1 JAVASCRIPT`E G‹R‹fi 1 Javascript Kodlar›n› HTML

Transkript

1 JAVASCRIPT`E G‹R‹fi 1 Javascript Kodlar›n› HTML
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page vii
‹Ç‹NDEK‹LER
1 JAVASCRIPT’E G‹R‹fi
1
Javascript Kodlar›n› HTML Sayfas› ‹çerisine Eklemek
3
Kodlar Aras›na Aç›klama Sat›rlar› Eklemek
6
Kodlar›m›z› Eski Sürüm Taray›c›lardan Saklama
7
Sayfa Aç›l›fl›nda Javascript Kodlar›n›n Çal›flt›r›lmas›
8
2 JAVASCRIPT TEMELLER‹
De¤iflkenler
De¤iflken Tan›mlarken Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar
De¤iflkenlere De¤er Atamak
9
9
10
11
Veri Türleri
11
number
12
boolean
12
string
12
Diziler (Array)
13
undefined
13
null
14
Veri Türü Dönüflümleri
3 OPERATÖRLER
15
17
Atama Operatörleri
17
Aritmetiksel ‹fllemler ve String (+)
18
De¤er Artt›rma ve Azaltma Operatörleri
19
Karfl›laflt›rma Operatörleri
20
Mant›ksal Operatörler
21
Typeof Operatörü
22
fiarta Ba¤l› Komut Çal›flt›rma (Ternary Operatörü)
22
‹fllem Önceli¤i
23
Javascript ile Sayfaya HTML ‹çeri¤i Yazmak
24
‹ki Metin Aras›nda Boflluk B›rakma ve
Sayfa Ak›fl›n› Bir Alt Sat›ra ‹ndirme, Tafl›ma
26
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page viii
viii JAVASCRIPT
<body> Etiketleri ‹çerisine Javascipt Kodu Yazma
27
<Head> Etiketleri Aras›na ve <Body> Etiketleri ‹çinde Farkl›
Bölgelere Javascript Kodu Yazma
Karakter Katarlar›n›n Biçimlerini De¤ifltirme (String Metodlar›)
28
29
sub()
29
sup()
29
bold()
30
italics()
30
toLowerCase()
30
toUpperCase()
30
fontcolor()
30
fontsize()
31
strike(
31
charAt()
31
charCodeAt()
31
concat()
32
replace()
32
match()
32
slice()
32
indexof()
33
substring()
33
substring (baslangic,bitis)
33
substring (baslangic)
33
substr ()
33
4 D‹Z‹LER (ARRAY)
35
Dizi De¤iflkenine Eleman (De¤er) Girme
36
Dizi Tan›mlarken Boyutunu Belirleme
37
Dizi De¤iflkenleri ‹çindeki Elemanlara Ulaflma ve Elemanlar› De¤ifltirme 38
Dizi De¤iflkenlerine Eleman Eklemek, Silmek
40
‹ndeks Numaras› ile Diziye Eleman Eklemek
40
push()
40
unshift( )
41
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page ix
‹Ç‹NDEK‹LER ix
splice( )
42
Dizi Eleman›n› Silmek (Dizi ‹çinden Koparmak)
42
Diziye Eleman Eklemek
43
Ayn› Anda Diziden Eleman Silmek ve Eklemek
43
concat( )
45
pop( )
46
shift( )
46
delete Operatörü
47
Dizi De¤iflkenleri ‹çerisindeki Elemanlar› S›ralamak ‹çin
Kullan›lan Metodlar
48
sort( )
48
reverse ( )
51
Dizi De¤iflkenleri ‹çerisinde Eleman Aramak ‹çin
Kullan›lan Metodlar
indexOf ( ), lastindexOf ( )
51
51
Dizi De¤iflkenlerin ‹çindeki Nesnelerin Metinsel Veriye
Dönüflümü ile ‹lgili Metodlar
52
toString(), join()
52
Çok Boyutlu Diziler
53
5 KOfiUL ‹FADELER‹ VE DÖNGÜLER
55
Koflul ‹fadeleri
if ‹fadesi
if else Yap›s›
else if Yap›s›
switch ‹fadesi (Durum-Koflul)
Döngü ‹fadeleri
for Döngüsü
while Döngüsü
do..while Döngüsü
Döngülerde Kullan›lan Deyimler
break Deyimi
continue Deyimi
55
55
56
57
59
61
61
64
66
67
67
68
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page x
