22 E 22 E 22 E 22 E 22 E

Transkript

22 E 22 E 22 E 22 E 22 E
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
BU SAYIDA
50.sayı
Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi:
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Yrd. Doç. Dr. S. Cem KARADELI
[email protected]
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ
Prof. Dr. T. Nahit TÖRE
Doç. Dr. Ertuğrul KOÇ
Yrd. Doç. Dr. S. Cem KARADELI
Öğr. Gör. Dr. Gülşen ÇULHAOĞLU
F. Besim KAVUKÇU
Havva Tuğçe SÜER
Begüm ŞEN
Yazı İşleri:
Ayça TATOĞLU ARINCI
Yayın Hazırlık:
Ebru SIR
Fotoğraflar:
Doğan DEREAĞZI,
F. Besim KAVUKÇU
Yönetim Yeri:
Çankaya Üniversitesi
Eskişehir Yolu 29. km 06810
Yukarı Yurtçu - Yenimahalle / Ankara
Tel: 0312 233 10 00 / 1285
Tasarım:
Turuncu Digital Reklamcılık Matbaacılık
Tic. Ltd. Şti.
Basım yeri ve tarihi:
Ajanstürk Gazetecilik ve Matbaacılık
İnş. San. A.Ş.
İstanbul Yolu 7. km Necdet Evliyagil Sokak
No: 24 Batıkent - Ankara,
25 Ekim 2013
5
8
12
8
Hak edilmiş Bir Payenin
Taçlandırılması: Mezuniyet Töreni
12
2013-2014 Akademik Yılı Açılışı
14
Mütevelli Heyeti Başkanımız
Sayın Sıtkı Alp’in Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nin 2013-2014
Akademik Yılının Açılış Töreninde
Vermiş Olduğu İlk Ders
17
Mezunlar Buluşması 2013
20
Geleceğin Üst Düzey Diplomat
Adayları Çankaya Üniversitesi’nde
Buluştu
14
17
Çankaya Üniversitesi
Yayım Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Dergide yayınlanan yazılar kaynak
gösterilerek kullanılabilir.
İmzalı yazılardaki görüşler yazarlarına
aittir.
Üç ayda bir yayımlanır.
Yerel süreli.
1
20
22
23
2
22
Dikkat!!!
Çankaya’dan Bilim Doktorları
Geliyor
Doğukan ŞAHİN
23
Kıpçak Soylu Ahıska Türkleri
Abdurrahman KAPLAN
32
İmza ve Kişilik
Nilgün YILMAZ
33
Tunus: Berberilerin Ülkesi
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
35
Başarının Tek Anahtarı Var;
Çalışmak
Eren TOKLU
32
33
35
39
Marmaray Gezisi
40
Yahya Galip Bey’in (Kargı)
Hayatının Özeti
41
İz Bırakan Filmler
Özden ÖZDİNÇ
42
Altını Çizdiklerim
Deniz ÇIKIŞ
43
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
45
Basında Çankaya Üniversitesi
41
42
43
39
3
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
İŞLETME ANABİLİM DALI
İşletme Yönetimi (MBA) (Tezli-Tezsiz)
İşletme Doktora Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (Türkçe)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı
MATEMATİK-BİLGİSAYAR ANABİLİM DALI
Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI
İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Tasarım Doktora Programı
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI
Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
Kamu Hukuku Doktora Programı (Türkçe)
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
Özel Hukuk Doktora Programı (Türkçe)
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (Türkçe)
İKTİSAT ANABİLİM DALI
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)
http://fbe.cankaya.edu.tr/tr/index.html
http://sbe.cankaya.edu.tr/tr/index.html
başyazı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
Çankaya Üniversitesi Rektörü
Umut şiiri©
Umutsuzluğa kapılıp hiçbir şey yapamam sanma
Terk et tüm kötü yolları, faydalı olmak iste insanlığa
Kaldır başını, her zaman umutla bak uzaklara
Göreceksin, bilgin getirecek uzakları yanı başına
Çözülmesi imkansız sandığın sorunlar kalmayacak, ortada
Gerçekleşecek her istediğin şey, sen çok çalıştıkça
Fırsatlar yok sanma, onlar duruyor senin tam karşında
Yeter ki sen yalansız, haramsız yaşa, çalma, çırpma
İhtiyaç duyacağın şey sanma çok fazla
Bunların hepsi zaten var sende; umut, sabır ve zeka
Geri kalanı sadece zevk ile ders çalışma
Yaratıcının sonsuz bilgi hazinesinden iste, sınır yok sana
Bu kainat senin için var edildi, var artık bunun farkına
©ZBG
5
FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik - Bilgisayar
Mütercim - Tercümanlik (İngilizce)
Psikoloji
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bankacılık ve Finans
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
HUKUK FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇANKAYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu hariç
eğitim dili İNGİLİZCE’dir.
“Burslarımız
hiçbir koşulda
kesilmemektedir.”
editörden
İnsanların hayatlarında yenilikler hiç bitmez. Her şey değişir, her şey yenilenir ve
başka bir formda yeryüzünde yer almaya devam eder. Düşünürün dediği gibi
“Aynı suyla iki kez yıkanılmaz”. Bu söz özünde değişimi barındırsa da aslında her
şeyin yenilendiği kavramına da gönderme yapar. Suyun buharlaşarak bulutlara
yükselmesini, o bulutların hareket ederek başka bir coğrafyada yağmur
oluşturmasını ve buharlaşan su zerreciklerinin binlerce kilometre ötede yağmur
damlası olarak yeniden yeryüzüne düşmesini düşünün. İşte hayat aslında
böyle bir oldu. Sürekli bir şeyler değişiyor ve yenileniyor ve dünya durdukça
bu döngü hiç bitmeyecek.
Bu sene Üniversitemizde okumaya hak kazanmış binden fazla öğrenci arkadaşımız
da kendi hayatlarının yeni bir sayfasında başroldeler. Öncelikle hepsini kutluyor
ve yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Alacakları kaliteli eğitim ve kendilerine
katacakları yeni deneyimlerle, en az dört sene sonraki sayımızda kendilerinde
mezun olarak bahsetmek istiyorum. Hem Çankaya Üniversitesi ailesine katılan yeni
üyelerimize hem de ailemizin kemikleşmiş birer parçası olan eski öğrencilerimize
tek tavsiyem; her ne konuda olursa olsun kendilerini geliştirmeye devam etmeleri
olacaktır. Üniversiteden sadece bilimsel yönde faydalanılmaz. Mutlaka ve mutlaka
sosyal yönünüzü ve iletişim yetenekleriniz geliştirmelisiniz. Öğrenci Toplulukları,
çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren takımlarımız, düzenlediğimiz panel, sergi,
konferans, söyleşi gibi etkinlikler sizler için çok ama çok faydalı olacaktır.
{ F. Besim Kavukçu }
Üniversitemiz prensibi gereği zaten sahaya inmeden mezun olamayacağınızı,
gerçek sorunlara gerçek çözümler bulmadan diploma alamayacağınızı da göz
önüne alırsak; kaliteli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişim ve teorinin
yanında edineceğiniz pratik deneyimler sizi hayata biraz daha hazırlayacak ve
emsallerinizden bir adım öne çıkmanızı sağlayacaktır.
Gündem Dergisi Yayın Kurulu ve ekibi adına hepinize bir kez daha hoş geldiniz
diyor, Çankaya Üniversitesi ailesinin içinde edineceğiniz yer için şimdiden teşekkür
ediyorum.
[email protected]
7
HAK EDİLMİŞ BİR PAYENİN TAÇLANDIRILMASI:
MEZUNİYET TÖRENİ
Ü
lkemizin, Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadarki süreçte bir geçiş aşaması yaşadığı, su götürmez
bir gerçek. Gelenekselden moderne doğru ilerleyen bu aşama, elbette toplumun her kademesinde
eşit etkiler bırakmıyor. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Sancılar, özellikle eğitim sisteminde ve
seviyesinde kendisini gösteriyor. Cumhuriyet’in ilanından 80`li yıllara kadar, ufak değişiklikler
olmasına rağmen, temelde aynı kalan eğitim sistemi, son otuz yıl içerisinde bir hayli değişikliğe uğradı.
İlköğretimden başlayarak liselere sıçrayan “kolay ders geçme” olgusu, maalesef öğrenci arkadaşlarımızı
tembelliğe, araştırmamaya ve hazıra konmaya alıştırdı. İnternetin yaygın hale gelmesiyle artık arama
motorlarının söylediği her şey doğru kabul edilmeye başlandı. Kolay ders geçme sistemi, ilköğretimde ya
da liselerde öğrencileri mutlu etse de öğrencilerimiz, üniversite sınavı yaklaştıkça bu sistemin sancılarını
çekmeye başlıyor; çünkü bu arkadaşlarımız, neredeyse hiç emek harcamadan lise diplomasına sahip oluyor.
Sözüm, elbette işini ciddiye alan eğitim kurumlarına değil. Eğitimin ülkelerin temel taşı olduğunu bilen ve
buna göre davranan eğitim kurumlarımız da var elbette.
8
Liselerdeki eğitim yetersiz kalınca, öğrenciler ve veliler dershane seçeneğine yöneliyor. Açıkçası iyi de yapıyorlar; çünkü özellikle liselerin son sınıflarında, boş geçen derslerin ve alınan raporların sayısı artıyor. Boş
geçen dersleri dershanelerde telafi etmeye çalışan ve test çözme tekniği hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, eğer bir temele sahip değillerse, temeli oluşturmaya maalesef dershanelerde başlıyor ve bu durum, o
zamana kadar buna alışmamış insanları zorluyor. Bir de aileleri tarafından “üniversite” gerçeğiyle güdülenen
bireylerin bazıları, bu durumu kaldıramıyor ve eğitim hayatından tamamen kopuyor.
Ülkemizde artık her ilde olan üniversiteler bile talebi karşılayamıyor. Her sene tüm bölümlerde yaklaşık dört
yüz bin öğrenciyi kabul eden üniversiteler yetmiyor; çünkü her sene yaklaşık bir buçuk milyon kişi üniversite sınavına giriyor. Öğretim üyesi sayısı, laboratuarları, imkânları yetersiz olan üniversiteler de bu çaresizlik
içerisinde daha iyi eğitim vermeye çalışıyor.
Her sene değişen sınav sistemi ve puanlamalarla birlikte kafaları karışan ve modern
deyimle “yarış atı” gibi yetiştirilen öğrenciler, bu ani değişimlerin kurbanı
olmaya devam ediyor. Bir öğrencinin arka arkaya üç sene üniversite
sınavına girdiğini düşünürsek öğrencilerimiz, bu üç senede, birbirinden farklı sistemler, barajlar ve puanlamalarla karşılaşıyor. Sadece
öğrenciler değil; veliler ve eğitimciler de bu duruma bir anlam
veremese de sancılı bir geçiş aşamasının sonuçlarına katlanmak
zorunda kalıyor.
Bundan en az dört sene önce üniversite sınavına girip yeterli
puanı alan, Çankaya Üniversitesi’nin sağladığı imkânlar ve kaliteli
eğitimle mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenini, 5 Temmuz 2013 günü gerçekleştirdik. Çankaya Üniversitesi’nin her za9
sık dokuyarak çalıştı. 2009 yılında gerçekleşen törendeki sağanak yağış durumu göz önüne alınarak
geçen senelerdeki organizasyonu daha da geliştiren
komite, yaklaşık dört aylık bir planlama aşamasını
başarıyla gerçekleştirdi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Yahya Kemal Baykal’ın başkanlığında çalışan komite,
Mütevelli Heyeti ve Rektörlük Makamı’na raporlar ve
öneriler sunarak töreni hayata geçirdi.
man gururu olan mezunlarına yaklaşık yedi yüz
ismin daha eklenmesi, bizleri hem mutlu etti hem
gururlandırdı. En az dört sene boyunca aldıkları
eğitimi, kullandıkları sosyal imkânları ve edindikleri
arkadaşlıkları katkı hanesine ekleyen mezunlarımız,
biraz buruk, biraz sevinçli bir şekilde keplerini havaya attı. Çok iyi organize edilmiş, oluşabilecek her
türlü aksiliğe karşı bir “B” planı olan bir törenle aramızdan mezun olarak ayrıldılar. Ümidimiz, Çankaya
Üniversitesi’yle irtibatlarını hiçbir anlamda kesmeyip gün geçtikçe büyüyen Çankaya Üniversitesi ailesinin aktif bir ferdi olarak kalmaları…
Bu seneki Mezuniyet Töreni Organizasyon Komitesi, geçen senelerde olduğu gibi her şeyi ince eleyip
10
Çankaya Üniversitesi’nin her sene kendini geliştiren
ve yenileyen çizgisini mezuniyet törenine de yansıtmak istedik. Öncelikle bu sene mezun olabileceği
tahmin edilen öğrencilerimize geçtiğimiz seneki törenlerin detaylarının görüntülü olarak anlatılmasıyla başlayan süreç, Rektörümüzün imzasıyla ailelere
gönderilen davet mektuplarıyla devam etti. Davet
mektubunda, törenin nasıl işleyeceği konusunda
bilgiler ve velilerimizden tören sırasında yapılması
rica edilenler yazıyordu. Mektupların velilerimizin
eline ulaşmasını takiben, törende görevli olan akademik ve idari personele törenin nasıl yapılacağı,
teoride ve pratikte anlatıldı. Tören gününden yaklaşık üç gün önce başlayan fiziki organizasyon, hem
yorucu hem keyifli geçti.
Tören gününün sabahı aktif hale getirilen ışık ve
ses siteminin denenmesi sırasında, tören alanında
değişik yerlere yerleştirilen dört sinevizyon perdesinin yerleştirilmesi gerçekleşti. Protokol, akademik
personel, velilerimiz ve öğrencilerimizin oturacağı
koltuklar süslenerek hazır hale getirildi. Velilerimizin
koltuklarına, tören sırasında dağıtılmak üzere hazırlanan Gündem dergimiz yerleştirildi. Görevli personel, son hazırlıklarını yaparken saat 17.00’de Öğrenci İşleri Müdürlüğümüzün önündeki geniş fuayede
kokteylimiz başlamıştı. Mezunlarımız, öğrencileri-
rübelerini ve tavsiyelerini aktararak büyük tezahürat
eşliğinde ayrıldı mikrofonun başından.
miz, velilerimiz ve akademik personelimizi bir araya
getirilen organizasyonda Gündem dergisi de dağıtıldı. Oldukça zengin bir ikrama sahip olan kokteyl,
katılan herkes için bir buruk sevinci ifade ediyordu.
Kokteyl alanında Makine Mühendisleri Odası tarafından Mühendislik Fakültemizde dereceye girenlere
verilen ödüllerde mezunlarımızın şimdiden takdir
gördüğünün bir göstergesiydi.
Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Cem Karadeli’nin
anonsuyla öğrencilerimiz, B Blok önünde kendileri
için ayrılmış yerlere geçmeye başladı. Protokol, akademik kadro ve velilerimizin tören alanındaki yerlerini almasıyla birlikte yürümeye başlayan kortejin,
tören alanına yaklaşmasıyla birlikte heyecan bir kat
daha arttı. Çalan müzikler eşliğinde, yaklaşık yirmi
dakikada tören alanına giren mezunlarımız, tüm
konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Yıllardır emek
verdikleri çocuklarını cübbeyle gören velilerimizin
hissettiği gurur, gözlerinden okunuyordu.
Kültür Hizmetleri Müdürümüz Melis Fırat’ın ve Yayım
Müdürümüz F. Besim Kavukçu`nun sunumuyla başlayan törenimiz, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam
etti. Törenin açılış konuşmasını 13. Dönem Mezunlarımız adına, Üniversite Birincimiz, Dilara Ustaömer yaptı.
Başaran’ın ardından kürsüye çıkan Rektörümüz Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Çankaya Üniversitesi’nin
vizyonunu ve misyonunu anlatan konuşmasını, Üniversitemizde gerçekleşen bilimsel ve sosyal faaliyetleri sıralayarak sürdürdü. Yıl içerisinde yapılan etkinlikler ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi’yle oluşturduğumuz “Kümelenme” çalışması hakkında bilgiler
veren Rektörümüz kürsüdeki yerini alkışlar eşliğinde
Mütevelli Heyeti Başkanımız Sıtkı Alp`e bıraktı. Mütevelli Heyeti Başkanımız, mezun öğrencilerimize tec-
Üniversitemizi birincilikle bitiren ve yaş kütüğüne
plaket çakmaya hak kazanan Dilara Ustaömer`e diploma ve ödüllerini Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp
ve Rektörümüz Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
verdi. Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, Rektörümüz ve
Rektör Yardımcılarımız mezunlarımıza, ödül ve diplomalarını takdim etti. Dereceye giren öğrencilerimize, diploma ve ödüllerinin verilmesinden sonra,
tüm fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimizin
diplomaları, öğrenci isimlerinin tek tek okunarak
sahneye davet edilmesiyle verildi. Mezunlarımız
diplomalarını, fakülte dekanları ve mezun oldukları
bölümlerin başkanlarının ellerinden aldı. Enstitülerimizin mezunları ise diplomalarını enstitü müdürlerimiz ve ana bilim başkanlarının ellerinden aldı.
Diplomaların verilmesinin tamamlanması üzerine,
çalan müzikler eşliğinde tören alanında duygusal bir
hava oluştu. Şarkılar esnasında mezunlarımıza daha
önceden dağıtılan maytapların aynı anda yakılmasıyla
muhteşem görüntüler oluştu. Bunu takiben keplerin
havaya atılma anonsu geldi. “Unutulmaz” şarkısı eşliğinde konfeti, havai fişek ve lazer yağmurunun içinde
mezunlarımız keplerini havaya atarak mezuniyetlerini
perçinledi. Onuncu Yıl Marşı eşliğinde birbirlerini tebrik eden ve hocalarına koşan mezunlarımız, onlar için
özel olarak aydınlatılan alanlarda fotoğraf çektirerek
arkadaşları, aileleri ve hocalarıyla mezuniyetlerini kutlayıp hazırlanan sahneye çıkarak dans etti.
Mezuniyetin bir son değil; aksine bir başlangıç olduğunu hatırlatarak Mezuniyet Töreni Organizasyon
Komitesi adına, Mezuniyet Töreni’nde görev alan
tüm akademik ve idari personele, törenin gerçekleşmesinde çok emeği olan Sak Organizasyon’a teşekkürlerimi iletir, mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik eder, saygılarımı sunarım.
F. Besim Kavukçu
Mezuniyet Töreni Organizasyon Komitesi Üyesi
11
2013-2014 AKADEMIK YILI AÇILIŞI
Mütevelli Heyeti Başkanımız Sıtkı ALP’in Açılış Konuşmaları
yer almış, bilimsel araştırmada ve dış ülke üniversiteleriyle öğretim elemanı ve öğrenci değişimi
çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir.
Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği konusunda da
kümelenme modelini gündeme getirerek Kobi dediğimiz küçük işletmelerin birleşmesini sağlamış ve
bu çalışmanın yurt düzeyine yayılmasını sağlamıştır.
