4"q

Transkript

4"q
4"q
or^ Fao rtrh q!rNrn!
r-aI
<,
l-l:I
INSAAT MOHENDiSLiGi BOLOMO HABER, BOLTENi
SAYI: 182-184
NISAN-MAYIS-HAZIRAN
2OO8
Bir elitim yrhm
daha tamamladrk;
aylarca stiren kogugturmaca, gaba,
emek ve neredeyse son ana dek
stiren heyecanlr bir drinemin
sonunda diplomalannr
alan
6lrencilerimizin
mezunryet
sevincine ortak olduk. Universite
macerasrnr ODTU yerleqkesinde
kaliteli bir teknik elitime ek olarak
gizel arkadaglklar ve
dert
ortakhklarr, giizel amlar, bilimsel
ve hayata dair bir
merakla
doldurduklannr umdulumuz yeni
mi.lhendis 2l2 mezunumuzun ig
diinyasrna adrm atmasrnr gururla
izliyor, Onceki arkadaglan gibi, "ODTU- ingaat mezunu" slfattnl laylklyla taqryacaklanna
lnanlyoruz.
Lisans efitimini yeterli gdrmeyip
segtikleri
alanlarda kendilerini geli$tirmek igin biraz daha
gayret gdsteren miihendislerimizden yiiksek lisans
programlmlza kayrth olanlann 36'sr da bu yrl
diplomalannr almaya hak kazandrlar. Bunlann
arasrndan iq diinyasrna atrlacaklara bol qans
dileklerimizi yineliyoruz. Doktora derecesine
devam edeceklere kolayhklar diledikten sonra
hahrlatmak isteriz ki bu yrl mezun olan I I doktora
dlrencimiz gibi, isterlerse bu siireci de bagarryla
tamamlayabilirler.
2OO8'de Gururla Mezun Ettiklerimiz
Doktora Mezunlarrmrz
DUGME BOZ
OZGUR
ERDoeAN
GUL$AH
FiDAN
OZGP.
GOBELEZ
AZ|Z
HELVACI
KORKMAZ
HULUSi VOLK-AN
OZAN
KORXMAZ
KURUOGLU
OZKAN
A}IMET
OZORHON
TLTNCDEMiR
BiLGE
CENK
MEHMET SELiM
BUDAYAN
ONUR
SERDAR
OZGUR
HTNqAL
TULAY
BELIZ
FATiH
FATMA ZEHRA
GLJNAY
ITAYDAR KUR$AT TURKMEN
BUR-\K
NAZAN
UZAL
YILMAZ OZTURK
Yiiksek Lisans Mezunlarrmrz
MEIIMET
WAQAR
AGAR
AHMED GUL
SERHAN
ALDoeAN
IC{RTAL
ALTUNLU
ARDTC EMiNAGA
ATASOY
ZERRIN
MEHMET
ALTAN
KEMAL ARMAN
TAHA
ciH-AN K
BONCU
DOMANiq
DUMLUPINAR
DURAN
K{RACAN
KU$YILMAZ
KUCUKBEYCAN
KUCUKDOCAN
MEHMtsT
OZGE
KURIKSiZ
MUSTAFA ONUR
GUNDUZ
ABDULLAH
MEHMET SALiTI
KURUM
MIJTLU
CULBiN
OZCAN
OZTURK
lrANDll l$lK
OKUR
OLMEZ
M ABDULLAH
SANDIK{AYA
OZGIN
ALi
SEZGIN
$ENGOZ
1LKE
FATiH
ALi SAHIN
YUNUS EMRE
OGUZ
OZCUN
OMER BURAK
TAHMILCI
TA$LIGEDiK
TA$YUREK
YILMAZ
YILMAZOK
YUCEL
Biilten YaYm Komitesi:
Dr. Erdem CanbaY
(inE. Milh. Bdl. Bagkan Yardrmcrst)
Dr. Hediye TiiYdeq Yatrau
Arq. G0r. 6zlem YawzYrlmaz
Ezgi Berberoflu (CE' l0)
Serkan Gttrk (CE'10)
Diizeltmen: Dr. Tiirker Mirata
Adres : ODTU inqaat Miihendislili
intinii Bulvan 06531 ANKARA
Tel :0 312 210 24 Ol
Faks
: 0 312 210 54
0l
E-posta: [email protected] metu'edu tr
Lisans Mezunlanmrz
OZAN
TOGRUL
SEMiH
OzER
MUSTATA
MEHMET
MUMTAZ
EMRE CANER
HAYRETTIN
MUSTAFA UMUT
UMUT
UGUR
ABBASOV
ACIKEL
AK
AKQAY
AKDA$
AKIN
AKTN
AKPINAR
sEVci
AKTA$
MEHMET EMRE
OZAN SERHAT
AKTTINA
AKTURK
GIJVEN
ALDIRMAZ
SHADi
ZIYA UMUT
MUSTAFA
KEREM
ALi
ABDULLAH E
FIRAT
MEHMET
BUGRA
ORHAN
TAHA
CAKMAK
qAGIL
ALTINOK
AITUNAKAR
AR
ARSLAN
ARSLANTA$
AS
ASLAN
ASLAN
