Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Transkript

Ürün Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu
91/155/EEC- ISO 11014 - 1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine
uygun olarak hazırlanmıştır.
Sayfa 1 of 5
MSDS No. 177760-B
V001
Revizyon tarihi:18.12.2009
1. Ürünün ve Firmanın Tanımı
Ticari İsmi:
PATTEX MERMER TAŞ YAPIŞTIRICISI B KOMPONENTİ
Kullanım Amacı:
Sertleştiricisi
Firma Adı :
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 7. Yol G-3 Parsel Tuzla/ İstanbul
Telefon: +90 (216) 250 46 00
Faks numarası: +90 (216) 394 04 96
Güvenlik Bilgi Formu için yetkili ki�inin e-mail adres:i:
[email protected]
Acil durum bilgisi:
Turk Henkel + 90 216 250 46 00
2. Ürünün Tehlike Tanımı
Tehlike Sembolleri :
Xi: Tahriş edici
N: Çevre için tehlikeli
Risk Tanımları:
R 36: Gözleri tahriş edicidir.; R 43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.; R 51: Sudaki organizmalar için
toksiktir.; R 53: Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Güvenlik Tanımları :
S 03: Serin yerde muhafaza ediniz.; S 07: Sıkı kapatılmış kabta muhafaza ediniz.; S 26: Göz ile
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.; S 50:Peroksit hızlandırıcılar ve indirgeyici
ajanlar ile karıştırmayınız (Üreticisi tarafından belirlenir).; S 36 /37/ 39: Çalışırken uygun koruyucu
giysi; koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın.; S 14:Asitlerden indirgeyicilerden
alkalilerden ve ağır metallerden den uzak tutun.
Diğer tanımlar :
Deri ile temas halinde tahriş edebilir.
Fazla maruz kalınırsa alerji oluşturabilir.
Ciltte uzun zaman kalırsa tahriş edebilir.
Gözle temas ederse yakar.
MSDS No.17760-B
V001
Page 2 of 5
Yutulursa mide ağrısı ve kusma isteği oluşturur.
3. Kimyasal Bileşimi / Bileşenleri Hakkında Bilgi
Genel kimyasal yapısı :
DiBenzill Peroksit, pasta, 50% plastifiyan içerisinde
Bileşenleri:
91/155/EEC'ye göre kullanılan kimyasallara ait bilgiler
Numara
%w/w
CAS Numarası
Kimyasal Ad
1
50
94-36-0
Dibenzoil Peroksit
2
40-45
131-11-3
Dimethyl Phtalate
3
5-10
Zararsız Katkılar
Zararsız Katkılar
4. İlk yardım önlemleri
Teneffüs edilirse :
Temiz ve serin havaya çıkarın
Cilde temas ederse :
Bol su ile yıkayınız. Sabun kullanılabilir. Kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkartınız. Kirli giysileri yıkamadan
kullanmayınız.
Göze temas ederse :
Lens varsa hemen çıkartınız ve bol su ile en az 15 dakika gözü yıkayınız. Göz kapaklarını elle açarak tamamen
suyla temas etmesini sağlayınız, eğer yanma hissi geçmezse doktora başvurunuz
Yutulursa :
Ağzı bol su ile çalkalayınız. Derhal doktora başvurunuz. Eğer bilinç kaybolmuşsa ağızdan hiçbir şey vermeyiniz,
hemen doktora başvurunuz.
5. Yangınla Mücadele Önlemleri
Uygun yangın söndürme malzemesi ve araçları :
Su, su spreyi, karbon dioksit, kuru kimyasal, kuru kum ve köpük kullanılabilir.
Güvenlik sebebiyle kullanılmaması gereken yangın söndürme malzemesi ve araçları :
Su jeti
Ürünün kendisinin, yanma sonucu oluşturduğu maddelerin veya oluşan gazların sebep olabileceği spesifik
tehlikeler :
Yangınla mücadele edenler için gerekli koruyucu teçhizat :
Yangın halinde özel koruyucu elbiseleri giyiniz. Tam yüz siperlikli ve NIOHS onaylı soluma sistemi mevcut
