BacHmesa RmoaBeTa Oe^oposHa — Ktmımnar 4

Transkript

BacHmesa RmoaBeTa Oe^oposHa — Ktmımnar 4
BacH m esa RmoaBeTa O e^oposH a — Ktmımnar 4>HJi0Ji0nMecKHX HayK,
aou,eHT Ka4>eflpH HyBauıcKoro H3HKa MysanıcKoro rocyaapcTBeHHoro ne#aronraecKoro yHHBepcHrera hm. H.M.MKOBJieBa. Abtop CBHine 15 k h h t h yneGhmx n o co 6 m l, 6ojıee 100 u a y m n a cıaT eö n o cospeMennoMy HysamcKöMy
H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conocTüBsrrejBbHOH rpaM M am K e tk>pkckhx s 3h k o b .
e> i 9 i
61 4 H S I
« p ın
BACH JIbEBA E .® .
C A M O Y H H T E J Ib
T Y P E IÎK O rO
H3M KA
TYPKKÂ
XapnSp xâii
m îpcnv.t;;ı;iH k£ hckc
Tü r k ç e ö ğ r e n iy o r u m
MeCuKCîjpM
Baauibcıja E.<l>. CaMO^HTCJih lypenK oıo «3WKa. yu eön oe nocoöne. —
HcöoKcapu: xIyBamrocnevHHHCTKryrr hm. M.>IJlKoıyıeüa, 2001. — 1.76 c.
ne^arae ıcH no pemenrao y^enoro couera 4yBamcK.oro rocynape'ineHiıoiü
ne/ıaroranscKoro yuHBepcKrera hm. M-Ü JlKomıesa
B yncöııOM ııocoöun 0CBemaK>TCH ociiobhmc uonpocu (jMiıeıUKiı, ;ıeKCMKOJîoınn, Mopcpojioi'mh, cHirniKcııca •lynauıcıcoro h rypeuscoro hsukob ii cpaiiHirrejiLtıoft ujiockocui.
n p e j ı i a ı ı ı a u e n a jotsa c ıy a e ırro B I I 1- V ıcypcoB $aıcy.ıi6T eıa HynamcKoîi $ ı u ı o j ı o n u ı, Hsy<u u o u u ıx cojıoeTaKJHicjftuyK) rpaM M anucy tk > p k c k h x jo h k o b .
H ayran e pejıaKropH:
A.F.lflaHxyjioB, Kaımajıar <J)H.’iojıonır'iecKHX nayK, jıonenT;
A.E.ropuiKOH, KaHjf.Hjar (t)M.aoJioraHecKnx nayK, iioneırr
Peupraeırrbi:
A.C.Kaın0 K0 Ba, Kaımmıar 4)HHOTOrH4ecKHX nayK,
A.A.CocaeBa, cxapıım ft sıa y ^ ib u ı corpyHHHK H n İ T H ;
B-H-HruaTbCBa, KaH/iH/öT ııe.naroi’HHecıaK ııayK, 33B. Ka<l>eApoH lıyuameKoro
M:iKi<a MyiiauıcKoro rocyaapcTBeHHoro neııaroraHecKoro yromepc HTera hm.
MJUİKOBJieBa
618451
İW<U
İÇİNDEKİ
Çuvaş Alfabesi
Türk Alfabesi
Kim o?
Bu hayvanın adı nedir?
Bu bitkinin adı nedir?
Bu eşyan m adı nedir?
Zaman
Kaç?
Kaçar?
Kaçıncı?
Kim?
Kim? Kimin? Kime?...
Bu kim?
Kimler? Kimlerin? Kimlere?...
İnsan
insan vücudu
İnsanın iç organları
insan yüzü
Aile. Akraba
değil
O insandır
Balık -»balıkçı
-ÇI, --Çİ, -ÇU, -çü, -c ı, -ci, -c u , -cü
Ben öğretmenim.
Ben Türk' üm
-mı? -mi? -mu? -mü?
0 sanatçı mı?
0 avcıdı
-dı, -di, du, dü, -ti, -ti, -tu, -tü
0 avcı mı idi?
-mı, -mi, -mu, -mü
0 avcı değildi
Sen avcı değil mi i-di-n?
Ben, benim, bana...
Ben evdeyim
Ne? Neyin? Neyş?,....; ..
£*' •;
Neler? Nelerin? Nelere?...
Bu kitaptır
ft —t
TYHMAIİJIM
lIaBam amfraBHne
TypKKü ajKİJaf»w£
Kil M liâjl?
Ky Hep qynâıt an e mchjic ?
Ky yceH-rapaııâıı m e Meıuıe?
Ky anajiaıı sne Meıuıe?
Bâxax
Mtjçe?
Mtıçemep?
Xâme? MHçeMem?
KaM?
KaM? Ka.vtân? KaMa?...
Ky KaM?
KflMceM? KaMcen? KaMceue?...
Ç mh
ÇbumâH yr-rıy naiicccM
Çun-nıâH ıııamH opraııeceM
(ııaüeceM.)
ÇMHHaı-ı ımr-Kyce
ÇeMbe. TâKiHceM
Map
BM ç h h
Elyjıâ -> rıyjıâça
-çâ, -çe
3 n e BepeHTCKeıı
3 ne TypKKü
-H?
Barı apiHCT-H?
BâJi cynapçâ'iue
-HH.e, -ne, -eeM+HHe
BâJi cyHapçâ-HHe-H?
-HHe-H? ne-H?
Büüı çy n a p ç â Mapune
3ce cynapçâ Map-Hne-H?
3n£, M an ân, Mana...
3 n e lourre
MeH? M£hğh? Mfee?...
MenceM? MenceH? Meııceııe?...
Ky KcncKG
3
1I
8
9
10
11
1.2
13
14
15
16
17
19
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
42
42
Kitap -> kitaplar
-1ar, -1er
Masa -> masacık
-çık, -çik, -çuk, çük, -cık, cik,
cıık, ciik
Kimin?
Neyin?
Benim, senin, onun
Benim
Onun
Dostum, dostumun, dostuma...
Dostlarım, dostların, dostlan...
Evim, evimin, evime...
ç ~> c
k ->ğ
t -> d
p -> b
Ne? -» Nasıl?
iyi h»- koıu
Nasılım?
Ben akıllı mıyım?
-Ur, -tir, -tur, -tür, -dır, -dir, -dur,
-dür
zengin -> zengindir
-iı, -li, -lu, lü
-SK, -siz, -suz, süz
Akü, daha akıl, en akıl
daha
En
İnce -» irince
Açmak -> açılmak
Evlenmek -> evlendirmek
Şimdi ne yapı yorum?
-yor
Billiyor musunuz?
Şimdi ne yap mıyorum?
-mı, -mi, -mu, mü
Bilmiyor musunuz?
Kenetçe — KeııeKeceM
-ceM
CeTe.'i — nencK ceıe.a
îleııeK
44
45
46
47
Ki\Maiî?
Mchch?
Manan, canan, yu ân
Manân
Yh&h
TycâM, TycâMâH, TycâMa...
TycaMceM, iyeâMccu, ryaİMCcuc...
ÇypxâM, çypıâMâH, çypTâMa...
48
48
49
50
52
54
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Men? -» Meıuıe?
y -» âB
y —>en
JIaflâx -» Knâx
3rre Memıe?
9:ne âcjıâ-M?
Ily«H
-juıâ, -Jiâ, -jüiğ, -n&
-câp,-cep
Âcjıâ, âcjıapax, xm âcjıâ
...-pax, ...-pex, ...-xapax, ...-ıepex
Çmıçe -> çwı-çwüçe
yç -> yçâjı
Aııaaıı —>aaııamap
Xajıe mch liumaıı?
-ax, -CT, -T
nSjıerrĞp-H?
Xajıe Men îyMacıfm?
-Mac, -Mec, -Meç, -Maç
IIcjiMecrep-H?
4
66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8Ü
Edebiliyorum?
Edemiyorum?
Ne yapan m?
-ar, -et, -ir, -ir, -ur, -ür
|fe .y a p n a iî# £ ::;VV;\
-m e, -m ez, -ma, -maz
Edebilirim
Edemem
N e yaptım?
-di, -di, -du, -dü, -ü , -ti, -tu, -tii
N e yapmadım?
-m a, -m e
Edebildim
Edemedim
N e yapmış?
-m ış, -miş, -muş, miiş
Ne yapmamış?
-ma, -m e
Ne yapacağını?
-acak, -ecek,’-yacak, -yecek
N e yapmayacağım?
-m a, -m e
Edebileceğim
Edemiyeceğim
lstiyoısununz
İstiyor musunuz?
Lstmiyorsunuz
Istmiyor musunuz?
Ne yapmalıyım?
N e yapmamalıyım?
Yap! Yapın! Yapınız!
Yapma! Yapmayın! Yapmayınız!
Edeyim
Etmeyeyim
Versem
Vermesem,.
Yapmak -» yapan
Ben yapayım
Bolmak -» bolup -» bolmadan
Xarıe râiîaHiân
Xajıe laBaHMacıâıı
JL'iaıı m£h râiîaTâu?
- a ı , -6T, -T
5Sjiatî wen TyMacran?
-Mac, -Mec, -Maç, -Meç
İhtan râuam’an
Mjıaırraıaf&ıacrâıı
Men ıypaM?
-P, -T, -H
MeınyMapâM?
-Ma, - we
TaKifıpâM
TaBiiihtapaM
M8h ’iyııâ?
-nâ, -ne
Men ıyMaıı?
-Ma, -Me
Men. ranan?
Men ıyMaıı?
-M..
laııanan
TâBaılvıaıı
Tâuaccâp KHJier
Tâuaccâp khükt- h ?
Tâııaccap FouiMecT
TâBaccâp khjimcct- h?
Manân Men ryMa;uıa?
Manân Men ry\tajı:ra Map?
Ty! TâBâp!
Ah ry! A h râiiâp!
laıarıâM
TyMâiTdM
3 ııe napcaıı
9n e naMacan
Ty -»TâııaKaH
' -üH,-eH,-aKaıı,-eKeH,-Kuı, - ksh
9 n e TâiüîM
Tyn
ıynea -> rynMacâp
5
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
no
111
112
113
114
115
116
117
118
119
i 20
122
O kini? Kim için?
\e \le .’ Kimi.'? NVicık-'1
■<i::ıiv:'lc?
...etmek
... olmak
Deyimler
Egzersizler
Selâmlama. Vedalama
Benim ailem
Dostlun
Kura şi' ri. iki kuyu
Kaç?
Güneş
Günler
Parmaklar
Atalar sözü
Bilmeceler
Kapşılıklar
Sual cümlcsilcr kurunuz
Metni Türkçeden Çuvaşça tercüme
ediniz
Suallara cevap veriniz
Bfi.ı KaM? KaMiiifiM?
MC'iuil-: K avni:!.’ .VU ii^ l' \ ü !'.i .>
K-'bu.vNıi ıe?
-T y
... ıtyjı
OpaıeojıorH'iMceM
XaııâxıapyeeM:
C am oaın y. Yiıpâjıy
Manân çeMbeM
TycaM
Diana câBBH. H kS çajı
Mnçe?
XeBejı
KyuceM
flypııeccM
lîaiTHceH eâMaxece.vı
TyiKVKUüiHceM
Typ KM/ryceM
hlinyjuıâ npc^ıo^enHceM râBap
TeKcra aypKKânurapaıı lıânaıiDia
Kyçapâp
blitıycene xypaiüiâp
6
Çuvaş Alfabesi
Çuvaşça
Hadler
Aa
Ââ
E6
BB
Tr
JU
E er
Ec
Ee
5K x
33
MH
MM
KK
JI'A;•
Mm
HH
Oo
n n
pP
Cc
TT
yy
Yy
0(1)
Xx
Un
ll 'i
m m
ILI m
İ3 ı>
Yazışlar
Ââ
E6
B e
rz
Md
Ee
Ee
Ee
K ok
33
Hu
Mü
Kıc
II ji
Mm
HH
. Oo
II n
Pp
Cc
Çç
Tm
yy
0(1)
Xx
H h
xI h
III uı
Mm
h a
bl u
Bb
bl u
b b
33
10 io
}J a
3 3
10 w
Sin
Türkçe
•Okunuşlar
a
aı
b
v
0
t?
Örnek
Kelimeleri
am
caca
öatiK
saK
raa
d
;ı;)Ka3
ye
ea
yo
e/iKa
ö
ene
»aııp
j
san
z
1
Hp
ÎİOJİ
y
k
KaM
ı
jıyıpa
w ra
m
n
IKÜÎU
0
oKeaîi
muexc
P
paK
r
s
caüpa
ÇblH
ŞI
laca
t
11
ypaiî
yıiKe
ü
f
h
xanxa
UiıpK
ts
'ieTieK
Ç
mana
ş
mcrıca
şs
sertleştirme
işareti
1
npau
inceltme
işareti
e
srreM
yu
ıona
ya
tuıan
?
Okunuşlar
Türkçesi
aş
sazaı
bank
vak
gaz
caz
yen
yolka
öne
janr
zal
ir
yod
kam
lutra
maçça
ııayan
okean
padej
rak
sayra
şnn
ta/a
uray
üpke
film
haplıa
tsirk
çecek
şaba
şçyotka
et
ses
banka
ulak
gaz.
caz
yan
yılbaşı ağacı
inek
janr
stilon
sabah
iyod
kim
basık
tavan
tembel
okyanus
hal
yengeç
seyrek
insan
temiz
döşeme
akciğer
İllim
kapı
sirk
çiçek
kurbağa
fiıça
ıran
yarın
edem
yuha
yalav
adam
direk
bayrak
TypıtKİ ajg^KuuraS
TypKKa cac ÇljipiîH
u;unMi'iecc,vf
Aa
Bb
a
Ç«
D d
ü e
Ff
G g
ö ğ
H h
I i
I i
Jj
K k
L 1
Mm
N
0
Ö
P
R
n
o
ö
p
r
Ss
Şş
T t
Uu
Üü
Vv
Yy
Z z
Aa
Bb
Cc
Çç
Dd
Ee
Ff
Gg
Ğğ
11 h
/ 1
I i
Jj
Kk
L I
Mm
Nn
0 o
Öö
Pp
Rr
Ss
Şş
Tt
Uu
Üü
Vv
Yy
Zz
ByjıaHM
TypKKa
câMaxeceM
Mâmıına
Byjcmif
Kyçapy
a
6
ad
baba
can
çam
damar
el
fil
gece
m
OT
6a6a
;jwcau
MaM
iCLvjap
aıı
t|nn
arrc
”yu
xwp
IMMap
fuıa
İTHjI, CJİOH
['CİI’JKC
K aç
halk
ılık
iyi
jile
kaıa
lâpa
makas
ne
ocak
öküz
para
renk
saç
şans
laban
uzun
ümit
vakit
yaka
zincir
xariK
hUIMK
HMH
XiîJİÜX
m
tj
R
3
*î>
r
cacacâp
X
H
H
)K
K
Jl
M
H
O
fi
II
p
c
m
T
y
y
B
.
H
■3
29 cac ııaıuiH.
cIâBam aJi(t)aBHrreHMe 37 cac rıaıuiH.
TypKKâceu jiarraı cac ııaim M eceM .
Hâna incen KHpmfinuıa.
TypKKa xara Mânam ncjDcnceM çuBâx.
Ky ue:ıxcceıırıc nep i[emcxceM mire
IiyMiiH.
JKMJie
Kapa
jıamıa
ama
MİM.
jtouıer
xypa
ııirıa
\ îi.iK.KilC
xaııa
ne
OJPKaK
eKKy:j
napa
PCHK
m £i i
aw
mafîc
Taftan
yayn
yMHT
B3KKMT
İmKK.1
3HTOPKHP
Bys:ax
HaKap
yıcça
rec
çyç
TCJiefi
lynan
ıapaM
eMĞr
BaxâT
çyxa
caii'iap
Türk Alfabeside 29 Harflerdir.
Çuvaş Alfabeside 37 Harflerdir.
Türklerin Lâtin Harfleri.
Çuvaşların Kiril Alfabesi.
Türk ve Çuvaş dilleri yakın.
Bu dillerde aynılıklar pek çok.
TypKKü a.Kİ>aiiMTeıiMC
8
Yazışlar
Okunuşlar
Çupırn
am
aca
upa'i
vraç
cajrraK
saldak
direktör
anne
atte
appa
ıvaıl
hör
arşun
horaraım
puiaışıaı
vörendegen
vörenegen
saıvaışıaı
yuraışıaı
sekrelar*
student
şoför
nıaşinisî
pahçasıaı
ködüşıö
traktorisl
vöşıevsıö
sporlsmen
suhaşıaı
çölheşıö
filolaıg
Lstorik
matematik
fizik
himik
jıımaUst
injener
çocuk
doktor
asker
müdür
anne
baba
abla
oğul
kız
erkek
kadın
balıkçı
öğrentmen
öğrenci
şair
şarkıcı
sekreter
talebe
şoför
/[HpeKTop
1UÎIİC
arre
amıa
Hsajı
xep
apçMîi
xepapâM
iiyjîâçâ
BepeirıCKeıı
BepeııeKen
arıöça
jopâça
ceKpcrapı,
cıy^eiiT
lUCHjjCp
'vramHiiHci'
nax*ıaça
Ke'ryçe
'îpaKropHcr
aeçeBçe
CIIOpiCMCH
cyxaçâ
qSjıxeçĞ
4>H.ao;ıor
MC'fOpHK
NUtTeMÜ'rMK
(f)M'JHK
XHMHK
iKypınumcT
HlCKCHep
* Cükpeıapı, (sekreıar) — tcn k gibi «ı>.
ByjiaıiH
hojpkvk
jlOKTOp
3CK3P
Miozaop
3HH3
6a6a
aö/ra
ooyjı
KW3
3PK3K
K2JIM1I
ÖajMKMU
ep3iriM 3n
epaıypiCH
m anp
LdapKH/DKJjl
C3Kp31'rap
TÎUDÖy
motjjep
m akinist
MaKKHHMCT
bahçıvan
çoban
traktörcü
uçucu
sportmen
çiftçi
dilci
filolog
tarihçi
matematik
fizik
kimyacı
gazeteci
mühendis
6aX.HHlöH
ııo5an
TpaKrepjpKy
y’iy^UKy
CHOpiM'JI!
ımvvKîi
(|)itrM)Jior
Tapumu
MaTOMariHK
ilnrnîK
KHıvmajiîiaji:
m-jsrrjjpKH
Myxx3H;.mc
Ky ıSp v y a â a avS m $ m e ?
Ky v ep «jyH m £b htji&?
y r, n a m a
ene
nyrcK
cypax
Taı<a
Ka'iaKa
xnxa
aM p
Kccpe
ııâpy
ut, laşa
öne
pudck
suraıh
taga
kacaga
liha
Kyaıı, My.uKaH
a ıy a n '.
kösre
paıru
tm a
kuşak
yıdaı
çaıh aı
çöbö
avdan
karrkka
kaıvagal
puJaı
löböş
şam a
üpre
v aıraım duna
p il h u rc ö
uba
kaşkaır
tilö
pakşa
k uyan
apacJKUi
çyjıeBgç
'ra rp
n a n re p a
cH cua
nâıiffl
EÖJBH
XHp CMCHH
araıslan
şıülevös
tigr
pantera
sısna
paışi
parlan
hir sısni
THHâ
KyınaK
HMlâ
Hâxâ
qenS
am an
KâpKKa
KâsaKajı
nyjıâ
jıSn&uı
ııö n a
yrtpe
BapaMiyna
iih j i xyp»ıe
y ııa
KaniKâp
TOJIÖ
n aran a
Bu Hayvanın adı nedir?
at
inek
kuzu
koyun
koç
keçi
tay
aygır
kısrak
buzağı
dana
kedi
köpek
tavuk
piliç
horoz
hindi
ördek
balık
kelebek
sinek
böcek
sivrisinek
arı
ayı
kurt
tilki
sincap
tavşan
aslan
vaşak
kaplan
panter, bebir
domuz
mus
geyik
yaban domuzu
ar
MHeK
KV3y
Kofiyıı
KOH
K'j'l'ffl
Taİİ
aiırup
KMCpaK
6y;îaaH
jMin
K3JIH
KCIİ3K
laByK
rnuuıc
X0p03
xm-uw
ep;j3K
ÖaJIMK
K3İI363K
CMH3K
f>C,HX3K
CHBpHCHl 13K
aptı
a HM
KypT
THJIKKM
cmcpKan
TamımıaH
acjıaıı
BaıuuıaK
Karnem
rıaırnop, 63 öhp
;.îOMy3
Myc
V3MMK
iiaöaH /ıoMysy
Ky yeeH-Tâpan&H »hS niıuıe?
Ky yceH-ı&paH mch jnoıâ?
HMIIÜÇ
yıvaışı
lOMaıı
yum an
xı>ıp, >rx'râ, ııapa'r hır, yahtaı, narat
xypâH
huram
Bepene
vöıene
çîka
şaıga
fiaiMpa
yaıırua
çyçe, xana
şıiişıe
xypa.wa
hıırama
âmc
aıvaıs
mpeıt
tirek
Mapam
caıraış
tıpam
ıraş
lyjıâ
tulaı
cejıe
söiö
rıâpça
paırşia
BHp
vir
pHC
ris
f-oıenep
klevör
KyKypy3
kukuruz
BHKH
vika
moncpna
iutsema
(jjacojıt
fasol*
KypâK
kuraık
yra
udaı
Be:nepeu
völdören
xyırax
hııbafı
xâMâuı
haımaış
cyxan
suhan
haıyar
KMÎliep
kişör
KynâcTa
kubaısta
Hxpa
ıhra
çep yîîMM, ııapaiiKa şörulmi, parangaı
pe/rac
redis
çyM
şaun
çeMepr
şıömört
uıeııiKe
şöşkö
xâflp
cjtoiki
fiuiîaççM
sliva yıvaışıi
* (]mcojh>(fasol) — di] gibi «I».
Bu bitkinin adı nedir?
ağaç
meşe
çam
akağaç
isfendan, akcaağaç
ıhlamur
aksöğüt
söğüt
karaağaç, çeltik
titrek kavak
kavak
akçam, köknar
çavdar
buğday
yulaf
nohut
dan
pirinç, çeltik
yonca
mısır
fig, burçak
kaba yonca
fasulye
ot
kuru ot
leke
dulavratotu
kamış
soğan
hryar
havuç
lâhana
saransak
patates
turp
yabani ot
kuşkirazı
mn
M3IIHU3
‘CİM
aıcaau
Hc4x;ıuıaH,aıat»îiaaH
HX.ia.Myp
aKceeyr
ceeyr
Kîipaaa'î, HejrrraK
THTpOK KilIiaK
KtlBaK
aK'iaM, KeKiıap
Maıyçıp
öyyuaii
Myjm4>
HoxxyT
ft'ipM
ım pm vı, 'icjrri'MK
MOHJJ>Ka
MMCCIjp
<Î>h h , GypH'iaK
Kaöa üoım»sı
c|)accy.Tiiİ3
ar
Kypy
ot
J13KK3
;j,yjıaBpaTiony
KaMHIII
cooaıı
xbriiap
xanyH
;maxaım
capı>iMccaî<
narrıaT3c
rypn
MaöaıiH o t
Kyif.LKHpa3H
fuıdık
erik ağacı
3pnK aaa/UKbi
K y a m jı& a m e m Sb j is ?
K y aııajra m Sh » m S?
çep
.
B u eşyam a attı nedir?
,-i..,...*
KyXHH
şıör
pölöt
hövel
ııyaıh
şıaıldaır
tinös
sılvaış
pürt
alaık
şıa ıra
şıaıraşışü
p u sm a, ç ik n ıe k
pülom
uray
m açça
stena
çürece, k a n d a ık
kovör
södel
pugan
kravat*
viranı
udial
m in te r, ş ııd a r
kulınya
H!Kact>
skaf
Raima
vanna
ıĞKep, Kyç KecKH
lögör, k u şı köski
yer
bulul
güneş
ay
yıldız
deniz
hava
ev
kapı
kilit.
an ah tar
m erdiven
oda
döşem e
tavan
duvar
pencere
h alı
m asa
sandalye
karyola
yatak
battaniye
yaslık
m uüak
dolap
banyo
ayna
cynâfflj
subam **
sabun
ı m r ınâjiJiH
pitşaılli
havlu
caöyiî
xaı«ıy
M ym ana
ujıarbe
rıaJiMO
mımcala
kese
K3CC3
platye
elbise
3JİDHCC3
palto
palto
nariTio
KâpÖK
körök
KypK
lâ n â n
taılaıp
kürk
gocuk
n e /ıe r
xeue;ı
yîiâx
çâjırâp
TMHEC
ciiianâm
ııy p r
anüse
çapa
çapaççH
ırycMa, h h k m c k
nyjıeM
y p an
MaıPia
ercim
nypene
Koısep
cetejı
uyKaiî
KpaiîaTb
ım i'u m
y rm rn
MiiiiTep, ç m a p
* c y n â H t (su b an ) — k ilit d e u iz g ib i «n».
** K paaaıs, (kravat) — k ilit d ib i «T».
12
ÎI3P
6yjıyr
ly ııe ıa
£Iİİ
HMİIUM3
£3 IIH3
xaiîa
KanıtM
KKJIMT
anaxrıap
MCP.İ1HB3H
ofla
JieUU.II3M3
'raiiaıı
/tyjıap
H3HflX3p3
Xa;TM
MaCQl
CaHIÇUIH3
Kapîfojıa
HailTlK
6aTiaıiHH3
HaCTUK
Myrt{)aK
HOJiai!
öaiiiio
aı-nıa
ro;uKyıc
.2a»an
çyü
yîiâx
şnıl
C3H3, İİUJİ
uyaıh
sene, yıl
ay
jpııc
eme
lıafia
Hp
Kyn
ir
KIÇ
kaşı
şıör
sabah
gün
akşanı
gece
saat
dakika
saniye
bugün
yarın
dün
pazartesi
salı
çarşamba
perşembe
cumartesi
cuma
pazar
ocaJk
şubat
mart
nisan
mayıs
naziran
temmuz
ağustos
eylül
ekim
kasım
aralık
bahar, ilkbahar
yaz
güz, sonbahar
kış
bu sene, bu yıl
geçen sene, son sene
gelecek yıl
xa<}/ıa
caöax
ryn
aKIICiM
Çep
cexer
Mmıyr
ceKyıma
ııa>uı
tıpan
enep
TyHTH Kyn
bmıapM Kyn
m ı Kyu
KCÇHCPKH Kyu
juâMar Kyu
"■pnc Kyıı
liKipcapıiM ıcyn
flmıapb, KftpJia1!
(jjeiîpajib, napâc
Miipı , nyıu
arrpeju>, aKa
Man, çy
Hioıib, çepTMe
hiojii>, yrâ
aBrycr, çypıta
CCHTMÖpi), aiiâîi
OK’raopı», roııa
HOHÖpb, ııytt
jtcKa6pı>, pamrac
Çyp, çypKyıuıe
çy, çy;uıa
Kep, Kep KyıiHe
kurı
sehct
minut
sekunî
payan
mm
öner
tundigıın
ıtlarigun
yungun
köşınernigıın
şannatgun
emeğim
vır/a rnigun
yan var", karrlaç
fevrar. naraıs
m art, puş
a p re r , aga
may, sıu
iyunA, şıörtme
iy u r, udaı
avgust, şrurla
senlyabrA, avara
oktyabr", yuba
noyabrA, çük
dckabr", raştav
şrur, şııırgunne
şıu, şrulla
Kâçaıı
kör, körgunne
iıöl, holle
kaışıal
ıı&nep
pöldör
KMitec çyjr
kiles şml
X&I,
afi
caar
flaKKHKKa
CJ1HHİİ3
öyıyır
flapMH
aya
i'EraprraccH
cajiH
Hapımua.w6a
II3piUUDMÖ3
/[»cyMaprrjccM
fl*yMa
nasap
OÎOKaK
ıuyöaT
Mapr
ımccan
MilİİMC
Haanpan
TCMMya
aaycroc
SHJIVJI
3KKHM
KSCCHM
apaJHJK
6axap, HJiKöaxap
iia:î
ry3, con6axap
KMUI
6y esas, 6y hmji
m '13110113,COHC3İİ3
raJ1311.5 0 K İîHJJ
... Mȍ.e?
Kaç?
Hyju>
nulA
sıfır
CH{[)i>ip
nep, nepe, neppe
pör, pöre, pörre
bir
önp
MK, MKe, HKKC
JSHÇ, HHÇC, BHÇÇe
TâuaT, 'raB ara, 'ra B a n a
ÜMjÎCK, 1THJL1CK
yjrr, y ;rıâ, y jrrrâ
ÇHH, ÇHUC, ÇH'I’ie
ik, ikö, ikki
iki
HKKM
VİŞI, VİŞIÖ, VİŞIŞIÖ
üç
taıvat, laıvadaı, taıvatlaı dört
beş
pilök, pillök
ult, uldaı, ulttaı
altı
y*ı
flepT
5enı
im nn
mm
şıiç, şıicö, şıiççö
sagaır, sakkaır
taıhaır, taıhhaır
Tâxâp, raxxap
uyu, Byııa, B y unâ
vun, vunaı, vunnaı
uyu nep
vun pör
BVU MK, Byiî RKC, Byii vunik, vunigö, vunikkö
yedi
sekiz
on bir
OH
OH ÖHp
HKKC
ayıı bmç, uyu ımçe, uya
BHÇÇe
ÇHpĞM
çnpcM nep, ÇHpĞM neppe
on iki
OH HKKM
on üç
yirmi
yirmi bir
yq
İİHp.VM
HHpMH ÖHp
OTiy3
KUpK
3JUM
ivnMbnıı
enm u
CCKCCH
caKap, caKKâp
vunvişışıö
xepex
ajDia
allaı
ymâjı
utmaıl
ÇfflM&I
şıitmöl
caıcap syn, caKap «yınıâ sagauvun, sagaırvunnar
Tâxâp Byii, xâx ap B yuuâ taıhaımm, taıhaırvunnaı
şıör
Çep
hk çep
ikşıör
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan
yiiz
iki yiiz
iki yüz bir
HKçcp nep, HKçep rıeppe ikşıör pör, ikşıör pörre
çep
vişışıör
üç yüz
bhç
IİMH
rraıı Te
pin
çep
bin
MHJÜIHOH
pin de şıör
miliion
çypa
■lepeK
şnıraı
çörök
ııyMafl
numay
çok
caxaıı
lim e uyMaii
saiıal
pidö numay
az
per çok
ıiH're eaxaîi
pidö saiıal
îoiuiT, K aurrax
çH'iüjieıuıc
kaışt, kaıştah
çnp£\ı
CCKKH3
/IOKKV3
vunvişı, vunvizö,
şıiröm
şûröm pör, şıirom pörre
vaıdaır
höröh
Bârâp
dokuz
on
şıiröm
oh
AOKcan
fty3
HKKM Iİy3
HKKH İiy 3 ÖHp
yıt fiy3
6 hh
bin yüz yirmi ÖHH H>3 HHpMH
milyon
yaran
çeyrek
MHJIHOH
iîaprjM
HeilpeK
lIOK
a3
lieK MOK
pek az
rıeK a:î
biraz, bir parça 6Kpai,6np nap™
yelecek kadar
şıidelöklö
14
Maçemep?
pörer
MKIUCp
ikşer
vişışer
BHçmep
taıvatşar
râuanııap
pilökşer
nMJieıaııcp
ullşar
yjtnuap
şıiçşer
çmıııep
sagaırşar
caKâpıııap
taıhauşar
'iâjfâpuıap
vunşar
Byiı map
vıınbirer
uy» nepmep
uyu HKiucp
vunikşer
vtmvişışer
UyH BHÇIUCP
vunıaîvatşar
uyu T&BaTiuap
vunpilökşer
«ya nmıeKuıcp
vunultşar
»yu yjrraıap
vıınşıiçşer
BVH ÇHMJİiep
vuasagarrşar
Byiî caKapuıap
vuntarhaırşar
uyu Tfbcapıııap
ÇMpCMUICp
şıiröınşer
çjnpe.M nepmep
şıirörn pörşer
ÇHpÖM HKIIiep
şıiröm ikşer
ÇMpĞM BMÇlIICp
şıiröm vişışer
çKpeM 'iâuannap
şıiröm taıvatşar
çHpeM nHJieıaııep şıiröm pilökşer
çmpcm yjrnuap
şıiröm ultşar
çnpĞ\ı çmıırep
şıiröm şıiçşer
çkpĞm catcapmap
şıiröm sagaırşar
ÇHpeMrâüâpıuap
şıiröm taıhaırşar
ısftrapıuap
vaıdarrşar
oârâp ııepuıep
vaıdaır pörşer
xepexmep
höröhşer
ajcıâmap
allaışar
yraa;rı.uap
utmılşar
çnrM&ımep
şıiLmölşer
caxâp Bynuıap
sagaırvunşar
7Üxap Byımıap
taıhaırvunşar
çepmep
şıörşer
IIHIIUICp
pinşer
MHJFiHomııap
miliionşar
million da pinşer
ııepep
Kaçar?
fS
I
1
A
birer
ikişer
üçer
dörter
beşer
altışar
yedişer
sekizer
dokuzar
onar
on birer
on ikişer
on üçer
on dörter
on beşer
on altışar
on yedişer
on sekizer
on dokuzar
yirmişer
yirmi birer
yirmi ikişer
yirmi üçer
yirmi dörter
yirmi beşer
yirmi altışar
yirmi yedişer
yirmi sekizer
yirmi dokuzar
otuzar
oüız birer
kırkar
ellişer
altmışar
yetmişer
seksener
dokcanar
yüzer
biner
milyonar
milyon biner
G upsp
MKKHlULIOp
yV ıap
n e p rre p
6'jmııop
a/rrmıınuap
fo^HlHlIOp
C3KKH33P
jıoKKyiap
oııap
önpap
OH KKKKUUU3P
o h y'^rop
OH A epiT jp
o h ö a u n iö p
oh
ou iun'mıuıuap
H aıım m ıısp
Oll C3KKH33P
oh flOKKy3ap
MHPMHIUU13P
IİHpMH ö n p a p
fÎHJJMH HKKHUJniOp
HHPMH ylI,13p
HHp.Vffl flgpTTSp
lÎHpMH 631HUI3P
i'mpMH ajrm jiiiîifâp
İİHp.MH H3flHUÎUI3p
MKpMH C3KKH33P
İİMpMM ,!tOKKy3ap
oh
oxıy3ap
orrya 6npsp
KbipKap
3JLrIHIJfl]J3p
aTiMHiınııap
H'JTMmUJLLL3p
C3KC3II3P
HOKcaııap
HV33P
Grettsp
\ouiMouap
MH.THOH Örniop
Xânıe? MaçeMeut?
Kaçıncı?
ııeppeM eıu
MKKCMCILl
BMÇÇCMeiU
lâim ıâM cm '
nMJureKMenı
y.TiıâMem
ÇMHHeMCIÜ
caKKipMem
ıaxxapM eoî
ByıufâMeuı
BymıepMeuı
uy HHKKCMCm
ByHBHÇÇCMeiJI
ByırrâBarraMem
BymiFJueKMeuı
BynyjrrraM em
üyHÇHM*ıeMeııı
üyırcaKKapMeııı
Hyın’âxxâp\Leuı
ÇMpeMMfillI
çHpe.vı neppeM em
pörrem öş
ikköm öş
vişışıöm öş
taıvattaım öş
piilökm öş
uJttaım öş
şıiççönıöş
sakkaırm öş
ta ıh h a ırm ö ş
v uıınaım öş
vunbörm öş
vunikköm öş
vunvişışıöm öş
vuntaıvattaım öş
v unpillökm öş
vıınultlarm öş
vunşıiççöm öş
v u m akkarrm öş
v u n taıh h aırm ö ş
şıiröm m öş
şıiröm p ö rre m ö ş
BâlâpMCUI
varda ırm öş
xepĞXMeıu
h ö rö h m ö ş
iULiÜMem
allaım öş
yrMânosiem
utm aılm ö ş
ç ra ’M ejftsem
şıitm ıim ö ş
caKap ByiiiıâMCîii
sa g a ım m n a ım ö ş
TâxapByiLHâMC!İI
laıhaırvuîinaım öş
çepMem
şıörm öş
ıiHHMem
pin m ö ş
ıiHiı re ç e p ııe p p e - p in d e şıör p ö rre ­
Mem
m öş
MH.!L'İMOHMeill
m illio n m ö ş
MU.U1K0H Ta I1HH- m illio n d a p in m ö ş
birinci
ik in ci
üçüncü
dörtüncii
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
o n uncu
o n b irinci
o n ikinci
o n üçüncü
o n dörtüncü
o n beşinci
o n altıncı
o n yedinci
o n sekizinci
o n dokuzuncu
y irm in ci
y irm i b irin ci
otuzuncu
kırkıncı
ellinci
altm ışıncı
yetm işinci
seksenci
d o k sa n a
yüzüncü
b in in ci
b in yüz birinci
m illy o n u n cn
m ily o n bininci
ÖHpMIİipKM
MKKHIüISCM
I^ep-nyıuuKy
o'jumım-utacK
a jrn b iH jm u
Ü3Wnımt\
C3KKH3HIV0KM
;.ıoKKy'jyHjîxy
onyı-m xy
o n 6 hphhhjkh
OH
o h yriMyHJi>5{y
o n /[CprryıuiJKy
OH ÖeiUIJIHH/ÎJKM
oh
ajrrajıı,a>KH
OH
OII C3 KKH3HH/IJKM
OH JlOKKysyHAÎKV
İİHpMMI1JDKM
İİHpMH ÖHpHLHflJKH
oTi’y 3 y ııu x y
KMUfCKM IUUKU
3JUUİÎİJIM-U
aJlTMMUIIUMIUDKH
İÖ'lMHLUIIIHîm>KH
C0KC3HHHJİİKH
;[(>KCaHWH;IÎKH
H:y3HIIJlXH
GmHMIUDKM
ÖHIÎ İîys ÖHpMHMMJIHOIiyHUİKy
MÜJIHOH ÖHHHHJtffl
mcui
MHJİJMOH Ta BHÇ-■ m illion d a vişışı
ötm öş
..
m ilyon üc yüzüncü
*
m h j iü o h
y 'i «y a y u -
K üm?
M en?
- a , -8
- a - , -a -
-e, -e
- e -, -e~
y
Ka.uâH?
M eaöu?
-H
-İH
-H
-e n
"(a iî)â u
KaMa?
"Mene?
-(ıı)a
-a -
-(H)e
-e -
-(âii)a
K aw ua?
M e tm e ?
~na
-n a
-u e
-n e
K a \ıp a ?
M enpe?
-p a
-pa
-pe
K a u p a ii?
M eupeH ?
-p a ıı
-p a ıı
KaM câp?
M encdp?
-câp
K aM m an?
M e ım re ıı?
-in a n
-;ı, -ıı, -p
y
-m
• CII
~(es)e
<-a
-•-e
-aa
-u e
~ua
-n e
-p e
-p e
-p e
-’î ü
-Te
-p e n
-peıı
-p a ıı
-p c ıı
-Tan
-r e n
-c â p
-cep
-cSp-
-c â p
-c e p
-câp
-cep
-m an
-m e n
-m e n
-ıu a a
-UtĞH
-u ıâıı
-UtCH
1. Kinutı?babanın
öğdretmenin
oğulun
2. Kimde?çocukla
kızda
KaMâıı? a r r e ...
BĞpeHTCKCH
HBÜUI
KaMpa?
xSp ...
MâıtyK ...
Tonunda
3. Kime? anneye
kardeşe
öğrenciye
4. Kimden?dostumdan
komşudan
bahçıvandan
...
a«ıa ...
Kajvra?
a m ıe ...
lîHM'îe
...
BepeneKCH
KaMpaıı? rycâM...
Kypıne ...
naxnaçâ...
.
Kim? Kimin? Kime?..
Kaw? Komİ b İ !Sawâ?
apçbm
erk ek
Bpan
d o k to r
AiıpcK iop
m üdür
niM epçe
dem irci
ÇH Hilâli
in sa n ın
apçM iıân
erkeği u
Bpa'lclH
d o k to ru n
jm peKTüpâii
m üdürün
ııiM epçeıı
d e m ircin in
Kawa?
K im e?
ÇMHH3
in sa n a
apçuna
erkeğe
isp a ta
d o k to ra
jfHpeKi'opa
m üdiire
ııiM epçe
dem irciye
KaMa?
K im i?
ÇMHHa r."i
in s a n ı' '
apçM iıa
erkeği
npana
d o k to ru
AHpCKTOpa
m üdürü
'iHMepçe
de m irciyi
K asm a?
K im le?
ç u tu ı a
in sa n la
apçuana
erkekle
B p av aa
d o k to rla
AiıpeKTopııa
m üd ü rle
■iHMepçeue
dem irciyle
KaMpa?
K im de?
çMHpa
insanda
apçM iıpa
erkekte
B pa'ipa
d o k to rd a
A H peıcropıa
m üdürde
'iHMcpçepe
d e m ircid e
K aM pan?
K im den?
ç u ın a n
in sa n d an
ap çM in a n
e rk ek ten
upanpaH
d o k to rd a n
A npejcrop taıı
m üd ü rd en
iHM epçepeii
d e m ircid e n
KaM cap?
K inişiz?
ÇMHCâp
insansız
apçH H cap
erk ek siz
u p a 'ic a p
d o k to rsu z
ilupeKTopcSp
m üdürsiiz
raM cpçeccp
dem ircisi/.
K aM uıân?
K im için ?
ç u ıım â ıı
m sa n iç in
a p çu H u ıâ n
e rk e k için
BpaMiuaıı
d o k to r iç in
/[n p eK io p ıu aıı
m ü d ü r için
niM epçöm en
dem irci iç in
KvKaw?
Bu kira?
K asıaıı?
K im in?
Ky ç h h
‘"'i.iğUHf” ' !î
in sa n
Bu adam müdürdür.
Ben müdürü bekliyorum.
Bu erkekte köpek var mı?
Demircinin evi yenidir.
Demirciyle neşeli neşeli.
Erkek doktoru gördü,
insanda çok iş var.
Ben doktordan geldim.
Ben demirciyle beraber geldim.
Ben müdürden mektubu aldmı.
Bence bu erkek iyi arkadaştır.
Bıı ev insan için.
Bu insanda şemsiye var.
— A H peK Top.
3 n e jjjıpeK Topa KC'reTeıı.
Ky apçhiH.|iüH â m â nyp-n?
T hm Spç c h Kitae çeHĞ.
THMâpçene >uıanax caBâııâçjıâ.
ApçHH Bpa«ıa Kypne.
ÇtiHHâH eç Hyvıaiı.
3 n e Bpaıı iia re ın ıe ıı KRiireM.
3 n S THMepçSrıe khjit Sm .
3 ne flHpeîcropTan çu p y HJrrĞM.
MaH uiyxau.ma.Ky apçbiH upâ Kurraıu.
Ky nyp r (kjuti) çmii Bajı;ın.
KyçHHHâ» cyrıııâK nyp.
18
Bu kim?
El iza vcta Vassil ye va
Sergey Vassilyev
Ky KaM?
liiiH3aHCia BacnJn.eBa
Cepreit BacHJifceu
Kimin?
III izavela Vassilyeva' nün
Sergey Vassilyev' iıı
KaMâH?
Ejııi3ane ra Bacıuibenâıı
Cepçe ii fectiJiijCKiu
Kime?'"’'
lilizaveta Vassilyeva' ya
Sergey Vassilyev' e
Karna?
Kimi?
ElizavelaVassilyeva' yi
Sergey Vassilyev'i
KaMa?
Kimle?
ElizavelaVassilyeva' yla
Sergey Vassilyev'le
Kanına?
Kimde?
Kimden?
Kinişiz?
Kim için?
ElizavetaVassilyeva' da
Sergey Vassilyev’de
ElizavelaVassilyeva' dan
Sergey Vassilyev' den
ElizavelaVassilyeva' sız
Sergey Vassilyev' siz
KaMpaıı?
El iza veta Vassilyeva iç in
Sergey Vassilyev için
KaMuıau?
1. — Bu kimin kitabı?
— Bu Elizavcta Vassilyeva' nm kitabı.
2. — Siz kimle geldiniz?
— Biz ... geldik.
3. — Siz bu çiçeği... aldınız?
— Biz bu çiçeği... aldık.
KaMpa?
KaMcâp?
ivı rmueııa I3acmju,e ısa i ra
Cepreit Bacmibena
F jıım isera Bacujibemım
Çepici* IîacıuiLeBa
liiH-saBeıa Bacrun.euâtîa
Cepreft liacruibeısııa
EiiHsancTa Ba c «Jibcııapa
Cepreit Bacıtıiıcnpa
Ejnm iîeıa BacmibcısapaH
Ceprefl BacıuıiıeBpan
liıiHiaue'ia BacıutbeiMcap
Cepıeft BacHJir>eıscâp
llıım neTd Î3acn:ıı>euâmatı
Ceprett Bacitfbeıuııâıı
— Ky KaMan kShbkh?
— Ky EmıaBCTa B<ıcıuu>eua... kchckh.
— 3 c n p Ka.Miıa KHjrrep?
— 3 ra ıp E jnuaB era B a c ıtıtc n a ... kh; i-
TCMep.
— 3 c n p Ky Mencice r<aMpai{ nırröp?
— 3 rw p Ky ııerıeKe EuraaBera B acıcii-
CBapaH jurreMep.
4. — Siz kimi seviyorsunuz?
— Biz ... seviyoruz.
— 3 cHp Ka.ua c a ım ’âp?
— 3 ım p E7H3aBeTa BacHJU>eBî“uıa cauaTiıâp.
1. -BacR'ibciian. 2. Vassilyeva'yla, Bacnm>ei3ana. 3. kimden, Vassilyeva'dan.
4. Vasilyeva'yı.
^piM9> * iPBBiip • ıİHPiflr *:'\'*^lt$K$'Ç.;'VT‘^B8B(Bprt^^^B^®iS^V'''^^BP®İMP-'i'^V^-^SŞİfiHfi^'-^^îHSjj^B^''-T': iMpPMÇy
K&MceM? KkMcem? KaıwceHe?
Kimler? Kimlerin? Kimlere?...
ÇlıIIICCM
insanlar
apçuHce.M
erk ek ler
ıspalıeeM
doktorlar
fliıpeKiopceM
mü (iüri t r
THMfipçSceM
dem irciler
KaMceıı?
K im lerin?
ÇMHCeji
insanların
apÇMHCCH
e rk ek lerin
»paHceıı
doktorların
ASipeKropceıt
m üdürlerin
’lUMĞpÇeCCH
dem ircilerin
KaM ceue?
K im lere?
çuucene
insanlara
apçı,nicene
erkeklere
Hpa'jceııe
doktorlara
jutpcK iopceııe
m üdürlere
TKMSpçeCCHC
dem ircilere
IClMCCHC?
K im leri?
çHHceııe
insanları
apçMîîceHe
e rkekleri
Bpa'tceHe
doktorları
JIllpCKTOpCCHC
nıüdüıleri
m M epçeeeııe
dem ircileri
KaMceMiıe?
K im lerle?
çHHceMiıe
insanlarla
apçuıtccM ne
e rkeklerle
Hpa'fccMne
doktorlarla
AHpcKTnpccMiıe
m üdürlerle
THMCPÇCCCMIIC
dem ircilerle
Kam cenve?
K illilerde?
ÇMHCCH'ie
insanlarda
a p çıiH ce n 'ie
e rkeklerde
npaMceıi'ie
d oktorlarda
4HpeKTOpceuue
m üdürlerde
HiMepçeeeii'ie
dem ircilerde
K:iMccH‘ien?
K im lerden?
çuH ceım eu
insanlardan
apçuHceKHeu
e rk ek lerd en
upa'iceH 'ien
doktorlardan
asıpeK iopceıi'ien
m üdürlerden
THMepÇCCCH'KH
dem ircilerden
KaMCCMCep?
K im leısiz?
çMHceMcep
insanlarsa
apçHHceMcep
erkeklersiz
Bpa*iceMcep
d oktorla tsız
jiiıpeKiopceM cep
nuidüriersk
riiMepçeceMcep
dem irciiersiz
apçHifceMiueH
erk ek ler içiıı
BpauceMiueH
d oktorlar içiu
KyccM KlİMccm ?
B uıılar kim ler?
KüMceMiueıı?
K im ler için?
ÇUllCCMUieiI
| insanlar için
î. Mm ra çbm eem eu raplıc.
2. Ky ypaMpa apçMiıceM çyK.
3. Ky çhiicch nyç&eırae çc;i2 kccm
nyp.
4. Bparı /iKpeKTopceıre Kypnö.
5. Ky kğuckcccm BpanccM rujum.
6. Ky apçuHceMiie 3iıe srnnı ııy/nâM.
7. 3rıc rmtSpçeccM çhhc nâxaıân.
8. 3 n e çuHceMçfflficH uıyxariLTaTân.
9. Bpa'iccM çwHceM ııanıe nHTieç.
10. /l,HpciaopceM çmıccne KâueKeceM
naneç.
11. Ç hhccm BpaııceM ııareiiHeiî
KHJ'I'-Ieç.
12. flapcKTOpceM uaTCH'ie BpaHCCM
nyp13. Tm ıepçeceııe aıre ıacax Kypân.
14. BpanceM çHHcene cuBaraççe.
.ıiılıCKiupce.Miııaı TOMepçeceMiıteH
d em irciler için
m üdürler için
Köpek insanlardan kaçtı.
Bu sokakta erkekler yok.
Bu insanların başlarında şapkalar var.
Doktor müdürleri gördü.
Bu kitaplar doktorlar için.
Bu erkeklerle köyde beraber oldum.
Ben demircilere bakıyorum.
Ben insarlar için düşünüyorum.
Doktorlar insanlara geldiler.
Müdürler insanları kitaplar verdik.
insanlar doktorlardan geldik.
Müdürlerde doktorlar var.
Demircileri ben yakında göreceğim.
Doktorlar insanları tedavi ediyorlar.
[asan
Ç mb
ÇMBHâıı yr-ny ııaieceM
insan vücudu
baş
nyç
büyük baş
küçük baş
n tıc â K nyç
neyeK ııyç
TâlUfâB
jıSnıce, n y ç ryıiH
Mân
napaM MİİH
KecKe
şakak
tepe
boyun
uzun boyım
kısa boyım
ince boyım
müh
çnaıçe müh
göğü®
Kaxap
geniş göğüS
cap.’raKîi KaKap
mc' ic
meme
çypaM, K açan
Kypnyır çypaM
xyJinyççH, am ıyççK
cap,îiaı<a xyjntyççn
arka
xyjı
kol
kambur arka
omuz
geniş omuzlar
koltukaltı
xy;ı ai-se
el
ana
cburraM ajıâ
cyjıaxaH aJia
nypHc
n y ç ııy p ııe
mĞBcp rıypne
Bara ııypııe
frıcâp nypHe
Kaya n y p n e
ra p
xHpâM, Bap
ypa
y p a Jiaıu m
ypa xupâ.Mc
y p a TyHM
ypa ly n a n e
ypa K&ım’A
yepKyççn
’-ıepııe
İIHJIĞK
:enee
.
ınaMâ.
sağ el
sol el
parmak
baş parmak
şahadet parmak, işaret parmağı
ona parmak
adsız parmak, yüzük parmağı
küçük (serçe) parmak
deri
karın
bacak
ayak
baldır
bacak
taban
topuk
diz
tırmık
bel
ense
kemik
insanın iç organları
ÇhhhSh aıajiTH nafiSceM
beyin
MMMC
omurilik, murdar ilik
ilik
çypâM MUMU
IIÜİMâ MUMM
kemik
uıaMa
omur kemiği
alın kemiği
şakak kemiği
parietal kemik
çypâM IIlâMMH
yaMJüi mâMviH
raıu ıan nıaMMH
jieuKe uıâMMH
yıiKe
xupüM
kalp
akciğer
mide
ııeiîep
karaciğer
rıap
bez
nSpe
xtjpâM n ap e
rap n a p e
cejıeKe n a p e
euepne n a p
ujçht euepjıe n a p
cyjıa, TajıaK
HepB
maııâp
İSIT
nype
ÎOH
TMMap
io ii
TUMcipe
ıiH paıa
■reıiiie ııu p m â
çyxe n u p u ıa
riMpuıajıas
opran
ap.'iâx opraneceM
a fia r opranficeM
ıryıuıeıs opraH eceM
m a jrm oprauceM
chc Sm opraHeceM
pankreas bezi
ter bezleri
dilaltı (tükürük) bezi
boğaz, bezi
kalkan bezi
dalak
sinir
sinir, kiriş, veler
saf rakesesi
böbrek
kan
damar
kan daman
baısak
körbarsak
ince baısak
bağırsak
organ
cinsel organları
sindirim organları
konuşma organları
iç organları
duygu organları
, .■
Insaj^jöafi- '
Saç
çyç
ak saç
kıvırcık saç
seyrek saç
gür
juypâ cyç
Karpa çyç
caiipa çyç
xyjıâH çyç
alın
göz
çaMKa
Kyç
kaş
kirpik
Kyç sapııiH
Kyç xâpııâKe
kulak
xanxa
kulağın dış çukuru
xa;ıxa çyııa'ie
bıının
câMca
burun deliği
c a n c a uıaraKe
yüz
rarr
yanak
yuvarlak yüz
riMT çaM apra
çaBpaKa ııırr
ağız
çâuap
konca ağe
ııeneK çâısap
dudak
lyra
üst dudak
alt dudak
ç y jrm ly ra
aMjriH ıy r a
luâJi
diş
süt dişi
azı dişi
akıl (yirmi yaş) dişi
c e r m a ıe
acaıı mâ/ı
KaiipM ııraji
çene
dil
anax
ııe;ıxe
küçük dil
nencK M&ıxe
bıyık
MaMx
sakal
cyxa;ı
Kepeçe cyxa;ı
çap a cyxan
ııreısep cyxajx
Ka’iaKa cyxajı
uâpâM cyxa.ii
KecKe cyxa:ı
lahta sakal
top sakal
sivri bir sakal
keçi sakal
uzun sakal
kısa sakal
ÇeMte. TSBâHceM.