ASLAN
RECEP
LEMi
SALIH
VOLKAN
M RE$AT
UTKU
CAGR]
ATABEY
AV$AR
BORAN EKiN
ZEYNEL BURAK
AYDIN
AYHAN
ARDA
BAKIR
ONI,'R
BALAL
BAYRAM
BAYRAM
AKiF
ERKiN
FATMA ASLI
MUSTAFA
COZDE
BiNcOL
COBAN
AYqA
ueLrR
KENAN
SUAT
MUTLU
sAiT vARoL
DEDEOGLU
DEGER
DELiBA$
DBMiR
DEMIR
DEMiRBA$
DEMIREL
DiKMEN
DiKMEN
DOGAN
DURMU$OGLU
DUMENCi
EBE$
EFE
ELMACI
EMZIKLI
VOLKAN
MAHiR
GUR(AN
ENGIN
ER
NOYAN
ERCAN
SERTIAN
ERGiN
TT]NA
ERoeLU
odUZ BURAK
EROL
ERTEK
ALDAR
HUSEYiN
BULBi'r-
BT]RCU
ALi BARKIN
BURKAN
CANDAN
YiCir
HUSEYIN H
DA$KIN
NECDET
BORU
BTJDAYEV
ONTIR
ciL
qiriLocLU
ABDI.,'LLAH
GOK}IAN
VOLKAN
ALi CUNATP
EKREM
MUSTAFA
SERCAN
EYIJP
CIFTQI
ERASLAN
ERTURT<
EVIRGEN
BILGIN
BOSTANCI
BOYACI
BOZKURT
BOZKURT
BOZTA$
TUNCAY
ERKAN
BURAK
cicEK
BiLAL
EMRE
MELiH
9EVIK
BERKER
EMRAH
BIJRAK
CETiNKAYA
DENIZHAN Y
SUEYLA
CAGDA$
TOLGA TONGUq
TUEHAN
MERTCAN
MUTLU
GOKHAN
MAZHAR PAMiR
TARIK SITKI
KADiR METE
SERDAR
CETiN
Ci}IAN
MEHMET BURAK
TALHA FIRAT
ERTAN
AY'I{AN
Yicir
CAKMAN
CELiKTURK
DUYGU
cENGiz
AZiz KAGAN
CAGDA$
CAKANGOZ
GENCER
OZAN
GEZER
GOKCE
GOKMEN
GORGT.LU
GORKEM
GOSTERi$Li
GULDUR
GULEYEN
GULVEREN
GUNE$
GUNGOR
GURBUZ
SAGIMLAR
SA6TEKiN
SAKABAS
GURBUZ
CURBUZ
SEVDA
OICA.N
ITA.LIS MERT
GWENDiK
EMRE
ISMAIL
MURAT
GUVERCiN
HACIOCLU
MUSTAFA M
CAN
SARII'AYA
OMER
}IARMANKAYA
SONER
SERHAT
HO$VER
SECKINER
SELCUK
ORHAN METE
AHMET K.AAN
r$lKoeLU
MEHMET C]AGRI
LEVENT
HASAN
OZER
iGDE
ISLEYEN
KT'BILAY
KAI-EMCi
ONUR
I'ANTARCIOGLU
ONUR
KARAHAYIT
TURGUT
TAHSIN
AYSE
ONUR
HAYDAR
K,AR,AMAN
TAYLAN
KAYA
BENCi
KAYI$OGLU
KIRLANGIC
SARP
ONDER EMRE
IC,\RAMANO.JLU
IBRA}:IIM q
ARZU
MUSTAFA H
NURULLAIT
EMRAH
ERDiNC
KARA.NCT
ALi
KARANCI
MEHMET
MEHMET ALTUE
K-ARAOGLU
SECKiN
SiPAHioGLU
SIVASLI
SOLAK
SOYTEKiN
S6cUTLU
SONMEZ
SUSAM
SUSUZLUOGLU
$AHIN
$AHiN
$AHiN
OMER
SEMA I$IL
TANRIVERDi
$EN
FURI(AN
TASCr
TAYFLN{
FATIH
YAPRAK
KIP
ALI RIZA
TATAR
KiPDEMiR
TUFAN SERKAN
FATIME
TAVUKQUOGLU
TEKIN
EMRE
KOCAK
KOCAK
KO$ARGELIR
KOKTU
HAMDi
TEKiN
AHMET
MUSTAFA
NEVZAT
MURAT
TEZCAN
ZEYNEP
ERCAN
TUNA
AHMET EMRAH
TUREDi
TURKOGLU
ALi HAYDAR
SALiH
BASAR
BAYRAM BURAK
ADNAN
ERDEM
MEHMET ALi
KOCATEPE
KOSE
KOSE
MELiH
YA$AR
BELiZ
EMRAH
iLKER
SINAN UMiT
BARI$
FAHRi UGUR
EMRAH
DENiZ
ALi
NAZLI ASLICAN
DOCUS
MERIC
EMRE
ERMAN
MURAT
MiRASYEDi
MUSAL
MUSAYEV
MUTLU
MUTLU
MUTLU
OCAK
iSMAiL SALIH
UEUR
AHMET YiGiT
OMUR
TANER
KAMERHAN
COKHAN
AHMET M
OLMEZ
ONKiBAR
OYMEZ
OzCELiK
OZGER
OZMEN
OZUTURK
OZYURT
PAKSOY
UZLDJ
VAROL
VURAL
YARDIM
YAVUZ
LEKESiZ
ALi
ULT'VERDi
UZUN
YARA.R
KT]RT
OR}I-A.N
UCUR
UCURTIAN
CEMRE HARZEM
CAN
OKYAY
TUSTJN
NECATi
AYDIN KORAY
MUSTAFA CACDA$
REYHAN
YUSUF TOLGA
RTCAi SONER
GiZEM
UMUT
HARLI}I DENiZ
TRAKYA
YALCIN
YALCIN
KUR{NEL
KHAYAL
TOERUL
EMRE
EREN
ICADIR TMUT
ANDAq
TIRYAKI
GUL
IREM
YAZAR
YTLDIZ
YILMAZ
YILMAZ
YILMAZTEKIN
YiciTSoY
ESRA
ONUR
YUKSEKOL
ZAAROURA
ZENGiN
ZEYBEK
MERVE
ZORLU
MOHAI\-trAD
