ted ġstanbul kolejġ vakfı özel lġsesġ velġ

Yorumlar

Transkript

ted ġstanbul kolejġ vakfı özel lġsesġ velġ
15
TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI
ÖZEL LĠSESĠ
VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ
ĠÇĠNDEKĠLER
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM
Misyon-Vizyon
Tarihçe
Türk Eğitim Derneği Okulları
Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar?
Türk Eğitim Derneği Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir?
Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı
Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi
Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir?
Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir?
Tam Eğitim Bursu
Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri
Türk Eğitim Sistemine Katkı
Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri
OKUL TANITIM (TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ )
YerleĢke ve Fiziki Yapı
Yatılı Bölüm
Akademik Program
Ölçme-Değerlendirme
Sınavlar
Ödevler ve Projeler
Not Sistemi
Sınıf Geçme Kuralları
Okul ĠĢleyiĢi ve Kurallar
Devam/Devamsızlık
İzin İşlemleri
Öğrenci Davranış Kuralları
Sınav Kuralları ve Derslik Kuralları
Kurullar ve Yönetmelikler
Öğrenci Ödülleri Yönergesi
Öğrenci Kıyafetleri
Sosyal Etkinlikler
Okul Gezileri
Öğrencinin Okula Ulaşımı ve Okuldan Alınma Süreci
İletişim Bilgileri Değişikliği
Kantin-Kafeterya Kullanımı
Kütüphane Kullanımı
Spor Salonu Kullanımı
Müzik Derslikleri Kullanımı
Görsel Sanatlar Derslikleri Kullanımı
Bilgisayar Laboratuvarları Kullanımı
Fen Laboratuvarları Kullanımı
Konferans Salonu Kullanımı
Elektronik Aletler Kullanımı
Öğrenci Dolapları Kullanımı
Yemekhane Kullanımı
Sağlık/Revir kullanımı
Servis Kullanımı
Veli Bilgilendirme
Veli İletişimi
Veli Toplantıları
Veli Bilgilendirme Yöntemi
Destek Birimleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
Ölçme Değerlendirme
Sağlık, Yemek, Ulaşım, Güvenlik, Temizlik ve Danışma
Kitap-Kırtasiye ve Kıyafet
Basın -Yayın ve Kurumsal İletişim
Teknoloji ve Bilişim
Kütüphane
Kayıt ve Kabul
Üniversite Hazırlık Birimi
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM
MĠSYON-VĠZYON
MĠSYON
Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını
sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
• Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
• Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek,
onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
• Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar
oluşturmak.
• Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu
bilinçlendirmek.
• Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.
Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin
etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim
çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini
koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir
vizyona sahiptir.
TARĠHÇE
Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk
Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928‟de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası‟nda Cumhuriyet‟in eğitimdeki yol haritasını
şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı.
Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir
dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı.
“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel
isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız.
Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek
en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan
vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı
özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”
Mustafa Kemal Atatürk,
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin ikinci dönem açılış konuşması,
1 Kasım 1925
Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük
fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık
1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü
edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.
Türk Eğitim Derneği‟nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi
olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü
olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu
ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi
ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır.
Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket
gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” şeklinde belirtilen temel amaç,
bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu
ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ OKULLARI
Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, 19301931 öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; 1931-1932
öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın onayı ile “Ankara Ġlkokulu” olarak
İlkokul
1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji‟nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi
ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı.
TED Neden Okul Açar?
Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli
etken olduğuna inanır ve Türkiye‟nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için;
• okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,
• maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla
okullar açar.
Türk Eğitim Derneği,
Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi
İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile
büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.
TED Okulları Nasıl Bireyler YetiĢtirir?
Türk Eğitim Derneği Okulları;
• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
• Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
• Yüksek ahlaklı,
• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
• Çevreye duyarlı,
• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
• Bilimsel düşünen,
• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
• İletişim becerileri kazanmış,
• Özgüveni yüksek,
• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
• İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
• Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
• Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip
bireyler yetiştirir.
Türk Eğitim Derneği,
öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze
alan eğitim-öğretim olanakları sunar.
Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim AnlayıĢı
Türk Eğitim Derneği Okulları‟nda;
• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
• Öğrenci merkezli,
• Ulusal değerleri esas alan,
• Evrensel bakış açısına sahip,
• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
• TED‟e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
• Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi
bir eğitim öğretim anlayışı esastır.
Türk Eğitim Derneği‟nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs
uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık 48.000
öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna
kadar karşılanmıştır.
TED BURS SĠSTEMĠ
Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda
öğrenciye
çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı
fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere
burs sağlamaktadır.
Türk Eğitim Derneği,
eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.
Türk Eğitim Derneği‟nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs
uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık 48.000
öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna
kadar karşılanmıştır.
Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir?
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden
yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği,
üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı
nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı
öğrencilere burslar vermektedir.
Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı,
Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi:
Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma
imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan
Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.
Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir?
Türk Eğitim Derneği; “Destekleme”, “Tam Destek” ve “Tam Eğitim Bursu”
uygulamalarıyla
maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme
ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları
karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim
masrafları karşılanmaktadır.
Tam Eğitim Bursu
Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer “Genç MeĢale”
olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında
gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim
Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet,
yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da
devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan
durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek
ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de
sunulmaktadır.
Tam Eğitim Bursu Sistemi BağıĢçıları: Eğitim MeĢaleleri
Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, “Eğitim MeĢalesi”
olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar “Bireysel Eğitim Meşalesi”, kurumsal
olarak destekte bulunanlar “Kurumsal Eğitim Meşalesi” olarak sistemde yerlerini alır.
Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim
Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği‟nin öz
kaynaklarından karşılanmaktadır.
TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE KATKI
Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle
“sivil inisiyatifin katılımı”nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur.
Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika
yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların
etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da
işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı,
sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve
çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır.
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ 100.YIL HEDEFLERĠ
• TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye‟nin en güçlü kurumu
olmak
• Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi
uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek
• Türkiye‟de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli
çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla “Tam Eğitim Bursu Sistemi” ile 10 bin
öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek
• Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak
dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek
• Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak
• Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında
etkin bir role sahip olmak
YERLEġKE VE FĠZĠKĠ YAPI
33.500 m² kapalı; 25.000 m² açık araziye sahip olan kampüsde;

