Nisan 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız

Transkript

Nisan 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız
05 NİSAN 2016
ÜÇÜNCÜ DÖNEM-DÖRDÜNCÜ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. ve 2. OTURUM
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ
Yunusemre Belediye Meclisinin 3. Toplantı yılı, Nisan ayı toplantısının 1.ve 2. Birleşimleri
05.04.2016 günü saat 18,00’da, Meclis Başkanı Dr.Mehmet ÇERÇİ Başkanlığında Manisa Yunusemre
Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
KARAR NO 65:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün
31.03.2016 tarih ve 65 sayılı yazısının tetkikinde;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan ve Belediye Meclisimizin
huzurunda okunan “Yunusemre Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporunun” uygun olduğuna oyçokluğu
(MHP ve CHP Grubu Red) ile karar verildi.
KARAR NO 66:
Sanayi Teknoloji ve Bilişim Komisyonu Raporu okundu;
Komisyonumuz bu ayki çalışmasını C.B.Ü.Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin de katılımı
ile Organize Sanayi Bölgemizde bulunan Enerji Elektrik Üretim AŞ. nin işlettiği Doğalgaz Çevirim
Santraline gidildi.
Santralin Kapasitesi:
Elektrik Üretim Kapasitesi:160 MW,Yıllık Üretim Kapasitesi:1.280.000 MWh,Buhar Üretim
Kapasitesi:150 ton/saat,Sıcak Su Üretim Kapasitesi:15 MW(90-70 derece),Gaz Motoru:7 adet,Gaz
türbini: 3 adet,Buhar türbini:1 adet,Saatlik doğal gaz tüketimi:35.000 SM küp/saat,Faaliyete başlama
tarihi:31.08.200,Çalışan personel sayısı:49
Santral Manisa Organize Sanayinin ihtiyacı olan enerjinin fazlasını üretmektedir. Üretim
fazlasını ulusal sisteme vermektedir.
Enerji üretimin dışında
A-Egzoz gazından elde edilen sıcak hava ambalaj sanayinde kullanılmaktadır.
B-Motor soğutma suyu ve yeraltından çekilen su ile ısıtmada kullanılan sıcak su ile buhar elde
edilmektedir. Santral ısıtmada kullandığı su ve buhar ile şehrin ısıtılmasında veya TOKİ alanı gibi bir
alanın ısıtılmasının bu santral vasıtası ile gerçekleşebileceği, santral üretim kapasitesi 16.000 evin
elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu, oluşacak taleple üretim kapasitesi artırılabileceği
belirtilmiştir. Örnek olarak;
Santral saatte 100 ton su kullanmaktadır:
Bu Günlük:2400 ton, Aylık:72.000 ton,Yıllık:864.000 ton yer altı suyu kullanmaktadır.
Bu santralden elde edilen enerjiyi; 2750 dönüm üzerine kurulmuş olan güneş enerji tarlaları ile
elde edilebileceği tespit edilmiştir. Santralin çalışmalarını Belediyemizin ilgili Müdürlüklerince
değerlendirilip, araştırılması ve ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımıza hizmetin sunulması için
gerekli çalışmaların yapılmasının uygun olacağı,yapılması düşünülen ortak projelerin programlanması
amacıyla, Komisyonumuzun çalışmalarına devam etmesi için yeniden görevlendirilmesinin uygun
olduğuna komisyon raporunun aynen kabulunü oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 67:
Sosyal Yardım Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyon Raporu okundu;
Komisyonumuz Örselli Mahallemize gitmiştir. Mahalleli bayanlarla yaptığı istişareler
neticesinde, hanımlarımızın istek ve talepleri tespit edilip aşağıda belirtilmiştir.
1- Mahalleli hanımlar geleneksel üretim metodları ile halı ve kilim dokuması
yaptıklarını, mahallelerinde sosyal güvenceli olarak çalışıp, halı dokumacılığını
geliştirilerek, satışlarının yapılabilmesi için Belediyemizden destek talep etmişlerdir.
2- Mahalleli hanımlar Yunusemre İlçemizi tam tanımak istediklerini bu amaçla
Belediyemiz tarafından İlçemizi tanıtacak bir gezi programı düzenlemesini talep
etmektedirler.
