SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA

Transkript

SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 1
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Çapa, Mesut. “Balkan Savafl›’nda K›z›lay (Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti).” Osmanl›
Tarihi Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no:1 (1990).
SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA
Çapa, Mesut. “Balkan Savafl›’nda K›z›lay (Osmanl› Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti.” OTAM,
no:1 (1990).
Ad›var, Adnan. “‹fl Meselesi.” Cumhuriyet, 21 Temmuz 1948.
Çapa, Mesut. “Osmanl› Hilâl-i Ahmer (K›z›lay) Cemiyeti.” Osmanl›. Ankara: Yeni
Akel, Baha. Fevkalade Zamanlar Ekonomisi ve ‹htikâr. ‹stanbul: Ak Ün Bas›mevi, 1942.
Türkiye Yay›nlar›, 1999.
Akol, Osman. “Sosyal Hizmetler Akademisi.” Cumhuriyet, 29 Aral›k 1961.
Çengelci, Ethem. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Ankara: Çocuk Esirgeme
Akol, Osman. “Sosyal Hizmetler Enstitüsü Ne Maksatlarla Kurulacak?” Cumhuriyet,
Kurumu, 1998.
25 Nisan 1958.
“Çocuk Meselesi-Cumhuriyetin XX’nci Y›l›nda.” ‹fl mecmuas› 1943 cildi. ‹stanbul, 1943.
Akol, Osman. “Sosyal Hizmetler Konusunda Lütfi K›rdar’la Konuflma.” Cumhuriyet,
Demirsoy, Seyfi. “Ord. Prof. Dr. G. Kessler.” Sosyal Siyaset Konferanslar›. ‹stanbul: ‹.Ü.
23 Ekim 1959.
‹ktisat Fakültesi, 1964.
Akol, Osman. “Sosyal Yard›m Fonu.” Cumhuriyet, 15 A¤ustos 1961.
“Emeklilik Manevi Bir Ölüm Olmamal›d›r!” Cumhuriyet, 7 Aral›k 1955.
Aksü¤ür, Haydar. “Verem Savafl Derne¤i.” Cumhuriyet, 21 May›s 1951.
Erdo¤an, Necmi. Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksullu¤unun Toplumsal Görünümleri.
Atabek, Erdal. “Hastanelerin Birlefltirilmesi.” Cumhuriyet, 9 Haziran 1967.
‹stanbul: Demokrasi Kitapl›¤›, 2002.
Aykan, Cevdet. “Sosyal Emniyet, Sosyal Adalet.” Cumhuriyet, 3 Mart 1959.
Ergin, Feridun. “Emekli Sand›¤›.” Cumhuriyet, 7 A¤ustos 1957.
Balkan, Neflecan ve Sungur Savran. Neoliberalizmin Tahribat›: Türkiye’de Ekonomi,
Ergin, Feridun. “Tekaüdlük Hakk›.” Cumhuriyet, 31 Temmuz 1948.
Toplum ve Cinsiyet. ‹stanbul: Metis, 2004.
Ergin, Osman Nuri. Türk fiehirlerinde ‹mâret Sistemi. ‹stanbul: Cumhuriyet Matbaas›,
Barkan, Ömer Lütfi. “fiehirlerin Teflekkül ve ‹nkiflaf Tarihi Bak›m›ndan Osmanl›
1939.
‹mparatorlu¤unda ‹mâret Sitelerinin Kurulufl ve ‹flleyifl Tarz›na Ait Araflt›rmalar.”
Ersel, Hasan. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1 ve 2. ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2003.
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, no:1-2 (1962-1963).
Ersoy, Bahri. “‹lham Kayna¤›m Kessler Hoca.” Sosyal Siyaset Konferanslar›. ‹stanbul: ‹.Ü.
Bilgili, Ahmet Emre ve ‹brahim Altan. Yoksulluk. ‹stanbul: Deniz Feneri Yay›nlar›, 2003.
‹ktisat Fakültesi, 1964.
“Bir Gecede Yap›lan Evler.” Cumhuriyet, 4 May›s 1947.
Ete, Muhlis. “Ordinaryüs Prof. Dr. Gerhard Kessler.” Sosyal Siyaset Konferanslar›. ‹stan-
Bu¤ra, Ayfle. “Ekonomik Kriz Karfl›s›nda Türkiye’nin Geleneksel Refah Rejimi.” Toplum
bul: ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi, 1964.
ve Bilim, no:89 (2001).
Ete, Muhlis. “Prof. Kessler’in Konferanslar› Münasebetiyle.” Çal›flma dergisi, no:2 (1945).
Bu¤ra, Ayfle and Ça¤lar Keyder. “New Poverty and the Changing Welfare Regime of
“Fevkalâde Hallerin Devam› Müddetince Memur ve Müstahdemlere Yap›lacak Yard›m
Turkey: Report Prepared for the United Nations Development Programme”, 2003.
Hakk›nda Kanun.” Resmî Gazete, 24 Haziran 1944.
Ça¤dafllaflma Sürecinde Toplum Merkezlerinin Yeri ve ‹fllevleri Sempozyumu. Ankara:
F›nd›ko¤lu, Ziyaeddin Fahri. “Türkiye’de ‹çtimai Siyaset.” Cumhuriyet, 23 Kas›m 1947.
Ça¤dafl Kad›n ve Gençlik Vakf›, 1999.
Fiflek, A. Gürhan, fierife Türcan Özsuca ve Mehmet Ali fiu¤le. Sosyal Sigortalar Kurumu
Çakmakl›, Kemal. Türkiye’de Sa¤l›k Hizmetlerinin Bütünlenmesinde “T›bbî Sosyal Hizmet”in
Tarihi 1946-1996. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu ve Tarih Vakf›, 1998.
Önemi. ‹stanbul: Sermet Matbaas›, 1976.
“Gaz Kokan Peynirler.” ‹ktisadî Yürüyüfl, no:11 (1940).
Çal›flkan, Ahmet. “Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalizasyonu Neden Gereklidir.” Cumhuriyet,
Genel Rapor 1999: Kamu ‹ktisadî Teflebbüsleri, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Fonlar, Di¤er
8 Ekim 1963.
Kurulufllar. ‹stanbul: TÜS‹AD.
Çanl›, Mehmet. “Eytam ‹daresi ve Sand›klar” (1851-1926). Türkler. Ankara: Yeni
Ginio, Eyal. “Kad›nlar, Yoksulluk ve 18. Yüzy›l Selanik’inde Hayatta Kalma Stratejileri.”
Türkiye Yay›nlar›, 2002.
Toplum ve Bilim, no:94 (2002).
408 409
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 3
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Konferanslar›, ‹stanbul, 1949.
Kessler, Gerhard ve Orhan Tuna. “Türkiye’de Çocuk.” ‹fl, no:34 (1943).
K›z›lay’›n Yüzy›ll›k Tarihçesi ve Çal›flmalar› (1868-1968): K›z›lay Yüzy›ld›r ‹nsanl›k
Hizmetinde. 1968.
