ESAS NO: 2010/668
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 968
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 894 nolu 1 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- NURETTÝN ÞAHÝN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 442, 442/1, 443 nolu 3 adet yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET VEFA UÇKUN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 59 Nolu 1 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- MAÞALLAH YAPICI
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51800
B: 51793
B: 51788
T.C BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/664
ESAS NO: 2010/654
ESAS NO: 2010/669
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 968
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 903 ve 903/1 nolu 2 adet yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : NUSRETTÝN ÞAHÝN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 7, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 Nolu Yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- NURETTÝN TOPAL
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði:
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 370 ve 371 Nolu 2 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- ÝLHAM HASDEMÝR
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare taralýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51802
B: 51792
B: 51782
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/665
ESAS NO: 2010/655
ESAS NO: 2010/659
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 941
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 714 nolu 1 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- NUSRETTÝN HASGÜL
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, OLURDERE KÖYÜ
PARSEL NO
: Köy Boþluðu
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 4 Nolu 1 Adet yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- MAHFUS YAPICI
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ. ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 872
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 280/B ve 298 nolu 2 Adet Yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : 1- METÝN KESÝK
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz
üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý
idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.
B: 51801
B: 51791
B: 51797
11
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
Ý­LAN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
: 2010/205 Esas
ESAS NO
: AHMET GÜRSOY-M.K.P. Caddesi 72/1 Merkez/AMASYA
DAVALI
Amasya ili, Merkez Boðazköy köyü, 137 Ada, 5 parselde kayýtlý, 522.23 m2 yüz ölçümündeki, Osman Nuri oðlu, Ahmet Gürsoy adýna kayýtlý taþanmazýn tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma kararý verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin
davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari yargýda K.K.nýn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin
kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn
kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi
sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý
Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve
delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
B: 32380
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO: 2010/209 Esas
DAVALI : 1-ÖNDER NAMLI- Hacýlar Meydaný Mah. N. Hilal Adsýz Cad. No 53/5
Merkez/AMASYA
2- ALÝ ÇEKDEMÝR- 55 Evler Mah. Talat Öncel Cad. No 60/6 Merkez/ AMASYA
Amasya Ýli, Merkez Boðazköy köyü, 134 Ada, 9 parselde kayýtlý, 533.62 m2 yüz ölçümündeki,
Halil oðlu Önder Namlý ile, Ýsmail oðlu Ali Çekdemir adýna, hisseleri oranýnda kayýtlý tasanmazýn
tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý
Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma karan verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari
yargýda K.K.mn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli
yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari
yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý karan aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit
edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil
edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý Þube Müdürlüðüne yatýnlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde
mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
B: 39046
B: 39045
T.C. DÝYARBAKIR 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/355 TAL.
Örnek: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup.
Birinci artýrma 05/08/2010 günü saat 10.00-10.10 arasýnda MONA YEDÝEMÝN OTOPARKI, Mardin yolu üzeri Diyarbakýr adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ýna istekli
bulunmadýðý takdirde 10/08/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ný bulmasýný ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka
paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden damga resminin, alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.
B: 32372
Lira,kuruþ
18.000
T.C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI
SAYI :2010/1320 Talimat
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý 23.07.2010 günü saat 09.30 ile 09.40 arasýnda Fatih Veledi Karabaþ mah. Bala Tekke sk.
N. 17 Masko Otoparký adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin %60 ile satýþ ve
paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 28.07.2010 günü ayný yer ve
ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin %40
ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan
fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken %... KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf
verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda
sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28 /06/2010
Satýþý yapýlacak mallarýn
Takdir edilen kýymeti Adedi
Cinsi
18.000,00 TL
1
34 GDU 28 plakalý Volksvvagen marka Ctyvan 3K 2.5
TDÝ -Opak siyah renkli 2004 model Kamyonet - Sað
ön ayna kýrýk Sað ön yan kapý hafif çökük-sol ayna kýrýk sol arka çamurluk vuruk vaziyette muhtelif çizikler
var -anahtar ve ruhsat yok.
Adet
1
05.07.2010
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
27 AN 975 Plakalý Toyota marka Hihhuv D/CAB Extra 7 Ac
Tipinde gümüþ metalik renkli 2005 Model Açýk kasa kamyonet Muhtelif yerlerinde çizikler olan Kamyonettir.
ön tanponu çýkýk olup, sol ön farý kýrýk, sað arka stop lambasý
kýrýk, sað arka tekerleði patlak sað ön kapýnýn darbeli olup kaportasýnda muhtelif çiziklerin olduðu araçtýr.
T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/1365 T.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 04.08.2010 saat 10.20 - 10.30 arasýnda AVCILAR ÝST. GÜRBÜZ OTOPARKI
AVCILAR MERKEZ MH. REÞÝT PAÞA CD. NO: 12 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin %
60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 09.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma
yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve
satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ
bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20 si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
17.000.00 TL
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
1 adet 34 BM 1650 PLAKALI 2004 MODEL CITROEN C3 SX 1.4
HDI 16V AJ AC SÝYAH RENK HUSUSÝ OTO,
10FD375012687 MOTOR, VF7FC8HYB26794107 ÞASÝ
NO’LU ANAHTAR RUHSAT YOK. MUHTELÝF ÇÝZÝK VAR.
B: 48690
B: 48942
ÝSTANBUL 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
B: 48726
T.C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
ESAS NO: 2010/2781 ESAS.
ÝLANEN TEBLÝGAT
ALACAKLI
: FATMA TÜZZEHRA EZEROÐLU
BORÇLU
: ALÝÞAN SARIGÜL
ADRESÝ
: Ali Rýza Çevik Sok. Güldeste apt. No: 15/2 idealtepe / MALTEPE
BORÇ MÝKTARI
: 7.035,00 YTL (Faiz ve Masraf Hariç)
Dosyamýza olan borcunuzdan dolayý yukarýda yazýlý adresinize Örnek 13 no’lu ödeme emri
tebliðe gönderilmiþ olup, bu adresinizi terkettiðinizden ödeme emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaya yazýlan araþtýrma sonucunda adresiniz bulunmadýðýndan iþ bu ödeme emrinin
normal sürelere 15 gün ilavesi ile ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcu ve takip masraflarýný iþ bu ilanen gazete neþri tarihinden itibaren 45 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir
itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak Ýcra Müdürlüðü’ne 22 gün içinde bildirmeniz, bildirmediðiniz takdirde borcun kesinleþmiþ sayýlacaðý, yine ayný müddet içinde mal beyanýnda
bulunmanýz, þayet bulunmazsanýz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, iþ bu ödeme emrini yukarýda yazýlý borçluya tebliði kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
09.07.2008
B: 48836
ÝSTANBUL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýnýz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulanmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
B: 48930
T.C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
DOSYA NO: 2010/10385
ÖRNEK NO: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/07/2010 günü 10:20-10:30 saatleri arasýnda PARK KOBRA OTOPARK
ÇEK HÝZ. LTD. ÞTÝ. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde
21/07/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý.
Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin %40 ýný bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka
paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ
bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý
dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýc.Ýf.K.114/1,114/3)
Yönetmelik Örnek No: 25
Muhammen kýymeti
LÝRA (YTL)
ADEDÝ
CÝ N S Ý
5.000,00 YTL
1
34 VG 3978 Plakalý 1999 Model Hyundai Araç.
B: 48977
T.C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýnýz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
DOSYA NO: 2010/9430
ÖRNEK NO: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/07/2010 günü 10.00-10:10 saatleri arasýnda PARK KOBRA OTOPARK ÇEK HÝZ. LTD. ÞTÝ. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý
takdirde 21/07/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý.
Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve
satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit
para yada eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýna yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25
Muhammen kýymeti
LÝRA(YTL)
ADEDÝ
C ÝNSÝ
3.000,00 YTL
1
34 TV 1331 Plakalý Renault Kangoo 2001 Model Araç.
B: 48931
B: 48976
B: 47292
T.C. DEVELÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN
SAYI: 2003/244 E.
2009/104 K.
Davacý Penbe Merdim vekili Av. Ömer Çimen tarafýndan açýlan Paydaþlýðýn giderilmesi davasýnda verilen kararý uyarýnca ;
Davacý tarafýndan açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sonunda Develi ilçesi Fatih
Mahallesinde bulunan 1679 ada 2 parsel, 1686 ada 7-9 parseller,1688 ada 1 ve 3 parseller, 1693 ada 5 parsel ve 1694 ada 2 parsel sayýlý taþýnmazlarýn satýlarak ortaklýðýn
giderilmesine karar verilmiþ olmakla davalýlar Döndü Baldýk,Yusuf Baldýk,Hanife Baldýk,Hatice Baldýk,Fatma Baldýk,Ramazan Baldýk,Musa Baldýk,Doðan Akkuþ,Arife Bozkýrlý,Yakup Bozkýrlý ,Þuayip Bozkýrlý ,Davut Bozkýrlý ve Abbas Kahraman’ýn tüm araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan kararýn ilanen tebliðine karar verilmekle
Mahkemesinin 04.03.2009 tarih ve 2003/244 E. 2009/104 K. sayýlý ilamý ile Develi ilçesi Develi ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan 1679 ada 2 parsel, 1686 ada 7-9 parseller, 1688 ada 1 ve 3 parseller, 1693 ada 5 parsel ve 1694 ada 2 parsel sayýlý taþýnmazlarýn satýlarak ortaklýðýn giderilmesine karar verilmiþ olmakla kararýnýn ilanen tebligat
yapýlarak iþ bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içerisinde yasa yoluna baþvurabilecekleri
aksi taktirde kararýn kesinleþeceði hususu ve kararýn tebliði ilan olunur.
B: 44727
T.C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI
SAYI : 2010/2072 TAL.
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý
23.07.2010 günü saat 10.10 ile 10.20 arasýnda Fatih Mevlanakapý mah. Kemikli Burun sk. N.
5/ A Topkapý Otoparký Fatih adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin %60 ile satýþ
ve paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 28.07.2010 günü ayný yer ve
ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin %40 ile
satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken %...
KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
28 /06/2010
Takdir edilen kýymeti
22.000,00 TL
Satýþý yapýlacak mallarýn
Adedi
Cinsi
1
34 FC 8124 plakalý 2008 model Peugeot Partner
Kombivan marka Kamyonet Sol çamurluk hasarlý, sað
ön kapý hasarlý, mavi renkli, sað ön kapý ezik, sol ön
kapý ezik, anahtar ve ruhsat yok.
B: 48728
12
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
ÝLAN
T.C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/1606 T.
Örnek No: 25
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa
çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn 22.07.2010 günü saat 10.00- 10.10 arasýnda SULTANGAZÝ Cebeci
Mah.,2611. Sokak No: 43 adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27.07.2010 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki,
artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve
paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18
oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/07/2010
TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ
ÝSTANBUL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
ARSA SATIÞI YAPILACAKTIR
Kilimli Belediye Baþkanlýðýndan :
Aþaðýda nitelikleri belirtilmiþ olan taþýnmaz, imar planýnda ve þartnamesinde belirtilen koþullarda yapýlaþmak þartýyla, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/a maddesi kapsamýnda kapalý teklif usulü ile satýþ ihalesine çýkarýlmýþtýr.
B: 48878
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO : 2010/198 Esas
DAVALI : HAMÝDE DÝP- Boðazköy Merkez/AMASYA
AHMET DÝP- Boðazköy Merkez/AMASYA
NURDANE KONAÞ- Boðazköy Merkez/AMASYA
Amasya Ýli, Merkez Boðazköy köyü, 135 Ada, 8 parselde kayýtlý, 883,90 m2 yüz ölçümündeki, Ali Kýzý, Fatma Dip adýna kayýtlý taþýnmazýn tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma
kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7.
Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma kararý verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari
yargýda K.K.nýn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli
yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari
yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit
edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil
edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde
mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýnýz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulanmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
B: 48929
ÝSTANBUL 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
B: 32398
1- Asgari Ýstenenler:
Satýn alýnacak parsel üzerinde öðrenci yurt binasý yapýlmasý zorunludur.
2- Ýhale yukarýda belirtilen tarih ve saatte Kilimli Belediyesi Encümen Toplantý
salonunda toplanacak olan Ýhale Komisyonu huzurunda yapýlacaktýr.
3- Ýhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanýný, mesai günlerinde, Kilimli Belediyesi yazý iþleri müdürlüðü Kilimli /Zonguldak adresindeki hizmet binasýnda görebilirler.
4- Ýstekliler; Ýhaleye katýlabilmek için ise; Ýhale Þartnamesinin 5. maddesine göre
hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8. maddesi doðrultusunda yukarýda
belirtilen gün ve saate kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Kilimli Belediyesi
encümen toplantý salonuna Ýmza karþýlýðý teslim edeceklerdir. Kilimli Belediyesine
verilen teklifler herhangi bir sebepie geri alýnamaz.
Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içermelidir:
a) Þekli ve içeriði þartname ekindeki örneðe uygun olarak hazýrlanacak teklif mektubu ve pay cetvelinin konulacaðý Ýç Zarf
b) Kanuni ikametgâh Belgesi ( Þirketlerde aranmaz)
c) Türkiye’de tebligat için adres gösteren Ýmzalý bildirim.
d) Ýhalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasý belgesi.
e) Ýmza sirküleri, (ihalenin yapýldýðý yýlda noter tasdikli olacaktýr.)
f) Ýstekliler adýna ihaleye vekaleten iþtirak ediliyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin, vekâletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza
sirküleri, (ihalenin yapýldýðý yýla ait)
g) Kilimli Belediyesi iþin adýna alýnmýþ 12.000 TL ( onikibin TL ) tutarýnda geçici
teminata ait alýndý belgesi veya 2886 Sayýlý Yasaya Göre alýnmýþ banka Geçici Teminat mektubu.
h) Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi
ile ortaklarca Ýmzalý ortaklýk sözleþmesi,
k) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair son teklif
verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
l) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna
dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
m) Ýhale dokümaný alýndý belgesi,
n) Ýstekli yasaklý olmadýðýna dair taahhütname verecektir.
5- Ýdare ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan olunur.
B: 47947
T.C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2010/283 Esas
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
B: 48769
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýmz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
B: 48934
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalýlar Ali Salman, Fesih Salman, Reþit
Yýlmaz ve Murat Babur aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Çukur Mah., 361 ada, 18 parsel sayýlý 68,50 m2’lik taþýnmazýn yenileme
alaný üzerinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý alýndýðýný, taþýnmazýn 1/6’þar hissesinin Ali Salman, Fesih Salman, Murat
Babur, 2/6 hissesinin de Reþit Yýlmaz adlarýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye
Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 25.01.2010 tarihinde toplam 144.015,21 TL
deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý
Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma
bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.
25/06/2010
B: 48738
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/213
KÜTAHYA ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ’NDEN
(HÜKÜM ÖZETÝ)
Dosya No: 2008/453- 2010/162 E.K.
B: 48770
DAVA
: Kamulaþtýrma (Bedel Tesbiti ve Tescil)
DURUÞMA TARÝHÝ
: 19.08.2010
DURUÞMA SAATÝ
: 09.45
Davacý vekili tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan iþbu dava halen mahkememizde derdesttir.
Dava konusu Ýstanbul Ýli, Esenler Ýlçesi, Menderes Mah. Ömer Seyfettin Cadde ile 304. ve 309.
sokaklara cepheli 9 Pafta 373 sayýlý 121 m2 yüzölçümlü, 374 Parsel sayýlý 21,00 m2 ve 375 Parsel
sayýlý 84,32 m2 yüzölçümlü taþýnmazlarýn bedelinin tespiti ile imar planýndaki kullaným amacýna
uygun olarak taþýnmazlarýn davacý idare adýna tapuya terkini hakkýnda iþbu dava açýlmýþtýr.
a) Ýstanbul Ýli, Esenler Ýlçesi, Menderes Mah. Ömer Seyfettin Cadde ile 304. ve 309. sokaklara cepheli 9 Pafta 373 sayýlý 121 m2 yüzölçümlü 374 Parsel sayýlý 21,00 m2 ve 375 Parsel sayýlý 84,32 m2 yüzölçümlü taþýnmazlar.
ESAS NO : 2010/213
SAYFA: 2
b) Tapu maliki; Elmas Hoþman, Emine Hoþman, Binnaz Özden, Ýsmail Macar, Neriman
Hoþman, Erdoðan Hoþman, Demet Hoþman, Ümit Hoþman, Ýbrahim Koç
c) Kamulaþtýrmayý yapan idare: Esenler Belediye Baþkanlýðý,
d) Ýlanýn teblið tarihinden itibaren taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabilecekleri, açýlacak davalarda husumetin Esenler Belediye Baþkanlýðýna yöneltileceði,
e) 2942 sayýlý yasanýn 10. maddesinde gösterilen yukarýdaki süreler içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn; dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný, belgelendiremedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Vakýflar Bankasý Valide Sultan þubesine yatýrýlacaðý,
g) Konuya ve taþýnmaz mallarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn teblið
tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri üçüncü kiþilere ilanen
teblið olunur.
01/07/2010
B: 48764
Havva ÖZ vekili tarafýndan SGK ve Teknik Kimya San. ve Tic. A.Þ.aleyhine açýlan tespit davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen 27.05.2010 tarihli hüküm ile;
1) Davanýn KABULÜNE. Buna göre; davacýnýn murisi Latif ÖZ’ün davalý iþveren yanýnda 16.06.1978-16.11.1978 tarihleri arasýnda kurumu bildirilen 87 gün hizmet dýþýnda
66 gün daha kuruma bildirilmeyen SSK.Iý çalýþmasý olduðu hususunun TESPÝTÝNE.
2) Peþin alýnan (14.00).TL karar ve ilam harcýnýn mahsubu ile bakiye (3.15).TL karar
ve ilam harcýnýn davalý Teknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ. den TAHSÝLÝNE.
3) Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesine göre maktu (1000.00).TL ücreti vekaletin davalý Teknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ. den alýnarak davacýya VERÝLMESÝNE.
4) Davacý tarafça yapýlan (14.00).TL baþvurma harcý, (14.00).TL karar ve ilam harcý,
(218.45).TL bilirkiþi-posta gideri, (255.00).TL gazete ilan ücreti, (24.50).TL müzekkere gideri, (14.00).TL olmak üzere toplam (569,95).TL yargýlama giderinin davalý Teknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ.den alýnarak davacýya VERÝLMESÝNE.
Dair; Yasa yolu açýk olarak davacý vekili ile davalý SGK vekilinin yüzlerine karþý, diðer
davalý þirketin yokluðunda verilen iþbu ilamý davacý vekili ile davalý SGK vekilinin tefhim tarihinden itibaren 8 gün, davalý þirketin karar tebliðinden itibaren 8 gün içerisinde temyiz edebileceklerine karar verildi.
27.05.2010
B: 47260
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO
: 2010/206 Esas
DAVALI
: OSMAN NURÝ GÜRSOY- M.K.P. Cad. No 72/1 Merkez/ AMASYA
Amasya Ýli, Merkez Boðazköy köyü, 137 Ada, 3 parselde kayýtlý, 906.22 m2 yüz ölçümündeki, Abdullah Oðlu, Osman Nuri Gürsoy adýna kayýtlý taranmazýn tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve
emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma kararý verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin
davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari yargýda K.K.nýn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý karan aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin
kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn
kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi
sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý
Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve
delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
B: 32379
13
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
Ý­LAN
KAT KARÞILIÐI ÝNÞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kilimli Belediye Baþkanlýðýndan :
KÝRALAMA KARÞILIÐI ÝNÞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kilimli Belediye Baþkanlýðýndan :
Aþaðýda nitelikleri belirtilmiþ olan taþýnmaz, Kira Karþýlýðý Ýnþaat yapýlmak üzere,
2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/a maddesi kapsamýnda kapalý teklif usulü ile
Ýhaleye çýkarýlmýþtýr.
MANÝSA ÝLÝ SELENDÝ ÝLÇESÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Aþaðýda nitelikleri belirtilmiþ olan taþýnmaz kat karþýlýðý arsa satýþý yapýlmak üzere,
2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/a maddesi kapsamýnda kapalý teklif usulü ile
ihaleye çýkarýlmýþtýr.
Selendi Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan
Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý
Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Belediye Baþkanlýðýmýzda münhal bulunan
aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, Adedi, KPSS taban puaný ve türü belirtilen Ýtfaiye Eri kadrolarýna; 2008 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ ve Belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumlarý itibariyle ilan edilen sayýnýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðýrýlacaktýr.
Toplam:
1 - Asgari Ýstenenler:
a) Pazar alaný olarak verilecek arsada yapýlacak Ýmalata ait her türlü yapý ve ruhsata yönelik projeler, arazi sondajlarý belediyesince yaptýrýlacaktýr. Belediyenin hazýrlatacaðý yapý proje maliyetleri ihaleyi alan yüklenici tarafýndan karþýlanacaktýr.
b) Pazar alaný yapýmý olarak verilecek arsalara karþýlýk, bu alanda yapýlacak kapalý
dükkânlardan 15 adedinin iþletme hakký belediyeye ait olacaktýr. Pazar alanýnda kurulacak köylü tezgahlarýnýn ücret tarifesi belediye tarafýndan belirlenecektir.
c) Pazar alaný yapýmý olarak verilecek arsalara karþýlýk belediyenin DDY na aylýk kirasý olan 1.000.00.-TL yi belediyemiz adýna yüklenici teklif ettiði yýl kadar süreyle
DDY na gününde ödeyecektir.
d) Ýhaleye katýlmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli tekliflerin deðerlendirmesi
sýrasýnda, projesi belediye tarafýndan hazýrlanan Pazar alanýnýn proje bedeli yüklenici
tarafýndan ödeneceði ve yapým masrafýna karþýlýk belediyeden 10 yýlý geçmemek üzere kaç yýl kiralamak istediðini belirtecektir. En düþük yýl kiralamak isteyenle belediyemiz sözleþme yapacaktýr.
2- Ýhale yukarýda belirtilen tarih ve saatte Kilimli Belediyesi Encümen Toplantý salonunda toplanacak olan Ýhale Komisyonu huzurunda yapýlacaktýr.
3- Ýhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanýný, mesai günlerinde, Kilimli
Belediyesi yazý iþleri müdürlüðü Kilimli /Zonguldak adresindeki hizmet binasýnda görebilirler ve 250.00TL karþýlýðýnda satýn alabilir.
4- Ýstekliler; ihaleye katýlabilmek için ise; Ýhale Þartnamesinin 5.maddesine göre
hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8.maddesi doðrultusunda yukarýda belirtilen gün ve saate kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Kilimli Belediyesi encümen toplantý salonuna Ýmza karþýlýðý teslim edeceklerdir. Kilimli Belediyesine verilen
teklifler herhangi bir sebeple geri alýnamaz.
Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içermelidir:
a) Þekli ve içeriði þartname ekindeki örneðe uygun olarak hazýrlanacak teklif mektubu ve pay cetvelinin konulacaðý Ýç Zarf
b) Kanuni Ýkametgâh Belgesi ( Þirketlerde aranmaz)
c) Türkiye’de tebligat için adres gösteren Ýmzalý bildirim.
d) Ýhalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasý belgesi.
e) Ýmza sirküleri. (ihalenin yapýldýðý yýlda noter tasdikli olacaktýr.)
f) Ýstekliler adýna ihaleye vekaleten iþtirak ediliyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin, vekâletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (ihalenin yapýldýðý yýla ait)
g) Kilimli Belediyesi iþin adýna alýnmýþ 86.509.44.-TL ( seksen altýbin beþ yüz dokuzlira kýrk dört kuruþ) tutarýnda geçici teminata ait alýndý belgesi veya 2886 Sayýlý
Yasaya Göre alýnmýþ banka Geçici Teminat mektubu.
h) Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi
ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi.
ý) Teknik personel taahhütnamesi, (Ýstekli, inþaat tamamlanana kadar en az (1 adet inþaat mühendisi veya mimar (5 yýl deneyimli), 1 adet makine müh. (5 yýl deneyimli), 1 adet elektrik müh. (5 yýl deneyimli))bulunduracaktýr.)
k) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair son teklif
verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
1) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna
dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
m) Ýhale dokümaný alýndý belgesi.
n) Ýstekli yasaklý olmadýðýna dair taahhütname verecektir.
5- Ýdare Ýhaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan olunur.
B: 47942
T. C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/568 TAL.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 11.08.2010 saat 11.20 - 11.30 arasýnda ÜSKÜDAR/ÝST. ETPA OTOPARKI EMNÝYET MAH. NUR BABA CAD. NO: 22 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 16.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý,
þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra
dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene
gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20 si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
15.000.00 TL 1 adet 34 GGT 11 PLAKALI RENAULT MARKA CLIO SYMBOL AUTHENTQUE 1.5 DC ARAÇ ANAHTAR VAR RUHSAT YOK.
ARAÇTA ÇÝZÝKLER MEVCUT. 2004 MODEL ARAÇ.
B: 48691
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/257
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Þakire Dereköy, Ahmet Kayahan Dereköy, Mehmet Hulusi Dereköy, Oðuzhan Dereköy, Sonay Dereköy, Ziynet ( Dereköy
) Yazarsoy, Gökhan Dereköy ve Fehmi Dereköy aleyhlerine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 386 ada, 1 parsel sayýlý ve 41,50 m2 alanlý taþýnmazýn Þakire
Dereköy adýna kayýtlý ½ hisse ve Halis Dereköy Mirasçýlarý adýna kayýtlý ½ hissesinin yenileme
alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve
2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ
olup, duruþmasý tensiben 27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10. maddesi gereðince ilan olunur.