3- Belediyemizin kültür hizmetlerinden olan Çanakkale Gezisi çerçevesinde Mahalleli
Hanımlara yönelik Belediyemiz tarafından Çanakkale Gezisi düzenlenmesini talep
etmektedirler.
Mahalleli hanımlar Belediyemizden halıcılık dışında, meslek edindirme ve gelir getirecek
kurslar açılmasını talep etmektedirler.
1
Komisyonumuz Yuntdağının diğer Mahallelerinde ikamet eden hanımların istek ve taleplerini
yerinde incelemek için yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna komisyon raporunun aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 68:
Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyon Raporları
okundu;
Komisyonumuz; Evrenos, Karaali, Emlakdere Mahallelerine ve Çapaçarık Mevkiine
gitmiştir.Yaptığı çalışmalarda Mahallelerimizin eksiklikleri tespit edilip aşağıda belirtilmiştir.
Evrenos Mahallesi:
1. Nüfusu 650
2. Gençler ve çalışabilenler Sanayi alanında çalışmaktadır.
3. Tarımsal faaliyetleri: Bağ, Domates, Karpuz, Mısır yetiştirilmektedir.
4. Tarla bitkileri yetiştirmesi konusunda eğitim talep edilmektedir.
5. Muradiye’de bulunan okul ile mahalle arasındaki yolun bakım ve onarıma ihtiyacı vardır.
6. Mahallenin 3000 metre parke taşına ihtiyacı vardır.
7. Küçük Evrenos Sokağının içme suyu sıkıntısının giderilmesi istenilmektedir..
8. Hanımlara yönelik Belediyemizin kurslar açmasını, kışın ise Kuran öğrenmeye yönelik kurs
talepleri bulunmaktadır.
9. Yapılmakta olan çocuk oyun parkındaki eğimden dolayı su birikmesinin olduğu, zemin ve
yolda bozulmalara sebebiyet verdiğinden dolayı sorunun giderilmesini talep etmektedirler.
Karaali Mahallesi:
1. Nüfus 1000
2. Gençler Sanayi alanında çalışmaktadır.
3. Tarım alanı 6000 dönümdür.
4. Tarımsal faaliyetleri: Bağ, mısır, tahıl üretimi olup %80 dolayında tarım sigortası yapılıyor.
5. Kanalizasyona ihtiyaç vardır.
6. Anayola trafik işareti yada üst geçit talep edilmektedir.
Emlakdere-Çapaçarık Mahallesi:
1. Nüfus:780
2. Gençlerin %80 ni Sanayi alanında çalışmaktadır.
3. 2000 adet küçükbaş hayvan vardır.
4. Tarımsal faaliyetleri: Tahıl, zeytin, bağcılıktır.
5. Çapaçarık Yatırının etrafı bilhassa hafta sonları rağbet gördüğünden, çevresinin yeniden
düzenlenmesi istenilmektedir.
6. Mesire alanına halı saha talebi vardır.
7. Emlakdere Mahallesinin İmar ihtiyacı bulunmaktadır.
Komisyonlarımızın çevre mahallelerin istek ve taleplerini yerinde incelemek için yeniden
görevlendirilmesinin uygun olduğuna komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO 69:
İmar Komisyonu Raporu okundu;
Horozköy (Güzelyurt) Mahallesi 1916 ada 2 ve 3 nolu parsellerde Yunusemre Belediye
Meclisimizin 09.10.2015 tarih 198 sayılı Meclis Kararı gereğince A sınıfı karne grubuna sahip Şehir
Plancısına hazırlatılan İmar Planı Tadilat Dosyası ve Avan Projesi ile birlikte Belediyemiz, Arsa
Sahipleri ve Yüklenici arasında yapılacak olan “Protokolün ” inceleme çalışmalarının devam
etmesinden dolayı komisyonun yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna komisyon raporunun
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 70:
İmar Komisyonu Raporu okundu;
Yenimahalle 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında, İmar Durumu ve Parselasyon Planının
birlikte uygulaması sırasında karşılaşılan sorunların, komisyonumuzca belirlenen bölgelerde İmar
Planı Tadilatı yapılarak çözümlenmesi, İmar Planı Tadilatı ile çözümlenmeyecek kısımlarda ise 3194
Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri uyarınca işlem yapılarak çözümlenmesi hususunda
Dairesince işlem yapılmasının uygun olduğuna komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
2
KARAR NO 71:
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları okundu;
Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 223 sayılı kararı ile kabul edilen Meclis Kararında;
“Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan, Karaköy, Laleli, Horozköy ve Muradiye Pazar
yerleri için Pazarcılar ve Umumi Sebzeciler Odası ile Belediyemiz arasındaki “Pazaryeri Tahsis
Protokolünün” süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir.
Belediyemiz ile Pazarcılar ve Umumi Sebzeciler Odası arasında 2016 Yılı için düzenlenecek
olan “Pazaryerleri Tahsis Protokolünün” yenilenmesine, (2,60 TL/m2 ve Yeniden Değerlendirme
Oranı %5,58’den düşük olmamak şartıyla 2,75 TL/m2) olarak belirlenmesine, ilgili Oda ile her
türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.” denilmektedir.
İlgili kararda, sehven (2,75 TL/m2 KDV Dahil) olarak belirlenen ücretin, “Tezgah Başı
Ücreti (2,75 KDV Dahil)” olarak uygulanmasının uygun olduğuna komisyon raporunun aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 72:
Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyon Raporları okundu;
İlçemiz sınırları içerisinde isimleri ve sınırları belirlenmemiş olan tüm “Park Alanları” tespit
edilmiş olup öncelikli olarak 5(beş) adet Park Alanında sınır ve isim belirlemesi yapılmıştır.
Akmescit, Kaynak ve Merkezefendi Mahalleleri sınırları içerisinde İzmir Caddesi ve güneyinde
bulunan yeşil alan “Haydar Deresi Parkı”, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi arasında kalan yeşil
alan “8 Eylül Parkı”, 8 Eylül Caddesi ve Mimar Sinan Bulvarı arasında kalan yeşil alan “Malta
Parkı” olarak, Laleli ve 75. Yıl Mahalleleri sınırlarında bulunan ve Laleli Pazaryeri ile Mehmet Akif
Ersoy Caddesi arasında kalan yeşil alan “75. Yıl Parkı”, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve 19 Mayıs
Bulvarı arasında kalan yeşil alan ise ismini Kardeş İlçemiz olan Muğla Kavaklıdere ilçesinden alarak
“Kavaklıdere Parkı” olarak belirlenmiştir. Geri kalan parklar ile ilgili çalışmaların devam etmesi
nedeniyle komisyonların yeniden görevlendirilmesinin uygun olduğuna komisyon raporlarının aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 73:
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu ile İmar Komisyon Raporları okundu;
6360 Sayılı Kanun kapsamında Tüzel kişiliği sona eren ve aynı kanunla yeni kurulan
Belediyemize devredilen Mülga Muradiye Belediyesinden Valilik Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyon Kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Tapu Tescili yapılmış olan
ve üzerinde Muradiye Spor ve Kongre Merkezi bulunan 5495 parselin doğu sınırından komşu olan
5496 parsel numaralı taşınmazın, Belediyemiz yatırım programında yer alan Spor faaliyetleri
kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan Spor kulüpleri ile Belediyemiz spor faaliyetleri için
kullanılması planlanan 1(bir) adet Çim Futbol Sahası (soyunma odaları, büfe, tribün vb. ihtiyaçları ile
beraber) yapılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden Belediyemize
tahsis edilmesi ile ilgili talepte bulunulmasının uygun olduğuna komisyon raporlarının aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 74:
İmar Komisyon Raporu okundu;
Belediye Meclisimizin 01/12/2015 tarihli toplantısında alınan 215 sayılı Meclis Kararına
istinaden Spil Mahallesi 3227 ada 1 parselde bulunan “Cami Alanı” ve çevresindeki “Yeşil Alan”da A
sınıfı karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılan UİP-9957,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. ve 26. maddeleri ve
3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca incelenmiş olup İmar Planı Değişikliğinin uygun
olduğuna komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3