Sayın Konuklar,
Çankaya Üniversitesinin 2013-2014 Akademik yılına
başlaması nedeniyle düzenlenen törenimizi onurlandırdığınız için hepinize içten sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Törenimize hoş geldiniz.
Sayın Konuklar,
Bir üniversitenin olmazsa olmaz üç koşulu; modern
bir yerleşke, güçlü bir idari ve akademik kadro ve nitelikli öğrenci topluluğudur. Bu üç unsuru bünyesinde bulunduran üniversiteler başarılı eğitim-öğretim
yapan üniversitelerdir.
Çankaya üniversitesi söz konusu olan üç koşula sahip
olduğu için, kurulduğu günden bu güne kadar nitelikli eğitim-öğretim yapmış, bilimsel yayıncılıkta
176 üniversite arasında ilk on ve hatta ilk beş içinde
12
Çankaya üniversitesi artık, yapacağız, edeceğiz, ulaşacağız sözcüklerini çok geride bırakmıştır. 15. öğretim yılını tamamlayan üniversitemiz bir üniversitenin yapması gerekli olan asli görevleri başarılı bir
şekilde yerine getirerek, 7011 mezun vermiş bu gün
16. öğretim yılına başlamış bulunmaktadır.
Sevgili Öğrenciler,
Ülkemizdeki üniversiteler arasında çok konuşulan
ve bir nevi rekabet haline gelen burs konusunda
Çankaya üniversitesinin vermiş olduğu burs çeşitlerini sizlere anlatmak istiyorum.
Başarı Bursu
Başarı bursu, öğretim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Öğrencimiz, İngilizce Eğitim veren Hazırlık Okulumuzda ve Üniversitemizdeki eğitim hayatı
boyunca, herhangi bir öğretim ücreti ödemez ve bu
burs hiçbir nedenle kesilmez.
Ayrıca Başarı Bursuyla üniversitemize kaydolmaya
hak kazanmış öğrencilerden, puan türlerine göre,
Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alan öğrencilerimize her yıl 9 ay süresince ayda, 1100 TL, ilk 251
ile 2000 arasında yer alan öğrencilerimize de her yıl
yine 9 ay süresince ayda 500 TL “Ek Başarı Bursu”
verilir. Ek başarı bursu, öğrencimizin genel not ortalaması her yıl tam not “4.00” üzerinden “2.00”nin
altına düşmediği sürece devam eder.
Bilim Bursu
TÜBİTAK tarafından tespit edilen, Uluslararası bilimsel yarışmalarda, ilk üç dereceye girerek altın – gümüş – bronz madalya alan öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerine kontenjan dışı ve sınavsız
ve burslu olarak yerleştirilir. Bilim bursu ile üniversitemize yerleştirilen öğrenciler öğretim ücreti
ödemezler. Çankaya Üniversitesin’ de Altın madalya
alanlara, her yıl 9 ay süre ile ayda;1000 TL, Gümüş
madalya alanlara 800 TL, Bronz madalya alanlara da
700 TL “Ek Bilim Bursu” verilmektedir. Bu miktarlar
2012-2013 Akademik yılı için geçerli olup, her öğretim yılının başında, yeni miktarlar Mütevelli Heyeti
tarafından tespit edilir.
Akademik Başarı Bursu
Her Akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, ücretli okuyup da, üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere Üniversitemizce “Akademik Başarı
Bursu” herhangi bir kota olmadan verilir. Bursa
hak kazanmak için, genel not ortalaması, tam not
“4.00” üzerinden, 3.00 – 3.49 (Hukuk Fakültesinde
77 – 88) olan öğrencilerimiz için öğretim ücretinin
% 20’ si ve 3.50 – 4.00 (Hukuk Fakültesinde 89 –
100) olan öğrenciler için öğretim ücretinin %50’ si
kadardır.
Sporda Başarı Bursu
Üniversitemizde ücretli okuyan öğrencilerimizden,
faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün
başarı gösterdiklerini belgeleyenler ve üstün başarı
gösterebilecekleri ümidi verenler arasından, Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü ve diğer Üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara “Sporda
Başarı Bursu” verilir ve burs sadece eğitim ücretini kapsar.
Mali ve Sosyal Yardım Bursu
Çankaya Üniversitesinde öğrenim gören ve maddi
desteğe gereksinimi olanlara yapılan karşılıksız yar-
dımdır.
Bursumuz, ayrıca ulaşım ve yemek gibi hizmetleri de
karşılamaktadır.
Kısmi Süreli Çalışma Bursu
Üniversitemizin, bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi, spor salonları, ile benzeri yerlerinde, öğrencilerimiz kısmi süreli çalışabilmektedir.
Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat ücreti üzerinden belirli bir miktar para ödenmektedir.
Üniversitede okumakta olan öğrencilerimizin yaklaşık %30’u burslu okumaktadır.
Sevgili öğrenciler,
• Vakit kaybetmeden sistemli bir şekilde derslerinize
çalışmaya başlayınız.
• Analitik düşünme yeteneğinizi mutlaka geliştiriniz.
Analitik Düşünme Yeteneğiniz gelişirse, karşınıza
çıkacak problemlerin neden ve niçinlerini doğru
olarak analiz edebilirsiniz ve mutlaka başarıya ulaşırsınız.
• Bu Üniversiteden elde edeceğiniz diploma sizin
için bir anahtar olsa da sizi başarıya götürecek başlıca yol sistemli bir şekilde çalışmaktır.
• Akademik çalışmalarınızın yanı sıra, sosyal etkinliklere de mutlaka katılınız.
Saygıdeğer Velilerimiz,
Evlatlarınız Çankaya Üniversitesinde, her biri kendi alanında üne kavuşmuş seçkin bir kadro tarafından, çağdaş ve demokratik eğitim anlayışıyla yetiştirilecektir.
Törenimize katılarak, bizleri onurlandırdığınız için
sizlere tekrar en içten saygılarımı sunuyorum.
Üniversitemizin Saygıdeğer Mütevelli Heyeti Üyelerine, başta değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ olmak üzere, üniversitemizde
görev yapan tüm personele yürekten teşekkür ediyorum.
Ayrıca, Çankaya Üniversitesinin başarılı çalışmalarını
kamuoyuna duyuran, basınımızın değerli yetkililerine teşekkür ediyorum.
2012 - 2013 eğitim-öğretim yılının ülkemizin tüm
eğitim - öğretim kurumları açısından; sağlıklı, başarılı, mutlu bir yıl olmasını diliyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
13
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANIMIZ SAYIN SITKI ALP’İN
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN
2013-2014 AKADEMİK YILININ AÇILIŞ TÖRENİNDE
VERMİŞ OLDUĞU İLK DERS
cilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.
1- Ben 1938 yılında Erzurum ili Şenkaya İlçesi Zümrüt
Köyü’nde doğmuşum. Köyümüzde (1945-1946)’da
açılan ilkokuldan (1950-1951) yılında mezun oldum.
2- (1951-1952) yılında Yavuz Selim İlköğretmen
Okulunun (yatılı) sınavını kazanıp, (1957-1958) öğretim yılında öğretmen okulundan 3.lükle mezun
oldum. Rize ili Gündoğdu nahiyesinin Taşlık Köyüne
atamam yapıldı.
Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Çok Kıymetli Konuklar, Fedakar Öğretim Elemanları, Yazılı ve
Görsel Basının Değerli Temsilcileri ve Sevgili
Öğrenciler,
Atatürk Üniversitesinin 2013-2014 akademik yılının
başlaması nedeniyle düzenlenen törende ilk dersin
bana verdirilmesinden dolayı çok memnun oldum,
gururlandım. Bunun için Atatürk Üniversitenin başta
Sayın Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak olmak üzere,
Rektör Yardımcılarına, öğretim elemanlarına, öğren14
3- 1958 yılı ağustos ayında Bursa Eğitim Enstitüsü
(yatılı) sınavını kazanıp, 2 yıllık enstitünün fen bölümünden 30 Haziran 1960’da mezun oldum. Daha
sonra Anadolu Üniversitesinde matematikten lisans
eğitimini tamamladım.
4- (1960-1964) dönemi, Ağustos 1960’da atamam
Adana Erkek Sanat Okuluna yapılmıştı. Bir yıl
Matematik öğretmenliği yaptıktan sonra Eylül
1961’de aynı kampüsteki Motor Sanat Okulunda
Matematik Öğretmeni ve Müdür yardımcısı olarak
görevlendirildim. O yıllarda aynı kampüsteki Akşam
Tekniker ve Motor Tekniker Okullarında Matematik
dersine girdim.
9- (1991-1992) öğretim yılında Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi 14 numaralı yerde Özel Arı
Fen Lisesini açtık.
5- (1964-1966) yıllarında 71.dönem Yedek Subay olarak askerlik görevimi tamamlayıp, 30 Eylül 1966’da
terhis oldum.
10- Üniversite açabilmemiz için Anayasamızın 30.
maddesi gereğince vakıf kurmamız gerekiyordu.
1996 yılında Alp Ailesi olarak Sıtkı Alp Eğitim Vakfını
kurduk.
6- 1966 Ekim ayı içinde Ankara’da bir dershane açmak istiyordum. O tarihte Ankara’da bulunan 3 küçük dershaneden birinde 3 yıl çalışarak dershanelere ileride talep olup olmayacağını inceledim:
a) O yıllarda takviye kursları vardı. Dersleri zayıf olan
öğrenciler dershanelere devam ediyorlardı.
b) Yüksek not almak isteyen çalışkan öğrenciler
dershanelere geliyorlardı.
c) İkmale kalan öğrencilere yaz aylarında dershaneler de yetiştirme kursları açılıyordu.
d) Dışarıdan ortaokul ve lise diploması almak isteyenler dershanelere geliyorlardı.
e) 60’lı ve 70’li yıllarda ÖSYM yoktu. Her üniversite
kendi öğrencisini seçmek için sınav yapıyordu. Öğrencilerde o sınavlarda başarılı olmak için dershanelere geliyorlardı.
Yukarıdaki nedenlerden dolayı, dershanelere talebin
artacağını ve gelecekte daha da artacağını gördüm.
1969’da Arı Dershanesini açmaya karar vermemde
öngörüm, özgüvenim ve cesaretim sebep olmuştu.
7- (1984-1985) öğretim yılında (1978 yılında okul olarak inşa ettirdiğim) Ankara Kızılay Karanfil sokak 45 numaralı binada Alp Ailesi olarak Özel Arı Kolejini açtık.
8- (1985-1986) öğretim yılında şimdiki adresi Ankara
Kızılay Meşrutiyet Caddesi 17 numaralı binada Özel
Arı İlkokulunu açtık.
11- Sıtkı Alp Eğitim Vakfının üniversite kurma çalışmaları sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisi’nin kabul ettiği, 9 Temmuz 1997 tarih ve
4282 sayılı kanunuyla Çankaya Üniversitesi kurulmuş oldu.
12-(2000-2001) yılında Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi 14 numaralı yerde Özel Arı Önokul’unu açtım. Böylece eğitim zincirinin halkaları
tamamlanmış oldu.
Tavsiyeler:
a) Çok, çok, çok çalışmalısınız. Dünyada çok zeki insanlar vardır. Ancak büyük başarılara imza atanlar
çalışkan insanlardır. Çünkü çalışkanlık yapıcı, yaratıcı
insan gücüne hareket getiren önemli bir faktördür.
b) Analitik düşünme yeteneğinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirirseniz yaşam sürecinizde karşınıza çıkacak problemlerin neden ve niçinlerini doğru olarak analiz ederek
başarıya ulaşırsınız.
c) Bu üniversiteden alacağınız diploma bir anahtar
olsa da yaşam sürecinizde iş arama, işe girme durumunda yeterli olmayabilir. Çok iyi bir alan bilgisine
ve iyi bir yabancı dile sahip olmalısınız.
d) Sosyal yönden gelişmeniz için üniversitenizdeki
öğrenci topluluklarında görev almalısınız.
e) Beden sağlığınız için sporun bir dalı ile ilgilenmelisiniz.
15
f ) Zamanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Ben zamanı
sessizce akan bir akarsuya benzetiyorum. Zaman
akarsu gibi akar gider biz farkına varamayız. Zaman
insanlar için en kıymetli hazinedir.
g) Bir insanı en iyi tanıyan o insanın kendisidir. Onun
için serbest iş hayatına başlayacağınız zaman yeteneğinize, becerinize göre uygun alanı seçmelisiniz.
Başkalarının iş önerilerini kabul etmemelisiniz.
Bir üniversitenin
nitelikli eğitimöğretim yapabilmesi
için olmazsa olmaz üç
koşulu; güçlü bir idari
Bir üniversitenin nitelikli eğitim-öğretim yapabilmesi için olmazsa olmaz üç koşulu; güçlü bir idari ve
akademik kadro, modern bir yerleşke ve nitelikli öğrenci topluluğudur. Bu üç koşula sahip olan Atatürk
Üniversitesi binlerce mezun vermiş, dünyaca tanınmış ünlü bir üniversitedir. Bu üniversiteden güçlü
bir alan bilgisine sahip olarak mezun olun.
modern bir yerleşke
2013-2014 akademik yılının ülkemizin tüm eğitim
kurumlarına hayırlı, uğurlu ve sağlıklı bir yıl olmasını
gönülden temenni ediyorum, diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sevgi ve
saygılarımı sunarım.
ve nitelikli öğrenci
Sormak istedikleriniz varsa cevaplayayım.
topluluğudur.
Sıtkı Alp
ve akademik kadro,
16
Sevgili öğrenciler,
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
MEZUNLAR BULUŞMASI 2013
Çankaya Üniversitesi “Mezunlar Buluşması 2013” 15 Eylül 2013 Pazar günü Arı Spor ve
Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Yahya K. Baykal, Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sayın Celal Zaim Çil, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sayın Cem Karadeli,
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sayın Müfit Gülgeç ve akademik ve
idari personelimizin değerli katılımlarınında olduğu organizasyonumuzda, 300’e yakın
mezunumuzu konuk ettik.
Ilık sonbahar havasının eşlik ettiği hafif müzikler ile
mezunlarımız yemek ve kahve ikramlarımızdan yararlandılar. Rollhouse’un gelenekselleşen katılımıyla
dart oynayan mezunlarımız, çeşitli iddialarla eğlencelerini sürdürdüler.
Mezunlar Derneği Başkanı Avukat Sayın Kürşat Ergün ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya K. Baykal’ın
açılış konuşmalarının ardından heyecanla beklenen
Tombala oyununa geçildi.
Geleneksel Mezunlar Buluşması Tombalasında,
birinci çinkoyu Kariyer Yönlendirme ve Geliştirme
Merkezi’mizden Sayın Derya Antaş ve Sayın Aslı Nilay Koç yaptılar. Oyunun kuralları gereği, tombala
kartının sol üst köşesinde bulunan rakamı büyük
olan Sayın Aslı Nilay Koç Cepa Şiş House’dan iki kişilik akşam yemeği kazandı.2008 Matematik Bilgisayar
Bölümü ve 2011 İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Mezunu olan Sayın Koç’a hediyesi Genel Sekreter Y.Doç.
Dr. Sayın Cem Karadeli tarafından takdim edildi.
İkinci çinko ile 3 aylık havuz üyeliği kazanan ise Meslek Yüksek Okul Sekreteri Sayın Yeliz Yukay oldu. Değerli personelimiz hediyesini Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sayın Celal Zaim Çil’den aldı.
Çekişmeli ve heyecanlı geçen tombala yarışında ise
tombalayı yaparak, diz üstü bilgisayarı kazanan mezunumuz ise 2004 yılında Bilgisayar Mühendisliği
bölümünü bitiren Sayın Hüseyin Nazik oldu. Sayın
Nazik’e hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın
Yahya K. Baykal verdi.
Hediyelerin bitmediği organizasyonumuzda, kayıt
masasına kartvizitini bırakan konuklarımız arasında
yapılan çekilişle, 2006 yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mezunu Sayın Gülse Bayındırlı, 2007 Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü Mezunu Sayın Ceyhun Akçael,
2010 İktisat Bölümü Mezunu Sayın Ahmet Demirkol ve 2006 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Sayın Özlem Gürel ChocoBons Fruit&Waffle’dan
hediye çekleri kazandılar. 2009 İç Mimarlık bölümü
Mezunu Sayın Evren Yıldırım ise, iki kişilik tiyatro bileti kazandı.
Çekilişlerin ardından Mezunlar Buluşması pastası kesildi.
Hemen ardından sahne alan Kurtalan Ekspres grubu, izleyenleri hayran bırakan bir performans sergiledi. Konserin ilerleyen dakikalarında, masalarından
kalkarak sahne önüne ilerleyen mezunlarımız, sahne
önünde basamaklara ve minderlere oturarak sıcak
bir ortam oluşturdular. Grup performansına devam
ederken, kurulan dev perdede Barış Manço, Cem Karaca ve grup üyelerinin olduğu eski videolar ve fotoğraflar gösterildi. Barış Manço ve Cem Karaca’nın
da sıklıkla anıldığı konser de, duygulu anlar yaşansa
da, Kurtalan Ekspresin dinleyicilerle neredeyse birebir iletişim kurması eğlenceli bir ortamı da beraberinde getirdi.
Organizasyonumuza ailesiyle birlikte katılan 2006
Hukuk Bölümü mezunumuz Arda Özbay’ın 4 yaşındaki sevimli kızı Ela, sahneye çıkarak “Arkadaşım
Eşşek” şarkısını istedi ve grupla birlikte söylerek herkesin gönlüne taht kurdu.
Bizi destekleyen ve katılımlarıyla onurlandıran okul
yönetimimiz başta olmak üzere, tüm Çankaya Üniversitesi personellerine, hediyeleriyle organizasyonumuzu renklendiren sponsorlarımıza ve mezunlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Gözde KUŞAK I Mezunlar Birimi
17
18
19
GELECEĞIN ÜST DÜZEY DIPLOMAT ADAYLARI
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI’NDE BULUŞTU
Üniversitemiz ile Global Diplomatic Forum arasındaki işbirliği sonucu dünyada ilk
kez düzenlenen Young Diplomats Forum, 2-6 Eylül haftası Balgat Kampüsümüzde
toplandı. Toplantıda 70 farklı ülkeden 95 katılımcıyı bir araya getiren bu toplantı
ile çok önemli bir uluslararası kaynaşmaya ev sahipliği yaptık.
Young Diplomats Forum, dünyanın çeşitli ülkelerinde kendi ülkelerinin dışişleri
bakanlıklarına yeni girmiş diplomatları veya hedefi dışişleri bakanlıklarında kariyer
yapmak olan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencilerini bir araya getirmeyi
ve bunlara belirli konularda kariyerlerinde yardımcı olacak kurslar organize
etmeyi amaçlayan bir oluşum. Young Diplomats Forum, aslen Londra merkezli
olan ve her yıl 10-12 toplantı ile üst düzey diplomatları ve bakanlık yöneticilerini
bir araya getiren Global Diplomatic Forum’un mesleğe yeni başlamış adaylara
uygulanmış hali.
