Sinüs ç kar lmas - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert

Transkript

Sinüs ç kar lmas - Kaakchirurgie Eindhoven en Weert
Sinüs ç kar lmas
Ekleme yapabilmek için üst çenenin büyütülmesi
A z hastal klar , Çene ve Yüz cerrahisi
Giri
Sizi tedavi eden doktor üst çenede büyütme yap lmas gerekti ine karar vermi .
Bu takma di leri üzerine tutturmak amac yla eklemeleri yerle tirmek için
gereklidir. Bu bro ürde tedaviden sonra sizin için neyin önemli oldu unu bir kez
daha okuyabilirsiniz.
Yaln z, burada tan mlanan durumun sizin ki isel durumunuzdan daha farkl
olabilece inin bilincinde olman z gerekir.
Tedavi
Ameliyat odas nda tam narkoz alt nda üst çene büyütülür. Bunun için muhtemelen
çene kenar ndan ya da protez kemikten kemik kullan l r.
Tedaviden sonra
Tedaviden sonra bak m ünitesine al nacaks n z. E er çene kenar ndan kemik
kullan lm ise ameliyat oldu unuz gün yataktan ç kamazs n z. Ameliyattan
sonraki ilk gün rahatl kla yataktan ç kabilirsiniz. Ameliyat n ilk gününden itibaren
s v g dalara ba l yorsunuz.
Çene cerrah taburcu zaman n belirler.
A r ikâyetleri ço u zaman birkaç gün içinde ortadan kalkar. Çene cerrah size
ba ka a r kesici ilaçlar yazmad müddetçe, a r ikâyetlerinizi paracetamol
500 mg (günde en fazla 6 adet) ile dindirebilirsiniz.
A z bak m
A z bak m ile ilgili aç klamalar a z hijyenisti taraf ndan yap lacakt r. Bunun
yan nda, di lerinizi f rçalad ktan sonra a z n z günde üç kere Klorheksidin 0,2 %
ile çalkalaman z tavsiye edilecektir. Buna ameliyat n ilk gününden itibaren
ba layacaks n z (yan etki olarak di lerde ve dilde siyah bir renklenme meydana
gelebilir. Bu, a z n z çalkalamay b rakt n z anda kendili inden gidecektir.)
Taburcu edildi inizde bunun için evinize giderken bir reçete yaz lacakt r.
Bundan ba ka bilmeniz gerekenler:
laçlarla beraber alkol kullanmay n. Alkol yarada yan etki ans n art r r ve
tedaviyi yava lat r.
Yara tedavisinde sigara içmenin zararl etkileri vard r.
Yeme e ba lad n zda yemek yemekte zorluk çekiyorsan z, ilk günlerde
s v ve yumu ak yiyecekler yemenizi tavsiye ediyoruz. Daha sonra tekrar
normal yeme al kanl n za dönebilirsiniz.
Tedavi gününde (çay gibi) s cak içeceklere dikkat ediniz. Bunlardan
dolay tekrardan kanamalar meydana gelebilir.
Çene cerrah size izin vermedi i sürece spor yapamazs n z ya da a r
fiziksel aktivitelerde bulunamazs n z.
Ne zaman tekrar çal maya ba layabilece iniz çekti iniz a r lara ve
rahats zl klar n za ba l d r.
Kemiklerin iyile mesini mümkün oldu u kadar az kullanmakla
h zland rabilirsiniz. Bu ekilde en iyi iyile ebilir. Bunu en az 4 haftadan 6
haftaya kadar yumu ak diyet uygulayarak yapabilirsiniz.
Hastane ile ne zaman ileti ime geçmelisiniz
üphesiz, doktor yan etkileri mümkün oldu u kadar aza indirmek için gerekli olan
eyleri yapacakt r. Ama yine de az da olsa tekrardan kanama ya da yara intihab
meydana gelebilme ans vard r. A a daki durumlarda A z hastal klar , Çene ve
Yüz cerrah bölümü ile ileti ime geçebilirsiniz:
1 A r , i me ve yutma ikâyetleri iki gün sonra azalmazsa, ya da
2 Ate söz konusu ise (39° C yukar ).
Pazartesiden Cumaya kadar, mesai saatleri içinde A z hastal klar , Çene ve Yüz
cerrah bölümü poliklini ini: 040- 239 7030
Ak am ve geceleri ise K sa Kalma bölümünü: 040- 239 7800 telefon
numaralar ndan arayarak ileti ime geçebilirsiniz.
Hafta sonlar Acil Yard m bölümünü 040- 239 9600 ya da
santral 040- 239 9111 numaradan arayarak ileti ime geçebilirsiniz.
3
Sonuç
Bu bro ürü okuduktan sonra hala sorular n z varsa rahatl kla sizi tedavi eden
doktora ya da bölümde görevli hem ireye sorular n z yöneltebilirsiniz.
Catharina hastanesindeki çene cerrah ile ilgili daha fazla bilgiyi
www.kaakchirurgie-eindhoven.nl adresinden okuyabilirsiniz.
© Catharina-ziekenhuis
Michelangelolaan 2
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
040 - 239 9111
www.catharina-ziekenhuis.nl
Hasta bilgilendirmesi
Mon/Sinuslifting/06-06-2007
5