x JAVASCRIPT
6 FONKS‹YONLAR
71
Fonksiyon Tan›mlama
72
Fonksiyonlarda Geriye De¤er Döndürme
77
Recursive Fonksiyonlar
80
Haz›r Fonksiyonlar
81
eval()
isFinite()
isNaN( )
escape( ) ve unescape( )
parseint( ) ve parseFloat( )
String( ) ve Number( )
De¤iflkenlerin Geçerli Olduklar› Alan
81
83
83
83
84
85
86
7 OLAYLAR (EVENTS)
89
Eventhandler (Olay Yönlendiricileri)
89
onLoad, onUnLoad Olaylar›
90
onClick, onDbClik Olaylar›
onSubmit Olay›
onReset Olay›
onChange Olay›
onFocus Olay›
onBlur Olay›
onError, onAbort Olaylar›
onSelect Olay›
onResize Olay›
onKeyDown Olay›
onKeyPress Olay›
onKeyUp Olay›
onMouseDown Olay›
onMousemove Olay›
onMouseout Olay›
onMouseOver Olay›
onMouseUp Olay›
92
94
95
96
98
99
100
102
103
103
107
108
109
109
109
109
109
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xi
‹Ç‹NDEK‹LER xi
8 HATA DENET‹M‹
113
try-catch Hata Yakalama Bloklar›
113
try-catch -finally Yap›s›
115
throw
116
9 JAVASCRIPT NESNELER‹
119
Javascript Nesnesi Yaratmak
120
Nesne (Object) Yaratmak
120
Oluflturdu¤umuz Nesnelere Özellik Eklemek
121
Oluflturdu¤umuz Nesnelere Metod (Fonksiyon) Eklemek
123
Javascript Haz›r Nesneler
125
String Nesnesi
125
String Nesnesinin Metodlar›
Array Nesnesi
Boolean Nesnesi
Boolean Nesnesi Özellikleri
Boolean Nesnesi Metodlar›
Date Nesnesi
Date Nesnesinin Önemli Metodlar›
Number Nesnesi
125
126
126
126
127
127
127
134
Number Nesnesi Özellikleri
134
Number Nesnesi Metodlar›
Math Nesnesi
135
136
Math Nesnesi Metodlar›
136
10 DÜZENL‹ ‹FADELER (RegExp NESNES‹)
145
RegExp Nesnesi Olufltural›m
g-(global)
i-(ignoreCase)
m-(multiline)
Nesne Özellikleri
global
ignoreCase
multiline
146
146
147
147
147
147
148
148
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xii
xii JAVASCRIPT
input
148
lastindex
149
lastMatch
150
leftContext
150
rightContext
151
Nesne Metodlar›
152
compile ()
152
exec ()
152
test()
153
search ()
155
match ()
155
replace()
156
split()
156
Düzenli ‹fade Olufltururken Kullan›lan Özel Karakterler
Konum Belirleyen Karakterler
157
157
^ Karakteri
157
$ Karakteri
157
\b Karakteri
158
\B Karakteri
158
?= Karakteri
159
?! Karakteri
160
Gözükmeyen Karakterleri Düzenli
‹fade ‹çinde Temsil Eden Karakterler
160
Di¤er Özel Karakterler
161
Tekrarlama Miktarlar›n› Ayarlayan Karakterler
164
Grup Oluflturma ve Grup ‹çi Karakterler
166
e-mail Do¤rulama ‹fllemleri
167
Tarih Do¤rulama ‹fllemleri
170
11 TARAYICI NESNELER‹
window Nesnesi
177
177
Nesne Özellikleri
177
defaultStatus
177
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xiii
‹Ç‹NDEK‹LER xiii
name
181
outerHeight, outerWidth
181
closed
181
Nesne Metodlar›
181
Open ( )
181
URL
181
NAME
181
close ( )
185
focus ( )
189
blur( )
189
alert( )
191
prompt( )
192
Confirm(
193
resizeBy( )
194
resizeTo( )
194
moveBy( )
195
moveTo( )
196
ScrollBy( )
197
ScrollTo( )
198
navigator Nesnesi
Nesne Özellikleri
198
198
appCodeName
198
appName
