Daima taze

Transkript

Daima taze
ISISAN ISITMA VE
KL‹MA SANAY‹ Afi
www.isisan.com
www.isisanservis.com
AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar› No. 72 Balmumcu / ‹STANBUL • Tel. (0212) 288 43 47 - 267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68, [email protected]
MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sokak No.1 Balmumcu / ‹STANBUL • Tel. (0212) 340 37 00 - 340 37 37 Faks: (0212) 266 11 34 - 272 22 32 [email protected]
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Ankara Asfalt› üzeri Onur Sk. No.18/A Kofluyolu Kad›köy / ‹STANBUL • Tel. (0216) 544 11 00, Faks: (0216) 340 40 17, [email protected]
‹STANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samand›ra / ‹STANBUL • Tel. (0216) 561 27 27, Faks: (0216) 311 05 69, [email protected]
SERV‹S MÜDÜRLÜ⁄Ü Ankara Asfalt› üzeri Onur Sokak No.18/A Kofluyolu Kad›köy / ‹STANBUL • Tel. (0216) 544 11 11, Faks: (0216) 325 80 77, [email protected]
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Turgut Özal Bulvar› No.129 Migros karfl›s› / ADANA • Tel. (0322) 232 70 20, Faks: (0322) 232 70 25 [email protected]
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Akay Caddesi No.22 Dedeman Oteli karfl›s› / ANKARA • Tel. (0312) 418 32 20, Faks: (0312) 417 92 55 [email protected]
ANKARA SERV‹S MÜDÜRLÜ⁄Ü Gersan Sanayi Sitesi 657. Sokak No. 35 Ergazi / ANKARA • Tel. (0312) 256 99 66, Faks: (0312) 256 10 12, [email protected]
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karfl›s› / ANTALYA • Tel. (0242) 322 04 44, Faks: (0242) 322 27 25 [email protected]
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça / BURSA • Tel. (0224) 267 04 85, Faks: (0224) 267 00 69 [email protected]
‹ZM‹R BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankas› Konutlar› Karfl›s› Gaziemir / ‹ZM‹R • Tel. (0232) 251 30 50, Faks: (0232) 251 91 81 [email protected]
3
YIL
C‹HAZ
GARANT‹S‹
5
M A D E
I N
U S A
Daima taze...
YIL
KOMPRESÖR
GARANT‹S‹
04.08
Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de¤ifliklik yapma hakk›na sahiptir.
Amerika’ya 1850’li y›llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir
Alman göçmen grubu ile Amana kasabas› kuruldu. Geçimlerini tar›m ve hayvanc›l›kla
sa¤lad›klar›ndan dolay› bu ürünlerin uzun süreler saklanmas› konusunda tecrübe
ve bilgi kazand›lar. Amana Fabrikas› 1934 y›l›nda bu kasabada kuruldu.
Amerika'n›n en iyisi*
sessiz ve genifl hacimli
buzdolaplar›n genel özellikleri
1888 y›l›nda infla edilen baca
günümüzde Amana’n›n sembolü olarak
hala fabrikan›n içinde yer almaktad›r.
Amana,
buzdolab› teknolojisinde
birçok ilke sahiptir:
M A D E
I N
U S A
• 1934 y›l›nda Amana fabrikas› kuruldu.
• 1947 y›l›nda ilk derin dondurucuyu (deepfreeze) icat eden firmad›r.
• 1949 y›l›nda ilk çift kap›l› buzdolab›n› (SideBy Side) üreten ve gelifltiren firmad›r.
• 1954 y›l›nda No-Frost teknolojisini icat eden
ve gelifltiren firmad›r.
• ‹lk so¤uk su ve buz p›narl› buzdolab›n› üreten
firmad›r.
• ‹lk derin dondurucusu altta modeli üreten
firmad›r.
• ‹lk ankastre çift kap›l› buzdolab›n› icat eden,
üreten ve gelifltiren firmad›r.
• Amerika‘da ISO 9001 kalite belgesini alan
ilk buzdolab› üreticisidir.
• So¤uk su ve buz p›narl› buzdolaplar› aras›nda
“Dört Y›ld›z” belgesini alan ilk firmad›r.
• 1995 y›l›nda tüm buzdolaplar›nda CFC gazlar›
kullan›m›n› tamamen kald›ran ilk firmad›r.
• Yüksek Enerji Verimi: Amana, ayn›
kapasiteli buzdolaplara göre çok
daha az enerji tüketir.
• Free-O-Frost™ teknolojisi
ileSofsound™ (sessiz çal›flma
sistemi) teknolojileri birlefltirilerek
sessiz bir çal›flma sa¤lanm›flt›r.
Ayr›ca, Free-O-Frost™, buzdolab›
içindeki s›cakl›klar› koruyarak
g›dalar›n ilk günkü tazeli¤inde
saklanmas›n› sa¤lar.