29/06/2010
B: 48754
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/263
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Recina Kayaoðlu ve Kevork
Nerses Karakaþ aleyhlerine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil
davasýnýn, yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda
belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 387 ada, 10 parsel sayýlý 120,00 m2 alanlý, 8/44 arsa paylý 2.
kat 3 numaralý baðýmsýz bölümünün tapuda ½ hissesi Recina Kayaoðlu, mütebaki ½ hissesi
Kevork Nerses Karkaþ adýna kayýtlý taþýnmazýn, yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle
kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý
ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan
Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10. maddesi gereðince ilan olunur.
29/06/2010
B: 48753
1- Asgari Ýstenenler:
Yukarýda özellikleri,imarý ve mülkiyet bilgileri verilmiþ olan 14.200.00m2 ‘lik alanda
yapýlacak toplu konut alam arsasýna karþýlýk:
a) Parselasyon yapýldýktan sonra oluþacak e nolu arsa üzerinde vaziyet planý ve Ýmar durumuna göre yapýlacak olan bodrum + 7 katlý iþ merkezi binasýnýn yapýmýný,
b) Parselasyon yapýldýktan sonra oluþacak ... 15 ada 1 ve 9 nolu (1 ve 9 nolu parseller birleþtirilip yola terk iþlemleri yaptýrýlacaktýr.) parseller üzerinde imar durumu,vaziyet planý ve avam projesinde gösterilen 32 adet asma katlý küçük sanayi sitesi binalarýnýn yapýmý iþini;
c) Sözleþmeden önce arsa parselasyon ve tapu Ýþlemleri için 200.000.00TL parayý
belediyemizin hesabýna yatýrmayý,
d) Arsa karþýlýðý yapacaðý sanayi sitesi binalarý, ticaret merkezi ve belediye hizmet
binasý ile 200.000.00TL arsa parselasyon bedelini göz önüne alarak yapýlacak olan 12
‘þer katlý toplu konut binalarýndan hangi baðýmsýz bölümleri verebileceðini teklif bedeline yazacaktýr.
e) Arsaya yapýlacak olan her türlü yapýnýn avam projesi ve vaziyet planý belediye
baþkanlýðýnýn onayýndan sonra müteahhit firma tarafýndan yaptýrýlacaktýr.
f) Kat karþýlýðý verilecek arsayý teminat altýna almak ve þartnamede belirtilen inþaatlarýn zamanýnda tamamlanmasýný saðlamak için ihaleyi alacak yüklenici, yukarýda
yazan toplam muhammen bedelin tamamýný belediyenin açacaðý hesaba nakit olarak
yatýrarak bu iþ için bloke ettirecektir. Ýnþaatýn ilerleyen seviyesine göre, bloke edilen
bu peþin teminat, çözülerek belediyenin denetiminde yükleniciye iade edilecektir. Bu
husustaki açýklayýcý bilgiler ihale þartnamesinde mevcuttur.
g)Toplu konut alanýnda üretilecek konutlar, belediyenin denetiminde satýlacaktýr. Bu
alandan konut alan hak sahiplerinin maðdur olmamasý Ýçin daire satýþ bedelleri belediyenin müteahhit ile ortak açacaðý ayrý bir hesapta birikecek inþaatýn ilerleme ve teslim
süresine baðlý olarak yükleniciye bu hesaptan belediyenin onayý ile hak ediþ þeklinde ödemeler yapýlacaktýr. Bu husustaki açýklayýcý bilgiler ihale þartnamesinde mevcuttur.
2- Ýhale yukarýda belirtilen tarih ve saatte Kilimli Belediyesi Encümen Toplantý salonunda toplanacak olan Ýhale Komisyonu huzurunda yapýlacaktýr.
3- Ýhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanýný, mesai günlerinde, Kilimli
Belediyesi yazý iþleri müdürlüðü Kilimli /Zonguldak adresindeki hizmet binasýnda görebilirler ve 250.00TL karþýlýðýnda satýn alabilir.
4- Ýstekliler; Ýhaleye katýlabilmek Ýçin ise; Ýhale Þartnamesinin 5.maddesine göre
hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8.maddesi doðrultusunda yukarýda belirtilen gün ve saate kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Kilimli Belediyesi encümen toplantý salonuna imza karþýlýðý teslim edeceklerdir. Kilimli Belediyesine verilen
teklifler herhangi bir sebeple geri alýnamaz.
Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içermelidir:
a) Þekli ve içeriði þartname ekindeki örneðe uygun olarak hazýrlanacak teklif mektubu ve pay cetvelinin konulacaðý Ýç Zarf
b) Kanuni ikametgâh Belgesi (Þirketlerde aranmaz)
c) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalý bildirim.
d) Ýhalenin yapýldýðý yýl Ýçerisinde alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasý belgesi.
e) Ýmza sirküleri, (ihalenin yapýldýðý yýlda noter tasdikli olacaktýr.)
f) Ýstekliler adýna ihaleye vekaleten iþtirak ediliyorsa, istekli adýna teklifle bulunacak kimselerin, vekâletnameleri Ýle vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (ihalenin yapýldýðý yýla ait)
g) Kilimli Belediyesi iþin adýna alýnmýþ 169.604.-TL (yüzaltmýþdokuzbinaltýyüzdörtTL)tutarýnda geçici teminata ait alýndý belgesi veya 2886 Sayýlý Yasaya Göre alýnmýþ banka Geçici Teminat mektubu.
h) Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi
Ýle ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi,
ý) Teknik personel taahhütnamesi, (Ýstekli, inþaat tamamlanana kadar en az (1 adet inþaat mühendisi veya mimar (5 yýl deneyimli), 1 adet makine müh. (5 yýl deneyimli), 1 adet elektrik müh. (5 yýl deneyimli) bulunduracaktýr.)
k) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair son teklif
verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
1) Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna
dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiþ belge,
m) Ýhale dokümaný alýndý belgesi,
n) Ýstekli yasaklý olmadýðýna dair taahhütname verecektir.
5- Ýdare ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan olunur.
1
Adet Ýtfaiye Eri
ÝTFAÝYE ERLÝÐÝNE BAÞVURU ÞARTLARI
Ýtfaiye erliðine baþvuruda bulunmak için 657 sayýlý Kanunun 48 inci maddesindeki genel
þartlarýn yaný sýra;
1) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak,
2) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde
en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile
kilosu arasýnda
( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Adaylarýn Merkez Saðlýk Ocaðý’ndan onaylattýklarý
boy kilo tespit formu baþvuru sýrasýnda istenecektir.)
3) Ýtfaiye Eri sýnavýnýn yapýlacaðý 20.07.2010 günü itibariyle 30 yaþýný (20.07.1980 ve
sonrasý doðumlu olanlar) doldurmamýþ olmak,
4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi
görevlerde daha önce çalýþmýþ veya halen çalýþýyor olmamak, þartlan aranýr.
5) Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, tecilli veya iliþiði bulunmamak.
6) Taksirli suçlar ve aþaðýda sayýlan suçlar dýþýnda tecil edilmiþ hükümler hariç olmak üzere, aðýr hapis veyahut 1 yýldan fazla hapis veyahut affa uðramýþ olsalar bile Devletin
þahsiyetine karþý iþlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk,
sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflasý gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçýlýðý hariç kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara
fesat karýþtýrma, Devlet sýrlarýný açýða vurma suçlarýndan dolayý hükümlü bulunmamak.
BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ:
Baþvurular 13.07.2010 tarihi ile 15/07/2010 tarihleri arasýnda mesai saatleri içerisinde
Selendi Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü Kurtuluþ Mahallesi Atatürk Caddesi No:
93 Selendi adresine þahsen baþvuru yapýlacaktýr. Posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER :
Selendi Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak baþvuru formu aday tarafýndan
eksiksiz ve okunaklý þekilde doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir.
1) Nüfus cüzdaný aslý (T.C. Kimlik Nolu)
2) KPSS sýnav sonuç belgesinin aslý veya noter tasdikli sureti.
3) Öðrenim durumlarýný gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti.
4) Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan adli sicil belgesi aslý (1 ay içerisinde alýnmýþ olmasý)
5) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair ilgili Askerlik Þubesinden alýnmýþ belge aslý.
6) Boy-kilo tespit belgesi Selendi Merkez Saðlýk Ocaðý’na onaylatýlacaktýr.)
7) Son 6 ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf
GÝRÝÞ BELGESÝ FORMU
Sýnava çaðrýlmaya hak kazanan adaylar, sýnav giriþ belgelerini 19.07.2010 tarihi mesai
saatleri içerisinde Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðünden bizzat elden teslim alacaklardýr.
Baþvuru þartlarýný taþýmayan veya sýnava katýlamayacak müracaat sahiplerine herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktýr.
SINAV YERÝ VE ZAMANI:
Sýnav Selendi Belediye Hizmet Binasýnda 20.07.2010 günü saat 10:00’da sözlü ve
14.00 de Ýtfaiye Teþkilatýnda uygulamalý dayanýklýlýk Ölçme testi þeklinde yapýlacaktýr.
SINAV SEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME
1) Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Sözlü sýnavda deðerlendirme, komisyon baþkaný
ve üyelerinin 100 üzerinden ayrý ayrý takdir edecekleri notlarýn toplamýnýn ortalamasý alýnarak yapýlýr.
2) Sözlü sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dâhil olmak üzere, Ýtfaiye Yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlan taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir.
3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü Sýnav Komisyonu, sýnav sonuçlarýný
sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav
listesindeki baþarý sýralamasýna göre liste halinde belediyemiz ilan tahtasýnda ilan edilir.
Sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye
teslimi için tanýnan süre de belediyemiz ilan panosunda belirtilir.
5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanlarýn yerine birinci yedekten baþlayarak yedek baþarý listesindeki sýraya göre aday çaðrýlýr.
SÖZLÜ SINAV KONULARI :
1) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16.maddesinin 5. bendi gereði sözlü sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel
ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirmesi,
2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý,
3) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi,
4) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu,
5) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuattan oluþacaktýr.
6) Genel kültür.
(NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.)
B: 48344
B: 47948
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/247
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý
Münür Özdeþ aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnda yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda
belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 387 ada, 4 parsel de kayýtlý,
74,00 m2 alanlý taþýnmazýn yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006
tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden
davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma
bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye
Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur. 29/06/2010
B: 48759
T.C. BEYOÐLU 1.ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
T.C. BEYOÐLU 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
T.C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/261
ESAS NO: 2010/279 Esas
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan davalý Mine Erel aleyhine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve
tescil davasýnda:
Ýstanbul, Beyoðlu, Bülbül Mah., 593 ada, 10 parsel sayýlý
27,00 m2’lik taþýnmazýn yenileme alaný üzerinde kalmasý
nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunda 20.02.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý alýndýðýný, taþýnmazýn Mine Erel adýna kayýtlý olduðunu, taþýnmaza Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Kýymet Takdir Komisyonunca 18.01.2010 tarihinde 42.619,50 TL deðer takdir edildiðini, mahkemece tespit edilecek Kamulaþtýrma Bedelinin Vakýflar Bankasý Beyoðlu Þubesine yatýrýlacaðýný, bedelde uzlaþma saðlanamadýðýndan davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan mahkememizde açýlan dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye
Baþkanlýðý adýna tesciline karar verilmesi istenmiþ olup, duruþmasý tensiben 05.08.2010 gününe býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 25/06/2010
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Murat Akýllý, Güldane Kar, Kadir Karakaþ ve Hüseyin
Savcý aleyhlerine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda
belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Çukur Mah. 361 ada, 13 parsel 50,00 m2 alanlý,
2/10 hissesi Murat Akýllý, 2/10 hissesi Güldane Kar, 2/10
hissesi, Kadir Karakaþ ve 1/10 hissesi Hüseyin Savcý adýna
kayýtlý taþýnmazýn, yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve
2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur.
29/06/2010
B: 48737
B: 48752
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO
: 2010/209
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý
Ahmet Gün aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnda yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda
belirtilen hususlarýn ihtar ve ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 386 ada, 14 parsel de kayýtlý, 60 m2 alanlý taþýnmazýn yenileme alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden
davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma
bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu Belediye
Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý tensiben
27/07/2010 günü saat 11:00 ‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur.
29/06/2010
T.C. ESKÝÞEHÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN
T.C. ESKÝÞEHÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2009/1156
KARAR NO: 2010/708
Davacý Emine KARAMAN vekili Av. Mehmet TUNCA tarafýndan davalý Nail KARAMAN aleyhine açýlan boþanma davasýnýn açýk yargýlamasý sonunda;
Davanýn kabulü ile, Eskiþehir ili, Seyitgazi ilçesi, Doðançayýr köyü, C: 17, H: 208’de nüfusa kayýtlý, Halil ve Yeter oðlu,
01/09/1976 doðumlu, 43552162536 T.C. kimlik numaralý Nail
KARAMAN ile Hamdi ve Fatma kýzý, 28/08/1979 doðumlu,
23971805184 T.C. kimlik numaralý Emine KARAMAN’ýn boþanmalarýna, müþterek çocuk Rabia Gizem’in velayetinin davacý anneye tevdiine, müþterek çocuk için aylýk 175,00.-TL
nafaka ile davacý yararýna 10.000,00.-TL maddi, 10.000,00.TL manevi tazminat takdirine karar verildiði davalý Nail KARAMAN’a ilanen teblið olunur.
