Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I

Transkript

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2323
AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1320
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Yazarlar
Ali KAYA (Ünite 1-10)
Ö¤r.Gör. Meral GÜNEfi (Ünite 1-10)
Editör
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARAKOCALI
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.
‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t
veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.
Copyright © 2011 by Anadolu University
All rights reserved
No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without
permission in writing from the University.
UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹
Genel Koordinatör
Prof.Dr. Levend K›l›ç
Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Doç.Dr. Müjgan Bozkaya
Ö¤retim Tasar›mc›s›
Arfl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n
Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z
Ö¤r.Gör. Nilgün Salur
Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu
Ö¤r.Gör. Özlem Doruk
Grafiker
Ufuk Önce
Kitap Koordinasyon Birimi
Doç.Dr. Feyyaz Bodur
Uzm. Nermin Özgür
Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
ISBN
978-975-06-0997-8
3. Bask›
Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 32.000 adet bas›lm›flt›r.
ESK‹fiEH‹R, Temmuz 2013
iii
‹çindekiler
‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ xiv
K›saltmalar................................................................................................... xv
E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi ..................
2
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹ ......................................................................
TAR‹HÇES‹.....................................................................................................
AMACI............................................................................................................
HEDEF‹ ..........................................................................................................
AfiAMALARI VE KAPSAMI ...........................................................................
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Merkez Aflamas› (UYAP I) ..................................
Hedefi .....................................................................................................
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Taflra Aflamas› (UYAP II) .....................................
Hedefi .....................................................................................................
UYAP - II A ve B ....................................................................................
UYAP - II C .............................................................................................
UYAP - II D ve E ....................................................................................
UYAP - II F....................................................................................................
FAYDALARI ..................................................................................................
B‹L‹fi‹M A⁄LARI VE DONANIM ALT YAPISI ..............................................
Biliflim A¤lar› .................................................................................................
WAN (Wide Area Network/Genifl Alan A¤›) Ba¤lant›lar› .....................
LAN (Local Area Network- Yerel Alan A¤›) Ba¤lant›lar› ......................
Donan›m Alt Yap›s›.......................................................................................
Entegrasyon Yap›s›........................................................................................
ELEKTRON‹K ‹MZA ......................................................................................
UYAP’ta E-‹mzalaman›n Yap›l›fl fiekli .........................................................
Dava Aç›l›fl Ekranlar›nda E-‹mza ile Yap›labilecek ‹fllemler ................
UYAP Sistemi Üzerinden Aç›lan Dosyalar›n Durumu ..........................
Dava Aç›l›fl Ekranlar›nda E-‹mza Uygulamas› ......................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Okuma Parças› ........................................................................................... ..
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
13
14
15
15
15
16
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri ...................................... 18
DOKÜMAN YÖNET‹M S‹STEM‹...................................................................
Doküman Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri .......................................
Genel Olarak DYS’nin Getirdikleri .............................................................
Giden Evrak.............................................................................................
Büro Fonksiyonu.....................................................................................
Sisteme Evrak Katma (Giden Evrak Oluflturma ve Ak›fl Bafllatma) .....
Ekran ‹flleyifli ...........................................................................................
‹fl Listesi .........................................................................................................
Gelen Evrak ..................................................................................................
Gelen Evrak Kay›t ‹fllemleri....................................................................
19
20
21
21
21
22
22
23
23
24
1. ÜN‹TE
2. ÜN‹TE
iv
‹çindekiler
Evrak Onay ‹fllemleri ....................................................................................
Giden Evrak Onay ‹fllemleri ..................................................................
Gözden Geçirme ‹fllemleri......................................................................
Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri .....................................................................
‹fl Ak›fl› ‹ptali Ekran›......................................................................................
Sorgular..........................................................................................................
Büro Evrak Sorgusu ................................................................................
Dosyalar Sorgusu ....................................................................................
Performans Sorgusu (Yönetici Ekranlar›) ..............................................
Personelin ‹fl Listesinde Bekleyen Görevler ................................................
‹fl Ak›fl› Yetki Devri .......................................................................................
DYS’ de E-‹mza Kullan›m› ............................................................................
UYAP KEL‹ME ‹fiLEMC‹ ...............................................................................
E-POSTA VE SERBEST KÜRSÜ (SANAL TARTIfiMA) .................................
‹NTERNET, EXTRANET VE ‹NTRANET ......................................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ...............................................
3. ÜN‹TE
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
28
29
30
31
32
32
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve
Yard›m Masas›.......................................................................... 34
UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹ ............................................................................
UYAP ‹Ç GÜVENL‹K S‹STEM‹......................................................................
UYAP DIfi GÜVENL‹K S‹STEM‹....................................................................
UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M S‹STEM‹ (BGYS) .............................
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sisteminin Faydalar› ...........................................
UYAP B‹LG‹ S‹STEM‹ NETWORK GÜVENL‹K UYGULAMALARI ..............
‹nternet...........................................................................................................
Extranet (D›fl Sistem Ba¤lant›lar›).................................................................
UYAP B‹LG‹ S‹STEM‹ S‹STEM GÜVENL‹K UYGULAMALARI ....................
UYAP VER‹ GÜVENL‹⁄‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K ................................
PAROLA SEÇ‹M‹ VE KULLANIMI .................................................................
YARDIM MASASI .........................................................................................
Yard›m Masas›n›n Kurulufl Amac› ................................................................
Yard›m Masas›n›n Görevleri .........................................................................
Yard›m Masas›n›n Hedefleri .........................................................................
Yard›m Masas›n›n Kullan›m› / Yeni Hata Talebi ........................................
Olay Takibi ..............................................................................................
Ekran Görüntüsü Ekleme .......................................................................
Yard›m Masas› Operatörlerinin Yard›m Taleplerini De¤erlendirmesi........
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Okuma Parças› ..............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
35
37
38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
43
44
44
45
45
46
46
48
49
50
51
51
51
v
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri............................... 52
VATANDAfi B‹LG‹ S‹STEM‹ ..........................................................................
Kapsam› ........................................................................................................
Dava Takibi ..................................................................................................
AVUKAT B‹LG‹ S‹STEM‹...............................................................................
Kapsam› ........................................................................................................
Dava Açma ...................................................................................................
Dosya Takip ..................................................................................................
Duruflma Takibi ...........................................................................................
UYAP SMS B‹LG‹ S‹STEM‹............................................................................
Kapsam› ........................................................................................................
Sistemin Faydalar› ........................................................................................
Sisteme Abone Olma ...................................................................................
Basit Paket .....................................................................................................
Standart Abone ..............................................................................................
Tam Paket......................................................................................................
Sistemin Kullan›lmas› ve ‹çerikleri ..............................................................
UYAP MEVZUAT B‹LG‹ BANKASI...............................................................
UZAKTAN E⁄‹T‹M ........................................................................................
Uzaktan E¤itim ‹çeriklerinin Özellikleri.......................................................
Uzaktan E¤itim Faaliyetleri ...........................................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
53
53
53
54
54
54
57
58
59
60
60
61
61
61
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
70
Genel ‹fllemler.......................................................................... 72
GELEN / G‹DEN EVRAK ‹fiLEMLER‹............................................................
Doküman Tarama Sistemi ...........................................................................
Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri ........................................................................
K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t ...........................................................................
Evrak Arama ‹fllemleri .................................................................................
Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri ....................................................................
Evrak Zimmet ‹fllemleri ...............................................................................
Giden Evrak Oluflturma ...............................................................................
Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri ................................................................................
Tarama Merkezi Evrak Kay›t .......................................................................
Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri ................................................................
Dosyadan Evrak Silme Ekran› .....................................................................
Derdest Dosya ‹fllemleri ..............................................................................
‹fi L‹STES‹.......................................................................................................
Listeleme Kriterleri ........................................................................................
‹fl Listesinin Kullan›m› ...................................................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
4. ÜN‹TE
73
73
75
78
78
79
82
83
85
87
89
90
91
93
93
94
95
96
97
97
97
5. ÜN‹TE
vi
‹çindekiler
6. ÜN‹TE
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I ....................................... 98
CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I ‹fiLEMLER‹...................................................
SORUfiTURMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ...........................................................
Sorgulama Alt Modülü .................................................................................
Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama ................................................
Dosya Ayr›nt› Gösterme .........................................................................
Dosyalara Kâtiplerin Eriflim Haklar›n› Belirleme .................................
Kâtiplere ‹fl Atama...................................................................................
Dava Zaman Afl›m› Tarihi Kaydet .........................................................
Tecilli ‹lam Sorgulama ...........................................................................
Savc› Dosya Görüldüsü ‹fl Cetveli ........................................................
Nihai Karar ‹nceleme Sonucu Kayd› ....................................................
Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rlama Ekran› ..........................................................
‹ddianame ve Karar Kartonlar› ...............................................................
Günlük Haz›rl›k Defteri Sorgulama ......................................................
Dönemlik ‹fl Cetveli ...............................................................................
Esas Defteri Haz›rlama Ekran›................................................................
Kullan›lmam›fl Haz›rl›k/Esas Numaralar›................................................
Soruflturma Dosyas› ‹ptal Etme .............................................................
Soruflturma Açma Alt Modülü ................................................................
Yeni Haz›rl›k Dosyas› Açma .................................................................
Ailenin Korunmas› Tedbir Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi ...............
Hukuk Davas› Açma Soruflturma Aflamas› Kay›t ‹fllemleri ..................
Derdest Soruflturma Dosyas› Kaydetme ...............................................
Soruflturma Dosyas› Aç›l›fl Bilgileri Güncelleme ..................................
‹fade Alma Alt Modülü ...........................................................................
‹fade Tutana¤› Haz›rlama ......................................................................
Müzekkere Alt Modülü .................................................................................
Soruflturma ‹fllemleri Evrak Haz›rlama .................................................
Patlay›c› Müsadere Karar Talebi ...........................................................
Telefon Tespit Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi ..................................
Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme ..........................................
Haz›rl›k Dosyas› Evrak ‹ptal ‹fllemleri ..................................................
Talimat Alt Modülü .......................................................................................
Giden Talimat ‹fllemleri Alt Modülü ............................................................
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas› ..................................................................
Gönderilen Talimatlar›n Listelenmesi ...................................................
Gelen Talimat ‹fllemleri Alt Modülü.............................................................
Talimat Dosyas› Aç›lmas› .......................................................................
Talimatlar›n Listelenmesi ........................................................................
Talimat Üst Yaz›s› Haz›rlanmas›.............................................................
Talimat Dosyas› Genel Müzekkere Haz›rlama .....................................
Talimat Evrak Haz›rlama ‹fllemleri ........................................................
Suçlular›n ‹adesi Alt Modülü ........................................................................
Yabanc› san›k iade karar›n›n kaydedilmesi .........................................
Yabanc› San›k Bilgilerinin Kaydedilmesi ..............................................
Memur Suçlar›n›n Soruflturulmas› Alt Modülü.............................................
Soruflturma ‹zin Verilmemesine ‹tiraz ...................................................
Evrak Teslim Bilgilerini Kaydetme .......................................................
99
100
100
100
101
101
101
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
105
105
106
106
107
107
107
107
107
107
108
108
108
109
109
109
109
110
110
111
111
111
111
111
111
111
112
112
‹çindekiler
Tebligat Alt Modülü ......................................................................................
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas› ....................................................
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas› ............................................
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas› ....................
Ön Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi ..................................................
Taraf ‹fllemleri Alt Modülü............................................................................
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi .....................................................
Avukat Kay›t / Güncelleme ‹fllemleri ...................................................
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme ..............................................
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi ..........................................
Tarafa ya da Vekile Soruflturma Dosyas› Evrak› Teslim Edilmesi ......
Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü...................................................................
Tutuklama Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi .........................................
Cezaevine Gönderme Bilgilerini Kaydetme .........................................
Tevkif Defteri Oluflturma Ekran› ............................................................
Tutukluluk Girifl .....................................................................................
Tutukluluk Bilgileri Güncelleme ...........................................................
G›yabi Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü ......................................................
G›yabi Tevkif Dosya Arama ..................................................................
G›yabi Tutuklama Dosyas› ....................................................................
G›yabi Tutuklama Dosyas› Güncelle ....................................................
G›yabi Tevkif ‹fllemleri Evrak Haz›rlama .............................................
G›yabi Tevkif Bürosu Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rla ......................................
Gönderen Mahkeme Baz›nda Aç›k Olan Dosyalar›n Dökümü............
Eski G›yabi Tutuklama Ekran› ..............................................................
G›yabi Tutuklama Dosyas› .....................................................................
Eski G›yabi Tutuklama Güncelle ..........................................................
Ek Gözetim Süresi ‹fllemleri Alt Modülü .....................................................
Ek Gözetim Süresi Bilgilerinin Kaydedilmesi ......................................
Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü ......................................................................
Talimat Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü ...................................................
Sisteme Bilirkifli Ekleme..........................................................................
Bilirkifli Arama ........................................................................................
Bilirkifli Görevlendirmesi .......................................................................
Bilirkifli ‹nceleme ‹ste¤i Müzekkeresi Yaz›lmas› ...................................
Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas› ............................................
Bilirkifli Görevden Çekilme Dilekçesinin Kaydedilmesi ......................
Bilirkifli ‹ncelemesinden Vazgeçilmesi ..................................................
Bilirkifli Grubu Oluflturma .....................................................................
Bilirkifli Görevlendirmesine Bilirkifli Eklenmesi ...................................
Çekle ‹lgili Suçlar›n Soruflturulmas› Alt Modülü..........................................
Çek Bilgilerinin Kaydedilmesi ...............................................................
Nöbetçi Savc›l›k ‹fllemleri Alt Modülü ........................................................
Ölü Muayene Alt Modülü .............................................................................
Ölü Muayene Tutana¤› Bilgilerinin Kaydedilmesi ...............................
Ölü Muayene Tutana¤› Haz›rlama ........................................................
Otopsi Alt Modülü.........................................................................................
Otopsi Tutana¤› Bilgilerinin Kaydedilmesi ..........................................
Otopsi Tutana¤› Haz›rlama ...................................................................
Tabip Ekleme .........................................................................................
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
114
114
114
114
115
115
115
116
116
116
116
116
116
116
116
116
117
117
117
118
118
118
118
119
119
119
119
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
vii
viii
‹çindekiler
Otopsi Teknisyeni Ekleme ....................................................................
Foto¤rafç› Ekleme ..................................................................................
Tereke Bilgilerinin Kaydedilmesi ...........................................................
Günlük Nöbet Listesinin Sorgulanmas› ......................................................
Adli T›p Raporlar› Talebi .............................................................................
Keflif Heyetinin Belirlenmesi .......................................................................
Özet ...............................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m .....................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
7. ÜN‹TE
121
121
121
121
121
121
122
123
124
124
125
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II ...................................... 126
TEVZ‹ MODÜLÜ............................................................................................
Dosyay› Tevziye Gönderme ........................................................................
Dosyan›n Tevzi Edilmesi .............................................................................
Otomatik Tevziye Tabi Savc›lar›n Belirlenmesi...........................................
‹ddianame Görüldü ‹fllemleri .......................................................................
Takipsizlik Karar› Görüldü ‹fllemleri ...........................................................
Savc› Dosyalar›n›n Baflka Savc›ya Atanmas› ...............................................
3005’e Tabi Soruflturma Dosyas›n›n Nöbetçi Mahkemeye
Tevzi Edilmesi ..............................................................................................
Günlük Tevzi Listesi......................................................................................
KARARLAR MODÜLÜ ...................................................................................
‹ddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi ..........................................................
Ek ‹ddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi ....................................................
Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi ..............................................
Ek Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi .........................................
Görevsizlik Karar› ‹fllemleri .........................................................................
Yetkisizlik Karar› ‹fllemleri............................................................................
Fezleke ‹fllemleri ..........................................................................................
Dosya Birlefltirme ‹flleminin Yap›lmas› .......................................................
Dosya Ay›rma ‹flleminin Yap›lmas› .............................................................
Davaname Bilgilerinin Kaydedilmesi ..........................................................
Ankara Sistem D›fl› Dosya Karar Girifli .......................................................
Haz›rl›k Dosyas› Eski Karar Girifli ...............................................................
Birim (Bas›n, 5190 Sk. vs.) De¤ifltirme .......................................................
MUHABERE MODÜLÜ..................................................................................
Savc›l›k Muhabere Kayd› Görüntüleme ......................................................
Savc›l›k Muhabere Evrak ‹fllemleri ..............................................................
Muhabere Defteri Haz›rlama Ekran› ............................................................
Zimmet / Posta Zimmet Defteri Haz›rlama Ekran› .....................................
Savc›l›k Muhabere Dosya ‹liflkilendirme ....................................................
Bakanl›k Muhabere ‹fllemleri Alt Modülü....................................................
Bakanl›k Muhabere Kayd› Açma ..........................................................
Bakanl›k Muhabere Dosyas› Tevzi ‹fllemi ............................................
Bakanl›k Muhabere Kayd› Görüntüleme ..............................................
Bakanl›k Muhabere Evrak ‹fllemleri ......................................................
Bakanl›k Muhabere Birlefltirme ‹fllemi .................................................
EMANET ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ ....................................................................
Savc›l›k Zaptolunan Eflya ‹fllemleri Alt Modülü...........................................
Zaptolunan Eflya Bilgilerinin Kaydedilmesi...........................................
Kaydedilmifl Emanet Eflyan›n Baflka Bir Dosyayla ‹liflkilendirilmesi ...
127
127
127
128
128
129
130
130
131
131
131
132
132
132
133
133
134
134
135
135
135
136
136
137
137
137
138
138
138
139
139
139
139
140
140
141
141
141
141
ix
‹çindekiler
Zaptolunan Eflya Makbuzunun Haz›rlanmas› .......................................
Marka Taklitli Numuneleri Emanete Alma Talep Bilgilerini
Kaydetme ...............................................................................................
Günlük Emanet Eflya Kay›t Listesi .........................................................
Zaptolunan Eflya Makbuzu Silme .........................................................
Emanet Memurlu¤u Kay›t ‹fllemleri Alt Modülü..........................................
Emanet Karar ‹fllemleri Alt Modülü..............................................................
Karar Hat›rlatma Yaz›s› Haz›rlanmas› ....................................................
Karar Talep Listesi Haz›rlanmas› ...........................................................
Emanet Haz›rl›k ‹fllemleri Alt Modülü ........................................................
Silah Talep Yaz›s› Haz›rlanmas› .............................................................
Para Çekme Yaz›s› Haz›rlanmas› ..........................................................
Müsadere S›ras›nda Silahlarda Oluflan Eksikli¤in Giderilmesi .............
Emanet Eflya ‹nceleme ‹fllemleri Alt Modülü...............................................
Emanet Müsadere ‹fllemleri Alt Modülü ......................................................
Emanet Nakil ‹fllemleri Alt Modülü..............................................................
Nakil Önyaz›s› Haz›rlanmas› .................................................................
Emanet ‹ade ‹fllemleri Alt Modülü ...............................................................
Davetiye Haz›rlanmas› ...........................................................................
Emanet Eflya ‹adesi ................................................................................
Emanet Para ‹ade ‹fllemleri Alt Alt Modülü...........................................
Teslim Al›nmam›fl Emanet ‹fllemleri Alt Alt Modülü.............................
Emanet Y›l Sonu Para ‹fllemleri Alt Modülü................................................
Emanet Memurlu¤u Genel ‹fllemleri Alt Modülü ........................................
Emanet Dosya Bilgileri Görüntüleme ...................................................
Muhafaza / Tasfiye Evrak› Görüntüleme / Silme..................................
Emanet Karar Talep / Müsadere Listelerinin Oluflturulmas› ...............
Emanet Liste Türleri Tan›mlama ............................................................
Emanet Eflya Yerlefltirme .......................................................................
Derdest Emanet Dosyas› Açma .............................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
142
142
142
143
143
144
144
144
145
145
145
146
146
146
146
147
147
147
148
148
148
149
149
149
150
150
150
151
151
153
154
155
155
155
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III..................................... 156
YASA YOLLARI VE ESAS ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ..........................................
Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülü .................................................................
Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü ............................................................
Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü ...............................................
Esas ‹fllemleri Alt Modülü .............................................................................
Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi ..............
Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle
Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›............................................................
Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye Tevzisi ........................
Esas Defteri Bilgileri ..............................................................................
Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama ...............................................
‹LAMAT ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ......................................................................
Sistem D›fl› ‹lam Kaydedilmesi ....................................................................
Dosya Arama Ekran› ...............................................................................
Sorgulama Alt Modülü ..................................................................................
Uyar› Listesine Ekleme ..........................................................................
Uyar› Listesinin Sorgulamas› .................................................................
157
157
157
158
159
159
159
160
160
161
161
161
161
162
162
163
8. ÜN‹TE
x
‹çindekiler
Dosya Arama Ekran› ...............................................................................
‹çtima Alt Modülü .........................................................................................
‹çtima ‹fllemleri .......................................................................................
‹çtiman›n Çözülmesi ..............................................................................
‹nfaz Alt Modülü ...........................................................................................
Hapis Cezas›n›n ‹nfaz› ...........................................................................
Para Cezas›n›n ‹nfaz› .............................................................................
Mevkufen ‹nfazl› ‹lamlar .......................................................................
‹lam›n Kapat›lmas› .................................................................................
Ceza Zaman Afl›m› ‹fllemleri .................................................................
Tutukluluk-Firar Alt Modülü.........................................................................
Tutukluluk Görüntüleme .......................................................................
Tutukluluk Girifl .....................................................................................
Tutukluluk Güncelleme .........................................................................
Mahsup Girifl/Güncelleme .....................................................................
Firar Girifl/Güncelleme ..........................................................................
Hapis Cezas›n›n Ertelenmesi .................................................................
Para Cezas›n›n Hapse Çevrilmesi .........................................................
Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü.......................................................................
Tebligat Arama .......................................................................................
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas› .....................................................
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas› ............................................
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas› ....................
Hapsen Tazyik ‹fllemleri Alt Modülü ...........................................................
Hapsen Tazyik Dosya Arama Ekran› ....................................................
Hapsen Tazyik Dosyas› .........................................................................
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi ..........................................
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri .....................................................................
Tecilli ‹lam Sorgulama Alt Modülü .............................................................
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi ...........................................................
‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama ............................................................
Evrak Haz›rlama ...........................................................................................
Çocuk Teslimi ‹fllemleri Alt Modülü ............................................................
Yeni Çocuk Teslimi Kayd› Açma ..........................................................
San›k Çocuk ‹çin Yeni Çocuk Teslim Kayd› Açma ...................................
Kâtip ‹fllemleri Alt Modülü ...........................................................................
Kâtiplere ‹fl Atama .................................................................................
‹fl Atanabilir Katip Ekleme ....................................................................
‹lamat Dosyas› Evrak ‹ptal ‹fllemleri ...........................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Okuma Parças› ..............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
9. ÜN‹TE
163
164
164
165
165
165
166
167
168
168
168
168
169
169
170
170
171
171
171
171
172
172
173
173
174
174
175
176
176
177
177
178
178
178
178
179
179
179
180
181
182
183
184
184
185
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I ................................................... 186
CEZA MAHKEMELER‹ ...................................................................................
‹DD‹ANAMEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ‹fiLEMLER‹...................................
Hâkimin ‹ddianameyi De¤erlendirmesi .......................................................
Hâkimin ‹ddianameyi Kabul Karar› Vermesi Durumu .........................
Hâkimin ‹ddianamenin ‹ade Karar› Vermesi Durumu..........................
Savc›n›n Mahkemenin ‹ade Karar›n› De¤erlendirmesi................................
Savc› ‹ade Karar›na ‹tiraz Etmezse.........................................................
187
188
188
188
189
190
190
‹çindekiler
Savc› ‹ade Karar›na ‹tiraz Ederse ...........................................................
‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz›n Mahkemece De¤erlendirilmesi .................
Hâkim ‹tiraz› Haks›z Görüp Bir Üst Mahkemeye Gönderme Karar›
Verirse ............................................................................................................
‹ddianameye ‹tiraz›n Üst Mahkemece De¤erlendirilmesi .....................
TENS‹P ZAPTI ...............................................................................................
HAZIRLIK MODÜLÜ .....................................................................................
Bozma Üzeri Alt Modülü ..............................................................................
Bozma Üzerine Kamu Dava Kayd›n›n Yap›lmas› ................................
Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas› .......................
Bozma Üzerine fiahsi Dava Kayd›n›n Yap›lmas› .................................
Bozma Üzerine ‹cra Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas› ..........................
Derdest Dosya Girifli .....................................................................................
Dava Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas› ...........................................................
Ön Ödeme Önerisinin Kaydedilmesi .........................................................
Ön Ödeme Müzekkeresinin Haz›rlanmas› ve Kaydedilmesi .....................
Kapanm›fl Dosyan›n Yeniden Ele Al›nmas› ................................................
Görev Uyuflmazl›¤› Sonucu Dosyan›n Aç›lmas› .........................................
DURUfiMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ .................................................................
Duruflma Sonras› Yoklama Sonucunun Girilmesi ......................................
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas› .................................................................
Gün Verilmesi................................................................................................
Hâkimin Not Defteri......................................................................................
Tahliye Kayd›n›n Yap›lmas›..........................................................................
Tutuklama Kayd›n›n Yap›lmas› ...................................................................
Dosyan›n Geçici Gönderilmesi ...................................................................
G›yabi Tutuklaman›n Kald›r›lmas› ..............................................................
Dava Listesinin Haz›rlanmas›/Görüntülenmesi ..........................................
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas› .................................................................
Keflif Alt Modülü ...........................................................................................
Keflif Heyetinin Belirlenmesi .................................................................
Keflif Erteleme Tutana¤›n›n Haz›rlanmas› ............................................
Duruflma Uyar›lar› ........................................................................................
Genel Müzekkere/Karar Haz›rlama ‹fllemleri Modülü ................................
Genel Giden Müzekkere Ekran› ...........................................................
Çocuk Gözetim/‹nceleme Raporu Haz›rlama........................................
Bilirkifli Alt Modülü .......................................................................................
Bilirkifli Görevlendirmesi .......................................................................
Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas› ............................................
Sisteme Bilirkifli Eklenmesi ....................................................................
Bilirkifli Arama ........................................................................................
Bilirkifli ‹ncelemesinden Vazgeçilmesi ..................................................
Bilirkifli Görevlendirmesine Bilirkifli Eklenmesi ...................................
Bilirkifli Grubu Oluflturma .....................................................................
Bilirkifli Listesi Oluflturma ......................................................................
Reddi Hâkim ‹fllemleri ..................................................................................
Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve ‹stinkâf ‹fllemi ......
TAL‹MAT MODÜLÜ ......................................................................................
Talimat Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas› ........................................................
Talimat Üst Yaz›s› Haz›rlanmas› ..................................................................
Gönderilen Talimatlar›n Listelenmesi .........................................................
Talimat Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas› ....................................................
Duruflmas› Yap›lacak Talimatlar Listesi ......................................................
Talimatlar›n Listelenmesi .............................................................................
190
190
190
191
191
193
193
193
193
193
193
194
194
195
195
196
196
196
197
197
198
198
198
199
199
199
199
200
200
201
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
204
204
205
205
205
205
205
205
206
207
207
208
208
xi
xii
‹çindekiler
Talimat Ak›betinin Sorulmas› ......................................................................
Talimat Yaz›s› Alt Modülü ............................................................................
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas› ..................................................................
Yurtd›fl› Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas› ....................................................
TARAF/VEK‹L MODÜLÜ...............................................................................
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi ..................................................
Taraf ‹lgili Taraf ‹liflkilendirme ....................................................................
Vekil ‹fllemleri Alt Modülü............................................................................
Avukat Kay›t/Güncelleme ‹fllemleri ......................................................
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi ...........................................................
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme .....................................................
Hatal› Kaydedilen Vekilin Silinmesi ............................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
10. ÜN‹TE
209
209
209
209
210
210
211
211
211
212
212
212
213
214
215
215
216
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II.................................................. 72
KARAR ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ .......................................................................
Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme.......................................................
San›k Baz›nda Nihai Karar›n Kaydedilmesi ................................................
Tüm Dosya Üzerinden Görevsizlik / Yetkisizlik / Birlefltirme Karar›
Kaydedilmesi ................................................................................................
Tüm Dosya Üzerinden Verilen Karar Sonras› Dosyan›n Gönderilmesi.....
Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi ...............................................................
Kesinleflme Bilgisinin Kaydedilmesi ...........................................................
Tecilli ‹lam›n ‹nfaz› ......................................................................................
CBS’ye ‹lam Gönderilmesi ...........................................................................
Sarf Ücreti Hesaplar› .....................................................................................
Yarg›tay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi ......................................................
Dosya Ay›rma ‹flleminin Yap›lmas› .............................................................
TEBL‹GAT MODÜLÜ ....................................................................................
Tebligat Arama .............................................................................................
‹lanen Tebligat Kayd›n›n Yap›lmas› ............................................................
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas› ..........................
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas› ..................................................
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas› ..........................................................
Yurt D›fl›ndaki Yabanc›lara Tebligat Haz›rlanmas› ....................................
Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat .....................................................
Tebligat Posta Tevdii-Genel Liste ‹fllemleri ................................................
TEMY‹Z MODÜLÜ ........................................................................................
Temyiz Formunun Doldurulmas› ................................................................
RAPORLAR MODÜLÜ ...................................................................................
Rapor Önizleme-G›yabi Tutuklu Listesi .......................................................
Esas Defteri....................................................................................................
Ç›kan ‹fllerin Mahiyeti/Temyiz Durumu .....................................................
‹lam Listesi .....................................................................................................
Rapor Önizleme-Ceza Mahkemeleri Tutuklu ve Acele ‹fller Listesi ...........
Harç Masraf Listesi ........................................................................................
‹nfaza Verilmemifl Kesinleflen Kararlar .......................................................
Devreden Dosyalar›n Listesi ........................................................................
Derdest Dosyalar›n Listesi ...........................................................................
‹fl Cetveli .......................................................................................................
219
219
219
219
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
222
222
222
223
223
223
223
224
224
225
225
225
225
225
226
226
226
226
227
227
‹çindekiler
‹NFAZ ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ ........................................................................
Ceza Fiflinin Haz›rlanmas› ...........................................................................
Emanet Eflya Müsadere/‹ade Bilgisinin Kaydedilmesi ...............................
Harç Tahsil Müzekkeresi Haz›rlanmas› ......................................................
Tali Karar Fifli Haz›rlanmas› ........................................................................
GENEL ‹fiLEMLER MODÜLÜ.........................................................................
Dosya Arama ................................................................................................
Ayr›nt›l› Ceza Dosya Bilgileri........................................................................
fiablon Ekran Sorgulama .............................................................................
Hâkim Görevlendirme/De¤ifltirme ‹fllemleri ..............................................
Adli Rapor ‹steme ........................................................................................
Fatural› Masraf Bilgisi Kaydetme..................................................................
Tutuklama Karar› Girifl..................................................................................
Tutuklama Kararlar› Güncelleme .................................................................
Birime Personel Atama .................................................................................
D›fl Kurum Ekleme/Güncelleme .................................................................
D›fl Kurum Tipleri ........................................................................................
Sertifika ‹fllemleri Alt Modülü.......................................................................
Kelime ‹fllemci.........................................................................................
Sertifika ‹stek Ekran› ...............................................................................
Sertifika Yükleme Ekran› ........................................................................
Anahtar Aktar›m Ekran› ..........................................................................
Baflkalar› ‹çin Dosya fiifreleme Ekran›...................................................
‹mzalama Ekran›......................................................................................
‹mza Do¤rulama Ekran›..........................................................................
S›ra No Güncelleme ................................................................................
Tan›mlama ‹fllemleri Alt Modülü..................................................................
Gün Verilmesi Tan›m Ekran› .................................................................
Ara Karar/Tensip Girifli ..........................................................................
Standart Ara Karar/Tensip Oluflturma ........................................................
Ceza Dava Güncelleme/Silme .....................................................................
fiablon Özellefltirme ‹fllemleri ......................................................................
Nöbet Listesi .................................................................................................
Nisbi Karar Harc›/Vekâlet Ücreti Hesaplama .............................................
Uyar› Listesi ...................................................................................................
TEVZ‹ MODÜLÜ............................................................................................
Mant›ksal Birim Girifli....................................................................................
Uzmanl›k Türü Girifli ...................................................................................
De¤iflik ‹fl S›radan Tevzi Birimi Girifli .........................................................
Yanl›fl Tevzi Giriflinin Silinmesi ...................................................................
Taranmadan Gelen Kamu Davas› Tevzi ‹fllemleri .....................................
Taranmadan Gelen fiahs› Dava Tevzi ‹fllemleri...........................................
Mahkeme Tevzi Listesi ................................................................................
Tevzi Dosya Sorgulama ...............................................................................
Tevzi Birimi Ekleme/Güncelleme ................................................................
Mahkeme Türü, Dava Türü Efllemesi .........................................................
Özet................................................................................................................
Kendimizi S›nayal›m......................................................................................
Okuma Parças› ..............................................................................................
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..............................................................................
Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................
227
227
227
227
227
227
227
228
229
229
229
229
229
230
230
231
231
231
231
232
232
232
232
233
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
236
236
237
237
237
237
237
238
238
238
238
239
240
241
241
241
241
Sözlük ................................................................................... 243
xiii
xiv
Önsöz
Önsöz
Amaçlar› aras›nda zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandafl›n
ma¤dur olmas›n›n engellenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adli Sistemi'nin
iflleyiflinin güvenirli¤ini ve do¤rulu¤unu koruyarak yarg›ya h›z kazand›rman›n yer
ald›¤› Ulusal Yarg› A¤› Projesi ile yarg› sistemi kapsam›ndaki ifllevler bilgisayar
yard›m›yla tam entegre bir flekilde otomasyona geçirilmifltir. Kapsam› oldukça
genifl olan ve ülkemizin tüm yarg› a¤›n› ilgilendiren bu proje, oluflum aflamas›ndan
hayata geçirilmesine kadar olan tüm süreçte özenle ve sab›rla haz›rlanm›fl, projenin hayata geçirilmesinden sonra ise gelifltirmeye ve güncellemeye aç›k olarak
tasarlanm›flt›r. Günümüzde yarg› sistemine yönelik amaçlar›n› önemli ölçüde
gerçeklefltirmifl olan Ulusal Yarg› A¤› Projesi, ayn› zamanda uluslararas› düzeyde
de be¤eni toplam›fl ve çeflitli ödüller kazanarak ülkemiz için bir gurur kayna¤›
olmufltur.
E-dönüflüm sürecinin E-adalet aya¤›n› oluflturan Ulusal Yarg› A¤› Projesi tüm
yarg› birimlerini ve yarg› birimlerinin dolayl› olarak ba¤lant›l› oldu¤u kurum ve
kurulufllar› içine almaktad›r. Bu proje kapsam›nda oluflturulan sistemi bir bütün
halinde aç›klamak ve tan›tmak amac›yla haz›rlanan iki ders kitab›n›n ilki olan
“Ulusal Yarg› A¤› Projesi I” adl› kitab›n içeri¤inde, projenin geçmifli ve bugünü
anlat›ld›ktan sonra sistemin genel olarak kullan›lmas› hakk›nda bilgi verilmifltir.
Daha sonra ise Cumhuriyet Baflsavc›l›klar› ve Ceza Mahkemeleri taraf›ndan sistemin nas›l kullan›ld›¤› ve bu birimlerde hangi ifllemlerin UYAP üzerinden yap›ld›¤›
ekran görüntüleri kullan›larak aç›klanm›flt›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi I ders kitab›n›n çal›flmalar›, Adalet Bakanl›¤›’n›n da
destek ve yard›mlar› ile tamamlanm›flt›r.
Kitab›n haz›rlanmas›na yazar olarak katk› sa¤layan ve Yarg›tay Üyesi Ali Kaya’ya
ve Ö¤retim Görevlisi Meral Günefl’e ayr›ca Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Dairesi
Baflkanl›¤›’na en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Kitab›n sadece metin içerikli bir
ders kitab› olmamas› amac›yla koordineli bir flekilde hareket etti¤im Aç›kö¤retim
Fakültesi tasar›m ve dizgi birimlerinde görevli olan arkadafllara ve Arafl.Gör.Dr.
‹rem Erdem Ayd›n’a kitab›n son haline kavuflmas›ndaki emekleri için flükranlar›m›
sunar›m.
Editör
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARAKOCALI
K›saltmalar
KISALTMALAR
ABD: Amerika Birleflik Devletleri
BGYS: Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi
CBS: Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
CMUK: Ceza Muhakemesi Kanunu
DYS: Doküman Yönetim Sistemi
ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›
KGK: Kesintisiz Güç Kayna¤›
md.: madde
MERN‹S: Merkezî Nüfus ‹dare Sistemi
NES: Nitelikli Elektronik Sertifika
No: Numara
SK: Say›l› Kanun
T.C: Türkiye Cumhuriyeti
UYAP: Ulusal Yarg› A¤› Projesi
vb.: Ve benzeri
VPN: Virtual Private Network (Sanal Özel A¤)
vs.: Ve sair
WAN: Wide Area Network-Genifl Alan A¤lar›
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
xv
1
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin oluflturulma sürecini aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin amaçlar› ve hedeflerini saptayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin aflamalar›n›, kapsam› ve faydalar›n› özetleyebilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin alt yap›s›n› ve entegrasyon yap›s›n› aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde elektronik imza uygulamas›n› aç›klayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
E-Dönüflüm
Otomasyon
Bilgisayar A¤›
Elektronik Ortam
Yarg› Sistemi
•
•
•
•
Donan›m Alt Yap›s›
Ba¤lant› Hatlar›
Entegrasyon Yap›s›
Elektronik ‹mza
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
E-Dönüflüm
Sürecinde Ulusal
Yarg› A¤› Projesi
•
•
•
•
•
•
•
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹
TAR‹HÇES‹
AMACI
HEDEF‹
AfiAMALARI VE KAPSAMI
FAYDALARI
B‹L‹fi‹M A⁄LARI VE DONANIM ALT
YAPISI
• ENTEGRASYON YAPISI
• ELEKTRON‹K ‹MZA
E-Dönüflüm Sürecinde
Ulusal Yarg› A¤› Projesi
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹
E-dönüflüm, bilgi ve iletiflim teknolojilerini etkin kullanarak, mevcut kültürün, ifl
modelinin, ifl süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin; çal›flan, vatandafl, ifl ortaklar› ve di¤er tüm sosyal paydafllar›n yarar›na, bir bütünlük içinde de¤ifltirilmesi anlam›na
gelmektedir.
Teknolojik ve sosyal geliflmeler, geleneksel devlet örgütlenmesinin yetersizli¤ini ortaya ç›kartm›flt›r. Devleti oluflturan insanlar›n birey olarak var olufllar›n›n de¤iflmesi, insan hak ve özgürlüklerinin geliflmesi talebi, y›¤›nlar› yönetmeye al›flm›fl
devletin bireylere önem verme zorunlulu¤unun ortaya ç›kmas›, demokrasi kavram›n›n sadece ço¤unlu¤un hakk› olmas› yerine bireylerin ve az›nl›klar›n da hakk›
olabilece¤i fleklinde zenginleflmesi gibi nedenlerle devletin yeni yap›lanma enstrümanlar› ve E-devlet örgütlenmesi olas›l›¤› ortaya ç›kabilmektedir.
E-devlet, devletin vatandafllara karfl› yerine getirmekle yükümlü oldu¤u görev
ve hizmetler ile vatandafllar›n buna karfl›l›k devlete karfl› olan görev ve hizmetlerinin karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve ifllem ortamlar›nda kesintisiz ve güvenli
olarak yürütülmesi anlam›na gelmektedir.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP), günümüzün tüm teknolojik olanaklar› kullan›larak, Adalet Bakanl›¤› merkez ve taflra teflkilat›n›n, ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n›n,
adli ve idari tüm yarg› birimlerinin (Cumhuriyet baflsavc›l›klar›, mahkemeler, icra
ve iflas daireleri, ceza infaz ve ›slah kurumlar›, adli t›p birimleri, denetimli serbestlik birimleri) donan›m ve yaz›l›m olarak iç otomasyonunu ve benzer flekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmufl olan, kamu kurum ve kurulufllar› ile d›fl birim
entegrasyonunu sa¤layan ve e-Dönüflüm sürecinde e-Devletin e-Adalet aya¤›n›
oluflturan bir biliflim sistemidir.
Yönetim Biliflim Sistemlerinden biri olan UYAP, yarg› birimlerinin ve Adalet Bakanl›¤›’n›n merkez birimlerinin ifl süreçlerini h›zland›rmay›, güvenilirli¤ini artt›rmay› ve kurumu k⤛ts›z ortama tafl›may› hedefleyen bir bilgi sistemidir.
UYAP, kullan›c›lar›n›n vakitlerini ve dikkatlerini as›l ifllerine vermelerini ve
böylelikle adaletin daha h›zl› tecelli etmesini sa¤lamak, dava masraflar› ile yarg›lama giderlerinin azalt›larak kadro a盤›ndan kaynaklanan yükü hafifletmek, personelin moralini artt›rmak ve kaynaklar› etkin bir flekilde kullanmak üzere gelifltirilmifl olan bir projedir.
UYAP’›n gelifltirilmeye uygun bir biliflim sistemi olmas› daha çok
hangi
özelli¤inden
SIRA
S‹ZDE
kaynakl›d›r?
E-devlet: Kamu kurulufllar›,
vatandafllar ve ticari
kurumlar aras›ndaki bilgi,
hizmet ve mal
al›flverifllerinde bilgi
teknolojilerinin kullan›larak
performans ve verimlilik
art›fl›n› hedefleyen devlet
modeli olarak
tan›mlanmaktad›r.
Otomasyon: Bir iflin insan
ile makine aras›nda
paylafl›lmas›d›r.
Entegrasyon: Türk Dil
Kurumu’nun sözlük
anlam›na göre Frans›zca
“intégration” kelimesinin
Türkçe karfl›l›¤› olan
“entegrasyon” kelimesinin
anlam› “bütünleflme”
ve/veya “uyum” seklinde
ifade edilmektedir.
1
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
4
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
TAR‹HÇES‹
Bilgisayar a¤›: Birden fazla
bilgisayar›n bir kablo
arac›l›¤›yla birbirine
ba¤lanmas›yla oluflan
yap›ya bilgisayar a¤› denir.
Network birleflim demektir.
Bir kablo ile bilgisayarlar›n
birbirine ba¤lanmas› h›z,
ekonomi ve kolayl›k sa¤lar.
‹letiflimi kolaylaflt›r›r. WAN
(Wide Area Network-Genifl
alan a¤lar›) co¤rafi olarak
uzak mesafelerdeki
bilgisayarlar› birbirine
ba¤lamak için kullan›l›r.
Örne¤in iki flehir aras›ndaki
bilgisayarlar ya da iki ülke
aras›ndaki bilgisayarlar
WAN a¤›yla birbirine
ba¤lanabilir.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
2
1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren tüm dünyada, ekonomik ve sosyal nedenlerle bilgi toplumu olma yönünde çabalar›n artt›¤› gözlenir. ABD’nin bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal› olarak sa¤lad›¤› verimlilik art›fl› ve ekonomik büyümesi bu çabalar› daha da yo¤unlaflt›rm›flt›r. Avrupa Birli¤i’de bu çabalar içerisinde önemli bir
aktör olarak yerini alm›flt›r.
Ülkemizde adalet sahas›nda ilk otomasyon çal›flmalar› 1998 y›l›nda bafllam›fl,
böylece adalet hizmetlerinin en iyi flekilde yürütülmesi amac›yla, üretkenli¤i ve verimlili¤i artt›rmak için UYAP ad› alt›nda çoklu-kullan›c›l› ve ifl odakl› bir sistemin
uygulamaya geçirilmesi karar› verilmifltir. Yüksek yarg› organlar› ve yarg› için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan baz› kurumlar da UYAP sistemine dâhil edilmifl, bunun için Adalet Bakanl›¤› Merkez Teflkilât› ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet baflsavc›l›klar› ve icra dairelerini de içine alacak flekilde Türkiye geneli için genifl bir bilgisayar a¤› (WAN) kurulmufltur.
Bir e-kurum uygulamas› olan UYAP, adaletin daha ekonomik, h›zl› ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandafl›n ma¤dur olmas›n› engellemek, Türkiye
Cumhuriyeti adli sisteminin iflleyiflinin güvenirli¤ini ve do¤rulu¤unu koruyarak
yarg›ya h›z kazand›rmak amac›yla UYAP I ve UYAP II fleklinde iki aflamal› olarak planlanm›flt›r.
• UYAP I bakanl›k merkez birimlerini
• UYAP II ise taflra birimlerini kapsamaktad›r.
Adalet Bakanl›¤› ile Havelsan A.fi. aras›nda 20 A¤ustos 2000 tarihinde imzalanan protokol ile UYAP I, 10 A¤ustos 2001 ve 26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan protokoller ile UYAP II çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
UYAP yaz›l›mlar› 2003 y›l› Eylül ay›nda tamamlanm›fl ve gelifltirme ortam›nda
uzman kullan›c›lar›n kullan›m›na ve elefltirilerine aç›lm›flt›r. Gerçek kullan›c›larla
laboratuar ortam›nda 2004 y›l› bafl›na kadar yo¤un testlerden geçirilmifl ve daha
sonra pilot olarak seçilen gerçek ortamda bir y›ll›k teste tabi tutularak yayg›nlaflt›r›lmas›na bafllanm›flt›r.
UYAP için genifl
bilgisayar a¤›n›n kullan›lmas›n›n gerekçesi nedir?
SIRAbir
S‹ZDE
AMACI
D Ü fi Üamac›,
N E L ‹ M zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandafl›n
UYAP’›n ana
ma¤dur olmas›n› engellemek, Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin iflleyiflinin güvenirli¤ini ve Sdo¤rulu¤unu
koruyarak sisteme h›z kazand›rmakt›r. UYAP’›n di¤er
O R U
amaçlar›n› flöyle s›ralayabiliriz:
• H›zl›, etkin, güvenilir, adil, verimli, fleffaf ve etik de¤erlere uygun bir yarg›D‹KKAT
lama mekanizmas› oluflturulmas›n› sa¤lamak.
• Her türlü idari faaliyetler ile denetim, teftifl ve soruflturman›n h›zl› ve etkin
SIRA S‹ZDE
bir flekilde
yürütülebilmesini sa¤lamak.
• Do¤ru ve tutarl› bilginin mevzuat›n tan›d›¤› yetkiler çerçevesinde istenilen
zamanda h›zl› ve kolayca elde edilmesini ve paylafl›m›n› sa¤lamak.
AMAÇLARIMIZ
• ‹fl süreçlerinin h›zland›r›lmas›n›, elektronik arflivin oluflturulmas›n›, avukatlar›n ve vatandafllar›n yarg› hizmetlerinden internet arac›l›¤›yla daha h›zl› ve
dahaK kolay
sa¤lamak.
‹ T A yararlanmalar›n›
P
UYAP’›n amac›, sadece adalet alan›nda yer alan bilgilere eriflim h›z› ve kolayl›¤› de¤il ayr›ca adalet iflleriyle ilgili ifllemlerin h›zl›, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir bir Tflekilde
yap›lmas›d›r.
ELEV‹ZYON
N N
‹NTERNET
S‹ZDE
1. Ünite - E-Dönüflüm SürecindeSIRA
Ulusal
Yarg› A¤› Projesi
SIRA S‹ZDE5
Her yenilikte oldu¤u gibi UYAP’›n da nihaî amac› insand›r. D‹nsan›
(vatandafl›n›)
Ü fi Ü N E L ‹ M
hedeflemeyen yat›r›mlar toplum için fazla anlam ifade etmezler. Her devlet kendisini oluflturan insanlardan ald›¤›n› onlara tekrar verdi¤i sürece yaflar. Bu aç›dan
S O R U
UYAP’›n amac› adalet alan›nda insanlar›n yaflamlar›n› kolaylaflt›rmakt›r.
UYAP’›n ana amac›, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandafl›n
D ‹ K K A T ma¤dur olmas›n› engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin iflleyiflinin güvenirli¤ini ve do¤rulu¤unu koruyarak sisteme h›z kazand›rmakt›r.
SIRA S‹ZDE
HEDEF‹
S O R U
D‹KKAT
N N
UYAP’›n hedefi; e-Dönüflüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm
teknolojik geliflmeAMAÇLARIMIZ
leri kullanarak Adalet Bakanl›¤› teflkilat›, ba¤l› ve ilgili kurulufllar› ile tüm yarg› ve
yarg› destek birimlerinin, donan›m ve yaz›l›m olarak iç otomasyonunu ve benzer
K ‹kurulufllar›
T A P
flekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmufl kamu kurum ve
ile entegrasyonunu sa¤layarak e-Devlet yap›s›n›n adalet aya¤›n› (e-Adaleti) oluflturmak
ve kurumu k⤛ts›z ofis ortam›na tafl›makt›r.
AfiAMALARI VE KAPSAMI
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TELEV‹ZYON
Proje kapsam›n›n ve mevcut ihtiyaçlar›n tespiti amac›yla öncelikle fizibilite çal›flmalar› yap›lm›fl, çal›flmalar sonunda düzenlenen rapora göre, projenin k›sa bir sü‹NTERNET
rede bitirilmesinin mümkün olmad›¤› anlafl›lm›fl, y›llara yay›larak, merkez ve taflra
olmak üzere iki aflamada ve öncelikle pilot ve test birimlerinde gerçeklefltirilmesi
ve daha sonra yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤i kanaatine var›lm›flt›r. Merkez aflamas›
“UYAP I” ve taflra aflamas› “UYAP II” olarak adland›r›lm›flt›r.
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
Fizibilite: Herhangi bir
yat›r›m›n, sa¤layaca¤›
kazanca de¤er‹ Nolup
TERNET
olmad›¤›n›n saptanmas› için
öncesinde yap›lan
çal›flmalard›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Merkez Aflamas› (UYAP I)
UYAP I projesi, Adalet Bakanl›¤› Merkez Teflkilât ve ba¤l› birimlerinin yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin h›zl› ve etkin bir flekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.
Bu kapsamda, merkez teflkilat bünyesinde bulunan 6 binada yap›sal kablolama
ve a¤ cihazlar› kurulumu tamamlanm›flt›r. 23 birimin analiz çal›flmalar› yap›larak,
bu analiz çal›flmalar› do¤rultusunda yaz›l›m kodlama faaliyetlerine haz›rl›k amac›yla sistem tasar›m çal›flmalar› UYAP I Adalet Bakanl›¤› merkez otomasyonu
projesi 28 Eylül 2000 tarihinde bafllam›fl, yaz›l›mlar 31 Aral›k 2001 tarihinde tamamlanarak iflletime al›nm›flt›r. 33 alt sistem kapsam›nda web tabanl› yaz›l›mlar
gelifltirilmifl, evrak ak›fllar› doküman yönetim sistemi (DYS) ile elektronik ortama
al›nm›fl, Kanun, yönerge, genelge ve mevzuatlara an›nda eriflimi sa¤layan bilgi
bankas› oluflturulmufl, sanal tart›flma ortam› haz›rlanm›flt›r. VPN ile taflra eriflimi
alt yap›s› kurulmufltur. 2.500 personele uygulama ve doküman yönetim sistemi
(DYS) e¤itimi verilmifltir.
UYAP I aflamas› ile merkezde birimler aras› bütünleflme sa¤lanm›fl, birim faaliyetleri h›z kazanm›flt›r. Birimler aras›nda yaflanan veri tekrarlar› ve bilgi farkl›l›klar› önlenmifltir. Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat› ve ba¤l› kurulufllar›, birimlerinde
günlük ifllem ve yaz›flmalar›n bilgisayar yard›m›yla yap›lmas›, tüm verilerin veri taban›nda tutulmas›, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza infaz
kurumlar›na ait bilgilerin izlenebilmesi sa¤lanm›fl, her türlü veri bilgi ve belge ak›fl› ile doküman yönetiminin UYAP arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r. Merkez ve taflra teflkilat›ndaki verilerin tek merkezde toplanmas› ile bilgilere h›zl› ve
sa¤l›kl› eriflim gerçekleflmifltir.
VPN: Virtual Private
Network’ün (Sanal Özel A¤)
k›saltmas› olup, a¤lara
güvenli bir flekilde uzaktan
eriflimde kullan›lan bir
teknolojidir.
6
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Hedefi
UYAP I projesinin gerçeklefltirilmesiyle, Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda her
türlü veri bilgi ve belge ak›fl› ile doküman yönetiminin ulusal yarg› a¤› arac›l›¤› ile
gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r. Birim faaliyetleri h›z kazanm›flt›r. Merkez ve taflra
teflkilat›ndaki verilerin tek merkezde toplanmas› ile bilgilere h›zl› ve sa¤l›kl› ulafl›m
sa¤lanm›flt›r. Birim faaliyetleri belirli bir s›ra içinde sürdürülerek birimler aras› entegrasyon sa¤lanm›flt›r. Birimler aras›nda yaflanan veri tekrarlar› ve bilgi farkl›l›klar› önlenmifltir. UYAP I projesi kapsam›nda Adalet Bakanl›¤› merkez birimleriyle
hakim ve savc› adaylar›, e¤itim merkezinde e¤itime al›nm›flt›r. UYAP I projesi ile;
• Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat› ve ba¤l› kurulufllar› birimlerinde günlük
ifllem ve yaz›flmalar›n bilgisayar yard›m›yla yap›lmas›, tüm verilerin veri
taban(lar)›nda tutulup bilgisayar a¤› (network) kurularak izlenmeye bafllanmas›,
• Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda gerçeklefltirilen tüm personel, finans,
tedarik, malzeme bilgileri ve ceza evlerine ait bilgilerin izlenebilmesi,
• Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat› içerisinde her türlü iç ve d›fl yaz›flman›n
elektronik ortamda yap›lmas› hedeflenmifltir.
SIRA S‹ZDE
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Taflra Aflamas› (UYAP II)
D Ü fi Ü N Etaflra
L ‹ M teflkilat›nda bulunan tüm birimlerin yarg› ve yarg› destek faUYAP II Projesi,
aliyetlerinin h›zl› ve etkin bir flekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar. Proje taflra teflkilat›n›n
do¤rultusunda belli aflamalara bölünmüfl ve bu aflamaS Ogereksinimi
R U
lara göre harf baz›nda isimlendirilmifltir.
S O R U
SIRA S‹ZDE
UYAP merkez
aflamas›n›n
hedefleri nelerdir?
SIRA
S‹ZDE
Hedefi
• Taflra teflkilat›nda bulunan tüm birimlerin yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin
h›zl› ve SIRA
etkinS‹ZDE
bir flekilde otomasyona geçirilmesi,
• D›fl sistemlerle ihtiyaç duyulan veri al›fl-verifl entegrasyonunun sa¤lanmas›,
• Her türlü yaz›flma ve haberleflmenin elektronik ortamda yap›lmas›,
AMAÇLARIMIZ
• Davalar›n haz›rl›k aflamas›ndan itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda
bak›labilmesi ve sonuçland›r›labilmesi hedeflenmifltir.
UYAP II projesinin gerçeklefltirilmesiyle Adalet Bakanl›¤› taflra teflkilat›nda
K ‹ T A P
daha az hata, bilgilere kolay eriflim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon
yönetimi, haberleflme ve paylafl›m, elektronik ortamda yaz›flma ve gelen-giden
evrak takibi, standart belge ve yaz›flma flablonlar›, istatistik ve raporlar›n do¤ru
TELEV‹ZYON
ve güncel üretimi, di¤er kurumlarla elektronik ortamda h›zl› ve etkin bilgi al›flverifli sa¤lanm›flt›r.
UYAP II projesinin gerçeklefltirilmesiyle internet eriflimi, sanal tart›flma ortam›,
elektronik posta,
‹ N T E R Nveri
E T güvenli¤i, sisteme veri giriflinin sadece bir kere yap›lmas›, say›sal imza kullanma olana¤›, hakim ve savc›lar›n yetkileri dahilinde dosyalara adliye d›fl›ndan eriflmesi, hakim ve savc›lar›n kullan›m› için içtihatlar, emsal kararlar,
kanunlar, mevzuatlar gibi bilgi ve belgelerden oluflan veri bankas› kullan›m› sa¤lanm›flt›r. UYAP II projesinin gerçeklefltirilmesiyle, sorgulanabilir ve kolay eriflilebilir doküman arflivi, de¤iflen kanun ve yönetmeliklere uyarlanabilen sistem, ihtiyaca yönelik sorgulamalar, uyar›lar ve raporlar, avukatlar›n bürolar›ndan yetkileri
dahilinde dava dosyalar›na eriflebilmesi, h›zl› ve etkin tevzi ifllemleri, otomasyon
N N
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹çtihat: Somut olayda
mevcut
‹ N T E Rolan
N E anlaflmazl›k
T
konusunda, üst
mahkemelerin benzer olaylar
bak›m›ndan verdi¤i farkl›
kararlarla ortaya ç›kan ve
anlaflmazl›¤› ortadan
kald›rmaya yönelik yetkili
üst kurullarca al›nan
kararlard›r.
D‹KKAT
7
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
ceza, harç ve di¤er hesaplamalar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin etkin
olarak izlenmesi ve yönetilmesi sa¤lanm›flt›r.
UYAP II projesinin gerçeklefltirilmesiyle ayr›ca, davalardaki usul ve maddi hatalar›n en aza indirilmesi, herhangi bir suçtan aranan kiflilerin tüm adli birimler taraf›ndan an›nda görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kiflilerin, daha önce iflledikleri suç, ald›klar› ceza, kimlik ve adres bilgilerine eriflim, otomatik y›lsonu devir ifllemleri yap›labilmektedir.
SIRAteflkilat›nda
S‹ZDE
UYAP II projesi, yarg› birimlerinin ve Adalet Bakanl›¤› taflra
bulunan tüm birimlerinin yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin h›zl› ve etkin bir flekilde
otomasyona geçirilmesini amaçlamaktad›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
UYAP II’nin fonksiyonel aç›dan kapsam› Yarg›lama Hizmetleri, Kaynaklar/‹dari Yönetim, Ortak Uygulama Yönetimi ve Destek Hizmetler Yönetimi olmak üzere
S O R U
dört bölümden oluflmaktad›r.
UYAP II Projesi, yarg› birimlerinin ve Adalet Bakanl›¤› taflra teflkilat›nda
tüm biD ‹ K Kbulunan
AT
rimlerinin yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin h›zl› ve etkin bir flekilde otomasyona geçirilmesini amaçlamaktad›r.
SIRA S‹ZDE
N N
UYAP kapsam›nda ayr›ca Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portal›) ve Vatandafl Bilgi Sistemi (Vatandafl Portal›) de bulunmaktad›r. UYAP’›n d›flAMAÇLARIMIZ
otomasyonu kapsam›nda ise yarg› birimlerinin bilgi ve belge al›flveriflinde bulundu¤u Yüksek Yarg›
Organlar› baflta olmak üzere afla¤›daki flekilde s›ralad›¤›m›z di¤er birçok kamu kuK ‹ T A P
rum ve kurulufllar› da yer almaktad›r.
• Nüfus ve Vatandafll›k iflleri Genel Müdürlü¤ü
• Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü
TELEV‹ZYON
• Emniyet Genel Müdürlü¤ü (POLNET)
• Jandarma Genel Komutanl›¤› (K‹HB‹)
• Kamu ‹hale Kurumu
• Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤› (MASAK)
‹NTERNET
• Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› (VEDOP)
• Devlet ‹statistik Genel Müdürlü¤ü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
• Türkiye Noterler Birli¤i
• Türkiye Barolar Birli¤i
• Gümrük Müsteflarl›¤›
• D›fliflleri Bakanl›¤›
UYAP - II A ve B
Adalet Bakanl›¤› taflra teflkilat›nda gereksinim ve süreç analizleri yap›l›p analiz raporu haz›rlanm›flt›r. Bu analiz raporlar›na göre genel sistem mimarisi haz›rlanm›fl
olup 31 taflra teflkilat›n›n yap›sal kablolama, masaüstü bilgisayar ve çevre birimleri temin edilerek kurulumu yap›lm›flt›r.
Proje A¤ustos 2001 de bafllay›p Aral›k 2001 de tamamlanm›flt›r. Bu kapsamda
31 Adalet Taflra teflkilat› birimi iflletime al›nm›flt›r.
UYAP - II C
Taflra Birimleri Otomasyonu olan UYAP II-C projesi, organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde yaz›l›m, donan›m, genifl alan a¤›, yap›sal kablolama ve statik kesintisiz güç kayna¤› gibi faaliyetleri kapsar. Bu ba¤lamda UYAP yaz›l›m›n›n uygu-
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
8
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
lanabilmesi için Ankara’da 70.000 kifliye hizmet verecek flekilde Merkezi Sistem
Odas› kurulmufl olup ayr›ca 10.000 kullan›c›ya hizmet verecek Acil Kurtarma Merkezi kurulmufltur. 70.000 kifliye hizmet verecek Merkezi Sistem UYAP uygulamalar› için teknik altyap›n›n oluflturulmas›nda gerekli donan›mlar sa¤lanm›fl, bu faaliyetlerin devam›n› sa¤lamak amac›yla bütün a¤›r ceza merkezlerinde teknik ofisler
kurulmufltur. 220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile genifl alan a¤› ba¤lant›s› (WAN)
tesis edilmifltir. Bu birimlerde internet, e-mail ve UYAP uygulamalar›n› merkezi sistem üzerinden kullan›labilmeleri amaçlanm›flt›r. Türkiye çap›ndaki 30.000 Adalet
Bakanl›¤› personeli, 40.000 avukata ve internet üzerinden gelecek vatandafllar›m›za hizmet verecek Merkezi Sistem Odas› ve felaket durumunda devreye girecek
Disaster Center (Acil Durum Merkezi) kurulmufltur.
UYAP - II D ve E
Bu aflamalarda taflra teflkilat›nda kullan›lmak üzere donan›m temin edilmesi ifllemleri gerçeklefltirilmifltir.
UYAP - II F
UYAP II- C projesi kapsam›nda kurulmufl olan sistemin, 10.000 kullan›c›dan,
30.000 iç kullan›c›, 40.000 d›fl kullan›c›ya (Avukat) hizmet verecek flekilde yayg›nlaflt›r›lmas› amac› ile planlanan UYAP II-F projesi devam etmektedir. Proje kapsam›nda; UYAP yaz›l›m›n›n kullan›labilmesi için hâkim ve Cumhuriyet savc›lar› da
dâhil olmak üzere 13.000 personele temel bilgisayar e¤itimi, merkez teflkilat› ve
40 adet taflra teflkilat›nda iflletime al›nmas› çal›flmalar› için 5.344 kifliye UYAP yaz›l›m e¤itimleri ve UYAP uzman kullan›c› e¤itimleri verilmifltir. Ayr›ca UYAP destek hizmetlerinin yürütülmesi için 500 taflra teknik ofisi çal›flanlar›na teknik ofis
e¤itimleri ve 27 Adalet Müfettifline UYAP e¤itimleri verilmifltir. 1.710 personele
uygulama yaz›l›m›n› kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel ifllemlerini sistem üzerinden gerçeklefltirebilmelerinde birimlerine destek olmalar› amac›yla Uzman Kullan›c› e¤itimleri verilmifltir.
Ayr›ca; proje kapsam›nda, UYAP 133 A¤›r Ceza Merkezi, 581 Adliye, 5 CMK
250. Maddesi ile Görevli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 25 Bölge ‹dare Mahkemesi, 425
cezaevi, 52 ATK birimi, 2 Adalet Meslek Lisesi, 2 Hâkim evi ve 2 Sosyal Tesis olmak üzere toplam 1.227 adet birimde uygulanmaya bafllanm›flt›r.
E¤itimlerin daha etkin ve daha kolay ulafl›labilmesi amac›yla uzaktan e¤itim faaliyetleri de (e-learning) UYAP-II F projesi dâhilinde bafllam›flt›r.
FAYDALARI
UYAP, yarg› sistemine 3 temel noktadan verimlilik sa¤lam›flt›r. Bunlar;
• Zamandan Kazanç
• Maliyetten Kazanç
• ‹flgücünden Kazanç
UYAP, yarg› sistemine adalet, h›z, do¤ruluk, tutarl›l›k, fleffafl›k, etkinlik ve verimlilik getiren; zaman, maliyet ve iflgücünden tasarruf sa¤layan, usulsüzlük ve
yolsuzluklar› önleyen avantajlar getirmifltir. Bunlar› ana bafll›klarla aç›klamak gerekirse flöyle s›ralayabiliriz:
a. Yarg›da etkinlik ve verimlilik sa¤lanm›flt›r.
b. Yarg›da do¤ruluk ve tutarl›l›k sa¤lanm›flt›r.
c. Yarg› h›z kazanm›flt›r.
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
d.
e.
f.
g.
Yarg›da fleffafl›k sa¤lanarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir.
Avukatlar›n tüm ifllemlerine h›z ve kolayl›k getirilmifltir.
Vatandafllar›n evlerine kadar hizmet götürülmektedir.
UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yarg›daki ifllemlere yeni bir soluk ve vizyon
getirilmifltir.
h. Yarg›da maliyetten, emekten ve zamandan büyük oranda tasarruf sa¤lanm›flt›r.
i. Ka¤›t üretiminin hammaddesi olan a¤aç ihtiyac›n›n azalm›fl olmas›n›n yan›
s›ra a¤ac›n ka¤›da dönüfltürülmesi s›ras›nda harcanacak olan enerji tasarrufu, su tasarrufu hava kirlili¤inin engellenmesi, su kirlili¤inin engellenmesi
gibi önemli kazançlar sa¤lanmaktad›r.
B‹L‹fi‹M A⁄LARI VE DONANIM ALT YAPISI
Biliflim A¤lar›
Türksat A.fi. ile imzalanan protokol gere¤ince yeterli say›da uydu kurulumu yap›lm›fl
ve genifl alan bilgisayar a¤› uydu ba¤lant›s› ile Adalet Bakanl›¤›’na ba¤lanm›flt›r.
UYAP iflletimine al›nan yerlerde bu birimlerin her türlü yarg›sal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.
WAN (Wide Area Network/Genifl Alan A¤›) Ba¤lant›lar›
Bakanl›k Birimleri, Adli ve ‹dari Yarg› Birimleri, Ceza ‹nfaz Kurumlar›, Denetimli
Serbestlik fiube Müdürlükleri, Adli T›p Kurumlar›, CBS ve Anayasa Mahkemesi
Baflkanl›¤›, YSK ve Adli Sicil birimlerinin UYAP Sistem Merkezi ile veri iletiflimi
sa¤lanmaktad›r.
Birimler UYAP Sistem Merkezinde sonlanan Ana ve Yedek ba¤lant› hatlar› ile
Operasyonel ve Disaster Sistemleri için Star topolojisi yap›s›nda iletiflim kurmakta,
tüm servis ve hizmetler UYAP Sistem Merkezi üzerinden sunulmaktad›r.
1. Ana Ba¤lant›lar
a. Türk Telekom Noktadan Noktaya Metreoethernet/G.Shdsl/Adsl Ba¤lant›lar›
b. Superonline G.Shdsl/Adsl Mpls-Vpn Ba¤lant›lar›
2. Yedek Ba¤lant›lar
a. Turksat Uydu Ba¤lant›lar›
b. Vodafone 3G Ba¤lant›lar›
Birimler birincil olarak ana ba¤lant› hatlar› üzerinden iletiflim kurmakta olup,
bu ba¤lant›larda yaflanabilecek aksakl›klarda iletiflim yedek ba¤lant› hatlar› üzerinden sa¤lanmaktad›r.
LAN (Local Area Network- Yerel Alan A¤›) Ba¤lant›lar›
Adli birimlerin; lokaldeki günlük çal›flmalar›n›n yap›labilmesi, lokal sunucular üzerinden ifllem yap›labilmesi, uzak ve internet eriflimleri için kurulan genifl alan a¤›
iletifliminin tesisine altyap› oluflturulabilmesi için kurulan bütünleflik bilgisayar a¤›d›r.
Bu kapsamda,
• Data Kablolamas›
• Elektrik/KGK Kablolamas›
• Aktif cihazlar
• KGK’lar temin ve tesis edilmifltir.
9
10
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Donan›m Alt Yap›s›
Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin iflleyiflinin güvenirli¤ini ve do¤rulu¤unu koruyarak sisteme h›z kazand›rmak suretiyle do¤ru bilgiye en k›sa zamanda ulafl›larak do¤ru kararlar al›n›p, sevk ve idarenin en verimli flekilde yerine getirilebilmesini sa¤lamak için UYAP donan›m altyap›s›n›n 7/24 saat çal›fl›r vaziyette tutmak ve ekonomik ömrünü tamamlam›fl donan›mlar›n güncellenmesini sa¤lamak
amaçlanmaktad›r.
• UYAP kapsam›nda da¤›t›m› yap›lm›fl ve yap›lmakta olan donan›mlar›n ve
bilgisayar alt yap›s›n›n kesintisiz olarak çal›flmas›n› sa¤lamak, 35 adet Bilgi
‹fllem Müdürlü¤ü, 56 adet Bilgi ‹fllem fiefli¤i ve 66 adet Bilgi ‹fllem Bürosunun koordinasyonun yapmak ve bu birimlerde çal›flan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için e¤itim vermek, bu personele teknik konularda destek vermek amac› ile Donan›m, Bak›m ve Destek fiube Müdürlü¤ü’ne
ihtiyaç duyulmufltur.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
4
UYAP’›n donan›m
alt yap›s› nas›l oluflturulmufltur?
SIRA S‹ZDE
Entegrasyon Yap›s›
D Ü fientegrasyonu
ÜNEL‹M
UYAP’›n tam
ve merkezi elektronik ortamda tutulan arflivi sayesinde, do¤ru ve tutarl› bilgi, mevzuat›n tan›d›¤› yetkiler çerçevesinde baflta hakim ve
savc›lar ile yarg›
olmak üzere tüm kullan›c›lar›n paylafl›m›na aç›lmaktaS O R personeli
U
d›r. Kullan›c›lar bu bilgilere ihtiyaç duyduklar›nda h›zl› ve kolayca ulaflabilmekte,
keza, yarg› birimleri de aralar›nda her türlü bilgi ve belge al›flveriflini elektronik orD‹KKAT
tamda ve anl›k denebilecek k›sa sürelerde gerçeklefltirmektedir.
Yap›lan entegrasyonlarda hedef, yarg› birimlerinin, yarg›laman›n her aflamas›nSIRA S‹ZDE bilgi ve belgelere, herhangi bir yaz›flma yapmaks›z›n mevzuda ihtiyaç duyduklar›
at çerçevesinde UYAP ekranlar› içerisinden do¤rudan erifliminin sa¤lanmas›d›r.
UYAP kapsam›nda di¤er birçok ilgili kamu kurum ve kurulufllar› ile ayr› ayr›
AMAÇLARIMIZ
“veri paylafl›m› protokolleri” imzalanarak bilgi sistemleri aras›nda entegrasyon
sa¤lanm›flt›r.
N N
K ‹ T A P
ELEKTRON‹K ‹MZA
5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu’nda yer alan flekliyle elektronik imza, baflka
bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan
TELEV‹ZYON
ve kimlik do¤rulama amac›yla kullan›lan elektronik veriyi tan›mlar. Elektronik imza, bir bilginin üçüncü taraflar›n eriflimine kapal› bir ortamda, bütünlü¤ü bozulmadan (bilgiyi ileten taraf›n oluflturdu¤u orijinal haliyle) ve taraflar›n kimlikleri do¤‹ N T E R N E T elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter
rulanarak iletildi¤ini
veya sembollerden oluflur.
Elektronik imza kavram› çok genel bir tan›m olup kiflilerin elle atm›fl oldu¤u
imzalar›n taray›c›dan geçirilmifl hali olan say›sallaflt›r›lm›fl imzalar›, kiflilerin göz retinas›, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullan›ld›¤›
biyometrik önlemleri içeren elektronik imzalar› veya bilginin bütünlü¤ünü ve taraflar›n kimliklerinin do¤rulu¤unu sa¤layan say›sal imzalar› içermektedir.
Say›sal imza, imzalanan metne göre farkl›l›k gösterir ve içeri¤in matematiksel
fonksiyonlardan geçirilerek eflsiz oldu¤u düflünülen bir de¤er bulunmas› sureti ile
elde edilir. Yani kiflilerin, elle at›lan imzada oldu¤u flekilde tek imzas› yoktur; bunun yerine imzalamada kullan›lan anahtarlar› vard›r. 5070 say›l› Elektronik ‹mza
11
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
Kanunu’nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavram› say›sal imzay› iflaret
etmektedir.
UYAP Avukat Bilgi Sistemine giriflte “Güvenli Elektronik ‹mza” ile kimlik do¤rulamas› yap›lmaktad›r. Bu nedenle UYAP Avukat Bilgi Sisteminden faydalanmak
isteyen avukatlar›n Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Dairesi’ne baflvurmadan önce nitelikli e-imza sertifikalar›n› (NES) Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan yetkilendirilmifl sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›ndan (ESHS) herhangi birine baflvurarak almalar› gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan nitelikli e-imza sertifikas›
vermeye yetkili kurumlar flunlard›r:
• Elektronik Bilgi Güvenli¤i A.fi. (E-Güven)
• TUB‹TAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
• Türk Trust Bilgi, ‹letiflim ve Biliflim Güvenli¤i Hizmetleri A.fi.
• EBG Biliflim Teknolojileri ve Hizmetleri A.fi.(E-Tugra)
UYAP kapsam›nda yarg› çal›flanlar›na “Nitelikli Elektronik Sertifika” da¤›t›m›n›n
tamamlanmas› ve kullan›lmas› ile birlikte savc›l›k ve mahkemelerde tutulan defter
ve kartonlara, yarg› birimleri aras›nda gerçekleflen talimat ve benzeri di¤er yaz›flma evraklar›n›n ›slak imza ile imzalanmas›na ve di¤er yarg› birimlerine fiziki evrak
gönderilmesine büyük oranda ihtiyaç kalmayacak, bunun sonucu olarak da yarg›lamalar makul sürede bitirilecek, personel, emek, zaman, k›rtasiye, ulafl›m ve iletiflim giderlerinden büyük oranda tasarruf sa¤lanm›fl olacakt›r.
