KordSA Global`e genel bakış

Transkript

KordSA Global`e genel bakış
Strictly confidential
KordSA Global
Mart 2015
Yasal uyarı
BU SUNUM, TAMAMEN VEYA KISMEN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ÜZERE) MENKUL KIYMETLER KANUNU 144A
KURALI (RULE 144A) UYARINCA NİTELİKLİ KURUMSAL YATIRIMCI SAYILANLAR DIŞINDA), KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA VEYA BU ŞEKİLDE BİR DAĞITIMIN YASADIŞI OLDUĞU
BAŞKA HERHANGİ BİR YARGI ÇEVRESİ İÇİNDE VEYA BU YARGI ÇEVRELERİNDEN SUNULMA, YAYINLANMA VEYA DAĞITILMA AMACIYLA HAZIRLANMAMIŞTIR.
Bu sunum, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından, yalnızca sizi bilgilendirmek ve Şirket ile yapılacak toplantıda kullanılmak amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bildirimin amacına uygun olarak "sunum", bu belge, herhangi bir sözlü sunum, herhangi bir soru ve cevap oturumu ve Şirket ile yapılan toplantıda tartışılan veya dağıtılan herhangi bir
yazılı veya sözlü materyal anlamına gelmektedir.
Bu sunum, hiçbir amaç için veya hiçbir koşul altında, doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz veya başkalarına iletilemez veya herhangi bir alıcı
tarafından diğer kişilere (bu kişi ile aynı organizasyonda veya şirkette olup olmamasına bakılmaksızın) ifşa edilemez veya tamamen veya kısmen yayınlanamaz.
Bu sunumda yer alan bilgilerin kapsamlı olduğu iddia edilmemektedir ve bu bilgiler herhangi bir analiz veya başka bir değerlendirmenin tek dayanağı olma amacını taşımamaktadır (ve bu yönde
kullanılmamalıdır). Şirket ve diğer taraflar, bu sunumda yer alan ve bir şekilde iletilen veya erişilebilir kılınan (veya sunumda yer almayan herhangi bir bilginin) veya Şirket, iştirakleri veya bağlı şirketlerine
ilişkin yazılı, sözlü veya görsel veya elektronik bilgilerin gerçekliği, bütünlüğü, doğruluğu ve tamlığına veya bu sunumun veya içeriğinin herhangi bir şekilde kullanımından veya bir diğer şekilde bunlarla
bağlantılı olarak doğan zararlara yönelik herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir ve bu yönde beyan ve tekeffülde bulunmamaktadır.
Bu sunum, herhangi bir yargı çevresindeki herhangi bir menkul kıymet alım, satım veya ihracı için bir teklif, davet veya tavsiye teşkil etmemektedir ve bu şekilde bir teklif, davet veya tavsiye olarak
yorumlanmamalıdır ve burada yer alan bir bilginin veya herhangi bir hususun yayınlanması, herhangi bir yatırım hareketine temel teşkil etmeyecek veya dayanak olmayacak veya o yatırım hareketinde
bulunmaya teşvik kabul edilmeyecektir. Bu sunum, Şirket, işleri ve Şirket'in faaliyette bulunduğu endüstri hakkında arka plan bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır ve bir yatırım kararına dayanak teşkil
edecek bilgilerin tamamen ifşasını sağlama amacını taşımamaktadır.
Bu sunumda mevcut olan endüstri, piyasa ve rekabet durumuna ilişkin bilgiler mümkün olduğu ölçüde, resmi veya üçüncü kişi kaynaklardan edinilmiştir. Üçüncü kişilerin endüstriyel yayınları, çalışmaları ve
araştırmalarında genellikle, buradaki bilgilerin güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan alındığı, ancak söz konusu bilgilerin doğruluğu veya tamlığına ilişkin bir taahhütte bulunulmadığı belirtilmektedir.
Şirket, söz konusu her bir yayın, çalışma ve araştırmanın güvenilir kaynaklar tarafından hazırlandığını düşünmekle birlikte, buralarda yer alan bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak teyit etmemiştir.
Bununla birlikte, bu sunumda yer alan belirli endüstri, piyasa ve rekabet durumuna ilişkin bilgiler Şirket'in kendi araştırmaları ve tahminlerinden edinilmiştir ve Şirket'in faaliyet gösterdiği piyasada Şirket
yönetiminin bilgi ve deneyimlerine dayanmaktadır. Şirket söz konusu araştırmaların makul ve güvenilir olduğuna inanmak ve bu yönde bir tahminde bulunmakla beraber, yöntem ve varsayımlarının
