Kataloğumuzun büyük halini görmek için tıklayın

Transkript

Kataloğumuzun büyük halini görmek için tıklayın
We change
t he r ules..!
[email protected]
www.5Smak.com.tr
5S M akina Co. Ltd.
Ticari Tip Depolama
ve
Ta??ma Sistemleri
A??r Hizmet Tipi Depolama
ve
Ta??ma Sistemleri
8
10
?irket Profili
Ürünl er
12
Bantl?Koval?Elevatör
13
Zincirli Koval?Elevatör
14
Bantl?Konveyör
15
Zincirli Konveyör
16
Vidal?Konveyör
17
Kamyon Kald?rma Platformu
18
Çelik Konstrüksiyon
19
Tamamlay?c?Malzemeler
20
Özel Ürünl er
22
Gemi Bo?altma Sistemleri
24
Konteyner Dolum Sistemleri
25
Jet Pulse Filtreler
26
Dip S?y?r?c?lar
27
Hidrolik Dip S?y?r?c?lar
28
Dist ribüt ör Ürünl eri
30
Symaga Silolar?
31
TSC Kare Silolar?
32
Maxi-Lift Elevatör Kovalar?
33
4B Komponentler
34
STIF Komponentler
35
Hennlich Toz Çözümleri
36
Morillon Silo Bo?alt?m Sistemleri
37
SERVA Konveyörler
6
New ideas..!
Solution (Çozüm)
Support (Destek)
5S
Strength (Güç)
Safety (Güvenlik)
Success (Ba?ar?)
??RKET PROF?L?
Tasar?m ve üretimin mükemmel kombinasyonu, 5Smak?a
güvenilirlik ve kalite katan ba?l?ca etmendir. Bu durum,
5Smak?? sektördeki liderlik konumuna ta??yan en önemli
unsurlardan birisidir. 5Smak olarak, anahtar teslim
depolama ve ta??ma sistemleri projelerini, sat?? sonras?
hizmetimizle birle?tirerek mü?terilerimizin ihtiyaçlar?n?
kaliteli ve uzun ömürlü ekipmanlar?m?zla kar??lamaktay?z.
Bu süreç boyunca 5Smak ve 5Smak ürünlerine de?er katan
partner firmalar?m?z bulunmaktad?r.
Mü?terilerimizin, tah?l depolama ve ta??ma sistemleri
alan?nda her türlü ihtiyac?n? giderebilecek ekipman
çe?idimiz bulunmaktad?r. Üretti?imiz ekipmanlar kaliteli,
güvenilir, uzun ömürlü, bak?m?kolay ve çevre dostudur.
5Smak hem üretim süreci öncesi hem de üretim s?ras?nda depolama ve ta??ma
sistemleri alan?nda dan??manl?k ve çözüm hizmeti sunmaktad?r.
ARGE mühendislerimiz, mü?terilerimizin kar??la?abilece?i
tüm zorluklara k?sa sürede en ak?lc? çözümleri
sunmaktad?r.
Her zaman mü?terilerimiz taraf?ndan en iyi ?ekilde
hat?rlanmak isteriz.
Bunu sa?lamak için ise mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na en
k?sa sürede en do?ru çözümleri sunuyoruz.
Güven duyabilece?iniz tak?m arkada?lar?yla birlikte
çal??man?n son derece önemli oldu?una inanmaktay?z.
8
ÜRÜNLER
Bantl?Koval?Elevatörler
Vidal?Konveyörler
Zincirli Koval?Elevatörler
Kamyon Kald?rma Platformlar?
Bant Konveyörler
Çelik Konstrüksiyon
Zincirli Konveyörler
Tamamlay?c?Malzemeler
BANTLI KOVALI ELEVATÖR
SERBEST HALDE AKAB?LEN ÜRÜNLER ?Ç?N YÜKSEK
KAPAS?TE
Bu?day, dar?, arpa, ayçiçe?i tohumu, soya fasulyesi,
kolza tohumu, çeltik pirinç, tah?llar...
TASARIM
-
Kapasit e: 2000 t / s?e kadar
PE1000 MAXI-LIFT kovalar
Hardox450 5Smak üretimi kovalar
4B ve STIF sensörler
DODGE veya SKF rulmanlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
Patlama tahliye kapa??
Toz emi? flan??
Toza dayan?kl?tasar?m
12
SEKTÖRDE 5Smak??FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
- Bak?m ve müdahale kolayl???için iki parçal?imalat
- D?? tarafa yerle?tirilmi? küresel makara yatakl?yast?k blok
rulmanlar
- ?ki parçal? döner mil keçeli, salmastra halkal?, labirent
veya benzer keçeli tahrik mili contas?
