havası temiz Narcity

Yorumlar

Transkript

havası temiz Narcity
narcity.qxd
12/25/08
5:35 PM
Page 1
TANITIM
fiehre yak›n; havas› temiz
NARCITY
‹stanbul Maltepe’de bol oksijenli, ormana komflu bir tepede yükselen, Tepe
‹nflaat imzas›n› tafl›yan Narcity, kullan›fll› iç mekanlar›yla dikkat çekiyor
Daire büyüklükleri çeflitli
Narcity’de 1+1’den 4+1’e kadar çeflitli daireler bulunuyor. Daireler stüdyo tipi, bahçe
dubleksi ve teras dairelerden olufluyor. Yatay bir mimariye sahip projede az katl›
apartman daireleri al›fl›lagelmifl komfluluk iliflkilerinin yürütülebilmesini sa¤l›yor.
Konsol 2.950 TL, beyaz koltuk 4.120 TL, kadife koltuk 4.120 TL, tekli koltuk 2.625 TL, orta sehpa 1.950 TL,
avize 1.150 TL, hal› 795 TL.
narcity.qxd
12/25/08
5:35 PM
Page 2
Ayd›nl›k ve ferah görüntü
Az katl› apartman dairelerinden oluflan Narcity
evlerinin en önemli özelli¤i hepsinin salon ve
odalar›n›n güneye bakmas›. Yerden tavana do¤ru
uzanan camlar mekanlara ferah ve ayd›nl›k bir
görüntü veriyor.
Sandalye (adedi) 950 TL, sedef avize 495 TL, hal› 590 TL.
Sade mimari
Narcity evleri sade bir mimariye sahip. Sade ve düz
görüntüye cephelerdeki k›rm›z›, yeflil, turuncu gibi renkler
ve farkl› boyutlardaki balkonlarla hareket kazand›r›lm›fl.
Sadelik iç mekanlarda da göze çarp›yor. Daire giriflleri
antrenin ard›ndan salona aç›l›yor.
Aynal› puf 1.250 TL, ayna 1.450 TL, kollu sandalye 950 TL,
melekli mum 54,50 TL.
narcity.qxd
12/25/08
5:35 PM
Page 3
TANITIM
Giyinme ünitesi ayr›
Klasik ebeveyn odalar›ndan farkl› olarak bu dairede giyinme
ünitesi olarak kullan›labilecek özel bir bölüm yer al›yor. Bu
bölüm istenirse ev sahibi taraf›ndan bir kap›yla bölünüp
ba¤›ms›z olarak da kullan›labilir.
Yatak 5.250 TL, komodin 1.250 TL, konsol 4.950 TL, ayna 2.950 TL,
avize 295 TL, ayna 1.450 TL, çerçeve 59,50 TL, yatak örtüsü 525 TL, hal› 890 TL.
Beyaz eflyalarla teslim ediliyor
Narcity projesi 2009’da tamamlanacak. Daireler beyaz
eflyalarla birlikte anahtar teslim ediliyor. Teslimata mutfak
dolaplar›, daire tipine göre ankastre buzdolab›, kombi, banyo
dolaplar› ve parkeler de dahil.
Üçlü k›rm›z› mum 49,50 TL.
narcity.qxd
12/25/08
5:35 PM
Page 4
Farkl› oda konsepti
4+1’lik bu örnek dairede odalar giriflin solunda bulunuyor.
3 odan›n karfl›s›nda yer alan bu ara bölüm istenirse bir çal›flma
odas›na dönüfltürülebilir. Bu ara odan›n kap›s›n›n olmay›fl› onun
oldu¤undan farkl› ve büyük gözükmesini sa¤l›yor.
Masa 2.250 TL, sandalye 1.250 TL, kitapl›k 2.500 TL,
büfe 3.250 TL, varakl› ayna 1.550 TL.
Manzaraya karfl›
T›pk› di¤er tüm odalar gibi, genç k›z odas› olarak
düflünülen bu mekan da güneye bak›yor. Ayn›
zamanda müthifl bir orman manzaras›na hakim.
Odalar›n en büyük özelli¤i yaz k›fl günefl almalar›
ve görüfl alanlar›nda karfl› bloktan hiçbir odan›n
olmamas›.
Koltuk 1.950 TL, çal›flma sandalyesi 1.559TL, yatak 2.750 TL;
Laura Ashley; (0216) 363 75 36.
Laura Ashley Mimari Dan›flmanl›k; (0216) 651 73 80.
YEN‹ B‹R YAfiAM B‹Ç‹M‹: NARCITY
B Tepe ‹nflaat taraf›ndan hayata geçirilen Narcity’nin mimarisini Nevzat Say›n projelendirmifl. Yatay mimariyle dikkat çeken Narcity’de, minimum 5 maksimum 6 katl› apartmanlar
yer al›yor. ‹ç içe yap›laflma yok.
B Narcity’de örnek dairenin iç mimarisi Laura Ashley taraf›ndan projelendirilmifl. Narcity’den daire sahibi olanlara Laura
Ashley taraf›ndan ücretsiz mimari dan›flmanl›k hizmeti veriliyor. Sat›n al›nan ürünlerde de yüzde 10 indirim uygulan›yor.
B Narcity, lokasyon olarak flehre yak›n bir konumda. E-5’le
aras›ndaki ba¤lant› yolu 3 dakika mesafede. TEM ba¤lant›s›
ise yap›m aflamas›nda. Maltepe ve Yeditepe Üniversiteleri
aras›nda eflsiz do¤a manzaras›na hakim.
B 1306 konutun yer ald›¤› Narcity’de 550 aile yaflam sürüyor.
Yeni etaplarda sat›fllar sürmekte. Tüm proje 2009’da tamamlanacak. Narcity; sosyal tesisleri, cafe, al›flverifl merkezleri ve sinemas›yla bir yaflam biçmi sunuyor.