Elektronik imza alt yap›s›na uygun olarak UYAP kapsam›ndaki yarg› birimleri
ile idari birimlerin tüm bilgi ve belgeleri do¤ru ve tutarl›, de¤iflmez ve güvenli bir
flekilde merkezi bir yerde güvenli elektronik ortamda saklanmakta ve yetkisiz eriflimlere izin verilmemektedir. fiu ana kadar 40.000 i aflk›n elektronik imza teslimi
yap›lm›flt›r. Sistem içinde tüm evraklar›n elektronik imza ile imzaland›ktan sonra
sirkülasyonu istenmektedir.
Elektronik ortamda yap›lan ifllemlerin yarg› mensuplar›na, personeline ve Adalet Bakanl›¤› personeline da¤›t›lan elektronik imzalar ile yap›l›yor olmas› güvenli¤in ka¤›t ortam›ndan daha yüksek olmas›na imkan sa¤lamaktad›r.
Elektronik imza kullan›m›n›n UYAP için sa¤lad›¤› temel fayda nedir?SIRA S‹ZDE
UYAP’ta E-‹mzalaman›n Yap›l›fl fiekli
5
D Ü fi Ü Nbelgeden
EL‹M
Elektronik imza elektronik belgeye eklenmifl bilgidir. Gönderilecek
matematiksel yöntemler yard›m›yla ve özgün bir biçimde k›salt›lmak suretiyle sabit
uzunlukta say›sal bir bilgi, elde edilir ki buna mesaj›n özeti veya
S O hash
R U ad› verilir.
Hash metodu ile elde edilen bilgi geri dönüflümü olmayan bir bilgidir. ‹kinci ad›m
olarak mesaj özeti gönderen taraf›n özel anahtar›yla flifrelenmektedir. Bu kodlanm›fl
D‹KKAT
olan hash, elektronik imza olarak adland›r›lmaktad›r. Elektronik imza belgeye eklenir ve belgeyle birlikte al›c›ya gönderilir. Her mesaj›n farkl› bir özeti vard›r. BelgeSIRAözeti
S‹ZDE
de en ufak bir de¤ifliklik yap›lmas› halinde flifrelenmifl olan mesaj
ile sonradan
oluflturulan mesaj özeti aras›nda fark olacakt›r. Fark yoksa imza geçerli bir elektronik imza demektir. Bu flekilde belge içeri¤inin de¤iflmedi¤i ispatlanm›fl olur.
AMAÇLARIMIZ
5070 Say›l› Elektronik ‹mza Kanunu’na göre elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›ndan nitelikli elektronik sertifika temin etmifl olan avukatlar, Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmekte, dava harçlar›n› yat›rabilmekte
K ‹ ya
T AdaP mevcut dava dosyas›na evrak gönderebilmektedirler.
Dava Aç›l›fl uygulamas› internet üzerinden dava aç›l›fl harç ve masraf yat›rma ifllemlerini içerdi¤inden bu ifllemleri temin amac›yla bir banka ile
protokol yap›lm›flTELEV‹ZYON
N N
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
12
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
t›r. Dolay›s›yla sertifika sahibi avukatlar›n “Dava Aç›l›fl” ekranlar›n› kullanabilmeleri için ilgili banka flubesinden interaktif bankac›l›k ifllemlerini gerçeklefltirebilecekleri bir hesap açt›rmalar› gerekir.
Dava Aç›l›fl Ekranlar›nda E-‹mza ile Yap›labilecek ‹fllemler
•
•
•
•
•
•
Hukuk dava aç›l›fl ve harçland›rma
‹dari yarg› dava aç›l›fl ve harçland›rma
‹cra dosya aç›l›fl ve harçland›rma
Dosya tevzi durumu bilgilerini takip etme
Dava aç›l›fl dosyas›na evrak ekleme
Banka ifllemleri takip etme fonksiyonlar› gerçeklefltirilebilmektedir.
UYAP Sistemi Üzerinden Aç›lan Dosyalar›n Durumu
Dava Aç›l›fl ifllemleri tamamland›¤› zaman ilgili birimde UYAP sisteminde bir dava
aç›l›fl dosyas› (tevzi dosyas›) oluflturulur. Oluflturulan bu tevzi dosyas› dava aç›lacak
adli birimdeki tevzi memuruna ba¤l› UYAP tevzi ifllemi ekran›nda görüntülenir ve
tevzi memuru dosyan›z› ilgili mahkemeye tevzi eder. Dosyan›n hangi mahkemeye
hangi esas no ile tevzi edildi¤i Dosya Tevzi Durumu Bilgileri ekran›ndan takip edilebilmektedir.
Dava Aç›l›fl Ekranlar›nda E-‹mza Uygulamas›
UYAP ekranlar› kendi içerisinde kullan›m bilgilerini de içerir. Kullan›m› kolaylaflt›rmak amac› ile her ekrana ad›m ad›m kullan›m yard›m bilgileri bulunmaktad›r.
Güvenli elektronik imza ile bir mazeret dilekçesinin ilgili mahkemeye gönderilmesinde izlenen ad›mlar› s›ras›yla görelim.
• Dava aç›l›fl ekranlar›na menüdeki Dava Aç›l›fl dü¤mesine t›klayarak afla¤›daki ekrana ulafl›n›z. Bu ekran hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri aras›nda
kullan›labilmektedir.
• UYAP Doküman Editörü ekran› arac›l›¤›yla mahkemeye gönderilmek üzere,
mazeret dilekçesi kaydetmeye ve yazd›rmaya haz›r hale getiriniz.
• UYAP Doküman Editörü program›n›n sol üst k›sm›nda bulunan Dosya alt
menüsünde Doküman› ‹mzala seçene¤ine t›klay›n›z.
• Aç›lan sertifika seçimi ekran›ndan Tamam butonunu t›klay›n›z.
• Mazeret dilekçesinin bir örne¤inin karfl› taraf›n avukat›na da elektronik posta ile iletilmesi gerekti¤inde ise söz konusu metni elektronik posta içeri¤ine
yaz›larak ekine mazeret dilekçesi örne¤ini koyunuz.
• Seçenekler menüsünden güvenlik ayarlar› bölümünü seçiniz.
• Güvenlik Özellikleri menüsünden Bu iletiye dijital imza ekle seçene¤ini iflaretleyiniz.
• Talep edilmesi durumunda bu ileti için S/MIME al›nd› bilgisi iste seçene¤i
iflaretlenerek Tamam butonunu t›klay›n›z.
• ‹mzalama sertifikas› seç butonunu t›klay›n›z ve aç›lan ekrandan sisteme
kay›tl› elektronik imza seçilerek Tamam butonuna bas›n›z.
• Gönderme butonuna basmadan önce aç›lan flifre girifl ekran›ndan Prime
EID Ip1 için flifre giriniz ve ‹mzala butonunu t›klay›n›z.
• Gelen elektronik postadaki elektronik imzay› kontrol etmek için sa¤ üst köfledeki elektronik imza simgesini t›klay›n›z. Aç›lan Dijital ‹mza ekran›nda iletideki dijital iman›n geçerli ve güvenilir olup olmad›¤› denetleyiniz.
• Ayr›nt›lar seçene¤inden imza bilgilerine ulaflarak kontrol ediniz.
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
13
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
N
A M A Ç
3
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin oluflturulma sürecini
aç›klamak.
Ülkemizde adalet sahas›nda ilk otomasyon çal›flmalar› 1998 y›l›nda bafllam›fl, böylece adalet hizmetlerinin en iyi flekilde yürütülmesi amac›yla,
üretkenli¤i ve verimlili¤i artt›rmak için UYAP ad›
alt›nda çoklu-kullan›c›l› ve ifl odakl› bir sistemin
uygulamaya geçirilmesi karar› verilmifltir. Yönetim Biliflim Sistemlerinden biri olan UYAP, yarg›
birimlerinin ve Adalet Bakanl›¤›n›n merkez birimlerinin ifl süreçlerini h›zland›rmay›, güvenilirli¤ini artt›rmay› ve kurumu k⤛ts›z ortama tafl›may› hedefleyen bir bilgi sistemidir. Adalet Bakanl›¤› ile Havelsan A.fi. aras›nda 20 A¤ustos 2000
tarihinde imzalanan protokol ile UYAP I, 10 A¤ustos 2001 ve 26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan protokoller ile UYAP II çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. UYAP yaz›l›mlar› 2003 y›l› Eylül ay›nda
tamamlanm›fl ve gelifltirme ortam›nda uzman kullan›c›lar›n kullan›m›na ve elefltirilerine aç›lm›flt›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin amaçlar› ve hedeflerini saptamak.
UYAP’›n amac›, sadece adalet alan›nda yer alan
bilgilere eriflim h›z› ve kolayl›¤› de¤il, adalet iflleriyle ilgili ifllemlerin h›zl›, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir bir flekilde yap›lmas›d›r. Her yenilikte oldu¤u gibi UYAP’›n da nihaî amac› insand›r. UYAP’›n hedefi, e-Dönüflüm ve e-Devlet
sürecinde gerekli tüm teknolojik geliflmeleri kullanarak Adalet Bakanl›¤› teflkilat›, ba¤l› ve ilgili
kurulufllar› ile tüm yarg› ve yarg› destek birimlerinin, donan›m ve yaz›l›m olarak iç otomasyonunu ve benzer flekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmufl kamu kurum ve kurulufllar› ile entegrasyonunu sa¤layarak e-Devlet yap›s›n›n adalet aya¤›n› (e-Adaleti) oluflturmak ve kurumu k⤛ts›z ofis ortam›na tafl›makt›r
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin aflamalar›, kapsam›
ve faydalar›n› özetlemek.
Merkez aflamas› “UYAP I” ve taflra aflamas› “UYAP
II” olarak adland›r›lm›flt›r. UYAP I projesi, Adalet
Bakanl›¤› Merkez Teflkilât ve ba¤l› birimlerinin
yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin h›zl› ve etkin
bir flekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.
UYAP II Projesi, Taflra teflkilat›nda bulunan tüm
birimlerin yarg› ve yarg› destek faaliyetlerinin h›zl› ve etkin bir flekilde otomasyona geçirilmesini
amaçlar. UYAP, yarg› sistemine 3 temel noktadan
verimlilik sa¤lam›flt›r. Bunlar; zamandan kazanç,
maliyetten kazanç ve ifl gücünden kazanç.
N
A M A Ç
4
N
A M A Ç
5
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin alt yap›s›n› ve entegrasyon yap›s›n› aç›klamak.
UYAP iflletimine al›nan yerlerde bu birimlerin
her türlü yarg›sal, idari ve denetim faaliyetleri bu
sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. Birimler birincil olarak Ana ba¤lant› hatlar› üzerinden iletiflim kurmakta olup, bu ba¤lant›larda yaflanabilecek aksakl›klarda iletiflim yedek ba¤lant› hatlar› üzerinden sa¤lanmaktad›r. Donan›m alt
yap›s›n› oluflturmak ve var olan alt yap›y› en iyi
flekilde korumak amac›yla Donan›m, Bak›m ve
Destek fiube Müdürlü¤üne ihtiyaç duyulmufltur.
Yap›lan entegrasyonlarda hedef, yarg› birimlerinin, yarg›laman›n her aflamas›nda ihtiyaç duyduklar› bilgi ve belgelere, herhangi bir yaz›flma
yapmaks›z›n mevzuat çerçevesinde UYAP ekranlar› içerisinden do¤rudan erifliminin sa¤lanmas›d›r. UYAP kapsam›nda di¤er birçok ilgili kamu
kurum ve kurulufllar› ile ayr› ayr› “veri paylafl›m›
protokolleri” imzalanarak bilgi sistemleri aras›nda entegrasyon sa¤lanm›flt›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde elektronik imza uygulamas›n› aç›klamak.
Elektronik imza kavram› çok genel bir tan›m olup
kiflilerin elle atm›fl oldu¤u imzalar›n taray›c›dan
geçirilmifl hali olan say›sallaflt›r›lm›fl imzalar›, kiflilerin göz retinas›, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullan›ld›¤›
biyometrik önlemleri içeren elektronik imzalar›
veya bilginin bütünlü¤ünü ve taraflar›n kimliklerinin do¤rulu¤unu sa¤layan say›sal imzalar› içermektedir. Elektronik imza alt yap›s›na uygun olarak UYAP kapsam›ndaki yarg› birimleri ile idari
birimlerin tüm bilgi ve belgeleri do¤ru ve tutarl›,
de¤iflmez ve güvenli bir flekilde merkezi bir yerde güvenli elektronik ortamda saklanmakta ve
yetkisiz eriflimlere izin verilmemektedir. Elektronik imza elektronik belgeye eklenmifl bilgidir.
14
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisi UYAP’›n Adalet Bakanl›¤› personeline sa¤lad›¤› faydalardan biri de¤ildir?
a. Personelin dikkatlerini as›l ifllerine vermelerini
sa¤lar.
b. Kadro a盤›ndan kaynaklanan yükü hafifletir.
c. Personelin moralinin artmas›n› sa¤lar.
d. Personel için gerekli kaynaklar›n etkin bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lar.
e. Personel ihtiyac›n›n artmas›n› sa¤lar.
2. Adalet Bakanl›¤› ve Havelsan A.fi aras›nda UYAP
için ilk protokol hangi y›l imzalanm›flt›r?
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
e. 2004
3. “Adalet iflleriyle ilgili ifllemlerin h›zl›, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir bir flekilde yap›lmas›d›r.”
Yukar›daki cümle UYAP ile ilgili hangi konu ile a¤›rl›kl› olarak iliflkilendirilebilir?
a. Tarihçesi
b. Amac›
c. Kapsam›
d. Aflamalar›
e. Elektronik ‹mza
4. Ulusal Yarg› A¤› Projesi Merkez Aflamas› k›saca nas›l ifade edilmektedir?
a. UYAP I
b. UYAP II
c. UYAP II b
d. UYAP II c
e. UYAP II d
5. Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda her türlü veri
bilgi ve belge ak›fl› ile doküman yönetiminin ulusal yarg› a¤› arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas›
UYAP’›n hangi aflamas›n›n hedefidir?
a. UYAP I
b. UYAP II
c. UYAP II b
d. UYAP II c
e. UYAP II d
6. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP’›n d›fl otomasyonu
kapsam›nda yer alan kamu kurum ve kurulufllar›ndan
biri de¤ildir?
a. Nüfus ve Vatandafll›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
b. Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü
c. Emniyet Genel Müdürlü¤ü (POLNET)
d. Jandarma Genel Komutanl›¤› (K‹HB‹)
e. Üniversiteler
7.
I- Zamandan Kazanç
II- Maliyetten Kazanç
III- ‹fl Gücünden Kazanç
UYAP, yarg› sistemine yukar›da numaraland›r›lan hangi konu veya konularda verimlilik sa¤lam›flt›r?
a. Yaln›z II
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
8. Afla¤›dakilerden hangisi dava aç›l›fl ekranlar›nda e‹mza ile yap›labilecek ifllemlerden biri de¤ildir?
a. Hukuk dava aç›l›fl ve harçland›rma
b. ‹dari yarg› dava aç›l›fl ve harçland›rma
c. ‹cra dosya aç›l›fl ve harçland›rma
d. Dosya tevzi durumu bilgilerini takip etme
e. Nüfüs kay›t ifllemleri
9. Dava aç›l›fl ekranlar› hangi saatler aras›nda kullanabilir?
a. Hafta içi 07:30 18:00
b. Hafta içi 08:30-17:00
c. Hafta içi 09:00-18:00
d. Hafta içi ve sonu 08:00-17:00
e. Hafta içi ve sonu 09:00-18:00
10. Afla¤›dakilerden hangisi Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan nitelikli e-imza sertifikas› vermeye yetkili k›l›nm›fl kurumlardan biri de¤ildir?
a. Elektronik Bilgi Güvenli¤i A.fi. (E-Güven)
b. TUB‹TAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
c. Türk Trust Bilgi, ‹letiflim ve Biliflim Güvenli¤i
Hizmetleri A.fi.
d. EBG Biliflim Teknolojileri ve Hizmetleri A.fi.(ETugra)
e. Karaca ‹letiflim Hizmetleri A.fi.
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
15
Okuma Parças›
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Mahkemede K⤛tlara Veda Ediliyor
Hâkim, Savc› ve Adliye çal›flanlar›na verilecek e-imzayla mahkemelerde yaz›flmalar sanal ortamda yap›lacak.
Adliyelerin ifl yükü azalacak .
Hâkim ve Savc›lar kararlar›nda e-imza kullanacak, bir
imza için gel-gitler bitecek, ifl yükü azalacak, adalet h›zlanacak, k⤛t harcamalar›ndan tasarruf yap›lacak, ormanlar kurtulacak.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, mahkemelerde elle imzaya son verecek yeni teknolojinin faydalar›n› böyle özetliyor. Bakanl›k hâkim ve savc›lara eimza imkân› sa¤layacak ‘Nitelikli Elektronik Sertifika
Temini Sözleflmesi’ni Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü’yle (UEKAE) imzalad›.
Buna göre TÜB‹TAK, 30 bin adet Nitelikli Elektronik
Sertifika haz›rlayacak ve bu imzalar tüm hâkim ve savc›lar ile adliye çal›flanlar›na da¤›t›lacak.
1. e
2. a
3. b
4. a
5. a
6. e
7. e
8. e
9. b
10. e
Kaynak: <http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=217724> Eriflim Tarihi: 05.04.2011
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ulusal Yarg› A¤› Projesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Amac›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Faydalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektronik ‹mza” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektronik ‹mza” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektronik ‹mza” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
UYAP donan›m ve yaz›l›m olarak iç otomasyonu ve
benzer flekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmufl
olan, kamu kurum ve kurulufllar› ile d›fl birim entegrasyonunu sa¤layan ve e-Dönüflüm sürecinde e-Devletin
e-Adalet aya¤›n› oluflturan bir biliflim sistemidir. Temelde bir yaz›l›m program› üzerine kurulu olan ve oldukça ileri bir donan›ma sahip olan bu sistemin gelifltirilmeye uygun olmas›n› de¤iflen ihtiyaçlar do¤rultusunda güncellenebilir bir yaz›l›m olmas› ile aç›klamak
mümkündür.
S›ra Sizde 2
UYAP, yüksek yarg› organlar› ve yarg› için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan baz› kurumlar› da
içine alan, bunun için Adalet Bakanl›¤› Merkez Teflkilât› ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet baflsavc›l›klar› ve icra dairelerini de içine alacak flekilde Türkiye
genelinde uygulanan oldukça genifl kapsaml› bir projedir. Böylesine genifl kapsaml› bir sistemin bekledi¤i fayday› sa¤lamas›, sisteme dahil edilen tüm kurumlar› da
içine alan oldukça genifl bir internet a¤›n›n kurulmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r.
16
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 3
Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat› ve ba¤l› kurulufllar›
birimlerinde günlük ifllem ve yaz›flmalar›n bilgisayar
yard›m›yla yap›lmas›, tüm verilerin veri taban(lar)›nda
tutulup bilgisayar a¤› (network) kurularak izlenmeye
bafllanmas›, Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda gerçeklefltirilen tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza evlerine ait bilgilerin izlenebilmesi, Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat› içerisinde her türlü iç ve
d›fl yaz›flman›n elektronik ortamda yap›lmas› UYAP I
aflamas›n›n bafll›ca hedefleridir.
S›ra Sizde 4
UYAP kapsam›nda da¤›t›m› yap›lm›fl ve yap›lmakta olan
donan›mlar›n ve bilgisayar alt yap›s›n›n kesintisiz olarak çal›flmas›n› sa¤lamak, 35 adet Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü, 56 adet Bilgi ‹fllem fiefli¤i ve 66 adet Bilgi ‹fllem Bürosunun koordinasyonun yapmak ve bu birimlerde çal›flan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için
e¤itim vermek, bu personele teknik konularda destek
vermek amac› ile Donan›m, Bak›m ve Destek fiube Müdürlü¤ü’ne ihtiyaç duyulmufltur. Donan›m alt yap›s›n›
oluflturmak ve var olan alt yap›y› en iyi flekilde korumak için Donan›m, Bak›m ve Destek fiube Müdürlü¤ü’ne çeflitli görevler verilmifltir.
S›ra Sizde 5
UYAP kapsam›nda yarg› çal›flanlar›na “Nitelikli Elektronik Sertifika” da¤›t›m›n›n tamamlanmas› ve kullan›lmas› ile birlikte savc›l›k ve mahkemelerde tutulan defter ve kartonlara, yarg› birimleri aras›nda gerçekleflen
talimat ve benzeri di¤er yaz›flma evraklar›n›n ›slak imza ile imzalanmas›na ve di¤er yarg› birimlerine fiziki
evrak gönderilmesine büyük oranda ihtiyaç kalmayacak, bunun sonucu olarak da yarg›lamalar makul sürede bitirilecek, personel, emek, zaman, k›rtasiye, ulafl›m ve iletiflim giderlerinden büyük oranda tasarruf
sa¤lanm›fl olacakt›r.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
Ankara Barosu Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem
Daire Baflkanl›¤› (2007), Ulusal Yarg› A¤› Projesi,
Ankara Barosu Yay›nlar›, Geniflletilmifl 6. Bas›m.
AR‹FO⁄LU, Ali (2004), E-dönüflüm: Yol Haritas›,
Dünya-Türkiye, SAS Biliflim, Ankara.
ATALAY, Ahmet Haluk (2006), Kalem Mevzuat›, Anadolu Üniversitesi Web Ofset, 1. Bask›, Eskiflehir.
BERBER, Leyla Keser (2002), ‹nternet Üzerinden Yap›lan ‹fllemlerde Elektronik Para ve Dijital ‹mza, Yetkin Yay›nlar›, Ankara.
ERDAL, Murat (2004), Elektronik Devlet: E-Türkiye
ve Kurumsal Dönüflüm, Filiz Kitabevi, ‹stanbul.
KÖKSAL, A., Türkiye’nin Biliflim Toplumuna Dönüflüm Uzgörüsünde Önemli Bir Ad›m: UYAP Ulusal Yarg› A¤› Projesi, Uluslararas› Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitab›, 9 Ocak 2008.
Noterlik Hukuku Araflt›rma Enstitüsü (2001), Elektronikteki Geliflmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku
Sempozyumu VII, Prestij Matbaac›l›k, Ankara.
O⁄LAKÇIO⁄LU, Onur (2008), Medeni Usul Hukuku
Yönünden Elektronik Adli ‹letiflim: UYAP Kapsam›nda Davalar›n Yürütülmesi, Güncel Yay›nevi, ‹zmir.
ORTA, Mesut (2005), Elektronik ‹mza ve Uygulamas›, Seçkin Yay›nlar›, Ankara.
http://avukat.UYAP.gov.tr/login_kontrol.avukat
http://eski.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/uyap_e_dava.pdf
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2007/nisan07/eimza/protokol.htm
http://www.cigm.adalet.gov.tr
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSAL%20YARGI%20A%D0I%20
PROJES%DD%20%28UYAP%29%20S%DDSTEM%20DE
%D0ERLEND%DDRMES%DD&kimlik=755289984&url=makaleler/fgursul-bbayrakdar1.htm
http://www.e-imza.gen.tr
http://www.e-tugra.com.tr/Portals/3/UYAPkurulum.doc
http://www.e-tugra.com.tr/TeknikDestek/Forum/tabid/445/forumid/31/threadid/44/scope/ posts/Default.aspx
1. Ünite - E-Dönüflüm Sürecinde Ulusal Yarg› A¤› Projesi
http://www.kamusm.gov.tr/tr/Ym/Nes/UYAP/index.jsp
http://www.pki.iam.metu.edu.tr/sunumlar.html ,Elektronik ‹mza ve Kavramlar Sunumu PPT; Mesut Orta, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›
http://www.uyap.gov.tr/menu/tanitim.html
http://www.uyap.gov.tr/tanitim/asamalar.html
http://www.webturkiyeportal.com
17
2
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Doküman Yönetim Sistemini aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi uygulamalar›nda yeni belge üretilmesi için Kelime
‹fllemci (UYAP Editör) program›n› kullanabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesini kullan›rken h›zl› iletiflim kurabilecek ve bilgi al›fl
veriflinde bulunabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde ‹nternet, Extranet ve ‹ntranet kavramlar›n› tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Bilgi Toplumu
• Doküman Yönetim Sistemi
• Gelen-Giden Evrak
• UYAP Editör
• ‹letiflim Platformu
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi Hizmetleri
• DOKÜMAN YÖNET‹M S‹STEM‹
• UYAP KEL‹ME ‹fiLEMC‹
• E-POSTA VE SERBEST KÜRSÜ
(SANAL TARTIfiMA)
• ‹NTERNET, EXTRANET VE
‹NTRANET
Ulusal Yarg› A¤› Projesi
Hizmetleri
DOKÜMAN YÖNET‹M S‹STEM‹
UYAP kapsam›nda e-imza alt yap›s›na uygun olarak çal›flan Doküman Yönetim
Sistemi (DYS), fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu
uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evraklar›n elektronik ortamda yönetimini,
onay ifllemlerinin gerçeklefltirilmesini, arflivlenmesini ve “full text search” ile aranabilmesini sa¤lamaktad›r. Merkez Birimler ile Taflra Birimleri aras›ndaki evrak ve
bilgi ak›fl› DYS ile elektronik ortamda gerçeklefltirilmektedir. UYAP doküman yönetim sisteminin temel ifllevlerini flöyle s›ralayabiliriz;
• Her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tan›mlama ile an›nda ilgili makamlara ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak
• Yetki tan›mlar› ve kanunlar çerçevesinde ifl ak›fl yönetimini sa¤lamak.
Adalet Bakanl›¤›, bilgi toplumunda yer alman›n gere¤i olarak “e-devlet” sisteminin bir parças› olan “e-adalet” sisteminin kurulmas› için bilgi al›flveriflinin elektronik ortama tafl›nmas›, yaz›flmalar›n dokümantasyon yönetimi ile her türlü veri,
bilgi ve belge ak›fl›n›n UYAP arac›l›¤›yla gerçeklefltirilebilmesi, evraklar›n mümkün
olan yerlerde otomatik yön tan›mlar› yap›larak evrak ak›fllar›n›n h›zland›r›lmas›,
yetki tan›mlar› ve kanunlar çerçevesinde ifl ak›fl yönetiminin sa¤lanmas› için Doküman Yönetim Sistemini (DYS) gelifltirmifltir.
Doküman Yönetim Sistemi, ka¤›t ortam›ndaki belgelerin elektronik ortama aktar›lmas›n› ve bunlar›n tüm yaflam döngülerinin güvenli ve etkili flekilde yönetilmesini sa¤layan bir yaz›l›md›r. DYS, Adalet Bakanl›¤›’n›n evrak takip süreçlerine
uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Doküman Yönetim Sistemi ile evraklar an›nda gerekli makamlara ulaflabilmekte, bu flekilde evraklar›n ulaflt›r›lmas› ile kaybedilen zaman ortadan kald›r›l›p personel iflgücünden ve k›rtasiye giderlerinden tasarruf sa¤lanmakta, donan›m giderleri ve posta masraflar› azalmaktad›r.
Adalet Bakanl›¤›’nda doküman yönetim sistemi 2001 y›l›nda NovaSoft paket
program› ile 300 kullan›c› lisansl› olarak genel müdürlükler ve daire baflkanl›klar›nda kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Bu süreç devam ederken UYAP II projesi kapsam›nda yarg› birimleri ve Bakanl›k taflra birimleri için gelifltirilen DYS modülünün
yetenekleri ve esnek yap›s› göz önüne al›narak, belirlenen teknik sorunlar ve talepler do¤rultusunda, UYAP II yaz›l›m› içinden ayr›flt›r›larak, Bakanl›k merkez teflkilat›n›n ihtiyaç ve talepleri de göz önüne al›narak tekrar yaz›lmas› gündeme gelmifl, gelifltirilen bu yeni yaz›l›m›n 2006 y›l›n›n Mart ay›ndan itibaren e¤itimleri ve
pilot birimlerde iflletime alma çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. fiu an itibariyle Müsteflarl›k
Bilgi Toplumu; Yeni
teknolojilerin geliflimiyle
bilgi sektörünün, bilgi
üretiminin, bilgi
sermayesinin ve nitelikli
insan faktörünün önem
kazand›¤› toplumdur.
20
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Makam›, Avrupa Birli¤i Genel Müdürlü¤ü, Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›, Ceza ve
Tevkif evleri Genel Müdürlü¤ü, E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›, Hukuk ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›, Kanunlar Genel Müdürlü¤ü, Personel Genel Müdürlü¤ü, Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›, Yay›n ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤› Uluslararas› Hukuk ve D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›,
Kontrolörler Kurulu, ‹ç Denetim Birimi Baflkanl›¤› UYAP DYS kapsam›nda iflletime
al›nm›flt›r.
SIRA S‹ZDE
1
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Java: ‹lk olarak Sun
Microsystems taraf›ndan
1995’te piyasaya sunulan bir
S O R U
programlama dili ve bilgi
ifllem platformudur.
Veritaban›:
D ‹ K K A Bir
T bilgisayarda
sistematik flekilde
saklanm›fl, programlarca
ifllenebilecek
SIRA S‹ZDEveri y›¤›n›d›r.
AMAÇLARIMIZ
Doküman Yönetim
Sistemi hangi amaçlar› gerçeklefltirmek için gelifltirilmifltir?
SIRA S‹ZDE
Doküman Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri
D Ü fi Ü Nba¤›ms›z
EL‹M
• Platform
çal›flabilmektedir. (Java ile yaz›lm›flt›r)
• Kaynak kodlar›n›n tamam› Adalet Bakanl›¤›’na ait oldu¤u için ihtiyaçlara göre de¤ifliklikler
yap›labilmektedir.
S O R U
• XML tabanl›d›r. Di¤er uygulamalar ile entegre çal›flmaktad›r.
• Evraklar veritaban› yerine Content Manager üzerinde saklanmaktad›r.
D‹KKAT
• Elektronik imza deste¤i vard›r.
• TUB‹TAK, e-Güven, e-Tu¤ra, TÜRKTRUST, TURKCEL mobil imza, AVEA
SIRA
S‹ZDE
mobil
imza
uygulamalar› UYAP doküman editörünün (udf) destekledi¤i
elektronik imza alt yap›lar›d›r.
• Standart
hale gelmifl birçok doküman format› desteklenmektedir.
AMAÇLARIMIZ
• UYAP doküman yönetim sisteminin destekledi¤i formatlar: “tif”, “tiff”, “jpeg”,
“jpg”, “gif”, “txt”, “text”, “xml”, “udf”, “pdf”, “doc”, “rtf”, “xls”, “ppt”, “zip”,
“rar”Kbu‹ Tformatlar›n
d›fl›nda oppenoffice doküman deste¤i de mevcuttur.
A P
Yukar›da yaz›l› bulunan formatlar›n aras›nda bulunan “udf (UYAP doküman
format›)”, “tif”, “tiff” ve openoffice’in kulland›¤› dosya formatlar›n› Doküman Yönetim Sistemi
olarak açabilmektedir. Di¤er dosya formatlar›nda ise ilgili
T E L E otomatik
V‹ZYON
format› destekleyen görüntüleyici program kullanmak gereklidir.
• Geliflmifl evrak sorgusu yapma seçene¤i mevcuttur. (Dosya numaras›, Evrak
türü, Tarih, Numara, Tekid bilgisi vs)
‹ N T Ebazl›
R N E T arama yap›labilmektedir. (Full text search)
• Kelime
• UYAP Editör ile kullan›labilmektedir.
• Personelin performans sorgusu yap›labilmektedir.
• Personel üzerindeki ifller takip edilebilmektedir.
• Yetki devri yap›labilmektedir.
• ‹lgilenilen dokümanlara sorgulama yapmadan direkt eriflim imkân› mevcuttur.
• Evraklar›n tüm versiyonlar›na eriflilebilmektedir.
• Yap›lan tüm ifllemlerin safahat› takip edilebilmektedir.
• Yap›lan ifllemler loglanmaktad›r.
Döküman Yönetim Sistemi UYAP uygulamalar›n›n kullan›ld›¤› tüm birimlerde
ve Adalet Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda kullan›lmaktad›r.
DYS ile gelen evraklar›n sisteme kat›lmas›, ilgili birimlere yönlendirilmesi (havale edilmesi), ilgili birimlerde kay›t olmas› veya iade edilmesi, giden evraklar›n
oluflturulmas›, üzerinde de¤iflikler yap›lmas› ve takip edilmesi, onaylanmas› (elektronik imza ile imzalanmas›) gibi ifllemler yönetilmektedir.
DYS’de gelen evrak ve giden evrak olmak üzere iki tür evrak bulunmaktad›r.
Gelen evrak, birime gelen evraklar›n sisteme kat›ld›¤› yerdir. Gelen evrak kullan›c›s› evrak›n türüne göre evrak› sisteme eklemektedir. E¤er evrak ka¤›t olarak gel-
N N
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹ N T E R Safhan›n
NET
Safahat:
ço¤ulu,
safhalar, evreler, aflamalar.
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
21
mifl ise (d›fl birimlerden gelen evraklar) evrak taray›c› ile taran›p
sisteme eklenSIRA S‹ZDE
mekte ve ilgili büroya gere¤i için havale ifllemi gerçeklefltirilmektedir. Evrak e¤er
DYS kullanan bir birimden gelmifl ise online olarak gelen evrak kullan›c›s›na gelD Ü fi Ü N E L ‹ M
mekte ve Genel Müdürlük/Baflkanl›¤›n ilgili birimine havale edilmektedir. Giden
evrak kullan›c›s› ise bürodan giden evraklar› ilgili birimin gelen evrak kullan›c›s›S O R U
na havale etmektedir.
SIRA S‹ZDE
DYS ile gelen evraklar›n sisteme kat›lmas›, ilgili birimlere yönlendirilmesi
edilmeD ‹ K K(havale
AT
si), ilgili birimlerde kay›t olmas› veya iade edilmesi, giden evraklar›n oluflturulmas›, üzerinde de¤iflikler yap›lmas› ve takip edilmesi, onaylanmas› (elektronikSIRA
imza
ile imzalanmaS‹ZDE
s›) gibi ifllemler yönetilmektedir.
Genel Olarak DYS’nin Getirdikleri
AMAÇLARIMIZ
N N
• Dokümanlar›n elektronik ortamda saklanabilmesi sa¤lanm›flt›r.
• Dokümanlar›n sistemde geçirdikleri tüm yaflam döngülerinin her kademe
K ‹ T A P
taraf›ndan her an izlenebilirli¤i sa¤lanm›flt›r.
• Dokümanlar›n bulundu¤u her noktada sorgulanabilmesi ve eriflilebilmesi
sa¤lanm›flt›r.
TELEV‹ZYON
• Çal›flanlar›n performanslar›n›n takip edilmesi sa¤lanm›flt›r.
• Dokümanlar›n h›zl› bir flekilde hareket etmesi sa¤lanm›flt›r. Ciddi anlamda
k⤛t ve zaman tasarrufu sa¤lanm›flt›r, bunun boyutunun taflra uygulamas›
‹NTERNET
devreye girdikten sonra artmas› hedeflenmifltir.
• Özellikle elektronik imza uygulamas› ile DYS’ deki ifl süreçleri daha da k›salm›flt›r.
• Sistemde elektronik imzan›n kullan›ma bafllanmas› ile flu an kullan›c›lar›n
yaflad›klar› paralel uygulamalar›n hepsi ortadan kalkacakt›r.
• Taflra entegrasyonu ile manüel olarak yürütülen evrak ak›fllar› ortadan
kalkm›fl ve ifl yükleri hafiflemifltir, bunun için kullan›c›lar›n kendi taraflar›ndaki DYS uygulamalar›n› ciddi bir flekilde takip etmeleri ve bilgi girifli yapmalar› gerekmektedir.
Giden Evrak
Adalet Bakanl›¤› bürolar›nca haz›rlanan yaz›flmalar, giden evrak kapsam›na girmektedir. Bürolarca yaz›lan yaz›lar›n, uygun paraf s›ras›ndan geçmesi, onaylanmas› ve daha sonra ilgili Bakanl›k içi bürolara, Bakanl›k içi Genel Müdürlük/Daire
Baflkanl›klar›na veya d›fl birimlere da¤›t›m ifllemleri giden evrak kapsam›na girmektedir.
Büro Fonksiyonu
Adalet Bakanl›¤› büro ve fiube Müdürlükleri’nce yap›lan yaz›flmalar›n, DYS’ye kat›lmas›, uygun paraf s›ras›n›n seçilmesi, paraf ak›fl›na sokulmas›, uygun kifliler taraf›ndan düzenlenmesi, onaydan ç›kmas› ve giden evrak kayd›n›n al›nmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Sisteme Evrak Katma (Giden Evrak Oluflturma ve Ak›fl Bafllatma)
Bürolarca haz›rlanan yaz›flmalar›n, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolafl›m›n› ve
ifllem görmesini sa¤lamak için, öncelikle kullan›c›n›n istemci bilgisayar›ndan al›-
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
22
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
n›p, Adalet Bakanl›¤› Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna tafl›nmas› gerekmektedir. Bu ifllem, Giden Evrak Oluflturma ve Ak›fl Bafllatma ekran› arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir.
Ekran ‹flleyifli
Default:
‹ngilizce bir kelime
SIRA S‹ZDE
olup varsay›lan anlam›na
gelir.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
Giden Evrak ‹fllemleri ve Ak›fl Bafllatma ekran›nda izlenmesi gereken ifllemler s›ras› ile;
a. Doküman Seçimi: Doküman Seçme ifllemi, doküman seçme paneli bölümünden gerçeklefltirilmektedir. Doküman seçme iflleminde seçilecek doküman
UYAP Editöründe haz›rlanacak bir evrak ise Diskten Evrak Seç seçene¤i kald›r›l›r.
Kelime ‹fllemciyi Aç butonu vas›tas›yla UYAP Editörüne geçilir ve doküman seçme
ifllemi gerçeklefltirilir.
Di¤er formatlarda (tif, doc, pdf..) doküman seçmek için Diskten Evrak Seç seçene¤i iflaretlenir ve Doküman Seç butonuna bas›larak diskten evrak seçilebilir.
b. Dosya Seçimi: Evrak›n büro içinde hangi dosya veya dosyalara girece¤i
bilgisi girilir. Ekran arac›l›¤› ile büro içindeki yeni dosya açma ifllemi de gerçeklefltirilir.
Bu panelde seçilecek olan dosya, yeni aç›lan bir dosya ise “Yeni Dosya” seçene¤i seçilir. Dosya no alan›na yeni aç›lacak olan dosyan›n ad› yaz›l›r. Aç›klama alan›na dosyaya ait aç›klama bilgisi yaz›l›r. Son olarak “Ekle” butonuna bas›l›r ve
oluflturulan dosya “Seçilen Dosyalar” listesine eklenir.
Bu panelde seçilecek olan dosya varolan bir dosya ise “Eski Dosya” seçene¤i
seçilir ya da “Dosya Arama Ekran›” na gidilir.
Dosya Arama
Ekran›nda; Dosya No, Dosya Türü, Dosya Durum, Aç›l›fl Kapan›fl
SIRA S‹ZDE
tarihlerine göre sorgulama yap›labilir. Ad›n›n tamam› hat›rlanmayan dosya adlar›
için dosya sorgularken “Dosya No” alan›na ilk iki kay›t girilmek flart› ile son karakD Ü fi Ü N E L ‹ M
terine “%” iflareti konularak arama yap›labilir.
Dosya seçimi panelinde daha önceden oluflturdu¤umuz dosya, dosya arama
S O R U
ekran› ile seçildikten
sonra ekle butonu ile Seçilen Dosyalar listesine eklenir.
Dosya AramaDEkran›nda;
Dosya No, Dosya Türü, Dosya Durum, Aç›l›fl Kapan›fl tarihlerine
‹KKAT
göre sorgulama yap›labilir.
N N
SIRA S‹ZDE
c. Evrak Haz›rlama: Evrak haz›rlama panelinde evraka ait evrak türü, evrak
tipi, ek listesi, detaylar, ilgili evrak listesi gibi bilgilerin haz›rland›¤› aland›r.
Evrak AMAÇLARIMIZ
Türü: DYS’ de default olarak Genel Evrak gelir ve genelde Genel Evrak seçilir.
Evrak Tipi: DYS’ de default olarak Giden Evrak gelir ve genelde Giden Evrak
K ‹ T A P
seçilir.
d. Da¤›t›m Listesi Haz›rlama: Evrak Da¤›t›m Bilgileri ekran› arac›l›¤› ile, Giden Evrak Kay›t Ekran›’nda kay›t ifllemleri sürdürülen giden evraka ait da¤›t›laca¤›
TELEV‹ZYON
yerler bilgilerinin girilmesi ifllemleri gerçeklefltirilir.
e. ‹fl Ak›fl› Düzenleme: Listede ak›fla dâhil edilecek kullan›c› sa¤ tufla basarak
ekle ile “Onaylayacaklar Listesi”ne eklenir ve ak›fla dâhil edilmifl olur. Onaylaya‹ N T E R N E Ts›ra ayn› zamanda paraf s›ras›d›r, ak›fltaki kullan›c›lar evraklar›
caklar listesindeki
bu s›ra ile görebilir ve ifllem yapabilirler.
23
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
Onaylayacaklar Listesinde kullan›c› üzerinde sa¤ tufla bas›ld›¤›nda;
• ‹mza Listesine dahil etme seçene¤i seçildi¤inde ak›flta seçilen kullan›c›
evrak› görür ancak imza listesinde yer almaz.
• Kald›r seçene¤i seçildi¤inde seçilen kullan›c› onay listesinden kald›r›l›r.
• Seçici kullan›c› olarak ata seçildi¤inde evrak›n seçilen kullan›c›n›n kendisinin alt grubundaki kullan›c›lardan hangisine gönderilece¤ini bu kullan›c›
seçer.
• Afla¤› yukar›, seçenekleri kullan›c›lar›n ak›fl ad›mlar›n› düzenler.
• Zaman s›n›r koy, seçene¤i kullan›c›n›n ne kadar sürede bu evrak üzerinde ifllem yapaca¤›n› belirler. Gün, saat, dakika olarak süre belirlenebilir..
f. Evrak› Kaydetme ve Onaya Sunma: Giden evrak oluflturma ve ak›fl bafllatma ifllemlerinde yukar›da belirtildi¤i s›rada evraka ait ifllemler gerçeklefltirildikten
sonra “Evrak› Kaydet” butonu ile evrak kaydedilir.
Daha sonra Evrak› “Onaya Sun” butonu ile evrak için ak›fl bafllat›lm›fl olur. Evrak ak›flta belirtilen ilk kullan›c›n›n ifl listesine düfler.
Onay Sonras›;
Birimler taraf›ndan haz›rlan›p uygun onay ak›fl›na sokulan giden evraklar, ilgili kiflinin onay›ndan ç›kt›ktan sonra, o ak›fl› bafllatm›fl olan kullan›c›n›n görev panosuna “Onay Sonras› Gözden Geçirme” ifllemi olarak gelir.
• E-imza ile imzalanarak onaylanm›fl olan evrak birim içi yaz›flma ise ç›kt›s›n›
almadan ilgili birime online olarak gönderilir.
• E¤er evrak›n ç›kt›s›n› almak gerekirse Yazd›r butonu ile yazd›r›l›r.
• Evrak say› ve tarih alarak kayda girmifl olur.
Giden Evrak ‹fllemleri ve Ak›fl Bafllatma ekran›nda izlenmesi gereken
SIRAifllemleri
S‹ZDE s›ras› ile
say›n›z.
‹fl Listesi
2
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kullan›c›lar›n Evrak Onay ‹fllemleri, Gözden Geçirme ‹fllemleri, Onay Sonras›
S O Rekran›ndan
U
Gözden Geçirme ‹fllemleri, Reddedilip Dönen Evraklar “‹fl Listesi”
takip edilir.
‹fl listesi panelinde bulunan sütunlar;
D‹KKAT
Dosya No: ‹flin hangi dosya ad›yla kaydedildi¤ini belirtir.
‹flin Ad›: ‹flin kullan›c›ya hangi görevle geldi¤ini, üzerinde ne tür bir ifllem yaSIRA
S‹ZDE ak›fl dahip›laca¤›n› özetler. Örne¤in “Genel Evrak - Evrak Onay ‹fllemi”
evrak›n
linde kullan›c›ya geldi¤ini ve evrak›n uygunsa onaylama ifllemi yap›larak ak›fla devam edece¤ini belirtir.
AMAÇLARIMIZ
Bafllatan Kifli Ad›: Evrak› ilk oluflturan ve ak›fl› bafllatan kifli bilgisidir.
Bafllatan Birim Ad›: Evrak› ilk oluflturan ve ak›fl› bafllatan birim bilgisidir.
Geldi¤i Zaman: Evrak›n geldi¤i zaman bilgisini tarih ve saat
K ‹ olarak
T A P bildirir.
Aç›klama: Evraka ait girilmiflse aç›klama bilgisini bildirir.
Gönderen Birim Ad›: Evrak›n kullan›c›ya ak›flta en son gelen birim bilgisini
bildirir.
TELEV‹ZYON
Gönderen Kifli Ad›: Evrak›n kullan›c›ya ak›flta en son gelen kullan›c› bilgisini
bildirir.
N N
Gelen Evrak
SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
Gelen Evrak, Adalet Bakanl›¤› Merkez Teflkilat›’na gelen evraklar› ifade eder.
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
24
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Gelen Evrak Kay›t ‹fllemleri
Gelen evrak kay›t ekran›nda; kayd› yap›lacak evrak›n Evrak Bilgileri tab›nda;
Evrak Türü = Genel Evrak, Evrak Tipi = Gelen Evrak olarak otomatik seçilir.
Daha sonra Dosya Bilgileri - Ek listesi tab›nda evrak›n hangi dosyaya kaydedilece¤i belirtilir. Son olarak kaydet tuflu ile evrak›n kay›t ifllemi gerçeklefltirilir.
‹lgili “Evrak Listesi” tab›nda evraka ait tan›mlanan ilgili evraklar görüntülenebilir. Evrak› Göster butonu ilgili evrak›n gösterilmesini sa¤lar. Evraka ait ilgi tan›mlamak ya da kald›rmak için “Evrak Ekle”, “Evrak Kald›r” butonlar› kullan›l›r.
Evrak baflka bir kullan›c›ya yönlendirilecekse, “‹fli Yönlendir” butonu ile iflin
aktar›laca¤› kullan›c› seçilir, gerekiyorsa bilgi notu yaz›l›r ve gönderilir.
Evrak iade edilecekse, not bilgisi girilmesi zorunludur. “Not Bilgisi” Girildikten
sonra “‹ade” butonuyla evrak geldi¤i kullan›c›ya iade edilir.
“Da¤›t›ld›¤› Bürolar” butonu ile evrak›n da¤›t›ld›¤› büro listesi görülebilir.
Evrak kullan›c›n›n bilgisayar›na kaydedilmek istenirse “Diske Kaydet” butonu
ile bu ifllem gerçeklefltirilebilir.
Evrak›n ak›fltaki kullan›c›lar›n› ve onay durumu, “Onay Durumu” tab›nda görüntülenebilir.
“Da¤›t›ld›¤› Bürolar” butonu ile “Da¤›t›m Yap›ld›¤› Bürolar” ekran› aç›l›r ve bu
ekranda evrak›n da¤›t›ld›¤› büro ve evrak›n durumu görebilir.
Birimlere gelen evraklar; Gn. Md./D. Bflk. “Gelen Evrak Takibi” Ekran›ndan takip edilebilir. Kriterler alan›ndaki bilgiler girilerek sorgulama yap›l›r, sorgulama sonucunda “Evrak Listesi” bölümünde sorgu sonucunda gelen evraklar görüntülenir.
Evrak listesindeki evraklar “Ön ‹zleme” butonu ile görüntülenebilir. “‹fl Ak›fl› Detaylar›” butonu ile evraka dair ifl ak›fl› bilgileri görüntülenebilir.
Evrak Onay ‹fllemleri
Giden Evrak Onay ‹fllemleri
Giden evrak onay ifllemlerinde, “Notlar” bölümünde evraka ait ak›fltaki kullan›c›lar taraf›ndan yaz›lan notlar bulunur. Kullan›c› kendi notunu “Not Girifli” bölümüne yazabilir. Sa¤ taraftaki büyük panelde evrak›n format› (tif, udf..) uygunsa görülebilir. “‹fl Ak›fl› Bilgileri” tab›nda evraka ait ifl ak›fl ad›, ifl ak›fl tan›m›, öncelik vb. ifl
ak›fl› bilgileri görüntülenir. E¤er evrak uygunsa “Onayla” butonu ile ak›flta varsa bir
sonraki kullan›c›ya iletilir. Ret ifllemi yap›lacaksa bilgi notu girildikten sonra “Reddet” butonu ile evrak ifli oluflturan ve ak›fl› bafllatan kullan›c›ya geri döner.
Gözden Geçirme ‹fllemleri
“Gelen Evrak Büro Kayd›” ekran›nda gelen bir evrak›n büro kayd› al›n›rken o evrak›n ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Baflkanl›¤› alt›nda yer alan
di¤er kullan›c›lara bilgi amaçl› gönderilmesi ifllemine “Gözden Geçirme” ifllemi
denir.
“Ak›fl Bitir” butonu ile evrak› gözden geçirme ifllemi tamamlan›r.
Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri
Evrak Onaya Sunma ‹fllemlerinde;
a. “Dosya No” bilgisi
butonu ile “Dosya Arama” ekran›nda girilerek,
seçilen dosya numaras›ndaki evrak›n ‹flin Ad›, Onaya Sunma Tarihi, Evrak
Türü, Evrak Durumu, Konu vs. alanlar› hakk›nda bilgi sahibi olunabilir.
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
25
b. Haz›rlayan combosunda; kullan›c›lar kendi birimindeki kiflilerin bafllatt›klar› iflleri ve bu evraka ait bilgileri görebilirler.
c. ‹lgili Tarih Aral›¤›; evraklar için belirtilen tarih aral›klar›nda ifllem yap›lan evraklar› ve evraklara ait bilgileri listeler.
d. Evrak›n durumu combosunda Otomatik Oluflturulmufl, Kullan›c› Taraf›ndan
Düzenlenmifl, Onaya Sunulmufl, Dosyas›na Aktar›labilir gibi seçenekleri içeren evrak ve evraka ait bilgileri listeler.
Combo: Çeflitli efl anlamlar›
bulunmakla birlikte, burada,
aç›lan kutu anlam›nda
kullan›lmaktad›r.
‹fl Ak›fl› ‹ptali Ekran›
Kullan›c›lar›n kendilerinin oluflturdu¤u ve ak›fla sundu¤u evraklar, “Ret” edildi¤i
takdirde, “‹fl Ak›fl› ‹ptali” ekran› “‹ptal Edilebilecek Ak›fllar” listesine düfler.
“Ak›fl› ‹ptal Et” butonu ile kullan›c›n›n bafllat›p ak›fla sundu¤u evrak ‘RET’ edilirse “‹ptal Edilebilecek Ak›fllar” listesine düfler ve “Ak›fl› ‹ptal Et” butonu ile evrak
ifl ak›fl› iptal edilebilir. Ak›fl› iptal edilen evrak kullan›c›n›n ifl listesinden düfler.
Sorgular
Büro Evrak Sorgusu
“Büro Evrak Sorgusu” ekran›nda kullan›c›lar›n birim baz›nda ifllem yap›lan evraklar sorgulanabilir. Sorgu sonuçlar› “Dosya Evrak Listesi” paneline gelir. Burada evrak›n üstünde mouse sabit b›rak›ld›¤›nda evraka ait büro no, büro tarihi, gönderen
kifli vs bilgileri görülebilir.
Evrak› seçip “‹lgili Evrak Listesi” butonuna bas›ld›¤›nda evraka ait ilgi listesi
görüntülenir.
“Da¤›t›m Listesi” butonuna bas›ld›¤›nda evrak›n “Da¤›t›ld›¤› Birimler” bilgileri
görüntülenir.
“Rapor Al” butonu ile sorgu sonucunda listelenen evraklara ait bilgilerin bulundu¤u rapor al›nabilir.
Dosyalar Sorgusu
Dosyalar sorgusunda “Dosya Aç›l›fl Tarih Aral›klar›” ya da ‘Dosya No’ k›sm›na dosya no yada dosya ad› girilerek dosya listesi görebilir. Aç›klama alan›nda dosyaya
ait varsa aç›klama bilgileri görüntülenir. Sa¤ taraftaki “Dokümanlar” panelinde ise
seçilen dosyan›n içinde bulunan evraklar görüntülenir.
“Dosya Aç” butonu ile yeni bir dosya açabilir.
“Dosya Bilgileri Güncelle” butonu ile dosya ad› de¤iflme ve aç›klama de¤ifltirme ifllemi yapabilir.
Evrak seçip sa¤ tufla bast›¤›m›zda evrak görüntülenir, evraka ait detay bilgileri,
evrak›n ekleri ve versiyonlar› görülebilir. Bu ekranda “Sil” butonu ile oluflturulan
bir dosya silinebilir. Ancak dosyada ifllem görmüfl yada ak›fla dahil edilmifl ancak
ifllemi bitmemifl bir evrak olmamas› gerekir.
Performans Sorgusu (Yönetici Ekranlar›)
“Performans Ekran›” arac›l›¤›yla, kullan›c›lar yetkileri dâhilindeki kullan›c›lar›n sistem üzerinde gerçeklefltirdikleri çeflitli ifllemlere ait performans zaman ölçülerini
sorgulayabilirler. Hangi kullan›c›n›n hangi kullan›c› grubunu sorgulayabilece¤ini
tan›mlanmas› ve güncellenmesi ifllemleri, Doküman Yönetim Sistemi yöneticisi taraf›ndan gerçeklefltirilir.
26
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Performans Ölçülecek Tarih Aral›¤› Blo¤u: Alana sorgulanmak istenen tarih aral›¤› girilir.
Kullan›c› Blo¤u: Alana sorgulanmak istenen kullan›c› girilir.
Görev: Olas› de¤erleri “Bakanl›k iade kayd›”, “Evrak Büro Kayd›”, “Evrak Kay›t
(Gn. Md.)”, “Gelen Evrak Kay›t”, “Gn. Md. ‹ade Kayd›”, “Gözden Geçirme”, “Havale”, “Sisteme Aktarma” fleklindedir.
Ortalama Zaman: Alanda tarih bilgisi görüntülenir. Görüntülenen de¤er
GG/AA/YYYY biçimindedir.
Toplam: Alanda performans sorgusuna dair say›sal bilgiler görüntülenir.
Durumu: ‹ki de¤er al›r. B‹T‹R‹LM‹fi GÖREVLER, AKT‹F GÖREVLER.
Performans sorgusu sonucunda “Rapor Al” butonu ile rapor al›nabilir.
Personelin ‹fl Listesinde Bekleyen Görevler
“Personelin ‹fl Listesinde Bekleyen Görevler Ekran›”nda sorgulanacak personel bilgisi girilerek, “Personelin ‹fl Dökümü” panelinde üzerindeki ifllem görüntülenebilir.
Rol Ad›: Üzerindeki iflin rol türünü gösterir.
‹flin Gelifl fiekli: Üzerindeki iflin ne flekilde geldi¤i görüntülenir. “Seçici kullan›c› olarak”, “Kullan›c›ya”, “Role” bilgilerini alabilir.
‹fl Say›s›: Üzerindeki role ve ifl gelifl flekline göre ayn› gruptaki toplam ifl say›s›n› gösterir.
‹fl Ak›fl› Yetki Devri
Kullan›c›lar üzerindeki iflleri ya da daha sonra ak›flta olduklar› evraklar› baflka bir
kullan›c›ya yönlendirebilir. Bu ifllem “‹fl Ak›fl› Yetki Devri Ekran›” ile gerçeklefltirilir.
Zaman S›n›r› ile Yetki Devri ‹fllemi: Bu alan seçilerek belirli bir zaman s›n›r› içerisinde yetki devri gerçeklefltirilir.
Zaman S›n›r› Olmadan Yetki Devri ‹fllemi: Bu alan seçilerek zaman s›n›r›
olmaks›z›n yetki devri ifllemi gerçeklefltirilir.
Daha sonra kullan›c› seçilir. E¤er üzerindeki ifller de aktar›lmak istenirse “Aktif
Görevleri de Aktar” seçene¤i seçilir.
Son olarak “‹fl Ak›fl› Yetkilerini Devret” butonu ile yetki devri ifllemi gerçeklefltirilir.
DYS’ de E-‹mza Kullan›m›
Kelime ‹fllemcide haz›rlanan bir evrak› imzalamak için “‹mzala” butonuna bas›l›r,
• ESHS (e-Sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›) seçimi yap›l›r.
• Sertifika seçiminde Nitelikli ‹mza Sertifikas› seçilir.
• Sertifika flifresi (pin kodu) girilir.
• Bir saat içersinde tekrar flifre istemeden di¤er evraklar imzalanabilir.
UYAP KEL‹ME ‹fiLEMC‹
Editör: Burada, belge
düzenleyici anlam›nda
kullan›lmaktad›r.
UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için “Kelime ‹fllemci (UYAP Editör)” program› gelifltirilmifltir. Kullan›c›lar›n yaz›l› metin üretme gereksinimleri, ortak olarak kullanacaklar› bu program taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Editör, UYAP
kapsam›nda bulunan tüm uygulamalarla entegre bir flekilde çal›flmakta olup, sistemde önceden tan›mlanan belge, yaz›flma ve doküman flablonlar› üzerine veri taban›nda mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerlefltirdikten sonra izin verilen
alanlar üzerinde de¤ifliklik ve eklemeler yap›lmas›na, böylece kolay ve h›zl› bir flekilde belge, yaz› ya da doküman›n haz›rlanmas›na imkan vermektedir. Ayr›ca edi-
27
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
tör program›n›n bir di¤er özelli¤i de UYAP uygulamalar›ndan ba¤›ms›z bir flekilde
lokal bir bilgisayarda da çal›flabiliyor olmas›d›r. UYAP Editörü sayesinde yarg› sisteminde ifl süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik sa¤lanm›flt›r.
Örne¤in; 50 san›kl› bir davada kâtip, gerekçeli karar› haz›rlarken karar bafll›¤›na, san›klar›n kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda de¤ildir. Sistem bunlar› otomatik olarak veri taban›ndan çekip gerekçeli karar bafll›¤›na yazmaktad›r.
UYAP Editör, yaz› tipini, büyüklü¤ünü ve rengini seçebilme, kal›n, e¤ik, alt› çizili yazabilme, metni sola, sa¤a dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme,
resim, tablo ve sayfa numaras› ekleyebilme, kes, kopyala, yap›flt›r ve geri al gibi
UYAP kullan›c›lar›n›n ihtiyaçlar›n› büyük oranda karfl›layacak metin ve tablo düzenleme ifllevlerine ve özelliklerine sahiptir. Di¤er yandan elektronik imza alt yap›s›na uygun olarak gelifltirilen UYAP Editör, java ile gelifltirildi¤i için tüm iflletim
sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir de¤ifliklik yapmadan sorunsuz olarak
çal›flmaktad›r. Adalet Bakanl›¤›nca gelifltirilen ve lisans› Bakanl›¤a ait olan UYAP
Editör Program› sayesinde lisans vb. baz› harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sa¤lanm›flt›r.
UYAP Editör program›n›n gelifltirilmesindeki temel amaç nedir?
SIRA S‹ZDE
E-POSTA VE SERBEST KÜRSÜ (SANAL TARTIfiMA)
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
UYAP kapsam›nda hâkim ve savc›lar baflta olmak üzere tüm adli ve idari yarg›, ceza infaz kurumlar› personeline birer adet @adalet.gov.tr uzant›l› e-posta adresi tahS O Rhesaplar›na
U
sis edilmifl ve kullan›ma sunulmufltur. Ayr›ca kullan›c›lar›n e-posta
internet ortam›ndan da ulaflabilmeleri için web tabanl› olarak (http://webmail.adalet.gov.tr) da sunulmaktad›r. Baflsavc›lar, a¤›r ceza baflkanlar›, hâkimler
D ‹ K K A T ve savc›lar
gibi e-posta gruplar› oluflturularak hâkim, Cumhuriyet savc›s› ve personelin benzer
görevdeki meslektafllar› ile h›zl› iletiflim kurma ve bilgi al›fl verifli
yapmalar› sa¤lanSIRA S‹ZDE
m›flt›r. Ayr›ca Messenger program› yerine kullan›lmak üzere Haberci program› gelifltirilmifl ve kurum mensuplar›n›n kullan›m›na aç›lm›flt›r.
AMAÇLARIMIZ
Hâkim ve savc›lar ile yarg› personelinin hukuksal, mesleki,
kültürel vb. konularda aralar›nda tart›flmas› ve bilgi al›fl veriflinde bulunabilmeleri amac›yla oluflturulan Serbest Kürsü (http://tartisma.adalet.gov.tr/) iletiflim platformu UYAP kapK ‹ Tinfaz
A P kurumlar›,
sam›nda hizmete sunulmufltur. Böylece adli ve idari yarg›, ceza
adli t›p kurumlar› ile Bakanl›kta çal›flan personel ile hâkim ve savc›lara hizmet veren aç›k bir iletiflim platformu oluflturularak yarg› camias›nda h›zl› bir iletiflim ve
E L E V ‹ Z Y O N baflta olbilgi al›fl verifli sa¤lanm›flt›r. Bunun sonucu olarak mesleki Tproblemler
mak üzere di¤er sorunlar k›sa sürede çözülebilmektedir. Basit bir sorun için uzun
uzad›ya yaz›flmalara, fakslara ve telefon görüflmelerine gerek kalmamaktad›r. Ayr›ca h›zl› bir iletiflim ile sorunlar k›sa sürede çözülmekte ve ‹ tecrübeler
N T E R N E T paylafl›lmaktad›r. Bu bilgi paylafl›m› ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sa¤lanmakta, do¤rulara daha rahat ulafl›lmakta, yard›mlaflma ve birlik duygular› gelifltirilmektedir. Çok önemli bir karar ve ifllem an›nda ilgililere ulaflt›r›larak uygulamaya
geçirilebilmektedir.
S O R U
D‹KKAT
N N
H›zl› bir iletiflim ve bilgi al›fl verifli, UYAP üzerinden nas›l sa¤lanmaktad›r?
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
4
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
28
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
‹NTERNET, EXTRANET VE ‹NTRANET
‹nternet sözcü¤ü ‹ngilizce’de uluslar aras› a¤ anlam›na gelen International Network sözcüklerinin bafl harflerinden oluflmufltur.
‹nternet, en genel anlam› ile dünyadaki milyonlarca bilgisayar› birbirine ba¤layan ve aralar›nda bilgi al›flverifline olanak sa¤layan büyük bir a¤d›r.
Extranet ise bir bak›ma kurum içi internettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve
bilgi ifllem kapasitesini paylaflmak amac›yla Intranet a¤› oluflturarak sadece kurum
içindeki bilgisayarlar›, yerel a¤lar› (LAN) ve genifl alan a¤lar›n› (WAN) birbirine
ba¤layarak kurum içi tele-konferans uygulamalar›nda ve farkl› birimlerdeki kiflilerin bir araya gelebildi¤i ifl gruplar›n›n oluflturulmas›nda da kullan›lmaktad›r. Intranet’ler TCP/IP, HTTP, FTP vb internet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki
kurumlar için kullan›lan kurum içi özel a¤d›r.
UYAP kapsam›nda hâkim ve Cumhuriyet savc›lar› ile di¤er yarg› personeline
her an internet eriflim imkân› verilmifltir. ‹nternetin hukuk sistemine kazand›rm›fl
oldu¤u faydalar› s›ralayacak olursak;
• Adalet Bakanl›¤›’n›n web sayfas›nda özellikle Bakanl›¤›n genel teflkilat yap›s›, görevleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve
idari teflkilat adres bilgileri, UYAP hakk›nda bilgiler, faydal› linkler, hukukla
ilgili faydal› bilgiler gibi konular yer almaktad›r.
• Adalet Bakanl›¤› adli ve idari yarg› birimleri için 174 internet sitesine yer sa¤lay›c›l›¤› hizmetlerini de vermektedir. Bu ba¤lamda birimler kendi kurumlar›n› tan›tan internet sayfalar›n›n yer ve eriflim sa¤lay›c›l›¤› hizmetleri Baflkanl›kça yürütülmekte, içerikler ise kurumlar taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
• Adalet Bakanl›¤› internet sayfas›nda ayn› zamanda UYAP uygulamalar›na
do¤rudan ulafl›m amaçl› butonlar yer almaktad›r. Bu butonlar sayesinde kullan›c›lar, UYAP Portal, Bilgi Bankas›, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan E¤itim
gibi intranet sayfalar›na eriflebilmektedirler.
• http://www.adalet.gov.tr adresinde Bakanl›k genelgeleri ve duyurular› yay›nlanarak daha k›sa sürede muhataplar›na ulaflmas› sa¤lanm›flt›r. Bakanl›k
olarak taflran›n bilgilendirilmesi gerekti¤i durumlarda bunun internette yay›nlanmas› ile telefon, k›rtasiye, personel veya mesainin verimli kullan›lmas› gibi kalemlerde verimlilik sa¤lanm›flt›r.
• UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaflt›rmak ve h›zland›rmak amac›yla avukatlar›n kendi ofislerinde kullanmalar› için haz›rlanan e-takip program› vas›tas›yla, k›rtasiye, personel veya mesainin verimli kullan›lmas› gibi kalemlerde verimlilik sa¤lanm›flt›r.
• Bakanl›k merkez ve taflra teflkilat›n›n bütün telefon listesi intranette yay›nlanmaktad›r.
• ‹nternet sayesinde bakanl›k içi bilgi al›flverifli çok h›zl› olmakta ve bu sayede birimler birbirinin yapt›klar› iflleri daha h›zl› takip edebilmektedir. Örne¤in; Kanunlar Genel Müdürlü¤ü’nün yay›nlad›¤› kanun tasar›lar› di¤er birim
hâkimleri, personeli ve vatandafllar taraf›ndan takip edilebilmektedir.
• Bakanl›¤a ba¤l› birimlerin internet ile ilgili tüm ihtiyaçlar› tek bir merkezden
karfl›lanmaktad›r. Böylece internet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf sa¤lanm›flt›r.
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
29
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Doküman Yönetim Sistemini aç›klamak
Doküman Yönetim Sistemi (DYS), fonksiyonel
kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evraklar›n elektronik ortamda yönetimini, onay ifllemlerinin gerçeklefltirilmesini, arflivlenmesini ve
“full text search” ile aranabilmesini sa¤lamaktad›r. Doküman Yönetim Sistemi, ka¤›t ortam›ndaki belgelerin elektronik ortama aktar›lmas›n› ve
bunlar›n tüm yaflam döngülerinin güvenli ve etkili flekilde yönetilmesini sa¤layan bir yaz›l›md›r.
DYS, Adalet Bakanl›¤›’n›n evrak takip süreçlerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi uygulamalar›nda yeni
belge üretilmesi için Kelime ‹fllemci (UYAP Editör) program›n› kullanmak
Editör, UYAP kapsam›nda bulunan tüm uygulamalarla entegre bir flekilde çal›flmakta olup, sistemde önceden tan›mlanan belge, yaz›flma ve
doküman flablonlar› üzerine veri taban›nda mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerlefltirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde de¤ifliklik
ve eklemeler yap›lmas›na, böylece kolay ve h›zl› bir flekilde belge, yaz› ya da doküman›n haz›rlanmas›na imkan vermektedir. UYAP Editör, yaz› tipini, büyüklü¤ünü ve rengini seçebilme, kal›n, e¤ik, alt› çizili yazabilme, metni sola, sa¤a
dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve sayfa numaras› ekleyebilme,
kes, kopyala, yap›flt›r ve geri al gibi UYAP kullan›c›lar›n›n ihtiyaçlar›n› büyük oranda karfl›layacak metin ve tablo düzenleme ifllevlerine ve özelliklerine sahiptir.
N
A M A Ç
3
N
A M A Ç
4
Ulusal Yarg› A¤› Projesini kullan›rken h›zl› iletiflim kurmak ve bilgi al›fl veriflinde bulunmak
UYAP kapsam›nda baflsavc›lar, a¤›r ceza baflkanlar›, hâkimler ve savc›lar gibi e-posta gruplar›
oluflturularak hâkim, Cumhuriyet savc›s› ve personelin benzer görevdeki meslektafllar› ile h›zl›
iletiflim kurma ve bilgi al›fl verifli yapmalar› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca Messenger program› yerine kullan›lmak üzere Haberci program› gelifltirilmifl ve
kurum mensuplar›n›n kullan›m›na aç›lm›flt›r. Hâkim ve savc›lar ile yarg› personelinin hukuksal,
mesleki, kültürel vb. konularda aralar›nda tart›flmas› ve bilgi al›fl veriflinde bulunabilmeleri amac›yla oluflturulan Serbest Kürsü (http://tartisma.adalet.gov.tr/) iletiflim platformu UYAP kapsam›nda hizmete sunulmufltur.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde ‹nternet, Extranet ve
‹ntranet kavramlar›n› tan›mlamak
‹nternet, en genel anlam› ile dünyadaki milyonlarca bilgisayar› birbirine ba¤layan ve aralar›nda
bilgi al›flverifline olanak sa¤layan büyük bir a¤d›r. Extranet ise bir bak›ma kurum içi internettir.
Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve bilgi ifllem
kapasitesini paylaflmak amac›yla Intranet a¤›
oluflturarak sadece kurum içindeki bilgisayarlar›,
yerel a¤lar› (LAN) ve genifl alan a¤lar›n› (WAN)
birbirine ba¤layarak kurum içi tele-konferans uygulamalar›nda ve farkl› birimlerdeki kiflilerin bir
araya gelebildi¤i ifl gruplar›n›n oluflturulmas›nda
da kullan›lmaktad›r. Intranet’ler TCP/IP, HTTP,
FTP vb internet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullan›lan kurum içi
özel a¤d›r.
30
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisi UYAP Doküman Yönetim Sisteminde yap›labilen ifllemlerden biri de¤ildir?
a. Evraklar›n elektronik ortamda yönetimi
b. Evraklar›n onay ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi
c. Evraklar›n arflivlenmesi
d. Evraklar›n aranabilmesi
e. Evraklar›n fakslanmas›
2. - Bilgi al›flveriflinin elektronik ortama tafl›nmas›
- Her türlü veri, bilgi ve belge ak›fl›n›n UYAP arac›l›¤›yla gerçeklefltirilebilmesi
- Evrak ak›fllar›n›n h›zland›r›lmas›
- ‹fl ak›fl yönetiminin sa¤lanmas›
- Yaz›flmalar›n dokümantasyon yönetimi
Yukar›daki ifadelerden kaç tanesi UYAP Doküman Yönetim Sistemi’nin gelifltirilmesinin amaçlar›ndand›r?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
3. Afla¤›dakilerden hangisi Doküman Yönetim Sisteminin genel özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Platform ba¤›ms›z çal›flabilmektedir.
b. Kaynak kodlar›nda de¤ifliklik yap›lamamaktad›r.
c. Elektronik imza deste¤i vard›r.
d. XML tabanl›d›r.
e. Standart hale gelmifl birçok doküman format›
desteklenmektedir.
4. Afla¤›dakilerden hangisi giden Evrak ‹fllemleri ve
Ak›fl Bafllatma ekran›nda yap›labilecek ifllemlerden biri
de¤ildir?
a. Da¤›t›m Listesi Haz›rlama
b. Dosya Seçimi
c. Doküman Seçimi
d. Haberleflme
e. Evrak Haz›rlama
5. Adalet Bakanl›¤› büro ve fiube Müdürlükleri’nce yap›lan yaz›flmalar›n, DYS’ye kat›lmas›, uygun paraf s›ras›n›n seçilmesi, paraf ak›fl›na sokulmas›, uygun kifliler
taraf›ndan düzenlenmesi, onaydan ç›kmas› ve giden evrak kayd›n›n al›nmas› ifllemleri Doküman Yönetim Sisteminin hangi fonksiyonu kapsam›nda ifade edilir?
a. Büro Fonksiyonu
b. Sisteme Evrak Katma Fonksiyonu
c. Doküman Seçimi Fonksiyonu
d. Giden Evrak Fonksiyonu
e. Dosya Seçimi Fonksiyonu
6. I- Büro Evrak Sorgusu
II- Dosyalar Sorgusu
III- Performans Sorgusu
IV- Sicil Sorgusu
Yukar›dakilerden hangileri UYAP Doküman Yönetim
Sisteminde yer alan sorgu ekranlar›ndand›r?
a. I ve II
b. II ve III
c. III ve IV
d. I, II ve III
e. II, III ve IV
7. Afla¤›dakilerden hangisi Dosya Arama Ekran›nda,
dosya sorgulama yapabilmek için girilebilecek bilgilerden biri de¤ildir?
a. Dosya No
b. Dosya Türü
c. Dosya Say›s›
d. Aç›l›fl Kapan›fl Tarihleri
e. Dosya Durum
8. UYAP Kelime ‹fllemci (Editör) program› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Yeni belge üretilmesi için gelifltirilmifltir.
b. Editör, UYAP kapsam›nda bulunan tüm uygulamalarla entegre bir flekilde çal›flmaktad›r.
c. Editör program›n›n bir özelli¤i de UYAP uygulamalar›ndan ba¤›ms›z bir flekilde lokal bir bilgisayarda da çal›flabiliyor olmas›d›r.
d. UYAP Editörü sayesinde yarg› sisteminde ifl süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik sa¤lanm›flt›r.
e. UYAP Editör elektronik imza alt yap›s›na uygun
de¤ildir.
2. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Hizmetleri
31
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. UYAP kapsam›nda hizmete sunulan hâkim ve savc›lar ile yarg› personelinin hukuksal, mesleki, kültürel
vb. konularda aralar›nda tart›flmas› ve bilgi al›fl veriflinde bulunabilmeleri amac›yla oluflturulan iletiflim platformu afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Serbest Kürsü
b. Haberci
c. Türk-A¤
d. Hür ‹letiflim
e. Tart›flma
1. e
10. TCP/IP, HTTP, FTP vb internet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullan›lan kurum
içi özel a¤›n ad› nedir?
a. ‹nternet
b. Extranet
c. ‹ntranet
d. WAN
e. LAN
6. d
2. e
3. b
4. d
5. a
7. c
8. e
9. a
10. c
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Doküman Yönetim Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Doküman Yönetim Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Doküman Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ekran ‹flleyifli” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Büro Fonksiyonu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sorgular” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dosya Seçimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP Kelime ‹fllemci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “E-Posta ve Serbest Kürsü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹nternet, Extranet ve ‹ntranet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
32
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 1
“E-devlet” sisteminin bir parças› olan “e-adalet” sisteminin kurulmas› için bilgi al›flveriflinin elektronik ortama
tafl›nmas›, yaz›flmalar›n dokümantasyon yönetimi ile
her türlü veri, bilgi ve belge ak›fl›n›n UYAP arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilebilmesi, evraklar›n mümkün olan yerlerde otomatik yön tan›mlar› yap›larak evrak ak›fllar›n›n
h›zland›r›lmas›, yetki tan›mlar› ve kanunlar çerçevesinde ifl ak›fl yönetiminin sa¤lanmas› için Doküman Yönetim Sistemi (DYS) gelifltirilmifltir.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
Ankara Barosu Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem
Daire Baflkanl›¤› (2007), Ulusal Yarg› A¤› Projesi,
Ankara Barosu Yay›nlar›, Geniflletilmifl 6. Bas›m.
ATALAY, Ahmet Haluk (2006), Kalem Mevzuat›, Anadolu Üniversitesi Web Ofset, 1. Bask›, Eskiflehir.
KÖKSAL, A., Türkiye’nin Biliflim Toplumuna Dönüflüm Uzgörüsünde Önemli Bir Ad›m: UYAP Ulusal Yarg› A¤› Projesi, Uluslararas› Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitab›, 9 Ocak 2008.
Noterlik Hukuku Araflt›rma Enstitüsü (2001), Elektronikteki Geliflmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku
Sempozyumu VII, Prestij Matbaac›l›k, Ankara.
O⁄LAKÇIO⁄LU, Onur (2008), Medeni Usul Hukuku
Yönünden Elektronik Adli ‹letiflim: UYAP Kapsam›nda Davalar›n Yürütülmesi, Güncel Yay›nevi, ‹zmir.
http://avukat.UYAP.gov.tr/login_kontrol.avukat
http://eski.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/uyap_e_dava.pdf
http://intranet.adalet.gov.tr/kitap/veri/tbirim/UYAPIIC_KEK_CTE.doc
http://www.cigm.adalet.gov.tr
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSAL%20YARGI%20A%D0I%20
PROJES%DD%20%28UYAP%29%20S%DDSTEM%20DE
%D0ERLEND%DDRMES%DD&kimlik=755289984&url=makaleler/fgursul-bbayrakdar1.htm
http://www.hukuki.net/kanun/68517.25.frameset.asp
http://www.kamusm.gov.tr/tr/Ym/Nes/UYAP/index.jsp
http://www.myilancioglu.av.tr/E-DAVA_HAKKINDA_BILGI_NOTU.pdf
http://www.ozgureralp.av.tr/makaleler.html
http://www.pki.iam.metu.edu.tr/sunumlar.html
http://www.uyap.gov.tr/menu/tanitim.html
http://www.uyap.gov.tr/tanitim/asamalar.html
http://www.webturkiyeportal.com
S›ra Sizde 2
Giden Evrak ‹fllemleri ve Ak›fl Bafllatma ekran›nda yap›labilecek ifllemler s›ras› ile; Doküman Seçimi, Dosya
Seçimi, Evrak Haz›rlama, Da¤›t›m Listesi Haz›rlama, ‹fl
Ak›fl› Düzenleme, Evrak› Kaydetme ve Onaya Sunma
olarak UYAP Doküman Yönetim Sisteminde yer almaktad›r.
S›ra Sizde 3
UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için
“Kelime ‹fllemci (UYAP Editör)” program› gelifltirilmifltir. Kullan›c›lar›n yaz›l› metin üretme gereksinimleri, ortak olarak kullanacaklar› bu program taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Editör, UYAP kapsam›nda bulunan tüm
uygulamalarla entegre bir flekilde çal›flmakta olup, sistemde önceden tan›mlanan belge, yaz›flma ve doküman flablonlar› üzerine veri taban›nda mevcut bulunan
verileri otomatik olarak yerlefltirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde de¤ifliklik ve eklemeler yap›lmas›na, böylece kolay ve h›zl› bir flekilde belge, yaz› ya da
doküman›n haz›rlanmas›na imkan vermektedir.
S›ra Sizde 4
UYAP kapsam›nda hâkim ve savc›lar baflta olmak üzere tüm adli ve idari yarg›, ceza infaz kurumlar› personeline birer adet @adalet.gov.tr uzant›l› e-posta adresi tahsis edilmifl ve kullan›ma sunulmufltur. Ayr›ca kullan›c›lar›n e-posta hesaplar›na internet ortam›ndan da ulaflabilmeleri için web tabanl› olarak (http://webmail.adalet.gov.tr) da sunulmaktad›r. Ayr›ca Messenger program› yerine kullan›lmak üzere Haberci program› gelifltirilmifl ve kurum mensuplar›n›n kullan›m›na aç›lm›flt›r. Hâkim ve savc›lar ile yarg› personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralar›nda tart›flmas› ve bilgi
al›fl veriflinde bulunabilmeleri amac›yla oluflturulan Serbest Kürsü (http://tartisma.adalet.gov.tr/) iletiflim platformu UYAP kapsam›nda hizmete sunulmufltur.
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
3
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde bilgi güvenli¤i konusunda temel kavramlar› aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin iç ve d›fl güvenlik sistemlerini aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sisteminde network ve sistem güvenlik uygulamalar›n› aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde parola seçimi ve kullan›m› konusunda dikkat
edilmesi gereken hususlar› belirleyebilecek;
Yard›m masas›n›n kurulufl amac›, görev ve hedeflerini aç›klayabilecek bilgi
ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Bilgi Güvenli¤i
• Önlem ve Denetim
• Güvenlik Uygulamalar›
• Parola
• Yard›m Masas›
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi Güvenlik
‹fllemleri ve Yard›m
Masas›
• UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹
• UYAP ‹Ç VE DIfi GÜVENL‹K S‹STEM‹
• UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M
S‹STEM‹ (BGYS)
• UYAP B‹LG‹ S‹STEM‹ NETWORK VE
S‹STEM GÜVENL‹K UYGULAMALARI
• UYAP VER‹ GÜVENL‹⁄‹ HAKKINDA
YÖNETMEL‹K
• PAROLA SEÇ‹M‹ VE KULLANIMI
• YARDIM MASASI
Ulusal Yarg› A¤› Projesi
Güvenlik ‹fllemleri ve
Yard›m Masas›
UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹
Günümüzde internetin yayg›nlaflmas› ve kullan›m›n›n artmas› ile internet üzerinden kritik olan verilerin dolaflmas› güvenlik teknolojilerinin önemini artt›rm›flt›r.
Günümüz “dijital ekonomi” dünyas›nda, bilgiye sürekli eriflimi sa¤lamak ve bu bilginin son kullan›c›ya kadar bozulmadan, de¤iflikli¤e u¤ramadan ve baflkalar› taraf›ndan ele geçirilmeden güvenli bir flekilde sunulmas› giderek bir seçim de¤il zorunluluk halini alm›flt›r. Dolay›s› ile UYAP’ta ve tüm dünyada yayg›n bir yaklafl›mla bilgi güvenli¤i konusunda afla¤›daki kavramlar öne ç›km›flt›r.
• Gizlilik (confidentiality)
• Bütünlük (integrity)
• Eriflilebilirlik (availability)
Bu kavramlar› UYAP’›n sistem güvenli¤i özellikleriyle birlikte flu flekilde aç›klayabiliriz.
1. Teflhis ve Do¤rulama: Sistem, UYAP sistemine ba¤lanan her kullan›c›y›
teflhis ederek kullan›c› baz›nda kay›t tutabilme yetene¤ine sahiptir. Bunun
için her kullan›c›n›n herhangi bir ifllem yapmadan önce sisteme kendisini tan›tmas› zorunlu k›l›narak kullan›c›n›n kimli¤i ile kullan›c›n›n kayd›n› tutabilmekte, bütün ifllemlerini birbirine iliflkilendirebilecek kabiliyettedir.
2. Kay›t Edilebilirlik: Sistem, kay›t edilebilir olaylar›n kay›tlar›n›n yarat›lmas›n›, idamesini, analiz edilmesini ve yetkisiz de¤ifltirme, eriflim ve silmeye
karfl› korunmas›n› sa¤layacak kabiliyettedir. Denetim kay›tlar› ve di¤er bilgiler aras›nda ayr›m sa¤lamakta, denetim kayd› verilerine sadece sistem yöneticisinin eriflebilmesini sa¤lamakta ve izinsiz eriflimlerden korumaktad›r. Kay›t ifllemlerinin ve denetim kayd› verisinin normal kullan›c›lar taraf›ndan de¤ifltirilebilmesini ve silinmesini engellemekte, seçilen bir veya birden fazla
kiflinin eylemleri ile ilgili kay›tlar›n kifli baz›nda tutulmas›n› sa¤lamaktad›r.
3. Verilerin Bütünlü¤ü: Sistem, say›sal imza ve mesaj özeti mekanizmalar›n› kullanarak kritik bilgilerin izinsiz de¤ifltirildi¤i ve silindi¤i zaman bunu
tespit etmekte, virüs gibi izinsiz olarak sistemdeki verileri de¤ifltirip, silinebilen zararl› kodlar› tespit edip yok edecek kabiliyette tasarlanm›flt›r.
4. Aç›k Anahtar Altyap›s› ve Elektronik ‹mza Servisleri: Sistem, say›sal
imza ve kimlik do¤rulama servislerini desteklemek üzere kurulmufl olan
Aç›k Anahtar Altyap›s› (örne¤in; kullan›c› anahtarlar›n›n ve sertifikalar›n›n
yarat›lmas›, güncellenmesi, iptal edilmesi) için sertifikasyon yetkilisi yaz›l›m›
ile Aç›k Anahtar Altyap›s› istemci yaz›l›mlar›n› kullanmaktad›r.
Say›sal imza: ‹ngilizce
digital signature kelimesinin
Türkçe karfl›l›¤› olup,
günümüzde yüksek güvenlik
gereksinimini karfl›lamada
kullan›lan tekniklerden
biridir. Özetle, her insan›n
parmak izi kadar benzersiz
olan ancak sanal dünyada
kullan›lan kimlik belirtecidir.
36
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Sertifikasyon yetkilisi, kullan›c› anahtar çiftinin ve sertifikalar›n›n yarat›lmas›,
güncellenmesi, iptal edilmesini sa¤lamaktad›r. Sertifikasyon yetkilisi kendi gizli
anahtarlar›n› gizli tutmaktad›r. Sistemdeki anahtar yönetimi ifllevinden de yine sertifikasyon yetkilisi sorumludur. Anahtar yönetimi, sistemdeki her gerekli birim için
afla¤›da belirtilen ifllevleri karfl›lamaktad›r.
a. Anahtar Yönetimi
b. Anahtar Da¤›t›m›
c. Anahtar Do¤rulanmas› ve Anahtar ‹ptal Edilmesi
d. Anahtar Süresinin Bitirilmesi
e. Anahtar Bildirimi
f. Anahtar Kimlik Do¤rulamas›
Aç›k anahtar altyap›s› istemcisi ise kullan›c› ad›na sertifikasyon yetkilisi taraf›ndan sa¤lanan Aç›k Anahtar Altyap›s› servislerini do¤rudan kullanarak gerekli ifllemlerin yerine getirilmesini sa¤lamaktad›r.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
SIRA
‹ N T ES‹ZDE
RNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
1
SertifikasyonSIRA
Yetkilisi
S‹ZDE yaz›l›m› ile Aç›k Anahtar Altyap›s› istemci yaz›l›mlar›n›n ifllevlerini
aç›klay›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
5. Emniyetli
Mesaj ve Doküman Servisi: Sistem, belirlenmifl kullan›c›lar ve
uygulamalar için emniyetli mesaj servisini sa¤lamakta, belirlenmifl kullan›c›S O R U gönderilen mesajlar›n veya haz›rlanan dokümanlar›n içeri¤inin
lar taraf›ndan
yaz›l›m olarak flifrelenmesini temin etmektedir. Sistem, belirlenmifl kullan›c›lar taraf›ndan
gönderilen mesajlar›n veya haz›rlanan dokümanlar›n sahibinin
D‹KKAT
kimli¤inin do¤rulanmas› için say›sal olarak imzalanmas›n›, mesaj›n ya da doküman›n say›sal imzan›n do¤rulanarak mesaj veya doküman sahibinin kim
SIRA S‹ZDE
oldu¤unun
teflhisini ve do¤rulu¤unun kan›tlanmas›n› sa¤lamaktad›r.
6. A¤ Güvenli¤i: Sistemin a¤ güvenli¤i, her lokasyonun ç›k›fl›nda “VPN ve”
tümAMAÇLARIMIZ
ba¤lant›lar› kontrol eden güvenlik duvar› yaz›l›m› (Firewall) ile sa¤lanmaktad›r.
7. Uzaktan Eriflim Güvenlik Servisi: Sisteme, internet gibi güvensiz ortamda
herhangi
K ‹ T bir
A Pnoktadan eriflildi¤inde, iletilen bilgilerin güvenli¤i için afla¤›daki koflullar sa¤lanm›flt›r.
a. Sunucu ve kullan›c›n›n birbirlerinin kimli¤ini do¤rulamas›,
b. Kullan›c›n›n
T E L E V ‹ Z Y O N a¤ üzerinde ba¤lant› kurdu¤u sunucunun DNS adresinin ve
isminin sertifikalar yoluyla do¤rulanmas›,
c. Sunucu ve istemci aras›nda kurulan ba¤lant›n›n kriptolanmas›, veri bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ve anahtarlar›n de¤ifltirilmesi,
SIRA
‹ N T E RS‹ZDE
N Eve
T kullan›c› aras›ndaki veri al›flveriflinin güvenli¤i için SSL (Secud. Sunucu
re Socket Layer) protokolü kullan›lmaktad›r.
UYAP’ta
baflka hiçbir kamu kurumunda olmayan “Bilgi Güvenli¤i fiubesi” buD Ü fi Ü N E L ‹ M
lunmaktad›r. Bilgi Güvenli¤i fiubesinin görevi, d›flar›dan veya içeriden gelebilecek
sald›r›lar› önlemek amac›yla UYAP Biliflim Sisteminin aç›klar›n› araflt›rmak ve kaS O R U
pat›lmas›n› sa¤lamakt›r.
N N
Bilgi Güvenli¤i
görevi d›flar›dan veya içeriden gelebilecek sald›r›lar› önlemek
D ‹ Kfiubesinin
KAT
amac›yla UYAP Biliflim Sisteminin aç›klar›n› araflt›rmak ve kapat›lmas›n› sa¤lamakt›r.
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
UYAP ‹Ç GÜVENL‹K S‹STEM‹
a. Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden faydalanarak çal›fl›r.
• Aktif dizin, Windows platformunda çal›flan sistemlerde kullan›lan servistir. Network üzerindeki nesneler (kullan›c›, kullan›c› gruplar›, bilgisayarlar, organizasyonel birimler vs.) hakk›ndaki bilgilerinin kay›tl› oldu¤u yerdir. Aktif dizine tan›t›lmam›fl kullan›c›, kurumun Biliflim Sisteminden faydalanamaz.
• Biliflim Sisteminde uyulmas› gereken temel güvenlik kurallar›n›n merkezden belirlenebilmesini sa¤lamaktad›r.
• Merkezden belirlenen temel güvenlik kurallar›na bütün kullan›c›lar taraf›ndan uyuldu¤unu garanti etmektedir.
b. Bilgi Sisteminin kullan›labilmesi baz› ön flartlar›n gerçekleflmesi
gerekmektedir.
• Kullan›c› olabilmek için Personel Genel Müdürlü¤ü kay›tlar›nda bulunmak
gerekmektedir.
• Sisteme girifl için bir “kullan›c› ad›” ve “parola”ya ihtiyaç vard›r. Parola Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilir. Kullan›c› taraf›ndan sonradan
de¤ifltirilebilir.
• Uygulama Yaz›l›m›n›n çal›flt›rabilmesi için de ayr›ca bir parolaya sahip
olunmas› gerekir. Bu parola da Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan
verilir ve ilk kullan›m›nda kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilmesi zorunlulu¤u
vard›r.
• Uygulama Yaz›l›m› da kendi içinde yetki temelli olarak çal›flmaktad›r. Üstelik yetki unvan, birim ve yer baz›nda belirlenebilir. Örne¤in, Uygulama
Yaz›l›m› bir zab›t kâtibinin kullan›c› ad› ve flifresi ile çal›flt›r›ld›¤›nda kullan›c› sadece o zab›t kâtibinin görevli oldu¤u yerdeki, görevli oldu¤u mahkemede bulunan dosyalar› görebilir ve sadece bu dosyalarda bir zab›t kâtibinin gerçeklefltirebilece¤i ifllemleri yapabilir. (Özel önemi olan yetkileri
Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› de¤il ilgili birim verir. Örne¤in, teftifl yetkisini Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, gizli sicil görme yetkisini Personel Genel Müdürlü¤ü gibi.)
c. UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizmas› kurulmufltur.
• UYAP bilgi sistemini kullanan kullan›c›lar›n sistem üzerindeki hareketleri
Kullan›c› Ad›, Bilgisayar Ad›, Mac Adresi, IP numaras›, Tarih-Saat, Ekran,
De¤ifliklik baz›nda kay›t alt›na al›nmaktad›r.
d. Windows ‹flletim Sistemi kullan›lm›flt›r. Bu sayede,
• Bilgisayarlar merkezi olarak yönetilebilmekte,
• UYAP uygulamas› için gerekli olan JAR dosyalar›n›n merkezi da¤›t›m› yap›labilmekte,
• Kimlik do¤rulama ifllemi yap›labilmekte,
• Son kullan›c› bilgisayar›nda kullan›c› bazl› yetkilendirmesi yap›labilmekte,
• ‹flletim sisteminden kaynaklanabilecek s›k›nt›lara çabuk müdahale edilebilmekte,
• Merkezi olarak yama yönetimini yap›labilmekte,
• Aktif Dizin (kullan›c›lar, bilgisayarlar, mekanlar, yaz›c›lar gibi organizasyonun tüm bilgiler) yönetimi yap›labilmektedir.
e. Son kullan›c›lar üzerinde güvenlik önlemleri al›nm›flt›r.
• Sistem üzerinde teknik destek veren kifliler haricinde tüm kullan›c›lar bilgisayarlar›nda s›n›rl› kullan›c› olarak ifllem yapabilmekteler.
37
38
Proxy: ‹nternete eriflim s›ras›nda kullan›lan bir ara sunucudur.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Her bilgisayar üzerinde temel ifllemler haricinde kullan›c›n›n ifllem yapmas› engellenmifltir. (IP de¤ifltirme, saat ayarlar›n› de¤ifltirme v.b.)
• Her birimde yetki verilmifl olan teknik ofis eleman› sadece kendi biriminde
yetkilidir. Baflka bir birimde sadece s›n›rl› kullan›c› olarak ifllem yapabilir.
• Kullan›c›lar›n belirli aral›klar ile flifrelerini de¤ifltirmeleri sa¤lanmaktad›r.
• fiifre de¤ifltirme iflleminde ayn› flifre kullan›m› engellenmifltir.
• 3 kez hatal› flifre girilmesi durumunda kullan›c› hesab› kilitlenmekte ve yar›m saat sonra otomatik olarak aç›lmaktad›r.
• fiifrenin hangi bilgisayar üzerinden kilitlendi¤i bilgisi tespit edilebilmektedir.
• Kullan›c›lar›n kullanmakta olduklar› bilgisayarlara, daha önce belirlenmifl
bilgisayar isimlendirme kural›na uygun olarak isim verilmektedir. ‹simlendirme kural›na uymayan bilgisayarlar sistemden at›lmaktad›r.
• Bir bilgisayar etki alan›ndan ç›kt›ktan sonra ayn› isim ile tekrar sisteme
al›namamaktad›r.
• Bilgisayarlara merkezi olarak güvenlik yamalar› uygulanmaktad›r.
• Kullan›c›lar›n web browser üzerinden yapt›klar› ifllemlerde kullan›c› ad› ve
parola girilen ekranlar için parola ve kullan›c› ad› hat›rlama kapat›lm›flt›r.
• Kullan›c›lar›n tek bir proxy üzerinden ç›k›fl yapmalar› sa¤lanarak internet
üzerinden gelen tehlikeler en aza indirilmifltir.
• Kullan›c› bilgisayarlar›na merkezi olarak virüs tarama program› kurulumu
yap›lmakta ve yine merkezi olarak haftan›n belirli günlerinde tüm bilgisayar üzerinde tarama yap›lmaktad›r.
• Kullan›c› bilgisayarlar›nda bulunan virüs programlar› merkezi olarak güncellenmektedir.
UYAP DIfi GÜVENL‹K S‹STEM‹
UYAP sistemi d›fl tehditlere karfl› üstünlü¤ü ve etkinli¤i dünyaca kabul görmüfl “Biliflim Güvenli¤i Teknolojileri” ile korunmaktad›r. D›fl güvenlik kapsam›nda afla¤›daki güvenlik tedbirleri mevcuttur:
• ‹ntranet: UYAP kendi iç network (internet a¤›) içinde çal›flmaktad›r.
• Noktadan Noktaya VPN (Virtual Private Network): Taflra birimleri, UYAP’a
internet üzerinden eriflir ama bu eriflimi kendileri için özel olarak oluflturulmufl bir tünel içinden geçerek yapt›klar› için talep ettikleri veya gönderdikleri bilgileri di¤er internet kullan›c›lar› göremez.
• Firewall: ‹letiflim trafi¤i Güvenlik Duvarlar› kontrolündedir. Tan›mlanan kurallar basit ve etkilidir: “A,B,C trafi¤ine izin ver, bunlar d›fl›ndakilerin hepsini yasakla!”
• IDS (Sald›r› Tespit Sistemi) ve IPS (Sald›r› Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.
• NAT (Network Address Translation): Kullan›c› ve sunucular›n gerçek IP’leri
d›flar›dan görülmüyor.
• Proxy (‹çerik Denetimi): Kullan›c›lar›n eriflimi tek bir internet ç›k›fl› üzerinden oldu¤u için kontrolü ve denetimi kolay ve ayr›ca güvenlidir.
• Merkezde ve Kullan›c›larda Anti virüs
• Merkezde Sald›r› Önleme Sistemi
• En yeni teknoloji Swich, Router vs. donan›mlar
• Say›sal ‹mza
• Acil Durum Merkezi
39
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
UYAP B‹LG‹ GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M S‹STEM‹ (BGYS)
Kurumlar›n internet veya özel iletiflim hatlar› üzerinden akan verilerinin güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›yla kullan›labilecek pek çok teknoloji bulunsa da yaln›z teknolojik önlemlerle (anti-virüs, firewall sistemleri, kripto vb.) ifl süreçlerinde bilgi
güvenli¤ini sa¤lama imkan› yoktur. Ayr›ca bilgi güvenli¤ini tehdit eden unsurlar
sadece elektronik ortamda yap›lan sald›r›larla s›n›rl› de¤ildir. Yang›n, sel, deprem
v.b. do¤al afetler veya kullan›c› hatalar› sonucunda da bilgiler ve bilgi sistemleri tamamen ya da k›smen zarar görebilmektedir.
Vazgeçilmez ve önemli bilgi sistemlerinin korunabilmesi, ifl risklerinin en aza
indirgenmesi ve ifl süreklili¤inin sa¤lanmas› ancak bütünsel yaklafl›mlar ile mümkündür. Tüm bunlardan ç›kan sonuç, bilgi güvenli¤inin bir teknoloji sorunu olmad›¤›, bunun bir ifl yönetimi sorunu oldu¤udur.
‹flte bu nedenlerle “Kurumsal Bilgi Güvenli¤i” kavram› alt›nda bir yönetim sistemi oluflturma yönünde yap›lan çal›flmalar 1993 y›l›nda BS 7799 standard›n›, 2000
y›l›nda ISO/IEC 17799 standard›n› ve 2006 y›l›nda ISO/IEC 27001 standard›n› ortaya ç›karm›flt›r. K›saca ISMS (Information Security Management System)/BGYS(Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi) olarak adland›r›lan bu yeni yönetim sistemi standard› “bilgilerin” her türlü ortamda (k⤛t üzerinde, elektronik ortamda, yaz›l› ve sözlü iletiflimde vb.) güvenli¤ini sa¤lamak için öngörülen yönetsel çerçeveleri oluflturur ve bilgi güvenli¤ini kurumsal süreçlerin bir parças› (ifl anlay›fl›, yönetim ve kültür sorunu) haline getirir.
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sisteminin temel ifllevini aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sisteminin Faydalar›
2
D Ü fi Ü N E L ‹ M korumaBir kuruluflun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenli¤ini ve ifl süreklili¤ini
s›n›n mümkün olmad›¤›, bunun yan› s›ra BGYS (Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi)
gibi bir tak›m önlem ve denetimlerin sa¤lanmas› gerekti¤i konusu
S O R Utüm dünyada
kabul edilmifl bir yaklafl›md›r.
BGYS’nin sa¤layaca¤› faydalar ana hatlar› itibariyle flunlard›r:
D‹KKAT
• Kurum çal›flanlar›n›n, kurumdan hizmet alan kifli ve kurulufllar›n ve ifl ortaklar›n›n, bilgi sistemi kaynaklar›n› kötü amaçl› olarak kullanmalar›n›n engelSIRA S‹ZDE
lenmesini sa¤lamak,
• Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sa¤lamak,
• Herhangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek olmas› nedeniyle ortaya ç›kaAMAÇLARIMIZ
bilecek yüksek maliyetlerden kurtulmay› sa¤lamak,
• ‹fl süreklili¤ini sa¤lamak,
• Kurum çal›flanlar›n›n güvenlik konusundaki fark›ndal›kK düzeyinin
‹ T A P yükseltilmesi ve önemli güvenlik konular›nda bilgilendirilmesini sa¤lamak,
• Bilgi güvenli¤inin dikkate al›nd›¤›n›, gerekli bilgi güvenli¤i ad›mlar›n uyguland›¤›n› ve kontrollerin yap›ld›¤› yani tüm seviyelerde
bilgi güvenli¤inin
TELEV‹ZYON
sa¤land›¤›n› göstermek,
• Bilgi sistemlerinin güvenli oldu¤u konusunda çal›flanlara ve ifl ortaklar›na
kendilerinin güvende olduklar›n› hissettirmek,
• Kurumsal prestijin korunmas›n› ve art›fl›n› sa¤lamakt›r. ‹ N T E R N E T
N N
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
40
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
UYAP B‹LG‹ S‹STEM‹ NETWORK GÜVENL‹K
UYGULAMALARI
Bakanl›k bünyesinde toplam 1.200’ü aflk›n taflra birimi (Adliye, Cezaevi v.b.) bulunmaktad›r. Bu birimlerde toplam 40.000’i aflk›n bilgisayar ve aktif kullan›c› çal›flmaktad›r. Bu büyüklükte bir sistemde en önemli s›k›nt›, merkezi kontrol ve yetkisiz eriflimlerin denetlenmesi ve kontrol alt›nda tutulmas›d›r. Söz konusu kontrolün
sa¤lanmas› için,
• Ana ve Yedek ba¤lant›lar, Uç birim ve Merkezde kullan›lan router cihazlar›
ile temel olarak performans, süreklilik ve üst düzey güvenlik prensipleri
esas al›narak iletiflimin sa¤land›¤› WAN ortam›ndaki trafik DMVPN (Dinamik Multipoint VPN) yap›s› içerisinde uluslararas› otoritelerce kabul edilen
en üst düzey yöntem ve kripto algoritmalar›yla flifrelenmekte, özel olarak
crypto authentication üretilen özel sertifika ile sa¤lanmakta,
• Uç birim router cihazlar›nda uygulanan Access-List ler ile birim kullan›c›lar›n›n yaln›zca belirli adreslerle iletiflimine izin verilmekte ve kontrolsüz eriflimler engellenerek izinsiz giriflimler loglanmakta,
• Ayn› flekilde UYAP Sistem Merkezinde birim kullan›c›lar›na dair iletiflim tekrar ve detayl› olarak firewall kontrolünden geçmekte, izinsiz eriflimler engellenerek loglanmakta,
• ‹zinli eriflimler aras›nda atak vb. unsurlar için tüm trafik IPS kontrolünden
geçerek engellenmekte ve loglanmakta,
• Birim lokal networkündeki iletiflim ile ilgili trafik ak›fllar› düzenli olarak gözlenmekte, izinli eriflimler içerisinde yer alan olumsuz hareketler tespit edilerek müdahale edilmekte,
• QOS uygulanarak merkezden sa¤lanan servisler ve bu servisleri sunan sunuculara dair trafik s›n›fland›r›lmakta, s›n›fland›r›lan her bir trafik için farkl›
bir policy uygulanmakta, herhangi bir servise dair trafi¤in anormal seyri engellenmekte,
• Tüm router cihazlar›nda güncel ve en uygun Ios/Firmware versiyonlar› kullan›lmakta, bu cihazlar üzerinde güvenlik a盤›na neden olabilecek servisler
ve tan›mlamalar (CDP (Cisco Discovery Protocol), proxy-arp, redirection
(Yönlendirme) vb) kullan›lmamakta,
• Router cihazlar›na eriflim yaln›zca flifreli olarak SSH (Secure Shell/Güvenli
Kabuk) protokolü ile ve yaln›zca belirli adreslere sahip kifliler taraf›ndan
sa¤lanmakta di¤er eriflimler engellenmekte ve loglanmakta,
• Yine router cihazlar›na eriflim hakk› TACACS (Terminal Access Controller
Access Control System) servisi ile sa¤lanmakta, cihazlar üzerindeki hak ve
tan›mlama yetkileri kullan›c› seviyelerine göre belirlenmekte, cihazlar üzerindeki tüm ifllem ve hareketler loglanmakta,
• Yine SNMP (Simple Network Management Protocol - Basit A¤ Yönetim Protokolü) eriflimleri yetkili ve yetkisiz seviyeler için s›n›fland›r›lmakta, bu eriflimlerin yaln›zca belirli adresler üzerinden sa¤lanmas›na izin verilmekte,
izin verilmeyen ve engellenen tüm giriflimler loglanmaktad›r.
‹nternet
‹nternet ba¤lant›lar›yla ilgili olarak;
• ‹nternet ba¤lant›s›n› karfl›layan router cihaz› üzerinde atak önleyici özel modül, dedektörler ve tan›mlamalar bulunmakta, mevcut ve tüm atak teknikleri engellenerek loglanmakta,
41
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
• Atak önleyici modül ve dedektör kontrolünden geçen trafik daha sonra firewall ve IPS kontrollerinden geçmekte,
• Bu cihaza/cihazlara eriflim ve yönetim hakk›, TACACS (Terminal Access
Controller Access Control System) servisi ile yaln›zca belirli adresler üzerinden ve yaln›zca belirli kullan›c›lar taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
fiekil 3.1
UYAP ‹nternet
Güvenli¤i
UYAP WAN (Genifl
Alan A¤›) üzerine
çal›flmaktad›r.
NAT
IDS
IPS
Antivirüs
‹çerik
Denetimi
Extranet (D›fl Sistem Ba¤lant›lar›)
Extranet ba¤lant›lar› Mernis, Emniyet (Polnet), Takbis, TCMB, PTT, Jandarma vb.
kamu ve baz› özel sektör kurulufllar› ile gerçeklefltirilen entegrasyonlar için kullan›lan noktadan noktaya ba¤lant›lar› kapsamaktad›r. Bu ba¤lant›lar ile ilgili olarak;
• Her bir kurum ba¤lant›s› extranet ba¤lant›lar›n›n sonland›¤› router üzerinde
tan›mlanan VRF (Sanal router) tekni¤i ile birbirinden tamamen ba¤›ms›z olarak karfl›lanmakta,
• Her bir ba¤lant› ayr› ayr› üst düzey algoritmalar ile flifrelenmekte,
• Her bir kurumun kulland›¤› lokal IP subnetlerinin çak›flabilmesi olas›l›¤›na
karfl› NAT uygulanmakta,
• Trafik ak›fllar› düzenli olarak gözlenmekte ve normal d›fl› durumlara müdahale edilmekte,
• Extranet ba¤lant›s›n› karfl›layan router cihaz›na eriflim ve yönetim hakk›
TACACS servisi ile yaln›zca belirli adresler üzerinden ve yaln›zca belirli kullan›c›lar taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
• Kullan›lan ürünler, iletiflim teknikleri ve di¤er yaklafl›mlar yönünden Network Güvenli¤i konusunda dünya genelinde kabul gören tüm uygulamalar
yak›ndan takip edilmekte ve uygun olanlar› sisteme uyarlanmaktad›r.
42
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
UYAP B‹LG‹ S‹STEM‹ S‹STEM GÜVENL‹K
UYGULAMALARI
Sistemin clientlardan (istemci) korunmas› amac›yla,
• Uç noktadaki bütün clientlar üzerinde firewall, anti-virüs vard›r.
• Bütün clientlara group policy üzerinden k›s›tlamalar uygulan›r.
• Clientlar›n sisteme gereksiz gelmesi engellenir.
• Clientlar›n kendi aralar›nda gereksiz trafi¤i engellenir.
• Clientlara QOS (Quality of Service) uygulan›r.
Sistemin WAN sald›r›lar›ndan korunmas› amac›yla,
• Bütün d›fl sistem ba¤lant›lar› yedekli firewall üzerinden gelir.
• IPS (Intrusion Prevention Systems) atak önleme sistemi vard›r.
• IDS (Intrusion Detection Sistem) sald›r› tespit sistemi vard›r.
• D›fl sistem ba¤lant›lar› farkl› netwokler üzerinden yap›l›r.
• Bütün ba¤lant›lar kriptoludur.
• VPN ba¤lant›lar› firewall üzerinde sonland›r›l›r.
Sistemin internet ortam›ndan korunmas› amac›yla,
• ‹nternet ba¤lant›s› yedekli bir firewall katman›ndan geçer.
• WAN, LAN ve VPN ba¤lant›lar› için ayr› subnet kullan›l›r.
• 3 katmanl› bir yap› vard›r.
• Her katmanda firewall bulunur.
• Her katmanda belli amaca hizmet eden sunucular bulunur.
• En kritik uygulamalar 3. katmandad›r. (VT gibi)
• Her katmanda DMZ (De-Militarized Zone-Silahs›zland›r›lm›fl Alan) bölgeleri
vard›r.
Atak önleme amac›yla,
• 3 farkl› katmandaki sunuculara eriflim ayr›lm›flt›r.
• Eriflime ulaflmadan önce IPS sistemi vard›r.
• Bütün sunucular birbirinden izoledir.
• Bütün izole sunucu katmanlar› firewall arkas›ndad›r.
• Yetkisiz eriflimler kapal›d›r.
UYAP VER‹ GÜVENL‹⁄‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
Bu Yönetmelik, 15.05.2001 tarih ve 4674 say›l› Kanun ile 29.3.1984 tarihli ve 2992
say›l› Adalet Bakanl›¤›’n›n Teflkilât ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun’a eklenen 22/A maddesi uyar›nca haz›rlanm›flt›r (Madde 3).
SIRA S‹ZDE
Bu Yönetmeli¤in
amac›, Adalet Bakanl›¤›’na ait bilgi sistemlerinin internet üzerinden gelecek tehlikelerden korunmas› ve veri güvenli¤inin sa¤lanmas› için al›nacak güvenlik
iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir (Madde 1).
D Ü fi önlemlerine
ÜNEL‹M
Bu Yönetmelik, güvenlik ürünleri yönetiminden sorumlu olan Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› sistem sorumlular› ile Bakanl›k taraf›ndan kurulan bilgi ifllem sisteS O R U
mini kullanan tüm kullan›c›lar› kapsar (Madde 2).
UYAP Veri Güvenli¤i
D ‹ K K A T Hakk›ndaki Yönetmeli¤in amac›, Adalet Bakanl›¤›na ait bilgi sistemlerinin internet üzerinden gelecek tehlikelerden korunmas› ve veri güvenli¤inin sa¤lanmas›
için al›nacakSIRA
güvenlik
S‹ZDE önlemlerine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir.
N N
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
PAROLA SEÇ‹M‹ VE KULLANIMI
UYAP kullan›c›lar› parola seçimi ve kullan›m›nda dikkatli olmal›d›r. Kullan›c›lar›n
bir biliflim sistemindeki hesaplar›na yabanc›lar›n eriflimini engelleyen önlemlerin
bafl›nda kullan›c› taraf›ndan belirlenen parola gelir. Parola kullan›m› izinsiz eriflim
teflebbüslerini anlams›z hale getirir ancak hatal› kullan›m› halinde bizzat kendisi
bir güvenlik a盤› oluflturur.
Bu yüzden güvenli parola seçimine özen gösterilmelidir. Çünkü parolalar flifre k›r›c› programlar kullan›larak k›r›labilece¤i gibi “Sosyal Mühendislik” yöntemleriyle de k›r›labilmektedir. Örne¤in gelmifl geçmifl en büyük hacker olarak tan›nan Kevin MITNICK izinsiz girerek zarar verdi¤i ya da bilgi çald›¤› sistemleri zannedildi¤i gibi sadece bilgisayar bafl›nda oturarak de¤il çeflitli sosyal mühendislik
yöntemleri kullanarak hacklemifltir.
Güvenlikte unutulmamas› gereken temel kural güvenli¤in gücünün “en zay›f
halka”ya ba¤l› oldu¤udur. Parola seçiminde en zay›f halka olmamak için al›nmas›
gereken tedbirleri flöyle s›ralayabiliriz;
Parola seçimine önem verilmelidir:
• Parolan›z kesinlikle “adalet” olmamal›d›r.
• Parolan›z kesinlikle efl, çocuk veya herhangi bir yak›n akraban›n ad›, do¤um tarihi, araba plakas›, do¤um yeri vs. gibi tahmin edilebilir bilgilerden
oluflturulmamal›d›r.
• Parolan›z kesinlikle herhangi bir Türkçe veya Yabanc› Dil Sözlüklerinde bulunan anlaml› bir kelime veya anlaml› bir kelimeden türetilmifl bir kelime
veya özel isim olmamal›d›r. (Örnek: Kayserili, Kayserilimisin, Diana, Superman, Galatasaray vs.)
• Uluslar aras› kabul görmüfl ve güvenli say›lan parola; büyük harf, küçük
harf, rakam veya özel iflaretlerin en az üçünün birlikte kullan›ld›¤› ve en az
7 haneden oluflan parolad›r. (Örnek: [email protected], K1r$eH1R)
• Belirli aral›klarla mutlaka de¤ifltirilmelidir.
Aç›klanan kurallara uygun olarak oluflturulmam›fl bir parolan›n kötü niyetli
kiflilerce ele geçirilme süresi saat ile de¤il dakika ve hatta saniye ile ölçülebilir
bir süreçtir.
Parola baflkalar› ile paylafl›lmamal›d›r:
Parola paylafl›m› ve güvenli¤in sa¤lanmas› konusunda ilgili yönetmeli¤in 6/a
maddesinde aç›kl›k getirilmifl, kullan›c›lar temel kurallara uygun davranmakla sorumlu tutmufllard›r. fiöyle ki; Bütün kullan›c›lar, mutlaka kendilerine ait “Kullan›c›
Ad›” ve “fiifre”sini kullanmal›d›r. Kurum çal›flan›n›n kullan›c› ad› ile yap›lan ifllerdeki tüm sorumluluk, kullan›c› ad› kullan›lan kurum çal›flan›na ait olaca¤›ndan hiçbir kullan›c› kendi kullan›c› ad› ve flifresini baflkalar› ile paylaflamaz. Kendisi taraf›ndan kullan›lmakta iken, çal›flmaya geçici olarak ara verdi¤i durumlarda da baflkas› taraf›ndan kullan›lmamas› için gereken önlemleri alacakt›r.
YARDIM MASASI
Yard›m Masas›n›n Kurulufl Amac›
Bilgi teknolojilerinin kullan›ld›¤› bütün sistemlerde oldu¤u gibi Ulusal Yarg› A¤›
Projesinin de (UYAP) baflar›l› bir flekilde uygulanabilmesi ve kullan›c› ihtiyaçlar›n›n ve karfl›laflt›klar› sorunlar›n zaman›nda çözüme kavuflturulmas›n› sa¤lamak
amac›yla Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› Yard›m Masas› fiube Müdürlü¤ü 2005 y›l›
43
Sosyal Mühendislik: Kiflileri,
gizli bilgi vermeleri ya da
eriflim sa¤lamalar› için
aldatma süreci olarak
tan›mlanabilecek sosyal
mühendislik, ço¤u güvenli
a¤ için önemli bir tehdittir.
44
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
temmuz ay›ndan itibaren 7 alt sistemde 8 operatörle çal›flmaya bafllam›flt›r. fiu an
itibariyle 25 Operatörle hizmet vermektedir.
Yard›m Masas› Yaz›l›m, Donan›m ve Parola ‹fllemleri olmak üzere 3 bölümden
oluflmaktad›r.
1. Yaz›l›m Bölümü: Her birim için ayr› ayr› oluflturulan modüllerde gelen
hata ve düzeltme talepleri sorumlu yard›m masas› operatörleri taraf›ndan
de¤erlendirildikten sonra yaz›l›m grubuna yönlendirilerek çözüme kavuflturulmaktad›r.
2. Donan›m Bölümü: Telefonla ya da olay talebi ile gelen talepler ilgili birimin teknik ofisine yönlendirilir. Teknik ofis bir sorunla karfl›laflt›¤›nda ise donan›m bölümüne ulaflarak taleplerini bildirmekte olup çözüm için telefon ile
yönlendirilmektedirler. Uydu ya da UYAP ba¤lant›s› ile ilgili bir problem bildirildi¤i takdirde, gerekli bilgiler al›narak Sistem bölümüne aktar›lmaktad›r.
3. Parola ‹fllemleri: Domain (bilgisayar aç›l›fl), portal ve VPN sertifika flifreleri verilmektedir. Ayr›ca mail hesaplar›n›n oluflturulmas› için gelen talepler
de sistem bölümüne yönlendirilerek dönüfl geldi¤inde ilgili kullan›c›ya flifre
bilgisi verilmektedir.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
3
Yard›m Masas›n›n
kurulufl amac›n› aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE
Yard›m Masas›n›n Görevleri
D Ü fiYarg›
Ü N E L ‹ MA¤›n›n Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm birimlerde yayg›nlaflma• Ulusal
s›yla birlikte meydana gelen sorunlarda kullan›c›n›n her zaman yan›nda olmak, S O R U
• Kullan›c›n›n karfl›laflt›¤› ve tek bafl›na çözemedi¤i durumlarda her zaman
arayaca¤› bir pozisyonda bulunmak,
D‹KKAT
• Sistemdeki tüm kullan›c›lar›n (e-posta sorunu, flifre verme/silme/de¤ifltirme/.) teknik sorunlar›n› çözmek,
SIRA S‹ZDE
• Telefonla
gelen ça¤r›lar› karfl›lamak, arayan kiflilere sistemle ilgili bilgilendirme yapmak,
• UYAP sistemine yönelik olarak gelen öneri ve istekler yine ilgili Uygulama
AMAÇLARIMIZ
ve Gelifltirme fiubesi personeline aktarmak,
• Yard›m Masas›na telefonla gelen uygulama ile ilgili taleplerde kullan›c›ya
gerekli bilgiyi vermek ve sorunu en k›sa sürede çözmek, bunun yan›nda
K ‹ T A P
bundan sonraki sorunlar›n›n çözümü için yard›m masas›n› kullanmas› ve
buradan talebini takip etmesi hususunda bilgi vermektir.
N N
TELEV‹ZYON
Yard›m Masas›n›n Hedefleri
• UYAP yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›n›n sonuna gelinmesi ile birlikte yard›m
masas› faaliyetlerinin taflra birimlerinde görevlendirilen uzman kullan›c›lar
‹ N T E R N Eyürütülmesi
T
yard›m›yla
amac›yla taflra yard›m masas› birimlerinin kurulmas›
ve bakanl›k yard›m masas›n›n flubesi olarak görev yapmas›n›n sa¤lanmas›
• Spectra program›n›n taflrada görevlendirilmifl bulunan uzman kullan›c›lar›n
da kullan›m›na aç›lmas› için gerekli alt yap› ve program güncellefltirilmesinin yap›lmas›
• Kullan›c›lar›n yard›m masas›n› daha etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
45
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
Yard›m Masas›n›n Kullan›m› / Yeni Hata Talebi
Adalet Bakanl›¤›’ndaki tüm personelin, kiflisel olarak kullan›m› için düzenlenmifl
portal hesab› bulunmaktad›r ve Yard›m Masas›na ulaflmak için portal girifl flifresini yazd›ktan sonra gelen ekranda yatay olarak düzenlenmifl bulunan butonlar bulunmaktad›r. Bu butonlar s›ra ile “Ana Sayfa”, “E- Posta”, “Serbest Kürsü”, “Yard›m
Masas›” ve “Kimlik Bilgileri” flekliyle düzenlenmifltir. Bu ekranda bulunan yard›m
masas› t›kland›¤› zaman aç›lan ekranda “Ana sayfa”, “Olay ‹zleme”, “Yeni Olay Talebi”, “Çözüm Bul” ve “Kullan›m” butonlar› bulunur. ‹letmek istedi¤iniz bir konu
varsa bunu “Yeni Olay Talebi” butonunu t›klayarak yapmak mümkündür.
Portal: Portal sözcü¤ü
‹ngilizce kökenli olup ana
kap› anlam›na gelir. Pek çok
içeri¤i bir arada bulunduran
internet siteleri için
kullan›l›r.
fiekil 3.2
Yard›m Masas›
Ekran›
• E¤er yeni bir olay bildirilecekse “Yeni Olay Talebi” t›klan›r.
• Öncelikle olay›n özeti yaz›l›r. Daha sonra olay ve talep ayr›nt›l› bir flekilde
yaz›l›r, kullan›c›n›n birden fazla yetkisi ve görevi mevcutsa, “Birim” butonuna bas›larak uygun birim seçilir, “Görev” butonuna bas›larak görevi seçilir. Eriflim telefonu yaz›l›r ve “Kaydet” dü¤mesine bas›l›r.
• “Kaydet” dü¤mesine bas›lmas› ile birlikte talep, yard›m masas›na düfler, talep nosu al›r, kullan›c› talebini bu numara üzerinden takip eder.
Olay Takibi
Yard›m Masas›na gönderilen talepten sonra kullan›c› bu talebin durumunu görmek
için “Olay ‹zleme” butonunu t›klar, gelen yeni ekranda “Aç›k Olaylar”, “Çözülmüfl Olaylar” ve “Geçmifl Olaylar” yer al›r. Olay›n ak›betini görmek için “Olay
‹zleme” ye t›klan›r.
Olay›n hangi aflamada oldu¤unu gösteren bir ekran aç›l›r. Bu ekranda olay›n
aç›l›fl tarihi, olay› açan, olay›n durumunu ve kategorisini gösteren bir flablon gelir.
E¤er talebiniz iflleme al›nmam›fl ve yard›m masas› havuzunda bekliyor ise olay›n
durumu “Aç›k” olarak gözükür.
• E¤er talep iflleme al›nm›fl ve henüz bir çözüm yok ise bu sefer olay›n durumu “Atand›” olarak gözükür.
• Gönderilmifl olan olay›n içeri¤ini görmek için, Mouse ile olay›n üzerine gelinir ve bu durumda olay aç›k mavi bir renk al›r ve Mouse ile üzerine çift t›klan›r, çift t›klanan olay aç›l›r.
46
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Aç›lan bu ekranda kullan›c›n›n yard›m masas›na göndermifl oldu¤u talep
görünür, henüz bir çözümü olmad›¤›ndan dolay› çözüm k›sm› bofltur.
E¤er olay çözülmüfl ise;
“Olay ‹zleme” ye bas›ld›¤›nda daha önce aç›k olaylarda gözüken talebe bir çözüm üretilmifl ise olay bu kez de “ Çözülmüfl Olaylar “ k›sm›nda gözükür.
Olay›n içeri¤ini görmek için yine mouse ile üzerine gelinir ve çift t›klan›r, aç›lan ekranda kullan›c›n›n yapm›fl oldu¤u talep gözükür ve olay›n çözümünü görmek için ekranda yer alan “Çözüm” k›sm›na t›klan›r.
• Çözüm k›sm›n›n içinde kullan›c›n›n talebine göre yard›m masas›ndan yap›lan çözüm önerisi gözükmektedir.
• E¤er yard›m masas› taraf›ndan çözüm olarak gönderilen yaz› içeri¤i talebi
karfl›l›yor ise ekranda gözüken “Kapat” butonuna bas›l›r.
• “Kapat” butonuna bas›lmas› sonucu olay kapat›lm›fl olur ve “Geçmifl Olaylara” bak›ld›¤›nda bu olay› görmek mümkündür.
Ekran Görüntüsü Ekleme
Yap›lan ifllemler s›ras›nda meydana gelen hatalarda bazen anlat›lan olaylar›n ekran görüntüleri ile desteklenmesi gerekti¤i durumlarda ekran görüntüsünün yard›m masas›na gönderilmesi gerekmektedir.
Bu durumda öncelikle ekran görüntüsünü almak gerekmektedir. Bunun için
klavyenin “Print Screen” tufluna bas›larak görüntü al›n›r, masaüstünde ya da baflka
bir klasörde bir dosya oluflturulur ve “Ctrl + V” tufllar› ile ya da mouse ile yap›flt›r
yap›larak görüntü bofl olan Word sayfas›na yap›flt›r›l›r, gerekli eklemeler yap›l›r ya
da yaz›lmas› gerekli notlar yaz›l›r ve kaydedilir.
Bu haz›rlad›¤›m›z ekran görüntüsünü eklemek için, yeni olay talebinin alt k›sm›nda yer alan “Dosya Ekle” butonu t›klan›r. Aç›lan ekranda yap›lacak eklemenin
kay›tl› bulundu¤u dosyay› bulmak için Gözat tufluna bas›l›r. Gelen ekranda Dosya
Seç kutucu¤u aç›l›r ve buradan ekran görüntüsünün kay›tl› bulundu¤u dosya seçilir. Böylelikle dosya seçilmifl bulunan ve “Dosya Ekle” tufluna bast›¤›m›z zaman,
dosya yard›m masas›na gönderilecek olan talebe eklenmifl olur. Yeni olay talebinde bulundu¤umuz sayfan›n alt k›sm›nda dosya eki olarak gözükür. Yine “Kaydet”
dü¤mesine bast›¤›m›z zaman olay, eki ile birlikte yard›m masas›na ulaflm›fl olur.
Yard›m Masas› Operatörlerinin Yard›m Taleplerini
De¤erlendirmesi
Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan kullan›c›lara destek olmak üzere kullan›lan
Yard›m Masas› yaz›l›m›na Spectra denir. Spectra program›na ulaflmak için “Internet
Explorer” açmam›z gerekmektedir. Aç›lan Explorer’›n adres k›sm›na ‘hdesk’ yaz›l›r
ve enter tufluna bas›l›r. Aç›lan yeni ekran yard›m masas› (Spectra) program›na girifl ekran›d›r.
• Kullan›c› ad› ve flifresi yaz›larak girifl tufluna bas›l›p sisteme ba¤lanm›fl olunur.
• Aç›lan yeni ekranda çal›flma sayfalar› gözükmektedir. Bu k›s›mdan hangi çal›flma sayfas›na geçmek istiyorsak o fleman›n üzerine t›klan›r. Kullan›c›lar taraf›ndan aç›lan olaylar› görmek için “‹zleme” ekran›na girilmelidir.
Yard›m masas›na kullan›c› taraf›ndan gönderilen talepler, kullan›c›n›n kendi
ekran›ndan “Kaydet” dü¤mesine basmas› sonras›nda bu talep Spectra havuzuna
düfler.
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
• Spectra “Üzerinizdeki Olaylar “, “Grubunuzdaki Olaylar”, “Da¤›t›lacak Olaylar”, “‹fl Yükleri”, “Mesajlar” ve “Sonraki Da¤›t›m” olarak gözükmektedir.
• Bu bafll›klardan “Da¤›t›lacak olaylar” sekmesine t›kland›¤›nda, kullan›c›lar
taraf›ndan aç›lm›fl ve henüz yard›m masas›nda çal›flanlar taraf›ndan çözülmemifl ya da üzerine al›nmam›fl tüm talepler gözükür.
• Aç›lan bu talepleri görebilmek için bakmak istedi¤iniz talebin üzerine gelinir ve üzerinde çift t›klan›r.
• Aç›lan yeni ekranda gönderilen talep, talebi gönderen kifli bilgileri gözükür.
• Ekranda gözüken talep, yard›m masas›nda görevli ilgili kifli taraf›nda de¤erlendirilir ve gerekli çözüm öneresi yaz›l›r.
• E¤er kullan›c›n›n ulafl›labilecek bir telefon numaras› varsa telefonda aran›r
ve bilgi verilir. Kullan›c›lar›n ayr›nt›l› iletiflim bilgileri “Kontak” bölümünden
görülebilir, bu nedenle yard›m masas›na girifllerde do¤ru bilgilerin girilmesi
gerekmektedir.
• Çözüm k›sm›na gerekli çözüm önerisi yaz›l›r ve “Çöz ve Kaydet” dü¤mesine bas›l›r.
• “Çöz ve Kaydet” yap›ld›ktan sonra, yetkili yard›m masas› personeli taraf›ndan
yaz›lan çözüm önerisi ayn› anda kullan›c›n›n çözülmüfl olaylar ekran›na düfler ve kullan›c› bu çözüm önerisine göre “Kapat”a basarak ifllem yapar. Çözüm yeterli gelmemiflse tekrar operatörlere yönlendirme yap›lmaktad›r.
Yard›m Masas› ekibi, teknik sorunlarla ilgili problemleri teknik ofis elamanlar›na
yönlendirmektedir. Bu aflamada adliyelerdeki tüm alt birimlerden gelen teknik sorunlar›n öncelikle bulunan adliyedeki bilgi ifllem birimlerine bildirilmesi gerekmektedir. Bunlar teknik ofis elemanlar› taraf›ndan süzüldükten sonra Adalet Bakanl›¤›
Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›’na ulaflmal›d›r. Teknik olmayan, uygulamadan kaynakl› sorunlarda da Spectra kullan›lmal›d›r.
47
48
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
N
A M A Ç
3
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde bilgi güvenli¤i konusunda temel kavramlar› aç›klamak.
UYAP’ta ve tüm dünyada yayg›n bir yaklafl›mla
bilgi güvenli¤i konusunda gizlilik, bütünlük, eriflilebilirlik kavramlar› öne ç›km›flt›r. Bu kavramlar›, UYAP’›n sistem güvenli¤i özellikleri içinde
yer alan teflhis ve do¤rulama, kay›t edilebilirlik,
verilerin bütünlü¤ü, aç›k anahtar altyap›s› ve
elektronik imza servisleri, emniyetli mesaj ve doküman servisi, a¤ güvenli¤i, uzaktan eriflim güvenlik servisi gibi çeflitli kavramlarla birlikte aç›klamak mümkündür.
N
A M A Ç
4
N
A M A Ç
5
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin iç ve d›fl güvenlik sistemlerini aç›klamak.
UYAP Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden faydalanarak çal›fl›r ve kullan›labilmesi baz› ön flartlar›n gerçekleflmesi gerekmektedir. Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizmas› kurulmufltur ve
Windows ‹flletim Sistemi kullan›lm›flt›r. Ayr›ca
son kullan›c›lar üzerinde güvenlik önlemleri al›nm›flt›r. UYAP bilgi sistemi, d›fl tehditlere karfl› üstünlü¤ü ve etkinli¤i dünyaca kabul görmüfl “Biliflim Güvenli¤i Teknolojileri” ile korunmaktad›r.
D›fl güvenlik kapsam›nda çeflitli güvenlik tedbirleri uygulanmaktad›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sisteminde network
ve sistem güvenlik uygulamalar›n› aç›klamak.
Bakanl›k bünyesinde toplam 1.200’ü aflk›n taflra
birimi (Adliye, Cezaevi v.b.) bulunmaktad›r. Bu
birimlerde toplam 40.000’i aflk›n bilgisayar ve aktif kullan›c› çal›flmaktad›r. Bu büyüklükte bir sistem de birçok tedbirlerle, merkezi kontrol ve yetkisiz eriflimlerin denetlenmesi ve kontrol alt›nda
tutulmas› sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca sistem güvenlik
uygulamalar› ile sistemin clientlardan (istemci),
WAN sald›r›lar›ndan, internet ortam›ndan korunmas› ve ataklar›n önlenmesi amaçlanmaktad›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde parola seçimi ve kullan›m› konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar› belirlemek.
UYAP kullan›c›lar› parola seçimi ve kullan›m›nda dikkatli olmal›d›r. Parola kullan›m› izinsiz eriflim teflebbüslerini anlams›z hale getirir ancak hatal› kullan›m› halinde bizzat kendisi bir güvenlik
a盤› oluflturur. Bu nedenle UYAP kullan›c›lar›
parola seçimine önem vermelidir ve parolalar›n›
baflkalar› ile paylaflmamal›d›r.
Yard›m masas›n›n kurulufl amac›, görev ve hedeflerini aç›klamak.
UYAP’ ›n baflar›l› bir flekilde uygulanabilmesi ve
kullan›c› ihtiyaçlar›n›n ve karfl›laflt›klar› sorunlar›n zaman›nda çözüme kavuflturulmas›n› sa¤lamak amac›yla Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› Yard›m Masas› fiube Müdürlü¤ü görevlendirilmektedir. Yard›m Masas›n›n bafll›ca görevi meydana
gelen sorunlarda kullan›c›n›n her zaman yan›nda
olmakt›r. Bafll›ca hedefleri ise, taflra yard›m masas› birimlerinin kurulmas› ve bakanl›k yard›m
masas›n›n flubesi olarak görev yapmas›n›n sa¤lanmas› ile kullan›c›lar›n yard›m masas›n› daha
etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
49
Kendimizi S›nayal›m
1. Kullan›c›n›n herhangi bir ifllem yapmadan önce sisteme kendisini tan›tmas›n›n zorunlu k›l›nmas›, UYAP
sistem güvenli¤inin hangi özelli¤ini yans›tmaktad›r?
a. Teflhis ve Do¤rulama
b. Kay›t Edilebilirlik
c. Verilerin Bütünlü¤ü
d. Aç›k Anahtar Altyap›s›
e. Emniyetli Mesaj
5. Afla¤›dakilerden hangisi Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi’nin sa¤lad›¤› faydalardan biri de¤ildir?
a. ‹fl süreklili¤ini sa¤lamak
b. Yüksek maliyetlere sebep olmak
c. Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir
risk yönetimini sa¤lamak
d. Kurumsal prestijin korunmas›n› sa¤lamak
e. Kurumsal prestijin art›fl›n› sa¤lamak
2. Afla¤›dakilerden hangisi bilgi sisteminin kullan›labilmesi için gerçekleflmesi gereken ön flartlardan biri de¤ildir?
a. Kullan›c› olabilmek için Personel Genel Müdürlü¤ü kay›tlar›nda bulunmak gerekir.
b. Sisteme girifl için bir kullan›c› ad›n›n bulunmas›na ihtiyaç vard›r.
c. Sisteme girifl için bir parolaya ihtiyaç vard›r.
d. Uygulama Yaz›l›m›n›n çal›flt›rabilmesi için de ayr›ca bir parolaya sahip olunmas› gerekir.
e. Uygulama Yaz›l›m› da kendi içinde yetkisiz olarak çal›flmaktad›r.
6. Adalet Bakanl›¤›’na ait bilgi sistemlerinin, internet
üzerinden gelecek tehlikelerden korunmas› ve veri güvenli¤inin sa¤lanmas› için al›nacak güvenlik önlemlerine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek amac›yla haz›rlanan yönetmelik afla¤›dakilerden hangisidir?
a. UYAP Veri Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik
b. UYAP Sistem Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik
c. UYAP Bilgi Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik
d. UYAP A¤ Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik
e. UYAP Bilgi Yönetim Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik
3. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP ‹ç Güvenlik Sistemi’nin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisi’nden faydalanarak çal›fl›r.
b. Bilgi Sistemi’nin kullan›labilmesi için baz› ön
flartlar›n gerçekleflmesi gerekmektedir.
c. UYAP Bilgi Sistemi’nde “Loglama” mekanizmas›
kurulmufltur.
d. Linux ‹flletim Sistemi kullan›lm›flt›r.
e. Son kullan›c›lar üzerinde güvenlik önlemleri
al›nm›flt›r.
4. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP D›fl Güvenlik Sistemi’ kapsam›nda al›nan tedbirlerden de¤ildir?
a. UYAP kendi iç network’u (internet a¤›) içinde
çal›flmaktad›r.
b. ‹letiflim trafi¤i Güvenlik Duvarlar› kontrolündedir.
c. IDS (Sald›r› Tespit Sistemi) ve IPS (Sald›r› Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.
d. Kullan›c›lar›n eriflimi birden fazla internet ç›k›fl›
üzerinden gerçekleflmektedir.
e. Kullan›c› ve sunucular›n gerçek IP’leri d›flar›dan
görülmemektedir.
7. Afla¤›dakilerden hangisi parola seçiminde en zay›f halka olmamak için al›nmas› gereken tedbirlerden biridir?
a. Parolan›z eflinizin ad› olabilir.
b. Parolan›z do¤um tarihi olabilir.
c. Parolan›z do¤um yeriniz olabilir.
d. Parolan›z› de¤ifltirmemelisiniz.
e. Parolan›z kesinlikle “adalet” olmamal›d›r.
8. Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤› Yard›m Masas› fiube
Müdürlü¤ü hangi y›ldan beri hizmet vermektedir?
a. 2004
b. 2005
c. 2006
d. 2007
e. 2008
50
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Okuma Parças›
9. Afla¤›dakilerden hangisi yard›m masas›n›n görevlerinden biri de¤ildir?
a. Kullan›c›n›n sorunla karfl›laflt›¤› ve bu sorunu
tek bafl›na çözemedi¤i durumlarda, her zaman
arayaca¤› bir pozisyonda bulunmak
b. Sistemdeki tüm kullan›c›lar›n (e-posta sorunu,
flifre verme/silme/de¤ifltirme/,vb.) teknik sorunlar›n› çözmek
c. UYAP II aflamas› güncellefltirmelerini yapmak
d. Telefonla gelen ça¤r›lar› karfl›lamak, arayan kiflilere sistemle ilgili bilgilendirme yapmak
e. UYAP sistemine yönelik olarak gelen öneri ve
istekleri ilgili Uygulama ve Gelifltirme fiubesi
personeline aktarmak
10.“Spectra program›na ulaflmak için, enter tufluna
basmadan önce, Internet Explorer’›n adres k›sm›na
afla¤›dakilerden hangisi yaz›l›r?
a. hdesk
b. cdesk
c. fdesk
d. sdesk
e. adesk
UYAP 7 KATMANLI GÜVENL‹KLE KORUNUYOR
AB’nin e-devlet ödüllerinde finale kalan UYAP, yedi
katmanl› güvenlik a¤›yla korunuyor.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP), yedi katmanl› güvenlik a¤›yla korunuyor. “Yine de risk var” diyen Adalet
Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Hakim Ali Kaya,
“fiimdiye kadar bir hakim dosyas›yla u¤rafl›rken tek bir
kay›kta kürek çekiyordu. Ama flimdi kocaman bir transatlantikte! Hata yapma riski minimuma düflüyor” dedi.
e-devlet sisteminin bir parças› olan e-adalet sistemi
UYAP, Adalet Bakanl›¤› birimlerini içine alan bir bilgisayar a¤›. Birimler aras›nda bilgi al›flveriflinin elektronik
ortama tafl›nmas›, vatandafla internet üzerinden hizmet
sa¤lanmas›, harici birimlerden beklenen bilgilerin istenilen zamanda sistem taraf›ndan haz›r edilmesi gibi ifllemlerde güvenilirlik ve h›z sa¤l›yor. Vatandafl ve avukatlar, dava açma, dilekçe verme, harç yat›rma gibi ifllemlerini bilgisayar ortam›nda yapabiliyor. Adalet Bakanl›¤›’n›n temelini 11 y›l önce att›¤› UYAP, Avrupa Birli¤i’nin ‘e- devlet ödülleri’nde vatandafla yönelik hizmetler ile yönetim etkinli¤ini ve verimlili¤ini art›ran uygulamalar kategorilerinde geçen ay finale kald›. Dereceye girenler yak›nda belli olacak ve ödül töreni ‹sviçre’nin Malmö kentinde 19-21 Kas›m’da beflincisi düzenlenecek AB Bakanlar e- devlet zirvesinin ilk gününde
yap›lacak.
534 M‹LYON L‹RA TASARRUF
Geçti¤imiz 2.5 y›lda 534 milyon lira tasarruf sa¤layan ve
kullan›m oran› yüzde 85 olan UYAP’la yarg›lama süreci
h›zland›. Her gün ortalama 40 bin personelin 24 saat
boyunca faydalanabildi¤i UYAP’›n 200 kifliden oluflan
beyin tak›m› ise Ankara Yenimahalle’de. UYAP’›n bafl›nda bulunan Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Hakim Ali Kaya, sistemin fleffaflaflt›¤›n› ve bunun
da yarg›daki kaliteyi artt›raca¤›n› belirterek, “72 milyon
vatandafl› yarg›n›n müfettifli olarak atad›k” dedi. UYAP’ta
farkl› güvenlik seviyelerinde yedi ayr› katman oldu¤unu anlatan Kaya, “Avukatlar ve vatandafllar için verdi¤imiz güvenlik seviyesi 2’nci katman. Burada mutlaka bize zarar verecek, can›m›z› yakacak fleyler var. Ama bizim onu telafi etmemiz 10 dakikay› geçmez. Hacker’lar›n muhatap oldu¤u alanlar ise genellikle 1’inci katman
dedi¤imiz internet sayfalar›. Di¤er katmanlara elektronik imzalar ve güvenlik sertifikalar›yla ulafl›l›yor” diye
konufltu. Sistemde tahribata yol açmak için içeriden bir
deste¤in gerekti¤ini vurgulayan Kaya, bu noktada kullan›c›lar›n sistem içine yapt›klar› her ifllemin kay›t alt›nda tutuldu¤unu kaydetti.
Kaynak:<http://www.sabah.com.tr/Gundem/2009/09/07/uyap_yedi_katmanli_guvenlikle_korunuyor> Eriflim Tarihi: 02.05.2011
3. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Güvenlik ‹fllemleri ve Yard›m Masas›
51
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
1. a
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
Ankara Barosu Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem
Daire Baflkanl›¤› (2007), Ulusal Yarg› A¤› Projesi,
Ankara Barosu Yay›nlar›, Geniflletilmifl 6. Bas›m.
KÖKSAL, A., Türkiye’nin Biliflim Toplumuna Dönüflüm Uzgörüsünde Önemli Bir Ad›m: UYAP Ulusal Yarg› A¤› Projesi, Uluslararas› Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitab›, 9 Ocak 2008.
Noterlik Hukuku Araflt›rma Enstitüsü (2001), Elektronikteki Geliflmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku
Sempozyumu VII, Prestij Matbaac›l›k, Ankara.
O⁄LAKÇIO⁄LU, Onur (2008), Medeni Usul Hukuku
Yönünden Elektronik Adli ‹letiflim: UYAP Kapsam›nda Davalar›n Yürütülmesi, Güncel Yay›nevi, ‹zmir.
ORTA, Mesut (2005), Elektronik ‹mza ve Uygulamas›, Seçkin Yay›nlar›, Ankara.
http://avukat.UYAP.gov.tr/login_kontrol.avukat
http://eski.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/uyap_e_dava.pdf
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=6
http://www.cigm.adalet.gov.tr
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSAL%20YARGI%20A%D0I%20
PROJES%DD%20%28UYAP%29%20S%DDSTEM%20DE
%D0ERLEND%DDRMES%DD&kimlik=755289984&url=makaleler/fgursul-bbayrakdar1.htm
http://www.kamusm.gov.tr/tr/Ym/Nes/UYAP/index.jsp
http://www.pki.iam.metu.edu.tr/sunumlar.html
http://www.uyap.gov.tr/destek/yardim/yardim.html#2
http://www.uyap.gov.tr/menu/tanitim.html
http://www.uyap.gov.tr/tanitim/asamalar.html
http://www.UYAP.gov.tr/yardim/yardim.html
http://www.webturkiyeportal.com
2. e
3. d
4. d
5. b
6. a
7. e
8. b
9. c
10. a
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP Bilgi Güvenli¤i” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP ‹ç Güvenlik Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP ‹ç Güvenlik Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP D›fl Güvenlik Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP Bilgi Yönetim Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP Veri Güvenli¤i Hakk›nda Yönetmelik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Parola Seçimi ve Kullan›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yard›m Masas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yard›m Masas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yard›m Masas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Sertifikasyon yetkilisi, kullan›c› anahtar çiftinin ve sertifikalar›n›n yarat›lmas›, güncellenmesi, iptal edilmesini
sa¤lamaktad›r. Aç›k anahtar altyap›s› istemcisi ise kullan›c› ad›na sertifikasyon yetkilisi taraf›ndan sa¤lanan
Aç›k Anahtar Altyap›s› servislerini do¤rudan kullanarak
gerekli ifllemlerin yerine getirilmesini sa¤lamaktad›r.
S›ra Sizde 2
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi “bilgilerin” her türlü
ortamda (k⤛t üzerinde, elektronik ortamda, yaz›l› ve
sözlü iletiflimde vb.) güvenli¤ini sa¤lamak için öngörülen yönetsel çerçeveleri oluflturur ve bilgi güvenli¤ini
kurumsal süreçlerin bir parças› (ifl anlay›fl›, yönetim ve
kültür sorunu) haline getirir.
S›ra Sizde 3
Ulusal Yarg› A¤› Projesinin baflar›l› bir flekilde uygulanabilmesi ve kullan›c› ihtiyaçlar›n›n ve karfl›laflt›klar›
sorunlar›n zaman›nda çözüme kavuflturulmas›n› sa¤lamakt›r.
4
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda Vatandafl Bilgi Sisteminin genel özelliklerini ve kapsam›n› aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda avukatlar›n yapabilece¤i ifllemleri saptayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda SMS Bilgi Sisteminin genel özelliklerini
ve kullan›lmas›n› aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kullan›c› e¤itimlerinin nas›l verildi¤ini belirleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Vatandafl Portal›
• Avukat Portal›
• SMS
• Mevzuat
• Uzaktan E¤itim
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi Bilgi
Sistemleri
•
•
•
•
•
VATANDAfi B‹LG‹ S‹STEM‹
AVUKAT B‹LG‹ S‹STEM‹
UYAP SMS B‹LG‹ S‹STEM‹
UYAP MEVZUAT B‹LG‹ BANKASI
UZAKTAN E⁄‹T‹M
Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi
Sistemleri
VATANDAfi B‹LG‹ S‹STEM‹
UYAP kapsam›nda bulunan Vatandafl Bilgi Sistemi (Vatandafl Portal›) ile internet
üzerinden (https://vatandas.uyap.gov.tr) vatandafllara da online yarg› hizmeti sunulmaktad›r. Vatandafllar internet arac›l›¤›yla T.C kimlik numaralar›n› kullanarak UYAP
kapsam›nda adli ve idari yarg› birimlerinde görülmekte olan dava dosyalar›n›n konusunu, suçun ad›n›, taraflar›n›, duruflma tarihini, dosyan›n hangi aflamada oldu¤unu, karar›n kabul veya red, mahkûmiyet veya beraat olup olmad›¤›n› ve dosyan›n
Yarg›tay’dan dönüp dönmedi¤i gibi belli bafll› safahat bilgilerini görebilmektedirler.
Ancak bu sistemde bilgi güvenli¤i bak›m›ndan vatandafllara dosyadaki hiçbir
belge aç›lmamaktad›r. ‹flte bu nedenle, vatandafllar›n avukatlarda oldu¤u gibi internet üzerinden e-imza ya da mobil imza ile UYAP Vatandafl Portal›na ba¤lanarak yeni dava dosyas› açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalar›n› ayr›nt›lar›yla inceleyebilmeleri, dava dosyalar›na evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için UYAP Vatandafl Portal›na e-imza ve mobil imza ile eriflim çal›flmalar› tamamlanarak vatandafllar›n kullan›m›na
aç›lm›fl, ayr›ca e-Devlet kap›s› ile de entegrasyonu sa¤lanm›flt›r.
Kapsam›
UYAP Vatandafl Bilgi Sistemi, Mahkeme ve ‹cra dosyalar›na ait afla¤›daki bilgileri
kapsamaktad›r:
• Temel dosya bilgileri
• Dosyan›n taraflar›
• Hangi aflamada oldu¤u
• Duruflma günleri
• ‹craya konu miktar
Dava Takibi
UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için s›ras› ile afla¤›daki ifllemler yap›l›r:
• Vatandafl Bilgi Sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr web adresinden girilerek bafll›ktaki UYAP Vatandafl Bilgi Sistemi yaz›s›n›n hemen alt›nda s›ralanm›fl bulunan Adli Yarg›, ‹dari Yarg›, ‹cra linklerinden hangi yarg› sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olan› t›klan›r.
• Güvenlik kontrolü ekran›ndaki resimde görülen karakterler yaz›larak
onaylan›r.
Mobil imza: Elektronik
imzan›n mobil yollar
kullan›larak da
onaylanmas›n› sa¤layan
güvenli bir sistemdir.
‹nternet bankac›l›¤› gibi
uygulamalarda Mobil imza
güvenli yollarla ifllem
yap›lmas›n› sa¤larken ayn›
zamanda büyük
kolayl›klarda sa¤lar. Ço¤u
›slak imza gerektiren
durumlarda Mobil imza
kullan›larak ifllemler daha
h›zl› gerçeklefltirilebilir.