doğruluğu ve tamlığı herhangi bir bağımsız kaynak tarafından teyit edilmemiştir ve bu yöntem ve varsayımlar bildirim yapılmaksızın değişime tabidir. Bu doğrultuda, bu sunumda yer alan endüstri, piyasa
veya rekabet durumlarına ilişkin bilgilere gereğinden fazla güvenilmemesi gerekmektedir.
Bu sunum sadece, Avrupa Ekonomik Alanı'na (''AEA'') üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (2010/73/EC sayılı Direktif ile tadil edilmiş 2003/71/EC sayılı Direktif) 2(1)(e) maddesi
uyarınca nitelikli yatırımcılara ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu sunum Birleşik Krallık‘ta sadece (i) tadil edilmiş olan 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar Kanunu'nu
2005 tarihli (Finansal Promosyon) Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi
olan veya (ii) Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişiliği olan veya (iii) sair surette hukuka uygun olarak iletilen (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak
anılacaktır) Nitelikli Yatırımcılar'a hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır.
(i) Birleşik Krallık'ta ilgili kişi niteliğini haiz olmayan veya (ii) Birleşik Krallık hariç herhangi bir AEA üyesi ülkede Nitelikli Yatırımcı niteliğini haiz olmayan kişiler, bu sunuma dayanarak ya da bu sunuma
güvenerek hareket etmemelidir. Bu sunuma ilişkin herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, Birleşik Krallık'ta sadece ilgili kişilere ve Birleşik Krallık hariç herhangi bir AEA üyesi ülkede Nitelikli
Yatırımcılar'a yöneliktir ve söz konusu yatırım veya yatırım faaliyetlerine sadece bu kişiler ile girişilecektir.
Bu sunum ve bu sunum içinde yer alan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Japonya'da veya dağıtımının hukuka aykırı olduğu herhangi başka bir yerde yayınlanamaz,
dağıtılamaz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Japonya'da veya menkul kıymet satış teklifinin hukuka aykırı olduğu herhangi başka bir yerde veya herhangi bir ABD kişisine (tadil
edilmiş olan 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) (''Menkul Kıymetler Kanunu'') altında Regülasyon S’de (Regulation S) (Menkul Kıymetler Kanunu'nda 144A
Kuralı (Rule 144A) tanımlandığı üzere Nitelikli Kurumsal Yatırımcılar ''NKY'' (Qualified Institutional Buyers) (''QIB'') hariç olmak üzere), menkul kıymet arzı teşkil etmez. Bu yasağa herhangi bir şekilde
uyulmaması, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya menkul kıymetler kanunlarının ihlaline yol açabilir. Şirket'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir menkul kıymet arzı
kaydedilmemiştir ve Şirket herhangi bir menkul kıymet arzının kaydedilmesini ya da halka arzda bulunmayı planlamamaktadır. Menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Kanunu'nca öngörülen kayıt
gerekliliklerine tanınmış bir muafiyetten faydalanıldığı veya söz konusu gerekliliklere tabi olmayan bir işlem yürütüldüğü durumlar hariç olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilmeksizin arza
konu edilemez ve satılamaz. Bazı belirli istisnalara tabi olmak üzere, bu sunum veya bu sunumun herhangi bir nüshası, Amerika Birleşik Devletleri'ne, ABD topraklarına ya da mülklerine (NKY’ler dışında)
doğrudan ya da dolaylı olarak götürülemez, buralarda iletilemez veya dağıtılamaz. Bahsi geçen yasaklara uyulmaması ABD menkul kıymetler kanunlarının ihlaline yol açabilir.
Bu sunumda yer alan bilgiler, geleceğe ilişkin mevcut beklentiler ve tahminlere dayalı ileriye dönük beyanlar içerebilir. Şirket sunumunda tartışılan sair herhangi bir materyaldekiler dahil olmak üzere bu
ileriye dönük beyanlar, Şirket, iştirakleri ve diğerlerinin yanı sıra iş gelişimi, faaliyette bulunulan endüstri eğilimleri ve gelecekteki sermaye harcamaları ve devralmalar dahil olmak üzere Şirket yatırımlarına