KARAR NO 75:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 358 sayılı yazısının tetkikinde;
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9.
ve 11. Maddeleri gereğince,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan (II) Sayılı Boş
Memur Kadro Değişikliği Cetveli ile (III) Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulünün
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 76:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 359 sayılı yazısının tetkikinde;
5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Belediyemiz Norm
Kadromuza uygun olarak münhal bulunan 5.Dereceli Mühendis Kadrolarına karşılık olmak üzere 1
(bir) adet İnşaat Mühendisi, 1(bir) adet Çevre Mühendisi, 5.Dereceli Tekniker Kadrolarına karşılık
olmak üzere 2(iki) adet Tekniker ve 5.Dereceli Peyzaj Mimarı Kadrosuna karşılık olmak üzere 1(bir)
adet Peyzaj Mimarı olmak üzere toplam 5(beş) personelin Sözleşmeli Personel olarak
çalıştırılmasına,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarihli 3 sıra nolu
Genelgesinnin eki (1) sayılı cetvele göre “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarın” öğrenim
mezuniyeti 10 yıla kadar olanlara %80, 10 yıldan fazla olanlara %90 net ücret ödenmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 77:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
31.03.2016 tarih ve 342 sayılı yazısının tetkikinde;
Ahmetli İlçesi Ulucami Mahallesi Köroğlu Caddesinde bulunan “Yunusemre
Parkının” İlçe halkının ihtiyaçlarını karşılayamamasından ve Ahmetli Belediyesinin bütçe
imkânlarının yetersiz olması nedeniyle söz konusu parkın Belediyemiz tarafından gerekli bakım ve
onarım işlerinin yapılmasının uygun olduğuna oyçokluğu ile (MHP ve CHP Gurubu Çekimser)
karar verildi.
KARAR NO 78:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Zabıta Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve
95 sayılı yazısının tetkikinde;
5188 Sayılı Kanun gereğince; Belediyemiz bünyesinde Kaynak Mahallesi 4000 Sokak No:5/1
adresinde yeni hizmete açılan “Yunusemre Kültür Merkezi Sosyal Tesislerinde” Özel Güvenlik
Hizmetinin yürütülebilmesi amacıyla 3(üç) Güvenlik Görevlisi çalıştırılabilmesi için “ Özel Güvenlik
İzin Belgesinin” alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 79:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30.03.2016 tarih ve 136 sayılı yazısının tetkikinde;
Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin yapılan tetkikinde bazı program ve harcama
kalemlerinin yıl sonuna kadar yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36 ve 38.maddelerine istinaden,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün:
46.45.21.35.08.2.0.00.5.03.6.2.01 Tan.Ağır.Tör. Fuar, Org.Gid.
200.000,00
Yukarıda belirtilen ödeneklerden alınarak, Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin;
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün:
46.45.21.26.01.9.9.00.5.03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri
100.000,00
46.45.21.26.01.9.9.00.5.03.7.1.01 Büro ve İşy. Mal ve Malz.Alımları
25.000,00
46.45.21.26.01.9.9.00.5.03.7.1.02 Büro ve İşy. Mak.ve Teçhz.Alımları
75.000,00
200.000,00
TOPLAM
4
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden 200.000,00TL.(İkiyüzbinTL) düşülerek, Halkla
İlişkiler
Müdürlüğünün
yukarıda
belirtilen
program
ve
harcama
kalemlerine
200.000,00TL.(İkiyüzbinTL) ödenek aktarılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 80:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih
ve 540 sayılı yazısının tetkikinde;
5393 Sayılı Kanunun 75/c. maddesi gereğince; Yunusemre İlçe sınırları içerisinde bulunan ova
yollarının yapım, bakım ve onarım işlerinin, Belediyemiz ve Şehzadeler Ziraat Odası ile ortaklaşa