Kütüphaneler, fen, bilgisayar ve 3D laboratuarları, yabancı dil derslikleri, yurt içi
ve yurt dışı danışmanlık ofisleri ve derslikleri









Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri
Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri
Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar
Şehir dışından gelen öğrenciler için yatılı bölüm
Revir
Yemekhane, kantin
Kıyafet satış mağazası
Kırtasiye,
Ulaşım ofisi bulunmaktadır.
Beykoz'da, Polonezköy yolu üzerinde, yeşilin her tonuna rastlanabilecek bir vadinin içinde
inşa edilen TED İstanbul Koleji Kampüsünün, İstanbul'un gürültüsünden, yoğun
trafiğinden ve kirli havasından uzakta, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 40 dönümlük arazi
üzerinde eğitim vermesi nedeni ile Yeşil Kampüs unvanı da bulunmaktadır.
Kampüsümüz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, yurt binaları, spor, kültür-sanat
bölümlerinden oluşan 28 bin metre karelik kapalı alandan oluşur.
Dersliklerimiz,
bilgisayarlarımız,
sanat,
müzik
atölyelerimiz,
spor
salonlarımız,
laboratuvarlarımız ve kütüphanelerimiz uluslararası standartlardadır. Spor salonları, açık
tenis, basketbol sahalarında öğrencilerimiz, spor faaliyetlerini sürdürürler. Kampüs içi
kapalı garaj ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise kapalı garajdan binip inmeleri
sağlanmaktadır. Okulumuzda bulunan revirimizde uzman doktor ve hemşireler,
öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Acil durumlar için kampüsümüze yakın
hastaneler bulunmaktadır.
Kampüs genelinde ve sınıflarımızda bilgisayar ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır.
Oyun ve dinlenme alanlarımız, her yaş grubundan öğrenciye hizmet edecek biçimde,
yeterli sayıda ve donanıma sahiptir.
Binalarımızda koridorların, yağışlı ve soğuk havalarda, öğrencilerin teneffüslerini
değerlendirebilecekleri rahatlık ve büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir.
Bina yapımız ve donanımımız, yangın ve depremle ilgili yönetmeliklerde belirtilen
koşullara sahiptir.
YATILI BÖLÜM
Genel Tanım
Okulumuz yatılı bölümü, okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim etkinliklerini
desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle öğrencilerimizin okuldaki eğitim ve
öğretim faaliyetlerine devam ettikleri süreler içinde kullanımına açıktır.
Yatakhanedeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların yatakhane
kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği‟nde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, öğrencilerimizden yatılı bölüm
kurallarına da uymaları beklenir.
Yatılı Bölüm Kuralları
Yatılı öğrenciler;
 Yatılı bölümü hafta içi günlerde 07.45‟de düzgün bir okul kıyafetiyle terk eder.
 Yatılı bölüm, çizelgede belirtilen saatler dışında açılmayacağından günlük ders
programına uygun olarak ders kitaplarını, defterlerini ve ödevlerini alırlar..
 Çevrenin temiz tutulmasına özen gösterirler, yatak odalarını temiz tutup,
havalandırırlar.
 Odalarının temizlik ve düzeninden sorumludurlar.
 Odalarına yiyecek ve içecek çıkartmazlar.
 Dolaplarını temiz ve düzenli tutar, mutlaka bir yedek anahtar bulundururlar ve bir
yedek anahtarı da ilgili yatılı bölüm sorumlu öğretmenine teslim ederler
 Kendi odaları ve yatakları dışında başkasına ait bir oda ve yatağı kullanamazlar.
 Fazla bavul, valiz ve çantalarını valiz odasına bırakırlar.
 Yaz döneminde yatakhanelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle odalarını,
okulun son günü boşaltırlar.
 Yatma saatinde yatmış olurlar ve kesinlikle arkadaşlarını rahatsız etmezler.
 11-Yatakhanenin dinlenme ve sağlık koşullarını bozucu davranışlarda bulunmazlar.
 12-Kalkış saatinde oyalanmadan kalkarlar, yataklarını düzeltirler, zamanında
kahvaltıya giderler.
 13-Yurt ile ilgili sorunlarını sırasıyla belleticilere, baş belleticilere ve yurt müdür
yardımcısına iletirler.
 Eğitsel ve psikolojik alanlardaki zihni, duygusal ve sosyal sorunlarını okulun
rehberlik servisine iletir; bu bölümlerden ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda gerekli
danışmanlığı alırlar.
 Yurt ve okulu izinsiz terk etmezler.
 Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate alırlar.
 Yatılı bölüme yasak ve sakıncalı yayın getirmezler.
 Kendilerine gelen posta, evrak ve koliler erkek/kız sorumlu öğretmenleri tarafından
alınır ve teslim edilir.
 Üzerlerinde ve dolaplarında para ve kıymetli eşya bulunduramaz, varsa ilgili
sorumlu öğretmenine verirler.
 Okulun belirlediği kılık-kıyafet yönetmeliğine uyarlar.
 Dışarıdan yurda yiyecek ve içecek getirmek istediklerinde gelen malzemeler
sorumlu öğretmenlerin denetiminde kabul edilir.
 Başkasına ait eşyayı izinsiz almazlar, kullanamazlar.
 Yatılı bölümünde bulunan tüm görevli ve sorumlu personele saygılı davranırlar.
Önemli:
 Hafta içinde yatakhane bölümü 07.45-15.55 arası kapalıdır. Bu süre içerisinde
yatakhaneye girilmez.