ilişkin risklere, belirsizliklere ve varsayımlara tabidir. Bu riskler, belirsizlikler ve varsayımlar göz önüne alındığında, ileriye dönük beyanlarda değinilen olay ve durumlar meydana gelmeyebilir. Herhangi bir
ileriye dönük beyanın gerçekleşeceğine ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bu sunumdaki öngörüler, beklentiler, tahminler veya olasılıkların hiçbiri, geleceğe yönelik tahmin veya taahhüt
olarak addedilemez ve bu öngörüler, beklentiler, tahminler veya olasılıklar, bunlara ilişkin varsayımların doğru ve eksiksiz olduğuna ve varsayımlar konusunda, varsayımların sunumda tamamen
belirtildiğine ilişkin zımni herhangi bir emare, güvence veya taahhüt olarak kabul edilemez. Herhangi bir yeni bilgi, gelecekteki olay veya sair durumlar neticesinde Söz konusu ileriye dönük beyanların,
kamuya açık olarak güncellenmesi veya düzeltilmesi hiçbir kimse tarafından üstlenilmemektedir. Söz konusu riskler, belirsizlikler ve varsayımların sonucu olarak, bu ileriye dönük beyanların mevcut
sonuçlara ilişkin tahmin veya sair öngörü teşkil ettiğinden hareketle söz konusu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemelisiniz.
Bu sunumda yer alan bilgi ve görüşler bu sunum tarihi itibariyle sağlanmıştır ve bildirim yapılmaksızın teyit edilmeye, tamamlanmaya veya değiştirilmeye tabidir.
Bu sunumun yapıldığı toplantıya katılarak veya herhangi bir diğer şekilde bu sunuma erişerek, mevcut hüküm ve sınırlamalarla bağlı olduğunuzu ve (i) ilgili kişi ve/veya Nitelikli Yatırımcı ve/veya NKY
olduğunuzu ve (ii) işbu bildirimin içeriğini okuduğunuzu ve bu içeriğe uymayı kabul ettiğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
1
KordSA Global ekibi
Cenk Alper
CEO
Sektör Deneyimi: >19 yıl
KordSA Global’e 2007 yılında katıldı
Önceki deneyimleri:
Ürün Geliştirme Direktörü,
Bekaert Teknoloji Merkezi
Arzu Ergene
Ali Çalışkan
Başkan Yardımcısı
Finans ve Satın alma
Başkan Yardımcısı
Operasyon
Başkan Yardımcısı
Satış
Teknoloji Direktörü
Sektör Deneyimi:
>21 yıl
KordSA Global’e
1994 yılında katıldı
Sektör Deneyimi:
>31 yıl
KordSA Global’e
1986 yılında katıldı
Sektör Deneyimi:
>33 yıl
KordSA Global’e
1986 yılında katıldı
Önceki deneyimleri:
MAN Otobüs ve
Kamyon
Sektör Deneyimi:
>21 yıl
KordSA Global’e
1998 yılında katıldı
Önceki deneyimleri:
Rafine Kimya ve
Sakosa
Önceki deneyimleri:
Soyut Holding
Bülent Araslı
İbrahim Özgür Yıldırım
Hakan Öker
Sibel Raif
Başkan Yardımcısı
İnsan Kaynakları
(İK) ve Bilgi
Teknolojileri (BT)
Sektör Deneyimi:
>27 yıl
KordSA Global’e
2007 yılında katıldı
Önceki deneyimleri:
Beksa
Pazarlama Direktörü
Sektör Deneyimi:
>20 yıl
KordSA Global’e
2013 yılında katıldı
Önceki deneyimleri:
Satış ve Pazarlama
Direktörü, Goodyear
2
KordSA Global’e genel bakış
2014 Mali Sonuçları
YS – 31 Aralık
Satışlar
FAVÖK
FAVÖK marjı (%)
2014 Satış dağılımı
(TLm)
(USDm)(a)
1,702
777
187
85
%11.0
%11.0
(a) 2014 Faaliyet Raporu’na göre; ortalama TL/USD döviz kuru 2.19
Coğrafyaya göre
Asya
%26
Güney
Amerika
%13
Bölüme göre
Diğer
%8
Diğer
%6
AODA
%41
NY iplik
%22
Lastik ve Diğer ürünler
Lastik kord
bezi
%72
Kuzey
Amerika
%20
Lastik
%92
KordSA Global ürün portföyü
 Radyal ve çapraz lastikler
için naylon ("NY") ve
polyester ("PET") bazlı
lastik takviye elyafları ve
bezleri
Gelecek nesil bezler
Endüstriyel bezler ve SEC
 Çevreci/yeşil lastikler için
tekstil takviye malzemeleri
 Endüstriyel bezler: chafer,
astar ve membran bezleri
 Yüksek performanslı
monofilamentler
 Tek kordlar ("SEC"):
Lastikler, endüstriyel ve
otomotiv hortumlar, güç
iletim kayışları ve diğer
endüstriyel uygulamalar için
 Yüksek mühendislik ürünü,
üstün özellikler içeren
hibrid kordlar
Lastik
ürünler
Hortumlar Kuşaklar
İplik ürünleri
 Yüksek mukavemetli,
yüksek denye endüstriyel
NY iplik
 Yüksek mukavemetli
endüstriyel yüksek modüllü
düşük büzülmeli (“HMLS”)
ve yüksek denye teknik
PET ipliği
Mekanik lastik malzemeler için