20
2-6 Eylül 2013 tarih aralığında Çankaya
Üniversitesi Balgat Kampüsünde dünyadaki bu türden ilk toplantı gerçekleşmiş oldu. Young Diplomats Forum’a
ve temsil ettiği uluslararası yakınlaşma
fikrine üniversitemiz, başta Rektörümüz
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in konuya desteği olmak üzere, başından
beri sıcak bakarak, YDF üyesi gençlere
içten şekilde ev sahipliği yaptı. İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız
Prof Dr Aykut Kansu, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanımız ve öğretim üyelerimiz toplantılarda yer aldı. Ayrıca, Üniversitemiz Genel Sekreteri Y.Doç.Dr. Cem Karadeli de
son dönem Türk Dış Politikası hakkında
bir sunuşla genç diplomatların eğitim
sürecine katkıda bulundu.
leki ve kültürel bilgi dağarcıklarını yerinde incelemelerle geliştirdiler. İktisadi
İdari Bilimler Fakültemizin konuyla ilgili
lisans ve yüksek lisans öğrencileri de
bu aktivitelere ilgi ve desteklerini esirgemediler. Bu sayede, 70 ülkeden 95
katılımcı hem yeni bilgiler edinerek bir
anlamda bir hizmet içi eğitim aldılar,
hem de üniversitemizi, Ankara’yı, kendi
akranları olan Çankaya Üniversitesi öğrencilerini ve Türkiye’yi çok daha yakından tanımış oldular.
Genç diplomatlar, üniversitemizdeki
eğitim faaliyetlerinin yanısıra Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Dışişleri Bakanlığı’na, Anıtkabir’e ve tarihi
Ankara’ya ziyaretlerde bulunarak mes21
Doğukan ŞAHİN
DİKKAT!!!
ÇANKAYA’DAN
BİLİM DOKTORLARI
GELİYOR
Çankaya Üniversitesi Doktora Öğrencisi
E
vet, yanlış okumadınız! Üniversitemiz Doktora öğrencileri, önümüzdeki 2 sene içinde mezun olup, modern Türkiye’mizin
eğitim alanındaki yapı taşların yenilerini
eklemeye ve geleceğimizde gıpta ve örnek
gösterebileceğimiz Profesör adaylarını yetiştirmeye devam etmektedir.
Üniversitemizle; 2006 yılında Mütercim-Tercümanlık Bölümüyle başlayıp, İngiliz Edebiyatı Yan
dal programı, İngilizce öğretmenliği Pedagojik
Formasyon Programı ve İngiliz Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans ile devam edip ve şuan
da Çankaya’nın ilk Bilim Doktor adaylarından biri
olma şerefine erişmekten gurur duymaktayım.
Siz arkadaşlarıma, bu süper duyguyu yaşamanızı tavsiye ediyorum. İlk başlarda çok değişik
ve çetrefilli bir yol olarak gözükse de, inanın
çok zevk verici ve bir o kadar da keyif verici bir
olay olarak nitelendirmekteyim…
2006 yılında kurmuş olduğumuz Çankaya Çeviri Çevresi, yani diğer bir adıyla “3Ç”, kuruluşundan itibaren birçok mesafe katetmiş ve
şuan, diğer öğrenci toplulukları ile yarış edebilecek bir hale gelmiştir.
Çankaya’nın ilk Mütercim-Tercümanlarından
biri olarak, şimdi kıymetli ve değerleri sözler22
le anlatılamayacak saygıdeğer hocalarımıza
sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.
Hem İngiliz Edebiyatı ve hem de Mütercim-Tercümanlık Bölümünde kuruluşundan bu yana
yüceltmeye çalışan Sayın Prof. Dr. Aysu Aryel
ERDEN’e, Sayın Doç. Dr. Ertuğrul KOÇ’a ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Tevfik EKİZ hocalarımıza, “İyiki
sizi tanımışız ve iyiki bizim hocalarımız olmuşsunuz” demek istiyorum.
Şimdi diyeceksiniz, “Bu Çankaya Hayranlığı”
nereden gelmektedir?
Çankaya Üniversitesi, Türkiye”de hali hazırda
mevcut bulunan 182 Vakıf ve Devlet üniversitelerinin, bir öğrenciye sağlayabileceği en fazla
Diploma alma şerefini ve aynı zamanda, şuandaki Mesleğim olan Mütercim – Tercümanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Mütercim-Spiker olarak çalışmamı da sağlamıştır..
Demem o ki; Herkes Çankayalı olamaz!
Çankaya’lı olan sizlere ise, paha biçilemez
olan bu duygunun değerini ve imkanlarını sonuna kadar kullanmanız dileklerimle…
“ÇANKAYA’LI OLMAK BİR AYRICALIKTIR!!!”
KIPÇAK
SOYLU AHISKA
TÜRKLERİ
Abdurrahman KAPLAN I
Destek Hizmetleri Müdürü / Tarih Uzmanı
İlk Tarihi Dönem
Ahıska ve çevresi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan
önceki çağlarda Huriler, onları takiben Urartular ve
Sakalar buralara hakim olmuşlardır.
Yukarı Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska bölgesinin
Türklük tarihi, çok eski asırlara dayanmaktadır. Son
Kıpçakların, Gürcü Kralının davetiyle gelip yerleşmesinden yüzyıllarca evvel buralarda Kıpçak ve
Bun-Türklerinin yaşadığına dair önemli bilgiler vardır. Doğu seferine çıkan Makedonların ünlü kralı
İskender, M.Ö. IV. Yüzyıl sonlarında Kafkasya’ya geldiğinde, ona karşı çıkan kuvvetli bir Türk varlığının
olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, Kıpçak ve Bun-Türk
adıyla anılmaktadır.
Makedonyalı İskender’in, Kafkasya’ya geldiği sıralarda buralarda Kıpçak ve Bun-Türk unsuru yaşamaktaydı. Bu bilgi, batılı kaynaklarla birlikte Gürcü kaynaklarında da geçmektedir.
Fransız bilgini Brosset, Bun-Türklerinin Turanlı olduğunu bildirmektedir. Gürcü dil bilgini Marr ise,
Bun-Türk’ün “otokton\yerli Türk” anlamına geldiğini
yazmaktadır. Bu bilgiler, Çoruh ve Kür boylarında,
dolayısıyla Kafkasya’da, Türklük tarihinin, ne kadar
eskilere gittiği konusunda kesin bir fikir vermektedir.
Kıpçaklar ve Atabek Hükûmeti
Kıpçaklar, 1068’de Rus Knezlerinin müttefik kuvvetlerini yenerek güney Rusya sahasına yerleştiler.
1080’lerde Balkaş gölünden Tuna nehrine kadar
uzanan topraklara Kıpçak Eli\Komania deniliyordu.
Kıpçakların bir kısmı Kırım’da yerleşirken diğer bir
kısmı da daha güneye, Kafkaslara doğru indiler. Kıpçak Eli’nde daha sonraları Altınordu devleti kurulmuştur.
Atabek ailesinin siyasi faaliyetlerinden Gürcü kaynakları bahsetmektedir: Gürcistan’a gelen Moğollara karşı savaşmak üzere 1266 tarihinde Tiflise giden
Kıpçak Beyi Caklı Sargis, Gürcü Kralı David tarafından tutuklandı. İlhanlı Kağanı Abaka Han, David’den
Sargis Beyi serbest bırakıp kendi yanına göndermesini istedi. Sargis Bey, Abaka Hana, artık Gürcü yönetiminde yaşayamayacaklarını ve bağımsız olmak
istediklerini bildirdi. Böylece Abaka Hanın desteğini
alan Atabek ailesi, Gürcistan’dan ayrı bir hükûmet
oldu.
Ahıska Atabekleri hükûmet olduktan sonra Osmanlı
Devleti ile iyi münasebetler kurmuşlardır.
1500\1516 yılarında Artvin, Ardahan, Ahıska Beyi
olan Kıpçak Atabeki Mirza Çabuk, 1508’de Trabzon
Sancak Beyi Şehzade Yavuz Selim’e kendi askeriyle
23
öncülük etmiş; Batı Gürcistan’ın Osmanlı’ya itaatini
sağlamıştır. 1514’te Çaldıran Seferi’nde de Osmanlı
ordusuna sefer sırasında, sürülerle etlik koyun, yüzlerce yük yağ, bal ve un vererek yardımcı olmuştur.
Atabek Hükûmeti, 310 yıl yaşamış, Anadolu’nun
en uzun ömürlü türk Beyliğidir. Osmanlı fethinden
sonra 1595 yılında yapılan sayım sonucu hazırlanan
Ahıska Tahrir Defteri’ndeki vergi mükellefi köylü
isimlerinden bölge halkının Türklüğü açıkça anlaşılmaktadır: Alp, Alparslan, Arslan, Ayvaz, Bahadır,
Bayındır, Bekâr, Çabuk, Devletyar, Dorsun, Elaldı,
Elalmaz, Elbeyi, Emirhan, Gökçe, Kanturalı, Korkut,
Mertali, Murat, Nuraziz, Oğuz, Paşa, Pirali, Şahmurat,
Temür, Ülkelmez, Yafes, Yaralı, Yusuf...
Bu bilgiler, Ahıska ve çevresinin, ne kadar eski bir
Türklük tarihine sahip olduğunu göstermesi bakımından fevkalâde önemlidir.
XVI. yüzyılın başlarında Ahıska Atabekleri
Hükûmetinin sınırları Azgur’dan Kars, Artvin, Tortum,
ispir ve Erzurum’a kadar uzanıyordu. Bugünkü halk
kültüründen de anlaşılıyor ki Ahıska Türkleri ile Posof,
Ardahan, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Tortum,
Narman ve Oltu halkı aynı köktendir.
Osmanlı Fethi
Osmanlı padişahı III. Murat Çağı’nda, Dağıstan,
Gürcistan ve Şirvan’ın fethine karar verildi. 1 Ocak
1578’de Şeyhülislâmın fetvasını alan Serdar Lala
Mustafa Paşa, Safeviler’e karşı sefere çıktı.
5 Ağustos 1578’de Ardahan kalesi güneyindeki ovada
yerleşen Serdar Lala Mustafa Paşa, buradan yolu üzerindeki beylere ve hakimlere birer mektup göndererek Osmanlı ordusuna bağlılık bildirmelerini istedi.
Ordu Ardahan’dan hareket ederken, Ardahan Sancak
Beyi Abdurrahman ile Bayburt Alaybeyi Bekir Beyler,
kendi askerleriyle Ulgar dağını aşıp Posof merkezi
Mere ve Ahıska yolundaki Vale kalelerini teslim aldılar. Ertesi günü (9 Ağustos 1578) Ahıska, Tümük,
Hırtız, Çıldır ve Ahılkelek kaleleri de fethedildi.
Ordu, Tiflis istikametinde yürürken, Safevî Tokmak
Han, büyük bir kuvvetle birlikte gelip, Çıldır Gölü kuzeybatısında Osmanlı ordusunu pusuda bekledi. İki
ordu arasında yapılan savaşta, Safevî ordusu büyük
kayıplar vererek geri çekildi. Tarihe Çıldır Meydan
Muharebesi adıyla geçen bu savaş, Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
24
Zaferin ertesi günü (10 Ağustos 1578), beş altı bin
askeriyle Atabek Manuçahr Bey, Serdar’ın otağına
törenle gelerek itaatini arz ve Altunkala’nın anahtarlarını teslim etti. II. Atabekli Mustafa Paşa adını
aldı. Önce Sancakbeyi sonra da Çıldır\Ahıska Beyleri oldu. Çevredeki 32 kale de Osmanlı ülkesine
katıldı.
Böylece Altunkala Atabekliği topraklarının fethi tamamlanarak sayımına başlandı. 1578 yılının sonbaharında merkezi Ahıska şehri olan ve adını Lala
Mustafa Paşa’nın zafer yerinden alan Çıldır Eyaleti
kuruldu. Kür ırmağı başlarında ve Çoruh boyundaki
eski Atabek Yurdu bölgeleri de buraya bağlandı.
Zaman zaman Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî
nüfuzu altında kalan Ahıska Atabeklerinin toprakları, Lala Mustafa Paşanın Kafkasyaya seferi sırasında, Safevîlerden alınarak Osmanlı ülkesine katıldı
(1578). Ahıska şehri, yeni kurulan Çıldır Eyaleti’nin
başkenti oldu.
Rus İşgali
Ruslar, devlet hâline geldikten sonra,bilhassa Altunordu Devleti’nin yıkılmasıyla daima genişleyen bir
siyaset takip etmişlerdir. Bu genişleme siyasetinin
ana hedeflerinden biri de Kafkasya idi. Genişleme
düşüncesi içinde Kafkasya’nın önemini kavrayan
Ruslar, yüzyıllar boyunca bu bölgeden elini çekmemiş, mağlûbiyetlerden yılmayarak sayısız savaşları
göze almışlardır.
X. Asırdan itibaren Kafkasya’yı ele geçirme mücadelesine devam eden Ruslar, Kafkasya ve Karadeniz
kuzeyindeki Türk devletlerinin sıkıntılı zamanlarını
değerlendirmişler, hatta birtakım iç karışıklıklar çıkararak, buna zemin hazırlamışlardır.
Kafkasya’daki insan topluluklarının çeşitlilik arz etmesi, Rusların işini kolaylaştırmıştır.
Bu bölgede kırk çeşit dil konuşulduğu söylenmektedir. Bu durum, bölgede siyasi birlik kurmanın ne
kadar zor olduğunu göstermektedir.
1800’lü yılların başlarında Avaristan, Bakü, Kuba,
Derbent ve Karabağ Hanlıkları Rusların eline geçmiştir. Sıcak denizlere inmek, Rusların tarihi ülküsüdür. Bunun için de hedef her zaman Osmanlı toprakları olmuştur. Osmanlı ülkesine giden yol, Ahıska
Bölgesinden geçmektedir. Bu bakımdan Ahıska, çok
önemli bir stratejik noktada bulunmaktadır.
Ahıska’nın ele geçirilmesinden
sonra Rusların, İstanbul’a doğru,
çok kısa zamanda 500 kilometrelik yol kat etmeleri de Ahıska’nın
kilit nokta olduğunu ortaya koymaktadır.
Rus kuvvetlerini 1807, 1810 ve
1811’ Kafkasya’daki zor kullanma
faaliyetleri bilinmektedir. Onların
bu faaliyeti sırasındaki Ahıska kuşatmaları sonuç vermemiş, kuşatmadan vazgeçerek geri çekilmek
zorunda kalmışlardır.
II. Mahmut devrinde 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla talimli asker sayısı azalmış; Navarin
olayı ile de Osmanlı donanması
tamamen yok edilmiştir. Osmanlı
Devleti’nin askeri gücünün zayıflaması nedeniyle, bu fırsatı kaçırmayan Ruslar, tekrar Ahıska üzerine yürümüşlerdir.
Ahıska, ekseriyeti Müslüman Türk
olan 50.000 nüfuslu, zengin ve
tabiî güzellikleriyle meşhur bir
şehirdi. Üç kat suru, kudretli bir
iç kalesiyle birlikte her evi âdeta
bir kale gibiydi. Doğu Türkiye’nin
Erzurum ve Trabzon’dan sonra en
önemli şehriydi.
“Kendi mahallî liderleri tarafından
yönetilen Ahıskalılar, çok savaşçı ve korkusuz, enerjik insanlar
olarak ün salmışlardır.17 Ağustos
1828’de Rus ordusu Ahıska şehri
önlerine geldi. Şehirden beş altı
kilometre uzaktaki garnizon, Ruslarla iki gün süren kanlı çarpışmalar yaptı. Burada üstün gelen Rus
kuvvetleri Ahıska’yı kuşatmaya
başladılar.rusların gelmesini dört
gözle bekleyen Yahudi ve ermeni
azınlığı saymazsak geriye kalan
Müslüman halk, cesur ve savaşçı
insanlardan oluşuyordu. Bunlar,
kadınları da dahil olmak üzere,
hayatlarını, evlerini ve mallarını
sonuna kadar savunmaya kararlıydılar. Bu insanlar, Ruslara gülerek kendilerine olan güvenlerini
şu şekilde açığa vuruyorlardı: “Siz
gök yüzündeki ay’ı Ahıska’nın
câmisideki hilâlden çok daha kolaylıkla sökebilisiniz!”
“Ruslar, 28 Ağustos 1828’de sabaha
karşı âni bir hücuma geçtiler. Şehir
toplarla dövüldü. Çevredeki binalar ateşe verildi. Her tarafa yangın
paçavraları atarak şehrin evlerini
yakmaya başladılar. Genç ihtiyar
şehir halkı büyük bir cesaretle savaştılar. Kadınlar canlı olarak Rusların eline geçmektense yanan
binalara dalarak canlı canlı yanmayı tercih ediyorlardı. Bir câmide
toplanan yüzlerce insan diri diri
yakıldı. Rus askerleri bu kahramanca mücadeleyi sindiremiyor, ele
geçirdikleri insanı çocuk dahi olsa
acımasızca öldürüyorlardı.”
Bu çetin muharebeler sonucunda
Ahıska şehri, 28 Ağustos 1828 sabahı Rusların eline geçti. Kafkasya Rus Orduları Başkumandanı
Paskieviç’in adı, halk arasında lanetle anıldı. Şehir yağmalandı. Kütüphaneleri Tiflis ve Petersburg’a
taşındı. Bu kanlı savaşta Gürcüler
de aktif olarak Rusların eline geçince, şehrin kütüphanesini yağmalayan Gürcü asıllı Rus kumandanı Çavçavadze idi.
Ahıska’dan sonra Ardahan ve Azgur da ele geçirildi. Eylül ayında
Ahıska\Çıldır Eyaleti toprakaları
Rusların eline geçmiş oluyordu.
1829 yılı kışında Acaralılar, büyük
bir kuvvetele Ahıska üzerine yürüyerek şehri kuşattılar. Diğer bir
Acara kuvveti de Karadeniz sahili
taraflarında Ruslara karşı harekâta
girişti ve bozguna uğrattı. Tekrar güç toplayarak birkaç koldan
saldırıya geçen Ruslar, Acara’da
Hula civarında birkaç köyü ateşe
vererek geri çekildiler. Ahıska’ya
giden yolu bekleyen Acaralılar,
Rus kuvvetlerini çevirdiler. Ruslar, burada büyük kayıplar vererek kaçtılar. Ne yazık ki Acaralılar
düşmanı takip işini gevşetip, elde
edilen ganimeti paylaşma derdine düşünce, fırsatı iyi değerlendiren Ruslar, Koblıyan yolu ile tekrar
Ahıska’ya ulaştılar. Böylece Acaralıların Ahıska’yı kurtarma girişimi
sonuçsuz kaldı.
