Einbau Potenziometer R..

Transkript

Einbau Potenziometer R..
G. Kromschröder AG
Postfach 2809
49018 Osnabrück
D
3.1.6.2 Edition 5 .02
TR
Einbau
Potenziometer R.. für
Stellantrieb IC 20
Montaj
Servomotor IC 20 için
Potensiyometre R..
CZ
PL
Zabudování
Potenciometr R.. pro
stavûcí pohon IC 20
Zeichenerklärung
●, , , ... = Tätigkeit
➔
= Hinweis
Az IC 20 típusú
állítómotorhoz tartozó
R.. potenciométer
beszerelése
Instrukcja obs∏ugi
Üzemeltetési utasítás
Kullan∂m K∂lavuzu
Návod k provozu
● Lütfen okuyun ve saklay∂n
● Prosíme proãíst a dobfie
odloÏit
● Instrukcj´ przeczytaç i prze- chowaç
● , ∑µaret aç∂klamas∂
●, , , ...= Çal∂µma
➔
= Uyar∂
Vysvûtlení znaãek
●, , , ... = ãinnost
➔
= upozornûní
ObjaÊnienie oznaczeƒ
●, , , ... = czynnoÊç
➔
= wskazówka
Bu kullan∂m k∂lavuzunda aç∂k- V‰echny v tomto návodu k Wszystkie czynnoÊci opisane
lanm∂µ olan tüm çal∂µmalar yal- provozu uvedené ãinnosti smí w niniejszej instrukcji obs∏ugi mogà
n∂zca yetkili personel taraf∂ndan provádût jen odborn˘, autorizo- byç wykonywane wy∏àcznie przez
autoryzowany serwis!
van˘ personál!
yap∂lacakt∂r!
Alle in dieser Betriebsanleitung
aufgeführten Tätigkeiten dürfen
nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!
WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung,
Bedienung oder Wartung kann
Verletzungen oder Sachschäden
verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen.
Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.
UYARI! Talimatlara ayk∂r∂ yap∂lan
montaj, ayar, deπiµtirme, kullan∂m
ve bak∂m çal∂µmalar∂, yaralanma
veya maddi hasarlar∂n oluµmas∂na
neden olabilir.
Cihaz∂ kullanmadan önce kullan∂m
k∂lavuzunu okuyun. Bu cihaz
geçerli olan teknik yönetmeliklere
göre monte edilmelidir.
H
R.. IC 20
Betriebsanleitung
● Bitte lesen und aufbewahren
RUS
Monta˝
potencjometru R.. dla
nap´du nastawczego
IC 20
● Kérjük, olvassa el és œrizze
meg
●, , , ... = ➔
= Jelmagyarázat
●, , , ... = tevékenység
➔
= tájékoztatás
% & “ ” '
( ( &
!
Ezenüzemeltetésiutasításbanfelsorolt
valamennyi tevékenységet kizárólag
erre feljogosított szakszemélyzettel
szabad elvégeztetni!
FIGYELMEZTETÉS! Szakszerætlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás
sérüléseket vagy anyagi károkat
okozhat.
Használat elœtt olvassa el az
utasítást. Ezt a készüléket a hatályos elœírásoknak megfelelœen kell
beépíteni.
V¯STRAHA! Neodborné zabudování, nastavení, zmûny, obsluha
nebo údrÏba mohou vést k
ohroÏení zdraví a vûcn˘m
‰kodám.
Pfied pouÏitím si proãíst návod.
Pfiístroj musí b˘t instalován podle
platn˘ch pfiedpisÛ.
UWAGA! Niefachowy monta˝, regulacja, przeróbki, obs∏uga lub
konserwacja mogà byç przyczynà
wypadków i szkód materialnych.
Przed wykorzystaniem urzàdzenia
nale˝y przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi. Monta˝ urzàdzenia nale˝y
przeprowadziç zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
!"#! , , , !
.
"#
". !$
.