Aile. Akraba
a'rre
;uDie
H.KUİ
xep
baba
anne
oğul
a c a rre (a rre a u n a e )
a c a m ıc f a n e aMame)
büyükbaba, dede
büyükanne, nine, babaanne
torun
kardeş
kız kardeş
amca
dayı
hala
ley/e
koca,eş
kan, eş, hanım
bacanak
baldız
kayın, kayınbirader
enişte
enişte
gelin
yenge
yenge
kaynata, kaynbaba
kayınvalide
babanın babası
anneanne
yeğen, kardeş oğlu
MâııyK
lIMH’ie
anna
My‘öî
KyKKa
ac.'fa aıaıa(arre aımâıııe)
ManaKKa(aııiie aım âuıe)
ynâmKa
apâM
ay ç a n a
x e p n y jrrâp
ııaHxaM, eçKeii
Kepy
rajcna
KHH
KHliCMCH
Hjuce
xyn>ıça, xyHbâM, ııâsnraM
xyiMMa, nâ>ıxaM
KyKaçH (a m ıe am m e)
KyKaMafi(aHne aMaıne)
a rın a n ( ııır n e H , uıâjınâMâı-i,
kız
iiâM âKâH) MuâJie
annanO rınT ieH , ıu&nJiâMâH,nâM âKân)
kız yeğen, kardeş kız
xepe
ane-aım e
a [ia
n e m c e , a an aK , iiğh &k an a
xâxa
Taxjıaırâ
errce
xepceM, xep nyjırSp
HBajıceM, Miîâjı nyjrrâp
raiuın Map aım a
m saK Map nm >ıe
anababa
çocıık
yavru
dünür
dünür
dünüıcü
gürümce
kayınbirader
kuzin, teyzezade, teyze kız
kuzen, hala oğlu, teyzezade, teyze
iut ı J
X
i
1 _I
I
'«t
,?
^
ji.
I
*
değil
Ben
Sen
0
Biz
Siz
Onlar
i
î
|
V
~
-deği!-im
-değil-sin
-de|il-dir
-değil-iz
-değil- sin- iz
-değil-dir-ler
1. Alman— Ben Alman değil...
2. Ingiliz. — Sen Ingiliz değil..
3. Rumen — O Rumen değil...
4. Rus — Biz Rus değil...
5. Fransiz — Siz Fransız değil...
6. Çek — Onlar Çek değil...
7. Moğol — Ben Moğol değil...
8. Kalmık — Sen Kalnuk değil...
9. Çukçen — O Çukçen değil...
10. Eskimo — Biz Eskimo değil...
11. Udmurt — Siz Udmuri değil...
12. Macar — Onlar Macar değil...
13. Komi — Ben Komi değil...
14. Mordvin — Sen Mordvin değil...
15. MoldavyalI — O MoldavyalI değil...
16. Arap — Biz /y a p değil...
17. Pers — Siz Pe.rs değil...
18. Yunanlı — Onlar Yunanlı değil...
19. Gürcü — Ben Gürcü değil...
20. İtalyan — Sen Italyan değil...
İ
Map
3ne
Map
3ce
Map
Baa
Map
3 qhp
-CCM
Map
3e np
-ceM
Map
BeceM
-CCM
Map
h h m c ç — 3 n e ıiMMeç Map
aKâ.Tian — 3 cö atâmaH ...
pyMfciıı —- Bâ/i pyMHH ...
Bupâc — 3 n n p BHpâc ...
4)parmy3 — 3 cn p «frpanuys.
'iex — BeceM nex ...
m o h i 'o ji — 3 r ıe
KanMâK — 3 c e
m outoji
kbjimük
...
...
HyKxıâ — Bajı Myîcıâ ...
OCKHMOC — 3nwp 3CKHMOC
y.a,MypT — 3 c h p yıiM yırr...
B eıırp — BeceM Bcmp ...
KOMH — 3 lie KOMH ...
MopflBa -- 3 c e Mopzina ...
Mo/maBaıı — BSji MOJmauan.
apaö — 3 n n p apaö ...
ııepc — 3 c n p rıepc ...
rpeK — BSccm rpeK ...
ıpy3HH — 3 ı ı e ıpy3nıı ...
HTajII>HH — 3 c e MTa-ibHH ...
1. -im. 2. -sin, -Map. 3. -dir, Map. 4. -iz, -ceM Map. 5. -siniz, -ceM Map.
6. diller, -ceM Map. 7. ini, Map. 8. -sin, Map. 9. -dir, Map. 10. -iz, -ceMMap. İL siniz,
-ceM \ıap. 12. -dirler, -ceM Map. 13. -im, Map. 14. -sin, Map. 15. -dir, Map. 16. -iz, ceM Map. 17. -siniz, -ceM Map 18. -dirler, -ceM Map. 19. -im, Map. 20. -sin, Map.
İst 4
^
IMjs çmb
anııe -» Bâ/ı anne
arre -» Ba:ı arre
aıına -» Bâjı aıına
uhhmc ■-» Ba;ı n j m c
acanı-ıe -» Bilu acaımc
acarre -» Bâjı acarre
Kyxawaü -» Bâ:ı KyKaMaîı
Kyıaca -> Ban Kyıaca
HHKe -> Ban hiikc
khh
BS.t kmii
NfynH -> Ba;r My»iH
xyıiHMa -> BaJi xyn«Ma
xyıiHça
Ba--ı xyn>ıça
Hâuarn
Bâjı Manam
ı ypKKâ -» BâJi TypKKa
çeBeçe -5- Ba.fi çeneçe
vspa'i -» Bâ;ı npan
ana -> Ban a«ıa
4MpCKT()p -» B â ı flHpeKrop
Kanman
Bâjı Kanman
xep
Bâjı xepaııa
npo(j>eccop -> Bâjı npo4)cccop
cajıraK -> Bâji cajrraK
BâpemeKeH -> Bâjr BepeırreKen
BgpencKcn -> BâJT BepeneKeıı
CTyuc h t -> Bâit cryfleHT
ÂXMeT -> Bâjı AxMeT
OmcpeT -> Bâjı O h k p ct
Cajfflx -> Bâ;ı Cajuoc
ÖKpeM -> BaJi 3kpcm
M ermi
Ban M cth ii
çHpaaçâ -» Bâ;ı çu p asça
Bupâc
Bâjı BMpâc
çeıiTcpyçe -> Bajı çen’repyçe
TttM&pçe -» BkjTTHMepçe
ııyjıâçâ ->■ BâJi nyjıâçâ
m ııeftçe
ıvf^my,
B îu ittiu sB ç e
\î&i\
"-»nJ
featehgil
1
O insandır
anne -> O annedir
baba O babadır
abla -> O abladır
kardeş -> O kardeştir
babaanne •-» O babaannedir
dede -» O dededir
anneanne ->• O anneannedir
dayı -» O dayıdır
yenge -» O yengedir
gelin ->■ O gelindir
amca -> O amcadrr
kaynana -» O kaynanadır
kaynata O kaynatadır
Çuvaş
O Çuvaş'tır
Türk
O Türk' tür
terzi -» O tenzidir
doktor •-> O doktordur
çocuk -> O çocuktur
müdür -> O müdürdür
yüzbaşı O yüzbaşıdır
kız -> O kızdır
profesör -> O profesördür
asker -> O askerdir
öğretmen
O öğretmendir
öğrenci -> O öğrencidir
talebe -* O talebedir
Ahmet -» O A hm et'tir
Fikret -» O Fikret' tir
Salih -» O Salih'tir
Ekrem
O Ekrem' dir
Metin -> O M etin'dir
yazar -> O yazardır
Rus -> O Rus' tur
muzaffer -> O muzafferdir
demirci -> O demircidir
balıkçı -> O balıkçıdır
yüzücü --> O yü7.üc.üdüv
-> O
26
Balık -+ balıkçı
üyjıâ -> nyjıâçi
4e;ıxe -> !iejıxeçe
Kccjfe -> Kecjıeçe
XHMM
XHMKK
noMia
ilO'rrajtbOH
nâüa -» üfifiagâ
KHMe -> ICHMCÇC
nyjıâuıy -» n.y;ıaxtıyçâ
3jreK
:-j;ıcKçe
BÎipMaiî -» HÜpNElH XV|)aj/ÇH
öycfreı -> öytİKîiHHK
ıMOIOp -> MOİOPHCT
'ia;ıxa --> 'i â rıxaçâ
m y r -» m y ıç e
ııyuiMaK
ııyuiMaKça
rariK
rau K iicr
yxâ -> yxâçâ
Myxâ
Myxaçâ
Kafıâıc -> jüiiîâKça
*ıaxâ —> Mâxa ııâxaKaıı
cyp ax —> cypâx K&ıyçH
KamâK
KaıuâKçâ
ıOMax - » ıoMaxçâ
cvh -» cyeçe
T eıneB -> reırteiîçe
3J1CK -> ojıeKçe
ıııâısaç —> ınauaççâ
ıopâ
fopâça
Kİl M aıca —> k 3 Ma ı<aç a
ııax<ıa -> naxııaçâ
c y ıy —> cyıyçâ
.lau —> Jiaiiça
K e.ıO H -ıe
K e /ıe n 'ie c e
.v pa.'i ■> \> !> ::.iç â
c y ıu ı p
(.'y iia p ç â
c e .\c r - .;c w ı a c ın
dil - » dilci
gusli -» guslici, gıısli çalan
kimya -* kimyacı
posta -> postacı
oyun -> oyuncu
kayık -> kayıkçı
yardım -> yerdımeı
dedikodu -» dedikoducu
orman -> ormancı
büfe buleci
motor -> motorcu
çorap -> çorapçı
şaka-»şakacı
pabuç -> pabuççu
tank -> tankist
ok -> okçu
curnal cıırnalcı
kuş -» kuşçu
tavuk -> tavukçu
koyun -> koyun çobanı
kaşık -» kaşıkçı
masal -> masalcı
yajlan -> yalancı
araştırma -> araştırmacı
illtira -> iftiracı
teneke - » tenekeci
şarkı -> şarkıcı
soba sobacı
bahçe -> bahçıvan
satı satıcı
araba -» arabacı
cam -* camcı
savunma -* savunmacu
av -> avcı
saat —t?saatçi
ı ı ı m p a -■> i ı ü a p s i f i
gitar -> gitarcı
■ıâwp:ı
> iTİM paçâ
K y iıâ c
ı;\ ıi.ıc ç â
tambur -» tamburcu
armonik -» armonikçi
a ,i,o ,y
n,c,ç,T,
h
e , e,H,$
-çâ
XJ»ıççâu
e5t
a, i
o,u
o, ü
-ei
-CI
-cu
-cü
-ÇI
-ÇU
-çtt
-çe
m ,ı«
L çene — çene ...
dikiş — dikiş...
2 . ny;ıâ — ny.'iâ ...
3. hvji — ’iy jî...
balık.-—balık.,
duvar — duvar...
gazele — gazete...
çift — çift...
soba — soba...
uyku — uyku...
araba — araba...
hikâye — hikâye...
okuyu — okııyu...
cam — cam...
armonik — armonik...
av — av...
baltalama — baltalama...
art — arı..
zulmedi — zulmedi...
komplo - - komplo...
değirmen — değirmen...
yalan — yalan...
fesat — fesat...
4. xaçax — xaçax...
5. axa — ana ...
6 . Ka.vaKa — KâMaxa ...
7 . HM Xâ — H H X â ...
8. ;ıaB — jıaB...
9. Kajıaiî — KaoaB ...
İO. uyjıaB — ayjıaB ...
11. ı<aırrâK — KaırrâK ...
12. Kynâc — Kyııâc ...
13. cyııap — cynap ...
14. cârap — cârâp ...
15. yrap — yrap ...
16. nycMâp
ııycMâp ...
17. Kaııap — Kasap ...
18. ap\ıan — apMaıı...
19. yjrraB — y:rraB ...
20. nâ:ıxaB — ııaııxaB...
3cnp uepeırreKenceM.
3cnp BepcırrcKenceM Map.
Bcccm BEpeırreKeııccM.
BeccM ısepeırreKcııccM .vıap.
Ben öğretmenim
Ben öğretmenim.
Ben öğretmen değilim.
Sen öğretmensin.
Sen öğretmen değilsin.
O öğretmendir.
O öğretmen değildir.
Biz öğretmeniz.
Biz öğretmen değiliz
Siz öğretmensiniz
Siz öğretmen değilsiniz.
Onlar öğretmendirler.
Onlar öğretmen değildirler.
3 ııe antre. 3 n e aı-me M ap.
3 e e anne. 3 c e anııc \ıap.
Bâjı aııııe. Bâjı amıe Map.
3ım p aımeceM. Sınıp aHiıeceM Map.
3 c;mp aınıcccM. 3cvrp amıeccM Map.
BeceMamıeccM. Bece.\ı aımeceM Map.
Ben anneyim. Ben anne değilim.
Sen annesin. Sen anııe değilsin.
O annedir. O anne deyildir.
Biz anneyiz. Biz anne değiliz.
Siz annesiniz. Siz anne değilsiniz.
Onlar annedirler. Onlar anne değildirler.
3n:e nâBaııt 3rıe ‘lâBaıu Map.
Ben Çuvaş'ım. Ben Çuvaş değilim.
Sen Çuvaş'sın. Sen Çuvaş değilsin.
O Çuvaş'tır. O Çuvaş deyildir.
Biz Çuvaş'ız. Biz Çuvaş değiliz.
Siz Çuvaş’smız. Siz Çuvaş değilsiniz.
Onlar Çuvaş' tıriar. Onlar Çuvaş değildirler.
3 ne .»epeınmeH.
3 ne ucpem'CKeH.
3 n e Bepeı-iTCKCn Map.
3 ce BepeırreKen.
3 ce
BöpcirrcKcjı Map.
Bâjı BÖpcmeKeii.
Bâ/ı «epenTCKdi Map.
3ımp ısepeırrcKeuccM.
3ım p BepeifueKeHceM Map.
3 c e ıı a n a m . 3 c e
nâiîam M ap.
BaJi "umaıu. Bîuj Hâıtam Map.
3 ı m p q a n a m c e M . 3 ı m p M âuaıuceM M ap.
3cnp H aK iıırceM . 3c np HâuamcoM M ap.
Bcccm 'laısamceM. Bcccm 'iaıamceM Map.
3ne AxMer. 3ne Axmct Map.
3 c e AxMe r. 3 c e Axm«ît M ap.
Ban AxMer. Ban Axmct Map.
3m ıp Axmcjtxm. 3ım p AxMerceM Map.
3 c« p A xmctccm. 3cmp A xmctccm Map.
B& cm AxMeıceM. BcceM AxMerceM Map.
3 n e Kypme. 3 u e Kypme Map.
3ce Kypme. 3ce Kypme Map.
Bâjı Kypme. Ba;ı Kypme Map.
3iihp Kypmece.M. 3ıınp Kypm&eM wap.
3cmp KypıucceM. 3e Hp KypıuSceM Map.
Bcccm KypureceM. BöceMKypm&eM Map.
Ben Ahmet' im. Ben Ahmet değilim.
Sen Ahmet' sin. Ben Ahmet değilsin.
O Ahmet' lir. O Ahmet değildir.
Biz Ahmet' iz. Biz Ahmet değiliz.
Siz Ahmet'siniz. Siz Ahmet değilsiniz.
Onlar Ahmet'lider. Onlar Ahmet değiklirier.
Ben komşuyum. Ben komşu değilim.
Sen komşusun. Sen komşu değ ilsin.
O komşudur. O komşu değildir.
Biz komşuyuz. Biz komşu değiliz.
Siz komşusunuz. Siz komşu değilsiniz.
O rılar k o m şuduriar. Ü rıkır k o m şu değildirler.
Ben Türk'üm
3 n S Typıacâ
e, i
a, i
0, ıı
ö, ü
Ben
-(y)inı
-(y)ım
-(y)um
-(y)ünı
Sen
-sin
-sın
-sun
-san
O
-dir, -lir
-dır, -tır
-dur, tur
-dür, -tür
BâJi
Biz
-(y)iz
-Sİtt-İZ
-<y)e
-Sltl'K
-(y)uz
-(y)üz
3 ım p
-cen
-sun-uz
-CCM
-dir-ler
-lir-ler
-dır-lar
-tır-lar
-dur-lar
-tur-lar
-sün-tiz
-dür-ler
-tür-ler
3cn p
BeceM
-ceM
Siz
Onlar
. 3ue
•
3ee
1. Türk — Ben Türk'...
2. Çuvaş — Sen Çuvaş'...
3. Hakas — O Hakas'...
4. Türkmen — Biz Türkmen...
Typıacâ — 3ne Typıacâ...
5. AzerbaycanlI — Siz AzerbaycanlI'...
a3ep6aii;maıı — 3 cwp a^cpöaüzuKaH
KapaKajınaK — B6ce.\j KapaKamıaK..
KapaHM— 3 ııe Kapa hm...
6. Karakalpak — Onlar Karakalpak'...
7. Karaim — Ben Karaim'...
8. Kazalı — Sen Kazah'...
9. Özbek — O Özbek'...
10. Uygur — Biz U ygur'...
11. Kırgız — Siz Kırgız'...
12. Başkırt --- Onlar Başkırt'...
13. Talar — O T atar'...
14. Bulgar — Biz Bulgar'...
15. Şor — Siz Şor'...
16. Nogay — Onlar Nogay'...
17. Altayh — Ben Altayh'...
18. Tuvali — Sen Tuvali'...
19. Y a k u t- O Yakut'...
20. Gagavuz — Biz Gagavuz'...
’iâyam — 3 ce ııâBam...
xakac — Bâjı xaKac...
'ry p K M e ıı — 3 n n p T y p K M e n ...
Ka.3ax — 3ce Ka3ax ...
y3ÖcK — Bâ:ı y3ÖeK ...
yihyp — 3uup ymyp ...
KâpKâc — 3cwp KâpKac ...
nyuiKâpr — BSccm rıynncâpT...
'iyrap — Bâjrryrap ...
nâjKap — 3ım p nâ;ıxap ...
ıuop — 3 c np mop ...
Hyxaii — Bğccm n y x aw ...
ajrraö — 3 ue ajrraö ...
TVBa — 3 ce ıyBa ...
sucyr — Bâ.’i h k jt ...
rarayrı — S rntp raray3 ...
a, i
e, i
0, u
ö, ü
Ben
-rai-y-un
nıi-y-im
nıu-y-um
-mü-y-ünı
3 nS
-H
Sen
-nu-sm
-mi-sin
mu-sım
-ruft-stin
3 cc
-a
0
-IHI
-mi
-ııaı
-mü
Bâ;ı
-E
-mı-y-ız
-ıııi-y-iz
mu-y-uz
-ınii-y-üz
3 ıınp
-CCM-H
-nıü-siin-üz
3 cnp
-ceM-n
-ler mi
Bcccm
-CCM 11
Biz
Siz
Onlar
-mı-sın-ız. -mi-sin-iz -mu-sun-nz
-1ar mı
1. Ben korocu muyum?
2. Sen kaptan mısm?
3. 0 şoför mü?
4. Biz dikişçi miyiz?
5. Siz bürokrat misiniz?
6. Onlar saatçılar mı?
7. Ben futbolcu.,.?
8. Sen fotoğrafçı...?
9. 0 fizikçi...?
10. Biz öğretmen...?
11. Siz öğrenci...?
12. Onlar turist...?
13. Ben peynirci...?
14. Sen talebe...?
15. O kemancı..?
16. Biz ço b an ...?
17. Siz yazar...?
18. Onlar okur...?
19. Onlar örgütçü...?
20. Siz müzikci....?
-1er mi
-1ar nıı
3 n e xopncT-n?
3 c e unoHiep
.,.?
Bâ;rıiKxj>ep ...?
3rm p çeueçe ...?
3cnp öıopoKpa'r...?
BeceM cexcx â c m ...?
3ııe 4)yıöo;uncr-M?
3 c e (Jx)'rorpa(J)-?
Bâil (J)M3HK-H?
3m ıp BepeıneKencem - m?
3 cwp Be
h eıceHce m- h?
BeceM 'iypHcjce.M-H?
3 n e ‘lâKâT neçepeKeıı-K?
3cS cıy^eırr-H?
Bârı cKpunaH-H?
3 ı r a p Ke'ryçe...?
3 c h p ç u p a ıs ç â ...?
BeceM B yjıaK aıı ...?
BeceM opıaiiM3aTopeeM-H?
BĞceM My3MKçâceM-H?
2.
-a 3. -m. 4. -ceM-M. 5. -ceM-H, 6. -ceM-n 7. -muyum. 8. -mısm. 9. -mi. 10. -miy
iz. i 1. -misin. 12.-ler mi? 13. -miyim. 1 4 .-misin. 15. -mı. i 6. -mıyız, -ceM-M.
17. -ırasınız, -ce\ı-H . 38. -1ar mı, -ceM-H. 19. -ler mi. 20. -ler mi.
*.
BSji ajrrHCT-H?
3 ııe aprMcr-M?
3 ce apracT -H ?
Baı ap iMcr-H?
3rmp apmcTceM-H?
3cHp apTHcrceM-H?
BeceM apiHcıceM-H?
Ben öğrenci miyim?
Sen öğrenci misin?
O öğrenci mi?
Biz öğrenci miyiz?
Siz öğrenci misiniz?
Onlar öğrenciler mi?
BS j I liCpCH CK CII-H ?
3 r r u p ü e p c r ic K e ııc c M - H ?
3 c n p BcpeHeKcııceM'H?
BeCCM BĞpCilCKCHCeM -H?
Ben doktor mııyum?
Sen doktor musun?
O doktor mu?
Biz doktor muyuz?
Siz doktor musunuz?
Onlar doktorlar mı?
iîğ tıpan-m?
3 c e Bpan-H?
Bâ:ı
Bpa'i-M?
S ın ıp BpaıICCM-M?
3 c w p B p a ııc e M - n ?
Bece.\t Bpa<iccM-'& .
Ben müdür müyüm?
Sen müdür müsün?
O müdür mü?
Biz müdür müyüz?
Siz müdür müsünüz?
Onlar müdürler mi?
3lIC ÜMpCKTOp-H?
3 c e ZlHp6KIX)p-H?
Bâ;ı ;iHpeıcrop-H?
3rmp /iMpeKiopceM-M?
3cnp AHpeKTOpCCM-H?
Bcce.vı AHpeıcropccM-H?
Ben ressam mıyım?
Seti ressam mısın?O ressam mı?
Biz ressam mıyız?
Siz ressam mısınız?
Onlar ressamlar mı?
3 n e xy/ıoxHHK-H?
3 c e XyZ10JKH.ftK.-H?
Bâjl Xy/İOXHHK-H?
3 ımp xy^oaaiMKceM- h?
3 d i p Xy^OJKIIHKCeM- M?
BeceM xy;jo»a-iMKceM-H?
3 ae apxnT6KTop-H?
3 c e apxvnxiKrop-vı?
Ba/t apxnreıcrop-H?
3 ım p apxnreıcropceM - h ?
3cw p apxHTeKiöpceM-H?
BeceM apxnTeKix>pceM-n?
A .J
O sanatçı mı?
Ben sanatçı mıyım?
Sen sanatçı mısın?
O sanatçı mı?
Biz sanatçı iniyiz?
Siz sanatçı mısınız?
Onlar sanatçılar mı?
3 n e BÖpeııeKCH-H?
3 c e HcpeııeKen-H?
3
.J
32
Ben mimar mıyım?
Sen mimar mısm?
O mimar mı?
Biz mimar mıyız?
Siz mimar mısınız?
Onlar mimarlar mı?
*
J
^—---■
BSji cyırapçl'ne
cynapça
3ne cyııapçâ-'i'ie
3ce cynapçâ-HHe
Ba;ı cyuapçâ-MMe
3ımp eyııapçâ-viMe
3 c Hp c y ııa p ç â -ıPie
BeceM cyııapçâ-'i4e
**»
O avcudu
avca
Ben avcudum (avcu-du-m)
Sen avcudun (avcu-du-n)
O avcudu (avcu-du)
Biz avcuduk (avcu-du-k)
Siz avcudunuz (avcu-du-n-uz)
Onlar avcııdular (avcu-du-iar)
ajıÛM
3 ııe apâM-»we
3 c e a p a M - 'r ı e
Bâjı apâM-™
3riHp apâM-H’ie
3cnp apâM-LiHe
BeceM apâM^MHe
Kypuıe
3 ııe Kypme-'pıe
3ce Kypıue-HMe
BeceM Kypnıe-'Fie
3ıiHp Kypıue-H^ıe
3 ca p KypuıĞ,-H'i£
BeceM Kypme-'iMe
mucuonep
3rıe neHCHOTiep-HHö
3 ce nencHoııep-MHe
Bâjı nencHOiiep-'iHe
3ım p ncHCHOHep-HHÖ
3 c w p neH C H O H ep-lm e
BeceM ncHCMOnep^-'i^e
epcın
3 n e npan-ne
3 c c npa!!-’ie
Bajt Bpa'i-'ie
3riHp Bpa'i-'ie
3cwp upa^-^ıe
BeceM upa^-ne
Ben eşlini (eş-ti-m)
Sen eştin (eş-ti-n)
O eşti (eş-ti)
Biz eştik (eş-ti-k)
Siz eştiniz (eş-ti-n-iz)
Onlar eştiler (eş-ti-ler)
komşu
Ben komşu-y-dıı-m
Sen komşu-y-du-n
O komşu-y-du
Biz komşu-y-du-k
Siz komşu-y-du-n-uz
Onlar komşu-y-du-lar
emekli
Ben emekli-y-di-m
Sen emekii-y-di-n
O emekli-y-di
Biz emekli-y-di-k
Siz emekli-y-di-n-iz
Onlar emekli-di-ler
doktor
Ben doklor-du-m
Sen doktor-du-n
O doktor-du
Biz doktor-du -k
Siz doktor-du-n-uz
Onlar doktor-du-lar
-d i, - d i , - d u , - d ü ,
- t i , - t i , t u , tu
- i n e , - ı e , -c e M + m e
e, i
a, i
0, u
Ben
-di-m , -ti-ra
-dı-m , -tı-m
-du-ıu, -tu-nı
-dü-m, -tü-m
Sen
-di-n, -!i-n
-dı-n, -tı-n
-du-a, -tu-n
-dü-n, -tii-n
O
-di, -ti
-di, -ti
-du, -tu
-dü, -tii
Biz
-di-k, -ti-k
-dı-k, -ıı-k
-du-k, -tu-k
-dtt-k, -tü-i
-di-n-iz,
ti-n-iz
-di-ler,
-ti-ler
-dı-sı-rz
-tı-n-ız
-dı-lar,
-tı-lar
-dıı-n-uz
-tu-a-uz
-du-lar
-tu-lar
-dii-n-ü/,
-tii-n-üz
-dü-ler
-tü-ler
Siz
Onlar
1. Ben propagandası...
2. Sen agronom...
3. O müdür...
4. Biz artist...
5. Siz balerin...
6. Onlar su£u...
7. Ben astronot...
8. Sen astronot...
9. O ast ronot...
10. Biz astronot...
11 Siz astronot...
12 Onlar astronot...
13 Ben kayakçı...
14 Sen kayakçı...
15 O kayakçı..
16 Biz kayakçı...
17 Siz kayakçı...
18 Onlar kayakçı...
19 Biz çağdaş,..
20 Siz çağdaş...
ö> li
3ue araraTopH 'ic.
3ce aıpoııoMHHe.
Bâjı flMpeıcıopHHĞ.
3ıw p apracTceMııııe
3 chp öîJJiepraıâeeMHMe.
BeceM niMB TypTrapaKaııceMVie.
3ııe KOCMOHaiîiHc.
3ce KocMOHaımıe.
Ban KOCMOHaiiT>ıe.
3ım p KocMOiıaBrce\me.
3cnp KOCMonaKrceMıMe.
BeceM kocmo Hamcevr-iHe.
3n e H&rnSpçe‘rı6.
3ce iiĞjrrepçeH'ie.
Bâ;ı fıejrrcpçfi'Pie.
3ım p fle;rrepçeceMlwe.
3 chp HejrrepçeceM'i'ie.
BeceM iieJir6pçeceMH4â.
3nnp caMaııaıauıceMHHÖ.
3 chp caMaıraramceMııııe.
- hhc, -ıe , -ceM+Mne
a. â ,o. y, u
-HMC
3ne
■'We
3ce
Bâ.ı ~ 1
•we
3mıp
-ceM-«w6
3 chp
-CCM-'MC
Bccüm
-ccm-'mS
!. Ben onbaşıdan.
2. Sen oııbaşıdm.
3. 0 onbaşıdı.
4. Biz oııbaşıdık.
5. Siz onbaşıdınız.
6. Onlar onbaşıdılar.
7. Sen generaldin.
8. O teğmendi.
9. Biz biııbaşıdık.
SO. Siz askerdiniz.
11. Onlar çavuştular.
12. Beri lvanov'dum.
13. Sen Ivanov'dun.
14. O İvanov'du,
15. Biz Ivanov'duk.
16. Siz Ivanov' dunuz.
17. Onlar fvanov'dular.
18. Ben köylüdüm.
19. Biz köylüdük.
~
-di, -di, -du, -dü,
-ti, -ti, tu, tü
e, S, h, y, 3
-to£
-vıe
-•isıe
•CCM-'IUÖ
-ccM-'i'ie
-ceM-'we
B, İl, Jl, M, H, P, K, 11, c. Ç, T,
6, r, *, 3 t}), >i, m, m,
-H&
-<C>K
-Hi
-ine
-Hııe
->ıe
-CCM-TOC
-ceM-une
-ceM-mc
-ceM-«ne
-CeM-H4Ğ
-ceM-4'ie
3 n e Byuny^ıe.
3ce Byımy...
Bâjr nyı-ıny ...
3 r a p Bynııy ...
3 c hp Bymıy...
BeceM uyu u y ...
3ce renepaJi...
Bâii Jiemeııaırr...
3ıxnp ıiHHiıy...
3cHp caJiraK...
BeceM cepjscaıiT..
3ue HBanoıme
3ce MBanoB...
Bâ.rı HiîanoB ...
3nHp Mkiiiob ...
3 c h p HuaııoB...
BeceM ÜBaııoB ...
3ııe i m çMHirn...
3lTHp İVI ÇMHHM.
2. ->we. 3. -«w5. 4. -c e \m e . 5. -ccmotS. 6. -ceM'ine. 7. -ırıe. 8. -ne. 9. -ceMH'ic.
10. -ccmtk. 11. -ce\H‘K. 13. -'«e. 14. -u'ie. 15. -ceıume. 16. -<xmp & 17. -cavppjfe 18. - w .
19. -ceMH'ie.
KMf
v tım
B I ji cynapçI-vıg-H?
O avcı rai idi?
cympçâ
3rıe cynapçâ-’wĞ-n?
3ce cynapçâ-HHe-M?
Bâ;ı cyııapçâ-H'ie-M?
3rmp cyîiapçarM'ie-H?
3cnp cynapçâ,-MHe-H?
BeceM cyııapça^iMe-M?
ava
Ben avcı mı i-di-m?
Sen avcı rrn i-di-n?
O avcı mı i-di?
Biz avcı mı i-di-k?
Siz avcı rrn i-di-n-iz?
Onlar avcı mı i-di-ler?
nyjıaçâ
3ne nyjıaçâ-HHe-M?
3ce rryjıâçâ-'i'ie-M?
Baı nyjıaça-H'te-M?
3ım p nyjıâçâî-MHĞ-H?
3c np nyjıâçâr.MHe-H?
1Jcccm 3iy;iâçâ;'ine-h?
balıkçı
Ben balıkçı mı i-di-m?
Sen balıkçı mı i-di-n?
O balıkçı mı i-di?
Biz balıkçı mı i-di-k?
Siz balıkçı mı i-di-n-iz?
Onlar balıkçı mı i-di-ler?
eepeumeKeH
3ııe Bepemx3KeH-H4e-$t?
3ce BepcırfeKeH-MHe-M?
Bajı uepeiiTeKeu-HMĞ-H?
3rmp Bepem’eKeH7tıwe-H?
3cHp BÖpeırreKen-TiĞ-M?
BöceM Bepeıri'eKeH-H'iĞ-H?
öğretmen
Ben öğretmen mi i-di-m?
Sen öğretmen mi i-di-n?
O öğretmen mi i-di?
Biz öğretmen mi i-di-k?
Siz öğretmen mi i-di-n-iz?
Onlar öğretmen mi i-di-ler?
npoıpeccop
3 ne npc)4>eccop-HHe-H?
3ce ııpo(J)eccop-Htîe-H?
Bâjı npotlieccop-H'ie-H?
3ım p npo4>eccop-HMâ-H?
3 chp ııpo(i)eccop.-;ıııe-îi?
BeceM npsx})eccop-HTıe-H?
profesör
Ben profesör mü i-di-m?
Sen profesör mü i-di-n?
O profesör mü i-di?
Biz profesör mü i-di-k?
Siz profesör mü i-di-n-iz?
Onlar profesör mü i-di-ler?
myc
3ue Tyc-ue-M?
dost
Ben dost mu i-di-m?
Sen dost mu i-di-n?
O dost mu i-di?
Biz dost mu i-di-k?
Siz dost mu i-di-n-iz?
Onlar dost mu i-di-ler?
3 c e ıyc-He-H?
Bajı Tyc-ne-H?
3ıiHp Tyc-ne-M?
3cwp 'ryc.-ue-H?
BSceM lycrHe-H?
36
-m ı, -m i, -m u, -mü + idi?
e, i
a, i
0, u
a,â,n,y,e,
e.ıı,y,u,ii,
5, ü
J
K,ux,ç,r,
lİ),X,4I,lIL,m
r^yK,3
Ben
-mi
-mı
Scıı
mi
-mı
0
-mi
-im
Biz
■'fllİ
-nıı
Siz
-mi
-mı
Onlar
-mi
-mı
-HC-M
-mu
-mü
i-di-m
3ne
-Hne-H
-uııı
-mü
i-di-u
-'we-H
-mu
~raü
i-di
3cS
Bajı
-mu
-mü
i-d ik
3mıp
-CCM-Vie-H -CCM-M4C-1I
-mu
-mü
i-di-n-iz
3 chp
-CCM-M4Ö-IİI-CCM-MHC-Îİ
-mu
-mü
i-di ler
Bccom
-HĞ-H
-CCM-'MC-İI
3 ne LKİpâTie-H?
1. Ben hırsız mı idim?
2. Sen jeolog mu idin?
3. O alp nıı idi?
4. Biz köydeş mi idik?
5. Siz hemşeri mi idiniz?
6. Onlar tarihçi mi idiler?
7. Ben zoolog mu idim?
8. Sen büfeci mi idin?
9. O kütüphaneci mi idi?
10. Biz biyolog mu idik?
11. Siz başkan mı idiniz?
12. Onlar raporcu mu idiler?
13. Ben doktor...?
14. Sen ormancu...?
15. O arabacı...?
16. Biz komutan...?
17. Siz aşçı...?
18. Onlar duvarcı...?
3 c e reojiOFie-M?
Bâ.n y.naiMe-H?
3rm p nep a;ıceMHHe-M?
3 cn p eınemceM'i'ic-H?
Bece.M HcropuKceM'MĞ-H?
3 ne -îoo.ıor...?
3 c e 6ycj>eT»iMK...?
BâJi 6H6;iMoreKîîpb...?
3ıxnp 6 n o jıo r ...?
3 c n p rıyç;ıax...?
BeceM / iokji;-w ih k ...?
3ııe Bpan...?
Ece BâpMaıı xypaJi:çK...?
B&JiJiaBçâ ...?
3rm p KOMatızmp...?
3cHp KântaBap...?
B ece\ı qyjıçâ...?
7. -*w£- h. 8. -ne-H. 9. -h^iS-h. 10. -ceM-nne-H. 11. -ccm- hhö- h. 12. -ccM-Hne-tı.
13. -mu idim, - hğ- h . 14. -.muidin, - hhS- h . 15. -m ı idi, - hmc- h . 16. -m ı idik, ceM-HHe-n. 17. mı idiniz, -ceM-'me-n. 18. -m ı idiler, -ccM-Hne-n.
37
B&n cynapçâ ıwap*ı«ıS
cyuapçâ
3u& cyuapçâ \ıap-HMe
3 ce cyuapçâ Map-H’ie
Bâ’i cyuapçâ \ıap-vıxıe
3ım p cvnapçâ.Map-'iHe
3cap cyuapçâ, Map-me
Bcccm cyııapç^,’|Map-ır:ıĞ
O avcı değildi
avcı
Ben avcı değil-di-m
Sen avcı değil-di-n
O avcı değil-di
Biz avcı değil-di-k
Siz a ver değil-di-n-iz
Onlar avcı değii-di-ler
apaM
3 n e apâM Map-nne
3ce apâM Map-vıc
Bjui apâ Map-H'ie
3iinp apâM.Map-H'ie
3cnp apâM.Map-'i'ie
BeceM apâMtMap-ıwe
Kypme
3ııc KypıuS Map-yye
3ce Kypme Map-HHe
Ban. Kypv\\£
Ben eş değil-di-m
Sen eş değil-di-n
O eş değil-di
Biz eş değil-di-k '
Siz eş değil-di-n-i/,
Onlar eş değil-di-ler
komşu
Ben komşu değil-di-m
Sen komşu değil-di-n
O komşu değ'A-ûv
Yia. komşu &C£\\-0ı\-k
1S'Vİ,\.WftS!\V
râcVİ_V
emekli
Ben emekli değil-di-m
Sen emekli değil-di-n
O emekli değil-di
Biz emekli değil-di-k
Siz emekli değil-di-n-iz
Onlar emekli değil-di-ler
nemuom p
3 ııe neHCHoaep Map-vıĞ
Ece rıencHonep Map-’Pie
Bâii nencHOHcp Map-ıme
3ım p nencHOHcp, Map-'rıö
3cwp neııcHoucp^Map-HHĞ
BeceM ıreHCHOHep,ıMap->ne
spau
doktor
Ben doktor değil-di-m
Sen doktor değil-di-n
O doktor değil-di
Biz doktor değil-di-k . ■
Siz doktor değil-di-n-izOnlar doktor değil-dbier
3rıe Bpaıı Map-Hııe
3ce Bpaıı Map-'rae
Bâ;r upaq Map-nnS
3rotp BpaHMap-HHĞ
3cwp Bpa'i.Map-MKe
BöceM Bpa'i,Map-4He
38
3 c î c y H a ^ S “M:â p-«ı»ı6 -H ?
cy/ıapçü
v ı ıe e \ n a p ç â M a ıs - 'i'jc - u ?
’ )o e c \ !i.ıp ç .ı M a p -‘:ıı e - ı ; .'
l î a ı e \ H a p ç a \ ı a p -, !,i ö - u ?
'■ )ım p c \[[a |).,i'ı,.\ıa |i- ‘imc -
u
.’
' ) c u p e> ııa p ç :i.M a p - , ı, ı e - ü . }
lîC vı’M c> !ıa |iç ;\M isi'-'iM C -ii?
Sen aver değil mi i-di-n?
awı
ik ıi ; n v ı l1cl:İİ mi i-di-m?
Sen avcı ılciril mi i-di-n?
0 avcı ek1;':ii mi i-di?
iîi/ avcı ılobiil nü i-di-k?
S i/ a \e r d cı’il m i i- d i- n - i z ?
O n la r avcı d e£ ii m i i- d i- Ie r?
h a lik çı
ny.uıŞı
'■i:iı' n y .ıâ e â \ıa p .- [i‘i - » ?
' î t i c y ü 'ii j ç â \ıa p -M 'ie -iiV
İv ..: c v n n p c a \ia p -M 'iC '-ii?
: ıilip e ' H a p ç a , u a p - M 'i e - u ?
1 )u îip ■;> ita p ç a , \<ap -‘i 'i c - ü ’*
l i c e e \ ı c u i a p ç ı .aap- l ı> ıe- ü ?
‘i 9
fici'<:nn\cKcn
) ik : » e p e m e k e t i M a p - 'i 'i c - i î ?
' îe e ııepc.ıı ICkCIl M a p -'l'li; n'.;
ÎİİLİ iio p c ii !CKCI1 M a p - 'I 'lö - lı?
' î i l l i p liO pcil [-JKCIlr M ap-M M C-l!?
■)c»p u a p c i! !c :s c is _ \ia p -‘i 'r c - i i ?
HeCCM liC punO K C H M a p -'I'IO -İi?
npoili'catp
!)ilC IipO(|)CCU>p M aD -'l'iC -M ?
': K î iip « h |k .v o > p M a p -'iu ö - H .'
lîfı.ı üputjiCCCOp M a p - 'ı'lC -U '’
» i! H p ııp(M |K;ı;cop<ıM :ıp -, ı, ı c - i i ?
îicn halikçı tlcâi! mi i-di-m?
Son batıkçı -Jc^i! rai i-di-n?
('■ halikçı deiiil mi i-di?
1i i/ halikçı dcjiil nü i-di-k?
Si/ halikçı do£Ü nü i-di-n-iz?
Onlar halikçı do;:il mi i-di-ler?
•ığıvımcıı
llcıı ouclmeıı ıJc:;il mi i-di-m?
Sen »ireimeıı dcyil nü i-di-n?
O imrenilen de;:i! mi i-di?
H i/ ö;>.roımcii d c " il m i i-d i-k ?
S i/ ö:’!Vinıen desii! m i i- d i- n -i/.?
O n lar oğrcı m e n dei-li m i I-dî-Lor'
profesör
iîeıi profesör deşil mi i-di-m?
Sen pıofesıir değil nü i-di-n?
O profesör defıil mi i-di?
iîi/ profesör de;.; ii mi i-di-k?
■)cîip lipiHj^CCOp.M ap-M M C-M ?
S i/ p ro fe sö r d e ;:i! m i i- d i- n - iz ?
i Seec \ı 111î; x | k x c s »p. m: ı p -m1ıö - 1ı?
( hılar profesör mi't i-di-ler?
dost
niye
■>i!e iy e M a p - 'i 'j c - n . ’
Ben do.-»! de.üii ıiıi i-di-m?
■■;cö i y e M u p -M 'ic -n ?
S en dosl tle.üil m i i- d i- n ?
O ciosl d e şil m ı i-d i?
lii/. dosl d et; i! m ı i- d i- k ?
Si/ dosı dei;i! mi i-di-n-iz?
O n la r d o sl de-ıil mi i-di-ler?
i i i l ı iy e s i a p - 'î 'i ö - h ?
■ÎHMII IVC M air-M 'IÖ-H?
. ) c n p i '.r ^ v î a p - 'i 'l ö - i ı ?
ilC’CCM
M ;ip -‘1‘IC M?
.■*^wŞimr *'*l®8Sir'~*'l
Kaw?
•3H#5.«HİHf^aiBa»i,î/«:; ■ ■
„
. '‘;Beıtî‘IMiW^%aBiŞS:
3ne
xe
narı
ben
sen
0
Komccm?
Kimler?
3UHp
biz
ocup
Kim?
siz
onlar
Kasüu?
MOIEUI
canan
yısan
KaMceıı?
ımpeıı
cupeıı
BCCCIİ
Kinin?
beııinı
senin
onun
Kimlerin?
bizim
sizin
onlann
Kum?
Maııa
caııa
âna
KaMceııe?
nape
enpe
ijeceı-ıe
Kira?
bam
sana
ona
Kimlere?
bize
size
onlara
KcliVfâ-
Mana
cana
âna
KaMcene?
ınıpe
ClipC
B&eiK
onu
Kimleri?
KaMCCMiıe?
bizi
sizi
ymıa
ımpenue
cHpeııııe
onlan
ticceMHe
bizimle
nııpcHic
sizinle
onlarla
enpöırre
ıseceiHe
Kirai?
beni
Kaıana?
Mauna
sq«-w>vcanna
neccM
Kinıle?
betimle
seninle
onunla
KaMpa?
KiıiKİe?
Maııpa
yırıa
oııda
KaMeeme?
bende
eaupa
sende
Kimlerde?
bizde
Kawpan?
MaupaH
caııpaıı
ymaiî
KaMceiî'ien?
mıpemeiî
sizde
aıpem eu
necemeiî
Killiden?
KaMcâp?
benden
Maııcâp
senden
ondan
cancap
yncap
Kimlerden?
KaMce.vcep?
bizden
uupeııcep
sizden
CHİJCİİCCP
onlardan
BeeeMcep
onlarda
benimsiz senimsiz ommsıız
Kinsiz?
Kimlerâz?
biziııısiz
sizinsiz
onlaısız
KaMiJuâu? MamuSii camiam
KüMceMineH? uııpemuen cHpemuöH BeceMUieıı
ymııâıı
Kim için? benim için senin için onun için Kimler için? benim için sizin için
onlar için
KaM ueK? Maa ueK caii ueK
ya ueK tOı.MeeneiiiKe s.' luıpnemmı eüpneuiKe.i BeeeııeııiKejı
KaMaiüKaJi? MaBaiUKOJI caaamKajı yHauacaJi KaMeeııeuKcjı? IlHpUeiUKCİI riijiiıeııiir.ı BeeeHeıuKeii
Kiuıgibi? beıinı dibi senin gibi onun gibi Kimler dibi?
onlar gibi
biziıı dibi
sizin gibi
Ben burada.
Bende kitap var.
Bana kitap verin.
O beni seviyor.
Bu benim hediyem.
Benimle neşeli neşeli.
Bu çiçek benden sana hediye.
Sen benim gibi.
Bence sen çok güzelsin.
3 n e Kyırra?
Maııâü KĞHeKe ııyp.
Mana Kenese nap.
B an Mana cauaTb.
Ky Manân napneM.
Mauna Hjıanax caBauâç.rıa.
Ky neneK cana Manpaıı napne.
3 c e Maı-ı neK.
Man myxânma^ce rorre MiıeMne.
K üm myxâuıeue?
K iıuce?
Man uıyxâxııâMna
. bence;.-/
cau uıyxautlıa
sence ■ -S
KaMceıı uıyxâuıene? ıınpeıı ı.uyxâmâMâpna
bizce
Kimlerce?
40
cupen uıyxaıuâpua
sizce
yııâıı ıuyxaiHe]ie
onca
Becen ıuyxaıiiene
onlarca
3 h6
kejitc
...
ev
Ben evdeyim. Ben evde değilim.
Sen evdesin. Sen evde değilsin.
O evdedir. O evde değildir.
13il evdeyiz. Biz evde değiliz.
Siz. evdesiniz. Siz evde değilsiniz.
Onlar evdedir. Onlar evde değildirler.
okul
Ben okuldayım. Ben okulda değilim.
Sen okuldasın. Sen okulda değilsin.
O okuldadır. O okulda değildir.
Biz okuldayız. Biz okulda değiliz.
Siz. okuldasınız. Siz okulda değilsiniz.
Onlar okuldadır. Onlar okulda değiklider.
deniz kenarmda
Ben deniz kenarındayım. Ben deniz
kenarmda değilim.
Sen deniz kenarmdasm. Sen deniz
kenarında değilsin.
O deniz kenarındadır. O deniz kenarmda
değildir.
Biz deniz kenarındayız. Biz deniz kem ­
anda değiliz.
Siz deniz kenarmdasmrz. Siz deniz kena­
rında değilsiniz.
Onlar deniz kenarındadır. Onlar deniz
ke narmda değildirler.
bahçede
Ben bahçedeyim. Ben bahçede değilim.
Sen bahçedesin. Sen bahçede değilsin.
O bahçededir. O bahçede değildir.
Biz bahçedeyiz. Biz bahçede değiliz.
Siz bahçedesiniz. Siz bahçede değilsiniz.
Onlar bahçededir. Onlar bahçede değil­
dirler.
Türkiye'de
13enTüıkiye' deyini BaıTüıkiye'dedcgSiıu
Sen Türkiye' desia Sen Türkiye' de değilsin.
O Türkiye' dedir. O Türkiye' de değildir.
Biz Türkiye'deyiz. Biz Türkiye'de değiliz.
Skluıkiye'desiniz. SizTüıkiye'ded^fcjnk
Onlar Türkiye' dedir. Onlar Türkiye' de
değildirler.
KUJİ
3 u e KH;n c. 3 c c KH.Tie Map.
3 c e kjkUitc. 3 c e km-’itc Map.
Ba-ı Kiunc. Bârr Kvune Map.
3ım p KKjrre. 3 ım p KHjrre Map.
3cMp KRÎITC. 3 c n p KMJTl'e Map.
BeceM kjuîtc. BeceM KHjrre Map.
ttiKyjı.
3 ııe ııiKy.'iTa. 3 n e uiKyjrra Map.
3 c e uiKyjrra. 3 c e uiKyjrra Map.
B ili uiKyjrra. Bajı uiKyjrra Map.
3 iih p ııiK yjna. 3 n n p mKyjıra Map.
3 c n p uiKyjrra. 3 c n p mKyjrra Map.
Bcccm ıUKyjrm. BeceM. uucyjıra Map.
mııııec xeppume.
3u e runec xeppnıi'Iıe. 3 ne raı-ıec
xeppMii>ıe Map.
3 ce THnec xeppraıııe. 3 c e thhcc
xeppnm e Map.
Bâjı thhcc x6ppmnıe. Barı thiiğc
xeppmwe Map.
3ımp thhcc xeppHiwe. 3ımp thiicc
xeppHirıe Map.
3 c n p t h h £c xdppMiiHe. 3 c n p thiiğc
x£ppm ı,ıe Map.
Bcccm thhcc x ep p raw e. B£ ccm thhöc
xeppKH<ıc Map.
namapa.
3ne ııaxMapa. 3ııe rıax*ıapa Map.
3 c e ııaxııapa. 3 c e n ax ııapa Map.
Baıı nax>ıapa. Bajı ııaxnapa Map.
3rmp naxMapa. 3ıın p ııaxııapa Map.
3cwp nax>ıapa. 3chp rıaxııapa Map.
BeceM m upıapa. BöceM rraxtıapa Map.
Typıt,ape.
3 n e Typnnpe. 3 ııc Typujipc Map.
3 ce Typunpe. 3 c e TypıiHpe m p .
B?Li TypuMpc. Ba.ii Typunpe Map.
3ım p TypuHpe. 3rurp Typunpe Map.
3 chp Typunpe. 3 c n p Typunpe Map.
B cccm TypuHpe. B ğccm TypuHpe Map.
41
Ne? Neyin? Neye?
Ky müh ?
Bu ne?
Menen?
Neyin?
Mene?
Neye?
Mene?
Neyi?
M tene?
Neyle?
MĞupe?
Nerede?
MÖııpen?
Nereden?
MCucgp?
Nesiz?
M&uuıen?
ıı ye
N e için?
baş için
başı
nyçua
başla
qelıeK
çiçek
‘İtHCKCH
çiçeğin
qe>ıcKe
çiçeğe
le^eK e
çiçeği
lencK ue
çiçekle
nyçpa
ueneıcpe
baş
nyçân
başın
uyça
başa
nyça
başla
çiçekte
hediyede
nyçpaıı
He*ıeKpeıı
H apuepeu
hediyeden
napnecep
hediyesiz
napHeuıCH
hediye için
baştan
çiçeklen
nyçcâp
leneKCĞp
başsız
çiçeksiz
'leKCKiııeH
çiçek için
nyçuıâıı
M ö sce»?
MeııceM?
Bunlar neler? başlar
M 6UCCH?
N elerin?
Meııcene?
Nelere?
Mencene?
Neleri?
MeııceMiıe?
Nelerle?
M eH cem c?
nyçceH
b a şlan n
nyçcene
başlara
nyçcene
başları
nyçceMiıe
başlarla
nyçceHHe
f
f
Nelerde?
başlarda
MejıceiiMeH? ııyçcciîMea
başlardan
Nelerden?
Nelerciz?
uâîiâ
ovun
liâiftıt
oyunun
ııâiitta
oyuna
ısaM a
oyııııu
III Rlî
S11
IIIMİSfl 11
suyun
miıina
çyncııe
çöple
ç^ngpe
çöpte
Bâftâna
UfMBIia
oyunla
»âfiâpa
oyunda
suyla
lUMBpa
çy'ııepen
Bâfrapan
ç öpten
ç^iıecĞp
çöpsüz
ç ^ n e ıu ö n
çöp için
oyundan
Bâilâcâp
çyııc
Çöp
ç yrıneıt
çöpün
ç^nne
çöpe
çyııııe
çöpü
nyçceMCep
oy unsuz
nâîtâııtân
oyun için
suya
in m ı; a
suyu
sıula
IICLIBpaH
sudan
UtMBCâp
susuz
UIHUIlfâll
su için
Neler? Nelerin? Nelere?
M &cen? M«*ce*e?
ııyçceM
KyceM
napııe
hediye
n apııen
hediyenin
napiiene
hediyeye
napHeue
hediyeyi
n apiiene
hediyeyle
napııepe
'leHCKCÜM
ııapııeceM
çyueceM
BâitâceM
çiçekler
■re'KKceH
hediyeler
çöpler
oyunlar
sular
napHecen
ç^nCcen
çiçeklerin
«seıeKcene
çiçeklere
'ieneKceHC
hediyelerin
napııeceHe
hediyelere
ııapuecene
çöplerin
ç y n ecen e
çöplere
çyılĞcene
Bâttâceıı
oyunların
Hâitâceııe
oyunlara
ııım ıceıı
suların
hediyeleri
■ie'ie^ccMüL
ııapHeceMiıe
çöpleri
ç^nĞceMnc
çöplerle
ç^nĞcen<ıe
çöplerde
çİ!ııeceH>ıeıı
çöplerden
BâiiâceHe
oyunları
muBceiie
çiçekleri
çiçeklerle
hediyelerle
HCieKceıiHB napHeceiı'ie
çiçeklerde
hediyelerde
'ie‘icKceii«ıeiî liapik'UUPlL'H
çiçeklerden
hediyelerden
ue'jescce.Mcep ııapııeceMcep Ç^THCCCMCgp
başlaısız
çiçeklersiz
hediyelersiz çöplersiz
MfiweeMiuĞH? ııyçceMiııeH Me-HEKceMuıen ııapııeoamım çyııâceMUiĞH
Neler için? başlar için? çiçekler için? lıediyekr
çöpler için?
için?
İHUBCCM
liiMBcene
sulara
sulan
DâitâceMiıe
ııiMBceMiıe
oyunlarla
«Sttâccııue
oyunlarda
sularla
ııtuEceü'ic
sularda
Baitâceıııeıı
lUMBceıi'ieK
oyunlardan
sulardan
ıtâüâceMcep
ıııuiiceMcep
oyuıılarsız
sulaısız
BâftâceMmeıı UtMBCeMlUeH
oyunlar
için?
sular için?
Ky K&Heıs®.
çâıcâp -> Ky çâfcap.
