2013 Study on Data Center Outages

Transkript

2013 Study on Data Center Outages
Veri Merkezi Kesintileriyle
İlgili 2013 Çalışması
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute LLC tarafından bağımsız olarak yürütülmüştür
Yayınlanma Tarihi: Eylül 2013
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Veri Merkezi Kesintileriyle İlgili 2013 Çalışması
Ponemon Institute, Eylül 2013
1. Bölüm. Giriş
Plansız veri merkezi kesintileri, kuruluşlar için zor ve maliyetli bir sorun oluşturur. Hatta
yöneticilerden sıradan çalışanlara kadar bu çalışmaya katılanların çoğu, veri merkezlerinin kesintiye
uğramasını görmek yerine kızgın korlar üzerinde yalın ayak yürümeyi tercih edeceklerini söylemiştir.
İlk çalışma 2010'da gerçekleştirilmiş ve bulgular kuruluşların, plansız kesintilerin faaliyetleri
üzerindeki etkisini hafife aldığını göstermiştir. 2013 yılının çalışması, bunun değiştiğini ortaya
çıkarmış ve veri merkezi kesintilerini önleme becerisinin bazı açılardan geliştiğini göstermiştir.
Örneğin, izleme ve Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) ile ilgili yeniliklerin veri merkezi sektörü
üzerinde olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu çalışmaya katılan çoğu kişi, jeneratörlerin ve
anahtarlama aygıtlarının güvenilirliğinden son derece emindir.
ABD'deki kuruluşlarda veri merkezi faaliyetlerinden sorumlu 584 kişiyle anket yaptık. Katılımcıların
yüzde seksen beşi, kuruluşlarının son 24 ayda birincil şebeke gücü kaybı yaşadığını bildirdi. Birincil
şebeke gücü kaybı yaşayan bu kuruluşların yüzde 91'i, kuruluşlarında plansız kesinti görüldüğünü
bildirdi. Aşağıdakiler, bu çalışmadan elde edilen en dikkat çekici bulgulardır.
Veri merkezinin önem seviyesi, kullanılabilirliği ve kesintileri hakkındaki algılar
Bulgular, şirketlerin kesintileri azaltmak veya çözmek için herhangi bir uygulaması ve yatırımı
olmadığını göstermektedir. Katılımcıların yüzde yetmiş biri, şirketin iş modelinin gelir üretmek ve eticaret gerçekleştirmek için veri merkezine bağlı olduğunu söylemiştir.
Bu çalışmadaki çoğu kuruluş, son 24 ayda en az bir plansız kesinti yaşamıştır. Katılımcıların iki yıllık
dönemde ortalama 91 dakika süren ortalama 2 tam veri merkezi kesintisi yaşadığı görülmüştür. Veri
merkezi kesintilerinin uzunluğu, kaynak ve planlama eksikliğiyle ilişkilidir. Katılımcıların yalnızca
yüzde 38'i plansız bir kesinti olduğunda veri merkezini çalışır duruma getirmek için yeteri kadar
kaynakları olduğunu bildirmiştir.
Yalnızca yüzde 41'i üst yönetimin plansız kesintileri önleme ve yönetme çabalarına destek verdiğine
inanmaktadır. Kuruluşların plansız veri merkezi kesintisine ilişkin riski önlemede proaktif olmadığının
diğer göstergeleri, yalnızca yüzde 36'sının kullanılabilirliği artırmak için veri merkezi tasarımında en
iyi uygulamalardan ve yedeklerden yararlandıklarını gösteren bulgudur.
Yöneticiler ve sıradan çalışanlar arasındaki algı farklılıkları
Örneğimizi katılımcıların şirketlerindeki pozisyonlarına göre ayırırsak, ilginç farklılıklar ortaya çıkar.
Yönetici olan katılımcıların yüzde kırk sekizi, yönetimin kesintileri önleme çabalarını
desteklediğinden daha emindir. Sıradan çalışan olan katılımcılar ise, plansız kesintilerin sık sık
meydana geldiğini kıdemli yöneticilere göre daha fazla düşünmektedir.
Sektör ve veri merkezi boyutundaki farklılıkların ortaya koyulması
E-ticaret ve BT hizmetlerindeki şirketler en az tam veri merkezi kesintisi (sırasıyla 1,63 ve 1,69)
yaşarken, sağlık sektöründeki şirketler iki yılda bir toplam 2,7 veri merkezi kesintisiyle en fazla
kesinti yaşayan sektördür. En uzun süreli kesintiler kamu sektörü kuruluşlarında, en kısa süreliler
ise e-ticaret kuruluşlarında görülmektedir.
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 1
Veri merkezi kesintilerinin sıklığı ve süresi, veri merkezinin boyutuna göre de farklılık göstermektedir.
Kesintiler, veri merkezinin boyutu arttıkça daha az sıklıkta ve daha kısa süreli yaşanmaktadır. Veri
merkezi ne kadar küçükse, kesintiler o kadar uzun ve sık olur.
Temel nedenler ve kuruluşların verdiği yanıtlar
Katılımcıların yüzde seksen üçü plansız kesintinin temel nedenini bilmektedir. En veri merkezi
kesintileri için en sık bildirilen temel nedenler şunlardır: KGK akü arızası (yüzde 55), KGK
kapasitesinin aşılması (yüzde 46) ve kaza kaynaklı EPO/insan hatası (yüzde 48) Katılımcıların
yüzde elli ikisi plansız kesintilerin tümünün veya çoğunun önlenebileceğini düşünmektedir. Arıza
süresinden kaçınmak için önerilen en yayın önlem, gelişmiş ekipmana yatırım (yüzde 49), gelişmiş
güvenliğe ve denetim uygulamalarına yatırım (yüzde 28) ve daha fazla bütçedir (yüzde 26).
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 2
2. Bölüm. Önemli Bulgular
Bu bölümde, bulguların analizini sağlayacağız. 2010'da gerçekleştirdiğimiz son anketten beri,
sorular değiştirilmiştir. 2010'dan beri değişmeden kalan soruları bu rapora dahil ettik.
2013 yılındaki ankette aşağıdaki temaları belirledik. Temalar şu şekildedir:
Veri merkezi kullanılabilirliği, plansız kesintiler ve yönetimle ilgili algılar
Yöneticilerin, sıradan çalışanlara göre farklı algıları vardır
Kesintilerin sıklığı ve süreleri
Kesintilerin temel nedenleri ve kuruluşların plansız kesintilere verdikleri yanıtlar
Özel analiz: İyi performans gösteren kuruluşlar
Veri merkezi kullanılabilirliği, plansız kesintiler ve yönetimle ilgili algılar
Şekil 1a, 1b ve 1c katılımcıların kuruluşlarındaki veri merkezi kullanılabilirliği, plansız kesinti ve
yönetimle ilgili görüşlerini özetlemektedir.