1828 yılında Rus esaretine düşünceye kadar tam 250 sene boyunca, Osmanlı’nın çıldır Eyaleti
merkezi olan Ahıska şehrine, birer
sancak olarak şu yerler bağlı idi:
Bedre, Azgur, ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale (Koblıyan),
Acara (bu sekiz sancak 16 Mart
1921 Moskova Antlaşması’yla Ruslara bırakılmıştır, bugün Gürcistan’dadır); Maçahel (Bugün bir kısmı Acara’da), Livana (Artvin), Yusufeli, Ardanuç, İmeehev, Şavşat (bu
sancaklar bugün Artvin ilimizdedir), Oltu, Narman, Kamhıs (bunlar
şimdi Erzurum’da); Posof, Ardahan,
Çıldır, Göle (bunlar da şimdi Ardahan ilimizdedir).
Çıldır Eyaletinin merkezi Ahıska
halkının bir kısmı Anadolu’ya göç
etmiş, göç etmeyenler de 1944
sürgününe kadar bu bölgede yaşamışlardır.
1828 Osmanlı-Rus savaşlarına,
Osmanlı tebaası olan Ermeniler,
Rus kuvvetlerinin yanında, eski
komşularına karşı savaşmışlardır.
Ruslar, tarih boyunca bu kandırılmaya müsait halkı, kendi emelleri
uğrunda kullanmıştır. Şu ifadeler,
batılı bir tarihçiye aittir:”tamamen
politik sebepler yüzünden Paskieviç, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin umut ve hırslarını en üst
25
dereceye kadar cesaretlendirerek
teşvik etti. Sonunda öyle bir durum ortaya çıktı ki, daha önceleri
Türk komşuları ve yöneticileriyle
uyum içinde bulunan bu insanlar,
onlara karşı cephe aldılar. Türklere karşı yaptıklarından sonra onlardan korkan Ermeniler, kitleler
hâlinde Ruslarla birlikte gitmek istiyorlardı. 1829 Edirne Antlaşması
gereğince rus ordusu geri çekilirken, 90.000 kadar Ermeni de onları izliyordu.”
14 Eylül 1829 tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması
gereğince savaş tazminatı yerine
Ahıska ve Ahılkelek Ruslara verilmiş; Kars ve Ardahan’dan itibaren
diğer topraklar Osmanlılara bırakılmıştı. Böylece Ahıska’nın karanlık devri de başlamış oluyordu.
Esaret Yılları
Kudüs’teki kutsal yerler meselesini bahane eden Rusların, 3
Temmuz 1853 tarihinde, Osmanlı
topraklarına saldırmasıyla yeni bir
Osmanlı-Rus savaşı başladı. Tarihe
Kırım Harbi adıyla geçen bu savaş
sırasında Osamanlı Devleti, Rumeli, Anadolu ve Batum cephelerinde Ruslarla savaştı.
Batum cephesinde, yerli ahalinin
de desteğiyle Ruslara karşı açık
bir üstünlük sağlandı. Ardahan
kumandanı Ali Rıza Paşa, Posof’ta
yerleşmiş olan Ahıskalı muhacir
öncülerin desteğini alarak Ahıska
üzerine yürüdü. 5 Kasım 1853 tarihinde Türk kuvvetleri, Rusları püskürttü. Türk askeri, Vale’de ahali
tarafından sevinçle karşılandı.
Ne yazık ki, bu cephedeki savaş,
başlangıçtaki gibi devam etmedi. 19 Kasımda, Azgur Boğazı’nı
tutmaya çalışan kuvvetlerimiz bozuldu. Ahıska’ya doğru ilerleyen
Rus kuvvetleri, 26 Kasımda Suhlis
26
köyü yakınında Ardahan tümenini de bozdu. Ahıska bozgunu
diye anılan bu mağlubiyetten
sonra askerlerimiz dağınık halde
Ardahan’a çekildi.
Sonu hüsranla biten ve kısa süren
bu Ahıska sevincinden sonra Ruslar, “Türklerin gelişine sevinip yardımda bulundunuz!” diye katliamlar yaptı, ahalinin mallarını yağmaladılar. Ruslar, aynı sebeple, böyle
bir vahşeti 1915 yılında Ardahan’da
da gerçekleştirmişlerdir. 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan
sonra imzalanan Ayastefanos\
Yeşilköy Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Batum, savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılınca, Ahıskada
Anadolu’da uzaklarda kalmış oldu.
Ahıska ve çevresinin Çarlık
Rusya’sı işgalinde geçen doksan
yıllık hayatı, zulümlerle doludur.
Halkın bir kısmı Türkiye’ye göç
etmiş, Ağrı, Amasya, Ardahan,
Artvin, Bayburt, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzincan, Erzurum,
Hatay, İstanbul (Yenibosna), Kars,
Kayseri, Kırıkkale, Konya, Maraş,
Muş, Tokat ve Yozgat yörelerinde
yerleşmiştir. Onların yerlerine ise
Rus, Gürcü, Ermeni ve Yahudiler
iskan edilmiştir. Orada kalanlar,
Rus mezâlimi altında yaşamaya
devam etmişler, her yönden geri
bırakılmış hatta askere bile alınmamışlardır.
Rus işgal yıllarında halkın eğitim
ihtiyaçlarına önem verimiyordu.
Köy mollalarının, sadece yüzünden Kur’an okumayı öğretmesine
müsaade ediliyordu. Asgâri dîni
bilgiler seviyesinde eğitim yapılıyordu. Böylece, kitap, gazete gibi
iletişim araçlarından habersiz kalan halk, dünyada olup bitenleri,
Sibirya’ya sürgüne gidip gelenlerden öğreniyordu.
Çar hükûmeti, Müslüman halkı askere almıyor, onun yerine 40 manat
para alıyordu. Silâh kullanmasını
ve askerlik mesliğini bilmeyen insanlar, sonraki yıllarda vuku bulan
savaşlarda, bunun acısını çok çekmiştir. Çar idaresi, halktan az vergi
alır, askere götürmez ve iyi davranır
görünürdü. Diğer yandan dinî ve
etnik farklılıkları daima canlı tutarak, çağdaş gelişmelerden uzak
tuttuğu bölge halklarını birbirine
düşman etmiştir. Günümüze kadar
sürüp giden Türk-Ermeni, Gürcü ve
diğer kavimlerin devamlı sürtüşmeleri, Rusların iki yüz yıldan beri
yürüttükleri faaliyetlerin neticesidir.
Ruslar, 1915 yılında, Türk ordusuna yardım ettikleri gerekçesiyle,
Ardahan ve çevresindeki halkı
büyük bir katliâma tâbi tuttular. Ahıskalı ünlü gazeteci Ömer
Faik’in çabasıyla harekete geçen
Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, bölgeye bir hey’et gönderdi. Bu hey’ete Dr. Hüsrev Sultanoğlu başkanlık ediyordu. O,
Ardahan’dan Bakü’ye gönderdiği
yazıda:”Müslüman memleketinde insan oğlu görünmüyor. Yalnız
birkaç köyden beş altı yüz kadın
ve çocuk toplandı. Bunların içinde altı adam vardı ki, onlar da elden ayaktan düşmüş ihtiyarlardı.”
Bölgede 1914-1918 yıllarında cereyan eden Ermeni Taşnaksutyon
hareketini anlatan kitabın yazarı
A. Lalayan, “Taşnak kuvvetleri tarafından ele geçirilen Türk köyleri,
bütün canlı insanlardan temizleniyor ve harabeye çevriliyordu.”
demektedir. Ardahan ve Kars civarında yaşanan olayların gayri
insanî bir Haçlı yürüyüşüne çevrildiği ifade edilmektedir.
15 Kasım 1917 tarihinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın
iştirakiyle Tiflis’te Maverayı Kafkas\Seym Hükûmeti
kuruldu. Bu hükûmetin bakanlarının çoğu, Gürcü ve
Ermenilerden meydana geliyordu.
Birinci Dünya Savaşı, Ahıska Türklerinin ana vatana
kavuşma umutlarını güçlendirmiştir. Bu ümitler halk
şairlerini de coşturmuştur, bu savaşın kurtuluş olması dileğiyle destanlar yazmışlardır.
Rusya’daki 1917 Komünist ihtilâlinin getirdiği “oto
determinasyon” hakkından yararlanan Ahıska Türkleri, 1918 nisanında Türkiye’ye katılma kararı aldılar
ve bu kararı resmî bir müracaatla Osmanlı Devleti’ne
ilettiler. Bu müracat, 4 Haziran 1918’de yapılan Batum Antlaşması’nda Gürcistan Cumhuriyeti tarafından kabul edildi. Böylece Türkiye, daha önce kaybedilen topraklarına kavuşarak 1828’deki sınırına ulaştı.
Halit Paşa kumandasındaki Türk askeri Ahıska’ya girdi. Halk teşkilâtlandı ve Ömer Faik Bey başkanlığında
geçici idare teşkil edildi. 30 Ekim 1918’de imzalanan
Mondros Mütakeresiyle ordumuz 1914 sınırına çekilince bölge, Ermeni ve Gürcülerin işgaline uğradı.
Ahıska ve Posof köylerinde katliamlar yapıldı.
Ahıska ve çevresi, Kars’ta kurulan Millî Şura
hükûmeti’ne katıldı. Bölge halkı, bir yandan da,
mahallî önder Kıpçak Atabekleri neslinden Osman
Server Atabek’in önderliğinde, işgalci Gürcü kuvvetleriyle mücadeleye başladı. General Kvinitatze
komutasındaki nizamî Gürcü ordusu, Azgur Boğazı
doğusuna (asıl Gürcistan’a) sürüldü.
Kars’tan hareketle Batum üzerinden İstanbul’a gitmekte olan Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir, 6 Kasım 1918’de Ahıska’ya geldi. Hatıralarında,
Gürcülerin düşmanlığından endişe eden halkın yeis
ve teessür içinde olduğunu anlatarak onları tesellî
ettiğinden bahsetmektedir. Karabekir, Ahıska’yı ve
Ahıskalıları şöyle anlatır: “Eşraftan bir Türk’ün hanesinde kaldık. Bütün bu havali eşrafı tahsil görmüş,
evleri, kendileri medenî bir hâlde.”
Kars’taki Şura Hükümetinin İngilizler tarafından yıkılmasıyla Ermeniler ve Gürcüler de işgale giriştiler.
Ne yazık ki 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması, Batum’la birlikte Ahıska’yı da yeniden anayurttan
ayırdı.
Bugün, Gürcistan siyasî yapısı içinde muhtar bir
cumhuriyet olarak yer alan Acara’nın tarihi, Ruslara
ve Gürcülere karşı verilen şanlı mücadelelerle doludur. Hiçbir zaman askerî güçle buraları ele geçire-
meyen Ruslar, 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşmasıyla Osmanlı Devletinden savaş tazminatı yerine,
buraları koparmıştır. 1918’de tekrar anavatana kavuşan, Misak-ı Millî sınırları içinde kalan ve ilk TBMM’ye
beş mebus gönderen Batum-Acara, 1921 tarihinde
yapılan Moskova Antlaşması’yla tekrar sınırlarımızın
dışında kalmıştır. Batum-Acara bölgesine en azından muhtariyet verilirken, Ahıska ve çevresine böyle
bir imtiyaz dahi verilmeyerek Sovyet Gürcistan’ına
terk edilmiştir. Devam eden mücadelede Bolşevik
kuvvetler galip geldi ve 25 Şubat 1921’de Gürcistan
da Sovyetler Birliği’ne katıldı.
Zor Yıllar ve Sürgün
Çarlık Rusyası dönemindeki baskı ve zulümler Sovyet Gürcistan’ı döneminde de devam etmiştir. Ahıskalılar hem Rus, hem de Gürcü mezâlimi ile karşı
karşıya kalmışlardır.
Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli ağırlaşmaya başlamıştır. Bu baskı, Stalin zamanında en yüksek noktaya çıkmıştır. Ahıska Türklerinin önde gelen
aydınları, basit suçlarla tutuklanıp ya öldürülmüş,
yahut da sürülmüşlerdir.
Masum insanlar için hayali suçlar icat ediliyordu:
Türkçülük, Kemalistlik ve Türkiye taraftarlığı hatta
Troçkistlik!
Bu yıllar aynı zamanda Gürcü şovenizminin güçlü olduğu döneme denk gelmiştir. Bu dönemde bir çok
Türk’ün soyadı değiştirilmiştir: Paşaoğlu, Paşaladze;
Alioğlu, Alidze; Dadaşoğlu, Dadaşidze; Zeyneloğlu,
Zenişvili...
1938 Sovyet anyasasının kabülünden sonra Ahıskalıların bir kısmını Azerbaycan milleti(!) diye yazdılar.
Aynı yıl Ahıska ve çevresine sınır koruması adı altında on binlerce asker yerleştirildi.
II. Dünya Savaşı yıllarına kadar askere alınmayan
Ahıska Türkleri, savaş başlayınca askere alınmaya
başlandı. 40.000 civarında insan, Almanlarla savaşmak üzere silah altına alınarak cepheye gönderildi.
Geride kalan kadınlar ve yaşlılar da, Ahıska-Borcom
demiryolu inşaatında çalıştırıldılar. Bu hat 1944 ekiminde tamamlandı. Ahıskalılar, kendilerini vatana
hasret bırakacak trenlerin yolunu, kendi elleriyle
yapmışlardı!
15 Kasım 1944 tarihi, yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de kara sayfasıdır. Zira bu tarih, bir kış
27
gecesi 200’den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan, birkaç saat içinde ocağından sökülerek
yük ve hayvan vagonlarında, Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Sürgün edilenlerin birçoğu yollarda ölmüş, sağ kalanlar da, ana
vatanından ebedî ayrılığa mahkûm edilmişlerdir. Yıllarca dünya kamuoyundan gizlenen sürgünün belgeleri bugün artık sır değil. 31 Temmuz 1944 tarihli
“Devlet Savunma Komitesi”nin gizli kaydıyla kaleme
alınan kararının altında Gürcü diktatörü Stalin’in imzası bulunmaktadır.
Bu karar: “Ahıska, Adigen, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan Özerk SSC’den Türk,
Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 86.000 kişiden
meydana gelen 16.700 hanelik nüfustan, 40.000’i
Kazakistan SSC’ye, 30.000’i Özbekistan SSC’ye ve
16.000’i de Kırgızistan’a tahliye adilsin” emriyle başlamaktadır. Tahliyenin, SSCB Halk İçişleri Komiseri
Beriya tarafından 1944 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmesi istenmiştir.
Ahıska Türklerinin malı mülkü de buralara getirilerek iskân edilecek Gürcü ve Ermenilere sunuluyordu. Bu hususta şu emirler veriliyordu: “Bölgeye iskân
edilen çiftçilere sınır bölgesi için uygun görülmüş
miktarlarda arsalar dağıtmak; buradan tahliye edilmiş nüfustan kalan kamu ve hususî bahçe ve bağları
yedi yıl vadeli kredi şeklinde yeni gelenlere devretmek; bu bölgeye iskân edilen nüfusu 1945 yılında
her türlü vergilerden muaf tutmak; iskân edilenlere
Gürcistan Hükûmeti imkân ve fonları çerçevesinde
ev hayvanları vermek; boşaltılan bölgeye yeni iskân
edilecekleri parasız nakletmek. Taşınma masrafları
Gürcistan Hükûmeti’ne özel olarak ayrılmış paralarla
karşılanacaktır.”
Bu karar gereğince, 14 Kasım’ı 15’ine bağlayan gece,
Türk köyleri askerler tarafından kuşatıldı. Kapılar
dövüldü. Birkaç saat içinde, küfür, tüfek ve dipçiklerle köy meydanlarına toplanan halk, kamyonlarla
demiryolu boylarına getirilerek hayvan vagonlarına
dolduruldu. İnsanlar, haftalar sürecek bir ölüm yolculuğuna çıkarıldılar. Gittikleri yerlerde yıllar sürecek
zorbalıklara ve acılara maruz kaldılar.
Sürgünü gerçekleştirilen L. Beriya, 28 Kasım 1944
tarihli yazıyla, icraatını Stalin’e rapor ediyordu. “Türklerin, Kürtlerin ve Hemşenlilerin Gürcistan SSC sı1
28
Bahş Köşeliev, Ahıska ilçesi An köyü, 1935 doğumlu.
nır bölgesinden tahliye işlemleri tamamlanmıştır.
Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkın önemli bir
çoğunluğu kaçakçılık yapmakta olup muhaceret
eğilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat makamları
için casus angaje etme ve çete grupları oluşturma
kaynağı teşkil ediyordu. Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri bu yılın 20 Eylül gününden 15 Kasım
gününe kadar alınmıştır. Nitekim tahliyeye tâbi tutulan kişilerin sınırı geçmesini önlemek için Türkiye
ile devlet sınırımızın korunma ve gözetimi azami
şekilde takviye edilerek kuvvetlendirilmiştir. Adigen,
Aspinza, Ahıska, Ahılkelek ve Bogdanovka rayonlarında tahliye işlemleri 15-18 Kasım; Acaristan Özerk
Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir.
Tahliye edilenleri taşıyan katarlar hareket hâlinde
olup Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki yeni
iskân yerlerine doğru yol almaktadırlar. Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir şekilde tamamlanmıştır. Adı geçen sınır rayonlarına Gürcistan’ın toprak
sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 köylü hanesi
iskân edilecektir.”
1944 sürgününün tahminî rakamları şöyledir:
Ahıska: 64 köy, 30.000; Adigön: 72 köy, 40.000; Aspinza; 59 köy, 35.000; Ahılkelek: 11 köy, 5.000; Bogdanovka: 2 köy, 5.000 olmak üzere 208 köyle birlikte
toplam 115.000 kişi sürgüne gönderilmiştir.
1944 Yılında Ahıska Türkleri’nin sürgününü anlatan
canlı tanıklar;
Bahşi Köşeliev:1 “1944 yılının Ekim ayının ortaların
Türk köylerine silahlı askerler girdiler. O günden sonra büyükten küçüğe herkes köyden ayrılmama emri
verildi. Köyde bulunmayıp dışarıda olanlar, pazarlarda alış veriş edenlerin hepsi geri çağrıldı. Karara
göre her Türk, kendi evinde ve şehrinde bulunmak
zorundaydı.
Bizim ailemiz altı kişiden oluşmaktaydı. Aile büyüğümüz annemdi. Çünkü babam 1941 yılında savaşa
gitmişti. Henüz on yaşındaki abim sırf aileyi geçindirmek için okuldan sonra kolhozda çalışıyordu.
1944 yılının soğuk aylarından biri olan Kasım ayındaydık. Kar yağmıştı. Gece, yarı aç yarı tok bir şekilde
annemizin yanına toplanarak uyuduk. Sabah saat
beş - altı sıralarında annemi toplantıya çağırdılar.