198
appVersion
198
browserLanguage
199
cookieEnabled
199
3. screen Nesnesi
200
Nesne Özellikleri
200
availHeight
200
availWidth
200
Height
200
Width
201
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xiv
xiv JAVASCRIPT
colorDepth
history Nesnesi
Nesne Özellikleri
length
Nesne Metodlar›
back()
forward()
go()
location Nesnesi
Nesne Özellikleri
hash
href
search
protocol
pathname
Nesne Metodlar›
assign( )
reload( )
replace( )
document Nesnesi
Nesne Özellikleri
anchors[]
links[]
body
title
Nesne Metodlar›
getElementById()
getElementByName()
getElementByTagName()
write(), wr›teln()
Event Nesnesi
Nesne Özellikleri
altKey Özelli¤i
201
202
202
202
202
202
202
203
204
205
205
207
208
208
209
210
210
210
211
211
211
211
212
213
215
216
216
217
219
221
221
221
221
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xv
‹Ç‹NDEK‹LER xv
ctrlKey Özelli¤i
shiftKey Özelli¤i
keyCode Özelli¤i
Button Özelli¤i
screenX, screenY Özellikleri
clientX, clientY Özellikleri
12 ZAMANLAYICILAR
Javascript’te Zamanlay›c›lar
setTimeout()
clearTimeout()
setinterval()
clearinterval()
13 FORMLAR
<form> Nesnesi
method
elements[]
Form Nesnesi Metodlar›
submit()
reset()
<INPUT> Nesnesi
Form Elemanlar› (Nesneleri) ‹çin Ortak Özellikler
type
›d
name
disabled
accesskey
tabindexS
Form Elemanlar› (Nesneleri)
text (Metin Kutusu) Nesnesi
value Özelli¤i
text Nesnesi Özellikleri
size Özelli¤i
223
224
225
228
230
231
233
233
233
236
238
240
245
246
246
247
249
249
251
252
253
253
253
253
254
255
257
257
257
257
258
258
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xvi
xvi JAVASCRIPT
maxLength Özelli¤i
readOnly Özelli¤i
text Nesnesi Metodlar›
blur()
focus()
select()
password (fiifre Metin Kutusu) Nesnesi
checkbox (Onay Kutusu) Nesnesi
checked Özelli¤i
value Özelli¤i
checkbox Nesnesi Metodlar›
blur()
focus()
click()
radio (Seçenek Dü¤mesi) Nesnesi
checked Özelli¤i
value Özelli¤i
hidden (Gizlenmifl Form Eleman›) Nesnesi
file Nesnesi
image Nesnesi
submit Nesnesi
reset Nesnesi
button Nesnesi
textarea Nesnesi
textarea Nesnesi Metodlar›
blur()
focus()
select()
select Nesnesi
Option Nesnesi
options[]
Select Nesnesi Metodlar›
add()
remove()
259
260
262
262
262
262
263
264
264
266
266
266
266
266
268
268
272
272
273
273
273
274
274
276
281
281
281
281
281
282
282
287
287
287
++JAVASCRIPT-icindekiler
4/1/10
4:35 AM
Page xvii
‹Ç‹NDEK‹LER xvii
14 ÇERÇEVELER
frameset Nesnesi
frameset Nesnesinin Özellikleri
id
cols
rows
frameborder
border
bordercolor
frame Nesnesi
noframes Etiketi
iframe Nesnesi
15 ÇEREZLER
291
291
292
292
292
294
296
296
296
297
301
302
307
Çerez Oluflturma
307
Çerezi Okumak
309
++JAVASCRIPT-icindekiler
xviii JAVASCRIPT
4/1/10
4:35 AM
Page xviii

Benzer belgeler

++XML-ILERI XML-icindeki

++XML-ILERI XML-icindeki 2 JAVASCRIPT TEMELLER‹ De¤iflkenler De¤iflken Tan›mlarken Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar De¤iflkenlere De¤er Atamak

Detaylı