ESAS NO: 2009/1024
KARAR NO: 2010/127
Davacý Emel SARAVOÐLU tarafýndan davalý Umut SARAVOÐLU aleyhine açýlan boþanma davasýnýn açýk yargýlamasý
sonunda;
Davanýn kabulü ile, Ýstanbul ili, Kadýköy ilçesi, Osmanaða
mahallesi, C: 18, H: 6111, BSN: 5’de nüfusa kayýtlý,
16268072024 T.C. Kimlik numaralý, Ethem ve Emine kýzý, Eskiþehir, 11/05/1980 doðumlu Emel SARAVOÐLU (AYDOÐMUÞ)
ile ayný yer BSN: 2’de nüfusa kayýtlý, 24305088594 T.C. Kimlik
numaralý, Alper ve Zehra oðlu, Eskiþehir, 05/07/1975 doðumlu
Umut SARAVOÐLU’nun boþanmalarýna, müþterek çocuklarýn
velayetlerinin anneye verilmesine ve baba ile aralarýnda þahsi
münasebet tesisine karar verildiði davalý Umut SARAVOÐLU’na ilanen teblið olunur.
B: 48758
B: 48381
B: 48380
ÝLAN METNÝ
ÝLAN METNÝ
11
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
Ý­LAN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO
: 2010/205 Esas
DAVALI
: AHMET GÜRSOY-M.K.P. Caddesi 72/1 Merkez/AMASYA
Amasya ili, Merkez Boðazköy köyü, 137 Ada, 5 parselde kayýtlý, 522.23 m2 yüz ölçümündeki, Osman Nuri oðlu, Ahmet Gürsoy adýna kayýtlý taþanmazýn tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma kararý verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin
davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari yargýda K.K.nýn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin
kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn
kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi
sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý
Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve
delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
B: 32380
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T.C. AMASYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ESAS NO: 2010/209 Esas
DAVALI : 1-ÖNDER NAMLI- Hacýlar Meydaný Mah. N. Hilal Adsýz Cad. No 53/5
Merkez/AMASYA
2- ALÝ ÇEKDEMÝR- 55 Evler Mah. Talat Öncel Cad. No 60/6 Merkez/ AMASYA
Amasya Ýli, Merkez Boðazköy köyü, 134 Ada, 9 parselde kayýtlý, 533.62 m2 yüz ölçümündeki,
Halil oðlu Önder Namlý ile, Ýsmail oðlu Ali Çekdemir adýna, hisseleri oranýnda kayýtlý tasanmazýn
tamamý, 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 4650 sayýlý kanunla deðiþik, 10. Maddesi gereðince, yol inþaatý ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý
Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma karan verildiði,
Mahkememizde 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesine göre Kamulaþtýrma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasý açmýþtýr. Kamulaþtýrma iþlemine karþý husumetin davacý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü yöneltilerek idari
yargýda K.K.mn 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde iptal davasý açabilecekleri veya adli
yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari
yargýda iptal davasý açtýðý takdirde dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý karan aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit
edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil
edileceði, mahkemece yapýlacak bilirkiþi incelemesi sonunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Amasya Ziraat Bankasý Þube Müdürlüðüne yatýnlacaðý, davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde
mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði ihtaren teblið olunur.
B: 39046
B: 39045
T.C. DÝYARBAKIR 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/355 TAL.
Örnek: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup.
Birinci artýrma 05/08/2010 günü saat 10.00-10.10 arasýnda MONA YEDÝEMÝN OTOPARKI, Mardin yolu üzeri Diyarbakýr adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ýna istekli
bulunmadýðý takdirde 10/08/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ný bulmasýný ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka
paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden damga resminin, alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.
B: 32372
Lira,kuruþ
18.000
T.C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI
SAYI :2010/1320 Talimat
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý 23.07.2010 günü saat 09.30 ile 09.40 arasýnda Fatih Veledi Karabaþ mah. Bala Tekke sk.
N. 17 Masko Otoparký adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin %60 ile satýþ ve
paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 28.07.2010 günü ayný yer ve
ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin %40
ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan
fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken %... KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf
verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda
sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28 /06/2010
Satýþý yapýlacak mallarýn
Takdir edilen kýymeti Adedi
Cinsi
18.000,00 TL
1
34 GDU 28 plakalý Volksvvagen marka Ctyvan 3K 2.5
TDÝ -Opak siyah renkli 2004 model Kamyonet - Sað
ön ayna kýrýk Sað ön yan kapý hafif çökük-sol ayna kýrýk sol arka çamurluk vuruk vaziyette muhtelif çizikler
var -anahtar ve ruhsat yok.
Adet
1
05.07.2010
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
27 AN 975 Plakalý Toyota marka Hihhuv D/CAB Extra 7 Ac
Tipinde gümüþ metalik renkli 2005 Model Açýk kasa kamyonet Muhtelif yerlerinde çizikler olan Kamyonettir.
ön tanponu çýkýk olup, sol ön farý kýrýk, sað arka stop lambasý
kýrýk, sað arka tekerleði patlak sað ön kapýnýn darbeli olup kaportasýnda muhtelif çiziklerin olduðu araçtýr.
T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/1365 T.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 04.08.2010 saat 10.20 - 10.30 arasýnda AVCILAR ÝST. GÜRBÜZ OTOPARKI
AVCILAR MERKEZ MH. REÞÝT PAÞA CD. NO: 12 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin %
60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 09.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma
yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve
satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ
bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20 si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
17.000.00 TL
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
1 adet 34 BM 1650 PLAKALI 2004 MODEL CITROEN C3 SX 1.4
HDI 16V AJ AC SÝYAH RENK HUSUSÝ OTO,
10FD375012687 MOTOR, VF7FC8HYB26794107 ÞASÝ
NO’LU ANAHTAR RUHSAT YOK. MUHTELÝF ÇÝZÝK VAR.
B: 48690
B: 48942
ÝSTANBUL 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
B: 48726
T.C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
ESAS NO: 2010/2781 ESAS.
ÝLANEN TEBLÝGAT
ALACAKLI
: FATMA TÜZZEHRA EZEROÐLU
BORÇLU
: ALÝÞAN SARIGÜL
ADRESÝ
: Ali Rýza Çevik Sok. Güldeste apt. No: 15/2 idealtepe / MALTEPE
BORÇ MÝKTARI
: 7.035,00 YTL (Faiz ve Masraf Hariç)
Dosyamýza olan borcunuzdan dolayý yukarýda yazýlý adresinize Örnek 13 no’lu ödeme emri
tebliðe gönderilmiþ olup, bu adresinizi terkettiðinizden ödeme emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaya yazýlan araþtýrma sonucunda adresiniz bulunmadýðýndan iþ bu ödeme emrinin
normal sürelere 15 gün ilavesi ile ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcu ve takip masraflarýný iþ bu ilanen gazete neþri tarihinden itibaren 45 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir
itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak Ýcra Müdürlüðü’ne 22 gün içinde bildirmeniz, bildirmediðiniz takdirde borcun kesinleþmiþ sayýlacaðý, yine ayný müddet içinde mal beyanýnda
bulunmanýz, þayet bulunmazsanýz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, iþ bu ödeme emrini yukarýda yazýlý borçluya tebliði kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
09.07.2008
B: 48836
ÝSTANBUL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’ NDEN
ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýnýz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulanmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
B: 48930
T.C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
DOSYA NO: 2010/10385
ÖRNEK NO: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/07/2010 günü 10:20-10:30 saatleri arasýnda PARK KOBRA OTOPARK
ÇEK HÝZ. LTD. ÞTÝ. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde
21/07/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý.
Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin %40 ýný bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka
paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ
bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý
dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýc.Ýf.K.114/1,114/3)
Yönetmelik Örnek No: 25
Muhammen kýymeti
LÝRA (YTL)
ADEDÝ
CÝ N S Ý
5.000,00 YTL
1
34 VG 3978 Plakalý 1999 Model Hyundai Araç.
B: 48977
T.C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Alacaklý AKBANK T.A.Þ. tarafýndan aleyhimize yapýlan icra takibine Örnek 7 ödeme emri
bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýndan da adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Yukarýda yazýlý borcunuzu faiz, masraf ve sair ferileriyle birlikte kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat
hakkýna veya imzaya bir itirazýnýz olur ise yine bu 22 gün içinde açýkça bildirmeniz, aksi halde
takibe konu borcun sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz taktirde tetkik mercii
önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý
senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz taktirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi taktirde hapis cezasýyla tazyik olunacaðýnýz, borç ödenmez ise cebri icraya devam olunacaðý ödeme emrinin teblið makamýna kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
DOSYA NO: 2010/9430
ÖRNEK NO: 25
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/07/2010 günü 10.00-10:10 saatleri arasýnda PARK KOBRA OTOPARK ÇEK HÝZ. LTD. ÞTÝ. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý
takdirde 21/07/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý.
Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve
satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit
para yada eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýna yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25
Muhammen kýymeti
LÝRA(YTL)
ADEDÝ
C ÝNSÝ
3.000,00 YTL
1
34 TV 1331 Plakalý Renault Kangoo 2001 Model Araç.
B: 48931
B: 48976
B: 47292
T.C. DEVELÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN
SAYI: 2003/244 E.
2009/104 K.
Davacý Penbe Merdim vekili Av. Ömer Çimen tarafýndan açýlan Paydaþlýðýn giderilmesi davasýnda verilen kararý uyarýnca ;
Davacý tarafýndan açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sonunda Develi ilçesi Fatih
Mahallesinde bulunan 1679 ada 2 parsel, 1686 ada 7-9 parseller,1688 ada 1 ve 3 parseller, 1693 ada 5 parsel ve 1694 ada 2 parsel sayýlý taþýnmazlarýn satýlarak ortaklýðýn
giderilmesine karar verilmiþ olmakla davalýlar Döndü Baldýk,Yusuf Baldýk,Hanife Baldýk,Hatice Baldýk,Fatma Baldýk,Ramazan Baldýk,Musa Baldýk,Doðan Akkuþ,Arife Bozkýrlý,Yakup Bozkýrlý ,Þuayip Bozkýrlý ,Davut Bozkýrlý ve Abbas Kahraman’ýn tüm araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan kararýn ilanen tebliðine karar verilmekle
Mahkemesinin 04.03.2009 tarih ve 2003/244 E. 2009/104 K. sayýlý ilamý ile Develi ilçesi Develi ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan 1679 ada 2 parsel, 1686 ada 7-9 parseller, 1688 ada 1 ve 3 parseller, 1693 ada 5 parsel ve 1694 ada 2 parsel sayýlý taþýnmazlarýn satýlarak ortaklýðýn giderilmesine karar verilmiþ olmakla kararýnýn ilanen tebligat
yapýlarak iþ bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içerisinde yasa yoluna baþvurabilecekleri
aksi taktirde kararýn kesinleþeceði hususu ve kararýn tebliði ilan olunur.
B: 44727
T.C. FATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI
SAYI : 2010/2072 TAL.
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý
23.07.2010 günü saat 10.10 ile 10.20 arasýnda Fatih Mevlanakapý mah. Kemikli Burun sk. N.
5/ A Topkapý Otoparký Fatih adresinde yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin %60 ile satýþ
ve paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 28.07.2010 günü ayný yer ve
ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin %40 ile
satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken %...
KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
28 /06/2010
Takdir edilen kýymeti
22.000,00 TL
Satýþý yapýlacak mallarýn
Adedi
Cinsi
1
34 FC 8124 plakalý 2008 model Peugeot Partner
Kombivan marka Kamyonet Sol çamurluk hasarlý, sað
ön kapý hasarlý, mavi renkli, sað ön kapý ezik, sol ön
kapý ezik, anahtar ve ruhsat yok.
B: 48728
SiyahMaviKýrmýzýSarý
14
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
SPOR
107 YILLIK BEÞÝKTAÞ, 2 YILLIK
VÝKÝNGUR KARÞISINA ÇIKIYOR
‘‘
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. ön
eleme turu ilk maçýnda bugün Ýstanbul'da Faroe Adalarý temsilcisi
Vikingur ile karþýlaþacak. Ýnönü
Stadýnda saat 21.00'de baþlayacak
maçý Rus hakem Egorov yönetecek.
Bobo, Avrupa'da 14 golün üzerine çýkmayý hedefliyor.