Şekil 1a'ya göre, çoğu katılımcı kuruluşlarının plansız kesintilerle başa çıkma veya üst düzey
kullanılabilirlik sağlama becerisinden endişe etmeye devam etmektedir. Kuruluşlarının
kullanılabilirliği/çalışma süresini korumaya 12 ay öncesine göre daha fazla odaklandıklarını
düşünmelerine rağmen, katılımcıların yüzde 68'i kuruluşlarının veri merkezlerinde verimliliği artırmak
ve maliyetleri azaltmak için kullanılabilirlikten ödün verdiğine inanmaktadır.
Şekil 1a. Veri merkezi kullanılabilirliğiyle ilgili görüşler
Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtları
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 3
Ayrıca, katılımcıların yalnızca yüzde 36'sı kuruluşlarının kullanılabilirliği artırmak için veri merkezi
tasarımındaki en iyi uygulamaları ve yedeklemeleri kullandığına inanmaktadır. Elektrik şebekesi
sağlayıcılarının güvenilirliğinden yalnızca yarısından azı emindir. Bu, geçen yılki çalışmaya göre bir
düşüş olduğunu gösteriyor.
Veri merkezi kullanılabilirliğinde olumlu gelişmeler olmuştur. Katılımcıların yüzde yetmişi, izleme ve
Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) ile ilgili yeniliklerin veri merkezi sektörü üzerinde olumlu bir
etkisi olacağını söylemektedir. Katılımcıların büyük bölümü (yüzde 71) jeneratörlerinin ve
anahtarlama aygıtlarının güvenilir bir performans göstereceğinden de son derece emindir.
Şekil 1b, katılımcıların plansız kesintilerle ilgili algılarını göstermektedir. Bu olaylarla ilişkili plansız
kesintilerin ve sorunların algılanan temel nedenlerinin, maliyet kısıtlamaları ve plansız kesintilerden
sonra veri merkezini çalışır duruma getirmek için gerekli olan kaynaklarla ilgili olduğu görülmektedir.
2013 yılının çalışmasına katılanlar, plansız kesintilerin kaynağıyla ilgili daha olumlu görüşe sahiptir.
Ancak, katılımcılar plansız kesinti durumunda veri merkezlerini çalışır duruma getirmek için yeterli
kaynak olmadığına inanmayı sürdürmektedir.
Şekil 1b. Plansız kesintilerle ilgili görüşler
Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtları
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 4
Veri merkezi gücü, soğutma ve izleme şekil 1c'ye göre son birkaç yılda daha karmaşık hale
gelmiştir. Ayrıca, katılımcılar arasındaki şirket iş modelinin gelir üretmek ve e-ticaret gerçekleştirmek
için veri merkezine bağlı olduğuna dair görüş önceki çalışmada yüzde 65 iken, bu çalışmada yüzde
71'e yükseltmiştir.
Ancak, önceki yıla benzer şekilde, katılımcılarının büyük çoğunluğundan biraz azı üst yönetimin
plansız kesintileri önleme ve yönetme çabalarına destek verdiğine inanmaktadır. Öncelik veri
merkezi kullanılabilirliğine değil, maliyet yönetimi ve enerji verimliliğine verilmektedir. Katılımcıların
yalnızca yüzde 44'ünün veri merkezi kullanılabilirliğinin ilk öncelikleri olduğunu söyledikleri Şekil
1a'ya bakın.
Şekil 1c. Veri merkezi yönetimiyle ilgili görüşler
Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtları
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 5
Yönetici ve sıradan çalışanların algıları
Katılımcıların şirketlerindeki pozisyonları, plansız kesintileri yönetme becerisiyle ilgili algılarını
etkilemektedir. Analizimizde, iki katılımcı alt grubu oluşturduk: yönetici düzeyinde veya bunun
üstünde olanlar (205 katılımcı) ve denetim düzeyinde veya bunun üstünde olanlar (168 katılımcı).
Şekil 2a, 2b ve 2c veri merkezi kullanılabilirliği, plansız kesintiler ve veri merkezi yönetimiyle ilgili
algı farklılıklarını bildirmektedir.
Bu görüşler Şekil 1a, 1b ve 1c'de de gösterilmiştir.
İki gruptaki katılımcılar da DCIM'nin kullanılabilirlik üzerinde olumlu bir etkisi olacağı üzerinde
mutabıktır. Ancak, şekilde 2a'da da gösterildiği gibi, verimliliği artırmak veya maliyetleri azaltmak için
kullanılabilirlikten taviz verilmesi, elektrik şebeke sağlayıcısının güvenilir bir performans
sağlayacağına duyulan güven ve diğer tüm veri merkezi öncelikleriyle karşılaştırıldığında
kullanılabilirliğin önceliği üzerinde büyük görüş farklılıkları vardır.
Şekil 2a. Veri merkezi kullanılabilirliğiyle ilgili algı farklılıkları
Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtlarını birleştirir
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 6
Şekil 2b'ye göre, yöneticiler kuruluşlarının plansız kesinti deneyimleri hakkında daha olumlu görüşe
sahipler. Amirler ve altındakiler, kesintilerin iki yıl öncesine göre daha sık meydana geldiğini
düşünürken, kesintilerle başa çıkmak için yeteri kadar kaynak olduğunu pek kabul etmez.
Şekil 2b. Plansız kesintilerle ilgili algı farklılıkları
Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtları birleştirildi
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 7
Şekil 2c'de, veri merkezi yönetim anlayışlarıyla ilgili farklılıkları inceliyoruz. Sıradan çalışanlar
karmaşıklığın arttığını düşünürken, daha kıdemli çalışanlar ise iş modelinin gelir üretmek ve e-ticaret
gerçekleştirmek için veri merkezine bağlı olduğuna inanıyor. Bu yöneticiler ve daha üst düzey
çalışanlar, KGK akülerinin testi ve izlenmesi ve jeneratörlerin ve anahtarlama aygıtlarının testi gibi
uygulamaların gerçekleştirildiğinden daha emindir.
İki grup da, 12 ay öncesine göre kullanılabilirlik çalışma süresini korumaya daha fazla ilgi
gösterildiğini düşünüyor.