• Patenti Amana'ya ait olan TempAssure™ (Garantili S›cakl›k Koruma
Sistemi) özelli¤i, s›cakl›klar›n
de¤iflik bölümlerde 0,8°C toleransla
sabit tutulmas›n› sa¤lar. Böylece
yiyeceklerin bozulmalar›na neden
olan s›cakl›k dalgalanmalar›
engellenir.
• Adapte Defrost™ özelli¤i sayesinde
kullan›c›n›n buzdolab›n› gün içinde
en s›k kulland›¤› saatler belirlenir.
Defrost’a girifl saatleri bu saatlerin
d›fl›nda tutulur. Yiyeceklerin tazeli¤i
en uzun süre korunmufl olur, çok
yüksek enerji tasarrufu sa¤lar.
• Amana, yiyecek ve içecekleri
so¤utmaktan öte, onlar› hijyenik
flartlarda besin de¤erlerini ve
tatlar›n› yitirmeden en uzun süre
taze ve canl› koruyacak bir sisteme
sahiptir.
• Bütün Amana buzdolaplar›
monoblok gövdeye sahiptir. Bu
sayede enerji kayb› ve arka bölüme
nem ve ›s› kaçmas› önlenir.
• Easy Glide™ (Kolayca öne
çekilebilir raf sistemi) ve
Spillsaver™ (Dökülen s›v›lar›n alt
rafa akmas›n› önleyen kapal› raflar)
çok rahat kullan›m sa¤lar.
• 0°C fiarküteri Bölümü™: -18°C
Derin Dondurucu bölümüne
koymak istemedi¤iniz, k›sa sürede
kullan›lacak et, bal›k, peynir v.b.
yiyecekleri 4°C taze g›da
bölümünde saklayamazs›n›z.
Amana buzdolaplar›nda ise et, bal›k,
peynir gibi yiyecekleri 0°C
s›cakl›ktaki özel çekmecesinde
kurutmadan 1 hafta
saklayabilirsiniz.
• 1°C Süt ve ‹çecek Bölümü™: Süt
ve ‹çecek Bölümü'nde s›cakl›k 1°C
olup sütün daha uzun süreler taze
ve hijyen kalmas›n› sa¤lar.
• Taze Sebze Bölümü™: Marul,
lahana, yeflil salata gibi sebzeler
y›kanmadan saklan›rsa daha uzun
ömürlü olacakt›r. Amana'n›n Taze
Sebze Bölümü'nde nem ayar› ile
bu flartlar sa¤lan›r.
• Taze Meyve Bölümü™: Elma,
armut, portakal gibi meyveler kuru
ortamda saklanmal›d›r. Amana'n›n
Taze Meyve Bölümü'ne kuru so¤uk
hava verilerek bu flartlar sa¤lan›r.
• Özel Kapakl› Yumurta Kab›: Sivri
ucu afla¤›ya do¤ru konan yumurta
tazeli¤ini daha uzun süre korur.
Amana'n›n yumurta kab›nda
yumurtan›n sivri taraf› afla¤›ya
gelecek flekilde yerlefltirilebilecek
daha derin yuvalar vard›r. Yumurta
kab› kapakl› oldu¤undan buzdolab›
içindeki yiyeceklerin kokusu
yumurta içine al›nmaz.
• Otomatik Buz Üretici: H›zl›, kolay
ve sürekli bir flekilde buz temini
sa¤lar.
• Amana buzdolaplar›n›n genifl çapl›
tekerlekleri sayesinde dolap kolayca
hareket ettirilebilir.
• Kapaklar›n bulundu¤u bölgelerde
yo¤uflma olmamas› için elektirikli
›s›t›c›lar kullanmak yerine bu
bölgeden mevcut so¤utma gaz›n›n
geçirilmesi ile hem elektirik
tasarrufu sa¤lan›r hem de elektirik
kaça¤› riski engellenir.
• 220 Volt / 50 Hz olarak üretilmekte
olup, voltaj de¤iflimlerine karfl›
dayan›kl›d›r. Düflük voltajlada dahi
sorunsuz olarak çal›flabilir.
* Amana, Amerika'da 1934 y›l›ndan beri üretilmekte olup, tüketici dergileri
taraf›ndan kendi s›n›f› buzdolaplar›n›n en iyisi olarak de¤erlendirilmektedir.
02
03
Ankastre
Ankastre Modeller*
>>
>>
AC 2225 / AC 2228
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Jazz Dijital Kontrol Sistemi (AC 2225 GEKB)
Tam Elektronik Kontrol Sistemi (AC 2228 HEKB)
Temp-Assure
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C )
‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze ve Meyve Bölümü
>>
AC 2224
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 610 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 395 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre
22 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses seviyesi: 44 dBA
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Temp-Assure
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Opsiyonel ‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze ve Meyve Bölümü
G3 2026 / G3 2027
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Opsiyonel Buz Üretici
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 625 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 395 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre
22 Ayak
(Nemi Ayarlanabilen)
(Nemi Ayarlanabilen)
*Trim Kit kaplanan buzdolaplar›nda; çift kap›l› modellerde kap›n›n geniflli¤i 91,6 cm, G3 2026 ve GB 2026 modelinde 92,6 cm’ye ulaflmaktad›r.