- Çelik veya demir döküm kaplama ba? tambur
- Kauçuk kaplamal?
- SLIDE-LAG kauçuk kaplamal?
- A??nma önleyici kaplama seçenekleri
- Gözetleme ve müdahale kapaklar?
- Bak?m bölgelerinden havay? tahliye etmek için kullan?lan
patlama bacas?
- Güvenlik ekipmanlar? (sensörler ve patlama tahliye
kapaklar?)
Z?NC?RL?KOVALI ELEVATÖR
A? IR H?ZMET T?P?ÜRÜNLER ?Ç?N TASARLANMI?TIR
Kireç, çak?ll?kum, kömür cürufu, çimento, alç?ta??,
kömür, cevher, uçucu kül, hammadde...
TASARIM
-
Kapasit e: 1000 t / s?e kadar
2000 kN mukavemetli dövme zincir
Hardox450 5Smak üretimi kovalar
4B ve STIF sensörler
DODGE veya SKF rulmanlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
Patlama tahliye kapa??
Toz emi? flan??
Toza dayan?kl?tasar?m
SEKTÖRDE 5Smak'?FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
-
1000 t/ s ta??ma kapasitesi
90 metre yüksekli?e ta??ma özelli?i
Büyük mafsal yüzeyli (5S6-5S20) merkezi dövme zincir
Parçalara ayr?lm?? tahrik halkas?
Bak?m ve müdahale kolayl???için iki parçal?imalat
Sürekli çal??ma halinde mükemmel hizmet ömrü
Dü?ük bak?m maliyeti
200-2000mm aras?de?i?en kova geni?likleri
13
BANT KONVEYÖR
BA?LICA KULLANIM ALANLARI
Tar?m, in?aat (a??r in?aat malzemeleri), g?da i?leme,
ormanc?l?k (kerestecilik), madencilik-ta? ocakç?l???,
fabrika üretim hatt?...
TASARIM
-
Kapasit e: 3000 t / s?e kadar
Dünya standartlar?nda bantlar (Goodyear, Stif, Dunlop)
RULMECA rulolar
Kauçuk kaplamal?DODGE tamburlar
4B ve STIF sensörler
DODGE veya SKF rulmanlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
Aç?k ve kapal?tip üretim
14
SEKTÖRDE 5Smak'?FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
- Üst ve alt rulo kanallar?n?ta??mak için U-?eklinde çelik destekli
yap?
- Çelik veya demir döküm kaplama ba? tambur
- Kauçuk kaplamal?
- SLIDE-LAG kauçuk kaplamal?
- Gergi sistemi
- Milli gergi
- A??rl?kl?gergi
- Opsiyonel malzeme k?lavuzlu besleme kanal?
- Hazneli veya a??nd?r?c?malzemeler için opsiyonel a??nma
önleyici kaplamal?bo?alt?m kanal?
- Farkl?tahrik seçenekleri (?çten tambur motorlu ba? tambur)
Z?NC?RL?KONVEYÖR
SERBEST HALDE AKAB?LEN ÜRÜNLER ?Ç?N YÜKSEK KAPAS?TE
Bu?day, dar?, arpa, ayçiçe?i tohumu, soya fasulyesi, kolza
tohumu, çeltik pirinç, tah?llar...
TASARIM
-
Kapasit e: 1000 t / s?e kadar
DIN 8167 FV zincir
S?cak dövme zincir
Hardox450 kaplama
4B ve STIF sensörler
DODGE veya SKF rulmanlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
Patlama tahliye kapa??
ATEX Sertifikalar?
Toza dayan?kl?tasar?m
SEKTÖRDE 5Smak??FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
-
Daha dü?ük i?gücü ve kaynak maliyeti
Dü?ük bak?m maliyeti
Doldurma / bo?altma için az kaynak gereksinimi
Yüksek otomasyon potansiyeli
Otomatik dolum / bo?alt?m
600 gr/ m² galvaniz çelik üretim
15
V?DALI KONVEYÖR
MÜ?TER??HT?YACINA GÖRE ÜRET?M
Bu?day, kömür, soda, ni?asta, demir-çelik sanayi...
TASARIM
-
Kapasit e: 200 t / s?e kadar
4B ve STIF sensörler
DODGE veya SKF rulmanlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
4140 yüksek çekme dayan?ml?çelik ?aftlar
U-tekne tipinde 45°?ye kadar e?im aç?s?
Tüp tipinde 90°?ye kadar e?im aç?s?
Toza dayan?kl?
16
SEKTÖRDE 5Smak??FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
-
Direkt tahrik yöntemi sayesinde dü?ük bak?m
Bak?m ve müdahale kolayl???için iki parçal?imalat
Yerinde montaj ve kolay ta??nabilme imkan?