Giritli, ‹smet. “‹flsizlik ve Devlet.” Cumhuriyet, 8 May›s 1962.
Koçak, Cemil. “Karneli Y›llar.” Tarih ve Toplum, no:25 (1986).
Göbelez, Selen. “The History of Social Services in Republican Turkey: Social Change,
Koraltürk, Murat. “Teavün Sand›klar›.” Türkiye Sendikac›l›k Ansiklopedisi. ‹stanbul: Kültür
Professionalism and Politics.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2003.
Bakanl›¤› ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf›, 1996.
Gökçe, Birsen. Memleketimizde Cumhuriyet Devrinde Kimsesiz Çocuklar Sorunu ile ‹lgili
Kunter, Nurullah. “Emeklilik Kanunu Tadili.” Cumhuriyet, 22 Haziran 1954.
Tutumun Sosyolojik Mukayeseli Tahlil ve ‹zah›. Ankara: T.C. Sa¤l›k Sosyal Yard›m Bakanl›¤›
Kunter, Nurullah. “Sosyal Yard›m Kurslar›.” Cumhuriyet, 24 Mart 1952.
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›, 1971.
Lordo¤lu, Kuvvet ve fiemsa Özar. Enformel Sektör ve Sosyal Güvenlik: Sorunlar ve
Göral, Özgür Sevgi. “The Child Question and Juvenile Delinquency During the Early
Perspektifler. ‹stanbul: Friedrich Ebert Stiftung, 1998.
Republican Era.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2003.
Makal, Ahmet. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Çal›flma ‹liflkileri: 1850-1920. Ankara: ‹mge
Güzel, Ali ve Ali R›za Okur. Sosyal Güvenlik Hukuku. ‹stanbul: Beta Bas›n Yay›n Da¤›t›m
Kitabevi, 1997.
Afi, 2004.
Makal, Ahmet. Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri: 1946-1963. Ankara:
Güzel, M. fiehmus. “‹smet ‹nönü, Sosyal Politika, Sendika ve Grev.” Yap›t, no:10
‹mge Kitabevi, 2002.
(1985).
Makal, Ahmet. “Türkiye’de Tek Parti Dönemi ve Korporatizm Tart›flmalar›.” Toplum ve
Güzel, fiehmus. “1940’larda ‹flgucünün (‹flçilerin) Özellikleri.” M. B. D., no:119 (1990).
Bilim, no:93 (2002).
Halil, Ahmed. “‹fl ve ‹flçi Bulma Teflkilat›.” Cumhuriyet, 20 May›s 1946.
Makal, Ahmet. Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri: 1920-1946. Ankara:
Halil, Ahmed. “‹flçi Sigortalar› Umumi Toplant›s›nda Var›lan Netice ve Verilen Kararlar.”
‹mge Kitabevi, 1999.
Cumhuriyet, 10 May›s 1948.
Makal, Ahmet. “XIX. Yüzy›l Sonlar›, XX. Yüzy›l Bafllar›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
Hirsch, Julius ve Halid ‹lteber. “Çocuklar›n ve Gençlerin Çal›flmalar› Hakk›nda
Çal›flma ‹liflkileri.” Osmanl›. Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, 1999.
H›fz›ss›hha Bak›m›ndan Düflünceler.” ‹fl, no:34 (1943).
Martal, Abdullah. “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Emeklilik ve Buna ‹liflkin ‹lk
“‹ktisadî Devlet Teflekkülleri Memurlar› Tekaüt Sand›¤› Hakk›nda Kanun.” Resmî Gazete,
Düzenlemeler.” Kebikeç, no:9 (2000).
25 May›s 1942.
Maruflu, Z. Selçuk. Sosyal Refah, Sosyal Güvenlik ve Planl› Dönemde Politikalar. Ankara:
Irmak, Sadi. “Sosyal Politika ve Çal›flma Davalar›m›z.” Çal›flma, no:3 (1946).
TC Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Sosyal Planlama Dairesi, 1975.
Ifl›k, O¤uz ve M. Melih P›narc›o¤lu. Nöbetlefle Yoksulluk: Sultanbeyli Örne¤i. ‹stanbul:
Metinsoy, Murat. “Wars Outside the War: The Social Impact of the Second Second
‹letiflim Yay›nlar›, 2001.
World War on Turkey.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
“Kahve ve Çay ‹nhisar› Kanunu.” Resmî Gazete, 25 May›s 1942.
Nacar, Can. “Working Class in Turkey During World War II Period: Between Social
Karabekir, Kâz›m. Ankara’da Savafl Rüzgârlar›: ‹kinci Dünya Savafl›. Editör: Faruk Özeren-
Policies and Everyday Experiences.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
gin. ‹stanbul: Emre Yay›nlar›, 2000.
Nadi, Nadir. “Fakire Ucuz Ev.” Cumhuriyet, 11 Mart 1950.
“Karne Sistemi.” ‹ktisadî Yürüyüfl, no:56 (1942).
Nadi, Nadir. “Ücretli Pazar Tatili.” Cumhuriyet, 18 Ocak 1951.
Kessler, Gerhard. “Kendi Hayat Yolum.” Sosyal Siyaset Konferanslar›. ‹.Ü. ‹ktisat
Nadi, Yunus. “En Büyük Mes’ele: Çocuk Mes’elesi.” Cumhuriyet, 8 Mart 1931.
Fakültesi, 1964.
Neyzi, Ali H. “Sigortac›l›k.” Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi. ‹stanbul: Tarih Vakf›,
Kessler, Gerhard. “Zonguldak ve Karabükteki Çal›flma fiartlar›.” ‹çtimaî Siyaset
1994.
410 411
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 5
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
bul: ‹stanbul Çocuk Vakf› Yay›nlar›, 1999.
Sebük, M. Ali. “Çocuk Himaye Müesseseleri.” Cumhuriyet, 29 Temmuz 1946.
“Sigorta Hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verilmiyor.” Cumhuriyet, 28 Haziran 1967.
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 (Uluslararas› Kat›l›ml›) Avrupa Birli¤i Sürecinde
Okay, Cüneyd. Bir Meflrutiyet Ayd›n›: Nüzhet Sabit, Hayat›-Kiflili¤i-Fikirleri. Ankara: Akça¤
Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikalar›. Editör ‹lhan Tomanbay. Ankara: Hacettepe Üniver-
Yay›nlar›, 2001.
sitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.
Okur, Yasemin. “Darüleytamlar.” yüksek lisans tezi, Ondokuz May›s Üniversitesi, 1996.
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 1960. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 1961.
Özbek, Nadir. “90 Y›ll›k Bir Hay›r Kurumu: Topkap› Fukaraperver Cemiyeti.” Tarih ve
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 1970. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 1971.
Toplum, no:180 (1998).
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 1980. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 1981.
Özbek, Nadir. “Osmanl›’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet.” Toplum ve Bilim,
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 1990. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 1991.
no:92 (2002).
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 2000. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 2001.
Özbek, Nadir. “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ‘Sosyal Yard›m’ Uygulamalar›: 1839-1918.”