düzenlenecek bir protokol ile yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 81:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 05.04.2016
tarih ve 166 sayılı yazısının tetkikinde;
5393 Sayılı Kanunun 85. maddesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu gereğince; 2016 model
Hidromek marka HMK 102 S ALPHA A5 model HMK102SGE2590942 şasi nolu bir adet Kazıcı
Yükleyici İş Makinasının, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize şartsız olarak hibe
edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 82:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 05.04.2016
tarih ve 167 sayılı yazısının tetkikinde;
Temizlik İşleri Müdürlüğünün “Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli Hizmetleri
Alımı” ihalesinin süresi 01.05.2016 tarihinde sona ereceğinden, 5393 Sayılı Kanunun 67.maddesi
hükümlerine göre yeni yapılacak ihalenin 31.12.2017 tarihine kadar (20 Ay) yapılmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 83:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Fen İşleri Müdürlüğünün 05.04.2016 tarih
ve 571 sayılı yazısının tetkikinde;
Fen İşleri Müdürlüğünün personel ve araç kiralama ihtiyacının giderilebilmesi için yapılacak
olan “Hizmet Alımı ve Araç Kiralama” ihalesinin, 5393 Sayılı Kanunun 67.maddesi hükümlerine
göre 31.12.2017 tarihine kadar (19 Ay) yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 84:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
05.04.2016 tarih ve 172 sayılı yazısının tetkikinde;
Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait Bütçesi Belediyemiz Meclisinin 2015 Ekim ayı
toplantısında 102.000.000,00TL(yüzikimilyonTL) gelir ve gider olarak kabul edilmiş olup, 01.01.2016
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Belediyemizin 19.08.2015 tarih ve 52819484/57040438/794/5778 sayılı yazıları ile 6306
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında 31.05.2015 tarihli
ve29372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğüe giren 2015/7561 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca ilan edilen ve İlçemiz sınırları içerisindedeki Lalapaşa ve Mutlu Mahallerinde bulunan
yaklaşık 10.81 hektarlık Riskli Alanlar ile 01.06.2015 tarihli 29373 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürülüğe giren 2015/7599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ilan edilen İlçemiz
Laleli ve Mesir Mahallerinde bulunan yaklaşık 69,34 hektarlık Risli alanda yapılacak olan plan, proje,
iş,
işlem
ve
uygulamalarda
kullanılmak
üzere
toplam
2.824.811.39
TL
(İkimilyonsekizyüzyirmidörtbinsekizyüzonbirTL.otuzdokuzKR.) + KDV dahil 3.333.277.44 TL
(ÜçmilyonüçyüzotuzüçbinikiyüzyetmişyediTL.KırkdörtKR.) kaynak tahsis edildiği anlaşılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
05.10.2015 ve 86447542/506.01-E.9739 sayılı yazıları ile Belediyemize tahsis edilen toplam
3.333.277.44 TL. (ÜçmilyonüçyüzotuzüçbinikiyüzyetmişyediTL.KırkdörtKR.) 2016 Mali Yılı
Bütçesi gelir ve gider kaydedilebilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.
maddesi hükmü uyarınca aşağıda bulunan bütçe sınıflandırmasında belirtilen ödeneklere karşılarında
gösterilen miktarlarda;
5
Ek Ödenek ve Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin;
04 5 1 01
Genel Bütçe İdarelerinden Alınan Proje Yardımları
3.333.277.44 TL
TOPLAM
3.333.277.44 TL
46 45 21 30
06 8 8 00
8
06 03 02 02
Plan Proje Alımları
3.333.277,44 TL
TOPLAM
3.333.277.44 TL
(ÜçmilyonüçyüzotuzüçbinikiyüzyetmişyediTLkırkdörtKR)’
nin
gelir
ve
gider
kaydedilerek Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesinin uygun olduğuna