çeşitli bezler
Seçilmiş
hedef Pazar
oyuncuları
Hedef
pazarlar
Açıklama
Lastik kord bezleri (“TCF”)
3
Değer zincirine bakış
Ham
Maddeler
Üretim
Ürünler
Lastik kord bezi
İplik
Polimerleşme
NY66
 HMD
 Adipik Asit
 NY66 Tuzu
 NY66 Pul
Eğirme
Büküm
Dokuma
Greige
Bezi
Terbiye
NY66 iplik
KordSA Global ürünleri
HMLS PET
 PET Çip
PET iplik
• Bir lastik, dinamik koşullar altında çalışan yaklaşık 40 bileşenden
oluşan oldukça karmaşık bir kompozit malzemedir
• NY66 genellikle üst kuşak şeritlerinde, PET ise genellikle radyal
katlarda kullanılır
KordSA Global bezleri, belirli gereksinimlere göre geliştirilmiştir
4
KordSA Global lastik kord pazarının cazip
bölümlerinde faaliyet göstermektedir
PET lastik kord
Hibridler / diğer kordlar
 Radyal lastiklerde üst kuşak şeridi
 Radyal lastik takviyesi
 Bütün lastik türleri
 Gelir ve kapasitede Global 1. sırada
 Uçak lastiklerinde Global 1. sırada
 Global gelire göre 2. kapasiteye
göre 3. sırada
 Capmax, Twixtra and Monolyx gibi
kilit markalarla pazar ve teknoloji lideri
 Teknolojik olarak daha gelişmiş olan
lastik bölümlerinde büyümek
 Endonezya üretim tesisi kapasite
artışı
 Belirgin satış potansiyeline sahip üç
önemli markanın piyasaya sürülmesi
 Rekabetçi küresel üretim ve hizmet
ağını korumak
 Teknoloji liderliği ve üretim
süreçlerinde ilave yatırımlar
 Ürünlerin alt-lisanslama yoluyla
satışının artırılması
 Kordsa üretimi içerisinde NY iplik
kullanımını en üst seviyeye çıkararak
katma değeri arttırmak
 Verimli tedarik zinciri yönetimi ve
hammadde satın alımı
 Endüstri işbirlikleri (DuPont gibi)
 Katma değerli bölümlerde liderlik
KordSA Global
stratejik inisiyatifler
Önemli rakipler
KordSA Global
Temel
Kullanım
NY66 lastik kord
 Gelecek nesil PET iplikleri (3-6G)
Kaynak: Arthur D. Little strateji raporu (2012)
5
KordSA Global’in tarihçesi
70s
KordSA İzmit
lastik kord
bezi fabrikası
1973
90s
Güney Amerika yatırımı
InterKordSA
Sabancı—Hoechst JV
1987
Dusa Naylon
İplik Fabrikası—
DuPont JV
1998
Kuzey Amerika satın
alımı
DuPont ile Global JV
1999
2000
Dusa iplik fabrikası ve KordSA
bez fabrikasının birleşmesi;
DuPont Europe ile JV
2000s
Cobafi
Brazil’in KordSA
International tarafından
satın alınımı
Sabancı—Hoechst JV
birleşimi
2005
2006
KordSA'nın Asya'da
büyümesi;
Endonezya,
Tayland ve Çin
İzmit’te Küresel
Teknoloji
Merkezi
2008
TURQUALITY
küresel marka programı
üyeliği
Kompozit Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezı
2010
2014
Kratos’un ticari ürün
haline getirilmesi
2015
Endonezya
kapasite
artışı
6
Strateji Evimiz
Stratejik Girişimler
• Yüksek Performans
Lastikleri için Yeni
Ürünler
• Rekabetçi Maliyet
• Ürün ve Hizmet
Kalitesinde Liderlik
• Lastik Sektöründe Karlı
Büyüme
• Yalın ve Çevik
Süreçler/Ekipler
• Kompozit Sektörü için
Takviye Malzemeleri
• İnşaat Sektörü için
Takviye Malzemeleri
• Yan/Alternatif Sektörler
için Elyaf
Temeller
Değerlerimiz
İşçi Sağlığı
İşçi
Güvenliği
ve Çevre
Etik
Değerlere
Bağlılık
Müşteri
Odaklılık
Açık
Fikirlilik
Sonuç
Odaklılık
Küresel işbirliği ve Sürekli
Dayanışma
Gelişim
Kültürü
7
KordSA Global – Önemli başlıklar
1
Tüm küresel lastik üreticileriyle uzun vadeli stratejik ortaklık konumuna dayalı
piyasa liderliği
2
Yakın zamanda Asya Pasifik kapasitelerinin eklenmesiyle güçlenen küresel üretim
ve hizmet ağı
3
Lastik takviye pazarındaki olumlu dinamiklerle desteklenen hacim artışı
4
Yeni takviye ürünlerinde teknoloji liderliği
5
Yeni ürünlerle daha fazla büyüme fırsatı ve teknik ekspertizin inşaat ve kompozit
takviye sektörlerine aktarılması
6
Güçlü nakit yaratma ve yüksek temettü ödeme potansiyeli
7
Geçmiş performansıyla kendini kanıtlamış deneyimli yönetim ekibi
8
1 Tüm küresel lastik üreticileriyle uzun vadeli stratejik ortaklık
konumuna dayalı piyasa liderliği
İlişkinin
uzunluğu
Onay
döneminin
tipik
uzunluğu(a)
Ortak iş
geliştirme
projeleri
~ 5 yıl

Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
1
1986’dan beri
Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
2
1995’den beri
Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
3
1973’den beri
Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
4
1985’den beri
~ 2 yıl

Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
5
1973’den beri
~ 3 yıl

Global
Lastik
Sektörü
Oyuncusu
6
~ 5 yıl
Lider piyasa payları
NY66
HDI
2014 pazar
payları
NY66
HDI
market
shares
2014
Diğer
%15
PHP
%5
KordSA Global
%34
Hyosung
%6
Asahi
%6

Shenma
%34
Kaynak: PCI Fiber (2014)
~ 3 yıl

PET
shares
2014
PETHMLS
HMLS market
2014 pazar
payları
KordSA Global
%10
Diğer
%26
Indorama
%9
1987’den beri
~ 2 yıl

Hyosung
%35
Perf. Fibers
%8
Kolon
%12
Kaynak: Arthur D. Little strateji raporuna bağlı yönetim tahminleri (2012)
(a) Yeni bir tedarikçi için
Seköre giriş için çoklu engeller
9
Önemli rakipler ile bölgesel varlık
karşılaştırılması
2 Yakın zamanda Asya Pasifik kapasitelerinin eklenmesiyle güçlenen
küresel üretim ve hizmet ağı
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Asya Pasifik
Kuzey Amerika
Güney Amerika
2014 Satışlarının %41’i
2014 Satışlarının %26’sı
2014 Satışlarının %20’si
2014 Satışlarının %13’ü
Shenma
SEC
5
NY66
HMLS PET
NY66
19
50
HMLS PET
39
NY66
24
46
HMLS PET
8
KordSA Global
kapasite
kullanımı
KordSA Global
piyasa
pozisyonu
Önemli müşterilerin üretim tesisleri
 #1 NY TCF üreticisi
 #2 NY TCF üreticisi
 #1 PET TCF üreticisi
 #2 PET TCF üreticisi
 ABD’de #1 NY TCF
üreticisi
 Latin Amerika’daki tek
büyük PET TCF üreticisi
ve tek SEC üreticisi
Kaynak: PCI Fiber (2014), Arthur D. Little strateji raporu (2012)
>%80
>%90 (Endonezya’ya
genişleme öncesi)
>%70 (kapasite çekilmesi
sonrası)
>%95
Kaynak: Şirket bilgileri
Operasyon verimliliğinde lider
10
3 Lastik takviye piyasasındaki olumlu dinamikler
Lastik takviye
piyasasına bakış
+%3.3 YBBO
Hacim (kT)
2.000
1.500
1.000
1,752
1,444
50
460
Tüm bölgelerde
lastik üretimi artışı
Bölgesel lastik
üreticilerinin daha
hızlı büyümesi
Lastik etiketleme
Lastik teknolojisi
YBBO
(%)
50
478
420
3.6%
804
5.2%
340
500
594
0
2014
2020
HMLS PET NY66 NY6
Rayon
KordSA Global Focus
Kaynak: Arthur D. Little strateji raporu (2012)
 Lastik takviye
piyasasının büyümesi
hafif araç satışlarındaki
artış ve araç piyasasının
büyümesinden
kaynaklanıyor
 KordSA Global, yerleşik
 Yerleşik lastik
 Enerji verimliliğini
ve büyümekte olan lastik
üreticilerinde lider
arttırmaya odaklanmış
üreticilerinde pazar
konum
"Yeşil lastikler"
payını artırmak için
 Güvenlik artırma ve
 Teknoloji ve küresel
gelişmiş ülkelerde sahip
gürültü seviyelerini
üretim ve hizmet ağı ile
olduğu lider
azaltma mevzuatı
büyümekte olan
konumundan
oyunculardan ilave pazar
faydalanmaktadır
payı elde etme imkanı
 KordSA Global Asya
Pasifik'te daha hızlı
büyüme için yatırım
yapmıştır
 Lastik başına KordSA
Global içeriğine olan talep
sektör trendleri ile birlikte
artıyor:
– Daha büyük jant
boyutları – lastik
başına daha fazla kord
– Ağırlık azaltma –
ileri teknoloji kumaşlar
– Hız oranları – yeni
nesil polyester
standartları
KordSA Global rakiplerinden daha iyi performans göstermek için güçlü şekilde konumlanmıştır
11
3 Hacim artışına olanak sağlayan iyi konumlanma
Yorumlar
Lastik üretim pazarının gelişimi
2005
 Global üretim ve hizmet ağını optimum halde tutmak için
disiplinli yaklaşım
 Endonezya’daki yatırım lastik kord bezi kapasitesini 18kT
arttırmıştır
 küresel ve büyümekte olan müşterilerle teknoloji
açısından avantajlı PET segmentinde bölgesel büyümeye
olanak sağlamıştır
 Lastik kord bezi KordSA Global için değer zincirinin en üst
kısmını oluşturmaktadır
Amerika
Kıtası
%15
2013
Diğer
%9
Asya
Pasifik
%40
Diğer
%10
Amerika
Kıtası
%13
Asya
Pasifik
%53
AODA
%24
AODA
%36
Kaynak: LMC (2014)
KordSA Global hacim gelişimi
KordSA Global bölgesel kapasite gelişimi
(a)
Satılan hacim
(2006 100 endeksli)
300
Endonezya TCF
80%
kapasitesi artışı
% 68
200
%57
60%
133
100
2005
100%
100
Asya
Pasifik
%19
40%
20%
0
0%
2006
Güney
Amerika
%20
2015(b)
2014
Volume
sales
Satış
hacmi
% of
TCF
TCF
%’si
2015PF
2015
Kuzey
Amerika
%28
AODA
%33
Güney
Amerika
%9
Kuzey
Amerika
%21
Asya
Pasifik
%32
AODA
%38
(a) Elden çıkarılan şirketlere göre ayarlanmış hacim gelişmesi
(b) Ocak 2015 itibarıyla veriler
TCF ve Asya Pasifik'e yönelme
12
4 Yeni takviye ürünlerinde teknoloji liderliği
Güçlü AR–GE odağı
İleri teknoloji yeni ürünler
160
 Yüksek performans lastikler için yüksel modüllü
140
Yeni ürünlerin satışı
(US$m)
ürünlerle dönme direncinde iyileşmeler
120
 Kamyon ve otobüs lastikleri için koruma
100
katmanı; lastik ağırlığını azaltır
80
 Uçak lastikleri için %7 daha yüksek mukavemet
T802
60
40
20
-
28
 Daha iyi lastik performansı için %10 daha yüksek
4G PET
41
boyutsal stabilite (gelişmiş etiketleme)
10
2012
2013
2014
2018
Seçilmiş proje ortakları
Tanınmış bir teknoloji lideri
1
Top 10
2012 ve 2013 yılında Türkiye Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından tekstil
kategorisinde en iyi seçilen AR-GE merkezi
Türkiye’de AR-GE patent tescilinde en iyi ilk
10 ulusal kuruluş arasında
Lastik başına daha fazla katma değer
13
5 Yeni ürünlerle daha fazla büyüme fırsatı ve teknik ekspertizin
inşaat ve kompozit takviye sektörlerine aktarılması
Kısa vadeli fırsat: beton güçlendirme
Uzun vadeli fırsat : kompozit takviyesi
 Türkiye’deki önemli müşterilerle başlangıç
projeleri; ilk karbon fiber dokuma İzmit
tesisinde tamamlandı
Mevcut
durum
 Kratos Macro ve Micro’nun piyasaya çıkışı 2015
yılının ilk çeyreği
 Üretim kapasitesi oluşturulmuştur
Mevcut
durum
 2015’de Kompozit Teknolojileri Mükemmelliyet
Merkezine ve üretim kapasitesine 23mUS$
yatırım
 Piyasaya nüfuz etmeyi hızlandırmak için
stratejimize uygun potansiyel birleşme ve satın
alma hedefleri konusunda ayrıntılı çalışma
14
6 Güçlü nakit yaratma ve yüksek temettü ödeme potansiyeli
Brüt kar
Brüt kar
marjı %
13.0
Yorumlar
10.8
14.3
(milyon TL)
300