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 2001. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 2002.
Toplum ve Bilim, no:83 (1999/2000).
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 2002. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 2003.
Özbek, Nadir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Sosyal Devlet: Siyaset, ‹ktidar ve Meflruiyet
SSK ‹statistik Y›ll›¤› 2003. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 2004.
(1876-1914). ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2002.
fiahin, Fatih. Sosyal Hizmet Uzmanlar›n›n Sosyal Refah Politikas› Süreçlerine Kat›l›m›.
Özbek, Nadir. “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Dilenciler ve Serseriler: 1750-1914.”
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Sosyal Devlet: Siyaset, ‹ktidar ve Meflruiyet (1876-1914). ‹stan-
fiahin, Zeynep. “Philanthropic Women’s NGOs as a Way of Participation in the Public
bul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2001.
Sphere: A Case of Women’s Education and the Culture Foundation.” M. A. Thesis,
Özdemir, Hikmet. Salg›n Hastal›klardan Ölümler: 1914-1918. ‹stanbul: Türk Tarih
Bo¤aziçi University, 2004.
Kurumu, 2005.
fiehsuvaro¤lu, Halûk. “‹çtimaî Yard›m.” Cumhuriyet, 23 Nisan 1962.
Özer, Sinem. “Turkey’s Experience with Microcredit: The New Governmental
fienses, Fikret. Küreselleflmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2001.
Strategy.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
TC Baflbakanl›k. Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara:
Özok, Nilay. “ ‘Social Development’ as a Governmental Strategy in the Southeastern
Baflbakanl›k Bas›mevi, 2005.
Anatolia Project (GAP).” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
Talas, Cahit. “2. Befl Y›ll›k Plân: Plân Sosyal Politika Yönü ile de Yetersiz Kalm›flt›r.”
Öztamur, P›nar. “Büyük Buhran ve Cumhuriyet Gazetesinde Yoksulluk Üzerine
Cumhuriyet, 14 Haziran 1967.
Söylemler 1929-1931.” Toplum ve Bilim, no:94 (2002).
Talas, Cahit. Türkiye’nin Aç›klamal› Sosyal Politika Tarihi. Ankara: Bilgi Yay›nevi, 1992.
Öztamur, P›nar. “Defining A Population: Women and Children in Early Republican
Taflç›o¤lu, M. “Fikir ‹flçileri ve Sosyal Sigortalar.” Cumhuriyet, 10 fiubat 1951.
Turkey, 1923-1950.” M. A. Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
Tekeli, Esat. “Bizde ‹flsizlik Sigortas›n›n Kurulmas› için Tetkikler.” Cumhuriyet, 22 Kas›m
Öztürk, Nazif. Türk Yenileflme Tarihi Çerçevesinde Vak›f Müessesesi. Ankara: Türkiye
1955.
Diyanet Vakf› Yay›nlar›, 1995.
Tekeli, Esat. “Emeklilik Kanununun ‹zah›.” Cumhuriyet, 9 Ekim 1949.
Sar›y›ld›z, Gülden. Hicaz Karantina Teflkilat›: 1865-1914. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Tekeli, Esat. “‹htiyarl›k ve Hastal›k Sigortalar› Hükümlerinde Son De¤ifliklikler.”
Bas›mevi, 1996.
Cumhuriyet, 11 fiubat 1957.
Savc›, Bahri. “Sosyal Devlet Üzerine.” Cumhuriyet, 1 Temmuz 1962.
Tekeli, Esat. “Sosyal Sigortalar›n Bütün Memleket Halk›na Teflmili.” Cumhuriyet, 2 Mart
Say›ta-Usta, Sevgi ve Mustafa-Ruhi fiirin. 1. ‹stanbul Çocuk Kurultay› Projeler Kitab›. ‹stan-
1955.
412 413
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 7
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yap›lanma: Sorunlar, Reform ‹htiyac›, Aray›fllar,
Çözüm Önerileri. ‹stanbul: TÜS‹AD, 1997.
Türkiye’de Bireysel Gelir Da¤›l›m› ve Yoksulluk: Avrupa Birli¤i ile Karfl›laflt›rma. ‹stanbul:
TÜS‹AD, 2000.
Tekeli, Esat. “Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulurken.” Cumhuriyet, 15 Temmuz 1959.
Türkiye’de Sosyal De¤iflme ve Sosyal Hizmetler-III. Millî Sosyal Hizmetler Konferans›
Temel, Mehmet. ‹flgal Y›llar›nda ‹stanbul’un Sosyal Durumu. Ankara: TC Kültür Bakanl›¤›
Raporu. Ankara: TC Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› Sosyal Hizmetler Genel
Yay›nlar›, 1998.
Müdürlü¤ü Yay›nlar›, 1968.
Temel, Mehmet. “Osmanl› Devleti’nin Son Döneminde Fuhufl ve Frengi ile Mücadele.”
Türkiye’nin F›rsat Penceresi: Demografik Dönüflüm ve ‹zdüflümleri. ‹stanbul: TÜS‹AD,
Türkler. Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, 2002.
1999.
Toprak, Zafer. “1909 Cemiyetler Kanunu.” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Türkiye K›z›lay Derne¤i ‹stanbul Aflocaklar›. ‹stanbul: Cemal Azmi Matbaas›, 1948.
Ansiklopedisi. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1985.
Türkiye K›z›lay Derne¤i: 73 Y›ll›k Hayat›, 1877-1949. Ankara, 1950.
Toprak, Zafer. “1909 Tatil-i Eflgal Kanunu Üzerine.” Toplum ve Bilim, no:13 (1981).
Umay, Fuat. “Himaye-i Etfal Cemiyeti Ne Yapt›?” Cumhuriyet, 21 Nisan 1930.
Toprak, Zafer. “Halkç›l›k ‹deolojisinin Oluflumu.” Atatürk Döneminin Ekonomik ve
Ünver, S. “I. Cihan Harbindeki Hilâl-› Ahmer Aflhaneleri.” K›z›lay dergisi, no:13-14
Toplumsal Sorunlar›. ‹stanbul, 1977.
(1964).
Toprak, Zafer. “II. Meflrutiyette Toplumsal Proje: Tesanüt, Meslek ve Milli ‹ktisat.”
Velidedeo¤lu, H›fz› Veldet. “Umumî Sa¤l›k ‹fllerimiz Hakk›nda Düflünceler.” Cumhuriyet,
Osmanl›. Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, 1999.
29 Mart 1947.
Toprak, Zafer. “Sosyal Politika Tarihimizin ‹lk Önlemler Paketi: Müessesât-› Sinaiyyede
Y›ld›r›m, Nuran. ‹stanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi. ‹stanbul: Darülaceze Vakf›
Çocuklar›n ve Kad›nlar›n Çal›flt›r›lmas› (1910).” Toplum ve Bilim, no:27 (1984).
Yay›nlar›, 1997.
Topuzo¤lu, ‹smail. “‹flçi Sa¤l›¤› ve Yeni ‹fl Kanunu.” Cumhuriyet, 6 Mart 1967.