Şekil 2c. Veri merkezi yönetimiyle ilgili algı farklılıkları
Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum yanıtları birleştirildi
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 8
Katılımcıların birincil şebeke gücü kesintileriyle ilgili deneyimleri
Çoğu katılımcı (yüzde 85), kuruluşlarının son 24 ayda birincil şebeke gücü kaybı yaşadığını bildirdi.
Bu rakam, yüzde 88'inin birincil şebeke gücü kaybı yaşadıklarını bildirdiği 2010'a göre pek değişmedi.
Şekil 3 birinci şebeke gücü kesintilerinin sıklığını göstermektedir. Bu araştırmada temsil edilen
kuruluşlar, son 24 ayda ortalama 4 birincil şebeke gücü kesintisi yaşadı.
Şekil 3. Katılımcıların karşılaştığı birincil şebeke gücü kesintilerinin sıklığı
Şekil 4 birinci şebeke gücü kesintilerinin ortalama süresini göstermektedir. Birincil şebeke gücü
kesintisinden kaynaklanan güç kaybının tahmini ortalaması 138 dakikadır (veya 2 saat 18 dakika).
Ortalamanın 105 dakika olduğu 2010'a göre bir artış görülmüştür. Aşağıda gösterildiği gibi, yüzde
50'si beş dakikadan az süren bir kesintiyle karşılaşmıştır. Lütfen unutmayın: Birincil şebeke
sağlayıcılarının neden olduğu çoğu kesinti, tasarımcılar ve yöneticiler şebeke kesintisinin etkisini
azaltmak üzere önlemler aldığı için veri merkezinde doğrudan arıza süresine neden olmaz. Arıza
süresi, bu önlemler başarısız olduğunda gerçekleşir (temel neden analizi bu raporda daha sonra ele
alınacaktır).
Şekil 4. Birincil şebeke gücü kesintisinin ortalama süresi
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 9
Kesintilerin sıklığı ve süresi
Bu araştırmada temsil edilen çoğu kuruluş, son 24 saatte plansız veri merkezi kesintisi yaşadı
(katılımcıların yüzde 91'i). Bu rakam, katılımcıların yüzde 95'inin plansız veri merkezi kesintisi
yaşadığını bildirdiği 2010'a göre biraz daha azdır.
Şekil 5. Son 24 ayda planlanmamış bir veri merkezi kesintisi yaşadınız mı?
Veri merkezi kesintilerinin tahmini ortalama sayısı Şekil 6'da gösterilmektedir. Bu şekilde, üç farklı
veri merkezi kesintisi seviyesi sağlanmıştır. Bunlar tam veri merkezi kesintileri, kısmi veri merkezi
kesintileri (ör. belirli bölümler veya satırlarla sınırlı) ve cihaz seviyesinde veri merkezi kesintileridir (ör.
tek tek raflar veya sunucularla ilgili). Aşağıda gösterildiği gibi, tam veri merkezi kesintilerinin ortalama
sayısı iki yılda bir 2'dir. Kısmi veri merkezi kesintilerinin tahmini sayısı iki yılda bir 6'dır. Son olarak,
cihaz seviyesinde veri merkezi kesintilerinin tahmini sayısı iki yılda bir 11'dir. Bu süreler 2010'a göre
biraz daha azdır.
Şekil 6. Son iki yılda veri merkezi kesintilerinin tahmini sıklığı
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 10
Şekil 7, veri merkezinde fit kare başına tam veri merkezi kesintilerinin ortalama sıklığını
göstermektedir. Bu şekilde, tam kesintilerin sıklığının küçük ölçekli veri merkezlerinde (5000 fit
kareden az) büyük ölçekli veri merkezlerine (10.000 fit kareden fazla) göre çok daha fazla
gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Bunun nedeni, büyük veri merkezlerinin kritik yapısı (ör. veri
merkezi ne kadar büyükse, veri merkezi o kadar kritiktir ve bunun tersi de geçerlidir) olabilir.
Şekil 7. Tam veri merkezi kesintilerinin fit kare başına ortalama sıklığı
Şekil 8'de, tam veri merkezi kesintilerinin ortalama sıklığı sektör segmenti ile karşılaştırılmaktadır.
Şekilde gösterildiği gibi, e-ticaret ve BT hizmetlerindeki şirketler en az tam veri merkezi kesintisi
(sırasıyla 1,63 ve 1,69) yaşarken, sağlık sektöründeki şirketler iki yılda bir toplam 2,7 veri merkezi
kesintisiyle en fazla kesinti yaşayan sektördür.
Şekil 8. Tam veri merkezi kesintilerinin sektör segmentine göre ortalama sıklığı
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 11
Plansız veri merkezi kesintilerinin tahmini ortalama süresi Şekil 9'da gösterilmektedir. Şekilde de
görüldüğü gibi, plansız tam veri merkezi kesintilerinin ortalama süresi 91 dakikadır. Kısmi veri
merkezi kesintilerinin tahmini süresi 138 dakikadır. Son olarak, cihaz seviyesinde veri merkezi
kesintilerinin tahmini süresi 151 dakikadır. Bu ortalama sürelerde 2010'dan beri düşüş görülmüştür.
Şekil 9, veri merkezinde fit kare başına tam veri merkezi kesintilerinin ortalama süresini
göstermektedir. Sıklıkla ilgili Şekil 7'ye (yukarıdaki) benzer şekilde, bu grafik tam veri merkezi
kesintilerin süresinin küçük ölçekli veri merkezlerinde (5000 fit kareden az) büyük ölçekli veri
merkezlerine (5.000 fit kareden fazla) göre çok daha uzun olduğunu açıkça göstermektedir.
Şekil 9. Tam veri merkezi kesintilerinin fit kare başına ortalama süresi
Şekil 10'de, tam veri merkezi kesintilerinin ortalama süresi sektör segmenti ile karşılaştırılmaktadır.
Ortalama olarak e-ticaret ve mali hizmetlerinde en kısa süre, kamu sektörü kuruluşlarında ise en
uzun süre görülmektedir.
Şekil 10. Tam veri merkezi kesintilerinin sektör segmentine göre ortalama süresi
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 12
Katılımcıların yüzde yirmi altısı, plansız kesintilerin temel nedenlerini gidermek için Veri Merkezi
Altyapı Yönetimi'ni (DCIM) uyguladı. Şekil 11'de gösterildiği gibi, DCIM veri merkezi kesintilerinin
hem sıklığını hem de sürelerini azalttı.