Brüt kar marjı son birkaç yılda %13-16 değer aralığında
seyretmiştir (2013 yılı hariç)

Endüstriyel iplik ile kord bezi satış hacmindeki değişimin yanı
sıra NY66, HMLS PET ve yeni ürün karmasının de etkisi
bulunmaktadır

Döviz cinsinden (USD ve EUR) satışlar

Maliyetler üzerindeki kur etkisi Kordsa Global’in gelişmekte
olan piyasalardaki operasyonlarından ve hammedde fiyatlarının
dolar cinsinden olmasından kaynaklanmaktadır

ABD Dolar’nın TL, IDR and BRL gibi para birimlerine karşı
değer kazanmasından Kordsa Global olumlu olarak
etkilenmektedir
200
100
243
194
165
0
2012
2013
2014
Kur dağılımı
Satışlar (2014)
EUR
23%
IDR
9%
TL
12%
US$
77%
Maliyetler
(2014)
Diğer
BRL
5% 4%
US$
64%
EUR
6%
15
6 Güçlü nakit yaratma ve yüksek temettü ödeme potansiyeli
(devamı)
Ton başı maliyet gelişimi (US$)
Çevirim maliyetleri
110
(3.9%)
100
(3.1%)
90
80
70
2012
2013
Ton başına
maliyet
(endekslenmiş)
Toplam sabit
giderler
(endekslenmiş)
Sabit maliyetler
Yorumlar
2014
110
(4.0%)
100
(4.0%)
90
80
(12.0%)
70
2012
TCF
2013
NY Yarn
FAVÖK
(milyon TL)
% Satışlar
200
150
100
50
0
11.0
8.7
164
133
2012
2013
 Değer bazlı fiyatlama modeli
 Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaları müşterilere
yansıtabilme becerisi
(4.2)
(Satışlar – Satışların Maliyeti) kilit performans
(8.0%)
göstergesi olarak satış ekibi tarafından takip
edilmektedir
2014
 Kordsa Global yönetimi, dönüştürme maliyetini
PET Yarn
(conversion cost) kilit performans göstergesi olarak
görmektedir (temel öğeler personel ve enerji gideridir)
(2.1%)
11.0
 Orta vadede FAVÖK marjında dengeli bir şekilde ilerleyen
bir artış öngörülmektedir
187
 Satış hacmi yerine satış hasılatına/değerine odaklanan bir yapı
2014
 Bütün birimlerde uygulanan başarılı maliyet azaltma
programları sayesinde satış ve genel yönetim yönetim
giderlerinde gözle görülür bir azalma gözlemlenmektedir
Dönem Karı
(milyon TL) (milyon TL)
Kar Payı Dağıtımı
TFRS(b)
VUK(c)
88
41
31
77
102
43
7
(53)
80
60
40
76
20
68(a)
35
0
2011
2011
(2012 in
yılında
(paid
2012)
ödenen)
2012
2012
(2013inyılında
(paid
2013)
ödenen)
(a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunmuştur
(b) Kontrol gücü olmayan paylar sonrasında
(c) Dönem net dağıtılabilir kar
2013
2013
(2014
(paid
inyılında
2014)
ödenen)
2014
2014
(29 Mayıs
(Payable
on2015
May
tarihinde ödenecek)
29th, 2015)
 KordSA Global, SPK mevzuatına tabidir ve bu mevzuata göre
Kordsa’nın dağıtabileceği kar payı tutarı dağıtılabilecek
yedeklerden fazla olamaz
 Dağıtabilecek yedekler bir önceki yılın dağıtabilecek
yedekleri + Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali
tablolarda mevcut dönem net dağıtılabilir karı ile konsolide
TFRS dönem karının düşük olanı baz alınarak
hesaplanmaktadır
16
2014 yılı finansal verileri
Önemli finansal göstergeler
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon
TL olarak ifade edilmiştir)
Satışlar
Brüt kar
Brüt kar marjı (%)
FAVÖK
FAVÖK marjı (%)
Dönem Karı(a)
Yorumlar
2013
2014
Yıllık büyüme
1,533
1,702
+11%
165
243
+47%
10.8
14.3
+351bps
133
187
+41%
8.7
11.0
+231bps
31
77
+150%
 2013 yılına kıyasla kord bezi satışlarının toplam satışlardaki
payının artması karlılığı önemli ölçüde arttırmıştır
 Brüt kar marjı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde
uygulanan maliyet düşürme programları sayesinde artış
sergilemiştir
 KordSA Global 2014 yılında satış ve genel yönetim faaliyetlerine
yatırım yapmıştır
 bununla birlikte bütün birimlerde uygulanan maliyet
azaltma programları 2012 yılına oranla daha az oranda
artan bir satış ve genel yönetim giderlerine ulaşmayı
sağlamıştır
 Dönem karı, artan brüt kar ve FAVÖK ile azalan vergi giderleri
sayesinde ciddi bir artış göstermiştir
(a) TFRS, kontrol gücü olmayan paylar sonrasında
Satış hacmi yerine satış hasılatına odaklanan yüksek karlılık stratejisi sayesinde, KordSA Global 2014 yılında başarılı bir
performans sergilemiştir
17
KordSA Global’in finansal yönlendirmesi
Satış hacminde pazara oranla
büyüme
 Kordsa Global sektördeki pazar büyümesinin %1-2 üstünde bir satış hacmi büyümesi
hedeflemektedir
FAVÖK marjı
 Orta vadede FAVÖK marjında dengeli bir şekilde ilerleyen bir artış öngörülmektedir
 Genel Kurul’da onaylanmasına bağlı olarak, Kordsa Global yeni kar dağıtım politikası olarak
dağıtılabilir karın tamamını nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtma prensibini
benimsemiştir (Vergi Usul Kanunu’na raporlanan mevcut net dağıtılabilir kar ile konsolide
TFRS dönem karının düşük olanı baz alınacaktır)
Kar dağıtım politikası
 Kar dağıtım kararı; yüksek meblağlı sabit kıymet yatırımı, iştirak edinimi veya mevcut
borçlanma araçlarının getirebileceği sınırlamalar da dahil olmak üzere Şirketin orta ve uzun
vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda alınır
 Dağıtılacak kar payı Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenir
 Kordsa Global’de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır
 2014 yılına ait 68 milyon TL kar payı dağıtımı 24 Mart 2015 tarihinde Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır
 2015 temettü dağıtımı (2016 yılında ödenecek) 2015 yılında yaratılacak net dağıtılabilir
kardan ödenecektir
18
Ekler
19
Ortaklık Yapısı
Sabancı
Holding
Halka Açık Kısım
 Sabancı Holding, Türkiye’nin önde gelen
halka açık holdinglerinden biridir
91.1%
8.9%
60.2%
Indo KordSA
Bogor,
Endonezya
0.1%
99.9%
Indo KordSA
Polyester
Bogor, Endonezya
KordSA Global
Genel Merkez ve Ar-Ge
Merkezi, Türkiye
51.0 %
Nile KordSA
Ramadan City, Mısır
100%
InterkordSA GmbH
Mühlhausen,
Almanya
97.3%
KordSA Brasil
Salvador De Bahia,
Brezilya
100%
KordSA Inc.
Laurel Hill,
Chattanooga, ABD
64.2%
Thai Indo KordSA
Ayutthaya, Tayland
20
Küresel üretim ve hizmet ağı ve tüm büyük lastik
üreticileri ile güçlü ve sarsılmaz ilişki