Yeni Eserler
Erhan Karaesmen Hocanrn teknik alandaki yaygrn ulusal ve uluslararasr yayrnlannrn yanr sra sanatsal, ktiltiirel
ve sosyopolitik konularda da epeyce bir yayrna imza attlEr bilinmektedir. ikisi reknik konularda, birisi miizik
alantnda olmak iizere arka arkaya yayrmlanmrg tig kitabryla ilgili izlenimlere ve yorumlara btiltenimizin geqmig
saytlanndan birinde geniq yer verilmigti. Erhan Hoca, bu sayrmrzda, arka arkaya yayrmladrlr iki yeni kitapla
biiltenimizin konuEu oluvor:
Bu yaprtlardan bii "Evrenintizi iq lq*lan.vla Aydrnlqtanlar -- A),lu Erduran -- Miizik ve Kezan" adryla SevdaCenap And Vakli taraftndan yayrmlanmrqtrr. Bu kitap biiytik keman sanatglsl ve miizisyen Ayla Erduran'a gegen
yrl Sevda-Cenap And Vakfi tarafindan verilen Onur Odiilu'niin bk pargasl olarak kaleme almmlftrr. Difer eser,
Erhan Karaesmen Hocanrn deyigiyle "entellekttiel teknik" bir nitelik taqryan, "Sinan Tema| Uzerine
Qesitlemeler" adh yapltrdrr. Ingaat Miihendisleri Odasr genel merkezinin olugturdufu yeni bir yayrn dizisinin ilk
kitabl olarak basllmrq ve dalttrmma baqlanmrgtrr. Erhan Hoca bu yrl "Koca Sinan'ln 420. <iliim yrh oluqunu da
gitz dniinde tutarak yeni kitabr vesilesiyle ODTU ve Bofaziqi Universitesi ingaat Miihendislili Bdli.imlerindeki
konferans ve s<iylegilerinin yam sra Eskigehir, Adana, Kahramanmaraq, Kayseri ve Sinan'rn dolum kasabasr
olan Altmas bagta olmak iizere Anadolu'nun geqitli iiniversitelerinden ve ingaat miiLhendislili gevrelerinden
gelen davetler gergevesinde ahqrlmrgtan biraz daha srk bigimde Sinan konferanslan ve s<iylegileri diizenlemigtir.
Ayla Erduran ve Sinan iizerine yazrlan kitaplann ortak 6zelligi, ikisinin de klasik biyografi tanrmtmn dtcsine
gegmesr.
Genelde miizik sanatrna ve daha <izelde musiki duyumsamasmm dziine
yakrn gelmeyi tiim hayatr boyunca denemig olan Erhan Hoca, Ayla
Erduran kitabr ile keman sanatma, yorumculula ve virttidzliile ve miizik
efitimciligine bir toplu bakrg sergiliyor ve uluslararasr dikkatli bir
izleyici olarak gegm$te yakrndan tanrma firsatl buldufu viyolonistlerden
dmekler vererek kemanda bnyiik ustahfrn nedenli gapragrk bir ig
oldulunu aydrnlatmaya gall$lyor. Uluslararasr biiyiik iiniine ve
saygrnh[ma kargm kendi iilkesi Tiirkiye'de yeterince tanmmayan ve alkrg
toplamayan biiyiik yorumcu Ayla Erduran'm mtzisyen ve insan olarak
bir portresini gizmeye gahgryor. Ayla Hanrmr yakmdan tanryan ve gok
sevip takdir eden Engin Karaesmen Hocantn da delerli katkrlarryla
kitaba anlamh ve akrlcr bir tizyagam dykiisii 6zeti de yerle$tirilmi$.
Aynca Erduran'rn kayrtlan, plaklarr ve CD'lerinin eksiksiz bir listesi de
yapltta yer ahyor.
Baqlrlrndan da anlagrlabileceli gibi "Sinan Temast Azerine Qe$itlemeler" klasik sanat ve mimarftk tarihi
