viyana satım sözleşmes

Transkript

viyana satım sözleşmes
MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN
SÖZLEŞMELER HAKKINDA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI
(VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ) ŞERHİ
COM M EN TA RY O N T H E UN CONV EN T I ON
COMMENTARY ON THE UN CONVENTION
ON CON T R ACTS FO R T H E I N T ER NAT I ONA L
ON THE INTERNATIONAL SALE
S A LOF
E OGOODS
F G O O DS
(CI SG)
(CISG)
İÇİNDEKİLER
Önsöz ..................................................................................................................................IX
Katkıda Bulunanlar ..........................................................................................................XI
Kısaltmalar Cetveli (Schwenzer) .....................................................................................XIII
Karar Listeleri (Schwenzer) ..........................................................................................XLIII
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS
FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)—Tam Metin ................... CXV
Giriş (Schlechtriem ⁄ Schwenzer) ............................................................................ CXXXIX
Dibace (Schwenzer ⁄ Hachem) .......................................................................................... 151
KISIM I. UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER
Bölüm I. Uygulama Alanı
Md. 1–6 (Schwenzer ⁄ Hachem) ........................................................................................ 155
Bölüm II. Genel Hükümler
Md. 7 (Schwenzer ⁄ Hachem) ............................................................................................ 259
Md. 8, 9 (Schmidt-Kessel) .................................................................................................285
Md. 10 (Schwenzer ⁄ Hachem) ...........................................................................................339
Md. 11–13 (Schlechtriem ⁄ Schmidt-Kessel) ......................................................................344
KISIM II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Md. 14–24 (Schroeter) ......................................................................................................362
KISIM III. MALLARIN SATIMI
Bölüm I. Genel Hükümler
Md. 25 (Schroeter) ............................................................................................................549
Md. 26 (Fountoulakis) .......................................................................................................588
Md. 27 (Schroeter) .............................................................................................................597
Md. 28 (Müller-Chen ) ......................................................................................................608
Md. 29 (Schroeter) ............................................................................................................ 619
Bölüm II. Satıcının Yükümlülükleri
Md. 30 (Widmer) .............................................................................................................637
Ayrım I. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
Md. 31–34 (Widmer) ........................................................................................................641
Ayrım II. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
Md. 35–44 (Schwenzer) .................................................................................................... 715
Ayrım III. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının
Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Md. 45–52 (Müller-Chen ) ...............................................................................................836
Bölüm III. Alıcının Yükümlülükleri
Md. 53 (Mohs) ..................................................................................................................943
Ayrım I. Semenin Ödenmesi
Md. 54–59 (Mohs) ...........................................................................................................962
Ayrım II. Teslim Alma
Md. 60 (Mohs) ............................................................................................................... 1012
Ayrım III. Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının
Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Md. 61–65 (Mohs) .......................................................................................................... 1019
Bölüm IV. Hasarın İntikali
Md. 66-70’e giriş (Hachem) ............................................................................................. 1070
Md. 66–70 (Hachem) ..................................................................................................... 1078
Bölüm V. Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler
Ayrım I. Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler
Md. 71–73 (Fountoulakis) .............................................................................................. 1124
Ayrım II. Tazminat
Md. 74–77 (Schwenzer) .................................................................................................. 1178
Ayrım III. Faiz
Md. 78 (Bacher) ..............................................................................................................1234
Ayrım IV. Sorumluluktan Kurtulma
Md. 79, 80 (Schwenzer) ..................................................................................................1248
Ayrım V. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları
Md. 81–84 (Fountoulakis) ..............................................................................................1282
Ayrım VI. Malın Muhafazası
Md. 85–88 (Bacher) ........................................................................................................1336
KISIM IV. SON HÜKÜMLER
Md. 89–101 (Schlechtriem ⁄ Schwenzer ⁄ Hachem) ..........................................................1360
İmza Maddeleri (Schlechtriem ⁄Schwenzer ⁄ Hachem) ..................................................... 1391
MİLLETLERARASI MAL SATIMINDA
ZAMANAŞIMI SÜRESİ HAKKINDA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1974)—TAM METİN
Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Süresi Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması Şerhi ................................................................................ 1411
Giriş (Müller-Chen ) ....................................................................................................... 1411
Dibace (Müller-Chen ) ................................................................................................... 1413
Kısım I. Maddi Hükümler
Uygulama Alanı
Md. 1–7 (Müller-Chen ) ................................................................................................. 1414
Zamanaşımı Süresinin Müddeti ve Başlangıcı
Md. 8–12 (Müller-Chen ) ...............................................................................................1422
Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi ve Uzaması
Md. 13–21 (Müller-Chen ) ............................................................................................. 1431
Taraflarca Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi
Md. 22 (Müller-Chen ) ...................................................................................................1444
Zamanaşımı Süresinin Genel Sınırı
Md. 23 (Müller-Chen ) ...................................................................................................1446
Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Sonuçları
Md. 24–27 (Müller-Chen ) ............................................................................................. 1447
Sürenin Hesaplanması
Md. 28, 29 (Müller-Chen ) ............................................................................................. 1451
Milletlerarası Etki
Md. 30 (Müller-Chen ) ................................................................................................... 1453
Kısım II. Yürürlük
Md. 31–33 (Müller-Chen ) ............................................................................................. 1455
Kısım III. Beyan ve Çekinceler
Md. 34–40 (Müller-Chen ) ............................................................................................ 1456
Kısım IV. Son Maddeler
Md. 41–46 (Müller-Chen ) .............................................................................................1460
Ek I: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Anlaşması’nın Durumu (Schwenzer) ............................................................................... 1465
Ek II: Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Süresi
Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın Durumu (Schwenzer) ............................... 1471
Ek III: Belgeler (Schwenzer) ........................................................................................... 1473
Ek IV: Lahey Yeknesak Satım Hukuku Hükümleri(ULF/ULIS) ile CISG
Hükümlerinin Karşılaştırma Tablosu (Schwenzer) .......................................................... 1478
Ek V: INCOTERMS 2000 (Prof. Dr. Ercüment Erdem) ...............................................1480
Ek VI: UNIDROIT Uluslar arası Ticari Sözleşme Prensipleri 2004 (Schwenzer) .......... 1536
Kaynakça (Schwenzer) ................................................................................................... 1572

Benzer belgeler