Y›ld›r›m, Nuran. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sa¤l›k Uygulamalar›.”
Tuna, Orhan. “‹çtimai Siyasette Yeni Temayüller.” Çal›flma, no:2 (1945).
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1985.
Tuna, Orhan. “‹çtimai Siyasette Yeni Temayüller II.” Çal›flma, no:3 (1946).
Yoksulluk ve ‹flsizlikle Mücadele Kurultay›: 19 Ocak 2003. ‹stanbul: Alaz Yay›nc›l›k, 2003.
Tuna, Orhan. “Kessler Hocan›n Ölümü.” Sosyal Siyaset Konferanslar›. ‹stanbul: ‹.Ü. ‹ktisat
Yurttagüler, Laden. “Social Policies on Female Body in Turkey in the 1930s.” M. A.
Fakültesi, 1964.
Thesis, Bo¤aziçi University, 2004.
Tuna, Orhan. “Sosyal Siyaset Konferanslar›n›n Yirminci Y›l›.” Sosyal Siyaset Konferanslar›.
Yüksel, Hasan. Osmanl› Sosyal ve Ekonomik Hayat›nda Vak›flar›n Rolü (1585-1683).
‹stanbul: ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Yay›nlar›, 1969.
Sivas, 1998.
Tuna, Orhan. “Türkiye ve Baflka Yerde Sosyal Sigortalar.” Cumhuriyet, 10 Haziran 1963.
Zâdil, Ekmel. “Hocam Kessler Hakk›ndaki ‹htisaslar›m.” Sosyal Siyaset Konferanslar›.
Tuna, R›za. “‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü¤üne ‹liflkin Düflünceler.” ‹flveren, no:7
‹stanbul: ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi, 1964.
(1971).
Zâdil, Ekmel. “‹stanbulda Mesken Mes’eleleri ve Gecekondular.” ‹çtimaî Siyaset
Tutel, Eser. “1939’un Karartma Geceleri.” Popüler Tarih, no:37 (2003).
Konferanslar›, ‹stanbul 1949.
Tutel, Eser. “1940’ta Türkiye: ‘Müstesna Ülke’.” Popüler Tarih, no:39 (2003).
Tutel, Eser. “Tek Tip Ekmek Günleri.” Popüler Tarih, no:40 (2003).
Türel, Nihat. “Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik.” Cumhuriyet, 9 Kas›m 1964.
Türel, Nihat. “Sosyo Ekonomik Haklar ve Refah Devleti.” Cumhuriyet, 12 A¤ustos
1964.
414 415
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 9
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
D‹Z‹N
A
A
Abdülmecit 56
Abdülhamit 33, 36-41, 43, 58, 61, 63
aceze ve tev’em maafl› 34
Adalar ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti 145
Adalet Bakanl›¤› 191, 210
Adalet ve Kalk›nma Partisi 393
Adaman, Fikret 368
Adana ‹flçi Bar›nd›rma Yurdu 226
Ad›var, Adnan 90
Af Yasas› 322
A¤ao¤lu, Samet 248
Ahmet Refik Bey 57
Ahmet fiükrü Bey 76
Aile Dan›flma Merkezi 189
Aile Hizmetleri Merkezleri 194, 198
aile planlamas› 191, 192, 368
Ak Emeklilik 405
Akbal, Oktay 149
Akgül, Aziz 363
Akman, Nahit 146
Aktif ‹flgücü Programlar› Projesi 397
aktüeryal denge 283, 295, 296, 329, 331, 345
Alemdar gazetesi 136
Ali Pafla Tekkesi taamiyesi 32
Alman ‹çtimaî Siyaset Cemiyeti 165
Alman Sosyal Demokrat Partisi 117
Altan, ‹brahim 381
Alt›nc› Daire-i Belediye 58
Alt›nc› Daire-i Belediye Nisa Hastanesi 58
Amele Tekaüd Sand›¤› 117
Amele Birli¤i 74, 75, 120, 261, 305, 325, 331
Amerikan Yard›m Teflkilat› 170
Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Vakf› 368
Anadolu flirketi 72
Anadoluhisar› Muavenet-i Hayriye Cemiyeti 39
anal›k sigortas› 163, 228, 240, 245, 247, 292
Ankara Sigorta 72
Ankara Üniversitesi 159, 166, 169
Anne Çocuk E¤itim Vakf› 368
Ar›kan, Orhan 321
416 417
Arnavutköy Fukaraperver Cemiyeti 151
Asker Ailelerine Yard›mc› Han›mlar Cemiyeti 36
asgarî ücret 120, 133, 134, 347, 349, 358, 360
Assicurazioni Generali 72
assistance publique 61
aflevi 62, 66, 214
Afl› Enspektörlü¤ü 56
Atabek, Erdal 310
Aviva Emeklilik 394
Avrupa Birli¤i 169, 387, 388
B
B
Bab-› Âli 119
Ba¤-Kur 169, 252, 281, 282, 290, 297, 298, 301, 304-306, 308, 315-323, 325, 330,
347-349, 352, 358
Bahriye Merkez Hastanesi 58
Bak›rköy Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti 145
Bakkallar Birli¤i 150
Bakteriyolojihane-i Osmanî 52, 56
Balkan Savafllar› 62, 69, 76, 80
Balta, Tahsin Bekir 166
Barkan, Ömer Lütfi 64-66
Bas›n ‹fl Kanunu 133, 278
Baflak Emeklilik 394, 398
Bekir, Tahsin 166
Berrî ve Bahrî Umûm Mütekâidîn ve Eytâm ve Erâmil-i Askariye Teavün ve Tesahüb
Cemiyeti 74
Befliktafl Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
Beykoz Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
Beykoz ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti 49
Beylerbeyi Yoksullara Yard›m Cemiyeti 151
Beynelmilel ‹fl Konferans› 164
Beyo¤lu Fukaraperver Cemiyeti 63, 151
Beyo¤lu Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
Beveridge Plan› 162, 143, 225
bireysel emeklilik 325, 344, 393-397, 402, 405-407
Birinci Dünya Savafl› 164, 165, 377
Birinci Kalk›nma Plan› 277, 285, 297
Birleflmifl Milletler 181
Birleflmifl Milletler Sosyal Hizmet Program› 191
Bismarck 117, 162, 176
Borçlar Kanunu 125
Bu¤ra, Ayfle 369, 386
Bursa gazetesi 182
Bursa Merinos Fabrikas› 179
Bursa Mütekaüd Zâbitân Teavün Cemiyeti 74
Büyük Buhran 126
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 11
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
C
C
Cans›z, Tevfik 398
Cemil Efendi 69
Cemiyetler Kanunu 118, 160, 169
cenaze yard›m› 318
Cenevre Sözleflmesi 80
Cenevre Üniversitesi 159
Cibali Fukaraperver Cemiyeti 151