KVKâ:iB -» Ky KyKâJiı>
nyç -» Ky nyç
Ka;maK -> Ky Ka.maK
’iepKyççH -» Ky nepKyççH
auroMOÖHJu» -» Ky aBroM()6HJn>
riH'iKC -> Ky nHıiKe
xyr -» Ky xyr
natcyn -» Ky Baıcyn
BMTpc ~» Ky Bmpe
'lapaca -» Ky rapaca
ceııeK -» Ky ceııeK
Kepen/ıe -» Ky Keperuıe
çana -» Ky çaısa
çypjıa -» Ky çypjıa
çHJie -> Ky çm e
TclKCH ~» Ky T3KCH
KJiacc -» Ky jcraec
THiiec -» Ky thhcc
öfuiKOiı ~ » Ky öajiKOH
çupy ■-» Ky çHpy
xaçax -» Ky xaçax
rapajK -» Ky ıapa*
c;ıo sa p b -> Ky cjıoBapı»
p y iKa -> Ky pynıca
cerejı -» Ky cexe;ı
KypâK ~» Ky KypâK:
Kyjıe -» Ky Kyjıe
nyjıâ ~» Ky nyjtâ
yrsor -> Ky yrıor
uy;ı&M
Ky nyjieM
ıoxaHi!iMB -» Ky toxa hiuhb
cyMKa -> Ky cyMKa
noMHjıop -» Ky ıroMHUop
xyjınyççH -» Ky xy;myççH
Tyıâp -» Ky ryrâp
Kyç;ıâx -» Ky Kyçjtâx
MHxe —> Ky mhxc
Bu kitaptır
ekmek -» Bu ekmektir
börek -» Bu börektir
baş -> Bu baştır
kalpak -» Bu kalpaktır
diz -> Bu dizdir
otomobil -» Bu otomobildir
fıçı -> Bu fıçıdır
kâğıt -» Bu kâğıttır
vagon -» Bu vagondur
kova -» Bu kovadır
terasi -» Bu terazidir
yaba -» Bu yabadır
tırmık ~» Bu tırmıktır
tırpan -> Bu tırpandır
orak -» Bu oraktır
meme -» Bu memedir
taksi -»Bu taksidir
sınıf-» Bu sınıftır
dene -» Bu denizdir
balkon -» Bu balkondur
mektup-» Bu mektuptur
gazete -» Bu gazetedir
garaj -» Bu garajdır
sözlük -» Bu sözlüktür
kalem -» Bu kalemdir
masa -» Bu masadır
ot -» Bu ottur
göl -» Bu göldür
balık -» Bu balıktır
ütü Bu ütüdür
oda --»Bu odadır
ırmak-» Bu ırmaktır
çanta -» Bu çantadır
domates -> Bu domatestir
omuz -» Bu omuzdur
başörtüsü -» Bu başörtüsüdür
gözlük -» Bu gözlüktür
çuval -» Bu çuvaldır
-i
Kesese
KeaeKeceM
>UI -> MjİCCM
ÇhlH
ÇUUCCM
mpMau -» BâpManceM
ypavı -» ypaMceM
xe;ı -> xe;ıceM ypai'ı -» ypaficeM
Bpaıı -* BpanceM
eç -» eçceM
nypr -> iiğptccm
xwp -» xnpccM
ya -» yüceM
HH Tâ
HMTdCeM
THHĞC ->• THHĞCCeM
ajiâK —> a/ıâKceM
IIHT —> IIHTCCM
y ü a x -> yftâxceM
Kyç
KyçceM
K apanTam —> KâpaHraıuceM
TeTpa;ib
Terpa^bceM
cyMKa - > cyMKâc&M
çyjı -> çyjıceM
n e jie rn ö ııe rc e M
Ty
rryceM
ç&Trap -» çârcrâpceM
Kencp -> KÖırepceM
xypııajı -> xypHajıceM
xaça'r -> xaçaTceM
ana -» a>ıaceM
IİİHB - > IlIblBCCM
ç y n -4- çyjıceM
ftblBÜç -> MHBâÇCeM
BepeneKeH -> BepeneKeHceM
BĞpeHreKeıı -> HepeHTeıceHceM
K)Jiram -> rojrramceM
i y e -> TyceeM
TaııaıaH -> rauiMaHceM
HypeHe HypeneceM
KaİİâK
KHİlâKCCM
ııyjıâçâ -> nyjıâçâceM
THMepçe —> ’i'KMepçeceM
İt'-" -Jf
jfc»‘ i
A ^i
Kitap -» kitaplar
köy -» köyler
insan -> insanlar
orman ormanlar
sokak -» sokaklar
kıs• -> kışlar
f
döşeme döşemeler
doktor -» doktorlar
iş -> işler
ev -> evler
kır -> kırlar
torla - » tarlalar
köpek -» köpekler
deniz -» denizler
kapı -> kapılar
yüz -» yüzler
ay -» aylar
göz gözler
kurşunkalem ->• kurşunkalemler
defter -> deflerler
çanta -> çantalar
yol -» yollar
bulut ~> bulutlar
dağ -» dağlar
yıldız -» yıldızlar
köprü -> köprüler
dergi -> dergiler
gazele -» gazeteler
çocuk -> çocuklar
su -» sular
yd -> yıllar
ağaç -» ağaçlar
öğrenci -■> öğrenciler
öğrentmen -» öğrentmenler
yoldaş -» yoldaşlar
dost ->■dostlar
düşman -» düşmanlar
pencere -> pencereler
kuş -* kuşlar
balıkçı -> balıkçılar
demirci -* demirciler
44
-lar, -ler
Bir
~
a, â, y, o, w
Cok
e, e,
-C6M
h,
y, 3
|
j
-ceM
lleppe
a, i, u, o
Hy.\ıaft
-lar
e . i, ü, 5
"4er~"
j
|
oda -» oda...
ay -> ay...
akçe -> akçe...
akşam -> akşam ..
ambar -» ambar...
anne
anne...
çiçek -» çiçek
çöp -> çöp...
dağ
dağ...
dil -> dil
eğe-->'eğeu-;; .
ğömlek -> gömlek
kıyı -> kıyı...
çam -> çam...
kurt -> kurt...
masa —> masa...
müdür —> müdür.
odun -> odun...
okur -> okur...
oluk -> oluk...
rulo -> rulo...
1. yıpaıı
yrpaB ...
2. yîiâx -> >'Mâx ...
3. VKça -> yxça ...
4. Kaç -» Kaç ...
5. aMiıap -> aMiıap ...
6. aııue -> anne ...
7. 'IC1ICK -> MeMCK ...
8. çyııe -> çyııe ...
9. Ty -»T y
10. ııe;ıxc -* !ı2jıxe ...
11. îıeıcey
uSkcu ...
12. Kene -» Kene ...
!3.çwpaH
çb ip an ...
14. xu p -> xı>ıp ...
15. Kauncâp -> KaıuKap ...
16. cctcji -» cex e;ı...
17. ;iHpeKrop -» jimpeıcrop ...
18. Byrâ -> uyrâ ...
19. Byjıasçâ -» By.ıaBçâ ...
20. BajıaK -> sanaK ...
21. pyjıoH —> pyjıoıı...
22. .3pire -» a p n e ...
23. no :ar -+ H03T ...
hafta-» hafta...
şair
şair...
şair ->- şair...
24. câBaça -> câısaçâ ...
1.
-ccm, -lar. 2. -ceM, -lar. 3. -ceM, -ler. 4. -ceM, -lar. 5. -ceM, -lar. 6. -ceM,
ler. 7. -ceM, -ler. 8. -ceM, -ler. 9. -ceM, -lar. 10. -ceM, -ler. 11. -ccm, -ler. 12, -ceM,
-ler. 13. -ceM, -lar. 14. -ceM, -lar. 15. -ceM, -lar. 16. -ceM, -lar. 17, -ceM, -ler. 18. ceM, -lar. 19. -ceM, -lar. 20. -ceM, -lar. 21. -ceM, -lar. 22. -ccm, -lar. 23. -ceM, -ler.
24. -ccm, -ler.
45
CSrejı
k c 'i'c c
ncıeK cStcji
a e ııe K K c r e c
aJiâK - > n e n e K a Jiâ K
Kaf-iâK
n u ra
->
ı ı e ^ e K K a ııâ K
-> neneK it u r a
ı ı a p ı ı c - > ı ı e 'i e K n a p H c
ııa rıy jiM H
îic m c k ııa iiy jiM H
K yjıe - » h c h c k K y jıe
e g H e n e K eç
xeBeJi -* i i c h ğ k xeBe.n
K y u ıa K - * x ıe ı ıĞK K y ıu a K
Ke:ıeırae -> neııĞK Rejıeıi'ie
Kecı>e - » n e ııe K k c c b c
T ypa -> n e u e K ly p a
3 TeM - > IieH ÖK 3 TCM
y ııâ T e - » n e n e K y n â T e
M afiM âJi
ne»iC K M aK M âJi
M eneK - » iiğ m c k H e n e K
ç â u a p - » rıe ^ ıe K ç â B a p
K yç - > r ı c 'i e K K y ç
x e p - > ne>iC K x 6 p
nenese
ac'icK kchckc
n y p H e -> n e u e K ııy p ııe
MĞpııe - > i i ğ 'i S k H Ğ pH e
K âM aK a - > j i S h ğ k K&MaKa
HaıuâK -> neneK namÜK
n y K a n - » ii6 m ğ k ııy K a H
ene -» rıecıeK ğhc
B âp M aH - > n e n e K B â p M a n
khm£ -» u6h2k khm£
aııa;ıa -s- ııeııeK smajsa
Tâ Mana -» nencK râMaHa
TejıeM -> HĞ4&KTejıeft
H c p e r - > iiğhök Tie p e T
n â v ıâ p - > n e ııe K nâM & p
Hhmâç -> rieMCK HHBİSç -
-> IIĞHÖKÇ Ğ piU H B
Kene -» nenöK Kene
ç S p iU H B
n e ıi£K pojib
TyııâK -> neneK TynâK
p o /n > - »
Masa -■* masacık
köşe -» köşecik
kapı -> kapıcık
kıış
kuşçuk
köpek -> köpecik
hediye -> hediyecik
elma -* elmacik
göl -> gölcük
iş -> işçik
güneş -» güneşçik
kedi -> kedicik
şişe -» şişecik
cep -> cepçik
tarak-» taracık
adam -» adamcık
maymun -» maymuncuk
maymun -» maymuncuk
çiçek -» çiçecik
ağız -» ağızcık
göz -» gözcük
kız
kızcık
kitap -» kitapçık
parmak -» parmacık
tırnak - » tıraacık
soba -» sobacık
tabak - » labacık
sandalye -» sandalyecik
inek - * inecik
orman -» ormancık
kayık -» kayıcık
şey - » şeycik
baykuş -> baykuşçuk
saadet -» saadetçik
sıra -» snacık
yumruk yumrucuk,
ağaç -» ağaççık
ülke -» ülkecik
gömlek -> gömlecik
rol -» rolcuk
tabut - » labutçuk
-çik, -çık,
xhççSh
P< S, s, t
b, c, d, g, j,
1, m, u, r, v,
-cik, -cık, -cuk, -cîik ~ ııg^Sıc
i
a, i
0, u
ö, ü
-çik
-Çik
-çuk
-Çök
-cik
-cık
-cuk
-cük
-cik
-cık
-cuk
-cük
e.
c, f, h, k.
-ç u k , -ç ö k ,
lieMCK
y, z
k: kç = c
•
1. tela — bala...
2. balla —balta..
3. baş — baş...
4. bina — bina...
5. bil — bit...
6. boğaz -- boğaz...
7. burun — burun...
8. dudak — duduk...
aua — İİC’İCKana
rıyp'râ — ... rıyp'râ
nyç — ... nyç
çypr — ... çypr
ıiHİhâ — ... riHHiâ
ıibip — ... nup
câMca — ... câ.Mca
lyra —... ıyra
9. dil — dil...
L0. elek — elek...
11. ibik — ibik...
12. kitap — kitap...
13. kapı — kapı...
14. kemik — kemik...
15. köy — köy...
16. şehir — şehir...
17. tarak — tarak...
18. turna — turna...
19. kova — kova...
20. ütü — ütü...
HĞ.îixe — ... !iejrxe
tuta — ... aııa
KHKKHpMK— ... KHKKUpHK
Kenette — ... KeHeKC
aııâK— ... ajıâK
nıâMa — ... mâM&
m ı — .... sm
xyjıa— ... xyjıa
'iypa — ... Typa
TâpHa — ... 'râpna
Brape — ... BHTpe
yrror — ... yrıor
I. -cık. 2. -cık, -nenese. 3. -çık, -neneıc 4. -cık, -nSufiK. 5. -çik, -ii6h6k.
6. -cık, -JiĞneK. 7. -cuk, -nenfiK. 8. -çık, -neneıc. 9. -cik, -nencK. 10. -çık, -aeneK.
11. -çık, -rre'icK. 12. -çık, -iic'ick. 13. -cık, -hğhök. 14. -çık, -rıeneK. 15. -cük, neneK. 16. -cik, -hc’ick. 17. -çık, -n ö 'ie K . 18. -cık, -neneıc 19. -cık, -n eııeK. 20. cük, -n c’ieK.
47
KâMİH?
xep+ca.Max —> xepeH c;maxĞ
au a+ y p a
anaH ypn
c^LTiaK+ııâuıaii -* cajnaK âu ııâmajıe
cyniçâ+înıa/ıa -» cy ıaçân Hnajın
^npeKiDp+nyîieM -> AHpcKiâpa» nyjreMe
ııyjıaçâ+nyjıâçâ -» ııyjıaçâıı ııyjum
MopHK + napHe -» Mop5ncâu napHH
nepeneKBH+ cyMKa->B^peııemıĞH cyMicn
bc pe h tc tceh+K ene kc -»BepeırreKeııĞH
Kinlin?
kız+söz -> kızın sözü
çocuk+ayak -> çocuğun ayağı
asker+tüfek askerin tüfeği
satıcı+şey -» satıcının şeyi
müdür+oda —> müdürün odası
balıkçı+balık -> balıkçının balığı
denizci+hediye -> denizcinin hediyesi
öğrenci+çanta -» öğrencinin çantası
öğretmen+kitap -» öğretmenin kitabı
KCHCKM
cy H ap çâ+ w b n â -» c y n a p ç a n İİmitm
KHMeçe+KH-Me -» KHMCçSlI KMMMMH
Bâfiâçâ+Bâflâ -» BaiıâçâH b S M h
O jib ia+ aT ie -> Oiibrâıı am m e
iOjrram+eMĞT -» 10/rraıuâH eMeııe
AxvıeT+amıe -» Akmckih am m e
ryc+ııyjıâıııy ->■Tycân nyjıâmâBĞ
cneM-Hıepe -> otcm Sh ııepK
MSufiH?
c& rejı+ypa
ceTe;ıeıı ypH
KĞııeKe+HT ->■ KeneKeıı m e
m uB+ıoxâ -> mtiBİH ıoxxn
He>reK+mâpmâ -» neneKeH uıâpııiH
nypT+ıiHKĞc -» ııypTcıı nm cfice
BâpMan+ıcauuıaB -> Bâp\ıaHâH
KaııuıaBe
KJiâH y p a M fi
ııypeHe+Kapâ -» nype'ie KappH
THiıec+xyM -» th h S c xyjvıS
cyııâıih+KânaK —> cyııâıreıı K&n&Ke
iİHBaç+'iypaT -» HMBâçâH ıypanö
noTia+aJiaK -» iioh'i&h ajıaıce
caMOjıeT+çyHaT -* caMOJİ^ıâıı çyııanS
yiiâx+nyçjıaMam -> y ım â n ııyçjıaMâme
Kyııâc'ra+KyMaıı -> KynâcraH Ky^ane
ıoMax+Beç - » ıoMax&H seç e
‘le p e + ra n â
Hepe Tanım
îL 'i+ y p a M - >
ııy p T + c re ııa -» n y p T c r e ı m
avcıH-köpek -> avcının köpeği
kayıkçı+kayık -* kayıkçının kayığı
oyuncu+oyun -> oyuncunım oyunu
Olga+baba - » Olga'mn babası
arkadaş+umut -> arkadaşın umutu
Ahmet+anne -» Ahmet' in annesi
dost+yardım -> dostun yardımı
adam+yürek -> adamın yüreği
. Neyin?
masa+ayak -> masanın ayağı
kitap+ad kitabın adı
su+akma -> suyun akması
çiçek+koku -» çiçeğin kokusu
ev+temel -> evin temeli
orman+gürüllü — ormanın gürültüsü
köy+sokak -» köyün sokağı
pencere+perde -5- pencerenin perdesi
deniz+dalga -» denizin dalgası
sabun+köpük sabunun köpüğü
ağaç+dal -» ağaç m dalı
posta+kapı - » postanın kapısı
uçak+kanat -» uçağın kanadı
ay+baş
ayın başı
lâhana+koçan -» lâhananm koçam
masal+son - » masalın sonu
kalp+çarpma -» kalbın çarpması
ev+duvar -* evin duvarı
M a n i a , c a n la , y a l a ...
luityjı
M anân uiKyjıâM
c a n a n ııiKy;ıy
ynan uiKy.ıe
unpen uiKy,rıaMâiP
c n p e n uiKyjıap
» e c e n niKyjıe
M anân uncynaMccM
can an uiKy;ıyceM
ynân urKyjıeceM
ıınpen nncyjıâMâpceM
c n p e n MKy;ıapeeM
Böcen u ıxy;ıeccM
anne
Manân aancM
canan an n y
y n ân aMâmö
riHpĞıı ann.eM.ep
cnpen anııep
îjeceır aMâuıe
Manân anneMCCM
canan aıınyceM
yn â|n aMâiiıCccM
nnpen aımcMĞpceM
cn p e n anııepceM
ısccen aMâmeceM
emern
Manan eMeıe.M
canan eMery
ynân
cmctc
nnpen eMerÖMep
c n p e n eMĞrfip
ueceıı e.MeMe
Manân eMC'ieMCCM
c a n a n eM&ryceM
y n â n eMesficeM
n n p ö n eMereMepceM
cn p e n eMth’SpceM
uecen cmSmİÎccm
Benim, senin,
okul
benim okulum
senin okulun
onun okulu
bizim okulumuz
sizin okulunuz
onların okulu
benim okullarım
senin okulların
onun okulları
bizim okullarımız
sizin okullarımz
onlann okulları
anne
benim annem
senin annen
onun annesi
bizim annemiz
sizin anneniz
onların annesi
benim annelerim
senin annelerin
onun anneleri
bizim annelerimiz
sizin anneleriniz
onların anneleri
umut
benim umudum
senin umudun
onun umudu
bizim umudumuz
sizin umudunuz
onların umudu
benim umutlarım
senin umutların
onun umutlan
bizim umutlarımız
sizin umutlarınız
onların umutlan
M aaSa..
B en im ..
Benlin
Scnlıı
Onun
Biziıu
Sizin
Onların
-a-,
-un
-a, -i
-m
-e-, -i-iın
-e, -i
-m
-0-, -11"
-inı
-m
-n
"St
-m-ız
-ıı-iz
-in
-n
-si
-İH-İZ
-Ü~İZ
-un
-XI
~I •
-nıı-ız
-nı-ız
lar-ı
i. Benim para...
2. Senin para...
3. Onun para...
4. Bizim para...
5. Sizin para...
6. Onların para...
7. Benim, orman...
8. Senin orman...
9. Onun ormam...
10. Bizim orman...
11. Sizin orman...
12. Onların orman...
13. Benim anne...
14. Senin anne...
15. Onun anne...
16. Bizim anne...
17. Sizin anne...
18. Onların anne...
-i
-İm-İZ
-in-iz
ier-i
-o, -u
-m
-11
-su
-um-uz
-m-uz
-n-nz
-un-uz
lar-ı
-ö, ~u
~Ö",
-ünı
-nı
-ün
-ü
-üm~üz
-u
-su
-m-üz
-n-üz
-üû-üz
İer-i
MaHâı-ıyKçaM
Canan: yKçy (yıcça-y = yKçy)
YnâH yjcçH (yKça - h - yıcçn)
IİMpSH yKçaMâp
CHpeH yKçâp(yKça - üp = yKçâp)
BĞcen yKçw(yKça - m = vkçh )
M anâH uap.vmnâM
Canan BâpMaHy
Yllâl! BapAfâHĞ
ÜHpgH BâpMaııâMâp
Cupeıı lîapManîip
BeceH BâpMHHe
Manân aıaıeM
C anan an uy (anne -y = auuy)
Ynan aM âm e(aniie - m e —aMame)
IİHpgH aHHenep
CnpöH aı-mep
Bficen awâme
Benim..»,
• • -as -4 Maıtaıı
Canan
-(an)âM
-M ■"
-y
-(âB)y
-y
yn an
-e-, -c-
-(eiî)cM
-CM
-(eB)y
r\'' - y ^
v -y •
-
-t» )y r -
-s
-H
nııpün
Cnpen
-a-, -â-
-a
-y
-M-ep
-âp
Bğcch
1. Benim bacağım.
2. Senin bacağın.
3. Onun bacağı.
4. Bizim bacağımız.
5. Sizin bacağınız.
6. Onlaruıbacağı.'
7. Benim ormanım.
8. Senin ormanın.
9. Onun ormanı.
10. Bizim ormanımız.
11. Sizin ormanınız.
12. Onların ormanı.
13. Benim teklifim.
14. Senin teklifin.
15. Onun teklifi.
16. Bizim teklifimiz.
17. Sizin teklifiniz.
18. Onların teklifi.
-(ı ı0:ı\î-.:tp -(eB)eM-gp :-(ft)§M-gj3S;
-âM -âp
-eM-öp
-(cb)6p
-â.M-âp
«M-*p
-c p
-(ati)ap
-H
-(H)ÖP
-(İİ)C
-e
Manân ypa...
Can âtı ypy (ypa-y = ypy).
Yııan ypM (ypa-n = ypn).
rİH pen ypa...
Cnpen ypap (ypa-âp = ypâp)
Becen ypw.
Manân BâpMaır...
Canan BâpMaıı...
yııan jfapMaıte
ITnpSıı BapMaıı...
CüpĞıı Bâp.vtan...
BScen BâpMaH...
Manân cfinÖBeM.
Canân ceneBy.
VHâH ceııeiîC.
riHpeıı cfiııy...
CHpen ceny...
Becen ceı-ry...
1. -m 4. -Map. 7. -fİM. 8. -y. 10. -â.\ıap. 11. -âp. 12. -e. 16. ceneiieMep. 17. ceneuSp.
18. ceııeiie
Kimin?
-a-, -ı•
'I
-e-, -i-
:
Onunl. pazar...
2. el...
3. okul...
4. baş...
5. kız...
6. hava...
7. baba...
8. anne...
9. çay...
10. öküz...
11. defter...
12. çam...
13. gece...
14. oda...
15. buğday...
16. dana...
17. dağ...
18. şehir...
19. karyolo...
20. halta...
21. pencere...
22. duvar...
23. kapı...
24. banyo...
25. damat...
26. enişte...
-1
-0-,
-u
-ö-, -ü-
-a, -ı
-e, -i
-ü
-sı
-si
Yııâıı ııacape
im m
uiKyjıe
nyçe
xepe
Chnıırâııre
amme
aMame
Mene
Baıcape
TerpaMC
xupe
KaçS
nyjıĞMe
■ryjjjiiî
napâBe
'Kİb£
xyjîH
Kpamne
3piiH
‘lype'M
CİCHH
ajıâKe
KİHHH
Kepyute
HHCuame
-0 ,
-u
-su
-ö, -ü
-sü
Kimin
KâMİH?,
YBâB.i:,*#ııun..
B, Ü, K, Jl,
Mj ıi^ Ilı
-a , <
-a, -e
lOJM
cuça
Kaça
ııcjwe
m.ıpınâ
P, c, ç,
-y
III, 4), X,
îafi£â
'i, ut, 6,
,r,;aç3jfb
lyfiâ
P
JI--SÎ 1 “II
K)ppil
V/jsıjaı.;'.;
/:gHe¥5= '
£m ı
it
çyBÇâ+JJ=
çyjıçu
JI
K$pıue+n;■IllJtC+H= KypUUl
BütUI
O nunl. baba...
2. anııe...
3. büyük kız. kardeş...
4. büyük kardeş...
5. enişte...
6. damat...
7. yenge...
8. küçük kardeş...
9. küçiik ki?, kardeş...
10. ses­
li. kurbağa...
12. kamçı...
13. etek...
14. toygar...
15, oturum...
16. bilgi..
17. alacık...
-urS
-e
-H
Y ıd ıı
a n e , aıaıe,
anııa, .w m ,
iimhmc,
t , üj, a , ;u>
IlHKC, ICtti,
Jiapy, Kcpy
çıı+e=
ffttfte
fi
en+e~
CHİte
;sıı
ıy + € =
tob6
âıı
çy+e=
çâüe
en
H
âc+Ğ~âce ıv rıp a ıa ^ e ^
teıpaH c
iy<r$m ;
eiî
uaiSe
aım a+ m e--
amıâıııe
H
Typai+e— an t+ ıu elypaue j aıume
Yıtau amme
aMame
annaıue
rerreıue
Myıeuıe
Kepine
MUKİSUIÖ
ınaruıe
üaMâKe
caccM
inana...
ııymâ...
apKâ...
TÜpH...
jiapy...
ıı&ıy...
manam..
18. ot...
19. kanat...
KypâK...
20. burun...
câMca...
çyuar...
1. -sı. 2. -si 3. -L 4. -i. 5. -sL 6. -di. 7. -si 8. -L 9. -i. 10. -L11. -sı, -ıuaıiH. 12. -sı,
uyuma*. 13. -ği, apıcii. 14. -i, îie. 15. -u, Jiapane. 16. -si, rıe/ıene. 17. -ği, -e. 18. -ıı,
-e. 19. -di. çyııa'ie. 20. -u, câMcu.
©ostttin, de#aınHn,:::iöstuinM.i
KaM?
Kim?
iycâM
dostum
rycy
dostun
KaMâH?
Kimin?
KaMa?
Kime?
lycâMâii
dostumun
Tvcyii
dostunun
ıyena
dostuna
KaMa?
Kimi?
KaMiıa?
Kimle?
KaMpa?
Kimde?
Kaıupaıı?
Kiıııdeıı?
..... .'ryıelLMŞ.^.'İ.
KaMcâp?
Kinişiz?
Ka.MutâH?
Kim içiıı?
TycâMa
dostuma
dostumu
'■'îyeSritta""
dostumla
lyciMpa
dostumda
TycâMpaH
dostumdan
TycâMcâp
dostumsuz
lycaMUtân
dostum için
lycııa
dostunu
Tycyııa
dostunla
iyeyim
dostunda
TycyHTSll
dostundan
lycycâp
dostuıısuz
rycymâii
dostun için
iyee
dostu
tyceıı
dosunun')
iyene
dostuna
iyene
dostunu
ryceııe
dostuyla
ıycen'ie
dostunda
ıycĞH<ten
dostundan
ly cieep
dostusuz
ıyc£uı£ıı
dostu için
ıycâMâp
dostumuz
lyca.MâpâH
dostumuzun
-ıycâMâpa
dostumuza
iyeâ.Mâpa
dostumuzu
rycâMapüa
dostumuzla
TycâMâprd
dostumuzda
ıycâMâpraH
dostum ıızdau
TycâMâpcâp
dostuınuzsuz
'iyeâMâpmâH
'iyeâp
dostunuz
'lycâpan
dostunuzun
ıycSpa
dostunuza
iyeâpa
dostunuzu
ıycipııa
dostunuzla
iyeâpTa
dostunuzda
lycapıan
dostunuzdan
lycâpcâp
dostunuz su/.
•iyeâpmâH
dostumuz için dostunuz için
TycâMceM, rycâMccn, rycâMceuc... Dostlarım, dostlarımın, dostlanma...
KaMce.M?
Tycâ.MceM
Kimler?
dostlamıı
KaMceH?
. iyeâMçeli’yg
Kimlerin?
dostlarımın
Ka.Mtene?
lycâMcene
Kimlere?
dostlarıma
Ka.Mcene?
lyclMce-HfeV
Kimleri?
dostlarımı
KaMceMiıc?
rycâMceMire
Kimlerle?
dostlarımla
KaMcenue? I TycâMceıme
Kimlerde? 1 dostlarımda
lycyceM
dostlann
Tycycen
dostlaruıra
Tyeyceııe
dostlarına
lycyceHe
dostlarını
lycyeeMtıe
dostlarınla
lycyccm e
dostlarında
lycâMâpce.M
dostlarımız
dostları
lycâMâpâHCCH
lycĞcen
dostların î*j
dostlarımızın
lycecene
lycâMâpccııe
dostlarına
dostlarımıza
lycĞcene
TyeâMâpceHe
dostların
dostlarımızı
lycûccMiıe
TyeâMapceMtıe
dostlarıyla
dostlarımızla
ryceceıtHe 1 lyeâMâpceııuc
dostlarında \ dostlarımızda
lycûce.M
ıvcapceM
dostlarınız
Tycâpcen
dostlarınızın
lycâpceue
dostlaruı/.u
lycâpccıte
dostlarınızı
lycâpcCMHC
dostlarınızla
lycâpceiî'ie
dostlarınızda
KaMCCHlİCVl‘? VTyCİMCtUMLeH\ 'l’VftYCCHICtt TyceCCHHSH \Ty«AM&ÇCe\lH«l\ Tyt&pC^HHCH
\ AofAauYft&'A-iY\ &osMMvn&Mi \ Aag^atınAaa \ &ösAmw\yuAm\. \ &o-sv\'Avw\uAa,n\
V
’v^s^ts.vı!^ \ _çî<«,ws»sS,’^
’
\
^Msfeasasa. \ \w^a\\s\ı. \ t e t e m a s a \ to ^ m u ’sa.A
yYû9Mc«Nus&\v‘>.y^â^wA\v&vv\ YjCNte*ıufie.\v \ \^ctc.cvi.mt\\. \^t^>Aaçtc>AV\ıevATŞt’İÇLLSiııüv',
Kimler içüı‘! \ dostlarım iç in \ dosttan» için \ dosttan için \ ö o sü an m ii için\ÛQsÛaım5Z,içi*
’Ç y ^rİM fttfp 'S M la,;çy îffiS M S .-..
E vim , evim in, îvim e-..
MC h ?
Nen?
çypi'JM
evim
çypry
evin
çypue
evi
çyprâMâp
evimiz
çyprâp
evıııız
M eııeıı?
Meyiıı?
çyprİMâıı
evinim
çyp-ıyn
evinin
çyp'ieH
e vıa i
çyprÎMâpâü
evimizin
çypm pân
evinizin
M ene?
vife is ir H
çypıöMa
evmıe
çypnıa
evine
M ene?
Neyi?
çypKî.Ma
evimi
çypııta
.\.'ctî®hE.'
M enııe?
Neyle?
çypıâMita
evimle
çypıyııa
evinle
M cııp c?
Nerede?
çypxaxpa
evimde
M enpen?
Neıedeıı?
M eııeep?
•''"Nesiz?'
:
M enıuen?
N e içisı?
çypıâMâpna
evimizle
çypTâpna
evinizle
çypıyırra
evinde
çypTÎBHC
evinde
çyprâMâpıu
evimizde
çyprâpi'i
evinizde
çyprâMpan
evimden
çypıymüiî
evinden
çyp'rcıiHeH
evinden
çypraMapTaH
evimizden
cypıitpıaıı
evinizden
çypıâ.Mcap
evımsız
çypıyeâp
evııısız
çyp'iecep
evısız
çyprâMâpcüp
evimiz sız
çypıâpeâp
eviniz sız
çyprdMut ân
evim ıçm
çypıyıııâH
evin için
çypHemeıı
evi ıçuı
çypraMâpnıâıı
evimiz ıçıu
çypıâpmân
eviniz ıçîa
Nelere?
evlerime
Meiîcene?
NeSeri?
çypıâMcene
=Nelerin;?.
MeııceMiıe?
Nelerle?
MeHceH'ie?
Nelerde?
Menceııneıı?
çypıâpa
evuııze
:çyp«t#nec >:
...,eyiyle-....
M e ııceıte?
Mence»?
■
çypıâpa
evinizi
çyprüMeeM
evlerim
çypıüMcen
evlerimin
çypöMceae
Neler?
çyprâMâpa
evimizeçyprâMâpa
evimizi
^ I r t f c c e » , .çy p rlim £ ^ > $ $ $ 0
MeıtceM?
çypn ıe
>«.WİneV.;;>:.
evlerimi
çyprJMceMJie
evlerimle
çyprâ.MccH'ie
evlerimde
s0 ® m .* ; 'E v le r im ,
çypıyce.M
evlerin
çypıyceH
evlerinin
çvpıycene
evlerine
çypıycene
evlerini
çypıyceMne
evlerinle
çypıycem e
Nl’İ0!(İv'Iİ?
çyp)â.Mteıi‘ieH
e\k> imden
Ml'lItV-Ml'l-p.’
ı'yprııtceMccp
evlerinde
çypryceiHeu
etlerinden
etpıyee.tıt.;:p
Nı'U-isiy?
etleri imi/
evlıTİM-iİ/
NıOııcevmıCü?| ç\prj.MCı'Miııcıı
Neleı içiıi? I eslerini ifiıı
. ; .':çypiBe,
evini
cvierin içiu
çyp'ieceM
evlerimin, e ^ e r ir a e ^ v
çyprâMipceM
evleri
edimlerimiz
çypuûeeii
çyprâMüpceıı
evlerimizin
evlerin (Vi
çypıâMâpcene
çvp'ieccHe
evlerine
evlerimize
çypıâMâpcene
çyp«r£ceiie
evlerini
evlerimizi
çyp’jeceMiıe
çypıâMâpceMne
evlerimizle
evleriyle
çyp'ieceime
çypramSpceHMe
evlerinde
evlerimizde
çyp'ieceii'ieH çypraMâpceipfeH
evlerinden
evlerimizden
çypMeceMcep çypıâMâpce.McĞp
evlerimizsiz
evlerisiz
çyprâpceM
evleriniz
çypıipcea
’ evlerinizin
çypıüpccHe
evlerinize
çypTâpceue
evlerinizi
çypmpceMüt
evlerinizle
çypTâpceıi'K
evlerinizde
çypıâpceme
evlerinizden
çypıâpceMcö
evlerin iz«iz
çyp'ieceMUi&H çypıâMâpceMinfiH çypTâpceMure
evleri için
evlerimiz için
evleriniz içir
xeç
Maıifin x e ç e \ı
c a n a n xeçy
yııan xeçe
ım p cıı xeçeM ep
c n p e ıı xeçep
Beccıı xeçe
m am a
M anan TdKaKaM
canan TâıcaKy
y n a n TâıciKS
nnpeH i ’âKaKâMÜp
cnpen T âoK âp
e e c e n lîiKiiKe
eâü
Manân BâüâM
canan BÜiiy
ynan lîanS
ÎIHPCH ııâM M âp
cnpĞH îîâ M p
bccch ısane
üeK&rn
M3H&H İieKeTCM
c a n a n ııeK eıy
y n a n HĞKĞ^Ğ
iihpSh iieice'reMSp
CHpeH HĞKerfip
BSceıı ttĞKĞ'ie
memee
M anân TejuıeBCM
c a n a n TCJuıeBy
y n â n TejraeBe
ım p e n T&LTieBĞMĞp
cnpön TCJiJictîcp
s e ç e n TeımeBC
kdıç
benim kılıcım
senin kılıcın
onun kılıcı
bizim kılıcımız
sizin kılıcınız
onların kılıcı
harç
benim harcım
senin harem
onun, harcı
bizim harcımız
sizin haremiz
onların harcı
m
banim gücüm
senin gücün
onun gücü
bizim gücümüz
sizin gücünüz
onların gücü
genç
benim gencim
senin gencin
onun genci
bkim gencimiz
sizin genciniz
onlarin genci
amaç
benim amacım
senin amacın
onun amacı
bizim amacımız
sizin am acına
onların amacı
k-
ypaM
M anân ypaMâ\ı
canan ypa\ıy
y u a n ypa.Me
ııvıpcıı ypaMâMâp
c n p e n ypawâp
Becen ypaMe
aımcıph
Manân cjıoBapeM
canan cjıouapy
ynân c,TOBape
nnpen cjioBapeMep
cnpen cJtoBapöp
necetı cnoyape
sokak
benim sokağım
senin sokağın
omun sokağı
bizim sokağımız
sizin sokağınız
onların sokağı
sözlük
benim sözlüğüm
senin sözlüğün
onun sözlüğü
bizim sözlüğümüz
sizin sözlüğünüz
onların sözlüğü
çocuk
benim çocuğum
senin çocuğun
onun çocuğu
bizim çocuğumuz
sizin çocuğunuz
onların çocuğu
ana
Manân smhm
canan aııy
ynâH aıiH
nnpen a'iaMâp
cnpen a'iap
»£cen aMiı
balık
benim balığım
senin balığın
onun balığı
bizim balığımız
sizin balığınız
onların balığı
nyjıâ
Manân ııyjuı&M
canan ıry;ury
ynân rıyjum
ımpeıı nyjuıâMâp
c h p 6h
nyanâp
Becen ny;um
ocak
benim ocağrm
senin ocağın
onun ocağı
bizim ocağımız
sizin ocağınız
onların ocağı
ayHax
Manân ByııaxâM
can an By,ıaxy
y n â n nyııaxe
ım p e n BynaxaMâp
c n p e n Byııaxâp
Becen nyııaxe
57
çypm
M a n â n ç y jrıâ M
c a n a n ç y p ıy
y n â n ç y p 'ie
n n p e n ç y p ıâ M â p
ch pch
ç y p ıa p
îîcceH çyptîĞ
carım
M a n â n câriK aM
c a n a n c â rn c v
y n a u câriK H
IIM peH cânK H M âp
c ııp e u c âra câ p
n e c e ı ı c âıiK H
Ktıuımp
Manan KaujKâpâM
c a n a n K a ııu c a p y
y n â n K aııiK âpĞ
ıiM p e n K aıuJK âpâM âp
c H p c ı ı K a m ıc a p a p
H e c e n K a ııiK â p e
çapa
Ma Hâ n çâpaM
c a n a n çâpy
ynân çâpn
ıiM p e n ç â p a M a p
C H pea çâp âp
bccch
çâpn
emem
M aı-ıân ĞM&ıeM
c a n a n eM & ıy
y n a n Ğ M ene
ı m p e n ĞMerĞMgp
c H p e n e M e re p
ü e c c H eMe>.ıc
yurt
benim yurdum
senin yurdun
onun yıırdu
bizim yurdumuz
sizin yurdunuz
onların yurdu
m eht
benim mehdim
senin mehdin
onun mehdi
bizim mehdimiz
sizin mehdiniz
onların mehdi
kurt
benim kurdum
senin kurdun
onun kurdu
bizim kurdumuz
sizin kurdunuz
onların kurdu
kilit
binim kilidim
senin kilidin
onun kilidi
bizim kilidimiz
sizin kilidiniz
onların kilidi
umut
behim umudum
senin umudun
onun umudu
bizim umuduz
sizin umudunuz
onlann umudu
Kenetçe
Manân KCHeKCM
canan KeueKy
yııân Kene km
rmpcıı KĞneKeMcp
cnpen KeııeKep
neceıı kchckh
nepe
Manân uepeM
canim >ıepy
yııan ‘icpn
lüipCH 'lepCMep
CHpen >ıepep
BCCCIl MepH
ıceoao
Manân Kc6a6âM
canan Kc6a6y
ynân Kcöaöe
ırapen Ke6a6âMâp
cupen Ke6a6âp
«ecen Ke6aoe
ııııciKp
Manân uLKa<]>âM
canan ınKuljy
yııâıı uiKacJje
nnpen uHöi(İ>âMâp
CHpen ıUKacl»p
ueceıı uuaı4>c
mayii
Manân ujKy/ıâM
canan ıuKyjıy
ynâu mKyjıe
ıınpeH ımcyjjâMâp
cnpcii uiKyjıâp
aeceıı mKyjıe
kitar
benim, kitabım
senin kitabın
onun kitabı
bizim kitabımız
sizin kitabınız
onların kitabı
kalp
behim kalbım
senin kalbın
onun kalbı
bizim kalbımız
sizin kalbınız
onların kalbı
kebap
benim kebabım
senin kebabın
onun kebabı
bizim kebabımız
sizin kebabınız
onların kebabı
dolap
benim dolabım
senin dolabın
onun dolabı
bizim dolabımız
sizin, dolabınız
onların dolabı
mektep
benim mektebim
senin mektebin
onun mektebi
bizim mektebimiz
sizin mektebiniz
onların mektebi
Mea? -» Meme?
çy -»
yKça -»
c u m a m -»
T y ıa-»
cacâ-»
ceT-»
ÎTT—»
Ulâil—»
caiöH âç-»
£ç~»
£Uia~»
ny;ıâ-~»
ara--»
ÇHJl—»
HİITy-»
çyjuıa
yKçajuıâ
cuBJiâuuıâ
ry r/ıa
cacâ-uıâ
cer;ıe
jrraâ
ıırâjuıâ
caımmçm
eçjıâ
iUlBJUUl
uyjîâjuıâ
arâjuıâ
çmme
u in y ju ıâ
TâıiiMan-»
cneH—»
râıuMaıuıâ
cMeıure
K yç-»
n y ç -»
Ty-»
TCp'J'—»
nâp--»
ıy ra -»
anâK-»
çyw âp-»
xâMa->
Hyii-»
çâp a-»
ı&Bap-»
ç â/m lp -»
Tâııpa-»
k Sji -»
ByMax~»
KÖCbe-»
XBarrcp->
KSHCKC—»
çep e-»
eeç-»
n y ç -»
xâjixa-»
ıcyçjıâ
rıyçjıâ
Tyjıjıâ
Tepme
iiapjîâ
Tyrajoıâ
ajıâıajâ
çyMâpoâ
xâ\ıajuıâ
»iyarıâ
çâpa;ıjıa
râiBapjiâ
çâ.rnâpM
'UinpaTJiâ
Kejuıe
isytıaxjıâ
Kecijcjuıe
xi3anepjıe
KeHeKejuıe
çgp&rae
Beç;ıe
rıyçjıa
xAııxajuvk
Ne? -» Nasıl?
yağ -»
yağlı
para-»
paralı
hava-»
havalı
tat—»
tatlı
ses-»
sesli
süt-»
sütlü
ad-»
adlı
dış—^
dişli
neşe-»
neşeli
iş-»
işli
el-»
elli
balık-»
balıklı
çizme-»
çizmeli
yel-»
yelli
soru-»
sorulu
düşman-»
düşmanlı
ziyan-»
ziyanlı
göz-»
gözlü
baş-»
başlı
dağ-»
dağlı
dert-»
dertli
buz-+
buzlu
dudak-»
dudaklı
kapı->
kapılı
çycâp
yKçacâp
cbiiMıucap
lyrâcâp
cacâcâp
cercep
Hicap
uuâjıcâp
caıâHaçcap
eçcep
ajıacap
ııyjıacap
aıâcâp
çjısıcep
Hirıycap
TâımıaHcap
CMCHCCp
KyçcSp
nyçcâp
■iycâp
reprcep
ııâpcâp
lyıacâp
arıâKcâp
yağmur-»
tahta-»
can-»
kilit-»
tuz-»
yıldız-»
toprak-»
kiil-»
ocak-»
cep-»
daire-»
kitap-»
yüzük-»
uç—»
baş-»
kulak->
ç y \ıâ p c â p
xaMacâp
'lyııcâp
çâpacap
lâBapcâp
çârn â p câ p
lânpacâp
K&ıcep
By>ıaxcâp
Kecbecep
x n a T re p c Ğ p
Keııescecep
çepĞcep
Beçcep
nyçcâp
xâjıx?ıcâp
60
yağmurlu
tahtalı
canlı
kilitli
tuzlu
yıldızlı
topraklı
küllü
ocaklı
cepli
daireli
kitaplı
yüzüklü
uçlu
başlı
kulaklı
yağsız
parasız
havasız
tatsız
sessiz.
sütsüz
adsız
dişsiz
neşesiz
işsiz
elsiz
balıksız
çizmesiz
yeisiz
somsuz
düşmansız
ziyansız
gözsüz
başsrz
dağsız
dertsiz
buzsuz
d u daksE
kapısız
yağmursuz
tahtasız
cansız
kilitsiz
tuzsuz
yıldızsız
topraksız
külsüz
ocaksa
cepsiz
dairesiz
kitapsız
yüziiksüz
UÇSllZ
başsız
kulaksız
y~»lB
çbipy
Manân çbipaıaaM
canan çupâuy
ynan. çhipâiie
ITItpeHÇI,lpânâMflp
cMpeıı çbipamp
Beceri çbiparse
my
Manân iö iö m
canan ıfıny
yıicM râjje
irapça lâBa.Mâp
chpch
lâaâp
BÖCCH TâliĞ
çy
Manân çâuaM
canan çâBy
ynan çâue
ırapen çânâM&p
cifpen çâuâp
bccch çâue
nyjsâuıy
Manan uyjıâıuâBâM
canan ııyjıâmâBy
ynan nyjr?mrânC
ımpcu rtyjrâmâiîâMâp
CHpen rıyjiâıuap
bSccii nyjıâiimijc
apy
Manan apüııâM
canâH âpâBy
ynan âpâiîe
riMpeır âpâuâMâp
CHpen âpâiîap
seçen âpâiîĞ
mekiup
benim meklubıım
senin mektubun
onun mektubu
bkim mektubumuz
sizin mektubunuz
onların mektubu
dağ
behim dağım
senin dağın
onun dağı
bizim dağımız
sizin dağınız
onların dağı
yas
benim yağım
senin yağın
onun yağı
bizim yağımız,
sizin yağınız
onların yağı
yardım
benim yardımım
seııin yardımın
onun yardımı
bizim yardımımız,
sizin yardanınız
onların yardımı
uruk
benim uruğum,
senin uruğun
onun uruğu
bizim uruğumuz
sizin uruğunuz
onların uruğu
nejıy
Manan nanenem
canfnı ire: ıe uy
ynaıı nejıeue
riHpen nejıcBeMcp
CHpcii IlCJlCBCp
«ecen uejKBe
Kemy
M anân KererseM
caııâır Kercny
yııâıı Kerene
ırupeıı KereıseMep
CHpen Ke'îcucp
Hecen Ke rene
iıepy
Manan ücpcBeM
c a n a n ncpetiy
y naıı MepSue
n n p en nepcBCMep
cnp2n ncpep
bccch îiepeBe
ny
Manân iicbcm
canan neay
ynaıı ne Be
ım pen ııeBCMep
cmpch ııĞısep
Becen rreıje
ukcv
Manan mkccbcm
c a n a n HKceay
y n â n HKcene
JTMPĞH HKCeBÖMCp
CHjKİ! MKCCBep
necen hkccbc
bilim
benim bilimim
senin bilimin
onun bilimi
bizim bilimimiz
sizin biliminiz
onların bilimi
sürü
behim siirüm
senin sürün
onun sürüsü
bizim sürümüz
sizin sürünüz
onların sürüsü
ağama
benim ağlamam
senin ağlaman
onun ağlaması
bizim ağlamamız
sizin ağlamanız
onların ağlaması
boy
benim boyum
senin boyun
onun boyu
bizim boyumuz
sizin boyunuz
onların boyu
hıçkırık
benim hıçkırığım
senin hıçkırığın
onun hıçkırığı
bizim hıçkırığımız
sizin hıçkırığınız
onların hıçkırığı
JIaSSx -> anâx...
çaMpâK - » Bara
âcjıa —> yxMax
xâıo;urâ —> xapaBça
cç'ieii - » Kax;m
caBanSçjıâ - » xypjtax.ua
mıcMJie
mıcMcep, ıu cK ep
caMâp - » ı>ıpxaıı
BaîiJiâ -> ısâitcâp
çyjrne - » jıyrpa
BapâM -> KecKe
HIIÇC
çMKax
capjıaKa -> râıap
Tapan ->&ıııâx
xyjıâu
ÇHiıçe
myjrrapa -> Be ıe
çfiııe -> KHBe
fıene -> rarrö
HH(?ap
çâMÜJi
xı>rra -■> çcmçc
Tyjum
nyıırâ
■raca - » napa’iannâK
xaKJ!İ5 -> öyıje
t£tt6m -> çyra
BepH - » CHBĞ
xaiîâj>T -> xyj[jıeıı, epwneıı
çapa -*• caiipa
itHBap -> çâMâjı
Tyraâ - > flyçe
m ypâ -> xypa
riHcaK -» neneK
âm â - » cyjıxân,
chbS
CHBÎl —>HHpjie
ycanuıâ -> ycâcâp, xapa.w
nâıiKâ -» ceBetc
KâTKâc -> aııcar
iyi
kötü
genç -> ihtiyar
akıllı -> aptal
cesur -» korkak
çalışkan -> tembel
neşeli kederli
güzel -> çirkin
şişman -» zayıf
kuvvetli -> kuvvetsiz
yüksek -» alçak
ıızun -» kısa
uzak -» yakın
geniş -* dar
derin -> sığ
kalın -> ince
iri -» ufak
yeni -» eski
ıslak -> kuru
ağır -» hafif
sert yumuşak
dolu -> boş
temiz -> pis
pahalı -» ucuz
koyu -» açık
sıcak -> soğuk
çabuk -> yııvaş
sık seyrek
zor -> kolay
tatlı -> acı
beyaz -> siyah
büyük -» küçük
ılık -> serin
sağlam -> hasta
faydalı -> faydasız
yalçın -» meyilli
bileşik -> basit
3 n e Meıuse?
xumpe
3 n e xm pc. 3 ne xmpe Map.
3ce xm pe. 3ce xm pe Map.
BSji xh ipe. Da.-ı xm pe ,\ıap.
3rm p xm pc. 3nnp xmrpe Map.
3 chp xm pe. 3 chp xHipe Map.
BeceM xmpe. BeceM xnrpe Map.
tmcâK
3 n e ıibicâK. 3 n e ııucaK Map.
3 c e iiuc Sk. 3 c e ıujcâK Map.
Bâ;ı ıiHcâK. Bâjı n ucaK Map.
3 ım p iihcük. 3 ıra p ıracaK Map.
3 c w p ıiHcâK. 3 c n p iih cS k Map.
BeceM nucâK.
Bcccm ım c a K Map.
egnen
3ne
cçmch .
3 n e eçMCH Map.
3ce eç’icH. 3ce eç>ıeıı Map.
Bâii eçneıı. Bâjr eç'ien Map.
3 ı mp eç'ieH. 3 m ıp iç'ie n Map.
3cwp öçneH. 3 c a p eçMen Map.
BĞceM ğçneıı. BeceM eçneH Map.
nupjıe
3 n e 'iııpne. 3rıe ’iııpjıe Map.
3ce HMpiiS. 3ce HtıpjıS Map.
Bâ.ı »mpjıe. B&ı liHpJie Map.
3ratp hhpjiS. 3ıuıp topjiğ Map.
3 chp HHpjıe. 3 c h p Miipjıg Map.
BeceM HHp/ıe. BeceM »mpjıe Map.
eâiı/ıa
3 n e «aiıııâ. 3ııe BâÖJiâ Map.
3ce
Baüjia.
3 ce
m iv ıâ Map.
Bâ.'i BSiınâ. Bâjı lîaîüıâ Map.
3ııwp Bâünâ. 3ım p Bâîuıâ Map. .
3 c n p BâÜJia. 3cnp Bâîjjıâ Map.
BeceM ısâ&ıâ. BeceM BâîuıS Map.
Nasılım?
güzel
Ben güzelim. Ben güzel değilim.
Sen güzelsin. Sen güzel değilsin.
O güzel. O güzel değil
Biz güzeliz. Biz güzel değiliz.
Siz güzelsiniz. Siz güzel değilsiniz.
Onlar güzel.,Onlar güzel değiller.
büyük
Ben büyüğüm. Ben büyük değilim.
Sen büyüksün. Sen büyük değilsin.
O büyük. O büyük değil.
Biz büyüğüz. Biz büyük değiliz.
Siz büyüksünüz. Siz büyük değilsiniz.
Onlar büyükler. Onlar büyük değiller.
çalışkan
Ben çalışkanını. Ben çalışkan değilim.
Sen çalışkansın. Sen çalışkan değilsin.
O çalışkan. O çalışkan değil.
Biz çalışkanız. Biz çalışkan değiliz.
Siz çalışkansınız. Siz çalışkan değilsiniz.
Onlar çalışkanlar. Onlar çalışkan değiller.
hasta
Ben haslayım. Ben hasla değilim.
Sen hastasın. Sen hasta değilsin.
O hasta. O hasta değil.
Biz hastayız. Biz hasts değiliz.
Siz hastasınız. Siz hasta değilsiniz.
Onlar hastalar. Onlar hasla değiller.
kuvvetli
Ben kuvvetliyim. Ben kuvvetli değilim.
Sen kuvvetlisin. Sen kuvvetli değilsin.
O kuvvetli. O kuvvetli değil.
Biz, kuvvetliyiz. Biz kuvvetli değiliz.
Siz kuvvetlisiniz. Siz kuvvetli değilsiniz.
Onlar kuvvetliler. Onlar kuvvetli değiller.
3 ııe xâwJüiâ-H? 3 n e xaıo;uîâ Map-H?
3 c e xaıojx.ıa-H? :)ce xaıu:i;ıâ Map-H?
BaJi xâıojuıâ-M? Bâ;ı xâKxuıa Map-H?
3 ı m p xaıo;i!iâ-H ?3ım p xâıo;tnâ \ıa p -
Ben akıllı mıyım?
Ben akıllı mıyrnı? Ben akıllı değil miyim?
Sen akıllı mısın? Sen akrllı değil misin?
O akıllı mı? O akıllı değil mi?
Biz akıllı mıyız? Biz akıllı değil miyiz?
Siz akıllı mısınız? Siz akıllı değil misiniz?
Onlar akıllılar mı? Onlar akıllı değiller mi?
cesur
Ben cesur muyum? Ben cesur değil miyim?
Sen cesur musun? Sen cesur değil misin?
O cesur mu? O cesur değil nü?
Biz cesur muyuz.'? Biz, cesur değil miyiz?
3 c « p xâıom a-M ? 3 c n p xaıojvm .\ıap-
Siz cesur musunuz? Siz cesur değil misiniz?
3ne ica i-a ?
3 ııe âc;ıâ-M? 3 n e âciiâ Map-H?
3cĞ Scnâ-M? 3 c 6 ae:ıa Map-H?
Iîajıâcjıa-H? K uı âcJö. Map-H?
3rm p ac;ıâ-H? 3 n n p âc;ıa Map-H?
9 cmp âcjıâ-H? 3 c u p âcjıa Map-H?
BeccM âc/iâ-M? B&eM âcnâ Map-H?
xâımtâ
H?
R& cm xaıo;ırıa-H? BeceM xâıaTinâ Mapti?
nenen
3 ııe i ıc'ie K -H ? 3 ııe rıe*ıeK M ap-H ?
3 ce ııencK-H? 3 ce nenese Map-H?
Bâ_'i jic'ick^? BiL'i ııene k Miıp-M?
3 iih p neueK-H? 3 ım p rıe^ĞK Map-H?
3cwp ııS'ieK-H? 3cnp h&h&k Map-H?
BeceM ne'ieK-H? BeceM ii&iğk Map-H?
HbIÇCİ
3 rıe üMçâ-H? 3 ııe BHçâ Map-H?
3 c e Buça-H? 3 c e BMçâ Map-H?
Bân Buça-H? Bârı m>ıçâ Map-H?
3 rm p BHçâ-H? 3 ıra p su ça Map-M?
3 c n p Bwga-H? 3 c n p Buça Map-H?