Bobo, Oktay'ýn
tahtýna göz dikti
BEÞÝKTAÞ'IN golcü­futbolcusu­Deivson­Rogerio
Da­Silva­(Bobo),­Avrupa­kupalarýnda­Oktay
Derelioðlu'nun­tahtýna­göz­dikti.­Beþiktaþ'ýn­þu
andaki­ kadrosunda,­ attýðý­ 8­ golle­ Avrupa
kupalarýnýn­en­golcü­futbolcusu­olan­Bobo,­bu
sezon­6­gol­atmasý­halinde,­14­golle­siyah-beyazlýlarýn­Avrupa'daki­en­golcü­futbolcusu­olan
Oktay­Derelioðlu'nu­yakalayacak.­Geçen­sezon
Beþiktaþ'ýn­CSKA­Moskova­ile­oynadýðý­ve­2-1
yenildiði­UEFA­Þampiyonlar­Ligi­grup­son
maçýnda­takýmýnýn­golünü­atan­ve­7­golle­ikinci
sýrada­bulunan­Mehmet­Özdilek'i­geçerek
üçüncü­sýraya­çýkan­Brezilyalý­futbolcu,­bu­sezon
UEFA­Avrupa­Ligi'nde­atacaðý­gollerle­önce­9
gollü­Daniel­Pancu'yu­geçmeyi,­ardýndan­da­14
gollü­Oktay'ý­yakalayarak­zirveye­çýkmayý­hedefliyor.­Beþiktaþ'ýn­bu­sezon­UEFA­Avrupa­Ligi'ne
2.­ön­eleme­turundan­baþlamasý­ve­ilk­turlarda
zayýf­rakiplerle­karþýlaþacak­olmasý­Bobo'nun­golle
buluþma­þansýný­da­artýracak.­
EMRE:
Ýnsanlar
beni anlasýn
FENERBAHÇE'NÝN ye­ni­se­zon­ha­zýr­lýk­la­rý,­Bel­çi­ka'nýn
Genk­ken­tin­de­de­vam­e­di­yor.­Sa­rý­-la­ci­vert­li­le­rin­yýl­dýz
o­yun­cu­su­Em­re,­sa­bah­id­ma­nýn­dan­son­ra­ga­ze­te­ci­le­re­id­ma­ný­terk­e­di­þi­ko­nu­sun­da­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­Em­re,­ön­ce­ki­ak­þam­ki
id­man­sý­ra­sýn­da­bir­ki­þi­nin
ken­di­si­ne­söz­lü­o­la­rak­sa­taþ­ma­da­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­''Ba­na­ve­a­i­le­me­kar­þý
söz­lü­sa­taþ­ma­ol­du.­Ar­týk
in­san­la­rýn­be­ni­an­la­ma­sý­ný
is­ti­yo­rum.­Ýd­man­da­kal­mam­doð­ru­ol­ma­ya­cak­tý.
Git­mem­ge­re­ki­yor­du.­Sa­de­ce­ba­na­de­ðil,­a­i­le­me­de­sa­taþ­ma­o­lun­ca­da­ya­na­ma­dým.­Bel­ki­yan­lýþ­bir­ka­rar­dý,
a­ma­ka­ra­rý­ken­dim­ver­dim''
di­ye­ko­nuþ­tu.­Ga­ze­te­ci­le­rin
''Ça­buk­si­nir­le­ni­yor­sun''­þek­lin­de­ki­i­fa­de­le­ri­ü­ze­ri­ne­de
Em­re,­''Si­nir­le­ri­me­ha­kim­o­la­bil­mek­i­çin­e­lim­den­gel­di­ðin­ce­ça­ba­sarf­e­de­ce­ðim''
kar­þý­lý­ðý­ný­ver­di.
Ýspanya, Brezilya'yý geçerek
sýralamada 1. sýraya çýktý
Portekizli yýldýz Quaresma bu akþam Vikingur maçýnda ilk defa Beþiktaþ taraftarýnýn önüne çýkacak.
ÝSTANBUL'DA 2 YILDIR GALÝP GELEMÝYOR
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda BJK
Ýnönü Stadý'nda Faroe Adalarý'nýn Vikingur
takýmýný aðýrlayacak olan Beþiktaþ, Avrupa
kupalarýnda Ýstanbul'da yaklaþýk 2 yýldýr galip
gelemiyor. BJK Ýnönü Stadý'nda son galibiyetini
18 Eylül 2008'de Ukrayna'nýn Metalist Kharkiv
takýmýyla oynadýðý UEFA Kupasý 1. tur ilk
FENERBAHÇE'NÝN CSKA­Mos­ko­va
ta­ký­mýn­dan­trans­fer­et­ti­ði­Ca­ner­Er­kin,­sa­rý-la­ci­vert­li­ta­kým­da­ol­mak­tan
do­la­yý­duy­du­ðu­mut­lu­lu­ðu­di­le­ge­ti­rir­ken,­ye­ni­se­zon­i­çin­de­id­di­a­lý­ko­nuþ­tu.­Fe­ner­bah­çe­TV'ye­a­çýk­la­ma­da
bu­lu­nan­Ca­ner,­sa­rý-la­ci­vert­li­ta­ký­mýn­her­se­zon­þam­pi­yon­lu­ðun­en
bü­yük­fa­vo­ri­si­ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek,
''Bu­yýl­ta­raf­ta­rý­mý­za­çok­fark­lý­bir­Fe­ner­bah­çe­iz­let­me­li­yiz.­Ý­ki-üç­yýl­dýr­ta­lih­siz­lik­ve­þans­sýz­lýk­lar­la­þam­pi­yon­luk­gel­mi­yor­ve­i­çim­den­öy­le­ge­li­yor
ki,­bu­yýl­a­çýk­a­ra­fark­la­þam­pi­yon­o­la­ca­ðýz''­de­di.­Ta­kým­o­la­rak­ar­týk­ge­ri­de­ka­lan­se­zo­na­de­ðil,­ye­ni­se­zo­na
bak­ma­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­tan
genç­fut­bol­cu,­''Ö­nü­mü­ze­bak­ma­mýz
la­zým.­Fe­ner­bah­çe'den­her­se­ne­þam­pi­yon­luk­bek­le­ni­yor.­Biz­bu­se­ne­de
þam­pi­yon­lu­ðun­en­bü­yük­a­da­yý­o­la­ca­ðýz­ve­þam­pi­yon­luk­i­çin­uð­ra­þa­ca­ðýz.­Ki­mi­za­man­ta­lih­siz­lik­ler­o­la­bi­li­yor.­Fe­ner­bah­çe­ben­ce­her­yýl­þam­pi­yon­o­la­bi­lir,­fa­kat­ba­zen­kö­tü­fut­bol,
ba­zen­de­ta­lih­siz­lik­ler­o­la­bi­li­yor.­Ye­ni
maçýnda 1-0'lýk skorla elde eden Beþiktaþ,
daha sonra Ýstanbul'da galibiyete hasret kaldý.
Metalist Kharkiv'e elenerek 2008 yýlýnda
UEFA Kupasý'nda gruplara kalamayan
Beþiktaþ, geçen sezon ise direkt katýldýðý
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Ýstanbul'da 3 maç
oynadý ve hepsinde de ''sýfýr'' çekti.
gur­bet­çi­ta­raf­tar­lar,­bor­do-ma­vi­li
ta­ký­mýn­an­tren­ma­ný­na­yo­ðun­il­gi
gös­te­ri­yor.­Ö­zel­lik­le­Hol­lan­da­ve
Al­man­ya'da­bu­lu­nan­gur­bet­çi­ta­raf­tar­lar,­id­man­la­rý­iz­ler­ken­ta­raf­tar­la­ra­bü­yük­sev­gi­gös­te­ri­yor.­Ta­raf­tar­lar­fut­bol­cu­lar­ve­tek­nik­di­rek­tör­Þe­nol­Gü­neþ­i­le­fo­toð­raf­çek­ti­rir­ken
on­lar­dan­bol­bol­im­za­a­lý­yor.­Fut­bol­cu­lar,­ba­sýn­men­sup­la­rý­ve­yö­ne­ti­ci­le­re­sü­rek­li­Ma­ku­ku­la'nýn­trans­fer­e­di­lip­e­dil­me­ye­ce­ði­ni­so­rar­ken
ba­zý­fut­bol­cu­lar­da­Ma­ku­ku­la­trans­fe­riy­le­il­gi­li­a­ra­la­rýn­da­ko­nu­þu­yor.­­
‘‘
F.Bahçe'nin yeni transferi
Caner Erkin, "Burada olmaktan çok mutluyum.
Burasý Türkiye'nin her
anlamda en büyüðü"
þeklinde konuþtu.
se­zon­da­bun­la­rýn­hep­si­ni­en­a­za­in­di­rip,­a­çýk­a­ra­ön­de­git­me­miz­ge­re­ki­yor.­Ben­ba­þa­rý­lý­o­la­ca­ðý­mý­za­i­na­ný­yo­rum''­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Ca­ner
Er­kin,­Fe­ner­bah­çe­Ku­lü­bü'ne­öv­gü­ler­de­bu­lu­na­rak,­''Bu­ra­da­ol­mak­tan
çok­mut­lu­yum.­Bu­ra­sý­Tür­ki­ye'nin
her­an­lam­da­en­bü­yü­ðü''­der­ken,
söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:
''Þu­an­ta­ký­mým­la­hiç­ma­ça­çýk­ma­dým.­Ön­ce­lik­le­ta­kým­da­yer­a­lýp,­ba­þa­rý­ka­za­nýp,­ta­raf­ta­rý­mý­za,­ca­mi­a­ya,
baþ­ka­ný­mý­za­ken­di­mi­ka­nýt­la­mak­is­ti­yo­rum.­Bu­ra­nýn­fut­bol­cu­su­ol­du­ðu­mu­ka­nýt­la­yýp,­u­zun­sü­re­ler­Fe­ner­-
bah­çe'de­oy­na­mak­is­ti­yo­rum.­Her­o­yun­cu­Av­ru­pa'da­fut­bol­oy­na­mak­is­ter,­fa­kat­be­nim­a­ma­cým­ön­ce­Fe­ner­bah­çe'de­ba­þa­rý­lý­ol­mak­ve­ta­raf­tar
ta­ra­fýn­dan­sa­hip­le­nil­mek,­se­vil­mek.
On­lar­be­ni­sa­hip­le­nir­se­hiç­bir­so­run
ol­maz.­Fe­ner­bah­çe­ta­raf­ta­rý­Tür­ki­ye'nin­en­bü­yük­ta­raf­tar­la­rýn­dan­bir
ta­ne­si.­Ben­Fe­ner­bah­çe­sa­ha­sýn­da
top­oy­na­dý­ðým­da,­tüy­le­rim­di­ken­di­ken­o­lu­yor­du.­Gol­ol­du­ðun­da­ya­þa­nan­o­se­vinç,­ve­ri­len­o­des­tek,­ger­çek­ten­tüy­le­ri­mi­ür­pert­miþ­ti.­Fe­ner­bah­çe­for­ma­sýy­la­bu­duy­gu­la­rý­ya­þa­mak­ta­bii­ki­çok­da­ha­fark­lý­o­lur.''­Ca­ner,­tek­nik­di­rek­tör­Ay­kut­Ko­ca­man'ýn­ta­kým­da­her­ke­se­e­þit­me­sa­fe­de­o­la­ca­ðý­ný­gös­ter­di­ði­ni­di­le­ge­ti­rir­ken,­''Ay­kut­ho­ca,­is­ter­genç­ol­sun,­is­ter­tec­rü­be­siz­ol­sun,­her­fut­bol­cu­ya­a­dil­dav­ra­na­ca­ðý­ný­bi­ze­gös­ter­di.­Top­lan­tý­lar­da,­gö­rüþ­me­ler­de
hep­bu­nu­his­set­tir­di.­Ay­kut­ho­ca
hak­lý­bir­re­ka­bet­or­ta­mý­doð­ma­sý­ný
sað­la­dý.­Böy­le­o­lun­ca­her­kes­ça­lý­þý­yor''­di­ye­rek­söz­le­ri­ni­ta­mam­la­dý.
Battal:G.Saray'da mutluyum
Trabzonspor'a gurbetçi ilgisi
TRABZONSPOR ye­ni­se­zon­ön­ce­si
Hol­lan­da'da­kamp­ça­lýþ­ma­la­rý­ný
sür­dü­rü­yor.­Ven­lo­Ken­ti'nin­Te­ge­len­Ka­sa­ba­sý'nda­önc­ki­gün­ilk­ça­lýþ­ma­sý­ný­ger­çek­leþ­ti­ren­bor­do-ma­vi­li­ler,­dün­sa­bah­2­sa­at­lik­bir­an­tren­man­ger­çek­leþ­tir­di.­Vi­ze­prob­lem­le­ri­gi­de­ri­le­me­di­ði­i­çin­Hol­lan­da'ya
ge­le­me­yen­Te­o­fi­lo­Gu­ti­er­rez'in­cu­ma­gü­nü­ta­ký­mýn­kam­pý­na­ka­tý­la­rak
ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­ya­ca­ðý­bil­di­ril­di.