Cibali Tütün Fabrikas› 182
Cibali yang›n› 85
Cinsor, Mahir 146
Cumhuriyet Halk Partisi 123, 145
Ç
Ç
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i 368, 372
Ça¤layan Kasr› 78
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 191, 281, 290, 304, 325, 331, 394, 396
Çay, Emin 146
Çeltik Ekimi Kanunu 93
Çiçek Afl›s› Üretim Merkezi 56
çiçekle mücadele 56
Çocuk Esirgeme Kurumu 104, 109, 191, 200, 205, 208, 210, 213, 214, 218
Çocuk Gözetim ve ‹yilefltirme fiubesi 210
Çocuk Haftas› 106, 107, 109
çocuk ›slahevi 210
Çocuk Mahkemeleri 210
çocuk meselesi 89, 96, 103., 104, 159, 161
çocuk flefkat pulu 109
Çok Amaçl› Toplum Merkezleri 368
D
D
Da¤›tma Ofisi 149
Dahiliye Nezareti 33, 34, 36, 59, 76
Dahiliye ve S›hh›ye Nezareti 53, 59
Daire-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi 46
Darülaceze 32, 36-39, 47, 73, 98, 155, 187
darüleytam 76, 78
Darüleytam Müdiriyeti Umumiyesi 96
Darülfünûn-i Osmâni T›b Fakültesinde Müteflekkül Teavün ve Tasarruf Sand›¤› 74
Darülfünun Talebe Yurdu 114
Darülhayr-› Âli 36, 41, 43
darül›rza 38
418 419
Darülmuallimin 76
Demirel, Süleyman 294, 356
Deniz Feneri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i 372, 381-383, 385
Deniz-‹fl Kanunu 278
Dereli, Toker 168
Dervifl, Suad 136, 138, 139
Dersaadet Belediye Kanunu 34
Der’saadet Emval-i Eytam 49
Dersaadet-i ‹dare-i Belediyye Nizamnamesi 34
Dersaadet Tramvay fiirketi Yevmiyeli Müstahdemîne Mahsûs ‹htiyat ve Muavenet
Sand›klar› 74
Devlet ‹statistik Enstitüsü 319
Devlet Planlama Teflkilat› 293, 299, 356
Devlet Yat›r›m Bankas› 293
Devlet Ziraat ‹flletmeleri Kurulu 148
Dilaver Pafla Nizamnamesi 117
dilencilik 155
D‹SK 170, 179, 240, 267, 271, 275,
Do¤an Halk Sigorta 72
duâgû vezâifli¤i 62
dul ve yetim ayl›¤› 247, 251, 252, 255, 260
Dünya Bankas› 344, 345, 348, 354, 356, 357, 388, 393, 397, 403
Dünya Ekonomik Buhran› 151
Düyun-u Umumiye 70, 275
E
E
Ecevit, Bülent 160
ekmek sorunu 147
Elyorgun, Avni 355
EMEK-SEN 275
Emekli Sand›¤› 47, 74, 75, 169, 191, 251, 252-258, 260-263, 266-268, 275, 281, 282,
285, 287, 297, 301-304, 307, 316, 325-328, 330, 338, 339, 347-349, 352, 358, 365
EMEKL‹-SEN 275
Emeklilik Gözetim Merkezi 397, 398, 402, 406, 407
emeklilik sand›klar› 251
emeklilik sigortas› 261, 344, 348, 349
emeklilik sistemi 29, 45, 46, 52, 251, 325, 344-346, 348, 352, 354, 360, 393-395, 397,
399, 402, 405-407
emeklilik yafl› 281, 284, 295, 297, 299, 346-349, 393, 403
Emniyet Çocuk Bürosu 210
Eminönü Halkevi 160, 166, 234
Eminönü Kazas› ‹lkokullar›ndaki Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 59
Emraz-› ‹çtimaiyeyle Mücadele fiubesi 93
Emraz-› Zühreviye Nizamnamesi 58
Emval-i Eytam Nezareti 48, 49
Emvâl-i Ticariye Tahmil ve Tahliye Teavün Cemiyeti 74
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 13
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
enformel sektör 358, 359, 388
Ere¤li Havza-i Fahmiyyesi Maden Amelesi 74
Ere¤li Kömür Havzas› 74, 117, 120, 179, 180, 182
Erenköy Sanatoryumu 94
Ergani Bak›r ‹flletmesi 130, 174
Ergin, Feridun 256, 272
Erkan, Hüsnü 355
Erkmen, Hayrettin 239
Esad Tevfik Efendi 66
etfal-i metruke 39
EtiBank 175, 179, 180
evkaf hazinesi 32
Evkaf Nezareti 32, 62
evlad-› flüheda vergisi 76
Eytam ‹daresi 47, 49
Eytam Nezareti 48, 49, 51
eytam sand›klar› 47-49, 51
Eytam ve Eramil Bankas› 52
eytam ve eramil maafllar› 31
eytamhane 39
Eyüb Fakirleri Koruma Derne¤i 151
Eyüb ‹ttihat ve Terakki Kulubü 68
Eyüp Kazas› ‹lkokullar›ndaki Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
Eyüb Sultan ve Civar› Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyyesi 63
F
F
fak-fuk-fon 355, 361, 362, 364
Fatih ‹mareti 65
Feniks flirketi 72
Fethi Bey 123
F›nd›ko¤lu, Ziyaeddin Fahri 160-162, 164
Filibe Sanca¤› 33
Fiyat Kontrol Komisyonu 144
Fiyat Murakabe Heyeti 150
fukara maafllar› 32
fukaraperver cemiyetleri 63
G
G
Galata bankerleri 71
Galata Fukaraperver Cemiyeti 151
Galata sigortac›l›¤› 71
Galib Hakk› Bey 69
420 421
Galip, Reflit 159
Garb Linyitleri ‹flletmesi 132
gecekondulaflma sorunu 154
Gedikpafla Kad›nlar Hamam› 153
Gelen, Arif 212
Gemlik Sunî ‹pek Fabrikas› 178
Gençlik Hilâl-i Ahmeri 110
Gençlik ve Kültür Evleri 371
genel sa¤l›k sigortas› 291, 334, 344, 348, 349, 352, 361, 393,
göç 189, 191, 193, 194, 199, 210
Gökalp, Ziya 165
Göktürk, Hüseyin 146
göreli yoksulluk 370
Guleman fiark Kromlar› ‹flletmesi 130
Gureba-y› Müslimin Hastanesi 69
Gülhane T›p Tatbikat Mektebi ve Hastaneleri 58
gündüz bak›mevleri 191, 208, 213, 214
Güzel, Ali 207, 209
H
H
Hac› Mustafa Efendi 66
Hafta Tatili Kanunu 120
Hakk› Efendi 69
Haliç Vapurlar› fiirketi Muavenet-i T›bbiye ve Teavün Tekaüd Sand›¤› 74
halk sa¤l›¤› 29, 36, 52, 82, 89-91, 94, 100, 108, 125, 159, 208
Halk Da¤›tma Birlikleri 149
halkç›l›k 124
Hamidiye Etfal Hastanesi 36, 38, 40, 44, 58
Harem A¤alar Teavün Yurdu 74
Hariciye Nezareti Memurîn ve Müstahdemîn Teâvün Cemiyeti 74
Hastabak›c› Hemflire Okulu 113
hastal›k sigortas› 100, 240-241, 245, 304, 311, 312, 315, 291, 292