D?? k?sma konumland?r?lan küresel makara yatakl?yast?k
blok rulman
- Uzun çal??ma ömrü
- Mü?teri ihtiyac?na ba?l?olarak farkl?helezon çe?itleri;
- Standart ST37 helezon
- Hardox kaplamal?a??r hizmet tipi helezon
- Özel ürünler için paslanmaz çelik helezon
- Güvenlik ekipmanlar?
H?DROL?K KAMYON-TIR BO?ALTMA
KAPAS?TE: 100 TON
3x10, 3x12, 3x16, 3x18, 3x20, 3x21 metre uzunluk
40 ? 50 ? 60 ? 80 ve 100 ton kald?rma tasar?mlar?
TASARIM
-
Kapasit e: 100 t ona kadar
IPE550 yap?profilleri
REXROTH hidrolik pompalar
REXROTH valf
Dört adet ayarlanabilir geri kaç?? kilidi
10mm S275JR platform üst sac?
SIEMENS kontrol paneli
Çift güvenlik sensörleri
CuSn sert rulmanlar
110mm çap, 7131 ?aft
SEKTÖRDE 5Smak??FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
- RHS profil ve a??r hizmet tipi çelik saclardan üretilen son
derece dayan?kl?bir platformdur.
- Platform üst sac?na yerle?tirilmi? gözetleme kap?s?hidrolik
sisteme eri?im sa?lar.
- Hidrolik silindirler a??r bir kasa üzerine güvenli bir ?ekilde
ba?lanm??t?r.
- Platform kapal?iken (çelik kasan?n üzerine indirildi?i zaman),
platform ayarlanabilir ah?ap bloklar?n üzerinde durur.
- Standart kald?rma aç?s?genellikle 35°?dir, ancak bo?alt?lacak
ürüne göre 45°?lik aç?yla da bo?alt?labilir.
- Kald?rma süresi yakla??k olarak 120 saniye, indirme süresi ise
yakla??k 90 saniyedir.
17
ÇEL?K KONSTRÜKS?YON
TASARIM
ELEVATÖR KULES?
Maksimum 9 x 12 m ebatlar?ndaki elevatör kulelerimiz 4, 6 veya 8
kolondan üretilmektedir. Standart boyutlarda oldu?u gibi, mü?teri
iste?ine ba?l?özel üretimler de yap?labilmektedir.
YÜRÜME YOLU
Mü?teri taleplerine ve projelere göre haz?rlanan yürüme yollar?m?z
c?vata-somun ba?lant?s?yla monte edilecek ?ekilde imal edilmektedir.
-
C?vatal?tasar?m
Tamam?yla galvaniz kaplama
Mü?teriye özel tasar?m imkan?
Daha kolay montaj için c?vatal?üretim
Yuvarlak ve tüp ?eklinde kolonlar
Full & özel tasar?m platformlar
Farkl?merdiven seçenekleri
Aç?k ve kapal?imalat seçene?i
Tekli ya da çiftli yürüme yollar?
YÜRÜME YOLU DESTEK KULELER?
?malat?n? yapt???m?z yürüme yolu destek kuleleri, yürüme yolu ve
konveyörleri desteklemek amac?yla rüzgar yükü, kar yükü ve deprem
bölgelerine göre tasarlanmaktad?r.
STAT?K HESAPLAMALAR 'SAP2000', 'TEKLA STRUCTURES', 'ANSYS' & 'SOLIDWORKS'
TARAFINDAN TSE YAPI STANDARTLARINA UYGUN YAPILMAKTADIR.
18
TAMAMLAYICI MALZEMELER
FARKLI TÜRDEK?ÜRÜNLER ?Ç?N UYUMLU D?ZAYN
Çimento, kimyasal ürünler, g?da & tah?l, lifli ürünler, madeni ürünler...
SÜRGÜ KAPAKLAR
5Smak üretimi kapaklar mü?terilerimize uzun kullan?m ömrü sunmaktad?r.
Flan?l? arka çerçeve ve yeni s?zd?rmazl?k sistemi ile birle?tirilen dayan?kl?
tasar?m sayesinde mü?terilerimize kusursuz bir ak?? süreci sunmaktay?z.
Çe?itli ebatlarda kapak tasar?mlar?m?z mevcuttur.
D?STR?BÜTÖRLER
5Smak distribütörleri, tah?l kalitesini bozmadan ve herhangi bir s?z?nt?
olmaks?z?n ürünleri istedi?iniz yere aktarman?z için tasarlanm??t?r. Farkl?
seçeneklerde tasar?mlar?m?z mevcuttur. Ekipmanlar?m?z için bak?m
müdahalesi kolayl?kla yap?labilmektedir.