oyçokluğu (MHP Grubu Çekimser) ile karar verildi.
KARAR NO 85:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Gürkan KOYUNCU, Veli DOĞDU, M. Arif ALKAN,
Bahri KÜÇÜKOĞULLARI,
Hüseyin ALP'i
Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu 1 (bir) yıl
süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 86:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Can MERCÜL, İsmail KADIOĞLU, Gürkan KOYUNCU, Mehmet
PALABIYIK,
Burak YURGA’yı
İmar Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu 1 (bir) yıl süre ile
5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 87:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
M.Arif ALKAN, Cemal AKAR, Taner ÇİÇEK,Mehmet GÜZGÜLÜ,
İ.Ethem
MUTAF’ı
Gençlik,Spor ve Eğitim Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama
sonucu 1 (bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 88:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Taner ÇİÇEK, Eşref ÇAĞLIYAN, Mustafa UYUMAZ,Bahri KÜÇÜKOĞULLARI,
İ.Ethem MUTAF’ı
Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu 1 (bir)
yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 89:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Şule UYGUR, Ozan OTÇUOĞLU, Mustafa UYUMAZ,Seher BAYDAR, Hüseyin
KÖROĞLU’nun
Sosyal,Yardım,Yaşlı,Engelli,Çocuk,Kadın Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan
açık oylama sonucu 1 (bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO 90:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Mustafa GÜRLER, Mustafa UYUMAZ, Mehmet ARİK,Seher BAYDAR, Hüseyin ALP’i
Kırsal Bölge,Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri
yapılan açık oylama sonucu 1 (bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
6
KARAR NO 91:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Necip DENKTAŞ, Mustafa GÜRLER, Ozan OTÇUOĞLU,Hüseyin KÖROĞLU,
Gültekin AŞÇI’yı
Kültür ve Sosyal İşler Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu
1 (bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 92:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Ramis ŞİYAK, Mehmet ARİK, Eşref ÇAĞLIYAN,Mehmet GÜZGÜLÜ, Serkan
ÖNGİDER’i
İdari ve Hukuk İşleri Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu 1
(bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 93:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
Can MERCÜL, Cemal AKAR, Ahmet KARAKAŞ,Mehmet PALABIYIK, Burak
YURGA’yı
Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama sonucu 1
(bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 94:
Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL ve Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile görev
yapmak üzere Meclis Üyelerinden;
İsmail KADIOĞLU,
Necip DENKTAŞ,
Veli DOĞDU,
Gültekin AŞÇI,
Serkan ÖNGİDER’i
Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyon üyeliğine aday gösterdikleri yapılan açık oylama
sonucu 1 (bir) yıl süre ile 5 (beş) üyenin seçilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO 95:
Belediye Meclis Üyesi Can MERCÜL'ün Belediye Meclis Başkanlığına verdiği sözlü
önergede Meclis I. Başkan Vekilliği için Veli DOĞDU'yu, Meclis II. Başkan Vekilliği için İsmail
KADIOĞLU' nu aday gösterdiği görülerek, yapılacak ilk Mahallî İdareler seçimlerine kadar görev
yapacak Meclis I. Başkan ve II. Başkan Vekillerinin belirlenmesi hususunda karar alınmasının talep
edildiği anlaşıldığından;
Meclis I. Başkan Vekilliği seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
Veli DOĞDU 20 oy
Boş
10 oy olmak üzere oyçokluğu ile Meclis I. Başkan Vekilliğine Veli DOĞDU' nun;
Meclis II. Başkan Vekilliği seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
İsmail KADIOĞLU
20 oy
Boş
7 oy
Geçersiz