54
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Dava dosyas›n›n bulundu¤u ‹l ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu t›klan›r.
• Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C Kimlik Numaras› alan›na taraf kendi TC kimlik numaras› yazar ve Tamam butonu t›klan›r.
• Böylece taraf olan vatandafl; dosyan›n numaras›n›, dava aç›l›fl tarihini, dava
türünü, duruflma günü ve saatini, dosya karara ç›km›fl ise karar sonucunu,
dosyan›n taraflar›n› ö¤renmifl olur.
AVUKAT B‹LG‹ S‹STEM‹
Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portal›) baroya ba¤l› avukatlar›n veya resmi kurum
avukatlar›n›n UYAP kapsam›nda iflletimde olan birimlerdeki ifllemlerini adliyeye
gitmeden UYAP üzerinden yapabilmelerini sa¤lamak amac›yla kurulmufltur.
Kapsam›
Avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sistemine “Güvenli Elektronik ‹mza” ile ba¤lant› yaparak kimlik do¤rulamas›n› gerçeklefltirdikten sonra yetkileri dâhilinde sistemdeki
vekâleti bulunan dava dosyalar›n› (vekâleti bulunmayan dava dosyalar›n› da ilgili
hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte, sistemdeki dava dosyalar›na evrak katabilmekte, yeni dava dosyas› açabilmekte ve
harç ödeyebilmektedirler.
Adalet Bakanl›¤› UYAP Avukat Portal›na e-imza ile girifl yapabilmek için afla¤›daki ifllemler yap›lmal›d›r:
• ‹lk olarak Adalet Bakanl›¤› resmi internet sitesine girilir. (www.adalet.gov.tr)
• Ekran›n sol taraf›ndaki menülerden ‘Avukat Portal›’ bölümü t›klan›r.
• ‘Avukat Bilgi Sistemi’ ikonu t›klan›r.
• Ana ekranda “E-imza ‹le Sisteme Girifl” dü¤mesine t›klan›r.
• Ak›ll› kart kullanan avukatlar, afla¤›daki ekranda TÜB‹TAK, Türktrust, E-Güven veya E-Tu¤ra gibi Nitelikli Elektronik Sertifika sa¤layan flirketlerden herhangi birinden ald›klar› Nitelikli Elektronik Sertifikalar›n›n yüklü oldu¤u
ak›ll› kart tipini seçerler.
• Avukata ait sertifika bilgilerinin geldi¤i ekranda bu bilgilerin do¤rulu¤u ve
ayr›nt›lar› detay k›sm›ndan incelenir. Sertifikan›n do¤rulu¤u tespit edildikten sonra Tamam butonu t›klan›r
Ekranda 6 haneli flifre girilerek Tamam butonu t›klan›r.
Dava Açma
UYAP Avukat Portal üzerinden e-dava aç›labilmesi için sahip olunmas› gerekli asgari yaz›l›m, uygulama ve donan›mlar flunlard›r:
• Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan her avukat için ayr› ayr› üretilen ve Barolar kanal› ile avukatlara teslim edilen Sunucu Kimlik Do¤rulama Sertifikas›n›n
web taray›c›s›na (‹nternet Explorer, Firefox, Netscape vs.) kurulmufl olmas›
ve Avukat Portala girifl yap›labiliyor olmas›,
• Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan yetkilendirilmifl Elektronik Sertifika
• Hizmet Sa¤lay›c›lar›ndan (ESHS) 5070 say›l› kanun kapsam›nda edinilmifl
geçerli bir Nitelikli Elektronik Sertifika (NES),
• NES’ in ve kart okuyucunun, sertifika edinilen firma yard›m› ile kullan›lan
bilgisayara kurulmufl ve kullan›labilir hale getirilmifl olmas›, UYAP Doküman Editörü’ nün e-imza destekli son sürümünün http://www.UYAP.gov.tr/
UYAP.zip ba¤lant›s›ndan indirilerek sisteminize kurulmufl olmas›,
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
• ‹lgili bankada aç›lm›fl vadesiz TL hesab›, ‹nternet fiubesi ve yat›r›lacak harçlar için hesapta yeterli bakiye bulunmas› gerekmektedir.
Bu bölümde, yap›lacak ifllemler ekran s›ras›na göre takip edilerek gösterilmifltir. E-Dava açabilmek için öncelikle UYAP Avukat Portal’ a girifl yap›lmas› gerekir.
• Portala Girifl: Önceden kurulmufl sunucu kimlik do¤rulama sertifikas› ile
Portala girifl yap›ld›ktan sonra üst menüden “Dava Aç›l›fl” ba¤lant›s› takip
edilir.
• Davan›n Aç›laca¤› ‹l ve Adliye Seçimi: Öncelikle ifllem türünün seçilmesi gerekece¤inden “Yeni Dava Aç›l›fl ve Harçland›rma” seçene¤ini seçtikten
sonra davan›n aç›laca¤› il ve adliye seçilerek “Devam” butonunu t›klan›r.
• Davan›n Aç›laca¤› Mahkeme ve Dava Türü Seçimi: Bu bölümde, haz›rlanan dava dilekçesi hangi mahkemeye hitaben yaz›lm›fl ise o mahkeme seçilir. Mahkeme seçiminden sonra seçili mahkemenin görevine giren dava
türleri alt k›s›mda listelenecektir. Listeden davan›n türü seçilerek ve “Ekle”
butonu t›klan›r. Daha sonra sa¤ k›s›mda seçilen dava türü görüntülendi¤inde “‹leri” butonu t›klanarak sonraki ekrana geçilir.
• Taraf Bilgilerinin Girilmesi: Bu bölümde, davan›n taraf›n›n s›fat› (davac›,
daval› vs.) girildikten sonra biliniyorsa taraf›n TC kimlik numaras› ilgili k›sma girilerek sorgulama yap›l›r, aç›lan ekranda MERN‹S’ ten al›nan kimlik
bilgileri görüntülenir. Bu bilgiler do¤ru ise taraf seçilerek eklenir. fiayet davan›n taraflar›n›n TC Kimlik Numaras› bilinmiyorsa “Sorgusuz Girifl” butonu
t›klanarak ilgili kutucuklara isim ve soy isim girilerek “Ekle” butonu t›kland›¤›nda taraf listesine eklenir. Ayn› ifllem aç›lacak olan davan›n davac›s› ve
daval›lar› için ayr› ayr› tekrarlanmal›d›r. Taraf bilgilerinin girifli tamamland›¤›nda “‹leri” butonu ile bir sonraki ekrana geçilir.
• Harç Hesaplama: Bu bölümde, Dava ve varsa Faiz De¤eri, Davac›, Daval› ve Vekil Say›s› ilgili alanlara girildikten sonra “Harç Miktar› Hesapla” butonu t›klan›r. “Harç Miktar› Hesapla” ba¤lant›s› t›kland›¤›nda aç›lan yeni
pencerede daha önceden girilen bilgilere göre hesaplanan harç miktar› görüntülenir. Burada “Tamam” seçene¤i seçildi¤inde bir önceki ekranda de¤ifltirilemeyecek bir alanda harç miktar› görüntülenir.
• Evrak Ekleme: Yukar›da aç›kland›¤› gibi daha önceden haz›rlanan ve NES ile
imzalanan dava dilekçesinin bu bölümde sisteme kaydedilmesi gerekir. Aksi
halde bundan sonraki ifllemlere devam edilmesi mümkün olamaz. Öte yandan NES ile imzalanmam›fl bir evrak eklenilse bile 5070 say›l› yasaya göre belge imzas›z kabul edilece¤inden herhangi bir geçerlili¤i söz konusu olmaz.
Tevzi dosyas›na evrak eklemek için “Evrak Ekle” butonu seçildi¤inde ana
ekrandan ayr› olarak baflka bir pencere aç›l›r. Bu pencerede “Gözat” butonu t›klanarak daha önceden UYAP Doküman Editöründe haz›rlanarak NES
ile imzalanm›fl dava dilekçesinin bulundu¤u klasör bulunur. (Farkl› bir klasör seçilmemifl ise varsay›lan olarak “C:\UYAP\UYAP Kelime ‹fllemci\” klasörü içine kaydedilir.) Bu pencerede haz›rlanan dava dilekçesi iflaretlenerek
tamam butonu t›klan›r. Zorunlu olmamakla birlikte aç›klama k›sm›na belgenin aç›klamas› da yaz›labilmektedir.
Eklenilen evrak sisteme kaydedildi¤inde buna dair bir bilgi mesaj› görüntülenir. “Tamam” butonu ile bu pencere kapat›labilir. Evrak›n sisteme kayd›nda bir hata meydana geldi¤inde ise yine sistem hata mesaj› ile uyar›r. Bu durumda ayn› ifllemin tekrarlanmas› gerekir. Aksi halde evrak sisteme kaydedilemez. Dava dilekçesinin yan› s›ra vekâletname örne¤i de taray›c›dan
55
Mernis: Merkezî Nüfus ‹dare
Sistemi ya da k›saca
MERN‹S, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na ba¤l› Nüfus ve
Vatandafll›k ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü’nce yürütülen ve
2000’li y›llarda uygulamaya
al›nabilen merkezî nüfus
bilgileri düzenlemesidir.
56
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
(Scanner) bilgisayara resim format›nda aktar›lmak suretiyle yukar›daki yöntem izlenerek sisteme kaydedilebilir. Yine dava dilekçesinin baflkaca ekleri var ise bunlar da taray›c›dan bilgisayara resim format›nda aktar›larak sisteme kaydedilebilir. Bu evraklar› ekleme bu aflamada yap›labilece¤i gibi
dava aç›l›p tevzi numaras› al›nd›ktan sonra da tevzi numaras› ile dosyaya
eklenebilir.
• Bankaya Ba¤lanma ve Harç Ödeme: Tevzi dosyas›na evrak ekleme iflleminden sonra harç ödeme ifllemi için “Bankaya Ba¤lan” butonu t›kland›¤›nda ayr› bir pencere aç›l›r. Aç›lan bu yeni pencerede ilgili bankan›n ‹nternet
fiubesine girifl için banka taraf›ndan verilen bilgiler girilip bankan›n onay
mesaj› al›nd›ktan sonra bu pencere kapat›labilir.
Bankaya ba¤lant› yap›ld›ktan sonra ana ekranda yer alan “Ödeme” butonu
t›kland›¤›nda karfl›m›za internet flubesinde kullan›ma aç›k bulunan hesaplar
ve bakiyelerinin harc› ödemeye yeterli olup olmad›¤›na dair bilgilerin yer ald›¤› ekran gelir. Harc› ödemeye yeterli bakiyesi bulunan hesap seçilerek
“Devam” butonu t›klan›r ve bir sonraki ekrana geçilir.
Aç›lan bu ekranda harç miktar› ve bu harç miktar›n›n hangi hesab›n›zdan
al›naca¤› konusunda bilgi görüntülenir ve ifllemin onaylanmas› istenir. Bilgilerde hata yok ise “Onayla” butonu t›klanarak sonraki ekrana geçilecektir.
Onaylama ifllemi ayn› zamanda harc›n kendi hesab›n›zdan UYAP Mahkemeler hesab›na para transferi sa¤layaca¤›ndan bütün aflamalarda hataya meydan verilmemesi bak›m›ndan dikkatli olunmas› gerekir.
Not: UYAP üzerinden ödenen harçlar öncelikle UYAP Mahkemeler Hesab›na (Mahkemeler Veznesine) aktar›lmakta buradan da Maliye Veznesi hesab›na ilgili birimlerce aktar›lmaktad›r. Hatal› ödenen harçlar›n iadesi için
davan›n aç›ld›¤› adliye mahkemeler veznesine (idari olarak ba¤l› bulunduklar› Cumhuriyet Savc›s›na) yaz›l› olarak müracaat edilmesi gerekir.
• E-Dava Aç›l›fl›n›n Tamamlanmas›: Ödeme iflleminin onaylanmas›n›n ard›ndan gelen ekranda e-davan›n baflar›l› biçimde aç›ld›¤›n› göstermektedir.
Aç›lan e-dava sistem taraf›ndan davan›n aç›ld›¤› ‹l ve Adliyenin Tevzi Memurlu¤una gönderilir ve tevzi numaras› verilir. Ayr›ca ifllemin baflar›yla tamamland›¤›na dair bilgilendirme mesaj› ile birlikte bu ekranda aç›lan davaya iliflkin olarak hangi mahkemede aç›ld›¤›na dair bilgiler yer al›r. Bu ekran,
baflar›l› olarak aç›lan her e-dava sonunda bir defaya mahsus görüntülendi¤i
için sayfan›n yaz›c› ç›kt›s› al›nmas›nda fayda vard›r.
• Tevzi Durumu ve Banka ‹fllemi Sorgulama: E-Dava aç›l›fl› tamamland›ktan sonra (taray›c›n›n ileri-geri butonlar› kullan›lmaks›z›n) “Dava Aç›l›fl” ekran›ndan, kaydedilen e-davaya ait tevzi numaras› veya e-davan›n aç›ld›¤› tarih kullan›larak banka üzerinden harç ödeme iflleminin gerçekleflip gerçekleflmedi¤i ve aç›lan e-davan›n (ayn› mahkemeden birden çok bulunmas› halinde) hangi mahkemeye tevzi edildi¤i ve hangi esas numaras›n› ald›¤› sorgulanabilmektedir.
Banka ‹fllemi Sorgulama: Ödeme iflleminin baflar›l› olup olmad›¤›n› sorgulamak için Dava Aç›l›fl ekran›nda “Banka ‹fllemi Sorgulama” seçene¤i seçilerek davan›n aç›ld›¤› ‹l ve Adliye seçilerek “‹leri” butonu t›kland›¤›nda
karfl›m›za ç›kan ekrana e-davan›n aç›ld›¤› tarihi yazarak banka üzerinden
harç ödeme iflleminin yap›l›p yap›lmad›¤› sorgulanabilir. Sorgulama kriteri,
yaln›zca Avukat Portal üzerinden aç›lan davalar› kapsad›¤› için yaln›zca
UYAP üzerinden aç›lan e-davalara ait banka ifllemi sorgulanabilmektedir.
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
Dosya Tevzi Durumu Sorgulama: Dava aç›l›fl ekran› kullan›larak “Dosya
Tevzi Durumu Bilgileri” seçene¤i seçildikten sonra e-davan›n aç›ld›¤› ‹l ve
Adliye seçilerek “‹leri” butonu t›kland›¤›nda karfl›m›za gelen ekrandan e-davan›n aç›ld›¤› tarih veya e-davan›n tevzi numaras› kriterlerinden biri kullan›larak dosyan›n hangi mahkemeye tevzi edildi¤i ö¤renilebilmektedir. E-davan›n aç›ld›¤› tarih aral›¤› veya e-davan›n tevzi numaras› alanlar›ndan birisi
girilerek sorguland›¤›ndan aç›lan e-davan›n tevzi durum bilgileri görüntülenmektedir. Aç›lan e-dava, davan›n aç›ld›¤› adliyede bulunan “Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu” görevlisinin ifl listesinde internetten aç›lan ve tevzi
bekleyen evrak olarak görüntülenmektedir. Aç›lan e-dava flimdilik sistem taraf›ndan otomatik olarak tevzi edilememektedir. Tevzi ifllemi, tevzi görevlisi taraf›ndan e-imza kontrolü ve harç ödeme bilgisi kontrol edildikten sonra yap›lmaktad›r.
• Dava Dilekçesindeki “Hâkim Havalesi” Sorunu: E-Davan›n aç›ld›¤›na
iliflkin ekranda aç›lan davan›n sisteme kaydedilmesi ve davaya bir tevzi numaras›n›n verilmesi, uygulamadaki “Hakim Havalesi” yerine geçmektedir.
Ancak sistemin yeni olmas› ve uygulaman›n henüz yayg›nlaflmam›fl olmas›
nedeni ile birtak›m sorunlar da yaflanabilecektir.
• Fiziki Evrak Sorunu: E-Davan›n aç›lmas› ile birlikte e-imzal› dava dilekçesi, taray›c›dan aktar›lm›fl vekâletname sureti ve varsa dava dilekçesinin
ekleri sisteme kaydedilmifl oldu¤undan UYAP evrak listesinde bu belgeler
görüntülenmektedir. Davan›n aç›ld›¤› mahkeme görevlisi (tevzi aflamas›nda tevzi memuru) sisteme eklenmifl dava dilekçesinin NES ile imzalan›p imzalanmad›¤›n› e-imzan›n geçerli olup olmad›¤›n› yine sistem üzerinden sorgulamaktad›r. Ancak e-imzan›n geçerli ve güvenilir oldu¤una dair sistem
mesaj›ndan sonra evrak onaylanarak evrak listesine eklenebilmektedir. Aksi halde, yani NES ile imzalanmam›fl olmas› veya imzalansa bile süresi geçmifl, geçerli olmayan veya nitelikli olmayan sertifikalarla imzalanm›fl olmas› halinde dava dilekçesi imzalanmam›fl kabul edilecektir. E-Dava aç›l›fl› ile
flimdilik, e-dava aç›l›fl› esnas›nda sisteme kaydedilen belgelerin birer örne¤inin yaz›c›dan ç›kt› al›narak tebligat, yaz›flma ve di¤er dosya maliyeti karfl›l›¤› kadar posta pulu da eklenmek suretiyle oluflturulacak fiziki dosyan›n
davan›n aç›ld›¤› yer tevzi bürosuna (veya e-davan›n tevzi edildi¤i mahkemeye) teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak UYAP’ ›n sonraki aflamalar›nda dosya maliyeti, tebligat ve yaz›flma giderleri gibi do¤rudan mahkeme
veznesine ödenmesi gerekli giderler de UYAP üzerinden ödenebilir duruma gelecektir.
Dosya Takip
UYAP Avukat Portal üzerinden e-dava aç›labilmesinin yan› s›ra aç›lan dava ve icra dosyalar›n›n içerikleri görüntülenebilmektedir. Dosya takip bölümünün kullan›lmas›nda s›ras› ile afla¤›daki yol izlenir:
• ‹lk olarak Dosya Takip sekmesine t›klan›r. Aç›lan ekranda öncelikle dosyalar› görülmek istenen birim seçilir. Ekran aç›ld›¤›nda Kurum ad› alan›nda yer
alan çoktan seçmeli alanda ilk veri bafllang›çta seçili gelecektir. Bu alandaki veriler birim ad› [toplam dosya say›s›] fleklinde görüntülenmektedir. (Örn:
Ankara 16.‹fl Mahkemesi[4])
• Birinci ad›m yerine getirildi¤i takdirde ekran›n sa¤›ndaki tabloda seçilen birimin dosya türüne ba¤l› olarak dosya numaralar› a¤aç yap›s›nda listelene-
57
58
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
cektir. Listedeki dosya türü ya da türlerinin üzerlerine t›klayarak ba¤l› dosya numaralar›n› görüntüleyebilirsiniz. Listeden bir dosya numaras› seçti¤inizde üçüncü ad›m› içeren k›s›m görüntülenir.
• Dosya Numaras›yla Sorgu Yap›lmak ‹stenirse Dosya No alan›na sorgulanmas› istenen dosya numaras› (Y›l / Dosya No format›nda) girilip “Sorgula” butonuna bas›ld›¤›nda e¤er seçili birimde dosya yoksa flöyle bir mesaj
görüntülenir: “Sorgulanan Dosya No’ya Ait Dosya Seçili Birimde Bulunamad›!.” E¤er seçili birimde sorgulanan dosya no varsa “Sorgulanan
Dosya No’ya Ait Dosya Seçili Birimde Bulunmaktad›r” mesaj› görüntülenir. Bu durumda bir sonraki ad›ma geçilebilir.
• ‹kinci ad›m yerine getirildi¤i takdirde seçilen dosya numaras›yla yap›labilecek ifllemler için 2 tip dü¤me ve seçili dosya no bilgisi içeren de¤ifltirilemeyecek bir alan görüntülenecektir. Bu k›s›mda Getir dü¤mesiyle seçili dosya
numaras›na ait bütün ayr›nt›lar (Temel Dosya Bilgileri, Taraf Bilgileri) a¤aç
yap›s› biçimde görüntülenir.
• Gönder butonuna t›klanarak aç›lan ekrandan Gözat butonuna t›klan›r. Aç›lan diyalogdan UYAP sistemine kay›tl› olan evraklar› kendi bilgisayar›m›zdan seçerek istersek aç›klama ile birlikte online olarak sistemden gönderebiliriz. (Bu bölüm k›sa bir süre sonra aktif hale gelir.)
• Daha sonra ilgili mahkeme veya icra dairesinde bulunan dosyalardan biri
seçilerek göster tuflu t›klan›r.
• UYAP dosya görüntüleme sistemi bafll›kl› ekran›n sol bölümünde ilgili dosyan›n ana bafll›klar› görünmektedir. Bu bafll›klar› t›klayarak altlar›nda yer
alan bölümlere ulafl›labilmektedir.
• Dosyadaki evrak bafll›¤›n›n alt›nda yer alan tüm dokümanlar bilgisayar ekran›nda görüntülenebilmektedir.
• ‹ncelemek istenilen evrak›n üzerine t›kland›¤›nda dosya aç›labilir veya bilgisayara kaydedilebilir.
Vekâlet olmadan bir dosyay› görebilmek için ilgili hâkimden onay almak gerekir. Bunun için s›ras› ile afla¤›daki yol izlenir.
• ‹lk olarak sol menüde yer alan onay alma butonu t›klan›r.
• Aç›lan ekrandan incelenmek istenilen dosyan›n bulundu¤u yarg› bölümü
(Adli Yarg›-‹dari Yarg›-‹cra) seçilir.
• Yarg› organ›n›n bulundu¤u ili ve adliye seçilir.
• Adliyeden ilgili mahkeme ve numaras› seçilir.
• Dosya numaras› girilerek sorgula butonu t›klan›r.
• Alt bölümde aç›lan ekrandan Onay ‹ste butonunu t›klan›r.
• Daha sonra afla¤›daki bölümde Onay Bekliyor bilgisi görüntülenir.
• Tüm dosya görüntüleme isteklerine iliflkin liste önceki sayfadan görüntülenebilir.
Duruflma Takibi
Duruflma takip ekranlar›nda kullan›c›n›n tarihsel olarak s›ralanm›fl duruflma listesi
görüntülenmektedir. Bu bölümünden haftal›k ve ayl›k olarak duruflma listeleri ekrana getirilebilmektedir. Bunun için izlenecek yol s›ras› ile flöyledir:
• Duruflma Takip sekmesine t›kland›¤›nda aç›lan ekranda öncelikle sorgulama kriterlerinden bafllang›ç tarihi alan› var olan sekmeler kullan›larak doldurulmal›d›r. Bafllang›çta günün tarihi seçili olarak gelir.
59
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
• ‹kinci ad›mda, seçilen bafllang›ç tarihinden kaç gün sonraya kadar sorgulama yap›laca¤› seçilmelidir. Burada iki haftal›k alan› ilk baflta seçili olarak gelecektir. Seçilen zaman aral›¤› bafllang›ç tarihine gün olarak eklenecektir ve
sorgulama ona göre yap›lacakt›r. Örnek: Bafl. Tarihi 01/10/2010 olarak ve
zaman aral›¤› ayl›k seçili ise sorgulama 01/10/2010-31/10/2010 tarihleri aras› (bafllang›ç tarihi ve bitifl tarihi günleri dâhil olmak üzere) sorgulanacakt›r.
Sorgulama için Sorgula butonuna bas›l›r.
• Sorgula ifllemi sonucunda ekranda duruflma listesi bafll›¤› alt›nda sonuçlar
görüntülenecektir. Listenin en sonunda Yaz›c›ya Aktar ve Excel’e Aktar dü¤meleri ile bu sonuçlar yaz›c›ya aktar›labilir ya da excel format›nda bilgisayara kaydedip de¤erlendirilebilir.
• Duruflma listesi sorgulad›ktan sonra yaz›c›n›zdan ç›kt› olarak al›nabilir, ayr›ca Excel’e aktar›labilir, böylelikle Outlook vb. ajanda programlar› veya cep
telefonu ile senkronize edilebilir.
UYAP Avukat Bilgi Sistemi kapsam›nda avukatlar›n yapabilece¤i bafll›ca
SIRAifllemler
S‹ZDE nelerdir?
UYAP SMS B‹LG‹ S‹STEM‹
D Ü fiSMS
Ü N E Lyoluyla
‹M
Adalet Bakanl›¤›, mahkeme kararlar›n›n ve di¤er adli ifllemlerin
ilgililerin cep telefonlar›na gönderilmesi için AVEA, VODAFONE, TURK TELEKOM ve
TURKCELL’le iflbirli¤i protokolü imzalam›flt›r. Ulusal Yarg› A¤› SBiliflim
O R U Sistemi’nin
(UYAP) mobil aya¤›n› teflkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandafllar dava aç›lmas›, icra takibi bafllat›lmas›, duruflma tarihi gibi bilgileri adliyeye
D‹KKAT
gitmeden cep telefonlar›na gönderilen k›sa mesajlarla ö¤renebilmektedir.
Bu sistem ile e-Devlet’ten m-Devlet’e geçilmesi için önemli bir ad›m at›lm›fl, vaSIRA S‹ZDE ve cevatandafl›n zaman ve mekân s›n›r› olmadan taleplerini devlete iletebilece¤i
b›n› derhal alabilece¤i bir platform oluflturulmufl, avukat ve vatandafllar›n adliyelere giderek ilgili olduklar› dosya ya da ifllemler hakk›nda bilgi almak için harcad›kAMAÇLARIMIZ
lar› zaman, emek ve masraf›n ortadan kald›r›lmas› imkân› sa¤lanm›fl, yarg›lama
aflamas›n›n tüm süreci önemli oranda fleffaf hale getirilmifl ve bunun sonucu olarak otomatik denetim sa¤lanm›fl, yarg› birimleri için ifl gücü kayb›
engellenmifl ve
K ‹ T A P
yarg›n›n h›zlanmas›na katk› sa¤lanm›flt›r.
UYAP SMS Bilgi Sistemi, vatandafl odakl› bir sistem olmas› nedeniyle 2009 y›l›nda Avrupa e-Devlet Ödülleri kapsam›nda 31 devlete ait 259 proje aras›ndan
TELEV‹ZYON
Halk Ödülü kategorisinde Avrupa birincili¤ini kazanm›flt›r.
Verilerin erifliminde, paylafl›m›nda ve kullan›lmas›nda Anayasa, uluslararas›
sözleflmeler ve di¤er mevzuatta yer alan kiflisel verilerin korunmas›na, özel haya‹NTERNET
t›n ve soruflturman›n gizlili¤ine uyulmaktad›r.
UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savc›l›klar› ve icra daireleri
gibi adli birimlerce gerçeklefltirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurular›n GSM Operatörleri arac›l›¤›yla avukatlara ve ilgili kiflilere SMS yolu ile sunulmas›n› amaçlamaktad›r. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer,
UYAP portallar› üzerinden ifllemlerini onaylad›klar› anda otomatik olarak ilgili kiflilere SMS gönderilmektedir.
1 Nisan 2008 tarihinde hizmete giren sistem, avukat ve vatandafllar›n adliyelere
giderek ilgili olduklar› dosya ya da ifllemler hakk›nda bilgi almak için harcad›klar›
zaman, emek ve masraf› ortadan kald›rmaktad›r. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile adli
ifllem bilgilerinin taraflara en h›zl› flekilde bildirilmesi, bilgilere her an her yerden
ulafl›labilmesi, taraflar›n UYAP sistemindeki dosyalar›nda yap›lan ifllemlerden an›n-
1
N N
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
60
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
SIRAProjesi-I
S‹ZDE
Ulusal Yarg› A¤›
da haberdar edilmesi, tebligat sürecinin k›salt›lmas› ile tebligat ve k›rtasiye gideriD Ü fi Ü N E L ‹ M
nin azalt›lmas› hedeflenmektedir. Ayr›ca sistemin yayg›n bir flekilde uygulanmas›yla adliyelerdeki ifl yükünün azalmas›, ifllemlerin h›zlanmas› ve uygulamada fleffafS O R beklenmektedir.
U
l›¤›n sa¤lanmas›
UYAP SMS Bilgi
mahkemeler, Cumhuriyet savc›l›klar› ve icra daireleri gibi adli biD ‹ KSistemi;
KAT
rimlerce gerçeklefltirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurular›n GSM Operatörleri arac›l›¤›yla avukatlara ve ilgili kiflilere SMS yolu ile sunulmas›n› amaçlamaktad›r.
N N
SIRA S‹ZDE
Kapsam›
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
SMS Projesi
ile sorgulanabilen bilgiler, dosyalar›n durumunu belirten kapak bilgiAMAÇLARIMIZ
lerini ihtiva etmekte olup, içerikler haz›rlan›rken kiflisel bilgiler veya hukuken sorun oluflturacak veriler projeye dâhil edilmemifltir. Proje kapsam›ndaki SMS’ler kiflilerin takip
K etmek
‹ T A P için yarg› birimlerine flahsen gidip, kalemlerden ö¤renebildikleri bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler herhangi bir bürokratik süreç iflletilmeden do¤rudan eriflilebilir hale getirilmifltir.
UYAP TSMS
E L E V Bilgi
‹ Z Y O NSistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savc›l›klar› ve icra daireleri
gibi adli birimlerce gerçeklefltirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurular›n GSM Operatörleri arac›l›¤›yla avukatlara ve ilgili kiflilere SMS yolu ile sunulmas›n› amaçlamaktad›r. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer,
‹NTERNET
UYAP portallar› üzerinden ifllemlerini onaylad›klar› anda otomatik olarak ilgili kiflilere SMS gönderilmektedir.
Gönderilen SMS’ler bilgi amaçl› olup, tebligat niteli¤inde de¤ildir. Ancak 5271
Say›l› CMK’n›n 43. Maddesinde tan›klar›n her türlü araçla ça¤r›labilece¤i düzenlenmifltir. Bu kapsamda hüküm ifade edecektir. Ancak ayn› madde gere¤ince ça¤r›
k⤛d›na ba¤lanan sonuçlar SMS ile bildirimlerde uygulanmaz.
Bu kapsamda ülkemizin tamam›nda hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri,
icra daireleri, adli t›plar, Cumhuriyet baflsavc›l›klar›n›n karara ba¤lanan hükümleri,
idare mahkemeleri, bölge idare mahkemelerinde yer alan yarg›lamaya iliflkin ve ifl
ak›fl onay› tamamlanm›fl bilgilerin sorgulanabilmesi ve UYAP Bilgi Sistemi taraf›ndan otomatik gönderilmesi için abone olunmas› gerekmektedir.
Sistemin Faydalar›
SMS Bilgi Sistemi bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet) m-Devlete (Mobil
Devlet) geçifltir. SMS Bilgi Sistemi vatandafl›n zaman ve mekan s›n›r› olmadan talepte bulunabildi¤i e-devletten, vatandafl›n›n hakk›n› takip eden ve hak kayb›na
u¤ramamas› için vatandafl›n› bilgilendirmek amac›yla adalet sistemine kazand›r›lan
önemli yeniliklerden birisidir. Bu sistemin birçok yarar› vard›r. Bunlardan baz›lar›
flunlard›r;
• fiartlar› olufltu¤unda vatandafllara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm
sistemi sa¤layacakt›r. Vatandafl hakk›nda aç›lan bir dava veya yarg›lama aflamas›ndaki bir ifllemden, arac›s›z olarak önce kendisinin haberi olmas› sa¤lanacakt›r.
• Avukat ve vatandafllar›n adliyelere giderek ilgili olduklar› dosya ya da ifllemler hakk›nda bilgi almak için harcad›klar› zaman, emek ve masraf› ortadan
kald›rarak, daha etkin yollardan yarg›ya eriflim sa¤layacakt›r.
• UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yarg› ifllem bilgilerinin taraflara en h›zl› flekilde
bildirilmesi sa¤lanacakt›r.
• Bilgilere her an her yerden ulafl›labilmesi sa¤lanacakt›r.
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yarg›lama aflamas›n›n tüm süreci fleffaf hale gelecektir.
fieffafl›k sayesinde otomatik denetim sa¤lanacakt›r.
Yarg› birimleri için ifl gücü kayb› engellenecektir.
Gönderilen ilk mesaj ve vatandafla gönderilen SMS’ler ile yarg›n›n h›zlanmas› sa¤lanacakt›r.
Vatandafllar için zaman ve mesai israf›n›n önüne geçilecek, dava bilgilerine
en düflük maliyetle en h›zl› flekilde eriflimleri sa¤lanacakt›r.
Vatandafla bilgi amaçl› olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile
yarg›lama giderleri düflürülecektir.
Bilgi edinme hakk›n›n kullan›m› bürokrasi olmaks›z›n etkin flekilde sa¤lanacakt›r.
Ma¤duriyetlerin ve hak kay›plar›n›n önüne geçilecektir.
‹hzar veya davetiye göndermek yerine vatandafla gönderilecek SMS ile vatandafla do¤rudan ulafl›labilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kayb›n› engelleyerek as›l ifllerine yo¤unlaflmalar›n› sa¤layacak, yarg›lama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletiflim yöntemi olmas› nedeniyle devlete/yarg›ya olan güveni artt›racakt›r.
Sisteme Abone Olma
UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yarg› birimlerinde görülmekte olan bir dosyada herhangi
bir olay gerçekleflti¤inde e¤er dosyan›n taraf› olan kifli SMS bilgi sistemine abone ise
bilgi mesaj› ile an›nda gerçekleflen olaydan haberdar edilmektedir.
Örnek mesaj: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/345 say›l› dosyas›nda görevsizlik karar› verilmifltir.
UYAP Bilgi Sisteminde de¤iflik içeriklerde paketler bulunmakta olup, abone
olunan paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar de¤ifliklik göstermektedir.
1. Basit Paket
2. Standart Paket
3. Tam Paket
Basit Paket
Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO BAS‹T ABONE yaz›larak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 BAS‹T ABONE
Aboneli¤i iptal etmek için: TCKIMLIKNO ABONE‹PTAL yaz›larak 4060’a
gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 ABONE‹PTAL
Basit pakete abone olan kullan›c›lara afla¤›daki durumlar olufltu¤unda otomatik bilgi mesaj› gönderilmektedir.
• Dosyada Keflif Tarihi Verildi¤inde
• Dosyada Duruflma Tarihi Verildi¤inde
• Dosyada Karar Verildi¤inde
• Dosyada Verilen Karar De¤iflti¤inde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildi¤inde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruflmaya Kat›lmad›¤›nda
• Dosyan›n Durumunu De¤ifltiren Herhangi Bir ‹fllem Yap›ld›¤›nda
Standart Abone
Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO STANDART ABONE yaz›larak 4060’a
gönderilir.
61
62
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Örnek mesaj: 11111111111 STANDART ABONE
Standart pakete abone olan kullan›c›lara afla¤›daki durumlar olufltu¤unda otomatik bilgi mesaj› gönderilmektedir.
• Dosyada Keflif Tarihi Verildi¤inde
• Dosyada Duruflma Tarihi Verildi¤inde
• Dosya Bilirkifli ‹ncelemesine Verildi¤inde
• Dosya Bilirkifli ‹ncelemesinden Döndü¤ünde
• Dosyada Yer Alan Bilirkifli Raporuna ‹tiraz Edildi¤inde
• Dosyada Birlefltirme Karar› Verildi¤inde
• Dosyada Daval› ‹darece Savunma Verildi¤inde
• Dosyada Yürütmeyi Durdurma Karar› Verildi¤inde
• Dosyada Karar Verildi¤inde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruflmaya Kat›lmad›¤›nda
• Dosyan›n Durumunu De¤ifltiren Herhangi Bir ‹fllem Yap›ld›¤›nda
• Dosyada Yer Alan Dava Miktar› De¤iflti¤inde
• Dosyada Verilen Karar Kesinleflti¤inde
• Dosyada Temyiz Baflvurusu Yap›ld›¤›nda
• Dosya Temyize Gönderildi¤inde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildi¤inde
Tam Paket
Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO TAM ABONE yaz›larak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 TAM ABONE
SMS Bilgi Sisteminin tamam› tam paket abonelerine hizmet olarak sunulmakta
olup, tam pakete abone olan kullan›c›lara sorgu SMS ile eriflilebilen tüm bilgiler
otomatik bilgi mesaj› gönderilmektedir.
Avukatlar SMS Bilgi Sistemine avukat portal›n› kullanarak ya da cep telefonu ile
abone olabilmektedirler. Avukat›n abone olmas› durumunda yarg› birimlerinde
görülmekte olan bir dosyada herhangi bir olay gerçekleflti¤inde bilgi mesaj› ile
an›nda gerçekleflen olaydan haberdar edilmektedir.
Örnek mesajlar:
• Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 say›l› dosyas›nda 15.3.2008
tarihli duruflmaya, Avukat Ahmet Keskin kat›lmam›flt›r.
• Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 say›l› dosyas› 14.4.2008 tarihinde temyize gönderilmifltir.
• Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/345 say›l› dosyas›nda görevsizlik karar› verilmifltir.
Avukatlar SMS Bilgi Sistemine abone olmak için s›ras› ile afla¤›daki ifllemler
yap›l›r:
• Avukat Portal›na girifl yap›ld›ktan sonra SMS ‹fllemleri butonu t›kland›¤›nda afla¤›daki ekran aç›l›r.
fiekil 4.1
SMS ‹fllemleri
63
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
• Abone olunacak operatör seçilir ve cep telefonu numaras› girildikten sonra
kaydet butonu ile abonelik talebi UYAP Bilgi Sistemine gönderilir.
• UYAP Bilgi Sistemi taraf›ndan gönderilen flifre ile abone olunacak telefonun
ilgili avukata ait oldu¤u do¤ruland›ktan sonra abone ifllemlerinin yap›laca¤›
ekran aç›l›r.
fiekil 4.2
Abone ‹fllemleri
• Abone ifllemleri ekran›nda dosya numaras›na göre sorgulama yap›larak do¤rudan dosya seçilebilir veya dosyalar birime göre listelenebilir.
• Abone olunacak dosya seçilip düzenle butonuna bas›ld›¤›nda, ekran›n sa¤
k›sm›nda abone olunabilecek SMS listesi görüntülenir. Bu listeden, seçili
dosyada hangi mesajlar›n gelmesi isteniyor ise seçilir ve ekran›n alt k›sm›nda yer alan kaydet butonuna bas›larak abonelik ifllemi tamamlan›r. Abone
olunacak her dosya için bu ifllem tekrarlanmal›d›r.
• Abonelik ifllemi iptal edilece¤i zaman; e¤er yaln›zca bir dosyada abonelik
iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik
seçene¤i kald›r›larak ilgili dosyadaki abonelik sonland›r›l›r. E¤er tüm dosyalardaki abonelik iptal edilecek ise
butonu ile bu ifllem
gerçeklefltirilir.
Sistemin Kullan›lmas› ve ‹çerikleri
UYAP üzerinden 4 çeflit SMS ifllemi yap›labilmektedir. Bunlar;
• Sorgu SMS: Taraf›n UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik
numaras› ve dosya numaras›n› yazarak anl›k sorgulama yapabilmesi,
• Bilgi SMS: Kay›tl› abone olan taraf›n cep telefonuna dosyas› ile ilgili bilgi
mesaj› gönderilmesi,
• Avukat SMS: Avukat›n vekili oldu¤u dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS’ten
faydalanabilmesi,
• UYAP SMS: UYAP ekran›ndan dosya taraflar›na SMS gönderimi için kullan›l›r. Bu sayede kullan›c›lar›n UYAP sistemindeki dosyalar›nda yap›lan ifllemlerden an›nda haberdar edilmesi sa¤lan›r.
Avukatlar talep türünün bafl›na AV yazarak taraf› oldu¤u dosyalar için sorgu çekebilir. Örne¤in; “15718855224 2011/15 AVKESIF” fleklinde mesaj atarak
abone olduklar› dosyalarla ilgili bilgi mesaj› alabilmektedirler. UYAP SMS ekranlar›ndan istenilen dosya taraflar› seçilerek mesaj yaz›l›p SMS gönderilebilmektedir.
Suistimalleri önlemek içinde gönderilen SMS bilgileri detaylar› Safahat Bilgilerinde tutulmaktad›r. Böylece gönderilen SMS’ler ile ilgili geçmifle yönelik bilgiler
görülebilmektedir.
Avukat ve vatandafllar Anl›k Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu
olmaks›z›n, ö¤renmek istedikleri dava ya da ifllemle ilgili k›sa mesaj› 4060’a göndererek, sistem taraf›ndan kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmek-
64
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
tedirler. Bu durumda ilgili olduklar› dava ya da ifllemle ilgili bilgiler abonelik söz
konusu olmad›¤› için ancak sorgulama yapt›kça kendilerine gönderilebilmektedir.
Kay›tl› Sorgulama ile sisteme kay›t yapt›ran avukat ve vatandafllara ilgili olduklar› dava ya da ifllemlerle ilgili süreçler hakk›nda SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yap›lmaktad›r. Avukatlar ayr›ca vekil olarak kat›ld›klar› dava ya da ifllemlerle ilgili bilgilendirmelerin içerik ve düzeyini Avukat Portal›ndan belirleyebilmektedir. Bu sayede bir dosyada sadece bilirkifli inceleme raporunu bekleyen avukat
bu dosyada bilirkifli raporuyla ilgili SMS al›rken, baflka bir dosyada yarg›lama süreçlerinin tamam›n› takip etmek isteyen ayn› avukat ilgili dosyada seçti¤i tüm süreçlerle ilgili olarak bilgilendirme SMS’i alabilmektedir.
9733 Say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi gere¤ince
29.04.2008 tarihinden itibaren kurumlar ve tüzel kifliler ifllemlerinde T.C. Vatandafll›k kimlik numaras› kullanmak zorundad›rlar. Bu kapsamda UYAP Bilgi Sisteminde mümkün olan tüm taraflar için uzun süreden beri T.C. Vatandafll›k kimlik numaras› zorunlu olarak kullan›lmakta olup, ayn› efllefltirme GSM operatörleri taraf›ndan da yap›ld›¤›ndan, UYAP üzerinden gönderilen T.C. Kimlik numaras›na ait cep
telefonu bilgisi GSM operatörü taraf›ndan efllefltirilerek ilgilinin cep telefonuna ilk
bilgi mesaj› gönderilecektir.
Yurtd›fl›nda yaflayan, protokol dâhilindeki GSM abonesi olan kullan›c›lar da bu
hizmetten faydalanabilmektedirler.
SIRA S‹ZDE
2
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Mevzuat: Yürürlükteki hukuk
kurallar›n›n bütünüdür.
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
UYAP üzerinden
SMS ifllemleri nelerdir?
SIRA yap›labilen
S‹ZDE
UYAP MEVZUAT B‹LG‹ BANKASI
D Ü fi Ü N E L ‹ Mgelifltirilen UYAP Bilgi Bankas› ve kiflisel bilgisayarlara kurulaProje çerçevesinde
bilecek UYAP Mevzuat Program› sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel
haliyle ve yine
makaleler, hukuk sözlü¤ü, s›k kullan›lan mevzuat gibi huS O hukuksal
R U
kukçular›n günlük hayatta ihtiyaç duyduklar› bilgiler hâkim ve savc›lar›m›z ile di¤er yarg› personeline ve hatta vatandafllara sunulmufltur.
D‹KKAT
Mevzuat günlük olarak, yay›nlanan Resmi Gazete’den takip edilmekte güncellenmektedir. Yeni ç›kan kanun, KHK (Kanun hükmünde kararname), tüzük, yöSIRA S‹ZDE
netmelik, genelge
vb. mevzuat ile bunlarla ilgili de¤ifliklikler Bilgi Bankas›na at›lmaktad›r. Di¤er taraftan yüksek yarg› organlar›n›n içtihatlar› da takip edilerek Bilgi Bankas›’na aktar›lmaktad›r.
AMAÇLARIMIZ
Bilgi Bankas›’nda oldu¤u gibi güncellenen UYAP Mevzuat ve ‹çtihat Program›,
Bilgi Bankas›’ndan farkl› olarak lokal bilgisayarlara indirilebilmekte ve ba¤›ms›z
çal›flabilmektedir. Program›n bu özelli¤i sayesinde mevzuata, içtihatlara ve di¤er
K ‹ T A P
bilgilere ulaflmada zaman ve mekân s›n›r› ortadan kalkm›flt›r.
Ayr›ca hâkim ve Cumhuriyet savc›lar›n›n mevzuat ve içtihat ihtiyaçlar›n› karfl›lamada alternatif kaynaklar oluflturmak için Mefle ve Akip mevzuat firmalar› ile anTELEV‹ZYON
laflma yap›larak bu programlar›n hâkim ve Cumhuriyet savc›lar› taraf›ndan ücretsiz
olarak edinmeleri sa¤lanm›flt›r.
Böylece dosyalar›n mevzuata ya da içtihatlara ulafl›lamamas› nedeniyle bozulT E R N E T davalar›n uzamas› bir nebze de olsa engellenmifltir. Hâkim ve
mas› ve bu‹ Nnedenle
savc›lar ile di¤er yarg› personeli bu bilgilere ulaflmak için harcayacaklar› zaman› ve
eforlar›n› baflka ifllere ay›rarak zamandan ve iflgücünden tasarruf sa¤lamaktad›rlar.
Di¤er yandan mevzuat›n ve içtihatlar›n hâkim ve savc›lara ve ilgili di¤er adli personele ulaflt›r›lmas› için bas›lan bültenlere, dergilere ve sair yay›nlara gerek kalmam›fl, bu ifllere ayr›lan para, zaman ve emekten tasarruf sa¤lanm›flt›r.
N N
65
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
UYAP Mevzuat Program›n›n sa¤lad›¤› faydalar› aç›klay›n›z.
UZAKTAN E⁄‹T‹M
SIRA S‹ZDE
3
D Ü fi Ü N E Lyaz›l›mda
‹M
UYAP e¤itimlerinin, personel hareketleri, yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›,
yap›lan güncellemeler ve kullan›c›lar›n bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karfl›s›nda kullan›c›lar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n
ve meS O R zaman
U
kana ba¤l› kal›nmaks›z›n sürekli olarak karfl›lanmas› ve e¤itim faaliyetleri nedeniyle yap›lan harcamalar›n önüne geçilmesi amac›yla Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
D‹KKAT
UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi kapsam›nda UYAP ekranlar›n›n kullan›lmas›na
yönelik olarak uzaktan e¤itim içerikleri üretilmifltir.
S‹ZDEhaz›rlanm›fl
UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi yaz›l›m› web tabanl›SIRA
olarak
olup, Senaryo Süreci, Üretim Süreci ile Kontrol ve Seslendirme Süreci olmak üzere 3 ana aflamada tamamlanm›flt›r.
AMAÇLARIMIZ
UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi kapsam›nda ilk planda ceza mahkemeleri,
hukuk mahkemeleri, Cumhuriyet baflsavc›l›¤› ve icra daireleri ifllemleri ile portal ve
e-posta ifllemlerine ait içerikler üretilmifltir. ‹dari yarg›, ceza infaz
kurumu ifllemleK ‹ T A P
ri, doküman yönetim sistemi (DYS) ve e-imza uzaktan e¤itimleri Bakanl›kta görev
yapan uzman personel taraf›ndan üretilmifl olup, di¤er modüllerin uzaktan e¤itimleri de üretilerek hizmete sunulmufltur.
TELEV‹ZYON
Uzaktan e¤itimler, UYAP’›n iflletimde oldu¤u birimlerde görev yapan hakim,
Cumhuriyet savc›s› ve adalet personeline sisteme tan›mlanmalar› ile efl zamanl›
olarak atanmakta, kullan›c›lar›n rollerinde meydana gelen de¤iflikliklere paralel
‹ N TE¤itim
E R N E T faaliyetleri
olarak atanan e¤itimler de derhal güncellenmektedir. Uzaktan
“E¤itim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçeklefltirilmekte ve takip edilmektedir. Bu
sistemin genel özelliklerini afla¤›daki flekilde belirtmek mümkündür:
• Kullan›c›lar E¤itim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfas›ndan, ayr› bir
kullan›c› ad› ve flifresi yazmadan eriflebildikleri gibi http://UYAPegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp adresini kullanarak internet üzerinden kullan›c›
ad› ve flifresi yazarak da eriflebilmekte, bu eriflim sonucunda kendilerine
tahsis edilen “e-e¤itim portal›na” girebilmektedirler.
• Kullan›c›n›n e-e¤itim portal›nda e¤itim isimleri, bafllang›ç ve bitifl tarihleri,
kullan›c›n›n tamamlad›¤› dersler, henüz devam eden dersler, alaca¤› dersler,
s›navlar, derslerde kald›¤› süre, derslerdeki durumu yer alacak, say›sal olan
bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullan›c›lar, kendilerine ait alm›fl olduklar› e¤itimlerle ilgili detayl› durum bilgisi, girifl say›s›,
süresi gibi bilgileri görebilmektedirler.
• Kullan›c›lar, e¤itime her giriflinde e¤itimlere kald›¤› yerden devam edebilmektedirler. E¤itim Yönetim Sisteminde konular, hiyerarflik ve kullan›c›n›n
istedi¤i konuya her an ulaflmas›n› sa¤layacak yap›dad›r. Kullan›c›lar, e¤itim
boyunca dersler ile ilgili notlar alarak bu notlar› o anda veya daha sonra görebilmektedirler. Kullan›c›lar, e¤itimler ile ilgili sorumlu uzman veya dan›flmanlara mesaj veya e-posta arac›l›¤› ile soru sorabilmektedirler.
E¤itim Yönetim Sisteminde oluflturulan soru bankas›ndan istenen e¤itime ait ve
istenen soru say›s›na göre s›nav (ön test, son test, konu ve bölüm testi ve genel s›nav) haz›rlanarak kullan›c›lara s›nav yap›labilmektedir.
Tart›flma ve bilgi paylafl›m› amac›yla kullan›lmak üzere oturumlar (forum) oluflturulabilmektedir.
N N
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
66
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Uzaktan E¤itim ‹çeriklerinin Özellikleri
Uzaktan e¤itim kapsam›nda verilen e¤itimlerde;
• Kullan›c›lar e¤itimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istedi¤i anda geriye dönüfl yap›labilmektedirler.
• ‹çeriklerin tümü profesyonel olarak haz›rlanan sesli anlat›mdad›r.
• E¤itimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullan›c›lar e¤itimi sadece izleyebilece¤i gibi, uygulama da yapabilmektedirler.
• E¤itimler anlat›m ve uygulama bölümlerinden oluflmakta, anlat›m bölümlerinde, kullan›c›lara konuda geçen iflin UYAP ekranlar› üzerinde nas›l yap›ld›¤› efekt ve seslerle yönlendirilerek anlat›lmakta, uygulama bölümünde ise
anlat›lan ifl, efekt ve ses ile desteklenerek kullan›c›lara yapt›r›lmaktad›r.
Kullan›c›lar istedi¤inde e¤itim içinde anahtar kelime taramas› yapabilmekte,
aranan kelimelerin geçti¤i bafll›klar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulafl›labilmektedirler.
Anlat›m bölümünde geçen metinler, bölüm-bölüm veya tamam›yla yaz›c›dan
ç›kt› olarak al›nabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullan›c›lar›n iste¤ine göre
yard›mc› efektler (ses, not, iflaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendi¤inde tekrar eklenebilmektedir.
Uzaktan E¤itim Faaliyetleri
Kendisine atanan uzaktan e¤itimleri tamamlayan Hâkim, Cumhuriyet Savc›s› ve
Adalet Personeline E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› imzas›yla kat›l›m sertifikas› verilmifltir.
‹lk aflamada UYAP ekranlar›n›n kullan›lmas›na yönelik olarak bafllat›lan UYAP
Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi kapsam›nda Merkez ve Taflra Teflkilat›ndan gelen her
türlü e¤itim ve e¤itim sonras› ölçme ve de¤erlendirme faaliyetinin gerçeklefltirilmesi mümkün bulunmaktad›r.
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
67
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda Vatandafl
Bilgi Sisteminin genel özelliklerini ve kapsam›n›
aç›klamak.
UYAP kapsam›nda bulunan Vatandafl Bilgi Sistemi ile vatandafllar, internet arac›l›¤›yla T.C kimlik
numaralar›n› kullanarak UYAP kapsam›nda adli
ve idari yarg› birimlerinde görülmekte olan dava
dosyalar›n›n konusunu, suçun ad›n›, taraflar›n›,
duruflma tarihini, dosyan›n hangi aflamada oldu¤unu, karar›n kabul veya red, mahkûmiyet veya
beraat olup olmad›¤›n› ve dosyan›n Yarg›tay’dan
dönüp dönmedi¤i gibi belli bafll› safahat bilgilerini görebilmektedirler. UYAP Vatandafl Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalar›na temel dosya
bilgileri, taraflar, davan›n aflamas›, duruflma günleri ve icraya konu miktar gibi çeflitli bilgileri kapsamaktad›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda avukatlar›n
yapabilece¤i ifllemleri saptamak.
Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portal›) baroya ba¤l› avukatlar›n veya resmi kurum avukatlar›n›n
UYAP kapsam›nda iflletimde olan birimlerdeki
ifllemlerini adliyeye gitmeden UYAP üzerinden
yapabilmelerini sa¤lamak amac›yla kurulmufltur.
Avukatlar UYAP Avukat Portal üzerinden e-dava
aç›labilmenin yan› s›ra, dosya ve duruflma takibi
de yapabilmektedirler.
N
A M A Ç
3
N
A M A Ç
4
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda SMS Bilgi
Sisteminin genel özelliklerini ve kullan›lmas›n›
aç›klamak
Ulusal Yarg› A¤› Biliflim Sistemi’nin (UYAP) mobil aya¤›n› teflkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandafllar dava aç›lmas›,
icra takibi bafllat›lmas›, duruflma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlar›na gönderilen k›sa mesajlarla ö¤renebilmektedir. UYAP
SMS Bilgi Sistemi ile ilgili yarg› birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay
gerçekleflti¤inde e¤er dosyan›n taraf› olan kifli
SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesaj› ile
an›nda gerçekleflen olaydan haberdar edilmektedir. UYAP Bilgi Sisteminde de¤iflik içeriklerde
paketler bulunmakta olup, abone olunan paket
içeriklerine göre gönderilecek mesajlar de¤ifliklik göstermektedir.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi kullan›c› e¤itimlerinin
nas›l verildi¤ini belirlemek
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi kapsam›nda UYAP ekranlar›n›n kullan›lmas›na yönelik olarak uzaktan e¤itim içerikleri üretilmifltir. UYAP Uzaktan E¤itim
Bilgi Sistemi kapsam›nda ilk planda ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, Cumhuriyet baflsavc›l›¤› ve icra daireleri ifllemleri ile portal ve
e-posta ifllemlerine ait içerikler üretilmifltir. ‹dari yarg›, ceza infaz kurumu ifllemleri, doküman
yönetim sistemi (DYS) ve e-imza uzaktan e¤itimleri Bakanl›kta görev yapan uzman personel
taraf›ndan üretilmifl olup, di¤er modüllerin
uzaktan e¤itimleri de üretilerek hizmete sunulmufltur. Uzaktan E¤itim faaliyetleri “E¤itim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçeklefltirilmekte ve
takip edilmektedir.
68
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Vatandafl Bilgi Sistemi (Vatandafl Portal›) ile vatandafllar internet arac›l›¤›yla, T.C kimlik numaralar›n› kullanarak UYAP kapsam›nda afla¤›daki bilgilerden hangisine ulaflamazlar?
a. Dava Dosyalar›n›n Konusu
b. Suçun Ad›
c. Duruflma Tarihi
d. Dosyan›n Hangi Aflamada Oldu¤u
e. Gerekçeli Mahkeme Karar›
2. Avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sistemi’ne ilk girifli
afla¤›dakilerden hangisi ile gerçeklefltirirler?
a. Güvenli Elektronik ‹mza
b. TC Kimlik No
c. Adalet Bakanl›¤› Taraf›ndan Verilen fiifre
d. Barolar Birli¤i Taraf›ndan Verilen fiifre
e. Baro Sicil No
3. UYAP Avukat Portal›’nda E-davan›n aç›l›fl›n›n tamamlanmas› hangi ifllem sonras› gerçekleflir?
a. Taraf Bilgilerinin Girilmesi
b. Davan›n Aç›laca¤› Mahkemenin Seçimi
c. Dava Türü Seçimi
d. Harç Ödeme ‹flleminin Onay›
e. Bankaya Ba¤lanma
4. UYAP SMS Bilgi Sistemi hangi tarihte hizmete girmifltir?
a. 1 Nisan 2005
b. 1 Nisan 2006
c. 1 Nisan 2007
d. 1 Nisan 2008
e. 1 Nisan 2009
5. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile ilgili olarak afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Sistemin kapsam›na kiflisel bilgiler veya hukuken sorun oluflturacak veriler dâhil de¤ildir.
b. Gönderilen SMS’ler ayn› zamanda tebligat niteli¤indedir.
c. Bu sistem ile e-Devlet’ten m-Devlet’e geçilmesi
için önemli bir ad›m at›lm›flt›r.
d. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portallar› üzerinden ifllemlerini onaylad›klar› anda otomatik olarak ilgili kiflilere SMS
gönderilmektedir.
e. UYAP üzerinden 4 çeflit SMS ifllemi yap›labilmektedir.
6. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP üzerinden yap›labilen SMS ifllemlerinden biri de¤ildir?
a. Sorgu SMS
b. Bilgi SMS
c. Avukat SMS
d. UYAP SMS
e. Tebli¤ SMS
7. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP Mevzuat Bilgi Bankas›n›n faydalar›ndan biri de¤ildir?
a. Para, zaman ve emekten tasarruf sa¤lamas›
b. Mevzuat›n ve içtihatlar›n hâkim ve savc›lara ve
ilgili di¤er adli personele ulaflt›r›lmas› için bas›lan bültenlere, dergilere ve sair yay›nlara gerek
kalmamas›
c. Hâkim ve Cumhuriyet savc›lar›n›n mevzuat ve
içtihat ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›
d. Bir nebze de olsa davalar›n uzamas›
e. Dosyalar›n mevzuata ya da içtihatlara ulafl›lamamas› nedeniyle bozulmas›n› engellemesi
8. UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi yaz›l›m› web tabanl› olarak haz›rlanm›fl olup, tamamlanmas› çeflitli ana
aflamalarla gerçekleflmifltir. Afla¤›dakilerden hangisi bu
aflamalardan biri de¤ildir?
a. Senaryo Süreci
b. Üretim Süreci
c. Kontrol Süreci
d. Seslendirme Süreci
e. Tan›t›m Süreci
4. Ünite - Ulusal Yarg› A¤› Projesi Bilgi Sistemleri
69
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. Afla¤›dakilerden hangisi uzaktan e¤itim kapsam›nda
verilen e¤itimlerin özelliklerinden biridir?
a. Kullan›c›lar›n e¤itimde istedi¤i anda geriye dönüfl yapabilmesi
b. ‹çeriklerin tümünün profesyonel olarak haz›rlanan yaz›l› anlat›mda olmas›
c. Kullan›c›lar›n e¤itimi sadece izleyebilmesi, uygulama yapamamas›
d. E¤itimlerin sadece anlat›mdan ibaret olmas›
e. E¤itimlerin sadece uygulama bölümünden ibaret
olmas›
1. e
10. Afla¤›dakilerden hangisi UYAP Uzaktan E¤itim Bilgi Sistemi kapsam›nda, UYAP ekranlar›n›n kullan›lmas›na yönelik olarak uzaktan e¤itim içerikleri üretilmesinin nedenlerinden biri de¤ildir?
a. UYAP e¤itimlerinin yayg›nlaflt›r›lma çal›flmalar›
b. Kullan›c›lar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n zamana ba¤l›
kal›nmaks›z›n sürekli olarak karfl›lanmas›
c. Kullan›c›lar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n mekana ba¤l›
kal›nmaks›z›n sürekli olarak karfl›lanmas›
d. Kullan›c›lar›n uzaktan e¤itim taleplerinin oldukça fazla olmas›
e. E¤itim faaliyetleri nedeniyle yap›lan harcamalar›n önüne geçilmesi
7. d
2. a
3. d
4. d
5. b
6. e
8. e
9. a
10. d
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Vatandafl Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Avukat Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Avukat Bilgi Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP SMS Bilgi Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP SMS Bilgi Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP SMS Bilgi Sistemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “UYAP Mevzuat Bilgi Bankas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uzaktan E¤itim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uzaktan E¤itim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uzaktan E¤itim” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
70
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 1
Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portal›) baroya ba¤l› avukatlar›n veya resmi kurum avukatlar›n›n UYAP kapsam›nda iflletimde olan birimlerdeki ifllemlerini adliyeye
gitmeden UYAP üzerinden yapabilmelerini sa¤lamak
amac›yla kurulmufltur. Avukatlar UYAP Avukat Portal
üzerinden e-dava aç›labilmenin yan› s›ra, dosya ve duruflma takibi de yapabilmektedirler.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
Ankara Barosu Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem
Daire Baflkanl›¤› (2007), Ulusal Yarg› A¤› Projesi,
Ankara Barosu Yay›nlar›, Geniflletilmifl 6. Bas›m.
KÖKSAL, A., Türkiye’nin Biliflim Toplumuna Dönüflüm Uzgörüsünde Önemli Bir Ad›m: UYAP Ulusal Yarg› A¤› Projesi, Uluslararas› Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitab›, 9 Ocak 2008.
Noterlik Hukuku Araflt›rma Enstitüsü (2001), Elektronikteki Geliflmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku
Sempozyumu VII, Prestij Matbaac›l›k, Ankara.
O⁄LAKÇIO⁄LU, Onur (2008), Medeni Usul Hukuku
Yönünden Elektronik Adli ‹letiflim: UYAP Kapsam›nda Davalar›n Yürütülmesi, Güncel Yay›nevi, ‹zmir.
http://avukat.UYAP.gov.tr/login_kontrol.avukat
http://eski.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/uyap_e_dava.pdf
http://www.cigm.adalet.gov.tr
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSAL
%20YARGI%20A%D0I%20PROJES%DD%20%28
UYAP%29%20S%DDSTEM%20DE%D0ERLEND%DDRMES%DD&kimlik=755289984&url=makaleler/fgursul-bbayrakdar-1.htm
http://www.kamusm.gov.tr/tr/Ym/Nes/UYAP/index.jsp
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5083.html
http://www.pki.iam.metu.edu.tr/sunumlar.html
http://www.sms.uyap.gov.tr/nedir.html
http://www.sms.uyap.gov.tr/UYAPSMS.pdf
http://www.uyap.gov.tr/menu/tanitim.html
http://www.uyap.gov.tr/tanitim/asamalar.html
http://www.webturkiyeportal.com
S›ra Sizde 2
UYAP üzerinden 4 çeflit SMS ifllemi yap›labilmektedir.
Sorgu SMS, Taraf›n UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numaras› ve dosya numaras›n› yazarak anl›k sorgulama yapabilmesini sa¤lar. Bilgi SMS,
Kay›tl› abone olan taraf›n cep telefonuna dosyas› ile ilgili bilgi mesaj› gönderilmesini, Avukat SMS ise avukat›n vekili oldu¤u dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi
SMS’ten faydalanabilmesini sa¤lamaktad›r. Son olarak
UYAP SMS, UYAP ekran›ndan dosya taraflar›na SMS
gönderimi için kullan›lmaktad›r.
S›ra Sizde 3
UYAP Mevzuat ve ‹çtihat Program› mevzuata, içtihatlara ve di¤er bilgilere ulaflmada zaman ve mekân s›n›r›n›
ortadan kald›rm›flt›r. Ayr›ca dosyalar›n mevzuata ya da
içtihatlara ulafl›lamamas› nedeniyle bozulmas› ve bu nedenle davalar›n uzamas› bir nebze de olsa engellenmifltir. Hâkim ve savc›lar ile di¤er yarg› personeli bu bilgilere ulaflmak için harcayacaklar› zaman› ve eforlar›n›
baflka ifllere ay›rarak zamandan ve iflgücünden tasarruf
sa¤lamaktad›rlar. Di¤er yandan mevzuat›n ve içtihatlar›n hâkim ve savc›lara ve ilgili di¤er adli personele ulaflt›r›lmas› için bas›lan bültenlere, dergilere ve sair yay›nlara gerek kalmam›fl, bu ifllere ayr›lan para, zaman ve
emekten tasarruf sa¤lanm›flt›r.
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
5
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde evrak kay›t ifllemlerini aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde evrak düzeltme ve silme ifllemlerini uygulayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde giden evrak oluflturabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde ifl listesi haz›rlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Evrak
• Tarama
• Da¤›t›m
• Listeleme
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Genel ‹fllemler
• GELEN / G‹DEN EVRAK ‹fiLEMLER‹
• ‹fi L‹STES‹
Genel ‹fllemler
GELEN / G‹DEN EVRAK ‹fiLEMLER‹
Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evraklar›n taran›p sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluflturulan evraklar›n gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip ifllemlerinin
yap›ld›¤› modüldür.
“Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” modülü afla¤›da listesi verilen ekranlardan
oluflmaktad›r.
• Doküman Tarama Sistemi
• Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri
• K›ymetli Evrak Eflya Kay›t
• Evrak Arama ‹fllemleri
• Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri
• Evrak Zimmet ‹fllemleri
SIRA S‹ZDE
• Giden Evrak Oluflturma
• Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri
• Tarama Merkezi Evrak Kay›t
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri
• Dosyadan Evrak Silme Ekran›
S O R U
• Derdest Dosya ‹fllemleri
Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evraklar›n taran›p sisteme dahil edilmesi,
D ‹ K K A T sistem üzerinde oluflturulan evraklar›n gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip ifllemlerinin
yap›ld›¤› modüldür.
SIRA S‹ZDE
Modül: Bir yap›n›n içinde yer
alan ba¤›ms›z bölüm, parça.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
N N
Doküman Tarama Sistemi
Birime d›flar›dan ka¤›t üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili biriminAMAÇLARIMIZ
doküman tarama sistemi yard›m› ile taranarak elektronik ortama aktar›l›r. [Doküman Tarama Sistemi]
ekran›, taray›c› cihaz›n›n ayarlar›n›n ve tarama iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
Taray›c›: Bir AMAÇLARIMIZ
resmi,
doküman›, elyaz›s›n› veya bir
objeyi say›sal ortama
aktaran araçt›r.
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
74
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 5.1
Doküman Tarama
Sistemi
• [Doküman Tarama Sistemi] ekran› aç›ld›¤›nda sistemde kurulu birden fazla taray›c› var ise ekran›n üzerinde [Taray›c› Seçimi] ekran› sistem taraf›ndan aç›l›r,
liste dü¤mesi t›klanarak ilgili taray›c› seçilir ve “Tamam” dü¤mesi t›klan›r.
• Tarama ifllemi ile ilgili ayarlamalar› yapmak için “Taray›c› Ayarlar›” dü¤mesine t›klan›r ve [Taray›c› Ayarlar›] ekran› aç›l›r.
fiekil 5.2
Taray›c› Ayarlar›
• Sistemde kurulu olan taray›c› cihaz› çift tarafl› evrak tarama ifllemini yapabiliyorsa ve tarama ifllemi sonunda elektronik ortama aktaraca¤›m›z evrak
çift yüzlü bir evraksa “Çift Tarafl› Tarama Deste¤i” liste kutusundan “Evet”
seçene¤i seçilir.
• E¤er taranan evrak “Bofl Doküman›n Maksimum Büyüklü¤ü (KB)” alan›nda
bulunan listeden seçilen de¤erden daha küçük bir dosya boyutunda ise, sistem otomatik olarak bu evrak› bofl evrak olarak tan›mlayacakt›r.
• “Çözünürlük de¤eri” listesinden evrak›n tarama çözünürlük de¤eri seçilir. Çözünürlük de¤eri, tarama ifllemi s›ras›nda inch kareye düflen piksel say›s› olarak tan›mlanabilir (örnek: E¤er “Çözünürlük De¤eri” alan›nda 100 de¤eri seçilmiflse 1 inch kareye 100 (100 piksel tarama çözünürlü¤ü seçilmifl olur).
• “Twain Arayüzü Göster” alan›nda bulunan listeden “Evet” seçene¤i seçilir
ise tarama ifllemi yap›l›rken taray›c› cihaz›n›n kendi taray›c› ayarlar› kullan›larak tarama ifllemi yap›l›r. “Twain Arayüzü Göster” dü¤mesinden “Hay›r”
seçene¤inin iflaretlenmesi durumunda taray›c›ya ait arayüz tarama ifllemi s›ras›nda ekrana gelmeyecektir.
• “Kaydet” dü¤mesine t›klanarak yap›lan taray›c› ayarlar› kaydedilir.
• “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Taray›c› Ayarlar›] ekran›ndan ç›k›l›r.
75
5. Ünite - Genel ‹fllemler
[Doküman Tarama Sistemi] ekran›nda zorunlu alan olan “Doküman Ön Ad›”
metin alan›na dosya numaras›, çal›fl›lacak dosya seçilmifl ise sistem taraf›ndan getirilir. Bu metin alan›na dosya numaras› ya da baflka bir ön evrak ismi de girilebilir.
• Taranacak olan evrak›n niteli¤i birbirinden farkl› ise (dava dilekçesi, vekaletname gibi) bu evrak›n tarama ifllemi s›ras›nda ayr›lmas› istenir ise bu evrak aras›na bofl beyaz ka¤›t konulur ve “Doküman Ayrac› Olarak Bofl Sayfa
Kullan” opsiyon kutusu iflaretlenmifl olarak b›rak›l›r.
• “Doküman Ayrac› Olarak Bofl Sayfa Kullan” opsiyon kutusunda bulunan
iflaret kald›r›l›rsa taray›c›ya bir bütün halinde konulan evrak›n kaç sayfada
bir farkl› evrak olarak kaydedilece¤i bilgisi “Bir bütün doküman›n sayfa say›s›n› giriniz” alan›na girilir.
• Taranacak evrak tarama makinesine uygun flekilde yerlefltirilir ve “Tarama
Bafllat” dü¤mesi t›klan›r.
• Tarama ifllemi tamamland›ktan sonra “Kaydet” dü¤mesine t›klan›r ve taranan evrak›n kay›t ifllemi tamamlan›r.
• Taranan evrak daha önceden tan›mlanm›fl olan ve kiflinin bilgisayar›nda bulunan tarama alan› içinde, “Doküman Ön Ad›” alan›nda isimlendirilmifl olan
klasöre (dizine) kaydedilir.
Opsiyon: Latince bir terim
olup tercih, seçim anlam›na
gelmektedir.
Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri
[Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri] ekran›, birime gelen evrak›n kabulünün gerçeklefltirildi¤i ve evrak›n ilgili dosyalar›na kaydedildi¤i ekrand›r. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “‹lgili Evrak Listesi” ve “‹lgili Kifli Listesi” sekmelerinden
oluflur.
fiekil 5.3
Dosya Evrak Kay›t
‹fllemleri/Evrak
Bilgileri Sekmesi
• “Seçilen Dokümanlar” blo¤unda taranm›fl evrak kayd› yap›lacak ise “Doküman Seç” dü¤mesi t›klan›r ve [Doküman Seçme] ekran› aç›l›r.
76
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Taranmam›fl evrak kaydedilecek ise “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu
iflaretlenir.
• [Doküman Seç] ekran›nda ilgili doküman üzerine t›klanarak seçilir ve
“Doküman› Seç” dü¤mesine t›klan›r. Seçilen doküman önizleme alan›nda
görüntülenir.
• Sisteme dahil edece¤imiz evrak için tarama ifllemi gerçeklefltirilemiyorsa
(de¤erli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlenir. “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlendi¤inde zorunlu alan
olan “Evrak›n Yeri” metin alan› doldurulmal›d›r.
• “Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldi¤i Yer/Kifli” metin alan› zorunlu
bir alan olup evrak›n geldi¤i yerin veya kiflinin yaz›ld›¤› aland›r. Bilgi girifli
yap›l›r.
• Birime gelen evrak›n türü “Evrak Türü” liste dü¤mesi t›klanarak seçilir.
• “Evrak Tipi” liste dü¤mesi t›klanarak gelen evrak›n türü seçilir.
• “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekme dü¤mesi t›klanarak ilgili dosya bilgilerinin
girilmesi ifllemine geçilir.
• “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekmesi alan›nda “Dosya Bilgileri” blo¤unda zorunlu alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya ‹fllemi” liste dü¤melerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri” sekmesinde yap›lan seçimlere ba¤l› olarak sistem taraf›ndan getirilmektedir.
fiekil 5.4
Dosya Evrak Kay›t
‹fllemleri/Dosya
Bilgileri-Ek Listesi
Sekmesi
• Seçilen evrak›n hangi dosyaya eklenece¤i ise “Son Dosya” ya da “Farkl›
Dosya” dü¤meleri t›klanarak seçilir.
• “Son Dosya” dü¤mesi t›klan›r ise üzerinde ifllem yap›lmak üzere seçilmifl ve
ana ekran›n sa¤ üst köflesinde bulunan dosya numaras› “Dosya Bilgileri”
blo¤unda bulunan liste alan›na gelir. “Farkl› Dosya” dü¤mesi t›klan›r ise
[Dosya Arama] ekran› aç›l›r. Aç›lan ekranda sorgulama yap›l›p ilgili dosya
seçilir “Tamam” dü¤mesi t›klan›r.
• Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” blo¤undaki alana sistem taraf›ndan
getirilir. Seçilen dosya evrak›n kaydedilece¤i dosya olmal›d›r.
77
5. Ünite - Genel ‹fllemler
fiekil 5.5
Dosya Evrak Kay›t
‹fllemleri/Dosya
Bilgileri-Ek Listesi
• Dosyaya kayd› yap›lan evrak›n ekleri var ise “Ek Listesi” blo¤unda bulunan
“Ekle” ya da “Çoklu Ekle” dü¤meleri kullan›larak ek evrak seçilir.
fiekil 5.6
Dosya Evrak Kay›t
‹fllemleri/Ek Listesi
• “Ekle” dü¤mesi t›klanarak [Ek Tan›tma] ekran› aç›l›r.