Prüfen
Kontrol
Kontrola
Kontrola
Ellenœrzés
Lieferumfang
1 Potenziometer
2 Sicherungsring
3 Typenschild Potenziometer IC 20
Sevkiyat içeriπi
1 Potensiyometre
2 Emniyet rondelas∂
3 Potensiyometre IC 20 Tip etiketi
Objem dodávky
1 potenciometr
2 pojistn˘ krouÏek
3 typov˘ ‰títek
IC 20
Zakres dostawy
1 Potencjometr
2 PierÊcieƒ osadczy spr´˝ynujàcy
3 Tabliczka znamionowa potencjometru IC 20
1 2 3 IC 20
Szállított alapfelszerelés
1 potenciométer
2 biztosító gyæræ
3 IC 20 potenciométer típustábla
1
3
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
2
-1-
potenciometr
Einbau Potenziometer
Potensiyometre
montaj∂
Stellantrieb IC 20 in Nullstellung,
das heißt die Drosselklappe BV in
geschlossene Stellung bringen.
Anlage spannungsfrei schalten.
Gas-/Luftzufuhr absperren.
R..
Servomotor IC 20 s∂f∂r pozisyon-
dad∂r, bu demektir ki orifis
klapesini BV kapal∂ pozisyona
getirin.
Sistemin voltaj beslemesini kesin.
Gaz/hava ak∂µ∂n∂ kapat∂n.
Monta˝
potencjometru
Stavûcí pohon IC 20 v nulové
Ustawiç nap´d nastawczy IC 20
poloze, to znamená pfiesunout
‰krtící klapku BV do uzavfiené
polohy.
Zafiízení odpojit od sítû.
Uzavfiít pfiívod plynu/vzduchu.
5
Nullposition prüfen.
S∂f∂r pozisyonunu
kontrol edin.
Zkontrolovat nulovou polohu.
Skontrolowaç po∏o˝enie zerowe.
.
Ellenœrizze a
nullaállást.
7
Sicherungsring und Wellenzahnscheibe mit Kraft etwas hochschieben.
Emniyet rondelas∂ ve t∂rnakl∂ mil halkas∂n∂ kuvvet uygulayarak
biraz yukar∂ itin.
Pojistn˘ krouÏek a ozubenou podloÏku hfiídele vytisknout sílou
trochu smûrem nahoru.
PierÊcieƒ zabezpieczajàcy i tarcz´ z´batà wa∏ka unieÊç nieco
przyk∏adajàc nieznacznà si∏´.
! ! .
A biztosítógyæræt és a tengely fogazottá tárcsáját erœvel nyomja fel.
R..
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
Potensiyometreyi deπiµtirme/
sonradan donatma
Potenziometer austauschen/
nachrüsten
7a
7b
Potenciométer
beszerelése
, ! BV.
! &&
.
/
.
ez azt jelenti, hogy a BV pillangószelepet vigye zárt állásba.
A berendezést kapcsolja feszültségmentesre.
Zárja el a gáz-/levegœbevezetést.
% IC 20 Az IC 20 állítómotor nullaállásban,
Wymiana/instalowanie
potencjometru
)(/(
A potenciométert cserélje ki/
szerelje be pótlólagosan
Nakr´tk´, podk∏adk´ z´batà
,
A potenciométeren lévœ anyát,
w po∏o˝eniu zerowym; w po∏o˝eniu tym przepustnica BV jest
zamkni´ta.
Odciàç doprowadzenie napi´cia
do instalacji.
Odciàç dop∏yw gazu/powietrza.
6
4
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Zabudování
potenciometru
Potenciometr vymûnit/
dodateãnû zabudovat
7c
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
Am Potenziometer Mutter, Zahn-
Montaj
esnas∂nda
tutma
eleman∂n∂n üzerinde durmas∂n∂
saπlamak için potensiyometredeki somun, diµli halka ve
rondelay∂ döndürerek yukar∂ya
ç∂kar∂n.
scheibe und Unterlegscheibe
hochdrehen, damit sie beim Einbauen auf der Halterung aufliegen.
9
R..
10
Na potenciometru vytoãit matici,
ozubené koleãko a podloÏku,
aby leÏely pfii zabudování na
drÏáku.
11
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
-2-
i podk∏adk´ p∏askà na potencjometrze przesunàç przez
obracanie do góry tak, aby
elementy te le˝a∏y przy monta˝u
na powierzchni monta˝owej.
12
! ! ! , .
fogazott tárcsát és alátéttárcsát
csavarja feljebb, hogy beszereléskor a befogásra felfeküdjenek.
Bis kurz vor Anschlag drehen.
Dayanmaya az bir mesafe kal∂ncaya
kadar döndürün.
Vytoãit aÏ témûfi na doraz.
Dokr´ciç niemal do oporu.
* .
Közel ütközésig forgassa el.