KAPAK TASARIMLARIMIZ
-
De?i?tirilebilir ve a??nmaya dayan?kl?plakalar
A??nmaya dayan?kl?a??zlar
Polimer kenar contalar?
De?i?tirilebilir ba?l?k keçeleri
Yuvarlak, kare ve dikdörtgen tasar?m
Toz geçirmez tasar?m
Ayarlanabilir sertle?tirilmi? çelik rulmanlar
Pnömatik, elektrikli ve manuel sistem
seçenekleri
D?STR?BÜTÖR TASARIMLARIMIZ
-
Bak?m müdahale kapaklar?
A??nmaya dayan?kl?uç keçe
Pnömatik ve elektrikli sistem
Düz ve ?V? tasar?m
Yuvarlak, kare ve dikdörtgen dizayn
Dü?ük bak?m maliyeti
'ZONE' 20-21-22 ATEX YÖNETMEL???NE UYGUN!
19
ÖZEL ÜRÜNLER
Gemi Bo?altma Sistemleri
Dip S?y?r?c?lar
Konteyner Dolum Platformlar?
Hidrolik Dip S?y?r?c?lar
Jet Pulse Filtreler
A?IRI
S?cak-So?uk
ve
UV korumas?
Çif t Kat Sil o Koruma
Çevresel etkileri en aza indirerek
ekstra yal?t?m ve koruma sa?lar.
®
OTOMAT?K GEM?BO?ALTMA S?STEM?
Bir gemide bulunan yükün en k?sa zamanda bo?alt?lmas?
zaman? verimli kullanma aç?s?ndan büyük önem
ta??maktad?r.
Günden güne rekabetin k?z??t??? bir pazar ortam?nda, bir
tak?m faydalar sunan farkl?l?klar mü?teriler için çok
de?erlidir.
Ayn? ?ekilde, söz konusu bir gemi oldu?u zaman
kendi-kendini bo?altarak zamandan büyük tasarruf
sa?layan bir sistem çok daha fazla önem ta??maktad?r.
Bu sistem hakk?ndaki baz?önemli noktalar ?u ?ekildedir;
- Bo?al t ?m Kapasit esi: 2000 t on/ saat ?e kadar
- Topl am Bo?al t ?m: Gemi kapasitesine göre de?i?iklik
gösterir.
- Mat eryal : Kuru y???n ürünler
5Smak, sektördeki bu bo?lu?u görerek kendi kendini
bo?altan sistemi mü?terilerine sunmu? ve patent alt?na
alm??t?r.
5Smak patentli kendi kendini bo?altan sistemin faydalar?;
-
Güvenli çal??ma
H?zl?bo?alt?m oran?
Dü?ük i?gücü gereksinimi
Dü?ük altyap?
Dü?ük çevresel etki
Maliyet azaltma
We lead, they follow..!
®
5Smak PATENTL?
H?DROL?K KONTEYNER DOLUM ve BO?ALTIM
90° aç?yla istenen tona kadar yükleme kapasitesi imkan?
sunmaktad?r. Farkl? boyutlardaki konteynerler için üretim
mevcuttur.
TASARIM
-
Özel üretim pistonlar
Motor & redüktör (SIEMENS, NORD, ROSSI, SEW)
Go4B veya STIF sensörler
Özel kumanda ile hareket kontrolü
6 farkl?noktada bulunan loadcelller ile hassas tart?m
10 dakika içerisinde full kapasitede dolum
24
SEKTÖRDE 5Smak'?FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
- Bu ekipman, TÜB?TAK taraf?ndan onaylanan bir projedir.
- Bu ekipman, ANSYS program?ile modellenmi? ve
statik-dinamik hesaplar?yap?lm??t?r.
- Sistem güvenli?i için makinenin 0 ve 90°de oldu?unu
gören sensörler bulunmaktad?r.
- Bütün yataklamalar bronz malzemeden imal edilmektedir.
- Hidrolik pistonlar?n ba?lant?pimleri sertle?tirilmi? CK45
malzemeden üretilmektedir.
- Konteyner kapaklar?hidrolik pistonlar sayesinde kendi
kendine kapanabilmektedir.
- Kolay montajlanabilme özelli?i vard?r.
TOZ TOPLAMA S?STEM?
Üretim esnas?nda ortaya ç?kan tozu, kokuyu ve
duman?filtreleyen otomatik sistemdir. Filtre edilen
materyal de ayr?ca kullan?labilmektedir.