Şekil 11. DCIM'nin veri merkezi kesintilerinin sıklığı ve süresi üzerindeki etkisi
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 13
Plansız kesintilerin temel nedenleri ve kuruluşların plansız kesintilere verdikleri yanıt
Şekil 12, katılımcıların yüzde 83'ünün, son iki yılda kuruluşlarının karşılaştığı plansız kesintilerin
temel nedenini kısmen de olsa bildiğini göstermektedir. Ancak yalnızca yüzde 21'i, bu temel
nedenlerden emin görünüyor. Bu rakamlar, 2010'a göre bir artış olduğunu göstermektedir.
Şekil 12. Son 24 aydaki plansız kesintilerin temel nedenlerini biliyor musunuz?
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 14
Şekil 13'te "Evet" yanıtını veren katılımcıların yüzde 83'ü için katılımcılar tarafından artan önem
sırasına göre belirtilen bu temel nedenlerin listesi sağlanmaktadır. Kısmi veya tam plansız kesintiler
için katılımcılar tarafından en çok seçilen temel nedenler şunlardır: KGK arızası, KGK kapasitesinin
aşılması, kaza kaynaklı EPO/insan hatası, su baskını, ısıyla ilgili/CRAC arızası ve PDU/devre kesici
arızası. Bunlar, 2010'da elde edilen bulgulara benzerdir.
Şekil 13. Son iki yılda karşılaşılan plansız kesintilerin en çok belirtilen temel nedenleri
Birden fazla yanıta izin verilir
2013 yılının çalışmasından elde edilen bulgular, 2010'da yayınlanan ilk Veri Merkezi Kesintileri ve
Veri Merkezi Kesintilerinin Maliyeti ile İlgili Çalışma'dan beri sektörde önemli eğilim ve anlayış
değişimleri yaşandığını göstermektedir. İlk değişim, veri merkezi arıza süresiyle ilgili artan farkındalık
ve kullanılabilirliğe ilişkin acil durumun daha fazla algılandığıyla ilgili. Bu değişime kısmen de olsa
raporun kendisi ön ayak olmuştur.
2010 çalışmaları, AFCOM Veri Merkezi Dünyası gibi sektör etkinliklerinde ve onlarca BT ve veri
merkezi yayınında veri merkezi kesintilerinin sonuçları hakkında tartışmalar yapılmasını sağladı. Veri
merkezi kullanılabilirliği ve çalışma süresini korumaya yönelik bir iş incelemesi tanımlanmasına ve
geliştirilmesine yardımcı oldu. İşle ilgili karar veren çoğu kişi daha önce bunu dikkate almıyordu.
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 15
Yakın zamanda gerçekleşen yüksek profilli kesintiler de bu işletme yöneticilerinin dikkatini çekti.
Superbowl'dan Twitter'ın Fail Whale'ına ve Amazon'dan Google'a kadar tüm dünyada BT
hizmetlerinde görülen büyük kesintiler, arıza süresinin ön plana çıkmasına ve hem kullanılabilirliğinin
önemine hem de arıza süresinin olası maliyetine (çalışmanın 2013'ün sonunda yayınlanan ikinci
kısmında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır) ilgiyi artırdı.
2013 yılındaki anket katılımcılarının yüzde 71'inin de kabul ettiği gibi, iş modelleri gelir üretmek ve eticaret gerçekleştirmek için artık veri merkezine daha fazla bağlı. Veri merkezine yalnızca işletmeler
değil, müşterileri ve son kullanıcıları da bağlı. Şu anda, 8,5 milyardan fazla cihaz internete bağlı ve
yalnızca ABD'de her gün yaklaşık 3,6 zettabayt veri tüketiyor. Üstelik artık kullanıcılar, verilerin her
zaman her yerden erişilebilir olmasını bekliyor.
Çalışma süresi artık temel bir beklenti haline geldi ve bu çalışmanın bulguları 365 gün, 24 saat
çalışma süresi sağlamanın ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Neyse ki veriler, kuruluşların kesintisiz
kullanılabilirlik sunma zorluğunu aşmaya çalıştığını ve böylece 2010'dan beri biraz daha az kesinti
görüldüğünü gösteriyor, yine de bu rakam hala gelişime açık.
2010'dan beri belirlenen en önemli değişikliklerden biri de, veri merkezi kullanılabilirliğini etkileyen
siber saldırılardaki artıştır. 2010'daki ankete katılanların yüzde 15'i siber saldırıların arıza süresinin
temel nedeni olduğunu belirtirken, bu rakam bu çalışmada yüzde 34'e çıkmıştır. Diğer Ponemon
Institute araştırmaları da siber saldırılar gibi zararlı saldırıların artmakta olduğunu desteklemektedir.
En çok veri ihlaline neden olan ve çözülmesi en maliyeti saldırılar bunlardır.1
2010'da katılımcıların yüzde 20'sinin temel neden olarak belirttiği zorlu hava koşulları da 2013'te
yüzde 30'a yükselmiştir. Bu olaylar ve Sandy Kasırgası gibi afetler, veri merkezi tesisi seçenlerin
değerlendirmelerine yeni ölçütler eklemiştir. Daha önce, yeni bir veri merkezinin konumu seçilirken
öncelikle şebeke maliyetleri göz önünde bulunduruluyordu, ancak artık doğa ananın kullanılabilirliğe
zarar vermemesi için taşkın alanları ve kasırga geçmişi de dikkatlice değerlendiriliyor.
1 Ponemon Institute tarafından gerçekleştirilen ve Symantec tarafından desteklenen 2013 Veri İhlalinin Maliyeti:
ABD araştırmasına bakın.
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 16
Şekil 14'te, kısmi veya tam plansız veri merkezi kesintilerinin temel nedenlerini düzeltmek için
yapılan eylemler listelenmektedir. Aşağıda listelendiği gibi, en sık yapılan eylemler geçen yıl
yapılanlarla aynıdır: hasarlı BT veya altyapı ekipmanını onarma ya da değiştirme, ek BT veya altyapı
satın alma ve ekipman satıcısına başvurma.
Şekil 14. Kuruluşun temel nedenleri gidermek veya düzeltmek için gerçekleştirdiği eylem
Birden fazla yanıta izin verilir
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 17
Şekil 15'e göre, çoğu katılımcı son iki yılda veri merkezlerinde gerçekleşen plansız kesintilerin
kısmen de olsa önlenebileceğini düşünmektedir.
Şekil 15. Son 24 aydaki plansız kesintiler önlenebilir miydi?