2 oy olmak üzere oyçokluğu ile Meclis II. Başkan Vekilliğine İsmail
KADIOĞLU' nun yapılacak ilk Mahallî İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine
karar verildi.
7
KARAR NO 96:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016
tarih ve 72 sayılı yazısının tetkikinde;
Belediyemiz Encümen üyelerinin görev süresi sona erdiğinden (1) yıl süre ile görev yapacak
Belediye Encümeni seçimi için Belediye Meclis üyesi Can MERCÜL'ün Belediye Meclis
Başkanlığına verdiği sözlü önergede, Cemal AKAR, Mustafa GÜRLER ve Ozan OTÇUOĞLU'nu
Belediye Encümen üyeliğine aday gösterdiği görülerek, bu konuda karar alınmasının talep edildiği
anlaşıldığından;
3 (üç) Encümen Üyesi seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
CemalAKAR
17 oy,
Mustafa GÜRLER
17 oy,
Ozan OTÇUOĞLU
17 oy
Boş
9 oy,
Geçersiz
2 oy alarak,1 (bir) yıl süre ile 3(üç) Encümen üyesinin,
Cemal AKAR, Mehmet GÜRLER ve Ozan OTÇUOĞLU olarak seçilmelerinin uygun olduğuna
oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO 97:
Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016
tarih ve 71 sayılı yazısının tetkikinde;
Belediye Meclis Üyesi Can MERCÜL'ün Belediye Meclis Başkanlığına verdiği sözlü
önergede Meclis 2(iki) Asil Katip Üyeliği için M.Arif ALKAN ile Taner ÇİÇEK'i, Meclis 2(iki)
Yedek Katip Üyeliği için Burak YURGA ile Faruk TÜRKOĞLU’nu aday gösterdiği görülerek,
yapılacak ilk Mahallî İdareler seçimlerine kadar görev yapacak Meclis 2 Asil, 2 Yedek Katip
Üyelerinin belirlenmesi hususunda karar alınmasının talep edildiği anlaşıldığından;
Meclis 2 Asil Katip Üye seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
M.Arif ALKAN
15 oy,
Taner ÇİÇEK
15 oy,
Boş
7 oy,
Geçersiz
2 oy, olmak üzere, oyçokluğu ile Meclis 2 Asil Katip
Üyeliğine M. Arif ALKAN ve Taner ÇİÇEK' in;
Meclis 2 Yedek Katip Üye seçimi için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu;
Burak YURGA
17 oy,
Faruk TÜRKOĞLU
17 oy,
Boş
6 oy,
Geçersiz
2 oy olmak üzere, oyçokluğu ile Meclis 2 Yedek Katip
Üyeliğine, Burak YURGA ve Faruk TÜRKOĞLU' nun yapılacak ilk Mahallî İdareler seçimlerine
kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
Dr.Mehmet ÇERÇİ
Meclis Başkanı
M. Arif ALKAN
Kâtip Üye
8
Taner ÇİÇEK
Kâtip Üye

Benzer belgeler

Mart 2015 Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız

Mart 2015 Meclis Karar Özetleri İçin Tıklayınız Yunusemre İlçesi, Tevfikiye Mahallesi 1188 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde bulunan taşınmazların UİP-9957,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar...

Detaylı

Mart 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız

Mart 2016 Meclis Karar Ozetleri için Tıklayınız Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon Raporları okundu; Muradiye Mahallesi 221 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Üniversite Alanı” kullanımında E: 0,40 Hmax: Serbest...

Detaylı

Edirne Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis

Edirne Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis 200.000,00TL.(İkiyüzbinTL) ödenek aktarılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 80: Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve...

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları

2015 Temmuz Ayı Meclis Kararları Belediyemize devredilen Mülga Muradiye Belediyesinden Valilik Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Tapu Tescili yapılmış olan ve üzerin...

Detaylı

83-03-07-2015

83-03-07-2015 KARAR NO 80: Başkanlık Makamından Meclisimize havale olunan, Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 540 sayılı yazısının tetkikinde; 5393 Sayılı Kanunun 75/c. maddesi gereğince; Yunusemre İlçe...

Detaylı