• [Ek Tan›tma] ekran›nda “...” arama dü¤mesine t›klan›r, aç›lan ekranda ilgili
evrak seçilir ve [Ek Tan›tma] ekran›nda görüntülenir.
• “Listeye Ekle” dü¤mesi t›klanarak seçilen evrak›n [Dosya Evrak Kay›t] ekran›nda “Ek Listesi” alan›na geçmesi sa¤lan›r. “Listeye Ekle” dü¤mesi t›kland›¤›nda [Ek Tan›tma] ekran› sistem taraf›ndan kapat›lmaz, ifllemler tekrarlanarak evraka yeni ekler yap›labilir.
• Ek yap›lacak evrak seçildikten sonra “Tamam” dü¤mesi t›klan›r ise [Ek Tan›tma] ekran› sistem taraf›ndan kapat›l›r ve evraka yap›lan ekler “Ek Listesi”
alan›nda görülür.
78
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• “Kaydet” dü¤mesi t›klan›r, ilgili evrak ekleriyle beraber seçilen dosyaya kaydedilir ve ekranda kaydetme iflleminin tamamland›¤›n› gösterir uyar› ekran›
gelir. Evrak kaydetme ifllemi sonucunda evraka ba¤l› herhangi bir ifllem ad›m› söz konusu ise ilgili ekran sistem taraf›ndan otomatik olarak aç›l›r. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri] ekran›ndan ç›k›l›r.
K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t
[K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t] ekran› ilgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eflya
(muhafaza, depo vb. ifllemlerle) kay›t iflleminin gerçeklefltirildi¤i ekrand›r.
fiekil 5.7
K›ymetli Evrak/Eflya
Kay›t
Evsaf: Bir fleyin nas›l
oldu¤unu belirten, onu
baflka fleylerden ay›ran
özellikleri,
vas›flar›,nitelikleridir.
• [K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t] ekran›nda “Dosya Bilgileri” blo¤unda bulunan
bilgiler sistem taraf›ndan getirilir ve pasif olarak görüntülenir.
• Zorunlu alan olan “Taraf” liste dü¤mesi t›klanarak kayd› yap›lacak olan eflya ya da evrak›n taraflardan hangisine ait oldu¤u seçilir.
• “K›ymetli Evrak ve De¤erli Eflya Kayd›” blo¤unda zorunlu alan olan “Eflyan›n Evsaf›”, “Takdir Edilen K›ymet”, “Nerede Sakland›¤›”, “Eflyan›n Cinsi” ve
“Ne Suretle Al›nd›¤›” bilgileri girilir.
• “Eflya Ekle” dü¤mesi t›klanarak bilgileri girilen kay›t “K›ymetli Evrak Ve De¤erli Eflya Listesi” liste alan›nda görüntülenir.
• Girilen bilgilerde güncelleme yap›lmak istenir ise liste alan›ndan ilgili kay›t
üzerine t›klanarak seçilir, bilgileri güncellendikten sonra “Güncelle” dü¤mesi t›klan›r ve liste alan›ndaki bilgiler güncellenir.
• “Kaydet” dü¤mesi t›klanarak kaydetme ifllemi tamamlan›r. Kaydetme iflleminden sonra aktif hale gelen “Makbuz Haz›rla” dü¤mesi t›klanarak ilgili evrak görüntülenir, yaz›c›dan ç›kt›s› al›n›r. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t] ekran›ndan ç›k›l›r.
Evrak Arama ‹fllemleri
[Evrak Arama ‹fllemleri] ekran› birime gelen ya da dosya içerisine girmifl olan evrak›n sorguland›¤›, detaylar›n›n listelendi¤i ve görüntülendi¤i ekrand›r.
79
5. Ünite - Genel ‹fllemler
fiekil 5.8
Evrak Arama
‹fllemleri
[Evrak Arama ‹fllemleri] ekran›nda bulunan metin alanlar› ve liste dü¤melerinin
her biri yap›lacak olan sorgulama için ayr› ayr› birer kriterdir. Bu alanlardan herhangi birine bilgi girifli yap›larak sorgulama ifllemi yap›l›r.
• Elde bulunan bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra “Sorgula” dü¤mesine
t›klan›r ve girilen kriterlere uygun evrak›n bulundu¤u dosyalar “Dosya Evrak Listesi” alan›nda listelenir.
• ‹ncelenmek istenen evrak üzerine çift t›klanarak görüntülenir.
• Evrak›n hangi birime gönderilmek üzere haz›rland›¤› görülmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir kez t›klan›r ve evrak seçilir, “Da¤›t›m Listesi” dü¤mesi
t›klanarak evraka ait da¤›t›m listesi görüntülenir.
• Evraka ait ilgili evrak listesi görüntülenmek istenir ise ilgili evrak üzerine bir
kez t›klan›r ve evrak seçilir, “‹lgili Evrak Listesi” dü¤mesi t›klanarak evraka
ait ilgili evrak listesi görüntülenir. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Evrak Arama
‹fllemleri] ekran›ndan ç›k›l›r.
Evrak Arama ‹fllemleri ekran›nda sorgulama ifllemi nas›l yap›l›r?
SIRA S‹ZDE
Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri
1
D Ü fitaraf›ndan
ÜNEL‹M
[Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri] ekran› sistem üzerinde kullan›c›
oluflturulan evrak›n onaylanmas› için “Onaya Sunma” iflleminin gerçeklefltirildi¤i, görünS O yap›lmas›n›
R U
tülendi¤i, ek evrak›n listelendi¤i ve tüm evrak üzerinde de¤ifliklik
sa¤layan ekrand›r.
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
80
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 5.9
Evrak› Onaya
Sunma ‹fllemleri
• “Sorgu Kriterleri” blo¤u “Dosya No” ve “‹lgili Tarih Aral›¤›” metin alanlar› ile
“Haz›rlayan” ve “Evrak›n Durumu” sorgu kriterlerinden oluflmaktad›r.
• Dosya baz›nda evrak aramas› yap›l›p onaya sunma ifllemi gerçeklefltirilecek
ise “Dosya No” metin alan›na bilgi girifli “...” arama dü¤mesi t›klanarak aç›lan [Dosya Arama] ekran›nda ilgili dosya seçilir.
fiekil5.10
Dosya Arama
• [Dosya Arama] ekran›nda zorunlu alan olan “Dosya No” metin alan›na ilgili
dosya numaras› yaz›l›r, “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r.
• ‹lgili dosya sistem taraf›ndan getirilir Liste alan›ndan dosya üzerine t›klanarak seçilir ve “Tamam” dü¤mesi t›klan›r.
• Seçilen dosya [Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri] ekran›nda “Dosya No” metin
alan›na sistem taraf›ndan getirilir.
81
5. Ünite - Genel ‹fllemler
• Onaya sunulacak olan evrak, üzerinde çal›fl›lacak dosya ekran›n sa¤ üst köflesinde belirlenmifl dosyaya ait bir evrak ise, “Aktif Dosya” dü¤mesi t›klan›r
ve bu dosya numaras› “Dosya No” metin alan›na sistem taraf›ndan getirilir.
• “Haz›rlayan” liste dü¤mesi t›klanarak evrak› haz›rlayan kullan›c› seçilir.
• “‹lgili Tarih Aral›¤›” ve “Evrak›n Durumu” alanlar›na da ilgili bilgiler girilebilir.
• Bilgiler ilgili kriter alanlar›na girildikten sonra “Evrak Listesini Getir” dü¤mesi t›klan›r, sistem girilen kriterlere uygun evrak listesini liste alan›na getirir.
• ‹lgili evrak liste alan›ndan üzerine t›klanarak seçilir.
• “Giden Evrak Bilgileri” blo¤unda yer alan “Dosya No” ve “Evrak Tipi” alanlar› seçilen evraka göre sistem taraf›ndan otomatik olarak görüntülenir.
• Seçilen evrakla ilgili ek evraka ulafl›lmak istenirse “Ek Listesi” dü¤mesine
t›klan›r ve [Evrak Ek Listesi] ekran› aç›l›r. Seçilen evrakla iliflkili evrak bilgilerine ulafl›lmak istenirse “‹lgili Evrak” dü¤mesine t›klan›r ve [‹lgili Evrak Listesi] ekran› aç›l›r.
fiekil 5.11
‹lgili Evrak Listesi
• Seçilen evraka ait da¤›t›m listesi görüntülenmek istenirse “Da¤›t›m Listesi”
dü¤mesine t›klan›r ve [Da¤›t›m Listesi] ekran›na geçilir. [Da¤›t›m Listesi]
ekran›nda evrak›n da¤›t›m yerleri görüntülenir. Ekranda bilgi de¤iflikli¤i
yap›lamaz.
fiekil 5.12
Da¤›t›m Listesi
82
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Seçilen evrakla ilgili kifli bilgilerine ulafl›lmak istenirse “Evraka Konu Olan
Kifliler” dü¤mesine t›klan›r.
• Evrak› onaya sunmadan önce evrak üzerinde de¤ifliklik yap›lmak istenirse “Belge Göster/Düzenle” dü¤mesine t›klan›r ve [Doküman Editörü] ekran› aç›l›r.
• Aç›lan [Doküman Editörü] ekran›nda belge görüntülenir, istenilen de¤ifliklikler yap›l›p kaydedilir ve “X” t›klanarak ekran kapat›l›r.
• Evrak› onaya sunmadan önce evrak görülmek istenir ise “Evrak› Göster”
dü¤mesine t›klan›r ve sadece evrak›n görüntülendi¤i ancak üzerinde de¤ifliklik yap›lamayaca¤› [Evrak Görüntüleme] ekran› aç›l›r. Aç›lan [Evrak Görüntüleme] ekran›nda herhangi bir de¤ifliklik yap›lamaz, istenir ise yaz›c›dan
ç›kt›s› al›nabilir.
• Görüntülenen evrak›n ç›kt›s› al›nmak istenir ise “Yazd›r” dü¤mesi t›klan›r.
“Kapat” dü¤mesi t›klanarak ekran kapat›l›r.
• “Evrak› Onaya Sun” dü¤mesi t›klanarak seçilen evrak onaya sunulur ve evrak›n onaya sunuldu¤una dair uyar› ekran›n› sistem ekrana getirir.
• “Tamam” dü¤mesi t›klanarak ekran kapat›l›r. Evrak›n onaya sunum ifllemi
tamamlanm›fl olur. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri] ekran›ndan ç›k›l›r.
Evrak Zimmet ‹fllemleri
Zimmet: Kurum ve
kurulufllarda çal›flanlara
veya para iflleri ile u¤raflan
görevliye imza karfl›l›¤›
teslim edilen para veya
eflya. anlam›ndad›r. Burada
ise evrak›n ilgili kiflinin
üstünde olmas›n›ifade
etmektedir.
[Evrak Zimmet ‹fllemleri] ekran›, birimlere gelen veya giden evrakla ilgili zimmet
ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r. Evraklarla ilgili yeni zimmet ifllemlerinin yap›lmas›,
daha önceden yap›lm›fl olan zimmetlerin sorgu arac›l›¤›yla bulunmas› ve oluflturulan zimmetlerin silinmesi ifllemlerini kapsamaktad›r.
• Evrakla ilgili yeni zimmet oluflturmak için “Yeni Zimmet” dü¤mesine t›klan›r ve [Zimmet Girifl] ekran› aç›l›r.
• [Zimmet Girifl] ekran›nda “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, “Teslim Tarihi” alanlar› sistem taraf›ndan otomatik olarak getirilir.
• “Teslim Alan Kifli” ve “Teslim Alan Kurum” zorunlu alanlar›na bilgi girifli yap›l›r.
• Zimmetlenen evrakla ilgili aç›klama bilgileri “Aç›klama” alan›na girilir.
• Zimmetlenecek evrak› seçmek için “Evrak Seç” dü¤mesine t›klan›r ve [Zimmet ‹çin Evrak Arama] ekran› aç›l›r.
• [Zimmet ‹çin Evrak Arama] ekran›nda “Birim Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”, “Dosya No”, “Geldi¤i/Gönderildi¤i Yer”, “Geldi¤i Yer Say›s›”, “Geldi¤i
Yer Tarih”, “Konusu”, “Aç›klama” metin alanlar› bulunmaktad›r.
• [Zimmet için Evrak Arama] ekran›nda zimmetlenecek olan evrak› seçmek
için; “Birim Evrak No”, “Birim Evrak Tarihi”, “Dosya No”, “Geldi¤i/Gönderildi¤i Yer”, “Geldi¤i Yer Say›s›”, “Geldi¤i Yer Tarih” alanlar›na uygun bilgi
girifli yap›ld›ktan sonra “Sorgula” dü¤mesine t›klan›r ve sorgulama ifllemi
gerçeklefltirilir.
• Sorgulama ifllemi sonras›nda metin alanlar›na girilen kriterlere uygun kay›tlar liste alan›nda listelenir.
• Zimmetlenecek olan evrak üzerine t›klanarak seçilir ve “Seç” dü¤mesine t›klan›r. “Kapat” dü¤mesine t›klanarak [Zimmet Girifl] ekran›na geri dönülür.
• Seçilmifl olan evrakla ilgili bilgiler [Zimmet Girifl] ekran›ndaki liste alan›nda
görüntülenir.
• E¤er birden fazla evrak zimmetlenecekse bu ifllem tekrarlan›r. Zimmetlenecek olan evrak› görmek için ilgili evrak seçilerek “Evrak› Göster” dü¤mesine t›klan›r.
83
5. Ünite - Genel ‹fllemler
• Daha önceden seçilen evrak listeden ç›kar›lmak istenildi¤inde ilgili evrak
listeden seçilerek “Listeden Ç›kar” dü¤mesine t›klan›r.
• “Kaydet” dü¤mesine t›klanarak yeni zimmet oluflturma ifllemi tamamlan›r ve
[Evrak Zimmet ‹fllemleri] ekran›na geri dönülür.
• Oluflturdu¤umuz zimmetle ilgili bilgiler [Evrak Zimmet ‹fllemleri] ekran›ndaki “Zimmetler Tablosu” liste alan›nda görüntülenir.
• Daha önceden oluflturulan zimmetle ilgili detay bilgiler görüntülenmek istenildi¤inde ilgili zimmet kayd› seçilerek “Zimmeti Aç” dü¤mesine t›klan›r.
• Daha önceden oluflturulan zimmet bilgileri silinmek istenildi¤inde ilgili zimmet kayd› seçilerek “Zimmeti Sil” dü¤mesine t›klan›r.
• Önceden oluflturulmufl olan zimmet bilgilerine ulafl›lmak istenilirse, [Evrak
Zimmet ‹fllemleri] ekran›nda bulunan “Zimmet Tarihi”, “Giden Evrak”, “Kifli”, “Kurum” alanlar›na bilgi girifli yap›ld›ktan sonra “Sorgula” dü¤mesine
t›klan›r ve sorgulama sonucu ekranda listelenir. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak
[Evrak Zimmet ‹fllemleri] ekran›ndan ç›k›l›r.
Evrak zimmet ifllemleri ekran›n›n temel fonksiyonlar› nelerdir?
SIRA S‹ZDE
2
Giden Evrak Oluflturma
D Ü fi Ü N E Lgönderme
‹M
[Giden Evrak Oluflturma] ekran› sistem üzerinde oluflturulan evrak›n
iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Ekran “Dosya Tipi” opsiyon kutular›ndan ve “Giden Evrak Bilgileri” blo¤undan oluflmaktad›r.
S O R U
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
fiekil 5.13
Giden EvrakD ‹ K K A T
Oluflturma
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
• [Giden Evrak Oluflturma] ekran›nda “Muhabere Dosyas›” ve “Özel Dosya”
opsiyon kutular›ndan uygun olan seçilir.
• Seçilen opsiyon “Muhabere Dosyas›” ise “Dosyay› Getir” dü¤mesine t›klan›r
ve “Dosya No” metin alan›na bilgi sistem taraf›ndan otomatik getirilir.
84
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 5.14
Giden Evrak
Oluflturma - fiablon
• “Giden Evrak Bilgileri” blo¤unda “fiablon” zorunlu liste dü¤mesi t›klanarak
ilgili seçim yap›l›r.
• “Onay Listesi Düzenle” dü¤mesine t›klanarak evrak› onaylayacak kullan›c›lar seçilir.
• [‹fl Ad›m› Tan›mlama] ekran›nda haz›rlanan evrak› onaylayacak kullan›c›lar›n seçimi ifllemi yap›l›rken liste alan›ndan ilgili kullan›c›n›n ismi üzerine fare ile sa¤ t›klan›r ve ekranda “Ekle” yaz›s› ç›kar.
• “Ekle” t›kland›¤› zaman ilgili kullan›c› “Onaylayacaklar” liste alan›na geçer.
Evrak› onaylayacak tüm kullan›c›lar için ayn› ifllem tekrarlan›r. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [‹fl Ad›m› Tan›mlama] ekran›ndan ç›k›l›r.
• “Da¤›t›m Listesi Haz›rla” dü¤mesi t›klanarak haz›rlanan evrak›n gidece¤i birim seçilir.
fiekil 5.15
Da¤›t›m Listesi
• [Da¤›t›m Listesi] ekran›nda zorunlu alan olan “Seçilecek Yer Türü” liste dü¤mesi t›klanarak ilgili seçim yap›l›r ve “‹lgili Yeri Seç” dü¤mesi t›klan›r.
• [Birim / D›fl Kurum Seçme Ekran›] haz›rlanan evrak›n gönderilece¤i birimin
ya da d›fl kurumun sistem içersinde sorgulan›p seçilebildi¤i ekrand›r.
• “Arama Türü” blo¤unda bulunan “Birim” ya da “D›fl Kurum” opsiyon kutular›ndan uygun olan seçilir.
• “‹li” ve “‹lçesi” zorunlu liste dü¤meleri t›klanarak ilgili seçim yap›l›r.
• “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r, girilen kriterlere uygun birim ya da d›fl kurumlar
tabloda listelenir.
• ‹lgili birim ya da d›fl kurum üzerine t›klanarak seçilir ve “Ekle” dü¤mesi t›klan›r, seçilen birim ya da d›fl kurum liste alan›na geçer. “Tamam” dü¤mesi
85
5. Ünite - Genel ‹fllemler
t›klan›r. [Birim / D›fl Kurum Seçme] ekran› sistem taraf›ndan kapat›l›r ve seçilen birim ya da d›fl kurum [Da¤›t›m Listesi] ekran›nda listelenir.
• “Tamam” dü¤mesi t›klanarak [Da¤›t›m Listesi] ekran›ndan ç›k›l›r.
fiekil 5.16
Giden Evrak
Oluflturma Ekran›
• [Giden Evrak Oluflturma] ekran›nda “Kaydet” dü¤mesi t›klanarak evrak haz›rlan›r.
• Haz›rlanan evrak› görüntülemek için “Belge Düzenle” dü¤mesi t›klan›r ve
aç›lan doküman editöründe de¤ifliklik yap›lmak isteniyor ise de¤ifliklikler
yap›l›r ve kaydedilir. Yaz›c›dan ç›kt›s› al›n›r.
• “Evrak› Onaya Sun” dü¤mesi t›klanarak haz›rlanan evrak ilgili kullan›c›lara
onaya sunulur. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Giden Evrak Oluflturma] ekran›ndan ç›k›l›r.
Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri
[Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri] ekran›, ilgili birimin düzenli olarak evrak da¤›t›m› yapt›¤›
birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yarat›lan evrak›n gönderilmesi
amac›yla kullan›lan ekrand›r.
Yeni da¤›t›m plan› oluflturma, daha önceden oluflturulmufl olan da¤›t›m planlar›n› sorgulama yöntemleri arac›l›¤›yla bulma ve oluflturulmufl olan da¤›t›m planlar›n› silme ifllemlerini kapsamaktad›r.
fiekil 5.17
Da¤›t›m Plan›
‹fllemleri
86
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Yeni bir da¤›t›m plan› haz›rlamak için “Yeni Plan” dü¤mesine t›klan›r ve
[Da¤›t›m Plan› Girifl] ekran› aç›l›r.
fiekil 5.18
Da¤›t›m Plan› Girifl
• [Da¤›t›m Plan› Girifl] ekran›nda “Da¤›t›m Plan› Ad›” alan›na bilgi girifli yap›l›r.
• Da¤›t›m plan›n›n “Bafllama” ve “Bitifl” tarihleri ilgili alanlara girilir.
• “Birim” alan›na, ba¤l› oldu¤umuz birim ad› otomatik olarak sistem taraf›ndan getirilir. ‹lgili birimlere sürekli ayn› dosyayla ilgili da¤›t›m yap›lacaksa
“Dosya No” metin alan›nda bulunan “...” dü¤mesine bas›l›r ve [Dosya Arama] ekran› aç›l›r.
• [Dosya Arama] ekran›nda “Dosya No” zorunlu metin alan›na dosyan›n numaras› yaz›l›r. “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r. Sistem içinde sorgulanan dosya
listelenir. Üzerine fare ile t›klanarak seçilir ve “Tamam” dü¤mesine t›klanarak ekrandan ç›k›l›r.
• [Da¤›t›m Plan› Girifl] ekran›nda “Yeni” dü¤mesine t›klanarak [Yeni Da¤›t›m
Yeri] ekran›na geçilir.
• “Yer Tipi” alan›na liste dü¤mesinden uygun olan seçenek seçilir.
• Da¤›t›m yap›lan “Yer Tipi” alan› “Birim” olarak seçilmiflse “Yer” alan›nda bulunan “...” dü¤mesiyle Adalet Bakanl›¤›nda bulunan birimlerin seçildi¤i [Birim D›fl Kurum Seçme] ekran› aç›l›r.
• [Birim D›fl Kurum Seçme] ekran›nda “‹l” ve ‹lçe” zorunlu alanlar›na uygun
bilgi girilir. “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r. Girilen kritere uygun olan bilgiler
listelenir.
• Listedeki birimlerden uygun olan›n›n üzerine fare ile iki kere t›klan›r ya da
“Ekle” dü¤mesine t›klan›r. Da¤›t›m birden fazla birime yap›lacaksa bu ifllem
tekrarlan›r.
• “Tamam” dü¤mesine t›klanarak birim seçme ifllemi tamamlan›r ve [Da¤›t›m
Plan› Girifl] ekran›na geri dönülür.
• [Da¤›t›m Plan› Girifl] ekran›nda seçilmifl olan birimler listelenir. “Tamam”
dü¤mesine t›klanarak [Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri] ekran›na geri dönülür ve yeni da¤›t›m plan› haz›rlama ifllemi tamamlan›r.
87
5. Ünite - Genel ‹fllemler
fiekil 5.19
Da¤›t›m Plan›
‹fllemleri
• [Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri] ekran›nda bulunan “Da¤›t›m Plan› Ad›”, “Bafllama
Tarihi”, “Bitifl Tarihi”, “Birim”, “Dosya No” ve “Durum” alanlar›na bilgi girifli
yap›l›r.
• “Sorgula” dü¤mesine t›klan›r ve sorgulama ifllemi tamamlan›r.
• Daha önceden oluflturulmufl olan da¤›t›m planlar› listeden kald›r›lmak istenildi¤inde silinmek istenen da¤›t›m plan› üzerine bir kere t›klanarak seçildikten sonra “Plan› Sil” dü¤mesine bas›l›r.
SIRA
S‹ZDEAç” dü¤me• Önceden oluflturulmufl olan da¤›t›m plan›n› görmek için
“Plan›
si t›klan›r ve [Da¤›t›m Plan› Girifl] ekran›nda plan pasif olarak görüntülenir.
• “Tamam” dü¤mesi t›klanarak ekran kapat›l›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• Yeni plan oluflturma, var olan plan› görüntüleme, silme gibi ifllemler yap›ld›ktan sonra “Kapat” dü¤mesi t›klanarak [Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri] ekran›nS O R U
dan ç›k›l›r.
Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri ekran›, ilgili birimin düzenli olarak evrak da¤›t›m›
D ‹ K K A Tyapt›¤› birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yarat›lan evraklar›n gönderilmesi amac›yla
kullan›lan ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
N N
Tarama Merkezi Evrak Kay›t
Kuruma d›flar›dan k⤛t üzerinde gelen tüm bilgiler ilgili birimin
tarama merkezi
AMAÇLARIMIZ
taraf›ndan taranarak elektronik ortama aktar›l›r.
• “Tarama Merkezi Evrak Kay›t” modülüne t›klanarak [Tarama Merkezi Evrak
K ‹ T A P
Kay›t] ekran› aç›l›r.
• Bu ekran taranan evrak›n sisteme dahil edildi¤i ve ilgili birimlere da¤›t›m›n›n yap›ld›¤› ekrand›r. “Evrak Bilgileri”, “Da¤›t›m Listesi” ve “Ek Listesi”
TELEV‹ZYON
bloklar›ndan oluflmaktad›r.
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
88
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 5.20
Tarama Merkezi
Evrak Kay›t
• E¤er evrak taranmam›flsa “Taranmam›fl Evrak” onay kutusu iflaretlenir.
E¤er doküman taranm›fl ise “Doküman› Seç” dü¤mesine t›klan›r.
• Taranm›fl ve bilgisayara kaydedilmifl evrak “Doküman Seçme” ekran› kullan›larak seçilir.
• “Doküman Seç” dü¤mesi t›klanarak [Tarama Merkezi Evrak Kay›t] ekran›na
geri dönülür. Seçilen evrak önizleme alan›nda görüntülenir.
• Sisteme dahil edilecek olan evrak için tarama ifllemi gerçeklefltirilemiyorsa (de¤erli evrak, eski bir kitap vb) “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlenir.
• E¤er “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlenirse “Evrak Bilgileri” blo¤unda yer alan “Evrak›n Yeri” alan› doldurulmal›d›r.
fiekil 5.21
Tarama Merkezi
Evrak Kay›t
• Sisteme dahil edilecek evrak ilgili ek evraklar varsa “Ek listesi” blo¤unda yer
alan “Ekle” dü¤mesine t›klan›r. [Ek Tan›tma] ekran› aç›l›r.
• Aç›lan [Ek Tan›tma] ekran›nda “...” arama dü¤mesine t›klan›r ve [Dosya Sorgulama] ekran› aç›l›r.
89
5. Ünite - Genel ‹fllemler
• “Dosya No” metin alan›na hangi dosya ek yap›lacaksa o dosyan›n numaras› yaz›l›r. “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r.
• Dosya üzerine t›klanarak iflaretlenir ve “Tamam” dü¤mesi” t›klanarak [Dosya Arama] ekran›ndan ç›k›l›r.
• [Ek Tan›tma] ekran›nda, “Ek Türü” alan› doldurulmas› zorunlu olan aland›r. [Ek
Tan›tma] ekran›nda ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” dü¤mesi t›klan›r.
Dosyaya eklenecek olan baflka ek evrak varsa ayn› ifllem tekrarlan›r. “Tamam”
dü¤mesine t›klanarak [Tarama Merkezi Evrak Kay›t] ekran›na geri dönülür.
• Ek listesine eklenen bir doküman listeden kald›r›lmak istenirse, kald›r›lmak
istenen doküman listeden seçilerek “Kald›r” dü¤mesine t›klan›r.
• Eklenen dokümanla ilgili kaydedilen bilgiler de¤ifltirilmek istenilirse ilgili
doküman seçilerek “Düzenle” dü¤mesine t›klan›r.
• Tarama merkezinden taranarak elektronik ortama aktar›lan evrak›n gidece¤i birimi seçmek için “Da¤›t›m Listesi” blo¤unda yer alan “Birim Ekle” dü¤mesine t›klan›r.
• E¤er evrak›n ba¤l› olunan üst birimlere da¤›t›m› yap›lacaksa “Ba¤l› Olunan
Üst Birimden Onay” kutusu iflaretlenir ve “Birim Ekle” dü¤mesine t›klan›r ve
[Birim Arama/Seçme] ekran› aç›l›r.
• [Birim Arama/Seçme] ekran›nda listelenen ilgili birimin üzerine fare ile bir
kez t›klanarak seçilir ve “Ekle” dü¤mesine bas›l›r.
• Seçilen birim “Seçilen Birimler” tablosunda görüntülenir.
• “Tamam” dü¤mesine t›klanarak [Tarama Merkezi Evrak Kay›t] ekran›na geri
dönülür. “Kaydet” dü¤mesi ile kay›t ifllemi tamamlan›r. “Kapat” dü¤mesine
t›klanarak [Tarama Merkezi Evrak Kay›t] ekran› kapat›l›r.
Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri
[Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri] ekran›, birime gelen evrak›n kabulünün ve evraklarla ilgili düzenlemelerin yap›ld›¤› ekrand›r.
• “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekmelerinden oluflur.
fiekil 5.22
Dosya Evrak
Düzeltme ‹fllemleri
90
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Dosyaya kayd› yap›lan evrak›n ekleri var ise “Ek Listesi” blo¤unda bulunan
“Ekle” ya da “Çoklu Ekle” dü¤meleri kullan›larak ek evrak sisteme kaydedilmek üzere seçilir ya da düzenlenebilir. “Ekle” dü¤mesi t›klanarak [Ek Tan›tma] ekran› aç›l›r.
• Aç›lan [Ek Tan›tma] ekran›nda “...” arama dü¤mesine t›klan›r ve [Dosya Sorgulama] ekran› aç›l›r.
• “Dosya No” metin alan›na hangi dosya ek yap›lacaksa o dosyan›n numaras› yaz›l›r. “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r.
• Dosya üzerine t›klanarak iflaretlenir ve “Tamam” dü¤mesi” t›klanarak [Dosya Arama] ekran›ndan ç›k›l›r.
• [Ek Tan›tma] ekran›nda, “Ek Türü” alan› doldurulmas› zorunlu olan aland›r.
[Ek Tan›tma] ekran›nda ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” dü¤mesi t›klan›r. Dosyaya eklenecek olan baflka ek evrak varsa ayn› ifllem tekrarlan›r.
• “Tamam” dü¤mesine t›klanarak [Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri] ekran›na
geri dönülür.
• [Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri] ekran›nda “Kaydet” dü¤mesine bas›ld›¤›nda evrak düzeltme ifllemi tamamlan›r.
Dosyadan Evrak Silme Ekran›
[Evrak Silme] ekran› kullan›c› taraf›ndan sistem içinde oluflturulmufl hatal› evrak›
silmek için kullan›lan ekrand›r.
fiekil 5.23
Dosya Evrak Silme
Ekran›
• [Dosya Evrak Silme] ekran›nda “Dosya Bilgileri” blo¤unda önce kaydedilmifl
bilgiler sistem taraf›ndan pasif olarak görüntülenir.
• “Dosya Evrak Listesi” alan›nda sisteme kaydedilmifl evrak listelenir.
• Silinmesi gereken evrak üzerine fare ile bir kez t›klanarak “Evrak Sil” dü¤mesine t›klan›r.
• E¤er dosyan›n geçirdi¤i aflamalar görüntülenmek istenirse “Safahat Göster” dü¤mesi t›klanarak dosyan›n o zamana kadar geçirdi¤i tüm aflamalar görüntülenir.
• “Dosya Bilgileri” blo¤unda önce kaydedilmifl bilgiler sistem taraf›ndan pasif
olarak görüntülenir.
• “Taraf Bilgileri” blo¤unda taraflar sistem taraf›ndan görüntülenir.
91
5. Ünite - Genel ‹fllemler
• “Vekil Bilgileri” blo¤unda taraf vekilleri sistem taraf›ndan görüntülenir.
• “Sorgulama Kriterleri” blo¤unda “Bafllang›ç Tarihi” ve “Bitifl Tarihi” metin
alanlar›na uygun tarihler girilir.
• “Ara” dü¤mesine bas›ld›¤›nda “Safahat Listesi” alan›nda dosya üzerinde yap›lan ifllemler listelenir. “Kapat” dü¤mesine t›klanarak [Dosya Evrak Silme]
ekran›na geri dönülür.
• “Ayr›nt›l› Göster” dü¤mesine bas›ld›¤›nda, “Ayr›nt›l› Dosya Bilgileri” blo¤undaki bilgiler sistem taraf›ndan otomatik olarak görüntülenir.
• “Dosya Bilgileri” blo¤unda önce kaydedilmifl bilgiler sistem taraf›ndan pasif olarak görüntülenir. “Dosya Evrak Listesi” alan›nda kay›tl› olan evrak listelenir.
• “Dosya Taraf Listesi” blo¤unda dosyaya ait taraflar görüntülenir.
• “Harç/Masraf Bilgileri” dü¤mesi t›klanarak dosya için yap›lm›fl tüm harç
masraf ifllemleri listelenir.
• [Tahsilat Reddiyat Ayr›nt› Paneli] ekran› aç›l›r.
• “Toplam Masraf”, “Toplam Harç”, Toplam Sarf Miktar›” ve “Yarg›lama Giderleri” miktarlar› görüntülenir.
• “Ayr›nt› Bilgileri” dü¤mesine bas›ld›¤›nda [Reddiyat ‹fllemleri] ekran› aç›l›r.
[Reddiyat ‹fllemleri]; dosyan›n aç›lmas›ndan sonra taraftan al›nan paralar›n kullan›lmas› s›ras›nda para ç›k›fl› ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirildi¤i ekrand›r.
• “Kapat” dü¤mesine t›klanarak [Tahsilat Reddiyat Ayr›nt› Paneli] ekran›na geri dönülür. “Kapat” dü¤mesine bas›ld›¤›nda [Ayr›nt›l› Dosya Bilgileri] ekran›na dönülür.
• [Ayr›nt›l› Dosya Bilgileri] ekran›nda “Kapat” dü¤mesine t›klanarak [Dosya Evrak
Silme] ekran›na geri dönülür. “Kapat” dü¤mesine t›klanarak ekrandan ç›k›l›r.
Derdest Dosya ‹fllemleri
[Derdest Dosya ‹fllemleri] ekran›, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden bulunan evrak›n kabulünün gerçeklefltirildi¤i ve evraklar›n ilgili dosyalar›na
kaydedildi¤i ekrand›r. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “‹lgili Evrak
Listesi” ve “‹lgili Kifli Listesi” sekmelerinden oluflur.
Derdest: Farsça kökenli bir
kelimedir. Güncel sözlükte
‘yakalama, ele geçirme’
anlam›nda; hukuk
sözlü¤ünde ise ‘görülmekte
olan (dava)’ yani bitmemifl,
sona erdirilmemifl dava
anlam›ndad›r.
fiekil 5.24
Derdest Dosya ‹fllemleriEvrak Bilgileri Sekmesi
92
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• “Seçilen Dokümanlar” blo¤unda taranm›fl evrak kayd› yap›lacak ise “Doküman Seç” dü¤mesi t›klan›r ve [Doküman Seçme] ekran› aç›l›r.
• Taranmam›fl evrak kaydedilecek ise “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu
t›klan›r.
• [Doküman Seç] ekran›nda ilgili doküman üzerine t›klanarak seçilir ve
“Doküman› Seç” dü¤mesine t›klan›r. Seçilen doküman önizleme alan›nda
görüntülenir.
• Sisteme dahil edece¤imiz evrak için tarama ifllemi gerçeklefltirilemiyorsa
(de¤erli evrak, eski bir kitap vb.) “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlenir. “Taranmam›fl Evrak” opsiyon kutusu iflaretlendi¤inde zorunlu alan
olan “Evrak›n Yeri” metin alan› doldurulmal›d›r.
• “Evrak Bilgileri” sekmesinde yer alan “Geldi¤i Yer/Kifli” metin alan› zorunlu bir
alan olup evrak›n geldi¤i yerin veya kiflinin yaz›ld›¤› aland›r. Bilgi girifli yap›l›r.
• Birime gelen evrak›n türü “Evrak Türü” liste dü¤mesi t›klanarak seçilir.
• “Evrak Tipi” liste dü¤mesi t›klanarak gelen evrak›n türü seçilir.
• “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekme dü¤mesi t›klanarak ilgili dosya bilgilerinin
girilmesi ifllemine geçilir.
• “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekmesi alan›nda “Dosya Bilgileri” blo¤unda zorunlu alan olan “Dosya Türü” ve “Dosya ‹fllemi” liste dü¤melerindeki bilgiler “Evrak Bilgileri” sekmesinde yap›lan seçimlere ba¤l› olarak sistem taraf›ndan getirilmektedir.
• Evrak›n hangi dosyaya kaydedilece¤i ise “Son Dosya” ya da “Farkl› Dosya”
dü¤meleri t›klanarak seçilir.
• “Son Dosya” dü¤mesi t›klan›r ise üzerinde ifllem yap›lmak üzere seçilmifl ve
ana ekran›n sa¤ üst köflesinde bulunan dosya numaras› “Dosya Bilgileri”
blo¤unda bulunan liste alan›na gelir.
• “Farkl› Dosya” dü¤mesi t›klan›r ise [Dosya Arama] ekran› aç›l›r.
• “Dosya No” metin alan›na dosyan›n numaras› yaz›l›r. “Sorgula” dü¤mesi
t›klan›r.
• Dosya üzerine t›klanarak iflaretlenir ve “Tamam” dü¤mesi” t›klanarak [Dosya Arama] ekran›ndan ç›k›l›r.
• Seçilen dosya bilgisi “Dosya Bilgileri” blo¤undaki alana sistem taraf›ndan
getirilir. Seçilen dosya, evrak›n kaydedilece¤i dosya olmal›d›r.
• Dosyaya kayd› yap›lan evrak›n ekleri var ise “Ek Listesi” blo¤unda bulunan
“Ekle” ya da “Çoklu Ekle” dü¤meleri kullan›larak ek evraklar sisteme kaydedilmek üzere seçilir. “Ekle” dü¤mesi t›klanarak [Ek Tan›tma] ekran› aç›l›r.
• [Ek Tan›tma] ekran›nda “...” arama dü¤mesine t›klan›r ve [Dosya Sorgulama]
ekran› aç›l›r.
• “Dosya No” metin alan›na hangi dosya ek yap›lacaksa o dosyan›n numaras› yaz›l›r. “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r.
• Dosya üzerine t›klanarak iflaretlenir ve “Tamam” dü¤mesi” t›klanarak [Dosya Arama] ekran›nda ç›k›l›r.
• [Ek Tan›tma] ekran›nda, “Ek Türü” alan› doldurulmas› zorunlu olan aland›r.
[Ek Tan›tma] ekran›nda ilgili alanlar doldurularak “Listeye Ekle” dü¤mesi t›klan›r. Dosyaya eklenecek olan baflka ek evrak varsa ayn› ifllem tekrarlan›r.
• “Tamam” dü¤mesine t›klanarak [Derdest Dosya ‹fllemleri] ekran›na geri dönülür.
• [Derdest Dosya ‹fllemleri] ekran›nda “Kaydet” dü¤mesi t›klanarak ifllem tamamlan›r. “Kapat” dü¤mesi t›klanarak ekrandan ç›k›l›r.
93
5. Ünite - Genel ‹fllemler
Derdest dosya ifllemleri ekran›nda hangi ifllemler yap›labilir?
‹fi L‹STES‹
SIRA S‹ZDE
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kullan›c›n›n yetkisi dâhilinde gerçeklefltirmesi gereken ifllerin, dosya ya da evrak
baz›nda listelendi¤i ekrand›r.
S O ve
R U dosyalar› “‹fl
Kifli kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak
Listesi” ekran›nda çeflitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir.
AMAÇLARIMIZ
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
fiekil 5.25
‹fl Listesi
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
Listeleme Kriterleri
“Listele” dü¤mesine t›klan›r ve kullan›c›n›n yetkisi dahilinde kendisine gelen tüm
evrak ve dosyalar listelenir.
• “Listele” opsiyon dü¤mesi t›klanarak hangi güne ait evrak ya da dosya listelenmek isteniyorsa seçilir. Sistem, seçilen opsiyona göre otomatik olarak listeleme yapar.
• [‹fl Listesi] ekran›nda
“Sorguya Devam Et” dü¤mesine t›klanarak sorgulama yap›lan kriterlere göre ifl listesinde görüntülenmeyen evrak ya da dosyalar›n da listelenmesi sa¤lan›r.
• “Ayr›nt›l› Sorgula” dü¤mesi t›klanarak kullan›c›ya gelen tüm evrak ve dosyalar seçilen sorgulama kriterine göre listelenir.
• “Ayr›nt›l› Sorgula” dü¤mesine t›kland›¤›nda, [‹fl Listesi Sorgulama] ekran› aç›l›r.
• [‹fl Listesi Sorgulama] ekran›nda “‹flin Ad›”, “Dosya No”, “Bafllatan Kifli”,
“Bafllatan Birim”, “Geldi¤i Zaman” ve “Gönderen Birim” gibi listeleme kriterlerine göre yap›lan sorgulama sonuçlar› ifl listesinde görüntülenir.
• “Rol De¤ifltir” dü¤mesi t›klanarak, kullan›c›n›n ba¤l› oldu¤u alt sistemde birden fazla rolü varsa sistemden tamamen ç›kmadan (tekrar kullan›c› kimli¤i
ve parolas›n› girmeden) sadece aç›k olan ekranlar› kapatarak di¤er rolüne
kolayca ba¤lanmas› sa¤lan›r.
• “Rol De¤ifltir” dü¤mesi t›klan›nca sistem uyar› mesaj› verir.
• “Rol De¤ifltir” dü¤mesi t›klan›nca aç›lan uyar› mesaj›nda “Hay›r” dü¤mesi
t›klan›rsa sistem hiçbir ifllem yapmaz, ayn› rolle çal›flmaya devam edilir.
94
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Aç›lan uyar› mesaj›nda “Evet” dü¤mesi t›klan›rsa; sistem aç›k olan tüm pencereleri kapat›r ve yetki seçimi ekran›na geri döner.
• [Yetki Seçimi] ekran›nda çal›fl›lmak istenen yetkinin üzerine t›klan›r. “Tamam”
dü¤mesine bas›larak seçilen yetkiye ait olan menü ve ekranlar›n aç›lmas› sa¤lan›r.
‹fl Listesinin Kullan›m›
Kullan›c› portala ba¤lan›p, kullan›c› kimli¤i ve parolas›n› girdikten ve rolünü seçtikten (tek rolü varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karfl›s›na ç›kan ilk ekran [‹fl
Listesi] ekran›d›r.
• “Listele” dü¤mesine t›klanarak, gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir.
• Tabloda listelenen evrak ya da dosyan›n üzerine bir kez t›klan›r ve
“Bafllat” dü¤mesine bas›larak evrak ya da dosya ile ilgili ifllemler yap›lmaya
bafllan›r.
• [‹fl Listesi] ekran›nda sistem d›fl›ndan, di¤er alt sistemlerden veya di¤er kullan›c›lardan gelen her türlü ifl listelenir (“Onay Evraklar›”, “Talimat Dosyalar›”, “‹stek Üzerine Dosya Gönderme”, “Karar ‹fllemleri” v.b.).
• [‹fl Listesi] ekran›nda birimden ç›kan, di¤er alt sistemlere gidecek veya di¤er
kullan›c›lara gidecek her türlü ifl de listelenir.
• Tabloda listelenen evrak ya da dosyan›n üzerine bir kez t›klan›r ve “Bafllat”
dü¤mesine bas›larak evrak ya da dosya ile ilgili ifllemler yap›lmaya bafllan›r.
Evrak ya da dosya tamamen kapat›l›ncaya kadar ilgili ifl kullan›c›n›n ifl listesinden düflmez. Ancak geçici evrak (Onay evrak› v.b.) ifllemleri tamamland›ktan sonra ifl listesinden düfler.
SIRA S‹ZDE
4
‹fl Listesi ekran›nda
yap›labilecek ifllemler nelerdir?
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
5. Ünite - Genel ‹fllemler
95
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
N
A M A Ç
3
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde evrak kay›t ifllemlerini aç›klamak.
“Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” modülü alt›nda
yer alan çeflitli ekranlarda, Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evrak›n taran›p sisteme dahil edilmesi,
sistem üzerinde oluflturulan evraklar›n gönderilmesi ve bu evrakla ilgili takip ve düzeltme ifllemleri gibi birçok ifllem yap›lmaktad›r. Bu modül alt›nda yer alan ekranlardan biri olan “Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri” ekran›, birime gelen
evrak›n kabulünün gerçeklefltirildi¤i ve evraklar›n ilgili dosyalar›na kaydedildi¤i ekrand›r. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “‹lgili
Evrak Listesi” ve “‹lgili Kifli Listesi” sekmelerinden oluflan bu ekrandan evrak kay›t ifllemleri
yap›lmaktad›r.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde evrak düzeltme ve silme ifllemlerini uygulamak.
“Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” modülü alt›nda
yer alan çeflitli ekranlarda, Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evrak›n taran›p sisteme dahil edilmesi,
sistem üzerinde oluflturulan evraklar›n gönderilmesi ve bu evrakla ilgili takip ve düzeltme ifllemleri gibi birçok ifllem yap›lmaktad›r. Bu modül
alt›nda yer alan ekranlardan olan “Dosya Evrak
Düzeltme ‹fllemleri” ve “Dosyadan Evrak Silme”
ekranlar›ndan, birime gelen evrak›n kabulünün
ve evrakla ilgili düzenlemelerin yap›labilece¤i
gibi kullan›c› taraf›ndan sistem içinde oluflturulmufl hatal› evraklar›n silinmesi mümkündür.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde giden evrak oluflturmak.
“Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” modülü alt›nda
yer alan çeflitli ekranlarda, Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evrak›n taran›p sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluflturulan evraklar›n
gönderilmesi ve bu evrakla ilgili takip ve düzeltme ifllemleri gibi birçok ifllem yap›lmaktad›r. Bu modül alt›nda yer alan ekranlardan olan
“Giden Evrak Oluflturma” ekran› sistem üzerinde oluflturulan evrak›n gönderme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Ekran “Dosya Tipi” opsiyon
kutular›ndan ve “Giden Evrak Bilgileri” blo¤undan oluflmaktad›r.
N
A M A Ç
4
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde ifl listesi haz›rlamak.
‹fl listesi ekran›, kullan›c›n›n yetkisi dâhilinde gerçeklefltirmesi gereken ifllerin, dosya ya da evrak
baz›nda listelendi¤i ekrand›r. Kifli kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak ve
dosyalar› “‹fl Listesi” ekran›nda çeflitli sorgulama
kriterlerine göre listeleyebilir.‹fl listesi ekran›, kullan›c›n›n portala ba¤lan›p, kullan›c› kimli¤i ve
parolas›n› girdikten ve rolünü seçtikten (tek rolü
varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karfl›s›na
ç›kan ilk ekran›d›r. Bu ekrandan, gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir ve bunlarla ilgili ifllemler yap›labilir.
96
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Kuruma ka¤›t üzerinde gelen evraklar›n taran›p sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluflturulan evrak›n gönderilmesi ve bu evrakla ilgili takip ifllemlerinin yap›ld›¤› modülün ad› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Doküman Tarama Sistemi
b. Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri
c. Evrak Arama ‹fllemleri
d. Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri
e. Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri
2. Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri modülü alt›nda afla¤›daki ekranlardan hangisi yer almaz?
a. Derdest Dosya ‹fllemleri
b. Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri
c. Tarama Merkezi Evrak Kay›t
d. Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri
e. Doküman Yönetim Sistemi
3. Afla¤›dakilerden hangisi birime gelen evrak›n kabulünün ve evrak›n ilgili dosyalar›na kaydedildi¤i ekranda yer alan sekmelerden biri de¤ildir?
a. ‹lgili Kifli Listesi
b. Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri
c. ‹lgili Evrak Listesi
d. Evrak Bilgileri
e. Dosya Bilgileri-Ek Listesi
4. ‹lgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eflya muhafaza, depo vb. ifllemlerle kay›t iflleminin gerçeklefltirildi¤i ekran afla¤›dakilerden hangisidir?
a. K›ymetli Evrak Eflya Kay›t
b. Evrak Arama ‹fllemleri
c. Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri
d. Evrak Zimmet ‹fllemleri
e. Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri
5. Birime gelen ya da dosya içerisine girmifl olan evraklar›n sorguland›¤›, detaylar›n›n listelendi¤i ve görüntülendi¤i ekran afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dosyadan Evrak Silme Ekran›
b. Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri
c. Evrak Arama ‹fllemleri
d. Evrak› Onaya Sunma ‹fllemleri
e. Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri
6. Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri ekran› ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. ‹lgili birimin düzenli olarak evrak da¤›t›m› yapt›¤› birimlere, bir plan çerçevesinde sistem üzerinde yarat›lan evraklar›n gönderilmesi amac›yla
kullan›lan ekrand›r.
b. Bu ekrandan yeni da¤›t›m plan› oluflturma ifllemi yap›labilir.
c. Bu ekrandan daha önceden oluflturulmufl olan
da¤›t›m planlar›n›n sorgulamas› yap›labilir.
d. Bu ekrandan oluflturulmufl olan da¤›t›m planlar›n› silme ifllemi yap›labilir.
e. Bu ekrandan evrak onaylama ifllemleri yap›labilir.
7. I. Dosya Bilgileri-Ek Listesi
II. ‹lgili Evrak Listesi
III. ‹lgili Kifli Listesi
Yukar›dakilerden hangileri Derdest Dosya ‹fllemleri ekran›nda bulunan sekmelerdendir?
a. Yaln›z I
b. I ve II
c. Yaln›z II
d. II ve III
e. I, II ve III
8. “Ekle” ya da “Çoklu Ekle” dü¤meleri “Dosya Evrak
Düzeltme ‹fllemleri” ekran›nda hangi sekmede yer al›r?
a. Dosyadan Evrak Silme
b. Dosya Bilgileri-Ek Listesi
c. Evrak Arama ‹fllemleri
d. ‹lgili Evrak
e. Evrak Bilgileri
9. ‹fl Listesi Ekran› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Kullan›c›n›n yetkisi dâhilinde gerçeklefltirmesi
gereken ifllerin, dosya ya da evrak baz›nda listelendi¤i ekrand›r.
b. Kifli kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan
tüm evrak ve dosyalar› “‹fl Listesi” ekran›nda çeflitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir.
c. Kullan›c› portala ba¤lan›p, kullan›c› kimli¤i ve
parolas›n› girdikten ve rolünü seçtikten (tek rolü varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karfl›s›na ç›kan ilk ekran [‹fl Listesi] ekran›d›r.
d. “Listele” dü¤mesine t›klan›r ve kullan›c›n›n yetkisi dahilinde kendisine gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir.
e. Evrak ya da dosya tamamen kapat›lmadan ilgili
ifl, kullan›c›n›n ifl listesinden düflebilir.
10. Afla¤›daki ekranlar›n hangisinden, kifli kendisine
gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak ve dosyalar› çeflitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir?
a. ‹fl Listesinden
b. Dosya Bilgileri Listesinden
c. Evrak Arama ‹fllemlerinden
d. ‹lgili Evrak Listesinden
e. Evrak Bilgileri Listesinden
5. Ünite - Genel ‹fllemler
97
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d
2. e
3. b
4. a
5. c
6. e
7. e
8. b
9. e
10. a
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Gelen/Giden Evrak ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dosya Evrak Kay›t ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “K›ymetli Evrak/Eflya Kay›t”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Evrak Arama ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Da¤›t›m Plan› ‹fllemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Derdest Dosya ‹fllemleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dosya Evrak Düzeltme ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Listesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹fl Listesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
“Evrak Arama ‹fllemleri” ekran› birime gelen ya da dosya içerisine girmifl olan evrak›n sorguland›¤›, detaylar›n›n listelendi¤i ve görüntülendi¤i ekrand›r. “Evrak Arama ‹fllemleri” ekran›nda bulunan metin alanlar› ve liste
dü¤melerinin her biri yap›lacak olan sorgulama için ayr› ayr› birer kriterdir. Bu alanlardan herhangi birine bilgi girifli yap›larak sorgulama ifllemi yap›l›r.
S›ra Sizde 2
“Evrak Zimmet ‹fllemleri” ekran›, birimlere gelen veya
giden evraklarla ilgili zimmet ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r. Evraklarla ilgili yeni zimmet ifllemlerinin yap›lmas›, daha önceden yap›lm›fl olan zimmetlerin sorgu
arac›l›¤›yla bulunmas› ve oluflturulan zimmetlerin silinmesi ifllemlerini kapsamaktad›r.
S›ra Sizde 3
“Derdest Dosya ‹fllemleri” ekran›, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden bulunan evrak›n kabulünün ve evrak›n ilgili dosyalar›na kaydedildi¤i ekrand›r. “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”, “‹lgili Evrak Listesi” ve “‹lgili Kifli Listesi” sekmelerinden
oluflur.
S›ra Sizde 4
‹fl Listesi, kullan›c›n›n yetkisi dâhilinde gerçeklefltirmesi gereken ifllerin, dosya ya da evrak baz›nda listelendi¤i ekrand›r. Kifli kendisine gelen ve kendisinden gidecek olan tüm evrak ve dosyalar› “‹fl Listesi” ekran›nda
çeflitli sorgulama kriterlerine göre listeleyebilir. “Listele”
dü¤mesine t›klan›r ve kullan›c›n›n yetkisi dahilinde kendisine gelen tüm evrak ve dosyalar listelenir. Kullan›c›
portala ba¤lan›p, kullan›c› kimli¤i ve parolas›n› girdikten ve rolünü seçtikten (tek rolü varsa rol seçimine gerek olmaz) sonra karfl›s›na ç›kan ilk ekran “‹fl Listesi”
ekran›d›r. Bu ekranda evrak ya da dosya tamamen kapat›l›ncaya kadar ilgili ifl kullan›c›n›n ifl listesinden düflmez. Ancak geçici evrak (Onay evrak› v.b.) ifllemleri tamamland›ktan sonra ifl listesinden düfler.
Yararlan›lan Kaynaklar
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Haz›rl›k Soruflturma ‹fllemleri
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› S›k Kullan›lan ‹fllemler El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri Kullan›c› K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp/Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri E¤itimi
6
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ifllemlerini aç›klayabilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemini oluflturan
modülleri sistematize edilebilecek;
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemini oluflturan
modüllerden biri olan Soruflturma ‹fllemleri Modülünde yer alan alt modülleri
ve ekranlar› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
Baflsavc›l›k ‹fllemleri
Soruflturma
Sorgulama
‹fade Alma
Müzekkere
•
•
•
•
•
Talimat
Tebligat
Tutuklama
Bilirkifli
Otopsi
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›
‹fllemleri-I
• CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I
‹fiLEMLER‹
• SORUfiTURMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
‹fllemleri-I
CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I ‹fiLEMLER‹
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› (CBS), ana hatlar›yla, kendisine intikal eden flikayet ve ihbarlar›n soruflturulmas›, yürütülen cezai veya hukuki tahkikat›n sonucunda bir suç
unsurunun bulunmas› halinde ilgili Mahkemeye kamu ad›na dava aç›lmas›, Mahkeme’nin verdi¤i nihai karar›n incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleflen
karar sonucunda infaz›n yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, afla¤›da listelenen hallerde soruflturma bafllatabilmektedir:
• Müflteki veya vekilinin Savc›l›¤a baflvurarak flikayette bulunmas›,
• Özel ve tüzel kifliliklerin Savc›l›¤a ihbarda bulunmas›,
• Kolluk kuvvetleri taraf›ndan suçüstü yakalanan san›klar›n Savc›l›¤a getirilmesi.
Bunlar›n d›fl›nda, Savc› resen de soruflturma bafllatabilmektedir.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, soruflturma süreci boyunca vakay› ayd›nlatmak için
ifade almakta, bilirkifliye baflvurmakta, arama yapt›rma, tedbir koyma ve benzeri
faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa san›¤›n tutuklanmas›n› talep etmektedir. Savc›,
çal›flmalar›n› tamamlayarak soruflturmay› bir kararla sonuçland›rmaktad›r. Savc›, takipsizlik karar› vererek dosyay› kapatabilece¤i gibi iddianame veya davaname haz›rlayarak ceza ve hukuk mahkemelerine dava açabilmektedir. Savc›, mahkemenin
verdi¤i nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleflmifl kararlar için de yaz›l› emir
veya iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir.
Dava sonras› mahkemeden gelen ilamlar, CBS taraf›ndan cezaevine, kolluk
kuvvetine ve ilgili kamu kurum ve kurulufllar›na gönderilmektedir.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, cezaevinden gelen flartla tahliye, vasi, hükümlü izin
ve nakil taleplerini ilgili Mahkeme’ye veya Adalet Bakanl›¤›’na göndermekte, bu
birimlerden Savc›l›¤a gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, bu görevler d›fl›nda, Savc›l›k kanal›yla gerçeklefltirilen
bütün yaz›flmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanl›¤› teflkilat› dâhilinde ve
teflkilat ile di¤er tüzel kiflilikler aras›nda muhabereyi sa¤lamaktad›r.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, adli yarg› çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetlemektedir.
‹nfaz: Yarg›lama sonucu
verilen cezan›n
uygulanmas›d›r.
100
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 6.1
Merkez
Di¤er Alt
sistemlerle
‹liflkiler
Hukuk
Mahkemeleri
Adalet Soruflturma/Kovuflturma Ceza
Mahkemeleri
Bakanl›¤› ‹ste¤ine Cevap
Yaz›s›
Tereke Soruflturma Hakim,Savc›,Avukat
Dosyas›
Soruflturma
ve Noterlerin
Vasi Tayini Talebi Soruflturma/Kovuflturma iste¤i
‹nfaz Kay›tlar›
Tutuklu Hükümlü
Nakil Yaz›flmas›
Yakalama
Cezaevi Disiplin
Kurulu Karar›
Vasi Karar›
Tutuklama Karar›
Tutuklama Talebi
Arama Karar›
Mekan Arama Talebi ‹nfaz Karar›
Tedbir Karar›
Tedbir Talebi
Nihai Karar
Temyiz Talebi
Yakalama Karar›
Soruflturma Dosyas› fiartl› Sal›verme Karar›
(‹ddaname, Delilller
Nihai Kararlar Mulhakat Adliyesi
Bilirkifli Raporu vb.)
Ceza Mahkemesi
fiartl› Sal›verme Talebi
Temyiz Talebi
Taflra CBS
Rapor Rapor
Talebi
Adli T›p
(Kurum Bflk,
Grup Bflk,
fiube Müdürü
CBS
Adli Sicil Kayd›
Talebi
Talimatlar( ‹fade etme, Bilirkifli, Arama Karar› vs.)
Soruflturma Dosyas›
Tutuklama ve Tahliye
‹lam
‹hbar(Tutanak, Ceza Erteleme
Tebligatlar
Delil,‹fade vs.)
Kararlar›
Muddetname
Bilgi Talebi
Adres Araflt›rma
Duruflmaya Ça¤r›
Sonucu
Ceza Bildirim Yaz›flmalar›
Yakalama
Mekan Arama
Yakalama
‹hbar
Fifli
‹zin Talebi
Yaz›flmalar
Talimat(Tutuklama,Arama Sonucu
Nakil Talebi
Adli Sicil Kayd› Yaz›flma Disiplin Kurulu Kararlar› Disiplin cezas›na ‹tiraz
‹fade Alma,El Koyma vs.)
Cevab› fiartla Tahliye Talebi
Vasi
Hükümlü ‹zin Talebi
Di¤er Kamu
Hükümlü Nakil Talebi
Kolluk Kuvvetleri
Adli Sicil Kurum ve
(Emniyet-Jandarma)
Kurulufllar,Kifliler Say›m Sonuçlar›
Ba¤l› Cezaevleri
Disiplin Cezas›na
‹tiraz Yaz›s›
Vasi
Muhabere: Haberleflme,
yaz›flma ve teknik iletiflim
gibi anlamlar›na karfl›l›k
olarak kullan›lmaktad›r.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
1
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemi afla¤›da listesi verilmifl modüller ve bu modüllere ba¤l› alt modül ve ekranlardan oluflmufltur:
• Soruflturma ‹fllemleri Modülü
• Tevzi Modülü
• Kararlar Modülü
• Muhabere Modülü
• Emanet ‹fllemleri Modülü
• Yasa Yollar› ve Esas ‹fllemleri Modülü
• ‹lamat ‹fllemleri Modülü
Cumhuriyet SIRA
Baflsavc›l›¤›
S‹ZDE hangi faaliyetleri yerine getirir?
SORUfiTURMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
fi Ü N E L ‹ M
CumhuriyetD ÜBaflsavc›l›klar›’nda
tüm soruflturma ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür.
S O RAlt
U
Sorgulama
Modülü
Tüm soruflturma ifllemlerine iliflkin sorgulama ekranlar›n› içeren alt modüldür.
“Sorgulama” alt modülü alt›nda yer alan ekranlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
D‹KKAT
Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama
N N
S‹ZDE Genel Sorgulama ekran›, Adli Sistemde kay›tl› olan dosyay›
SoruflturmaSIRA
‹fllemleri
bulmak, dosyadaki bilgileri görüntülemek için kullan›lan sorgu ekran›d›r.
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
101
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.2
Soruflturma
‹fllemleri Genel
Sorgulama
Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama ekran›; ilgili savc›s›na tevzi edilmifl soruflturma dosyas› için dosya bilgilerinin ilgili soruflturma savc›s› ve eriflim hakk› belirlenmifl kâtip taraf›ndan görüntülenmesi için kullan›lan sorgu ekran›d›r.
Dosya Ayr›nt› Gösterme
Dosya Ayr›nt› Gösterme ekran›nda istenilen dosya ile ilgili tüm bilgiler görüntülenebilir. Bu ekrandan görüntülenen dosya içinde bulunan tüm evrak, kararlar ve safahat bilgilerine geçifl yap›labilir.
fiekil 6.3
Dosya Ayr›nt›
Gösterme
Dosyalara Kâtiplerin Eriflim Haklar›n› Belirleme
Dosyalara Kâtiplerin Eriflim Haklar›n› Belirleme ekran› ile görevli Soruflturma Savc›s› taraf›ndan kendisine tevzi edilmifl dosyaya ilgili zab›t kâtibi için eriflim yetkisi
tan›mlan›r.
102
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kâtiplere ‹fl Atama
Kâtiplere ‹fl Atama ekran› ile dosyalara eriflim hakk› olan katiplere ifl atama ifllemi
yap›l›r.
Dava Zaman Afl›m› Tarihi Kaydet
Dava zaman afl›m› tarihinin girilip kaydedildi¤i ekrand›r.
Tecilli ‹lam Sorgulama
San›k hakk›nda daha önceden baflka davalardan dolay› verilmifl tecilli ilam(lar)
olup olmad›¤›n›n sorgulanmas›, e¤er varsa bu ilamlar›n görüntülenmesi iflleminin
yap›ld›¤› ekrand›r.
Savc› Dosya Görüldüsü ‹fl Cetveli
Savc› Dosya Görüldüsü ‹fl Cetveli ekran› ile Soruflturma Savc›s› ile görüldü ifllemini yapacak olan Baflsavc› veya Baflsavc› Vekili efllemesi yap›l›r.
Nihai Karar ‹nceleme Sonucu Kayd›
Adli yarg› çevresindeki sulh ceza ve icra ceza mahkemeleri ile mülhakat ceza mahkemelerinde verilen nihai kararlara iliflkin savc› taraf›ndan yap›lan incelemenin sonucunun kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.4
Nihai Karar
‹nceleme Sonucu
Kayd› Ekran›
Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rlama Ekran›
Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rlama ekran› belirlenen tarih aral›¤›nda “Derdest Evrak›n Y›llara Göre Beyan›”, “Evrak›n Cumhuriyet Savc›lar›na Göre Beyan›”, “Ç›kan Evrak›n
Y›llara Göre Beyan›”, “Savc› Atanmam›fl Dosyalar›n Beyan›” konular›nda rapor
al›nmas›n› sa¤lar.
‹ddianame ve Karar Kartonlar›
‹ddianame ve Karar Kartonlar› ekran› ile “Gelen Evrak”, “Giden Evrak” ve “Hepsi”
seçenekleriyle evrak ve dosya kriterlerine göre sorgulama yap›l›r.
103
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.5
Evrak Arama
‹fllemleri
Günlük Haz›rl›k Defteri Sorgulama
Günlük Haz›rl›k Defteri Sorgulama ekran› ile Haz›rl›k Numaras› alan dosyalar›n y›l
bazl› olarak verilen “‹lk Dosya S›ra No” ve “Son Dosya S›ra No” aral›¤›nda sorgulamas› yap›l›r.
fiekil 6.6
Günlük Haz›rl›k
Defteri Sorgulama
Dönemlik ‹fl Cetveli
Dönemlik ‹fl Cetveli Haz›rlama ekran› ile savc› üzerine tevzi edilmifl olan kapal› ya
da aç›k tüm dosya bilgilerine ulafl›l›r.
Esas Defteri Haz›rlama Ekran›
Günlük Esas Defteri Sorgulama ekran› ile esas numaras› alan evrak›n y›l bazl› olarak
verilen “‹lk Esas S›ra No” ve “Son Esas S›ra No” aral›¤›nda sorgulamas› yap›l›r.
104
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 6.7
Esas Defteri
Haz›rlama Ekran›
Kullan›lmam›fl Haz›rl›k/Esas Numaralar›
Kullan›lmam›fl Haz›rl›k ve Esas numaralar›n› sorgulama ve raporlama ekran›d›r.
fiekil 6.8
Kullan›lmam›fl
Haz›rl›k/Esas
Numaralar›
Soruflturma Dosyas› ‹ptal Etme
Soruflturma dosyas›n› iptal etmek amac› ile kullan›lan ekrand›r. Bu ifllem, içerisinde kay›tl› evrak olmayan dosyalar için geçerlidir.
fiekil 6.9
Soruflturma Dosyas›
‹ptal Etme
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
2
SIRA
S‹ZDE alt›nda hangi ekranlar yer al›r?
Sorgulama alt
modülü
Soruflturma Açma Alt Modülü
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Müflteki veya vekilleri taraf›ndan savc›l›¤a yap›lan müracaatlar›n kaydedilerek haz›rl›k soruflturmas›n›n bafllat›lmas›na iliflkin faaliyetleri kapsamaktad›r. “Soruflturma
S O R U alt›nda yer alan ekranlar afla¤›da aç›klanm›flt›r;
Açma” alt modülü
Yeni Haz›rl›k
Açma
D ‹ K KDosyas›
AT
Savc›l›¤a intikal eden flikayetler için savc›l›k yeni haz›rl›k kayd› açma ifllemlerini
kapsamaktad›r. [Yeni Haz›rl›k Dosya Açma] ekran› ihbar evrak›n›n taranarak sisteSIRA S‹ZDE
me kat›lmas› ile aç›l›r. Tarama ifllemi tarama merkezi taraf›ndan yap›ld›¤›nda ifl ak›-
N N
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
105
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fl›nda gitmesi gereken birimin ifl listesine düfler. [Yeni Haz›rl›k Dosyas› Açma] ekran› ifl listesinden aç›l›r. Tarama ifllemi birimde yap›ld›¤›nda [Yeni Haz›rl›k Dosyas› Açma] ekran› [Birim Gelen Evrak Kay›t ‹fllemleri] ekran›nda yap›lan ifllemler sonucunda aç›l›r.
Ailenin Korunmas› Tedbir Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
fiekil 6.10
Yeni Haz›rl›k
Dosyas› Açma
Aile içi fliddet içeren suçlarda müflteki veya yak›n›n›n san›ktan korunmas› için gerekli tedbirlerin al›nma faaliyetlerini kapsamaktad›r. Aile içi fliddet içeren suçlarda
savc›, müflteki efl veya yak›n›n fliddet eylemini yapan eflten korunmas› için tedbir talebinde bulunabilmektedir. Savc›, tedbir talebini nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne
yapmaktad›r. Bu ifllemler 3005 say›l› kanun hükümlerince yürütülür. Aile içi fliddete
maruz kalan kifliler veya bunlar›n yak›nlar›n›n flikâyette bulunmas› üzerine ma¤durlar›n korunmas› için talep edilen tedbire iliflkin bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
Aile içi fliddetin duygusal,
sözel, cinsel ve fiziksel
görünümleri Ceza hukuku
aç›s›ndan öldürme eylemi,
etkili eylem, cinsel suçlar ve
sözel fliddet içeren suçlar
olarak incelenmektedir.
fiekil 6.11
Ailenin Korunmas›
Tedbir Talebi
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
106
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Hukuk Davas› Açma Soruflturma Aflamas› Kay›t ‹fllemleri
Hukuk mahkemelerinde aç›lacak davalar›n esas bilgilerinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. E¤er Hukuk Mahkemelerine dava açmay› gerektirecek bir
baflvuru (Nüfus Müdürlüklerinden ve benzeri) savc›l›¤a yap›lm›flsa, baflvuru evrak›n›n taranarak sisteme kat›lmas›yla birlikte ak›fla dâhil edildi¤i ekrand›r.
fiekil 6.12
Hukuk Davas›
Açma Soruflturma
Aflamas› Kay›t
‹fllemleri
Derdest Soruflturma Dosyas› Kaydetme
Soruflturma dosya açma ifllemi, UYAP’ tan yap›lmayan dosyalar›n UYAP’a kaydedilmesi için kullan›lan ekrand›r.
fiekil 6.13
Derdest Soruflturma
Dosyas› Kaydetme
Soruflturma Dosyas› Aç›l›fl Bilgileri Güncelleme
Soruflturma Dosyas› Aç›l›fl Bilgileri Güncelleme ekran›nda aç›lan soruflturma dosyas› bilgilerinin güncellenmesi gerçeklefltirilir.
SIRA S‹ZDE
3
Soruflturma SIRA
açmaS‹ZDE
alt modülü kapsam›nda hangi savc›l›k ifllemleri yap›labilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
107
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.14
Soruflturma Dosyas›
Aç›l›fl Bilgileri
Güncelleme
‹fade Alma Alt Modülü
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, soruflturma süreci boyunca vakay› ayd›nlatmak için ifade
almaktad›r.
‹fade Tutana¤› Haz›rlama
‹fade Tutana¤› Haz›rlama ekran› soruflturma s›ras›nda ilgili soruflturma savc›s› taraf›ndan al›nan ifade tutana¤›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
fiekil 6.15
‹fade Tutana¤›
Haz›rlama
Müzekkere Alt Modülü
Soruflturmaya iliflkin genel ve özel müzekkerelerin haz›rland›¤› alt modüldür.
Soruflturma ‹fllemleri Evrak Haz›rlama
Soruflturmaya iliflkin genel müzekkere haz›rlama ekran›d›r.
Patlay›c› Müsadere Karar Talebi
Emanete kayd› yap›lm›fl patlay›c› maddeler için müsadere karar› talep edilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Müzekkere: Bir ifl için,
herhangi bir makama
yaz›lan yaz›d›r.
108
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Telefon Tespit Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Savc› taraf›ndan yap›lan telefon tespit talebine iliflkin bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 6.16
Telefon Tesbit
Talebi Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Mahkemeye Yap›lan Müteferrik Talebinin Reddine ‹tiraz
Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan talep edilen müteferrik iflin reddedilmesi sonucunda bir üst Mahkemeye yap›lan müteferrik talebin reddine itiraz etme iflleminin kaydedildi¤i ekrand›r.
Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme
Savc› taraf›ndan mahkemeye yap›lan mekân arama talebine iliflkin bilgilerin kaydedilmesi ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.17
Mekan Arama
Talebi Bilgilerini
Kaydetme
Haz›rl›k Dosyas› Evrak ‹ptal ‹fllemleri
Haz›rl›k dosyas›nda yanl›fll›kla haz›rlanm›fl fakat onaya sunulmam›fl evrak›n silinmesi için kullan›lan ekrand›r.
109
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.18
Haz›rl›k Dosyas›
Evrak ‹ptal ‹fllemleri
Talimat Alt Modülü
“Talimat” alt modülü soruflturma s›ras›nda yer alan eksikliklerin giderilebilmesi
için baflka adli yarg› çevresindeki savc›l›klara talimat (ifade alma, bilirkifliye baflvurma vb) gönderilmesi ifllemlerini ve ayn› amaçla di¤er savc›l›klardan gelen talimatlar›n takibi ifllemlerini kapsamaktad›r.
Giden Talimat ‹fllemleri Alt Modülü
Talimat: Hukuk
uygulamas›nda yurt içinde
yap›lan istinabe ifllemleri
için kullan›lan terim. Teknik
olarak istinabe olmakla
birlikte uygulamada talimat
olarak an›l›r.
Soruflturma s›ras›nda yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için baflka adli yarg› çevresindeki savc›l›klara talimat (ifade alma, bilirkifliye baflvurma vb) gönderilmesi ifllemlerini kapsamaktad›r.
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas›
Taflradaki bir birime talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.19
Talimat Yaz›s›n›n
Yaz›lmas›
Gönderilen Talimatlar›n Listelenmesi
Gönderilen talimatlar›n takip edilmesi amac›yla talimatlar›n listelenmesi iflleminin
yap›ld›¤› ekrand›r.
110
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 6.20
Gönderilen
Talimatlar›n
Listelenmesi
Gelen Talimat ‹fllemleri Alt Modülü
Baflka Savc›l›ktan gelen talimatlar›n ifllemlerinin yap›lmas›n› kapsamaktad›r.
Talimat Dosyas› Aç›lmas›
Baflka Savc›l›ktan gelen talimatlar için dosya açma iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Menüde yer almayan ekran iflletime geçmifl adliyelerden evrak olarak geldi¤inde
ifl listesine düfler ve ifl listesinden aç›l›r. Henüz iflletime geçmemifl adliyelerden evrak olarak geldi¤inde taranarak sisteme kat›lmas› ile görüntülenir. Tarama ifllemi
tarama merkezi taraf›ndan yap›ld›¤›nda ifl ak›fl›nda gitmesi gereken kiflinin ifl listesine düfler.
fiekil 6.21
Talimat Dosyas›
Aç›lmas›
111
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
Talimatlar›n Listelenmesi
Sistemde kay›tl› olan tüm gelen talimatlar›n listelendi¤i ekrand›r.
fiekil 6.22
Talimatlar›n
Listelenmesi
Talimat Üst Yaz›s› Haz›rlanmas›
Talimat›n gerçeklefltirildi¤ine dair yaz›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
Talimat Dosyas› Genel Müzekkere Haz›rlama
Talimat dosyas›na iliflkin müzekkere haz›rlama iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Talimat Evrak Haz›rlama ‹fllemleri
Talimat›n gerçeklefltirildi¤ine dair yaz›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
Giden Talimat ‹fllemleri alt modülü ile Gelen Talimat ‹fllemleri alt modülü
aras›ndaki farkSIRA S‹ZDE
lar› belirtiniz.
