HAZiRAN 2016 MESLEKi ÇALISMA PROGRAMI

Yorumlar

Transkript

HAZiRAN 2016 MESLEKi ÇALISMA PROGRAMI
OKUL ONCESi EGiTiM 20-30 Haziran 2016 MESLEKi <;ALI~MA
PROGRAM!
BiRiNCi HAFTA
22.06.2016
~ar~amba
23.06.2016
4
09.00­
13.00
09.00­
13.00
4
24.06.2016
Cuma
Egitim
Gorevlileri
Dersler ve Yapiiacak Faaliyetleri
•
Tum
Ogretmenler
Tum
Ogretmenler
•
2015- 2016 Egitim Ogretim Y III Sene
Sonu Ogretmenler Kurulu Toplalitlsl.
IvIEB 2015-2019 Stratejik Plam'mn
ilgili b51umlerinin incelenmesi.
Slmflardaki materyal ve malzemelerden
2016-2017 Egitim-Ogretim donemi iyin
kullamlabilir olanlann aylrt edilmesi ve
slmfiar arasmda dengeli ~ekilde
dagItIlmasl.
t
09.00­
13.00
T1.im
Ogretmenler
09.00­
13.00
Tü
Per~einbe
4
Zamam
KatlbmcIlar
ne
21.06.2016
Sail
4
<;ab~ma
Okul Bahyesinin ayIk simf olarak
kullamlabilmesi iyin mekansal
duzenlemelere yonelik fikirlerin
olu;;turulmasl ( sanat merkezi, fen
merkezi, oyun merkezi vb.)·
Gerekli planlamanm yapllmasL
u.
20.06.2016
Pazartesi
Siiresi
(Saat)
rk
ka
Tarih
m
<;ab~ma
T1.im
Ogretmenler
09.00­
13.00
4
T1.im
Ogretmenler
3, 4,5 ya~ grubu z1.imre toplantllarl.
Egitim-Ogretim
Yill boyunca Kazamm
ilgili Mud1.ir
Yarrumclsl gostergelerine ula~abi1me durumlarmm
aporla~tl!l1maSl, geryekle~tirilemeyen
Z1.imre
kazantmlarla ilgili yOz1.im onerilerinin
Ba~kan1an
iuretilmesi.
!Stratejik plamn degerlendirilmesi
-Okul iyindeki Kayna~tlTma Egitimi
politikasmm gozden geyirilmesi
-Kayn~ttrma Egitimi yapIlan ogrencilerh
Rehber
ilgili degerlendirmelerin yapllmasl
Ogretmen
-Ozel Gereksinimli <;ocuklarla ilgili
(Gerekli
Animasyon Filmlerin izletilmesi
durumlarda
-Egitim-Ogretim YIlt suresince, yocuklara
RAMdestegi
yonelik yapIlan rehberlik yall~malarmm
almabilir.)
degerlendirilmesi.
1/10 iKiNci HAFTA
Tarih
c;ah~ma
c;ab~ma
Siiresi
Zamam
KatllimCl
Egitim
Gijrevlileri
Dersler ve YapIlacak Faaliyetleri
'lye Milli
27.06.2016
Pazartesi
4
09.00­
13.00
28.06.2016
4
TUrn
Ogretmenler
TUrn
Ogretmenler
Tum
Ogretmenler
m
c;ar~amba
4
09.00­
13.00
~ls:e Milli
Egitim
Mudurlillderi
lVeya okul
ImtidtirlUkleri
~arafmdan
4
09.00­
l3.00
Tü
Per~embe
1P1anlanacaktlr.
~ls:e Milli
Egitim
lMudtirlillderi Egitici film izleme, Mesleki ayldan
TUrn
Y orumlama ve Farkmdahk Olu~turma
veyaokul
Ogretmenler
Imudtirlukleri (Ornek filim listesinden ses:ilecek filim)
tarafmdan
planlanacaktlr.
rk
ka
30.06.2016
2016-2017 Egitim- Ogretim Ylhnda
90cuklar i9in duzenlenecek gezi
planlamasmda yer alacak bir alana,
ogretmenlerle birlikte ornek gezi
uygulamasl
u.
29.06.2016
ne
t
Sah
09.00­
13.00
Qocuk kiituphanesinde bulunrnasl gereke
Egitim
kitaplann kriterlerinin belirlenmesi.
Mtidtirlillderi Cocuklara yll boyunca okunacak
tarafmdan
kitaplarm tartl~Ilmasl ve kitap listesinin
planlanacaktu. hazlrlanrnasl.
tlyedeki burun Okul Oncesi ogretmenleriI