ÜRÜNLER
-
5S - Pit
SS - Spot
5S - Pulse 3C
5S - Pact 4T
SEKTÖRDE 5Smak??FARKLI KILAN ÖZELL?KLER
-
Mü?teri talebi üzerine özel tasar?m ekipmanlar üretilmektedir.
?stenilen her kapasite 5Smak taraf?ndan sa?lanabilmektedir.
Dü?ük bak?m gereksinimi ve uzun kullan?m ömrü vard?r.
Yedek parça tedari?i kolayd?r.
Modüler yap?s?sayesinde kolay nakliye imkan?vard?r.
Kapal?ve aç?k alanda kullan?m imkan?sunmaktad?r.
Özel korozyon önleyici boya ile suya dayan?kl?d?r.
25
D?P SIYIRICILAR
SERBEST HALDE AKAB?LEN ÜRÜNLER ?Ç?N KOLAY BO?ALTIM
Bu?day, dar?, arpa, ayçiçe?i tohumu, soya fasulyesi, kolza
tohumu, çeltik pirinç, tah?llar...
TASARIM
- 3-35m silo çaplar?na uygun üretim
- Tohum benzeri ürünler için kolay ak??
- Yerçekimi bo?alt?m?ndan sonra kalan ürünleri
süpürme
- Maksimum 45°?lik aç?
GÜÇLEND?R?LM?? TASARIM
- Soya tohumu ve çeltik pirinç gibi ürünler için
güçlendirilmi? ekipman
- Daha kal?n kasa ve sürekli dönü? ile daha h?zl?
bo?alt?m
26
DO? RU TERC?HLE TASARRUF SA? LAYIN
- Ön montaj parçalar? ile montaj s?ras?nda zaman
kazan?n.
- Silonun tamam?yla dolu oldu?u zamanlarda dahi dip
s?y?r?c?da bükülme meydana gelmez ve ürünü rahatl?kla
bo?altabilir.
- Silonun ortas?nda sadece tek bir elektrikli motor
bulunur.
- Toz kaynakl? herhangi bir zarar olu?mamas? ad?na su
geçirmez rulmanlar bulunmaktad?r.
- Çarkta bulunan kol vas?tas?yla ayarlanabilen tork gücü
seçene?i bulunmaktad?r.
- Dip s?y?r?c? büyük miktarda bir ürünün önünde oldu?u
zaman, ayar kolu, çark?n ayn?yerde kalmas?n?sa?lar.
H?DROL?K D?P SIYIRICILAR
Hidrolik sistem dip s?y?r?c?, do?al yolla akmayan a??r
veya hafif, toz halinde ya da lifli, kuru veya nemli
ürünleri bo?altmak için kullan?lmaktad?r.
Bu
dip
s?y?r?c?larda
hidrolik
transmisyon
kullan?lmaktad?r. Güvenilir ve dayan?kl?Ar?imet tipi
helezon, direkt tahrik sistemiyle hidrolik motora
ba?lanarak 360° dönü? ile çal??maktad?r.
?ç çap? 2m ila 20m+ olan beton ve metal silolarda
kullan?labilmektedir.
H?DROL?K D?P SIYIRICI AVANTAJLARI:
- Hidrolik transmisyon sistemi hidrolik dip s?y?r?c?ya güvenilirlik
ve uzun kullan?m ömrü sa?lamaktad?r.
- Bu sistemde bulunan ilk çal??t?rma güçlendiricisi sayesinde
dü?ük-yüksek h?z torklar?aktar?labilmektedir.
- Maksimum güvenlik için sorunsuz çal??ma ve esneklik
- Sabit torkta h?z de?i?tirici ve a??r??s?nma problemi olmadan ve
herhangi bir güç kayb?olmaks?z?n h?z ayarlama imkan?
- Helezonu ve transmisyonu korumak için gezici besleme
s?ras?nda tork üzerinde hidrolik k?s?tlama
- Her iki yönde de çal??abilme özelli?i
27
D?STR?BÜTÖR
ÜRÜNLER?
Symaga Silolar?
STIF Komponentler
TSC Kare Silolar?
Hennlich Toz Toplama Çözümleri
Maxi-Lift Kovalar
Morillon Silo Bo?alt?m Sistemleri
4B Komponentler
SERVA Konveyörler
TAHIL DEPOLAMA S?LOLARI
30 y?ll?k tecrübe ve dünyan?n birçok farkl? ülkesinde
gerçekle?tirdi?i 15 milyon m³ ? lük depolama ile Symaga,
mü?terilerimizin projeleri için en iyi çözümler sunmaktad?r.
Kuruldu?u tarihten bu yana Symaga 120? den fazla ülkede
çe?itli projelere imza atm??t?r.