BeceM Buça-H? BeceM Buça Map-H?
etim
3 n e cıiBâ-H? 3 u e c u iiâ Map-n?
3 c e cMBâ-H? 3 c e c u ııa Map-H?
Büji cuB â-H ? B ârx e r «a vıap-H?
3 n n p c h b S- h ? 3 inip cMBâ Map-H?
3 c n p CMBâ-H? 3 c n p CMBa Map-H?
BeceM cuBâ-H? BeceM CHBâ Map-H?
Onlar cesurlar mu? Onlar cesur değiller
mi?
küçük
Ben küçük müyüm? Ben küçük değil miyim?
Sen küçük müsün. Sen küçük değil misin?
O küçük mı. O küçük değil mi?
Biz küçük müyüz? Biz küçük değil miyiz?
Siz küçük miisün? Siz küçük değil misini/:?
Onlar küçükler mi? Onlar küçük değiller
mi?
uç
Ben aç mıyım? Ben aç değil miyim?
Sen aç mısın? Sen aç değil misiıı?
O aç mı? O aç değil mi?
Biz aç mıyız? Biz aç değil miyiz?
Siz aç mısınız? Siz aç değil misiniz?
Onlar açlar mı? Onlar aç değiller mi?
sağlam
Ben sağlam mıyım? Ben sağlam değil miyim?
Sen sağlam mısın? Seıı sağlam değil misin?
O sağlam rnt? O sağlam değil mi?
Biz sağlam mıyız? Biz sağlam değil miyiz?
Siz sağlam mısınız? Siz sağlam değil misiniz?
Onlar sağlamlar nu? Onlar sağlam değiller
-tır» -tir, -tur, -tür, -dır, -dir, -dur, -dür ~ «yj»»
XHççâa
c, 1', h, k, ı, p, s
b, c, d, g, j, 1, nı,
n, r, v, y, z
e, i
-tir
a, ı
lir
0, u
-lur
ö, ü
-m
-dir
-dır
-dur
-<İür
1. zenğin — zengin...
2. zaman — zaman...
3. yüzük — yüzük...
4. yün — yün...
5. yıırî — yuıt...
6. yolcu — yolcu...
7. yıidız — yıldız...
8. yanlış - - yanlış...
9. yardım — yardım...
10. ümit— ümit...
11. kepçe — kepçe...
12. kıyı — kıyı...
13. kulaç — kulaç...
14. mirfak — mirfak...
15. kitap — kitap...
16. oyuncu — oyuncu...
17. ölü — ölü...
18. ömür — ömür...
19. ses — ses...
20. şey — şey...
21. dağ —• dağ...
22. ad - ad...
23. at — at...
24. gelin — gelin...
*ıâHaıu;ıa
~
ııyaiî
caMana
çepS
ÇâM
çypr
Çyjı çypeiîçe
çâurâp
Manâm
nyjıâmy
eMer
çâııaJîa
çupan
xarıaç
Hasça
KĞlieKC
Bâiiâçâ
BHİie
eMĞp
cacâ
JUKuıa
Ty
HT
yr, .rama
KHH
J. -dir. 2. -dır. 3. -tür. 4. -dür. 5. -tur. 6. -dur. 7. -dır. 8. -Ur. 9. -dır. 10. -tir.
II. -dir. 12. -dır. 13. -tır. 14. -tır. 15. -tır. 16. -dur. 17. -dür. 18. -dür. 19. -tir. 20. -dir.
21. -dır. 22. -dır. 23. -tır. 24. -dir.
66
•jjjıâ, -aâ, "JiJie, -Jie
-lı, -ii, -lu, -lü
TypKKâJum
a, î
e, i
0 , îl
ö, ü
-İT
-lu
4ü
Hâuauunı
-a, -£,
-a-, -â-, -e, -e,
~0,
-w-, -y- -H, -y -H-, -y-y
~iı
1
1. güç ->ğiiç...
2. kuvvet -> kuvvet...
3. iz -> iz...
4. yaş -» yaş...
5. kaym ak
kaym ak...
6. güneş -» ğüneş...
7. yağm ur
y ağ m u r...
8. ay -> ay...
9. tıız
tuz...
10. uyku - » uyku...
11. boy -* boy...
12. sakal -» sakal...
13. pire -> pire...
14. öküz -* öküz...
15. vagon
vagon...
16. kova -» kova...
17. bisiklet -> bisiklet...
18. ip -» ip ...
19. terazi -> terazi...
20. yel -> yel...
21. kabahat -> k ab ah at...
22. vişne -> vişne...
23. su -> su...
24. dalga -> dalga...
25. dost
dost...
26. yol -» yol...
-juıâ
- -jıâ
-joıe
• -Jie
Bâii
B â ii...
X£lBaT -> XâB3T ...
fıĞp —> iiep ...
Kyççyjib -> Kyççy;n>...
x âftM a-> xâfiMa ...
xeiie;ı -> xeo ejı ...
çyMâp -» çy.vıâp ...
yfiâx -> yftâx ...
T âcap -» T â B a p ...
HHXâ —> HMXâ ...
ny
n y ...
cyxajı -> cyxajı ...
n â p ç a -> n â p ç a ...
BâKâp -» BâKâp ...
saK yiî -» caK yn ...
BH'rpe -» BHTpe ...
BeJiocHne;ı -> BejıocKrıea
B epea -* B e p e u ...
Tapaca -» Tapaca...
ÇHJI -* ÇHJI ...
a iiâ n
a M ı ı ...
»ihc -> mn e ...
IIIWB -> IIIHB ...
xyM —> xyM ...
xyc ~> i y e ...
çvji - » çyjı ...
1. -lü, -.’ia. 2. -li, -jıâ. 3. -li, -jiS. 4. -Ir, -;ıe. 5. -lı, -jcıâ. 6. -li, -Jie. 7. -lu,
-jıâ. 8. -lı, -jîâ. 9. -lu , -Jiâ. 10. -lu , -juıâ. 11. -lu , - juiğ . 12. -lı, -Jîâ. 13. -li, -;uıâ.
14. -lü, -;ıâ. 15. -lu , -jıâ. 16. -Lr, - jtjiS. 17. -li, -jrâ. 18. -li, -jıe. 19. -li, -Jirıâ. 20. -li,
-jıe. 21. -lı, -Jîâ. 22. -li, -.u ıe. 23. -lu , -;ıâ. 24. -lı, -Jîâ. 25. -lu , -Jîâ. 26. -Iıı, -;ıâ.
s
TypKKâ'Lia
- -SIZ, -siz, -sun, - söz
1.. . .*
-cHp, -c6p
a, i
e, i
o, u
ö, ü
-SIZ
. -s iz _
"SUZ
-süz
î. sakal --> sakal...
2. kenar -» kenar...
3. din -> din...
4. yel -» yel...
5. su su...
6. hava -> hava..,
7. saç -> saç...
8. vak il vakit...
9. göz göz...
10. ses ses...
11: son -> son...
12. giinah -> günah...
13. para -> para...
14. ev -» ev...
15.dip -»dip...
16. can can...
17. kanun -» kanun...
18. diş -» diş
19. ay->ay...
20. güneş giineş...
21. burun burun...
22. bacak -» bacak...
23. neşe neşe...
24. el >el...
23. ad —»ad...
26. kulak -» kulak...
27. Uybige -> Uybige...
28. Narspi Narspi
4anaıujıa
a, â, o,
h?y
-cap
e, e, 0 , y
-cep
cyxan
cyxa;ı ...
çHpan ~» ç a p a n ...
Teıı -» toh ...
çHJt
çh;i ...
111UfB -> İ.UMH ...
cunjıâın -> cwnaâıu
çyç -> çyç ...
Bâxâx -> Bâxâr ...
Kyç -* Kyç ...
cacâ -> cacâ ...
bSç -» ueç ...
çbuıax —> çı.ınâx ...
yKça -» yKça ...
KHJl -» KHJl ...
TÖn
'ren ...
uyu -» nyH ...
caKKyıı -> caKKytî ..
ıııa.rı -> majı ...
yii3x ~> yiıâx ...
XCBCJI —> XeBCJI ...
c:\Mca -» caMca ...
ypa --> ypa ...
Te:ıeM -> Te;ıeii...
a;ıâ -» ajıâ ...
at -> >rr...
xâJixa -» xajıxa ...
yjUIHKe -> yİHIHKC
Hapçım -> H apçım
1.
-srz, -dip. 2. -sız, -câp. 3. -siz, -cep. 4. -siz, -cep. 5. -su/, -câp. 6, -s
-câp. 7. -sız. -cep. 8. -siz, -câp. 9. -süz, -câp. 10. -siz, -câp. II. -sıız, - cep. 12. -sız,
-câp. 13. -sız, -câp. 14. -siz, -cep. 15. -siz, -cep. 16. -sız, -câp. 17. -sıız, -câp.
18. -siz, -câp. 19. -sız, -câp. 20. -siz, -cep. 21. -sıız, -câp. 22. -sız, -câp. 23. -siz,
-cep. 24. -siz, -câp. 25. -sız, -câp, 26. -sız, -câp. 27. -siz., -cep. 28, -siz, -cep.
Âcjıâ, âcjıâpax,
KHBC
çene
j-rnax
çyjL'ie
uapâM
xawâpT
nara
Kaxan
KlIlJlîl
chb S
ÇHKaX
HHÇC
ÇHHÇe
raca
Tyrjıâ
xy;ıân
ça\cw
M miuhk
xaKJfâ
KecKe
Herre
ujypâ
xypa
nyırıâ
Type
neneıc
KİJBIVK
jıyıpa
rrhicâK
xâroJuıâ
xyj0 iH
rapaıı
ÇîlMpâK
KecKe
UIHÇMaK
caBaırâçjıa
ı»rpâ
uepH
XHTpC
fibinap
hh
icjıâ
eski
çeHepex
iih çene
yeni
anâxpax
hh >max
kötü
’ih çyjure
yüksek
ÇyJUlCIKK
HH Bâpâ.M
uzun
Bapâ.\rpax
xaiiâpTpax h h xaBapT hızlı
ihtiyar
Krıapax
hh Barâ
Kaxanpax
hh KaxaJi
tembel
Baiuıâpax
HH BâHilâ
kuvvetli
HHCHBÖ
soğuk
CKB£pCX
HHÇHB&X
çwiîaxpax
yakın
HH HHÇC
uzak
mrçepex
HH ÇHHÇC
ince
çHiîçepex
xacapax
hh Taca
temiz
ıyı.Tİİpax
hh Tyrjıâ
tatlı
xy;ıaııpax
h h xyjxâH
kalın
lIH çâMEüI
çfrvıa:ıpax
kolay
i;ıaMiiiaKpax HHMMIUaK yumşak
xaKJiâpax
hh xamıâ
pahalı
HHKScKe
KecKepex
kısa
hh Hene
ıslak
ııcnepex
hh uıypâ
mypapax
beyaz
hh xypa
xypapax
kara
hh rıyıırâ
boş
nyuıapax
'iypöpex
doğru
hh rypfi
hh neneK
küçük
ıı£ııeıcpex
H
H
KâııaK
mavi
KSüaKpax
jiyıpapax
hh Jiyrpa
alçak
iTwcâKpax HH HHCâK büyük
xajo;üiapax hh xaıo;ı;jf1 cesur
HHlyjUIH
dolu
7yurapex
xapânpax
hh rapaH
derin
ÇîlMJMKpaX HH Ça.MpâK genç
hh KecKe
KecKepex
kısa
ııiHÇMaKpax HH U IH Ç M aK şişman
caBâu&çıöpax HHcaBâHâçjıâ neşeii
HH hipâ
wpapax
iyi
BepHpex
HH BĞpH
sıcak
hh xmpe
güzel
xınpepex
HHBâpTapax hh fltJBâp
ağır
KWBepex
HH KMBC
69
Akıl., daha akıl, en akıl
en eski
daha eski
en yeni
daha yeni
en kötü
daha kötü
daha yüksek en yüksek
en uzun
daha uzun
en hızlı
daha hızlı
daha ihtiyar en ihtiyar
daha tembel en tembel
daha kuvvetli en kuvvetli
daha soğuk en soğuk
daha yakın en yakın
en uzak
daha uzak
en incc
daha ince
daha temi?. en temiz
en tatlı
dala tatlı
en kaim
daha kalın
daha kolay en kolay
daha yumşak en yumşak
daha pahalı en pahalı
en kısa
daha kısa
en ıslak
daha ıslak
daha beyaz en beyaz
en kara
daha kara
en boş
daha boş
daha doğru en doğru
daha küçük en küçük
en mavi
daha mavi
en alçak
daha alçak
daha büyük en büyük
en cesur
daha cesur
en dolu
daha dolu
en derin
daha derin
en genç
daha genç
en kısa
daha kısa
daha şişman en şişman
daha neşeli en neşeli
en iyi
daha iyi
en sıcak
daha sıcak
daha güzel
en güzel
daha ağır
en ağır
„.-pax, ...*pex, ,..-Tapax, ...-Tepex
daha..
-a,
TîâJiarıuta
-a -, -â -,
-Uy -y
“H, S
-u -, -y-
-pax
-pex
'Pax
1. kara ■-»daha kara.
2. soğuk -» daha soğuk.
3. eğri -> ...eğri
4. sivri - » ...sivri
5. ıhıiyar -> ...
6. ılık -»...
7. güçlü —> ...
8. kuvvetli -»...
9. tuzlu ->...
10. yelli -> ...
11. kabahatli ->...
12. kuvvetsiz
...
13. yeisiz
14. neşesiz
15. sessiz
...
16. cansız —> ...
17. güneşsiz ->...
18. aysız
...
19. parasız-*...
20. tatlı ->...
21. acı ->...
22. pahalı - » . . .
23. yüksek ->...
-c-, -e-,
-pcx
-p
-iapax,
~îepex
TvpKKâx!ta
dalıa...
xypa -» xypapax
crnse -» CMBepcx
KyKâp -> Kyxâprapax
ıneuĞp -> ıııeiieprepex
Bara
« a ıâ ...
ama
ama ...
Baü’râ
nailmı ...
xâ Banıa -> xâBa'rjıâ...
TâBapjıa -> TaBap.’iâ ...
ÇHJU1C -> ÇHJTJ1C ...
aiıâTUTâ -> aiîâıurâ ...
xai5a'ix;î1p xanarcap
çHircep -> çroıcep...
Te;îeHcep —>TeJieHcep
cacacâp -+ cacâcap...
'lyHcâp -> 'lyıtcâp ...
xÖBejrcep -> xöBejıcSp
yfiâxc<ip -> yıiâxcap..
yKçacap -3- ytcçacâp...
T ym a-> Tyi’Jiiı...
îîyçe -> iiyçe ...
xaK.ua -> xaıaıa ...
çymıe -> çyıme ...
3. daha. 4. daha. 5. daha intiyar, -pax. 6. daha ılık, ~pax. 7. daha güçlii, -pax.
8. daha kuvvetli, -pax. 9. daha tuzlu, -pax. 10. daha yelli, -pex. î 1. daha kabahatli,
-pax. 12. daha kuvvetsiz, -xapax. 13. daha yeisiz, -repex. 14. daha neşesiz, -repex.
15. daha sessiz, -xapax. 16. daha cansız, -xapax. 17. daha güneşsiz, -T c p c x . 18. daha
aysız, -rapax. 19. dahaparasR, -rapax. 20. daha tatlı, -pax. 21. daiıa acı, -pex. 22. daha
pahalı, -pax. 23, daha yüksek, -pex.
j
Typsacâraa
^IfiBatroıa
1. cesur -» en cesur...
2. korkak-»...
3. beyaz ->...
4. kara -»
siyah -»...
5. mavi -»...
6. yakın ->...
7. ıızak
8. büyük ~>...
9. küçük - » ..........
10. semiz ~ » ...
11. akıllı - > ...
12. ahmak -> ...
13. fakir
...
14. zengin -» ...
15. g ü z e l - » ...
16. derin - » ...
17. sığ -»...
18. alçak ~» ...
19. yüksek -»...
20. sen -» ..., neşeli - » ...
21. yeşil -> ...
k a lın -» ...
ince - » ...
dar - » ...
dolu ->...
22.
23.
24.
25.
-en
ra
xâıojuıâ -» hh xâıo;uıâ
xapançâ -» ...
uıypâ -» ...
xypa
KanaK -» ...
ÇHBâX ~» ...
HHÇe -» ...
nucâK -» ...
nenĞK -» ...
caMâp - » ...
acjıâ -» ...
yxMax —> ...
Hyxâıı -» ...
tıyîîH -» ...
XHrpe -» ...
TapâH -»...
âurâx -» ...
jıyrpa -» ...
çy;re -> ...
caBÜıtâçjıâ - » ...
CHMÖC
...
xyjıâH -> ...
çyxe
...
TâBâp - » ...
TyJUIH -» ...
2.
cn korkak, hh xâpançâ. 3. en beyaz, hh ruypâ. 4. en kara, an siyah, hh
xypa. 5. en mavi, hh KâsaK. 6. en yakın, hh çwiîâx. 7. en uzak, >ra Hiıçe. 8. en
buyuk, hu iihcSk. 9. en küçük, hh nĞHĞK.10. en semiz, hh caMÜp. 11. en akıllı, hh
âcjıâ. 12. en akmak, hh yxMax. 13. en fakir, HHHyx&H. 14. en zengin, hh nysrH. 15.
en güzel, «m xm pe. 16. en derin, HHTapâH. 17. en sığ, hh âıuâx. 18. en alçak, hh
jıyrpa. 19, en yüksek, hh çyjuıS. 20. en sen, w caBâıtâçjıâ. 21. en yeşil, hh ckmcc.
22. en kalın, t o xynmı. 23. en ince, hh çyxe. 24. en dar, hh Tâjîâp. 25. en dolu, hh
lynm.
ÇHHÇe -» ÇHI1-ÇHIIÇC
ry;vm -» rya- ryjum
KccKe -» kcii- kğckc
i'ıcııe —> iieii-iiene
raca -•»lan-raca
xcpjıe -> xen-xepjıc
çapa -> can-capâ
ıuyp& -> ıııau-mypâ
çaMâii -> çân-çâMaJi
çene -» çeır-çene
cwBâ -> cHn-ciîiJöâ
ıiı Bap -> Tân-TâBâp
ÇHHÇe
ÇHli-ÇHHÇe
Hepe -» »ıcıı-Mepe
KĞpcn -» Ken-Kepeif
çaıspaKa -> çaıı-çaıspaıca
XMT& --> XMn-XUTâ
Tepcc -> reıı-Tepec
Type -> Tyn-ıypö
KâlîaK -> K'dH-KâBaK
mypâ -> marı-ıuypâ
TMKec
thim u kS c
uıâpâx -> u[an-mâpax
xypa -» xyıı-xypa
ıryınâ -> ııyıu-ııyıııâ
eıu&ı -> eM-eıuen
çapa -> çan-çapa
xâBâpx
->
xan-xâ«?ıpT
Mp, sip , narre, çan Tepa
jfpyçâ
ım Te(çaB x ep.H ) n â p â M
rırne
(ç a n xepM )
HHçe
ıım e (ç a B T e p H ) » a p a rc a ıiH â K
,B âp -ç aB p a K a
Incc -* irince
dolu -» dopdolu
kısa - » kıpkısa
ıslak -> ıpıslak
taze taptaze
kızıl -» kıpkızıl
sarı -» sapsarı
ak ~> apak
kolay -> kopkolay
yeni -> yepyeni
sağlam -> sapsağlam
dar -> dapdar
ince - » ipince
diri -> dipdiri
pembe -» pespembe
toparlak tostoparlak
katı kaskatı
doğru -> dosdoğru
doğru -> dosdoğru
mavi -> masma vi
beyaz -> bembeyaz
duz dumdıız
sıcak -» sımsıeak
siyah -> simsiyah
boş ->• bomboş
yeşil -> yemyeşil
çıplak -» çırçıplak
çabuk -> çarçabuk
apaçık
upuzun
upuzak
pimpis
testekeılek
1
yç - » yçSJi
xyp
xyp-ân
rıyç:ıa -> ııyçjıa-n
Beçjte -> Beç.ıe-u
TMe -> TMC-H
çy
çaii-âu
rıy - > TâB-âıı
HJI - » MJI-ĞH
ryn -> Tyu-âıı
naıİJia -> nafuıa-H
yîiap -> yöâp-âjı
Myxxa -> Myx ra-H
nyx - > nyx-ân
ıcyp -> Kyp-âu
Byjıa - » Byjıa-u
Maa -> Man-aıı
nac
- >
n âc -ajı
ıy p r -> 'îypT-au
râK - » TâK-an
çe;ıe -> ç c ;ıe -u
xys.u
x y ıu -â u
çy p -> çyp-âJi
xyn -> xyır-aH
xyç -» xyç-âJt
hhç -» BHÇ-ei-I
ıııâjı -> m â jıa -a ii
cy -> câB -âu
iıiBar -> MBT-âıı
x u n —> xijin-âıı
»t ıp -> HMp-aıı
ÇlıipT - ■ > ÇHpT-âli
HJTT -> HJIT-CH
ç asc - » ç a K - â n
y ;rr;.u ra
y ;u |'r a ;ıa - H
K âaap
XMB
K â J ia p - â n
XhIB-âlI
ç e .v ıe p
->
çan
ç an -â a
ç e M e p - e jı
Açmak -> açılmak
koy -» koy-ul-nıak
başlamak başla-n-mak
tam am lam ak - » tamamla-n-mak
yüklemek -» yükle-n-mck
yıkamak -> yıka-ıı-mak
yapmak -» yap-ıl-mak
almak -» al-ın-mak
bulmak -> bul-un-mak
bölmek —> böl-ün-mek
ayırmak -> ayr-ıl-mak
övmek -* öv-ül-me.k
toplamak -> topla-n-mak
görmek gör-iin-mek
okumak -» oku-n-mak
unutmak ->• unut-ul-mak
bozmak boz-ul-mak
çekmek —> çek-il-mek
dökmek-> dök-ül-mek
dikmek -> dik-il-mek
katmak -» kat-d-mak
yarmak yar-ıl-mak
kapamak -» kapa-n-mak
kırmak -» kır-d-mak
ölçmek-» ölç-ül-mek
silmek -» sil-in-mek
sağmak -» sağ-ıl-mak
almak at-d-mak
kapmak -> kap-ıl-mak
biçmek -> biç-il-nıek
ısırmak -» ısır-ıl-mak
İşitmek -* işit-il-mek
asmak - » as-ıl-mak
aldatmak -> aldat-ıl-mak
çıkarmak -» çıkar-ıl-mak
soymak -» soy-un-mak
parçalamak -> parçala-n-mak
vurmak -» vur-ul-mak
A r m ih
a B jıa a -T a p
ÇM -» ÇH-TCp
Kajıa ~> KaJia-'i'iap
nc;ı -» ne;ı-rep
Kyp -» Ka-’rap-T
buji -> Bejf-ep
»y;ıa -» «yjıa-Ti ap
çbip
çhip-rap
UJfaUlH - » BhUIH-lTap
K.HJI ->• Kusı-rep
H/l -» MJI-TCp
caB -■-» caB-rap
falBâT -> UBâT-iap
Miir-rap
çype -» çype-rrep
r y a -> ıy fı- 1'ap
Tyrı —> ryn-Tap
Kyjı
Kyjı-Tap
yç -> yç- rap
eç -> eç-rep
mypa r -> uıypar-Tap
nyu -> ııyıı-ıap
uypâH -» nypâıı-Tap
MaKâp -> MaKâp-T
m üt
Kiuıaç -> Kajıaç-iîip
ry -» ry-rap
nyjıâm -s- rryjıâm-Tap
eğne —> eçjie-rrep
an -» aıı-Tap
iieii
seç-tep
-> -xapa-T:
V&Ç ’K&Ç-’V
y rcıau -> ytnaıı-Tap
çğjic -» çftjıe -rıcp
ııeBer -> ııeıseT-Tep
Kaç - » Kaç-ap
ıy;ı
Tyjı-rap
CMK -> CHK-Tep
caımıı -> caBan-Tap
Evlenmek -> evlendirmek
yemek -» ye-dir-mek
demek -> de-dir-mek
bilm ek -> bil-dir-mek
görmek -» gör-dür-mek
ölmek -» öl-dür-mek
okumak -> oku-t-mak
yazmak -» yaz-dır-mak
oynamak -» oyna-l-mak
gelmek ge-tir-mek
almak -> al-dır-mak
sevmek sev-dir-mek
atmak -» at-tır-mak
sormak sor-dur-mak
yürümek -» yürü-t-mek
duymak -» duy-dur-mak
bulmak -» bııl-dur-mak
gülmek -> gül-dür-mek
açmak-> aç-tır-mak
içmek - > iç-ir-mek
aklamak ->akla-t-mak
koşmak -» koş-tur-mak
yaşamak -» yaşa-t-mak
ağlamak -> ağla-t-mak
konuşmak-» konuş-tur-mak
etmek -» et-tir-mek
yardım etmek -> yardım et-tir-mek
işlemek -> îşle-t-mek
inmek
m-dir-mek
uçmak uç-uı-l-mak
kotkmak totk-uVmak
buvmek. bm -û\ı-m ik
dikmek dik-tir-mek
boyamak -> boya-t-mak
geçmek -» geç-ir-mek
dolmak -> dol-dur-mak
atlamak atla-t-mak
sevinmek sevin-dir-mek
Simdi ne yapıyorum?
XajıS mch 'rânaTân?
Kcmaç
konuşm ak
Ben konuş-ıı-yor-um
Sen koııuş-ıı-yor-sun
O konuş-ıı-yor
Biz konuş-u-yor-uz
Siz konuş -ıı-yor-sun-uz
Onlar konuş-u-yor-lar
3 n e Kajıaç-aT-ân
•jce K aitaç-ar-ân
Bâ;ı Kfuıaç-aib
3 ıın p tca;ıa ç -a r - 11 -âp
3 c np K anaç-ar-âp
bcccm K i'iaç-aç-ç-e
bilmak
Ben bil-i-yor-um
Sen bil-i-yor-sun
O bii-i-yor
Biz bil-i-yor-uz
Siz bil-i-yor-sun-uz
Onlar bii-i-yor-Iar
■
3ue ııc ;ı-e r-c n
3cS n&î-eT-ĞH
Bâjı ue;t-cT
3.ıuıp ırejı-eT-vı-ep
3 c n p ııejı-er-cp
BeceM ıı& ı-eç-ç-e
sağmak
Beıı sağ-ı-yor-um
Sen sağ-ı-yor-sıın
O sağ-ı-yor
Biz sağ-ı-yor-uz
Siz sağ-ı-yor-sun-uz
Onlar sağ-ı-yor-lar
ev
3 n e câB -ar-ân
3 c e câB-ar-âH
Bâ;ı câu -arb
3 rm p câ B -a r-n -âp
3 c n p câB-ar-Sp
B cccm caB-aç-ç-e
düşünmek
ıuyxaıwıa
Ben dijşün-ü-yor-um
Sen düşün-ii-yor-sun
O düşün-ii-yor
Biz düşün-ü-yor-uz
Siz düşün-ü-yor-sun-uz
Onlar düşiin-ü-yor-lar
3 n e myxâuuıa-T-ân
3 cc mvx5nnn - t ân
■sâ.i ııı\.\;im. 1:1 -1 u
>iiuji ı r ı \ 11ı.ı-'i- j - 11 - â p
'■kup w \\:ıııu:ı-ı :'ır,
İSlYv.m un m ) i i i. ı;ı-ç -ç -c
hum
teşekkür etmek
Ben teşekkür ed-i-yor-um
Sen teşekkür ed-i-yor-sun
O teşekkür ed-i-yor
Biz teşekkür ed-i-yor-uz
Siz teşekkür ed-i-yor-sun-uz
Onlar teşekkür ed-i-yor-lar
nıy
}}ııc ınu la ii- a ı -â ıı
:'!cC i'iıt ı;ın aı-âı<
iiiljrıaii iûi!-:ı 1 h
Oiitip ıaii lâ B -a ı-ıı-â ı'
:;ciîp i;tn 1:11—a ı-:ıp
Bcc. 'm' ıai! ıâij- :u;
c
■
1%
lîeu
Seu
0
Biz
Siz
Onlar
-e, -i
-a;-ı
-i"
-i-
-I-î-I-I-
-11- • -ü-11-ü-II-ü-u-
-I-
-u-u~
~İ“
-i-i-
-I-
-o,~u
S. Ben bil...
2. Sen bil...
3. O b il...
4. Biz bil...
5. Siz b il...
6. Onlar bil ...
7. Ben dinliyorum.
8. Sen dinliyorsun.
9. O dinliyor.
10. Biz dinliyoruz.
11. Siz dinliyorsunuz.
12. Onlar dinliyorlar.
13. Ben öv...
14. Sen öv ...
15. O öv ...
16. Biz öv ...
17. Siz öv ...
18. Onlar öv ...
-ö, -ü
-ü-ü-
-yor-um
-yor-sun
-yor
-yor-uz
9ne
3ce
Bâjı
-a,
-e,
-u -, -y- ~ıı~, -f-ar-ân
-er-en
-aT-âH
-eT-en
~!>1t -V
"H, -y
~T~âH
-7-âlî
-T-eıı
-an,
-er
-T*
-ar-n-âp -eT-n-^p -T-ıı-âp
3 m ıp
yor-sıuiîiz 3 c ıtp
-yor-lar BeceM
3ue
-a-, -â -f -e-, -S-,
- a r-a p
-er-Ğ p
-T-âp
-a ç -ç -e
-e ç -ç -e
-ç-ç-e
-t-ch
-T
-T-H-çp
'T-Cp
-ç-ç-e
n e jı e 'r e r ı
3 c e nen ...
Bâjı ne.'i ...
3 ıın p
3cup
ııe jıc T iıe p .
ı ı e ; ı ...
B e c e M n e j ı ...
3 ı te
r â ı-u ıa ...
3 ce r a ı m a . . .
Bejı ıâ H J ta ...
3roıp râııjıa ...
Soup iânjıa ...
Bece.M râıuıa ...
3nS Myxra ...
3ce M y x x a ...
Bâii Myxra ...
3ıznp \ryxTa ...
3cwp M yxT a ...
BeceM Myxra ...
1.
-iyorum. 2. -iyorsun, -eren. 3. iyor, -er. 4. -iyoruz, -ernep. 5. -iyonsu
-erep. 6. -iyoıiar, -eççe. 7. -ian, 8. -mu. 9. -Tb.10. -rnap. ] 1. -rap. 12. -ççe. 13. -üyonım, -xân. 14. -üyorsun, -Tâu. 15. -iiyor, - t l . 16. -üyoruz, -rrıâp. 17. -üyorsunuz,
-rap. 18. -üyoıiar, --ççe.
/‘/Ilejıeııep-B?
nen
3 ı ı e ne;ı-ex-en-H ?
3 c e n cjı-er-eu -H ?
Ba j ı ncii-cT-M?
3iI.HP llCjl-CT-İT-gp-H?
3 c mp ue;ı-cT-cp-H ?
BeceM uejı-eg-ç-e-H ?
öyjıa
3 n e Byjıa-T-an-n?
3 c e ısy.ıa-T-âii-M?
BâjI BVjJa-TL-M?
3ıw p Byjja-T-n-Sp-H?
3 c tıp Byna-T-ap-H?
BeceM Byjıa-ç-ç-e-M?
nyjıâuı
3 n e nyjıaın-aT -ân-H ?
3 c c ııyjıâuı-aT-âH-H?
Bâ;ı rıyjıâm -aT-H-?
3 ım p rıyjrâuı-aT-n-âp-H ?
3 c wp ııyjıâıu-aT-âp-H?
BeceM ııyjıâuı-aç-ç-e-H ?
my
3 n e lâB -ar-aıı-H ?
3 c e TâB-aT-âı-ı-H?
Bâ;ı Tâii-ai'b-H?
3 ıı« p TâB-aT-n-âp-H?
3 c « p Tâs-aT-âp-H?
B cccm raB-aç-ç-e-H ?
cym
3 u e cyı-aT-ân-M ?
3 c e cyr-aT -ân-H ?
B â'i cyr-aTb-M?
3 n n p cyr-aT -ıı-âp-H ?
3 c n p e y ı-a r-a p -H ?
BcceM cy r-aç-ç-e-H ?
Bîlliyor musuuuz?
bilmek
Ben bil-i-yor mu-y-ıım?
Sen bil-i-yor mu-svın?
O bij-i-yor mu?
Biz bil-i-yor mu-y-uz?
Siz bi]-i-yor mu-sun-uz?
Onlar bil-i-yor-Lar mı?
okumak
Ben oku-yor mu-y-um?
Sen oku-yor mu-sun?
O oku-yor mıı?
Biz okıı-yor mıı-y-ıız?
Siz oku-yor tnu-sun-uz?
Onlar oku-yor-lar mı?
yardım etmek
Ben yardım ed-i-yor mu-y-um?
Sen yardmı ed-i-yor mıı-sun?
O yardım ed-i-yor mu?
Biz yardım ed-i-yor mu-y-uz?
Siz yardım ed-i-yor mu-sun-uz?
Onlar yardmı ed-i-yor-lar mı?
etmek
Ben ed-i-yor mu-y-um?
Sen ed-i-yor mu-sun?
O ed-i-yor mu?
Biz ed-i-yor mu-y-uz?
Siz ed-i-yor mu-sun-uz?
Onlar ed-i-yor-lar mı?
satmak
Ben sad-ı-yor mu-y-um?
Sen sad-ı-yor mu-sun?
O sad-ı-yor mu?
Biz sad-ı-yor mu-y-uz?
Siz sad-ı-yor mu-sun-uz?
Onlar sad-ı-yor-lar nıı?
Xajıe mch lyMacTİn?
Kcuıaç
3ne Kaüaç-M ac-T-âıı
3 c c KcUiaç-Mac-ı-aı-t
B â'i K iuaç-M ac-n>
3 n n p K2Jiaç~Mac-T-ıı-?<p
3cnp Kaııag-Miic-T-ap
Bece.vı Kamaç-Maç-ç-C
n&ı
3 ı ıe nejî-M ec-T -en
3 c e ııe;ı-Mec-x-CH
B&Jl IK.TI-Ntec-T
3 ııw p ııejı-M ec- L-ıı-cp
3 cvıp ııejı-M ec-T-ep
tteceM n£jı-Maj-ç-c
cy
':)vvc c^-Mac-Y-avı
'Jcc c'y-Mac-i’-âıı
Bâ;ı cy-M ac-Tb
3 r m p cy-Jvsac-T-n-âp
3chp cy-M ac-T-âp
BĞce.Mey-M aç-ç-e
utymuma
3 n e m yxajıuıa-M ac-T-ân
3 c e nıyxaıiLTa-Mac-T-âH
Bâ.ı uıyxauLoa-Mac-Tb
3 m ıp ıayxâm /ıa-M ac-x-u-âp
3 e u p m yxauüia-M ac-T-âp
BeceM myxâuuıa-Maç-ç-e
mae my
3 ııe TaB 'ry-M ac-T-âıı
3 c e Tau ıy-M ac-r-âH
Büji 'JciB Ty-Mac-Tb
3 ı m p Tan 'iy-M ac- r-n -â p
3cW p TdB Ty-M ac-T-âp
B£ccm TdB ly-M aç-ç-e
Simdi ne yapmıyorum?
konuşmak
Ben konuş-mu-yor-um
Sen ko n uş- mu-yor-sun
O konıış-mu-yor
Biz konuş-mu-yor-uz
Siz konuş-mu-yor-sun-uz
Onlar konuş-mu-yor-lar
bilmek
Ben bil-mi-yor-unı
Sen bil-mi-yor-sun
O bil-ıtti-yor
Biz bil-mi-yor-uz
Siz bü-mi-yor-sun-uz
Onlaı bü.-m\-yor-laı
sağmak
YSetı sağ.-KW->îOî-v\m
Sen sağ-mı-yor-sun
O sağ-mı-yor
Biz sağ-mr-yor-uz
Siz sağ-mı-yor-sun-uz
Onlar sağ-mı-yor-lar
düşünmek
Ben düşün-mü-yor-um
Sen düşün-mü-yor-sıın
O düşün-mü-yor
Biz düşün-mü-yor-uz
Siz düşün-mü-yor-sun-uz
Onlar düşün-mü-yor-lar
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-mi-yor-ıım
Sen teşekkür et-mi-yor-sun
O teşekkür et-mi-yor
Biz teşekkür et-mi-yor-uz
Siz teşekkür et-mi-yor-sun -uz
Onlar teşekkür et-mi-yor-lar
-c, -i
ı
-o,-u
a, a, bu o, y
-ö, '1i
3ııe
-Mac-i-ân
e, c,
m,
y
-Mec-T-eu
-011-
-m u-
Sen
-mı-
-m u-
-mü-
3ce
0
-mi-
-mı-
—
ııııı—
-rnü-
Ba;ı
-Mac-Tb
-MCC-T
Biz
-m i-
-nıı-
-m u-
-nıii-
3 u ııp
'Mac-T-a-âp
-MCC-T-U-ep
Siz
-rui-
-nu-
-m u-ıuu-
-îuü-
3 chp
-Mac-T-ap
MCC“T-ep
-IUİİ-
BeceM
-M aç-ç-S
-Meç-ç-e
Ben
Onlar
-mi-
-mi-
L Ben gel...
2. Sen gel...
3. 0 gel...
4. Biz gel...
5. Siz geJ...
6. Onlar ge l ...
7. Ben tanış ...
8. Sen ta n ış ...
9. 0 tanış...
10. Biz tanış ...
11. Siz tanış...
12. Onlar tanış...
13. Ben d o n ...
14. Sen d o n ...
15.0 don...
16. Biz d on...
17. Siz don...
18. Onlar don ...
-m ı-
“Mec-T-ea
3ne KHJiMecTen.
3ee KHjiMecıeiL
Bâjl KHJLMCCT.
3ım p KHjiMecmöp.
3cnp KMJiMecrcp.
Bece\t KH.iMcççc.
3 n c n;vuuııu\m crdiı.
3cc n;vuuwL\nıcıiİH.
Bâ.’s mvvmiLiMacTb.
3ıw p nafuıautMacrnâp.
3 c m p ııajuüUiiMac'i'ap.
BeceM ııaıuıauiMaççĞ.
3ııö uıâuMaci'ârı.
3ee uıâHMacıâıı.
Ban uıâHMacTb.
3rmp uıâmracrnâp.
3cap maHMaci'âp.
BeceM ıuânMaççe.
1.
-miyorum. 2. -miyoısun. 3. miyor. 4. -miyoruz. 5. -miyorsunuz. 6. -miyoriar. 7. -mıyorum. 8. -mıyoısun. 9. -ırayor.10. -miyoruz. 11. -miyorsunuz. 12. -mıyoriar. 13. -muyorıun. 14. -muyoreun. 15. -muyor. 16. -muyoruz. 17. -muyorsıuıuz.
18. -muyorlar.
t
*r"'T
*”~ l
IIeJiMecrep-M?
n&t
3 ııe i ı&ı- Mec- r-e 11- h?
3 e e ueJi-Mcc-T-en-H?
Ban rıcjı-Mec-T-M?
3ım p nejı-Mec-T-n-ep'H?
3 c a p rıe;ı-M ec-T-ep- h ?
BeceM aeJi-M cç-ç-e-H?
ey/ut
3 n e öyjıa- Mac-T-âıı-M?
3 c e By;ıa-Mac-x-ân-M?
BaJi ByjiH-Mac-Tb-M?
3 ı m p B yiia-M ac-r-ıı-âp- n?
3 c wp By;ıa-Mac-T-âp~H?
BeceMByjıa-Maç-ç-e-M?
nyvıâıu
3ne ity/ıâm-Mac-T-âıı-H?
3 c e iîyjıâiîi-Mac-T-âH-M?
Bâjı uyjj&m-Mac-Tb-H?
3 u n p i lyjıâııı-M ac-T -n-âp-h?
3ew p ııyjıâuı-M ac-T-âp-H?
B cccm !ryjıaıu-Maç--ç-e-M?
my
3 n e ıy-M ac-T-âu-H ?
3 c c 'îy-Mac-T-âı-ı-H?
B?u î i'y-M ac-Tij-H?
3 n n p Ty-M ac-T-ıı-âp-H?
3 cmp ıy-M ac-T-âp-H ?
BeceM 'iy-M aç-ç-â-n?
cym
3 n e cyr-Mac-T-ân-H?
3 c e cyr-M ac-r-âH -H ?
Bâjı cy]-M ac-Ti,-H?
3 ım p cyr-M ac-T -n-âp-H ?
3 c n p cyr-M ac-T-âp-H?
BeceM cyr-M aç-ç-e-M ?
I
Bilmiyor musunuz?
bilmek
Ben bil-mi-yor mu-y-um?
Sen bil-mi-yor mu-sıın?
O bil-mi-yor mu?
Biz bil-mi-yor mu-y-uz?
Siz bil-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar bil-mi-yor-lar mı?
okumak
Ben oku-mu-yor mu-y-um?
Sen oku-mu-yor mu-suıı?
O oku-mu-yor mu?
Biz oku-mu-yor mu-y-uz?
Siz oku-nıu-yor mu-sun-uz?
Onlar oku-mu-yor-lar mı?
yardım etmek
Ben yardım et-m i-yor mu-y-um?
Sen yardım et-mi-yor mu-sun?
O yardım et-mi-yor mu?
Biz yardım et-mi-yor mu-y-uz?
Siz yardım et-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar yardım et-mi-yor-iar mı?
etmek
Ben et-mi-yor mu-y-um?
Sen et-mi-yor mu-sun?
O et-mi-yor mu?
Biz et-mi-yor mu-y-uz?
Siz et-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar et-mi-yor-lar mı?
satmak
Ben sat-mı-yor mu-y-um?
Sen sat-mı-yor mu-sıın?
O sat-mı-yor mu?
Biz sat-mı-yor mu-y-uz?
Siz sat-mı-yor mu-sun-uz?
Onlar sat-nu-yor-lar mı?
80
Xsuıe TÜBaHTSn
my
3 n e lÜ B -a-ar-âı i (râB -aii-ax-ân)
3 c e TâH-a-HT-aH(Tâu-aü-aT-âıı)
Ba;ı rdB-a-HTfa(râB-aw-axb)
3 r a p 'râB-a-HT-rı-âp
3 c ııp ıâB-a-O T-âp
Bece,\ı lâ B -a -a ç -ç -e
lifi
3 n e HJi-e-CT-en(Hji-cH-eT-eıı)
3 c e n n - e - e r - e ı [(njı-eti-eT-âH)
Ba;ı Kf[-e-er(HJi-eH-CT)
3 ım p H Ji-c -e r-u -cp
3 cw p Kuı-e-eT-ep
BeceM H Ji-e-eç-ç-e
ICdehiliyorum
etmek
Ben ed-e-bil-i-yor-ıım
Sen ed-e-bil-i-yor-sun
O ed-e-bil-i-yor
Biz ed-e-bil-i-yor-uz
Siz ed-e-bil-i-yor-sun-uz
Onlar ed-e-bil-i-yor-lar
almak
Ben al-a-bil-i-yor-um
Sen al-a-bil-i-yor-sun
O al-a-bil-i-yor
Biz al-a-bil-i-vor-nz
Siz al-a-bil-i-yor-sun-uz
Onlar al-a-bil-i-yor-lar
3 ım p a ıı- a - a r - u - â p
3 cw p a ıı- a - m - â p
B6ceM an -a-H ç-ç-e
inmek
Ben in-e-bil-i-yor-ıım
Sen in-e-bil-i-yor-sıın
O in-e-bil-i-yor
Biz in-e-bil-i-yor-uz
Siz in-e-bil-i-yor-sun-uz
Onlar in-e-bil-i-yor-lar
nâc
3ııe ııac-a-Hi-âıı
3ce nâc-a-ar-âH
Bâ.a nâc-a-HTb
3rmp nâc-a-ffi’-n-âp
3cup nâc-a-jrr-âp
BeceM rıâc-a-Hç-ç-e
buzmak
Ben buz-a-bil-i-yor-um
Sen buz-a-bil-i-yor-sıın
O buz-a-bil-i-yor
Biz buz-a-bil-i-yor-ıız
Siz buz-a-bil-i-yor-sun-uz
Onlar buz-a-biJ-i-yor-iar
an
3 ııe aH-a-HT-ün
3 c e a n -a -m -â n
BâJi an-a-HTb
myx
3 rıe 'ry x -a -jrr-â n
3 c e Tyx-a-HT-âH
Bâ;ı Tyx-a-HTB
3 ım p T yx-a-srr-[i-âp
3 cH p ry x -a -irr-a p
BeceM ıyx-a-tfç-ç--e
çıkmak
Ben çığ-a-bil-i-yor-um
Sen çığ-a-bil-i-yor-sım
O çığ-a-bil-i-yor
Biz çığ-a-bil-i-yor-uz
Siz çığ-a-bil-i-yor-sun-uz
Onlar çığ-a-bil-i-yor-lar
X m e TâBaHMacrân
mv
9n£ TaB-afı-Mac-T-ân
3 c e TOB-aH-Mac-r-âıı
Bâjı rra u-a n - Mac -Tb
3 ı m p lan-aH -M ac-T -ır-âp
3 c ııp TâB-aft-M ac-T-âp
BeceM TaB-aîi-M aç-ç-e
m
3ne HJi-eH-Mcc-T-en
3ce HTt-cir-Mcc-T-en
B âjl MJİ-eH-MCC-T
3ıınp Hii-eö-Mec-T-ıı-ep
3cnp mı-eft-Mec-T-Sp
BeceM mı-ejf-Meç-ç-2
OH
3ııe atı-afı-M ac-T -Sn
3 c e aıı-ati-M ac-T -âıı
Ban an -an -M ac-T h
3rıw p a h - a h - Mac-t - n -â p
3 cw p aH -aft-M ac-T-âp
B&eM a-afi-M aç-ç-e
nac
3 n e n a c -a iî -M ac-T-ân
3 c e ııâc-ait-M ac-T-ftu
Bâü nâc-an -M ac-T b
3 ım p ııâc-afi-M ac-T -n-ap
3cw p nâc-aiî-M ac-'r-âp
BeceM nac-aö-Maç-ç-e
bteam
3rıe Hiîaı-aH-Mac-T-ân
3 c e biBar-aH -M ac-T-ân
Ban HBâT-au-M ac-Tb
3 rra p MBâT-aH-Mac-T-n-âp
3cvtp M Bar-afi- Mac-T-âp
BeceM H BaT-aü-M aç-ç-e
Bilemiyorum
etmek
Ben ed-e-mi-yor-um
Sen ed-c-mi-yor-sun
O ed-e-mi-yor
Biz ed-e-mi-yor-ıız
Siz ed-e-tni-yor-sun-ıız
Onlar ed-e-mi-yor-Iar
almak
Ben al-a-mı-yor-um
Sen al-a-mr-yor-sun
O al-a-mı-yor
Biz al-a-nıı-yor-uz
Siz al-a-mı-yor-sun-uz
Onlar al-a-mr-yor-lar
inmek
Ben in-e-mi-yor-um
Sen in-e-mi-yor-sun
O in-e-mi-yor
Biz in-e-mi-yor-uz
Siz in-e-mi-yor-sun-uz
Onlar in-e-mi-yor-Iar
bıızmak
Ben buz-a-mı-yor-ıım
Sen buz-a-mı-yor-sıın
O buz-a-mı-yor
Biz buz-a-mı-yor-ıız
Siz buz-a-mı-yor-sun-uz
Onlar buz-a-nu-yor-lar
atmak
Ben at-a-mı-yor-um
Sen al-a-mı-yor-sun
O at-a-mı-yor
Biz at-a-mı-yor-uz
Siz at-a-mı-yor-sun-ıız
Onlar at-a-mı-yor-lar
I
dİ
1
tc.-- ,w^'..Ai-N&'japarını?
çalışmak
Ben çalış-ır-nn
Sen çalış-ır-sın
O çalış-ir?
Biz çalış-rr-ız
Siz çalış-ır-sın-E
Onlar çalış-ır-lar
eçjıe
3n e eçjıe-r-eıı
3 ce cçjıe-r-eiî
BSji eç/ıe-r
3ırap eçjıe-T-n-ep
3cnp eçjıc-T-ep
BeceM eçjıe-ç-ç-e
gelmek
Ben gel-ir-im
Sen gel-ir-sin
O gel-ir
Biz gel-ir-iz
Siz gel-ir-sin-iz
Onlar gel-ir-ler
Kim
3rıe Küfi-CT-ön
3 ce KHJi-er-Sn
Bâii Ktuı-er
3lIHP KHJI-CT-n-Öp
3 cwp mı-eT-Ğp
BeceM Kî-Li-eç-ç-S
durmak
Ben dur-ur-um
Sen dur-ur-sun
O dur-ur
Biz dur-ur-uz
Siz dur-ur-sun-uz
Onlar dur-ur-lar
map
3nö rSp-aT-ârı
3cC rap-ar-aır
Bâzı rap-an.
3ırap râp-ar-n-âp
3cnp lilp-aT-ap
BeceM Tâp-aç-ç-S
bakmak
Ben bak-ar-ım
Sen bak-ar-sın
O bak-ar
Biz bak-ar-ız
Siz bak-ar-sın-E
Onlar bak-ar-lar
nâx
3 n e nâx-aT-an
3 ce nâx-aT-âH
Bâ/r rıâx-aTi>
3ım p n âx-aT -ıı-âp
3cHp ııâx-ax-âp
BeceM nâx-aç-ç-e
yemek
Ben y-er-im
Sen y-er-sin
O y-er
Biz y-er-iz
Siz y-er-sin-iz
Onlar y-er-ler
ÇU
3 n e çH-er-en
3 ce çH-eT-en
Bâ:ı çH-eT
3 hhp çn-eT-n-Ğp
3CHP ÇH-CT-Sp
B&eM çH-eç-ç-e
83
H e p CMiıâiGiâ
- a - , - t- .
-0 -, -u -
- e - , -i- o - ,- u -
İten
a r-ın ı
- e r - im
Sen
-a r-s m
0
•ar
Biz
HvMaft cMiıâKJ'â
-e -, -i-
-o -, -u-
-0 -, -ü-
-ır-ın ı
ir-in ı
-ıır-ıım
-ür-ünı
-e r-s in
-ır-sın
ir-s in
-u r-su m
-ttr-sün
-e r
-ir
ir
-u r
-iir
-a r-iz
- c r- iz
-rr-ız
ır-iz
-ıır-u z
-ür-ttz
Siz
a r-s m -ız
-e r-s in -iz
-ır-sm -E
ir-s in -iz
O n la r
- a r - la r
- e r- ie r
-ır-la r
ir-lc r
1. Ben. kalırım.
2. Sen kal...
3. 0 k a l...
4. Biz k al...
5. Siz kal...
6. Onlar kal ...
7. Ben okum m.
8. Sen okursun.
9 . 0 okur.
10. Biz okuruz.
î 1. Siz okursunuz.
12. Onlar okunlar.
13. Ben tııt...
14. Sen tut ...
15. O tu t...
16. Biz tu t...
17. Siz tu t...
18. Onlar t u t ...
• - a -, -i-,
-
-ıır-s ım -u z -ür-siin-iiz
-u r-la r
-ü r-le r
3n e TOJiaTâtı.
3 ce ıojıa râıı.
Bâjı jojran».
3rmp ıojıarnâp.
3 c mp lojıarap.
BeceM îOJiaççe.
3 n e iîy;ıaxarı.
3 ce ByjıaTân.
Ba:ı ByjıaTb.
3rınp ByjıarnSp.
3cwp Byjıarâp.
BSccm By.'Kiççe.
3 n e t u t ...
3ce tu t ...
Bâ/l ThlT ...
3ııjnp tu t ...
3 cn p THT ...
BeceM tht ...
2. -Hsuı. 3. -rr. 4. -inz. 5. -manız. 6. -ırlar. 13. -arım, -anin. 14. -arsm, -arâıı.
15. -ar, -Tb. 16. -arız, -amap. 17. -arsınız, -arap. 18. -arlar, -aççe.
Mjıaa mğh TyMaerSn?
eçne
3 ııe eçjıe-Mec-T-en
3ce eç;[e-Mec-T-eıı
B a jı c ç jıc - M e c - T
Sırap cçjıe-Mec-T-rr-öp
3cwp eç;ıe-Mec-T-ep
B e c e M eç/ıe-Meç-ç-c
k iv i
3 rre
KHii-Mcc-T-6rı
3ce ram- Mec-T-ĞH
B a :ı k h j I - m c c - t
3 r m p K H Ji-M e c -T -rr-e p
3 c w p K Ü Jl-M eC -T-C p
B e c e n K H Ji-M e ç -ç -e
map
3 n e râ -M a c -r-a n
3 c2 râ-Mac-T-aH
BSji T â -M a c - T b
3n w p râ-M ac-T -n -âp
3cw p ıiî-M ac-T-âp
BeceM râ-M aç-ç-e
3rıe
nax
nâx-Mac-T-an
3 c e nâx-M ac-T-ân
Ban nax-Mac-'n>
3 ım p n âx-M ac-T -a-âp
3 c n p nax-M ac-T-âp
B e c e M ııa x - M a ç - ç - e
ÇU
3 ne
çM-Mec-T-6n
3 c e çM-Mec-T-en
B â ii Ç H -M ec -T
3 r m p ç H - M e c - T - r ı- e p
3 c n p çn-M ec-T-ep
B e c e M çH-M eç-ç-e
Ne yapmam
çalışmak
Ben çalış-ma-m
Sen çalış-maz-sın
O çahş-maz
Biz çalış-ma-y-K
Siz çalış-maz-sm-ız
Onlar çalış-maz-lar
gelmek
Ben gel-me-m
Sen gel-mez-sin
O gel-mez
Biz gel-me-y-iz
Siz gel-mez-sin-iz
Onlar gel-mez-ler
durmak
Ben dur-ma-m
Sen dur-maz-sın
O dur-maz
Biz dur-ma-y-ız
Siz dur-maz-sm-ız
Onlar dıır-maz-lar
bakmak
Ben bak-ma-m
Sen bak-maz-sın
O bak-maz
Biz bak-ma-y-ız
Siz bak-maz-sm-ız
Onlar bak-maz-lar
yemek
Ben ye-me-m
Sen ye-mez-sin
O ye-mez
Biz ye-me-y-İz
Siz ye-mez.-sin-iz
Onlar ye-mez-ler
e , i, o . u
Ben
Sen
-ma-m
-m e -m
-maz-sın
-m e y .-s in
a, â,
3ce
y ,
-M ac-T-Sn
-M ec-T-Cıı
-Mac-T-âH
-MCC-T-en
O
-m a z
-m e z
Bâjı
-M ac- iîi
-Mec-T
Biz
Siz
Onlar
-m a - y - ız
-n ıe -y -tz
3 ıın p
-M ac-T-G -âp
-MCC-T-Iİ-Cp
-m a z -sra -E
-m cz-sin-iz
B c iîp
-M a c -r-â p
M ec-T -ep
- m a z - la r
-ru e z -le r
Beccm
~Maç~ç~e
-Mcç-ç-e
1. Ben ver-me-m.
2. Sen ver-mez-sin.
3. O ver-mez.
4. Biz ver-me-y-iz.
5. Siz vcr-mez-sin-iz.
6. Onlar ver-me/.-ler.
7. Ben gör.
8. Sen gör ...
9. O gör ...
10. Biz g ö r ...
11. Siz g ö r...
12. Onlar gör...
13. Ben say ...
14. Sen say ...
15. O sa y ...
16. Biz s a y ...
17. Siz sa y ...
18. Onlar s a y ...
9n S naMacrâıı(nap-Mac-T-âu).