başlık kullanınız. Yangına, patlamaya dayanıklı bir bölgeden su ile müdahale ediniz. Büyük yangında yangın
alanı tamamen boşaltılmalıdır. Temizleme ve kurtarma için yangın alanı tamamen boşaltıldıktan sonra bölgeye
girilmelidir.
Diğer önlemler :
Peroksitlerin çıkardığı ısı yangın ısısına ilave olduğu için normal yangına nazaran daha büyük ısı açığa çıkar.
.
6. Kaza Sonucu Meydana Gelen Hadiselerde Alınacak Tedbirler :
Kişisel Önlemler :
Kişisel koruyucu giysi giyin. Koruyucu ekipmanları olmayan kişileri uzak tutun. Deri ve gözle temasından
sakının.
Çevresel Önlemler :
Kanalizasyon sistemine, toprağa ve yüzey sularına ulaşmasına izin vermeyin
Temizleme önlemleri :
Sıvı absorblayıcı maddelerle uzaklaştırın (kum, talaş). 13.bölüme göre uzaklaştırılmasını yapın.
MSDS No.17760-B
V001
Page 3 of 5
7. Kullanım ve Depolama
Kullanım :
Benzoil peroksit akseleratör tipi malzemelere karıştırılmamalıdır. Benzoil peroksit ile birlikte gıda malzemesi
bulundurmayınız.
Depolama :
Ambalajları kapalı tutunuz. Depodaki malzemenin ilk önce en eski olanını kullanınız. Peroksit depolamak için
serin, iyi havalandırılan ve başak depolamak için serin, iyi havalandırılan ve başka kimyasal bulunmayan,
yanmaya dayanıklı bir depo seçiniz.
8. Önleyici Kontroller ve Tedbirler / Kişisel Korunma :
Spesifik kontrol parametrelerine sahip bileşenler :
Sistem ve tesis tasarımı ile ilgili bilgiler ve tesislerde ürünün kullanımı ile ilgili gözönünde bulundurulması
gerekli hususlar :
Olağan tedbirler alınmalıdır.
Mekanik tip genel havalandırma kullanılabilir. (exproof cihazlar tavsiye edilir.)
Spesifik kontrol parametrelerine haiz bileşenler :
Eğer temas tehlikesi fazlaysa, ortamda emniyet duşu olması gerekir.
Kişisel korunma :
Emniyet gözlüğü tavsiye edilir.
Koruyucu eldiven tavsiye edilir. Bu eldivenlerin çözgenlere dayanıklı tipte bütil, nitril veya neopren olması
gerekir.
9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri :
Fiziksel hali :
Rengi :
Kokusu:
pH :
Donma noktası :
Ergime noktası :
Kaynama noktası :
Parlama noktası :
Viskozitesi :
Buhar basıncı :
Suda çözünürlüğü :
Disosyasyon sabiti :
Yüzey gerilimi :
Diğer özellikler :
Oto Akselerasyon Sıcaklığı
Patlayıcı Özellikteki Yoğunluk
Pastamsı
beyaz
Zayıf Asit
-10°C
SADT değerinin üzerinde (>50°C)
Tiksotropik pasta
Çözünmez
:>380°C
:1.1.-1.2 kg/m3 at 20°C
10. Stabilite ve Reaktivite
Kaçınılması gerekli durumlar :
Normal koşullar altında ürün kararlıdır.
Kaçınılması gereken maddeler :
İndirgeyici kimyasallardan, tutuşabilir, yanıcı malzemelerden 8ağaç, kağıt, lityum, alüminyum hidrit ) uzak
tutun. Yüksek sıcaklıkta patlayıcıdır.
Zararlı bozunma ürünleri :
Bozunma ürünleri yanıcıdır. Rahatsız edici bir duman çıkarır. ( benzoik asit, benzen, fenil benzoat )
Diğer Bilgiler:
Orijinal ambalajlarında kapalı olarak saklandığında, doğrudan güneş ışığı almadığı ve sıcaklık en fazla 50°C’ da
tutulduğu zaman tehlike yaratmaz.
MSDS No.17760-B
V001
Page 4 of 5
11. Toksikolijik Bilgi
Yutma :
Fareler için ağızdan alındığında öldürücü doz >5000 mg/kg
Deri ile temas :
Tahriş etmez, temasda hassasiyeti oluşabilir.
Göz ile temas :
Hafif tahriş edici
Diğer Bilgiler :
Solunum: Farelerde öldürücü doz >24.3 mg/l, 4 saat (en yüksek dozda temas edildiğinde )
