Çene Apsesi - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert

Transkript

Çene Apsesi - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert
Çene Apsesi
Çene/a z bo lu undaki intihab n
ameliyatla tedavisi
A z hastal klar , Çene ve Yüz cerrahisi
Giri
Sizi tedavi eden doktorunuz sizde çene/a z bo lu unda cerrahi olarak müdahale
edilmesi gereken iltihap te his etti.
Bu bro ürde tedaviden sonra sizin için neyin önemli oldu unu bir kez daha
okuyabilirsiniz. Yaln z, burada tan mlanan durumun sizin ki isel durumunuzdan
daha farkl olabilece inin bilincinde olman z gerekir.
Tedavi
Ameliyat odas nda tam narkoz alt nda, küçük bir kesik yap larak intihap vücuttun
ar t l r. Bu müdahaleden sonra ço u zaman yara bölgesine bir drenaj b rak l r.
Bu drenaj vas tas ile günlük olarak yara bir kaç defa y kan r. Gerekirse akaç ile
damardan zerk ederek antibiyotik verilir.
Tedaviden sonra
Tedaviden sonra bak m ünitesine al nacaks n z. Akaç ile damardan zerk edilen
antibiyotik almaya devam etti iniz sürece ve yara bölgesinde drenaj kald
müddetçe hastanede tutulacaks n z. Bazen eve gidebilmenizden önce büyük bir
ölçüde yok edilmesi gereken i me söz konusu olabilir.
Çene cerrah taburcu olma an n belirleyecektir.
A r ikâyetleri genelde bir kaç gün içinde ortadan kalkar. Çene cerrah size
ba ka a r kesici ilaç yazmad müddetçe, a r ikâyetlerinizi paracetamol
500 mg (günde en fazla 6 adet) ile dindirebilirsiniz.
A z bak m
yi bir yara tedavisi için a z n z n tedavi edildi i günden itibaren iyi bir ekilde
temiz tutulmas çok önemlidir. Bunu di lerinizi iyi f rçalayarak sa layabilirsiniz.
Her yemekten sonra ve gece yatmadan önce di lerinizi iyi f rçalay n. Bunun yan
s ra di lerinizi f rçalad ktan sonra a z n z Klorheksidin 0,2% ile çalkalaman z
tavsiye edilecektir. Buna ameliyattan 24 saat sonra ba layacaks n z
(yan etki olarak di lerde ve dilde siyah bir renklenme meydana gelebilir. Bu,
a z n z çalkalamay b rakt n z anda kendili inden gidecektir.) Taburcu
edildi inizde bunun için evinize giderken bir reçete yaz lacakt r.
Bundan ba ka bilmeniz gerekenler
laçlarla beraber alkol kullanmay n. Alkol yarada yan etki ans n art r r ve
tedaviyi yava lat r.
Yara tedavisinde sigara içmenin zararl etkileri vard r.
Tedavi gününde (çay gibi) s cak içeceklere ve yiyeceklere dikkat ediniz.
Bunlardan dolay tekrardan kanamalar meydana gelebilir.
Yeme e ba lad n zda yemek yemekte zorluk çekiyorsan z, ilk günlerde s v
ve yumu ak yiyecekler yemenizi tavsiye ediyoruz. Daha sonra tekrar normal
yeme al kanl n za dönebilirsiniz.
Ne zaman tekrar çal maya ba layabilece iniz çekti iniz a r lara ve
rahats zl klar n za ba l d r.
Hastane ile ne zaman ileti ime geçmelisiniz
üphesiz, doktor yan etkileri mümkün oldu u kadar aza indirmek için gerekli olan
eyleri yapacakt r. Ama yine de az da olsa tekrardan kanama ya da yara intihab
meydana gelebilme ans vard r. A a daki durumlarda A z hastal klar , Çene ve
Yüz cerrah bölümü ile ileti ime geçebilirsiniz:
A r , i me ve yutma ikâyetleri iki gün sonra azalmazsa, ya da
Ate söz konusu ise (39° C yukar ).
Pazartesiden Cumaya kadar, mesai saatleri içinde A z hastal klar , Çene ve Yüz
cerrah bölümü poliklini ini: 040- 239 7030
Ak am ve geceleri ise K sa Kalma bölümünü: 040- 239 7800 telefon
numaralar ndan arayarak ileti ime geçebilirsiniz.
Hafta sonlar Acil Yard m bölümünü 040- 239 9600 ya da
santral 040- 239 9111 numaradan arayarak ileti ime geçebilirsiniz.
Sonuç
Bu bro ürü okuduktan sonra hala sorular n z varsa rahatl kla sizi tedavi eden
doktora ya da bölümde görevli hem ireye sorular n z yöneltebilirsiniz.
Catharina hastanesindeki çene cerrah ile ilgili daha fazla bilgiyi
www.kaakchirurgie-eindhoven.nl adresinden okuyabilirsiniz.
© Catharina-ziekenhuis
Michelangelolaan 2
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
040 - 239 9111
www.catharina-ziekenhuis.nl
Hasta bilgilendirmesi
Mon/Kaakabces/06-06-2007

Benzer belgeler

Sinüs ç kar lmas - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert

Sinüs ç kar lmas - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert gelebilir. Bu, a z n z çalkalamay b rakt n z anda kendili inden gidecektir.) Taburcu edildi inizde bunun için evinize giderken bir reçete yaz lacakt r.

Detaylı