Startwert einstellen
● Ohmwert zwischen der gelben
und roten Leitung oder zwischen
den Klemmen 19 und 20 messen
und den Startwert einstellen.
20 19 18
Ω
Bereich des einzustellenden
Startwertes am Potenziometer
WiderMaximale StartwertstandsSpannung bereich 0°
nennwert
1000 Ω
20 V
20 – 80 Ω
M
➔ Widerstandsnennwert des Potenziometers – siehe Typenschild Potenziometer IC 20.
Start deπerinin
ayarlanmas∂
Nastavení spou‰tûcí
hodnoty
Nastawiç wartoÊç
startowà
(*
Az indítási érték
beállítása
● Sar∂ ve k∂rm∂z∂ kablo veya 19
ve 20 nolu klemensler aras∂ndaki
Ohm deπerini ölçün ve Start
deπerini ayarlay∂n.
● Zmûfiit hodnotu odporu mezi
Ïlut˘m a ãerven˘m vedením,
nebo mezi svorkou 19 a 20 a
nastavit startovací hodnotu.
● Zmierzyç wartoÊç omowà mi´dzy przewodami ˝ó∏tym i czerwonym lub mi´dzy zaciskami 19
i 20, po czym nastawiç wartoÊç
startowà.
● ' &
19 20 .
● Mérje meg a sárga és a piros
vezeték közötti vagy a 19 és 20
kapcsok közötti ohm-értéket és
állítsa be az indítási értéket.
Potensiyometrede ayarlanacak
olan Start deπeri aral∂klar∂
Nominal
Azami Start
direnç
geri- deπeri
deπeri
lim
aral∂π∂ 0°
1000 Ohm 20 V 20 ile 80 Ohm aras∂
Oblast nastavitelné startovací
hodnoty na potenciometru
jmenoMaxi- oblast
vitá
mální startohodnota
napû- vací
odporu
tí
hodnoty 0°
1000 ohmÛ 20 V od 20 do 80 ohmÛ
Zakres wartoÊci startowej
mo˝liwej do nastawienia przy
pomocy potencjometru
ZnamioMaksy- Zakres
nowa
malne
wartoÊci
wartoÊç
napi´- startoopornoÊci
cie
wej 0°
1000 om
20 V
20 do 80 om
(*
(- - - &- &
& 0°
1000 20 V
20 80 ➔ Znamionowa wartoÊç opornoÊci
potencjometru – patrz tabliczka
znamionowa potencjometru IC 20.
➔ & – ) IC 20.
➔ Potensiyometrenin nominal direnç deπeri – bkz. Potensiyometre IC 20 tip etiketi.
1
R..
2
0
+
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Ω
−
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
➔ jmenovitá hodnota odporu potenciometru – viz typov˘ ‰títek
potenciometru IC 20.
Startwert einstellen.
Start deπerini ayarlay∂n.
Nastavit startovací hodnotu.
Nastawiç wartoÊç startowà.
.
Az indítási érték beállítása.
4
Startwert überprüfen.
Start deπerini kontrol edin.
Zkontrolovat startovací hodnotu.
Skontrolowaç wartoÊç startowà.
.
Az indítási érték ellenœrzése.
0
+
Ω
−
➔ Valamennyi
zárva.
Kablo baπlant∂s∂
Elektrická instalace
Huzalozás
➔ Mûnící se hodnota odporu bude
vyuÏita jako zpûtné hlá‰ení
polohy.
➔ Pfiíkon potenciometru ãiní maximálnû 0,5 W.
Pod∏àczenie
elektryczne
+
➔ Deπiµen direnç deπeri ayar
pozisyonu geri bildirisi olarak
kullan∂l∂r.
➔ Potensiyometrenin güç sarfiyat∂
maksimal 0,5 Watt'd∂r.
➔ '&!$& & & &
& & & &.
➔ && $ & 0,5 .
➔ A megváltozó ellenállási érték
mint állásvisszajelzés kerül
felhasználásra.
➔ A teljesítményfelvétel a potenciométer részére max. 0,5 Watt.
Potensiyometre sonradan
donat∂lm∂µt∂r:
● 18...20 nolu klemenslerin kablo
baπlant∂lar∂n∂ gerçekleµtirin.
Potenciometr byl dodateãnû
zabudován:
● Napojit svorky 18...20.
- :
● % 18...20.
A potenciométer pótlólag került
beszerelésre:
● Huzalozza be a 18 … 20 kapcsokat.
