Yeldeğirmeni`nde sürdürülebilir çevre uygulaması

Transkript

Yeldeğirmeni`nde sürdürülebilir çevre uygulaması
SAYFA
CUMHURİYET
8
ÇEVRECİLİKLE KURULAN KÖPRÜLER
CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ YILMAZ:
Yeldeğirmeni’nin tarihi
Kadıköy’ün eskilerinin Talimhane adıyla bildikleri yer, şimdiki Halit Ağa Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’nun bulunduğu düzlüktür. Yeldeğirmeni semti, bu iki kalabalık alanın arasında oluşmuştur. 1774 –
1789 yılları arasında, Padişah I.Abdülhamit
tarafından dört yel değirmeni yaptırılmıştır. Bu
yel değirmenleri ordunun, sarayın ve halkın
un ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktaydı. Bu dört yel değirmeninden bugüne hiçbir iz kalmamıştır. 1872 yılından sonra özellikle Yahudilerin Yeldeğirmeni’ne gelmesiy-
le, bölgede gösterişli apartmanlar yükselmiştir. Ayrıca kozmopolit bir bölge olan Yeldeğirmeni’nde birçok din ve kültürden insan
yaşadığı için kilise, sinagog ve cami bir arada bulunmaktadır.
1950 yılından sonra yaşayanların yavaş yavaş değişmesiyle bölgede çöküntü süreci
başlamış ve bu bölge eski değerini yitirmiş.
Ahşap evlerin neredeyse tamamının yıkıldığı mahallede betonarme apartmanların çoğu günümüze kadar gelmeyi başarmış.
Melis Aygün – Harun Keskin – Tuana Aksüt
Sağlıklı Şehirler Projesi’nde yer alan Kadıköy çeşitli projelerle çarpık kentleşmeye çözüm arıyor
Halkla birlikte halk için
Mahalleye sahip
çıkmayı öğrendik
Rasimpaşa Mahalle Gönüllüleri Evi’nde çalJşan Cemile Güney ile kJsa bir söyleşi yaptJk.
KadJköy’ün Rasimpaşa Mahallesi’ni geliştirme
projesi hakkJnda bilgi aldJk.
-Bu işe nasıl başladınız?
-Ben bu mahallede yaşadJğJm için bu konuda
sorumluluk alma zorunluluğu hissettim. Daha
sonra bu proje grubuna katJldJm ve başka insanlarJ da mahallemize sahip çJkmaya davet ettim.
-Bu projeyi hayata geçirmek için kimlerden destek alıyorsunuz?
-Öncelikle mahalle gönüllülerinden oluşan bir
grubuz. Bu topluluk, mahallenin gelişmesi ve
daha iyi hale gelebilmesi için elinden geleni yapJyor.
-Bunun için ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?
- Mahalle gönüllüleriyle toplanJp bilgi alJşverişi yapJyoruz. OnlarJn istekleri doğrultusunda
sosyal kulüpler açJyoruz; pilav günü gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden elde ettiğimiz
gelirle okullara eğitim desteği sağlJyoruz; öğrencilerin defter, kitap, kalem gibi temel ihtiyaçlarJnJ karşJlamaya çalJşJyoruz.
-Size maddi veya
manevi destek sağlayan
kuruluşlar veya kişiler
var mı?
-KadJköy Belediye BaşkanJ Selami Öztürk, belediye adJna bizlere büyük destek sağlJyor. Bunun
yanJnda mahalleli de elinden geldiğince yardJmda bulunuyor.
-Gönüllü sayısını artırmak için neler yapıyorsunuz?
- Öncelikle sokak taramasJ yapJp mahalleliyle
tanJşJyoruz. YaptJğJmJz çalJşmalardan etkilenen
mahalleli, bizim şeffaflJğJmJza da güvenerek
gönüllü oluyor.
-Bu çalışmalarda karşılaştığınız güçlükler
neler ve sizi olumsuz etkiliyor mu?
- Birileriyle temasta olup, birilerine yardJm etmek bana huzur veriyor. Küçük bir çocuğun elini tutmak ve onun yüzündeki gülümsemeyi görmek benim için en büyük ödül.
-Sizce Kadıköy’ün bu bölgesi neden daha
geri kaldı?
-Bu bölgede yaşam diğer bölgelere göre daha
erken başlamJş. İstanbul’un ilk apartmanlarJndan bazJlarJ bu bölgede bulunuyor. Bu yüzden
bölge, göçlerden çok etkilenmiş ve kültür farklJlJklarJ ortaya çJkmJş.