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Paslanmaz Çelik Ön Kap›
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Temp-Assure
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi (G3 2026)
‹çeriden Su ve Buz P›nar› (G3 2027)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Utah Kontrol Sistemi (G3 2027)
fiarküteri Bölümü (O-1°C )
Taze Sebze ve Meyve Bölümü
GB 2026
Buz Üretici (G3 2027)
Fabrika Montajl› Su Filtresi (G3 2027)
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 177,5 cm
Hacim: 561 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 404 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre
20 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Ses seviyesi: 44 dBA
Opsiyonel Buz Üretici
Temp-Assure
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Genifllik: 90,5 cm
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Yükseklik: 178 cm
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
Hacim: 568 litre
fiarküteri Bölümü (O-1°C )
Taze G›da Bölümü Hacmi: 411 litre
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C )
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre
Taze Sebze ve Meyve Bölümü
20 Ayak
(Nemi Ayarlanabilen)
(Nemi Ayarlanabilen)
trio ve zig-zag
Trio ve Zig-Zag™ Modeller
Amana’dan
bir ilk
daha!
ZIG-ZAG™
TRIO™
109
Amana’dan
bir ilk
daha!
G3 2026 / G3 2027
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Utah Kontrol Sistemi (G3 2027)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi (G3 2026)
‹çeriden Su ve Buz P›nar› (G3 2027)
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Komple Cover Kit Kaplanabilme Özelli¤i
Beyaz Kullan›m (G3 2026 PEKW)
Siyah Kullan›m (G3 2026 PEKB)
Paslanmaz Çelik Ön Kap›, Siyah Gövde
fiarküteri Bölümü (O-1°C )
Taze Sebze/Meyve Bölümü
(Nemi Ayarlanabilen)
Buz Üretici (G3 2027)
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 177.5 cm
Hacim: 561 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 404 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre
20 Ayak
177,5
60
67
90,5
73
(G3 2026 PEKS)
G3 2526
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure
(Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Taze Sebze / Meyve Bölümü
(Nemi Ayarlanabilen)
Beyaz Kullan›m (G3 2526 PEKW)
Siyah Kullan›m (G3 2526 PEKB)
121
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Beyaz Kullan›m
Ön Kap› Paslanmaz Çelik, Siyah Gövde
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Taze Sebze/Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Yüksekli¤i Ayarlanabilen Asansör Raf Sistemi
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 71,1 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 715 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 469 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 246 litre
26 Ayak
Paslanmaz Çelik Ön Kap›, Siyah Gövde
(G3 2526 PEKS)
Opsiyonel Buz Üretici
Derinlik: 72,5 (Kap› Hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 177,5 cm
Hacim: 708 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 500 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 litre
25 Ayak
178
125,8
177,5
90,5
90,5
04
GZ 2626
72,5
79,5
87
71,1
78,1
84,5
05
Çift Kap›l›
Çift Kap›l› Modeller (Side By Side)
AC 2224
AS 2625
AC 2225
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Opsiyonel ‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze ve Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Opsiyonel Buz Üretici
Beyaz Kullan›m (AC 2224 PEKW)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i (AC 2224 PEKB)
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 625 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 395 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre
22 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Opsiyonel ‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze ve Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Opsiyonel Buz Üretici
Beyaz Kullan›m (AS 2625 PEKW)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i (AS 2625 PEKB)
Derinlik: 71 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 726 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 454 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 272 litre
26 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
fiarküteri Bölümü (O-1°C )
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C )
Opsiyonel ‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü ( 1-2°C )
Taze Sebze ve Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Beyaz Kullan›m (AC 2225 GEKW)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i (AC 2225 GEKB)
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 610 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 395 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre
22 Ayak
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
115,6
115,6
126
178
90,5
06
90,5
AS 2626
AS 2628
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol)
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
fiarküteri Bölümü (O-1°C )
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C )
Opsiyonel ‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü ( 1-2°C )
Taze Sebze e Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Beyaz Kullan›m (AC 2228 HEKW)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i (AC 2228 HEKB)
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 610 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 395 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre
22 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze ve Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Beyaz Kullan›m ( AS 2626 GEKW)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i (AS 2626 GEKB)
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 71,1 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 711 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 454 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre
26 Ayak
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol)
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze/Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
So¤uk Su ve Buz P›nar›
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Fabrika Montajl› Su Filtresi
Derinlik: 71,1 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 711 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 454 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre
26 Ayak
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
Kaplanan modellerde Trim Kit tak›ld›¤›nda,
kap› geniflli¤i 91,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
125,8
115,6
178
177,8
60
AC 2228
71,1
67
78,1
73,2
84,5
90,5
125,8
178
60
68
74,3
90,5
178
60
68
74,3
90,5
178
71,1
78,1
90,5
84,5
71,1
78,1
84,5
*Özelliklerin tamam› tüm modeller için geçerli de¤ildir.