uygulamalanndaki iyi orneklerini
iIs:e Milli
Egitim
payla~malan
Mudtirlillderi AlternatifEgitimle ilgili bilgi payla~lml
arafmdan
(Montessori, Reggio Emilia, Waldorf,
planlanacaktlr. Emmi Pikler, Orman Okullarl vb. )
2/10 ILKOKUL 20-30 HAZIRAN 2016 MESLEKi CALISMA PROGRAMI
BiRiNciHAFTA
20.06.2016
Pazartesi
Siiresi
(Saat)
4
(;ab~ma
Zamam
Egitim
Gorevlileri
KatIbmcIlar
Tum
Ogretmenler
09.00­
13.00
-2015- 2016 Egitim Ggretim Ylh Sene
Sonu Ggretmenler Kurulu Toplantlsl.
-MEB 2015-2019 Stratejik Plam'mn
ilgili boliimlerinin incelenmesi.
trtim
(;ar~amba
Ggretmenler
4
09.00­
13.00
4
Ba~kanlarl
Tiim ogretmenler
09.00­
13.00
,
23.06.2016
09.00­
13.00
4
09.00­
13.00
4
Tü
24,06.2016
Cuma
Cab~ma
Tarih
Tiim
ogretmenler
rk
ka
Per~embe
Siiresi
(Saat)
(;al~ma
Zamam
28.06.2016
Sah
4
4
Gze1 Egitim konularmda yall~malar,
(BEP, hiperaktif ogrenciler, ozel egitim
gereksinimi olan birey vs.)
Okullarda geryekle~tirilen mevcut
projelerin degerlendirilmesi.
iKiNci HAFTA
KatIbmcIlar
09.00­
13.00
09.00­
13.00
Rehber
Ggretmenler
(Gerektiginde
RAM'dan
destek
almacaktrr. )
Proje ekibi
Tum
Ggretmenler
Tllin
Ggretmenler
27.06.2016
Pazartesi
Ggretim programI ve kazanlmlar
egitim ogretim )'III iyiude gewekle~tirilen
Sosya! ve KUlttirel Etkinliklerin
degerlendirilmesi
u.
22.06.2016
ilgili Mudtir
Yardlmclsl
~a smlfl ile 1,2,3 ve 4. Slmfiar ve bran§
Ziit:nre
dersleri Zumre toplantIlan
m
21.06.2016
Sab
Dersler ve YapIlacak Faaliyetleri
t
Tarih
ne
(;ab~ma
Egitim
Gorevlileri
Dersler ve YapIlacak Faaliyetleri
'lye Milli Egitim/Egitimin Gtincel Meseleleri
~udfulUklerikKfueselle~me, internet, Sosya!
lMedya,Fatih Projesi, EBA, TEOG vb)
yeya okul
~iidfulUkleri
Tiim
Ogretmenler
arafindan
1P1anlanacaktIr.
'lye Milli Egitim rgitimde Mesleki Geli~im ve Bir
.
B~ucu
Kitaplarl
(Ornek
.-..
cinin
Miidfuliikleri
!kitap listesi tizerinden tartl~Ilacaktlr.)
veyaokul
miidfuliikleri
3/10. arafmdan
planlanacaktlr.
~lye Milli Egitim Oncu Bir Egitimci Olarak
29.06.2016
<;ar§amba
09.00­
13.00
4
[MudfulUkleri
Tum ogretmenler rveya okul
INurettin Topyu ve Tfukiye'nin Maarif
iDavasl
~udfulUkleri
~afindan
[planlanacakt1r.
4
Tum ogretmenler
t
Per~embe
09.00­
13.00
ne
30.06.2016
Egitici film izleme ve mesleki ayldan
ilye Milli
Egitim
YOlumlama ve farkmdahk olu§turma (Omek film listesinden seyilecek film.)
MudfulUkleri
veya okul mudfulUkleri tarafmdan planlanacaktlr. Tü
rk
ka
m
u.
•
4/10 ORTAOKULLAR 20-30 HAZiRAN 2016 MESLEKi <;ALISMA PROGRAMI
BiRiNCiHAFTA
<;ah~ma
Tarih
20.06.2016
Pazartesi
Siiresi
(8aat)
(:ah~ma
Zamam
09.00-13.0(
4
KatIlImcIlar
Egitim
Gorevlileri
Dersier ve YapIlacak FaaIiyetieri
-2015- 2016 Egitim Ogretim YIlt 80nu
Tum
Ogretmenler
Ogretmenler Kurulu ToplantlSl.
-MEB 2015-2019 8tratejik Planl'nm
ilgili bolUmlerinin incelenmesi.
~lgili Mudiir
23.06.2016
Per~embe
