SEKTÖR 24/02/201 Akçansa piyasa ka Cnbc-e k Çimsa

Transkript

SEKTÖR 24/02/201 Akçansa piyasa ka Cnbc-e k Çimsa
 SEKTÖR
R ve ŞİRK
KET HABE
ERLERİ
15
24/02/201
Akçansa
a’nın (NÖTR
R; Öneri: Endekse
E
Pa
aralel Getirri; 12 Aylık
k Hedef Fiyyat: 18,00TL) – bugün
n
piyasa ka
apanışı ardıından 4Ç14
4 sonuçların
nı açıklamas
sı bekleniyo
or. Biz 50mnn TL net kar beklerken
n
Cnbc-e kkonsensüs tahmini 49m
mn TL net ka
ar.
deksin Üze
erinde Getiri; 12 Aylık
k Hedef Fiyyat: 20,50T
TL) – bugün
n
Çimsa’nıın (NÖTR; Öneri: End
piyasa ka
apanışı ardıından 4Ç14
4 sonuçların
nı açıklamas
sı bekleniyo
or. Biz 35mnn TL net kar beklerken
n
Cnbc-e kkonsensüs tahmini 38m
mn TL net ka
ar.
Türk Hav
va Yolları (NÖTR;
(
Ön
neri: Nötr; 1
12 aylık He
edef Fiyat: 11.20 TL) 4Ç14 mali sonuçlarınıı
yarın sab
bah piyasa açılmadan
n önce açıkklamayı pla
anlıyor. 4Ç1
14 net karıı için piyas
sa ortalama
a
beklentisi 227mn TL
L (CNBC-e anketi), Akk Yatırım ta
ahmini 256mn TL’dir. THY 27 Şubat Cuma
a
günü de b
bir analist to
oplantısı org
ganize etme
eyi planlıyo
or.
Anadolu Hayat’ın – (NÖTR; Öneri;
Ö
Ende
eksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık H
at: 6,93 TL))
Hedef Fiya
k bazda %
%18,1 artışla
a 33mn TL
L olarak geerçekleşti. Güçlü
G
prim
m
– Ocak ayı prim üretimi, yıllık
da %18 düz
zeyinde de
evam edeceeğini tahmin
n ediyoruz..
artışının, 2015’in ilkk yarısında yıllık bazd
da kredilerde artış hızıındaki yava
aşlama dola
ayısıyla prim
m üretimind
de daralma
a
2014’ün ilk yarısınd
y Ağustos ayından ittibaren prim
m üretiminde başlayann güçlü momentumun,,
görülmüşştü. 2014 yılı
kredi artışşı hızının da
a desteğiyle
e özellikle 2
2015’in ilk ya
arısında devam etmessini bekliyoru
uz.
neri: Nötr; 12 Aylık Hedef
H
Fiya
at: 15,50TL
L) – Ukrayn
na'nın önde
e
Turkcell (TCELL – NÖTR; ön
obil telefon operatörlerrinden olan
n Astelit, 3G
G lisansı ald
dı. Turkcell 'in bağlı orrtaklığı olan
n
gelen mo
Astelit'in yanı sıra MTS-Ukraine
M
e ve Kyivsttar şirketlerni de 3G lis
sansı aldı. A
Astelik, 3G lisansı için
n
açılan ve
e 2,7 milyar UAH'tan ba
aşlayan ihallede lisansıı 3 milyar 35
55,4 milyonn UAH (118,4mn dolar))
ödeyerekk aldı.
Savunma
a Sanayi Sektörü
S
– NÖTR;
N
Med ya haberlerrinde Cumh
hurbaşkanı ssözcüsü İbrrahim Kalın
n
füze savu
unma sistem
mi ihalesi ile NATO sissteme ente
egre olacağını söyledi. Daha önce
e Savunma
a
Bakanı Y
Yılmaz, füze
e savunma sistemi iha
alesinin Çin
n’lilere verilldiğini ve bbaşka teklif olmadığınıı
söylemiştti. Kalın ayyrıca, ihalen
nin Çinlilere
e verilmesin
ne rağmen son kararıın henüz ve
erilmediğinii
söyledi. D
Daha önce haberlerde ihalenin yı lın ikinci ya
arısına kaldığı belirtilmiişti. Çinlilerrin yanı sıra
a
bir Fransız ve bir AB
BD’li grup daa ihaleye katılmıştı. Bu
B projede Aselsan
A
altt yüklenici olacaktır
o
ve
e
500mn do
olar ciro eld
de etmesi be
ekleniyor.
ÜT SEKTÖR
RÜ – NÖTR
R: Dünya G azetesi’nde
e yer alan habere göree Libya Hükümeti, Türkk
TAAHHÜ
şirketlerin
ni ülkeden çıkarma ka
ararı aldı. L
Libya proje
esi (98mn dolar)
d
Tekffen’in Eylül 2014’dekii
bekleyen işlerinin %4,4’ünü oluşturuyorrdu. Ancak
k şirket, Ocak 2015’tte Libya projesindeki
p
i
alacaklarrı ile ilgili uluslararası
u
tahkime ba
aşvuracağını açıklamııştı. Dolayıssıyla, Libya
a projesinin
n
bekleyen işler listesinden çıkarrılmasını be
ekliyorduk. Bunun yanı sıra, Libyaa projesi (2
21mn dolar))
Enka’nın
n Eylül 2014
4’deki bekle
eyen işlerin
nin sadece %0,6’sını
%
oluşturuyorddu. Dolayısıyla haberin
n
önemli bir etkisi oldu
uğunu düşünmüyoruz. Ayrıca, Trip
poli Havalim
manı terminaal projesi (9
90mn Euro))
geçmişte Anel Elek
ktrik’in bek
kleyen işlerri listesinde çıkartılmış
ştı. Libya p rojesi, Anel Elektrik’in
n
419mn do
olar olan Eyylül 2014 be
ekleyen işle
eri arasında yer almıyordu.

Benzer belgeler

Şirket - Ak Yatırım

Şirket - Ak Yatırım döviz  satışş  ihalelerini  Şubat  ayınd da  60  milyonn  dolardan  30  3 milyon  dolara  ve  Maart  ayında  da  20  milyon n  dolara düşşürmesinin eetkisiyle reze ervlerde Şubaat ayından bu yana a...

Detaylı