hayat sigortac›l›¤› 401
Haydarpafla Askerî Hastanesi 58
Haydarpafla Emraz-› Sariye Hastanesi 94
hayvan vergisi 143
Hazine-i Hassa Nezareti 43
Hazine-i Maliye-i Celile 33
Hersek Sanca¤› 32
Heybeliada Sanatoryumu 94
H›fz›ss›hha Enstitüsü 90
H›fz›ss›hha Komisyonu 58
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 79, 80, 82-84, 89, 107, 108, 111, 114
Hilâl-i Ahmer Han›mlar Darüss›naas› 36
himaye heyetleri 145
Himaye-i Etfal Cemiyeti 89, 103-105, 107-110, 189, 210
Hirsch, E. 170, 178, 237, 294, 297, 298
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 15
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Hudut S›hh›ye Müdiriyet-i Umumiyesi 53
Hudud ve Hicaz S›hh›ye Müdiriyet-i Umûmiyesi Tasarruf ve Teavün Sand›¤› 74
I
I
Irmak, Sadi 143, 170, 224, 225, 228, 229, 237
›rzahane 38, 39
Irz›k, Gürol 369
Istabl-› Âmire 46
‹
‹
‹afle Müflteflarl›¤› 144
‹brahim Pafla 39, 40
‹çki Düflman› 96
‹çtimaî Emniyet 167
içtimaî hastal›k 101
‹çtimaî Siyaset Konferanslar› 160, 161, 167, 169, 173, 178, 186
içtimaî yard›m 165, 186, 187
ihtikâr 147
ihtiyarl›k sigortas› 238, 241, 245, 247
‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› 202, 204
‹kinci Dünya Savafl› 47, 72, 89, 92, 93, 111, 114, 117, 118, 143, 145, 159, 169, 172,
183, 189, 210, 223, 225, 226, 342, 386
‹ktisad Derne¤i 165
iktisadî devlet teflekkülleri 174, 177, 180, 261
‹ktisadî Yürüyüfl 135
‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü 159, 160, 170
‹ktisat Vekâleti 120, 136
‹lmiye Sand›¤› 51
iltizam sistemi 45
‹mâlât-› Harbiye Teavün ve Sigorta Sand›¤› 74, 75
‹mâlât-› Harbiye Fabrikalar› 74
imaret 31, 62, 64-66
imdat heyetleri 111, 112, 114
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi 206, 207
‹nsan Sa¤l›¤› ve E¤itim Vakf› 368
‹smail Mahir Efendi 76
‹stanbul Barla Muavenet Yurdu 74
‹stanbul Cibali Tütün Rejisi 119
‹stanbul Çocuklar› Kurtarma Yurdu 171, 175
‹stanbul Et›bbâ Muhadenet ve Teavün Cemiyeti 74
‹stanbul Eytam Müdiriyeti 49
‹stanbul ‹l Hakem Kurulu 170
422 423
‹stanbul ‹lkokullar› Yard›m Birli¤i 145
‹stanbul ‹lkokullar›nda Okuyan Çocuklara Yard›m Cemiyeti 145
‹stanbul ‹flçi Tesanüd ve Teavün Cemiyeti 74
‹stanbul Liman ‹flletmeleri ‹nhisar› T. A. fi. Tasarruf ve Teavün Sand›¤› 74
‹stanbul Polis Umum Müdürlü¤ü 96
‹stanbul Sokak Çocuklar›n› Meslek Edindirme Merkezi 374, 391
‹stanbul fiehremaneti 76
‹stanbul Ticaret Lisesi 167
‹stanbul Ticaret Odas› 321
‹stanbul Tramvay fiirketi ‹flçileri Tesanüd ve Teavün Cemiyeti 74
‹stanbul Üniversitesi 143
‹stanbul Veremle Mücadele Cemiyeti 94, 114
‹stanbul Vilâyeti Dahilinde Zirâî Teavün Cemiyeti 74
‹stanbul Umum Sigorta 72
istihdam sorunu 128
‹fl dergisi 161, 171, 175
ifl hukuku 120, 133
‹fl ‹htilaflar› Hakem Kurulu 136
‹fl Kanunu 123, 124, 126, 128, 132-136, 163, 164, 166, 168, 223, 224, 226, 231, 232,
234, 240, 242, 244, 278, 284, 309, 317, 353
ifl kazalar› 182, 232, 292
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu 134, 163, 167,170, 205, 215, 226, 227, 230, 233, 234, 296,
358
‹fl ve ‹flçiler Bürosu 223
‹fl ve Çal›flma Kongresi 164, 166
iflçi dernekleri 118
‹flçi Enstitüsü 160
‹flçi Sigortalar› Kurumu 162, 163, 169, 170, 232, 236-240, 244, 280, 285, 286, 292,
294, 2974, 298, 308, 309
iflçi sigortas› 187, 241, 244, 247, 277, 280
‹flçi ve ‹flveren Sendikalar› Kanunu 228
iflsizlik sigortas› 154, 169, 202, 285, 291, 349-351, 358
‹ttihat ve Terakki 61, 68, 69, 76
‹zmir Veremle Mücadele Cemiyeti Hayriyesi 94
‹zmir Emraz-› Sariye Hastanesi 94
‹zmir Kasaba Demiryolu fiirketi 119
K
K
Kad›köy Kazas› ‹lkokullar›ndaki Çocuklara Yard›m Cemiyeti 146
kad›n konukevleri 198
Kad›n›n ‹nsan Haklar› Projesi 368
Kad›nlar Birli¤i 218
Kahve ve Çay ‹nhisar› Kanunu 148
kamu iktisadî teflebbüsleri 117, 174, 293, 320
Kanun-u Esasî 61
Kanser Enstitüsü 114
kapualt› has›lat› 33
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 17
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
Karabük Demir Çelik Fabrikalar› 175, 179, 180, 182
Karagümrük Yoksullara Yard›m Cemiyeti 151
karantina teflkilat› 52, 53
Karantina ve Hicaz s›hh›ye daireleri 59
Karay, Refik Halit 155
Kas›mpafla Yoksullara Yard›m Derne¤i 151
Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sanca¤› Frengi Mücadelesi Teflkilat› 58, 59
Katman, Nezih 146
kay›td›fl› istihdam 352-354
Kayseri Bez Fabrikas› 174
Kayseri Tekstil Fabrikas› 130
Kavala Tütün Rejisi 119
Keçiborlu Kükürtleri 179
Kemal Muhtar Bey 57
Kemal, Yusuf 165
kentleflme 154
Kesgeç, Özcan 303
Kessler, Gerhard 122, 159-163, 166, 167, 169, 170, 172, 173
Keyder, Ça¤lar 369
K›l›çdaro¤lu, Kemal 297, 334, 345
K›rdar, Lütfi 156, 215
K›smet-i Belediye Mahkemesi 48
K›z›lay 101, 108, 111-113, 115, 153, 196
K›z›lhaç Cemiyeti 79
Konya Ere¤li Bez Fabrikas› 178
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu 210
Köprülü, Fuat 248
Körler ve Sa¤›rlar Cemiyeti 218
Kuleli K›fllas› 53
Kurtulufl Fukaraperver Cemiyeti 151
Kültür Bakanl›¤› 191
L
L
Levanten bankerler 71