TUm
Ogretmenler
4
09.00­
13.00
4
09.00­
13.00
4
. Ogretim Programl ve kazalllmlar
lEgitim Ogretim Ylh iyinde
geryekle~tirilen 80syal ve KUltiirel
IEtkinliklerin degerlendirilmesi
TUm
Ogretmenler
Rehber
Ogretmenler
(Gerelctiginde
RAM'dan
destek
ahnacaktlr. )
Tarih
27.06.2016
Pazartesi
Siiresi
(8aat)
4
<;ah~ma
Zamam
09.00­
13.00
Ozel Egitim konulal1nda yah~malar,
(BEP, hiperaktif ogrenciler, ozel
egitim gereksinimi olan birey vs.)
TEOG sonuylar1l1m degerlendirilmesi
ve akademik ba§arlYl arttuacak
hususlarm gOrU~Ulmesi.
Destekleme ve yeti§tirme kurslal1run
etldnliginin artmlmasl iyin
a11l1abilecek tedbirler.
TUm
Ogretmenler
I
<;alI~ma
ziimre toplanttlarl
t
o
Bran~
ne
p9.00-13.00
Tü
24.06.2016
Cuma
09.00-13.00
TUm
~ilmre
gretmenler lBa~kan1arl
u.
<;ar~amba
4
m
22.06.2016
Yardlmclsl
rk
ka
21.06.2016
Sah
iKiNci HAFTA
KatlhmcIlar
Egitim
Gorevlileri
ilye Milli Egitim
IMUdiirlUkleri
TUm
lVeya okul
Ogretmenler jrnudiirlUkleri
arafmdan
1P1anlanacaktrr.
Dersier ve Yapdacak FaaIiyetleri
IEgitimin GUncel Meseleleri
(Kiireselle~me, internet, 80syal Medya,
lFatih Projesi, EBA, Merkezi smavlar
tv·b.)
5/10 i
I
28.06.2016
Sall
4
29.06.2016
4
09.00­
13.00
~gitimde Mesleki Geli~im ve Bir
Egitimeinin Ba~ueu Kitaplan (Ornek
kitap listesi lizerinden tartl~llaeaktlf.)
Dneu Bir Egitimci Olarak
Nurettin Top<;u ve Turkiye'nin Maarif
Davasl
Egitiei film izleme ve mesleki a<;ldan
yommlama ve farkmdalIk olu~turma
(Ornek film listesinden se<;i1eeek
film.)
30.06.2016
09.00­
13.00
Tü
rk
ka
m
u.
Per~embe
4
ne
t
<;ar~amba
09.00­
13.00
il<;e Milli Egitim
MudfulUkleri
veya okul
Tum
mudfulukleri
Ogretmenler arafmdan
planlanaeaktIr.
l<;e Milli Egitim
Mudfulukleri
veya okul
Tum
mudfulukleri
Ogretmenler arafmdan
planlanaeaktlr.
il<;e Milli
Egitim
MudfulUkleri
veya okul
TUm
mudfulUkleri
Ogretmenler
tarafmdan
planlanaeaktlr.
6/10 ORTAOGRETiM KURUMLARINDA 20-30 HAZiRAN 2016 MESLEKi <;ALI~MA PROGRAMI BiRiNCi HAFTA
Cab~ma
Tarih
20.06.2016
~azartesi
Siiresi
(Saat)
4
<;ab~ma
Zamam
09.00­
13.00
KatIbmcIlar
Egitim
Gorevlileri
Dersler ve Yapdacak Faaliyetleri
-2015- 2016 Egitim 6gretim YIlt Sene
Sonu 6gretmenler Kurulu ToplantlsL
• MEB 2015-2019 Stratejik Plam'mn
ilgili balOmlerinin incelemnesL
Tum
6gretlnenler
ngili Mudur
C;ar~amba
23.06.2016
Per~embe
4
09.00­
13.00
09.00­
13.00
4
09.00­
13.00
Tü
24.06.2016
Cuma
4
t
ne
Ba~kanlan
Tum
Dgretmenler
2015- 2016 Egithn 6gretim YIlt Sene
Sonu Ziltm'e 6gre1menler Kurulu
Toplantlsl
Dgretim Programl ve kazammlar
Egitim 6gretim YIll i9inde
gergekle~tirilen Sosyal ve Kiiltiirel
Etkinliklerin degerlendirilmesi
u.
22,06.2016
09.00­
13.00
Yardlmclsl
ZOmre
m
Salt
4
TOm
Dgretmenler
TOm
Ogretmenler
rk
ka
~1.06.2016
Rehber
Ogretmenler
(Gerektiginde
RAM'dan
destek
ahnacaktu. )
Disiplinsiz Ogrencilere yanelik
Y akla~lmlar