‘Çevrecilikle
Kurulan
Köprüler’ Projesi
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
himayeleri altında
gerçekleştirilen bir
çevrecilik ve medya
projesidir. Bu iki ülkeden okulların ve günlük gazetelerin katıldığı uluslararası bir
projedir. Almanya ve
Türkiye’den katılan
beş okulun ortaklığı
sonucunda iki ülkenin
gençleri bir araya gelip ‘Sürdürülebilirlik
ve Çevre’, ‘Kültürlerarası İlişkiler ve Medya’ konularını işlediler. Projeye Türkiye’den Özel Alev Lisesi, Kartal Anadolu
Lisesi, Cağaloğlu
Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi
ve İzmir’den TAKEV
Lisesi katılıyor. Projenin ikinci yılında
Almanya’dan Bad
Iburg Gymnasium
(Lisesi) ve Özel
Alev Lisesinden öğrenciler Türkiye’de
‘Sürdürülebilir Şehir Planlaması’ konulu bir araştırma
yaptılar. Bad Iburg
Gymnasium (Lisesi)dan Theresa Heuer,
Kerstin Fleischer, Helena Rinklake, Jenny
Wieland, Nadine Frolow, Moritz Brinker,
Verena Engbert, Michael Pöhler, Andreas
Engelmeyer, Jonas
Peters, Anna Berger,
Hannah Deuper, Nikolay Eckelkamp; Özel
Alev Lisesi’nden Tuana Aksüt, Lâl Atatüre,
Naz Bektaş, Rana
Coşkunakan, Nida
Enginol, Buğrahan
Bozkurt, Melis Aygün,
Zeynep Aksoy, Yiğit
Gürle, İrem Kanmaz,
Alican Gür, Meriç Şahin ve Harun Keskin
katıldı.
Dünya nüfusunun hJzla artmasJ, teknolojinin
her geçen gün büyük değişim ve gelişimler göstermesi insanlJk adJna yarar sağlasa da birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bunun en göze çarpan örneği, nüfusun artmasJyla birlikte şehir yaşamJnda oluşan düzensizlikler. Ülkemizde ve
özellikle nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadJğJ
İstanbul’da nüfus artJşJ ve çarpJk kentleşme
önemli bir sorun olmayJ sürdürüyor.
Bu konuyla ilgili dünyada ve ülkemizde çeşitli çalJşmalar yapJlJyor
ve bu çalJşmalarJn tümü “SağlJklJ
Şehir PlanlamasJ” adJ altJnda
toplanJyor. Ülkemizde bu proje kapsamJnda en önemli kuruluşlardan biri “SağlJklJ Kentler Birliği”.
Dünyadaki 6 Dünya SağlJk
Örgütü bölge ofisinde, 66 ülkede, 220 dünya kentinde devam eden ve gelişen “SağlJklJ
Kentler” hareketinin Türkiye’de
gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyularak ve bu gereklilikten yola çJkJlarak konuya önem veren kentlerin
bir araya gelmesiyle “SağlJklJ Kentler Birliği”
kuruldu.
SağlJklJ Kentler Birliği’nin temel amacJ “sürdürülebilir kalkJnma” ve “sürdürülebilir kentler
yaratmak”. Dünya SağlJk Örgütü tarafJndan 1986
yJlJnda “herkes için sağlJk” ilkesiyle başlatJlarak tüm dünyaya yayJlJp dünyanJn her yerinden
KadJköy’ün modern görünümünden eski ve dar sokaklarJna
uzandJk. ZamanJn binalarda bJraktJğJ izleri görebiliyorduk.
1870’lerden kalma ilk apartmanlar
bize gülümserken gideceğimiz binayJ arJyordu gözlerimiz. Girdiğimiz bina da bu eski yüzlü binalardan biriydi. İnsanda “ Hangi anJlara
şahit olmuştur?” merakJnJ uyandJrJyordu. Uzun ve dar merdivenle-
Kardeşliğin 16. yılı
1950 yılında Amerika’nın
Türkiye’ye “Marshall Yardımı”
adı altında yaptığı finansal
destek, Türkiye’de büyük değişimlerin yaşanmasına neden
oldu. Kentlerarası yolların yapılması, tarımda makineleşmenin hızla başlaması kırsal kesimdeki tarım işçilerinin işsiz
kalmasına ve kentlere göç etmesine neden oldu. 1960’larda
kırsaldan kente göç, Avrupa’ya özellikle de Almanya’ya
kadar ilerledi. Almanya’nın en
çok Türk göçmen alan kenti
Berlin’in Kreuzberg ilçesinde
de İstanbul’dakine benzer sorunlar yaşanmaya başlandı.