Leyden yaklafl›m› 370
lonca 74
Lordo¤lu, Kuvvet 353
lüks telgraf uygulamas› 109
M
M
Maadin Nizamnamesi 118
Maarif Nezareti 76
424 425
Maarif Salnamesi 43
maden iflçileri 229, 231, 249
Maden Tetkik Arama Enstitüsü 261
Mahallî Sosyal Hizmet Merkezi 196
Mahmut (II.) 45
Makal, Ahmet 132, 134
Malche, Albert 159
Maliye Bakanl›¤› 32, 33, 45, 181
Maliye Tasarruf ve Teavün Sand›¤› 74
maluliyet ayl›¤› 242, 254
malullük sigortas› 240, 242
Marko Pafla 56
Matbuat Cemiyeti Teavün Sand›¤› 74
Mazhar Osman 101, 102
mazûlîn maafl› 31
Meclis-i Emval-i Eytam 49
Meclis-i Mebusan 62
Meclis-i Muhasebe-i Maliye 46
Meclis-i Tahaffuz 53
Meclis-i Vükela 34
Meclis-i Umur-› Nafia 46
Meclis-i Umur-› S›hh›ye 53
Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye 80
Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiahane 56
Mekteb-i Mülkiye Mezunlar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti 74
Mekteb-i Sanayi 76
Mekteb-i Sultanî 76
Merkez Bankas› 181
Merkez H›fz›ss›hha Enstitüsü 90
mesken sorunu 162, 167, 174, 175, 178, 179
meslek hastal›klar› 284, 286, 292
Meslekî E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezleri 208
meflrutiyet dönemi 61-63, 66, 69, 73, 80
Midhat Pafla 43
mikrokredi uygulamalar› 354, 361, 363
Milletler Cemiyeti 164
Milletleraras› ‹fl Bürosu 164
Millî E¤itim Bakanl›¤› 191, 205, 215, 230
Millî Güvenlik Konseyi 214, 308
millî kalk›nma 194
Millî Koruma Kanunu 134, 144
Millî Savunma Bakanl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤› 307
Millî Prodüktivite Merkezi 172
Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi 72
Millî T›p Kongresi 92
Mondros Mütarekesi 78
Mösyö Pios 72
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 19
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
özel sermaye 344, 360, 371, 372
Özellefltirme Sosyal Destek Projesi 397
öznel yoksulluk 370
muhtâcîn maafl› 31-33, 36
muhtâcîn-i zürrâ 31
mutlak yoksulluk 370
Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye 53, 54, 58, 61, 62
Müstahdem Bürolar› 234
mütekaidin maafl defteri 45
N
N
Nadi, Yunus 106, 110
Nafiz Bey 69
narodnizm 177
Nasyonal Sosyalist Parti 163
Nazilli Bez Fabrikas› 130
Neosalvarsan 82
Nicolle serumu 58
Nisa Hastanesi 58
Niflanca Hamam› 153
nüfus meselesi 106
numune hastaneleri 90
O
O
Ohanes Pafla 165
Okuyan, Yaflar 281, 282, 350
Olgaç, Kemal 397
Ongunsu, Hamit 145
Onnik Mardirosyan Efendi 69
Ordu Yard›mlaflma Kurumu 285
Ortaköy Fukaraperver Cemiyeti 151
Ortaköy Osmanl› ‹ttihad ve Teavün Kulubü 74
Osman Nuri Eralp 57
Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti 57, 63, 66, 69
Osmanl›-Yunan Savafl› 80
Ö
Ö
Ödül, At›f 156
ölüm ayl›¤› 319
ölüm sigortas› 242, 245, 247, 261, 286, 292, 295, 315
Öncel, Fehmi 146
Öncü, Ayfle 369
Özal, Turgut 160
özel emeklilik sistemi 354, 397, 406, 407
özel sand›klar 304, 316, 336, 337
426 427
P
R
P
Paris Yüksek Muallim Mektebi 164
pediatri devrimi 40
Peker, Recep 124, 228
Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi 109
R
Rafael Asseo Bey 57
Reasürans Tekeli Kanunu 72
Reji 71
Resimli Ay 103
Röpke, Wilhelm 159
Rumeli Hisar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti 74
Rustav, Alexander 159, 177
S
S
Sad›k, Necmettin 166
sa¤l›k sand›klar› 100
sa¤l›k sigortas› 240, 284, 285, 291
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› 99, 191, 199, 214, 216
sakatl›k ve yafll›l›k sigortas› 117
salg›n hastal›klar 29, 52-54, 79, 81, 83, 90-92, 108, 114, 180, 182, 153
Samatya Yoksullara Yard›m Cemiyeti 152
Sancar, ‹lhami 156
Saraço¤lu, fiükrü 144
Sar›yer ‹lçesi Yoksullar› Koruma Yurdu 152
Sar›yer Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Saydam, Refik 90, 91, 144
Selanik Hastanesi 58
Sendikalar Kanunu 160
Server, Kâmil 56
S›hhat Almanak› 97, 98, 101, 102
S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti 89, 90, 94, 108, 114, 150, 189, 196, 216
S›hhî Sahifalar 102
S›hhiye Müzesi 59
S›hhiye Müdiriyet-i Umumiyesi 53, 54, 59
S›hhiye Nezareti 52, 59
S›tma Mücadele Komisyonu 92
Sigorta Dünyas› 397, 406
Sigorta Murakabe Kurulu 399
Sismond Bey 56
Sivas H›fz›ss›hha Müessesesi 95
Siyasî Partiler Kanunu 169
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 21
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
solidarizm 117, 123
Son Posta gazetesi 136
sosyal adalet 285
Sosyal Dayan›flma ve Teflvik Kanunu 200, 201
sosyal devlet 29, 36, 41, 143, 154, 190, 206, 207, 229, 279, 343, 354, 374
sosyal devletçilik 229
Sosyal Doku Projesi 374
sosyal güvenlik 29, 61, 74, 75, 89, 117, 143, 159, 223, 251, 281, 307-309, 315, 317,
325, 330, 332, 334, 336-338, 343-345, 348, 352-355, 358-361, 372, 386-390, 393,
394, 397, 405
Sosyal Güvenlik Reformu 348, 349, 355, 359
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 109, 208
Sosyal Hizmetler Akademisi 191, 195, 197
Sosyal Hizmetler Enstitüsü 190, 192, 195, 215, 217
sosyal hukuk devleti 191, 206
Sosyal-ifl Sendikas› 303
Sosyal Politika Forumu 369, 386
sosyal refah rejimi 343