12. Ekolojik Bilgiler
Ürünün içerdiği hammaddeler ve / veya strukturel kıyaslanabilir maddeler baz alınarak aşağıdaki
ekolojik veriler tespit edilmiştir.
Doğadaki ve sudaki birikme ve parçalanabilirlik :
Kanalizasyona, toprağa ve yüzey sularına karışmasına izin verilmemelidir.
Balık toksisitesi :
X
Bakteri toksisitesi :
X
Ekotoksisite (suda) :
X
Diğer açıklamalar : Biyolojik olarak parçalanabilir.
13. Doğadan Uzaklaştırma
Kontrollü imhası hakkında bilgiler :
Yeniden değerlendirilebilme imkânları :
X
Zararsız hale getirilebilme :
X
Kontrollü imhası hakkında bilgiler :
Atık absorban maddelerle toplandıktan sonra, atığın yakılması veya uzaklaştırılması yerel
yönetmeliklerce belirtilen kurallara göre yapılmalıdır. Ürünle etkileşmiş olan kaplara da aynı kurallar
uygulanır.
Doğada uzaklaştırma :
X
14. Taşımacılık Bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID) :
Sınıf
: 5.2
UN Number : 3108
Sevkiyat İsmi: Organic peroksit Tip E, Katı (Benzoyl peroxide pastası)
Gerekli Etiket: 5.2
Deniz taşımacılığı (IMDG) :
Sınıf
: 5.2
UN Number : 3108
Sevkiyat İsmi: Organic peroksit Tip E, Katı (Benzoyl peroxide pastası)
Gerekli Etiket: 5.2
Hava taşımacılığı (ICAO/IATA) :
MSDS No.17760-B
V001
Page 5 of 5
Sınıf
: 5.2
UN Number : 3108
Sevkiyat İsmi: Organic peroksit Tip E, Katı (Benzoyl peroxide pastası)
Gerekli Etiket: 5.2
15. Yönetmeliklere İlişkin Bilgiler
Avrupa Mevzuatı ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne göre tanım ve sınıflandırma :
Tehlike Sembolleri :
Xi: Tahriş edici
N: Çevre için tehlikeli
Risk Tanımları:
R 36: Gözleri tahriş edicidir.; R 43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.; R 51: Sudaki organizmalar için toksiktir.;
R 53: Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Güvenlik Tanımları :
S 03: Serin yerde muhafaza ediniz.; S 07: Sıkı kapatılmış kabta muhafaza ediniz.; S 26: Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.; S 50:Peroksit hızlandırıcılar ve indirgeyici ajanlar ile karıştırmayınız
(Üreticisi tarafından belirlenir).; S 36 /37/ 39: Çalışırken uygun koruyucu giysi; koruyucu eldiven; koruyucu
gözlük / maske kullanın.; S 14:Asitlerden indirgeyicilerden alkalilerden ve ağır metallerden den uzak tutun.
Diğer tanımlar :
Deri ile temas halinde tahriş edebilir.
Fazla maruz kalınırsa alerji oluşturabilir.
Ciltte uzun zaman kalırsa tahriş edebilir.
Gözle temas ederse yakar.
Yutulursa mide ağrısı ve kusma isteği oluşturur.
16. Diğer Bilgiler
Diğer bilgiler:
Veriler bizim bugünkü bilgimizi ve mamülün transport sırasındaki durumunu içermektedir. Bu bilgiler
mamüllerimizin ürün güvencesine yöneliktir, belirli özellikleri garanti etmezler.

Benzer belgeler

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu için yetkili ki�inin e-mail adres:i: [email protected] Acil durum bilgisi: Turk Henkel + 90 216 250 46 00

Detaylı

sitrik asit -anhidrat

sitrik asit -anhidrat İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 7. Yol G-3 Parsel Tuzla/ İstanbul Telefon: +90 (216) 250 46 00 Faks numarası: +90 (216) 394 04 96 Güvenlik Bilgi Formu için yetkili ki�inin e-mail adres:i: ua-...

Detaylı

404 Fren Balata Temizleyici

404 Fren Balata Temizleyici Gerekli Etiket: 5.2 Deniz taşımacılığı (IMDG) : Sınıf

Detaylı