En son teknoloji üzerine yap?lan sürekli yat?r?mlarla, Symaga
fabrikas? maksimum kalite standartlar?n? sa?layarak tamam?yla
makinele?mi?tir.
Bütünle?ik izlenebilirlik sisteminin, üretimi yap?lan tüm
ürünlerin gerçek zamanda kontrol edilmesini sa?layan kalite
kontrol sistemi vard?r. Ayr?ca Symaga? n?n imalat süreci için
?CE? sertifikas?bulunmaktad?r.
Symaga ürünleri dayan?kl ?l ?k ve mont aj kol ayl ??? bak?m?ndan
tan?nmaktad?r. Silolar ondüleli galvaniz çelikten üretilmektedir.
?malat sürecinde kullan?lan hammadde en iyi kalite ve Avrupa
men?eilidir.
S?LO MODELLER?
30
Symaga ARGE depart man? için sürekl i yat ?r?m yapmakt ad?r.
ARGE çal??malar? tamam?yla mü?teri ve tedarikçilerle ortak
çal??ma içinde yürütülerek, mü?terilere daha verimli ve
kullan??l?ürünler sunulmaktad?r.
Symaga ürünleri mü?terilere ula?madan önce hem imalat
s?ras?nda hem de imalat sonras? birden çok kal it e kont rol ü
i?lemi görmektedir.
Symaga?n?n imalat sürecini gerçek zamanda kontrol edebildi?i
kalite yönetimi program?da bulunmaktad?r.
KARE S?LOLAR
Top Silo Constructions (TSC) taneli ve ak??kan maddeleri depolamak için
yüksek kaliteli silolar geli?tiren, tedarik eden ve üreten bir firmad?r. Her
geçen gün dünyan?n farkl? yerlerinde tamamlanan projeler TSC? nin
kalitesini ve uzmanl???n?gözler önüne sermektedir. TSC?nin ba?ar?s?n?n en
öneml i nokt as? st andart l a?m?? kare ve dikdört gen çel ik panel l er
üret mesidir. Bu konsept sayesinde çok farkl? konfigürasyonlar yapmak
mümkündür. TSC tasar?mdan üretim ve kurulum a?amas? dahil,
projelerinizin her evresi için profesyonel destek ve dan??manl?k hizmeti
TSC t asar?m? ol an bu ak?l l ? sist emin birçok avant aj? bul unmakt ad?r. ?lk olarak sorulan sorular?n ba??nda gelen ?Silolar?n?z
neden kare ?eklindedir?? sorusunun cevab? çok basittir: Daha fazla ürün depolamak için! Düz duvarlar ve farkl? ?ekildeki
konik tasar?m? ise ürünlerin en iyi ve h?zl? ?ekilde bo?almas? için dizayn edilmi?tir. Ayr?ca depolama tesisinizi tam olarak
istedi?iniz ?ekilde olu?turman?z için, TSC silolar?de?i?ken bir biçimde de yap?land?r?labilmektedir.
TSC ÜRÜNLER?
-
Düz duvarl?silolar
Profil duvarl?silolar
Hopper ve bunkerler
Silo çat?lar?
Çelik ve çat?konstrüksiyonlar?
Çat?lama ve giydirme malzemeleri
TSC S?LOLARININ AVANTAJLARI
-
Optimum ürün bo?altma
Maksimum depolama kapasitesi (+% 25)
Uzmanl?k
Güvenli çal??ma ortam?
De?i?kenlik ve ki?iye özel tasar?m imkan?
A?dan Z?ye anahtar teslimi proje yönetimi
31
PLAST?K & ÇEL?K KOVALAR
Maxi-Lift elevatör kovalar? üreten ve 70?ten fazla ülkeye sat??
yapan bir Amerikan firmas?d?r. Dünyan?n farkl? ülkelerinde
distribütörleri bulunan bu firma, geni? ürün yelpazesiyle
mü?terilerine hizmet vermektedir. Maxi-Lift ekipmanlar?,
ürünlerimizi Guyana?daki pirinç çiftliklerinde, Romanya?daki
farkl? tesislerde, Çin?deki yem tesislerinde, Kuzey Amerika?daki
nehir ve liman projelerinde, Meksika?daki çimento tesislerinde
ve Arjantin?deki en büyük soya fasulyesi i?leme tesislerinde
kullan?lmaktad?r. Maxi-Lift ismi üst kalitedeki ürünleri ve
hizmet anlay??? ile uluslararas? pazarda bilinmektedir. Bu
yüzden Maxi-Lift firmas?n? sektör lideri olarak tan?mlamak
yanl?? olmayacakt?r.