3 ce naMaerân.
Bâjı ııaMacrı».
3cn p naMacmap.
3cwp ııaMacrap.
BeceM naMaççe.
3 n e Kyp ...
3 c e Kyp ...
Bajı Kyp ...
3 ım p Kyp ...
3cw p Kyp ...
BeceM Kyp...
3 n e myraa ...
3 c e m y n ıa ...
Bâjı myrjıa ...
3 n n p myrjıa ...
3cıap m y n ıa ...
BeceM uıyrjıa...
7.
-m em , - M a c r â n . 8. -m ezsin, - M a e r â i i . 9. -m ez, -Macrb. 10, -m ey
Macrnâp. 11. -mezsiniz, - M a e r â p . 12. -mezler, -Maççe. 13. -mam, -Macrân. 14. -mazsm, -Macıâıı. 15. -maz, -MaciK 16. -mayız, -Macnöp. 17. -mazsmjz, -Macıâp. 18. -maz-
lar, -Maççe.
M.ıaıı râBanı ân
my
3 n e laH-a-HT-ân
3ce TaB-a-H-âıı
Ba.a TaB-a-HTb
3ırap TaB-a-îrr-rı-âp
3 chp 'râö-a-flT-âp
BeceM raB-a-aç-ç-e
Çhtp
3 n e çwp-a-m-âH
3 ce çup-a-srı-âıı
BS;î ç M p -a -m b
3rrnp çbip-a-m -n-âp
3cnp çMp-a-flT-âp
BeceM çup-a-H ç-ç-e
x-amip
3 n e xâT ap -a-jrr-ân
3 ce xâTap-a-«rr-âH
BSji x&rap-a-frrb
3 ım p xârap-a-5rr-n-âp
3cwp xarap-a-*rr-ap
Bcccm xârap-a-H ç-ç-e
xâpa
3n e xâpa-5rr-ân
3 ce xâpa-«T-âH
Bâ;ı xâpa->m>
3rı.Hp xâpa-HT-n-âp
3ctîp xapa-flr-âp
BeceM xapa-aç-ç-e
çııjuıen
3 rıe ç H jT J ie ıı-e -e T -e n
3 c e çH.'üieH-e-eT-eH
Ba/j çHJL'ieH'-e-eT
3ım p çniFieıı-e-er-n-ep
9 c wp çH JüieH -e-cr-ep
BeceM çwm cH -e-eç-ç-e
Edebilirim
etmek
Ben ed-e-bil-iı-im
Sen ed~e~bil-ir-si.n
O ed-e-bil-ir
Biz ed-e-bil-ir-iz
Siz ed-e-bil-ir-sin-iz
Onlar ed-e-bil-İr-ler
yazmak
Ben yaz-a-bil-ir-im
Sen yaz-a-bil-ir-sin
O yaz-a-bil-ir
Biz yaz-a-bil-ir-iz
Siz yaz-a-bil-ir-sin-iz
Onlar yaz-a-bil-ir-ler
kurtarmak
Ben kurtar-a-bil-ir-im
Sen kurtar-a-bil-ir-sin
O kurtar-a-bil-ir
Biz kurtar-a-bil-ir-iz
Siz kurtar-a-bil-ir-sin-iz
Onlar kurtar-a-bil-Lr-ler
korkmak
Ben kork-a-bil-ir-im
Sen kork-a-bil-ir-sin
O kork-a-bil-ir
Biz kork-a-bil-ir-iz
Siz kork-a-bil-Lr-sin-iz
Onlar kork-a-bil-ir-ler
kızmak
Ben kız-a-bil-ir-im
Sen kız-a-bil-ir-sin
O kız-a-bil-ir
Biz kız-a-bil-ir-iz
Siz kız-a-bil-ir-sin-iz
Onlar kız-a-bil-ir-ler
M m u TiaaflM acTlıı
Edemen
etmek
Ben ed-e-me-m
Sen ed-e-mez-sin
O ed-c-mez
Biz ed-e-me-y-iz
Siz ed-e-mez-sin-iz
Onlar ed-e-mez-ler
my
':)iie mB-aii-Mac-T-âu
3 ee 'uıu-aH-Mac-T-an
Bajı xâB-a/i-Mac-Ti>
'Onup ıâB-a iı- Mac -T -n -âp
3 c n p T aB -aii-M ac-r-âp
BeceM 'raB -ail-M aç-ç-e
Çbip
yazmak
Ben yaz-a-ma-nı
Sen yaz-a-maz-sın
O yaz-a-maz
Biz yaz-a-ma-y-rz
Siz yaz-a-maz-sın-ız
Onlar yaz-a-ınaz-lar
3 n c ç u p -a fı-M a c -T -â n
3 ce çbip-afı-M ac-T -ân
Bârı çup-aii-Mac-Tb
3nw p Ç M p-afı-M ac-T-H -ap
3cw p çbip -aii-M a c -T -ıı-â p
BeceM çbip -afı-M aç-ç-e
mmap
kurtarmak
Ben kurîar-a-ma-m
Sen kurtar-a-maz-sın
O kurtar-a-maz
Biz kurtar-a-ma-y-ız
Siz kurtar-a-maz-sın-ız
Onlar kurtar-a-maz-lar
3 n e x â ra p -a H - \ıa c -T -â n
3 ce
x â ı> ıp - a ıı- M a c - T - â H
B fiji x a r a p - a f ı - M a c - T b
3ııw p x â 'r a p - a H - M a c - T - n - p
3 c n p x â 'r a p - a H - M a c - T - a p
B e c e M x a ıa p - a H - M a ç ~ ç - ö
xâpa
korkmak
Ben kork-a-ma-m
Sen kork-a-maz-sın
O kork-a-maz
Biz kork-a-ma-y-rz
Siz kork-a- maz-sın- iz
Onlar kork-a-maz-lar
3 ııe xapa-H -M ac-T -ân
3 c e xapa-H -M ac-T-âıı
Ban x â p a - H “ M a c -T b
3 ım p x â p a - fi- M ac -T-n-âp
3cw p xap a-fl-M ac-r-3 p
Bcccm xapa-H -M aç-g-e
çıuı/ıeH
kızmak
Ben kız-a-ma-m
Sen kız-a-maz-sm
O kız-a-maz
Biz kız-a-ma-y-ız
Siz kız-a-maz-sm-ız
Onlar kız-a-maz-lar
3 n e ÇH;meH-eH-Mec-T-eu
3 ce
ç H -'m e n -e M -M e c -T -c H
Bâıı çHJinen-eH-Mec-T
3ruıp çmLien-eM-Mec-T-n-ep
3 c n p ç n u ıe ii-e M -M e c -T -e p
B e c e M çM JU ien - e H - M e ç - ç - e
88
.V'-k-v
Kcuıa
3nS Kanra-p-âM
3 ee Kaııa-p-â»
Bâjı Kajıa-p-c
3 1rap Kam -p -a M-âp
3cH p Kfuıa-p-âp
BeceM tcana-p-e-ç
Uiı
3 ııe iu i -t - cm
3ce mji-t-ciî
Bârı n ı-ıı-e
3 iimp M-r-ĞM-ep
3cwp hji- t - cp
BeceM aı-'i-e-ç
nyjt
3 u e ııy.ı-T-aM
3 c e rıy/ı-T-aıı
Ba?ı nyjı-'i-e
3ım p rıy;ı-r-aM-ap
3 c« p nyn-T-ap
BeceM nyjı-'i-Ö-ç
mân
3 n e ıuân-T-âM
3 ce mâıı-r-âıı
BSji ıııan-'i-e
3 iîlhp uıâH-T-âM -âp
3cnp uıaH-i’-ap
BeceM utan-^-e-ç
mae my
3 ııe ıaB ry-p-âM
3 c e Tan ry-p-âıı
Bâjı ran ry-p-e
3m tp ra» 'ry-p-aM-âp
3cnp ra» ry-p-ap
BeceM niB ’ry-p-e-ç
; î% 'faptım ?
demek
Ben de-di-m
Sen de-di-n
O de-di
Biz de-di-k
Siz de-di-n-iz
Onlar de-di-ler
almak
Ben al-dı-m
Sen al-dı-n
O al-dı
Biz al-dı-k
Siz al-dı-n-iz
Onlar al-dı-lar
olmak
Ben ol-du-m
Sen ol-du-n
O oi-dıı
Biz ol-du-k
Siz ol-du-n-uz
Onlar ol-du-lar
üşümek
Ben üşü-dii-m
Sen üşü-dü-n
O üşii-dü
Biz üşü-dü-k
Siz iişü-dü-n-üz
Onlar üşü-dü-ler
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-ti-m
Sen teşekkür et-ti-n
O teşekkür et-ti
Biz teşekkür et-ti-k
Siz teşekkür et-ti-n-iz
Onlar teşekkür et-ti-ler
-d i,
-d ü ,
- ti
A ı ,
-d ü
-I
c,
-e, -i
Beıı
-d i-ın
S en
- d i- n
0
-d i
-a , -i
-d ı-m
'
-Si h k ' /
-0, -11.
-d ıı-n ı
-d u -n
-du
’ '
r , tı,
| » - T , - 'I
c,
t,
p,
s
5- - d , 's ö ; ........
-e -, -i-
-a -, -ı-
-dü-m
- ti-m
-tı-itt
-d ü -u
-ti-ıı
" :.~ d î ( :v '
•
-O-f'-Û-’ --'
!
- tu -m
•* # - & '"
•tu-11
-lü -n ı
7tŞ.jra . :
-ti
Biz
- d i- k
-dıı-k
V ;r d i l - k / : /.
- ti-k
Siz
-d ı-n -iz
dı- n- E
du-n-ıız
d ü -n -ü z
-li-ıı-iz
-lı-n-ız
- U l- ll- U Z
-tü-ıı-iiz
O ıılaı
d i-le r
-d ı-la r
-d u -lar
-d ü -te r
-ti-le r
-ü -la r
-Uı-lar
-tü -le r
1. Ben kapa...
2. Sen kapa...
3. 0 kapa...
4. Biz kapa...
5. Siz kapa...
6. Onlar kap a...
7. Ben o tu r ...
8. Sen o tu r ...
9. O o tu r ...
10. Biz o tu r ...
11. Siz o tu r ...
12. Onlar olur...
13. Ben y a t...
14. Sen y a t...
15. O y a t...
16. Biz y a t...
17. Siz y a t...
18. Onlar y a t ...
'■“ rdİ- i:''..'-
.vStU -fc
- tttrk ' •• .
3ııe xyııpâM.
3ce xynpâıı.
Bâjı xynpe.
3nnp xynpâMâp.
3 c np xynpâp.
BSceM xynpeç.
3ne jıap'ifiM.
3ce jeıpran.
Bâii nap'ie.
3rmp JiaprâMâp.
3cnp jıaprâp.
B&ceM:ıapııeç.
3rıe Bup’ipâM.
3ee Buprpân.
Bâ;ı BHp'ipg.
3ım p Biıipıpa.Map.
3cnp BUprpâp.
BeceM BHprpeç.
1. -d m 2. -dm. 3. -dı.4. -dik. 5. -diniz. 6. -dıiar.7. -dum. 8. -dtm. 9. -du. 10. -duk.
11. -dunuz. 12. -dular. 13. -tim. 14. -tm. 15. -ti. 16. -tık. 17. -tınız. 18. -tılar.
| .......... !
di, -d ı, -d u , -dü, -ti, -tı, du, -dü
3nc
3ce
a, â , o,
u, y
e, e. u. y
-p-İM
-p-ÖM
-p-âH
-p -eu
i
~
î
i
f
I
-p, - t , -*t
-JI, -II, -p
a, a, m, y e, e, ıı, y
uup, m , ıııSp,
nap, rap. xyp
Kep, Kyp,
Kep, nep
-T-ÖM
-t -6 m
nu-T-âM
İte-T-CM
-T-âlI
-T -en
UU-T-âll
fte-r-e H
Bajı
-p-g
-p-8
->ı-6
-4 -e
iiu -h-c
i î e 'i - e
3unp
-p-âM -ap
-p-ĞM-ep
-T-âM-âp
-T-ÖM-Öp
nu-T-âM -ap
3cüp
-p-âp
-p-ep
-T-âp
-r-e p
mı-r-ap
îse-T-eM-ep
fie-T-Ğp
BeceM
-p-e-Ç
-p-e-ç
->ı-e-ç
-*ı-c-ç
DH-'I-e-ç
ftg-'i-Ğ-Ç
1. Ben gir-di-m
2. Sen glr-di-n
3. O gir-di
4. Biz gir-di-k
5. Siz gir-di-n-iz
6. Onlar gir-di-1er
7;-Ben a ra ...
8. Sen a ta ...
9. O a ra ...
10. Biz a ra ...
İL Siz a ra ...
12. Onlar ara...
13. Ben çalrş...
14. Sen çalrş...
15. O ça lış...
16. Biz çalış...
17. Siz çalış...
18. Onlar çalış ...
3 ııe Ke i'e\ı(Kep-T-eM)
3 c e Kep ...
Bâü Kep ...
3 n n p Kep ...
3 c h p Kep ...
BeceM Kep ...
3ne u ıu p a ...
3 c e rn n p a ...
Bâîi mwpa ...
3ıuîp u m p a ...
3cwp uiHpa ...
BeceM ıutıpa ...
3nS eçjıe...
3cö eçjıe ...
Bârı eçjte ...
3ııwp gçjıe ...
3 c h p eçjıe ...
BeceM eçııc...
2. K&ren. 3. Kene. 4. K&reMep. 5. Kerrep. 6. kğh &ç . 7. -dım, -p ân . 8. -dm, -pân.
9, -di, -pe.10. -dik, -pâMap. 11. -diniz, -pap. 12. -dılar, -p£ç. 13. -tim, -pe.\ı. J4. -tın,
-pthı. 15. -ti, -pe. 16. -tık, -penep. 17. -tmız, -pep. 18. -Ular, -peç.
91
I
M engpm piM î
Kana
3 n e KiL'Ci-Ma-p-aM
3 c e K f u ıa -M a - p - a ıı
Ba>ı KaJia-Ma-p-e
3 ıu ıp Kajıa-Ma-p-aM-âp
3ejnp Kajta-Ma-p-âp
BeceM Kajıa-Map-e-ç
m
3llC MJI-MC-p-eM
3 c e HJi-Me-p-en
Barı HJi-Me-p-e ^
3 m ıp H Ji-M e -p ^ -e p
3 cmp H/r-Me-p-cp
BcceM HJi-Me-p-c-ç
nyjı
3 rıe nyji-M a-p-âM
3 c c ııy.ı-M a-p-aü
Bâ.T ny;ı-M a-p-e
S ın ıp ııy;ı-M a-p-âM -âp
3 c iip rry;ı-M a-p-ap
BĞceM ıryjı-M a-p-6-ç
WÜH
3 n e ıu â H - M a - p - â M
3 c e ıııaıı-M a-p-âH
Bâii ıuaH-M a-p-e
3 ın ıp ıiJâH-Ma-p-âM-ap
3 c n p uıan-M a-p-ap
BeceM ıuâH-M a-p-e-ç
mae my
3 ı ıe xaB ry-Ma-p-âM
3ce thb ıy-Ma-p-âı-1
Bâzı TaB xy-M a-p-e
3 ım p TaB rıy-M a-p-âM -âp
3chp TamTy-Ma-p-âp
BSceM raB ıy-Ma-p-c-ç
Ne yapmadım?
dem ek
Ben de-me-di-m
Sen de-me-di-n
O de-me-di
Biz de-me-di-k
Siz de-me-di-n-iz
Onlar de-me-di-ler
almak
Ben al-ma-dı-m
Sen al-ma-dı-n
O al-ma-dı
Biz al-ma-dı-k
Siz al-ma-dı~n-rz
Onlar al-ma-dı-lar
olm ak
Ben ol-ma-dı-m
Sen ol-ma-dı-n
O ol-ma-dı
Biz ol-ma-dı-k
Siz ol-ma-dı-n-rz
Onlar ol-m a-dı-lar
üşümek
Ben üşü-mü-dü-m
Sen üşü-mü-dü-n
O tişü-mü-dü
Biz üşü-mii-dü-k
Siz üşü-mü-dü-n-üz
Onlar üşü-mü-dü-ler
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-m e-di-nı
Sen teşekkür et-m e-di-n
O teşekkür et-me-di
Biz teşekkür et-m e-di-k
Siz teşekkür et-rne-di-n-iz
Onlar teşekkür et-me-di-Ier
|
-m a , -me
-Ma, -Me
e. i, o, ıı
o , ı 0, u
Ben
-ıue-di-nı
-nıa-dı-ra
3ne
Sen
-ıııe-di-n
-raa-dı-n
3 ce
-M a-p-ân
-Me-p-es
0
-mc-di
-rna-dı
BSji
-M a-p-e
-M e-p-e
-MC-p-ÖM-Sp
i
.
,
y
-Me-p-eM
»iz
-me-di-k
-m a-dı-k
3nnp
-Ma -p-âM -âp
Siz
-nıe-di-n-iz
-nıa-dı-n-ız
3 chp
-M a-p-âp
M e-p-öp
Onlar
-m e-di-ler
-m a-dı-lar
Becen
-Ma-p-e -ç
-Me-p-e -ç
1. Ben vadetmedim
2. Sen vadet...
3. 0 vadet...
4. Biz vadet...
5. Siz vadet...
6. Onlar vadet
7. Ben iç
8. Sen i ç ...
9. O i ç ...
10. Biz iç ...
11. Siz iç ...
12. Onlar iç...
13. Ben düş ...
14. Sen d ü ş...
i 5. 0 d ü ş...
16. Biz d ü ş...
17. Siz düş ...
18. Onlar diiş ...
3ne cMBiıyjırıaıiLMapâM.
3cg cbiımyjEiaııı
Bâjı cuBiıyjmnıu ...
3ımp cuınıy.’uram ...
3cnp cbiBiıyjL'iam
BöceM CMBiryjoıauı
3nS eç ...
3ce öç ...
Bâjı eç ...
3ımp eç ...
3 c h p eç ...
BeceM eç
3ne yK
3ce yK
Ban yK ...
3 ım p yK ...
3 cw p yK ...
BeceM yK...
...
...
...
...
...
...
...
...
2.
-medin, -Mapan. 3. -mcdi, -Mape. 4. -medik, -MapâMâp. 5. -mediniz, -Mapâp. 6. -mediler, -uapSç. 7. -medim, -McpĞM. 8. -medin, -Mepen. 9. -medi, -Mepg.
10. -medik, -MepĞMep. 11. -mediniz, -MepÖp. 12. -mediler, -Mepâç. 13. -medim,
-MepeM. 14. -medin, -Mepen. 15. -medi, -Mepe. 16. -medik, -Mep&Mep. 17: -mediniz,
-McpSp. 18. -mediler, -Mepeç.
93
TSmSpSM
Edebildim
etmek
my
3 ne T as-afi-p-âM
3 c e Tâs-afl-p-ân
BajiTau-afı-p-e
3roıp TdB-aH-p-âM-âp
3 c Hp TâB-aiî-p-âp
BeceM râB-aii-p-e-ç
Ben ed-e-bil-di-m
Sen ed-e-bil-di-îi
O ed-e-bil-di
Biz ed-e-bil-di-k
Siz cd-e-bil-di-n-iz
Onlar ed-e-bil-di-ler
eç
içmek
Ben iç-c-bii-di-m
Sen iç-e-bil-di-ıı
O iç-e-bil-di
Biz iç-e-bil-di-k
Siz iç-e-bil-di-jn-iz
Onlar iç-e-bil-di-ler
3rıe eç-efi-p-eM
3 ce eç-eü-p-2ıı
Büji eç-efi-p-e
3rmp eç-eiı-p-eM -ep
3cwp eç-eü-p-Öp
BeceM eçeü-p-e-ç
ÇbiX
örmek
Ben ör-e-bil-di-m
Sen ör-e-bil-di-n
O ör-e-bil-di
Biz ör-e-bil-di-k
Siz ör-e-bil-di-n-iz
Onlar ör-e-bil-di-ler
3 n e çisDc-aiî-p-âM
3 c e ç u x -a H -p -âH
Bâ:ı çN K -afi-p-e
3 ım p ÇMX-aii-p-âM-&p
3 c n p çM X -aö-p-âp
BÖceM ç u x - a ıı- p - ö - ç
ıtuı
yüzmek
Ben yüz-e-bil-di-m
Senyüz-e-bil-di-n
O yüz-e-bil-di.
Biz yüz-e-bil-di-k
Siz yüz-e-bil-di-n-iz
Onlar yüz-e-bil-di-ler
3 n e Hiu-efl-p-ĞM
3ce Min-eH-p-eH
B&n mıı-efi-p-e
3njfp Hm-eft-p-ÖM-Sp
3c*tp mu-etö-p-Sp
BeceM Hiu-eîî-p-e-ç
n&ımep
bildirm ek
Ben bildir-e-bil-di-ııı
Sen bildir-c-bil-di-n
O bild ir-e-bil-di
Biz bildir-e-bil-di-k
Siz bildlr-e-bil-di-n
Onlar bildir-e-bil-di-ler
3 rıe rıe m c p -e ü -p -e M
3 c e rıĞ /rrep-eit-p-eır
Bâii ıı£.ınep-eH -p-g
3nwp n e ;n e p -e H -p -e M -e p
3 c n p n& rrep-eM -p-ep
BSccm ııejrrep -eH -p -e-ç
94
TisaİMapİM
my
3 u e -raB-ai'ı-Ma-p-âM
3 c e T âB -aiı-M a-p-âa
Bâjı TâB-afi-Ma-p-2
3 ım p TÜB-aft-Ma-p-âM-âp
3 c h p lâB -aH -M a-p-âp
BeceM TâB-aö-M a-p-fi-ç
eç
3 u e eç-eft-M e-p-eM
3 c e Ğç-eiî-Me-p-ĞH
Bâjı eç-eH -M e-p-e
3 ım p cç-eiı-M e-p-eM -ep
3 c n p eç-eM -M e-p-ep
BeceM eç-CH-M e-p-e-ç
ÇblX
3 n e çMX-aii-Ma-p-âM
3 c e çux-aH -M .a-p-an
Ba/ı çw x-aH -M a-p-e
3 u n p çMx~afk-Ma-p-âM-âp
3 cmp çu x -aH -M a-p -âp
BeceM çij.x-aii-M a-p-e-ç
mu
Edemedim
etmek
Ben ed-e-me-di-m
Sen ed-e-me--di-n
O ed-c-me-di
Biz ed-e-me-di-k
Siz ed-e-me-di-n-iz
Onlar ed-e-m e-di-ler
içmek
Ben iç-e-me-di-m
Sen iç-e-me-di-n
O iç-e-me-di
Biz iç-e-nıe-di-k
Siz iç-e-me-di-n-iz
Onlar iç-e-me-di-ler
örmek
Ben ör-e-me-di-m
Sen ör-e-me-di-n
O ör-e-m e-di
Biz ör-e-me-di-k
Siz, ör-e-me-di-n-iz
Onlar ör-e-me-di-ler
yüzm ek
3 n S H uı-eii-M e-p-eM
3 c e m u-efi-M e-p-eH
Baui Hiu-eK-M e- p -e
3 ım p m u-eft-M e-p-fiM -ep
3 chp HHI-CH-MC-p-ep
BeceM H iu-eH -M e-p-e-ç
Ben yüz-e-me-di-m
Sen yiiz-e-me-di-jı
O yüz-e-me-di
Biz yüz-e-me-di-k
Siz yüz-e-me-di-n-iz
Onlar yüz-e-me-di-ier
nesımep
3ııe rıe/rrep-eft-Me-pcM
bildirmek
Ben bildir-e-nıe-di-m
Sen bildir-e-me-di-n
O bildir-e-me-di
Biz bildir-e-me-di-k
Siz bildir-e-me-di-n-iz
Onlar bildir-e-me-di-ler
3 c e n& rrep-eH -M e-p-eH
Bâjı ne;rrep-eH-Me-p-e
3 ım p ııem ep-eH -M e-p-eM -gp
3 c n p H & rrep-efi-M e-p-ep
BSccm ne;nep -cH -M e-p -e-ç
Me« ıjüaV'
ı \ u y a p ım .1;?
Kyjı
ğiilmek
Ben ğül-müş-iim
Sen ğül-miiş-sün
O ğiil-müş
Biz ğül-müş-üz
Siz ğül-müş-sün-üz
Onlar ğiil-müş-ier
3 n e Kyii-uâ
3 c e Ky/ı-îiâ
Bâjı Kyjı-Hâ
3 r m p Kyjı-Hâ
3 c h p Kyjı-Hâ
BeceM Kyjı-Hâ
üepjıe
izlemek
Ben izle-miş-im
Sen izle-miş-sin
O izle-miş
Biz izle-miş-iz
Siz izle-miş-sin-iz
Onlar izle-miş-ler
3 n e M p jıe -n ö
3 c e Mep;ıe-He
Bâîi Hepjıe-He
3 r m p iîepjıe-H e
3 ch p öepjıe-HC
B&cm Hep;ıe-ne
eeç
uçmak
Ben uç-muş-um
Sen uç-muş-sun
O uç-rnuş
Biz uç-muş-ıız
Siz uç-muş-sun-uz
Onlar uç-muş-lar
3 n e B eç-ife
3 c e Beç-ne
Ban b£ç-ii5
3 n n p B&Ç-11&
3cnp bSç-hc
B ğccm Beç-ne
kalmak
Ben kal-mjş-ım
Sen kal-mış-sm
O kal-mış
Biz kal-mxş-E
Siz kal-mış-sın-ız
Onlar kal-mış-Jar
im
3 r ıe ıo jı-n â
3 c e lo ji-u â
Bâjr ıojı-H â
3 n n p ıojı-Hâ
3 c n p ıo jı-n â
BficeM ioji- h S
mae my
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-miş-im
Sen teşekkür et-miş-sin
O teşekkür et-mlş
Biz teşekkür et-miş-iz
Siz teşekkür et-miş-sin-iz
Onlar teşekkür et-miş-ler
3 ı ıe raB ıy -tıâ
3 c e Tan r y - n â
BâJi Tan r y - n â
3 ı m p raB Ty-ııâ
3 c n p TaB Ty-nâ
BeceM Tan ıy-Hâ
96
~Hİ, -ae
-iniş» -m iş, -m u ş, -m üş
e, i
.S. J
o.ll
|
-ihii-îh iii
•• i:
!ÎIİ;> ilill
a. :ı. m . d, y
c. i.. ii, y
Beıı
■\uı< ini
-lülSlill
3nc
-İL!
-ue
Sen
•ruU 'sia
-mis sili
-ııııtı-sun
1IVİS-‘■Ânı
3c£
■îi.'s
*H£
O
-mis
mi';
-ınus
■lüiis
Ilıt
■ip
-liC
Mi/.
■misi/
■mıs-ı/
-nuis-ıı?
-IIIİJİ-İİ/
■ÎHlip
-nâ
-ne
Si/
-İlli:» MI! İ/
•ıni'i sııı ıx
'■Vcîi^
-ııa
-HC
<hıiıu
-tlliv-lci
ını.'.hr
BĞCCM
-Hâ
-HC
•nııissun-ıı/. -mils-süu-üz
111LLS Ici
-miu* I:li
1. Ben yorulmuşum
2. Sen yorul...
3. O yorul...
4. Biz yorul...
5. Siz yorul...
6. Onlar y orul...
7. Ben hazırlan...
8. Sen hazırlan...
9. 0 hazırlan...
10. Biz hazırlan...
11. Siz hazırlan...
12, Onlar hazırlan...
13. Ben dinlen ...
14. Sen dinlen...
15. 0 dinlen....
16. Biz dinlen...
17. Siz dinlen...
18. Onlar dinlen ...
3ne HBaııııâ.
3ce mb;1h ...
Bajı Hiiâiî...
3ııup binan ...
3cnp UBÜH ...
BeceM uuan ...
3ne xax6p:ıeıı...
3ce xaxepjıcH ...
Bâ?ı xaxepjıeıı ...
3 ixhp xaxöp;ıeH
3c np xar£pjıeıs .
BeceM xaxepjıeii
3rıe Kan...
3 c 6 Kan ...
Bâ;ı Kan ...
3ım p Kan ...
3cwp Kan...
BeceM K a n ...
2.
-m uşsun, -n â. 3. -m uş, -n â . 4. -m uşuz, -nâ. 5. m uşsunuz, -ıra. 6. -m
-Hâ.7. -m ışım , -ne. 8. -m ışsm , -n e . 9. -m iş, -ne. 10. -m tşız, -ite. i l . -m ışsım z, -ne
12. -mışlar, -ne. 13. -mişim, -h S. 14. -mişsin, -Ha. 15. -miş,-nâ. 16. -mişiz, -na. 17. -miş
siniz, -ııâ. J8. -m işler, -n â .
97
M€a lyMaa?
KVJİ
3 n e Kyjı-Ma-ıı
3 e e Kyjı-Ma-n
Ba_ı Kyjı-Ma-H
3 rın p Kyjf-Ma-ıı
3cw p Kyjı-Ma-ıı
BeceM Ky/ı-Ma-ıı
üepjıe
3 n e Mepjıe-Me-H
3 c e HĞpjıc-Me-H
Bâjı İ ic p jıe - M c - H
S ınıp iiepae-Me-H
3 c u j) HĞpjıe-Me-H
BeceM fiepjıe-Me-H
seç
3 n e ıs e ç - M e -ı ı
3 c e ııeç-Mc-H
Ban B Ğ ç-M e -H
3 ım p BĞç-Me-ıı
3cw p BCÇ-Me-II
BeceM Beç-Me-H
H)Jl
3 n e ıoJi-Ma-H
3 c e K>Ji-Ma-H
Bâü K3J1-M3-H
3fIHp K)JI-Ma-H
3 c n p lOJI-Ma-H
BeceM K>jı-Ma-H
m m my
3 rıe TdB ly -M a-H
3 c e raB ry-M a-H
Bâa raB ry-M a-H
3 ım p T as xy-M a-H
3 c a p TaB Ty-Ma-H
BeceM 'raB ı y - M a - H
Ne yapmamışını?
ğiilmek
Ben ğül-me-miş-im
Sen ğül-me-miş-sin
O ğül-me-miş
Biz ğül-me-miş-iz
Siz ğül-me-miş-sin-iz
Onlar ğül-me-miş-ler
izlemek
Ben izle-me-miş-im
Sen izle-mc-miş-sin
O izle-me-miş
Biz izle-me-miş-iz
Siz izle-me-miş-sin-iz
Onlar izle-me-miş-ler
uçmak
Ben uç-ma-mış-ım
Sen uç-ma-mış-sın
O uç-ma-mış
Biz ııç-ma-mış-ız
Siz uç-ma-mış-sın-ız
Onlar uç-ma-mış-lar
kalmak
Ben kal-ma-mış-ım
Sen kal-ma-nuş-sm
O kal-ma-mış
Biz kal-ma-nıış-ız
Siz kal-nıa-mış-sın-ız
Onlar kal-ma-mış-lar
tefekkür etmek
Ben teşekkür et-me-miş-im
Sen teşekkür et-rae-miş-sin
O teşekkür et-me-miş
Biz teşekkür et-me-miş-iz
Siz teşekkür et-me-mlş-sin-iz
Onlar teşekkür et-me-miş-ler
Ben
Seıı
0
Biz
Siz
Onlar
a, î, o,u
-nıa-tms-ım
-ma-nııs-sm
-nıa-nııs
-ma-mıs-jz
-nıa-mıs-sm-E
-ma-mıs-far
I. iten koşmamışım.
2. Sen koş...
3. 0 koş ...
4. Biz koş...
5. Siz koş ...
6. Onlar koş ...
7. Ben b il...
8. Sen b il...
9. 0 b il...
10. Biz b il...
11. Siz bil...
12. Onlar bil...
13. Ben kaybol...
14. Sen kaybol...
15. 0 kaybol...
16. Biz kaybol...
17. Siz kaybol...
18. Onlar kaybol...
e, i, o, u
■me-mis-im
-me-nıis-sin
-me-mis
-me-ıuis-iz
-e-mis-sin-iz
-me-rais-ler
a, a,
3ne
3c2
Bâjı
3ımp
3cııp
BeceM
m,
o, y
e, c, h, y
-Ma-ıı
-MC-îl
-Ma-n
-Me-H
-Ma-H
-Me-H
-Ma-H
-Me-a
-Ma-n
MC-H
-Ma-H
-Me-H
3 ne 'lyriMaıı.
3ce ııyrı ...
Ba;ı 'iyn ...
3 ıw p nyıı ...
3 cn p lıyn ...
BeceM 'iyn ...
3 n e ııejı ...
3 ce n e ;ı...
BâJi nejı ...
3ım p ne;ı ...
3cwp I1ĞJI ...
B2ceM n e ;ı...
3 n e çyxa/ı...
3 ce çyxa;ı...
Bâ;ı çyxa;ı ...
3 n n p cyxa:ı
3 c Hp çyxa;ı.
BeceM çyxa;ı
2.
-mamışsın, -Man. 3. -m am ış, -Maıı. 4. -m aıruşrz, -Man. 5. m aim şs
-Man. 6. -m arm şlar, -mbh.7. -memişim, -Men. 8. -m em işsin , -Men. 9. -memiş, Men.
10. -m em işiz,
- m ch . 11.
-memişsiniz, -Men. 12. -mem işier, -Men. 13. -m anuşım ,
-MaH, 14. -m arm şsm , -Man. 15. -mamış, -Man. 16. -m am ışız, -Man. 17. -tnamışsmjz,
-Man.
18. -ıra m ışla r, -Man.
M cu tS bS b ?
CU8
3 n e cas-ân
3 c e a iB -â u
B â/ı c a n -e
3 ım p c a u -â n -â p
3 c h p c a u -â p
BeceM caB -e-ç
çy
3 ııe ç â s -â n
3 c e çâB -aıı
Bâ;ı çâB -e
3 u « p çâB -ân -âp
3 c u p çâ ö -a p
B cccm gaB-g-ç
çyw
3 n e ç y p -e n
3 c e çyp-eH
Ba.ii ç y p -e
3 rrn p ç y p -e u -e p
3 c n p çy p -£ p
BeceM çyp-Ğ-ç
myn
3 ı ı e T yrı-ân
3 c e l y ıı - â n
B âjı Tyrı-e
3 irap ly n - â n s a p
3 c n p T yıı-âp
BeceM 'iy n -e -ç
mae my
3 n e raB raii-ân
3 c e TaB TâB-âıı
Bârı raB t ü b -ğ
3 ıın p TaB 'râB-âıı-âp
3 c n p TaB râB -âp
BeceM raB TİÜB-e-ç
ı\ t yapacağıni'/
sevmek
Ben sev-eceğ-im
Sen sev-ecek-sin
O sev-ecek
Biz sev-eceğ-iz
Siz sev-ecek-sin-k
Onlar sev-ecek-ler
ykamak
Ben yıka-y-acağ-ım
Sen yıka-y-acak-sm
O yıka-y-acak
Biz yıka-y-acağ-rz
Siz yıka-y-acak-sın-ız
Onlar yıka-y-acak-lar
yitrilmek
Ben yürü-y-eceğ-im
Sen yürü-y-ecek-sin
O yürü-y-ecek
Biz yürü-y-eceğ-iz
Siz yürü-y-ecek-sin-iz
Onlar yürü-y-ecek-ler
bulmak
Ben bııl-acağ-ım
Sen bul-acaJc-sm
O bul-acak
Biz bul-acağ-ız
Siz bul-acak-sın-ız
Onlar bul-acak-iar
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-eceğ-im
Sen teşekkür et-ecek-sin
O teşekkür et-ecek
Biz teşekkür et-eceğ-iz
Siz teşekkür et-ecek-sin-iz
Onlar teşekkür et-ecek-ler
-ecek, -acak, -yecek, -yaeak ~ ııyjıı»
Beu
Scıı
0
Biz
Siz
Oıılar
-e-, -i-,
-Ö-, -ü-
-a-, i-,
-O-, -11-
-eceg-im
-acag-un
-acak-,suı
-acak
-ecek-siıı
-ecek
: '••■iec'eğ'.âsöv
-ecck-siıı-ecek-ler
1. Ben soracağım.
2. Sen sor...
3. O sor...
4. Biz sor...
5. Siz sor...
6. Onlar sor...
7. Ben yen.
8. Sen yen...
9. O yen..
10. Biz, yen...
11. Siz yen...
12. Onlar yen...
13. Ben bekle...
14. Sen bekle...
15. O bekle.;.
16. Biz bekle...
17. Siz bekte...
18. Onlar belde...
-acağ-ız
-acak-sıua
-acak-iar
-e, -i,
-a, -K ...
-ö, -ü
-0, ~u
-y-eceg-inı -y-acag-ını \ oıvk mu -y-acak-sm ■
-y-ecek
-y-acak
:
-y-eceğ-iz
-v-eceksiu-iz
-y-ecek­
ler
-y-acağ-E
-y-acaksrn-E
-u-acak"lar
a, a, o,
m, y
e, e, ıı,
y, 9
-eıı
.-.v
-eli -
■ ’-i-râH',.
- v
,9nnp
■- â ı t â p 3csıp
Bece.vı
-âp
•;
-e-ç- -
-&ı-gp
-ep
-e-ç
3ne umarı
3ce wüt ...
BâJi h î İt ...
3 irap MHT
3c Hp HÖT .
Bece,vı uüt
3ııe ç e ıı...
3ce çöh ...
Bâjı ç e n ...
3rıwp çön .
3cwp çSh ..
BeceM ç e n .
3ne k St ...
3ce k St ...
Bâ;ı kğt ...
3nnp kct ..
3cnp kSt ...
BeceM k ğ t .
2.
-acaksm, -ân. 3. -acak, -e. 4. -acağK, -ânâp. 5. -acaksnuz, -âp. 6. -acak
lar, -öç. 7. -eceğim, -en. 8. -ecclcsin, -en. 9. -ecek, -e. 10. -eceğiz, -enep. İl. -cceksiniz, -ep. 12 -ecekler, -eç. 13. -yeceğim, -Sel 14. -yeceksin, -en. 15. -yecek, -e. 16. -yeceğiz, -eııep. 17. -yeceksiniz, -ep. 18. -yecekler, -eç.
mm
iV İ e d i jiVi& ji'/
cae
3 n e cafj-M -ârı
3 c e caB-.\ı-âıı
Ba;ı cas-M -e
3 rra p caB-M -ân-ifâp
3 c tıp caB-M -âp
BeceM caB-M -c-ç
çy
3 ııe çy-M -ân
3 c e çy-M -âıı
Bâjı çy-M -e
3 ır a p çy -M -âıı-ap
3 c h p çy-M -âp
BeceM çy-M -e-ç
çype
3 n e ç y p e-M -e n
3 e e çype-M -eH
Bajx çype--M-e
3 ıra p çype-M -Ğ n-6p
3cw p çype-M -ep
BeceM çype-M -e-ç
myrı
3ne ıyn-M-ân
3 c e 'ryn-M -ân
Ban ıyrı-M -e
3 n w p ıy n -M -â n -â p
3 c n p ıyxı-M -âp
BeceM ıyıı-M -eç
matt my
3ne TaB ry-M -âır
3 c e raB ıy -M -âii
Bâjı raB ry-M -e
3ımp raB ry-M-ân-âp
3 c Hp raB Ty-M -âp
BeceM 'raB ’iy -M -e-ç
^■*55ÇjW
"v
/ i t yapiiîâ>acjigiiiiV
sevmek
Ben sev-tnc-y-eceğ-im
Sen sev-me-y-ecek-sin
O sev-me-y-ceek
Biz sev-me-y-eceğ-iz
Siz sev-me-y-ecek-sin-i/.
Onlar sev-me-v-eeek-ler
yıkamak
Ben yıka-ma-y-aeağ-ım
Sen yıka-ma-y-acak-sın
O yıka-ma-y-aeak
Biz y ık a -m a -y -a ca ğ -E
Siz yıka-rna-y-acak-sm-ız
Onlar yıka-ma-v-acak-lar
yürümek
Ben yürü-me-y-eceğ-im
Sen yürü-rne-y-eeek-sin
O yürü-me-y-ecek
Biz yürü-me-y-eeeğ-iz
Siz yürü-me-y-ecek-sin-iz
Onlar yürü-me-v-ecek-ier
bulmak
Ben bul-ma-y-acağ-ım
Sen bul-ma-y-acak-sm
O bul-ma-y-acak
Biz bul-ma-y-acağ-E
Siz bul-ma-y-acak-sm-ız
Onlar bul-ma-y-acak-lar
teşekkür etmek
Ben teşekkür et-me-y-eceğ-im
Sen teşekkür et-me-y-eeek-sin
O teşekkür et-me-y-ecek
Biz teşekkür et-me-y-eceğ-iz
Siz teşekkür et-me-y-ecek-sin-iz
Onlar teşekkür et-me-y-ecek-ler
102
e, i, ö, ü
a, a, o,
a, ı, o, u
m,
-M-âıı
y
: e, Ğ, u, y, 3
V İ;;s B e â ';.f-.v
-me-y-eceğ-iın
-nn-y-acağ-ım
Sen
-me-y-ecek-siu
-ma-y-acak-sm
-nıa-y-acak
3ce
-nıa-y-acağ-ız
-ma-v-acak-sm-ız
-ma-y-acak-lar
3 ır ıtp
-M -âıı-âp
3 c ıt p
-M -âp
-M -ep
-M -e -ç
-M-e-ç
0 - * V-
JBiz
Siz
Oıılar
-nıc-y-cceğ-iz
-nıe-y-ecek-suı-iz
-me-y-ccek-ler
1. Ben iğrenmeyeceğim.
2. Sen iğren...
3 .0 iğren...
4. Biz iğren...
5. Siz iğren...
6. Onlar iğren...
7. Ben sat...
8. Sen sat...
9. 0 sat..
10. Biz sat...
11. Siz sat...
12. Onlar sat...
13. Ben öl...
14. Sen öl...
15. O öl...
16. Biz öl...
17. Siz öl...
18. Onlar öl...
-M -e n
- M - e ıı
B â ;ı
_BÖCeî&>':
-M -Ğ n-cp
3rre iiepeiLMeu.
3 ce «epen ...
Ba.ri Hcpcn ...
3 n n p iicpeı-ı...
3 c mp iiepen ...
BeceM iiepen ...
3 n e cyr ...
3 ce cyr ...
Bâjı c y r ...
3iim p cyr ...
3cwp cyr ...
BeceM c y r ...
3nS buji ...
3c6 BMJI ...
Bajı bhji ...
3 lltfp BUJİ ...
3 cn p BUJİ ...
BeceM buji ...
2. -meyeceksin, -mğh. 3. -meyecek. -Me. 4. -meyeceğiz, -Mejıep. 5. -meyeceksiniz, -Mep. 6. -meyecekler, -Meç. 7. -mayacağın, -Mân. 8. -nıayacaksm, -Mân.
9. -mayacak, -Me. 10. -mayacağız, -Maııâp. 11. -mayacaksmız, -Map. 12. -ırayacaklar,
-Meç. 13. -meyeceğim, -Mfin. 14. -meyeceksin, -Men. 15. -meyecek, - mc. 16. -mey­
eceğiz, -Mgrıep. 17. -meyeceksiniz, -Mep. 18. -meyecekler, -m2ç.
lû lchiiectvifü
;,ıy
3ue Tâiî-aJİ-ân
3 e e TâB-afr-aH
Bâjı râB-aü-e
3rm p afiH-an-ân-âp
3 ciip raB-an-âp
Becc.M rau-aü-e-ç
namıamân
3 ııe iKuiJiam-aH-ârı
3CC IUULKlHI-aÖ-âH
Bajı ııajLiaıu-aîî-e
3ıınp îEumam-aH-âiî-âp
3cwp rajuıam -afı-ap
BeceM jıajuıauı-aö-e-ç
nap
3ue uap-afı-ân
3ce nap-aft-âıı
Ba;ı rıa p-a ii-e
3m ıp ııap-afi-ân-âp
3cnp nap-aft-âp
BeceM ııap-aH-e-ç
nyc
3ne nyc-afi-ân
3ce nyc-aü-âH
Bâii nyc-aft-e
3nwp ııyc-aH -âıı-âp
3 c«p ııyc-a fi-â p
BeceM nyc-atî-Ğ -ç
eıın
3ıxe Biuı-eö-Sn
3ce BHjr-efı-ĞH
Bâa Bna-efi-ö
3ıutp BWî-eH-erL-ep
3cnp Bm ı-eiı-ep
BSceM BHiı-eH-e-ç
ciûsek
Ben ed-e-bil-eceg-im
Sen ed-e-bil-eeek-sin
O ed-e-bil-ecek
Biz ed-e-bil-eceğ-iz
Siz ed-e-bil-ecek-sin-iz
Onlar ed-e-bil-ecek-ler
tarmmık
Ben tan.ış-a-bil~eceğ-im
Sen tanış-a-bil-ecek-sin
O lamş-a-bil-eceJk
Biz tanış-a-bil-eceğ-iz
Siz tamş-a-bii-eeek-sin-iz
Onlar tamş-a-bil-ecek-ler
vermek
Ben ver-e-bil-eceğ-im
Sen ver-e-bil-ecek-sin
O ver-e-bil-ecek
Biz ver-e-bil-eceğ-iz
Siz ver-e-bil-ecek-sin--iz
Onlar ver-e-bil-ecek-ler
basmak
Ben bas-a-bil-eeeğ-im
Sen bas-a-bil-ecek-sin
O bas-a-bil-eeek
Biz bas-a-bil-eceğ-iz
Siz bas-a-bil-ecek-sin-iz
Onlar bas-a-bil-ecek-ler
ölmek
Ben öl-e-bil-eceğ-im
Sen öl-e-bil-ecek-si.n
O öl-e-bil-ecek
Biz öl-e-bii-eceğ~iz
Siz öl-e-bil-ecek-sin-iz
Onlar öl-e-bil-ecek-ler
TfBaİM&H
my
3 ııe TÜB-aü-M-ân
3 c e 'rau-afi-M -an
Ba;ı TâB-axi-M-Ğ
3 ı w p rau -aîi-M -ari'âp
3 c n p raii-afı-M -ap
B cccm rau-aiı-M -e-g
naıuıauı
3 rıe ıicL'maur-aH-M-ruı
)cc lEUUiaıu-aH-M-âH
! Sn. ı naîinaur-afi-M-Ğ
' )ııııp uajınaıu-afi-M-ân-âp
.■>cup naanaru-afl-M -âp
Bcccm ııaJuıaıu-afl-M-e-ç
nap
■Jı ıc ııap-afi-M -âıı
3 c e ııap-aH -M -an
Biî.ı ııap-afi-M -fi
■'£ı! ıp nap-afi-M -Zln-âp
■kup rıap-aü-M -âp
Bcccm nap-aö-M -Ğ-ç
nyc
' /u c ııyc-aiı-M -ârı
3cO ııyc-aü-M -âH
üa. i uyc-aîî-M -c
'■>1îüp n yc-aiı-M -ân-âp
3 c jıp nyc-aii-M -âp
îföcsM ııyc-aft-M -e-ç
HWl
’ )! İÜ BHJI-CH-M-eiI
3 c ö BHJI-CİÎ-M-ĞH
Ba. ! m n-efi-M -C
3 ü n p BHLn-eft-M-en-ep
3 c ifp BH-il-Cİİ-M-ep
Edemîyeceğim
etmek
Ben ed-e-mi-y-eceğ-im
Sen ed-e-mi-y-ecek-sin
O ed-e-ml-y-ccek
Biz cd-e-mi-y-eceğ-iz
Siz ed-e-nıi-y-ecek-sin-i/
Onlar ed-e-mi-y-ecek-ler
tanışmak
Ben tamş-a-mı-y-acağ-ım
Sen tanış-a-mı-y-acak-sm
O tanış-a-mı-y-acak
Biz lanış-a-nu-y-acağ-E
Siz tanış-a-nu-y-acak-sm-ız
Onlar la niş-a- mı- y- acak- 1ar
vermek
Ben ver-e-mi-y-eceğ-im
Sen ver-e-mi-y-ecek-sin
O ver-e-mi-y-ecek
Biz ver-e-mi-y-eceğ-iz
Siz ver~e-mi-y-eeek-sLn-iz
Onlar ver-e-mi-y-ecek-ier
basmak
Ben bas-a-mı-y-acağ-ım
Sen bas-a-mı-y-acak-sm
O bas-a-mı-y-acak
Biz bas-a-nu-y-acağ-ız
Siz bas-a-mı-y-acak-sın-ız
Onlar bas-a-mı-y-acak-lar
ölmek
Ben öl-e-mi-y-eceğ-im
Sen öl-e-mi-y-ecek-sin
O öl-e-mi-y-ecek
Biz öl-e-mi-y-eceğ-iz
Siz öl-e-mi-y-ecek-sin-iz
İ Ü jU lC C Â p
istiyorsunuz
K İ S .S Ü J
istemek
m â e a c k u ji
M anan rauac (xânacc - â M ) k h j i - c t
Canan xâiiac(xâ«acc-y) k h j i - c t
y n a H râ B a c (T â n a c c - n )
k h ji- c t
rinpeıı T â B a c ( x â B a c c - â M - â p ) k h j i - c t
CHpen T â ı j a c (Tâsacc-ap) k h j i - c t
Beceıı lâBac('iâBace-H) KHJi-er
eçec kuji
içmek istemek
M a n â n e ç e c (e çe c e -e M )
C a n a n e çe c(e çe c c-y )
Y iiâ n e ç e c (e ç e c e -M )
k h ji- c t
k h ji- c t
k m ji - c t
rin p e H e ç e c (e ç e c c -e M -e p )
k h ji- c t
CıapeH e ç e c ( e ç e c e e p - e p ) r a - e T
Beceri ö ç e c ( e ç e c c - n ) K H J i-e r
çııec k u j i
nejıec kuji
ebUlHC KUJl
Ben bilmek ist-i-yor-um
Sen bilmek ist-i-yor-sun
O bilmek ist-i-yor
Biz bilmek ist-i-yor-uz
Siz bilmek ist-i-yor-sun-uz
Onlar bilmek ist-i-yor-lar
oynamak istemek
M anân b m j i h c ( B H J ia c e - â M ) k m j i - c t
Canâıı Bi^ı»c(BHJiHcc~y)m!i-eT
( b m jis c c - h )
Ben yemek ist-i-yor-um
Sen yemek ist-i-yor-sun
O yemek ist-i-yor
Biz yemek ist-i-yor-uz
Siz yemek ist-i-yor-sun-uz
Onlar yemek ist-i-yor-lar
bilmek istemek
ManâH ııe j ıe c ( n Ğ J i e c c - e M ) k h j i - c t
C anan nejıec(nejıeec-y) k h j i - c t
Yııâıı rıejıec (rıejıecc-H) k m ji - c t
Ilnpen n e J i e c ( n e j ı e c c - C M - g p ) k h j i - c t
CHpen ııejıec (nejıecc-£p) rauı-er
Becen ııejıec (ıı& rıe c c -H ) k h j i - c t
b h jis c
Ben içmek ist-i-yor-ıım
Sen içmek ist-i-yor-sun
O içmek ist-i-yor
Biz içmek ist-i-yor-uz
Siz içmek Lst-i-yor-sun-uz
Onlar içmek ist-i-yor-Iar
yemek istemek
ManâH ÇHec(çHecc-eM)KHJL-eT
Canâıı ç H e c ( ç H e c c - y ) khji-ct
y n a n ç H e e ( ç H C c c - e M - Ğ p ) kmji-ct
r i n p e n ç H e c ( ç H e c c - e M - g p ) kmji-ct
C n p Ğ H ç H e c c ( ç H e c c - e p ) khji-ct
Becen ç n e c ( ç n e c c - H ) KHJi-eT
ynan
Ben ist-i-yor-um
Sen ist-i-yor-sun
O ist-i-yor
Biz ist-i-yor-uz
Siz ist-i-yor-sun-uz
Onlar ist-i-yor-lar
k h ji- ct
ÜMpen BtJJiac (BJhuıacc-âM-âp) m n -e r
CupeH B U J ia c ( b h j i h c c - â p ) k h j i - c t
Becen b m j i h c ( b m j i s c c - h ) k h j i - c t
Ben oynamak ist-i-yor-um
Sen oynamak ist-i-yor-sun
O oynamak ist-i-yor
Biz oynamak ist-i-yor-uz
Siz oynamak ist-i-yor-sun-uz
Onlar oynamak ist-i-yor-lar
■İ
Istityor musunuz?
' Tâjiaccâp kmjict-h?
istem ek
m a ea c kivi
Manân ı?iBac{ıâijacc-â,\ı) khji-ct-h?
Canan râi5ac(xaiîacc-y) KHJi-er-H?
Yııân TâHacCiâuacc-H) kmji- ct- h?
i İMpCHTfUKlC ( lfU3aCC-âM-âp) KH-'l-CT-H?
Cm|kh ıai{£ic('râjificc-âp) km -ct-h?
Becen raBac(;râmcc-H) KHJi-er-H?
eçe c Kit.ı
Manan gçcc(î.\-ı:cc-cM) ksu - ct - u?
Canan cçce(ccccc-y) kh. i- o ı-ıs?
Ynan eçec(üçecc-n) kh: i- c i - h?
riHpen eça.-(C'eccc c\! -ep) kin-eı-u?
Cnpen eçec(cçccc-C;p)Kii!- vn -!i?
Becen eçec(eçecc-n) KKü-er-H?
Ben ist-i-yor mıı-y-um?
Sen isi-i-yor mu-sun?
O Lsi-i-vor mu?
Biz ist-i-yor mu-y-uz?
Siz ist-i-yor mu-sun-uz?
Onlar ist-i-yor-lar mı?
içmek istemek
Ben içmek ist-i-yor mtı-y-um?
Sen içmek ist-i-yor mu-sun?
O içmek ist-i-yor mu?
Biz içmek ist-i-yor mu-y-ıız?
Siz içmek ist-i-yor mu-sun-uz?
Onlar içmek ist-i-yor-lar mı?
y e m e k istem ek
çııec kw i
Manân çHee(çnecc-eM) km-t -ct- h?