Annemin geri dönmesi uzun sürmedi, geldiğinde
ağlıyordu. Ağlayarak bize: “bizi sürgün ediyorlar, üç
saat içinde köyü terk etmek zorundayız” dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse sürgünün ne demek
olduğunu henüz kavrayamamıştık. Ben dışarı çıktığımda kulağıma korkunç sesler geliyordu. Sanki yer
– gök titriyordu. Köy ahalisi tamamı ağlıyor, dövünüyordu. Sesleri bütün köyü bürümüştü. Aklını kaybedip bayılanlar da olmuştu. Hayvan bile bu olaya
tepki gösteriyorlardı…
Annem ağlayarak eşyalarımızı toplarken, biz küçük
olduğumuzdan ona yardım edemedik. Üç Rus askeri
gelerek anneme yardım ettiler. Daha sonra iki koyunu keserek torbaya doldurdular. Biraz sonra kamyonlar geldi ve askerler yükleri kamyona doldurdular. Kamyonda bizden başka aileler de vardı. Bizi
Ahıska demir yoluna getirdiler. Üç gün burada beklemek zorunda kaldık. Sonra kargo vagonları getirildi ve bir vagona yedi aile yerleştirildi. Nereye gittiğimizi bilmeden yola koyulduk. Kırk beş gün yol gittik.
Vagonlar çok soğuktu. Açlıktan ve soğuktan ölenler
de oldu. Benim iki kardeşim donarak öldü. Askerler
cesetleri zorla toplayarak hiç acımadan vagonların
penceresinden aşağı atıyorlardı. Aralık ayının sonlarına doğru bizi, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Celal – Kuduk ilçesine getirerek tren istasyonlarında
indirdiler. Bizim vagonda olanları bir köye götürdüler. Savaşa katılan dört dayımdan sadece biri yaralı
olarak geri dönebildi. Fakat çok yaşayamadı ve kısa
içinde vefat etti. Bu dört dayının ailelerinden on üç
kişi açlık ve soğuktan öldü. Bu ailelerden yalnızca bir
bayan sağ kalabildi.
1947 yılında savaştan dönen babam çok büyük zorlukla bizleri buldu. O zamanlar savaştan dönenler
kendi akrabalarını bulamıyorlardı. Çünkü, bir avuç
milleti üç büyük ülkeye dağıtmışlardı. 1948 yılında
Stalin ve Beriyan’ın kararları ile bizi askeri komutanlar kontrol ediyordu. On altı yaşından büyük olanlar
ayda bir defa komenantın2 gözetimi altında köyde
bulunduklarına dair listeye imza atıyorlardı. Köyden
kente gitmeye bile izin verilmiyordu. Hiç aklımdan
çıkmıyor; bir asker savaştan madalya alarak dönmüş-
tü. Ama geri döndüğünde ailesinden hiç kimsenin
kalmadığını görmüştü. Kendisi bekardı. Komşu köyden bir kadınla evlenmişti. Bir aydan sonra bu nikah
haberini duyan komşu köyün komendantı adamın
karısını (eşini) elinden alarak kendi köyüne geri götürdü. Stalin’in ölümünden bir yıl sonra 1954 yılında
onlar tekrar evlendiler. 1954 yılında bize cumhuriyet
dahilinde serbestlik verildi. 28 Nisan 1956 tarihinde
biz beraat etsek de, vatanımız Ahıska’ya dönmemize
izin verilmedi.”
Seyfettin Mehralioğlu:3 “14 Kasım 1944 tarihinde
aniden Gürcü askerleri bizim köyü (Ahıska İlçesinin
Yeniköyü –S.B) bastılar. Ahaliyi toplayıp dediler ki,
Stalin emri ile sizi 7 aylığına göç ettiriyoruz. Çünkü buradan Sovyet ordusu Türkiye’ye hücum edecek. Sonra her eve bir asker koyup hemen bizi evlerimizden çıkartılar. Anneannem kalp krizi geçirip
öldü. Onun cenazesini kaldıramadan ağlaya ağlaya
oradan uzaklaştık. Bizi köyün meydanına topladılar.
Bir gece orada kaldık. İnsanların bir kaçı dertten ve
açlıktan öldüler. Babam atımıza yem götürmek istediğinde Gürcü komutanı babamı dövmeye başladı.
Bunu gören amcam komutana varmak isteyince,
kumandan silahını çekerek onu öldürdü. Amcamın
cesedi orada kaldı.
Bizi kamyonlara bindirdiler ve yola çıktık. Kamyonlar
çayın üstündeki köprüden geçerken, köprünün ayak
direklerinin kesilmiş olduğunu fark ettik. Köprü birden çöktü ve insanlar çaya düştü. Babamın dediğine
göre, köy nüfusunu oluşturan 500 kişiden 300’ü çayda boğulmuştur…
Babam trende hayatını kaybetti. Askerler
Astarhan:’da trenden dışarı attılar. Daha sonra halam
ve amcam da Ural’ın soğuğuna dayanamayıp öldüler. Bizi Buhara vilayetinin Şafrikan ilçesine getirdier.
Orası da çok soğuktu. Annem de bu soğukluğa daha
fazla dayanamadı ve vefat etti. Çok eziyetler çektik.”
Şahzade Şövketoğlu Şövketov:4 14 Kasım 1944
tarihinde sabah saatin altısında bütün köy sakinlerini toplayarak toplantı düzenlediler. Bizim köyde
(Ahıska ilçesi Çünte köyü) yerleşen askeri birlik komutanı, Gürcistan’ın Ahıska, Aspinza, Adıgün, Ahılkelek ve Bogdanovka ilçelerinde yaşayan Türklerin
Askeri yetkili
Seyfettin Mehralioğlu, Ahıska ilçesi Kikinet köyü, 1939 doğumlu.
4
Şehzade Şövketoğlu Şövketov, Ahıska ilçesi Çünte köyü, 1933 doğumlu Azerbeycan Cumhuriyeti Sabirabad ilçesinin Ahmedabat kasabasında
yaşamaktadır.(2004)
2
3
29
Stalin’in emri doğrultusunda göç ettireleceğini söyledi. Sonra da karşı koyanların öldürüleceğini ilan
etti. Bize iki saat zaman tanıdılar.
O sırada köyün erkekleri savaştaydılar. Kalanlar kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlardan ibaretti. Askerler
öküz ve at arabalarıyla bizi köyün 1km. uzaklığındaki “Bayram Beyleri” denilen yere götürdüler. Orada
kamyonlara bindirerek Ahıska ilçesinin demiryolu
istasyonuna getirdiler. Burada her kargo vagonuna
altışar sekizer aile yerleştirildi. Vagonların ne kapısı var, ne de penceresi vardı. İki gün orada kaldık.
Sonra Azerbeycan’a doğru yola koyulduk. Kakü’nün
Bileceri İstasyonuna gelerek orada bir hafta bekledik. Ondan sonra Ural Dağları boyunca Özbekistan’a
doğru hareket ettik. Biz Celal Kuduk İlçesinin K.
Marks kolhozunda yerleştik.
O yıllarda (1945) açıktan, soğuktan ve salgın hastalıklardan dolayı ailemizden beş kişiyi kaybettik. Bizi
Özbek ailelerine verdiler. Önceden onların dillerini
anlamakta zorlanıyorduk, yerli halkla münasebetlerimiz zayıf idi. Kolhozun Başkanı Mirza Toşonbay
Eke’nin (ağabeyin) yardımıyla Özbek halkıyla çabuk
kaynaştık.”
Beriya’nın sürgün raporunda tahliye edilen nüfus
için verilen 91.000 rakamı doğru değildir. Ciddi
kaynaklar, 1926 tarihli resmî rakamı 137.921 olarak
vermektedir. Sürgüne gönderilen insan sayısı, bu rakamın üzerinde olmalıdır. Sürgün sırasında cephede
bulunan 40.000 kişiyi de bu rakama eklemek gerekir.
Böylece sürgün sayısı, bir Alman dergisinin verdiği
bilgi çerçevesinde 180.000 kişi olmaktadır.
Ahıska Türklerinin sürgünü yıllarca gizli tutulmuştur.
Batılı gözlemciler, ilk bilgi kaynağı Binbaşı Burlizky
olduğunu; onun Balkarlar hariç bütün sürgünlerde
aktif görev aldığını yazmaktadır. Yirmi beş yıla yakın
bir zaman boyunca saklanan bu sürgün, haritacıları da yanıltmış olmalı ki, savaş sonrası haritalarında
bile buralar, hâlâ Türklerle meskûn bölgeler olarak
gösterilmiştir.
Stalin bu sürgünü, Kars ve Ardahan’ı Gürcistan’a ilhak etmek için bir hazırlık mahiyetinde gerçekleştirmiştir. Batılı gözlemciler de bu kanaattedir: “Onların
sürgün sebebi, Sovyetlerin, Türkiye üzerine yapmayı düşündüğü bir saldırıda, stratejik önemi olan bu
bölgeyi Türk unsurundan temizleme maksadıydı.”
Nitekim sovyet yönetimi, sürgünden hemen sonra
30
bu talebini açığa vurmuş, iki Gürcü profesörüne ilmî
yazılar yayınlatmıştır.
Burada dikkati çeken bir diğer nokta da, bu bölgeden “Türk, Kürt ve Hemşinli” adı verilen bütün ahalinin sürülmesidir. Bu unsurlar, Türkiye taraftarı olduğundan, Stalin bunlara güvenmiyordu. Onları tehlike olarak görüyor, bu bölgeyi kendine göre güvenli
hâle getirmek istiyordu.
Stalin, Ahıska Türklerini Orta Asya’ya sürerken onların Orta Asya Müslüman Türk boyları arasında eriyip
gideceklerini, böylece tarihî kahramanlıkları, Rus
askerî arşivlerini dolduran halkın tarihe karışıp gideceğini planlamıştı. Hâlbuki onlar dil, din, kültür ve
geleneklerini bırakmadı, nerede yaşarsa yaşasın asimile olmamışlardır.
Ahıska Türklerinin sürgününde, Ermeni faktörü de
unutulmamalıdır. Zira, Türk-Rus savaşlarında Türk’e
ihanet ettikten sonra, artık bu topraklarda kalamayacaklarını düşünen Ermeniler, Rus ordularının arkasına takılarak Anadolu’yu terk etmiş, Ruslar tarafından bu bölgelere iskân edilmişlerdi. Günümüzde
de bu bölgede önemli bir varlığa sahip olan Ermeni
unsuru, önce özerklik, sonra da Ermenistan’a ilhak
düşüncesiyle faaliyet göstermektedir.
Ahıska Türklüğü, çok büyük acılar yaşamıştı. Sürgün
yerlerinde, sıkı kontrol rejimi altındaki bu ağır şartlarda, açlıktan ve soğuktan, 50.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
Cephelerden çok uzaklarda olan Ahıska, ikinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, bu savaştan en kötü
hisseyi aldı. Rus-Alman savaşına yaklaşık 40.000 asker gönderen Ahıska’da ziraî işlerde çalışacak erkek
kalmamıştı. Sovyetler Birliği uğruna savaşan Ahıska
Türklerinin 25.000 kadarı savaşta öldü.
Savaştan dönen gaziler ve madalyalı kahramanlar,
köylerine döndüklerinde ailelerini bulamamışlardır.
Boş evlerde, kimsesiz sokaklarda akrabalarını aramışlar! Onların sürgüne gönderildiklerini öğrenince,
Orta Asya yollarına düşmüşlerdir. Bu çile de yıllarca
sürmüş bir çoğu aradıkları yakınlarına hiç kavuşamamışlardır.
1956 yılına kadar hiçbir Ahıskalı oturduğu köyü
terk edemez, akrabasını görmek için komşu köye
bile gidemezdi! Stalin’in sürgüne gönderdiği Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş ve Kalmuk gibi Kafkasya
halkları, komünist Partisi’nin XX. Kongresinde sonra
ana yurtlarına dönme izni aldılar. Kırım
Türkleri ile Ahıska Türklerine dönüş izni
çıkmadığı gibi eski vatanlarını ziyaret etmeleri de yasaklandı.
31 Ekim 1956’da Yüksek Sovyet, gizli polis teşkilâtının kontrolünde devam eden
sıkı rejim şartlarını kaldırdı. Fakat yurda
dönüş izni vermedi. Ellerinden alınan
malları da iade edilmedi.
Ahıska Türklerinin temsilcileri, 1957’de
Moskova’ya gelerek vatanlarına dönmek
için ilk müracaatlarını yaptılar. Kendilerine, “Siz Azerîsiniz! O hâlde Azerbaycan’a
dönebilirsiniz...” cevabı verildi. 1958’de,
bazı aileler bunu kabul ederek, kendi vatanlarına yakın gördükleri Azerbaycan’a
geldiler. Buradan Ahıska’ya geçmek kolay olur diye düşünüyorlardı.
1964 Şubatında Taşkent’te yapılan Halk
Kongresine diğer sürgün bölgelerinden de gelen 600 civarında delege katıldı. Burada “Milli Hakların Müdafaası
İçin Türk Birliği” kuruldu. Başkanlığına
da Enver Odabaşev (odabaşı) seçildi.
1968 Nisanında Taşkent yakınlarındaki
Yengiyol’da yapılan gösteri yüzünden
yüzlerce kişi tutuklandı.
Ahıska Türklerinin sürgünü konusunda yapılan ilk açıklama, SSCB Yüksek
Prezidyumu’nun 30 Mayıs 1968 tarihli
kararnamesidir. Böylece Stalin’in yanlış
politikalarından biri daha su yüzüne çıkmış oluyordu. Bu garip belgede, devletin kusurundan bahsedilmemekte, Sovyetlerin böyle bir meselesi yokmuş gibi
bir üslûp kullanılmaktadır!
1968 Kasımında Sovyet KP Merkez Komitesi Sözcüsü B.P. Lakovlev, kendisine
gelen Türk temsilci heyetine, vatanları
olan Ahıska yöresine dönüşlerine müsaade edileceğini vaad etmiştir. Bu vaade sevinerek Ahıska’ya hareket eden
yüzlerce Türk ailesi, mahallî yöneticilerin
engellemeleriyle karşılaşmışlardır. Çalışma belgeleri verilmemiş, askerlik problemi çıkarılmış ve taşınmak için vasıta
verilmemiştir. Azerbaycan’dan gelenler
de Gürcistan hududunda durdurulmuşlardır. Eşyalarını bırakarak girenler
de Gürcü idareciler tarafından sınır dışı
edilmişlerdir.
Bu gelişmeler ışığında Ahıska Türkleri vatana dönüş hareketinin lideri
Enver Odabaşev (Odabaşı), arkadaşları Muhlis Niyazov, İslâm Kerimov, T.
İlyasov’la birlikte Türkiye’nin Moskova
Büyükelçiliği’ne müracat ettiler.
2 Mayıs 1970’te “Biz Türküz!” diye başlayan bir beyannamede şu görüşlere yer
veriliyordu: SSCB yetkili adli makamları
ve Bakanlar Kurulu bir tahkikat yapmalı ve biz Türkleri sürgüne gönderenleri cazalandırılmalıdır. Yüksek Sovyet
Prezidyomu, Türklerin kendi yurtlarına
iskân ve milletlerin mevcut determinant
haklarını vererek, başkenti Ahıska olmak
üzere bir Türk Muhtar Cumhuriyeti veya
Özerk Vilâyeti kurulmasını kabul etmelidir. Sürgünden dolayı uğranılan zarar ziyan tazmin edilmelidir. Eğer bu talepler
yerine getirilmeyecekse Türkiye’ye göç
etmemize müsaade edilmelidir.
Ahıska Türklerinin
sürgünü yıllarca
gizli tutulmuştur.
Batılı gözlemciler,
ilk bilgi kaynağı
Binbaşı Burlizky
olduğunu; onun
Balkarlar hariç
bütün sürgünlerde
aktif görev aldığını
yazmaktadır.
Bu tebliğin yayınlanması çok önemlidir.
Zira o güne kadar Batı âlemine ulaşan
en aydınlatıcı belge budur. Ayrıca millî
kimliklerini en açık şekilde dile getirmeleri de mühimdir. Şu var ki, Sovyet makamları bu tebliğe cevap vermemiştir.
Yine 1970 yılı içinde vatana dönme teşebbüsleri, Gürcistan yetkililerince şiddetle engellenmiştir. O zamanın İçişleri
Bakanı olan Eduard Şevardnadze yönetimi, Ahıska’ya dönmek üzere Tiflis’e
gelen binlerce Ahıska Türkü’nü cop, basınçlı su vs. ile geri çevirmiştir.
1972 yılında hareketin yeni önderi Reşit
Seyfatov, Sovyet KP Sekreteri Brejnev,
BM Genel Sekreteri Waldheim ve Türkiye
Başkanı Ferit Melen’e müracat etmiştir.
Bu müracaatlardan da sonuç alınamamıştır.
31
İMZA VE
KİŞİLİK
Öğrenci işlerinde çalışmam nedeniyle; öğrencilerin ve velilerin çeşitli belgelere attığı imzalar,
imzaların insanların kişiliğini yansıtması, karakteristik bir özelliğinin olması nedeniyle hep dikkatimi
çekmiştir. Çeşitli kaynaklardan yapmış olduğum
araştırmalar sonucu aslında bir çok kişinin doğru imzanın nasıl olması gerektiğini, imza atarken
Nilgün YILMAZ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
gördüm.
Doğru imzanın nasıl atılması gerektiği hakkında size
biraz bilgi vermeden önce imza atmanın neden bu
kadar önemli olduğunu ve Grafoloji bilimini açıklamak istiyorum.
kullanır, keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli,
Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika’da sıklıkla
başvurulan bir bilim dalı. İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini
daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter
tahlili yapmaya sıkça başvuruyor. Türkiye’de çok
fazla uygulama alanı bulunmayan bu dal, Adli Tıp
Kurumu’nda genellikle sahtecilik olaylarını çözümlemede kullanılıyor.
geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir gibi
Pozitif bir bilim dalı olarak kabul edilen grafoloji
(yazı bilim) sayesinde eldeki veriler değerlendirilerek karakter analizi yapılabiliyor. El yazısı veya imzaya bakarak kişinin ruh halini ve karakteristik özelliklerini tespit edebilmek bile mümkün. İnsan, hem
ruh hem beden durumunu ister istemez yazısına
veya imzasına yansıtıyor. İmzasını gördüğünüz bir
insanın karakterini ve olaylara bakışını ve gelecekte
yapacağı hamleleri, düzgün ya da karmaşık karaktere sahip olup olmadıkları anlaşılabiliyor. Örneğin;
İmza uzun olursa kişi sabırlıdır, kısa ise mantığını iyi
32
nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmediklerini
esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve
dilinden çok çekecek bir kişiliğe sahiptir, imzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır, imzada
yorumlar kişinin imzası veya yazısı incelenerek çıkarılabiliyor.
Peki doğru imza nasıl atılmalı? Her şeyden önce bir
kaç çizgi çizip karalama yaparak imza atmak yerine
isim, soyisimden oluşan, ismin baş harfi soyismin
tamamı veya ismin, soyismin tamamı el yazısı şeklinde atılan imzalar olmalıdır. Bu tür imzalar hem
kime ait olduğu anlaşılabilen hem de taklit edilmesi
daha zor imzalardır. Ayrıca imzaya karar verilmeden
önce oturup düşünülmeli ve nihayi karar verilmelidir. Çünkü imzanın her zaman aynı biçimde atılması
ve belgeden belgeye, zamandan zamana değişmemesi gerekmektedir.