Suçlular›n ‹adesi Alt Modülü
4
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Adli iflbirli¤i içerisinde olunan ülkeler ile yap›lan anlaflmalar sonucu, san›¤›n suçu
iflledikten sonra kaçt›¤› ülke taraf›ndan suçun ifllendi¤i ülkeyeSteslim
O R U edilmesi ifllemlerini kapsamaktad›r. San›k, suçu iflledi¤i yerin adli makamlar›nca yarg›lanmal›d›r. “Suçlular›n ‹adesi ‹fllemleri” alt›nda yer alan ekranlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
Yabanc› san›k iade karar›n›n kaydedilmesi
N N
Yurt d›fl›nda suç ifllemifl ve Türkiye’de yakalanan yabanc› san›¤›n
ülkesine iade
SIRA S‹ZDE
edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu’nun iadeye iliflkin verdi¤i karar›n Adalet Bakanl›¤›’ndan gelmesi durumunda bu ekran kullan›l›r.
AMAÇLARIMIZ
Yabanc› San›k Bilgilerinin Kaydedilmesi
SIRA S‹ZDE
Yurt d›fl›nda suç ifllemifl ve Türkiye’de yakalanan yabanc› san›k bilgilerinin kaydeK ‹düzenlenen
T A P
dilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Yakalayan birim taraf›ndan
evrak
taranarak sisteme kat›l›r. Tarama ifllemi tarama merkezi taraf›ndan yap›ld›¤›nda ifl
ak›fl›nda gitmesi gereken kiflinin ifl listesine düfler.
SIRA S‹ZDE
Rüflvet, Zimmet ve ‹rtikap
gibi suçlar›n memurlar
AMAÇLARIMIZ
taraf›ndan ifllenebilecek
suçlar olarak Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlendi¤i
görülmektedir.
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
112
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Memur Suçlar›n›n Soruflturulmas› Alt Modülü
Memur suçlar›na iliflkin yürütülen soruflturma ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Soruflturma ‹zin Verilmemesine ‹tiraz
Cumhuriyet savc›s›n›n soruflturma izin talebinin reddedilmesi durumunda itiraz
bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
Evrak Teslim Bilgilerini Kaydetme
Savc›l›k taraf›ndan baflka kurumlara evrak teslim edilmesi s›ras›nda imzalanan teslim ve tesellüm belgesine ait bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
Tebligat Alt Modülü
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› tebligat ifllemlerini kapsamaktad›r.
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas›
Tebli¤ edilecek evrak›n tebli¤ edilme bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 6.23
Tebligat Zarf/
Davetiye
Haz›rlanmas›
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas›
Haz›rlanm›fl tebligat için posta birimine uyar› yaz›s›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas›
Yurt d›fl› tebligat için Adalet Bakanl›¤›’ na üst yaz› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
Ön Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ön ödeme tahsilât fifli ve tebligat›n›n haz›rlanmas› için gerekli olan bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
113
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.24
Ön Ödeme
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Taraf ‹fllemleri Alt Modülü
Sisteme ve üzerinde ifllem yap›lan dosyaya taraf kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤›
alt modüldür.
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
Hükümlüye vekil atanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Avukat Kay›t / Güncelleme ‹fllemleri
Avukat bilgileri kay›t ve güncelleme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Dosyadaki taraf(lara) vekil kaydedildi¤inde, bu vekilin adres bilgilerinin güncellenmesi için kullan›lan ekrand›r.
Ön ödeme: Suç isnat edilmifl
kimsenin belirli bir miktar
para cezas›n› ödeyerek,
kamu davas›n›n
aç›lmamas›n› veya aç›lm›fl
bir davan›n düflmesini
ortaya ç›karan bir
müessesedir. Buna göre
savc› veya hâkim taraf›ndan
belirlenen bir paray› belirli
bir süre içinde ödenmesi
durumunda, kifli hakk›nda
kamu davas› aç›lmayacak
veya aç›lm›fl ise ortadan
kald›r›lmas› sa¤lanacakt›r.
Ön ödeme kural olarak
yarg›lamas›z cezaland›rma
müessesesidir. Fakat dava
aç›ld›ktan sonra da bu
kurumun uygulanmas›
mümkündür.
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi
Dosyaya konu olan taraflar› seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemenin ve düzeltmenin mümkün oldu¤u ekrand›r.
fiekil 6.25
Taraf ve Tan›k
Bilgilerinin
Güncellenmesi
114
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Tarafa ya da Vekile Soruflturma Dosyas› Evrak› Teslim Edilmesi
Dosya ile ilgili verilmesi lüzumlu görülen evrak›n ilgili tarafa veya vekile teslim
edilme bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü
Tutuklama ifllemleri, suçüstü getirilen san›¤›n, CMUK 104. maddede belirtilen hallerden dolay› tutuklanmas› amac›yla savc›l›k taraf›ndan yürütülen faaliyetleri kapsamaktad›r. (MADDE 104 Kaçma flüphesini uyand›racak vakalar bulunmas›. Delillerin yok edilmesi, de¤ifltirilmesi, gizlenmesi, fleriklerin uydurma beyana veya tan›klar›n yalan tan›kl›¤a veya tan›kl›ktan kaçmaya sevk edildi¤ini, bilirkiflilerin etki
alt›na al›nmas›na çal›fl›ld›¤›n› gösteren hal ve davran›fllar›n bulunmas›)
Tutuklama Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
San›klar hakk›nda hangi türden ve maddeden dolay› tutuklama talebinde bulunuldu¤unun kaydedilmesi ve ilgili talep evrak›n›n haz›rlanmas› ifllemlerini kapsayan
ekrand›r.
fiekil 6.26
Tutuklama Talebi
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Cezaevine Gönderme Bilgilerini Kaydetme
Mahkeme taraf›ndan tutuklanan ve cezaevine gönderilecek olan kiflilerin tevkif bilgilerinin kaydedilmesi ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r. Tutuklama karar›n›n mahkeme taraf›ndan savc›l›¤a gönderilmesinin ard›ndan bu ekran vas›tas›yla kay›t ifllenir.
115
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.27
Cezaevine
Gönderme
Bilgilerini
Kaydetme
Tevkif Defteri Oluflturma Ekran›
Sisteme kaydedilen tutuklular›n ve bunlara ait bilgilerin görüntülendi¤i rapor
ekran›d›r.
Tutukluluk Girifl
‹flletim kapsam›nda bulunan adliyelerde, Mahkeme taraf›ndan tutuklama karar› verilen kiflilerin tutukluluk bilgileri sistem taraf›ndan otomatik olarak kaydedilir. Henüz iflletime geçmemifl adliyelerden iflletim kapsam›nda bulunan adliyelere tutuklama karar bilgileri gönderildi¤inde bu kararlar›n kaydedilmesi ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.28
Tutukluluk Girifl
Tutukluluk Bilgileri Güncelleme
Kaydedilen bütün tutukluluk bilgilerinin görüntülendi¤i, istendi¤i takdirde güncelleme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
116
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
G›yabi Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü
G›yabi Tutuklama: Kiflinin
yoklu¤unda al›nan
tutuklama karar›d›r.
Firar durumunda olup CMUK’n›n 104, 223 ve 229/son maddelerine istinaden g›yaben tutuklanmalar›na karar verilen san›klarla ilgili ifllemlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsamaktad›r.
G›yabi Tevkif Dosya Arama
Sistemde kay›tl› olan g›yabi tevkif dosyalar›n›n sorguland›¤› ekrand›r.
G›yabi Tutuklama Dosyas›
G›yabi tevkif dosyas›n›n görüntülendi¤i ve gerekti¤inde dosyan›n kapanma iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.29
G›yabi Tutuklama
Dosyas›
G›yabi Tutuklama Dosyas› Güncelle
G›yabi tevkif dosyas›yla ilgili güncellemelerin yap›ld›¤› ekrand›r.
G›yabi Tevkif ‹fllemleri Evrak Haz›rlama
Sistemde kay›tl› olan g›yabi tevkif evraklar›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
G›yabi Tevkif Bürosu Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rla
Y›ll›k ifl cetveli haz›rlanmas› için haz›rlanan ekrand›r.
Gönderen Mahkeme Baz›nda Aç›k Olan Dosyalar›n Dökümü
G›yabi tevkif dosyalar›n›n mahkeme baz›nda gösterildi¤i rapor flablonudur.
Eski G›yabi Tutuklama Ekran›
Eski tutuklama giriflinin yap›ld›¤› ekrand›r.
G›yabi Tutuklama Dosyas›
Eski g›yabi tutuklama kararlar›n›n görüntülendi¤i ekrand›r.
117
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.30
G›yabi Tutuklama
Dosyas›
Eski G›yabi Tutuklama Güncelle
Eski g›yabi tutuklama bilgilerinin güncellendi¤i ekrand›r.
Ek Gözetim Süresi ‹fllemleri Alt Modülü
Kolluk kuvvetleri taraf›ndan gözalt›nda tutulan san›¤›n gözetim süresinin uzat›lmas› için yap›lan talebe iliflkin yürütülen faaliyetleri kapsamaktad›r.
Ek Gözetim Süresi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Kolluk kuvveti taraf›ndan ek gözetim talebinde bulunulmas› sonucu gözalt›nda tutulan san›¤›n adli makamlara getirilmesi gereken zaman›n kaydedilmesi ifllemlerini kapsayan ekrand›r. Kolluk kuvvetince savc›l›¤a gönderilen ek gözetim süresi talep evrak› taranarak sisteme kat›l›r ve bu ekran vas›tas›yla ek gözetim süresi bilgileri kaydedilir.
fiekil 6.31
Ek Gözetim Süresi
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Gözalt›na Al›nan Kiflilerin Kaydedilmesi
Kolluk kuvveti taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤› bildirilen kiflilerin kaydedilme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r. Bu ifllem kolluk kuvvetinin ilgili kiflileri gözalt›na ald›¤›n›
savc›l›¤a yaz›l› veya sözlü olarak bildirmesi sonucu yürütülmektedir. Gözalt›na
al›nman›n yaz›l› olarak bildirilmesi durumunda ilgili evrak taranarak sisteme kat›l›r ve bu ekran vas›tas›yla gözalt›na al›nan kifliler kaydedilir.
118
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 6.32
Gözalt›na Al›nan
Kiflilerin
Kaydedilmesi
Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü
Soruflturma dosyas› ile ilgili bilirkifli ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür.
Talimat Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü
Adli yarg› çevresi d›fl›ndan gönderilen talimatlara iliflkin bilirkifli ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Sisteme Bilirkifli Ekleme
Bilirkifli bilgilerinin sisteme girilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.33
Sisteme Bilirkifli
Ekleme
Bilirkifli Arama
Baz› kriterlere göre sistemde kay›tl› bilirkiflilerin sorgulanarak görüntülendi¤i
ekrand›r.
Bilirkifli Görevlendirmesi
Sistemde kay›tl› bilirkiflilerin içinden bilirkifli aramas› ve atamas›n›n yap›ld›¤› ekrand›r. Bu ekran bilirkifli ifllemleri sürecinin herhangi bir aflamas›nda menüden çal›flt›r›labilir.
119
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
fiekil 6.34
Bilirkifli
Görevlendirmesi
Bilirkifli ‹nceleme ‹ste¤i Müzekkeresi Yaz›lmas›
Sistemde kay›tl› uygun bir bilirkifli bulunamaz ise ilgili kurumlara bilirkifli inceleme iste¤i müzekkeresi yaz›larak uygun bilirkifli talep edilir. [Bilirkifli ‹nceleme ‹ste¤i Müzekkeresi Yaz›lmas›] ekran› bilirkifli inceleme iste¤i müzekkeresi haz›rlama
iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 6.35
Bilirkifli ‹nceleme
‹ste¤i Müzekkeresi
Yaz›lmas›
Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
Bilirkifli teslim tutana¤›n›n haz›rlanmas› ve teslim kayd›n›n oluflturulmas› iflleminin
yap›ld›¤› ekrand›r.
Bilirkifli Görevden Çekilme Dilekçesinin Kaydedilmesi
Görevlendirilen bilirkiflilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Bilirkifli görevlendirmesinden sonra bilirkifli e¤er görevi
kabul etmeyip bir feragat dilekçesi getirirse bu dilekçenin sisteme kayd› ve gerekli ifllemlerin yap›lmas› için bu ekran kullan›l›r. Feragat dilekçesi taranarak sisteme
kat›l›r. Tarama ifllemi tarama merkezi taraf›ndan yap›ld›¤›nda ifl ak›fl›nda gitmesi
gereken kiflinin ifl listesine düfler.
120
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Bilirkifli ‹ncelemesinden Vazgeçilmesi
Dosyada görevlendirilmifl bilirkiflinin incelemesinden vazgeçilme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Bilirkifli Grubu Oluflturma
Bilirkifli gruplar›n›n oluflturuldu¤u ekrand›r.
Bilirkifli Görevlendirmesine Bilirkifli Eklenmesi
Bilirkifli görevlendirmesi yap›lm›fl dosyaya bilirkifli eklenmesi iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
5
Soruflturma SIRA
dosyas›
ile ilgili bilirkifli ifllemlerinin yap›ld›¤› modül kapsam›nda hangi iflS‹ZDE
lemler yap›labilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Çekle ‹lgili
Suçlar›n Soruflturulmas› Alt Modülü
“Çekle ‹lgili Suçlar›n Soruflturulmas›” alt modülü, 3167 say›l› Kanunun 16/1 ve 13/2
O R U
maddelerineS muhalefet
sebebiyle yap›lan ihbarlar›n soruflturulmas› faaliyetlerini
kapsamaktad›r.
D‹KKAT
Çek Bilgilerinin Kaydedilmesi
Çekle ilgili suçlarda (3167 say›l› kanunun 16/1 ve 13/2 maddelerine muhalefet seSIRAiliflkin
S‹ZDE bilgilerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
bebi ile) çeke
N N
NöbetçiAMAÇLARIMIZ
Savc›l›k ‹fllemleri Alt Modülü
Nöbetçi Savc›l›k ‹fllemleri alt modülü, ölümlü trafik kazalar›, otopsi ve CMUK 152.
madde 1. f›krada belirtilen flüpheli ölüm olaylar› gibi daireden uzaklaflmay› gerektiren olaylara
K ‹ vakit
T A Pgeçirmeksizin el konulmas› ve gerekenin yap›lmas› faaliyetlerini kapsamaktad›r. Nöbetçi savc› ve ekibi 24 saat boyunca, kolluk kuvvetleri veya
hastaneler taraf›ndan bildirilen ve aciliyet arz eden vakalarla (ölüm, a¤›r yaralanma vb.) ilgilenmektedir.
TELEV‹ZYON
Ölü Muayene Alt Modülü
‹NTERNET
Nöbet süresince savc› taraf›ndan ifltirak edilen ölü muayenesine iliflkin ifllemlerin
TERNET
yap›ld›¤› alt‹ Nmodüldür.
Ölü Muayene Tutana¤› Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ölü muayenesi s›ras›nda düzenlenen ölü muayene tutana¤›na iliflkin bilgilerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Ölü Muayene Tutana¤› Haz›rlama
Ölü muayenesi s›ras›nda düzenlenen ölü muayene tutana¤›na iliflkin bilgilerin
haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Otopsi Alt Modülü
Nöbet süresince savc› taraf›ndan ifltirak edilen otopsiye iliflkin ifllemlerin yap›ld›¤›
alt modüldür.
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
Otopsi Tutana¤› Bilgilerinin Kaydedilmesi
Otopsi s›ras›nda düzenlenen otopsi tutana¤›na iliflkin bilgilerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Otopsi Tutana¤› Haz›rlama
Otopsi s›ras›nda düzenlenen otopsi tutana¤›na iliflkin bilgilerin haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Tabip Ekleme
Adli t›p personeli olmay›p devlet hastanelerinde çal›flan ve otopsilere kat›lan tabiplerin sisteme kaydedildi¤i ekrand›r.
Otopsi Teknisyeni Ekleme
Adli t›p personeli olmay›p devlet hastanelerinde çal›flan ve otopsilere kat›lan otopsi teknisyenlerinin sisteme kaydedildi¤i ekrand›r.
Foto¤rafç› Ekleme
Kefliflere kat›lan foto¤rafç›lar›n sisteme kaydedildi¤i ekrand›r.
Tereke Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ölünün üzerinden ç›kan k›ymetli eflyalar›n, ölünün varisleri aras›nda paylaflt›r›lmas› amac›yla Hukuk Mahkemesine sunulmak üzere haz›rlanan tereke yaz›s›na iliflkin bilgilerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Günlük Nöbet Listesinin Sorgulanmas›
Belirli bir güne iliflkin nöbetçi savc›, yaz› iflleri müdürü ve katip bilgilerinin görüntülenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Adli T›p Raporlar› Talebi
Adli t›p raporlar› taleplerinin girildi¤i ekrand›r.
Keflif Heyetinin Belirlenmesi
Sistemde kay›tl› personeli sorgulay›p keflfe kat›lacak ekibi oluflturmak için kullan›lan ekrand›r.
121
122
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ifllemlerini aç›klamak
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› (CBS), ana hatlar›yla,
kendisine intikal eden flikayet ve ihbarlar›n soruflturulmas›, yürütülen cezai veya hukuki tahkikat›n sonucunda bir suç unsurunun bulunmas›
halinde ilgili Mahkemeye kamu ad›na dava aç›lmas›, Mahkeme’nin verdi¤i nihai karar›n incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleflen
karar sonucunda infaz›n yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemini oluflturan modülleri sistematize etmek
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemi çeflitli modüller ve bu modüllere ba¤l› alt modül ve ekranlardan oluflmufltur. Bunlar; Soruflturma ‹fllemleri
Modülü, Tevzi Modülü, Kararlar Modülü, Muhabere Modülü, Emanet ‹fllemleri Modülü, Yasa
Yollar› ve Esas ‹fllemleri Modülü, ‹lamat ‹fllemleri Modülü
N
A M A Ç
3
Ulusal Yarg› A¤› Projesinde Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemini oluflturan modüllerden biri
olan Soruflturma ‹fllemleri Modülünde yer alan
alt modülleri ve ekranlar› aç›klamak.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt sistemini oluflturan
modüllerden biri olan Soruflturma ‹fllemleri modülü Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’nda tüm soruflturma ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür. Bu modül çeflitli alt modüllerden ve bunlara ba¤l› ekranlardan oluflmaktad›r. Bu alt modüllerden baz›lar›: Sorgulama Alt Modülü, tüm soruflturma ifllemlerine iliflkin sorgulama ekranlar›n› içeren alt
modüldür. Soruflturma Açma Alt Modülü, müflteki veya vekilleri taraf›ndan savc›l›¤a yap›lan müracaatlar›n kaydedilerek haz›rl›k soruflturmas›n›n
bafllat›lmas›na iliflkin faaliyetleri kapsamaktad›r.
‹fade Alma Alt Modülü, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n soruflturma süreci boyunca vakay› ayd›nlatmak ald›¤› ifadelere iliflkin ifllemleri kapsamaktad›r. Müzekkere Alt Modülü, soruflturmaya iliflkin genel ve özel müzekkerelerin haz›rland›¤› alt
modüldür. Talimat Alt Modülü, soruflturma s›ras›nda yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için
baflka adli yarg› çevresindeki savc›l›klara talimat
(ifade alma, bilirkifliye baflvurma vb) gönderilmesi ifllemlerini ve ayn› amaçla di¤er savc›l›klardan gelen talimatlar›n takibi ifllemlerini kapsamaktad›r.
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
123
Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca
yap›lan ifllemlerden biri de¤ildir?
a. ‹ntikal eden flikayet ve ihbarlar›n soruflturulmas›
b. Yürütülen cezai veya hukuki tahkikat›n sonucunda bir suç unsurunun bulunmas› halinde ilgili Mahkemeye kamu ad›na dava aç›lmas›
c. Kamu davalar›nda nihai karar›n›n verilmesi
d. Nihai karar›n incelenerek gerekirse temyiz edilmesi
e. Kesinleflen karar sonucunda infaz›n›n yerine getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmüsi
2. Afla¤›dakilerin hangisi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› alt
sistemini oluflturan modüllerden biri de¤ildir?
a. Soruflturma ‹fllemleri Modülü
b. Kararlar Modülü
c. Emanet ‹fllemleri Modülü
d. ‹lamat ‹fllemleri Modülü
e. ‹stinaf Modülü
3. Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’nda tüm soruflturma ifllemlerinin yap›ld›¤› modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹lamat ‹fllemleri Modülü
b. Soruflturma ‹fllemleri Modülü
c. Muhabere Modülü
d. Tevzi Modülü
e. Kararlar Modülü
4. Sorgulama alt modülü alt›nda dosya içinde bulunan
tüm evraklar, kararlar ve safahat bilgilerine geçifl yap›labilen ekran afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Tecilli ‹lam Sorgulama
b. Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama
c. Savc› Dosya Görüldüsü ‹fl Cetveli
d. Dönemlik ‹fl Cetveli
e. Dosya Ayr›nt› Gösterme
5. Telefon tespit talebi bilgileri soruflturma ifllemleri
modülünde hangi alt modül alt›nda kaydedilir?
a. Müzekkere Alt Modülü
b. Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama
c. Talimat Alt Modülü
d. Soruflturma Açma Alt Modülü
e. Sorgulama Alt Modülü
6. Adli iflbirli¤i içerisinde olunan ülkeler ile yap›lan anlaflmalar sonucu, san›¤›n suçu iflledikten sonra kaçt›¤› ülke taraf›ndan suçun ifllendi¤i ülkeye teslim edilmesi ifllemlerini kapsayan alt modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Suçlular›n ‹adesi Alt Modülü
b. Yabanc› San›k ‹ade Karar› Alt Modülü
c. Yabanc› San›k Bilgileri Alt Modülü
d. Talimat Alt Modülü
e. Sorgulama Alt Modülü
7. Afla¤›dakilerden hangisi Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlardan biri de¤ildir?
a. Bilirkifli ‹ncelemesinden Vazgeçilmesi
b. Bilirkifli Grubu Oluflturma Talimat Alt Modülü
c. Bilirkifli Görevden Çekilme Dilekçesinin Kaydedilmesi
d. Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
e. Bilirkifli Raporu Taraf ‹tiraz›
8. Firar durumunda olup CMUK’n›n 104, 223 ve
229/son maddelerine istinaden g›yaben tutuklanmalar›na karar verilen san›klarla ilgili ifllemlerin otomasyon
ortam›nda gerçeklefltirimini kapsayan alt modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. G›yabi Tutuklama Alt Modülü
b. G›yabi Tevkif Alt Modülü
c. G›yabi Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü
d. G›yabi Tevkif ‹fllemleri Alt Modülü
e. G›yabi Tutuklama Dosyas› Alt Modülü
9. Otopsi Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤›
ile afla¤›daki ifllemlerden hangisi gerçeklefltirilemez?
a. Otopsi tutana¤›na iliflkin bilgilerin haz›rlanmas›
b. Devlet hastanelerinde çal›flan ve otopsilere kat›lan tabiplerin sisteme kaydedilmesi
c. Devlet hastanelerinde çal›flan ve otopsilere kat›lan otopsi teknisyenlerinin sisteme kaydedilmesi
d. Ölü muayenesi s›ras›nda düzenlenen ölü muayene tutana¤›na iliflkin bilgilerin kaydedilmesi
e. Kefliflere kat›lan foto¤rafç›lar›n sisteme kaydedilmesi
10. I- Otopsi
II- fiüpheli Ölüm Olaylar›
III- Ölümlü Trafik Kazalar›
Yukar›dakilerden hangileri, Nöbetçi Savc›l›k ‹fllemleri
Alt Modülünde gerçeklefltirilen ifllemlerle ilgilidir?
a. I
b. II
c. I-III
d. II-III
e. I-II-III
124
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
1. c
S›ra Sizde 1
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, soruflturma süreci boyunca
vakay› ayd›nlatmak için ifade almakta, bilirkifliye baflvurmakta, arama yapt›rma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa san›¤›n tutuklanmas›n› talep etmektedir. Savc›, çal›flmalar›n› tamamlayarak
soruflturmay› bir kararla sonuçland›rmaktad›r. Savc›, takipsizlik karar› vererek dosyay› kapatabilece¤i gibi iddianame veya davaname haz›rlayarak ceza ve hukuk
mahkemelerine dava açabilmektedir. Savc›, mahkemenin verdi¤i nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleflmifl kararlar için de yaz›l› emir veya iade-i muhakeme
talebinde bulunabilmektedir. Dava sonras› mahkemeden gelen ilamlar, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
cezaevine, kolluk kuvvetine ve ilgili Kamu kurum ve
kurulufllar›na gönderilmektedir. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, cezaevinden gelen flartla tahliye, vasi, hükümlü izin
ve nakil taleplerini ilgili Mahkeme’ye veya Adalet Bakanl›¤›’na göndermekte, bu birimlerden Savc›l›¤a gelen
cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, bu görevler d›fl›nda, Savc›l›k kanal›yla
gerçeklefltirilen bütün yaz›flmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanl›¤› teflkilat› dâhilinde ve teflkilat ile
di¤er tüzel kiflilikler aras›nda muhabereyi sa¤lamaktad›r. Ayr›ca Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, adli yarg› çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetlemektedir.
2. e
3. b
4. e
5. a
6. a
7. e
8. c
9. d
10. e
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Soruflturma ‹fllemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sorgulama Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Müzekkere Alt Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Suçlular›n ‹adesi Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “G›yabi Tutuklama ‹fllemleri Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Otopsi Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Nöbetçi Savc›l›k ‹fllemleri Alt
Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde 2
Sorgulama Alt Modülü, tüm soruflturma ifllemlerine iliflkin sorgulama ekranlar›n› içeren alt modüldür. Sorgulama Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlar: Soruflturma ‹fllemleri Genel Sorgulama, Dosya Ayr›nt› Gösterme, Dosyalara Kâtiplerin Eriflim Haklar›n› Belirleme, Kâtiplere
‹fl Atama, Dava Zaman Afl›m› Tarihi Kaydet, Tecilli ‹lam
Sorgulama, Savc› Dosya Görüldüsü ‹fl Cetveli, Nihai Karar ‹nceleme Sonucu Kayd›, Y›ll›k ‹fl Cetveli Haz›rlama,
‹ddianame ve Karar Kartonlar›, Günlük Haz›rl›k Defteri
Sorgulama, Dönemlik ‹fl Cetveli, Esas Defteri Haz›rlama, Kullan›lmam›fl Haz›rl›k/Esas Numaralar›, Soruflturma Dosyas› ‹ptal Etme.
6. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-I
125
Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 3
Soruflturma Açma Alt Modülü, CMUK 151. maddesinin
1. ve 4. f›kralar›nda belirtildi¤i üzere müflteki veya vekilleri taraf›ndan savc›l›¤a yap›lan müracaatlar›n kaydedilerek haz›rl›k soruflturmas›n›n bafllat›lmas›na iliflkin
faaliyetleri kapsamaktad›r. Soruflturma Açma Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile soruflturma bafllat›lmas›na iliflkin ifllemler yap›lmaktad›r.
S›ra Sizde 4
Talimat alt modülü, soruflturma s›ras›nda yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için baflka adli yarg› çevresindeki savc›l›klara talimat (ifade alma, bilirkifliye baflvurma vb) gönderilmesi ifllemlerini ve ayn› amaçla di¤er
savc›l›klardan gelen talimatlar›n takibi ifllemlerini kapsamaktad›r. Giden Talimat ‹fllemleri Alt Modülü, soruflturma s›ras›nda yer alan eksikliklerin giderilebilmesi
için baflka adli yarg› çevresindeki savc›l›klara talimat
(ifade alma, bilirkifliye baflvurma vb) gönderilmesi ifllemlerini kapsamaktad›r. Gelen Talimat ‹fllemleri Alt
Modülü ise, baflka Savc›l›ktan gelen talimatlar›n ifllemlerin yap›lmas›n› kapsamaktad›r.
S›ra Sizde 5
Bilirkifli ‹fllemleri Alt Modülü, soruflturma dosyas› ile ilgili bilirkifli ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür. Bu modül
alt›nda, bilirkifli bilgileri sisteme girilebilir, baz› kriterlere göre sistemde kay›tl› bilirkifliler sorgulanarak görüntülenebilir, sistemde kay›tl› bilirkiflilerin içinden bilirkifli aramas› ve atamas› yap›labilir, sistemde kay›tl› uygun
bir bilirkifli bulunamaz ise ilgili kurumlara bilirkifli inceleme iste¤i müzekkeresi yaz›larak uygun bilirkifli talep
edilebilir, bilirkifli teslim tutana¤› haz›rlanabilir ve teslim kayd› oluflturulabilir, görevlendirilen bilirkiflilerin
görevi kabul etmemeleri bilgisi kaydedilebilir, dosyada
görevlendirilmifl bilirkiflinin incelemesinden vazgeçilme ifllemleri yap›labilir, bilirkifli gruplar› oluflturulabilir
ve bilirkifli görevlendirmesi yap›lm›fl dosyaya bilirkifli
eklenebilir.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Haz›rl›k Soruflturma ‹fllemleri
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› S›k Kullan›lan ‹fllemler El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri Kullan›c› K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp / Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri E¤itimi
7
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tevzi Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Kararlar Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Muhabere Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Emanet ‹fllemleri Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
Tevzi
‹ddianame
Takipsizlik
Karar
• Muhabere
• Emanet ‹fllemleri
• Zaptolunan Eflya
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Cuhuriyet Baflsavc›l›¤›
‹fllemleri-II
•
•
•
•
TEVZ‹ MODÜLÜ
KARARLAR MODÜLÜ
MUHABERE MODÜLÜ
EMANET ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
‹fllemleri-II
TEVZ‹ MODÜLÜ
Haz›rl›k dosyalar›n›n, soruflturulmak üzere savc› ve/veya bürolara da¤›t›lmas› ifllemlerini ve savc› taraf›ndan haz›rlanan kararlar›n görüldüsünün yap›larak mahkemelere da¤›t›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Da¤›t›m yap›l›rken savc›lar›n ve
mahkemelerin üzerlerindeki ifl yükü dikkate al›narak adil bir da¤›t›m yolu izlenmektedir. Program taraf›ndan yap›lan tevzi iflleminde eflit olarak görevlendirilme
esas›na göre belirli bir puanlama sistemiyle tevzi ifllemi yap›lmaktad›r.
Tevzi: Sözlükte bir
merkezden çeflitli yerlere
gönderme ifli; da¤›t›m,
bölüfltürme olarak
tan›mlanmaktad›r.
Dosyay› Tevziye Gönderme
Haz›rl›k kayd› yap›lm›fl ve savc›s› belli olmam›fl veya yanl›fl büroya tevzi edilmifl
dosyan›n tevziye gönderilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.1
Dosyay› Tevziye
Gönderme
Dosyan›n Tevzi Edilmesi
Haz›rl›k kayd› yap›ld›ktan sonra veya yanl›fl büroya tevzi edilmifl olmas›ndan dolay› tevziye gönderilen dosyalar›n tevzi edilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
128
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 7.2
Dosya’n›n Tevzi
Edilmesi
Otomatik Tevziye Tabi Savc›lar›n Belirlenmesi
Otomatik tevzi ifllemine tabi savc›lar›n belirlendi¤i ekrand›r.
fiekil 7.3
Otomatik
Tevziye Tabi
Savc›lar›n
Belirlenmesi
‹ddianame: Cumhuriyet
Savc›s›n›n yürütmüfl oldu¤u
soruflturma sonras›nda, elde
etti¤i kan›tlar ve deliller
kapsam›nda Ceza
Mahkemelerine açaca¤›
davan›n savc›l›kça verilen
karar›d›r.
‹ddianame Görüldü ‹fllemleri
Cumhuriyet Savc›lar›n›n dosya bulunan san›k/san›klar hakk›nda ceza/hukuk davas› açmak için düzenledikleri iddianamelerin/davanamelerin görüldü iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
129
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.4
‹ddianame
Görüldü
‹fllemleri
[‹ddianame Görüldü ‹fllemleri] ekran›nda “Otomatik Tevziye Tabi Soruflturma
Dosyalar›” blo¤undaki tabloda Cumhuriyet Savc›lar›n›n düzenledikleri iddianameler, “Belirli Bir Mahkemeye Gönderilecek Soruflturma Dosyalar›” blo¤undaki tabloda belirli bir mahkemeye gitmesi gereken iddianameler, “Davanameler” blo¤undaki tabloda Cumhuriyet Savc›lar›n›n düzenledikleri davanameler görüntülenir.
‹stenildi¤i takdirde “Soruflturma Dosyalar›” blo¤undaki tablodan, “Belirli Bir
Mahkemeye Gönderilecek Soruflturma Dosyalar›” blo¤undaki tablodan veya “Davanameler” blo¤undaki tablodan kay›t seçilerek “Dosya Detay Göster” dü¤mesine
t›klanarak tablodan seçilmifl olan kayda ait dosya bilgilerine ulafl›l›r.
Tabloda görüntülenen iddianame ve davanameleri onaylamak için onaylanacak kay›t seçilir. “Onayla” dü¤mesine t›klan›r. Onaylama ifllemi birden çok kay›t
seçildikten sonra “Onayla” dü¤mesine t›klanarak da yap›labilir. Ayn› zamanda
onaylama ifllemi ile birlikte dosya gidece¤i ceza mahkemesine veya hukuk mahkemesine tevzi edilmifl olur. Tevzi edildi¤i mahkeme bilgisi, onaylanan kayda ait
sat›rda görüntülenir.
Tabloda görüntülenen iddianame ve davanameleri iade etmek için iade edilecek kay›t seçilir. “‹ade Sebebi” zorunlu metin alan›na iade etme sebebi yaz›l›r. “‹ade Et” dü¤mesine t›klan›r. ‹ade iflleminde, her bir iade için iade etme sebebi yaz›ld›¤›ndan iade ifllemi birden çok kay›t seçilerek gerçeklefltirilemez.
Takipsizlik Karar› Görüldü ‹fllemleri
Cumhuriyet Savc›lar›n›n dosya bulunan san›k/san›klar hakk›nda verdikleri takipsizlik kararlar›n›n görüldü iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Takipsizlik Karar›: Savc›n›n,
kamu davas›n›n aç›lmas›na
yer olmad›¤› yolundaki
karar›d›r. Takipsizlik karar›,
davay› düflüren ceza
sorumsuzlu¤u nedenlerinin
varl›¤›, kamu davas›
aç›lmas› için yeterli
delillerin bulunmamas› ve
suçun flahsi dava konusu
suçlardan olmas› gibi
gerekçelerle verilir.
130
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 7.5
Takipsizlik
Karar›
Görüldü
‹fllemleri
Savc› Dosyalar›n›n Baflka Savc›ya Atanmas›
Savc› dosyalar›n›n baflka savc›ya atanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.6
Savc›
Dosyalar›n›n
Baflka Savc›ya
Atanmas›
Meflhud Suç: ‹fllenirken
san›¤› yakalanan suç
demektir. Henüz ifllenmifl
olan suç ile ifllenilmesinden
hemen sonra kolluk veya
suçtan zarar gören flah›s
veya baflkalar› taraf›ndan
takip edilerek veya suçun
pek az evvel ifllendi¤ini
gösteren eflya veya izlerle
yakalanan kimsenin iflledi¤i
suç da meflhud suç say›l›r.
3005’e Tabi Soruflturma Dosyas›n›n Nöbetçi Mahkemeye
Tevzi Edilmesi
3005 say›l› Meflhud Suçlar›n Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerince ifllem gören
iddianamelerin nöbetçi mahkemeye tevzi edilmesi için kullan›lan ekrand›r.
Ancak3005 Say›l› Kanun’un, 31.05.2005 tarih ve 25772 Mükerrer Say›l› Resmi
Gazete’de Yay›mlanan 23.03.2005 tarih ve 5320 Say›l› Kanun’un 18. maddesi ile
yürürlükten kald›r›lmas› ile bu ekran sistemden ç›kar›lm›flt›r.
131
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.7
3005’e Tabi
Soruflturma
Dosyas›n›n
Nöbetçi
Mahkemeye
Tevzi Edilmesi
Günlük Tevzi Listesi
Tevzi ifllemi için günlük bazda rapor sa¤layan ekrand›r.
fiekil 7.8
Günlük Tevzi Listesi
Tevzi modülü hangi faaliyetleri kapsar?
KARARLAR MODÜLÜ
SIRA S‹ZDE
1
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
Belirli bir büro ve savc›ya tevzi edilmifl soruflturma dosyas› için savc› taraf›ndan karar haz›rlanmas› ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i modüldür.
‹ddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi
SIRA S‹ZDE
‹ddianame haz›rlanmas› için gerekli olan bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
D‹KKAT
fiekil 7.9
‹ddianame
BilgilerininSIRA S‹ZDE
Kaydedilmesi
N N
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
132
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Ek ‹ddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ek iddianame haz›rlanmas› için gerekli olan bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.10
Ek ‹ddaname
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi
Soruflturman›n takipsizlikle sonuçland›r›lmas› halinde, takipsizlik karar› bilgilerinin
kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.11
Takipsizlik
Karar›
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Ek Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi
Ek takipsizlik karar› bilgilerinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
133
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.12
Ek Takipsizlik
Karar› Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Görevsizlik Karar› ‹fllemleri
Suçun nevi ya da san›¤›n durumunun, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n görev tan›m›n›n d›fl›nda olmas› halinde savc›, dosya hakk›nda görevsizlik karar› vermekte ve
gerekli soruflturman›n ilgili kurum veya kurulufllar taraf›ndan yap›lmas› için dosyay› bu kurum veya kurulufllara sevk etmektedir. Bir soruflturma hakk›nda verilen
görevsizlik karar› bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.13
Görevsizlik Karar›
‹fllemleri
Yetkisizlik Karar› ‹fllemleri
‹fllenen suçun vuku buldu¤u yer baflka bir adli yarg› çevresinde ise, dosya hakk›nda yetkisizlik karar› verilerek haz›rl›k dosyas› yetkili savc›l›¤a sevk edilmektedir. Bir
soruflturma hakk›nda verilen yetkisizlik karar› bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.14
Yetkisizlik Karar›
‹fllemleri
134
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Fezleke: Ceza
kovuflturmas›nda
araflt›rmayla görevli
makamlar›n düzenledi¤i
araflt›rma sonuçlar›n› içeren
rapor.
Fezleke ‹fllemleri
Soruflturma dosyas›n›n Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan fezleke düzenlenerek baflka
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na veya Adalet Bakanl›¤›’na sevk etme ifllemlerini kapsamaktad›r. ‹fllenen suç vuku buldu¤u adli yarg› çevresinde olmas›na ra¤men Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, bulundu¤u yerde A¤›r Ceza Merkezi olmamas› nedeniyle soruflturma dosyas›n› fezleke düzenleyerek ba¤l› bulundu¤u A¤›r Ceza Merkezindeki Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na sevk etmektedir. ‹zne tabi suçlar›n soruflturulmas›nda ise Cumhuriyet Savc›s› soruflturma dosyas›n› fezleke düzenlenerek Adalet Bakanl›¤›’na sevk etmektedir.
fiekil 7.15
Fezleke ‹fllemleri
Dosya Birlefltirme ‹flleminin Yap›lmas›
Soruflturma sonucunda savc› taraf›ndan birlefltirme karar› verilmesi durumunda yap›lan ifllemleri kapsamaktad›r. Savc›, suçun türünün, müfltekinin ve san›klar›n baflka bir dosyayla ayn› olmas› ve benzeri hallerde haz›rl›k dosyas›n› baflka bir dosyayla birlefltirme karar› vermektedir. Soruflturma dosyas›n›n birlefltirilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.16
Dosya Birlefltirme
‹flleminin
Yap›lmas›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
D ‹ K K A T müfltekinin ve san›klar›n baflka bir dosyayla ayn› olmas› ve benzeri
Savc›, suçun türünün,
hallerde haz›rl›k dosyas›n› baflka bir dosyayla birlefltirme karar› vermektedir.
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
135
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
Dosya Ay›rma ‹flleminin Yap›lmas›
San›klar›n durumu (san›klar›n bir k›sm›n›n firari bir k›sm›n›n mevcut olmas›, san›klardan birinin çocuk olmas›, dosyada iki farkl› suçtan bahsediliyor olmas› v.b. hallerde) ya da ifllenen suçlar›n türündeki farkl›l›klardan dolay›, daha önce haz›rl›k
numaras› alm›fl bir dosyan›n, farkl› dosyalar halinde ele al›nmas› gerekebilmektedir. Böyle bir durumda savc›, bu dosya hakk›nda ay›rma karar› vermektedir.
fiekil 7.17
Dosya Ay›rma
‹flleminin Yap›lmas›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D ‹ K K A daha
T
San›klar›n durumu ya da ifllenen suçlar›n türündeki farkl›l›klardan dolay›,
önce haz›rl›k numaras› alm›fl bir dosyan›n, farkl› dosyalar halinde ele al›nmas› gerekebilmektedir. Böyle bir durumda savc› bu dosya hakk›nda ay›rma karar› vermektedir.
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
N N
Davaname Bilgilerinin Kaydedilmesi
AMAÇLARIMIZ
Davaname haz›rlanmas› için gerekli olan bilgilerin kaydedildi¤i
ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
fiekil 7.18
K ‹ T A P
DavanameK ‹ T A P
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
Ankara Sistem D›fl› Dosya Karar Girifli
Soruflturma dosyas› üzerinde sistem d›fl› yaz›lan kararlar›n giriflinin yap›ld›¤› ekrand›r.
136
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 7.19
Ankara
Sistem D›fl›
Dosya Karar
Girifli
Haz›rl›k Dosyas› Eski Karar Girifli
Aç›lan derdest haz›rl›k dosyas› için karar girifli yap›lan ekrand›r.
fiekil 7.20
Haz›rl›k
Dosyas› Eski
Karar Girifli
Birim (Bas›n, 5190 Sk. vs.) De¤ifltirme
Aç›lan soruflturma dosyas›n›n müzekkere ile ilgili birimine gönderildi¤i ekrand›r.
Yaz›lan müzekkere sonucunda da¤›t›m listesinde belirlenen birime giden dosya
kapan›r ve ilgili birimde yeni numara alarak ifllem görür.
137
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.21
Birim (Bas›n,
5190 sk. Vs.) De¤ifltirme
Kararlar Modülü alt›nda hangi ekranlar yer almaktad›r?
MUHABERE MODÜLÜ
SIRA S‹ZDE
2
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n muhabere ifllemlerini kapsamaktad›r.
Savc›l›k Muhabere Kayd› Görüntüleme
SIRA S‹ZDE
Muhabere dosyas›n›n görüntülendi¤i ekrand›r.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
fiekil 7.22
D‹KKAT
Savc›l›k Muhabere
Kayd› Görüntüleme
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
Savc›l›k Muhabere Evrak ‹fllemleri
Muhabere evrak haz›rlama ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
‹NTERNET
NTERNET
fiekil ‹7.23
Savc›l›k Muhabere
Evrak ‹fllemleri
138
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Muhabere Defteri Haz›rlama Ekran›
Muhabere kayd› yap›lm›fl evraklar›n belirlenen aral›kta listelenerek rapor ç›kt›s›
al›nmas›nda kullan›lan ekrand›r.
fiekil 7.24
Muhabere Defteri
Haz›rlama Ekran›
Zimmet / Posta Zimmet Defteri Haz›rlama Ekran›
Muhabere Biriminde zimmetle verilmifl veya gönderilmifl belgelerin görüntülendi¤i rapor flablonu ekran›d›r.
fiekil 7.25
Zimmet/Posta
Zimmet Defteri
Haz›rlama Ekran›
Savc›l›k Muhabere Dosya ‹liflkilendirme
‹ki muhabere dosyas›n›n iliflkilendirildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.26
Savc›l›k Muhabere
Dosya
‹liflkilendirme
139
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
Bakanl›k Muhabere ‹fllemleri Alt Modülü
Adalet Bakanl›¤›’n›n bilgi ve onay› do¤rultusunda yürütülmesi gereken hakim, savc›, avukat ve noterler ile ilgili suçlar›n soruflturulmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Bakanl›k Muhabere Kayd› Açma
Son soruflturma izni Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan verilen hakim, savc› ve avukatlara ait mülhakat savc›l›klar›ndan gelen fezleke veya ihbar/baflvuru dilekçelerinin
Adalet Bakanl›¤›’na gönderilmek üzere kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.27
Bakanl›k Muhabere
Kayd› Açma
Bakanl›k Muhabere Dosyas› Tevzi ‹fllemi
Adalet Bakanl›¤›’ndan Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na bilgi almak amaçl› gönderilen
yaz›flmalar›n tevzi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.28
Bakanl›k Muhabere
Dosyas› Tevzi ‹fllemi
Bakanl›k Muhabere Kayd› Görüntüleme
Bakanl›k muhabere kayd› aç›lan dosyan›n görüntülendi¤i ekrand›r.
140
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 7.29
Bakanl›k
Muhabere Kayd›
Görüntüleme
Bakanl›k Muhabere Evrak ‹fllemleri
fiekil 7.30
Bakanl›k muhabere evrak haz›rlama ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Bakanl›k
Muhabere Evrak
‹fllemleri
Bakanl›k Muhabere Birlefltirme ‹fllemi
fiekil 7.31
Bakanl›k
Muhabere Dosyas›
Arama Açma
‹fllemleri
‹ki bakanl›k muhabere dosyas›n›n birbiri ile iliflkilendirildi¤i ekrand›r.
141
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
EMANET ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’nda emanetle ilgili tüm ifllemlerin yap›ld›¤› modüldür.
Savc›l›k Zaptolunan Eflya ‹fllemleri Alt Modülü
Savc›l›¤a kolluk kuvvetleri ya da mahkemeden suç eflyas› gelebilmektedir. Savc›l›k
Zaptolunan Eflya ‹fllemleri alt modülü bu eflyalar›n kaydedilmesi ve makbuzunun
haz›rlanmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Zaptolunan Eflya Bilgilerinin Kaydedilmesi
Savc›l›¤a kolluk kuvvetleri ya da mahkemeden haz›rl›k tutana¤›yla birlikte gelen
emanet eflyalar›n kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 7.32
Zaptolunan Eflya
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
Kaydedilmifl Emanet Eflyan›n Baflka Bir Dosyayla ‹liflkilendirilmesi
Emanet Numaras› alm›fl bir eflyan›n baflka bir dosya ile iliflkilendirilmesinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.33
Kaydedilmifl
Emanet Eflyan›n
Baflka Bir Dosyayla
‹liflkilendirilmesi
142
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Zaptolunan Eflya Makbuzunun Haz›rlanmas›
Kayd› yap›lm›fl eflyalara ait zaptolunan eflya makbuzu düzenlenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.34
Zaptolunan Eflya
Makbuzunun
Haz›rlanmas›
Marka Taklitli Numuneleri Emanete Alma Talep Bilgilerini Kaydetme
Mekân aramas› sonucunda ele geçirilen taklit mallar›n bulunmas› durumunda bu
mallar›n emanete al›nmas› için emanet memurlu¤una yap›lan talep bilgilerini kaydetme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.35
Marka Taklitli
Numuneleri
Emanete Alma
Talep Bilgilerini
Kaydetme
Günlük Emanet Eflya Kay›t Listesi
Kaydedilen emanet eflya bilgilerinin tarih baz›nda raporlama ifllemlerinin yap›ld›¤›
ekrand›r.
143
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.36
Rapor ÖnizlemeGünlük Emanet
Kay›t Listesi
Zaptolunan Eflya Makbuzu Silme
Emanet eflyaya iliflkin haz›rlanm›fl olan zaptolunan emanet eflya makbuzunun
onay ifllemleri tamamlanmamak kayd›yla silme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.37
Zaptolunan Eflya
Makbuzu Silme
Emanet Memurlu¤u Kay›t ‹fllemleri Alt Modülü
Savc›l›ktan emanet memurlu¤una gelen emanetin kaydedilmesi, bankaya emanet
para yat›r›lmas›, silah ve patlay›c› için teslim tesellüm tutana¤›n›n haz›rlanmas›
ifllemlerini kapsamaktad›r. “Emanet Memurlu¤u Kay›t ‹fllemleri” alt modülü alt›nda
yer alan ekranlar;
• Gelen Emanet Kayd›
• Bankaya Para Yat›r›lmas›
• Silah Teslim Tesellüm Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
• Patlay›c› Teslim Tesellüm Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
144
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Emanet Karar ‹fllemleri Alt Modülü
Emanet hakk›ndaki mahkeme karar›n›n kaydedilmesi ve karar› gelmemifl emanetler için hat›rlatma yaz›s› haz›rlanmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Karar Hat›rlatma Yaz›s› Haz›rlanmas›
Mahkemeden gelen karar, dava dosyas›na ba¤l› tüm emanet eflyalar hakk›nda de¤ilse, mahkemeye gönderilmek üzere karar hat›rlatma yaz›s›n›n haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.38
Karar Hat›rlatma
Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Karar Talep Listesi Haz›rlanmas›
Karar› gelmemifl emanet eflyalar için mahkemeye gönderilmek üzere karar talep
yaz›s›n›n haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.39
Karar Talep Listesi
Haz›rlanmas›
145
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
Emanet Haz›rl›k ‹fllemleri Alt Modülü
Farkl› birimlerde depolanm›fl emanet eflyalar› geri almak için talep yaz›s› haz›rlanmas›, muhafaza yaz›s› haz›rlanmas› ve bankaya yat›r›lan paran›n çekilmesi için yaz› haz›rlanmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Silah Talep Yaz›s› Haz›rlanmas›
Silah talep yaz›s›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
fiekil 7.40
Silah Talep Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Para Çekme Yaz›s› Haz›rlanmas›
Hakk›nda mahkeme karar› gelen paran›n bankadan çekilebilmesi için para çekme
yaz›s› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.41
Para Çekme Yaz›s›
Haz›rlanmas›
146
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Müsadere S›ras›nda Silahlarda Oluflan Eksikli¤in Giderilmesi
Müsadere s›ras›nda silahlarda oluflan eksikli¤in giderilmesi için kay›t ifllenen
ekrand›r.
fiekil 7.42
Müsadere S›ras›nda
Silahlarda Oluflan
Eksikli¤in
Giderilmesi
Emanet Eflya ‹nceleme ‹fllemleri Alt Modülü
Mahkeme karar›na göre emanet eflyan›n incelemeye gönderilmesi, ilgili kuruma
inceleme yaz› haz›rlanmas›, inceleme sonuç bilgilerinin kaydedilmesi ifllemlerini
kapsamaktad›r. “Emanet Eflya ‹nceleme ‹fllemleri” alt modülü afla¤›daki ekranlardan oluflmaktad›r.
• Emanet Eflyan›n ‹ncelenmesi
• ‹ncelemeye Gitmifl Emanet ‹çin Yaz› Haz›rlanmas›
• ‹nceleme Sonuç Bilgilerinin Kaydedilmesi
Emanet Müsadere ‹fllemleri Alt Modülü
Silah teslim tesellüm tutana¤› haz›rlanmas›, geri gelen emanet eflya bilgilerinin
güncellenmesi ve zimmet kayd›n›n kapat›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Bu alt
modülde, dava s›ras›nda mahkemeden müsadere karar› gelen silah ve patlay›c›
türdeki emanet eflyalar ilgili kurumlara müsadereye gönderilir ve kay›tlar› kapat›l›r. “Emanet Müsadere ‹fllemleri” alt modülü alt›nda yer alan ekranlar;
• Silah Müsadere Teslim Tesellüm Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
• Müsadere Listesinin Haz›rlanmas›
• Geri Gelen Silahlar ‹çin Teslim Tutana¤›n›n Güncellenmesi
Emanet Nakil ‹fllemleri Alt Modülü
Emanetin nakli için ön yaz› haz›rlanmas› ifllemini kapsamaktad›r. Bu alt modülde,
dava s›ras›nda mahkemeden nakil karar› gelen emanet eflyalar ilgili kurumlara
nakledilir.
147
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
Nakil Önyaz›s› Haz›rlanmas›
Mahkemeden nakil karar› gelen emanet eflyalar›n nakil ve mahkemede delil olarak kullan›lmas› için ön yaz› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.43
Nakil Önyaz›s›
Haz›rlanmas›
Emanet ‹ade ‹fllemleri Alt Modülü
Emanetin iade edilece¤i kifliye davetiye haz›rlanmas›, bulunamayan davetiye adresi için adres talep yaz›s› haz›rlanmas›, emanet eflya teslim tesellüm tutana¤› haz›rlanmas› ve alt›n k›ymetli eflya kayd› kapanmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Bu alt
modülde, dava s›ras›nda hakk›nda mahkemeden iade karar› gelen emanet eflyalar
ilgili kiflilere iade edilir ve eflya kay›tlar› kapat›l›r.
Davetiye Haz›rlanmas›
Mahkemeden iade karar› gelen emanet eflyalar için davetiye haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.44
Davetiye
Haz›rlanmas›
148
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Emanet Eflya ‹adesi
fiekil 7.45
Emanet eflya hakk›nda verilen iade karar›n›n uyguland›¤› ekrand›r.
Emanet Eflya ‹adesi
Emanet Para ‹ade ‹fllemleri Alt Alt Modülü
‹ade edilen paraya ait reddiyat makbuzu haz›rlanmas› ve döviz kayd›n›n kapat›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Bu alt alt modülde, iade edilen paralar için iade
edildi¤ine dair makbuz haz›rlan›r ve kay›tlar› kapat›l›r. “Emanet Para ‹ade ‹fllemleri” alt alt modülü afla¤›daki ekranlardan oluflmaktad›r.
• Reddiyat Makbuzu Haz›rlanmas›
• Döviz Kayd›n›n Kapat›lmas›
Teslim Al›nmam›fl Emanet ‹fllemleri Alt Alt Modülü
fiekil 7.46
Karar Talep Yaz›s›
Haz›rlanmas›
a) Karar talep yaz›s› haz›rlanmas›
‹adesine karar verilmifl olup da yap›lan tebligata ra¤men sahipleri taraf›ndan bir
ay içinde al›nmayan emanet eflyalar veya iki ay boyunca kendilerine tebligat yap›lamayan kimselere ait emanet eflyalar ile on y›l boyunca hakk›nda karar verilmeyen emanet eflyalar hakk›nda karar verilmesi için emanet eflyalar›n listesinin kesinleflmifl kararlar› ile birlikte mahkemeye gönderilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
149
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
b) Adres Talep Yaz›s› Haz›rlanmas›
Davetiyenin kifliye ulaflmad›¤› durumda mahkemeden kiflinin yeni adresinin istenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.47
Adres Talep Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Teslim al›nmam›fl emanet eflyalar için hangi ifllemler yap›lmaktad›r?SIRA S‹ZDE
Emanet Y›l Sonu Para ‹fllemleri Alt Modülü D Ü fi Ü N E L ‹ M
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Emanet Y›l Sonu Para ‹fllemleri faiz bilgilerinin kaydedilmesi ve reddiyat ifllemini
kapsamakta olup afla¤›daki ekranlardan oluflmaktad›r.
S O R U
• Faiz Bilgilerinin Kaydedilmesi
• Bankadan Para Miktar› ‹stenmesi
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
Emanet Memurlu¤u Genel ‹fllemleri Alt Modülü
Emanet memurlu¤u genel ifllemlerini kapsamaktad›r.
SIRA S‹ZDE
Emanet Dosya Bilgileri Görüntüleme
Emanet dosya bilgilerinin görüntüleme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
fiekil 7.48
K ‹ T A P
Emanet Dosya
Bilgileri K ‹ T A P
Görüntüleme
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
150
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Muhafaza / Tasfiye Evrak› Görüntüleme / Silme
Muhafaza/Tasfiye evrak silme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.49
Muhafaza/
Tasfiye Evra¤›
Görüntüleme/
Silme
Emanet Karar Talep / Müsadere Listelerinin Oluflturulmas›
Karar› al›nmam›fl emanet eflyalar›n karar talebi için mahkemelere göndermek için
emanet karar talep / müsadere liste oluflturma iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.50
Emanet Karar
Talep/Müsadere
Listelerinin
Oluflturulmas›
Emanet Liste Türleri Tan›mlama
Emanet liste türü tan›mlama iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
151
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
fiekil 7.51
Emanet Liste
Türleri Tan›mlama
Emanet Eflya Yerlefltirme
Emanet memurlu¤u dâhilindeki depolarda saklanan emanet eflyalar›n fiziksel olarak bulundu¤u yerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 7.52
Emanet Eflya
Yerlefltirme
Derdest Emanet Dosyas› Açma
Haz›rl›k dosyas› aç›l›rken emanet eflya bilgisinin kaydedilmedi¤i durumlarda emanet eflyan›n haz›rl›k dosyas›na derdest olarak kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
152
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 7.53
Derdest Emanet
Dosyas› Açma
SIRA S‹ZDE
4
SIRA S‹ZDE
Emanet ifllemleri
modülü alt›nda yap›lan ifllemleri özetleyerek anlat›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
153
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Tevzi Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar
arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klamak
Tevzi Modülü, haz›rl›k dosyalar›n›n soruflturulmak üzere savc› ve/veya bürolara da¤›t›lmas› ifllemlerini ve savc› taraf›ndan haz›rlanan kararlar›n görüldüsünün yap›larak mahkemelere da¤›t›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Dosyay› tevziye gönderme, dosyan›n tevzi edilmesi, otomatik
tevziye tabi savc›lar›n belirlenmesi, iddianame
görüldü ifllemleri, takipsizlik karar› görüldü ifllemleri, savc› dosyalar›n›n baflka savc›ya atanmas›, ve günlük tevzi listesi haz›rlanmas› bu modül
alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemlerdir.
Kararlar Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar
arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klamak
Kararlar Modülü, belirli bir büro ve savc›ya tevzi
edilmifl soruflturma dosyas› için savc› taraf›ndan
karar haz›rlanmas› ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i
modüldür. ‹ddianame bilgilerinin kaydedilmesi,
ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi, takipsizlik karar› bilgilerinin kaydedilmesi, ek takipsizlik
karar› bilgilerinin kaydedilmesi, görevsizlik karar› ifllemleri, yetkisizlik karar› ifllemleri, fezleke ifllemleri, dosya birlefltirme iflleminin yap›lmas›,
dosya ay›rma iflleminin yap›lmas›, davaname bilgilerinin kaydedilmesi, ankara sistem d›fl› dosya
karar girifli, haz›rl›k dosyas› eski karar girifli, birim de¤ifltirme bu modül alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemlerdir.
N
A M A Ç
3
N
A M A Ç
4
Muhabere Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klamak
Muhabere Modülü, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
muhabere ifllemlerini kapsamaktad›r. Savc›l›k
muhabere kayd› görüntüleme, savc›l›k muhabere evrak ifllemleri, muhabere defteri haz›rlama,
zimmet / posta zimmet defteri haz›rlama, savc›l›k muhabere dosya iliflkilendirme ve Bakanl›k
muhabere ifllemleri bu modül alt›nda yer alan
ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemlerdir.
Emanet ‹fllemleri Modülünü ve alt›nda yer alan
ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klamak
Emanet ‹fllemleri Modülü, Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’nda emanetle ilgili tüm ifllemlerin yap›ld›¤› modüldür. Zaptolunan eflya ifllemleri, emanet
memurlu¤u kay›t ifllemleri, emanet karar ifllemleri, emanet haz›rl›k ifllemleri, emanet eflya inceleme ifllemleri, emanet müsadere ifllemleri, emanet
nakil ifllemleri, emanet iade ifllemleri, emanet y›l
sonu para ifllemleri, emanet memurlu¤u genel ifllemleri bu modül alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemlerdir.
154
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Tevzi Modülü ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?
a. Program taraf›ndan yap›lan tevzi iflleminde eflit
olarak görevlendirilme esas›na göre belirli bir
puanlama sistemiyle tevzi ifllemi yap›lmaktad›r.
b. Da¤›t›m yap›l›rken savc›lar›n ve mahkemelerin
üzerlerindeki ifl yükü dikkate al›narak adil bir
da¤›t›m yolu izlenmektedir.
c. Savc› taraf›ndan haz›rlanan kararlar›n görüldüsünün yap›larak mahkemelere da¤›t›lmas› ifllemleri bu modül kapsam›ndad›r.
d. Haz›rl›k dosyalar›n›n, soruflturulmak üzere savc›
ve/veya bürolara da¤›t›lmas› ifllemleri bu modül
kapsam›ndad›r.
e. Savc›lar›n sicil numaras› da¤›t›mda esas al›nmaktad›r.
2. Cumhuriyet Savc›lar›n›n düzenledikleri iddianameler, “‹ddianame Görüldü ‹fllemleri”, ekran›n hangi blo¤unda yer alan tabloda görüntülenmektedir?
a. Otomatik Tevziye Tabi Soruflturma Dosyalar›
b. Belirli Bir Mahkemeye Gönderilecek Soruflturma Dosyalar›
c. Davanameler
d. Soruflturma Dosyalar›
e. Dosya Detay Göster
3. Tevzi ifllemi için günlük bazda rapor sa¤layan ekran
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dosyay› Tevziye Gönderme
b. Günlük Tevzi Listesi
c. Dosyan›n Tevzi Edilmesi
d. Soruflturma Dosyalar›
e. Tevzi Raporlama
4. Belirli bir büro ve savc›ya tevzi edilmifl soruflturma
dosyas› için savc› taraf›ndan karar haz›rlanmas› ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Soruflturma ‹fllemleri Modülü
b. Tevzi Modülü
c. Kararlar Modülü
d. Muhabere Modülü
e. Emanet ‹fllemleri Modülü
5. “Suçun nevi ya da san›¤›n durumunun, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n görev tan›m›n›n d›fl›nda olmas› halinde savc›
dosya hakk›nda görevsizlik karar› vermekte ve gerekli soruflturman›n ilgili kurum veya kurulufllar taraf›ndan yap›lmas› için dosyay› bu kurum veya kurulufllara sevk etmektedir.”
Bahsedilen ifllem, kararlar modülü alt›nda hangi ekran
arac›l›¤› ile gerçeklefltirilir?
a. Fezleke ‹fllemleri
b. Yetkisizlik Karar› ‹fllemleri
c. ‹ddianame Bilgilerinin Kaydedilmesi
d. Görevsizlik Karar› ‹fllemleri
e. Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi
6. Afla¤›dakilerden hangisi muhabere modülü alt›nda
yer alan ekranlardan biri de¤ildir?
a. Zimmet / Posta Zimmet Defteri Haz›rlama Ekran
b. Bakanl›k Muhabere Kayd› Açma
c. Savc›l›k Muhabere Dosya ‹liflkilendirme
d. Muhabere Defteri Haz›rlama Ekran›
e. Bakanl›k Muhabere ‹ptal ‹fllemi
7. Afla¤›dakilerden hangisi Savc›l›k Zaptolunan Eflya
‹fllemleri alt modülü alt›nda gerçeklefltirilen ifllemlerden
biri de¤ildir?
a. Savc›l›¤a kolluk kuvvetleri ya da mahkemeden
haz›rl›k tutana¤›yla birlikte gelen emanet eflyalar›n kaydedilmesi
b. Emanet Numaras› alm›fl bir eflyan›n baflka bir
dosya ile iliflkilendirilmesinin yap›lmas›
c. Savc›l›k Muhabere Dosya ‹liflkilendirilmesinin
yap›lmas›
d. Kayd› yap›lm›fl eflyalara ait zaptolunan eflya makbuzu düzenlenmesi iflleminin yap›lmas›
e. Mekân aramas› sonucunda ele geçirilen taklit
mallar›n bulunmas› durumunda bu mallar›n
emanete al›nmas› için emanet memurlu¤una yap›lan talep bilgilerinin kaydedilmesi
8. Afla¤›dakilerden hangisi Emanet ‹fllemleri Modülü
alt›nda yer alan ekranlardan biridir?
a. ‹ddianame Görüldü ‹fllemleri
b. Günlük Tevzi Listesi
c. Takipsizlik Karar› Bilgilerinin Kaydedilmesi
d. Silah Talep Yaz›s› Haz›rlanmas›
e. Fezleke ‹fllemleri
9. I- Emanet Eflyan›n ‹ncelenmesi
II- ‹ncelemeye Gitmifl Emanet ‹çin Yaz› Haz›rlanmas›
III- ‹nceleme Sonuç Bilgilerinin Kaydedilmesi
Yukar›dakilerden hangileri “Emanet Eflya ‹nceleme ‹fllemleri” alt modülü ekranlar›ndand›r?
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
10. Emanet memurlu¤u dâhilindeki depolarda saklanan
emanet eflyalar›n fiziksel olarak bulundu¤u yerin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekran afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Emanet Eflya Yerlefltirme
b. Emanet Liste Türleri Tan›mlama
c. Emanet Karar Talep / Müsadere Listelerinin
Oluflturulmas›
d. Muhafaza / Tasfiye Evrak› Görüntüleme / Silme
e. Derdest Emanet Dosyas› Açma
7. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-II
155
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e
2. a
3. b
4. c
5. d
6. e
7. c
8. d
9. e
10. a
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tevzi Modülü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹ddianame Görüldü ‹fllemleri Ekran›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tevzi Modülü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kararlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kararlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Muhabere Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Savc›l›k Zaptolunan Eflya Alt
Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Emanet ‹fllemleri Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Emanet Eflya ‹nceleme ‹fllemleri alt modülü” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Emanet ‹fllemleri Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Haz›rl›k dosyalar›n›n, soruflturulmak üzere savc› ve/veya bürolara da¤›t›lmas› ifllemlerini ve savc› taraf›ndan
haz›rlanan kararlar›n görüldüsünün yap›larak mahkemelere da¤›t›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Da¤›t›m
yap›l›rken savc›lar›n ve mahkemelerin üzerlerindeki ifl
yükü dikkate al›narak adil bir da¤›t›m yolu izlenmektedir. Program taraf›ndan yap›lan tevzi iflleminde eflit olarak görevlendirilme esas›na göre belirli bir puanlama
sistemiyle tevzi ifllemi yap›lmaktad›r.
S›ra Sizde 2
Kararlar Modülü, belirli bir büro ve savc›ya tevzi edilmifl soruflturma dosyas› için savc› taraf›ndan karar haz›rlanmas› ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i modüldür. ‹ddianame bilgilerinin kaydedilmesi, ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi, takipsizlik karar› bilgilerinin kaydedilmesi, ek takipsizlik karar› bilgilerinin kaydedilmesi, görevsizlik karar› ifllemleri, yetkisizlik karar› ifllemleri, fezleke ifllemleri, dosya birlefltirme iflleminin yap›lmas›, dosya ay›rma iflleminin yap›lmas›, davaname bilgilerinin kaydedilmesi, ankara sistem d›fl› dosya karar
girifli, haz›rl›k dosyas› eski karar girifli, birim de¤ifltirme
bu modül alt›nda yer alan ekranlard›r.
S›ra Sizde 3
‹adesine karar verilmifl olup da yap›lan tebligata ra¤men sahipleri taraf›ndan bir ay içinde al›nmayan emanet eflyalar veya iki ay boyunca kendilerine tebligat yap›lamayan kimselere ait emanet eflyalar ile on y›l boyunca hakk›nda karar verilmeyen emanet eflyalar hakk›nda karar verilmesi için emanet eflyalar›n listesinin
kesinleflmifl kararlar› ile birlikte mahkemeye gönderilir.
S›ra Sizde 4
Emanet ‹fllemleri Modülü alt›nda yer alan zaptolunan
eflya ifllemleri, emanet memurlu¤u kay›t ifllemleri, emanet karar ifllemleri, emanet haz›rl›k ifllemleri, emanet
eflya inceleme ifllemleri, emanet müsadere ifllemleri,
emanet nakil ifllemleri, emanet iade ifllemleri, emanet
y›l sonu para ifllemleri, emanet memurlu¤u genel ifllemleri yap›labilir.
Yararlan›lan Kaynaklar
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Haz›rl›k Soruflturma ‹fllemleri
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› S›k Kullan›lan ‹fllemler El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri Kullan›c› K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp / Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri E¤itimi
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
8
Amaçlar›m›z
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yasa Yollar› Alt Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Esas ‹fllemleri Alt Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
‹lamat ‹fllemleri Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
Temyiz
‹ade-i Muhakeme
Esas ‹fllemleri
Görev
•
•
•
•
Yetki
‹lam
‹çtima
‹nfaz
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›
‹fllemleri-III
• YASA YOLLARI VE ESAS ‹fiLEMLER‹
MODÜLÜ
• ‹LAMAT ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
YASA YOLLARI VE ESAS ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Ola¤an yasa yollar›n›n ve esas defteri ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür.
Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülü
Ola¤an yasa yollar› ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü
Temyiz ifllemlerinin yap›ld›¤› ekranlar› kapsamaktad›r.
a) Müddeti Muhafaza Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
Müddet-i muhafaza talep bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
Temyiz: Bir mahkeme
hükmüyle bu hükmün
dayand›¤› muhakemenin
hukuki bak›mdan, yüksek
mahkemede (Yarg›tay, Askeri
Yarg›tay, Dan›fltay) bir defa
daha tetkiki imkân›n›
sa¤layan kanun yoludur.
Müddeti-i Muhafaza: Ceza
davalar›nda karar
aç›kland›¤›nda yedi günlük
temyiz süresi ifllemeye
bafllad›¤› için gerekçeli karar
yaz›lana kadar “süreyi
durdurmak” için yap›lan
talep, müddeti muhafaza ya
da süre tutum talebi olarak
adland›r›l›r.
fiekil 8.1
Müddet-i
Muhafaza Talep
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
158
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
b) Temyiz Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
Temyiz talep bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 8.2
Temyiz Talep
Bilgilerinin
Kaydedilmesi
c) Temyiz Talebinin Reddi Karar›n›n Temyiz Edilmesi
Temyiz talebinin reddi karar›n›n temyiz bilgilerinin kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 8.3
Temyiz Talebinin
Reddi Kararinin
Temyiz Edilmesi
‹ade-i muhakeme
(Yarg›laman›n
Yenilenmesi):Yarg›laman›n
yenilenmesi, kesinleflmifl
hükümlere kar›fl› kabul edilmifl
ola¤anüstü bir yasa yoludur.
Bu yolla, hükümlerdeki maddi
soruna iliflkin fiili hatalar›n
giderilebilmesine olanak
sa¤lanm›flt›r. Ceza Hukukunda
hükümlü yarar›na yarg›laman›n
yenilenmesi nedenleri Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 311.
maddesinin 1. f›kras›nda alt›
bent halinde gösterilmifltir.
Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü
Ola¤anüstü yasa yollar› ifllemlerini kapsamaktad›r.
‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama
‹ade-i muhakeme (yarg›laman›n yenilenmesi) evrak haz›rlama iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
159
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.4
‹ade-i Muhakeme
Evrak Haz›rlama
SIRA S‹ZDE
Yasa Yollar› Modülü alt›nda hangi yasa yollar›na iliflkin ifllemler yap›lmaktad›r?
Esas ‹fllemleri Alt Modülü
Esas ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
1
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi
S O R U
Sistem d›fl› baflka adliyeden online gelmeyen dosyalar›n ilgili mahkemeye gönderilmesi için haz›rlanm›fl ekrand›r.
D‹KKAT
D‹KKAT
fiekil 8.5
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
SIRA S‹ZDE
Dava Dosyas›n›n
Yetkili Görevli
Mahkemeye
Gönderilmesi
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle
Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›
Sistem d›fl› ayn› adliyeden online gelmeyen dosyalar›n ilgili mahkemeye gönderilmesi için haz›rlanm›fl bir ekrand›r.
160
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 8.6
Bulunulan
Adliyeden
Yetkisizlik/Görevsiz
likle Sistem D›fl›
Gelen Dava
Dosyas›
Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye Tevzisi
Tevzi edilmemifl esas dosyas›n›n mahkemeye tevzisinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.7
Tevzi Edilmemifl
Esas Dosyas›n›n
Mahkemeye Tevzisi
Esas Defteri Bilgileri
Esas masas› kullan›c›lar› ve duruflma savc›lar›n›n duruflma öncesi duruflma dosyalar›n› incelemeleri için haz›rlanan ekrand›r.
fiekil 8.8
Esas Defteri
Bilgileri
161
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama
Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama ekran›nda mahkemeye intikal etmifl evrak
hakk›nda evrak haz›rlan›r.
fiekil 8.9
Savc›l›k Esas
‹fllemleri Evrak
Haz›rlama
Esas ‹fllemleri Alt Modülü alt›nda hangi ifllemler yap›lmaktad›r?
SIRA S‹ZDE
2
‹LAMAT ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
D Ü fi Ü N E L ‹ M ve di¤er
Mahkemeler, taflra Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›, Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›
yarg› mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamlar›n infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsamaktad›r.
S O R U
Sistem D›fl› ‹lam Kaydedilmesi
D ‹ Kilamat
K A T numaras›
Taflradaki CBS’ den infaz edilmesi amac›yla gönderilen ilamlara
verilerek kaydedilmesi ve ilam dosyas› oluflturulmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹lam: Bir davan›n
S O R U
mahkemece nas›l bir hükme
ba¤land›¤›n› gösteren resmi
belgedir.
D‹KKAT
N N
SIRA S‹ZDE
fiekil 8.10
AMAÇLARIMIZ
Sistem D›fl› ‹lam
AMAÇLARIMIZ
Kaydedilmesi
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
Dosya Arama Ekran›
Sistemde kay›tl› olan ilam dosyalar›n›n sorguland›¤› ekrand›r.
fiekil 8.11
Dosya Arama
Ekran›
162
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Dosya Arama ekran›nda, ilamat dosyas›n› bulmak için iki yol kullan›l›r.