Canan çnec(çitecc-y) kh /i - ct- h ?
Vnan çHec(çHccc-H) kmji- ct- m?
OnpeH çMec(gHecc-eM-ep) Kvtı-eı-H?
Cupen çHcc(çMecc-ep) KHii-er-H?
Becen çKec(çnecc-n) kkji-ct-h'?
Ben yemek ist-i-yor mu-y-um?
Sen yemek ist-i-yor mu-sun?
O yemek ist-i-yor mu?
Biz yemek ist-i-yor mu-y-uz?
Siz yemek ist-i-yor mu-sun-uz?
Onlar yemek ist-i-yor-lar mı?
bilmek istemek
Ben bilmek ist-i-yor mu-y-um?
Sen bilmek ist-i-yor mu-sun?
O bilmek ist-i-yor mu?
Biz bilmek ist-i-yor mu-y-uz?
Siz bilmek ist-i-yor mu-sun-uz?
Onlar bilmek ist-i-yor-lar mı?
ne/ıec kivi
Manân nejıec(nejıecc-ĞM) krii- ct- h ?
Canan nejıec(nejıecc-y) Kurı-eT-n?
Ynan uejıec(ncjıccc-H) joüi-eT-H?
lİHpcn nejıec(nejıecc-eM~£p) khji- ct- h?
CHpen nejicc(nejrccc-ep) Ktuı-eT-H?
Becen nejıa:(ııe;ıecc-n) KKîi-er-n?
o yn a m a k istemek
SbUlMC KllJl
Ben oynamak ist-i-yor mu-y-um?
Sen oynamak isî-i-yor ımı-sun?
O oynamak isi-i-yor rıııı?
!>i/. oynamak ist-i-yor mii-y-uz?
Si/, oynamak isi-i-yor tıııı-stiır-uz?
Onlar oynamak isl-ı-yor-lar mı?
Manan ru>ı/i;R:(fii:i.’tHcc-a\[) k h i - ct- h?
Canan )si.ı.ınc(!iuuncc-y) k k i - ct- h?
Ynan ısı>ı:ıne(ı;ı.ı.i5icc-u) kü/i -c i -ü ?
riHpĞn sîîii. iMt.(ıma. ı;fcu-â\j -f'sp) Kıı.ı-eı-M?
Cnpen ı:ı.ı. ı>ic(ui.lüicc -âp) kvl'i- c ı- h?
BCCCH Ul.l.liic(lil»l.incc-ii) KH.I-C'I-H?
!07
Islıff ■>•>*■HUlli t
'l'SUSIfCÜp hM.MR‘1‘ 1
niiİKin' a u ı
f;l i ■;!ss ıfı-ı-ı.-,' i r.'i ■
-■
’
/1 i;'..'..!■
i ks! '- . îO'-’-İ
i fîıs.!<_■(i.MKiı.'. ıı; k■i. i mv/ c - i
rİHpeiI KlKciC (lâlöCC-âM-âp) KJEI-MfiC-T
CHpen TaBac (Tâuacc-âp) mn-Mec-T
Böcen TâKic('râBacc-M) kmİI-mcc-t
IStl'tr
: i \ j'l i',1 - Ilıt -VUI - II i i i
'k'ii İst -n!İ-\t>r- >>::ı
<) i'.!-nıi-\oı
Biz ist-mi-yor-uz
Siz ist-mi-yor-sun-uz
Onlar ist-mi-yor-lar
eçec Kim
M anân eçec (eçecc-eM) k h İS-m c c -t
C aııâH eçec(eçeee-y) Kvuı-Mec-T
Y h Sh eçec(Ğçecc-M) rauı-Mec-r
JTIh p Sh eçec (eçecc-cM-ep) KHJi-M.ec-t
C H pen eçee(eçeccep-ep) KH;ı-Mec-T
Becen eçec(eçecc-M) mu-Mec-T
içmek istemek
Ben içmek ist-mi-yor-um
Sen içmek ist-nıi-yor-sun
O içmek ist-mi-yor
Biz içmek ist-mi-yor-uz
Siz içmek ist-mi-yor-sun-uz
Onlar içmek ist-ıni-yor-iar
çuec Ku/ı
M anan çnec(çnecc-eM) k h ; i-m cc -t
C anan çnec(çMecc-y) »uı-Mec-T
Ynan çMec(çnece-eM-cp) ıcnrr-Mec-T
rİMpĞH çnec(çinecc-ĞM-ep) KHJi-Mec-T
Cnpen çHecc(çnccc-gp) Kiuı-Mec-T
Becen çnec (çnecc-H) KHJi-Mec- r
yemek istemek
Ben yemek ist-mi-yor-um
Sen yemek ist-mi-yor-sun
O yemek ist-mi-yor
Biz yemek ist-mi-yor-uz
Siz. yemek ist-mi-yor-sun-uz
Onlar yemek ist-mi-yor-lar
n&ıec Ktvı
Maııân nejıec(uejıecc-eM) kjhji-mcc-t
Canan rı&ıee(ne;ıecc-y) kh;i-mcc-t
Ym ın uĞJiec (nfijıecc-H) Kiuı-Mec-T
rinpeH ıı&ıec(n&rıecc-ĞM-2p) Kreı-Mec-T
Cnpen n&ıec (ne^ecc-ep) kmui-mcc-t
Becen nejıec (n&ıecc-H) mn-Mec-r
bilmek istemek
Ben bilmek ist-mi-yor-um
Sen bilmek ist-mi-yor-sun
O bilmek ist-mi-yor
Biz bilmek ist-mi-yor-uz
Siz bilmek ist-mi-yor-sun-uz
Onlar bilmek ist-mi-yor-lar
SblAHC kivi
M anân (bm/ihcc-Sm) khji-mcc-t
CaHânıihiJiHc(BMjiacc-y)Kîi'i-Mec-T
Y nân uunsıc (bujiacc-h) khji-mcc-t
IİHpeH BMJTHC(BlinaCC-âM-âp)KH«-MeC-T
Cnpen bbuihc (Bhrjıacc-âp) kmji-mcc-t
Becen bmjiîic (bujihcc- h) kmii- mcc- t
oynamak istemek
Ben oynamak ist-mi-yor-um
Sen oynamak ist-mi-yor-sun
O oynamak ist-mi-yor
Biz oynamak ist-mi-yor-uz
Siz oynamak ist-mi-yor-sun-uz
Onlar oynamak ist-mi-yor-lar
108
,;l’SBâCCApıKHJiMCCTrH?
tnâeac kuji
M an an xaBac(Taracc-aM) kmji- mcc- t - h?
C a ııa n ıaıcıc('iâımcc-y) khji~m cc -t - h ?
Y uân râiiac(râ!jacc-n) Kiin-Mec-T-u?
riHpcıiT£USric(ıai£icc-cLM'-;ıp)KMJi-Mec-T-H?
O tp e » 'ra)Kîc(ramcc-âp) k h 'I- mcc- t - m?
B ecen TdJîac(ıaiiacc-H) khji- mcc- t - h ?
eçec kivi
M a n â n eçec(eçecc-ĞM) kmji-mcc-t-m?
Canan eçec(eçecc-y) KMJi-Mec-T-M?
Ynan eçec(eçecc-n) km /i-m cc-t-h?
EtapSu eçec(cçecc-ĞM-ep) khh-miîc-t- h?
CMiîeHeçcc(eçccc-cp)KJta-.Mec-T-H?
Hecen eçcc(eçecc-H) Kitn-Mec-T-H?
çııec kuji
M aııân çnec(çnccc-ĞM) m ı-M ec-T -n ?
( 'a n a n çnec(çnecc-y) k u t-m c c -t-m ?
Y nân çh cc(çh ccc-h ) k h ji-m c c -t-h ?
Ilnp ö n çHecfeııecc-ĞM-ep) Kvcı-Mec-T-H?
C n p e n çHec(çHecc-ep) KHJi-Mec-T-H?
B ecen çnec(çH ecc-n) k h ji-m c c -t-h ?
n&ıec Kiı/ı
M an ân ne;ıec(neJiecc-eM) KMJi-Mec-r-n?
C a n a n ne;ıec(ne.'iecc-y) khji- mcc - t - h ?
Y nan nejıec(nejıecc-n) Kmı-Mec-r-M?
IİHpĞH ne;ıcc(n&ıecc-eM-ep) m ı-M ec-Trf?
Istmiyor musunuz;?
islemek
Ben ist-mi-yor mu-y-ıım?
Sen ist-mi-yor mu-sun?
O ist-mi-yor mu?
Biz ist-mi-yor mu-y-uz?
Siz ist-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar ist-mi-yor-lar mı?
içmek istemek
Ben içmek ist-mi-yor mu-y-utn?
Sen içmek ist-mi-yor mu-sun?
O içmek ist-mi-yor mu?
Biz içmek ist-mi-yor mu-y-uz?
Siz içmek Lsl-mi-yor mu-sun-ıız?
Onlar içmek ist-mi-yor-lar rai?
yemek istemek
Ben yemek ist-mi-yor mıı-y-um?
Sen yemek ist-mi-yor mu-sun?
O yemek ist-mi-yor mu?
Biz yemek ist-mi-yor mu-y-uz?
Siz yemek ist-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar yemek ist-mi-yor-lar mı?
bilmek istemek
Ben bilmek ist-mi-yor mu-y-um?
Sen bilmek ist-mi-yor mu-sun?
O bilmek ist-mi-yor mu?
Biz bilmek İst-mi-yor mu-y-uz?
C u p e n ue;ıec(ne.îiecc-ep) küji-.m cc-t-h?
B ecen nejıec(nejıecc-H) k h /I-m cc-t-h ?
Siz bilmek ist-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar bilmek ist-mi-yor-lar mı?
SblJlHCKILI
Manan ühiJBic{iîiMH.cc-âM)Kvm-Mec -t - h?
Canân rjj.icîc(b u .thcc-s/:,) m'i-Mec-ı-n?
Ynan liMJiac(BMJiacc-H) kmji- mcc- t - h ?
oynamak islemek
Ben oynamak ist-nıi-yor mu-y-um?
Sen oynamak ist-mi-yor mu-sun?
O oynamak ist-mi-yor mıı?
Biz oynamak ist-mi-yor mu-y-uz?
Siz oynamak ist-mi-yor mu-sun-uz?
Onlar oynamak ist-mi-yor-lar mı?
I İHpeHBbJİÜK(JMTOCC-âM-âp) KIM-MCC-T-H?
CHpen Hi>L'iMc(îii>Lrîacc-âp) KM'T-Mec-T-n?
Jieceil ULXjlHC(BWJ151CC-H) KHJI-Mec-T-H?
Ne yapmalıj
•İl.}»'!
M aııiıı nen tyMS.Lia ?
llt'pjll
?'kuhıiı
Mv-.i i'..
C anan Bepeıı-MeJEie
yı-ıâH iiepeH-Mcjme
Ilnpen Bepeıı-Mejüie
CHpen rsepeıı-Me/iJîe
Becen Bepen-Meıme
sepetim
Manân Bepeırr-Me/Lîie
Canan Bepem-MCiuıe
Ynan BepenT-Me.ruıe
IİHpen »ip e ın -M e -u ıe
Cnpen Bepeırr-Mejüie
Bccen BöpenT-Me/me
mclma, umıie
M anan lâ-ıuıa-MaJuıa, nmc-Me/uıe
CanâH Teıuıa-Majuıa, nrjıe-Me/me
Y höh TâR'ia-MajL’ia, wr;ıe-Me/uıe
Düpen Tâıcıa-Majına, Kme-Me/uıe
Cnpen Tâiüia-Majıjıa, KUie-Me;we
B6cen Tânna-Majuıa, Hüie-Mejuıe
Mlfl
- '. a
J i,.V ;l-ii!L İİ -i • Mü
Sen öğren-meli-shı
O öğren-meJi
Biz öğren-meli-y-iz
Siz öğren-meli-sin-iz
Onlar öğren-meli-Ier
öğretmek
Ben öğret-meli-y-im
Sen. öğret-meli-sin
O öğret-meli
Biz öğret-meli-y-iz
Siz öğret-meli-sin-iz
Onlar öğrel-meli-ler
dinlemek
Ben dinie-meli-y-im
Sen dinle-meli-sLn
O dinle-meli
Biz dinle-meli-y-iz
Siz dinle-meli-sin-iz
Onlar dinle-meli-ler
oturmak
Manân Jtap-Majum
Canan jıap-xmjvm
Ynân jıap-Majuıa
rinpeıı jıap-Majuıa
Cnpen jıap-Majuıa
Becen jıap-Manjıa
Ben otur-malı-y-mı
Sen otur-malı-sm
O olur-malı
Biz olur-maiı-y-ız
Siz olur-malı-sın-ız
Onlar otur-malı-lar
ĞUtüH
jsmmak
Ben. ısm-malı-y-ım
Sen ısın-malı-sm
O ısm-malı
Biz ısın-malı-y-jz
Siz ısm-nıalı-sm-K
Onlar ısın-malı-lar
Manân ânıâıı-MaJina
Canan auıan-Mama
Ynan âmân-Majuıa
FLhpSh ânıâH-Majuıa
CnpcH âınân-Miuma
Becen âman-Mama
M aaâH
mSb
ıjM a J ia a M ap?
eepea
Manan Bepen-Me.'L'ie Map
Canâıı i3e}îoa-Mc;uıc Map
Vuaır BepeH-Mcjmc Map
i iHpen uepcıı.--.vıejLiie Map
Cnpen uepen-Me;uıe Map
lieccıı Bcpen-Mejue Map
(sepetim
Manân Bepeırr-Me;uıe Map
Cailâ'I BÖpCHT-MCJ'L'IC Map
''Han Uepcırr-Mcjtte Map
î İHpcH oepeırr-Mejuıe Map
Cnpen
uepeırı -MCJUie Map
iîeciin BepeıiT-Mejme Map
muma, umıe
,\ tınan rıüı L!ia-\Ei?L’ia Map, HTJte-Mejı* vrap
( !aHâHiâına-MaTîfii Map, KDie-MeıiiieMap
Vh2m lâHTEi-Manna M ap, tora-Mcrcıc Map
J ÎMPCİIrâiiia-M}UIİR Map, HIjK-MCIFtC Map
C '.HpCHTâl-UKl-MaJEÖ M ap, KDie-M üW B Map
ÜöccanüHJi-Maruıa Map, KDie-MeJuıe Map
jıap
Manân jıap-Manjıa Map
■'’aııân Jiap-Ma.nuıa wap
VhSh /tap-Majuıa Map
S'tapen ;xap--Ma’Ufa Map
CHpen Jiap-Ma;iJia Map
Hecen jıap-Majı/ıa Map
âmân
'Manân âıuâu-Majma Map
(. 'a n a n â n ıa n M a ju ı a M ap
İ - ı ıâ n ü ı u â H - M a a n a M ap
! bîpen âuıân-MaJuıa Map
C h p &h S ın a n - M a ju ı a M a p
lie c e ı ı â ıı ı a n - M a / u ıa M a p
ıNe yapmamalıyım?
öğrenmek
Beıı öğrcn-me-mcli-y-im
Sen öğren-me-meli-sin
O öğren-me-meli
Biz öğren-me-meli-y-iz
Siz öğren-me-meli-sin-iz
Onlar öğren-me-meli-ler
öğretmek
Ben öğret-me-meli-y-im
Sen ögret-me-mcli-sin
O öğret-me-meli
Biz öğrct-me-meli-y-iz
Siz öğret.-me-meli-sin-i2
Onlar öğret-me-meli-ler
dinlemek
Ben dinle-me-mcli-y-im
Sen dinie-me-meü-sin
O dinle-me-meli
Biz dinle-me-meli-y-iz
Siz dinle- me- mel i-sin-iz
Onlar dinle-me-meli-ler
oturmak
Ben otur-m a-m alı-y-ım
Sen otur-m a-m alı-sın
O oiur-m a-m alı
Biz otur-m a-m alı-y-E
Siz otur-m a-m alı-sın-E
Onlar otur-m a-m ah-lar
ısınmak
Ben ısm-ma-malr-y-ım
Sen Kin-nıa-malı-sm
O ısın-m a-mah
Biz ısın-m a-m alı-y-E
Siz ısm-ma-malı-sm-E
Onlar ısın-ma-mak-lar
T}! TtnUpr
kojiciç
3 n ö Ka/ıaç-aM
3cö KaJiaç
Bâ/ı Kaoaç-'iâp
3ım p Kanaç-ap
3cnp Kauaç-ap
BeceM Kajıaç-sâp
enen
3ııe euen-eM
3cĞ enen
Bâzı eiiCH-rep
3rm p 6HeH-ep
3cnp enetı-Sp
BeceM eııcH-HHep
tcaçap
3 u e Kaçap-aM
3ce Kaçap
Bâjı Kaçap-r&p
3ım p jcaçap-ap
3cnp Kaçap~âp
BSceM K açap -vıâp
biüm
3nS MİîT-afvi
3C& HHT
Ban HHT-'râp
3 n p n biHT-ap
3cjıp him-âp
BeceM um -nap
eepeu
3ıı5 B^peH-CM
3ce sepeti
Ban BSpen-Tep
3ım p uepen-ep
3cnp BepeH-ep
BeceM BöpeH-’SHep
konuşmak
Ben konuş-ayrm
Sen konuş
O konuş-sun
Biz konuş-alun
Siz komış-un (uz)
Onlar konuş-sun-lar
inanmak
Ben inan-ay ım
Sen inan
O inan-sm
Biz inan-alım
Siz inan-m (iz)
Onlar inan-sm-tar
affetmek
Ben afTel-eyinı
Senafiet
Oaffet-sin
Biz. affetmelim
Siz affet-in (iz)
Onlar aflet-sin-ler
sormak
Bensor-ayun
Sen sor
O sor-sun
Biz sor-ahm
Siz sor-un (uz)
Onlar sor-sun-lar
öğrenmek
Ben öğren-cyim
Sen öğren
O öğren-sin
Biz öğren-elim
Siz öğren-in (iz)
Onlar öğren-sin-ier
Aıı ry! Au xânâp!
Yapma! Yapmayın! Yapmayınız!
3 ııe ıııupa-M Map
3ce an ımjpa
liâii an uiMpa-râp
3ım p urupa-p Map
3cıtp an un>ıp-âp
I>eccM aH ııiHpa-mıâp
ummak
Ben ara-rna-y-aymı
Sen ara-ma
Oara-ma-sm
Biz ara-ma-y-alım
Siz ara-nıa-y-ın (iz)
Onlar ara-ma-sın-lar
çıman
3ne aiüiaa-aM Map
' )ce an aB-'ian
Ba.ii au aujıan-Tap
3ırap anjıan-ap Map
3 c wp an aıuıan-ap
BeceM an aıvıan-4'iâp
evlenmek
Ben evien-me-y-eyim
Sen evlen-me
O evlen-me-sin
Biz evlen-me-y-elim
Siz evlen-me-y-in (iz)
Onlar ev]en-nıe-sin-!er
çhteâp
3ııe çuııap-aM Map
3ce an çuııap
'5âjî an çuHap-rap
3ııwp çuBİıp-ap Map
3cnp an çMuap-âp
BeceM an çunâp-vıâp
uyumak
Ben uyu-ma-y-ayım
Seıı uyu-ma
O uyu-ma-sın
Biz uyu-ma-y-alım
Siz uyu-ma-y-m (iz)
Onlar ııyu-ma-sm-lar
lubipa
Kyp
3ııĞ Kyp-aM Map
3 c e an Kyp
Bili an Kyp- rap
3ım p Kyp-ap Map
3 c np an Kyp-âp
BeceM an Kyp-H4Üp
uman
3n e HBÜH-aM Map
3 c e an HBâıı
Bâ;ı an m m u- rap
3ım p HBâıı-ap Map
3cwp au uıjaıı-ap
BeceM an unaH-'mp
görmek
Ben gör-me-y-eyim
Sengör-me
O gör-me-sin
Biz gör-me-y-eiim
Siz gör-me-y-in (iz)
Onlar gör-me-sin-ler
yorulmak
Ben yorul-ma-y-ayını
Sen yorul-ma
O yorul-ma-sın
Biz yorul-ma-y-alun
Siz yonıl-ma-y-ın (iz)
Onlar yorul-nıa-sın-lar
:ö =»O0 «
§ §
a l
tö w O pa m O
X! K
' § g 2 .a .a ^
S5 00 O ca M O
f d
'SJ-jrv
fl P l
l>hcçl>fcccl;ıXÜ;i^4^iXÖı ^î
İ l e
I« #T -;&£ '&s&£ '•
5-y >uı> ac; "S uS )*j
ö
~ Ç) S3 CH f?)
«
s
a >-V
u< j ıse .«s
s
-•s
"i
fs-'Si
.a»
•00
f
o *q
t OD
’^ : 0OÛ o D
iL iO {o u,
ojO.:Q
Ö
ö
O
0 CÖ
et
<L> ö ff •*> .a «
CQ c f iO f tf /s O
.a. 5
.CJsÎ iI
•1
(Z1
o <lD
I
>*
i t*
A t>
JÖ û
| | â
f f
p
i s
llo â S İ
3 ce ıcıp-can
Bajı rıap-caıı
S ın ıp ııap-can
3cn p nap-caıı
BeceM nap-caH
eyjıa
3 n e By.rıa-caıı
3 c e By.nta-can
Bâjı BViia-can
3ıınp By;ıa-caH
3 cn p syjıa-caıı
BeceM Byjıa-can
eepeıım
3 ne BepeHT-ceH
3cö B epeın -ceH
BaJi ufipeHT-cen
3nnp Bepeırr-ceii
3 c u p Bepeırr-cen
BeceM B ep em -ceıı
nemep
3 n e nerep-ceu
3 c e uerep-cen
Bâjj ıı&ıep-ceH
3raıp n&rep-ceH
3cn p H&rep-ceH
BeceM- ıı&rep-ceH
myMnan
3 n e TyMJiaH-caıı
3 c e TyMJiaH-can
Bâjf lyMjraH-caH
3ırap ıyMiıaH-caH
3cnp TyMJian-caH
BeceM TyMJiaH-can
Versem...'
11■rm-.'k
r -..-m
Sen ver-se-n
O ver-se
Biz ver-se-k
Siz ver-se-n-iz
Onlar ver-se-ler
okumak
Ben oku-sa-m
Sen okıı-sa- n
O oku-sa
Biz oku-sa-k
Siz oku-sa-n-ız
Onlar oku-sa-lar
öğretmek
Ben öğret-se-m
Sen öğret-se-n
O öğret-se
Biz öğret-se-k
Siz öğret-se-n-iz
Onlar öğrel-se-ler
bitirmek
Ben bitir-se-m
Sen bitir-se-n
O bitir-se
Biz bitir-se-k
Siz bitlr-se-n-iz
Onlar bitiı-se-ler
giyinmek
Ben giyin-se-m
Sen giyin-se-n
O giyin-se
Biz giyin-se-k
Siz giyin-se-n-iz
Onlar giyin-se-ler
116
3 n e naMacaH
Vermesem
3 roıp na-Ma-cau
3 c tıp na-Ma-cau
BOccm na-M a-cau
vermek
Ben ver-me-se-m
Sen ver-me-se-n
O ver-me-se
Biz ver-me-se- k
Siz ver-me-se-n-iz
Oıılar ver-me-se-ler
eyna
3ı ıc Byjıa-Ma-caıı
3cC‘ gyıa-Ma-can
B îr i uy:ıa-Ma-caH
' )ıınp BVJia-Ma-caıı
3c np «yjıa-.Ma-can
iiC-ceM By/ıa-Ma-can
okumak
Ben oku-ma-sa-m
Sen.oku-ma-sa~n
O oku-ma-sa
Biz oku-ma-sa-k
Siz okn-ma~sa-n-ız
Onlar okıı-ma-sa-lar
nap
3rıe na-Ma-cau
3ce na-Ma-cau
Ba.ii na-Ma-cau
esperim
■
■İ 1 I C B e p C I T F - M C - C C H
3v.V
)J;u uepeırr-Mc-ceH
3 ilap »Spenr-Me-ceıı
)cnp BĞpcırr-Me-ccH
B C J > e m ’- M C - C C H
I 5c c g m
BĞpera-Me-ceu
nimep
3ue ııerep-Me-ceıı
3ce ucTep-MG-cen
i iâ. [ ııĞıvp-Mc-ccn
'■>ı i idp n & rc p - M c - c e H
’ )clip IleTCp-MC-CCH
Hoccm nerep-Mc-ccu
mymau
: h ı e 'iy M Jia u -M a - c a n
3cc ryMJian-Ma-can
B â.'t T y .M JiaH -M a-c an
Dnnp Ty.wıaii-Ma-caH
)c u p
'l y N L 'i a H - M a - c a H
!ii’t'CMTyıMJian-Ma-caıı
öğretmek
Ben öğret-me-sc-m
Sen öğret-me-se-n
O öğreî-me-se
Biz öğret-me-se-k
Siz öğret-me-se-n-iz
Onlar öğret-me-se-ler
bitirmek
Ben birir-rtıe-se-iTi
Sen bitir-m e-se-n
O bilir-m e-se
Biz bitir-me-se-k
Siz bilir-m e-se-n-iz
Onlar bitir-me-se-ler
giyinmek
Ben giyin-me-se-m
Sen giyin-me-se-n
O giyin-me-se
Biz giyin-me-se-k
Siz giyin-me-se-n-iz
Onlar giyin-me-se-ler
V-ifirii.ıft
i
i •. ,. ■1
T;
» ».ifi.ıi'
> ii'iKİİKdli
!1<li
-nıek
IİLV.'k
-a-, -T”-, I -a, -i,
-O-, -U- 1 -o, ~u
an
1 ~(y) an
-e-, -i-,
-ö-, -ü-
-e, -i,
-ö, -ü
-en
-<y) eıı
■
-t
-(d) an
-(d) cn
1. çalışmak -> çalışan, asmak -> asan,
bozmak bozan, durmak -> duran
2. planlamak -> planlayan, taşımak -+ taşıyan,
okumak-» okuyan
3. vermek -»• veren, girmek -» giren,
görmek -» gören, gülmek -» gülen
4. dilemek -> dileyen, erimek -> eriyen,
yürümek ->• yürüyen
5. koşmak -» koş..., ovmak -» ov..., koymak -» koy...
basmak -> bas..., bakmak -> bak..., almak -» al...
alışmak alış..., ayırmak ->■ayır..., satmak -s- sadan
kurtulmak -> kurtul..., bulmak -» bul..., vurmak -> vur...
6. aramak -> ara..., kaynamak --> kayna, yaşamak yaşa...
şımak -> şı..., ağnmak -> ağn..., kazımak -» kazı...
olmak -» ol..., dolmak -> dol..., donmak don...
7. satmak -» sa..., sabretmek -> sabre..., tatmak -> ta...
örtmek -> ör..., yatmak -» ya..., tartmak ->■tar...
-an, ovan, koyan, -an, -an, alan, -an, -an, -an, -an, -an
-yan, -yan. yaşayan, -yan, -yan, olan, -an, -an
-dan, -dan, tadan, -den, -dan, -dan
-a ;1,,
-y-aı;, - j - e ı ı
ıın k
Lu
-in e k
:~ 6 ~ r
:i-. -i-,
-a, -ı,
-e* - i .
-e-, -i-,
■o
-0 , - u
-ü
"O*, "İl"
-y-aa
-y -e ıı
-a u
ıı-
~ - a n , -en, -a n a n , - ckch , -Kan, -Keu
-Cü
TUfllILH
-U r,
-y-
"ÖT-,
■
-K an
-CKEU
—
ü
■-
-KBH
-âu-an
-eu -cü
- â i i- a ıa ıı
-SB-eseH
1. asmak - asan
çaK — çaK-aH, çaK -aK an
2. durmak ■- duran
ı^ p — rap-an, 'râp-aKan
\ gelmek - ■ i'.elen
KHJl — KHJl-eiI, KHJl-CKeiI
Ky.ı — Ky;ı-aH, Ky;ı-aKan
BĞpeıı — Bepen-en, BepeH-eKeıı
4. giilm ck...i’iil,..
5. okumak ■ oku...
h. çalınmak.. yalış...
~. olmak ■ cl...
S. ılövıııck ■
■döv...
l). aımal;
.ii...
10. Nlnıok
î >il...
İ 1. hülır.ı:k
böl
I I kurlamıak -kurlar...
S.5, kökle mok -kökle...
14. konuşmak — konuş...
iri. demek -■ de...
16. ııcmak — uç...
i7. yaimafc
yal...
is. huirnak
19
20.
2!.
22.
bul...
aldatmak -aldat...
kırmak ■■■■kır...
kalmak — kal...
leılcmck
terle..
23. serpm ek - serp...
24. dinlem ek - dinle...
;
....
-aıı
-aısaıı
-y
* W ) ' ' -ıı-,
eçjıe — eçjıe-h , eçjıe-KCH
xy — TâB-aa, TâB-aKan
xy — tcb-ch, reB-cKCii
HBâl' — HBÎİT ...
nejı — ııe jr ...
nyjı — nyjı ...
xârap — xâîap ...
Kâfura — KâKJia ...
Kaııaç — Kajıag ...
Te — Te ...
Beç — b Sç ...
BhipT - - BIJ.pT ...
ryn — ı y n ...
y;rrajıa — y,Trana ...
ç e n e p - - çĞvıep ...
JOJI — IOjî ...
xapjıa — r a p jıa ...
c a n -— can ...
TâHJia —■Tâıuıa ...
4. -en. 5. -yan. 6. -an. 7. -e n . 8. -en. 9. -an, -an, -aKaıı. 10. -en, -en, -e m i.
11. -en, -en, -esen. 12. -an, -an, -aıcan. 13. -yen, -h, -Kan. 14. -arı, -an, -aKan.
15, -yen, -m i. 16. -an, -en, -e m i. 17. -an, -an, -aKaıı. 1.8. -an, -an, -aKaıt. 19. -an,
- h , -Kan. 20. -an, -en, -ckch. 21. -an, -an, -aKaıı. 22. -en, - h , -Kan. 23. -en, -aH,
/il'll
/
(İl-.İ
i
.SıT'i
0
Biz
Siz
Onlar
c’ -1
İM
.-.İil
CİİHl
-İÜ, -011/
-sin-lor
'■)lır -tittUM
mı
-
'
1i *ı|i
-O-, -üı vi»îl
- sın
miu
-süıı
;ılııtı
'.ıliıu
-elini
-m, mı/
-sus- l:!r
•i», -inin/ ■ün, -imii/
--.S ili!-İ.'J* '
-iûn-lcı
i
> C\ݻ1l
■y dini
v- İn
y-iııi/
-•âlî- icı
'
3 im* iân&u
T . " 7 ....T T ' , -ö, -ii
'-İMİ 11 j--- — !I!Î _ ■> eyim
i
>111
-MİM
Mili
-Jinı
■v-nhm
■y ılım
-v-ısıı.
-v-ün,
-v- uı,
-V UİI/
-yıiHh/
-y-üni'K
- '.s ilil İ . i r
-sün-ier
-Sin -Lu
j
ti ı;.
3ııc
3ce
;
Hi ı
■ı:ıp
:
■tlljıp
-ai>
-âp
1. Ben terleyeyim bakayım ölçeyim
2. Sen terle
bak
ölç
3 .0 terlesip
baksm ölçsün
4. Biz terleîim
bakalım ölçelim
5. Siz terleyin(iz) bakın(ız) ölçün(üz)
6-Onlar terlesinler baksınlar ölçsünler
7. Ben sevindir...
8. Sen sevindir
9. O sevindir...
11. Biz sevindir...
12. Siz sevindir...
13. Onlar sevindir...
14. Ben eve geleyim.
15. Sen okuda gel
16. O bize gelsin.
17. Biz kitap okumalim.
18. Siz çiçek dikiniz.
19. Onlar yol kursunlar.
20. Ben duy...
21. Sen duy...
22. O duy...
23. Biz duy...
24. Sîz duy...
24. Onlar duy...
3rıe xapjıaM
nâxaM
3ce xap;ıa
ııâx
Bâii Tap.-ıarap
naxrâp
3ımp rapjıap
uaxap
3c«p rapjıâp
ııaxap
BeceM, 'rap;ıaM‘iap uâxıclp
3ne caiiaırrapaM
3ce cam map
Bâii caBâırrapT^p
3ıınp cauâıiTapap
3cnp caBâırrapâp
BSceM caiiârmâp
3ı te KHJie.vt.
3cĞ nucyıa Kafi.
Ban ımpeH nara khjitğp.
3ım p Kenetçe uy:ıap.
3 chp se'ieKJiaprâp.
Böccm ç yjı Ty^nâp.
3ıı£ ıyHM(ıyiı-aM='iy«M)
3ce ’iyü
Bâii lyiiıâp
BHÇCM
BHÇ
BHçrep
UHçep
BHçep
bmçm£p
3ım p TyHp(ıyü-ap=ıyap)
3cwp Tyflâp
BeceM Tyî'map
7. -eyim. 8. - 9. -sin. 11. -elim. 12. -in (iz). 13. -sinler. 20. -ayını 21. -. 22. -sun.
23. -alım. 24. -un (uz). 25. -sunlar.
120
Ik'L'L'M
-a, -â
-e, -e
-M
-M
-ıcp
-lâ p
ıı-p
-P
-âp
-M'sâp
■P
ep
»■ 1, u , > >.. k. II, > 1 ■'! 1.1. > L. . 11. V
İM
-ası
CM
-BM
i
j
ı
1^. 11. c, I, . I, (J). \.
'ı. 11, lif. İli
il. p
î
-'i'i ip
gıtk
TCP
-ep
■ı:'tp
-ip
■L'P
-ep
-'S>t5p
-âp
-’iâp
-ep
okumak çaİBm*
LBen
2 Sen
3.0
4. Biz
5. Siz
6. Onlar
7. Ben ...et...
8. Sen ...et...
9.0
...eL..
10. Ben ...döv...
12. Sen ...döv...
13.0 ...döv...
14. Ben ...tatla...
15. Sen ...tuzla...
16.0 ...tuzla...
17.Biz ...tuzla...
18. Siz ...tıızJa...
19. Onlar ...tuzla...
i
!
i
i
— ........ 1
■>
ılı-:ı~-î
i
■
<inric
-v
Biz
Siz
Onlar
Biz
Siz
Onlar
jetir..
jetir...
jetir...
jetir...
jetir...
jetir...
...el..
...et..
...et..
...döv...
...döv...
...döv...
-'iCp
•- •-.’m i p ' h
!
i ,
-:ıu up î 0» ı:[ı
-ıS;ı
-<uı ap ;
ı-.i ı?p
-nnâp
-HMĞp
j
eçjıe
eçjıe m
m
By.ruı
eç;ıe
m n e p Byjıarâp eç;ıerep
3ım p auap ünep uyjıap eç;ıep
3cHpauap n>ıep uyjfip eç;ıep
BSceM aB’M ap «üTPiep Byjıaunâp
6ç;ıeti'-fep
3ne TâsaM
3 ru tp lÜBap
3ce ry
3cMp râBâp
Bârı ly r â p
BeceM Tynnâp
3ııS reBeM
3ı m p rSflep
3ce 'rÇ
3cwp rSBcp
Bâ:ı ryrep
BeceM ıy44gp
Sne'râöapjıa...
ç e T e p ...
çerep
3ce 'iâBap/cı...
Bâ.ı râB apjıa...
çere p ...
3nnp Tâsap;ıa... çe'rep...
3cwp ’râBap;ıa... ç e re p ...
B6cew TâBap;ıa... ç e re p ...
au
3 n ö anaM
3 c e aB
Bâ;ı aırrâ p
mji
By;ra
hjicm
bv ; k îm
i.
-eyim, ayım, yayım, avun. 2. -. 3. -sin, -sın, -sun, -sın. 4. -elim, -alnn
yalım, -alım, 5. -in (iz), in (iz), yun uz , -m (-e). 6. -sinler, -sınlar, -sunlar, -srn, 1ar. 7. -eyim, -eltin. 8. -, -in (iz). 9. -sin, -sinler. 10. -döveyim, -dövelim. 12. —
ünüz. 13. -sürı, -iinier. 14. -yalım, eyim, -m, - cm. 15. -tuzla, tuzlayınız, -. 16. -sırı,
sin, -rap, -Tep. 17. yalım, yelim, -p, -ep. 18. -ymız, -iniz, -âp, -ep. 19. -sınlar,
-sinler, -rıııap, -Tiep.
TypKKÜJiııa
■■■i .
-a,
-I
-0-,
:î
-o,
-11
-ip
-y-ıp
-up
-y-ııp
-madau
1. Bakmak-»bakıp
2. almak-»alıp
3. isormak-^sorup
4. görmek->görûp
5. yorulmak-»...
6. gölmek-»...
7. evlenmek-»...
8. oynamak-»...
9. övmek-» ...
10. sevmek-» ...
11. vermek-»...
12. yenmek-»...
13. açmak-»...
14. dökmek-»...
15. esmek-»...
16. kesmek-»...
17. silmek-»...
18. tatmak-»...
19. yemek-»...
20. akmak-»...
2 1 . girmek-»...
22. inmek-»...
23. uçmak-»...
24. yüzmek-»...
bakmadan
almadan
sormadan
görmeden
...
: ! : !
..'_.,j__•■■_.{ ■l-.
İP L J İÜİ İ ’
nıcdcu
i, .1, İ.İ. V o, I*. e . )
-y-üp
nâx-»nâxca
-M:* ciip
-cc
-CC|
rıaxMacâp
H JiM ecep
Ritr-»MÜrca
Kyp-»K.ypca
Mirmacâp
M B â H -» H B aiica
b u sa ıiM a c a p
Kyjı-»Kyjıca
a«ji;:iH-»aıytanca
Ky/aıacâp
aımıaıacâp
K y p .u a c â p
lîLL’İH M acâp
...
MyxTa-» ...
caB-» ...
nap-»...
çen-»...
y ç-> T â K -» ...
BĞp—» ...
...
...
Kac-»...
ınâjı-»...
TyraH-»...
...
ÇH-»...
K)X—» ...
K e p - » ...
a n - » ...
s e ç - » ...
HUI -» ...
9. -ca, -Macâp. 10. -ca, -Macâp. 11. -ca, -Macâp. 12. -ce, -Mecep. 13. -ca, Macâp. 14. -ca, -Macâp. 15. -ce, -Mecep. 16. -ca, -Macâp. 17. -ca, -Macâp. 18. -ca, Macâp. 19. -ce, -MecSp. 20. -ca, -Macâp. 21. -ce, -Mecep. 22. -ca, -Macâp. 23. -ce, -
Mecep. 24. -ce, -Mecep.
5.-up, -madan.6.-up, -meden.7.-ip, -meden.8.-yıp, -madan. 9.-up, meden.10.-ip, -m eden.İl.-ip, -meden.12.-ip, -meden. 13.-ip, -madan. 14.up, -meden. 15.-ip, -meden.16.-ip, -meden. I7.-p, -meden. IS.-cp, -madan. 19.
-yip, -nıeden.20.-ıp, -madan.21.-ip, -meden.22.-ip, -meden.23.~up, -madan.
24. -up, -meden.
122
SŞBUö»».*'*
*-i i.iui? ECiiîi itin?
h. c . (I.
y. j , 1. îti.
İs im ’
-a -,
-I-
- c -,
-i-
Kimin'.'
-m
Kiıııe?
Bâjı ksm? KaMHiâaî
-II-
-İI1
-ıın
-a
■V
-a
Kimi'.'
-J
-i
Kim le?
-la
-ie
w
(.■,
>
-ö -,
-İİ"
r. ı*.
k. s, s.
-o -,
-I-
-e-,
i-
“U-
-İİ-
-iıa
-ru
-İn
■un
■t;ll
-e
-a
-c
-a
-ü
-I
-i
-u
-la
-le
-la
-l:ı
-e ,
-i
-i
-nın
ııin
-mm
- nün
-y -a
•V e
-v-a
-v-e
-ü
-y-ı
-y-i
-y-u
V il
‘ le
~y-Ia
y k T -y ü
-\-k
—*
■
-de
■uü
-dc j
Kinıık-?
ıh
-d e
-d a
-d e
-ta
-te
-ta
-te
-d a
Kiııulcn?
ılın
■don
•d:ın
■don
- ı;m
-ten
-ta n
“te n
-d an
•ıK:n
■dun
Kiıııee?
-ca
-cc
■C'i
-c e
-ca
-ce
-ca
-ce
-ea
-ce
-ca
K in işi/?
-SÎZ
si/
• MI/
-süz
-SE
-siz
-sıız
-süz
■.\l/
-siz
~^T
Kim ieiı>.?
için
için
için
İÇ İ i l
için
itin
için
iç in
ivin
için
içiıı
1. Kim Iıilir?
2. !îıı kimin kilabı?
3. Kime defler verdin.1
Sokakla kimi tîüıiliirt?
! :.ve kimle şjirtîiîi?
(>. Benim kil.ıhını kimde?
Kimden elma aldın?
X . Simdi kimsi/; kaldın?
'>. Kim in i-,:iıı kuleni aldın?
Kjî m üc.ıe ı?
Ky M i \ ü i u KeiiCMu?
u r ıp ü .ii, ımıfm?
V pnM r.n
k: î m ; i
K yprân :
Kü.ie Ka\üı;; keıiıOıı?
?S i;ti İİİÎi KCİlCKCNi :;:i.\:iî;;?
Kil s ıp a : ( iir.ıış.iM ri it u r i i?
X;i-ie kîinic;’îi> sonıln?
iv;ı;sf LiM.ı.üi !>yliK;: ü. ! i e i i ?
1. Nina bilir.
2. Bu Salih' in kitabı.
3. Fikret'e kitap verdini.
4. Sokakta dostumu, gördüm.
5. Eve annemle girdim.
6. Benim kitabım Alina'da.
7. Arkadaştan elma aldım.
8. Şimdi babasız kaldım.
9. Ablam için kaleni aldım.
i 23
-ö,
-ü
-Ö, '
•41
-d en i
—
IÇ İH
St&.ı iniivf? kavcuiâıı?
11 Kını." hım u m '
1 İki killi?
O.-,mr ı>
| K»!Îi!!İ-' j^O.|/l:il| II,
| 0 ,:ııaıl ;>
KiııuV
Osliritl 1
Kimler
O.Min!i‘i;i
Kiııulc? Osman' da
Kimden? Osman'djıı
Kimsi/? Osman'sı/
Kimee? Osıııan'L'a
Kini ivin? Osman için
f
1-- —-----■Si İ’Î'.'İ
VIİİİ1
■-11:;ı-l' .-:!!ı Salih' iıı
Seı İMa'vl
S ıiıir e
Senin' m
Salih' i
Semra' y!:ı Salih' 1c
Semra'da Salih' de
Semra'dan Salih' den
Semra'sı/ Salih' si/
Soillivs sJ.M S.-ıliir ee
Scnırı için Salih için
1. Osman nerede?
2. Osman ...
3. Bu kimin kitabı?
4. B u ...
5. Semra kaç defter aldı?
6. Semra...
7. Semra kime geldi?
8. Semra...
9. Salih ile kim geldi?
10. S alih ...
11. Salih kimi gördü?
12. Salih...
13. BetüT ün çantası Narun" da mı?
14. Evet, BetüT ün...
15. Hayır, BetüT ün....... değildir.
16. Sen çantayı kimden aldın?
17. Ben çantayı...
18. Reşat kimsiz geldi?
19. Reşat...
20. Reşat'ta ne var?
21. Reşat'ta...
22. Bu gazete kim için?
23. Bu...
IVı ıl
Naran
N-ıiuıı' ıın IV.i..!' ,ıı
Vıınn ı
Betiıl'e
N mm' i!
Betiil' ıi
Naaın' l:i Beiül'le
Nanın' da Betül'de
Narun'd.ın Beüıi den
N-iltill'»!!/ lîeıül'sii/
Nanın'e:ı Betili'ce
Nanın ieiıı lieiiîl için
Ue->'iı
K'-ı,I İLİ
Ue^-if1ı
kes.it''
Kv-.v-u' l.l
Kesat' l:ı
Kesat' tan
kesat' sı/
Kesat ca
r;—
. ın
. '"i
Kesat ıı
!. Ocsıaii fıçiü?
2 OcMaıı BâpMaırıa
3. Ky KaMâH üShckh ?
4. Ky Manân KÖHefce.vı.
5. CeMpa mhçc ıerpiyu» n'i'ie?
6. CeMpa xâxâp Tcıpa;ı;ı> nri'ie.
7. CeMpa K3M narae khjihğ?
8. CeMpa Man remiMa KHjpıe.
9. CaJIMXIÜÎ KHM KHJIHe?
10. Cajurana Bn.rrre km jih 6.
11. CaiiMX Kawa Kyp'te?
12. Ca;iHX OcMana Kypne.
13. Beıyiie» cyMKH Hapyırra-H?
RÇarata. Beryjıen cyvncH Hapyırra.
15. ÇyK. Beıy.ıen cyMKH Hapyırra Map.
I6.3ce cyMKaua KaMpan jurreıı?
3.7. 3ııe cyMKâı-ıa Hapyırrası k-ticm.
18. P m u a r KaMcâp rauıne?
19. PmnaT HapyacSp khjiii6.
20. PmııarâTi mch nyp?
21. PnınaTâıı KöııeKe ııyp.
22. Ky xaçarr KaM uajum?
23. Ky xaçax P hjikît ua/uın.
2.
Orman'da. 4. Benim kitabım, 6. Dokuz defter aldı. 8. Bana geldi. 10.
ile geldi. 12. Osman'i gördü. 14. Çantası Narun'da. 15. Cantast N anın'da değildir.
17. Narun'dan aldım. 18. Narunsuz geldi 20. Kitabvar. 23. Gazete Reşat için.
124
MeH:«e?:'iKaMna? MSsceMiıe? /^aMceMiıeî KeytefIKImle? Nelerle? ^Kimlerle?
K y ç n a K ypaççe.
... H jireççe.
... Kajıaçaççe.
... y ra ç ç e .
... eçjteççe.
... Kacaççe.
... ujajıaççe.
... Hyrıaççe.
... 'm eç çe .
... BSçeççe.
...
çcjicççc .
... çMeççe.
... çyxa;ıaççe.
... çy p aççe.
... ıiîca ıaç çe .
... KUKÇÇe.
...
lihUUIÇÇİi.
... S ç e g ç ö ,
■
ra ra ç ç e .
... çyp eççe.
... âcaççe.
... nS çepeççe.
... atrrap a çç e.
... B epereççe.
...
Ç ö z le rle g ö rü y o rla r
... işitiy o rlar
...k o n u şu y o rla r
...y ü rü y o rla r
...işliy o rla r
...k e siy o rla r
...sü p ü rü y o rla r
...k o şu y o rla r
...y ü k liiy o rla r
...u ç u y o rla r
...d iğ iy o rla r
...y e y iy o rla r
...sü rü y o rla r
...y a rıy o rla r
...te m iz liy o rla r
...g e d iy o rla r
...o y n ıy o rla r
...iç iy o rla r
... k esiy o rlar
... y ü rü y o rla r
... çe k iy o rla r
... p işiriy o rla r
...k o y u y o rla r
...k a y n a tıy o rla r
... nanjiaıuaççe.
.. yKepeççe.
.. Miıreççe.
.. nyçrap aççe.
.. çyjıaççe.
.. naxaççe.
... ınaıiKâpaiiJiaççe.
... T yauaççe.
...çâB aççg.
... apaııaççe.
... çan aççe.
... m y n ıa çç e.
... rıepeççe.
... xyçaççÖ.
... ıııyparaççe.
... câpjıaççe.
... HJieççĞ.
... m ajsıpaççe.
... MyxraHaççe.
... m yxam iiaççe.
... mrureççe.
... çy.'L'iaççe.
... c a u a Tiaçç2.
... H ajiaççü
...ta n ış ıy o rla r
... re s im çe g iy o rlar
...y ü z ü y o rla r
...to p lıy o rla r
...lır p a n lıy o ıla r
...b a k ıy o rla r
...e d iy o rla r
...a lıy o rla r
...y ık ıy o rla r
...k a y ıy o rla r
...p a ta k lıy o rla r
...d ü ş ü n ü y o rla r
...g ö n d e riy o rla r
...k ırıy o rla r
...b a d a n a lıy o rla r
...b o y lıy o rla r
...a lıy o r la r
...s u lu y o rk ır
... ö v ü n ü y o rla r
... d ü şü n ü y o rla r
... g ö ste riy o rla r
... y a lıy o rla r
...re n d e liy o r la r
...b e lliy o rla r
xâ;ıxaııa, çHitceM iıe, y p a n a , raarıa, ç e ç e n e, uıârıapııa, KoıibKJüie, a/ıana,
caMOJieraa, iıerme, KaıuâKna, c y p e n e , ııy p râ n a , meTKârıa, çy;m a, Tyııâııa,
aHaceMnc, craK aım a, mraKârıa, cyKMaKiıa, B in p eııo, x y p a ım a , çân a jıa ııa ,
«leftm cm e, lom auiceM ne, K âpaH ram na, kccmchmc, khm ğik, K epeıuıeııe, çaıana,
Kyçııa, KyçceMiıe, Te:ıe({)OHna, yKçana, cynâıiMie, iîe jn e p ııe , çyaauiKana,
jıa ıa K n a , c'ienıa, ıfy;ıııa, rcypna, câpâna, uiHBiıa, eçrıe, n y p n e n e , nyçrıa,
MHMene, HĞJDterıe, çaısana, K epeçene.
k u la k la , in sa n la , a y a k la , g a z la , b iç a k la , sü pü rg e ile , b a c a k la , e l ile,
u ç a k ta , d ik iş m a k in esiy le, k a ş ık ile, tra k tö rla , b a lta ile, e le k tr ik li sü p ü rg e y le ,
g e d iy o rla r, o y n u y o rla r, iç iy o r la r , p iç k i ile , a y a k ile, k o v a ile , k a z a n d a , k e p ç e
ile, in s a n la rla , kurşunkalemle, k ü re k ile , tır m a k la , tır p a n la , g ö z le r ile , te le f o n ,
p a r a la , s a b u n la , k ızak , d e ğ n e k le d ö v ü y o rla r, b aşla, d il ile , s u ile , k ü re k le ,
b o y a m a ile, ç a y d a n lık la , g e m ile , p a rm a k la .
iyilik cı
gönül etmek
acele etmek
adam etmek
akşattîffeimek
alay etmek
alışveriş etmek
berbat etmek
bina etmek
hediye etmek
sabah kahvaltısını etmek
ğiinah etmek
haber etmek
halel etmek
hasta etmek
yanlışlık etmek
hazır etmek
hizmet etmek
kör etmek
kötü etmek
kül etmek
paydos etmek
sitem etmek
dere yapmak
hata yapmak
jimnastik yapmak
faydalı bir iş yapmak
iyi yapmak
ev yapmak
gemi yapmak
para yapmak
plan yapmak
saç yapmak
-Sen. bugün sabah gimnastiği yaptın mısm?
-Sabah kahvaltısı saat kaçta?
-Bugün sen ne iyi bir iş yaptın?
-Senin baban gemi yapmaya biliyor
muOT?
- Sen nerede saç yaptın?
- Saç çabuk yaptılar mı?
bipâ r y
KâMâJi r y
xau âp x x y
3TeM ry
Kafry
lu y r xy
cyry-H Jiy ıy
TĞIITy
çypTTy
n a p ııe ıy
upxM a n a x ry
çw jıâx ı y
x ıjn a p xy
e n e n xy
'fflpjıe ı y
M ııâ ıın y
xaxep ıy
xecMex ı y
cyKKap ry
an â x Ty
k 6 ;i ıy
TâxxaB xy
yıiKeB ı y
ypoK xy
H â n â m ıy
rHMHacnt'KKa ı y
ycâ;w â öç xy
jıa M x ı y
rıypT r y
K H M e 'iy
VKça ı y
iLiaıı ı y
ııp n 'ie c K a ıy
- 3ce naan ımıiiacTHKa ıypan-H?
- HpxM aııaT MMçe c e x e ıp e rypâı-ı?
- r ia a ıı 3cö Meıuıe w pâ eç xypân?
- C a n a n açy
khmS
ıyM a
h Ğ;k t - h ?
- 3 c e îıç r a ııp u n c c K a Typ&ıı?
- npHMecKâııa xünapı:rypeç-H?
126
akşam olmak
;ıd;ım olııvık
aıınc olmak
arkadaş olmak
iaydalt olmak
belii olmak
berbat olmak
şckımli olmak
dost olmak
J.VC0 oiıııak
{.'öriiımiLV olmak
günah olmak
iıasia olmak
ha/ır olmak
kaiMjslmak
kiil olmak
menimin olmak
seher olmak
dosılıı olmak
■X kalmak
-la haşhaşa kalmak
i/i kaldı
adı kaid;
yalm/. kalmak
işlen kalmak
işsiz, kalmak
elde kalmak
dul kalmak
kısır kalmak
Adam olmak iç ia kolay, kişi olmak
için /oahır.
i )iinyac.la adam çok ta, kişi azdır.
Bankasının yemeği lezzetli bir yemek,
diyorlar.
Kişini kişi her /.aman gerektir.
Jnvınla herabor yol kısa,
insanla beıalx:r!auu!da da koıkıınç değildir.
Yakın kişiye gelmek için dolaşık yol da
yakıtı.
insan arasında insan gib i ol.
lıısaıı .‘.Miıi -■ yer kaldı.
Iusan söylentileri yağlı lâpa değildir.
Kaç rıyjı
3TCM nyn
anne ııvjf
ıojrrauı ııyjı
yca;uıâ ııyjı
ııajuıa nyjı
Ten ııy;ı
HJiepi’y.'uıe ııy;ı
xyc ııyjı
çep ııy;ı, çepjıe çh t
KypâıiMH ny;ı
çu;ıâxjıâ ny;ı
HHpjıe rıyjt
xax£p ııyjı
XMpeç ııyjı
Keji nyjr
KâMajuıâ ııyjı
cârrniB ııyjı.
lycjıa nyjı
Biaçâ ioji
- ıra Kyça-Kyçâıı ıo;ı
Hepe lOJine
fl'lS K)JIHĞ
lieHHCİİ IOJİ
eçpeı-ı
ioji
öçcöp IOJI
aııapa
ioji
;i fuıâxa
xecep
ioji
ioji
ııyjıwa çâMâa, ç a n uym a üuBâpl
ııyMaiı ra, çhii caxajı.
Ç hihkih anaue lynıân KypanaTb, ıeççS.
T e ım e p e 3tcm
Ç-HHua çiiTir «Jiaııax KHpjıe.
Çiiiııııa nepjıe çy;ı KeeKe.
Ç u ıın a nepjıe naMâKpa ra xâpyuıa Map.
Ç u u a x ç u h n a m e Kamıa iBBpa çy.ı Ta
çhb Sx.
Ç u h ç h h h c ç h i i ııeıc ny;ı.