07
Derin Dondurucu Altta
Derin Dondurucu Altta Modeller (Bottom Mount)
AB 1924
GB 2026
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
Standart fiarküteri Bölümü
Taze Sebze / Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Beyaz Kullan›m
Paslanmaz Çelik Ön Kap›, Siyah Gövde
Opsyonel Buz Makinesi
Derinlik: 70 cm (Kap› hariç)
Genifllik:75.6 cm
Yükseklik: 170 cm
Hacim: 530 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 368 lt
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 162 lt
19 Ayak
AB 2526
GB 2526
AB 2225
A S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Ankastre Kullan›m Özelli¤i
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
Taze Sebze / Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Dekoratif Amaçl› Kaplanabilme Özelli¤i
Opsiyonel Buz Makinesi
Derinlik: 60 cm (kap› hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 568 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 411 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre
20 Ayak
Twin Pro Paslanmaz
Çelik Buzdolaplar›
A+ S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital S›cakl›k Kontrol Sistemi
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
Beyaz Kullan›m (AB 2526)
Paslanmaz Çelik Ön Kap›, Siyah Gövde (GB 2526)
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C) (AB 2526-Beyaz)
Taze Sebze / Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Opsiyonel Buz Makinesi
Derinlik: 72,5 (Kap› Hariç)
Genifllik: 90,5 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 713 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 504 lt
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 lt
25 Ayak
A+ S›n›f› Enerji Tüketimi
Ses Seviyesi: 44 dBA
Temp-Assure (Garantili S›cakl›k Koruma Sistemi)
Jazz Dijital Kontrol Sistemi
Derin Dondurucu Altta Ergonomik Model
Beyaz Kullan›m
Paslanmaz Çelik Ön Kap›, Siyah Gövde
fiarküteri Bölümü (O-1°C)
Taze Sebze / Meyve Bölümü (Nemi Ayarlanabilen)
Opsiyonel Buz Makinesi
Derinlik: 71,1 cm (Kap› hariç)
Genifllik: 83 cm
Yükseklik: 178 cm
Hacim: 626 litre
Taze G›da Bölümü Hacmi: 444 litre
Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 182 litre
22 Ayak
1.136 litreye ulaflan genifl iç
hacmiyle Amana, büyük
ihtiyaçlar› da karfl›layan
buzdolaplar›n› üretmektedir.
Cover Kit‘li Buzdolaplar›
dekoratif amaçl› olarak
komple paslanmaz çelik ile
kaplanmaktad›r.
TWIN PRO 2026
TWIN PRO 1924
1.136 litre hacim
60 cm derinlik (Kap› Hariç)
185 cm genifllik
190 cm yükseklik
Dijital Jazz Kontrol
1060 litre hacim
79 cm derinlik (Kap› Dahil)
154 cm genifllik
184 cm yükseklik
Dijital Jazz Kontrol
Trim Kit uyguland›¤›nda kap› geniflli¤i 92,6 cm’ye ç›kmaktad›r.
149
166,7
169,9
155
175
163
178
175
166,5
178
178
90°
90°
75,6
90°
90°
70
77
83,5
90,5
60
67
73
83,2
71,1
90,5
78,1
84,5
72,5
79,5
87
A-Line Tezgah Alt›
fiarap Dolab›
• Üstte So¤utucu Bölümü 5-10°C
Altta Mahzen Bölümü10-18°C
• Kapasite: Yaklafl›k 50 adet 0,7 L flifle
So¤utucu Bölümü: 16 flifle
Mahzen Bölümü: 34 flifle
• Paslanmaz Çelik Kap› ve Alt Menfez
• Ankastre Kullan›ma Uygun (derinlik 60 cm)
• Mahzen Bölümündeki Elektrikli Is›t›c› ‹le,
D›fl Ortam S›cakl›¤›n›n ‹ç Ortam›n Alt›na
‹nmesi Halinde Otomatik Is›tma
08
• fiarap Mantar›n›n Zarar Görmesini
Engelleyen %60-85 Aras› Nem Kontrolü
• Ayd›nlatma Kap›dan Ba¤›ms›zd›r ve fiarab›n
Ömrünü Etkilemeyen Mavi Ifl›k
Kullan›lm›flt›r.
• Dijiital S›cakl›k Göstergesi
• Hava At›fl ve Emifli Alt Menfezden
• Titreflim Yutuculu Kompresör
• Ölçüler G:60 cm, D:60 cm, Y:86 cm
09
Çift Kap›l›
Çift Kap›l› Modeller ‹ç Özellikleri*
12
2
1
10
9
5
3
13
4
6- Öne e¤ilebilen kap› içi
gözleri
7
4
8
11
6
Utah Elektronik Kontrol
1- Temp-Assure Kontrol Sistemi; Çift
s›cakl›k sensörü sayesinde çok uzun
zaman korunan tazelik.
2- Clean’n Clear su filtresi
3- Öne hareketli cam raflar.