1995 yılından itibaren karşılıklı
olarak ziyaretler başladı. 1996
yılında da Kreuzberg ile Kadıköy belediyeleri kardeş kent
olarak her iki kentte yaşanan
sosyal, kültürel sorunlara çözüm getirmeyi hedefledi.
1999 yılında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Kreuzberg Belediyesi, Kadıköy Belediyesi aracılığıyla Türk halkına
büyük destek gösterdi.
2005 yılında engellilerle çalışma kuruluşları ve göçmenler
sorumlusu elemanlarından
oluşan bir heyet, ilk kez yapılan Engelliler Kongresi’ne katıldı. 2008 yılında Kadıköy’de,
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına yönelik Berlin’e proje gezisi düzenlendi.
Eylül 2012’de bu kardeşliğin
16. yılı Kreuzberg’de coşkuyla
kutlandı.
Melis Aygün - Harun
Keskin - Tuana Aksüt
çok sayJda şehri bir araya getiren SağlJklJ Şehirler Projesi, bir yandan da “herkes için sağlJk”
hedefinde daha sistematik ve disiplinli çalJşabilmek için gereken desteği sunuyor.
İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan KadJköy,
21 mahallesi ve bünyesinde barJndJrdJğJ 533.452
kişi ile önemli bir kent potansiyeline sahip. ÇarpJk kentleşme ve hJzlJ nüfus artJşJ sorunlarJ altJnda ezilen KadJköy, 2005 yJlJnda SağlJklJ Şehirler Projesi’ne katJldJ. 2013
yJlJnda bitmesi planlanan Yeldeğirmeni projesinin, KadJköy’ün
çarpJk kentleşme ve hJzlJ nüfus
artJşJna önemli bir çözüm getirmesi bekleniyor.
Projenin ilk ayağJ olan “Yeldeğirmeni’nde Şehrin Yenilenmesi Projesi” KadJköy Belediyesi ve ÇEKÜL’ün ortaklaşa çalJşmasJyla 2010 yJlJnda
başladJ. Bu projenin amacJ; sosyal, ekonomik ve fiziki anlamda
daha sağlJklJ ve yaşanabilir bir kent
parçasJ yaratmak. Yeldeğirmeni halkJyla yürütülmekte olan proje, sürdürülebilir
bir canlanmayJ hedefliyor. Proje altyapJsJnJn
yüzde 40’J 1 milyon liraya mal olurken kalan
yüzde 60’lJk bölüme ise toplam 2 milyon lira harcanmasJ öngörülüyor. Projenin finansmanJ KadJköy Belediye bütçesi, sponsorlar ve gerektiğinde Avrupa fonlarJndan karşJlanJyor.
Melis Aygün – Harun Keskin – Tuana Aksüt
Yeldeğirmeni’nde
sürdürülebilir
çevre uygulaması
ri teker teker çJkarken çocuk sesleri, ikinci baharJnJ yaşayanlarJn neşeli şarkJlarJ koridorda yankJlanJyordu. İlk izlediğimiz sunum “SağlJklJ Kentler Projesi” oldu. Bu projede “kent sağlJğJ” sadece fiziksel
değil, sosyal ve zihinsel olarak ele
alJnmJş. Bugüne kadar dört evre
gerçekleşmiş. Şu anda bulunduğumuz evre ise üç adJmda inceleniyor. İlk adJmda herkes için sağlJk olan tema ikinci adJmda sağlJklJ
yaşam ve günümüzde sağlJklJ kentsel çevre ve tasarJm olarak karşJmJza çJkJyor. AsJl konumuz olan
“Yeldeğirmeni Projesi” ile devam
ettik. Tarihi çok eskilere dayanan
bu mahalle birçok kültüre ev sahipliği yapmJş ve bu kültürler bu-
rada izler bJrakmJş. Zaman içinde
burada yaşayanlar değiştiği için burasJ eski değerini kaybetmiş ve
çöküntü bölgesi haline gelmiş. Sunumu gerçekleştiren ÇEKÜL mimarJ Alp ArJsoy buranJn 5-10 yJl
içerisinde –eğer hiçbir şey yapJlmazsa- daha da kötüleşeceğini vurguladJ. ArJsoy, bölgenin sorunlarJnJ
hasta bir insana benzeterek bu projede amacJn Yeldeğirmeni’ndeki
kalbinin tekrar atmasJnJ sağlamak
olduğunu belirtti. Bu noktada da
halkJn katJlJmJna ihtiyaç duyuluyor.