‹lamat dosyas› ilamat numaras›na göre bulunmak isteniyorsa “‹lamat No” metin
alan›na bilgi girifli yap›l›r ve “Dosya No’ ya Göre Ara” dü¤mesine t›klanarak istenilen dosya görüntülenir. ‹lamat dosyas›nda bulunan taraflara göre arama yap›lmak
istendi¤inde taraf›n kimlik bilgileri ilgili metin alanlar›na yaz›l›r ve “Kifli/Kuruma
Göre Ara” dü¤mesine t›klanarak istenen dosya görüntülenir. ‹lgili sat›r seçildikten
sonra “‹lam Dosyas›” dü¤mesine bas›larak ilam dosyas› incelenebilir.
fiekil 8.12
‹lam Dosyas›
‹lam Dosyas› ekran›, dosya ile ilgili bilgilerin görüntülendi¤i ekrand›r. Bu ekranda; “Safahat” dü¤mesi ile dosyan›n safahat›na bak›labilir, “Dosya Evrak›” dü¤mesi ile dosya içindeki evraklara bak›labilir, “Dava Dosyas›” dü¤mesi ile mahkeme aflamas›nda haz›rlanan evraklara bak›labilir, “Kimlik/Adres Bilgileri” dü¤mesi
ile tarafa ait bilgilere ulafl›labilir, “Hapis Cz ‹nfaz” ve “Para Cz ‹nfaz” dü¤meleri ile
ilgili cezalar›n infaz› için ilgili ekranlara geçifl yap›labilir.
Sorgulama Alt Modülü
Tebli¤ ve ilamlar›n sorgulama yoluyla takibinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Uyar› Listesine Ekleme
Tebligat›n (veya herhangi baflka bir ifllemin) yap›ld›¤› tarihten bir süre sonra kullan›c›n›n baflka bir ifllemi bafllatmas› amac›yla uyar›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Davetname, Ödeme Emri ve Ödendi Makbuzu (para cezalar›n›n taksit ödemeleri için) bilgilerinin sistemde kaydedilmesine neden olacak belgeler taranarak sisteme kat›l›r ve bu ekran vas›tas›yla kay›t ifllenir.
fiekil 8.13
Uyar› Listesine
Ekleme
163
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
Uyar› Listesinin Sorgulamas›
Yap›lacak sorgulamalar sonucunda o gün itibariyle veya istenen bir tarih aral›¤›nda hangi tebli¤lerin sürelerinin dolmufl oldu¤unu listeleme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.14
Uyar› Listesinin
Sorgulamas›
Dosya Arama Ekran›
Sistemde kay›tl› olan ilam dosyalar›n›n sorguland›¤› ekrand›r.
fiekil 8.15
Dosya Arama
Ekran›
Dosya Arama ekran›nda, ilamat dosyas›n› bulmak için iki yol kullan›l›r:
‹lamat dosyas› ilamat numaras›na göre bulunmak isteniyorsa ilamat No metin
alan›na bilgi girifli yap›l›r ve “Dosya No ya Göre Ara” dü¤mesine t›klanarak istenilen dosya görüntülenir.
‹lamat dosyas›nda bulunan taraflara göre arama yap›lmak istendi¤inde taraf›n
kimlik bilgileri ilgili metin alanlar›na yaz›l›r ve “Kifli/Kuruma Göre Ara” dü¤mesine
t›klanarak istenen dosya görüntülenir.
164
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
‹lgili sat›r seçildikten sonra “‹lam Dosyas›” dü¤mesine bas›larak ilam dosyas› incelenebilir.
fiekil 8.16
‹lam Dosyas›
[‹lam Dosyas›] ekran›, dosya ile ilgili bilgilerin görüntülendi¤i ekrand›r. Bu ekranda; “Safahat” dü¤mesi ile dosyan›n safahat›na bak›labilir, “Dosya evrak›” dü¤mesi ile dosya içindeki evraklara bak›labilir, “Dava Dosyas›” dü¤mesi ile mahkeme aflamas›nda haz›rlanan evraklara bak›labilir, “Kimlik/Adres Bilgileri” dü¤mesi
ile tarafa ait bilgilere ulafl›labilir, “Hapis Cz ‹nfaz” ve “Para Cz ‹nfaz” dü¤meleri ile
ilgili cezalar›n infaz› için ilgili ekranlara geçifl yap›labilir.
‹çtima Alt Modülü
Bir hükümlüye ait ayn› türden (hapis, para gibi) birden fazla cezay› tek seferde infaz edilmesi amac›yla birlefltirme (içtima etme) ve içtima çözme iflleminin yap›ld›¤› alt modüldür.
‹çtima ‹fllemleri
Bir hükümlüye ait ayn› türden (hapis, para gibi) birden fazla cezay› tek seferde infaz edilmesi amac›yla birlefltirme (içtima etme) iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.17
‹çtima ‹fllemleri
165
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
‹çtima ‹fllemleri ekran›nda “‹çtima Edilecek ‹lamlar” tablosunda daha önce kaydedilmifl san›¤a ait bütün ceza türü bilgileri görüntülenir.
‹çtiman›n Çözülmesi
‹çtiman›n çözülmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.18
‹çtiman›n
Çözülmesi
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹çtiman›n Çözülmesi ekran›nda “‹çtima Edilecek ‹lamlar” tablosunda
daha önS O R U
ce içtima edilmifl ceza bilgileri görüntülenir.
D ‹ K K fazla
A T cezay› tek
‹çtima Alt Modülü, bir hükümlüye ait ayn› türden (hapis, para gibi) birden
seferde infaz edilmesi amac›yla birlefltirme (içtima etme) ve içtima çözme iflleminin yap›ld›¤› alt modüldür.
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
N N
‹nfaz Alt Modülü
‹lamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre ceza infazAMAÇLARIMIZ
ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Hapis Cezas›n›n ‹nfaz›
S O R U
K ‹ T A P
‹lamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indirimler uygulanarak
hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalaca¤›n› gösteren süre belgesinin
(Müddetname) haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
fiekil 8.19
‹NTERNET
Hapis Cezas›n›n
‹nfaz›
‹NTERNET
166
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Hapis Cezas›n›n ‹nfaz› ekran›nda “‹lam Dosya Bilgileri” blo¤undaki “Kay›t Bilgileri”, “‹lam Bilgileri” metin alanlar›nda daha önce kaydedilmifl bilgiler pasif olarak görüntülenir. ‹stendi¤i takdirde “‹lam Dosyas›” dü¤mesine t›klanarak ilam dosyas› bilgilerine, “Evraklar” dü¤mesine t›klanarak dosyadaki evrak bilgilerine ulafl›l›r.
“Hapis ‹nfaz Bilgileri” blo¤undaki “Cezaevine Girifl” zorunlu metin alan›na tarih bilgisi girilir. “Cezaevi Ad›” zorunlu liste dü¤mesineden gidece¤i cezaevi bilgisi seçilir. San›¤a ait tutukluluk bilgisinin olup olmad›¤›na “Tutukluluk” dü¤mesine t›klanarak ulafl›l›r. “Tutukluluk” dü¤mesine t›klanarak görüntülenen [Tutukluluk ve Firar Bilgileri]
ekran›nda görüntülenen tutukluluk bilgisi “Tutukluluk (Gün)” metin alan›na aktar›l›r.
“fiartla T. Sonras› Suç T.” metin alan›na flartla tahliye sonras›nda suçun ifllendi¤i tarih girilir.
Hapis cezas› infaz›na ait müddetnemenin görüntülenmesi veya düzenlenmesi
istendi¤i takdirde “Müddetname” dü¤mesine t›klanarak istenilen ifllem yap›l›r.
“Farkl› Hesaplama” dü¤mesine bas›larak sa¤›n›n cezas›nda güncelleme yap›labilinir. Aç›lan ekranda “Y›l-Ay-Gün” alanlar› girilerek “Ceza Güncelle” dü¤mesine
bas›larak san›¤›n cezas› güncellenir.
fiekil 8.20
Hapis Cezas›n›n
‹nfaz›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
Hapis Cezas›n›n
ilamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indiD ‹ K K‹nfaz›,
AT
rimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalaca¤›n› gösteren süre
belgesinin (Müddetname) haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
N N
SIRA S‹ZDE
Para Cezas›n›n ‹nfaz›
AMAÇLARIMIZ
Para cezas›n›n
infaz› ile ilgili bilgilerin kaydedildi¤i ekrand›r.
AMAÇLARIMIZ
fiekil 8.21
Para Cezas›n›n
‹nfaz›
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
167
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
“Para ‹nfaz Bilgileri” blo¤undaki metin alanlar›nda daha önce kaydedilmifl bilgiler pasif olarak görüntülenir. “Para ‹nfaz Bilgileri” blo¤unda para cezas› zaman›nda ödenmez ise “Gecikme Zamm› Hesapla” dü¤mesine t›klanarak faiz bilgisi hesaplan›r.
“Ödeme Bilgileri” blo¤undaki tabloda “Taksitlendirme/Miktar De¤ifltirme” blo¤unda girilen bilgiler görüntülenir. ‹stendi¤i takdirde “Tahsilat F. Olufltur” dü¤mesine t›klanarak tahsilat fifli oluflturulur. ‹stendi¤i takdirde “Tahsilat F. Göster” dü¤mesine t›klanarak oluflturulan tahsilat fifli görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” blo¤unda istendi¤i takdirde “Taksit Listesi” dü¤mesine t›klanarak oluflturulan taksit listesi görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” blo¤unda para cezas›n›n ödenmesinin ard›ndan sisteme taranarak kaydedilen ödenti makbuzu “Ödendi Makbuzu” dü¤mesine t›klanarak görüntülenir. “Makbuz Kaydet” dü¤mesine t›klanarak kaydedilir.
“Hapse Çevirme” blo¤unda para cezas› zaman›nda ödenmez ise “Hapse Çevirme” dü¤mesine t›klan›r. [Para Cezas›n›n Hapse Çevrilmesi] ekran› aç›l›r. Para cezas›n› hapse çevirme karar› kaydedilir.
Tutukluluk bilgilerinin görüntülenmesi istendi¤i takdirde “Hapse Çevirme”
blo¤undaki “Tutukluluk” dü¤mesine t›klan›r. [Tutukluluk ve Firar Bilgileri] ekran› aç›l›r.
“Taksitlendirme/Miktar De¤ifltirme” blo¤unda “Son Ödeme Tarihi”, “Taksit Say›s›” metin alanlar›na bilgisi girilir. “Hesapla” dü¤mesine t›klan›r.
Hesaplama sonuçlar› “Ödeme Bilgileri” tablosuna aktar›l›r.
Son Ödeme tarihi geçmeden taksitler ödeniyor ise “Para ‹nfaz Bilgileri” blo¤undaki “Faiz Hesapla” dü¤mesi “Hapse Çevirme” blo¤undaki “Hapse Çevirme” dü¤meleri pasif halde görüntülenir.
Mevkufen ‹nfazl› ‹lamlar
Mevkufen infaz (Hapisten Çevrilen Adli Para Cezas›n›n ‹nfaz›) sebebiyle infaz dosyas› kapat›lan kay›tlar›n görüntülendi¤i ekrand›r.
fiekil 8.22
Mevkuffen ‹nfazl›
‹lamlar
168
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
‹lam›n Kapat›lmas›
‹lam kayd›n›n kapat›lmas›n› sa¤layan ekrand›r.
fiekil 8.23
‹lam›n
Kapat›lmas›
Ceza Zaman Afl›m› ‹fllemleri
Adli makamlar taraf›ndan ilgili ifllemin yap›lmas› sonucu zaman afl›m›n›n kesilmesi, durdurulmas› ve durdurulan zaman afl›m›n›n yeniden iflletilmesi, yeni zaman
afl›m› tarihinin hesaplanmas› ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.24
Ceza Zaman
Afl›m›n›n
Hesaplanmas›
Ceza Zaman Afl›m›: Ceza
zamanafl›m› bir suçtan
do¤up mahkemece verilen
hükümle tayin edilmesinin
akabinde kesinleflen bir
cezan›n belli bir süre
geçtikten sonra infaz
edilmesi hakk›ndan devletin
flarts›z olarak vazgeçmesini
ifade eden bir maddi ceza
hukuku kurumudur.
Tutukluluk-Firar Alt Modülü
Tutukluluk ve firar bilgilerinin görüntülenip girifl ve güncelleme ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Tutukluluk Görüntüleme
Tutukluluk ve firar bilgilerinin görüntülendi¤i ekrand›r.
169
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.25
Tutukluluk
Görüntüleme
Tutukluluk Girifl
‹flletim kapsam›nda bulunan adliyelerde, mahkeme taraf›ndan tutuklama karar› verilen kiflilerin tutukluluk bilgileri sistem taraf›ndan otomatik olarak kaydedilir. Henüz iflletime geçmemifl adliyelerden iflletim kapsam›nda bulunan adliyelere tutuklama karar bilgileri gönderildi¤inde bu kararlar›n kaydedilmesi ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.26
Tutukluluk Girifl
Tutukluluk Güncelleme
Kaydedilen bütün tutukluluk bilgilerinin görüntülendi¤i, istendi¤i takdirde güncelleme ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
170
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 8.27
Tutukluluk
Güncelleme
Mahsup Girifl/Güncelleme
Hükümlü mahsup bilgilerini kaydetme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.28
Mahsup Girifl
Güncelleme
Firar Girifl/Güncelleme
Hükümlü firar bilgilerini kaydetme iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.29
Firar / Girifl
Güncelleme
171
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
Hapis Cezas›n›n Ertelenmesi
Hapis cezas›nda savc› taraf›ndan tehir (erteleme) yap›lm›flsa, tehir karar› ç›kar›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.30
Hapis Cezas›n›n
Ertelenmesi
[Hapis Cezas›n›n Ertelenmesi] ekran›nda “Dosya Bilgileri” blo¤undaki “Kay›t
Bilgileri”, “‹lam Bilgileri” metin alanlar›nda daha önce kaydedilmifl bilgiler pasif
olarak görüntülenir.
Para Cezas›n›n Hapse Çevrilmesi
Hapse çevirme karar›n›n haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.31
Para Cezas›n›n
Hapse Çevrilmesi
SIRA
S‹ZDE
‹nfaz Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile hangi ifllemler
yap›labilir?
Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
‹lgili ilam dosyas› ile ilgili tebligat ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Tebligat Arama
SIRA S‹ZDE
‹lgili ilam dosyas› ile ilgili haz›rlanm›fl veya süreci devam eden tebligatlar›n aran›p
görüntülendi¤i ekrand›r.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
N N
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
172
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 8.32
Tebligat Arama
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas›
‹lgili birim veya kiflilere tebligat ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i ekrand›r.
fiekil 8.33
Tebligat
Zarf/Davetiye
Haz›rlanmas›
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas›
Haz›rlanan tebligatlarla ilgili gecikmelere istinaden posta birimine uyar› yaz›s›n›n
haz›rland›¤› ekrand›r.
173
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.34
Posta Birimine
Uyar› Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas›
Yurt d›fl›na gönderilmek üzere haz›rlanan tebligatlara istinaden Bakanl›¤a gönderilen üst yaz›n›n haz›rland›¤› ekrand›r.
fiekil 8.35
Yurt D›fl› Tebligat
Için Bakanl›¤a Üst
Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü alt›nda hangi ekranlar yer al›r?
Hapsen Tazyik ‹fllemleri Alt Modülü
SIRA S‹ZDE
4
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
Yeni gelen hapsen tazyik karar›n›n kaydedilmesi ve sistemde kay›tl› olan hapsen
tazyik dosyalar›n›n sorgulanmas› ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
174
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Hapsen Tazyik Dosya Arama Ekran›
Sistemde kay›tl› olan hapsen tazyik (‹cra ‹flas Kanunu Md.76: Mal beyan›nda bulunmayan borçlu, alacakl›n›n talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra
tetkik mercii hakimi taraf›ndan bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ay› geçemez.) dosyalar›n›n sorguland›¤› ekrand›r.
fiekil 8.36
Hapsen Tazyik
Dosya Arama
Ekran›
Hapsen Tazyik Dosya Arama ekran›nda hapsen tazyik dosyas›n› bulmak için üç
yol kullan›l›r.
Hapsen tazyik dosyas› s›ra numaras›na göre arama yap›larak bulunmak istenildi¤inde s›ra no metin alan›na bilgi girifli yap›larak “S›ra No’ya Göre Ara”dü¤mesine t›klan›r ve dosya görüntülenir.
Hapsen tazyik dosyas›nda san›k olarak görünen taraf kurum ise, ilgili kurum
“Kurum Ad›” metin alan›na yaz›larak “Kuruma Göre Ara” dü¤mesi t›klan›r ve dosya görüntülenir.
Hapsen Tazyik Dosyas›
Yeni gelen hapsen tazyik karar›n›n kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Mahkemeden gelen hapsen tazyik karar› bu ekran vas›tas›yla kaydedilir. Menüde
yer almayan ekran iflletime geçmifl adliyelerden geldi¤inde ifl listesine düfler ve ifl
listesinden aç›l›r. Henüz iflletime geçmemifl adliyelerden evrak olarak geldi¤inde
taranarak sisteme kat›lmas› ile görüntülenir. Tarama ifllemi tarama merkezi taraf›ndan yap›ld›¤›nda ifl ak›fl›nda gitmesi gereken kiflinin ifl listesine düfler. [Hapsen
Tazyik Dosyas›] ekran› ifl listesinden aç›l›r. Tarama ifllemi birimde yap›ld›¤›nda
[Hapsen Tazyik Dosyas›] ekran› [Birim Gelen Evrak Kay›t ‹fllemleri] ekran›nda yap›lan ifllemler sonucunda aç›l›r.
175
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.37
Hapsen Tazyik
Dosyas›
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi
Taraf ‹fllemleri ekran› ile dosyaya konu olan taraflar› seçmek suretiyle bilgilerini
görüntülemek ve düzeltmek mümkündür.
fiekil 8.38
Taraf ve Tan›k
Bilgilerinin
Güncellenmesi
176
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 8.39
Dosya Taraf
Kaydetme/Güncell
eme/Görüntüleme
‹fllemleri
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri
‹nfaz savc›s› ile ilgili Ceza Mahkemesinin efllendi¤i ekrand›r.
fiekil 8.40
Ceza Mahkemesi
‹fllemleri
Tecilli ‹lam Sorgulama Alt Modülü
San›k hakk›nda daha önceden baflka davalardan dolay› verilmifl tecilli ilam(lar)
olup olmad›¤›n›n sorgulanmas›, e¤er varsa bu ilamlar›n görüntülenmesi iflleminin
yap›ld›¤› ekrand›r.
177
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.41
Tecilli ‹lam
Sorgulama
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
‹lgili taraf/taraflara vekil kaydedilen ekrand›r.
fiekil 8.42
Vekalenamesiz
Vekil Kaydedilmesi
‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama
‹ade-i muhakeme (yarg›laman›n yenilenmesi) evrak haz›rlama iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
fiekil 8.43
‹ade-i Muhakeme
Evrak Haz›rlama
178
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Evrak Haz›rlama
‹lamat ifllemleri ile ilgili evrak›n haz›rland›¤› ekrand›r.
fiekil 8.44
Evrak Haz›rlama
Çocuk Teslimi ‹fllemleri Alt Modülü
Çocuk teslim dosyas› oluflturma ve kay›t ekleme ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür.
Yeni Çocuk Teslimi Kayd› Açma
Çocuk teslimine iliflkin dosya açma iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 8.45
Yeni Çocuk
Teslimi Kayd›
Açma
San›k Çocuk ‹çin Yeni Çocuk Teslim Kayd› Açma
Çocuk teslim kayd›n›n eklendi¤i ekrand›r.
179
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
fiekil 8.46
San›k Çocuk ‹çin
Yeni Çocuk
Teslim Kayd›
Açma
Kâtip ‹fllemleri Alt Modülü
‹lgili ilam dosyas› veya bu dosya ile ilgili ifllemler için infaz katiplerine ifl atama ve
ifl atanabilir katip belirleme ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür
Kâtiplere ‹fl Atama
‹lgili ilam dosyas› veya bu dosya ile ilgili ifllemler için infaz kâtiplerine ifl atanabilmesi için haz›rlanan ekrand›r.
fiekil 8.47
Katiplere ‹fl Atama
‹fl Atanabilir Katip Ekleme
Sisteme ifl atanabilir katip eklemek amac›yla haz›rlanm›fl bir ekrand›r.
180
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 8.48
Atanabilir Katip
Ekleme
‹lamat Dosyas› Evrak ‹ptal ‹fllemleri
Onaya sunulmam›fl ve yanl›fll›kla haz›rlanan evrak›n silinmesi için haz›rlanm›fl bir
ekrand›r.
fiekil 8.49
‹lamat Dosyas›
Evrak ‹ptal
‹fllemleri
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülünü ve alt›nda yer
alan ekranlar› aç›klamak.
Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülü, ola¤an yasa yollar› ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür. Bu modül alt›nda Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü ve
Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü yer al›r.
Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü, temyiz ifllemlerinin yap›ld›¤› ekranlar› kapsamaktad›r. Müddeti
Muhafaza Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi, Temyiz Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi, Temyiz Talebinin Reddi Karar›n›n Temyiz Edilmesi ekranlar› bu alt modülde yer al›r. Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü ise ola¤anüstü yasa yollar› ifllemlerini kapsamaktad›r. ‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama ekran› bu modül alt›nda yer al›r.
Esas ‹fllemleri Alt Modülünü ve alt›nda yer alan
ekranlar› aç›klamak.
Esas ‹fllemleri Alt Modülü, esas ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür. Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi, Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›, Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye Tevzisi, Esas Defteri Bilgileri,
Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama ekranlar›
bu modül alt›nda yer al›r.
N
A M A Ç
3
181
‹lamat ‹fllemleri Modülünü ve alt›nda yer alan
ekranlar› aç›klamak.
‹lamat ‹fllemleri Modülü, mahkemeler, taflra Cumhuriyet Baflsavc›l›klar› ve di¤er yarg› mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamlar›n infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda
gerçeklefltirimini kapsamaktad›r. Sistem D›fl› ‹lam
Kaydedilmesi, Dosya Arama, Sorgulama Alt Modülü, ‹çtima Alt Modülü, ‹nfaz Alt Modülü, Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü, Hapsen Tazyik ‹fllemleri Alt Modülü, Tecilli ‹lam Sorgulama Alt Modülü, Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi, ‹ade-i
Muhakeme Evrak Haz›rlama, Evrak Haz›rlama,
Çocuk Teslimi ‹fllemleri Alt Modülü, Kâtip ‹fllemleri Alt Modülü, ‹lamat Dosyas› Evrak ‹ptal ‹fllemleri ekranlar› ve alt modülleri bu modül alt›nda yer al›r.
182
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisi Ola¤an Yasa Yollar› alt modülünün alt›nda yer alan alt modüllerden biridir?
a. ‹nfaz Alt Modülü
b. ‹çtima Alt Modülü
c. Sorgulama Alt Modülü
d. Esas ‹fllemleri Alt Modülü
e. Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü
2. Afla¤›dakilerin hangisi Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile yap›labilen ifllemlerden biridir?
a. ‹nfaz Alt Modülü
b. Müddet-i Muhafaza Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
c. Sorgulama
d. ‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama
e. Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye
Gönderilmesi
3. Afla¤›dakilerin hangisi Esas ‹fllemleri Alt Modülü alt›nda yer alan ekranlardan biri de¤ildir?
a. Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye
Gönderilmesi
b. Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle
Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›
c. Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye
Tevzisi
d. Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama
e. ‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama
4. Duruflma savc›lar›n›n duruflma öncesinde duruflma
dosyalar›n› incelemeleri için haz›rlanan ekran afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dosya Arama
b. Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye
Tevzisi
c. Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama
d. Esas Defteri Bilgileri
e. Sorgulama
5. Taflradaki Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’ndan infaz edilmesi amac›yla gönderilen ilamlar›n ilamat numaras› verilerek kaydedilmesi hangi ekran arac›l›¤› ile yap›l›r?
a. Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle
Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›
b. Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye
Gönderilmesi
c. Sistem D›fl› ‹lam Kaydedilmesi
d. ‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama
e. Ceza Mahkemesi ‹fllemleri
6. Bir hükümlüye ait ayn› türden (hapis, para gibi) birden fazla cezan›n tek seferde infaz edilmesi amac›yla
birlefltirme ifllemi hangi alt modül alt›nda yap›l›r?
a. Sorgulama Alt Modülü
b. Tutukluluk-Firar Alt Modülü
c. Tecilli ‹lam Sorgulama Alt Modülü
d. Hapsen Tazyik ‹fllemleri Alt Modülü
e. ‹çtima Alt Modülü
7. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nfaz ‹fllemleri alt modülü
alt›nda yer alan ekranlardan biri de¤ildir?
a. ‹çtima ‹fllemleri
b. ‹lam›n Kapat›lmas›
c. Mevkufen ‹nfazl› ‹lamlar
d. Para Cezas›n›n ‹nfaz›
e. Hapis Cezas›n›n ‹nfaz›
8. ‹lgili ilam dosyas› ile ilgili tebligat ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modül alt›nda afla¤›daki ifllemlerden hangisi yap›lamaz?
a. ‹lgili ilam dosyas› ile ilgili haz›rlanm›fl veya süreci devam eden tebligatlar›n aran›p görüntülenmesi
b. Haz›rlanan tebligatlarla ilgili gecikmelere istinaden posta birimine uyar› yaz›s›n›n haz›rlanmas›
c. Yurtd›fl›na gönderilmek üzere haz›rlanan tebligatlara istinaden Bakanl›¤a gönderilen üst yaz›n›n haz›rlanmas›
d. Yeni gelen hapsen tazyik karar›n›n kaydedilmesi ve sistemde kay›tl› olan hapsen tazyik dosyalar›n›n sorgulanmas›
e. ‹lgili birim veya kiflilere tebligat ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
183
Okuma Parças›
9. Tebligat›n (veya herhangi baflka bir ifllemin) yap›ld›¤› tarihten bir süre sonra kullan›c›n›n baflka bir ifllemi
bafllatmas› amac›yla uyar›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekran hangi alt modül alt›nda yer al›r?
a. ‹nfaz Alt Modülü
b. ‹çtima Alt Modülü
c. Sorgulama Alt Modülü
d. Esas ‹fllemleri Alt Modülü
e. Tutukluluk-Firar Alt Modülü
10. Afla¤›dakilerden hangisi Ceza Zamanafl›m› ‹fllemleri
ekran›nda yap›labilen ifllemlerden biri de¤ildir?
a. Zaman afl›m›n›n kesilmesi
b. Zaman afl›m›n›n durdurulmas›
c. Durdurulan zaman afl›m›n›n yeniden iflletilmesi
d. Yeni zaman afl›m› tarihinin hesaplanmas›
e. Hak düflürücü sürenin hesaplanmas›
UYAP’a Alt›n Madalya
Adliyeye gitmeden, evden, dava açma imkan› tan›yan
UYAP sistemi, ABD’de ödül ald›.
Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP), ABD’nin baflkenti Washington’da düzenlenen Bilgisayar Dünyas› Onur Program›’nda ‘seçkin’ proje ödülüne lay›k görüldü. Alt›n madalya alan UYAP, ayr›ca, 21. Yüzy›l Baflar› Ödülleri’nde
de finale kalan en iyi 5 proje aras›nda yer ald›. UYAP,
bu alanda finale kalan tek ‘e-adalet’ projesi oldu. Törende, Türkiye ad›na ödülü, Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkan› Hakim Ali Kaya ald›. UYAP da ödüle IBM taraf›ndan aday gösterildi. Pek çok ülke tüm
dünyan›n be¤enisini toplayan UYAP’›n peflinden kofluyor. Adalet Bakanl›¤›’n›n kap›s›n› çalan çeflitli ülkeler,
UYAP’›n kendi ülkelerine de kurulmas›n› istiyor. Bu
kapsamda, ‹ngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan,
Bosna-Hersek ve Suriye ile ortak çal›flmalar yap›lacak.
Kaynak: <http://aksam.medyator.com/2009/06/10/haber/guncel/4106/uyap_a_altin_madalya.html> Eriflim
Tarihi: 02.06.2011
184
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
1. e.
S›ra Sizde 1
Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülü, ola¤an yasa yollar› ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür. Bu modül alt›nda
Temyiz ‹fllemleri Alt Alt Modülü yer al›r. Dolay›s›yla
ola¤an yasa yollar›ndan temyize iliflkin ifllemler yap›lmaktad›r. Ola¤an Yasa Yollar› Alt Modülü alt›nda ayr›ca ola¤anüstü yasa yollar› ifllemlerini kapsayan, Ola¤anüstü Yasa Yollar› Alt Alt Modülü yer al›r. Bu modül alt›nda ‹ade-i Muhakeme Evrak Haz›rlama ekran› vard›r.
Dolay›s›yla ola¤anüstü yasa yollar›ndan yarg›laman›n
yenilenmesine iliflkin ifllemler yap›lmaktad›r.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ola¤an Yasa Yollar› Alt
Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Temyiz ‹fllemleri Alt Alt
Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Esas ‹fllemleri Alt Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Esas ‹fllemleri Alt Modülü “
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹lamat ‹fllemleri Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹çtima Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹nfaz Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sorgulama Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e. Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ceza Zamanafl›m› ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde 2
Esas ‹fllemleri Alt Modülü, esas ifllemlerinin yap›ld›¤› alt
modüldür. Dava Dosyas›n›n Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi, Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem D›fl› Gelen Dava Dosyas›, Tevzi Edilmemifl Esas Dosyas›n›n Mahkemeye Tevzisi, Esas Defteri Bilgileri, Savc›l›k Esas ‹fllemleri Evrak Haz›rlama ekranlar› bu modül alt›nda yer al›r.
S›ra Sizde 3
‹nfaz Alt Modülü, ilamda belirtilen ceza süresinde infaz
rejimine göre ceza infaz ifllemlerinin yap›ld›¤› modüldür. Bu modül al›nda hapis cezas›n›n infaz›, para cezas›n›n infaz›, mevkufen infazl› ilamlar, ilam›n kapat›lmas›, ceza zaman afl›m› ifllemleri yap›labilmektedir.
S›ra Sizde 4
Tebligat ‹fllemleri Alt Modülü, ilgili ilam dosyas› ile ilgili tebligat ifllemlerinin yap›ld›¤› alt modüldür. Tebligat
Arama, Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas›, Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas›, Yurt D›fl› Tebligat ‹çin
Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas› bu modül alt›nda yer
alan ekranlard›r.
8. Ünite - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri-III
Yararlan›lan Kaynaklar
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Haz›rl›k Soruflturma ‹fllemleri
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› S›k Kullan›lan ‹fllemler El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri Kullan›c› K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› (2007), Görevde Yükselme Notlar›, Ankara.
http://uyapegitim.adalet.gov.tr/portal/index.asp / Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ‹fllemleri E¤itimi
185
9
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
Amaçlar›m›z
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ceza Yarg› Sistemi ve ‹ddianame konular›n› aç›klayabilecek;
Ceza Mahkemelerinde duruflma öncesinde UYAP üzerinden yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Ceza Mahkemelerinde duruflmaya iliflkin UYAP üzerinden yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Ceza Mahkemeleri
• ‹ddianame
• Tensip
• Duruflma
• Talimat
• Taraflar
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Ceza Mahkemesi
‹fllemleri-I
• CEZA MAHKEMELER‹
• ‹DD‹ANAMEN‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ‹fiLEMLER‹
• TENS‹P ZAPTI
• HAZIRLIK MODÜLÜ
• DURUfiMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
• TAL‹MAT MODÜLÜ
• TARAF/VEK‹L MODÜLÜ
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
CEZA MAHKEMELER‹
Ceza Mahkemeleri, bir olay›n meydana gelmesinden sonra suç unsurunun teflekkül etmesi durumunda veya Cumhuriyet Savc›s›n›n iddianame sunmas›yla Türk Ceza Kanunu kapsam›na giren yükümlülüklerini yerine getirmekle görevli adli mahkemelerdir.
Ceza yarg›s›, ceza mahkemelerinin, ceza hukuku alan›ndaki yarg›sal faaliyetleridir. Ceza yarg›s›, Genel Ceza Yarg›s› ve Askeri Ceza Yarg›s› olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Genel Ceza Yarg›s› ceza mahkemeleri taraf›ndan yerine getirilir. Bu
mahkemeler, ilk derece yarg› yerleri olarak faaliyet gösteren Sulh ceza mahkemeleri, Asliye ceza mahkemeleri, A¤›r ceza mahkemeleri ve di¤er özel ceza mahkemelerinden (Çocuk mahkemeleri, ‹cra ceza mahkemeleri, Fikri ve S›nai Haklar ceza mahkemeleri ve Trafik mahkemeleri) oluflmaktad›r.
Ceza mahkemelerinin bir üst derece yarg› mercii Yarg›tay’d›r. Ceza mahkemeleri, di¤er mahkemelerle veya birimlerle iliflkilerini ve yaz›flmalar›n› Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› üzerinden yapmaktad›r. Ceza mahkemelerinin irtibatl› oldu¤u di¤er birimler afla¤›da verilmifltir.
Ceza Mahkemeleri Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Hukuk Mahkemeleri, ‹cra Daireleri, Adli T›p ve di¤er alt sistemlerle de entegre içindedir.
fiekil 9.1
DIfi S‹STEMLER
Vergi daireleri
• Posta ‹fllemleri
• Nüfus Müdürlükleri
• Noter
• Bankalar
• SSK, Ba¤-Kur
• Yarg›tay
• Di¤er Kurum ve Kurulufllar
• Özel ve Tüzel Kifliler
Adli T›p
C.B.S.
Müzekkere
‹fllemleri
Soruflturma dosyas›
Yurtd›fl› tebligat,
San›k iade ifllemleri
Adalet Bakanl›¤›
Y›l sonu istatistiklerine
ait bilgi
Ceza Mahkemesinden istenilen
Talimat, Dava dosyas› gibi bilgilere
‹nfaz bilgileri,
ait cevaplar
Tutuklama
kararlar›, fiartl›
sal›verme, Tedbir koyma
Rapor
Rapor
Talebi
CEZA
MAHKEMES‹
‹cra Mahkemesi
Dosya talebi
Aç›k renkli : Ceza Sistemine Gelen
Koyu renkli : Ceza Sisteminden Giden
Di¤er Mahk.
Talimat, Dava dosyas›
‹stemi...
Dosya
al›flverifli
‹cra Dairesi
Ceza
Mahkemelerinin
Di¤er
Mahkemelerle
‹liflkilisi
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
188
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
S O R U
Ceza Mahkemeleri,
D ‹ K K A Tbir olay›n meydana gelmesinden sonra suç unsurunun teflekkül etmesi durumunda veya Cumhuriyet Savc›s›n›n iddianame sunmas›yla Türk Ceza Kanunu kapsam›na giren yükümlülüklerini yerine getirmekle görevli adli mahkemelerdir.
N N
SIRA S‹ZDE
‹DD‹ANAMEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ‹fiLEMLER‹
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
Ceza Mahkemelerinde
AMAÇLARIMIZ dava dosyas›, iddianame de¤erlendirme ifllemleri ile bafllar.
‹ddianame; soruflturma evresinde toplanan delillerin suçun ifllendi¤i hususunda
yeterli flüphe oluflturulmas› hâlinde Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan kamu davas›
aç›lmas›n› Ksa¤layan
‹ T A P bir ifllemdir.
‹ddianameyi oluflturacak hususlar: Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben
düzenlenen iddianamede;
• fiüphelinin
T E L E V ‹ Z Y kimli¤i,
ON
• Müdafi,
• Maktül, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kimli¤i,
• Ma¤durun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi,
‹NTERNET
• Aç›klanmas›nda
sak›nca bulunmamas› hâlinde ihbarda bulunan kiflinin kimli¤i,
• fiikâyette bulunan kiflinin kimli¤i,
• fiikâyetin yap›ld›¤› tarih,
• Yüklenen suç ve uygulanmas› gereken kanun maddeleri,
• Yüklenen suçun ifllendi¤i yer, tarih ve zaman dilimi,
• Suçun delilleri,
• fiüphelinin tutuklu olup olmad›¤›, tutuklanm›fl ise gözalt›na alma ve tutuklama tarihleri ile bunlar›n süreleri gösterilir.
Hâkimin ‹ddianameyi De¤erlendirmesi
Dava aç›lmak amac›yla Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca düzenlenen iddianame, ilgili
Cumhuriyet Baflsavc›s›/ vekilinin görüldü iflleminden sonra, yetki itibariyle ilgili
mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir. Bu ifl, direkt olarak hâkim/baflkan›n ifl listesine düfler ve sistem taraf›ndan otomatik olarak “‹ddianamenin De¤erlendirilmesi Defteri”ne kaydedilir. ‹ddianameyi inceleyen hâkim/baflkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul veya iade eder.
Hâkimin ‹ddianameyi Kabul Karar› Vermesi Durumu
‹ddianamenin kabulü ile kamu davas› aç›lm›fl olur ve kovuflturma evresi bafllar.
Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruflma gününü belirler ve duruflmada haz›r bulunmas› gereken kifliler duruflmaya ça¤r›l›r.
Hâkim kabul veya iade etmek için öncelikle “Sorgulamalar” butonu alt›nda
bulunan “‹ddianame De¤erlendirme Dosya Arama” butonunu kullanarak iddianame de¤erlendirme dosyas›n› sorgular ve dosya ekrana sabitlenir. Daha sonra
haz›rl›k butonunun alt›nda yer alan, “‹ddianamenin De¤erlendirmesi” ekran›n›
kullan›r. Hâkim iddianameyi ‘kabul’ etmesi durumunda, ekranda yer alan ‘kabul’
butonuna basar. Bu ifllem sonras›nda ekranda ald›¤› mahkeme esas numaras› gözükür, dosya sistem taraf›ndan esas defterine kaydedilir. Mahkeme taraf›ndan kabul karar› yaz›lmak istenmesi durumunda, hâkim taraf›ndan bu ifllem sonras›nda
kâtip ifl listesine herhangi bir ifl düflmez ve kâtip taraf›ndan bu aflamada bir ifllem
yap›lmaz. E¤er ki mahkeme iddianamenin kabul karar› yazmak isterse “fiablon
Özellefltirme”den iddianamenin kabul karar› fleklinde bir karar flablonu haz›rlanarak kullan›l›r.
189
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
fiekil 9.2
‹ddianamenin Kabul veya Red Ekran›
Hâkimin ‹ddianamenin ‹ade Karar› Vermesi Durumu
‹ddianame ve soruflturma evrak›n›n mahkemeye fiilen verildi¤i tarihten itibaren
bafllay›p mahkemece kabulüne veya 5271 say›l› Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun
170’nci maddesindeki unsurlar› içermedi¤i yahut ön ödeme veya uzlaflma usulü
uygulanmadan kamu davas› aç›ld›¤› gerekçesiyle Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na iadesine karar› verilir.
Hâkim taraf›ndan iddianamenin “‹ade” edilmesi durumunda, iade karar›n›n yaz›lmas› amac›yla kâtibin ifl listesinde ifl düfler. “‹ddianamenin ‹adesi Üst Yaz›s›”
flablonu kullan›larak iade üst yaz›s› haz›rlan›r. Haz›rlanan evraka hâkim taraf›ndan
verilen iade gerekçeleri yaz›l›r ve hâkime onaya sunulur. Hâkim taraf›ndan gerekli onay ifllemleri yap›ld›ktan sonra evrak tekrar kâtibin ifl listesine gelir ve kâtip taraf›ndan onaylanan evrak ilgili savc›n›n ifl listesine otomatik olarak düfler.
fiekil 9.3
‹ddianamenin ‹adesi Ekran›
190
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
1
‹ddianameyiSIRA
de¤erlendiren
hakim nas›l bir karar verebilir?
S‹ZDE
Savc›n›n Mahkemenin ‹ade Karar›n› De¤erlendirmesi
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Savc› ‹ade Karar›na ‹tiraz Etmezse
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
S O R U düflen iade karar› öncelikle savc› taraf›ndan soruflturma dosyaSavc›n›n ifl listesine
s›na kaydedilir. Mevcut soruflturma dosyas›na “‹ddianamenin ‹adesi Sebebiyle
Yeniden Soruflturma
Dosyas› Aç›lmas›” ekran› kullan›larak yeni bir haz›rl›k nuD‹KKAT
maras› verilir. ‹ade gerekçelerinde gözüken eksiklikler giderildikten sonra, mahkemeye yeni bir iddianame tanzim ederek gönderebilir. Daha önce verilen iddianaSIRA S‹ZDE
me ve Savc›l›k esas numaras› kapan›r. Yeniden tanzim edilen iddianame yeni bir
iddianame ve Savc›l›k esas numaras› al›r. Mahkemeye gönderilen yeni iddianame
ayr› bir de¤erlendirme
AMAÇLARIMIZ numaras› al›r.
N N
Savc› ‹ade Karar›na ‹tiraz Ederse
S O R U
‹ T A P düflen iade evrak› kaydedildikten sonra “‹ddianame ‹adesine
Yine Savc› Kekran›na
‹tiraz” ekran›nda “‹ddianame ‹adesine ‹tiraz” karar› yazarak soruflturma dosyas›n›
ayn› haz›rl›k ve ayn› iddianame de¤erlendirme numaras› üzerinden iade karar›na
TELEV‹ZYON
itiraz›n de¤erlendirilmesi
için ayn› mahkeme gönderir.
SIRA S‹ZDE
Mahkemeye gelen “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz” evrak› ve dosya kâtibinin ifl
listesine düfler. Kâtip, ifl listesinde bulunan “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz” evD Ü fi Ü N E LKaydetti¤i
‹M
rak›n› kaydeder.
bu evrak hâkimin ifl listesine düfler. Hâkimin ifl listesi‹NTERNET
ne “CBS’ nin ‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz› Üzerine Dosyan›n Yeniden De¤erlendiS O Rdüfler.
U
rilmesi” ekran›
D‹KKAT
Savc›, hakim taraf›ndan
D ‹ K K A T iddianamenin iade edilmesi karar›na ya itiraz eder ya da itiraz etmez.
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹NTERNET
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz›n Mahkemece
SIRA S‹ZDE
De¤erlendirilmesi
N N
Savc›l›k, “‹ddianame ‹adesine ‹tiraz” ekran›nda “‹ddianame ‹adesine ‹tiraz” karar› yazarak soruflturma
dosyas›n› ayn› haz›rl›k ve ayn› iddianame de¤erlendirme numaras›
AMAÇLARIMIZ
üzerinden iade karar›na itiraz›n de¤erlendirilmesi için ayn› mahkemeye gönderir.
Mahkemeye gelen “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz Karar› “ evrak› ve dosya hâkiK ‹ T düfler.
A P
min ifl listesine
Hâkim ifl listesinde bulunan ifli kaydeder. Kaydetme ifllemi
tamamland›ktan sonra ifl listesi yenilenir, ekrana de¤erlendirme yap›lacak olan ifl
düfler. Aç›lan yeni ekranda “‹ddianamenin Kabul/Üst mahkemeye gönderme” iflleL E V ‹ Z Y OiflN listesinden çal›flt›rd›¤› “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz›n De¤ermi yap›l›r.T EHâkim
lendirilmesi” ekran›nda itiraz› yerinde görüp kabul ederse sistem dosyaya otomatik olarak mahkeme esas numaras› vererek esas defterine kay›t yapar.
‹NTERNET
Hâkim ‹tiraz› Haks›z Görüp Bir Üst Mahkemeye
Gönderme Karar› Verirse
‹ade karar› verilen dosya üst mahkemeye gönderilmek üzere kâtibin ifl listesine
“CBS nin ‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz› Nedeniyle Dosyan›n Üst Mahkemeye Gönderilmesi” flekliyle bir ifl düfler. Kâtip bu ifli açar ve da¤›t›m listesinden itiraz› de¤erlendirecek olan mahkemeyi seçer ve evrak› haz›rlar. Hâkim ve devam›n-
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
191
da kâtip onay›ndan sonra itiraz evrak› üst mahkemeye gönderilir. Üst mahkemeye
gönderilen evrak üst mahkemede, mahkeme kâtibi ifl listesine düfler.
‹ddianameye ‹tiraz›n Üst Mahkemece De¤erlendirilmesi
Mahkeme taraf›ndan haz›rlanan itiraz evrak›, da¤›t›m listesinden nöbetçi mahkeme
kâtibi ifl listesine düfler. ‹fl listesinde bulunan ifl çal›flt›r›l›r ve “De¤iflik ‹fl Dosyas›”
aç›l›r. Aç›lan de¤iflik ifl dosyas›na karar yazmak için “Gelen Giden Evrak” menüsünün alt›nda yer alan, Müteferrik ‹fllemler - De¤iflik ‹fl/Sorgu Karar›n›n yaz›lmas› ekran›ndan de¤iflik ifl karar› yaz›l›r, yaz›lan karar hâkim onay›na gönderilir. Hâkim
onay›ndan sonra kâtip ekran›na önce savc›n›n talebinin de¤erlendirilece¤i ifl düfler. Aç›lan ekranda talep “kabul edildi/ talep red edildi” seçene¤i görülür.
E¤er Savc›n›n itiraz› yerinde görülmüfl ise “Talep Kabul Edildi” seçene¤i iflaretlenir, önce “Seçili Talebi Kaydet” daha sonra “Kaydet” dü¤mesine bas›l›r.
E¤er Savc›n›n itiraz› yerinde bulunmam›fl ise “Talep Red Edildi” seçene¤i iflaretlenir, önce “Seçili Talebi Kaydet” daha sonra “Kaydet” dü¤mesine bas›l›r.
Kaydetme ifllemi bittikten sonra ifl listesi yenilenir, ifl listesine düflen de¤iflik ifl
karar sonucu onaylan›r.
Son olarak yap›lan De¤iflik ‹fl Karar Onay iflleminden sonra hem alt mahkemeye hem de ilgili savc›l›¤a verilen bu karar ayn› anda gider. Mahkemeye giden
de¤iflik ifl karar›, mahkeme kâtibinin ifl listesine, Savc›l›¤a giden de¤iflik ifl ise Savc›n›n is listesine düfler.
Mahkeme kâtibi ifl listesine düflen “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz›n De¤erlendirilmesi Karar›” (Üst Mahkemeden gelen) ifli çal›flt›r›r ve kaydedilir. Kaydetme iflleminden sonra ifl listesi yenilenir ve ifl listesine “ ‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz›n Üst
Mahkemece Kabulü Üzerine Dosya Aç›lmas›” ifli düfler. Bu ifl aç›l›r, kaydet dü¤mesine bas›ld›¤› anda iddianame de¤erlendirme dosyas› mahkemeden esas alm›fl
olur.
TENS‹P ZAPTI
Tensip zapt›na yeni ad›yla “duruflmaya haz›rl›k tutana¤›” da denir. Mahkemelerde dava aç›ld›¤›nda davan›n çeflidine göre hâkim; ceza davalar›nda flikâyetçi ve san›¤›n (varsa vekillerinin) davetiye ile ça¤r›lmas›na (San›k tutuklu ise tutukevinden
getirtilmesi için Savc›l›¤a yaz› yaz›l›r.) varsa tan›klar›n ça¤r›lmas›na, san›¤›n do¤um
ve adli sicil kay›tlar›n›n getirtilmesine, varsa baflka belge ve bilgilerin getirtilmesine, duruflman›n hangi gün ve saatte yap›laca¤›na karar verir.
Tensip zapt›nda kullan›lan kavramlar;
• Ça¤r› k⤛d› (davetiye): Duruflma günü ve saati belirlendikten sonra iddianame ça¤r› k⤛d› (davetiye) ile birlikte san›¤a tebli¤ olunur.
• San›k: Ceza yarg›lamas›nda suçlanan kifli, suçlulu¤u ispatlan›ncaya kadar
san›k olarak adland›r›l›r.
- Tutuklu olmayan san›k: Tutuklu olmayan san›¤a tebli¤ olunacak ça¤r›
k⤛d›na mazereti olmaks›z›n gelmedi¤inde zorla getirilece¤i yaz›l›r.
- Tutuklu san›k: Tutuklu san›¤›n ça¤r›lmas› duruflma gününün tebli¤i sureti ile yap›l›r.
• Tan›k (fiahit): Duruflmada bilgisine, görgüsüne baflvurulan kimsedir. Tan›klar ça¤r› k⤛d› ile ça¤r›l›r. Ça¤r› k⤛d›nda gelmemesinin sonuçlar› bildirilir. Tutuklu ifllerde tan›klar›n zorla getirilme karar› verilebilir.
Tensip Zapt›: Dava aç›lmas›
ile mahkeme taraf›ndan
taraflara ilk duruflma
gününe kadar yap›lmas›
gereken ifllemleri bildiren,
taraflara duruflma gününü
haber veren bir mahkeme
karar›d›r.
192
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• Bilirkifli: Özel bilgi ve görgüsüyle soruflturma ya da duruflma s›ras›nda ortaya ç›kan özel bilgi ve görgü ile çözümlenebilecek olay ve konularda, gerçe¤in ayd›nlanmas› için hâkimin yararland›¤› kiflidir. Düflüncesini bildirmeye zorunlu olan bilirkifliler de tan›klar hakk›ndaki hükümlere tabidir.
Dava dosyas› savc›l›ktan evraklar› taranm›fl, taraf bilgileri sisteme girilmifl olarak ifl listemize düfler. Taraf bilgileri kontrol edilir ve gerekiyorsa Taraf/Vekil modülündeki Dosya Taraf/Vekil ‹fllemleri ekran›ndaki Taraf Bilgileri Güncelleme ekran›ndan ekleme de¤ifltirme ifllemleri yap›l›r.
Mahkeme esas›na kayd› yap›lan dosyaya tensip zapt› haz›rlamak için, “Haz›rl›k” menüsü alt›nda bulunan “Dava Tensip Zapt›n›n Haz›rlamas›” ekran›
seçilir.
fiekil 9.4
Dava Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas› Ekran›
Ekranda “iddianame” evrak› seçilip ek yap›ld›ktan sonra, flablondan “Tensip
Türü” seçilir. “Kapat” denilerek bu ekran kapat›l›r ve onaylayacak kullan›c›lar
belirlenir.
Tensip zapt› haz›rlan›rken, ayn› ekranda bulunan matbu ara kararlardan uygun olanlar› seçilir. E¤er istedi¤imiz ara karar yoksa yeni ara karar yaz›larak “Ekle” t›klan›r.
Duruflma günü verilir.
Tensip zapt›n› kaydettikten sonra “Belge Göster Düzenle” butonu seçilir ve tensip zapt›nda istenilen düzenlemeler yap›l›r ve kaydedilen tensip zapt› hâkime onaya sunulur.
193
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Heyetli mahkemelerde bütün heyetin imzalamas› gereken evrak ifllemlerinden
önce (Tensip Zapt›, Gerekçeli Karar, Duruflma Zapt›, ...) Genel ‹fllemler modülünden Hâkim Atama/De¤ifltirme ‹fllemleri’ne gelinir. Heyet kutucu¤u iflaretlenir, Baflkan bilgisi otomatik gelir, altta aç›lan Üye 1 ve Üye 2 kutular› yard›m›yla
üyeler seçilir, kaydedilir ve ekrandan ç›k›l›r. Bu ifllem her bir dosya için ayr› ayr›
yap›lmak zorundad›r.
HAZIRLIK MODÜLÜ
Haz›rl›k modülü, tevzi edilmifl dava dosyalar›n›n ilk kayd›n›n yap›lmas›, kalem sorgu zapt›n›n haz›rlanmas›, ilk duruflmaya ç›kmadan önce duruflmada haz›r edilmesi gereken belgelerin istenmesi ve bu belgelerin haz›rlanmas›, gerekli ön haz›rl›klar›n yap›lmas› ifllemlerinin otomasyona geçirilmesini kapsamaktad›r.
Bozma Üzeri Alt Modülü
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen dava türlerinin ekranlar›n›n listesi afla¤›da verilmifl olup, takip eden bölümlerde aç›klanm›flt›r.
Bozma Üzerine Kamu Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen bir kamu davas› yeniden görülmek üzere ilk
derece mahkemesine geldi¤inde yeni bir esas numaras› almak için kamu dava kayd›n›n yap›lmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
[Bozma Üzerine Kamu Dava Kayd›n›n Yap›lmas›] ekran› aç›l›r. “Ceza Dosya
Bilgileri” blo¤undaki bilgiler sistem taraf›ndan pasif olarak görüntülenir.
Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
Yarg›tay: Adlî yarg› kolunun
üst derece (kontrol)
mahkemesidir. Adliye
mahkemelerince verilen ve
kanunun baflka bir adlî yarg›
merciine b›rakmad›¤› karar
ve hükümlerin son inceleme
merciidir. ‹lk derece
mahkemesinin temyiz edilen
karar› Yarg›tay’da ilk önce
dairelerden biri taraf›ndan
incelenir. Daire bozma veya
onama karar› al›r ve dosyay›
kendisine gönderen ilk
derece mahkemesine
gönderir.
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen bir trafik ceza davas› yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldi¤inde yeni bir esas numaras› almak için trafik ceza dava kayd›n›n yap›lmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
Bozma Üzerine fiahsi Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen davan›n yeniden görülmek üzere ilk derece
mahkemesine geldi¤inde yeni bir esas numaras› almak için dava kayd›n›n yap›lmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
Bozma Üzerine ‹cra Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen bir icra ceza davas› yeniden görülmek üzere
ilk derece mahkemesine geldi¤inde yeni bir esas numaras› almak için, icra ceza
S O R U
dava kayd›n›n yap›lmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bozma Üzeri Alt Modülü, Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen dava türlerinin
D ‹ K K A T ekranlar›n›n
listesinin yer ald›¤› modüldür.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
N N
Bozma Üzeri Alt Modülü alt›nda hangi dava türlerine iliflkin ekranlar
yerS‹ZDE
almaktad›r?
SIRA
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
2
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
K S‹ OT RAU P
K S ‹ OTR AU P
D‹KKAT
TELEV‹ZYON
D‹KKAT
TELEV‹ZYON
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
194
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Derdest Dosya Girifli
Sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden esas no alm›fl dosyalar›n
taranarak sistem kapsam›na al›nd›¤› evrakt›r.
fiekil 9.5
Derdest Dosya Girifli
Dava Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Duruflma s›ras›nda hâkimin bir sonraki duruflma için haz›rlanmas›n› istedi¤i bilgi
ve belgelerin haz›rlan›p kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 9.6
Dava Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas›
195
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Ön Ödeme Önerisinin Kaydedilmesi
Ön ödeme ara karar› bilgilerinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.7
Ön Ödeme Önerisinin Kaydedilmesi
Ön Ödeme Müzekkeresinin Haz›rlanmas› ve
Kaydedilmesi
Ön ödeme müzekkeresinin haz›rlan›p kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 9.8
Ön Ödeme Müzekkeresinin Haz›rlanmas› ve Kaydedilmesi
196
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kapanm›fl Dosyan›n Yeniden Ele Al›nmas›
Daha önceden kapanm›fl dava dosyas›n›n tekrar aç›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Görev Uyuflmazl›¤›: Konu
itibariyle görevli
mahkemenin
belirlenmesinde ortaya ç›kan
uyuflmazl›kt›r.
Görev Uyuflmazl›¤› Sonucu Dosyan›n Aç›lmas›
Görev uyuflmazl›¤› sonucu tevzi edildi¤i ceza mahkemesinde yeni dosya esas no
alarak sisteme kaydedildi¤i ekrand›r.
fiekil 9.9
Görev Uyuflmazl›¤› Sonucu Dosyan›n Aç›lmas›
DURUfiMA ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Duruflma ‹fllemleri modülü, haz›rl›k ifllemlerinin ard›ndan tensip zapt› kayd›nda
belirtilen duruflma günü ile bafllayan ve duruflmalar s›ras›nda yap›lan ifllemlerin
otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsayan ekrand›r.
Sulh Ceza Mahkemelerinde yap›lan duruflmalarda Cumhuriyet Savc›s› bulunmaz. Duruflma, davada bulunmas› gerekenler haz›r olduklar› hâlde hükme kat›lacaklar›n huzurunda kesintisiz devam eder. Duruflman›n yönetimi mahkeme baflkan›na veya hâkimine aittir.
Duruflman›n bitimine kadar yap›lmas› gereken ifllemler:
• Yoklama: Duruflmaya san›¤›n ve müdafinin haz›r bulunup bulunmad›¤›, san›k ve bilirkiflilerin gelip gelmedikleri tespit edilerek bafllan›r. Mahkeme
baflkan› veya hâkim duruflman›n bafllad›¤›n›, iddianamenin kabul karar›n›
okuyarak aç›klar.
• Kat›lan›n veya müfltekinin (ma¤durun) kimli¤inin tespiti: Duruflmay›
yöneten baflkan veya hâkim taraf›ndan ilgiliye sorularak al›nacak cevaplar
zab›t kâtibi taraf›ndan tutana¤a geçilir.
• San›¤›n kimli¤inin tespiti: San›¤›n kimli¤i tespit edilerek tutana¤a yaz›l›r.
• ‹ddianamenin okunmas›: ‹ddianame duruflmada okunur, san›¤a duyurulur ve duyurma keyfiyeti tutana¤a kaydedilir.
197
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
• San›¤›n sorguya çekilmesi: Okunan iddianamede yaz›l› suça karfl› san›¤›n
ne diyece¤i sorulur. San›¤›n savunmas› ile ilgili cevaplar› mahkeme baflkan›
veya duruflma hâkimi taraf›ndan zab›t kâtibi arac›l›¤›yla tutana¤a yaz›l›r.
• Delillerin toplan›lmas›: Tan›k ve dinletilmesi gerekiyorsa bilirkifli davetiye ile ça¤r›l›r.
• Kat›lan›n (müdahilin) iddias›n›n sorulmas›: Delillerin toplan›p tart›fl›lmas› sona erdikten sonra varsa önce müdahilden iddias›n›n neden ibaret oldu¤u sorularak tutana¤a yaz›l›r.
• Cumhuriyet Savc›s›n›n iddias›: Müdahil davac›dan sonra söz Cumhuriyet
Savc›s›na verilir. Cumhuriyet Savc›s›, duruflmadan edindi¤i izlenim ve kan›lar
do¤rultusunda san›¤›n beraatini veya mahkûmiyetini mahkemeden talep eder.
• San›¤›n savunmas›: Cumhuriyet Savc›s› iddias›n› bildirdikten sonra san›¤›n
savunmas› dinlenir. Savunma, san›¤›n bizzat kendisi taraf›ndan yap›labilece¤i gibi avukat› taraf›ndan da yap›labilir.
Duruflma ifllemleri duruflma bafll›¤› alt›nda yer alan menülerin kullan›lmas› ile
yap›l›r.
Duruflman›n bitimine kadar yap›lmas› gereken ifllemleri belirtiniz. SIRA S‹ZDE
3
Duruflma Sonras› Yoklama Sonucunun Girilmesi
D Ü fi Ü N E L ‹yoklama
M
Duruflma sonras› ilgili davan›n vekillerinin, tan›klar›n›n ve taraflar›n›n
sonucunun girilmesi ve ilgili duruflman›n son duruflma (nihai karar›n verildi¤i) olup
olmad›¤› bilgisinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. S O R U
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas›
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
Duruflma s›ras›nda hakimin bir sonraki duruflma için haz›rlanmas›n› istedi¤i bilgi
ve belgelerin haz›rlan›p kaydedildi¤i ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
Duruflma günü ve saati belirlenen ve duruflma saati gelen dava
dosyas› ile ilgili duruflma zapt› haz›rlanmas› ifllemlerini de kapsamaktad›r.
SIRA S‹ZDE
N N
SIRA S‹ZDE
fiekil 9.10
AMAÇLARIMIZ
AMAÇLARIMIZ
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas›
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
198
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Gün Verilmesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dava dosyalar›na duruflma günü verilmesi, daha
önceden verilmifl duruflma günlerinin listelenmesi ve güncellenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.11
Gün Verilmesi
Hâkimin Not Defteri
Hâkimlerin kulland›¤› ekrand›r. Mahkemede görülen dava dosyalar›yla ilgili al›nan
notlar›n görüntülendi¤i ve girilen hat›rlatma bilgilerinin güncellendi¤i ekrand›r.
Tahliye Karar›: Bir
tutuklunun, hakim karar› ile
serbest b›rak›lmas›d›r.
Tahliye Kayd›n›n Yap›lmas›
Tahliye Kayd›n›n Yap›lmas›; dava dosyas›nda hâkim taraf›ndan verilen tahliye karar›n›n kayd›n›n yap›lmas› ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.12
Tahliye Kayd›n›n Yap›lmas›
199
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Tutuklama Kayd›n›n Yap›lmas›
Tutuklama Kayd›n›n Yap›lmas›; dava dosyas›nda hâkim taraf›ndan ilgili ara kararda verilen tutuklama veya sal›verme kararlar›n›n kayd›n›n yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.13
Tutuklama Kayd›n›n Yap›lmas›
Dosyan›n Geçici Gönderilmesi
Baflka bir mahkemeden kendi biriminize dosyay› inceleme iste¤i ya da ara karar›
gere¤ince dosyan›n istenmesi durumunda, dosya isteme bilgilerinin sisteme kaydedilmesi ve üst yaz› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
G›yabi Tutuklaman›n Kald›r›lmas›
Dava dosyalar› mahkemede görülürken verilen g›yabi tutuklaman›n kald›r›lmas›
ara karar›n›n sistem üzerinde yap›ld›¤› ekrand›r.
Dava Listesinin Haz›rlanmas›/Görüntülenmesi
‹lgili mahkemede görülecek olan günlük davalar›n listesinin haz›rland›¤› ekrand›r.
200
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 9.14
Dava Listesinin Haz›rlanmas›/Görüntülenmesi
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Duruflma günü ve saati belirlenmeyen gelen dava dosyas› ile ilgili duruflma zapt›
haz›rlanmas› ifllemlerini de kapsamaktad›r.
fiekil 9.15
Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Keflif Alt Modülü
Keflif ‹fllemleri, keflif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda
gerçeklefltirimini kapsamaktad›r.
201
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Keflif Heyetinin Belirlenmesi
Keflif Heyetinin Belirlenmesi; keflfe kat›lacak kiflilerin belirlenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Ara kararda keflif karar› verilmesinden sonra, sistem ifl listesine keflif
heyetinin belirlenmesi iflini atayacakt›r.
fiekil 9.16
Keflif Heyetinin Belirlenmesi
Yukar›da verilen ekranda Keflif Heyeti Belirle dü¤mesine t›klanarak ilgili menü
aç›labilir.
fiekil 9.17
Keflif Heyeti Belirleme
202
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Keflif Erteleme Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
Dava dosyas›nda bir keflif heyeti oluflturulup görevlendirme yap›ld›ktan sonra keflif heyetinin olay yerinde yapm›fl oldu¤u inceleme raporunun birime teslim edildi¤ini sisteme kaydeden ekrand›r.
Duruflma Uyar›lar›
Son duruflma sonras› ilgili duruflman›n son duruflma (nihai karar›n verilip verilmedi¤i) olup olmad›¤› bilgisinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Genel Müzekkere/Karar Haz›rlama ‹fllemleri Modülü
‹lgili mahkemeye ait evrak bilgilerinin gönderildi¤i birimleri belirtmek suretiyle
kaydedilmesi ifllemlerini kapsamaktad›r.
Genel Giden Müzekkere Ekran›
Giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi ile haz›rlanabilecek müzekkere yaz›lmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
fiekil 9.18
Genel Giden Müzekkere Ekran›
Çocuk Gözetim/‹nceleme Raporu Haz›rlama
Dava dosyas› içerisinde 18 yafl›ndan küçüklerin herhangi bir sebeple ceza alm›fl olmas› durumunda verilen cezan›n gözetim olmas› durumunda taraflara bildirmek
için kullan›lan ekrand›r.
Bilirkifli Alt Modülü
Bilirkifli alt modülü davan›n görülmesi s›ras›nda, bilirkifli görevlendirilmesi ara karar› ile bilirkifli incelemesi faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini
kapsayan modüldür.
203
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Bilirkifli Görevlendirmesi
Verilen ara karar neticesinde sistemde kay›tl› bilirkiflilerin içinden, dosyaya bilirkifli atamas›n› ve görevlendirilmesini gerçeklefltiren ekrand›r.
fiekil 9.19
Bilirkifli Görevlendirmesi
Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
Bilirkifli dosya teslim ve yemin tutana¤›n›n haz›rland›¤› ve dosyan›n bilirkifliye teslim edilmesi ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Sisteme Bilirkifli Eklenmesi
Sisteme bilirkifli olarak eklenecek kiflinin bilgilerinin sisteme girilmesi, bilgilerin
güncellenmesi, düzenlenmesi veya bilirkifli ayr›nt› bilgilerinin görüntülenmesi ifllemlerini gerçeklefltiren ekrand›r.
Bu ekran bilirkifli ifllemleri sürecinin herhangi bir aflamas›nda bilirkifli kayd›
yapmak amac›yla menüden ça¤r›labilir.
[Sisteme Bilirkifli Ekleme] ekran› aç›ld›¤›nda “Birimdeki Kay›tl› Bilirkifliler” tablosuna sistemde kay›tl› olan tüm bilirkifliler listelenir. Sisteme yeni bir bilirkifli eklenecek ise “Yeni Bilirkifli Ekle” dü¤mesi t›klan›r ve otomatik olarak [Kifli Bilgileri]
ekran› aç›l›r.
Bilirkifli Arama
Baz› kriterlere göre bilirkifli aramas› yap›lmas› ve sistemde kay›tl› bilirkiflilerin görüntülenmesi ifllemlerini gerçeklefltiren bir ekrand›r.
Bu ekran bilirkifli ifllemleri sürecinin herhangi bir aflamas›nda menüden çal›flt›r›labilir.
204
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 9.20
Bilirkifli Arama
Bilirkifli ‹ncelemesinden Vazgeçilmesi
Atanan bilirkiflilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi iflleminin yap›lmas›n› gerçeklefltiren ekrand›r.
Bilirkifli atamas› ara karar›ndan sonra bilirkifli e¤er görevi kabul etmeyip bir feragat dilekçesi getirirse, bu dilekçenin sisteme kayd› ve gerekli ifllemlerin yap›lmas› için kullan›lan ekrand›r.
Bilirkifli çekilme dilekçesini verdikten sonra tarama merkezinde taran›r ve istenirse Gelen Giden Evrak ‹fllemleri, [Birim Evrak Kay›t] ekran›ndan “Evrak Tür Tipi:
Dilekçe” ve “Evrak Tipi: Bilirkifli Feragat” seçilerek de ayn› ifllem yap›labilir.
Bilirkifli Görevlendirmesine Bilirkifli Eklenmesi
Daha önce bilirkifli görevlendirmesi yap›lan dava dosyas›na sistemde var olan baflka bir bilirkifli eklenmesi ifllemlerini gerçeklefltiren ekrand›r.
fiekil 9.21
Bilirkifli Görevlendirmesi Bilirkifli Eklenmesi
205
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Bilirkifli Grubu Oluflturma
‹lgili mahkemenin davaya atayaca¤› bilirkiflileri bir grup alt›na alarak takip etti¤i
ekrand›r.
Bilirkifli Listesi Oluflturma
‹lgili mahkemenin davaya atayaca¤› bilirkiflileri bir liste oluflturmak için takip etti¤i ekrand›r.
Bilirkifli alt modülü alt›nda hangi ifllemler yap›labilmektedir?
SIRA S‹ZDE
4
Reddi Hâkim ‹fllemleri
fi Ü N E L ‹ Mreddinin isReddi Hâkim ‹fllemleri davan›n görülmesi s›ras›nda hakim veyaD Ükatibin
tenmesi ile bafllayan gerekli faaliyetlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini
kapsamaktad›r.
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve ‹stinkâf ‹fllemi
D‹KKAT
D‹KKAT
Hâkim veya kâtibin reddi istendi¤i dilekçenin sonuç iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
fiekil 9.22
N N
SIRA S‹ZDE
Reddi Hakim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve ‹stinkaf ‹fllemi
AMAÇLARIMIZ
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
TAL‹MAT MODÜLÜ
Talimat modülü birime gelen ve birimden gönderilen talimat faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsamaktad›r.
Talimat Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Talimat tensip zapt› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r. Talimat tensip
zapt›n›n haz›rlanmas› ifli, talimat yaz›s›n›n tevzi edilmesi iflleminden sonra, talimat›n ilgili mahkemeye ulaflmas› ve ilgili kiflinin ifl listesinden bafllat›lmas› ile aç›lan ekrand›r.
206
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 9.23
Talimat Tensip Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Talimat Üst Yaz›s› Haz›rlanmas›
Talimat ile ilgili ifllemlerin tamamlanmas› üzerine talimat›n gerçeklefltirdi¤ine dair
yaz›n›n haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.24
Talimat Üst Yaz›s› Haz›rlanmas›
207
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Gönderilen Talimatlar›n Listelenmesi
Gönderilen talimatlar›n takip edilmesi amac›yla talimatlar›n listelenmesi iflleminin
gerçeklefltirildi¤i ekrand›r.
fiekil 9.25
Gönderilen Talimatlar›n Listelenmesi
Talimat Duruflma Zapt›n›n Haz›rlanmas›
Talimat duruflmas› yap›l›rken duruflma zapt›n›n haz›rlanmas› ve dava dosyas›na
kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.26
Talimat Duruflmas› Zapt›n›n Haz›rlanmas›
208
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Duruflmas› Yap›lacak Talimatlar Listesi
Duruflmas› yap›lacak talimat dosyas›na eriflmek için duruflmas› yap›lacak talimatlar›n listelenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.27
Duruflmas› Yap›lacak Talimatlar Listesi
Talimatlar›n Listelenmesi
Talimatlar›n Listelenmesi; gönderilen talimatlar›n takip edilmesi amac›yla talimatlar›n listelenmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 9.28
Talimatlar›n Listelenmesi
209
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
Tablodaki talimat listesinden bir talimat›n üzerine fare ile bir kez t›klanarak ilgili talimat seçilip “Talimat Bilgileri” dü¤mesine t›klanarak seçilen talimat bilgileri
görüntülenebilir.
Yine bir talimat seçilip ve “Tensip Zapt›” dü¤mesine t›klanarak talimat tensip
zapt› haz›rlanabilir.
Talimat Ak›betinin Sorulmas›
Birime ait ara karar ile gönderilmifl olan talimatlar›n ak›betinin sorulmas› iflleminin
yap›ld›¤› ekrand›r.
Talimat Yaz›s› Alt Modülü
Talimat Yaz›s› alt modülü taflradaki bir birime talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas›
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas›; taflradaki bir birime talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› ifllemi talimat gönderilmesi ara karar›n›n al›nmas› ile
sistemin kâtibe talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› iflini atamas› ve kâtibin ifl ak›fl›ndan talimat yaz›s›n›n yaz›lmas› iflini seçmesi ile bafllat›lacak ekrand›r.
fiekil 9.29
Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas›
Yurtd›fl› Talimat Yaz›s›n›n Yaz›lmas›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Talimat ile ilgili ifllemlerin tamamlanmas› üzerine yurt d›fl› talimat›n gerçeklefltiS O R U
rildi¤ine dair yaz›n›n haz›rlanmas› ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
S O R U
Talimat modülü birime gelen ve birimden gönderilen talimat faaliyetlerinin
orD ‹ K K Aotomasyon
T
tam›nda gerçeklefltirimini kapsamaktad›r.
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
210
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
TARAF/VEK‹L MODÜLÜ
Taraf/Vekil modülü, dava dosyalar›na taraf bilgilerinin girilmesi ve tarafla ilgili bilgilerin güncellenmesi ifllemlerinin gerçeklefltirilmesini kapsamaktad›r.
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi
Haz›rl›k aflamas›nda girilmeyen taraflar›n ve taraf bilgilerinin sisteme girilmesini
gerçeklefltiren ekrand›r.
fiekil 9.30
Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi
Dosyaya Taraf Ekle dü¤mesi t›klanarak dava dosyas›na taraf eklenebilir.
Tarafla ilgili nüfus bilgileri sisteme kaydedilecekse ekranda bulunan “Nüfus Bilgileri” sekmesi t›klan›r.
Sisteme nüfus bilgisi kaydedildikten sonra, adres bilgilerinin kayd› için “Kay›tl›
Adres Bilgileri” sekmesi t›klanarak “Adres Bilgileri” blo¤una geçilir.
“Kay›tl› Adresler” blo¤una taraf›n adresi aktar›ld›ktan sonra taraf›n varsa ehliyet
bilgilerini girmek için “Ehliyet Bilgileri” sekmesi t›klan›r.
Ehliyet bilgisi girildikten sonra tarafla ilgili di¤er bilgileri girmek üzere “Eflgal
Bilgileri” sekmesi t›klan›r.
Eflgal bilgisi girildikten sonra tarafla ilgili di¤er bilgileri girmek üzere “San›k Suç
Bilgileri” sekmesi t›klan›r.
San›¤›n Suç Bilgilerini girmek için “Kanun Ad›”, “Suç Türü”, “Kanun Maddesi”
metin alanlar›n› ve bilgi girifli girilir.
“Sorgula” dü¤mesi t›klanarak ve [Suç Bilgisi Girifli] ekran› görüntülenir.
211
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
fiekil 9.31
Suç Bilgisi Girifli
“San›k Suç Bilgileri” girildikten sonra tarafla ilgili di¤er bilgileri girmek üzere
“Di¤er Bilgiler” sekmesi t›klan›r.
“Di¤er Bilgiler” girildikten sonra tarafla ilgili di¤er bilgileri girmek üzere “San›k
Gözetim ve Sal›verme Bilgileri” sekmesi t›klan›r.
Taraf / ‹lgili Taraf ‹liflkilendirme
Dosya as›l taraf ile dosya ilgili bloklar›nda görüntülenen taraflar› listeleyen ve iliflkilendiren ekrand›r.
Vekil ‹fllemleri Alt Modülü
Dava dosyalar›na taraf olan kiflilerin, kendilerinin belirleyece¤i veya baro taraf›ndan belirlenecek avukatlar›n sisteme bilgi giriflinin yap›ld›¤› ekrand›r.
Avukat Kay›t/Güncelleme ‹fllemleri
Baroya ba¤l› avukatlar›n sisteme kayd›n›n yap›ld›¤› ya da var olan bilgilerinin güncellendi¤i ekrand›r.
fiekil 9.32
Avukat Kay›t/Güncelleme ‹fllemleri
212
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
• “Avukat Arama” blo¤undaki kriterlerden herhangi birine bilgi girifli yap›l›r
ve “Vekil Ara” dü¤mesine t›klan›r.