4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve
bölümleri
5- S›cakl›k konrollü süt ve içecek
bölümü (1-2°C)
7- Kaymay› engelleyen tabanl›k
8- S›cakl›k kontrollü flarküteri bölümü
(0-1°C)
9- Kutu içecek sepeti
10- Buz makinas› ve buz haznesi
11- Öne e¤ilebilen derin dondurucu
kap› içi sepeti
12- H›zl› so¤utma bölümü
13- Opsiyonel ikinci süt ve içecek
bölümü (s›cakl›k kontrollü 1-2°C)
Derin Dondurucu Üstte
Derin Dondurucu Altta Modeller ‹ç Özellikleri*
Taze g›da bölümü
Derin dondurucu
s›cakl›k kontrolü
bölümü s›cakl›k
Taze g›da bölümü
Seyahat Butonu
kontrolü
Derin dondurucu Taze g›da bölümü
bulunulmad›¤›
maksimum so¤utma (Evde
s›cakl›k göstergesi s›cakl›k göstergesi
zamanlarda
buzdolab›n›
(10 saat süreyle taze g›da
minimum
seviyede çal›flt›r›r.
H›zl› buz
bölümünü maksimumda çal›flt›r›r)
Enerji tasarrufu sa¤lar.)
üretimi
Göstergedeki ›fl›klar›
açar/kapat›r.
Kap› alarm›
(Kap› üç dakikadan
fazla aç›k kald›¤›nda
alarm devreye girer)
Dolap içi filtresinin
kullan›ld›¤› durumlarda
filtre de¤iflim zaman›n›n
geldi¤ini uyar› olarak verir.
Su ve buz p›nar› kilidi;
Su ve buz p›nar› kullan›lmas›
istenilmedi¤i durumlarda bu butona
3 saniye bas›l› tutuldu¤unda kilit
devreye girer. Tekrar 3 saniye
bas›larak kilit aç›l›r.
Su-K›r›k BuzBuz kontrol
tufllar›
Uzun fliflelere
su al›nmas›
durumunda bu
tufl kullan›l›r
Sensörlü ayd›nlatma lambas› ;
Dolab›n bulundu¤u ortamdaki ayd›nlatma
seviyesi belli düzeyin alt›na inerse su
p›nar› ›fl›k dedektörü bunu alg›lar ve ›fl›k
otomatik olarak yanar.
Dijital Jazz Kontrol
11
1
2
9
10
1- Temp-Assure Kontrol Sistemi; Çift s›cakl›k sensörü
7
Derin dondurucu
Derin dondurucu
bölümü s›cakl›k kademe bölümü s›cakl›k kontrolü
göstergesi
Taze g›da bölümü
s›cakl›k kontrolü
Taze g›da bölümü
s›cakl›k kademe
göstergesi
sayesinde çok uzun zaman korunan tazelik
3
2- Dijital Jazz kontrol
3- Öne hareketli cam raflar
4
5
6
4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve bölümleri
Otomatik Su Besleme Cihaz›
5- S›cakl›k kontrollü flarküteri bölümü (0-1°C)
Bu cihaz damacanada bulunan suyu otomatik olarak
buzdolab›na gönderir. Bu sayede istedi¤iniz marka
suyu kullanarak buzdolab›n›zdan su ve buzunuzu
sa¤l›kl› bir flekilde temin etmifl olursunuz.
Buzdolab› ile besleme cihaz› aras›ndaki
mesafe yatayda 5 metreden fazla
olmamal›d›r.
6- S›cakl›k konrollü süt ve içecek bölümü (1-2°C)
7- Yüksekli¤i ayarlanabilen genifl kap› içi raflar›
8- Derin dondurucu altta ergonomik model
9- Monoblok iç gövde
10- Yüksekli¤i ayarlanabilen cam raflar
8
11- De¤ifltirilebilen kap› yönü
Buzdolab›
Su Damacanas›
* Özelliklerin hepsi tüm modeller için geçerli de¤ildir...
10
Otomatik
Su Besleme
Cihaz›
11
Amana’da saklad›¤›n›z herfley
ilk günkü gibi taptaze kal›r.
Amana klasik bir buzdolab› yerine; yiyecekleri hijyenik flartlarda, besin
de¤erlerini ve tatlar›n› kaybetmeden en uzun süre koruyacak bir sistem
sunmaktad›r. Yiyeceklerin hijyenik flartlarda taze ve canl› korunabilmeleri için,
Amana buzdolaplar› içerisinde farkl› s›cakl›k önem bölgeleri oluflturulmufltur.
Amana Buzdolab›n›n
fiarküteri Bölümünde™ (0-1°C)
5 gün beklemifl k›yma
Herhangi bir buzdolab›nda
5 gün beklemifl k›yma
Nem Ayarl› Bölümlerde™ sebze ve meyveler
ilk günkü tazeli¤inde korunur.