Sektördeki mü?teriler en sa?lam, en uzun ömürlü kovalar?talep
etmektedir; bu sebepten dolay? Maxi-Lift en güçlü marka
isimleri ile üretim yapmaktad?r: TIGERTUFF, TIGER-CC,
MAXI-TUFF, CC-MAX ve HD-MAX. Tar?m ve sanayi alan?ndaki en
büyük Fortune 500 ?irketlerinin Maxi-Lift firmas?n? tercih
ediyor olmalar? bu amerikan markas?n?n kalitesini aç?kça
göstermektedir.
32
Elevatör kovalar? için 5 yeni ürün hatt? geli?tirilmesi ve
piyasaya sürülmesi ile geçen son 15 y?lda edinilen
tecrübelere dayanarak, Maxi-Lift firmas? rakiplerine k?yasla
daha dayan?kl?, daha uzun ömürlü kovalar üretmektedir.
Maxi-Lift, 700?den f arkl ? boyutta, çe?itli tasar?mlar ve
materyallerde üretim yaparak mü?terilere daha uzun
kullan?m ömrü ve güvenilirlik sunmaktad?r.
GÜVENL?K EK?PMANLARI
4B firmas? koval? elevatör komponentleri alan?nda dünyan?n en fazla
çe?ide sahip firmalar?ndan bir tanesidir. Üretimini yapt??? en önemli
ürünler elevatör kovalar?, elevatör c?vata tasar?mlar? ve yüksek kaliteli
dövme zincir ile elevatör bantlar?d?r.
4B elektronik bölümü seviye kontrolü, ak?ll? sensörler ve koval?
elevatörler ile konveyörler için kullan?lan güvenlik kontrol ekipmanlar?
alanlar?nda uzmanla?m??t?r. 4B komponentleri ile büyük masraf l ara
sebebiyet veren ar?za döneml erini ve t ehl ikel i böl gel erdeki pat l ama
riskini en aza indirebil mek mümkündür.
Taneli ve ak??kan madde ta??ma sektöründeki 125 y?l?a?k?n mühendislik
tecrübesiyle ve farkl? k?talarda bulunan ortakl?klar ve distribütörler
arac?l???yla 4B, ihtiyaçlar?n?z için pratik çözümler sunacakt?r.
4B firmas? ayr?ca mü?terilerine tehlike izleme sistemleri, bant kayd?
sensörleri, s?cakl?k ve seviye kontrol sistemleri için ATEX / IECEx / CSA /
GOST-R onayl?geni? bir ürün yelpazesi sunmaktad?r.
4B ÜRÜNLER?
-
Risk görüntüleme sistemleri
S?cakl?k kontrol sensörleri
Bant kayd?sensörleri
H?z kontrol switchleri
Endüktif sensörler
Ba?lant?kutular?
Seviye belirleyiciler
-
Dövme zincir baklalar?& pimleri
Bolt ?n?Go zincir & götürücü sistemleri
Di?liler
K?zaklar
Aksesuarlar
BOLT 'n' GO
33
TA?IMA S?STEMLER?KOMPONENTLER?
STIF firmas? taneli ve ak??kan ürünlerin ta??nmas? alan?nda
komponent üreten ilk Frans?z firmas?d?r. 1984 y?l?nda kurulan
STIF 60? tan fazla ülkeye ihracat yaparak güçlü bir uluslararas?
tan?n?rl?k kazanm??t?r.
Teknolojik geli?menin devam etmesi ad?na son y?l l arda yap?l an
sürekl i yat ?r?ml ar, STIF firmas?n?n imalat sürecinde son
t eknol oji ekipmanl arl a en kal it el i ve kul l an??l ? ürünleri imal
etmesini sa?lam??t?r.
STIF firmas? konveyör bantlar?, güç transmisyon bantlar?, bant
ba?lant? aparatler? ve ilgili aksesuarlar? mü?terilere
sunmaktad?r. Polyester, naylon ve tek flamanl? güçlendirme
katlar?na sahip ve ya?a-s?ca?a dayan?kl?, PVC, üretan ve
karboksil nitril içeren bant seçenekleri bulunmaktad?r.
34
STIF ÜRÜNLER?
-
Metal ve plastik elevatör kovalar?
Elevatör bantlar?
Koval?elevatörler için güvenlik komponentleri
Pnömatik ta??ma sistemleri için s?k??t?rma kaplinleri
Yerçekimi bo?altma sistemi için borulama sistemleri
Kontrol ve gözlem kap?lar?
Silolar için bas?nç / vakum güvenlik valfleri
Patlama koruma ekipmanlar?
TOZ KONTROL S?STEMLER?