• Girilen kriterlere göre sorgulama yap›l›r ve sonuçlar “Bulunan Avukatlar›n
Listesi” tablosunda görüntülenir.
• Tabloda görüntülenen avukat bilgisinin üzerine bir kez t›klanarak seçilir ve
“Avukat Bilgilerini Güncelle” dü¤mesine t›klan›rsa vekile ait tüm bilgiler
güncellenebilir.
• Tabloda görüntülenen avukat bilgisinin üzerine bir kez t›klanarak seçilir ve
“Yeni Avukat Kayd›” dü¤mesine t›klan›rsa [Yeni Avukat Bilgi Girifli] ekran›
aç›l›r.
“Avukat Nüfus Bilgileri” sekmesine t›klanarak vekilin nüfus kay›t bilgileri girifli
yap›l›r.
“Avukat›n Kay›tl› Adres Bilgileri” sekmesine t›klanarak vekilin kay›tl› adres bilgi girifli yap›l›r.
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
Dava dosyas›nda san›¤›n kendisinin vekili bulunmad›¤› durumlarda san›¤a sistemde baroya kay›tl› avukatlardan birinin atanmas› ifllemlerini gerçeklefltiren ekrand›r.
Vekile verilecek olan yetki türlerini belirlemek için “Yetki Tür(leri) Seç” dü¤mesine t›klan›r.
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Baroya ba¤l› avukatlar›n sisteme kayd›n›n yap›ld›¤› var olan adres bilgilerinin güncellendi¤i ekrand›r.
Hatal› Kaydedilen Vekilin Silinmesi
Baroya ba¤l› avukatlar›n sisteme hatal› kayd›n›n yap›ld›¤› avukatlar›n sistemden
kayd›n›n silindi¤i ekrand›r.
SIRA S‹ZDE
5
Taraf/Vekil Modülü
alt›nda hangi ekranlar yer al›r?
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
213
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
Ceza Yarg› Sistemi ve ‹ddianame konular›n›
aç›klayabilecek.
Ceza yarg›s›, ceza mahkemelerinin, ceza hukuk
alan›ndaki yarg›sal faaliyetleridir. Ceza yarg›s›,
Genel Ceza Yarg›s› ve Askeri Ceza Yarg›s› olmak
üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Genel Ceza Yarg›s› ceza mahkemeleri taraf›ndan yerine getirilir. Ceza
Mahkemeleri, bir olay›n meydana gelmesinden
sonra suç unsurunun teflekkül etmesi durumunda veya Cumhuriyet Savc›s›n›n iddianame sunmas›yla Türk Ceza Kanunu kapsam›na giren yükümlülüklerini yerine getirmekle görevli adli
mahkemelerdir.Ceza mahkemelerinin bir üst derece yarg› mercii Yarg›tay’d›r.
‹ddianame; soruflturma evresinde toplanan delillerin suçun ifllendi¤i hususunda yeterli flüphe
oluflturulmas› hâlinde Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan kamu davas› aç›lmas›n› sa¤layan bir ifllemdir. Ceza Mahkemelerinde dava dosyas›, iddianame de¤erlendirme ifllemleri ile bafllar.
Ceza Mahkemelerinde duruflma öncesinde UYAP
üzerinden yap›labilecek ifllemleri aç›klamak.
Ceza Mahkemelerinde dava dosyas›, iddianame
de¤erlendirme ifllemleri ile bafllar. ‹ddianameyi
inceleyen hâkim/baflkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul veya iade eder. ‹ddianamenin kabulü ile kamu davas› aç›lm›fl olur ve
kovuflturma evresi bafllar. Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruflma gününü belirler
ve duruflmada haz›r bulunmas› gereken kifliler
duruflmaya ça¤r›l›r. Mahkemelerde dava aç›ld›¤›nda davan›n çeflidine göre hakim; ceza davalar›nda flikâyetçi ve san›¤›n (varsa vekillerinin) davetiye ile ça¤r›lmas›na (San›k tutuklu ise tutukevinden getirtilmesi için Savc›l›¤a yaz› yaz›l›r.) varsa tan›klar›n ça¤r›lmas›na, san›¤›n do¤um ve adli sicil kay›tlar›n›n getirtilmesine, varsa baflka belge ve bilgilerin getirtilmesine, duruflman›n hangi
gün ve saatte yap›laca¤›na karar verir. ‹lk duruflmaya ç›kmadan önce duruflmada haz›r edilmesi
gereken belgelerin istenmesi ve bu belgelerin
haz›rlanmas›, gerekli ön haz›rl›klar›n yap›lmas›
ifllemleri otomasyona geçirilir.
N
A M A Ç
3
Ceza Mahkemelerinde duruflmaya iliflkin UYAP
üzerinden yap›labilecek ifllemleri aç›klamak.
Duruflma ‹fllemleri modülü, haz›rl›k ifllemlerinin
ard›ndan tensip zapt› kayd›nda belirtilen duruflma günü ile bafllayan ve duruflmalar s›ras›nda
yap›lan ifllemlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsamaktad›r. Duruflma ifllemleri duruflma bafll›¤› alt›nda yer alan menülerin kullan›lmas› ile yap›l›r. Bu modül alt›nda; duruflma sonras› yoklama sonucunun girilmesi, duruflma zapt›n›n haz›rlanmas›, gün verilmesi, tahliye kayd›n›n yap›lmas›, tutuklama kayd›n›n yap›lmas›, dosyan›n geçici gönderilmesi, g›yabi tutuklaman›n
kald›r›lmas›, dava listesinin haz›rlanmas›/görüntülenmesi, duruflma zapt›n›n haz›rlanmas›, keflif
heyetinin belirlenmesi, genel müzekkere/karar
haz›rlama ifllemleri, bilirkifli görevlendirmesi, reddi hâkim talep sonucunun kaydedilmesi ve istinkâf ifllemleri yap›lmaktad›r.
214
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerin hangisi Genel Ceza Yarg›s› kolunda
yer alan ceza mahkemelerinden biri de¤ildir?
a. Sulh ceza mahkemeleri
b. Asliye ceza mahkemeleri
c. Askeri ceza mahkemeleri
d. A¤›r ceza mahkemeleri
e. Trafik mahkemeleri
2. Afla¤›dakilerin hangisi görevli ve yetkili mahkemeye
hitaben düzenlenen iddianamede yer alan bilgilerden
biri de¤ildir?
a. fiüphelinin kimli¤i
b. Maktül, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kimli¤i
c. fiikâyette bulunan kiflinin kimli¤i
d. Yüklenen suç ve uygulanmas› gereken kanun
maddeleri
e. Tutuklama talebi
3. ‹ddianamenin de¤erlendirilmesi ifllemleriyle ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. ‹ddianamenin kabulü ile kamu davas› düfler ve
kovuflturma evresi bafllar.
b. Hâkim taraf›ndan iddianamenin “‹ade” edilmesi
durumunda, iade karar›n›n yaz›lmas› amac›yla
hakimin ifl listesinde ifl düfler.
c. Hakimin ifl listesine düflen iade karar› öncelikle,
savc› taraf›ndan soruflturma dosyas›na kaydedilir.
d. Mahkemeye gelen “‹ddianamenin ‹adesine ‹tiraz” evrak› ve dosya hakimin ifl listesine düfler.
e. Savc›l›k, “‹ddianame ‹adesine ‹tiraz” ekran›nda
“‹ddianame ‹adesine ‹tiraz” karar› yazarak soruflturma dosyas›n› ayn› haz›rl›k ve ayn› iddianame de¤erlendirme numaras› üzerinden iade karar›na itiraz›n de¤erlendirilmesi için ayn› mahkemeye gönderir.
4. Tevzi edilmifl dava dosyalar›n›n ilk kayd›n›n yap›lmas›, kalem sorgu zapt›n›n haz›rlanmas›, ilk duruflmaya
ç›kmadan önce duruflmada haz›r edilmesi gereken belgelerin istenmesi ve bu belgelerin haz›rlanmas›, gerekli
ön haz›rl›klar›n yap›lmas› ifllemlerinin otomasyona geçirilmesini kapsayan modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Haz›rl›k Modülü
b. Duruflma ‹fllemleri Modülü
c. Talimat Modülü
d. Taraf/Vekil Modülü
e. Tensip Zapt›
5. Afla¤›dakilerin hangisi Yarg›tay taraf›ndan bozularak
gelen dava türlerinin ekranlar›ndan biri de¤ildir?
a. Bozma Üzerine Kamu Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
b. Bozma Üzerine Askeri Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
c. Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
d. Bozma Üzerine fiahsi Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
e. Bozma Üzerine ‹cra Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›
6. Haz›rl›k ifllemlerinin ard›ndan tensip zapt› kayd›nda
belirtilen duruflma günü ile bafllayan ve duruflmalar s›ras›nda yap›lan ifllemlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsayan modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Haz›rl›k Modülü
b. Duruflma ‹fllemleri Modülü
c. Talimat Modülü
d. Taraf/Vekil Modülü
e. Tensip Zapt›
7. Afla¤›dakilerden hangisi duruflman›n bitimine kadar
yap›lmas› gereken ifllemlerden biri de¤ildir?
a. Yoklama
b. ‹ddianamenin okunmas›
c. San›¤›n sorguya çekilmesi
d. Delillerin toplan›lmas›
e. Hükmün aç›klanmas›
8. Afla¤›dakilerden hangisi bilirkifli alt modülü kapsam›nda yap›lan ifllemlerden biri de¤ildir?
a. Bilirkifli Görevlendirmesi
b. Bilirkifli Teslim Tutana¤›n›n Haz›rlanmas›
c. Sisteme Bilirkifli Eklenmesi
d. Bilirkifli Raporuna ‹tiraz
e. Bilirkifli Arama
9. Birime gelen ve birimden gönderilen talimat faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini kapsayan modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Haz›rl›k Modülü
b. Duruflma ‹fllemleri Modülü
c. Talimat Modülü
d. Taraf/Vekil Modülü
e. Tensip Zapt›
10. Taraf/Vekil modülü alt›nda afla¤›dakilerden hangisi
yap›lamaz?
a. Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi
b. Taraf ‹lgili Taraf ‹liflkilendirme
c. Avukat Kay›t / Güncelleme ‹fllemleri
d. Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
e. Vekil Azli
9. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-I
215
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c
2. e
3. e
4. a
5. b
6. a
7. e
8. d
9. c
10. e
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ceza Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹ddianamenin De¤erlendirilmesi ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹ddianamenin De¤erlendirilmesi ‹fllemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Haz›rl›k Modülü “ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Haz›rl›k Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Duruflma ‹fllemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Duruflma ‹fllemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bilirkifli Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Talimat Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Taraf/Vekil Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Ceza Mahkemelerinde dava dosyas›, iddianame de¤erlendirme ifllemleri ile bafllar. Dava aç›lmak amac›yla
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca düzenlenen iddianame, ‹lgili Cumhuriyet baflsavc›s›/ vekilinin görüldü iflleminden sonra, yetki itibariyle ilgili mahkemeye otomatik
olarak tevzi edilir. ‹ddianameyi inceleyen hâkim/baflkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul veya
iade eder. ‹ddianamenin kabulü ile kamu davas› aç›lm›fl olur ve kovuflturma evresi bafllar. Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruflma gününü belirler
ve duruflmada haz›r bulunmas› gereken kifliler duruflmaya ça¤r›l›r. ‹ddianame ve soruflturma evrak›n›n mahkemeye fiilen verildi¤i tarihten itibaren bafllay›p mahkemece kabulüne veya 5271 say›l› Ceza Muhakemeleri
Kanunu’nun 170’nci maddesindeki unsurlar› içermedi¤i
yahut ön ödeme veya uzlaflma usulü uygulanmadan
aç›lan kamu davas› aç›ld›¤› gerekçesiyle Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›na iadesine karar› verilir.
S›ra Sizde 2
Yarg›tay taraf›ndan bozularak gelen dava türlerinin ekranlar›n›n listesi: Bozma Üzerine Kamu Dava Kayd›n›n
Yap›lmas›, Bozma Üzerine Askeri Ceza Dava Kayd›n›n
Yap›lmas›, Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kayd›n›n
Yap›lmas›, Bozma Üzerine fiahsi Dava Kayd›n›n Yap›lmas›, Bozma Üzerine ‹cra Ceza Dava Kayd›n›n Yap›lmas›.
S›ra Sizde 3
Duruflman›n bitimine kadar yap›lmas› gereken ifllemler:
Yoklama, Kat›lan›n veya Müfltekinin (Ma¤durun) Kimli¤inin Tespiti, San›¤›n Kimli¤inin Tespiti, ‹ddianamenin
Okunmas›, San›¤›n Sorguya Çekilmesi, Delillerin Toplan›lmas›, Kat›lan›n (Müdahilin) ‹ddias›n›n Sorulmas›,
Cumhuriyet Savc›s›n›n ‹ddias›, San›¤›n Savunmas›
S›ra Sizde 4
Bilirkifli alt modülü davan›n görülmesi s›ras›nda, bilirkifli görevlendirilmesi ara karar› ile bilirkifli incelemesi faaliyetlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini
kapsayan modüldür. Bu modül alt›nda; verilen ara karar neticesinde sistemde kay›tl› bilirkiflilerin içinden,
dosyaya bilirkifli atanmas› ve görevlendirilmesi, bilirkifli
dosya teslim ve yemin tutana¤›n›n haz›rlanmas› ve dosyan›n bilirkifliye teslim edilmesi, sisteme bilirkifli olarak
eklenecek kiflinin bilgilerinin sisteme girilmesi, bilgilerin güncellenmesi, düzenlenmesi veya bilirkifli ayr›nt›
bilgilerinin görüntülenmesi, atanan bilirkiflilerin görevi
kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi, daha önce
bilirkifli görevlendirmesi yap›lan dava dosyas›na sistemde var olan baflka bir bilirkifli eklenmesi, bilirkifli grubu
oluflturma, bilirkifli listesi oluflturmas›d›r.
S›ra Sizde 5
Taraf/Vekil modülü, dava dosyalar›na taraf bilgilerinin
girilmesi ve tarafla ilgili bilgilerin güncellenmesi ifllemlerinin gerçeklefltirilmesini kapsamaktad›r. Taraf ve Tan›k Bilgilerinin Güncellenmesi, Taraf/‹lgili Taraf ‹liflkilendirme, Avukat Kay›t/Güncelleme ‹fllemleri, Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi, Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme, Hatal› Kaydedilen Vekilin Silinmesi
bu modül alt›nda yer alan ekranlard›r.
216
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Yararlan›lan Kaynaklar
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri Kullan›m K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri ‹fllemleri S›k Kullan›lan ‹fllemler
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Görevsizlik Kararlar›n›n UYAP Üzerinden Yaz›lmas›
ve UYAP D›fl›nda Görevsizlik Karar› Yaz›lm›fl
Dosyalar›n UYAP Üzerinden Gönderilmesi ‹fllemleri Kitap盤›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, ‹ade-‹
Muhakeme ‹fllemlerinin UYAP Üzerinden Yap›lmas› ‹fllemleri Kitap盤›.
ULUSAL YARGI A⁄I PROJES‹-I
10
Amaçlar›m›z
N
N
N
N
N
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Karar ‹fllemleri Modülü alt›nda yap›labilecek ifllemleri aç›klayabilecek;
Tebligat Modülünün kapsam›n› belirleyebilecek;
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyalar›n raporlanmas› ifllemini
gerçeklefltirebilecek;
Karar›n gerektirdi¤i infaz›n yerine getirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan
yap›lan ifllemleri uygulayabilecek;
Tevzi Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz.
Anahtar Kavramlar
• Nihai Karar
• Tebligat
• Temyiz
• Dosya Raporlar›
• Karar›n ‹nfaz›
• Tevzi
‹çindekiler
Ulusal Yarg› A¤›
Projesi-I
Ceza Mahkemesi
‹fllemleri-II
•
•
•
•
•
•
KARAR ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
TEBL‹GAT MODÜLÜ
TEMY‹Z MODÜLÜ
RAPORLAR MODÜLÜ
‹NFAZ ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
TEVZ‹ MODÜLÜ
Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
KARAR ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
Karar ‹fllemleri modülü, mahkeme heyeti taraf›ndan yeterli bilgi ve delillere ulafl›ld›ktan sonra dava dosyas›n› kapatan son karar›n verilmesi ve ard›ndan gerekçeli karar›n haz›rlanmas› ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini
sa¤layan modüldür.
Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme
Dava dosyas›ndaki bir san›¤›n birden fazla suçu varsa her suç için suç grubu oluflturularak kaydedilmesini sa¤layan ekrand›r.
E¤er san›¤›n birden fazla suçu için grupland›r›lma ifllemi yap›lmazsa ceza fifli
haz›rlan›rken hata oluflabilir.
E¤er san›¤›n tek bir suçu varsa “Suç Ceza Grubu Eklenmesine” gerek yoktur.
Sistem bunu otomatik olarak gerçeklefltirir.
San›k Baz›nda Nihai Karar›n Kaydedilmesi
Nihai karar›n verilmesi üzerine verilen hükümlerin san›k baz›nda kaydedilmesi
iflleminin yap›lmas›n› gerçeklefltiren ekrand›r.
Verilen karar türüne göre “Ceza Türü Tan›mlama” blo¤undaki liste dü¤mesinden uygun ceza türü seçilir. Seçilen ceza türüne göre “A¤›r” veya “Hafif” olmas›
seçimi yap›l›r.
Hapis cezalar›nda, “Y›l/Gün/Ay” bilgileri girilir ya da para cezalar›nda mebla¤
tutar› yaz›l›r.
Tüm Dosya Üzerinden Görevsizlik / Yetkisizlik /
Birlefltirme Karar› Kaydedilmesi
Nihai kararda tüm dava dosyas› üzerinden görevsizlik / yetkisizlik / birlefltirme karar›n›n verilmesi üzerine ilgili karar›n kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Nihai Karar: Yarg›lama
sonunda verilen karard›r.
220
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 10.1
Tüm Dosya
Üzerinden
Görevsizlik/
Yetkisizlik/
Birlefltirme
Karar›
Kaydedilmesi
Tüm Dosya Üzerinden Verilen Karar Sonras› Dosyan›n
Gönderilmesi
Nihai kararda tüm dava dosyas› üzerinden görevsizlik / yetkisizlik / birlefltirme karar›n›n verilmesi üzerine dosyan›n savc›l›¤a veya ilgili mahkemeye gönderilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
fiekil 10.2
Tüm Dosya
Üzerinden
Verilen Karar
Sonras›
Dosyan›n
Gönderilmesi
Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Ek karar yaz›s›n›n haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Kesinleflme Bilgisinin Kaydedilmesi
Nihai kararda verilen hükümlerden Yarg›tay’dan onaylanarak gelen veya flah›slar
taraf›ndan temyiz edilmedi¤i için kesinleflenler için kesinleflme bilgisinin kaydedilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Tecilli ‹lam›n ‹nfaz›
‹lgili mahkemece verilen cezan›n belirli flartlara ba¤l› olarak ertelenmesi durumunda, suçun tekrar ifllenmesiyle ertelenen cezan›n infaz ifllemleriyle ilgili sisteme bilgi giriflinin yap›ld›¤› ekrand›r.
221
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
CBS’ye ‹lam Gönderilmesi
‹lgili mahkemece nihai karar verilmesi durumunda dava dosyas›n›n Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na gönderilmesi iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Sarf Ücreti Hesaplar›
Dosya baz›nda mahkeme giderlerinin (keflif ücreti, bilirkifli ücreti, taksi ücret, v.b.
gibi) kaydedilmesini sa¤layan ekrand›r.
fiekil 10.3
Sarf Ücreti
Hesaplar›
Yarg›tay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Yarg›tay’a gönderilen bir dosyan›n Yarg›tayca karar verildikten sonra Yarg›tay Karar›n›n ne oldu¤unu ve hangi tarihte verildi¤ini sisteme kay›t yapan ekrand›r.
Dosya Ay›rma ‹flleminin Yap›lmas›
Tefrik karar›n›n verilmesi ile dosyan›n ayr›lmas› ve tefrik olan dosyalar›n kaydedilmesi ifllemlerini kapsayan, tefrik iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
Karar ‹fllemleri Modülü alt›nda yer alan ekranlar› belirtiniz.
SIRA S‹ZDE
1
TEBL‹GAT MODÜLÜ
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Tebligat ‹fllemleri modülü, duruflmalardan sonra al›nan ara karar
gere¤ini dosya taraflar›na tebli¤ etme iflini kapsayan modüldür.
O R U bafllamadan
Tebligat ifllemleri dava öncesinde (tensip zapt› gere¤ince),S dava
önce, davan›n görülmesi s›ras›nda veya dava sonunda, ilgililerin duruflmaya, mahkeme kalemine ça¤r›lmas› ya da al›nan kararlar›n bildirilmesi için yap›lmas› gereD‹KKAT
ken ifllemlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirilmesini kapsamaktad›r.
Tebligat Arama
SIRA S‹ZDE
N N
Bir dosyaya ait olan ve belirli statüdeki tebligatlar› listeleyen ekrand›r ve sadece
bilgilendirme amaçl›d›r.
AMAÇLARIMIZ
“Seçili Tebligat Bilgilerini Göster” dü¤mesine t›klanarak tebligat›n ayr›nt›l› bilgileri görüntülenebilir.
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
222
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 10.4
Tebligat
Ayr›nt›l›
Bilgileri
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D ‹ Kekran›
K A T sadece bilgilendirme amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.
Tebligat arama
D‹KKAT
‹lanen Tebligat: Tebligat
Tüzü¤ü
SIRA madde
S‹ZDE46’da “Adresi
meçhul olanlara tebligat ilanen
yap›l›r. Bu Tüzük hükümlerine
göre tebligat yap›lamayan ve
13 üncü madde mucibince
yap›lan soruflturmaya ra¤men
AMAÇLARIMIZ
ikametgah›, meskeni veya ifl
yeri de bulunamayan kimsenin
adresi meçhul say›l›r. Adresi
meçhul olmas› halinde keyfiyet
tebli¤
taraf›ndan
KSIRA
‹ memuru
T S‹ZDE
A Pköy
mahalle
veya
muhtar›na
tebli¤ mazbatas›na flerh
verdirilmek suretiyle tespit
edilir. Bununla beraber tebli¤i
ç›karan merci, lüzum görürse,
DE ÜL Efi ÜV N‹ ZEYadresini
LO
‹ MN resmi veya
Tmuhatab›n
hususi müessese ve
dairelerden veya zab›ta
vas›tas›yla tahkik ve tespit
S O R ‹lan,
U tebligatta
ettirebilir.
baflvurulacak son çaredir.”
olarak belirtilmektedir.
N N
‹NTERNET
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE Kayd›n›n Yap›lmas›
‹lanen Tebligat
‹lgili mahkemece taraflara yap›lan tebligatlar›n, taraf adreslerinde bulunmad›¤›nda Cumhuriyet Savc›s› vas›tas›yla Türkiye çap›nda tirajl› bir gazeteye ilan
AMAÇLARIMIZ
verilmesinin, ayr›ca tarih ve yap›lan masraf bilgilerinin sisteme bilgi giriflinin
yap›ld›¤› ekrand›r.
Menüden
K ‹ [‹lanen
TS‹ZDE
A P Tebligat Kayd›n›n Yap›lmas›] ekran›na t›kland›¤›nda öncelikSIRA
le [Tebligat Arama] ekran› aç›l›r.
“Tebligat Statüsü” liste dü¤mesinden ilgili olan statü sistem taraf›ndan otomaDEÜLfiEÜVN‹ EZ LY‹OMN
tik olarak Tgetirilir.
“Tebligat Statüsü” blo¤undaki tabloya gerekli bilgiler gelir. Tablodan istenilen herhangi biri t›klan›r. “Ekran Aç” dü¤mesine t›klanarak [‹lanen TebS O Yap›lmas›]
R U
ligat Kayd›n›n
ekran› aç›l›r.
‹NTERNET
D ‹ K K A T ‹lanen Tebligat, tebligat tarafa ulaflmad›¤›nda Cumhuriyet Savc›s›
Ceza Mahkemelerinde
vas›tas›yla Türkiye çap›nda yüksek tirajl› bir gazeteye ilan verilmesidir.
N N
K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE
Yurt D›fl› Tebligat ‹çin Bakanl›¤a Üst Yaz› Haz›rlanmas›
Ceza Mahkemelerinde ara kararlarda veya adli bir ifllem için gereken durumAMAÇLARIMIZ
larda yurt d›fl›ndaki vatandafllar›m›za yap›lmas› öngörülen tebligat iflleminin
bilgilerinin kaydedilmesi ve Bakanl›¤a üst yaz› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
K ‹ T A P
Posta Birimine Uyar› Yaz›s› Haz›rlanmas›
TTekit
E L EYaz›s›:
V ‹ Z Y OAcele
N ve günlü
yaz›larda cevab›n makul bir
süre içerisinde
gönderilmemesi halinde
kurulufla hat›rlatma
amac›yla yaz›lan yaz›d›r.
‹NTERNET
Daha önceden
T E L E V ‹ tebli¤
Z Y O N ifllemi yap›lan ve tebligat ekinin dönmemesi üzerine tekit
yaz›s› haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤› ekrand›r.
‹NTERNET
223
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
fiekil 10.5
Posta Birimine
Uyar› Yaz›s›
Haz›rlanmas›
Tebligat Zarf/Davetiye Haz›rlanmas›
Ceza Mahkemelerinde ilk duruflmadan önce, ara kararlarda veya adli bir ifllem
için gereken durumlarda yap›lmas› öngörülen tebligat iflleminin bilgilerinin
kaydedilmesi ve tebligat zarf›n›n/ davetiyenin haz›rlanmas› iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
Yurt D›fl›ndaki Yabanc›lara Tebligat Haz›rlanmas›
Dava dosyas›na taraf olan kiflilerin adres bilgisi yurt d›fl›nda bir adres ise tebligat›n Adalet Bakanl›¤› arac›l›¤›yla tarafa iletilmesini sa¤lamak amac›yla ifllem
gören bir ekrand›r.
Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat
Dava dosyas›ndaki taraf vekillerinin dosyadan ç›kar›lmas›n› ve vekile iletilmesini
sa¤lamak amac›yla ifllem gören bir ekrand›r.
Tebligat Posta Tevdii-Genel Liste ‹fllemleri
‹lgili mahkemece yap›lan tebligatlar›n tarih bilgilerinin sisteme kay›t yap›ld›¤›
ekrand›r.
224
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 10.6
Tebligat
Posta TevdiiGenel Liste
‹fllemleri
TEMY‹Z MODÜLÜ
Davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdi¤i temyiz dilekçesi ile
ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçekleflti¤i modüldür.
Temyiz Formunun Doldurulmas›
Dava dosyas› Yarg›tay’a gönderilirken dosya ile ilgili bilgilerin yer ald›¤› temyiz formunun doldurulmas› ve sisteme kaydedilmesi ifllemlerini gerçeklefltiren ekrand›r.
fiekil 10.7
Temyiz
Formunun
Doldurulmas›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
Temyiz Modülü,
nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdi¤i temyiz diD ‹ K davada
KAT
lekçesi ile ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçekleflti¤i modüldür.
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
225
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
RAPORLAR MODÜLÜ
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyalar›n, durumlar›na göre raporlamas›n› yapan modüldür.
Rapor Önizleme-G›yabi Tutuklu Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kaydedilmifl dosyalar›n, “S›ra No”, “Ad Soyad Bilgileri”, “Baba Ad› Ana Ad› ve Nüfus Bilgileri”, “Mahkeme Esas No”, “Adres Bilgileri”, “G›yabi Tevkif Tarihi”, “Savc›l›¤a Verilifl Tarihi” gibi durumlar›na göre raporlamas›n› yapan ekrand›r.
Esas Defteri
Mahkemelerde bulunan esas defterlerinin otomasyon ortam›nda haz›rlanmas›n›
kapsamaktad›r.
Ç›kan ‹fllerin Mahiyeti/Temyiz Durumu
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde ç›kan ifllerin mahiyeti/temyiz durumunu belirtilen tarih aral›¤›nda listelendi¤i ekrand›r.
fiekil 10.8
Ç›kan ‹fllerin
Mahiyeti/Temyiz
Durumu
‹lam Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde ilam listesi belirtilen tarih aral›¤›nda göre raporlamas›n› yapan ekrand›r
fiekil 10.9
‹lam Listesi
226
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Rapor Önizleme-Ceza Mahkemeleri Tutuklu ve
Acele ‹fller Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde tutuklu ve acele ifllerin listelendi¤i ekrand›r.
fiekil 10.10
Ceza
Mahkemeleri
Tutuklu ve
Acele ‹flleri
Listesi
Harç Masraf Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kaydedilmifl dosyalar›n, “Tarih”, “Harç Masraf Say›s›”, gibi durumlar›na göre raporlamas›n› yapan ekrand›r.
‹nfaza Verilmemifl Kesinleflen Kararlar
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kaydedilmifl dosyalar›n, “Esas No”, “San›k Ad› Soyad›”, “Kesinleflme Tarihi”, gibi durumlar›na göre raporlamas›n› yapan ekrand›r.
Devreden Dosyalar›n Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sisteme kaydedilmifl devreden dosyalar›n listesinin y›llara göre raporlanmas›n› sa¤layan ekrand›r.
fiekil 10.11
Devreden
Dosyalar›n
Listesi
227
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
Derdest Dosyalar›n Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde sisteme kaydedilmifl derdest dosyalar›n y›llara
göre raporlanmas›n› sa¤layan ekrand›r.
‹fl Cetveli
Ceza Mahkemeleri alt sistemine gelen dosyalar› durumuna, geldi¤i ve gönderildi¤i birime ve seçilen kriterlere göre raporlanmas›n› sa¤layan ekrand›r.
Raporlar Modülü alt›nda hangi ifllemler gerçeklefltirilebilmektedir?SIRA S‹ZDE
2
‹NFAZ ‹fiLEMLER‹ MODÜLÜ
fi Ü N E L ‹ M yerine geKarar›n kesinleflmesi ile birlikte verilen karar›n gerektirdi¤iD Üinfaz›n
tirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan yap›lan ifllemleri gerçeklefltiren modülR U
dür. ‹nfaz iflleminin gerçeklemesi için flah›s hakk›nda verilenS Okarar›n
kesinleflmesi gerekmektedir.
Ceza Fiflinin Haz›rlanmas›
SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
Ceza Fiflinin Haz›rlanmas› karar›n›n kesinleflmesi ile birlikte verilen karar›n gerekSIRA S‹ZDE
tirdi¤i infaz›n yerine getirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan yap›lan ifllemleri gerçeklefltiren ekrand›r.
‹nfaz iflleminin gerçekleflmesi için flah›s hakk›nda verilenAMAÇLARIMIZ
karar›n kesinleflmesi
gerekmektedir.
Ceza Fifli: Adli Sicil
SIRA
Yönetmeli¤i’nin
3. S‹ZDE
maddesinde “Türk
mahkemelerince verilerek
kesinleflen, disiplin cezalar›,
AMAÇLARIMIZ
s›rf askerî suçlar
ve tazyik
hapsi ile idarî para cezas›
d›fl›nda kalan ceza
mahkûmiyetleri, fer’i cezalar
K ‹ T A adlî
P
ve güvenlik tedbirlerinin
sicile bildirimi için
düzenlenecek fifl” olarak
tan›mlanmaktad›r.
N N
K ‹ T A P
Emanet Eflya Müsadere/‹ade Bilgisinin Kaydedilmesi
Emanetteki eflyalar için nihai kararda verilen müsadere/iade bilgilerinin kaydedilmesi ve müzekkere haz›rlanmas› iflleminin yap›lmas›n› gerçeklefltiren ekrand›r.
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
Harç Tahsil Müzekkeresi Haz›rlanmas›
Karar› kesinleflen ve masraf ödemeye mahkûm olan san›k hakk›nda harç tahsil bilgilerinin kaydedildi¤i ve harç tahsil müzekkeresinin haz›rland›¤›
‹ N T Eekrand›r.
RNET
Tali Karar Fifli Haz›rlanmas›
Daha önceden hakk›nda ceza fifli düzenlenmifl bir kiflinin cezas›n›n infaz› s›ras›nda cezada meydana gelen de¤ifliklik (flartl› tahliye, af vb.) bilgilerinin kaydedilmesi ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
Karar›n gerektirdi¤i infaz›n yerine getirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan
yap›lan ifllemSIRA S‹ZDE
leri kapsayan modül alt›nda hangi ifllemler gerçeklefltirilebilir?
GENEL ‹fiLEMLER MODÜLÜ
Tali Karar Fifli: Adli Sicil
Yönetmeli¤i’nin 3.
maddesinde “Adlî sicile
bildirilmifl olan hüküm ve
kararlarda de¤ifliklik
‹ N T E R yapan
NET
kararlar ile kamu davas›n›n
aç›lmas›n›n ertelenmesine
ve hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›na iliflkin
kararlar›n bildirilece¤i fifl”
olarak tan›mlanmaktad›r.
3
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Genel ‹fllemler modülü, ayr›nt›l› ceza dosya bilgilerinin görüntülenmesi, fatural›
S O R U görüntülenmasraf bilgisi kayd›, adli rapor isteme gibi cezaya ait genel bilgilerinin
mesi için oluflturulmufl modüldür.
Dosya Arama
Mahkemede ifllem yapmaya bafllan›lacak ya da üzerinde ifllem yap›lan dosyalara
SIRA S‹ZDE
ulaflabilmek için yap›lm›fl dosya arama ve sorgulama ekran›d›r.
K ‹ T A P
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
N N
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
228
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Üzerinde ifllem yapmak istenilen dosya numaras› yaz›l›p “Sorgula” dü¤mesi t›klan›r. Aranan dosya ekranda listelenir. Listelenen dosyan›n üzerine fare ile bir kez
t›klay›p “Tamam” dü¤mesine bas›l›r. Seçilen dosyan›n bilgileri yap›lacak olan tüm
ifllemlerde alanlara sistem taraf›ndan otomatik olarak getirilir.
fiekil 10.12
Dosya
Arama
Ayr›nt›l› Ceza Dosya Bilgileri
Sisteme kay›tl› olan tüm dosyalar›n ayr›nt›l› bilgilerinin görüntülenmesini sa¤layan
ve dava dosyas›na ait temel bilgilerin gösterildi¤i ekrand›r.
fiekil 10.13
Ayr›nt›l›
Ceza Dosya
Bilgileri
229
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
fiablon Ekran Sorgulama
Mahkemede üzerinde ifllem yap›lan dosyalarda istenilen flablon veya ekrana ulaflabilmek arama ve sorgulama ekran›d›r.
Hâkim Görevlendirme/De¤ifltirme ‹fllemleri
Dosya baz›nda tahkikat hâkim ve üyelerin atand›¤› ya da atanm›fl personelin de¤ifltirildi¤i ekrand›r.
fiekil 10.14
Hâkim
Görevlendirme/
De¤ifltirme
‹fllemleri
Adli Rapor ‹steme
Adli Rapor ‹steme ekran› davayla ilgili olarak adli t›p kurumundan bir rapor istenmesi gerekti¤i zamanlarda ifl ak›fl›ndan seçilerek de ifllem yap›labilen ekrand›r.
fiekil 10.15
Adli Rapor
‹steme
Fatural› Masraf Bilgisi Kaydetme
Fatural› Masraf Bilgisini göster ekran› dava dosyas›na ait fatural› masraf bilgilerinin
gösterildi¤i ekrand›r.
Tutuklama Karar› Girifl
Sisteme kay›tl› herhangi bir dosyada, ara karar gere¤i ya da CBS’den gelen tutuklama talebi üzerine mevcutlu veya g›yabi tutuklama karar› verilmiflse tutuklama kay›tlar›n›n sorgulamas›n› yapan ekrand›r.
230
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
[Dosya Arama] ekran›nda “Kifli Seç” dü¤mesi t›klan›r ve aç›lan [Dosya Taraf Listesi] ekran›ndan ilgili kifli seçilir.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Daha sonra [Tutuklama Kay›tlar› Sorgulanmas›] ekran› aç›l›r.
“Yeni Tutukluluk Karar› Girifl” dü¤mesine t›klanarak kifli ile ilgili [Tutukluluk
O R U
Girifl] ekran›S aç›l›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
Mevcutlu veyaD ‹g›yabi
K K A T tutuklama karar› verilmiflse tutuklama kay›tlar›n›n sorgulamas›n› yapan ekran, Tutuklama Karar› Girifl ekran›d›r.
D‹KKAT
N N
SIRAfiekil
S‹ZDE10.16
SIRA S‹ZDE
Tutukluluk
Girifl
AMAÇLARIMIZ
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
Tutuklama Kararlar› Güncelleme
Sisteme kay›tl› herhangi bir dosyada, ara karar gere¤i ya da CBS’den gelen tutuklama talebi üzerine mevcutlu veya g›yabi tutuklama karar› verilmiflse tutuklama kay›tlar›n›n sorgulamas›n› ve güncellenmesini yapan ekrand›r.
Birime Personel Atama
Biriminizde kay›tl› herhangi bir personel için görevlendirme iflleminin yap›ld›¤›
ekrand›r.
fiekil 10.17
Birim
Personel
Atama
231
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
D›fl Kurum Ekleme/Güncelleme
Sisteme d›fl kurum eklemek ya da var olan d›fl kurum bilgilerini güncellemek için
kullan›lan ekrand›r.
fiekil 10.18
D›fl Kurum
Ekleme/
Güncelleme
D›fl Kurum Tipleri
Sistemde kay›tl› olan d›fl kurum tiplerini görüntülemek ve sorgulamak için kullan›lan ekrand›r.
Sertifika ‹fllemleri Alt Modülü
Sertifika ‹fllemleri sistem kapsam›nda kullan›lan ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i ekranlar› kapsayan alt modüldür.
Kelime ‹fllemci
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yaz› yazabilme ve yazd›klar›n› sistem d›fl›nda kiflisel bilgisayara kaydetme ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i doküman editörüdür.
[Kelime ‹fllemci] ekran›na t›klan›nca sistem bofl doküman editörü açar.
232
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
fiekil 10.19
Doküman
Editörü
Sertifika ‹stek Ekran›
Sertifikaya say›sal imza atmak için kullan›lan ekrand›r.
Sertifika Yükleme Ekran›
Sertifikay› ak›ll› karta yüklememizi sa¤layan ekrand›r.
Anahtar Aktar›m Ekran›
Anahtar Aktar›m Ekran› arac›l›¤› ile flu anda çal›flmakta olunan sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarlar› baflka bir sisteme tafl›mak için d›flar› verilebilir veya daha önceden d›flar› verilmifl olunan anahtarlar bu sistemde de kullanabilmek için
içeri al›nabilir.
Baflkalar› ‹çin Dosya fiifreleme Ekran›
Ceza Mahkemeleri alt sistemine kay›tl› herhangi bir dosya için, kullan›c› yetkisi
çerçevesinde dosyan›n baflka kullan›c›lar taraf›ndan ifllem görmesini engellemek
amac›yla dosyay› seçerek flifre koyabilen ekrand›r.
233
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
fiekil 10.20
Baflkalar› ‹çin
Dosya
fiifreleme
Ekran›
[Baflkalar› ‹çin Dosya fiifreleme Ekran›] aç›l›r. “Dosya Seç” dü¤mesi t›klan›r.
Dosya seçildikten sonra [Lütfen Sorguyu Hat›rlay›n›z] ekran› otomatik olarak aç›l›r.
fiekil 10.21
Lütfen Sorguyu
Hat›rlay›n›z
“Ad› Soyad›” ve “Kullan›c› Ad›” metin alanlar›na do¤ru bilgi girilir. Seçilen dosya bilgileri “fiifrelenmifl Dosya” metin alan›nda görüntülenir.
‹mzalama Ekran›
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dosya imzalamak için kullan›lan ekrand›r.
234
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
‹mza Do¤rulama Ekran›
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDEalt sisteminde dosya imzaland›ktan sonra imza do¤rulama için
Ceza Mahkemeleri
kullan›lan ekrand›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S›ra No Güncelleme
S O R U
S›ra No Güncelleme ekran› Ceza Mahkemelerinde yer alan ifllem türlerinin sistemS O bulundu¤u
R U
de kay›tlar›n›n
ekrand›r.
D‹KKAT
Sertifika ‹fllemleri
kapsam›nda kullan›lan ifllemlerin gerçeklefltirildi¤i ekranlar›
D ‹ K K A sistem
T
kapsayan alt modüldür.
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
N N
K ‹ T A P
SIRA S‹ZDE
Tan›mlama ‹fllemleri Alt Modülü
Gün verilmesi tan›mlama, ceza parametrelerinin güncellenmesi gibi sisteme önceden bilgi girifli
yapmak suretiyle sistem taraf›ndan bilgilerin tan›nmas›n› sa¤layan
AMAÇLARIMIZ
modüldür.
K ‹ T A Tan›m
P
Gün Verilmesi
Ekran›
Resmi/adli tatil girifli, ö¤le tatili girifli gibi sene bafl›nda sistem yöneticisi taraf›ndan
girilen genel tan›mlama ifllemlerinin yap›ld›¤› ekrand›r.
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
Ara Karar/Tensip Girifli
‹NTERNET
fiekil 10.22
Ara Karar/
Tensip
Girifli
Bir isim ad› alt›nda Tensip Karar›n›n mahkeme türüne göre oluflturulup dava tensip zapt›nda veya ara kararlar›nda haz›r olarak kullanmak üzere sisteme kay›t edil‹NTERNET
di¤i ekrand›r.
235
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
Standart Ara Karar/Tensip Oluflturma
Bir isim ad› alt›nda ara karar veya tensip karar›n›n mahkeme türüne göre oluflturulup dava tensip zapt›nda veya ara kararlar›nda haz›r olarak kullanmak için sisteme kay›t edildi¤i ekrand›r.
Ceza Dava Güncelleme/Silme
Ceza Dava Güncelleme/Silme ekran› dosya üzerinde verilen Esas No, Karar No, CBS
No veya Dosya üzerinde verilen bütün kararlar› iptal etmek için kullan›lan ekrand›r.
fiekil 10.23
Ceza Dava
Güncelleme/
Silme
fiablon Özellefltirme ‹fllemleri
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kay›tl› olan fiablon türlerini kendi iste¤imize göre özellefltirebilece¤imiz ekrand›r.
Nöbet Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kay›tl› olan birimlerin nöbet listesini görüntüleyen ekrand›r.
Nisbi Karar Harc›/Vekâlet Ücreti Hesaplama
Nisbi Karar Harc› ve vekâlet ücreti hesaplat›lmas›n› sa¤layan ekrand›r.
Uyar› Listesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde zaman içerisinde kullan›c›n›n uyar›lmas›n› sa¤layan ekrand›r.
fiekil 10.24
Uyar› Listesi
236
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Sistem taraf›nda otomatik olarak gerekti¤i yerde kullan›c›n›n uyar›lmas›n› sa¤layan tan›mlama ekran›d›r.
SIRA S‹ZDE
4
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
TEVZ‹ MODÜLÜ
D Ü fi Ü Nmahkeme
EL‹M
Tevzi modülü,
sistemlerinin yo¤unlu¤u ve ifl da¤›l›m›ndaki adalet ilkesi
gere¤i, ayn› türden mahkeme say›s›n›n birden fazla oldu¤u adliye teflkilatlar›nda,
davalar›n mahkemeler
aras›nda, konular›nda uzmanlaflm›fl mahkemeler de göz
S O R U
önüne al›narak eflit olarak da¤›t›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.
Burada girilen kriter bilgilerine göre ilgili davan›n puanlamas› sistem taraf›ndan
D‹KKAT
yap›lacak ve ilgili mahkemeye da¤›t›m› gerçeklefltirilecektir.
S O R U
SIRA S‹ZDE
Genel ‹fllemler
SIRAModülü
S‹ZDE hangi amaçlarla oluflturulmufltur?
N N
K ‹ T A P
SIRABirim
S‹ZDE Girifli
Mant›ksal
Tevzi kriterleri sonucunda dava ile ilgili görevli mahkemenin bulunmad›¤› durumlarda mant›ksal kriterlere göre, o dava hangi mahkemede bak›lacak ise tevzinin
AMAÇLARIMIZ
ona göre yap›lmas›n› sa¤layan ekrand›r.
Yeni bir birim tan›mlamak istenirse “Yeni Mant›ksal Birim Ekle” dü¤mesine t›klan›r ve [Mant›ksal
Girifli] ekran› aç›l›r.
K ‹ T A Birim
P
fiekil 10.25
Mant›ksal Birim
T EGirifli
LEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
• “Mahkeme Türü” ve “Mahkeme” liste dü¤melerinden seçim yap›l›r.
• “Kaydet” dü¤mesi t›klanarak sisteme kaydedilir. Kaydedilme iflleminden
sonra “Seçilen Mahkeme” ve Seçilen Mant›ksal Mahkeme Türü” metin alanlar› sistem taraf›ndan otomatik getirilir.
237
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
Uzmanl›k Türü Girifli
Tevzi edilecek dava dosyalar›n›n konusuna göre uzmanlaflm›fl mahkemelere atanmas›n› sa¤layan bir ekrand›r.
fiekil 10.26
Uzmanl›k Türü
Girifli
[Uzmanl›k Türü Girifli] ekran› aç›l›r. “Dosya Bilgileri” blo¤undaki bilgiler sistem
taraf›ndan pasif olarak görüntülenir. “Yeni Uzmanl›k Türü Ekle” dü¤mesine t›klan›r ve uzmanl›k türü girilir.
De¤iflik ‹fl S›radan Tevzi Birimi Girifli
De¤iflik iflle ilgili belgelerin taranarak sisteme aktar›lmas›nda uygulama programlar› arac›l›¤›yla “Tevzi” birimine ulaflmas›ndan sonra davalar›n eflit olarak da¤›t›m›n›n
yap›labilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi ifllemini
gerçeklefltiren ekrand›r.
Yanl›fl Tevzi Giriflinin Silinmesi
Tevzi giriflinde yap›lm›fl hatalar› silmek için kullan›lan ekrand›r.
Taranmadan Gelen Kamu Davas› Tevzi ‹fllemleri
Kamu Davas› dosyalar›n› taranmadan sisteme aktar›lmas›nda uygulama programlar› arac›l›¤›yla “Tevzi” birimine ulaflmas›ndan sonra davalar›n eflit olarak da¤›t›m›n›n yap›labilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi ifllemini gerçeklefltiren ekrand›r.
Taranmadan Gelen fiahs› Dava Tevzi ‹fllemleri
fiahsi Dava dosyalar›n›n taranmadan sisteme aktar›lmas›nda uygulama programlar› arac›l›¤›yla “Tevzi” birimine ulaflmas›ndan sonra davalar›n eflit olarak da¤›t›m›n›n
yap›labilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi ifllemini
gerçeklefltiren ekrand›r.
238
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Mahkeme Tevzi Listesi
Tevzi giriflinde yap›lm›fl hatalar› düzeltmek ve silmek için kullan›lan ekrand›r.
Tevzi Dosya Sorgulama
‹lgili birime tevzi edilmifl dosyalar›n›n belirlenen baz› kriterlere göre sorgulamas›n›n yap›ld›¤› ekrand›r.
Tevzi Birimi Ekleme/Güncelleme
Tevzi edilecek birimleri ekleme ve güncellemeyi sa¤layan ekrand›r.
Mahkeme Türü, Dava Türü Efllemesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kay›tl› olan mahkeme türlerinin bakt›klar› dava
türlerinin eklenmesini ve silinmesini sa¤layan ekrand›r.
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
239
Özet
N
A M A Ç
1
N
A M A Ç
2
N
A M A Ç
3
Karar ‹fllemleri Modülü alt›nda yap›labilecek ifllemleri aç›klamak.
Karar ‹fllemleri modülü, mahkeme heyeti taraf›ndan yeterli bilgi ve delillere ulafl›ld›ktan sonra dava dosyas›n› kapatan son karar›n verilmesi
ve ard›ndan gerekçeli karar›n haz›rlanmas› ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini sa¤layan modüldür. Bu modül alt›nda yer
alan ekranlar arac›l›¤› ile suç ceza grubu ekleme / güncelleme, san›k baz›nda nihai karar›n
kaydedilmesi, tüm dosya üzerinden görevsizlik
/ yetkisizlik / birlefltirme karar› kaydedilmesi,
tüm dosya üzerinden verilen karar sonras› dosyan›n gönderilmesi, ek karar bilgisinin kaydedilmesi, kesinleflme bilgisinin kaydedilmesi, tecilli ilam›n infaz›, CBS’ye ilam gönderilmesi, sarf
ücreti hesaplar›, Yarg›tay karar bilgisinin kaydedilmesi, dosya ay›rma iflleminin yap›lmas› ifllemleri yap›labilmektedir.
Tebligat Modülünün kapsam›n› belirlemek.
Tebligat ‹fllemleri modülü, duruflmalardan sonra al›nan ara karar gere¤ini dosya taraflar›na
tebli¤ etme iflini kapsayan modüldür. Tebligat
ifllemleri dava öncesinde (tensip zapt› gere¤ince), dava bafllamadan önce, davan›n görülmesi
s›ras›nda veya dava sonunda, ilgililerin duruflmaya, mahkeme kalemine ça¤r›lmas› ya da al›nan kararlar›n bildirilmesi için yap›lmas› gereken ifllemlerin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirilmesini kapsamaktad›r.
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyalar›n raporlanmas› ifllemini gerçeklefltirmek.
Raporlar Modülü alt›nda Ceza Mahkemeleri alt
sistemi içinden gelen dosyalar›n raporlanmas›
ifllemi gerçeklefltirilmektedir. Bu modül alt›nda; Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kaydedilmifl dosyalar›n, “S›ra No”, “Ad Soyad Bilgileri”,
“Baba Ad› Ana Ad› ve Nüfus Bilgileri”, “Mahkeme Esas No”, “Adres Bilgileri”, “G›yabi Tevkif
Tarihi”, “Savc›l›¤a Verilifl Tarihi” gibi durumlar›na göre raporlamas›, mahkemelerde bulunan
esas defterlerinin otomasyon ortam›nda haz›rlanmas›, Ceza Mahkemeleri alt sisteminde ç›kan ifllerin mahiyeti/temyiz durumunu belirti-
len tarih aral›¤›nda listelenmesi, ilam listesi belirtilen tarih aral›¤›na göre raporlamas›, tutuklu
ve acele ifllerin listelenmesi, “Tarih”, “Harç Masraf Say›s›”, gibi durumlar›na göre raporlanmas›,
kaydedilmifl dosyalar›n, “Esas No”, “San›k Ad›
Soyad›”, “Kesinleflme Tarihi”, gibi durumlar›na
göre raporlanmas›, devreden dosyalar›n listesinin y›llara göre raporlanmas›, gelen dosyalar›n
durumuna, geldi¤i ve gönderildi¤i birime ve
seçilen kriterlere göre raporlanmas› ifllemleri
yap›labilmektedir.
N
A M A Ç
4
N
A M A Ç
5
Karar›n gerektirdi¤i infaz›n yerine getirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan yap›lan ifllemleri uygulamak.
‹nfaz ‹fllemleri modülü, karar›n kesinleflmesi ile
birlikte verilen karar›n gerektirdi¤i infaz›n yerine
getirilebilmesi için mahkeme taraf›ndan yap›lan
ifllemleri gerçeklefltiren modüldür. Bu modül alt›nda yer alan Ceza Fiflinin Haz›rlanmas›, Emanet
Eflya Müsadere/‹ade Bilgisinin Kaydedilmesi, Harç
Tahsil Müzekkeresi Haz›rlanmas› ve Tali Karar Fifli Haz›rlanmas› ekranlar› arac›l›¤› ile mahkeme taraf›ndan infaz ifllemleri gerçeklefltirilebilmektedir.
Tevzi Modülünü ve alt›nda yer alan ekranlar›
aç›klamak.
Tevzi modülü, mahkeme sistemlerinin yo¤unlu¤u ve ifl da¤›l›m›ndaki adalet ilkesi gere¤i, ayn›
türden mahkeme say›s›n›n birden fazla oldu¤u
adliye teflkilatlar›nda, davalar›n mahkemeler
aras›nda, konular›nda uzmanlaflm›fl mahkemeler de göz önüne al›narak eflit olarak da¤›t›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r. Bu modül alt›nda
Mant›ksal Birim Girifl, Uzmanl›k Türü Girifli, De¤iflik ‹fl S›radan Tevzi Birimi Girifli, Yanl›fl Tevzi
Giriflinin Silinmesi, Taranmadan Gelen Kamu
Davas› Tevzi ‹fllemleri, Taranmadan Gelen fiahsi Dava Tevzi ‹fllemleri, Mahkeme Tevzi Listesi,
Tevzi Dosya Sorgulama, Tevzi Birimi Ekleme/Güncelleme, Mahkeme Türü/Dava Türü Efllemesi ekranlar› yer almaktad›r.
240
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
Kendimizi S›nayal›m
1. Mahkeme heyeti taraf›ndan yeterli bilgi ve delillere
ulafl›ld›ktan sonra dava dosyas›n› kapatan, son karar›n
verilmesi ve ard›ndan gerekçeli karar›n haz›rlanmas› ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçeklefltirimini sa¤layan modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Karar ‹fllemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. ‹nfaz ‹fllemleri Modülü
e. Raporlar Modülü
2. Karar ‹fllemleri Modülü alt›nda ilgili mahkemece verilen cezan›n belirli flartlara ba¤l› olarak ertelenmesi durumunda, suçun tekrar ifllenmesiyle ertelenen cezan›n
infaz ifllemleriyle ilgili sisteme bilgi giriflinin yap›ld›¤›
ekran afla¤›dakilerden hangisidir?
a. CBS’ye ‹lam Gönderilmesi
b. Kesinleflme Bilgisinin Kaydedilmesi
c. Tecilli ‹lam›n ‹nfaz›
d. Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
e. Yarg›tay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
3. I- ‹kametgah› olmayanlar
II- Meskeni olmayanlar
III- ‹fl yeri olmayanlar
Yukar›dakilerden hangileri ilanen tebligat yap›labilecek
adresi meçhul say›lanlardand›r?
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
4. Davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdi¤i temyiz dilekçesi ile ifllemlerinin otomasyon ortam›nda gerçekleflti¤i modül afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Karar ‹fllemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. ‹nfaz ‹fllemleri Modülü
e. Raporlar Modülü
5. Afla¤›dakilerden hangisi ‹nfaz ‹fllemleri Modülü alt›nda yer alan ekranlardan biri de¤ildir?
a. Ceza Fiflinin Haz›rlanmas›
b. Emanet Eflya Müsadere/‹ade Bilgisinin Kaydedilmesi
c. Harç Tahsil Müzekkeresi Haz›rlanmas›
d. ‹fl Cetveli
e. Tali Karar Fifli Haz›rlanmas›
6. Ceza Mahkemeleri alt sistemi içinden gelen dosyalar›n, durumlar›na göre raporlamas›n› yapan modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Karar ‹fllemleri Modülü
b. Tebligat Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Tevzi Modülü
e. Raporlar Modülü
7. Afla¤›dakilerden hangisi Raporlar Modülü alt›nda
yer alan ekranlar arac›l›¤› yap›labilen ifllemlerden biri
de¤ildir?
a. Devreden dosyalar›n listesinin y›llara göre raporlanmas›
b. ‹fl yükü da¤›l›m›na göre dosyalar›n raporlanmas›
c. Tutuklu ve acele ifllerin listelenmesi
d. Mahkemelerde bulunan esas defterlerinin otomasyon ortam›nda haz›rlanmas›
e. Gelen dosyalar›n durumuna, geldi¤i ve gönderildi¤i birime ve seçilen kriterlere göre raporlanmas›
8. Ayr›nt›l› ceza dosya bilgilerinin görüntülenmesi, fatural› masraf bilgisi kayd›, adli rapor isteme gibi cezaya
ait genel bilgilerinin görüntülenmesi için oluflturulmufl
modül afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Karar ‹fllemleri Modülü
b. Genel ‹fllemler Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Tevzi Modülü
e. Raporlar Modülü
9. Afla¤›dakilerden hangisi Tan›mlama ‹fllemleri alt modülü alt›nda yer alan ekranlardan biridir?
a. Kelime ‹fllemci
b. Sertifika ‹stek Ekran›
c. Baflkalar› ‹çin Dosya fiifreleme Ekran›
d. ‹fl Cetveli
e. Ara Karar/Tensip Girifli
10. Ayn› türden mahkeme say›s›n›n birden fazla oldu¤u
adliye teflkilatlar›nda, davalar›n mahkemeler aras›nda,
konular›nda uzmanlaflm›fl mahkemeler de göz önüne al›narak eflit olarak da¤›t›lmas› ifllemleri afla¤›daki modüllerden hangisinin kapsam›nda gerçeklefltirilmektedir?
a. Karar ‹fllemleri Modülü
b. Tevzi Modülü
c. Temyiz Modülü
d. Genel ‹fllemler Modülü
e. Raporlar Modülü
10. Ünite - Ceza Mahkemesi ‹fllemleri-II
Okuma Parças›
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a
2. c
3. e
4. c
5. d
6. e
7. b
8. b
9. e
10. b
Kaynak:http://www.uyap.gov.tr/yayinlar/edergi/sayi2/ozkan.html (Naklen) Eriflim Tarihi: 22.05.2011
241
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Karar ‹fllemleri Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Karar ‹fllemleri Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tebligat Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Temyiz Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹nfaz ‹fllemleri Modülü “
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Raporlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Raporlar Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Genel ‹fllemler Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Genel ‹fllemler Modülü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tevzi Modülü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
242
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 1
Karar ‹fllemleri Modülü alt›nda; Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme, San›k Baz›nda Nihai Karar›n Kaydedilmesi, Tüm Dosya Üzerinden Görevsizlik / Yetkisizlik
/ Birlefltirme Karar› Kaydedilmesi, Tüm Dosya Üzerinden Verilen Karar Sonras› Dosyan›n Gönderilmesi, Ek
Karar Bilgisinin Kaydedilmesi, Kesinleflme Bilgisinin
Kaydedilmesi, Tecilli ‹lam›n ‹nfaz›, CBS’ye ‹lam Gönderilmesi, Sarf Ücreti Hesaplar›, Yarg›tay Karar Bilgisinin
Kaydedilmesi, Dosya Ay›rma ‹flleminin Yap›lmas› ekranlar› yer almaktad›r.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri ‹fllemleri El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri Kullan›m K›lavuzu.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Ceza
Mahkemeleri ‹fllemleri S›k Kullan›lan ‹fllemler
El Kitab›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, Görevsizlik Kararlar›n›n UYAP Üzerinden Yaz›lmas›
ve UYAP D›fl›nda Görevsizlik Karar› Yaz›lm›fl
Dosyalar›n UYAP Üzerinden Gönderilmesi ‹fllemleri Kitap盤›.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›, ‹ade-‹
Muhakeme ‹fllemlerinin UYAP Üzerinden Yap›lmas› ‹fllemleri Kitap盤›.
S›ra Sizde 2
Raporlar Modülü alt›nda Ceza Mahkemeleri alt sistemi
içinden gelen dosyalar›n raporlanmas› ifllemi gerçeklefltirilmektedir. Bu modül alt›nda yer alan ekranlar arac›l›¤› ile; Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kaydedilmifl
dosyalar›n “S›ra No”, “Ad Soyad Bilgileri”, “Baba Ad›
Ana Ad› ve Nüfus Bilgileri”, “Mahkeme Esas No”, “Adres Bilgileri”, “G›yabi Tevkif Tarihi”, “Savc›l›¤a Verilifl
Tarihi” gibi durumlar›na göre raporlamas›, mahkemelerde bulunan esas defterlerinin otomasyon ortam›nda
haz›rlanmas›, Ceza Mahkemeleri alt sisteminde ç›kan ifllerin mahiyeti/temyiz durumunu belirtilen tarih aral›¤›nda listelenmesi, ilam listesi belirtilen tarih aral›¤›na
göre raporlamas›, tutuklu ve acele ifllerin listelenmesi,
“Tarih”, “Harç Masraf Say›s›”, gibi durumlar›na göre raporlanmas›, kaydedilmifl dosyalar›n, “Esas No”, “San›k
Ad› Soyad›”, “Kesinleflme Tarihi”, gibi durumlar›na göre raporlanmas›, devreden dosyalar›n listesinin y›llara
göre raporlanmas›, gelen dosyalar›n durumuna, geldi¤i
ve gönderildi¤i birime ve seçilen kriterlere göre raporlanmas› ifllemleri yap›labilmektedir.
S›ra Sizde 3
‹nfaz ‹fllemleri Modülü alt›nda yer alan Ceza Fiflinin Haz›rlanmas›, Emanet Eflya Müsadere/‹ade Bilgisinin Kaydedilmesi, Harç Tahsil Müzekkeresi Haz›rlanmas› ve Tali Karar Fifli Haz›rlanmas› ekranlar› arac›l›¤› ile mahkeme
taraf›ndan infaz ifllemleri gerçeklefltirilebilmektedir.
S›ra Sizde 4
Genel ‹fllemler modülü, ayr›nt›l› ceza dosya bilgilerinin
görüntülenmesi, fatural› masraf bilgisi kayd›, adli rapor
isteme gibi cezaya ait genel bilgilerinin görüntülenmesi
için oluflturulmufl modüldür.
Sözlük
243
Sözlük
A
Elektronik ‹mza: Elektronik ortamlarda imza yerine kullan›-
Aktif Dizin: Windows 2000 ve sonras›n›n bulundu¤u, Network ortamlar›nda kullan›lan bir dizin servisidir. Bu servis Network içerisinde bulunan kaynaklar›n isim, tan›m,
lokasyon, eriflim, yönetim ve güvenlik bilgilerini depolaman›n yan› s›ra bu bilgileri, kullan›c›lar ile uygulamalar›n hizmetine sunar.
Algoritma: Bir problemin ideal çözümüne giden yol.
B
Beraat: Suçla itham edilen san›¤›n suçsuz oluflunun anlafl›lmas› ve serbest b›rak›lmas›.
Bilgi Toplumu: Bilgi teknolojilerini araflt›ran ve gelifltiren,
üreten ve kullanan topluma verilen isim.
Bilgisayar A¤›: ‹ki veya daha fazla bilgisayar›n bir iletiflim
arac› üzerinden (kablolu veya kablosuz), tüm iletiflim,
yaz›l›m ve donan›m bileflenleri ile birlikte ba¤lanarak
meydana getirilen sistem.
labilen yasal kimlik do¤rulamas›.
Entegrasyon: Bütünleflme
Eriflim: Eriflme ifli; bir yere varma, ulaflma.
Eflgal: Bir insan›n görünümünün betimlemesi.
Etik: Çeflitli meslek kollar› aras›nda taraflar›n uymas› veya kaç›nmas› gereken davran›fllar bütünü.
Extranet: ‹fl ortaklar›n› internet üzerinden birbirine ba¤layan
a¤.
F
Feragat Dilekçesi: Vazgeçme dilekçesi.
Fezleke: Bir soruflturma ve yarg›lama tutana¤›n›n özü, özeti.
Firari: Kaçak; kaçmakta olan; firar eden.
Fizibilite: Yap›labilirlik.
G
Gözalt›: Tutuklaman›n olanakl› hale getirilmesi ve ceza yarg›lamas›n›n emniyet içinde yap›labilmesi için henüz
Biliflim: Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiflim-
tutuklama karar› olmadan önce kiflinin özgürlü¤ünün
de kullan›lan ve özellikle elektronik aletler arac›l›¤› ile
düzenli bir biçimde ifllenmeyi öngören bilim.
Birlefltirme Karar›: Görülmekte olan iki dava aras›nda ba¤lant› varsa ve bu iki davan›n birlikte görülmesi uygunsa,
bafllang›çta ayr› ayr› aç›lm›fl bu davalar›n birlikte görül-
kald›r›lmas›.
Gözetim Süresi: Gözalt› süresi.
Güncellenme: Güncel duruma getirilme.
Güvenlik Duvar›: Bir sistemin özel bölümlerini halka aç›k
bölümlerden ay›ran, kullan›c›lar›n ancak kendilerine ta-
mesine iliflkin verilen karar.
n›nan haklar düzeyinde sistemden yararlanmas›n› sa¤layan çözümlerdir.
C-Ç
Combo: Kar›fl›m; karma menü.
Çözünürlük: Bir bilgisayar ekran›n›n destekledi¤i piksel geniflli¤i ve yüksekli¤ine verilen isim.
D
H
Harç: Konular›na göre, devletin yapt›¤› hizmetlerden yarar
görenlerin, ifllerini yapt›rmak amac›yla ve yaln›z o iflle ilgili ödenen para.
Derdest: Görülmekte olma.
Detector: Bulan fley veya kimse.
Donan›m: Bilgisayar› oluflturan parçalar.
Döngü: Herhangi bir olay›n birden fazla tekrarlanmas›.
Duruflma Zapt›: Duruflma s›ras›nda yap›lanlar›n yaz›ld›¤› ka¤›t.
Duruflma: Davac› ile daval›n›n hakim karfl›s›nda haz›r bulunduklar› yarg›lama evresi; oturum, celse.
Havale: Gönderme.
Hükümlü: Mahkûm.
‹
‹cra: Yerine getirme, yürütme.
‹çtihat: Bir konu üzerinde sonuç ve hüküm ç›karmak; karara
ba¤lamak.
‹çtima: Bir araya gelme; toplanma.
‹ddianame: Ceza ifllerinde yap›lan haz›rl›k soruflturmas› neti-
E
E-Dava: Elektronik ortamda aç›lan ve yürütülen dava.
E-Devlet: Vatandafllar›n ve ayn› zamanda özel kurum ve
kurulufllar›n kamu kurumlar›yla olan mal, hizmet ve
bilgi al›flverifli fleklindeki iliflki ve ifllemlerinin bilgi ve
iletiflim teknolojilerinin yard›m›yla elektronik ortamda
gerçeklefltirilmesi.
cesinde savc›n›n, kamu davas›n›n aç›lmas›n› gerekli görmesi durumunda davay› açmak için mahkemeye verdi¤i
istem belgesi.
‹hzar: Haz›rlama; huzura getirme.
‹lam: Mahkemenin verdi¤i nihai karar›n, taraflardan her birine verilen onaml› örnekleri.
244
Ulusal Yarg› A¤› Projesi-I
‹lamat: ‹lamlar.
Policy: Kural; hareket tarz›.
‹nfaz: Yerine getirme; gere¤ini yapma.
Portal: Pek çok içeri¤i bir arada bulunduran internet siteleri
‹nteraktif: Etkileflimli.
‹nternet: Dünya genelindeki bilgisayar a¤lar›n› ve kurumsal
bilgisayar sistemlerini birbirine ba¤layan elektronik ileti-
için kullan›lan terim.
Prestij: Sayg›nl›k.
Proje: De¤iflik alanlarda önceden plan ve programa al›nm›fl,
flim a¤›.
maliyeti hesaplanm›fl, kurum ve kurulufllar›n yönetim
‹statistik: Bir sonuç ç›karmak için verileri yöntemli bir biçim-
organlar› taraf›ndan onaylanm›fl, k›sa ve uzun vadeye
de toplay›p say› olarak belirtme ifli, say›mlama.
ba¤lanarak özel kurum veya devlet ad›na gerçeklefltiril-
‹stemci: ‹ki program›n -bir veritaban›na ulaflmak gibi- belli
bir ifllemi gerçeklefltirmek üzere birlikte kullan›ld›¤› sis-
mesi kabul edilmifl bilimsel çal›flma tasar›s›.
Protokol: Bir toplant›, oturum, soruflturma sonunda imzala-
temlere verilen genel isimdir.
K
nan belge.
R
Kamu Davas›: Suç iflledi¤i san›lan kiflinin ceza yarg› makam-
Reddi Hâkim: Hakimin davaya tarafs›z olarak bakamayaca¤›
lar› önünde kovuflturulmas›n› sa¤lamak üzere, kamu ad›-
durumlarda, hakimin taraflardan biri veya bizzat kendisi
na savc›n›n açt›¤› dava.
taraf›ndan reddi.
Kesinleflme: Bir karar›n üst makamlara baflvurma olana¤›n›n
kalmamas›.
Keflif: Uyuflmazl›k konusu yer hakk›nda hakimin bütün duyu
organlar› ile bilgi edinmesi.
S-fi
Safahat: Evreler; safhalar.
Sanal Tart›flma Ortam›: Sanal âlemde, internet üzerinden
oluflturulmufl tart›flma ortam›.
Koordinasyon: Bir tak›m iflleri düzene koyma.
Say›sal ‹mza: Elektronik imzan›n özel bir çeflidi olup, bir
M
anahtar çifti (aç›k ve gizli anahtarlar) ile elektronik or-
Manuel: Elle iflletilen.
Meflhud Suç: ‹fllenirken san›¤› yakalanan suç.
tamda iletilen veriye vurulan bir mühürdür.
Sertifika: Kiflinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteli-
Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik
vb.nin bütünü.
¤ini gösteren belge; onay belgesi.
Sirkülasyon: Dolan›m; dolafl›m.
Modül: Parça.
Sorgulama: Bir konuyu sorular sorup yan›tlar vererek araflt›rma.
Muhabere: Yaz›flma; iletiflim.
Soruflturma: Bir sorunu aç›kl›¤a kavuflturmak amac›yla bir
Müdafi: Bir davada, davac› veya daval›n›n haklar›n› savunan
idari veya adli makam›n yönetti¤i, ilgililerden ve tan›klar-
kimse.
Müsadere: El koyma; zorla al›m.
dan bilgi toplama, konuyu inceleme ifl; tahkik, tahkikat.
Sunucu: Bir a¤da di¤er kullan›c›lar taraf›ndan eriflilen kay-
Müteferrik: Ayr›lm›fl; da¤›n›k.
Müzekkere: Yarg›lama makam›n›n, bir karar›n yerine getiril-
naklar› bar›nd›ran bilgisayar.
fiablon: De¤iflik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denet-
mesi konusunda belli bir makama yazd›¤› yaz›.
leme ifllerinde kullan›lan ve yapt›¤› ifle göre yap›s› de¤i-
Nihai Karar: Yarg›lama sonunda verilen karar.
Nisbi Harç: Al›nacak harc›n talep edilen dava konusunun de¤erinin belli bir oran› kadar›.
flen araç; kal›p.
T
Takipsizlik Karar›: Herhangi bir suçtan ötürü san›k duru-
O
munda olan bir kimse için kovuflturmadan vazgeçme
Ola¤anüstü Yasa Yolu: Kesinleflmifl hükümlere karfl› tan›nm›fl olan yasa yolu.
karar›.
Tazyik: Zarara sokma; zorlama; bask› alt›na alma.
Otomasyon: Özdevinim.
Tebligat: Bildirim.
Otopsi: Ölüm sebebini belirlemek amac›yla bir cesedi incele-
Tecilli ‹lam: ‹nfaz› ertelenmifl ilam.
me ifli.
Tedarik: Araflt›r›p bulma, sa¤lama, elde etme.
Tefrik: Ay›rma.
P
Tehir: Sonraya b›rakma, erteleme; geciktirme.
Paraf: Yaln›z ad›n veya ad ve soyad›n bafl harfleriyle at›lan k›sa imza.
Temyiz: Mahkemelerce verilen karar›n kanun ve usul yönünden incelenmesini sa¤layan yasal yol.
Sözlük
Tensip Karar›: Hakimin davan›n aç›ld›¤›n› belirleyerek ilk
duruflma gününü saptamas›, bunu taraflara bildirmesi ve
gerekli gördü¤ü di¤er konularda karar vermesi.
Tereke: Miras.
Teflhis: Kim veya ne oldu¤unu anlama, tan›ma, seçme.
Tevkif: Bir suç dolay›s›yla birini tutuklama.
Tevzi: Da¤›tma; ülefltirme ifli.
Topoloji: Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini
ve ba¤›l konumlar›n›, biçim ve büyüklüklerinden ayr›
olarak al›p inceleyen geometri dal›.
Tutuklu: Hakim karar› ile tutukevine al›nan kimse.
U
Uzlaflma Usulü: Suçtan zarar göreni gerçek kifli veya özel hukuk tüzel kiflisi olup, soruflturulmas› ve kovuflturulmas›
flikâyete ba¤l› bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve do¤mufl olan zarar›n tümünü veya büyük bir k›sm›n› ödemesi veya gidermesi kofluluyla ma¤dur ile fail özgür iradeleri ile uzlaflmalar›nda uygulanacak usul.
V
Vekâlet: Vekillik.
Veri Taban›: Bilgisayar kullan›m›nda çözüme eriflmek için ifllenebilir duruma getirilmifl bilgi ortam›.
Veri: Bir araflt›rmada sorunun çözümünü sa¤lamak amac›yla
derlenen bilgiler.
Versiyon: Sürüm.
Vizyon: Görünüm; ülkü.
Vuku Bulmak: Meydana gelmek.
Y
Yarg›tay: Adli yarg›da yüksek yarg› organ›, temyiz mahkemesi.
Yasa Yolu: Davan›n taraflar›na tan›nan bir hukuki yoldur ki,
bununla yanl›fl oldu¤u iddia edilen kararlar›n tekrar incelenmesi ve de¤ifltirilmesi sa¤lan›r.
Yaz›l›m: Bir bilgisayarda donan›ma hayat veren ve bilgi ifllemde kullan›lan programlar, yordamlar, programlama
dilleri ve belgelemelerin tümü.
Yetkisizlik Karar›: Davada taraf›n yapt›¤› yetki itiraz›n›n kabulü halinde mahkemenin verdi¤i karar.
245
Z
Zab›t Kâtibi: Mahkemelerde, kalemde baflkatip taraf›ndan
kendine verilen iflleri yapan, özellikle yarg›laman›n yap›l›fl biçimini, yarg›lama aflamalar›n› ve verilen kararlar›
tutana¤a yazan ve böylece yarg›lama faaliyetine kat›lan
kifli.
Zaman Afl›m›: Yasan›n belirledi¤i koflullarda bir zaman›n
geçmesi ile bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma
yolu.
Zaptolunan Eflya: El konulan eflya.
Zimmet: Bir kimseye sonradan al›nmak üzere verilen fley.

Benzer belgeler