YGS ve L YS sonm;lanmn
degerlendirilmesi ve akademik
ba~anYI arttrracak hususlarm
garu;;Ulmesi.
Destekleme ve yeti;;tirme kurslanrun
etkinliginin artmlmasI iyin
almabilecek tedbh'ler.
TOm
Ogretmenler
iKiNci HAFTA
<;ah~m
Tarih
27.06.2016
Pazartesi
<;ab~ma
KatIllmcdar
a Siiresi
Zamam
(Saat)
4
09.00­
13.00
TOm
6gretmenler
Egitim
Gorevlileri
'h;e Milli Egitim
Miidiirliilderi
veya okul
mudiirliikleri
arafindan
Dersler ve Yapdacak Faaliyetleri
Egitimin GOncel Meseleleri
(Kiireselle~me, Teknoloji, internet,
Sosyal Medya, Fatih Projesi, EBA,
Merkezi smavlar v.b.)
planlanacakttr.
7/10 28.06.2016
Sah
29.06.2016
09.00­
l3.00
4
09.00­
13.00
4
09.00­
13.00
30.06.201
6
u.
Per~embe
ne
t
<;ar~amba
4
lye Milli Egitim Egitimde Mesleki Geli~im ve Bir
MiidiirlUkleri
Egitimeinin Ba~ueu Kitaplan (Omek
veyaokul
kitap listesi tizerinden tartl~llaeaktrr.)
Tiim
mudiirli.ikleri
Ogretmenler ltarafmdan
tplanlanacaktlf.
~lye Milli Egitim Oneii Bir Egitimei Olarak
Nurettin TOP9U ve Tiirkiye'nin Maarif
iMiidiirlUkleri
iveya okul
!Davasl
fmiidiirli.ikleri
Tiim ogretmenler
tarafmdan
planlanaeaktu.
ilye Milli
Egitici film izleme ve mesleki ayldan
Egitim
yorumlama ve farkmdahk olw;;turma
MiidiirlUkleri
(Omek film listesinden seyilecek
veya okul
film.)
Tiim
miidiirlUkleri
ogretmenler
tarafmdan
planlanaeaktlr.
rk
ka
m
Okullarda ogrenci veli durumu ve gevre ~artlarma gore a~agldaki konulardan uzman
ogretmenler veya akademisyenler tarafmdan illilye bazmda seminer konularl i~lenebilir:
Tü
1. Liselerde ozel egitim uygulamalan (Ozel egitim slmfian, evde egitim, destek egitim
Odasl)
2. Teknoloji ve Madde baglmhhgl
3. Kariyer rehberligi(meslek se((imi, smav sistemi vb.)
4. Ergenlerde slmfyonetimi ve disiplin
5. Ergenlerle ileti~im
6. Ogrencilerin sosyal ve kti.ltiirel etkinliklere yonlendirilmesinirI ders ba~arlsma etldsi
7. Smav kayglSl
8. Okullardaki spor faaliyetlerinirI ogrencilere benimsetilmesi ve brat1!;lla~tllnla
9. Okulda ilk yardlm
10. Ogrencilere ((evre bilinci kazandmna
11. Olumlu ki~iler arasl i1i~kiler kazandlrma
12. Etkin sImf yonetimi etkin okul yonetimi
13. Degi~en okul rolleri (Okullarm halka ayllmasl, hayat boyu ogremne.)
14. Liderlik ve orgiit killtiirii
15. Orta ogretim okullarmda kriz yonetimi
16. ~iddetin nedenleri ve ~iddete kar~l almabilecek onlemler
17. Egitimde zaman yonetimi ve akademik ba~arl
18. Okul yevre giivenligi
8/10 ORNEK KiTAPLAR LisTESi
SN KiTABIN ADI
Nurettin Topyu
2 . . . Dogunun Bilgisi Batmm Bilimi
• Joseph Needham
Salman KHAN
JacquesRancier
3
4
DUnya Okulu: Egitimi Yeniden DU~Unmek
Cahil Hoca
5
Ogretmen
6
Medeniyet KopriisU: Be~ ~ehirli
7
8
9
i 10
11
Dergah
MAB
YKY
Metis
Altm Kitaplar
Kiiltiir ve Turizm
Bakanhgl
Frank Mccourt
Okulsuz Toplum
Beyaz Zambaklar Ulkesinde
air Egitim T asavvuru Olarak