sosyal sa¤l›k sigortas› 312
sosyal sigorta 117, 196, 230, 277, 280, 286, 297, 308, 317, 361
Sosyal Sigorta hastaneleri 305
Sosyal Sigortalar Kurumu 244, 278, 280, 286-288, 290, 308, 310-312, 315, 320, 325,
327, 333, 335-339
sosyal sigorta sand›klar› 307
Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yard›m Teflkilat› 206
Sosyal Siyaset Enstitüsü 172
Sosyal Siyaset Konferanslar› 160, 163, 167, 169, 178
sosyal siyaset kürsüleri 159, 172
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu 344, 355, 360, 365
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf› 362, 364, 368
sozialpolitik 172
Söylemezo¤lu, Galip Kemalî 146
suçlu çocuklar 210
Sunar, Kemal Sahir 135
Sümerbank 170, 174, 175
fi
fi
fiark Sigorta 72
fiark fiimendiferleri 74
fiehir Yat› Mektebi 78
flehremaneti 53, 54
fiehsuvaro¤lu, Halûk Y. 186
428 429
fieyh Sait Ayaklanmas› 125
fleyhülislam 48, 49, 51
fiirket-i Hayriye 74
fiiflli fiifa Yurdu 182
fioförler ve ‹flçileri Birli¤i 129
fiûra-y› Devlet 37, 80, 136, 263,
T
T
taban ayl›¤› 255
tahaffuzhane 52-54, 58
Takrir-i Sükûn Kanunu 125
Talas, Cahit 160, 169, 181, 202, 241, 387
talim-i sanayi 78
tam istihdam 343, 359, 387
Tarhan, Mümtaz 190
Tatil-i Eflgal Kanunu 118, 119
Teavün Sand›klar› 47, 73, 74
tehvin-i ihtiyacat 29, 36
tekaüd sand›klar› 30, 46, 47, 74
tekaüd maafl› 45
tekaüd ulufesi 45
tekaüddiye 45
Tekeli, Esat 195
Teksöz, Tuncay 346
Tekstil Örme ve Sanayi ‹flçileri Sendikas› 135
Tel, Ekrem 146
telkihhane 56
Telkih-i Cüderi Ameliyathanesi 56
Telkihhane-i Osmanî 56
Telkihhane-i fiahane 56
temettü vergisi 47
temyiz mahkemesi 263, 264
Tersane-i Âmire 46, 47
Teflvik-i Sanayi Kanunu 230
tev’em tertibi 34
Ticaret Vekâleti 149
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti 63, 67, 69, 71, 372, 374, 377-379
Topkap› ‹ttihat ve Terakki Kulubü 69
Toplum Merkezleri Projesi 365
toplumsal kalk›nma 194, 343
Toprak Mahsulleri Ofisi 143, 145
Toprak Mahsulleri Ofisi vergisi 143
toprak reformu 202, 203
Toprak, Zafer 176
Topuz, H›fz› 160
Trablusgarp Savafllar› 80
Trabzon Belediye Meclisi 34
CUM/KAYNAK-DIZIN
27/7/06
0:43
Page 23
CUMHUR‹YET TÜRK‹YES‹’NDE
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL P
OL‹T‹KALAR
tramvay iflçileri 170
Tuna, Orhan 160-162, 167, 170, 308
Tuncel, Ali R›za 146
Türel, Nihat 182
Türk Biçki Yurdu 36
Türk ‹flçisi gazetesi 167
Türkiye ‹çki Aleyhdar› Gençler Cemiyeti 96
Türk-‹fl Sendikas› 170, 298, 299, 350
Türk Kad›nlar Birli¤i 368
Türk Silahl› Kuvvetleri 307
Türk Tabipleri Birli¤i 310, 311
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› 368
Türkiye Genel Sigorta 326
Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf› 362
Türkiye ‹fl Bankas› 72
Türkiye K›z›lay Derne¤i 108
Türkiye Manifatura ve Tuhafiyeciler Müstahdemîn Teavün Cemiyeti 74
Türkiye Millî Sigorta 72
Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü 172
TÜS‹AD 316
Tütün ‹daresi 71
U
U
Ulusal Bayramlar ve Genel Tatilller Yasas› 126
Uluslararas› Çal›flma Örgütü 126, 168, 275, 368
Uluslararas› Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kurulufllar› Teflkilat› 397
Umay, Fuat 104, 109
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu 90, 91, 93, 94, 124, 126, 130, 180
Umur-› T›bbiye-i Mülkiye Meclisi 56
Umur-› S›hhiye ve Muavenet-i ‹çtimaiye Vekâleti 59
Uzuner, Ali R›za 321
Ü
ücretli hafta tatili 119
Ülkü 103
Üsküdar Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Üsküdar Yeni Mahalle Fukaraperver Derne¤i 152
Ü
V
V
vak›flar 31, 32, 62
Vak›f Emeklilik 394
Vak›flar Dergisi 64
430 431
Vakit gazetesi 136
vatandafll›k geliri 389
vatandafll›k hakk› 29, 369
Verem Savafl Derne¤i 114
Veremle Mücadele Cemiyeti 94, 114
Veremle Mücadele Dispanserleri Talimatnamesi 94
Vilayat Belediye Kanunu 34
Vilayet ‹dare-i S›hhiye Nizamnamesi 54
Vilayetler Kanunu 168
Y
Y
Yak›n ve Ortado¤u Çal›flma Enstitüsü 172
Yak›nflark Milletleri ‹fl Konferans› 166
Yalova Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Yang›n Sigortas› fiirketleri Birli¤i 72
Yard›m Sevenler Derne¤i 150, 156, 218
yafll› dayan›flma merkezleri 208
yafll›l›k ayl›¤› 323
yafll›l›k sigortas› 323, 346
Yener, Müfit 375
Yeni Mecmua 165
Yeni Türk Mecmuas› 103
Yeflil Hilâl Cemiyeti 96
yeflil kart 344, 352, 356, 357, 360, 361, 371
Yeflilköy Fukaraperver Cemiyeti 152
Yetim Mallar› ‹dare Meclisi 51
Yoksul Okul Çocuklar›na Yard›m Birli¤i 145
yoksullarevi 37
yol vergisi 143
Yücesoy, ‹brahim Sabri 146
Z
Z
Zadil, Ekmel 162
Zaim, Sabahaddin 160
Ziya Seyfullah Bey 57
Zonguldak Amele Birli¤i 74
zorunlu sigortal›l›k 315
zührevî hastal›klar 58, 59, 94, 96

Benzer belgeler

I. II. - Emeklilik Gözetim Merkezi

I. II. - Emeklilik Gözetim Merkezi II. CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI :............ 86

Detaylı

Türksat Kanal Listesi

Türksat Kanal Listesi Türksat 3A Türksat 2A Türksat 3A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 3A Türksat 2A Türksat 3A Türksat 2A Türksat 2A Türksat 3A Türksat 3A Türksat 3A Türksat 3A...

Detaylı