yönelik odaklanma
Gelişmekte
olan
pazarlarda
faaliyet
gösteren
sektör
oyuncuları
Küresel müşteriler
Orta

Fiyata duyarlı
üreticiler
Düşük
Yaratılan değer
Yüksek
 Gelecekteki büyümeye
Değişken
Düşük
Lastik
müşterileri haricindeki
müşteriler

Orta
Küçük
sektör
oyuncuları
Yüksek
Hizmet maliyeti
21
Proaktif kapasite optimizasyon ve yönetimi
Günümüze kadar gerçekleşen kapasite artış/azalışları
5 bin ton endüstriyel
iplik kapasite artışı,
ABD
2006
7 bin ton PET tech
azalışı, Brezilya (2011
yılına kadar kademeli
olarak)
2007
2008
-12 bin ton endüstriyel
iplik kapasite azalışı, ABD
-İran fabrikasının
kapatılmasından
kaynaklanan 5 bin ton
kord bezi kapasite azalışı
2009
3 bin ton MRG
kapasite azalışı,
Türkiye
2010
2011
7 bin ton endüstriyel /
kord bezi kapasite
azalışı, Arjantin
6 bin ton endüstriyel
iplik kapasite artışı,
Türkiye
2012
18 bin ton endüstriyel
iplik ve kord bezi
kapasite artışı,
Endonezya
2013
2.5 bin ton
endüstriyel iplik
kapasite azalışı, Çin
2014
Arjantin’deki
fabrikanın
kapatılmasından
kaynaklanan 18 bin
ton endüstriyel iplik
kapasite azalışı
Üretim karlılığının bulunmadığı ya da şirket stratejisi ile uyumlu olmadığı durumlarda esnek bir kapasite/maliyet
yönetimi uygulayan KordSA Global global üretim ve servis ağını sürekli olarak optimize etmektedir
22
Kilit Performans Göstergeleri
Karlılık ile ilgili Kilit Performans Göstergeleri
Satış hacmi ve ürün
çeşitliliği
Yorumlar



Satış hacmi yerine satış hasılatına/değere odaklanan bir yapı
Toplam talep ile segment bazında pazar payı verileri için kilit
gösterge
Türk Lirası etkisini ve hammadde fiyatlarındaki değişime direk
bağlı olan Satış / Satışların Maliyetindeki dalgalanmaları
bertaraf edebilme becerisini sağlayan formül
Değer bazlı fiyatlama modeli
– Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaları müşterilere
yansıtabilme becerisi
(Satışlar – Satışların Maliyeti) kilit performans göstergesi
olarak satış ekibi tarafından takip edilmektedir
– Kordsa Global yönetimi, Dönüştürme maliyetini (conversion
cost) kilit performans göstergesi olarak görmektedir (temel
ögeler personel ve enerji gideridir)
 Endüstriyel iplik ile kord bezi satış hacmindeki değişimin yanı
sıra NY66, HMLS PET ve yeni ürün karmasının de etkisi
bulunmaktadır

