Tıklayınız

Transkript

Tıklayınız
t
.
1.C.
,i&, {,i
,rii
-' , {1tI
3f
\d.,
\{-'
.t I
-.{:
Sayr
"'
MILLi EGiTiM BAKANLIGI
Tcmel Fgirim Cenel
M itd
U
llUgU
i l,
.t"
: 908 1293 I -841 -E. I I 33 I 325
06.11.20r5
Konu: MEBBiS Yardrmcr I{izmetler.
IVIOOU lUne V eTl (rrrrsr
,
VALiLiGiNE
(i1 Miui Egitim Miidiirtrigii)
IIgi
:
. ..
a) 1910912014 tarih ve 9081293 1 184114067590 sayrh yazr,
b) ofiaogretim Genei Miidii.liigiiniin 30/06/2015 tarih ve 712 8753 0-245.99-F..6i26011
say rh yazrsr.
Kamu kay'raklarrnrn daha etkin ve verin.,li kullanrlmasr, ki$iler.in hak kaybrnrn
onlenmesi, gerekli istatistiki gah;;malann ve planlarnalann sagirkh bigimde yaprlabilmesi igin
MEBBIS Modiiliinde, okul ve kurum miidiirliiklerinin veri gireceli bigimde egitim kadrolan
drqrndaki personel bilgilerinin girilecegi Yardrmcr Hizmetler Modiilii olugturulmug ve bu
kapsamda gahgan ttirn personel bilgilerinin sisteme girilmesi gerekti!i ilgi (a ve b)
yazrlarrnlzda belirtilmi; olniasrna rafmen. ilgili moc|,ilde yaprlan sorguJamada veri
giriqlerinin yaprlmadrgr veya cksik yaprldrgr tespit edilmifrir.
Ilangi kaynaklan olursa olstur okullarda qalrgtrnlan tLirn pelsonel bilgilerinin ilgili
modiilc iplenrnes' gerehrnekrcdir'.
Bilgilerinizi ve Genel Miidiirli.igiimiize ba!ir okullann ver.i giriglerini en
20.11 2015 tarihirre kadar eksiksiz oiarak yapmalannrn sallanmasr hususunda
geg
gerefini rica
cdelim.
l-'unda
KOCABIYIK
Bakan
a.
uenel lvludur
DAGII'IM :
81 ilvaliligi
Alatiirk
Bl\'.
06648K1zrld!iANKARA
m eb. {o v. tr
Elektrorril( Ag: \\rw\,-.
e+osta: tegn idad nlali islerk)meb.gov.tr
Alnntrh bilgi igin:
ETkUI
le|
ALPAY Sb.Md.
312)1li 13 29
Faksr (0 312) 418 05 59
(0

Benzer belgeler

MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99

MUGLA VALiLiGi Sayl :B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99 Sayl : B.lOA.iSM.4A8.00.09-778-99- ~ Konu : Tescil Edilecek Sertifikalar

Detaylı