Ç h i i Kafipe - Bupan roji'ie.
Ç h i i câMaxe çy/mâ nâ'râ Map.
127’
I h ı ıııılt ı
Aun £i(>i
,ii/;ı/ııı:ı;ı j'o.v
i-1-:;1:
4
n :; ı.
adım adını
a ğ ır e lli
ağır uyku
ağızını açmak
ağızını açmamak
ağızı bir
ağızma dolu
ağrzı dolusu gülmek
ağızını kapamak
halkın ağızı
ayakları dikmek
ayakla durmak
baba evi gibi
bal gibi
bal dudak
baş olmak
baş sallamak
baş vurmak
başını yemek
başı yerde
b e n d e bir
bir avuç
bir daha
bir günden bir güne
bir iki
bir tü rlü
buğazmda durmak
buğazıkurudu
«I*Hi «•■!> * i i h i w t-M. r . İ M . ı \ v . i m riıi-.-ı:- . ‘. ‘'i
ııı.ıoı
k; ukk/ i |) hl’k
1.i . i ' ■m !! i ' f-
ı
( ;i m i î i > . [ m :k - i i .
yrdM-yraM
itbiBâp aııâruıâ
M H H İİp W H âXJlâ
çâB apyç
çâuapna an yç
nep çampıaH
.Tyj'UTH çâBap
çaeap ıy.uiMH ıcy;ı
çânapua xyn
xaıâx çarnıpC
y pycene rac
ypa çHite lâp
anrc tcıme hck
riHJi 11CK
riMJi
m a
nyç rıyjı
rryça cyjı
rryç ç a n
rry ça
çh
nyça yc
nMirre nöppe
n e p H iiâ ç
TaTaneppe
KyupaH-Kyn
nep-HK
nĞp ı-ep;ıe
m a p a Jia p
ıiHp THnce Jiap'te
b o ş şey
uym a am m a
bugün gibi aklımda
canını almak
n a « ıı x H u e K a c ı f i K i r â ı ı
nyna hji
c a n ı çık m ak
M yn ı y x
canım şeytana satmak
can vermek
çanak ağızlı
pek çok
d a h a n e le r ?
nyıma myihTana cyr
n y ııa n a p
K apM a ç â n a p
nvrrfi uyMai-r
Tara M en ?
d i! i acı İd ı
dil ho/.mak
dilinden çekmek
dilini kesmek
dilin k'iıraMin1
dili lıılukhı
dili ıı/ım
dilini yıılmak
dilin kemi:';i yok
dişlerinin arasından
diş bilemek
dnnık sn
dünyaya »ölmek
esiri bacak
e;;ri sci/.
el arabası
el atmak
eli aya£ı ba/rlamak
e!i hesş
elden çıkarmak
eline •>irmek (geçmek)
el ele
elden ele «ezmek (dolaşmak)
el ele vermek
ele pot irmek
eli lıaill'
el kaklımınk
el sürmek
elde ımmak
eli iiz.
eli u/un.
e i iisliindo ı utmak
e! ya/tsı
eski Msii/a yeni kaşık
eş dost
■ıı'.i.vH yçilji'ie
■■le.i.Yetıe ııftc
!!ö;ıxcpesrıypT
;ıe:ıxcne çi>tpr
'iiVtsy xaptîipî
ııe.ixn çeıpc
' 10 : 1 x 11 JsapüM
Mi‘:ıxeııc çftr
'ii-. ı'V.Ct! iniİMMrf ÇVK
üia.ı xyîiın!Vine
mâ. i xai'ij)a
IOXM!1M!It;>ll!
rüü'ü-ne kh.i
KVKâp ypa
lepcc Map c;Y\ıax
a.ıa ypa im
;ı.ıâ ıiıc
;;:ı;ıw- ypHitc.v t a a t a c a J ia p r
İL'cik nyınlî
».supan ıyxca vk
a.ı.iriîie. -îok
.'L'L'iiı-iL'L'L^ıı
iuftp:ıı< a .n a nyç
İLTIil-JLTl/ilI İMinir
.-Lı.ia :ıoK rep
a; i. îm çâs!;VT
a:î;i çtfK-ie
icıâıiirıöKcıi
a:ıapaii ;î>rr
acı a a:rfı
M-i.îii Hapa m
a:ıa çhhmc çemcce çype
a. i çi'ipa ne
çene çâiîapa çene KaıuaK(TarâK)
L'önüiü v:ır
ryc-i-ti.rn!
x n p :ı£ ıteK
K epçe !.yx
KİhiH.i ■ latpaııat;.
KaMa.ia narpataT is
KâsKt.! k;hi*io
KaMa.'i ıryp
i’öniiüi yok
İCâ.Mîll ÇVk
iiere şii jıihi
girip çıkmak
tîömllü bulanıyor
«önüiünii bulandırıyor
üönülıi kanıyor
Kg/ersi/(Vr
XâuâxrapyceM
CaJiaMuıaıuy. yüpâjıy.
SiMAîii!:!i'n'.ı. Vi'ikiUi'jUi;-,
- Merhaba!
- Merhaba!
Günaydin!
İyi günler!
iyi akşamlar!
- Nasılsınız?
- İyiyim, Teşekkür ederim.
iyi değil.
Bitken bir havde.
Fena.
■■
;vv
Fena değil.
- Siz nasılsınız?
- Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
- İşler yolunda mı?
- Evet, her şey yolumda.
- Sıhhatiniz nasıl?
- Orta.
- Hoşça kalın!
- Güle güle. Görüşürüz, görüşmek üzere!
Yarın görüşmek üzere!
Başarılar dilerim.
Allaha ısmarladık!
iyi yolculuklar.
Yolunuz açık olsun!
Başarılar dilerim.
Benden herkese selâm söyleyin!
iyi geceler!
Hoş geliniz!
- Canınız sıkılıyor mu?
- Evet, canım sıkılıyor.
- Hayır, canım sıkılmıyor.
- Belki yoruldunuz?
- Evet, yoruldum.
Hayır, yorulmadım.
Dinlenmeye intiyaçımz var.
- C hb S-h?
- Ct>iBax-xa.
blpâ wp nyjrrap.
blpâ Kyn nyjrrâp.
blpâ xaç nyjrrâp.
- Memıc nypânaT âp? Memıe çy p cıep ?
- Tam’a nyç, aBaıı(ax),
aB anax Map
ap an -ap aH
Hllâx
>mâxax Map
- Xâuap Meıuıe ııypâııarâp?
- Tam'anyç. 3 ı iğ tc aBau(ax).
- Eçy-xe;ıy MpKCJmex-H?
- XaJuıcxe ııypıe HepKejuıex-xa.
- CwBJiâxceM Meıijxe(MĞiDiepex)?
- BâraM.
l lHiıep ıcjıâp. Tenpe KypuHMeH.
bîpasMHejL
Ânâçy ııyırrap.
C iisâ ııyjı(nyjîâp).
Hraıep Kaii(KaMp). ^taıep çıntp.
Çy.ıyTaKâp nyjrrâp.
Âııâçy nyjrrâp.
I ly p ııe rre M aH paıı caJiaM.
H hx h 'ry n ıâ n y jrrâ p .
blpâ cyjıca K&reTen(K&reroi5p).
- CHpe KHHeM Map-M?
- Çaıuıa, öraeM.
- ÇyK, KH^eM Map.
- 3cnp HuâHi'âp ııyjıe?
- Çaıuıa, MBâırrâM.
- ÇyK, uBanMapâM.
- C hp&i KaHMajuıa.
- Cmbîİ- h, liMna? Meıuıe rıypaııaıaH?
- TaBranyç, ananax-xa. 3ce Meı-uıe
ııypaHarân?
- Tamaııyç, :>ııe re aiîaııax-xa,
3 c e açnı Kası iü h ?
- 3ne-H ?
- '3ce çan.
- MucTHiyra.
- Maırrauxn ypoK MHçe cexerpe nyçjıanan>? CaKKapra-H?
- Taxxapra.
- !Ia.;ın ıypKKa höjdch nyp-n?
- I lyp.
■■Muec cexex?
■ >i kc cexex.
- B:iKvxeTceHHC m 6 h r a ım ü p ?
- lîy/Kiruâp, Kajıaçanıap, KyçapamSp.
- TypKKiLuıapan Kyçapaıöp-M?
- i'yııı-.uajm apau Ta, n u p â c ;ıa p a ıı ra,
liiîafv sapan ra, MâısaıunapaH ıa.
- ' )cc MaBauDia Kanaçaıâu-H?
■Apau-apaıı. I.lypxe çöııe.
- YpoK ccm MMçe ccxerpe nöreççe?
- !Uıçe cexexpe.
- K aiipnn KHJie raiip âH aıân -H ?
- Mcıı ıcpcH?
- K aiıpan KHJie laH pâı-ıaran-H xepöM.
- (,'VK.
- VpoKceM xtıççân âçra Kayran?
- hHiliiioreKİma jscaarân.
- tjı.Miıa?
- Axmc nıa.
- blpau c a n a â ç ra ry n âri?
- Mııeıirryıpa.
■( jjuâ rty;ı.
- C.:î -i ssn nyjı.
- A s v e r, 3ce açTa?
- ’rhıe Kyııra.
- Aiîiııc açra?
- Aiiüu: HMcrmyrpa.
- Merhaba, Ninai nasılsın?
- Teşekkür ederini, iyiyim. Sen?
- Teşekkürler, ben de iyiyim.
Sen nereye gidiyorsun?
-B e n nxi?
- Sen. ya!
- Enstitüye.
- ilk ders saat kaçta başlanıyor,
Sekizde mi?
- Dokuzda.
-Bugün türkçe var mı?
- Var ya!
- Kaç saat?
- iki saat.
- Bu derslerde ne yapıyorsunuz.?
- Okuyoruz, konuşuyoruz, çeviriyoruz.
- Türkçecien çeviriyor musunuz?
- TörkçeBen de, rusçaiöan da, arapçadan da, çuvaşça&an da.
- Sen çuvaşça konuşuyor musun?
- Pek yavaş. Her şey yeni.
- Dersler saat kaçta bitiyorlar?
- Saat üçte.
- Sonra eve donuyor musun?
- Efendim? Me dedin?
- Sonra eve donuyor musun, diyorum.
- Hayır.
- Dersler sonra nereye gidiyorsun?
- Kütüphaneye gidiyorum.
- Kim ile?
- Ahmet ile.
- Yarın sana nerede bulayım?
- Enstitüde.
- Hoşça kalın!
- Güle güle.
- Ahmet, neredesin?
- Ben burada.
- Ayşe ne rededir?
- Ayşe enstitüde.
)tv
-
\h'U
ısı/ııj.lır'.’
Dne xaçar n y ıifin in .
- A fluıe mcîi t S b{iti >?
- Aîiıııe m tcrmyıpii tâpcııcr.
- C;umx xa m ıc m ıy rp a -H ?
- Bâjı m ıcm ıyrpa Map, ÖHÖ/iHO'rcıdıpa.
r ;u i Men xaBan>?
- By;ıaTb, çwprvrı>, Kyçapaxı>.
- M axM y;ı M en xaBaxı>, K e n e se a y jıarb-H ?
- ÇyK, K yçaparb.
- TypKKâjuıapaH-H?
- A paöjıapan.
- ApaÖJiapatı Biapâcjıa Kyçapan>-n?
- ÇyK, a p a ö /ıa p a n H&uaujjıa Kyçapaxb.
- Bâjı HîİKaurjıa Kaiiaçan>H?
- ITırrâ Jiaîiax Kajıaçarb.
3 n £ khjitc Map.
3 c e ...
B âjı ...
3 ı m p ...
3 c n p ...
- Y ii ra
BeceM...
3n& khjitc M ap-n?
3ce ...
B âjı ...
3 ı r a p ...
3 c h p ...
BeceM...
3 n e KVijrre, a Bâjı âçTa?
3 c « ...
Ban ...
3 ith p ...
3 c H p ...
BöceM...
- Sen ne yapıyorsun?
- Ben gazete okuyorum.
- Ayşe ne yapıyor?
- Ayşe enstitüde okuyordun
- Salih de enstitüde mi?
- O enstitüde değil, kütüphanededir.
- Orada ne yapıyor?
- Okuyor, yazıyor, çeviriyor.
- Osman nc yapıyor, kitap okuyor mu?
- Hayır, çeviriyor.
- Türkçeden mi?
- Arapçadan.
- Arapçadan rusçaya çeviriyor mu?
- Hayır, arapçadan çuvaşça çeviriyor.
- O çuvaşça konuşuyor mu?
- Çok güzel konuşuyor.
Ben evde değilim.
Sen...
O...
Biz ...
Siz ...
Onlar ...
Ben evde değil miyim?
Sen ...
O ...
Biz ...
Siz ...
Onlar ...
Ben evdeyim, o nerede?
Sen ...
O ...
Biz ...
Siz....
Onlar ...
Benim haham da, annem de yok.
15eniiiı iiç küçük kardeşlerim, bir kız
ııyp.
kardeşim var.
ikilim kocanı, bir oğlum var.
M anân yıiTinik:im. uiiâ.iau ııyp.
VııâKiuiM 68 ( v im A:i caK’iip) çy.îia.
Kocam alirnış seki/, yaşında.
O doktordur.
Ha.ı ıtp:i'i.
OşUıım kırk iki yaşında.
biHâ.ıâM 42 {xepc-< hkC*) cv ! i;î.
O mühendistir.
Bfl.'l Ii!î>KC'.K*p.
Benim iki lorunum var.
Manan uKc mmuvkiİm ııyp.
Ac.ıA Mâ!iVKâ%! 14 {ıryn ı Hııırın}
Biiyiik lyrımum on dört yaşında.
.\i;ı:ı;ijı jiitcm u-.nmıcM i c ç y n.
Ni:111a rı ııııçe ıııfi-Liav. ııcp mMİurfîM
çy.ııa.
Keçcri MfuıyKfı.M !.' fuyu ühco )
çy. i ra.
MAııyKAMccM' iîiı<y.Tra ıicjıcııcgçc.
Manim ianesi Hâinnıcınınr..
Kiiçiik i urunum on üç yaşında.
Tiinmlamn okulda öğreniyorlar.
Henini evim Çuvaşstan'da.
Ben Şubaşkar'da yaşıyorum.
')ııc liSyııaııiKapra ııypaııarîlıı.
fiiyısaııiKap -- 'lâiiaıneoıı ,ı£,ırxy:iH.
ijııhaşkar - Çuvaşiar' m başkenti.
:jiîbaşkar Adıl'm kenarında yer­
IMyııamk’ap A.ıâ.i xeppnti’îe n
ııaçın.
leşmiş.
Arâ.r — iimtc iim c Ak tox;ı:ı m hin.
Aıa. ıniî cj>L!!fiMçw|);uıe uifiö Hâindi.
Arâ-iâu cy.ıasaıı ene ceneK. Tîîip-
Adıl — çok büyük 'rcnak.
A d il'in s a i kıyısı ç o k y a i ç m .
Adı İm sol tara ti meyillidir.
MUTI-'lA.
Ü.lyuamKap - iih ic xnTpe xy.ia.
1lâiiaiiıci'iüpa W 'f-1inunm ııypanarb.
'lâııaıııccM ... iiktü ca natura, öçneH
\a:ıâx.
'jııe lu •■ianaüî. ''ne fiâiBUiınaTmanâx
HO’iaıorıik/s yı ıım-pcmv ıtfırae eçiierÖıı.
C' ry.rcT! ıccne ■ıâısıııı ‘le/i'a? ijgpeHTeren.
■ırııirııu mc.txiî k:](|k.viphh/noneımfi.
'lâuaınceM - - yyoKKâceH îijîkph h;h
çı.ınâN lâuaııecTM.
M'aitaıi! Mc.ıxiîi!c rypkKa h&tech ntrre
cı»max. Ky mCvîncccümc ııöp rıeK câMaxcc.vr iimtc uymîim: aııtıc. KarnâK, 3tgm,
Şı; başka r - - çok güzel şehirdir.
Çııvaşsian'da halkm yüzde altmış
dok u/ı mıı Çıı vaş' lardır.
Çuvaşlar — çok mütevazı, çalışkan
halk.
isen de Çuvaşlm. Ben Çuvaş de\ietin
pedagoji üniversitesinde çalışıyorum.
Talebeleri çuvaşça öğrentiyonım. Ben
çiivıiş dilile edebiyatın kürsüsün doçenti.
Çuvaş'lar Türk'lerin uzaktaki en
yalcın akrabadır.
Çuvaş dilile Türk dili pek çok yakın­
dır. !iu diilerde aynı kelimeler pek çok­
tur: anne, kaşık, adam, aslan, tilki,
m
E .Ü
P Kî £5
j*^
İ!I|S^
■i = ^
■o3 ”'-j ~
^ = f
l « s
< c c
—C •a 71.
rj
JZ {1 '-r
.—
i0 c0>.E i'
’İD;r <«•5%
ca •ü •o 1v2V cc c£
d* s/ C3
* +o-»'.15 :p
5
~:u
i
s
c
*r.
■i 5- =
m
. a S İ 3 1 £
& I § & 3^
İP3 ’l" '>.>i l> >,1 £3| £İî *3
İ l l i
«■’. *-:- ■/■! -£ t -' v, "“’ —
>
’
r
■ l i S f
Me
■
1
>W
5
S
V!
"2 =
;r.
ğ;
fttı
■, vK
■> y=-*
:.:■
IS
&
= - £ İ
i •-,:::.y >■
IK’pcııc v- it . cç:ıcı ıı'.'
- BepcHeT.
-Â çra?
- MHcrmyrpa.
- M en BepencT?
- Apa6 hcjuh.
- JIaüâx BepeHer-H?
- IİMTe ;m M x .
- H ııc ıy r a x a ç a ıı neTcpe r?
- Küçajı.
- Khm nyjiMa BfipeHeT?
- Amme ııeK ex y‘öî.TC:u> nyjıacıuâH.
- Aııntrg Tpoöcoırra . gçjıeT-H?
- Çanrıa(HHH, axa).
- HyMaHparam Sçjkt - h?
- 23 çyjı.
- A M âm e tc eçjieT-H?
- AMâme xaıib SçjıeMecT.
Y n âH Kurrre eçe ııyMaft.
- 3 c e BĞceM naTöıiHe nyjrrâH-H?
- M kğ xyr*ieH nyjrrâM .
- X B a rre p e raıcâK -H ?
~ riüT HMcâKax Map.
•- M üçe rxyjıĞM;ıĞ?
- Bwçe rıy;ıĞMîig.
- M nçeM Ğm xyrpa?
- TâBarraMem xyıpa.
- Âmâ uiHUJiâ XBarrep-H?
- Âmâ lu u an â xBarrep.
- CwBâ rty;ı.
- C hhü nyjı.
- Tenpe Kypwıi4CH.
- b lp â çy;ı ııy jrrâp .
- Okuyor mu, çalışıyor mu?
- Okuyor.
- Nerede?
- Bir enstitüde.
- Ne öğreniyor?
- Arapça.
- İyi okuyor mu?
- Pek çok güzel.
- Enstitüyü ne zaman bitiriyor?
- Bu sene.
- Kim olmak istiyor?
- Babası gibi o da öğretilmen olmak
instiyor.
- Babası Trabson' da çalışıyor mu?
- Evet.
- Çoktan mı çalışıyor?
- 23 senedir.
- Annesi de çalışıyor mu?
- Şimdi annesi çalışmıyor, bir yerde
çalışmıyor. Onun evde işleri pek çoktur.
- Sen onlarda oldun mu?
- İki defa oldum.
- Dairesi büyük mü?
- Pek büyük değil.
- Kaç odalı?
- Üç odalı.
- Kaçıncı kattadır?
- Dörtüncüde.
- Sıcak sıılıı daire mi?
- Sıcak sıılıı da it e .
- Allahaısmarladık.
- Güle güle.
- Görüşmek üzere!
- Hayırlı yolculuklar.
Kura şi'ri
I Ilâııa câBBH
Birinci - hilen,
ikinci - dinleyen,
Üçüncü — ölçün,
i)ördiiııcii
inlen,
Beşinci - onayan.
Altıncı — düşünün,
i icppo\lölllı‘ ■■ IIC.'ii'KOll,
I!i:ki:n!öİIiO ■■m.ıcKcıı.
İU .O .y M Ö lü f ■■■■ HüCCKı.'lf.
Tfncıı ıfiMt'iiiö -- :fi|).j;ıı-:;ıu.
i hu.lijk\!C !ı;0 ■■ÜH.İ.fCKCI!.
y.ınâ\i.;mC'
yi!.iakai!,
(ji'rıO M üıuc
-
Tâx\;ipueiiic
Yedinci --
çhckcii.
- lâ.M'.iKau.
D o k u / ı ı n c n ■ - irıtin aeten ,
O n u n c u - okuyan,
H a lk a o y u n la rın d a n çıkan.
İ î y ı m a M C i ı ı o .... IİY.ihk;im.
İ5İIİİM K a p i İIH'İİ.11 I yx:IKl.l 11.
Mkc çâJi
ily.iiia, ıcı , ö.ıcK-;ııu:uıcp îiyıııA
xnpre hkc iy. C,’aınyecM aıicn'ic siko
ça.i ny.iiıfı. Uü.iivccM hkköiiiö ıe ıâpâ.
yc;Vı;ı ıvi.ıa ııy.ıııâ.i Icicm xa.ı;ix hOcch
ıııijiik’ccııc Kıpama. Uöıı Küpenıc.. nııiKa
ııeçopnCr. çapa la ıyn:ı.
Aü>ıax ııoppcKHii'ic ırcp ça.ıe xfıii
JII1.1ÜİİC XepXCUI!0 ıc Çbiiiccue çaıı.ıa
ka:ıanâ: «'. )o»n Maufııı iiimiüi i'in ım âp.
Kaıi-ia jne <ıacax ı imce :ıapfuı. Kaiifîp
\pâx çfı.ı nam e».
ÇuiICCM
il K' l ' pi fCCMIl C
ı c ı ı o p çf i . l
ııaüio caifiıâ. Çfue ıseceue Kypııfı ı:ı
Ka.'ıaııfı: «Acfıp, âcâp Manân miJiıa.
Vlaıın caiianfıç nâ,!. >l.ıanax kn.ıepv.
SiIüccm
ııvpıc
cananca
uivKöMöm
çâ.ı
yeyen,
Kaiiilâ.
Hoccm:
uam o
ç y p o . ’.i o
iki kaya
( îlnıuş. der. eski zamanlarda bir boş
yerde iki ıh*A- O dağların eteklerinde
iki kuyu olmuşlar. Suları duru, serin de
1:11lı olmuşlar. Bütün kişi onların sulamı
sevmişler. Çay pişirmişler, çorpa pişir­
mişler. bira da yapmışlar.
ait»:* biı ııiın bir kuyusu suyunu
acımış da kişileri böyle söylemiş: «Siz
heııim niıyumu alırlar. Böyle ben çubuk
«bulacağım, (lidin başka bir kuyuya».
Kişiler kovalarla öbür kuyuya git­
mişler. Kuyu onları görmüş de söylemiş:
«vekini/, çekiniz benim suyumu, beni
memnun olunuz. Her zaman geliniz».
Kişiler seviniyorlar. Bütün kişiler
ikinci kuyuya yürümeye başlamışlar.
nyç lana.
Ç.ti lapiııı.ıauca\ ııi-iııâ. iİepn-ıaiipa
iİMiınç-KypiiK onıopno, KasiâKccM
ILTOM.IC K>p.ıaııâ.
Xa.ıe re Ç'uiiiccm çan çâ.ıpaıı uiıdB
acaç.çe. re ı . !İJ ■=;uc eçco 'iâpaıı\rn:ı:ıu
M apıyna, ıcr.
İ îOppc.Mom giL'ıo üapa naıa: .ıajma.
Vn iiöpn-iTUjpa iiiıüttiç Map, KypâK ıa
ııım uı vcm&h .
Kııyu daha derinlenmiş. Etratla ağaç­
lar ve bitkiler yeşermişler, kuşlar güzel
ötmişler.
Şimdi de kişiler o kuyudan su
çekiyorlar, der. Suyu pek çok tatlı, der.
Birinci kuyu iste soğulmuş. Kuynun
etrafında ağaç değil, ot ta çimlenmiş.
Kiiı;?
nep p e,
hkkc,
«uççe,
B nççe Te uyıiBHççc,
3 c e Jiap, CapıiHçeM,
3 e e r â p , Yhhç S m .
ITjhçhS çHpeM
hçöm ,
Çra'Snep &yn bmççSh.
M /f e küüök?
M mb Sç çm i'ie »yu lâıaiTa KaftaK Jiapnâ.
f le p KafıâKe Beçce Kaitııâ.
Bir, iki, üç,
Üç le on üç,
Sen otur, Sarhi'Lx;:im.
Sen olur, (Jriişıöm.
Erişmiş yirmi kuru u/um,
Varaeağr/. on iiaum/.
K us k //.\
Ağaçta on dört kuş oı ıırıımş.
Onlardan hiri uçup »itmiş.
Ağaçta kaç kıif kalmış?
fİHBâç çHiıne MHçe khM k fOJUIÜ?
Muçe naııyjiMiı?
Kuş ı’lm tı ?
I
la.vıapa mıı-ııfi \vp;iw ycuc. Kanımı B a h ç e d e dorl a k a ğ a ç ycîi^ıuiş. ile r
jftiiııfiçfı ıı üü.ıöKüıop li-jcâK (yp;n
a l t ç ı n b e ş e r d a l olmuş. I ie r büyük dalın
nyjıııâ. Kamım umcük rypaıfm y:rı ııı;ıp alı işar küçük dal o lm u ş. 1 le r kıiçiik ılaue'icK. iyiîiiT îiy.iiıiı. Kaim m uö>ıcr: İın iiçor cim a olm uş. T o p la m la r loplan.ıı
Typaıfm lutçuıcp i ı-ısî >.i .sîm uy.ıiia. lîype
kaç cim a?
MHÇO IMiHy.lMH?
K<im çyK-uuı
Kim yok yu :
Bnçgüpn lla^yK.
l.ç yaşındaki S a/iık.
Tâjîa i iîî[Hi N'laçyK,
I >cjıl y a ş ın d a k i M a / â k .
IliL l ıcKpn rSa:ııok.
I k ş y a ş ı n d a k i rVıluk.
YjlTLÜpii V.1İOK,
Allı yaşındaki Ultik,
ÇHHH'epH ÇepyK
Yedi yaşındaki Şıeruk.
TyxHâ ypaMa
Sokağa çıkmışlar
Bâöâ BHJTîîMa.
Oynaşmak için.
l Iyruıâ «m/ıaimeH,
Uzun zaman koşmuşlar,
X upâM BMÇHVieM,
Karmız acıkmadan önce,
Men MBâliM'İMCII,
Yorulmadan önce,
KâMâii TyjımMeH.
Lezzet almadan önce.
Illa rrr TejıeHMeıuıe:
Hayrete dılsmeli:
Y nıâ kvl'icjitc
Eve gezmişler
BHÇçepH Baçyıc,
Üç yasındaki Vaziik,
TâBanâpH MaçyK,
Dört yasındaki Mazük,
nKruıeKpH IlaJlIOK,
Beş yaşındaki Palük,
y.rrrrâpH y.ııoK
Altı yaşındaki Ulük,
Hep loiiıame çyx.
Bir arkadaşı yok.
KaM-xa Ky?
Kim ki o?
Giııteş ıl(v':i
K i/il yuv;;r voıece:-'-i m.
( MİüCş ı.lıı;:.
GlliiVŞ d O:'!
K ır ın ı/ı b;ı?ö misiı v e r e c e i i m .
2. i îiineş ıloj':.
G ih ıe ş do.;.!
Kı/.ıİ m;ıs:î öriihıs v ere ceğim .
Giilieş tioji.
G ii!1 CŞ do-;!
Kımıı/.ı yiim urıa veıeee-Hm.
\ G ım e ş, i’iiııeş. i’iiiicş d o £ .
i iövodör' i g ö rm ek içiii (ii);!;.
! îöM’tiör u lu ıa sa
.-JGSb&k.
1. XeBeJi, -ıyx,
Xei)eJi, ’iyx!
Xepjıe ilana naparân.
XeBe;ı, xyx,
XeBCJi, ryx!
Xep.ıe nıı/ıâK iı:ıp;< 1;u 1.
2. Xeue.ı. ıyx.
Xeı$e.ı. ry\!
Xep:ıe çhith ııapaıaıı.
XC*ne:ı, ıy\.
X ene.ı, ryx!
Xep.ıe v'iMapıa napıuaıı.
\eiie.ı, \eııe:ı ryx.
Xchc'iC‘|V Kyp.Ma 1yx!
Xene 1epe 1ly.r.iacaıı,
'■Uıvclık’ yi «örnıck k in do;j..
KeııeK.ıem.: K\p\!a ıyx:
4. G ü n e ş >ıel. pııııeş gel!
Serinlik giı. se rini i k yit.
Serinlik «iı. îi i n e ş gel!
(.Vıciip.ıı suyu d üstü,
A ı e ş k a ı ı e a s ı l a g e k i p e-ıkardıvu.
P.lhLscsini b ı m ı p i p c s e rd im .
O elbiseyi k u r u l m a k iğin
( îiinoş yel. se rin lik ışii.
S erinlik y.iı. g ü n e ş « d .
. \ G ü n e ş . eim eş üiiliip ıloi;,
K o yuıım ı yi'nıeş Mikııp cio.û.
(ı. G ü n e ş do/;. j.'iiııcş doğ!
\ n ; i île p e y n ir y e d ire c e ğ im .
■L Xene.:ı. Kİ!.!. \eııe:ı. mu!
C'y.'ıv'm. Kaii. e\ ıxaı;. Kaii.
Cy:ıx;uı. Kaii. \eııe.ı. kü.i!
âmv Mi1>1ısa ı.ainrâ.
(»îi-Hi-ş
i ( îLİİKÎ^ (İ0 ;İ.
G ü neş ancak bir a d a m iyin ışık verme/..
Ciimeşin ışınını koyda saklam ıyorsun .
G ü n e ş balsa, a y n ı işijiı ela değerlidir.
Y a ğ m u r ıslınsa d a » ü n e 5 k u ru tu r.
G ü n e ş l e d e le k e le r v ard ır.
G iin e ş de h e r üiiu a y ı n ışık verm e/..
G ü ııc ş d e lıer kişiyi y a r a n m a /..
TypMiiKaua ıvpıoa u .ucv .
Kcuh iiCMiıe ııApo;; çaKpâM.
Ç iiii K â iie ııe î t ü i e ı vıe
Xciîe.ı. Kü.!. cy.;ix;nı. Kaıi,
Cy.ix;']iı, Kaii, xeue.ı. kh. i.
Xene.ı. xcııe:ı. KY.ıea ıyx.
Xenııe ı>.y.ıâ ‘inKce ıy\î
ii. Xe»e.!., ryx. xe ik-.i. ıyx!
Çyna 'iAk.'Vi ytnepC’iı
XC-ue;r iiep yiıimııâıı ceç cyıaTMacTb.
Xl'iic;i yyınııe xene ııı<ımpaİ!M.ui.
Xeiic:ı aııcaıı, yiiâ\ yy im ıc \aK.ıâ.
ÇyMâp iieııeıcen ıe, \ene.ı 1 uiictct.
XeîK:ı ynıi'ie ıe uaii'iA ııyp.
X.ene.ı ıv Kamun xyıı ııfcp îick ııav.ıacTK
Xeııe:ı re Küiııiiiî ^ı.ınn;îx lopaiiMacTib.
Gönler
1. Pasartesi günü dağdan düştüm,
Salı günü ağrıdı,
Çarşamba günü kan akıyor,
Perşembe günü kaşıntı duydum.
Cuma günü tedavi eltim,
Cumart esi günü deşti.,
Paza r günü halka oyunlarına çıktım.
2. - Migul nasıl geçiniyor?
- Migul böyle geçiniyor:
- Pazartesi günü içi sıkılıyor,
- Salı günü uyuklıyor,
- Çarşamba günü kendi kendine kızıyor,
- Perşembe günü gıpta ediyor,
- Cuma günü inciniyor,
- Cumartesi günü hırslanıyor,
- Pazar günü uzanıyor.
3. Pazartesi günü pençe yedim,
Salı günü sarımsak yedim,
Çarşambe günü bazlama yedim,
Perşembe günü kisel yedim,
Cuma günü çörekotu yedim,
Cumartesi günü isli sucuk yedim,
Pazar günü yatıp dinlendim.
4. Şdnuk ablanın yedi oğlandır.
Yedisi de kuvvetli oğlanlar:
Birinci - - Tuııahay,
ikinci — İdaray,
Üçüncü — Yunahay,
Dördüncü — Köşıendey,
Beşinci — Enekkey,
Altıncı — Şımakkay,
Yedinci — Vmstay,
Onu eğilip selâm ver.
Bir güne kalan iş bin güne kalacak.
Gün yerine gün gelir, ömür yerine
ömür ol maz.
Bugünki günü gelecek sefer göremiyeceksin.
iyi kişinin gün yok, kötü kişinin ölüm
yok.
Bir gün gitmeli yere üç günlük ekmek
al.
KyııceM
1. iy im i kvii ry çıııi'icıi yr.pöM
MiViapll KVI1 .’jpaipj.
!<)ii
kv'î :
um K»xpö.
Kcçııeımü Kvıı Keçi epe.
'■)|HIC KVII JMC.UCpCM.
liliıvıaı Kyu mâıpc.
Bıjpcapııtî Ky11 ııaiiiia ıy\pâ.\ı.
2. - MnKy:n. cin e ııypâııaıı.?
• MHKy.ii>çam a mpfmaıı.:
- TyıiTH Kyn xyucax.!iaTi>,
- blrjıapH Kyu HHxâ.'um>,
- K)h KyH ıouâxaTb,
- KöçHepuH Kyn kcuCçct,
- 3 p u e Kyu opııcm r,
- Hlâ.vıaT Kyu uıâMapaTb,
- BupcapnH Kyu Bi>ıpTcvn>.
3. Tyı-rra Kyu — ryııa çnp£M,
blTJiapH Kyu — wxpa çnpĞM,
K)u Kyu — ıocMançHpe.vı,
KöçııepiM ıcyn — Kece;ı cnpeM,
9 p ııe Kyu — 3iıec çupeM,
IUâMax Kyu — uıâprraH çnpcM,
BHpcapuu Kyu — Biaprea föurraM.
4. ÇitîîyK anrıan çune mu,
ÇmHeme tc çuperı aut:
.nSppeiMenıe — TyHaxau,
MKKĞMeıue — blrapau,
BHççĞMeuıe — IOuaxaü,
TâmnâM eme — Keçcurcü,
FtouıĞKMetue — 9pHeKKCÜ,
YjrnâMâme — LUâMaKKaü,
Ç hlihcmĞu le — Bbipacraîı,
Yu y.Meıwe ııyçna rast.
Ile p Kyua lojıııâ cç iihh Kyua ıo.Han
Kyu BMpâiiHe Kyu k » t , e.vıep m
paııue eîviep ııyjiMacn..
ria«nxH Kyjıa rerıcp xyr KypaöMâu.
H pâ çMiıııau Kyu çyK, ycaaâu mtıS
çyü.
[Tep Kyu KaÜMa.'UiM çepe bmç Kyıur;'
çaıcap Mir.
i-
rv,...
l'arniiskhü’
i Albijıeııin c o c u k l a n n :ıdiaıı nedir.'
lîiriiKİ ■ h ı r n o l o v .
ik inci • ! 'liiiiol/i,
k o ı n c ı ı --• Hümenıe.-..
i )iiıılıiîKiı
h ım e iiv i.
İSeşiııc!
K ir n e k e .
i . P o re n d e y - - b i r .
Iden.dey - - iki.
V işıeııdey — ü^.
İ aıvanday — d o n .
hli'TKk'V — boş.
V !J:ıı in a k la r k o n u ş u y o r la r . der.
Baş p a r m a k : K a r n ın ı acıklı,
kalag y e m e k isliyorum .
Işarcl (îarnıaı:!: K ını yok ki.
O tla p a r m a k : Morg akılım.
A i İm / p a r m a k - Al.sayı/. vem n-k /.or.
Kıu;ıik parm ak: Yeyeceği/ de kaçacağı/..
4. I’aş p a rm a k : İVını y ap m ak isliyorum
işarel parm a d ı: Şeriîciçioııı yok.
O n a p arm a k : Morg iMeyecıvi/..
\ d s ı / p a n n a k : B o r ç ın ın nasıl ö d e y ­
eceği/?
Küçük p a rm a k : iç e c e ğ i/ de kaçaca;:!/.
5. - Baş p arm a k , haydi emenliye liideiim.
- B a ş ım a b rıy o r. .dinley e ce ğ im .
- Işarcı parmadı, lıay.ii e;';lenii>e gidelim.
- Sivirı iy o n ın ı, y.iiıiK'yccc'iim.
- ( )n;ı p a r m a k , hay d i emenliye ü'ıdelim.
- Ç e k i n i y o r u m , ‘.'.ilmeyeceğim .
- Adsı/. p a rm a k , lıaydi erdeni iye pidelim.
- KiilVeliyorlar. s’iim eyeeeğim .
-Kiisak Parmak, haydi ei'Ieniiylc gidelim.
- K oca y a varacağım , irilmeyeceğim.
1 : 1 de p a r m a k la r aynı de.ûilier, ad a m la rın
ak ıllan d a böyle.
F.İlerin ile y a p , b a ş ın la diişiin.
Filerle a y a k la r — g a l 1.5 m ak.iki k ı ı l a k ....
d i n le m e k igın. bir d i l ...k o n u şm a k iğin.
î'l i e r d e iş v arsın , b a ş la a k ü vai'suı.
ilypneceM
1. A_ııınKe a-ıiiCCM ,\ıöıı srı.'iâ?
i SeppeMOme
I ly p iic n c iı.
ÜKKÖ.Meıııe
I iypııcuu.
BsiçvVMenıe - I K'pııcv;ec,
lâiianûMâmc - İlypııcMin.
üjLi.ıekMenu' — İ Ij'pııckkc.
2. Hepeıi'ıeıi - - ııeppo.
fİKClilCİİ ■ IJKKO.
iSHgciîieıi — isngge.
TîiiKiıı nıii
lâısarıa.
ÜH-icmcı'ı ■ ım.ı.ıeK.
liypııcccM Ka.iaçaçge. ıcı.
ilyg ııypııe: Xi.ipA.ss ıtuçpe. Kyjum Hnce
çî-ıec'ie.
UİCKcp ııypııe: Visça ç>k-çke,
Isâıa ııypııe: Kiîhçcii ü .ıc| s.
jlucâp ııypııe: it.ıeeıı ııapaccvıxeH.
Ka'îîi ııypııe: Çııce ıe lauac.
4 . I l\ç ııypııe: (.Yıpa laısu: 1ıe.
üJeısep ııypııe: Xfı.\i.ıa gyK.
ilâm ııypııe: Kmiiçciic Ka>:e.
Mrcâji ııypııe. İlapâMa Meiı.ıc TdVâc.
Ka'ia ııypııe: ILçee ıe lapac.
.S. - !lyç ııypııe.. arsi.ıapMa.
- Ilye 1.1 para ı 1„ uı.iNiac ıâıı.
- Üİeuı.'p ııypııe. mtm :ıaı>M:ı.
- LLİeııepıeıeıı. ııı.iMaelâıı.
- Ba ra ııypııe. arşı .ınpM».
- Bilini laıiııı. ıiMMacıfuı.
- Micâp ııypııe, arn .ıap.\ia.
- M'.vıacacçe. ııuMacıâu.
- Ka'ia ııypuc. ain .!;>p.\i;;
- Kansıa kaMiân. ısuMacsâıı.
A.ıapa ııypııe nep iick sıap. çuHâc& eM
re çaısax.
A-i:jyııa ry , ııvçyııa ıııyxâııı.:ıa.
A;ı-ypa. - eçıesıe. uk Kâ.;xa — ht jscmc. ııep ‘ic.ı\c — ııyıi-'icMı:.
Ajiapa eç ııy;rıâp, ııyçpa âc uy.Trap.
licy.ı/ kıtı
eriyin-.
B o ş k ır îîjrili'vo/\
Yeşil ı*ı u tis'Vtv...
Bu m: /.aman olacak nn?
Güneş kasıp kavuruyor,
İlık rüzgâr esiyor.
San çavdar bidiyor..
Bu ne /anan olacak nn?
Kırın gü/elliği gidiyi)!.
Kara orman çınlanıyor.
Her /.aman yatarım- yaAıyo r..
O ne /.aman olacak sın?
Kırklıda ancak kar.
İrmakla ancak hu/,
fi av; i çok sokuyor...
B u no /.am an o la c a k m ı?
(K. ivanov)
Geldi, iyi ilkbahar.
Geldi havayı ısıtıp.
Güneş sevir dünyaya
Kışm uykusundan ııvanuuıp.
Kanı ormanda haıvkeı Kalıyor.,
O yeşil giyim giyiniyor.
Boş kır da yeşeriyor
Güzellikle kıvanıyor.
(Sİ. ivanov)
Güneş pırı! pırıl pırladı.
Baku şience reden,
Vanynğ' a o gördü.,
Sevdi gönülden.
Ayalım giydi, giyindi
Vanyukecelc edip
( 'kına koştu
Sevinip, iiiiliiij.
Büyük bahanın bir kı/.ı beyaz, giıniı
sevir (Kış).
Her yıl bir ki/ gelir, parlak günler
alıp gelir (ilkbahar).
Hvekle yemek pişiriyor, üölim un
hersin i yiyip bitiriyor {Ya/).
IM\p,ı uıp t!pe.!i-ı
1’ v.vn \h p ‘icpe.u
ı.
[.•.lüc.ı Kypfı.\ İ'CC ı ...
Ky \;"ıçaıı ııy.:a ıı.-ııuı?
Xeııe.ı \ı.ıtâ xepıeı.
Âmâ çiı .1 ııepKe.ie ı.
C’ap ı.ıpam ^Hiöııe i ...
Ky xfu;;iii ııy.ıa.ı ı,-imı?
X£.l H.ICMC İNJİSI II».
C'e\i ısâp\ıaıı çapa.ıan..
I lepv!.-!!! (,-\.sıap ç n u a n ,...
Ky .vıçaıı uy.ı;ı ı ı.-ııiı-3,,
Kııpeen'ie ıop aıı>ıax,
(j>ıp\ıapa nap aıi'ias.
t.’iiHeıeı aii.ıııa\ ...
K\ \açaıı iiy.iari.-mir.’
(IL îlnaıioh
K s i.i'ie ı.ı [ifı ^ y p K y n ııe .
K ıi- i'ie . M'ıe a ıııfı ı c a .
Xo:ıe.:ı caıcıiı. leıi'ıeııe.
Xe.! iıiıİMui'icıı ııâpaıea.
’lcncM HMiiMaı: 'lepe.ıoı.
îime.! ı v M i n p l â v 'ı n a ı ı , ,
s’eçeii xnp ıe u ııepeı.
s-î-icMeııc \fyxıanaıı,.
(K.llıınııoı,
XCne.ı iiâ.ı-iia.ı ky:i'ie,
I !âxpe K;ıirıâK]iaıı.
BailHiK.'l ısı'u KVP'IC.
Gi'ıinîc Kâsıri-Tiaır.
'axanı!e. ıy\ı.ıaıi'ic
üaıi!v)K nacKaca.
IIi kv.ıa.ı.la ııy.ımp'iCGanâııca, Ky.ıca.
Acarıcıı ııep \vpe nıvpfı k\na lop;!m-ı ı. (Xe.ı).
Vy.ı.ıeües ııep- iihkc Kinci. gvıâ u\ııC'.:\i irice kh.'İci (C.'yp).
Xci!ck.-ic çhmCS; ııeçepcı. Xe. iunîvii çık',
ueıeper
!<:rci!iiıc aliniz
Kyçupüp
oturan ihtiyar
jîeleii kişi
havlayan kopek.
ahlayan gocuk
çay içen adanı
ıııeklup ya/an hana
bıçkılayan insanlar ■■■
esen rii/gur —
çalışan ahla
Tiirkee konuşan lalehe -
ııyprc KcpcKcH a'ia
ypoK liıııaKnıı »epeııenen
lîftl'İ.iâ İU-pcKCİl Çli.'l MaKfıpaKau eypâ\ »epcKCH iiı-.nn ■
KeııcKe ıı>.iaKaıı aıma
!i:'iı\a cu\aK.aii ac;ıııue
sevesi anııe bekleyen arkadaş
oynayan çocuk ■■
adayan bebek
yorulan anneanne
diken -Jikişci ■
Mkai! köylü ■
düşen iaş ■yii/etı yii/ücii yadan iaş ■
dönen içrekler
»arkan bayrak —
düşünen adanı —
çalışan insan
\ene.n sportmen - ■
stilen kı/ —
okuyan oûretıei ■■
ka/nn hıbt
uyanan abla
eriyen kar varan iren
yıkayan kadın --duran şey —
kuruyan ot —
Kene cfıııa Kan xepapâ.M
■
'iaiKMpa eç. ıcKCii jicm ~~
iiyı:Vmmkuıı apçun
O d u n u ta şıya n e r k e k l e r ı;ok y o r u l d u l a r ■
( )kııyan ç o c u k l a r o k u l d a olurlar —
K öyde oıııra ıı ş e h ir i tvörmek isle r ( iiilen ç o c u k u iyi a i l e d e p ö rd iile r ■
Ytl/.en kı/. yiı/m c iuıvu/.ım da nişindik i ''yuvan kiıçük k ı / k a r d e ş in ı a s la n uyan a b ile ce k
Ç o k k o n u şa n kik;ük k a r d e ş i m a z dililiyor -
-
A ta la r
B an u c c a câMaxeeeivı
sözleri
Bir akıl güzel, iki akı), daha güzel.
Kusursuz kui olmaz.
Bir kere altdatmış insan daha aldatabi­
lecek.
Bir samimi söz bin. de bir düşünce
doğuyor.
Biliyorsun — yüz söz, bilmiyorsun —
bir söz.
Bir kere korkan it üç gün ürüyor, der.
Bir kurt bir kuyun sürüsüne kurkutuyor.
Bir anan da çocukları ayrıdır.
Bir çubuk kınlıyor, bin çubuk kırıl­
mıyorlar.
Bir kişi yalnız iz ediyor, yiiz kişi bera­
ber yol ediyor.
Bir kişi tükürüyor — kuruyor, yüz
kişi tükürüyorlar-göl oluyor.
Yalnız ancak blin yemeye güzel.
Yalnız cennette de cam sıkar.
Yalnız yeyse lapa da lezzetli değildir.
İki tembelin bir sebertir.
İki kötü kişi iyi kişinin yansıyi bedeldir.
İki sahibe iyi olabilmiyorsun.
İki kişi — bir çift, yedi kişi -- bir
ailedir.
Üç kadın —- bir pazar, üç erkek —
sokağın yarısıdır.
Üç yılda terazi de üç kere aldatıyor.
fle p â c a n .ın . ıikö
H ep 'K&nrrâKciip
ki-.: \ esnek ici:ı iki kişi iMüVMiıek için,
..vaim/ düşünmek ;.’ii/.eklir.
ı-s î:ı a'sanna?,.
çmm çvk.
H e p cyiiHâ çı.ııı -ı;'i:t\ cv;imu uy ı uı-
p am
ngpcâBaınfı
çypaTam
nnn ıe nep
mivmİ ü:
ü&ıeTÖH - - çep crt\ıax. uCm m cci Oii -
nep câMax.
n e p x â p a n â üı.rın uneü
kvii
üöpn“\ leı.
H e p KfiuiKap nep Keı\\\pâxa vipaıaı i>.
|
lle p a M a n ına'iuccM ıcp.'ie.
H e p xyjı& x\ç;'uaıı>. tıtiiı xv.ıa \yçâ.ı-
Macriı.
ngp
çhh
n&'i'ieıı tîep râiîaii,, çap
çmh
nep.nre çy.'i xâBan>.
■ngp ç h h cyparb — THiıce ıibiparb, çep
ç h h cyparb — Kyae nyjıarb.
rie'i'ien rıejıe.M çHMe aıı<ıax iiaiiâx.
IlfiHneıı çSx\ıaxpa ra Kimem, rex.
Ile'ineiî çHcen, nâra ra xyx:ıâ Map.
H
k
ıo;ıxaBâH nSp câjrraB.
M k£ nanap çyp jıa M x a xâMaççö.
H k6 xyçana Mpâ nyjıanMân.
M kğ
çhh
— ııep Mâmap,
çhmc ç m h
—
nep c^eMi>e.
Bmç x£papâM
nep ııacap, HMçe apçuıt-
çypypaM .
Baçe çyjı xyımırn»,je h m c c
re b h ç c
xyr
yjrrajıaTb.
Üç defa düşün, bir dela söyle.
Üç yaşındaki oğul tabasına yardım etsin,
üç yaşındaki kız annesine yanlını etsin.
Yedi kırda yedi tarijs olsunlar, yedi
köyde yedi yakın akraba olsunlar.
Yedi kişi bir kişiye beklemiyorlar.
Yedi kişi çalışmak için, iki kişi bira
içmek için güzeldir.
Sekiz kişi harman dövmek iç in ,... yedi
!'!!/ kişide \ l l / iıiı ıü iv ı sö /dıir.
vfi/ dı- yet ir. h in di* bi:ir.
îii!' s’ usSl K alaıı iş h ;:ı şm'İiic kalır,
'ıc ı in i'd IvlâM ;ioKiı/ tUMİlidir.
Kış MJijiuiı
ç u k hel;i. d e rle r.
Kıs kırk tiiriıidiir. d e r le ;.
Kışın k arn a ç i ı r . d e r .
Kı^m eli ıı/ ıııı d u r , der.
KrrlcHv-k-Wİrv-*-A-
B h ç ğ x y r yiuıa, nep x y r cyiuıa.
Buççepn uuân ana ammene ııy.'iâımâp,
BHççĞpn xepaııa aMâum e nyjıünrrap.
Çuvıe yapa çHıte ana ııyjnâp, ç m S
jdto
çuue xypânxam rıy:rrâp.
Ç h ' imch neppene K&r\ıeççe.
Ç H T ie H ĞçjieMe, hkköii câpa eçMe:
jıaHâx.
CaKKapâH aBan çaiLvıa, çn ıi'ien
çhm c,
T
.
Ikunınuccıi cû.ua v&jciii' ■numuiıiapüiı
tnypKkât.u; k \vnr>ti/>.
kkkSh KepeııiMe, ne'ineıı uıyxauınaMa
aeaıı.
Çep çHirra çep xcpjıe wpâ câMax.
Çep xe çnxex, rmıı re neppe rıexex.
[lep Kyııa loııııâ eç uhh Kyna ıojıa rı>.
Ta;ıâxaıı uyura xaxap cunâıcıa.
X e n c h b b h — nep hhkck, xeççe.
Xe;ı x£pex xecjıe, xeççe.
X8ji xHpâMe »uça, xex.
XejieH ciTULU uapaM, xeççe.
Xea;e xepex£n xepex tccjiğ Kexeççe, Ter.
Xejı KaçaccH Byı<i çypaccH Map, reççe.
Çyp Kyue çyp âc;ıa, xex.
Çyp ;ıanâx ıryjiMacan, Tupnyjı ;ıaüax
ııy;ıaxı>, xex.
Çyp Mpxaıı xa, Kep Mâmap.
Çypân xupâMe ınâxaK.
ÇypKyune çyKâu Keııer ııyıua, xer.
Çypcâp Kep KMJiMecr, 'reççe.
Çypııa mana 'ra Mepe;ıe r.
Çy KyııÖ ccxctjiSx, xe r.
Çy _ xyjî iiâxâ'ie, xeççe.
Çy Hprcen, çwpjıaııa çypeMeççe.
Çy K y u e ııy p n e x e ç n r e r .
Çy KyHe xâııa;ıâx.
Çy nırpĞiiiııeır aıi'iax Map, reççe.
Çyjuıg çhmğç xarep;ıe, xe;ıen xupâMÖ
IIHCâK.
Ç y ıu ıa rry x M an m a p
xeJLie T y x arb ,
Teççe.
Çyjına yııpe re «ı£pgjıex, xeççe.
Kep rryfrraparb, xe;ı caTiaxaTb.
Ke;x nyçxapaxb, xe;ı ca,!ıaxaxb.
Kep nywxapa rb, çyp çyxaxaxb.
KepKyıme JcaKan, çypKyıme cep ıe
lyıvıâ.
KepKyı-me çâüap ııyınâ ny;LvıacTb.
KepKyHi-ıe çepçu xe nyan.
KSpKyırne mana çeç K>pjıamcTb.
Kepxn inana xwxa çbipxarb.
K C '|! \ h i; u
i i i ;m
;'.i-
mV
İ . v.
c.ı.ı.
Kep !y.ı;ixe u:'ıı:: ç i i ı c p ı 1.r.
KcpÖK fiil!;'!].1!!!,. kö|> : âp-'iıı mjj;ı ıı.
1CÇÇÜ.
K e p k y ı m o çınccM . n>pı o ıvıfı.
K op ıx:
-ıiii», ç y p ı a
ı ıı*.p, ıc çc c.
»**
Altalar sözlerini Türkçe'den
Çuvaşçaba çeviriniz.■. ?
1. Ak akçe kara gün içindir.
2. Akıl yaşta değil, baştadır.
3. Akıllan pazara çıkarmışlar, herkes
yine kendi aklını almış.
4. Akacak kan damarda durmas.
5. Akmasa da damlar.
6. Akşam ise yat, sabah ise git.
7. Akşamdan sonra merhaba.
8. Alında şeytan tüyü var.
9. Kimin arabasına binerse onun türkü
— sünü çağırır.
10. Armutlar iyisini ayı yer.
11. Armutun sapı var, üzümün çöpü
var.
12. Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi
binmeli.
13. At ile yayanın yoldaşlığı olmaz.
îiîîlüttVH.T
Çuvaşça:
i iirkçe:
0.ek
1. el
le b e
3. ense
4. ekmek
5. edepli
6. ellişer
7. evlenmiş
8. eleklemek
9. edepsizlik
c
e
>'
c
0. acjKİ)MKe
1. aTâ
2. 31IH
3. ence
4. çaKap
5. eaıtaıL'ia
6. ajuıaıuap
7. auiiaHHa
8. &Tia
9. caııaftcap;ıax
c
V
.’
Kafiye yapınız. Gerekli kelimeleri.bolunuz
! Uııjcii ıiH'ine MeKere
C’a.'i ıiavım ıe Kene re
!';< ıc;ı ı\ x|>6 Man hîuuih
l'ev ıiucfiKeui... (eiına)
EçjıeKenceM ıcacuS ısyr,
Y m an Jiapı-ıâ anara.