Brüt kar marjı
Pazarlama ve Genel
Yönetim Giderleri
FAVÖK


Şirket’in kilit performans göstergeleri tamamen Kordsa Global
yönetiminin konrolü altındadır
Rakamsal ve satışların yüzdesi olarak takip edilmektedir
 FAVÖK, şirketin tüm performansını ölçen bir değer kriteridir
 FAVÖK: Finansman gideri, kur farkı geliri/gideri, yatırımlardan
kaynaklanan
gelir/gider
ile
esas
faaliyetlerden
diğer
gelir/giderler içerisinde yer alan vade farkı finansman
gelir/gideri ve amortisman / itfa payları öncesi faaliyet karı
23
TFRS Mali Tabloları – Konsolide Bilanço
(milyon TL)
VARLIKLAR
2014
2013
2012
13.7
52.5
88.2
283.5
252.7
193.6
Diğer Alacaklar
6.8
20.0
7.7
Türev Araçlar
1.9
-
1.2
453.6
372.8
330.5
15.7
12.9
13.4
9.7
4.8
2.0
54.8
44.9
39.9
839.8
760.7
676.6
4.4
-
-
844.2
760.7
676.6
0.3
0.3
0.2
Diğer Alacaklar
16.8
19.5
18.9
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22.3
17.4
16.1
985.8
881.5
787.2
71.6
68.1
67.0
Peşin Ödenmiş Giderler
9.7
16.7
2.5
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.7
21.9
16.7
0.2
1.3
1.1
Duran Varlıklar
1,127.3
1,026.7
909.6
Toplam Varlıklar
1,971.5
1,787.4
1,586.2
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar (Net)
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Ara Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Dönen Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Kaynak: Kordsa faaliyet raporları
24
TFRS Mali Tabloları – Konsolide Bilanço (devamı)
(milyon TL)
2014
2013
2012
394.6
300.8
236.3
23.7
21.2
16.8
156.4
159.6
102.4
4.7
3.7
3.2
15.9
20.9
13.6
-
-
1.9
3.3
1.3
1.8
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.4
12.5
11.4
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.7
16.1
17.4
Kısa Vadeli Yükümlülükler
626.8
536.2
404.9
Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.9
91.5
97.7
Ticari Borçlar
0.5
0.6
0.4
Diğer Borçlar
11.4
12.6
12.2
2.5
2.8
2.4
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.6
29.1
27.2
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
71.1
65.9
51.2
Uzun Vadeli Yükümlülükler
257.9
202.5
191.1
Toplam Yükümlülükler
884.7
738.7
596.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
886.7
878.1
841.8
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
200.1
170.6
148.4
Toplam Özkaynaklar
1,086.8
1,048.7
990.2
Toplam Kaynaklar
1,971.5
1,787.4
1,586.2
Kaynaklar
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Türev Araçları
Ertelenmiş Gelirler
Devlet Teşvik ve Yardımları
Özkaynaklar
Kaynak: Kordsa faaliyet raporları
25
TFRS Mali Tabloları – Konsolide Gelir Tablosu
(milyon TL)
2014
2013
2012
1,701.8
1,532.9
1,491.9
(1,459.1)
(1,368.0)
(1,298.1)
Brüt Kar
242.7
164.9
193.8
Pazarlama Giderleri (-)
(63.5)
(52.8)
(59.0)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(69.1)
(62.7)
(75.2)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
(3.1)
(3.9)
(7.6)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
96.0
91.6
100.5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(95.0)
(51.8)
(57.1)
Esas Faaliyet Karı
108.0
85.2
95.4
6.6
1.9
8.0
(1.3)
(2.4)
(0.9)
113.3
84.8
102.4
1.6
-
5.2
(15.4)
(27.6)
(24.8)
99.6
57.1
82.8
(13.4)
(9.1)
(19.0)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
2.7
(5.3)
1.6
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı
88.9
42.7
65.4
5.7
(4.1)
-
Dönem Karı
94.6
38.6
65.4
- Ana Ortaklık Payları
77.2
30.8
40.9
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.4
7.8
24.5
Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri):
- Dönem Vergi Gideri
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/( Zararı)
Kaynak: Kordsa faaliyet raporları
26
TFRS Mali Tabloları – Konsolide Nakit Akış Tablosu
(milyon TL)
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Sürdürülen faaliyetler dönem karı
Durdurulan faaliyetler dönem kar/zararı
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller makul değer değişimi
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler
Personel prim tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
Sigorta gelir tahakkuku ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri ile ilgili
düzeltmeler
Diğer düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları
Maddi varlık satışından elde edilen nakit
Alınan faiz
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Ödenen temettü
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
Kullanılan banka kredileri-net
Faktoring kaynaklı finansal borçlardaki değişim
Ödenen faiz
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve
Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri
Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış
2014
55.1
2013
57.5
2012
286.7
88.9
42.7
65.4
5.7
(4.1)
-
75.2
67.4
60.2
(3.3)
1.7
(3.7)
(2.3)
(2.0)
(3.4)
14.7
15.6
23.5
5.7
5.4
3.6
0.0
(15.5)
(18.7)
13.4
9.1
19.0
(7.9)
(4.1)
(4.0)
11.5
13.5
10.0
(146.5)
(73.3)
166.5
(211.6)
(77.5)
(131.2)
(217.1)
(81.1)
(136.1)
3.2
1.7
1.6
2.3
2.0
3.4
123.0
4.6
(122.1)
-
(34.6)
(75.9)
(2.7)
(7.3)
(9.7)
140.4
62.2
17.1
-
-
(30.0)
(14.7)
(15.6)
(23.5)
(33.5)
(15.4)
33.4
(5.3)
(20.4)
(9.5)
(38.8)
(35.8)
23.9
Kaynak: Kordsa faaliyet raporları
27