Bunun için de üç strateji geliştirilmiş. İlk olarak halkJn katJlJmcJ
olup, mahallenin sorumluluğunu almasJ isteniyor.
Son olarak da kamusal alanlarda
faaliyetler yapJyorlar. Mesela terk
edilmiş veya kullanJlmayan yerler,
küçük ama işlevi olan yeşil alan ve
parklara çevrilmiş. AyrJca daha
önce yoğun trafik sorunu yaşanan
Yeldeğirmeni-Karakolhane Caddesi kaldJrJmlarJ genişletilmiş,
araç park yerleri azaltJlarak bu
soruna çözüm bulunmuş. Dükkân
cephelerinin güzelleştirilmesi de
buna katJlJnca caddede sosyal, fiziksel ve ekonomik iyileşme sağlanmJş. Başka bir projede ise sokaklara sanat eserleri yerleştirilmiş.
Böylece sanat sokağa taşJnmJş,
sokak güzelleşmiş ve bu sanat
eserleri fonksiyonel olarak da kullanJlmJş.
Naz BEKTAŞ- Nida ENGİNOL-Lal
ATATÜRE - Buğrahan BOZKURT
17 ARALIK 2012 PAZARTESİ
ŞEHİRDEKİ
BAHÇELER
Kadıköy Belediyesi,
ÇEKÜL Vakfı ortaklığı
ile Ağustos 2010 yılında
“Yeldeğirmeni / Rasimpaşa Mahalle Canlandırma Projesi”ne başladı. Bu projelerden biri
olan “Şehirdeki Bahçeler” blokların arasında
kalan alanlara bahçeler
yapmayı, kent içi tarımın gelişmesini hedefliyor. Proje; fiziksel canlandırmanın yanında
sosyal etkileşimin artmasını sağlıyor, komşuluk ilişkilerini pekiştiriyor. Alp Arısoy yönetiminde yapılan bu projede; Yalçın Yılmaz ve
Vedat Geyne gönüllü
olarak çalışıyor.
-Bu proje ne zamandır
devam ediyor?
Vedat Geyne: 2012 yazında başlandı. Hâlâ
devam ediyor.
- Bu projede kaç bahçe var?
Yalçın Yılmaz: Pilot olarak 25 bahçeyle başladık.
-Bu bahçe, apartmanın bahçesi olduğuna
göre ne ekeceğinize
tek başınıza mı karar
veriyorsunuz?
Vedat Geyne: Herkes
istediğini dikiyor ama
genelde hemfikir oluyoruz. Komşulardan yazılı
ve sözlü izin de alıyoruz.
-Bahçe sahipleri bahçe bakımlarının altından kalkamazsa ne
yapıyorlar?
Vedat Geyne: Onlara
belediyenin imkânlarıyla
yardım ediliyor, bahçe
dikime uygun hale getiriliyor.
C MY B
Kırmızı çizgimiz
‘ulusal çıkarlar’
olmak zorunda
TÜREY KÖSE
ANKARA - CHP’de “ulusalcı” olarak
anJlan kesimin sesini en çok yükselten
isimlerinden olan Uşak Milletvekili Dilek
Akagün Yılmaz, “Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda hepimizin şahin olması lazım. CHP’yi başkalaştırmak,
dönüştürmek isteyenlere izin vermeyiz”
dedi. YJlmaz “Tabanımız çarşafa rozet
takılmasını kabul etmez. Seyit RJza’nın
kahraman gösterilmesini de kabul etmez” sözleriyle de eski Genel Başkan Deniz Baykal ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü hedef aldJ.
İnsan HaklarJ Derneği Uşak Şubesi’nin
kurucularJ arasJnda yer alan Yılmaz,
SHP’de aktif politikaya başlamJş. İlk kadJn belediye meclis üyesi, ilk kadJn ilçe
başkanJ olmuş. Bugün CHP içinde aynJ çizgide görünseler de “Hiçbir zaman Deniz
Baykal ekibinde olmamış”, SHP’de hep
Erdal İnönü’nün yanJnda yer almJş. Bunu, “Baykal ekibinin hizipçi olması ve
antidemokratik tavırlarına” bağlJyor.