Unutmayın ki; bugünün gençleri fakat yarının iş
adamları, sanatçıları, bürokratları, akademisyenleri
vb. olacağız. İmzamız karakterimizi yansıtır ve bizi
biz yapan bizimle özdeşleşmiş her şeydir.
Prof. Dr. Nurettin BILICI
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tunus seyehatimiz 6-9 Şubat 2008 tarihleri arasında gerçekleşti. İntermed Seyehat Acentesinin
Galatasaray Lisesi kökenli Cem ve Hülya isimli görevlileri bize rehberlik yaptılar.
Tunus’a Tunus Air haftada 5 kez THY ise 3 kez uçuyor. 2,5 saatlik bir yolculuk. Tunus Sicilya’ya,
Malta’ya çok yakın. Avrupa’ya (İtalyan Çizmesi’nin tabanına) uzaklığı sadece 140 km. Arada
Sicilya Boğazı var. Başkent Tunus’un hemen yanındaki Kartaca Havaalanı’na indik. Kartaca deniz
kıyısında, başkent Tunus ise 15-20 km içerde kalıyor. Arada denizle bağlantılı büyükçe bir göl var.
Verimli topraklar Kuzeyde. Özellikle Bon Burnu (Cap Bon) bölgesinde. Buralar aynı zamanda
turizmden para kazanılan bölgeler. Ülkenin ortasından güneye doğru çöl başlıyor. Turistler bu
taraflara da çöl turları için gidiyorlar.
Tunus doğuda Libya, Batıda Cezayir arasına sıkışmış bir ülkesi. Magreb Mısır’ın batısı anlamına geliyor.
Resmi daireler Cuma, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günleri tatil.
Tarih
Fenikeliler bu topraklarda ticaret kolonileri kurmuşlar (MÖ IX yy). Buralar tahıl, zeytinyağı, şarap
ambarı durumuna dönüşmüş.
Kartaca zamanında denizci ve zengin bir tüccar
site konumunda idi. Akdeniz havzasındaki diğer kültürlere açıktılar. Önce güçlü Yunan sitelerinin ilgisini
çekmiş, arkasından Romalıların. Kartaca’lı general
ve devlet adamı Annibal (MÖ 247-183) Romalılarla
mücadele etmiş. Yeminli Roma düşmanı olarak yetiştirilmiş. Çünkü Romalılar babasına ve ailesine çok
çektirmiş. Barcelona’ya gitmiş, eğitim görmüş. Batıyı
örgütleyip oradan topladığı ordu ve fillerle Pireneleri ve Alpleri aşıp karadan Roma’ya saldırı planlamış. Bir gözünü kaybetmiş. Suriye kralını Romaya
saldırmak için örgütlemiş. Sonunda bizim topraklarımızda, Gebze’de ölmüş, mezarı da orada. Roma
emperyalizmine karşı inatla mücadele eden askeri
bir deha. Atatürk de bu dehayı anlamak için epey
inceleme yapmış.
Romalılar defalarca kuşatmanın ardından sonunda
burayı düşürmüşler (MÖ 146).
33
imrenilecek bir şey olmadığını
görüyorum ve yadırgıyorum.
Şehrin tamamını yakmışlar. Topraklarına tuz ekmişler. Ürün, bereket olmasın diye.
Roma Dönemi Kartaca’sında şehir
yeniden inşa edilir. Afrika’nın Hristiyanlaştırması da buradan başlatılır.
Sonra Bizans Dönemi (533-698).
Bu dönemde yerli halk (Berberiler) ülkelerini işgal edenlere
karşı sürekli güneyden saldırmış.
Arkasından VII. yüzyılda İslam
hakimiyeti gelir. Şam’daki Emevi, Bağdat’taki Abbasi egemenliği
buralara yayılır. Barbaros Hayrettin Paşa 1534’de başkent Tunus’u
fethederek Osmanlı dönemini
başlatır. Ülke 1881’de Fransızların işgaline kadar Osmanlı Beyleri
tarafından yönetilir. Fransız hakimiyeti 1956’da sonlanır.
Mevcut Tunus
Mevcut Tunus’un nüfusu 8,5
milyon civarında. Ay yıldızlı bayrakları adeta bizim bayrağımızın
bir kopyası gibi.
Dili Arapça ancak Fransızca da
resmi dil gibi. Herkes Fransızcayı da konuşuyor. Sokak, cadde
isimleri, ticaret yerlerinin isimleri
Arapçaya ilave olarak Fransızca
da gösterilmiş. Belçika’ya doktora yapmaya gittiğimde Tunus’tan
gelen öğrencilerin Fransızca
problemi olmadığını görünce imrenmiştim. Şimdi ise bu durumun
Fransızlardan özgürlüklerine kavuştuktan sonra Habib Burgiba
Cumhurbaşkanı olmuş. Habib
Burgiba’nın Atatürk’ün reformlarından etkilendiğini biliyoruz. Burgiba için doğduğu şehir olan, şimdi şirin bir tatil beldesi, Monastır’da
bir mozole yapılmış.
1983 yılında çok partili düzene
geçmişler. Burgiba hasta yatağında iken Zeynelabidin Bin Ali 7
Kasım 1987’de onu devirip cumhurbaşkanlığını kendi üstüne almış. Devam ediyor. Şimdi yaşlı ve
kanser hastası. Şeriatçı akımlara
karşı mücadele vermiş. Ülkenin her
yanında asılı, eli göğsünün üzerinde, gençlik fotoğraflarını gördük1.
Başkent Tunus’ta Osmanlı’dan
kalan camileri..., El Zeytune
Camisi’ni (Büyük Cami) gördük.
Bu camilere açılan daracık sokaklarda küçük ölçekli satıcılar turist
bekliyorlar. Eski şehrin bulunduğu bölge medina diye isimlendiriliyor. Dar sokaklar. Hacı kokusu
diye bildiğimiz türden parfüm
kokuları… bazen bu hacı kokularına satıcıların pişirdiği baharatlı
yemek kokuları karışıyor. Dar sokaklardan Burgiba Caddesi, Paris
Caddesi gibi geniş caddelerin bulunduğu modern kesime çıkılıyor.
Sidi Bu Said, Başkent Tunus’un
birkaç km uzağında zenginlerin
sayfiye kenti. Cumhurbaşkanı Bin
Ali’nin rezidansı da burada.
Portakal, badem arazileri ile çevrili, çiçek bahçeleri, zeytinlikler içindeki Hammamet sanki cennetten
bir köşe. Buradaki büyük oteller İspanyol, İngiliz, Fransız, İtalyan sermayesinin eline geçmiş. Cennetin
en güzel beldelerinde, koylarında
bu ülkelerin insanları tatil yapıyor,
eğleniyor, tadını çıkarıyorlar. Fakir
Tunuslu da onlara üç beş kuruşluk bir şeyler satabilmek için sokaklarda peşlerinde koşturuyor!
Sahiller uluslararası sermaye tarafından parsellenmiş. Yabancıların
parsellerini koruma görevini de
Tunuslu korumalar üstlenmiş.
Ekonomi
Para birimi: Dinar. Aşağı yukarı
1 Dinar 1 YTL’ye eşit. 1 avro 1.76
dinar yapıyor2. GSMH büyüklüğü
20 milyar avro. Turizmden 3 milyar avro kazanıyorlar. Avrupa’da
yaşayan göçmenlerin gönderdiği
dövizler var.
Rehberimiz, Dubaili … Grubu’nun,
başkent Tunus yakınındaki göl kıyısına 10 milyar dolar civarında
turizm yatırımı yapma kararı aldığını söylüyor.
Diğer yandan AB ile ticaret anlaşması çerçevesinde gümrükleri
sıfırlayacaklarını, bunun Türkiye’yi
de kapsayacağını, Fransızların ABAkdeniz ortaklığı projesinden çok
şey beklediğini ifade ediyor.
Tunus’tan dönerken Magon marka şarap, Zanette marka hurma
alıyorum dostlarıma ikram etmek
üzere.
Tunus’a yaptığımız seyahatten bu yana 5 yılı aşkın süre geçti. Tunus’ta halkın 2011 yılında başlattığı pahalılık isyanı ile 23 yıldır görev yapan
Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali devrildi. Arap dünyasında “Arap Baharı” diye isimlendirilen ayaklanmaların ilk durağı Tunus’tu. Ülkede herşey
Muhammed Buazizi isimli bir vatandaşın başkentte kendini yakması ile başladı. Devlet Başkanı Bin Ali devrildi, yerine yeni bir yönetim geldi. Ancak
Tunus’taki huzursuzluk bitmedi, hala devam ediyor.
2
Şimdi 1 TL 0,82 Tunus dinarı yapıyor. Yani bizim paramız dinar karşısında %20 civarında değerlenmiş veya Tunus dinarı o oranda değer kaybetmiş.
Şimdi 1 avro 2,20 Tunus dinarı yapıyor. Yani dinar avro karşısında da %25 civarında değer kaybetmiş.
1
34
RÖPORTAJ
BAŞARININ TEK ANAHTARI VAR; ÇALIŞMAK
Eren TOKLU
Ü
niversitemiz 2009 İktisat Bölümü mezunu ve EKS Mutfak Akademisi, Assistant Pastry Instructor Chef Sayın Eren
Toklu ile, Üniversitemiz ve iş hayatı hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.
Eren, bize biraz işinden bahseder misin?
Tabii, EKS Mutfak Akademisinde Profesyonel Pastacılık bölümünde Assistant Pastry Instructor Chef
olarak çalışıyorum. Yani Pastane Eğitmen Şef Asistanıyım. Akademide dörder aylık periyotlarda öğrencilere, temel pastacılıkla ilgili teorik ve pratik eğitimler
veriyoruz. Yani öğrencileri, kurabiye ve kek yapımından tutun da pasta sıvamaya, macaronlar yapmaya
ve mutfakta uyulması gereken her türlü kurala kadar bir çok aşamadan geçiriyoruz. Bu kurstan sonra insanlar ya bir meslek edinmiş oluyorlar ya da iş
kurmak için yeterli alt yapıya sahip oluyorlar. Ben
ise hem öğreniyorum, hem de öğretiyorum. Meslekte çok yeniyim ama oldukça hızlı yol kattetiğimi
düşünüyorum. Artık bende derslerde birkaç reçete anlatabiliyorum. Örneğin bir gün akademimize
gelirseniz Çankayalılara Tiramisu anlatmaktan zevk
duyarım. Bu arada ben Pastanede olduğum için bu
kısmını anlattım tabi ama akademimizde Profesyonel Aşçılık eğitimi de deneyimli şeflerimiz tarafından
verilmekte.
Benim gibi sıfırdan başlayan bir eleman mutfakta her
işi yapar. Bulaşık yıkarsın, temizliğini yaparsın, düzenini sen sağlarsın. Sonra da o düzeni bozandan hesap sorarsın. Evimin mutfağından çok akademideki
pastaneyi sahiplendim desem yanlış bir şey söylemiş olmam heralde. Pastanenin deposunu düzeltirim, depo sayımını yaparım, eksik listesini çıkarırım.
Eğer o listede bir yanlışlık olursa ustam bana hesap
sorar çünkü ona da hesap soranlar vardır. Mutfakta
maliyet hesabı çok önemlidir. Diğer yandan ustana
çıraklık edersin tabi ki, getir götür olur, yapılacak
ürünün malzemelerini önüne gramajlarıyla hazırlarsın. Tüm bunları düşünmek ve koordine etmek benim gibi bir hevesliyi Executive Chef olmak yolunda
ilerletebilir.
Gıda sektöründe çalışmanın keyifli ve zor
yanları nelerdir?
Gıda sektörü fazlasıyla aktif ve ağır çalışma şartlarına sahip, uzun süre ayakta kalabiliyoruz. Fiziksel efor
gerektiren bir meslek olması işin zor kısmı açıkçası.
35
Hele de benim gibi masa başı
bir işten sonra çalışmaya başlayan biri için. Diğer yandan da
fazlasıyla rekabete açık bir meslek. Ustalar arasında gözlemlediğim tek şey tatlı bir rekabet
olduğu. Herkesin reçetesi farklı
farklı, çünkü küçük farklılıklar da
olsa ortaya çok değişik sonuçlar çıkıyor. Bazen ikilemde kalabiliyorum. Kulaklarımda acaba
hangi reçete güvenilir sorusu
çınlıyor. Ben de her reçeteyi deneyip bana yakın olanını yapmaya başladım. Mutfak da aynı
hayat gibi tercihleri beraberinde
getiriyor.
Keyifli kısmı ise kişiye göre değişir. Bu benim senelerdir hayalini
kurduğum bir işti. Okul hayatım
boyunca hep Gastronomiye geçsem mi diye bir ukte vardı içimde.
Mutfakta olmak, bir şeyler üretiyor olmak ve her yaptığını daha
iyi nasıl yaparım, nasıl gelişti
ririm diye düşünmenin hazzı bana
yetiyor. Zamanın nasıl geçtiğini
anlamıyorum bile. Özellikle pastacılık için konuşuyorum, müthiş
sabır isteyen bir meslekmiş. Hele
de dekor ve süsleme kısmı. Resim
yapmaya olan merakımdan ötürü
de sanırım işin en keyif aldığım
yani dekor yapmak. Elimde sıkma
torbasıyla saatlerimi geçirebilirim
ya da şeker hamuruyla saatlerce
figür çalışabilirim.
Her gün şaşkınlıkla izlediğim
işler yapılıyor ve artık bende
insanları şaşırtmaya başladım.
Güzel bir ürün elde ettiğinde
insanların tepkilerini gözlemlemek paha biçilemez. İşin bana
göre güzel yanları bunlar. Ama
benim ustalarıma sorsan onlar
keyifli kısımlarına başka şeyler
de ekleyebilirler.
36
EKS’ye başvururken dedin.
EKS’de çalışmaya nasıl başladın?
Her gün şaşkınlıkla izlediğim
işler yapılıyor ve artık
bende insanları şaşırtmaya
başladım. Güzel bir ürün
elde ettiğinde insanların
tepkilerini gözlemlemek
paha biçilemez.
Kariyerinde keskin bir dönüş
yaptın ve alan değiştirdin.
Peki, gelecekteki kariyer hedeflerin nedir?
Evet, sadece bir yıllık sigortacılık
geçmişimden sonra seveceğim
bir işin cefasını çekmeliyim dedim
ve böyle bir yol seçtim kendime.
EKS’ye başvururken de demiştim,
iyi bir executive chef olmak istiyorum. Baya uzak bir gelecekten
bahsettim belki ama emeklilik
yıllarımı da butik bir pastaneyle
geçirebilirim. Hani yaptığın gün
tüketilen, seri imalattan uzak, katkı maddelerinin olabildiğince kullanılmadığı ve şık ürünler satabileceğim bir pastanem olsun isterim. Kendimi gelecekte bu meslek
dışında bir yerde göremiyorum.
Sigortacıyken bunun hayalini kurardım, şimdi hayalini kurduğum
tek şey bir adım ilerisi.
Önceki işimden nasıl ayrıldığımı
anlatarak başlamalıyım bu soruya.
Bir sigorta acentesinde cari hesap
programı entegrasyonu ve operasyondan sorumlu teknik personel olarak çalışıyordum. Koşullarım
da gayet iyiydi, haftasonu tatil,
günlük yemek param, yol kartım
vardı ve sigorta pirimim düzenli
olarak yatıyordu; ancak belki de
tam da istediğim işin içinde olmadığımı anladığım için ve de ofis
ortamındaki gerginliklerin artmasından ötürü isteksizce çalışmaya
başladım. Bu da hatalar yapmama
sebep oldu. En sonunda ipler koptu ve işten ayrıldım. Bir yıl aradan
sonra yine işsizdim. Zaten son birkaç haftadır yeni iş ilanlarına başvurmaya başlamıştım “bir yandan
da hazır boş vaktim varken şu yemek kurslarına da bir göz atayım”
diye EKS Mutfak Akademisinin
Facebook’taki sayfasını takip ediyordum. Bir ilan gördüm “Pastane
Asistanı Arıyoruz” diyordu sadece.
Başka hiçbir özellik yazmıyordu,
ne deneyim ne okul ne de yaşla
ilgili bir sınırlama yoktu. Ne kaybederim dedim ve oradaki mail adresine başvurumu yazdım. Gayet
profesyonel olmayan bir maildi.
Özetlersem; “özgeçmişimde de
fark edeceğiniz üzere konuyla ilgili
hiçbir deneyimim yok katıldığım
hobi kursları, okuduğum kitaplar
ve izlediğim belgeselleri saymazsak. Eğer bana bir şans verirseniz
sıfırdan başlayıp iyi bir Chef olabileceğime inanıyorum. Umarım
geridönüş alabilirim”, şeklinde bir
mail atmıştım. Ertesi gün bir iş
görüşmesinden çıktığım esneda
telefonum çaldı, karşıdaki ses “EKS
mutfaktan arıyorum. Bugün saat
14.00’te görüşmeye bekliyoruz” diyordu. O esnada bana araba çarpmadıysa iyi şoförlere denk gelmişim, çünkü konuşmanın gazıyla
kendimi yolda akan trafiğin ortasında buldum. Çok şaşırmıştım,
hiç ümitli değildim Hani cennetin kapısı açılmış karşımda benim
girmemi bekliyorlarmış gibi. Saat
14.00’de gittiğimde bir süre bekledim, hatta umutsuzluğa kapıldım.
Beni biriyle karıştırdılar, yanlışlıkla
çağırdılar diye düşünürken karşıdan üzerine un bulanmış şekilde
baklava dersinden çıkıp gelen
Hatice Usta geliyordu. Çok sevecen bu kadın beni zaten işe kabul
ettiğini, mailimi çok samimi bulduğunu söylemişti. O esnada da
diğer Pasta Şefi Sercan Ustayla da
tanıştık. Cheesecake Workshop’una hazırlanıyormuş çalışmasına
girebileceğimi söyledi Hatice Usta.