Şekil 16'da, katılımcıların plansız veri merkezi kesintilerinin önlenmesinde en önemli olduğunu
düşündüğü önlemler veya adımlar sağlanmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi, katılımcılar gelişmiş
ekipmanlara yapılan yatırımların, bütçedeki artışın ve ek personel alımının şirketlerin plansız kısmi
veya tam veri merkezi kesintilerini önlemek için atabileceği en önemli adımlar olduğunu bildirmektedir.
Şekil 16. Gelecekte plansız kesintileri önlemek için ne yapılabilir?
İki yanıta izin verilir
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 18
Özel analiz: İyi performans gösteren kuruluşlar
Analiz bir parçası olarak, bu çalışmada temsil edilen 584 kuruluştan 161'i, veri merkezi
uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki altı görüşün tümünü onaylamaları nedeniyle yüksek performans
gösterenler olarak tanımlanmıştır.
Veri merkezi kullanılabilirliği, maliyeti en aza indirme ve enerji verimliliğini artırma dahil
diğer tüm önceliklerin üzerindedir.
Kullanılabilirliği artırmak için veri merkezi tasarımında en iyi uygulamalar ve yedekler kullanıyoruz.
Plansız kesinti durumunda veri merkezini çalışır duruma getirmek için yeteri kadar kaynağımız
var.
Üst yönetim plansız kesintileri önleme ve yönetme çabalarımıza destek veriyor.
Jeneratörler ve anahtarlama aygıtlarını, şebeke kesintisi meydana geldiğinde acil durum gücünün
bulunduğundan emin olmak için düzenli olarak test ediyoruz.
KGK akülerimizi düzenli olarak test ediyor veya izliyoruz.
Bulgular, yüksek performans gösteren kuruluşların diğer kuruluşlara göre daha fazla veri merkezi
kullanılabilirliği elde ettiğini göstermektedir. Şekil 17 ve 18'de gösterildiği gibi, yüksek performans
gösterenler sıradan performans gösterenlerle karşılaştırıldığında daha az ve daha kısa süreli plansız
kesinti yaşamaktadır. Bu sonuçlar, toplam veri merkezi kapanmaları, yerel kapanmalar ve sınırlı
kesintiler için tutarlıdır.
Şekil 17'ye göre, yüksek performans gösterenler sıradan performans gösterenlere göre önemli
ölçüde daha az kapanma (1,45'e karşılık 2,87) ve daha az sınırlı kesinti (5,51'e karşılık 13,49)
yaşamaktadır.
Şekil 17. Plansız kesintilerin sıklığı
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 19
Şekil 18, yüksek performans gösteren kuruluşlarda gerçekleşen kesintilerin sıradan performans
gösteren kuruluşlara göre daha kısa sürede çözüldüğünü göstermektedir (69,3 dakikaya karşılık
121,2 dakika). Aynısı yerel ve sınırlı kesintiler için de doğrudur.
Şekil 18. Plansız kesintilerin sıklığı
Daha önce de belirtildiği gibi, katılımcıların yüzde 83'ü plansız kesintilerin temel nedenini bilmektedir.
Bunlardan yüzde 26'sı DCIM'yi kullandığını söylemiştir. Bu, çalışmada temsil eden 126 kuruluşun
DCIM'yi kullandığı anlamına gelir. Yüksek performans gösterdiği belirlenen kuruluşların yüzde elli
dördü DCIM'yi kullanmaktadır.
Şekil 19'da yüksek performans gösteren kuruluşların büyük olasılıkla DCIM'yi kullanacağı
gösterilmektedir. Genel anlamda, yüksek performans gösterenler grubu toplam örneğin yüzde 28'ini
temsil eder. DCIM kullanıcılarının yüzde altmış sekizi, katılan kuruluşların yüksek performans
gösterenler kategorisindedir.
Şekil 19. Performans alt örneğine göre DCIM kullanıcıları
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 20
Daha büyük ölçekli veri merkezlerinde büyük olasılıkla DCIM olacaktır. Şekil 20'de gösterildiği gibi
DCIM kullanıcılarının yüzde 77'si (yüzde 41 + yüzde 36) 10.000 fit kareden büyük veri merkezleridir.
Şekil 20. Veri merkezi boyutuna göre DCIM kullanıcıları
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 21
3. Bölüm. Yöntemler
Bu anket için katılımcı bulmak ve seçmek üzere ABD'de yaşayan 11.899 yetişkinden oluşan
örnekleme çerçevesi kullanıldı. Rasgele seçilen örnekleme çerçevemiz, BT, BT faaliyetleri ve tesis
yönetimi alanlarında deneyimli çalışanlar olan birkaç özel listeden oluşturuldu. Toplamda 637
katılımcı anketi tamamladı. Gönderilen anketlerden 53'ü güvenilirlik kontrolünden geçemedi. Son
örneğimiz olarak toplam 584 anket kullanılmıştır. Bu rakam, yüzde 4,9'luk bir yanıt oranını temsil
etmektedir.
Tablo 1: Örnek yanıt
Toplam örnekleme çerçevesi
Geri tepme
Toplam iade
Reddedilme
Son örnek
Sıklık
11.899
1043
637
53
584
Yüzde
%100,0
%8,8
%5,4
%0,4
%4,9
Daire Grafiği 1, katılımcıların kuruluşlarının birincil endüstri sektörünü bildirmektedir. Grafikte
gösterildiği gibi, en büyük segmentler e-ticaret (yüzde 10), bankacılık (yüzde 9), ortak
yerleşim/barındırma sağlayıcısı (yüzde 9) ve devlet sektörlerini (yüzde 8) içermektedir.
Daire Grafiği 1. Katılımcıların kuruluşlarının sektör dağılımı
Tablo 2'de katılımcı kuruluşların birincil veri merkezlerinin kapladığı alan fit kare olarak
bildirilmektedir. Tabloda gösterildiği gibi, katılımcıların büyük çoğunluğu 5000 fit kareden fazla alan
kaplayan birincil veri merkezlerini temsil etmektedir. Katılımcıların yalnızca yüzde 7'si, 20.000 fit
kareden fazla alan kaplayan büyük ölçekli veri merkezlerinde yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların birincil veri merkezlerinin yaklaşık olarak kapladığı alan (fit kare
2500 fit kareden az
2500 ila 5000 fit kare
5001 ila 10.000 fit kare
10.001 ila 20.000 fit kare
20.000 fit kareden fazla
Toplam
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Yüzd
%1
%29
%43
%20
%7
%100
Sayfa 22
Tablo 3 katılımcıların birincil rapor kanalını göstermektedir. Tabloda da görülebildiği gibi,
katılımcıların yüzde 31'i veri merkezi yönetimi, yüzde 23'ü BT faaliyetleri ve yüzde 19'u bilişim kurulu
başkanı aracılığıyla rapor vermiştir.