Ay­ný­ko­nu­da­sý­kýn­tý­ya­þa­yan­Fatp
Papy'in­i­se­iþ­lem­le­ri­nin­da­ha­geç­sü­re­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di.­Trab­zons­por­lu
nTÜRKCELL Süper­Lig'de­2010-2011­sezonu­fikstür
çekimi­21­Temmuz­Çarþamba­günü­Ýstanbul'da
yapýlacak.­Futbol­Federasyonu'ndan­yapýlan­açýklamaya­göre,­federasyon­yetkilileri­ile­Süper­Lig'de
mücadele­edecek­18­kulübün­temsilcilerinin­katýlacaðý­kura­çekimi,­Haliç­Kongre­Merkezi­Sadabat
Salonu'nda­saat­14.00'de­baþlayacak.­2010-2011­sezon
planlamasýna­göre,­Süper­Lig'de­yeni­sezon­15
Aðustos­2010­tarihinde­baþlayacak.­Ligin­ilk­devresi,
19­Aralýk­2010'da­yapýlacak­17.­hafta­karþýlaþmalarýyla
bitecek.­Ýkinci­devresi­23­Ocak­2011'de­baþlayacak
Süper­Lig'de,­2010-2011­sezonu­22­Mayýs­2011'de
oynanacak­maçlarla­sona­erecek.
n ANTALYASPOR Baþkaný­Hasan­Akýncýoðlu,
Antalyaspor'un­ 2010-2011­ futbol­ sezonunda
maçlarýný­Mardan­Stadý'nda­oynayacaðýný­söyledi.
Hasan­Akýncýoðlu,­Mardan­yöneticileriyle­yaptýklarý
görüþmenin­sonunda,­Antalyaspor'un­Mardan
Stadý'nýn­kullanýlmasý­konusunda­anlaþma­saðladýklarýný­belirtti.­Akýncýoðlu,­Antalyaspor'un­bütün­iç
saha­maçlarýný­Mardan­Stadý'nda­oynayacaðýna
deðinerek,­''Antalyaspor­maçlarýný­Mardan'da
oynanacak.­Þu­an­yol­sorunu­var.­Ýlk­etapta­mevcut
yol­ýslah­edilecek.­Daha­sonra­anayola­baðlanacak
kýsa­bir­yol­açma­çalýþmasý­yapýlacak''­dedi.­
Caner: F.Bahçe açýk
ara þampiyon olacak
Caner Erkin, teknik direktör Aykut Kocaman'ýn takýmda herkese eþit mesafede olacaðýný gösterdiðini belirterek, "Aykut hoca
takýmda haklý bir rekabet ortamý doðmasýný saðladý" dedi.
Türkcell Süper Lig fikstürü
21 Temmuz'da çekilecek
Antalyaspor yeni sezonda
Mardan Stadýnda oynayacak
BEÞÝKTAÞ, U­E­FA­Av­ru­pa­Li­gi­2.­ön­e­le­me­tu­run­da
eþ­leþ­ti­ði­Fa­ro­e­A­da­la­rý­tem­sil­ci­si­Vi­kin­gur­i­le­ilk­ma­çý
bu­gün­Ýs­tan­bul'da­ya­pa­cak.­BJK­Ý­nö­nü­Sta­dý'nda­sa­at
21.00'de­baþ­la­ya­cak­ma­çý­Rus­ya­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu'ndan­I­gor­E­go­rov­yö­ne­te­cek.­E­go­rov'un­yar­dým­cý­lýk­la­rý­ný­Vla­dis­lav­Kho­de­ev­ve­An­drey­Ma­lo­ro­dov­ya­pa­cak.­Ma­çýn­dör­dün­cü­ha­ke­mi­i­se­Vi­ac­hes­lav­Po­pov
o­la­cak.­Be­þik­taþ,­2010-2011­se­zo­nun­da­ki­ilk­res­mi­ma­çýn­da­za­yýf­ra­ki­bi­kar­þý­sýn­da­fark­lý­skor­lu­ga­li­bi­ye­ti­a­maç­lý­yor.­Kar­þý­laþ­ma­nýn­rö­van­þý­22­Tem­muz­Per­þem­be­gü­nü­Fa­ro­e­A­da­la­rý'nda­oy­na­na­cak­ve­3.­ön­e­le­me
tu­ru­na­yük­se­le­cek­e­kip­bel­li­o­la­cak.­
VÝKÝNGUR'UN 2 YILLIK GEÇMÝÞÝ VAR
107­yýl­lýk­geç­mi­þi­bu­lu­nan­Be­þik­taþ,­U­E­FA­Av­ru­pa
Li­gi­2.­ön­e­le­me­tu­run­da­bu­gün­sa­de­ce­2­yýl­lýk­geç­mi­þi
bu­lu­nan­Fa­ro­e­A­da­la­rý­tem­sil­ci­si­Vi­kin­gur­i­le­kar­þý­la­þa­cak.­GI­Go­ta­ve­Le­ir­vik­IF­ta­kým­la­rý­nýn­2008­yý­lýn­da
bir­leþ­me­siy­le­ku­ru­lan­Vi­kin­gur­ta­ký­mý,­1903­yý­lýn­da
ku­ru­lan­Be­þik­taþ­kar­þý­sýn­da­mü­ca­de­le­e­de­cek.­Fa­ro­e
A­da­la­rý'nda­de­vam­e­den­10­ta­kým­lý­lig­de­14­maç­ta­18
pu­an­top­la­yan­Vi­kin­gur,­6.­sý­ra­da­bu­lu­nu­yor.­Maç­la­rý­ný­2­bin­ki­þi­lik­Ser­pu­ger­di­Sta­dý'nda­oy­na­yan­Vi­kin­gur,
ye­ni­a­dýy­la­ilk­se­zo­nun­da­Fa­ro­e­A­da­la­rý­Li­gi'ni­5.­sý­ra­da,­ge­çen­se­zo­nu­i­se­3.­sý­ra­da­ta­mam­la­yýp,­Fa­ro­e­A­da­la­rý­Ku­pa­sý'ný­ka­zan­ma­yý­ba­þar­dý.­Vi­kin­gur­ta­ký­mý­nýn
kad­ro­sun­da­2­ya­ban­cý­fut­bol­cu­bu­lu­nu­yor.­Ma­car­ka­le­ci­Ge­za­Tu­ri­ve­Sýrp­or­ta­sa­ha­o­yun­cu­su­Ne­nad
Stan­ko­vic,­Vi­kin­gur'da­for­ma­gi­yi­yor.
HABERLER
Þenol Güneþ, Hollanda kampýnda kaptan Ýbrahim
Yattara ve Umut Bulut'a özel ilgi gösteriyor.
GALATASARAY'IN ye­ni­trans­fe­ri
Meh­met­Bat­tal,­es­ki­fut­bol­cu­Ha­kan
Þü­kür­i­le­ký­yas­lan­ma­sý­nýn­ken­di­si­ni
he­ye­can­la­dýr­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Hol­lan­da
kam­pýn­da­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­sa­rý­kýr­mý­zý­lý­o­yun­cu,­Ha­kan­Þü­kür­i­le­ký­yas­i­çi­ne­so­kul­ma­sý­nýn­ken­di­si­ni­se­vin­dir­di­ði­gi­bi­de­za­van­taj­la­rý
ol­du­ðu­nu­da­vur­gu­la­ya­rak,­''Ta­bii­ki
Ha­kan­Þü­kür­i­le­ký­yas­lan­mak­be­ni
he­ye­can­la­dý­rý­yor.­An­cak­böy­le­bir
ký­yas­lan­ma­in­san­la­rýn­ben­den­o­lan
bek­len­ti­le­ri­ni­ço­ðal­týr.­Ký­sa­za­man­da
bü­yük­bek­len­ti­o­lur.­Bu­du­rum­dan
hoþ­lan­mý­yo­rum''­de­di.­Kle­ve­kar­þý­sýn­da­oy­na­nan­ha­zýr­lýk­kar­þý­laþ­ma­sýn­da­Ga­la­ta­sa­ray­for­ma­sý­al­týn­da­ilk
go­lü­nü­kay­det­ti­ði­i­çin­mut­lu­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Bat­tal,­''Böy­le­bir
ku­lü­be­gel­miþ­ol­ma­nýn­ne­de­mek
ol­du­ðu­nu­i­yi­ce­an­la­ma­ya­baþ­la­dým.
Ýlk­go­lü­mü­at­tým,­bun­dan­mut­lu­ol­dum''­di­ye­ko­nuþ­tu.­Meh­met­Bat­tal,
Bu­cas­por'dan­Ga­la­ta­sa­ray'a­ge­lir­ken
ba­zý­te­red­düt­ler­ya­þa­dý­ðý­ný,­an­cak
gör­dü­ðü­ar­ka­daþ­lýk­ve­sý­cak­lýk­tan
son­ra­çok­mut­lu­ol­du­ðu­nu­söz­le­ri­ne
ek­le­di.
n Uluslararasý­Futbol­Federasyonlarý­Birliði­(FIFA)
dünya­sýralamasýný­açýklandý.­Dünya­Kupasý'nýn
ardýndan­çok­sayýda­takýmýn­sýralamasýnda­büyük
deðiþiklik­oldu.­Son­listede­2.­sýrada­yer­alan­Dünya
Kupasý­þampiyonu­Ýspanya,­Brezilya'yý­geçerek­1883
puanla­1.­sýraya­yükseldi.­Finalist­Hollanda­da­2
basamak­yükselerek,­2.­sýrada­yer­aldý.­Brezilya­2
basamak­düþerek,­3.­sýraya­indi.­Türkiye,­810­puanla­1
basamak­yükselerek­28.­sýrada­yer­aldý.
Ankara'da diplomatlar için
golf sahasý yapýlacak
n GENÇLÝK ve­Spor­Ge­nel
Mü­d ür­l ü­ð ü­ (GSGM)­ i­l e
Golf­Fe­de­ras­yo­nu,­An­ka­ra'nýn­Göl­ba­þý­il­çe­sin­de­golf
sa­ha­sý­ya­pýl­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma
yü­r ü­t ü­y or.­Ö­z el­l ik­l e­baþ­kent­te­gö­rev­ya­pan­ya­ban­cý
dip­lo­mat­la­rýn­golf­oy­na­ya­bil­mek­i­çin­An­tal­ya­ya­da­Ýs­tan­bul'a­gü­nü­bir­lik­git­me­le­- Yunus Akgül
ri­nin­sý­kýn­tý­sý­ya­þa­nan­An­ka­ra'da,­bu­ek­sik­li­ðin­gi­de­ril­me­si­ne­ça­lý­þý­lý­yor.­Bu­kap­sam­da­Göl­ba­þý'nýn­Bal­lýk­pý­nar­böl­ge­sin­de­yak­la­þýk­800­dö­nüm­lük­a­ra­zi­de­golf
sa­ha­sý­ya­pý­mý­plan­la­ný­yor.­Genç­lik­ve­Spor­Ge­nel
Mü­dü­rü­Yu­nus­Ak­gül,­­golf­i­çin­Bal­lýk­pý­nar'da­bü­yük
bir­Ha­zi­ne­a­ra­zi­si­nin­bu­lun­du­ðu­nu­kay­det­ti.­A­ra­zi­yi
Ha­zi­ne'den­is­te­dik­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren­Ak­gül,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­''Golf­sa­ha­sý­ný­he­men­yap­mak­zor,­bir­çok­ra­por­ge­rek­ti­ri­yor.­Fa­kat­biz­An­ka­ra'ya­golf­sa­ha­sý­ka­zan­dýr­mak­is­ti­yo­ruz.­Çün­kü,­golf­sa­ha­sý­nýn­ol­ma­ma­sý­nýn­sý­kýn­tý­sý­ný­ya­þý­yo­ruz.­An­ka­ra'da­ki­bü­yü­kel­çi­lik­ler­de­çok­sa­yý­da­golf­oy­na­yan­ki­þi­var.­Bun­lar­gü­nü­bir­lik,­haf­ta­son­la­rý­An­tal­ya'ya­git­mek­zo­run­da­ka­lý­yor.­Er­ya­da­geç­An­ka­ra'ya­golf­sa­ha­sý­yap­tý­ra­ca­ðýz.''
Fuar salonunda masa tenisi
þampiyonasý heyecaný
nBU yýl­Ýstanbul'da­düzenlenecek­olan­Avrupa­Gençler
ve­Yýldýzlar­Masa­Tenisi­Þampiyonasý,­bu­branþta
ülkemizin­evsahipliði­yaptýðý­ilk­Avrupa­Þampiyonasý
olma­özelliðini­taþýyor.­16-25­Temmuz­2010­tarihleri
arasýnda­Ýstanbul­Fuar­Merkezi­(ÝFM)­9­nolu­fuar­salonunda­düzenlenecek­olan­þampiyonaya­51­Avrupa
ülkesinden­yaklaþýk­1000­sporcu­ve­idareci­katýlýyor.