Herhangi bir buzdolab›nda 3°C’de 10
gündür korunan sütün mikroskop alt›nda
1000 kez büyütülmüfl görüntüsünde
1 mm2’de 1.250.000 adet
mikroorganizmaya rastlanm›flt›r.*
Amana Buzdolab›n›n Süt ve ‹çecek
Bölümünde™, 1-2°C’de 10 gündür
korunan sütün mikroskop alt›ndaki
görüntüsünde hiçbir
mikroorganizmaya rastlanmam›flt›r.*
* Iowa Üniversitesi Medikal Araflt›rma Bölümü’nün yapt›¤› inceleme sonucu.
12
FAYDALI B‹LG‹LER (Yemek saklan›rken yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenler)
• Et ve Bal›k her zaman havayla temas› tamamen
engellenecek flekilde saklanmal›d›r.
• S›cak yemek kesinlikle buzdolab›na konulmamal›d›r. S›cak
yemekten ç›kan buhar evaporatöre yap›fl›p koku yapar.
Ayr›ca di¤er ürünlerinizin bozulmas›na ve buzdolab›n›n
fazla enerji tüketmesine sebep olur.
• Meyveler, kabuklu g›dalar (elma, portakal, limon vb)
düflük nemli ortamlarda daha uzun süre taze kal›r.
Kabuklu g›dalar y›kanmadan veya y›kanm›flsa iyice
kuruland›ktan sonra buzdolab›nda saklan›rsa daha uzun
süre taze kal›r.
• Sebzeler (marul, ›spanak, maydanoz vb) yüksek nemli
bölgelerde daha uzun süre taze kal›r. Bu bölümlerde
nem ayar› istenildi¤i gibi ayarlanabilir. Yaprakl› sebzeleri
y›kamay›n. Sebzeli¤e eklenen her türlü nem ürününüzün
çabucak bozulmas›na sebep olabilir. Buzdolab›na koyulan
yaprakl› ürünlerinizi üzerindeki topraklardan ar›nd›rarak
saklaman›z tavsiye edilir. Böylece sebzeler daha uzun
ömürlü olur.
• fiarküteri ürünleri fiarküteri Bölümünde saklanmal›d›r.
Buzdolab›n›n derin dondurucu bölümünden özel bir
kanalla iç içe geçmifl bir çekmece sistemine (fiarküteri
Bölümü) üflenen so¤uk hava, bu bölümün taze g›da
bölümüne göre 4°C daha so¤uk tutulmas›n› sa¤lar.
Böylelikle bu bölüm 0°C`ye rahatl›kla ayarlanabilir. Bu
sistemdeki en önemli nokta özel kanalla getirilen so¤uk
havan›n direkt yiyeceklerin üzerine üflenmeyip, iç içe
geçmifl iki raf sisteminin aras›nda dolaflt›r›lmas›d›r.
Böylelikle g›dalarda so¤uk yanmas›, kararma veya kuruma
görülmez.
Bu flekilde etler, deniz mahsulleri, peynir gibi yiyecekler
nem kaybedip kurumazlar. fiarküteri bölümü 3 farkl›
seviyeye ayarlanabilir. (Yeni gelen cihazlarda iç içe
geçmifl çekmece yoktur. Bu raf›n ayr›ca sebze raf› olarak
kullan›lmas› sa¤lanm›flt›r.
Çift kap›l› modellerde ise bu çekmece, buzdolab› k›sm›n›n
en alt çekmecesi olarak de¤ifltirilmifltir. Unutulmamal›d›r
ki so¤uyan hava afla¤›ya çöker.)
• Süt ve içecek bölümüne üflenen so¤uk hava, buzdolab›n›n
derin dondurucu bölümünden özel bir kanalla gelir.
S›cakl›k 1°C olup sütün daha uzun sürelerde taze ve
hijyenik kalmas›n› sa¤lar.
• Çeflitli g›dalar için tavsiye edilen saklama koflullar›;
0°C - günlük et, bal›k, dilimlenmifl flarküteri, peynir
1°C - süt
4°C - meyve
5°C - yo¤urt, ambalajl› flarküteri
-18°C - dondurulmufl ürünler (Dondurulmufl g›dalar
en sa¤l›kl› flekilde mikro dalga f›r›nda eritilir.)
• Yumurtalar sivri taraf› afla¤› gelecek flekilde kapal› bir
kapta saklanmal›d›r. Böylece daha uzun süre tazeli¤i
korunur ve di¤er yiyeceklerin kokusunu alarak tad›
bozulmaz. Yumurtay› ihtiyac›n›z olan kadar d›flar›
ç›karmal›s›n›z. Yumurta kab›n› buzdolab›ndan d›flar›ya
ç›kart›p bekletirseniz yumurtalar üzerinde yo¤uflma olur
ve ›slanan yumurtalar k›sa sürede bozulur.
• Çürük sebze ve meyveler buzdolab›na girmemelidir.
Bozuk ürün di¤er ürünleri de bozar.
• Muzun buzdolab›na konmamas› tavsiye edilir.