Yani asistan olarak, o anda işe başladım sandım. Workshopa katıldım
hem ürünleri yaptım, hem de bir
yandan mutfağı tanıyıp ustaya
elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Ders arasında Cengiz Ustayla görüştürdüler beni, o
da bir kaç ahret sorusundan sonra
“ustaların tamam dedikten sonra
tamamdır” dedi. En son onay tabii ki Eyüp Usta’nındı. O endişeyle
yaklaştı, geçici bir heves olabileceğini, şartların zor olduğunu, alışkın
değilsem dayanamayacağımı ve
en önemlisi de işi burada öğrenip
6 ay sonra çıkıp gidebileceğimi
söyledi. Bende endişelerinde haklı
olduğunu, bunun her iş için geçerli olduğunu ama karşılıklı olarak iyi
anlaşırsak ayrılmam için bir sebep
olmadığını söyledim. Hiç deneyimim olmamasından yakındı haklı
olarak. Ama Hatice Ustayla görüşüp bana dönüş yapacaklarını söyledi. Benim tüm hevesim sönmüş,
umutlarım yok olmuş gitmişti. Bir
günümü okulda geçirdim, hatta
geçirdiğim en tuhaf ve en güzel
iş görüşmesiydi. Ama sanki kaybolan oyuncağımı bir an için bulmuş sonra tekrar kaybetmiş gibi
hissediyordum. Ertesi gün işe kabul edildiğim için arandığımda ise
ben çoktan vazgeçmiştim, Eyüp
Usta’nın dedikleri bende kötü etkiler yaratmıştı sanırım. Ama Hatice Usta beni müthiş bir şekilde
motive etti. İşe kabul edildiğim
için aradığım günün ertesi günü
evraklarımı hazırladım. Ertesi gün
de işe başladım. İlk aylar stajer gibi
çalıştım, işi öğrendim. Şimdi de
öğrenmeye devam ediyorum ama
üretmeye de başladım yavaş yavaş. Bana bu şansı veren tüm EKS
ekibine minnet borcumu asla ödeyemem. Okuyan olur mu aralarında bilmem ama ben teşekkürlerimi tekrar tekrar iletmek istiyorum.
İş hayatında Çankaya Üniversitesi mezunu olmanızın ne gibi
katkıları oldu?
Çankaya Üniversitesi’nde aldığım
İngilizce İktisat eğitimi bana bir
hayat görüşü, bir duruş kattığı
gibi teknik anlamda da akranlarımdan bir adım önde yola başlamama sebep oldu. Üniversite
diploması zaten birçok kapı açtığı
gibi, Çankayalı olmak da farklılık
kattı. Örneğin, Yrd. Doç. Dr. Sayın
Osman Aray’ın derslerine girebildiğim için çok şanslıyım. İleride
çocuklarıma övünerek anlatacağım Geçiş Ekonomisi ve İktisat Tarihi derslerinden anektotlarım var.
Öğrencilik dönemine bir göz
atacak olursak, nasıl bir öğrenciydin?
Çalışkan, sorumluluk sahibi ama
biraz pasiftim. Bazı şeyi çalışır
çalışır da yapamazdım. Kopya
çekmeyi de beceremezdim. Eli-
me yüzüme bulaştırmışlığım da
vardır. Üstün Hocayı sevgiyle anıyorum. Onun sayesinde böyle bir
şeye kalkıştım onda da tek ders
sınavına kalmıştım ama becerikliydim yani ödevleri eksiksiz yapardım mesela. Arkadaşlarımdan
notlarımı da esirgemezdim, fotokopi önündeki muhabbetler de
en tatlı muhabbetlerdi zaten. En
sevdiğim şey de vitray atölyesine
gitmekti. Hocalarla da aram iyiydi,
severlerdi beni. Okulu asmışlığım
da azdır, ineklikten değil ama bizim ekip iyiydi hep beraber okulda, derste de eğlenirdik. Kantinde
geyik de çevirirdik. Öğrenciyken
keşke şunu da yapsaydım dediğim hiçbir şey kalmadı açıkçası
içimde, hala özlemle anıyorum o
günleri.
Şu andaki işin aynı zamanda
bu sektör için eğitimdir diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Zaten aşçılık
mesleği okulda öğretildiği gibi
usta çırak ilişkisiyle de yürüyebilen bir iş. Koca Usta denen ustalar var mesela, onlar çocukken
komilikten başlayıp işi her yönüyle öğrenip, sektörde kendilerine
sağlam yerler edinen alaylı ustalar
ama hepimizin onlardan öğreneceği çok şey var. Belki ilerde bende koca usta olurum. Aslında her
iş için de söylenebilir bu. Her gün
yeni bir şey öğrenmiyor muyuz?
Bizim işte çok faal olarak öğreniyoruz, ama her iş işte öğreniliyor
açıkçası, okuldaki teorinin esamesi okunmuyor. Yani ben keşke
Turizm Otelcilik okusaydım diyorum, bir diğeri okuduğu işi yapmıyor o da benim mezun olduğum
okul ve bölüme gıptayla bakıyor.
Sonuçta istediğin işi yapman için
onun içine girip öğreniyorsun.
37
Peki, pastacılık konusunda çalışmak ya da sadece hobi olarak
öğrenmek isteyen biri hangi
adımları atmalıdır?
Hobi için açılan bütün kurslara,
etkinliklere katılabilir. Eğer param yok katılamam diyorsa açar
internetten videoları, cupcake mi
yapmak istiyor mesela bulur ve
yapar. Öğrenmek isteyen insan
nasıl yapacağını bilir ama tavsiye
edebileceğim bağlantılar olabilir.
Mesela, CafeFernondo’yu takip
etsinler, çok güzel bloglardan
sadece biri. Ron-Ben Israel, Cake
Boss ve Türklerden Zeynep Ada’yı
takip edebilirler.
Bu konuda gerçek anlamda çalışmak, pastacılığı meslek olarak
yapmak isteyen olursa eğer EKS
Mutfak Akademisi gibi bir okulun
bünyesinde profesyonel derslere
katılıp, staj yaparlarsa zaten mesleğe ilk adımı atmış olurlar. Benim
gibi geç kalanlar olursa da şanslarını denemeliler. Her şeyi bırakıp, sanki 18 yaşında hayata yeni
atılan bir çocuk gibi öğrenmeye
başlayabilirler.
Her ne kadar dışardan çok
keyifli görünse de işini stresli
bir iş olarak görüyor musun?
Eğer öyleyse bu stresi nasıl
kontrol ediyorsun?
Diğer işlere kıyasla mutfakta çalışmanın stresi çok baskın değil.
En azından bir satış performansı
değerlendirmesi türü şeylere tabi
tutulmuyoruz. Bizdeki en büyük
stres bir reçeteyi denerken tutup
tutmayacağı ile ilgili olabilir. Ve
diğer şeflerle olan rekabet ortamının yarattığı gerilim strese yol
açıyor olabilir. En fazla stres ise bir
otel ya da restorant muftağında
çalışıyorsan servis saatinde yetiştirmen gereken onlarca siparişi38
nin olması. Ama mutfak işi planlı
yapıldığında bu sipariş stresinin
önüne geçebilirsiniz.
İş yerinde başarı ve motivasyonu nasıl sağlarsın?
Daha çok çalışarak. Kendimi geliştirmeye çalışıp, bol bol soru
sorarak,deneyerek ve tabi ki ustalarımdan onayı alarak motive olabilirim. Başarının tek anahtarı var;
çalışmak.
Bize kendini biraz anlatır mısın?
Görüp görebileceğin en sakin ve
en sabırlı kişilerden biriyim. Yani
göbek adım Sabır. Hatta “Sabır
benim işim” bile diyebilirim. Kendimi de nasıl anlatayım. Esprili
olduğum söylenir. İnsanları severim, fazlasıyla iyi niyetli ve saf
olduğum bile söylenir. Elimden
gelse tüm dünyaya hediyeler
dağıtır, herkesi sevindirmek isterim. 3 günlük dünyada kavga
etmeye değmez diyenlerdenim.
Çok az kişi girer hayatıma ama
çok azı da çıkarlar. Asosyal diyemem kendime ama acayip de
sosyal biri değilim. Sakinliği ve
huzuru severim, ışıklı ve kulak
kulağı duymayan ortamlardan
pek hazetmem. İçim geçmiş bu
konuda, yaşım genç olsa da kafamın kaldırmadığı ortamlar var.
Evi severim, arkadaşlarım gelsin
yiyelim içelim, film seyredelim
türü aktiviteler favorimdir. İnsanlar bu yüzden belki de yanımda
çok rahat ederler.
Hobilerin nedir?
Hobilerim, İşim diyebilirim artık!
Diğer yandan resim yaparım, artık azaldı gerçi ama karakalem bir
şeyler çiziyorum arada. Tiyatroya
gitmek, yemek yemek. (yemek
kültürüm iyidir yani nerede ne yenir bana sorabilirsin) Tarihle ilgile-
nirim. Hatta yeni hobim, yemeklerin tarihçelerini araştırmak oldu.
Yeni eğitim öğretim yılında
üniversitemize başlayan öğrencilerimize tavsiyelerin var
mıdır?
Eksik oldukları konuları hemen
saptayıp, telafi etmeye çalışsınlar.
“İlk seneler çok kolaymış, hepsinden AA alırmışım” demesinler
son senelere geçince. Ben dedim,
oradan biliyorum. Okuyacakları
bölümle ilgili sağlam bir araştırma yapsınlar, ne okuyacaklarını
bilsinler ki adaptasyon sürecini
yumuşatsınlar. İlk senelerinden
Erasmus’u soruşturmaya başlasınlar ve bir yurt dışı deneyimi yaşasınlar. Çeşitli etkinliklere, topluluklara girip aktif görevler alsınlar.
Kantine gitsinler, arkadaşlarıyla
muhabbet etsinler, tost yesinler.
Çay içsinler.
Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek
istediklerin nelerdir?
Tüm mezunlara benden selam olsun. Mezun olacak öğrencilere ise
şimdi çok öğüt verir gibi olacak
ama bence boş durmasınlar bir
yandan küçük işlerde çalışsınlar,
ajanslara girsinler mesela. Sektörleri görerek tanısınlar, hem para
kazanmanın inanılmaz tadını alsınlar hem de mezun olduklarında iş ararken bir sürü deneyimleri
olmuş olsun. Kendilerine ücretsiz
staj ayarlamaya çalışsınlar, şimdiden kariyer sayfalarında CV oluştursunlar, ufak tefek iş görüşmelerini denesinler. Gerçekten bunları
hiç yapmayınca sudan çıkmış balığa dönmesinler. Ben döndüm,
oradan biliyorum.
Röportaj: Gözde KUŞAK
MARMARAY
GEZİSİ
Çankaya Üniversitesi bünyesinde kurulan Çankaya İnşaat Topluluğu (ÇİT) olarak, dünyanın sayılı projeleri arasında bulunan ‘Marmaray Projesi’ne gezi düzenledik. 12.04.2013 günü yapılan gezimizi bölüm başkanımız Prof. Dr. Polat Gülkan ile birlikte Arş. Gör. Arda Öcal ve Uzman Halil İbrahim Andiç hocalarımız nezaretinde gerçekleştirdik. Geziye gidilmeden önce 9 Nisan tarihinde Gama Holding’den
Mehmet İpek ve Onuralp Mursal’ın verdikleri ‘Marmaray Projesi ve Detayları’ konulu seminerimizde;
Proje Tasarımı, Sözleşme, Yapısal Beton, Laboratuvarlar, TBM Tünelleri, NATM Tünelleri, Batırma Tüp,
İstasyonlar, Arkeoloji başlıkları anlatıldı.
Yapılan bu seminer, araziye çıkmadan önce bu yüzyıl projesı ile ilgili ön fikir edinmemizin yanı sıra
meslektaş ağabeylerimizden inşaat sektörü hakkındaki deneyimlerini ve iş bulma imkanları hakkında
bilgi sahibi olmamıza yardımcı oldu.
Mimarlık Fakültesinden de 5 arkadaşımızın bulunduğu gezimize toplam 28 öğrenci arkadaşımız katıldı. Marmaray Projesi şantiyesine gittiğimizde bizlere projenin detaylarını yerinde gösteren Jeoteknik
Mühendisi ağabeyimiz Selami IŞIK Bey, geziye başlamadan önce Haydarpaşa İstasyonunda proje ile
ilgili yaklaşık 1 saat süren seminerden sonra yeryüzünden 60 metre derinlikte bulunan Tunnel Boring Machine(TBM) makinası ile açılan tüneli bizlere yerinde gösterdi. Çalışması devam eden tünelin
2013 Ekim ayında açılacağı bilgisini de bizlerle paylaştı. Gezimizden sonra şantiyede menemen yapıp
yumurta kırmayı planlarken Yüksel Projenin bizleri yemeğe götürmesi büyük bir jest oldu açıkcası.
Rahat bir yolculuk ve mesleğimize attığımız ilk adımımızı dünyanın sayılı projelerinden birisi sayılan Marmaray Projesine atmanın verdiği mutluluk ve mesleğimizle ilgili daha çok bilgi edinmenin
hevesiyle okulumuza döndük. Yapıların yerinde görülmesinin daha kalıcı olduğunu fark edince geç
kalmadan diğer büyük gezilerimiz için kolları sıvadık.
39
1
290/1874 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yahya Galip Bey, Ayvan Saray Rüştiyesini tamamladıktan sonra Divan-ı Muhasebat Evrak Odasında Kâtip olarak göreve başlar. Osmanlı Devleti’nin
çeşitli Sancak ve Vilayetlerin de Muhasebecilik ve Defterdarlık yapmıştır. Ankara’da Defterdarlık
görevini yaparken Milli Mücadeleyi katılmış ve hizmetlerde bulunmuştur.
Ankara’da gönüllü birliklerin kurulmasına destek olmuş, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucu
Aza’sı görevini üstlenmiş ve faaliyetlerin de yer almış, Mustafa Kemal Paşa’nın Türk milletinin
takdirini kazanmıştır.
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın uygulamalarına karşı
çıkarak onun tutuklanmasında rol almıştır. Ankara’da Milli birliğin sağlanması için gayretli çalışmalar yapmıştır.
Yahya Galip Bey Ankara Defterdarı ve Vali Vekili iken Sivas Kongresiyle irtibat kurduğu gibi,
alınan kararları da Ankara’da uygulamıştır. İstanbul Hükümeti’yle irtibatı kesmiş, Ankara’da yönetimi Sivas’taki Heyet-i Temsiliyye’ye bağlamıştır.
Heyet-i Temsilliye ve Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişinde vali namına karşılama yapmış
Vali Vekili olarak maddi ve manevi her türlü imkânları hizmetlerini sunmuştur.
Yahya Galip Bey Ankara’da Vali Vekilliği görevini yürütürken Meclisin açılma hazırlıklarına destek
olmuş ve Meclis açılıp ilk icra vekillerin bir nolu kararıyla Valiliğe asaleten atanarak, yeni kurulan
Türk devleti’nin ilk Valisi Unvanı’nı almıştır.
İlk Meclis açılmasıyla dış ve iç düşmanların işbirliğiyle iç isyanlar çıkmış, Ankara çevresinde ayaklanmalar başlamıştır. Bu dönem Vali olan Yahya Galip Bey Yozgat isyanında Çerkez Ethem baskısıyla görevden azlettirildi. Mustafa Kemal Paşa tarafından Kırşehir Mebus adayı gösterilerek seçilir
ve ilk Meclis’te yerini alır. Yeni kurulan Türk Devleti’nin Maliye işlerinde çok büyük hizmetler yapar.
I., II. ve III. Dönem Kırşehir, IV., V. Ve VI. Dönem Ankara mebusluğu yaparak, TBMM. Bütçe, Mali
Kanunlar, Şer’iye Evkâf, İrşat Komisyonlarında görev alarak Vatan ve Türk milletine hizmetlerine
devam eder. Altıncı dönem Ankara Mebusluğu yaparken hastalanır ve 1942’de hakkın rahmetine kavuşur.
40
İZ BIRAKAN FİLMLER
Özden ÖZDİNÇ I Hazırlık Sınıfı
Yapmaktan en çok keyif aldığım şeydir film izlemek.
Çünkü film izlemek , beni alıp başka diyarlara başka
insanların dünyalarına götürür. Gerçek dünyadan
çok uzakta artık bir başka yerdesinizdir, farklı bilmediğiniz insanlar ve olaylar içerisinde bulursunuz kendinizi. Bundan dolayı haz alıyorum film izlemekten..
Bu nedenle beğenerek izlediğim ve etkisi altında
uzun süre kaldığım bi kaç film paylaşacağım.
CHOCOLAT
Aslında bu filmi rastgele açmıştım ama sahneler
ilerledikçe hiç de öyle olmadığını anladım. Tuhaf bir
biçimde sardı beni.. Çok farklı bi tadı vardı bu filmin.
Artık adından mıdır bilemiyorum ama etkisi bende
büyük oldu..
Joanne Harris’in aynı isimli romanından sinemaya
uyarlanan 2000 İngiliz/Amerikan ortak yapımı roamantik bir film. Boşrollerini Johnny Depp ile Juliette
Binoche nin üstlendiği bu film, bir anneyle kızın kırsal ve tutucu bir kasabaya gelip orda çikolata dükkanı açmasıyla başlar. Aslında bu çikolata dükkanı
kasaba halkı ve başkanının pek hoşuna gitmesede
ilerde herkesin hayatını değiştirecek olan bu dükkanı ve bu çikolataları yapan kişiyi merek eden biri
vardır; bir çingene (Johnny Depp).. Hem romantik
hem de bize insani duygularımızı tekrar hatırlatan
izlenmesi gereken bir film..
FORREST GUMP
İkinci olarak önereceğim film ‘ FORREST GUMP’..
1994 ABD yapımı epik romantik komedi-dram filmidir. Winston Groom tarafından yazılmış aynı adı taşıyan 1986 romanından sinemaya uyarlanmıştır. Robert Zemeckis’in yönettiği filmde Tom Hanks, Robin
Wright, Gary Sinise ve Sally Field rol almıştır.
En iyi film dahil olmak üzere 6 dalda Oscar ödülü almıştır. Forrest Gump zeka seviyesi 75 olan bir
adamın hayattaki başarılarını kısacası hayata tutunuşunu anlatıyor.Forrest Gump her ne kadar zeka
seviyesi düşük bir adam olsa da fiziksel özellikleri
bakımından gayet iyi biri. Zaten elde ettiği başarıları da bu yönden oluyor. Aslında bu film bize o kadar çok şey anlatıyor ki.. Hayata dair ders çıkarılması
gereken bir film. Eksik yönlerimizi değil de yapabildiğimiz, becerebildiğimiz şeyleri öne çıkarmamız
gerektiğini,kendimizi eksik taraflarımızı küçümsemektense yapabildiğimiz şeyleri göstermemizi anlatan hem çok anlamlı, bi o kadar da komik bir film..
İzlemenizi tavsiye ederim.Şimdiden iyi seyirler..
ESARETIN BEDELI
Frank Darabont’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın
yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir. Stephen King’in Rita Hayworth ve Shawshank’in Kefareti
adlı romanından uyarlanan film, karısını öldürmekle suçlanan aynı zamanda bir bankacı olan Andy
Dufresne’ın trajik bir şekilde Shawsahank hapishanesine getirilmesiyle başlar.Aslında masumdur fakat
masumiyetini ispatlayamamış ve ömür boyu hapse
mahkum edilmiştir. İşte bir adamın herkesi hayran
bırakan hayata olan bağlılığını, orda edindiği sağlam arkadaşlıklarını ve o yerden kurtulma serüvenini anlatan bir film. İşte azmin ,dostluğun öyküsü.
İzlenmeye değer...