Tekler,­Çiftler­ve­Takým­kategorilerinde­müsabakalarýn
oynanacaðý­þampiyonada­takým­müsabakalarý­finalleri
20­Temmuz­Salý­günü;­tekler­ve­çiftler­finalleri­ise­25
Temmuz­Pazar­günü­oynanacak.­
2010 Yol Bisiklet Avrupa
Þampiyonasý start alýyor
nTÜRKÝYE'DE ilk­kez­dü­zen­le­ne­cek­2010­Yol­Bi­sik­le­ti
Av­ru­pa­Þam­pi­yo­na­sý,­bugün­baþ­la­ya­cak.­An­ka­ra'nýn
ev­sa­hip­li­ði­ya­pa­ca­ðý­þam­pi­yo­na,­e­lit­er­kek­ler,­e­lit­ba­yan­lar,­genç­er­kek­ler­ve­genç­ba­yan­lar­ol­mak­ü­ze­re­4
ay­rý­grup­ta­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­15-16­Tem­muz­ta­rih­le­rin­de­ya­pý­la­cak­za­ma­na­kar­þý­ya­rýþ,­''A­nýt­park,­Be­þev­ler,­Al­pars­lan­Tür­kes­Cad­de­si,­AÞ­TÝ­O­to­gar,­Ü­mit­köy­Yo­lu,­Al­pars­lan­Tür­keþ­Cad­de­si,­Be­þev­ler,­A­nýt­park''­par­ku­run­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Spor­cu­lar,­za­ma­na­kar­þý­25.9­ki­lo­met­re­pe­dal­çe­vi­re­cek.­Yol­ya­rý­þý­i­se
1718­Tem­muz­ta­rih­le­rin­de­''A­nýt­park,­Be­þev­ler,­A­ta­türk­Or­man­Çift­li­ði,­Sö­ðü­tö­zü­Cad­de­si,­Al­pars­lan
Tür­keþ­Cad­de­si,­Be­þev­ler,­A­nýt­park''­gü­zer­ga­hýn­dan
o­lu­þan­13.5­ki­lo­met­re­lik­par­kur­da­ya­pý­la­cak.­Bu­par­kur­da­e­lit­ba­yan­lar­9­tur­a­ta­rak­125­ki­lo­met­re,­e­lit­er­kek­ler­14­tur­a­ta­rak­189­ki­lo­met­re,­genç­ba­yan­lar­6
tur­a­ta­rak­81­ki­lo­met­re,­genç­er­kek­ler­de­11­tur­a­ta­rak
149­ki­lo­met­re­ko­þa­cak.­Þam­pi­yo­na­da­48­ül­ke­den
500'ün­ü­ze­rin­de­bi­sik­let­çi­pe­dal­çe­vi­re­cek.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
15
YENÝASYA / 15 TEMMUZ 2010 PERÞEMBE
HABER
HABERLER
Sultansazlýðý’nýn
120 yýllýk sakinleri
Geziye katýlanlar vakit namazlarýný cemaat halinde güvertede eda etti. Namazýn ardýndan gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Risale-i Nur'dan bir bahis okudu.
Ýzmir’de ikinci yat gezisi
HAZÝRAN AYINDAKÝ GEZÝDEN SONRA ÝZMÝR'DE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ÝKÝNCÝ YAT GEZÝSÝ DE
MUHTEÞEM GEÇTÝ. KATILIMCILAR BÝRBÝRLERÝYLE KAYNAÞARAK GÜZEL VAKÝT GEÇÝRDÝ.
2. YAT GEZÝSÝ HATIRASINA
SALÝH SÜTÇÜOÐLU - HÜSEYÝN CAN
ÝZMÝR
Al­la­hü­Ek­ber­….
Al­la­hü­Ek­ber­….
Çeþ­me­de­ni­zi­nin­koy­la­rýn­dan­bi­rin­de­de­mir­le­yen­ya­tý­mýz­da­Ah­met­Yýl­maz­kar­de­þi­mi­zin­o­ku­du­ðu­e­zan­bel­ki­de­ilk­de­fa­bu­ra­lar­da
çýn­lý­yor­du.
Kim­se­le­rin­ya­þa­ma­dý­ðý­bu­kü­çük­a­da­la­rýn
ve­koy­la­rýn­bel­ki­de­has­ret­le­bek­le­di­ði­ses­ti
yan­ký­la­nan…
Ha­zi­ran­a­yýn­da­ya­pý­lan­yat­ge­zi­sin­den­son­ra
bu­ge­zi­ye­da­ha­faz­la­il­gi­var­dý.­Ti­re’den­75­ki­þi
ka­týl­mýþ,­Ýz­mir’in­de­ði­þik­semt­le­rin­den­Ye­ni
As­ya‘ya­dost­pek­çok­ki­þi­‘Ben­de­ge­li­yo­rum’
di­ye­rek­ge­mi­ye­bin­miþ­ti.
Her­kes­ne­þe­li…­Mu­hab­bet­ve­kay­naþ­ma
var­dý.
Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­ “Si­zin
a­ra­nýz­da­ki­mu­hab­be­te­bin­ru­hum­ol­sa­fe­da­e­de­rim”­de­mi­yor­mu?­
E­ðer­bu­yat­ge­zi­le­ri­kar­deþ­ler­a­ra­sýn­da,­mu­hab­be­tin­art­ma­sý­na­ve­si­le­o­lu­yor­sa­o­za­man
de­vam­et­me­li.­Her­yýl­ge­le­nek­sel­ha­le­ge­ti­ril­me­li,­or­tak­dü­þün­ce­bu.
Ha­ným­la­ra­da­ay­rý­bir­yat­tu­tul­du,­ay­rý­bir
koy­da­de­mir­le­di­ler.­150­ci­va­rýn­da­te­set­tür­lü
ha­ným­Çeþ­me­yat­li­ma­nýn­da­çok­hoþ­bir­gö­rün­tü­mey­da­na­ge­tir­di.
Te­set­tü­re­en­faz­la­mu­ha­le­fet­e­dil­di­ði­bir­za­man­da­ha­ným­kar­deþ­le­ri­miz­Çeþ­me­sa­hi­lin­de
her­ke­si­þa­þýr­tý­yor.­
Ga­ze­te­miz­Ým­ti­yaz­Sa­hi­bi­Meh­met­Kut­lu­lar
da­a­ra­mýz­da.­Öð­le­na­ma­zý­ce­ma­at­le­ký­lýn­dýk­tan­son­ra­Kut­lu­lar­A­ða­be­yin­Ri­sâ­le-i­Nur­dan
yap­tý­ðý­der­si­din­li­yo­ruz.
Ri­sâ­le-i­Nur­lar­bi­zi­bir­an­da­ul­vî­â­lem­le­re
Ýzmir'de gerçekleþtirilen ikinci yat gezisine yoðun bir katýlým oldu.
gö­tü­rü­yor:­ “A­me­li­niz­de­Rý­za-i­Ý­lâ­hî­ol­ma­lý.­E­ðer­o­ra­zý­ol­sa,­bü­tün­dün­ya­küs­se­e­hem­mi­ye­ti­yok.­O­râ­zý­ol­duk­tan­ve­ka­bul­et­tik­ten­son­ra,­is­ter­se­ve­hik­me­ti­ik­ti­za­e­der­se,­siz­ler­is­te­mek­ta­le­bin­de­ol­ma­dý­ðý­nýz­hal­de,­hak­la­ra­da
ka­bul­et­ti­rir,­on­la­rý­da­ra­zý­e­der.”
“Ey­Ri­sâ­le-i­Nur­þa­kird­le­ri­ve­Kur’ân­hiz­met­kâr­la­rý!­Siz­ler­ve­biz­ler­öy­le­bir­in­san-ý­Kâ­mil­is­mi­ne­lâ­yýk­bir­þahs-ý­mâ­ne­vî­nin­â­zâ­la­rý­yýz.­Ve­ha­yat-ý­e­be­dî­i­çin­de­ki­sa­a­det-i­e­be­di­ye­yi­ne­ti­ce­ve­ren­bir­fab­ri­ka­nýn­çark­la­rý­hük­mün­de­yiz.­Ve­sa­hil-i­se­lâ­met­o­lan­Dâ­rüs­se­lâ­ma­üm­met-i­Mu­ham­me­di­ye­yi­(a.s.m)­çý­ka­ran
bir­se­fi­ne-i­Rab­ba­ni­ye­de­ (Al­lah’ýn­ge­mi­sin­de)
ça­lý­þan­ha­de­me­le­riz.­El­bet­te,­dört­fert­ten­bin
yüz­on­bir­kuv­vet-i­ma­ne­vi­ye­yi­te­min­e­den
sýrr-ý­ih­lâ­sý­ka­zan­mak­la­te­sa­nüd­it­ti­hâd-ý­ha­ki­-
Dedektörler
mayýn yerine
tarihî eser buluyor
ki­ye­muh­ta­cýz­ve­mec­bu­ruz.”
Ders­den­son­ra­Ö­mer­Ö­ça­lan,­Ha­san­Þen’in
“Nur­Ker­va­ný”­þi­ir­ki­ta­býn­dan­þi­ir­ler­o­ku­du:
“Fe­rit­Ma­ka­mýn­da­Üs­ta­dým­Be­nim
Kab­ri­meç­hul­o­lan­Ý­mam-ý­A­li’nin
Nur­lu­to­ru­nu­Üs­ta­dým­be­nim­­­­­­­­
­li­min,­a­mi­nin,­þey­hin­ve­li­nin
Bü­yük­mür­þi­di­Üs­ta­dým­be­nim.”
Ge­mi­kap­ta­ný­Hay­dar­Ya­ma­ner’e­ön­ce­ki­yat
ge­zi­si­i­le­il­gi­li­Ye­ni­As­ya’da­çý­kan­ha­be­rin­çer­çe­ve­li­res­mi­bir­ha­tý­ra­o­la­rak­Meh­met­Kut­lu­lar­ta­ra­fýn­dan­tak­dim­e­dil­di.­Kap­ta­n­çok­duy­gu­lan­dý.
Ge­mi­miz­i­kin­di­na­ma­zýn­dan­son­ra­ “Ya­Ce­mil,­Ya­Ce­mil”­ di­yen­dal­ga­la­rý­ya­ra­ya­ra­Çeþ­me­Yat­Li­ma­ný­na­ya­naþ­tý.
Her­kes­‘gü­zel­bir­gün­ge­çir­dik’­di­yor­du.
GA ZÝ AN TEP'ÝN Kar­k a­m ýþ­ il­ç e­s i­n in
Su­ri­ye­ sý­ný­rýn­da­ki­ an­tik­ þe­hir­de­ sür­dü­rü­len­ ma­yýn­ te­miz­le­me­ ça­lýþ­ma­la­rý­ sý­ra­sýn­da,­ Ro­ma­ dö­ne­mi­ne­ a­it­ çok
sa­yý­da­ta­ri­hî­e­ser­de­gün­yü­zü­ne­çý­ka­rýl­dý.
Kar­k a­m ýþ­ An­t ik
Kent­ Sa­ha­ Ar­ke­o-­
lo­ð u­ A­l i­ Kork­m az,
ma­y ýn­ te­m iz­l e­m e
ça­l ýþ­m a­s ý­ ya­p ý­l an
a­l a­n ýn­ SÝT­ a­l a­n ý
ol­du­ðu­nu­ ha­týr­la­ta­rak,­bun­dan
do­l a­y ý­ ba­z ý
zor­luk­lar­ya­þa­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.
Ma­yýn­ te­miz­le­me­de­ kul­la­ný­lan­ de­dek­tör­le­rin­ en­ kü­çük
bir­me­tal­par­ça­sý­i­çin­bi­le­sin­yal­ ver­di­ði­ni,­ bu­ se­bep­le­ ­ ça­lýþ­ma­la­rýn­çok­ti­tiz­lik­le­yü­rü­tül­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Kork­maz,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Þu­an­da­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma,­dün­ya­da
Hep birlikte uyduk Yeni Asya'nýn dâvetine
Tire'den kalkýp geldik Ýzmir'in çeþme
ilçesine
Önce yatlara binildi, sonra kahvaltýlar
yenildi.
Hizmet eden kýzlarýmýzdan helâllik
dilendi.
Sonra büyüklerin hepsinin elleri
öpüldü.
Dualarla deniz ortasýna nurdan katreler
döküldü.
Yatlar yol aldý, demir attý ayrý ayrý koya
Gençlerimiz orada yüzdüler doya doya.
Bu sayede gençlik bizi, biz gençliði
gördük
Hep birlikte etrafýmýza nurdan aðlar
ördük.
Oturduðumuz yerden de denizin dibini
gördük.
Bir saðdan, diðeri soldan yatlar
yanyana yanaþtý.
Ayný dâvâ insanlarý birbiri ile kaynaþtý.
Kimisi denizden topladý ilginç taþlarý
Birisi dedi; geliyor Yeni Asya'nýn
baþlarý.
Sonra herkes çabuk yedik önündeki
aþlarý,
Ben ise mutluluktan tutamadým
gözümdeki yaþlarý.
Ardýndan Kutlular Aðabeyimiz sohbete baþladý,
Biz bu faaliyetlerin devamýný bekleriz.
Sizlere dualarýmýzý ardý ardýna ekleriz.
Kulak verdik biz Yeni Asya'nýn sesine,
Hak kuvvet versin hizmettekilerin
cümlesine.