17 y?l?a?an tecrübe birikimiyle, Hennlich toz kontrol sistemleri
alan?nda lider konumdad?r. Üretimini yapt???ba?l?ca ekipmanlar
?u ?ekildedir; teleskopik dökü? borular?, toz toplama ekipman?
ve sis makinesi.
Yüksek kal it e ve makul f iyat l ? ekipmanl ar, mü?t eriye özel
çözüml er ve geni? dist ribüt ör a??, Hennl ich ürünl erini her
mü?t eri için ul a??l abil ir k?l makt ad?r.
HENNL?CH ÜRÜNLER?:
-
Toz toplay?c?ekipmanlar
Teleskopik yükleme borular?
Sis makines?
Döner atomize makinesi
Hava emi? nozulü
Hennlich firmas?a?a??daki endüstriyel kullan?m amaçlar?
için toz toplama (filtreleme) ekipmanlar?üretmektedir;
- Lokal filtreleme için dü?ük performansl?ba??ms?z
çal??an toz toplama makinesi
- Gereken ak?? oran?na kolayl?kla ayarlanabilen yüksek
performansl?toz toplama makinesi
Hennlich yükleme borular?, taneli ve ak??kan maddelerin
yüklemesi s?ras?nda ortaya ç?kan tozu yok ederek malzeme
kay?plar?n?önler ve güvenlik sa?lar.
Hennlich tasar?m? yükleme borular? tankerlere, otoraylara,
kamyonlara, gemilere ve depolara yükleme yapmak
amac?yla kullan?lmaktad?r.
35
S?LO BO?ALTIM S?STEMLER?
Morillon dip s?y?r?c?, bu?day, m?s?r, arpa, tah?l ve granül gibi do?al haliyle akan ürünlerin ard?ndan silo dibinde kalan
kal?nt?lar? süpürmek için tasarlanm??t?r. Ürünler yerçekimi il e tamamen akt?ktan sonra Morillon dip s?y?r?c? çal??maya ba?lar
ve sil o içerisindeki 360°?l ik dönü?ü sonras?süpürme i?lemini tamamlar.
Moril l on Dip S?y?r?c?Avant ajl ar?;
-
Farkl?ürünlerle çal??abilme
Yard?mc?motor sayesinde en zorlu ürünlerle bile çal??maya ba?layabilme
Her ürün için FIFO bo?altma garantisi
?nce partikülleri ay?rabilme
Yüksek ak?? gücü versiyonu (max 500 m³ / s)
ATEX versiyonu Z20/ 21, Z20/ 22
S?zd?rmaz mahfazal?versiyon
G?daya uygun ya? (NSF H1)
Kolay bak?m imkan?(Silo doluyken bile)
36
SO? UTUCU KONVEYÖR S?STEMLER?
SERVA, Ar?imet tipi U-tekne, tüp-tekne vidal? konveyörler,
Redler tipi zincirli konveyörler, bantl?konveyörler ve di?er özel
konveyörlerin tasar?m?n?, üretimini, kurulumunu ve bak?m?n?
yapan bir firmad?r.
SERVA üretimi konveyörler maden, kimya, g?da, ka??t ve cam
yap?m? sanayil eri ve in?aat sekt örü gibi çe?itli alanlarda
kullan?lmaktad?r.
Her bir SERVA ürünü günümüz gereksinimlerine tamam?yla
uyumlu olacak ve bak?m masraflar?n? mümkün oldu?unca
dü?ürecek ?ekilde üretilmektedir. SERVA üret imi ekipmanl ar
hem i?l evsel hem de uzun ömürl üdür.
SERVA avant ajl ar?:
- Mü?teri ihtiyac?na göre özel ekipmanlar tasarlayan
tasar?m departman?
- Tasar?mdan imalata tam süreç kontrolü
- 50 senelik tecrübe
- Yüksek kalite
- Tamamlay?c?hizmetler: tasar?m departman?, yerinde
montaj ve bak?m hizmeti
- ??levsellik ve uzun ömürlülük
- ATEX ZONE 21 ve ZONE 1 uyumluluk
SERVA firmas? ayr?ca projelerinize anahtar teslimi çözümler
sunabilmek ad?na çelik ve metal konstüksiyon gibi tamamlay?c?
malzemeler de üretmektedir.
37
5S MAK?NA SAN. T?C. LTD. ?T?.
FABR?KA
OF?S
ATATÜRK O.S.B. 10010 Sok. No: 4
FOLKART TOWERS 'B' KULE 2103
35620 - Ç?GL?- ?ZM?R - TÜRK?YE
35530 - ?ZM?R - TÜRK?YE
+90 232 328 0928 / +90 549 431 3481
+90 232 502 1101
www.5Smak.com.tr / [email protected]

Benzer belgeler