BîipMaırra, a», ceıe/ı çyıc,
Yu Kupam ıe ... (kütük)
CâMfixceM: m n ym u t, •lymcaıa
Kelimeleri birleştiriniz
;ırk;ıso(îlnıınıeko^.relekç( irhaanbapaclY'-’yumta-
-man
-lut
-daş
-tep
-kak
-mek
-men
-ba
-hk
-bil
-zar
-ne
-vıık
-urla
-ma
-iniş
ıojrrauu
ypaM
ısapMciıı
ııejieı
uncyjı
HepemcKei!
çaıcap
rnypııe
aırc
anne
nyjıâ
nacap
rıaı-ıyjLMH
çupjia
ç&vıapra
naxâ
karserbülsığırgukırlanbaykar~
tilassintavvaaymayada-
-tal
-gıç
-kuç
-gıık
-çe
-bül
-gfl
-cık
-lan
-şan
-ki
-cap
-I
-tavşan
-şak
-mun
çâxan
ÇepçM
uıâjpıâK
raâıiKap'i
KyKKyK
MCKCÇ
m\taııa
âMâprKaiîâK
-ıwıe
apacjıan
naKiua
MyjiKan
çyjieueç
yna
Ma PtAiâJ!, yn;vr
KpOJIHK
ip il
'
. J
Türkçe
xSyiiııcTyçânçyKeprâ n -
çyjıHHxypxyp~
çaK>~
çyçs-
•
1,
Z
1
f
n r
2. l'jz
p
l
p
z
p
z
p
L
p
z
p
C!t:.!|'
irap
1. .'iyi/
I
3. buz
4. dar
5. dokuz
6. güz
7. ikiz
8. iz
9. kaz
10. kJZ
z
p
z
p
z
p
z
p
z
p
z
p
11. ökiiz
12. otuz
13. sekiz
14. tuz
15. yıldız
16. yüz
z
p
z
p
z
p
Çuvaşça
Kelimeleri birleştiriniz
-vtepr güneş
e- bgji ay
uıybulut
-Çe
xy~
gök
-âx
Kâ-an
yıldız
xa-Jier yağmur
ca-Ka
dolu
râ-ne
toprak
cap-Man yaprak
rajne-Tap ağaç
-Map karaağaç
ıö-ne
akağaç
Kee-awa ıhlamur
îtymeşe
ly r-Çâ
-pa
sögiit
â-Baç
CHkuşkiraz
148
- b£
ııap
'laısap
raxxap
Kip
iieKep
îiep
xyp
xep
BâKâp
şarâp
caKKâp
rânap
çajuap
Ç«P
yeşil
beyaz
kara
mavi
boz
sar
dar
-C3K
geniş
-jıaKa büyük
-Bap küçük
-pâM nzun
-Map kısa
-BaK ac
-pa
tatlı
-pft
ılık
-ııı&ı soğuk
-jıa
-uıa
-çe
-KC
-âM
-’ICK
i. i
2.i
X iki
4. iğne
5. inanç
fı. iyilik
;li!İy;ır
ü. ikiyii/.üı
9 iyilejinek
1 0 . in a n d ırm a k
'/•irkşe
aııı
cç
HKICĞ
İİCl!
en e ııy
i
i
İ ■
wpjıâx
crapHK
ince auT Jie
.TaiiâxjıaH
en e ifrc p
Çu va şça
1
i
i
i
1
11
i
İ.h
2. iş'ı
?. i'fÇİ
4. i ^ v n
5. İ-ŞL'IHIÜ
6 . işlemek
7. işçenük
S. işbirliği
9. işlen m em iş
Ki. irinletım ek
Ihrkcc
eç
CIU'İÎCK
pa6oMH
eç'iCH
~;İ
i
eç Kyııe
;J
eçm
....
i
eç<ıeftîiex
n e p jıe eçjıeHH
çeçen
i
i
çep
Ç u va şça
;•;jL;
raBap
dar
ILI/
ııuıap
şi>k
KauaK
bo/.
ııaısâp
ynax
He.Txe
xejıex
âcıa
M9
Bu insandır.
çuvaşça
türkçe
i
b
p:
":rf
b
P
d
P
g
s!
k
P;
s
P,
t
P
y
ı>
a
ÇltVı!.\
Ç
e
k
111
b
çuvaşça
b
d
d
g
k
\
0
S'"
s
mrkfe.
XypanccM; Cevaplar.
çııvaşça
1. baş, bez, diş, göz, kol, saç, ter, yüz, alin, çene, ense, kaİp, incin,
bıyık, burun, dalak, damar, gögüs, karın, kulak, opgan, sakal, sinir.
rıyç, uap, nıa/ı, Kyç, xy/ı, çyç, rap,
rurr, çaMKa, a n a x , c u c c ,
'icpc,
•iğmÖ, Maiiâx, câMca,raJiaK, ruMap, ıcâKap, xbrpâ,vı, xâ;ıxa, opraıı, cyxa;ı,
ııepB. 2. rap, nap, Kip, KBKap, uıânâp, raMap, çâaap, ııeuep. 3. ımpııûlnto,
ırup, ına;ı, xy;ı. 4. nypc, mhmc, cn.ce, nepe, yıme, Me;rxc, ııypııe, Mepııc,
A ttc nyjı... /lapıpe.
Mhireıç ... cBfih çHii’ie jıapan».
ü e p xy m â... KypraM.
Mkğ xymâ ... ııypanaiTiâp.
HyMaii xynıâ ... xy;ıapa uyMafl.
Arre-aHiıe... îuıan âuraMpa.
I I u c &k ...
Ile'ieK ...
Taıjaıı...
k â r j'ir ... b a b a yapu.
a lıy ıp ... k.'î/ıklar ü /.e rin d e d ir.
bir kaili ... ^ önliinı.
iki kaili ... y a ş ı y o m / .
ço k kat i ı .. şe h ird e çok', ur.
n n ab a b a ... h e r / a m a n k im d e d ir .
biiyük ...
kiiçiik ...
öz ...
• yjıs'iıipy
Ulanın xaparij tcymaKpaıı.
Kyuraıc xâpaxı, fnjrapaıı.
Hı>rrâ xapaib KaııucâpTüH.
KaniKâp xapaxf> ynapan.
Yna - yııa yraMan
XâpaMacTb rajı HHKaMpaıı.
{IT.3H3H.H)
: '-:7.
MafyK*tSxx»
lIânap 'iâxâ KaKarmrb,
Berreıı-BeiTeıı ııycKajtaTb,
Marnı xyca napac Ter,
rie'ieK MapyK çhtğp xex.
FIc' ick MapyK HâxxHHe
AMâmeııe r a p naparb ^
Kaimin Kyııax Mpxiine
lIâıu.ıp qâxxa iit,ıxâparb
"Thii- hhii, HHTI-4HII, Hânapıaca,
Khji xâBâp'.rpax 'm p çmvıe.
KâT-KâT-KftTHK. MapyKa
Tyca na'râM MarruHC.
(M.Tpyöraıa)
•■
O&pyjıape m y p e n e :
y jıa - ’iâiia n â p y ıu e .
IleTSp r>rihpe:
- KepeKHe
Oııuıaı-ıâ-HM aM&me?
(A.CaBejTi>eB-Cac)
.K im m a ,
- H a p r - n a p r KÜnaKaJi,
M a H apT Jiai'an, KâBaKajı?
- M â n ıır n iî xepı-ıe BacK an uı,
M eım cM cene u M p a r a ı ı .
- Hapı-fiapT KaBaKm,
lle ım y c e \n ıe m ch raııaıı?
- U İM iipa r a i m e B epeırreıı...
Illıa B p a 'ÖMMa B ö p e ır re n ...
- H a p r - n a p r K âsaK a;ı,
 çra K aan, K aım aii?
- M â n ıııUB x e p ı ı e BacK arân,
1I e n ıı e M c e \c ıe Kaaraıt.
(B. HaubiflOH-AııaıpH)
153.
a
3
b
k
e
k
d
k
f
k
S
k
g
k
k
k
k
k
k
k
k
k
s
k
t
k
y
k
k
y
X
y
çuvaşça
türkçe
türkçe
1.
ahmak, alçak, büyük, canlı, fakir, güçlü, güzel, hasta, kalın,
küçük, semiz, tatlı, yakın, yelli, yeşil.
L
yxMax, J i y r p a , ü m c S k , H y H iiâ , [i y x â n , K â fu ra , x H T p e , 'm p j ı e , \y :ı;n :
ç â M â ü , j ı e n e K , c a M a p , r y u ı â , ç w B â x , ç n u j ı e , C H M ec.
2.
sık, ılık, ıızak, ahmak, büyük, alçak, sıcak, çabuk, küçük,
yüksek, çıplak, güçlük, bileşik, toparlak.
-ı.
* -" *
■ "-»
^
r -ı
r -*
*
<
I
I
1
1
!
1
J
1
1
İ
türkçe
a
a
a
a
,a
a
a
a
türkçe
( 'ovanlar
al
ala
a!ac;ı
ahııh;ıv;ı
XypaeceM
HJI
yjıa
y;cm
arkadaşla
lojrrajuna
alçakçasına
r a T m - c u ın m c e p
mİ
C/.i.’J
könül
KJTHMclT
a«aJL,ıax
KaM&rı
ınitıc mayii
Kaxajı
mülesohil
tîUvhil
U'nıhcl
aBixmo6n.ii>
THİ'L'lâK
jıyrpaıiDca
153
y#B, c e r , ü lu i, ç n rı, mcliök, scyç, Hâjixa, Keııeıce;
ç y ra , x y p at KânaK, l y m a , «apâM , kcckc, xyjıân, a u ta , n e p p e . ııOpc;.
uepH , mkkğ, m kkSm ğiu, b h ççS , bhççğm Sui, ııyMaiı, caxajı, Kâıırr;
3 n e, ManâH, M ana, 3imp, ır a p e n , ım p e, 3CKp, CHpen, c n p c , oce, eaııt;
caB-, KMJiemrep-, e ç -, t u t -, u k it , çk -, Kyp-, ç u x - , B y .u a-, ı u - . iiö.'nap -;
rıaHH, e p a ı ı , K ihrrâpjıa, Hp (H pxnne), Kaç (KaçxK iıe), çep;ıe, K am ım ,;
a n ııe , a iıe n ^ e , a iıe fra e ıı, çHJie, çm ıeH 'ie, çHficıiMeıı, «a;uiM.;
Tara, e, e...e, Menmeıı tccch , ııİppe...Tenpe, axcp;
- h , -m u , - uimm ; a ıra a x ,
b ğ t , aKâ, hm ;
n y p , çyK, By.'iaMa n y ç /ıa -, ıcy/rca b h j i k -
154
M ü m i T iir k ç e îie n Ç u v a ş ç a
ten'iiıııc ctüııi/.
TeKcra TypKâJiJiapan
l â B a ııu ıa Kyçap&p
T e l e f o n k o n u lm a s ı
tim in e le le l b n n u m a r a s ı n ı çevirir
I"*mine: Alo!
K adın: A lo , b u y u r u m .
tim ine: B e n h i n i n e . N ıır .ın ' ın sınıf a rk a d a ş ıy ım . iyi g ü n le r l.ey/.ceiğinı.
K ad ın : [ y i t 'ü n l e r . v ı v r u m . Ben an n a siy im . N a s ıls ın , k ız ım ?
İlm ine : T e ş e k k ü r e d e r i m , iyiyim. N u r a n ' l a g ö rü şe b ilir m iy im ?
A n n e : î'ahii. ç a ğ ır a y ım , y av ru m .
L inine: I . u l i e n . ley/.eciğim .
Nıırnıı: C u m a y d ın , l i m i n e ’ciğim.
tim in e : ( î i i n a y d ı n . n a s ıls ın ız :
'Nuran: Ç o k iy iyim , i e s e k k ü r ed e rim .
r.miııe: N ı ı r a n ' ç ı ğ ım , y a r ın size g e lm e k isliy o ru m .
N u ra n . S a h i m i? Ç o k m e m n u n o lu r u m . N e z a m a n iste rse n ?
tim ine. le sek k iir ed e rim . N u ra n , Öğleden s o m a gelirim. A n n e n i n ellerin den
öjioHm. I !o«v> kal, c a n ım .
N u r a n - ( b ek liy o ru m , güle güle.
'7 UMUl KI/II’H m-pKKâ! U! A l
Ç tna^ ü'dun Jurkçc'yı' rcrcumc filim :
iif/l)1)
Karşılıklar
l y p k fl.ljl'C M
lu rk . Â
- cpMKpeT öeii âçra?
- H 3M H PT C .
- Ajömicgm âçra?
- Ai'tlTia-'nıp.
- 'leımHHc âçxa?
- THHÖcpe.
- Ar&Jiııa t h h S c ı ıS p ;ı e ıı i H e >ıyxHe
h j ig t - ü i k
ac
a K â r n < ıe r m i ö î e ?
Yaraıma, uymaıma 3iı Kaîicaccau
Aca HJieT-ııut M a n a nyıı caB H H ?
Aca MJier re ny;ı&, aca hjlmcct tc nyjih
^yuTaH caBitâ capâ xep çyMSıne.
- PeuıaT 6efi âçra?
- Amcapapa.
OmcpeTna PeuıaT ocii KypHâçcaccaii
aca mıeççe-ııiH rmpe Typıpıpe?
YHTa/uıa, K y ı n a ju ı a o ı m p K a ü c a c c a H
Aca m ıeççe-uuî ıınpe ıojrramceM?
Aca H J ie ç ç g tc nyjtb, aca h / im c ç ç c
Te ııyjıı.
^ l y m a n c a B iıâ &CHaxceM çyMeiîne.
adaş
adaşlık
ambar
analık
ancak
anne
annelik
ant
aicU.ii
aıaüLTRx
aMnap
aımejıex
amax
anııe
aıuıe/ıex
a ırr
- çuv. A
Arap
ayıp
ayıplı
ayıpsız
arşın
arşınlamak
aslan
a&lanlanmak
apan
ai-iaıı
aiiâreıâ
aiıâııcâp
apuıaıı
apuıaıuıa
aiTâcjKiH
apâc;ıaıuıaiî
türk. A ~ çuv. Â (a)
an
anlamak
anlaşmak
anlatmak
3H
âlüKlII
âlUKVH
âıuıaırrap
türk. A ~ çuv. B (e)
adam
adamlık
3.TCM
alem
adap
JieM
3fre\wex
3 ie ıı
türk. A ~- çuv. H (i)
1. K â M H K a p a m u ıe ı c ı ıy e y ıcç a B H p T a n ,.
2. ü e p B a ıc p a m y r c â p ç e p ç H cmkct.
~ _■ y " xanxjn çyK.
3. ittt
l i ypaa xyjıaııan
4. lö p r a H mypâ, nw;rraH jihjkik.
5. 1II£b£ — H iH B M a p , m y p â — rop
Map.
6 . B yıpa Hpejıer, uibispa n y rM a c T b .
7. IIIiıiBpa çypantarb, uihiBpaıı xâpaTb.
8. Tyjnan c a K a p K&recjıe, u ı a ı r r a ı ı r a u a T
K&recjıe.
9. Hep Kap'iâKâH yırra K yç.
10. Mkc T & m M a n x ı ı p e - x H p e ç ııâ x c a
Tapaççe.
11. Y pm ıene Mapnue xidpeç nâxcs
Ky/iaççe.
12. ÇaMKH xypa, 1iğjixh xepjıe.
13. Çyjuıa cune, xe;üie âmâ.
14. Ulâjıe rıyp, çâcape çyK.
15. riM p e H KHHeMCİİĞH BHÇC İIKIH.
16. Hep c b ic n a H xepex ne'ie.
a ld ı r m a k
HJrrep
a lı ş
H Jiy, HJIHH
alım
alışmak
HJiy
alıştırmak
ıtrıeu
a lm a k
HL'iemep
HJI
tü rk .A
altm
altınla mak
atmak
adım
1. naıuajıy, pide. 2. caıiMa, salına. 3. çâ\ıapra, yumurta. 4. caxâp, şeker. 5. cer,
süt. 6. çy, yağ. 7. 'rânap, tuz. 8. rıypr, ev. 9. Hypcne, pencere. 10. arcİK, kapı. 11. ypafr
ııa Maıwa, döşeme ile tavan. 12. KâMaıca, soba. 13. nyxpcn, bodrum. 14.
bıçkı. 15. cchğk, yaba. 16. cvpe, karasaban.
156
(i)
avııç
avuçlamak
avuçlanmak
ULUâll
li'iraıiJia
H lâ T
türk. A
adımlamak
ağmak
ahmak
ahmaklaşmak
akçe
aksak
aksamak
aksatmak
al
ala
alaca
aldanmak
~• çuv. H
yra.vt
yrâMJia
y;ıâx, yx
yxMax
yxMax'iaır
YKça
yKcax
yKcaxJia
yKcaxjıaxrap
yjmiB
yjıa
yjıaca
yırıanaıı
~
çuv.
HBaç
hinâç;ıa
unaçjıaıı
y (U)
altı
araba
at
ayak
ayaklı
ayaksız
ayaz
ayının
ayırmak
ay
aylık
ayran
ayn
157
yjfnâ
ypaıuı
yr
ypa
ypa/ınâ
ypacap
yap
yîıpâM
yiıâp
yi-iâx
yiiâxjrâx
yüpaıı
yöpâM
nlıl.ttıtmk
' İCLİ.!
.■iV!i[;ı>]ın;i'c
>?!Ii«1 ,
türk. B ~ çuv. n (p)
baAçe
bahçeci
bahçelik
bakır
bakırcı
bakırlamak
bakmak
balçık
balçıklamak
balçıklandırmak
balçıklatmak
balık
balıkçı
bal
ballamak
ballandırmak
ballanmak
balta
basamak
basmak
baş
başak
başaklanmak
başaklı
başkan
başlamak
başlanmak
başmak
başmakçı
başlı
başsız
batak
bataklı
batırmak
batmak
bel
belirmek
belirtmek
ben
mxna
naxıiaça
ıpxHiuıâx
ııâxap
ıraxâpçâ
nâxapjıaH
jwx
IlJE.UI4âK
rniiiH[âKrra
ııidjpıaKJiaırap
niüriMâioıa
nyjıâ
nyjıâçâ
IlbUI
UHJuıa
nujiJiaırrap
nijUDiaiî
ııy p râ
liyCKÜM
nyc
ııyç
ııyHax
ny>ıaxjıaıı
ııyHax-aü
rıyçjıâx
ıryç.’ia
ııyçjuııı
nyurnaK
ııyuLvtaKçâ
rıyçjıâ
ıryçcâp
nyr/ıax
ııyr;ıaxjıâ
rıyrap
ııyr
IÜLTİĞK
rıarıap
narıapr
3IIĞ
birleşmek
birleştirmek
birlik
birlikte
bit
bitirmek
bitişmek
bitiştirmek
bitmek
biz
boğaz
bok
boklamak
boklanmak
boklu
boş
boşaltmak
boşanmak
boy
boyamak
boyanmak
boylu
bozdurmak
bozmak
bozuk
bozulmak
böldürmek
bölmek
budak
budaklandırmak
budaklanmak
bugün
bugünlük
bulut
bulutlandırmak
bulutlanmak
bulutlu
bulutsuz
H epsem
n e p m u re p
nep;ıex
nep;ıe
nMİrrâ
ııerep
ııtrıtîç
a e ıtç re p
uer
oırap
IIHP
nâx
ı>axjıa
n a fıa n
ııâjcoa
nyıuâ
rıyuıaT
nyuıaa
uy
neuer
nenen
ııyjuıe
nâcıap
nac
uâcâK
nâcarr
rıSl'nep
ny;ı
ııaraK
na'Kiiüiaırrap
nardK/iîuı
naaıı
ııa«n;ıax
n&ıer
ne;iCTJieı-nep
n& ı& m en
ııejıeTJie
nejf&ıuep
ivo-'kel
!vv
(w
hı/Tikm;îk
bi!:’i
hilyili
bilgisi/
büiMsi/iik
bilmek
hiıı
bir
birer
('»iri
biriııei
bovitı
bıyık
bıyıklanmak
can
canda/ı
c.rtUliKlımiük
■.Mnianmak
çadır
çak/r
çîipkrn
çapkınlaşmak
çapkınlık
çeyrek
^■ulum
çıdamak
çıdamiı
çıdam w
çengel
>:eıı»elleıııek
nepeKeT
ÜMjIJieK
irap
mpax
ııe;ty
n&ıy;uıe
rıtvıycep
ntvıycepjıex
ne/ı
burçak
burgu
burgulamak
buz
buzağı
buzağılamak
buzlanmak
buzlu
bütiin
hhh
büyük
neppe
büyümek
nepep
büyümek
uepH
büyümek
neppeMeırı
büyütmek
türk. B ~ çuv. M (ra)
müh
m3M x
bıyıklı
bıyıksız
MâHâjüiaıı
boyun
türk. C ~ çuv. M (ç)
uyu
canlı
nyırran
eanlık
Liywmımıp
caasız
Hyıuıan
cansızlık
türk. Ç ~ çuv. 4 (ç)
1ta rap
HaK&p
qyxiKan
lynKâımau
MyiTKâHJiax
qepĞK
'iarâM
çın
çiçek
çiçekiend itmek
çiçeklenmek
çiçekli
çiçeksiz
çimdik
iht
çimdiklemek
MârâMfiâ
çimdikletmek
'lâ'nİMcap
çimlenmek
türk:aÇ, çav. Ç (şı)
çeKeii
ÇeK&L’IC
çöp
itapça
ııâpa
napa;uıa
rıâp
ııâpy
nâpv;ıa
ııap;ıaıı
îöpjra
nereM
nwcân
iiücaKJiaH
ıujcâfc’mr
ııiıicaKiiai!
rjLbtcâfaıaT
Mafiaxjıâ
JnâMxcâp
.vıai's
’-ıyıuıa
4yıuîax
syifcâp
lıyHcâpJiâx
'CİH
’ieyeK
'le-ıcK iiem ep
'ICJCKj ICH
'le^cscıe
'leneKcep
^enerim
nener
-re n erre p
Hevre/ıen
çyne
çynejLie
>,-c\ irmek
çevirtmek
çevre
çevrinmek
çıban
C'SiMp
çauâpTiap
•.■uhık
çaBpa
çürümek
çürütmek
çürüyüş
çanapâu
çarıan
V'ıı ı,ı
çepeK
çep
çepr
çcpıiK, çeprHM
türk. Ç ~ çuv. LU (ş)
çıngırak
çıngıraklı
çıngırdamak
ıııaiöcapaB
uıâıiKâpaınâ
luâıiKâpaBJia
çıngırdatmak
çorba
çorbalık
ııi;'mki'ıpauiiin:i|:
uıypue
ıi[ypııcjıex
türk. Ç ~ çuv. T (t)
crkıs
< i
iyXHH
çıkmak
xyx
türk. D ~ çuv. T (t)
dağ
dağlı
dalamak
dalaşmak
dalaştırmak
damar
damarlı
damarsız
damga
damgalamak
damgalanmak
damgalatmak
damgasız
damla
damlamak
damlatmak
dar
daralmak
daraltmak
darlık
darılmak
darıltmak
dert
dertlendirmek
dertlenmek
dertli
ıy
ly ju ıâ
ry jıa
lyjmuı
'ty;ıaıırrap
Tüvsap
ThiMap;ıa
n>iMapcâp
TâMxa
TâMxaaa
lâMMUıan
râjvtKLTarrap
Tajvocacap
TyMJia, 'ly.vLiaM
TyMna
TyMJianap
râiîap
TâBâpjıaı-ı
lâBapıraT
'raiîap;ıax
Tapâx
'rapaxrap
•repr
'iep;ıeırrep
ıcpTJieH
Teprüie
dayandırmak
dayanmak
değdirmek
değmek
demek
demir
demirli
deniz
denk
denklemek
denkleşmek
denkleştirmek
denlik
deri
derici
deriçe
derilenmek
derili
derin
derinlendirmek
derinlenmek
derinlik
doruk
dost
dostluk
doymak
Taaırıap
msm
ıt'Keırrep
1CKC1I
re
THMÖp
m\ıep;ıe
TMHCC
RIH
laiUElH
rai mam
ıai!Jianxrap
raıuıax
THp
THpçg
'iype'ie
THpJieH
THpjıe
Tapan
lapâiL'iar
rapam an
lapâiütik
'lapa
iye
rye/tax
lapan
dertsiz
dertsizlik
deye
dış
din
dinlemek
dinletmek
dip
di pli
dipsiz
dizmek
doğramak
doğratmak
doğru
doğrulamak
doğrulanmak
doğrulmak
doğrultmak
doğruluk
doğu
doksan
dokunmak
dokuz
dokuzar
doldurmak
doldurtmak
dolmak
dolu
don 1
don 11
dem
dikmek
diktirmek
dil
diri
dirilmek
rcpıcep
doymazlık
doyurmak
dökmek
döktürmek
dökülmek
dört.
döşek
döşektik
dövmek
Tep'rcep;ıex
TCBC
Tyjs, Tyjsam
TCH
râı-Liia, MTJie
Tâiüiarrap
ren
leıırıe
dudak
Tencep
dul
TOP
durdurmak
lypa
durmak
ryparrap
durulmak
rypc
duygu, duyum
ıyj>ejıeT
duygulu
TypeJieH
duymak
'iy]>e:ieH
duyulmak
lypCJLCT
duyurmak
Typejıex
düğme
Tpâç
düğmelemek
râxiap uym
düğmeletmek:
TCKCII
düğün.
râxxâp
dünya
Tâx^apmap
dürtmek
ryjrrap
dürüm
ıyjnapTrap
düş
lyjı
düşman
TyjurM
4iişmgxü.ık
•ıyM
düşmek
'B1M
türk. D ■çuv. H (Ç) .
HCM
HMK
MHKiep
Heıae
'iepe;ı
'iâpaHMatfjiâx
'râpainap
raıc
'niKiap
TdKâa
TSBfmâ
Tyuıejsc
Tymcme'A '
'ry
’iyra
'iâjjax
'tapar
Tap’
'fâpân '
TyMîvI.
TyMajV£Oâ: . . .
Tyiî
TyMn
Tyfnap
•jyMe
’iyMcnc
lysuzjıervcp
jy ü
'İEHHe
’jnSpT
TCpKO
1ÜICK
’m ıım u
râuL\ttumax
’mu&p&ji
dilim
dilmek
hcjic
dilli
>ıe;ıxejLTie
dilsiz
dirsek
dizv:
Hejıxecep
'lafjca
H&I
nepKyççu.
türk. D ~ çuv. III (s)
diş
dişemek
dişli
usan
m
a r n a
ıııajuıa
dişsiz
dondurmak
donmak
ıiil'ic a p
1İİİHT
U.ÖH
E ~ 3 (e)
ebe
ecel
edep
edeplenmek
edepli
31IH
3JPICJI
3ren
aım ıeH
arreıuıS
edepsiz
edepsizleşmek
elçi
emir
rjıcrıcep
0Tcııcep:reH
3JHC
3MHP
E ~A
ekilmek
ekin
ekmek
el
elek
eleklemek
elişi
elli
ellişer
elmas
aKan
flKİiM
aK
ana
H7ia
arcna
aJîâ eçe
aım â
armüııjap
enli
enletmek
ensiz
er
eşek
evlendirmek
evlenmemiş
evvel
evvelki
aıuıa
aiL'ianar
an cap
ap
aınaK
aBuamap
aunaHMaıı
aııaii
aiîa'KH
aJIMrl3
E ~ E (Ö)
emmek
emzik
er
erime
erimek
âsi
S.MHĞK
Mî
HpfijIHH
HP&I
emzikli
ense
E ~ H (D
erimiş
eritme
eritmek
e N ffc e
en c e
MP&IHC
Hpe.-rrcpiiH
H peırrep
E ~ y (U)
elma
yjiMa
elmalık
y;aıa;ıax
E ~ Y (Ü)
esrik
esri(k)leşmek
esrimek
ycep
ycepejı
ycSpgjı
esritmek
et
etli
162
yceprr
yr
yr;ıe
mmmmmgmmmmsm
İİJSiîll
îıi'iu'yc
icııer
iermer
le\leso!‘. lilo /o f
(J^İCOH
film
4>hîh >m
(bacoiih
fitil
(İ)HTHJIb
tix)Hapı>
forma
fotoğraf
<ix>p-Ma
<]x)rt>ıpa(JjH
llıaye
(İK)tie
(.(KipMep
(})ItIOCO(t)
F ~ n (P)
llıyıbî
faydalı
iiıyuıılık.
liiulasi/
faydasrzlık
naımcâp;ıax
m fcm vın
fıçı
IM'lKe
naHTcUiâx
miiracap
fıçılık
ımHKenex
fil
ima
nam a
G ~ r <G)
ilinti
s'jındnv.p
rap a*
rap;j,cpoö
gami
gaz
rapımp
!Î13
G ~K
Kaçap
iioçtıu-k
ş’dınak
!;clin
ı'omi
yeıvk. jyıekli
«erilmek
icrmck
j-Yvelenıck
•'.ıcıklanııık
y ıcırJıiiî’u'ik
gıdaklamak
y.tdtk
pu'inck
yitmek
î’olvk
göçmek
i'c-çûiiiıck
l'OgİİS
f!i)k
gönül
s',öre
Kaç
KHJI
KMH
kmm £
KHpjlC
Kapan
Kap
KaBJlC
KârâKJia
KânâpiciT
KÜTaKJia, K/uıâKiia
KaıaK
KCHI1
xep
Kaii
Kajjana
Kaç
Kaçap
Kâıdip
KâBaK
Kâ.\ıaJi
Kypa
görmek
görülmek
görünmek
görüşmek
gösterilmek
göstermek
göt
göz
gülme
gülmek
gümtiş
gümüşle mek
gün
gündüz
güneş
günlemek
Kyp
günlük
Kyıuiâx
güreş
güreşmek
güretmek
giive
güvercin
güz
Kepeıny
Kcpem
163
{■cypâii
Kvpan
Kypauaç
Karaprâıı
Kaxapr
KyT
Kyç
Kyjıâ
Kyjı
KCMe;r
KeMeJuse
Kyu
Kamâp
xeüie:ı
KyiL'ia
Kepjıe
Kei3e
KâBaKapııaıı
Kep
gevşemek
xaıaua
gevşetmek
H.
haber '
haberci
haberleşmek
habersiz
hal
halk
hazır
xunap
xbinapçâ
m ııapjıa
xHiıapcâp
xajıâx
xaıep
i
ılıca
ılık
ılıklandırmak
ılıklaşmak
âınâpax
aıua
âım r
âııÖH
ısı
ısındırmak
ısınmak
ısıtmak
HKKe
mkc ııyçjıâ
jhkS H&K&njıe
xa’repjıen
Karep-’i m e p
XHcen
XKceıırre
xnce ıırıe
XHccııccp
h k k ğ jiğ x
bipa
upanaii
âınâ
âııuiırrap
âm ân
ânıar
~ M (i)
ikinci
ikişer
ikiyüzlü
ikiyüzlük
l
iyi
iyileşmek
Krrepjte
~ Â (aı)
I
iki
iki başlı
ikidilii
ikilik
~ X (H)
hazırlamak
hazırlanmak
hazırlatmak
hesap
hesaplamak
hesaplı
hesapsız
xhji
KinmaT
HKKeMeiII
HKiııep
MKC IIİOTİC
hkc ım s7i2x
~ M (t)
iyileştirmek
iyilik
HpanaT
Mpjıax
I ~A
indirilme
indirmek
indirilmek
amapım
aırrap
amapâıı
indirtmek
inme
inmek
I
içim, içm e
içirmek
içki
içkici
içmek
inan
inan, inanç, inanış
ğçme
eçrep
Sçkö
eçKeçe
eç
cm uy
eııemnt
a ıır a p r ra p
anım
illi
~ E (Ö)
inanmak
inanmazlık
inek
iş
işçen
işlemek
işletmek
enen
eiîenM enjıex
ene .
gç, •
eçHCiı
eç;re
eçiierrep
inandırmak
inançsızlık
eiieıiTCp
eııeııycep;ıex
işsiz
işsizlik
I ~A
iç
içeri
içerki
am
âıupH
âmpM
eçccp
eçcep.!ıex
,
içinde
içindeki
içli
İime m e
âıneırm
ân um
K~K
kalem
kalıp
kalıplamak
kalıplanmak
kalıplatmak
KaııeM
kalıpsız
Kanâııcap
kalpak
kaşık
kazdırmak
kazmak
keçe
keçelenmek
keçeleştirmek
keçi
keçileşmek
kısa
kısalmak
kısaltmak
kim
kir
kirlenmek
kirli
KtL'flElK
Kajjân
KiLiâıum
KHJiâıuıaiî
Ka;ıâruıaiTap
KaillâK
Kacrap
Kac
«üççe
Keççe;ıen
K eççejıeırıep
K a ra ta
Ka'EU&an
KecKe
kBckcji
KeCKCT
KHM
KHpeK
KHpĞKiıeu
KHP&KJI&
konç
konçlu
konçstız
kök
kökle mek
kömür
kömürleşmek
kömürleştirmek
köprü
köpük
köpüklendirmek
köpüklenmek
köpüklü
kükürt
kükürtlemek
kükürtlü
kül
küllemek
küllenmek
küllü
kürek
kürk
Kyıi'ia
Kyıi'îiuuıa
KyırnacSp
KâK
nâıcıa
KİJMpâK
K İ M p a jc ıa ıı
KaMpciK-'cunap
Kenep
KâııaK
K aııaıoıaırıap
KânaK-iMH
Kâna K-'Uî
KyKĞp'f
KyKCpTjîC
KyKĞpTJie
Kejı
K&JUIC
Kejuıeıı
Kejuıe
Kepeçe
Kepeıc
K~X
kabarmak
kabartmak
kabuk
kabuklanmak
kabuksuz
kalın
kalınlaşmak
kalınlaştırmak
kamış
xanap
xânapr
xynâ
xyuâjıan
xyııâcap
xy;ıâ«
xyjıân;ıaH
xy;ıâHJiaT
xâMaıu
kıskaç
kış
kışlık
kız
kızarmak
kızartmak
kızıl
kızmak
kirpik
xecKe'i
xeJ!
xc:uıex
xep
xepeii
xeper
xepjıe
xep
xapnaK
kapak
kapalı
kapallamak
kapallanmak
kapamak
kapanmak
kapatmak
kapı
kaplamak
kapmak
kara
karalamak
karalaşmak
karalatmak
kanırmak
karartmak
karışmak
karıştırmak
kaş
kaşlı
kat
katı
katılmak
katmak
kavga
kaymak
kaymaklanmak
kaymaklı
kaz
kazan
kepek
kerte
kertilmek
kertmek
kesik
kesmek
kestirmek
kılıç
kırk
kısılmak
kısır
xyııâ
:xyııMrıâ
xyııâp.,ıa
xyırâp;aH
xyn
xyııâı-î
xyn
xaııxa
xyıuıa
XHTC
xypa
xypar
xypajı
xypaxxap
xypajı
xypax
xyrâm
xyrâunap
xapi.ua
xapmajuîâ
xyx
xhi’râ
xymaıı
xym
xauxa
xâöMa
xâiİMajıaH
xâHMajxaa
xyp
xypaa
KHI1CK
Kapr
Kaprjıan
Kapr
KECaK
Kac
Kacrap
xSç
xep2x
xSceıı
xecep
kirpikli
kol
kollu
kolsuz
konuk
konuklamak
konukluk
korkak
korkmak
korkulmak
kolkutmak
kotarmak
kovalamak
kovmak
kovuk
koymak
kula
kulaç
kulaçlamak
kulak
kulaklı
kuıban
kurt
kurtarılmak
kurtarmak
kurtlandırmak
kurtlanmak
kurtlu
kurtulmak
kum
kurumak
kusmak
kusmuk
kusturmak
kuvvet
kuvvetlendirmek
kuyruk
kuyruklu
kuyruksuz
kuytu
kuytuluk
xâpnâK.ra
xy;t
xyıuıâ
xy;ıcâp
xaııa
xâııana
xâııa.riâx
xapaısça
xapa
xâpa
xapar
xüxap
xaBa:ıa
xauaxa
xaiiâjı
xyp
xâ.Ta
xajıaç
xajıaç’ia
xânxa
x â J m u u ıâ
xâpnan
xypr
x?nâjı
X?«î(p
xypxjıaırrap
xypxjxaıı
xypxiia
xaxâjı
xapax
xnp
xâc
XBÇâK
xâcxap
xâmr
xaBax;ıau
xype
xype.'üi£
xypecep
xyxe
XyTJieX
Kalınmak
K)JL
kalmak
kan
kaniansak
k a n la n d ır m a k
ton
K)H
loı-ua
loiL'iaıap
kanlanmak
kanlatmak
kaxı!ı
kansız
kar
loıuıau
IOIUKT
îoıuıa
loucap
rop
K ~ Ç (ŞI)
kanat
kanal land ırm ak
kanal laım ıak
çyıraT
çyınajıaımıp
çyııaTJiaîi
kanatlı
kanatsız
karmak
çyııar;ıa
çyHancap
Çip
JL ~ JI (L)
avık
mmx.
M ~ M (M )
m ahm ur
mal
maska ıa
m e/ar
\ıyx\ıap
Myjı
MHCKapa
Macap
minder
miskin
miskinlenmek
miskinlik
M iu rıep
MecKeu
M ccK em ıeu
MCCK&j£jieX
tjŞ ~ M (M)
ili/
Mm
nice
niçin
MHÇC
Meımıeıı
o ~ y (U)
ok
yxa
okgıı
yxaçâ
aklamak
yxa;ıa
oklu
orada
oy
yxajı;ıâ
yıraı
yn
O ~ M (1)
n;':i ii
hisli t
oğulluk
UBaJUiax
o ~ y (ü)
oAiıî
yıceT
Ü.İİIÎİCİİ'I l’ L
yKCTJie
öksürmek
öksürtmek
ycöp
yccpfr
o ~y (u>
ön
yn
önsöz
yM câwax
O ~ E (O)
ömür
ömiirlü
eMep
eMep;ıe
ömürlük
ömürsüz
CMC|V1ÖX
ı. \k'|u.\ p
P ~ n (P)
parmak
parmaklı
paylamak
paylaşılmak
pay
ııypHe
nypııe;uıe
naiijıa
rtafm iî
nan
paylaştırmak
paylatmak
pazar
pişirmek
pişmek
ıı.-ıiL'iaıır.'p
iiaii:ı;utap
iiacap
neçep
İİHÇ
S ~ C (S )
saat
saatlik
sağ
sağlam
sağlamlık
sağmak
sak
sakal
sakallı
sakallanmak
sakalsız
saklamak
saklanılmak
saklatmak
salınmak
sallamak
sallanmak
sandık
sararmak
sarartılmak
san
satıcı
satdık
satdmak
satış
satmak
savurmak
sekiz
sekmek
cexcr
cexcajıex
cuıii
CblBâ
cbiiifiax
cy
ChIX&
cyxajı
cyxajı;ıâ
cyxaıu!aıı
cyxaJicâp
cbDüia
CHmiH
chDüiarrap
cyjuaH
cyjrna
cyjüiaıı
cynrax
çaparı
capâx, capajı
capa
eyiyçâ
cyi’jxax
cyrâii
cyıy
cyr
câmp
caKKâp
CHK
sağalmak
sağdırmak
sağılmak
serptirmek
--ses-1-'
sesli
sessiz
sessizlik
sevinç, seviniş
sevinçli
sevindirmek
sevinmek
sevişmek
sevmek
seyrek
seyrekleşmek
seyrekleştirmek
sezdirmek
sezilmek
sezmek
sır
sıvık
sıvışmak
sidik
sidikli
silkişmek
silkmek
soğan
sol
168
ci.iiia.ı
cvıap
câısân
CIipüÖ! ll.p
cacâ
caca i. la
cacıcap
cacfıcâp ı;’ıx
•.■aıiâııas:
caısiiiaç. ıâ
caısiüi; ıı>
caiiân
caııâıu
caB
caiipa
caiipa. ı, caiipa ıaü
caöpar
cHcıep
cücen
CMC
câp
meııe
mânan
UlâK
ınâKJia
CHJU1CK
CVL’UIÜ
cyxaH
cyjıaxaiı
sektirmek
selâm
selâmlamak
Vvl;inıl;ıfiî;ık
selâmlaşmak
seni i/
semizlik
semizlemek
semirmek
semirtmek
senin
serçe
sermek
serpilmek
CHfcrep
eanaM
caJiaM'ia
carıa.\L’tuii
cajıa.vmaıu
eaMİıp
caMâp:ıâx
cavcapajı
ca\mparı
caMapr
canan
çeren
cap
cnpue'1’
soymak
soyulmak
söndürmek
sönmek
sönük
sürgü
sürgülemek
süt.
sütlü
sütsüz
süzmek
süzülmek
süzülüş, süzülme
cy
eeıjeıı
cymep
ey u
cyu eK
cype
cypejıc
cer
cerne
ceıcep
cep
çeperi
cepenıiH
S ~ UI (Ş)
silmek
sinek
sivri
Mvirmek
sivin ıııek
sivrilenmek
su
sulamak
nıârr
mana
mcBcp
m&flep&ı
ııreBepr
mejîSpjıeH
IİİHB
ınâiiap
sulandırmak
sulanmak
sulu
susuz
süpürge
süpürmek
süpürtmek
süpürülmek
ınâBaprra
nıuıuıaii
m uRiia
uiHijcap
mauâp
UYASI
uıâjuap
umrıatr
S ~ Ç (ŞI)
saç
saçlı
saçsız
çyç
■
çyçcep
saçak
saçaklanmak
saçaklı
çyçc
çyçejıeıı
çyçejuıe
Ş —III <Ş)
şehir
şeıbet
seyian
meKep
nrepner
ınyimaıı
şişkin
şişkinlik, şişlik
şişmek
uıuçııâ
ıjjuça
IUHÇ
Ş ~ C (S)
^eker
şekerlemek
cax?ıp
caxapjia
şekerlenmek
şekerli
caxâp;ıaH
caxapjıa
T ~ T (T)
uıh:m
ı.ıcinn
rıymii
’iyrâ
tekne
tepe
laKana
Tyne
Tann
tanık
taraklı
iaramak
tartışmak
taıtmak
tarttrrmak
tat
tatmak
tatsız
tatsızlanmak
tatsızlık
tay
taze
tazelemek
tazelenmek
tazelik
toprak
topraklı
topraksız
toz
tozamak
tozanmak
tozlanmak
tozumak
Tcııpn
■lypa
Typarma
'iypa
lyprâuı
T yp rrap
ıypT iapnap
Tyra
ryraii
ly râ c â p
rıyrâcâp;ıaH
ıyıâcâp;ıax
™xa
raca
racana
'iacaiian
Taca;(flx
raııpar
TdllpcLV lâ
raırpacâp
Tycaıı
'iycaıuciH
•rycaıuuui
TycaıuıaH
Tycamca
tu rn a
lâpna
tutmak
tutturmak
tutulmak
tutuşmak
TMT
Tunap
m râıı
ıwxâç
tepelemek
tepeletmek
tepeli
tepişmek
tepme
tepmek
ter
terazi
terlemek
terli
tilki
tok
toka
tokanmak
tokmak
top
toplu
tuz
tuzlamak
tuzlanmak
tuzlatmak
tuzlu
tuzsuz
tütmek
tütünlemek
tüy
tüydürmek
tüylenmek
tüylü
tüysüz
ryııeae
lıyıı
HyjuıaH
uyımaırrap
nyjuıâ
tıaxa
’iac
tıkmak
tırmalamak
tırmalanmak
tırnak
titremek, titreşmek
titreştirmek
raiiKiiJiam
ra indi
ran
’iap
lapaca
la p. 1:1
rap. in
TiLie
Tyn'ı
raisan
ıy i:\ ia k
TV! lâ
8c
& C J H H
usluluk
asta
u m u l
umutlandırmak
umutlanmak
ü
uyku
ııykııcu
uykulu
LDtxâçâ
LlHXâjITlâ
TÖlC'M. İ'J
IVK
TVk.'I’.'l IK'l 'i
U'H'H'li
ıc k c e p
'jftjVM.İ. !-i
*ıapMa. ii' ıi
1IC]>1W'
rî 11X■
ıımil
cmct
i- .m illeiid im ıek
ü m itlen m ek
eM&ıvıeırrep
e.vıemeıı
HHxacâp
wi-jxacâp;ıax
WKXajL'Kl
ümitli
ümitsiz
GMcrJic
evıercep
V - B (V)
\a k it
naxai’
v a k itli
iiaxâ'ma
vakitsiz
vurmak
¥
v,ıı-
n y i)
variık
nyp;ıax
iiaxirrcâp
«âp
n (P>
verdirmek
vermek
napıap
Kip
Y ~ H I i=B3, lo^öy)
yad
vasi
\;ı.'7iin.ık
rar
yavaş
y;ıv:Kİ;iiıi;ık
> a\azalm ak
\;i'.;ış!ık
ycşer/ı ıck
yeşertm ek
Haşam
ııâııaıiL'iaH
İjaiMlILUlT
yeşil
en
ıopaTb
HÜBaUDlâX
eıırep
eıuepr
emen
.
H eıpcı
ae. ıa.ı;i.\
â-.ıa
M (I)
U - E (Ö )
r a ıy f .ia n a p
KMÖM.1C
■
uykusuz
uykusuzluk
uykulanıak
ı>mxa
TIlElp.lİi
n uı;i| v;'ı;}
eMCT;ıe
eMeıcep
£ möt : i c h
lîllfilj)
rfıiia iu a ıı
umutlu
umutsuz
e.Mcr
eMe'meınep
TYlia i iii
ra ııa p .i:;
âciîmâx
■î; (ö)
raxa
U ~ Â (Al)
us
usalmak
ustalık
acıcı
Tynejuıg
:
taş
taşlaşmak
taşlatmak
taşlı
tavuk
toz
uslu
T y n e jıc r r e p
y;iA
yajü.'jlı
y alam ak
yap lan m a k
çy
çyMapjıa
çyura
çyjL’iaıı
:y,:ry
yeşillendirmek
yeşillenmek
yiğit
yiğitlenmek
yiğitlik
yoldaş
yoldaşlık
yumuşak
yuva
euıejuıeırrcp
eıucjL'ieH
iieKe'r
MeKemeıı
iieKcrjıex
K j j n a ııı
ıojrrauL!ıâx
ii?iMiuaK
M ı»
Ç (şi)
yarı, yarım
yarık
yarmak
yaş
çypâ
çypâK
çyp
çyjı
yağlatmak
yağh
yağmak
yağmur
yağmurlu
yağmursuz,
yağsız
yaka
yakalık
yalamak
yalatmak
yalım
yakınlanmak
yanık
yanmak
yapışmak
yapıştırmak
yen
yeni
yeniden
yenilemek
yenilenmek
yenilik
yenmek
yensiz
yer
yetişmek
yetiştirmek
yetmek
yetmezlik
yetmiş
yıl
yyjuiiinap
çyjuıâ
çy
çyvıap
çyMap;ıâ
çyMapcap
çycâp
çyxa
çyxajıâx
çyjL'ia
çyanaTiap
çyjıâM
çy.'iaMJiaH
çyı-ıâK
çytı
çHiıâç, çhiııçâH
çana
ç&ıe
çeıtepeu
ÇÖliCT
çenejı
çeHĞJicx
çen
çaHâcap
çgp
çwr
çHi’ep
çm
ÇHTMCXUieX
çmMcn
çyjı
yaşlı
yayan
yaz
yazı
yazmak
yedi
yedirmek
yedişer
yele
yeleli
yelli
yem, yeme, yemek
yemek
yemekli
yemeklik
yemeksiz
yemiş
yitirmek
yitmek
yok
yokolmak
yol
yoldurmak
yollu
yolmak
yolsuz
yontmak
yudum
yudumlamak
yumak
yumaklamak
yumaklanmak
yılan
çe:ıeH
yurt
yıldız
yıllık
yırtık
yırtmak
yün
yünlü
yürümek
yürütmek
ç â iîrap
yutmak
yük
yükeü
yüklü
yüz
yüzlük
yüzük
yüzyıllık
çyjuiik
çypâK.
çyp
çâM ^
çaMJia
çype
çypeT
11;"'
çypaıı
çy;uıa
yürek
ııepe
ç.wpy
çı>ıp
ÇHM'ie
ÇMrcp
çH'îiııep
ÇHJDCe
yürekli
MCpeJL'IC
Z ~ C (S)
zaman
zincir
zincirlemek
zincirlenmek
caMaııa
câıiMap
caımpjıa
câıpıapjıai!
zincirli
ziyan
ziyanlı
ziyansız
câımp-Ta
CHCH
cHcıuıe
cneııcep
çjuıxejox8
Çuvaş dilindeki takma harflar
0 ~ (fl=Ha, ıo—fty)
çHJüie
ÇMMe
ÇH
çHMeJüie
çHMe;ıex
çMMecep
ÇKMEÇ
çSıcp
çer
çyK
çyxiuı
çy-ı
ça’irap
çyjvm
ÇâJi
çyjıcap
çyn
ad
ot
apıç
ağaçlı
ağırlaştırmak
ağırlık
akım
aküinak
akmak
egc
İ
iğne
iğnelemek
iğnelenmek
iğrenç, iğreniş
Hhiuaç
HbiBaç.ıa
iiHBapnar
K]>iBâp.'iâx
IOXâM
K)xxap
ıox
İİckcb
neKe
fıörı
m im e
Meıureıı
iıepĞHy
ç&râM
çaMxajaı
çâMxaiiaıı
çypr
çar
ÇÜK
çâKçâ
çaKJia
Çep
çep;ıex
çepö
çep çyjuıâx
îiMBâçjıax
fİMBâp
iiHiîapjıan
iîepeu
HepeiiyjL’ie
İiCKCp
Mene
iıep
öepJiĞ
Hâua;ıa
üa ım u m
Hâısajıarrap
ısapar
Bapaıı
B ~ (V)
ÇİTİ’
çâMxa
ağaçlık
ağır
ağırlaşmak
iğrenmek
iğrenti
ikiz
in
■ iz
izli
uvalamak
uvalanmak
uvalatmak
uyandırmak
uyanmak
esmek
ocak
ocaklı
ocaklık
odun
odunluk
ol, o
olta
oluk
oluklu
on
orman
ormanlık
sep
nyqax
By'-ıaxjra
Byııaxjıâx
Byrâ
uyrâjıax
Bajı
Bajrra
BİUiaK
Banaoâ
Byraıâ
KİpMaH
ıapMan;ıâx
ölçmek
ölçü
ölçülü
ölçüsüz
ölçüşmek
ölçüştürmek
öldürmek
öldürtmek
öldürüm
ölmek
ölmezleşmek
ölmezleştirmek
ölmezlik
BHÇ
BHçe
BHçeıuıe
BMçecep
bh ç Sh
iiHçeıri’ep
uejıep
ue/ıcprrep
Bc;ıepy
BHJÎ
BMJieMcepjıc
BHJieMcepm
IÎHJie.MCepjK
ot
BVT
ölmüş
otuz
uarap
otuzar
otuzluk
oynamak
oynanmak
oynaşmak
oynatmak
oyun
öğrenmek
öğretmek
öküz
ufaltmak
ufaltılmak
utanç
ulandırmak
utanmak
utanmaz
utanmazlık
uzamak
u â ıâ p ı u a p
ölü
ölüm
ölümlü
ölümsüz
uç
uçlu
uçmak
uçsuz
m-iA
uM
ufalamak
uzatmak
uzattırmak
uzun
uzunlaşmak
uzunlaştırmak
üç
üçer
ürümek
BaTâpjıâx
nüm
RbMffli
BHJI5ÜU
lîhüöirap
«afla
uepcH
B ^ p e ırr
uaKâp
BaKJiaT
iiaKJiaıı
B & ranâç
B a ıa m a p
Baran
B a ıa ıiM a ıı
B â'raıiM aH Jiax
BâpâMJiaH
İ S H JIH C
BMjie
BMJie.Vf
JîHJieM.;ıS
Bi-t'ieMccp
böç
ıjeçjıe
neç
Beçcep
İİÖÇCB
mK
ııaıcaa
BapaM/mr
KipaM/ıanap
BâpâM
BapâMJiaıı
«âpaMfiaT
BHççe
BHçuıep
B C ]>
Ç (S i)
ağız
ırmak
incc
incelmck
çauap
çı.!|V\ı;i
ÇHHÇe
çuııçvM
inceltmek
ip
iplik
un
çuHçer
ÇHİİ
ÇHTI
çâiîâx
s-.oückcue çupM a ny;ıamııâ PemarTeırM, OracpeT TypKMeıı, Myxapper
Ojıı nii, ı ) leı kaüapjiH iı npo(|)eccopcenc T ara M etnn flhi;iM a3a iic t c m syn'lepepen lau laıcıli'ıiı.
İ İ | . ! p i i . ; : . ! U ) l.!>O O K V K > 111)! 1 il l a ! C. I1.İIOC1 !. P a i M I }
I OılM V. ‘ P ü K p C I V T y p K -
jıeııv. M y\,ıp]iC !\ O p ım ıy, O .ı c ı y K;uiaj>.:ımıy. M e ıııı ıy İİ!,ı:ı\ı;\ sy <.a ııo.vıoıub,
iiF,;n:i(jii'.!n \ m e ııp» ııaiüic aıiıiH -jıoti k i i m m.
,UouenT iim 'sancıa îîacıubeBa
I*u kilaiu w a ı k e n y a r d ım e tle n Reşat G e n ç ' e . fikret T ü r k m e n ' e, M ııharret
tLrsîiıı'c. O İ ol' K a h a rd iıı’e. M e ıin Y ı l m a / . 'a te ş e k k ü r ederim .
Doç. î.:.. Vassilyeva
Doçent iü/aveia Vassilyeva Rusya'da Çııvaşsian'da İilok (Alikovo)
minlakasirida Yareumıskm (Yargıınkino) köyüııdo !‘).'4 tle dosidıı.
Ortaokulunu bitirdikten sonra. Çuvaşdovlc.i pedagoji enstitüsü Tarih
ve ! ’ikîloji ia.kiiliesıdeıı me/.ıın oldu I )aha sonra Çuvaş devleı Urıivers iresi Çuvaş
dili ve lUiebiyaı höiümünde asistan, başöğretmen. doçent oldu.
Şimdi Çuvaş devlet pedagoji enstitüsün doçentidir,
r.li/avel.ı Vassilyeva' nın birkaç eseri vr.rdır Anlamdaşlar sö/.!iUüi. Sesteşler
sö/!ii;:ii. Çuvaş ı)ili (Tatbikat). Talar Dili (Talbikal), Sıayiycrler için(Talimat),
Ö/.el isimleri <0^relim metotları), ilkokul öğrencilerin minik yeknıeûini geliştirme.
(İn kitap Tiirk ve Ç u v a ş d ill e r in i ö ğ r e n m e k için kentli k e n d i n e ç a lış a n
in sa n la r için.
175

Benzer belgeler