anlayrgr igindeki bir biyografik metin olmaktan epeyce uzaktf; giirsel ve entellektiieldir. Miizik dilinde
bir kargrhlr olan "gegitlemeler"
kavramrnrn da gtisterdili gibi bu kitabrn metni Erhan Hoca tarafrndan ana eksen
kullanrlan "varyasyonlar" kavramrmn
etrafinda olmak iizere ge$itli dogrultulara yayrlan ama i$in temel fikrinden
kopmadan yer yer ona geri dcinen agrhmlar olarak tasarlanml$tlr. Kitap boyunca
bir konudan bir konuya gegiliyor ama konular arasrndaki ballantrlar
kaybedilmiyor.
Kitapta sadece yapr ve mimarhk sanatryla ilgili delil, diger sanatsal yaratrcrhk
tiriinlerinin duyumsama bigimiyle gok etkileyici iizel mekAnlann dulrumsanmasr
arasmda paralellikler kuruluyor. Omegin. Sinan'rn kubbeli mek6nlarrnrn
algrlanmasr ve dulumsanmasr ile J. S. Bach'rn ya da G. Mahler'in biiyiik
orkestral yapltlannrn duyumsanmasr arasmdaki paralellikler iizerinde duruluyor.
Mekin-miizik ballanhsr iizerine diinyada yorum ve yaym yapan az sayrdaki
uzmanlann da ilgiyle bekledi[i bir metin ortaya qlkaran Erhan Hoca, bu bdliimii
uygun bir zamanda yabancl dillerde yayrmlama arzusunda. Aynca merakh
miihendis ve teknik okuy,r-rculannr unutmayan Erhan Hoca, onlar igin kitabrn
ekinde diinyada bir ilk olan "Uq Boyrtlu Egrisel Yiizeyli Yaprlann Smrh
Eleman Y<intemi ile Analizi" konulu bir makale de sunmaktadu.
()!renti
Biiliim ci[renci etkinliklerinden birisi de "Bcton Numuncni Yap" yarrqrnasr oldu.
Lisans d$rencilerinin katlabildi[i bu yangmada dfrenciler, verilen srnrrlr
miktardaki yiiksek ali.iminah gimentonun yanl srra uqucu kiil ile en biiyiik tane
gapr 25, 8, ve 4 mm olan ii9 srnrf agregadan istedi[ini kullanarak $100x200mm
boyutlarrnda iig ad€t beton numunesi hazrladrlar, Yanqma 6ncesinde verilen bir
seminerle Yiiksek Aliiminall qimentonun rizellikleri yan$maya destek veren
(imSA yetkilisi ve mezunumuz Dr. Onder Krrca tarafrndan anllhhp Yapr
Malzemeleri Laboratuvannda bir deneme betonu ddkiimii vaol1dl.
o
()D_f
Etkin
Iikleri
U In$aat MohendisliEi I'arlomri
.--;C-r
* _-r 1-;";,
NTLqUTLTNITE }J
-I
i-.glgr !-! \!-/
L\.1
\7 a\ 1D
&JAglr
)94"J,1&
Amog:
ODTU ingaat Miihendisli!i olrencilerinirr;
1. de!i9ik tip girrentolarrn varlr!rnrn farkrna
varmalannr saglarrak.
2. yiiksek aliirninah gimento ile ilgili pratik
bilgilerini artrmak,
3. tcorik bilgilerini pratikte uygulama yiiniinde
onlarr tegvik etrnek,
,1. Briliirn Laboratuvarlannr daha etkin
bir bicimdc
kullarunalarmr saglamaktrr.
Yantmaya katllmak isteyen gruplann hazrrladrklarr
karrgrn.r
tasanmmr ve I giinliik beklenen dayanrmrnr belirten raporlannr
Dr. Ozgnr YAMAN'a teslim ettikten sonra kendilerine aynlan
zaman diliminde beton numunelerini haarladrlar. Bir giin sonra
tilgiilen numune dayanrmlan, en y0ksek ortalama dayanrm,
beklenen dayanrmdan sapma, lig numune arasrndaki varyasyon
kullanrlarak kazanan gmplar belirlenmigtir.