SONUÇ
Amana Buzdolaplar›
yiyeceklerinizi canl› ve taze
tutar, sa¤l›kl› yaflaman›za
katk›da bulunur. Bozuk g›da
alma riskini önler,
yiyecekleriniz çöpe at›lmaz.
Lütfen bu kullan›c› tavsiyelerini dikkatle okuyunuz. Bu tavsiyeler do¤ru bak›m
bilgilerini kapsamaktad›r. Afla¤›daki bilgileri di¤er cihazlar›n›zda da kullanabilirsiniz.
• Cihaz›n›za yetkili servislerin d›fl›nda herhangi bir
servisten hizmet almay›n›z. Bu durumlarda yetkili
servis oldu¤unu gösterir bir belgeyi size
göstermesini isteyiniz. (Yetkili servis oldu¤unu
gösterir kimlik kart›, yetkili servis formu ve yetkili
servis k›yafetlerinin oldu¤una dikkat ediniz.)
• Öncelikle cihazla birlikte verilen veya içinden ç›kan
kullanma k›lavuzunu okuman›z› tavsiye ederiz.
Kullanma klavuzu cihaz›n›z› daha güvenli olarak
kullanman›z› sa¤layacakt›r.
• Buzdolab›n›z› direkt günefl ›fl›¤› almayan, düz bir
zemine koyunuz. Her hangi bir flekilde ›s› üreten
bir yere montaj yapt›rmay›n›z.
• Buzdolab›n›z› toprakl› bir prize ve sigortas› 10 A
olan enerji beslemesine ba¤lay›n›z.
• Deri görünümlü buzdolab›n›z›n yüzeyini s›cak su
ve karbonat kar›fl›m›yla y›kay›n›z. S›cak su ile
durulay›n›z ve yumuflak, temiz bir bezle kurulay›n›z.
Deterjan, bulafl›k sabunu ve benzeri temizleme
malzemelerini kullanmay›n›z.
• Yap›flkan kal›nt›lar›n›,ç›kartmalar yumuflayana kadar
üzerine parmaklar›n›zla difl macunu sürerek
ç›kart›n›z.
• Kapak contalar› daima temiz tutulmal›d›r. Yüzey
temizlemesinde kullan›lan kar›fl›m› kullan›n›z ve
iyice kurulay›n›z. Ayr›ca ince bir film tabakas›
oluflturacak flekilde vazelin sürülmesi tavsiye
olunur.
• Buzdolab›n›zdan en yüksek verimi almak için üç
ayda bir öndeki menfezi sökerek oluflmufl olan toz
ve lifleri elektrik süpürgesi yard›m›yla temizleyiniz.
• Buzdolab› aksesuarlar›n› bulafl›k makinesinde
y›kamay›n›z. Aksesuarlar k›r›labilir veya deforme
olabilir.
• Temperli cam raflar› dikkatli temizleyiniz. Ani ›s›
de¤iflmesinde ve çarpmalarda k›r›labilir.
• Her fley normal oldu¤unda da buzdolaplar›n›z›n ses
seviyesinin daha az olmas›n› istiyorsan›z, alt›na
karton, hal› ve benzeri malzeme koyman›z› tavsiye
ederiz.
• Buzdolab›n›zda saklad›¤›n›z ürünleri saklama
pofletlerinde ve kapal› kaplarda tutunuz.
Dolab›n›zdaki istenmeyen kokular› önlemifl
olursunuz.Hafif kokular› önlemek için aç›k b›rak›lm›fl
bir miktar karbonat› buzdolab›n›z›n taze g›da
bölümüne koyman›z› tavsiye ederiz.
• Buz makinesi olan modellerde; çok s›k kullan›lmayan
buzlar›n birbirine yap›flmas› ve buzlar›n küçülmesi
normaldir. Mümkün oldukça buz kab›n› s›k s›k
boflalt›n ve temizleyiniz.
• Uzun süreli tatillerinizde buzdolab›n›z› genel
temizleme talimatlar›na uygun olarak temizleyiniz
ve kap›lar›n› hafif aç›k b›rak›n›z.
• Uzun süreli enerji kesilmelerinde buzdolab›n›z›n
içindeki g›dalar›n›z›n bozulmamas› için derin
dondurucu k›sm›na kuru buz yüklemesi yap›n›z.
Aksi taktirde içindeki ürünleriniz bozulabilir ve
kokuya sebebiyet verebilir.
• Su ve buz p›nar› olan modellerde; Amana su filtresi
kullan›l›yor ise filtre en az y›lda bir de¤ifltirilmelidir.
Amana yeni seri buzdolaplar›nda filtre de¤iflimini
gösteren uyar› ikaz lambas›na dikkat edilmelidir.