Mahalle/Slbyan Mektepleri
<;ocuklar Neden Ba~arlslz Olur?
Merakh Zihinler (Bir <;ocuk Nastl Bir Bilim
insam Olur)
•Egitim Uzerine
~ule
IvanIllich
GrigoryPetrov
Hayat
Ismail Kara- Ali Birinci
Dergah
John Holt
Beyaz
Tiibitak
13 Kafa Karl~rran Kelimeler
Immanuel Kant
Rasim Ozdenoren
14 Emile
15 i Ezilenlerin Pedagojisi
J. J. Rousseau
PauloFreire
Iz
iz
YKY
16 Modern Diinyamn BunallIDl
17 Halkm Bilim Tarihi
u.
12
rk
ka
18 Hlzrrla Kirk Saat
19 KiiyUk Prens
i 20 Sofie'nin Diinyasl
21 Egitim - Genylik - Universite
22 Bir BUim Adammm RomanI
23 Universite (Bir Dekan An1atlyor)
Tü
24 Duygusal Zeka
25 Okul Slkmtlsl
26 insan ve insanlar
27 I KU9iik Agay'm Egitimi
28
B~anslzhgm
Olmadlgl Okul
29 Sosyal Bilimleri A9m
30 Bilim Kilisesi: Ozgiir Bir ToplUU1da Bilim
31 Biirokratlar
32 <;ocuk Dava1ll1z
ne
John Brockman
Rene Guenon
Clifford D. Conner
m
i
~vi
.YAZARI
TUrkiye'nin Maarif Davasl
t
1
Sezai Karakoy
Antoine De Saint-Exupery
AynntI
Hece
TUbitak
I
Dirili~
i
Hece
Pan
JosteinGaarder
Peyami Safa
Otuken
Ileti~im
OguzAtay
Henry Rosovsky
TUbitak
Varhk
Can
Evrim
Daniel Goleman
Daniel Pemac
<;igdem Kaglt~lba~l
Forrest Carter
William Glasser
Say
Beyaz
Gulbenkian Komisyonu
Metis
Paul Feyerabend
Erhan Bener
Kazlm Karabekir
Pmar
I
Everest
YKY
ORNEK FiLM LisTESi
1. ill Dil Bir Bavul
2. Billy Elliot
3. Koro / Les Choristes
4. Yerdeki YlldIzlar / Taare Zameen Par
5. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
6. Olii Ozanlar Demegi / Dead Poets Society
7. SIruf / Entre Les Murs (The Class)
8. Tepetaklak Nelson / Half Nelson
9. Carum Ogretmenim / Monsieur Lazhar
10. Sevgili Ogretmenim / Mr. Holland's Opus
11.3 Idiots
ne
t
12. Asya'rnn Kandillleri (Belgesel)
l3. Birinci SIruf / The First Grader
14. Siipermen'i Beklerken / Waiting For Superman
Tü
rk
ka
18. Kara (Black)
19. Ozgiirliik Yazarlan
20. Patch Adams
21. Kor Nokta
22. The Blindside
m
17. imparatoriar Kuliibii
u.
15. Olmak ve Sahip Olmak / Etre et Avoir / To Be and To Have
16. Can Dostum / Good Will Hunting

Benzer belgeler

mesleki çalışmalar (tüm okullara

mesleki çalışmalar (tüm okullara Slnrf Yiinetimi ve Akademik Baqarl: Stntf ydnetimi; derslerin iqleniqi siirecinde yaqanrlan sorunlar ve gd'ziim dnerileri, O$encilerin ilgisini arttrmak ve efitimdeki akademik baqarr d0zeyini yiiks...

Detaylı

yazı ve ekleri (5 sayfa)

yazı ve ekleri (5 sayfa) ve 22'nci maddesinin (d) bentlerine gore yaptIklan hareamalann toplam tutarIan; mal ahmlannm %8'i olan 162.219.291,- TL'ye, hizmet ahmlanmn %8'i olan' 261.693.690,­ ,TL'ye've yap1m i;;lerinin %8'i ...

Detaylı

Halicilikta Bitkisel Boya Kullaniminin Qnemi

Halicilikta Bitkisel Boya Kullaniminin Qnemi [Eyiiboglu ve ark 1983, Arl119841.

Detaylı

Mesleki Çalışmalar

Mesleki Çalışmalar Disiplinsiz Ogrencilere yanelik Y akla~lmlar

Detaylı