Nazmiye Keseli - Tire / Ýzmir
ilk­di­ye­bi­li­riz.­Hem­SÝT­a­la­ný,­hem­de
ma­yýn­lý­ a­lan­ i­çe­ri­sin­de­ ol­ma­sý­ bu­ ça­lýþ­ma­yý­ ay­rý­ca­lýk­lý­ ký­lý­yor.­ Ma­yýn­lar
yak­la­þýk­15-20­san­tim­de­rin­lik­te­ ol­du­ðun­dan­ do­la­yý
faz­la­ de­ri­ne­ i­nil­mi­yor.
De­dek­tör­le­rin­ sin­yal­le­r i­ doð­r ul­t u­s un­d a
kü­çük­ bu­lun­tu­lar­ de­di­ði­miz­sik­ke­ler,­bronz
ob­je­ler­ve­ap­lik­ba­zý­par­ça­lar­or­ta­ya­çýk­tý.­Bun­lar­tu­ta­nak­ kar­þý­lý­ðýn­dan­ Ga­zi­an­tep­ Mü­ze
Mü­dür­lü­ðü’nden­ge­len­uz­man­la­ra­e­di­li­yor.­ De­dek­tör­ler­ sa­ye­sin­de­ ro­ma
dö­ne­mi­ne­a­it­160­par­ça­bronz­ve
gü­müþ­ sik­ke­ i­le­ ta­ri­hî­ ka­lýn­tý­bu­lun­du.’’
Kork­maz,­bu­ta­ri­hî­e­ser­l e­r e,­ sa­d e­c e­ ma­y ýn
te­miz­le­me­ ça­lýþ­ma­sý­ sý­ra­s ýn­d a­ rast­l an­d ý­ð ý­n a
dik­kat­ çe­ke­rek,­ ma­yýn­lar
te­miz­len­dik­ten­son­ra­a­lan­da
ka­zý­ ça­lýþ­ma­sý­ ya­pý­la­ca­ðý­ný­ söy­le­di.
Gaziantep / aa
nNESLÝ tü­ken­me­ye­ yüz­ tu­tan­ be­nek­li­ kap­lum­ba­ða­la­rýn­Kay­se­ri­Sul­tan­saz­lý­ðý­Mil­lî­Par­ký’nda­sa­yý­la­rý­nýn­gi­de­rek­art­ma­sý­yer­li­ve­ya­ban­cý­a­raþ­týr­ma­cý­la­rýn­il­gi­si­ni­çek­me­ye­baþ­la­dý.­Al­man­ba­sý­nýn­da­yer
a­lan­ Sul­tan­saz­lý­ðý­ i­le­ il­gi­li­ a­raþ­týr­ma­lar­dan­ bi­ri­ de
geç­ti­ði­miz­ ay­ Dý­ep­holz-(Se­i­del) böl­ge­sin­de­ ya­yýn­la­nan­gün­lük­ye­rel­ga­ze­te­sin­de­o­ku­yu­cu­la­rýy­la­bu­luþ­tu.­Ga­ze­te­ye,­Sul­tan­saz­lý­ðý’nda­bu­lu­nan­Be­nek­li
Kap­lum­ba­ða­lar­la­ (Emys­ or­bi­cu­la­ris) il­gi­li­ iz­le­nim­le­ri­ni­ak­ta­ran­Al­man­çift­Wolf­gang­ve­Ur­zu­la­Pan­kal,­bu­ra­da­gör­dük­le­ri­mi­sa­fir­per­ver­li­ði­de­an­lat­tý­lar.­Mil­lî­Par­kýn­ta­biî­zen­gin­lik­le­ri­ni­an­lat­ma­ya­ça­lý­þan­a­raþ­týr­ma­cý­lar,­Sul­tan­saz­lý­ðý’nda­kuþ­la­rýn­ya­ný
sý­ra­su­kap­lum­ba­ða­la­rý­çe­þit­li­kur­ba­ða­la­rý­da­gö­re­bi­le­cek­le­ri­ni­ak­tar­dý­lar.­Su­lak­a­lan­da­il­gi­o­da­ðý­o­lan
Be­nek­li­ Kap­lum­ba­ða­lar­ son­ yýl­lar­da­ kap­lum­ba­ða
av­cý­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ top­la­na­rak­ ak­var­yum­la­ra­ hap­se­dil­me­si­nes­li­ni­a­zal­tý­yor­du.­Tat­lý­su­kap­lum­ba­ða­la­rý­nýn­ en­ ö­nem­li­le­rin­den­ ‘ba­tak­lýk­ kap­lum­ba­ða­sý’
Gü­ney­ Av­ru­pa’da,­ Or­ta­ Av­ru­pa’nýn­ do­ðu­sun­da,
Rus­ya’nýn­ bü­yük­ bir­ kýs­mýn­da,­ A­na­do­lu’da­ ve­ Ý­ran’da­gö­rü­lür.­32­san­tim­lik­u­zun­lu­ðu­nun­8­san­ti­mi­ kuy­ruk­tur.­ Ka­bu­ðu­nun­ u­zun­lu­ðu­ 19-20­ san­tim­dir.­Sýr­týn­da­ki­ka­buk,­si­yah-ye­þil­ze­min­ü­ze­rin­de,­bir­nok­ta­dan­çý­kan­ý­þýn­lar­þek­lin­de­di­zil­miþ­sa­rý
nok­ta­lar­la­ süs­lü­dür.­ Ka­ra­ kap­lum­ba­ða­la­rýn­dan­ ilk
ba­kýþ­ta­ka­bu­ðu­nun­ba­sýl­mýþ­ol­ma­sý­ve­a­yak­la­rý­nýn
pen­çe­li­ol­mak­la­be­ra­ber­yas­sýl­mýþ­ve­par­mak­a­ra­la­rý­nýn­ per­de­li­ ol­ma­sýy­la­ ay­rý­lýr.­ U­zun­ ö­mür­lü­ kap­lum­ba­ða­lar­dýr.­ Fran­sa’nýn­ gü­ney­ þe­hir­le­rin­den­ bi­rin­de­ki­ bir­ hay­va­nat­ bah­çe­sin­de­ bes­le­nen­ bu­ tür
kap­lum­ba­ða­120­ya­þý­ný­geç­miþ­tir.­­Kayseri / cihan
Yanlýþ söylenen
sözcükler kýlavuzu
nTÜRK Dil­Ku­ru­mu­(TDK),­Türk­çe­de­yan­lýþ­söy­le­nen­söz­cük­le­ri­bir­ký­la­vuz­da­top­la­dý.­‘Sýk­ça­Ya­pý­lan
Yan­lýþ­la­ra­Doð­ru­lar­Ký­la­vu­zu’na­gö­re­‘an­la­maz­lýk’
ye­ri­ne­‘an­la­ma­maz­lýk’;­‘a­cen­te’­ye­ri­ne­‘a­cen­ta’;­‘ha­lü­si­nas­yon’­ye­ri­ne­ha­li­sü­nas­yon­ke­li­me­le­ri­ni­kul­lan­mak­en­sýk­ya­pý­lan­yan­lýþ­lar­a­ra­sýn­da­yer­a­lý­yor.
TDK,­Sýk­ça­Ya­pý­lan­Yan­lýþ­lar­Ký­la­vu­zu’nu­sa­nal­or­tam­da­hiz­me­te­sun­du.­Bu­haf­ta­hiz­me­te­su­nu­lan­ký­la­vuz­da;­yan­lýþ­ya­zý­lan­ve­söy­le­nen­ke­li­me­ler­i­le­doð­ru­la­rý­yer­a­lý­yor.­Ký­la­vuz­da­yer­a­lan­sýk­ça­ya­pý­lan
yan­lýþ­lar­dan­ba­zý­la­rý­þöy­le:­Na­tu­rel­ (doð­ru­su­na­tü­rel),­lay­lon­ (doð­ru­su­nay­lon),­nü­lü­fer­ (doð­ru­su­ni­lü­fer),­nis­bet­(doð­ru­su­nis­pet),­ne­te­kim­(doð­ru­su­ni­te­kim),­nö­tür­ (doð­ru­su­nötr),­nu­fuz­ (doð­ru­su­nü­fuz),
la­ba­ra­tu­var­ (doð­ru­su­la­bo­ra­tu­ar),­na­let­ (doð­ru­su­la­net),­la­vo­bo­(doð­ru­su­la­va­bo).­Ankara / cihan
Ýran’da evlilik
promosyonu
nÝRAN'DA ev­le­ne­cek­genç­le­re­yak­la­þýk­5­bin­do­lar
fa­iz­siz­ve­u­zun­va­de­li­kre­di­ve­ri­le­cek.­Cum­hur­baþ­ka­ný­yar­dým­cý­sý­ve­Mil­lî­Genç­lik­Ku­ru­mu­Baþ­ka­ný
Mehr­dad­Bezr­paþ,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­nun­al­dý­ðý­ka­rar
doð­rul­tu­sun­da­ev­le­ne­cek­genç­le­re­5­mil­yon­tü­men
(yak­la­þýk­5­bin­ABD­do­la­rý) ev­li­lik­kre­di­si­ve­ri­le­ce­ði­ni
söy­le­di.­Uy­gu­la­ma­nýn­i­ki­ay­son­ra­baþ­la­ya­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Bezr­paþ,­kre­di­a­lý­mý­i­çin­ev­li­lik­cüz­da­ný­gös­te­ril­me­si­nin­ye­ter­li­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ev­li­lik­kre­di­si­nin­u­zun­va­de­li­ve­fa­iz­siz­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Bezr­paþ,­ke­fil­þar­tý­nýn­ye­ni­uy­gu­la­may­la­or­ta­dan­kal­dý­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Nü­fu­sun­üç­te­i­ki­si­ni­genç­le­rin­o­luþ­tur­du­ðu­Ý­ran’da,­12­mil­yon­gen­cin­ev­li­lik­ça­ðýn­da­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Ül­ke­de­genç­le­ri­ev­li­li­ðe­teþ­vik­i­çin
hü­kü­met­dý­þýn­da­ba­zý­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­da­fa­a­li­yet­te­bu­lu­nu­yor.­­Tahran / aa
Iraklý çocuklar
tatilde mayýn
dersi görüyor
nIRAK'IN ku­ze­yin­de­ki­Ker­kük­þeh­rin­de­ço­cuk­la­ra
yaz­kur­sun­da­ma­yýn­ve­fut­bol­der­si­ay­ný­an­da­ve­ri­li­yor.­ Dün­ya­ ge­ne­lin­de­ o­kul­la­rýn­ ta­ti­le­ gir­me­siy­le
bir­çok­ yer­de­ ço­cuk­lar­ yaz­ kurs­la­rýn­da­ eð­le­nir­ken,
I­rak­lý­ ço­cuk­lar­ i­se­ yaz­ kurs­la­rýn­da­ ha­yat­ta­ kal­ma
der­si­a­lý­yor.­ABD’nin­I­rak’ý­iþ­gal­et­me­si­nin­ü­ze­rin­den­ 7­ yýl­ geç­me­si­ne­ rað­men­ ül­ke­de­ gü­ven­lik­ hâ­lâ
sað­la­na­ma­dý­ðý­gi­bi­her­gün­on­lar­ca­sal­dý­rý­ger­çek­le­þi­yor.­ Bu­ sal­dý­rý­lar­da­ ö­lüm­ o­ra­nýn­ ço­cuk­lar­ a­ra­sýn­da­da­ar­týþ­gös­ter­me­si,­Ker­kük’te­yet­ki­li­le­ri­ha­re­ke­te­ geç­ti.­ Ker­kük’te­ yaz­ ku­ru­su­ kam­pan­ya­sý
çer­çe­ve­sin­de­I­rak­lý­ço­cuk­la­ra­fut­bol­der­si­i­le­bir­lik­te­ma­yýn­kur­su­da­ve­ril­me­ye­baþ­la­dý.­Spi­rit­Of­Soc­cer­ i­sim­li­ si­vil­ top­lum­ ör­gü­tü­ i­le­ Ker­kük’te­ki­ si­vil
top­lum­ör­güt­le­ri,­100­ço­cuk­i­çin­Ker­kük’ün­Ýs­kan
Sem­tin­de­bu­lu­nan­So­lav­Ku­lü­bün­de­or­tak­la­þa­kurs
dü­zen­le­di.­ Yaz­ kur­sun­da­ spo­ra­ teþ­vik­ e­di­len­ ço­cuk­la­ra­ay­ný­za­man­da­þe­hir­de­ya­þa­nan­þid­det­o­lay­la­rý­na­ kar­þý­ ko­run­ma­ sað­la­ma­sý­ a­ma­cýy­la­ ma­yýn
der­si­ve­ri­li­yor.­Kurs­ta­fut­bo­lun­ya­ný­sý­ra,­ma­yýn­çe­þit­le­ri,­ ma­yýn­ gö­rül­dü­ðü­ne­ ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken­ler
tek­tek­an­la­tý­lý­yor.­­Kerkük / cihan
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý

Benzer belgeler