13
AB AB
1924
1924
PEKW G3 G3
2026
2026
PEKW G3 G3
2526
2526
PEKW
G3 G3
2026
2027
PEKS
GB 2026
G3 2326 PEKS
ABAB
2225
2225
PEW
AB AB
2526
2526
PEKW
AC AC
2224
2224
PEKW
AC AC
2225
2225
GEKW
AC AC
2228
2228
HEKW
AS 2626
AS 2626
GEKW
AS AS
2625
2625
PEKW
GZ GZ
2626
2626
GEKW
AB 2225 PEKS
GB 2526
AC 2224 PEKB
AC 2225 GEKB
AC 2228 HEKB
AS 2626 GEKB
AS 2625 PEKB
GZ 2626 GEKS
AS AS
2628
2628
GEKB
AMANA BUZDOLAPLARI MODELLER‹ VE TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
KAPAS‹TE (litre)
Brüt-Toplam
530
561
708
568
626
713
712
625
610
610
711
726
714
711
Brüt-Taze G›da
368
404
500
411
444
505
504
395
395
395
454
454
469
454
Brüt-Derin Dondurucu
162
157
208
157
182
208
230
215
215
257
272
245
257
ABD Ölçü Birimi (Ayak)
19
20
25
20
22
25
22
22
22
26
26
26
26
Net-Toplam
519
552
699
558
614
703
616
594
594
692
718
696
692
Net-Taze G›da
361
399
495
406
437
500
386
386
386
445
446
460
445
Net-Derin Dondurucu
158
153
204
152
177
203
230
208
208
247
272
236
247
Derinlik X En X Yükseklik (cm)
77x75x170
67x90,5x178
79,5x90,5x178
67x90,5x178
79,4X83X178
79,4x90,5x178
67x90,5x178
68x90,5x178
68x90,5x178
78,1x90,5x178
78,1x90,5x178
78,1x90,5x178
78,1x90,5x178
Kap› Hariç Kabin Derinli¤i (cm)
70
60
72,5
60
71,1
73,7
60
60
60
71,1
71,1
71,1
71,1
Derinlik(Kap› ve Tutamak dahil)
83,5
73
87
74
84,5
87,0
73,2
74,3
74,3
84,5
84,5
84,5
84,5
Y›ll›k Elektrik Tüketimi (kWh)
498
547
617
518
474
500
593
593
593
635
624
657
635
Günlük Elektrik Tüketimi (kWh)
1,36
1,49
1,69
1,41
1,30
1,62
1,37
1,60
1,60
1,74
1,73
1,80
1,74
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
A
A
A
A
A+
A+
A
A
A
A
A
A
A
ÖZELL‹KLER
Ses Seviyesi (dBA)
Enerji S›n›f›
Free-O-Frost Teknolojisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temp-Assure S›cakl›k Kontrolü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jazz
Jazz (G3 2026)
Utah Jazz
(G3 2027)
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Utah
Jazz
Jazz
Jazz
Utah
Dokunmatik Elektronik Kontrol
G3 2027 (‹çeriden)
Su ve Buz P›nar›
•
•
•
•
•
Monoblok Gövde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Besleme (Volt/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
Ambalajl› A¤›rl›k (kg)
140
138
161
140
140
161
141
136
136
156
151
155
156
Net A¤›rl›k
125
123
146
133
133
146
130
130
130
151
136
150
151
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standart göz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SICAKLIK VE NEM BÖLGELER‹
Taze G›da Bölümü
Derin Dondurucu (-18 ile -24°C)
fiarküteri Bölümü (0-1°C)
Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
AB 2526 PEKW
• (Beyaz)
•
•
AB 2526 PEKW
Opsiyonel
Opsiyonel
•
•
•
Nem Ayarl› Taze Meyve Bölümü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nem Ayarl› Taze Sebze Bölümü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HTBK 204 S
HTBK 204 S
HTBK 204 S
HTBK 204 S
Ön Kap›
Ön kap›
Ön kap›
1.696 x 482
1.696 x 482
1.696 x 482
815x354
818x356
815x354
818x356
815x354
818x356
815x354
818x356
460x354
460x356
460x354
460x356
460x354
460x356
460x354
460x356
‹kinci Süt ve ‹çecek Bölümü (1-2°C)
•
•
•
•
•
AKSESUARLAR
Trim Kit (Paslanmaz Çelik)
HTKT 05S
HTK 531 S
HTBK 204 S
HTBK 204 S
Trim Kit (Siyah)
Trim Kit (Beyaz)
Cover Kit
HTK 531 W
Ön Kap›
Ön kap›/komple
Ön kap›
Ön kap›
Ön Kap›
Ön kap›
•
Ön kap›
PANEL ÖLÇÜLER‹ (mm) (Haz›rlanan panelllerde kal›nl›k 6 mm olmal›d›r)
Buzdolab› Kap›s›
Derin Dondurucu Kap›s›
Derin Dondurucu Alt
Derin Dondurucu Üst
425 x 1.067 (2adet)
917 x 592
1.067 x 907
1.696 x 482
592 x 918
1.696 x 354
1.696 x 482
1.696 x 482
1.696 x 354
* Üretici firman›n ürünler üzerinde de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r.
14
15

Benzer belgeler