Tablo 3. Katılımcıların birincil rapor kanalı
Yüzd
%31
%23
%19
%17
%4
%3
%2
%1
%100
Veri merkezi yönetimi
BT faaliyetleri
Bilişim kurulu başkanı
Tesis yönetimi
Teknoloji kurulu başkanı
Finans direktörü
Baş risk sorumlusu
İcra kurulu başkanı
Toplam
Tablo 4'te katılımcıların birincil veri merkezlerinin yer aldığı ABD bölgeleri bildirilmektedir. Tabloda
da görüldüğü gibi, Kuzeydoğu en büyük bölgeyi (yüzde 19), Güneydoğu ise en küçük bölgeyi (yüzde
12) temsil etmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların birincil veri merkezinin yer aldığı bölge.
Kuzeydoğu
Orta Atlantik
Yüzd
%19
%18
%17
%12
Orta Batı
Güneydoğu
%16
%18
%100
Güneybatı
Pasifik
Toplam
Tablo 5'te katılımcıların pozisyonu veya unvanı bildirilmektedir. Tabloda da gösterildiği gibi,
katılımcıların büyük çoğunluğu denetimci düzeyinde veya daha üst düzeyde olduğunu bildirmektedir
(yüzde 82). Bu çalışmadaki katılımcıların ortalama deneyimi 12,16 yıldır ve mevcut pozisyonlarında
geçirdikleri ortalama toplam süre 6,5 yıldır.
Tablo 5. Katılımcıların pozisyonu
Yüzd
Yönetici
%36
Müdür
%28
Amir
%18
Personel veya teknisyen
%8
Kıdemli Yönetici
%4
Başkan Yardımcısı
%3
Diğer
%3
Toplam
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
%100
Sayfa 23
4. Bölüm. Uyarılar ve Sonuç
Anket araştırmasında, bulgulardan sonuç çıkarmadan önce dikkatlice değerlendirilmesi gereken
kendine özgü sınırlamalar vardır. Aşağıdaki öğeler, çoğu Web tabanlı ankete özgü olan belirli
kısıtlamalardır.
Yanıtlamama eğilimi: Mevcut bulgular, anket dönüşlerinden oluşturulan bir örneği temel
almaktadır. Anketleri kişilerin temsili bir örneğine gönderdik ve sonuçta çok sayıda kullanılabilir
yanıt elde ettik. Yanıtsız testlere rağmen, katılmayan kişilerin görüşleri her zaman anketi
tamamlayanların temel görüşlerinden önemli ölçüde farklı olabilir.
Örnekleme çerçevesi yanlılığı: Doğruluk iletişim bilgilerini ve listenin BT uygulayıcıları olan ve veri
merkezi yönetiminde deneyimli olan kişileri temsil etme derecesini temel alır. Sonuçların, medya
ilgisi gibi harici olaylardan da etkilenebileceğini kabul ediyoruz. Bu araştırmayı sözleşme
döneminde tamamlamak için katılımcılara yapılan ödemelerin neden olduğu yanlılığı da kabul
ediyoruz. Son olarak, Web tabanlı bir toplama yöntemi kullandığımız için posta ile gönderilen
anket veya telefon görüşmelerinden alınan Web harici yanıtlar farklı bir bulgu düzenine neden
olabilir.
Kendi kendini bildiren sonuçlar: Anket araştırmasının kalitesi, katılımcılardan alınan gizli
yanıtların bütünlüğüne bağlıdır. Anket sürecine belirli kontroller ve dengeleyiciler eklenebilse de,
bir katılımcı işe yarar bir yanıt veremeyebilir.
0S
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 24
Ek: Ayrıntılı Anket Sonuçları
Aşağıdaki tablolarda, bu çalışmada yer alan tüm anket sorularına verilen yanıtların sıklığı veya
yüzde olarak sıklığı verilmektedir. Tüm anket yanıtları Temmuz 2013'te toplanmıştır.
Örnek yanıt
Toplam örnekleme çerçevesi
Geri tepme
Toplam iade
Reddedilme
Son örnekler
MY 2013
Sıklık
Yüzde
11.899
%100,0
1.043
%8,8
637
%5,4
53
%0,4
584
%4,9
MY 2013
1. Bölüm. Görüşler
S1. Veri merkezi kullanılabilirliği, maliyeti en aza indirme ve
enerji verimliliğini artırma dahil diğer tüm önceliklerimin
üzerindedir.
S2. Kullanılabilirliği artırmak için veri merkezi tasarımında en iyi
uygulamaları ve yedekler kullanıyoruz.
S3. Elektrik şebekesi sağlayıcımızın güvenilirliğinden son
derece eminiz.
S4. Şirketimin iş modeli gelir üretmek ve e-ticaret
gerçekleştirmek için veri merkezine bağlı.
S5. Veri merkezimizde plansız kesintiler sık sık gerçekleşiyor.
Kesinlikle
Katılıyorum
%18
%26
%16
%20
%23
%23
%32
%39
%20
%26
%22
%23
%16
%22
%20
%21
%30
%38
%31
%43
%30
%41
%21
%21
%28
%27
%38
%37
%50
%34
S6. Kesintiler iki yıl öncesine göre daha sık gerçekleşiyor.
S7. Plansız kesinti durumunda veri merkezini çalışır duruma
getirmek için yeteri kadar kaynağımız var.
S8. Üst yönetim plansız kesintileri önleme ve yönetme
çabalarımıza destek veriyor.
S9. Kuruluşum, veri merkezimde verimliliği artırmak veya
maliyetleri azaltmak için kullanılabilirlikten ödün verdi.
S10. İzleme ve Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) ile ilgili
yeniliklerin veri merkezi sektörü üzerinde olumlu bir etkisi
olacak.
S11. Jeneratörlerimizin ve anahtarlama aygıtlarımızın güvenilir
bir performans göstereceğinden son derece eminiz.
S12. Jeneratörler ve anahtarlama aygıtlarını, şebeke kesintisi
meydana geldiğinde acil durum gücünün bulunduğundan emin
olmak için düzenli olarak test ediyoruz.
S13. KGK akülerimizi düzenli olarak test ediyor veya izliyoruz.
S14. Veri merkezi gücü, soğutma ve izleme son birkaç yılda
daha karmaşık hale geldi.