Grup Adl
Hedef Classpad
Dayanrm (MPa)
45
40.2
CE-MENT
41.O
KUR
Baht
30.7
32.5
G0lseler
34.3
27 .3
Oltalama St. Sapma
1
{MPa)
(Mpa)
{MPa)
42.9
2.5
39.2
35.5
36.4
29.7
37.8
38.1
2.8
37 .5
34.9
3.7
34.0
29.5
34.2
32.1
2.2
288
28.0
24.6
40.8
24.4
34.4
6.4
24.9
1.6
23.1
Bdliim haberleri
A tam a I or/Yti ks el t m e I e
.
'
r
Dog. Dr. ismail Ozgiir Yarnan Dogentlik kadrosuna atanml;ttr.
Geoteknik Laboratuvannda "Memur" unvanr ile g0rev yapan UlaE Nacar aynr laboratuvarda
"Miihendis" kadrosuna atanmr$ttr.
Tebrikler
'
'
'
o
o
o
,
I
Gegtilimiz yrl gahgmalannr tamamlayarak b6ltimiimiizden doktora diplomasr almaya hak kazanan
Dr. Beliz Ozorhon (Dantqmant: Dog. Dr. irem Dikmen Toker, Yard. Danrqmanr: Prof. Dr. Talat
Birgciniil) 2008 yrlr ODTU Tez ddi.il0nii almaya hak kazanrnrgtrr. Dr. Ozorhon'u rc danrprnanlannl
kutluyoruz.
Doktora <ifrencimiz Onder Halis Bettemir ve yiiksek lisans <i$rencirniz Ahmet Kqyrlmaz ODTU
Performans Odiilii almava hak kazanmrslardrr.
istanbul Kulrur Univeriitesi Prol Dr. Onder Ozturanlr Bilim Odiiliinii bu yrl B0liimumiiz dgretrnr
iiyelerindcn Y. Doq. Dr. Ahmet Tiirer kazanmlqttr.
Yapt Mekanili Laboratuvan Arq. Gor. OzgUr Avqar'rn 19 Haziran 2008 tarihinde Defne
adrnr
verdrkleri bir krz gocugu diinyaya gelmigtir.
Hidromekanik Laboratuvarr teknisyeni Cengiz Tufaner'in 21 Nisan 2008 giinti Ahmet Emin adrnr
verdikleri ikinci oglu diinyaya gelmiqtir.
Bciliim Baqkanhlr Ofisi yardrmcr personeli Serpil Akdede ise 25 Nisan 2008 giini.i ipek adrnr
verdikleri bir krz bebeli diinyaya getirmiqtir.
Yeni anne yqbabalan kutlar, bebeklere salhkh ve uzun <imiirler dileriz.
Briliimiimtiz dlretim iiyelerinden Dog. Dr. irem Dikmen Toker Tiirkiye Bilimler Akademisi (TUBA)
Ustiin Ba;anlr Genq Bilim insanlannr Odiillendirme Programr (GEBiP) qergevcsinde Ustiin Bagarrh Bilim
insanr Odiiliine hak kazanmrqtrr. GEBiP, uluslararasr nitelikte bilirnsel gahgmalarryla <ine grkan geng bilim
insanlanm araqhrmalannda ve kendi ara$tlrma gruplannr geliqtirmede desteklemek ve iilkemizdeki geng
bilim insanlarrnr iistiin baqarrh araqttrmalara cjzendirmek amacryla olugturulmuq bir program olup TUBA'nrn
ilgilendili tiim bilirn dallannda galqan, salhk bilimlerinde uzmanhk derecesine sahip, diler bilim dallarrnda
doktora derecesi almrq ve Tiirkiye'de gahqan veya Tiirkiye'de gahgma karannr vermig, 37 yaqrnr
doldurmamrg geng bilim insanlannt kapsamaktadrr. 6 Haziran 2008 Cuma giinii istanbul'da, Kadir Has
Universitesinde diizenlenen Akademi Giintinde ddiiliinii alan Dog. Dr. irem Dikmen Toker'i kutluyor,
gahgmalannda baqanlar diliyoruz.
Resimdekiler (soldan sa[a): Prof. Dr. Giiney Ozcebe (ingaat Miihendislili Bdliim Baqkanr), Dog. Dr. irem
Dikmen Toker, Prof. Dr. Zafer Dursunkaya (Miihendislik Fakiiltesi Dekam), Prof. Dr. Talat Birg<iniil.