41
ALTINI ÇİZDİKLERİM
Deniz ÇIKIŞ I Hazırlık Sınıfı
SALÇALI EKMEK
Kırklareli’nde doğmuş bir çocuk… Küçücük mahallesindeki bütün olaylara şahit olan bir beden… 80’li yıllarda
yaşayan bir avuç insanın hikayesi… Yazarın da dediği gibi
bazı şeyler acı, çok acı…
Yazarımız Serkan Koktay anılarını yazdığı bu ilk kitabında
okurlarını ilginç ve bir o kadar da zevkli bir yolculuğa sürüklüyor. Öncelikle kitabın adının epey çekici olduğunu
düşünüyorum. Sıcak bir ismi var kitabımızın. Masum bir çocuğun sıcaklığı belki de bu, bilinmez…
Bir mahalle. Bir avuç insan. Bir sürü anı. Bir yığın acı.
Herkes kendi hayatını yaşıyormuş gibi görünse de
aslında hepsi iç içe. Bakkal Ahmet Amca, Remziye
Abla, Fatma Abla, Mehmet Ağabey, Neşe Abla, Fikriye,
Kadri Dede, Necati Bey, Kadir ve Kemal, Melek Hanım
Teyze, Şükran, Naciye Hanım, Gündüz, pembe elbiseli sarışın kadın, bana göre kitabın kahramanı olan
babaanne,çocuklar,torunlar ve niceleri… Hepsi bir
parçası bu mahallenin. Hepsi özel insanlar aslında.
Hepsinin acısı kendine gibi görünse de acılar da paylaşılıyor aslında bu mahallede. Senin acın herkesin acısı
burada…
Okurken kendime dair çok şey bulduğum ve herkesin
de kendinden bir şeyler bulabileceğine inandığım bir
eser. Bizden bir eser adeta. Uzun lafın kısası okuyun bu
kitabı. Çünkü bu kitap sana,seni hatırlatacak. Çünkü
bu kitap böyle bir kitap.
ALTINI ÇİZDİKLERİM
“Elimizde anılardan başka ne kalıyor? Neyi saklayabiliyoruz bir köşede? Sevdiğimizin ayakkabılarını, giysilerini göçtüğü gün veriyoruz başkalarına. Sadece bir süre sonra sararacak fotoğraflara sıkıştırıyoruz her
şeylerini. Acı, çok acı…”
“Hissetmek. En kötüsü hissedilenin ne olduğunu bilememek. Yüzleşeceğin gerçek karşısında çaresizce beklemek. Çıkış yolu bulamamak. Kaçmanın en iyi çözüm olduğunu zannetmek. Bilmeden, kaçtıklarını peşinde
götürmek. Acı… Hissedilen sadece ACI…”
42
kültür hizmetleri müdürlüğü
Çankaya Üniversitesi Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü, Üniversitemiz öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışmasını sağlamak, öğrenci topluluklarının işleyişini
kurumsallaştırmak, topluluk yönetimlerine yol göstermek ve öğrencilerimizin
düzenlediği bilimsel, kültürel, sosyal,
sanatsal ve sportif etkinlikleri desteklemek için kurulmuştur.
kadar çevresel ilişkilerinde de başarılı,
girişimci ve üretken gençler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur.
Müdürlüğümüz, Öğrenci Topluluklarının düzenlemek istediği seminer, konferans, panel, yarışma vb. etkinliklerde
öğrencilerimize en iyi imkânları sunarak, öğrencilerimizin düzenlediği etkinlikleri bir üst düzeye çıkarmalarında yardımcı olmak, yapılan sosyal sorumluluk
projeleri ve yardım kampanyaları ile öğrencilerimizin sosyal konulara eğilimini
güçlendirmek, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olarak
topluluklar vasıtasıyla çalışmalarını daha
ciddiye almalarını ve kendilerine uygun
olan toplulukta yer alarak takım çalışmasına katılmalarını sağlamak amacı ile
çalışmaktadır.
Öğrencilerimizin sosyal yaşama aktif bir
şekilde katılmalarını sağlayarak kaliteli
bir üniversite yaşam sürmelerinde onlara destek olmak için kurulan öğrenci
topluluklarımız şunlardır:
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü olarak
öğrencilerimizin toplumsal sorunlara
duyarlı, hoşgörülü, iş hayatında olduğu
9. Çankaya Bilinçli Gençler Topluluğu
Tüm öğrencilerimizi başarıyı paylaşmak, birlik, beraberlik içinde güzel şeyler üretebilmek ve ileride iş yaşamlarına
atılırken özgeçmişlerine artılar kazandırmak için topluluklara üye olmaya davet
ediyoruz.
1. Amatör Doğa Sporları Topluluğu
2. Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu
3. ATAK (Atatürk İlkeleri, Tarih, Araştırma
ve Kültür Topluluğu)
4. Atatürkçü Düşünce Topluluğu
5. Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu
6. Bilişim Teknolojileri Topluluğu
7. Capoeira Topluluğu
8. Çankaya Aktif Yaşam Topluluğu
10. Çankaya Çeviri Çevresi Topluluğu
11. Çankaya Elektronik Tasarım Topluluğu
43
12. Çankaya Genç Tema Topluluğu
13. Çankayalı Aslanlar Topluluğu
14. Çankayalı Fenerbahçeliler Topluluğu
15. Çankayalı Kartallar Topluluğu
16. Dans Topluluğu
17. Dil ve Edebiyat Topluluğu
18. Endüstri Mühendisliği Topluluğu
19. Engelsiz Yarınlar Topluluğu
20. Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu
21. Fikir Atölyesi Topluluğu
22. Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu
23. Halk Bilimi Topluluğu
24. Halk Dansları Topluluğu
25. Havacılık Topluluğu
26. Hukuk ve İletişim Topluluğu
27. IEEE Topluluğu (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
28. İnşaat Topluluğu
29. İşletme ve Ekonomi Topluluğu
30. Kişisel Gelişim ve Kariyer Topluluğu
31. Makine Topluluğu
32. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu
33. Medya Akademisi Topluluğu
34. Mekatronik Topluluğu
35. Mimarlık Topluluğu
36. Motorsporları Topluluğu
37. Mühendislik ve İnovasyon Topluluğu
38. Münazara Topluluğu
39. Müzik Topluluğu
40. Psikoloji Topluluğu
41. Radyo Kontrollü Modelcilik ve Model Uçak Topluluğu
42. Siyaset ve Diplomasi Topluluğu
43. Sualtı Topluluğu
44. Temiz Enerji ve Mühendislik Bilimi Topluluğu
45. Tiyatro Topluluğu
46. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu
47. Toplumsal Dayanışma Topluluğu
48. Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu
49. Türk Japon Topluluğu
50. Türk Müziği Topluluğu
51. Türk Tarih Platformu Topluluğu
52. Uluslararası İlişkiler ve Gençlik Değişim Topluluğu
44
53. Uluslararası Stajyer Öğrenci Değişim Topluluğu
54. Uluslararası Ticaret Topluluğu
55. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu
56. Yapay Zeka ve Robotik Topluluğu
*Çankaya Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu
Öğrenci Topluluklarımız Çankaya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne göre yönetim yapısını
oluşturmaktadır. Üniversitemizdeki Öğrenci Topluluklarımızdan bir ya da birkaçına katılabilir, aktif bir
şekilde topluluk faaliyetlerinde yer alabilir, yeni bir faaliyet organize edebilir, hobilerinizi sürdürebilir hatta
bir topluluk da siz kurabilirsiniz. Bu bağlamda üyesi
olduğunuz toplulukta tecrübe kazanarak yönetim
kurulunda görev alabilir, yöneticilik, ekip çalışması
gibi özelliklerinizi geliştirebilirsiniz. İleride iş yaşamına adım atarken özgeçmişinize topluluk kurucusu,
yöneticisi, üyesi olarak çalıştığınızı belirtmek sizlere
kariyeriniz açısından da önemli artılar sağlayacaktır.
Birimimizin yıl boyunca düzenlediği etkinlikler hakkında bilgi almak ve topluluklarımızın faaliyetlerinde
aktif bir şekilde yer almak için bizi takip edebileceğiniz duyuru kanalları mevcuttur. Bunun için;
• Birim panomuzu takip edebilir,
• kultur.cankaya.edu.tr adresini inceleyebilir,
• Üniversitemiz ana sayfasında bulunan etkinlik ajandasını takip edebilir,
• Birimimizi ziyaret edebilir,
• Açılan topluluk standlarından bilgi alabilir,
• Birimimizi facebook ve twitter gibi sosyal medya
kanallarından takip edebilirsiniz.
Web: www.kultur.cankaya.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Facebook: twitter.com/CankayaKultur
Twitter: facebook.com/Cankayakultur
Telefon: (312) 233 12 88-89-90
Salon rezervasyonları için telefon: (312) 233 14 59
Tüm öğrencilerimize üniversite yaşamlarında başarılar diliyoruz.
ÜNİVERSİTEMİZE HOŞGELDİNİZ
BASINDA
Hürriyet Ankara - 17.06.13
Kırmızı Beyaz - 17.06.13
Milliyet Ankara - 17.06.13
Barış - 17.06.13
45
BASINDA
Barış - 17.06.13
Asomedya - 17.06.13
Başkent Gazetesi - 17.06.13
Dünya - 19.06.13
46
Hürriyet Ankara - 17.06.13
BASINDA
Haber Vaktim - 20.06.13
24 Saat - 20.06.13
Olay - 20.06.13
Haber Vaktim - 20.06.13
Başkent Gazetesi - 20.06.13
47
BASINDA
Posta Ankara - 29.06.13
Başkent Gazetesi - 29.06.13
Zaman Ankara Baskısı - 02.07.13
Anayurt - 29.06.13
Posta Ankara - 29.06.13
Habertürk Ankara - 02.07.13
Haber Vaktim - 04.07.13
48
BASINDA
İlke - 02.07.13
Olay - 04.07.13
Hürses - 04.07.13
Adıyaman Güne Bakış - 05.07.13
49
BASINDA
Dünya Ek - 05.07.13
Dünya Ek - 05.07.13
Yarın - 05.07.13
Habertürk Ankara - 09.07.13
Satış Noktası - 08.07.13
Kurtuluş - 08.07.13
50
BASINDA
Dünya - 11.07.13
Posta - 11.07.13
Sabah Ankara - 15.07.13
Zaman Ankara Baskısı - 15.07.13
Sözcü Ek - 11.07.13
İl Gazetesi Ankara - 15.07.13
Sabah Ankara - 15.07.13
51
BASINDA
Posta Ankara - 15.07.13
Retail Türkiye - 16.07.13
Habertürk - 18.07.13
Günboyu - 18.07.13
Habertürk - 18.07.13
52
Yeni Akit - 16.07.13
BASINDA
Kariyer Gündemi - 18.07.13
İlke - 22.07.13
Türkiye - 22.07.13
Milliyet Ankara - 22.07.13
53
BASINDA
Barış - 22.07.13
Olay - 22.07.13
Başkent Gazetesi - 22.07.13
İl Gazetesi Ankara - 22.07.13
54
Milliyet - 22.07.13
Endüstri ve Otomasyon - 22.08.13
BASINDA
Gıda Yaşam - 22.08.13
Sabah Ankara - 27.08.13
Dünya - 31.08.13
Ayrıntılı Haber - 27.08.13
Başkent Gazetesi - 31.08.13
Yeni Şafak - 16.09.10
Milliyet Ankara - 09.09.13
55
BASINDA
Habertürk Ankara - 30.09.13
Türkiye Ankara Baskısı - 30.09.13
Yeni Kuşak - 02.10.13
56
Sabah Ankara - 02.10.13
Mersin İmece - 16.09.10
BASINDA
Platin - 02.10.13
Muskara - 02.10.13
Erzurum Gazetesi - 02.10.13
Yurt Haber - 02.10.13
57
BASINDA
Akşam - 07.10.13
Anayurt - 07.10.13
Bursa Kent - 07.10.13
Bursa Kent - 07.10.13
Dünya Ostim - 07.10.13
58
İlke - 07.10.13
BASINDA
Yeni Kuşak - 07.10.13
Eskişehir Anadolu - 07.10.13
Kent Haber - 07.10.13
Yeni Kuşak - 07.10.13
Hürriyet Ankara - 07.10.13
59
BASINDA
Yeni Asır - 07.10.13
Olay - 07.10.13
Zaman Ankara Baskısı - 07.10.13
İstanbul - 07.10.13
60
BASINDA
Bursa Haber - 08.10.13
Bursa Haber - 08.10.13
Bursa Hayat - 08.10.13
Bursa Hayat - 08.10.13
61
BASINDA
A Gazete - 11.10.13
Bursa Hakimiyet - 11.10.13
Bursa Kent - 11.10.13
Bursa Hayat - 11.10.13
62
BASINDA
Hürriyet Bursa - 21.10.13
Ticari Hayat - 21.10.13
Habertürk Ankara - 21.10.13
Milliyet Ankara - 21.10.13
63
BASINDA
Star Ankara - 21.10.13
Posta Ankara - 21.10.13
64
Belde - 09.10.13
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr
PROGRAMLAR SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR
www.cankaya.edu.tr
Sayı: 50 Ekim 2013 ISSN 1304-9836
22 EKİM - 12 ARALIK 2013
PROFESYONEL PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Pazarlamanın Konusu - Kapsamı
ve Gelişimi, Pazarlama Çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazar
Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması ve Ürün Politikaları,
22 EKİM - 26 ARALIK 2013
Marka ve Marka Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Politikaları, Fiyatlandırma
Politikaları, Tutundurma Politikaları, Dağıtım Politikaları, Pazarlama
Araştırması, Satış Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama İletişimi.
Programın Süresi 48 Saat (Haftada 6 Saat)
MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi. Dönem Başı Açılış Kaydının Yapılması,
Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Dönem İçi İşlemler, Dönem Sonu İşlemler, Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Yansıtma
kanunu, KDV Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun). ve Kapanış Kayıtlarının Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Temel Mali Tabloların
Düzenlenmesi, “Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Bilançonun Düzenlenmesi”).
Genel Muhasebe (Muhasebenin Genel İlkeleri, Temel Muhasebe Kavramları, Hesap
Kavramı, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Borç - Alacak Kavramı, Aktif - Pasif Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi).
Sermaye Piyasası (SPK, IMKB, Vadeli İşlemler, Finansal Kiralama).
Kavramı Temel Muhasebe Belge ve Raporları).
Genel Muhasebe Uygulamaları (Ücret Bordrolarının Düzenlenmesi, Asgari Geçim İndirimi Para Piyasaları (Piyasa Kavramı, Para Piyasası Araçları, Para Piyasalarında İşlem Yapanlar).
ve Muhasebeleştirilmesi, Gelir Tahakkukları Açıklamaları ve Muhasebeleştirilmesi, Gider Programın Süresi 60 Saat (Haftada 6 Saat)
22 EKİM - 14 KASIM 2013
FARKINDALIK VE TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ
KONUŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Konuşmak, Sorun Çözme Yöntemi/Stresle Başa çıkma, Konuşma/Dinleme Testlerinin,
Cesaretin Artırılması, Jestle Konuşmak, Dinleyenleri İkna Etmek/Heyecanla Video Kayıtları Üzerinden Katılımcılarla Birlikte Değerlendirilmesi.
Konuşma, Konuşma Formülünün Kullanılması, Bir Konuşmayı Dinlerken Nelere Programın Süresi 24 Saat (Haftada 6 Saat)
Dikkat Edilmeli, İletişim Becerilerinin Hayatımızdaki Uygulamaları, Doğaçtan
22 EKİM 2013 - 16 OCAK 2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
İşletme Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Önemi, İşletmede Oryantasyon Eğitim ve Geliştirme, İş Analizi - İş Tasarımı, İnsan Gücü Planlaması ve Norm Kadro,
Başvuru Formu ve Özgeçmiş Düzenleme, Personel Seçme Sistemi ve Mülakat Teknikleri,
Performans Değerlendirme, Motivasyon, Kariyer Planlaması, İş Değerleme ve Ücret
22 EKİM 2013 - 21 OCAK 2014
Yönetimi, İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışanlarda Takım Ruhu Yaratma ve
Geliştirme, İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Stres
Yönetimi, Liderlik, Etkili İletişim, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları
Yönetiminde İşyeri Uygulaması.
Programın Süresi 75 Saat (Haftada 6 Saat)
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Konuları
Türkiye’nin Sektörler İtibariyle Dış Ticaret Analizi, Uluslararası Pazarlama (Girişimcilik),
Satış Sözleşmeleri, Dış Ticari İlişkilerde Rizikolar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,
Satış Sözleşmelerinde Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms – 2000 Kurallarının Kullanımı,
Dış Ticaret Mevzuatı (İhracat, İthalat), Ödeme Yöntemleri (Karşılıklı Ticaret ve Serbest
Dövizle Ticaret, Akreditifli Ödemeler), Ulusal Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Finansman
minik arılarımız,
sıcacık yeni yuvalarında
keşfederek öğreniyorlar...
Şehrin merkezindeki Arı eğitim kampüsü içerisinde yer alan Arı Önokul’da öğrenciler, güvenli ve rahat eğitim ortamlarına sahiptirler.
Bahçeye açılan derslikler, teknoloji donanımlı sınıflar, çeşitli spor dallarına yönelik alet ve malzemelerin bulunduğu spor salonu, oyun ve doğaçlama çalışmaları için drama salonu, fendoğa odası, öykü odası, oyun odası gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenciler ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme ayrıcalığını elde ederler. Zenginleştirilmiş
eğitim öğretim programları ile öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecini sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan etkin bir biçimde tamamlamaları sağlanır.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan İngilizce dil öğretim programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile uyumludur. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler eşliğinde
kelime ve kalıpların daha kolay içselleştirilmesine yardımcı olan hikaye anlatımı, öğrencilerin hayal güçlerini canlandıran ve ifade güçlerini geliştiren drama çalışmaları, görsel
ve işitsel yolla bilginin güncel kalmasını sağlayan akıllı tahta etkinlikleri ve dile karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olan şarkılar ve oyunlar ile öğrenciler uluslararası
standartlarda yabancı dil eğitimi alırlar.
Teknikleri, Kur Riskleri ve Korunma Yolları, Standardizasyon, Gümrük Mevzuatı (Genel
Hükümler, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Özel Nitelikli İhracat ve İthalat İşlemleri),
Yatırım Teşvik Mevzuatı, Belgeler (Ticari ve Resmi Belgeler, Taşıma ve Sigorta Belgeleri),
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesinde Usul ve Esaslar, Uygulamalı Grup Çalışması,
Genel Değerlendirme.
Programın Süresi 78 Saat (Haftada 6 Saat)
Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 Fax: (312) 285 18 49
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr
http://sedam.cankaya.edu.tr
www.ariokullari.k12.tr

Benzer belgeler

AHISKA BÖLGESİ ve AHISKA TÜRKLERİ

AHISKA BÖLGESİ ve AHISKA TÜRKLERİ Şen, Faruk, Meshet Türkleri, Milliyet, 23.11.1992.

Detaylı