➔ Der sich ändernde Widerstandswert wird als Stellungsrückmeldung genutzt.
➔ Die Leistungsaufnahme für das
Potenziometer beträgt maximal
0,5 Watt.
Ω
5
➔ * .
Verdrahten
M
3
➔ Wszystkie nastawienia zosta∏y
tym samym zakoƒczone.
➔ Tüm
ayarlama
tamamlanm∂µt∂r.
Das Potenziometer ist nachgerüstet worden:
● Klemmen 18...20 verdrahten.
➔ A potenciométer ellenállásának
névleges értékét – lásd az IC 20
potenciométer típustábláján.
➔ V‰echna nastavení jsou ukonãena.
➔ Alle Einstellungen sind abgeschlossen.
20 19 18
A potenciométeren beállítandó
indítási érték tartománya
Ellenállás Maxi- Indítási
névleges mális érték 0°
értéke
feszültség
1000 Ohm 20 V 20-tól 80 Ohm-ig
iµlemleri
-3-
➔ Zmieniajàca si´ wartoÊç opornoÊci jest wykorzystywana jako
sygna∏ zwrotny po∏o˝enia.
➔ Pobór mocy potencjometru wynosi maksymalnie 0,5 W.
Potencjometr zainstalowany
jako wyposa˝enie dodatkowe:
● Wykonaç po∏àczenia do zacisków 18...20.
beállítás
le
van
Funktionstest
0 ➔ 90°
S11
S10
Potenziometerbereich
➔ Der verfügbare Stellbereich des
Potenziometers hängt von den
Einstellungen der Schaltnocken
ab – siehe Betriebsanleitung „Stellantrieb IC 20, Drosselklappe BVG,
BVA“.
Ohm
100%
Test funkce
Próba dzia∏ania
➔ Fonksiyon
testinin
manuel
çal∂µt∂rmada yap∂lmas∂ tavsiye
edilir.
Gerilimi 3 ve 4 nolu klemenslere
baπlay∂n.
S10 Ωalterini manuel çal∂µt∂rma
moduna ayarlay∂n.
S11 Ωalterine bas∂n – Açma ve
kapatma özelliπini kontrol edin.
➔ Doporuãujeme provést test
funkce v manuálním provozu.
Napojit napûtí na svorku 3 a 4.
Spínaã S10 pfiestavit na
manuální provoz.
Stisknout tlaãítko S11 –
zkontrolovat otvírání a zavírání.
➔ Zalecane jest wykonanie próby
dzia∏ania w trybie obs∏ugi
r´cznej.
Doprowadziç napi´cie do
zacisków 3 i 4.
Ustawiç prze∏àcznik S10 w trybie
obs∏ugi r´cznej.
Nacisnàç prze∏àcznik impulsowy
S11 – skontrolowaç przebieg
otwierania i zamykania.
Potensiyometre ayar aral∂π∂
➔ Potensiyometrenin kullan∂labilir
ayar aral∂π∂ kumanda kamlar∂n∂n
ayarlar∂na baπl∂∂d∂r – bkz.
Kullan∂m K∂lavuzu “Servomotor
IC 20, Orifis klapesi BVG, BVA”.
Oblast potenciometru
➔ K dispozici stojící stavûcí oblast
potenciometru
závisí
od
nastavení spínacích vaãek –
viz návod k pouÏití “Stavûcí
náhon IC 20, ‰krtící klapka BVG,
BVA”.
Zakres potencjometru
➔ Stojàcy do dyspozycji zakres
nastawczy potencjometru zale˝y
od
nastawieƒ
krzywek
∏àczeniowych – patrz instrukcja
obs∏ugi “Nap´du nastawczego
IC 20, przepustnicy BVG,
BVA”.
& ➔ # – "#
+
IC 20, BVG, BVA".
A potenciométer tartománya
➔ A potenciométer rendelkezésre
álló beállítási tartománya a kapcsolóbütyök beáállításától függ –
lásd az “IC 20 állítómotor, BVG,
BVA pillangószelep” üzemeltetési
útmutatóját.
➔ Deneme çal∂µmas∂ normal deπil –
Ayarlar∂ yeniden gerçekleµtirin.
Deneme çal∂µmas∂ normal –
Servomotor, S10 µalterini tekrar
otomatik konuma ayarlay∂n.
➔ Nebyl-li zku‰ební provoz v
pofiádku – znovu provést nastavení.