Son seçimlerde Uşak’ta “önseçim” yarJşJndan başarJyla çJkJp parlamentoya gelen
YJlmaz ile CHP içindeki kimlik kavgalarJ üzerinde konuştuk. SorularJmJza yanJtlarJ şöyle:
Çarşafa rozet: 2009 seçimleri öncesinde beni en çok üzen konulardan biri SayJn Baykal’Jn çarşafa rozet takmasJydJ. Bu
benim için kJrJlma noktasJydJ. O süreçte
ben kenarda kaldJm.
Solcu, ulusalcı, şahin: Kendimi solcu ama ulusal çJkarlara, Türkiye’nin bağJmsJzlJğJna önem veren biri olarak görüyorum. Ulusal çJkarlar söz konusu olduğunda hepimizin şahin olmasJ lazJm.
Yeni CHP olmaz: Yeni CHP kavramJna katJlmJyorum. CHP değişimden yana partidir ama “yeni CHP” derken bu arkadaşlarJmJzJn CHP’nin milliyetçi yaklaşJmJndan uzaklaştJklarJnJ
görüyoruz, Fotoğraf:
Necati
6 okta ilkeSAVAŞ.
lerimiz var,
milliyetçilik kavramJmJz ulusal çJkarlarJn peşinde
gitmek, antiemperyalist olmak
demek.
Aygün
CHP’de “ulusalcı”
rahatsızlıolarak anılan kesimin
ğı: Hüse- sesini en çok yükselten
yin Ay- isimlerinden olan Uşak
Milletvekili Dilek
gün’ün
Akagün Yılmaz,
söylemle“Tabanımız çarşafa
rinde rahatrozet takılmasını
sJzlJk duyonaylamadığı
gibi Seyit
duğumuz
Rıza’nın kahraman
pek çok şey
var. Bu, gösterilmesini de kabul
etmez” sözleriyle eski
Dersim olaGenel Başkan Deniz
yJyla çJktJ.
Baykal ve Tunceli
CHP’nin
Milletvekili Hüseyin
geçmişine,
Aygün’ü hedef aldı.
değer yargJlarJna,
tahrip edilmiş belgelerle saldJramazsJnJz,
dedim.
Dönüştürmeye izin vermeyiz:
CHP’yi kendi düşüncelerine göre dönüştürmeye çalJşJyor arkadaşlar. CHP başkalaştJrJlacak bir parti değildir.
Yönetime eleştiri: Parti yönetimi de
bu konuda biraz daha ilkeli davranmalJ.
CHP’nin geçmişteki çizgisi ya da bugünkü gelinen yerdeki yaklaşJm biçimlerine aykJrJ davrananlar çok ciddi uyarJlmalJ, yine bir
şey olmuyorsa gereken yapJlmalJ. Seyit
Rıza kahraman değil: Uşak tabanJ tutucu değil, sol değerlere sonuna kadar sahip çJkan isanlar. Ama bizim tabanJmJz Seyit RJza’nJn kahraman gösterilmesini asla kabul etmez, çarşafa rozet takJlmasJnJ da kabul etmez.
Şivan Perwer’i dinlerdik: Öğrenciliğimiz sJrasJnda Kürtçe konuşulmasJnJn,
Kürtçe şarkJlar söylenmesinin yasaklanmasJnJ, insanlarJn çocuklarJna Kürtçe ad verememesini eleştiriyorduk. Yurtta Şivan Perwer’i saklJ gizli dinliyorduk. Güneydoğu’da
insan haklarJ, demokrasi sorunu var, BatJ’da
da. Balyoz, Ergenekon davalarJnda insanlar
olağanüstü mahkemelerde yargJlanJyor,
KCK davasJndakiler de.
CHP dik durmalı: KJrmJzJ çizgilerimiz,
bu ülkenin üniter yapJsJ olmalJdJr. Anayasa
çalJşmalarJnda bu ülkenin bölünmesi yönünde bir adJm atJlacakmJş gibi bir algJ
oluştu; burada CHP’nin dik duracağJnJ bizim insanlara daha net anlatmamJz gerekiyor. CHP, federasyonu savunamaz. Sonuna kadar özgürlük tamam, ama üniter yapJnJn kaldJrJlmasJna dönük çabalara da geçit vermemiz mümkün değil.