S15. Veri merkezimin kesintiye uğramasını görmek yerine kızgın
korlar üzerinde yalın ayak yürümeyi tercih ederim.
S16a. Bugün kuruluşum, kullanılabilirlik çalışma süresini
korumaya 12 ay öncesine göre daha fazla ilgi gösteriyor.
S16b. Katılıyorsanız veya kesinlikle katılıyorsanız, lütfen
nedenini verilen alanda belirtin.
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
%39
Bağlamsal yanıtlar ayrı bir
belgede sağlanmıştır
%36
Sayfa 25
2. Bölüm. Deneyim
S17a. Son 24 ayda birincil şebeke gücünde herhangi bir kayıp
yaşadınız mı?
Evet
Hayır (18a'ya gidin)
Toplam
MY 2013
Sıklık
Yüzde
495
89
584
S17b. Son 24 aydaki birincil şebeke gücü kesintilerinin sıklığı ve
süresi nedir?
Birincil şebeke gücü kesintilerinin sıklığı
1 ile 2 arasında
3 ile 5 arasında
6 ile 10 arasında
11 ile 15 arasında
16 ile 20 arasında
20'den fazla
Toplam
Tahmini değer (olaylar)
MY 2013
%49
%35
%10
%0
%1
%5
%100
4,0
Birincil şebeke gücü kesintilerinin süresi
1 dakikadan az
1 ila 5 dakika
5 ila 20 dakika
20 dakika ila 2 saat
2 saat ila bir gün
Bir günden fazla
Toplam
Tahmini değer (dakika olarak arıza süresi)
MY 2013
%16
%34
%25
%12
%10
%3
%100
138,1
%85
%15
%100
MY 2013
S18a. Son 24 ayda planlanmamış veri merkezi kesintisi
yaşadınız mı?
Evet
Hayır (19a'ya gidin)
Toplam
Sıklık
Yüzde
529
55
584
S18b. Son 24 aydaki plansız veri merkezi kesintilerinin sıklığı ve
süresi nedir?
Sıklık
1 ile 2 arasında
3 ile 5 arasında
6 ile 10 arasında
11 ile 15 arasında
16 ile 20 arasında
20'den fazla
Toplam
MY 2013 için tahmini değer (olaylar)
MY 2010 için tahmini değer (olaylar)
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Toplam DC
kapanması
%73
%27
%0
%0
%0
%0
%100
2,04
2,48
%91
%9
%100
Yalnızca MY 2013 verileri
Yerel
Sınırlı
kapanma
kesintiler
%32
%11
%31
%8
%15
%41
%15
%23
%4
%13
%2
%5
%99
%101
5,88
10,16
6,84
11,29
Sayfa 26
Süre
1 dakikadan az
1 ila 5 dakika
5 ila 20 dakika
20 dakika ila 2 saat
2 saat ila bir gün
Bir günden fazla
Toplam
MY 2013 için tahmini değer (dakika olarak arıza süresi)
MY 2010 için tahmini değer (dakika olarak arıza süresi)
Toplam DC
kapanması
%40
%13
%23
%14
%10
%0
%100
91,3
106,9
S19a. Son 24 ayda yaşanan plansız kesintilerin temel
nedenlerini biliyor musunuz?
Evet, plansız kesintilerin tümü
Evet, plansız kesintilerin çoğu
Evet, plansız kesintilerin bazıları
Hayır
Toplam
MY 2013
%21
%30
%32
%17
%100
S19b. Evetse, lütfen geçtiğimiz yıl yaşanan plansız kesintilerin
temel nedenlerini işaretleyin. Lütfen uygun olanların hepsini
seçin.
KGK ekipman arızası
KGK akü arızası
ATS arızası
Jeneratör arızası
PDU/devre kesicisi arızası
BT ekipman arızası
Kaza kaynaklı EPO/insan hatası
Isıyla ilgili/CRAC arızası
KGK kapasitesi aşıldı
Su baskını
Hava şartlarıyla ilgili
Siber saldırı
Taşıma, ekleme veya değiştirme sırasında uygunsuz bir şekilde
yerleştirilen sunucu veya donanım
Anahtarlama aygıtı arızası
Diğer (lütfen belirtin)
S19c. Kuruluşunuzun temel nedenleri gidermek veya
düzeltmek için gerçekleştirdiği eylem neydi? Lütfen uygun
BT veya Altyapı ekipmanını onarma
BT veya Altyapı ekipmanını değiştirme
Ek BT veya Altyapı ekipmanı satın alma
Veri merkezi denetimi veya değerlendirmesi gerçekleştirme
Sorunu gidermek veya analiz etmek için şirket dışından
İzleme, uyarı ve alarm özellikleri uygulama / geliştirme
Tesise yerleştirilen Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM)
platformunu uygulama/ geliştirme
Ekipman satıcısına başvurma
Yanıt yok
Diğer (lütfen belirtin)
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Yalnızca MY 2013 verileri
Yerel
Sınırlı
kapanma
kesintiler
%30
%21
%25
%27
%23
%21
%11
%19
%6
%7
%5
%5
%100
%100
137,5
150,6
151,5
153,1
MY 2013
%27
%55
%15
%20
%26
%33
%48
%29
%46
%32
%30
%34
%15
%13
%0
MY 2013
%66
%58
%45
%17
%19
%29
%26
%44
%29
%3
Sayfa 27
S20a. Size göre son 24 ayda yaşanan plansız kesintiler
önlenebilir miydi?
Evet, plansız kesintilerin tümü
Evet, plansız kesintilerin çoğu
Evet, plansız kesintilerin bazıları
Hayır
Toplam
S20b. Evetse, gelecekte plansız kesintileri önlemek için ne
yapılabilir? Lütfen yalnızca iki seçeneği belirleyin.
Yeni veya gelişmiş ekipmanlara yatırım
Yedek altyapı ekipmanları
Daha fazla veri merkezi bütçesi
Gelişmiş güvenlik ve denetim uygulamaları
Gelişmiş veri merkezi tasarımı ve planlama
İzleme ve yönetim araçlarının uygulanması
Yıllık denetim veya değerlendirme
Ekipmanlar üzerinde önleyici bakım
Kritik işlemlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin
belgelerin iyileştirilmesi
Ek personel alma
Hiçbir şey
Diğer
Toplam
S21. Size göre güç ve soğutma ekipmanı üreticileri veri
merkezinizde gelecekte yaşanabilecek plansız kesintileri
önlemek veya azaltmak için hangi ürünleri, özellikleri veya
araçları bulundurmalıdır?