Byl-li zku‰ební provoz v
pofiádku – stavûcí pohon, spínaã
S10 pfiestavit znovu na automatiku.
➔ Wynik próby pracy negatywny –
wykonaç ponownie czynnoÊç
nastawiania.
Wynik próby pracy pozytywny –
na powrót przestawiç nap´d
nastawczy w tryb pracy auto
matycznej prze∏ààcznikiem S10.
➔ && –
.
&& –
! S10 &.
➔ Ha a próbaüzemeltetés nincs
rendben – a beállításokat újból
végezze el.
Ha a próbaüzemeltetés rendben
van – a állítómotort, az S10
kapcsolót újból állítsa automatikusra.
Montaj
Zbudování
Monta˝
5
Összeszerelés
Potensiyometre IC 20 tip etiketini
Typov˘
Nakleiç tabliczk´ znamionowà
-
Az IC 20 potenciométer típustáb-
Teknik deπiµiklik hakk∂ sakl∂d∂r.
Technické zmûny slouÏící v˘voji
jsou vyhrazeny.
Zmiany techniczne s∏u˝àce post´- * &,
$ .
powi technicznemu zastrze˝one.
A mæszaki fejlœdést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.
50%
➔ Probelauf nicht in Ordnung – Einstellungen neu vornehmen.
Probelauf in Ordnung – Stellantrieb, Schalter S10 wieder auf Automatik stellen.
0°
90°
Zusammenbau
1
R..
Fonksiyon testi
90° ➔ 0
➔ Empfohlen wird ein Funktionstest
im Handbetrieb durchzuführen.
Spannung an Klemme 3 und 4 anlegen.
Schalter S10 auf Handbetrieb stellen.
Tippschalter S11 betätigen – Öffnungs- und Schließverhalten überprüfen.
➔ #
& .
& 3 4.
*! S10 &.
!& S11 –
& &.
Mæködés ellenœrzése
➔ Ajánlott a mæködés ellenœrzésének kézi üzemmódban
történœ végrehajtása.
Kapcsolja rá a feszültséget az 3
és 4 kapocsra.
Az S10 kapcsolót állítsa kézi
üzemmódra.
Mæködtesse az S11 léptetœ
kapcsolót – ellenœrizze a nyitási
és zárási magatartást.
2
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
Typenschild Potenziometer IC 20
sichtbar am Stellantrieb aufkleben.
D-49018 Osnabrück, Germany
R..
görülebilir µekilde servomotorun
üzerine yap∂µt∂r∂n.
‰títek potenciometr
IC 20 nalepit viditelnû na stavûcí
náhon.
potencjometru IC 20 w widocznym miejscu na nap´dzie nastawczym.
IC 20 .
láját jól láthatóan ragassza rá a
állítómotorra.
Zusatzausrüstung / Addit. Equipment
Technische Änderungen, die dem
Fortschritt dienen, vorbehalten.
Zentrale Kundendienst-EinsatzLeitung für Deutschland:
G. Kromschröder AG, Osnabrück
Herr Kozlowski
Tel. 05 41/12 14-3 65
Fax 05 41/12 14-5 47
Weitere Unterstützung erhalten Sie
bei der für Sie zuständigen Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der
G. Kromschröder AG, Osnabrück.
G. Kromschröder AG
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)5 41/12 14-0
Fax +49 (0)5 41/12 14-3 70
[email protected]
www.kromschroeder.de
Ayr∂ca yetkili temsilcilikler/bayiler Dal‰í pomoc Vám poskytne pa- Dalszà pomoc mo˝na uzyskaç we
destek hizmetleri verirler. ∑lgili ad- tfiiãná poboãka/zastoupení. Adre- w∏aÊciwej filii/przedstawicielstwie
resler Internet sayfam∂zda veya su se dozvíte z Internetu nebo od firmy. Adresy zamieszczono w
G. Kromschröder AG, Osnabrück G. Kromschröder AG, Osnabrück. Internecie, informacjami na temat
firmas∂ndan temin edilebilir.
adresów s∏u˝y tak˝e firma
G. Kromschröder AG, Osnabrück.
-4-
! * További segítséget kaphat az Ön
)/- részére illetékes telephelyen/kép. 3 * ' viseletnél. Ezek címét az Internet ) “4. 67 34“, rœl vagy a G. Kromschröder AG,
9!.
Osnabrück cégtœl tudhatja meg.

Benzer belgeler