Benzer belgeler

bilim eğitim ve etik sınav sonuc

bilim eğitim ve etik sınav sonuc 12040404002 Pınar Akpulat 12042012014 Pınar Köç 047124014 Pınar Şengüllendi 12040302002 Ramazan Durmuş 11040407005 Raziye Akar 11042201002 Reza Gholızadeh 12041605001 Reza Mohamadzadeh Gheglaghi

Detaylı

casıo hesap makineleri

casıo hesap makineleri METAL YÜZEY, AYARLANABİLİR BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, DÖVİZ KUR İŞLEMİ,ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,6x...

Detaylı

Wichita State University Libraries SOAR: Shocker Open Access

Wichita State University Libraries SOAR: Shocker Open Access de katktlan ile duzenlenmi; haliyle, yaym politikamlz dogrultusunda yaymltyoruz. ilk deja duzenlenen bu yan;rnaya kattlan film lisans ogrencilerine ve onlann (:alt;rnalannt degerlendiren juri uyele...

Detaylı

, llb+

, llb+ slgaru, gatt srgant ve tarla faresi gibi kemirgenlerle mticadele hizmeti periyodik olarak verilecektir. b. Yok etme velveya koruyucu amagh kemirgen kontroli.i drg alanda kimyasal ve ig alanda kimya...

Detaylı

SANAKKATE

SANAKKATE bahgesrninvaztyet planlatindan, konu rle ilgili yaztlt, sozlu ve gorsel kaynaklardan rg ttr. varerlanilm

Detaylı