MY 2013
%9
%43
%19
%29
%100
MY 2013
%49
%13
%26
%28
%18
%15
%4
%22
%8
%10
%2
%0
%195
Bağlamsal
yanıtlar ayrı
bir belgede
sağlanmıştır
3. Bölüm. Ekonomik etki
S22. Plansız bir kesinti sonucu oluşan olası maliyet alanları
nelerdir? Lütfen sağlanan maliyet alanları için toplamı yüzde
100'ü bulan puanlar verin.
Hasarlı ekipmanı onarma veya değiştirme maliyeti
Arıza süresi maliyeti
Bilgi varlıklarını kurtarma maliyeti
Veri merkezi personelinin verimliliğinde azalma
Kesintiden kurtarma maliyeti
Daha fazla çalışma masrafı
Temel neden analizi gerçekleştirme maliyeti
Son kullanıcıların üretkenliğinde azalma
Kaybedilen gelirler
Müşteri cirosu
Marka veya itibarın küçülmesi
Toplam puan
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
MY 2013
Puanlar
19,00
22,00
16,00
13,00
5,00
5,00
6,00
7,00
2,00
3,00
2,00
100,00
Sayfa 28
S23. Size göre (en iyi tahminle) kuruluşunuz bir saat süren
plansız toplam veri merkezi kapanması yaşadığında ne kadar
gelir kaybeder?
Hiçbiri
1000 dolardan az
1000 ila 5000 dolar
5001 ila 10.000 dolar
10.001 ila 20.000 dolar
20.001 ila 50.000 dolar
50.001 ila 100.000 dolar
100.001 ila 500.000 dolar
500.001 ila 750.000 dolar
750.001 ila 1 milyon dolar
1 milyon dolardan fazla
Belirlenemiyor
Toplam
Tahmini değer (ABD doları)
MY 2013
%4
%0
%5
%8
%18
%16
%15
%11
%4
%7
%6
%6
%100
205.550
4. Bölüm. Organizasyon özellikleri ve demografi
Bağlamsal
yanıtlar ayrı bir
belgede
sağlanmıştır
D1. Mevcut unvanınız (lütfen belirtin)
D2. Hangi organizasyon düzeyi mevcut konumunuzu en iyi
ifade eder?
Kıdemli Yönetici
Başkan Yardımcısı
Müdür
Yönetici
Amir
Personel veya teknisyen
Diğer (lütfen belirtin)
Toplam
D3. Kuruluşunuzda sizin veya amirinizin bağlı olduğu ilk kişiyi
işaretleyin.
İcra kurulu başkanı
Finans direktörü
Bilişim kurulu başkanı
BT faaliyetleri
Teknoloji kurulu başkanı
Veri merkezi yönetimi
Tesis yönetimi
Güvenlik kurulu başkanı
Baş risk sorumlusu
Diğer
Toplam
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
MY 2013
%4
%3
%28
%36
%18
%8
%3
%100
MY 2013
%1
%3
%19
%23
%4
%31
%17
%0
%2
%0
%100
Sayfa 29
D4. Şirketinizin birincil veri merkezinin yer aldığı ABD eyaletini
işaretleyin.
Kuzeydoğu
Orta Atlantik
Orta Batı
Güneydoğu
Güneybatı
Pasifik
Toplam
Deneyim
D5a. İlgili deneyimin toplam yıl sayısı
D5b. Mevcut pozisyonda toplam yıl
D6. Birincil veri merkezinizin kapladığı alan yaklaşık olarak kaç
kare fittir?
2500 fit kareden az
2500 ila 5000 fit kare
5001 ila 10.000 fit kare
10.001 ila 20.000 fit kare
20.000 fit kareden fazla
Toplam
D7. Hangi sektör kuruluşunuzun yoğunlaştığı sektörü veya
odak noktasını en iyi ifade eder?
Tarım
Havayolları
Bankacılık
Komisyonculuk ve yatırım yönetimi
Kimya
Ortak yerleşim/barındırma sağlayıcısı
İletişim
Savunma
E-ticaret
Eğitim ve araştırma
Enerji ve kamu hizmetleri
Devlet
Sağlık
Konaklama ve eğlence
Sigorta
Internet ve İSS'ler
İmalat
Medya ve yayıncılık
Ödeme işleme ve kredi kartı
İlaç ve canlı bilimi
Profesyonel hizmetler
Perakendecilik
Hizmetler
Teknoloji ve yazılım
Nakliye
Diğer
Toplam
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
MY 2013
%19
%18
%17
%12
%16
%18
%100
Ortala
12,16
6,52
Ortala
11,72
6,63
MY 2013
%1
%29
%43
%20
%7
%100
MY 2013
%1
%1
%9
%2
%3
%9
%3
%2
%10
%3
%4
%8
%7
%3
%2
%2
%7
%1
%3
%3
%2
%7
%5
%1
%2
%0
%100
Sayfa 30
D8. Kuruluşunuzun dünya çapında kaç çalışanı var?
100'den az
100 - 500
501 - 1000
1001 - 5000
5001 - 25.000
25.001 - 75.000
75.000'den fazla
Toplam
MY 2013
%8
%20
%24
%21
%14
%8
%5
%100
Bu çalışma hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresine e-posta
göndererek veya ücretsiz 1.800.887.3118 hattını arayarak Ponemon Institute ile iletişim kurun.
Ponemon Institute
Sağduyulu Bilgi Yönetimini Teşvik Etme
Ponemon Institute kendini, işletmelerde ve devlet kurumlarında sağduyulu bilgi ve gizlilik yönetimi
uygulamalarını teşvik eden bağımsız araştırma ve eğitime adamıştır. Misyonumuz kişiler ve
kuruluşlarla ilgili hassas bilgilerin yönetimini ve güvenliğini etkileyen kritik konularda yüksek kalitede,
deneye dayalı çalışmalar gerçekleştirmektir.
Amerika Anket Araştırma Kuruluşları Derneği'nin (CASRO) bir üyesi olarak veri gizliliği,
mahremiyet ve etik araştırma için katı standartlar uyguluyoruz. Bireylerden kişiyi ifşa edebilecek
bilgiler (veya işletme araştırmamızda şirketi ifşa edebilecek bilgiler) toplamıyoruz. Ayrıca,
katılımcılara konu ile ilgisi olmayan, alakasız veya uygunsuz soruların sorulmasını önlemek için katı
kalite standartları uyguluyoruz.
Emerson Network Power Destekli
Ponemon Institute© Araştırma Raporu
Sayfa 31

Benzer belgeler