Yatakhanede eşyalara verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir. Zarardan
sorumlu olan kişi onarım masrafını öder, bilerek ve isteyerek zarar vermiş olanlar
yatılıdan uzaklaştırılır.
Yatılı Bölüm Ġzin Kuralları
 Yatılı öğrencilerden 5 gün yatılı olanlar Cuma günleri bayrak töreninden sonra
çıkarlar, Pazartesi günleri dönerler.
 5 gün yatılı öğrenciler yatakhaneyi sadece hafta içi kullanabilirler ve Cuma günleri
ders bitiminden sonra okuldan ayrılırlar. Pazar günleri 20.00 kadar veya Pazartesi
günleri okul saatinde (en geç 07.30) okula dönerler.
 7 gün yatılı öğrencilerin hafta sonları çıkışlarını düzenlemek üzere hafta sonlarına
ilişkin veli izin dilekçelerinin öğretim yılı başında yatılı bölüm sorumlu öğretmenlerine
teslim edilmesi zorunludur. Bu dilekçelerde hafta sonu çıkılacak adres ve yanlarında
ikamet edecekleri kişiye ait iletişim bilgiler yazılacaktır. İzin dilekçesi olmayan
öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmez. Öğrenci yalnızca velisi veya velisinin
belirlediği kişi tarafından okuldan alınabilir. Hafta sonu için genel izin dilekçesi
bulunmasına rağmen, o hafta sonu velisi tarafından çıkışına izin verilmeyen öğrenciler
için yatılı bölümün o hafta en geç Perşembe akşamına kadar yazılı olarak
bilgilendirilmesi gerekir.
 Hafta arası izni, velinin yazılı başvurusu ile Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısı tarafından
verilir.
 7 gün yatılı programındaki öğrenciler okul dışına çıkmaları, velileri tarafından yatılı
bölüm müdür yardımcısına gerekçelerini belirten bir yazılı dilekçe verdiklerinde
gerçekleşir.
 Cuma, Cumartesi ve tatil günleri bir okul etkinliği varsa ve beş günlük yatılı bir
öğrenci okulda kalmak isterse, velisinin etkinlikten önceki Perşembe gününe kadar
yazılı (mektup veya faksla) izin göndermesi ve yurt yöneticisinin onaylaması gerekir.
Uygun görülürse bir gece yurtta kalmasına izin verilir. Birden fazla etkinliğe katılması
durumunda, Yurt Yöneticisi ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, tüm
hafta sonu kalma iznini onaylayabilir. 5 günlük yatılılar bir ders yılı içinde en fazla 10
kez hafta sonu yurtta kalabilir.
Önemli:
 Hafta sonu kendi evlerinden başka bir adreste kalacak 5 günlük yatılılar için
velileri faks çekerek bilgi vermelidir.
 Her yatılı öğrencinin bir veya iki İstanbul velisi olması zorunludur. İstanbul velisi
öğrenciyi yakından tanımalı ve gerektiğinde öğrenciyi evinde misafir edebilmelidir.
 Gerekli olduğunda, örneğin öğrencinin hastaneye götürülmesi durumunda, İstanbul
velisi aranacaktır.
Ziyaretçiler
 Yatılı öğrencileri yalnızca anne, baba, kardeş ve İstanbul velileri ziyaret edebilir.
Velilerinin yazılı izni ile diğer ziyaretçiler de kabul edilir ve görüşmelerine izin verilir.
 Önceden Yatılı Müdür Yardımcısından izin alan ziyaretçilerin kampüse giriş-çıkış
saatleri hafta içi 16.00-18.00, hafta sonu 10.00-20.00 arasıdır.
 Gündüzlü öğrenciler ve misafirler güvenlik nedeni ile yatılı bölüm üst katlarına
giremezler. Öğrenci ile giriş katındaki öğretmen odasında görüşebilirler.
AKADEMĠK PROGRAM:
TED İstanbul Koleji Özel Lisesi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 14-18 yaş grupları
arasındaki öğrencilere eğitim veren, onları çift dilli olarak yurt içinde ya da yurt dışında
yapacakları yüksek öğrenime hazırlayan, ülkeleri ile gurur duyan, Atatürk ilke ve
inkılâplarına saygılı ve onların takipçisi, ilerideki yaşamlarında ülkelerini yurt içi ve yurt
dışında temsil edebilecek donanıma ve gerekli liderlik özelliklerine sahip, kendi örf ve
adetlerine saygılı, değer yargılarına sahip çıkan, sorumluluk duygusu taşıyan bireyler
yetiştiren bir özel eğitim kurumudur.
Lisemiz; kendi ortaokulumuzu tamamlamış öğrencileri ve diğer ortaokulları bitirdikten
sonra Ortaöğretim Kurumlar Sınavına girerek başarılı olarak okulumuzu tercih eden
öğrencileri almaktadır.
Bu öğrenciler İngilizce dil hâkimiyetlerini ölçen bir dil sınavından sonra doğrudan 9. Sınıf
öğrencisi olma hakkını elde ederler. Sınavda gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler ise,
yeterli düzeye gelip, okuduklarını ve çevrelerinde iyi düzeyde konuşulan dili
anlayabilmek, kendilerini konuşarak ve yazarak ifade edebilecek duruma gelebilmek için
yoğun bir dil öğretimi alacakları Lise Hazırlık sınıfına devam ederler.
Öğrencilerimizden her öğretim yılında en az bir sosyal etkinliğe ya da bir kulübün
çalışmasına katılmaları beklenir. Aldıkları bu program içinde mutlaka bir yaratıcılık-spor
ya da toplum hizmet etkinliği yapmaları gerekir. Öğrencileri hem Güzel Sanatlar ve Spor
alanlarında eğitimli kılan hem de toplum hizmeti çalışmaları yaparak yaşadıkları çevreye
yararlı bireyler olmayı öğreten bu etkinlik, onları akademik olarak donanımlı kılan öğretim
programlarımızın yanında sosyal açıdan da donanımlı bireyler olmalarını sağlayan etkin
bir programdır.
Bir okulun canlı kalması ve aynı şeyleri tek düze bir şekilde yapmak yerine, değişen
zaman ve şartlarla beraber değişik etkinliklere başarı ile imza atması onun her geçen gün
biraz daha ilerlediğinin göstergesidir. Biz de bu düşünce ile hem ülkemizin hem de
dünyanın değişen koşullarına ayak uydurmaya ve ülkemiz milli eğitiminde birçok ilki
yapmaya çalışarak hem ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaya hem de yüksek
potansiyele sahip olduklarını çeşitli fırsatlarda ispatlamış olan öğrencilerimizin
gelişimlerini en üst düzeyde tamamlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız.
Eğitilmiş insan gücünün tüm güçlerin üstünde olduğundan yola çıkarak büyük bir eğitim
yuvası olan okulumuzu her geçen gün daha iyiye, daha büyük başarılara taşımak adına
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile elimiz erdiği, gücümüz yettiğince çaba göstermeye
devam edeceğiz. Bu çabalarımızın boşa gitmemesi en büyük dileğimiz.
Okulumuz, bir kısım derslerini (Birinci Yabancı Dil – Matematik – Fen branş dersleri)
yabancı dille yapan Özel Anadolu Lisesi Türk okulu statüsündedir. Okulumuzda,
öğrencilerin akademik alanlarda donanımlı oldukları kadar yüksek öğrenim ve yaşam için
gerekli sosyal donanımları da kazanabilmeleri için sosyal etkinlikler programı
uygulanmaktadır. Böylece hedefimiz öğrencilerimizin:



Öğrenim süreleri boyunca, yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarında bireysel
yeteneklerini keşfetmek,
Becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek,
Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak
gelişmelerini sağlamaktır.
Uluslararası eğitim standartları doğrultusunda öğrencilerimizin
rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlamak için çeşitli sınıf
Yazımı, Bilgi Kuramı, Proje Hazırlama, Ġstatistik, Ekonomi,
Bilimsel Terminoloji, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri gibi
uygulanmaktadır.
dünya çapındaki
seviyelerinde Tez
Liderlik Eğitimi,
konularda dersler
9 ve 10. Sınıflarda Cambridge IGCSE Ġngilizce Programı uygulanmaktadır.
İngilizce dersinde uygulanan program 10.sınıf sonunda tamamlanmakta ve öğrenciler
Cambridge tarafından düzenlenen bir sertifika sınavına girmekteler. Bu sınavda barajı aşan
öğrenciler İngilizce Yeterlilik sertifikasını alırlar ve bu sertifikayı üniversite hazırlık
sınıfını atlamakta da kullanabilirler. Programa 2011-12 öğretim yılında başlanmıştır.
HAZIRLIK SINIFLARI: ĠNGĠLĠZCE
Ortaokuldan mezun olan öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavına alınırlar. Bu
sınavda başarılı olan öğrencilerimiz 9. Sınıfa devam ederken, başarısız olanlar Hazırlık
sınıfına yönlendirilirler. Hazırlık sınıfında öğrencilerimize lisede karşılaşacakları eğitimin
üstesinden gelebilmeleri için gereken dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan yoğun bir
dil eğitimi verilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizin yaşam boyu çalışma ve öğrenme
becerileri geliştirmelerini, İngilizce öğrenmenin keyfine varmalarını ve lisedeki İngilizce
programıyla İngilizce işlenen Fen ve Matematik derslerini rahatlıkla takip edebilecek
düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğretmenlerimizin farklı profesyonel deneyimleri ve
kültürel geçmişleri, öğrencilerimizin derslerden daha fazla verim almalarını ve
öğrendiklerini pekiştirerek İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini
sağlar.
Genel Kazanımlar
Hazırlık sınıfını tamamlayan her öğrencimiz:



Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder,
İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dâhil olmak üzere her ortamda
rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar,
Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilir,











İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum
yapma alışkanlıklarını kazanır,
Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,
Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri
analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazar,
İngilizcedeki farklı formlardaki medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı,
film, poster, broşür, haber gibi) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı
formlarda medya çıktıları üretebilir,
Dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirir,
Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir,
İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi
özümseme, geçerliliğini değerlendirme gibi araştırma becerilerini geliştirir,
Lisedeki İngilizce programı ile İngilizce okutulan Fen ve Matematik derslerini
kolaylıkla takip edecek dil becerilerini kazanır,
Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı
olarak yetişir,
Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır,
İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak öz disiplin ve hedef koyma gibi
beceriler kazanır.
Ders ĠĢleme ve Uygulama




Hazırlık sınıfı İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle
tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve
yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı
ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek
üzere tasarlanmıştır.
Öğrencilerimiz makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman
analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, grafik
okuma ve oluşturma, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama,
toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli
amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda ve farklı türlerde essay yazımı
gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve
yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar.
Bir yandan düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri
inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; diğer yandan da İngilizcelerini
kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler. Edebiyatın kişisel
deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini
zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürel
bakış açılarına saygı duymaya başlarlar.
Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu
öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil
öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar. Hazırlık sınıfında
başlayan etkin dinleme, not tutma, toplum önünde konuşma, sunum yapma, yaratıcı
yazma, süreçli yazma dersleri sonraki yıllarda daha ileri düzeyde devam eder.
Ölçme Değerlendirme
Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler:




Öğrencinin İngilizce'de gösterdiği gelişim
Ders içi sözel performansı
Sınavlar, proje çalışmaları, sunumlar ve portfolyo
Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba
Her dönem üç yazılı sınav uygulanır ve üç performans notu verilir. Performans notlarının
dağılımı aşağıdaki gibidir:



Portfolyo (Portfolyonun düzeniyle birlikte öğrencimizin İngilizcede gösterdiği
gelişim değerlendirilir)
Projeler %50 ve sunumlar % 50
Ders içi sözel performans %50, derse ve öğrenmeye karşı tutum %50 (ilgi, çaba,
sorumluluklarını yerine getirme)
Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri
öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir.
Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı
geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki
aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma
çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek
geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil
edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek
için çalışmaları hedeflenir.
Birinci dönem sonunda öğrencisinin eve getirdiği portfolyosunu inceleyen ve ikinci dönem
sonunda okuldaki portfolyo sunumuna katılan velilerimiz de öğrencilerinin bir yıl boyunca
İngilizcede gösterdiği gelişimi değerlendirerek geri bildirimde bulunurlar.
9. - 12. SINIFLAR: ĠNGĠLĠZCE
Lise İngilizce programımız, ortaokuldan akıcı bir İngilizceyle mezun olan öğrencilerimizin
Lisede İngilizcelerini akademik bir platforma taşıyarak, 21. Yüzyıl yaşamına,
yükseköğrenim ve iş dünyasına donanımlı olarak hazırlanmaları sağlamak üzerine
yapılandırılmıştır.
Genel Kazanımlar
Lise İngilizce programını tamamlayan her öğrencimiz:



Yurt içi ya da dışında lise sonrası devam edeceği yükseköğrenim kurumlarındaki
akademik ve sosyal ortamlarda kendisini yazılı ve sözlü olarak doğal, doğru ve
akıcı bir biçimde ifade eder;
Okurken, yazarken ve konuşurken, dilin dinleyici kitlesi, amaç ve duruma göre
çeşitli mantıksal ve yapısal süreçlerle farklılık gösterdiğini bilir ve bu doğrultuda
kullanır;
Dil öğrenimi için gerekli çalışma ve öğrenme becerilerini bilir ve uygular;








Yansıtıcı, eleştirel ve yaratıcı bir biçimde düşünerek dili bir düşünme, öğrenme ve
iletişim aracı olarak kullanır;
Okuduğu metinleri neden-sonuç, problem çözümü ve kıyaslama gibi ilişkileri
görerek analiz eder; satır aralarını okuyarak çıkarımda bulunur, bunlarla ilgili yazılı
ya da sözlü yorumlarını düşüncelerini düzenli bir şekilde detaylandırarak yapar;
Akademik yazmayla ilgili kuralları bilir ve uygular;
İngilizce dijital ve basılı çeşitli kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli
bilgiyi özümseme, topladığı bilgiyi düzenleme, geçerliliğini değerlendirme, alıntı
yapma, kaynak gösterme, analiz etme, sorgulama, sentezleme, gibi araştırma
becerilerini bilir ve uygular;
Farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek
yeniden oluşturur;
Yeniden oluşturduğu ya da kendi yarattığı bilgiyi/içeriği uygun ve etkili bir
biçimde sunar;
Akademik dürüstlükle ilgili kuralları bilir ve uygular;
Dil becerilerini geliştirirken ve sunarken teknolojiden yararlanır.
Ders ĠĢleme ve Uygulama






Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce okurları olmalarını teşvik etmek üzere
hazırlanan Edebiyat ve yazma ağırlıklı lise İngilizce programımız, edebi metinlerin
analizi, yazılı ve sözlü sunumlarla İngilizce becerilerini geliştirirken, onların
eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
Öğrenciler çeşitli edebi türler ve seçme eserleri inceleyerek İngilizce bilgilerini
geliştirirler ve toplumun üretken ve yaratıcı bireyleri olmalarına yardımcı olacak
geniş açılı bir dünya görüşü kazanarak kendilerini ve başkalarını daha iyi anlarlar.
Dil kullanımıyla sosyal sorumluluğun ve kişisel bütünlüğün önemini kavrarlar.
Öğrenimlerini desteklemek için sorular sorar, açıklama arar ve çeşitli kaynaklar
kullanırlar.
Çeşitli klasik ve modern kaynaklardan yararlandığımız derslerimizde
öğrencilerimiz zamanı etkin kullanabilmeleri, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu
almaları, organize olabilmeleri, sağlıklı ders çalışma becerileri geliştirmeleri,
akademik dürüstlüğü içselleştirmeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.
Lisede öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için edebiyat ve
dilbilgisi çalışmalarını daha yoğun yürütürler. Lise Hazırlık sınıfı hariç dört yıl
süren İngilizce programı öğrencilere dil bilgisi kurallarını da hatırlatarak
pekiştirecek biçimde planlanmakta ve bu kuralları çeşitli bağlamlarda
kullanmalarına olanak tanımaktadır.
Hedefimiz; öğrencilerimizin girecekleri IGCSE, TOEFL, IELTS,AP gibi
uluslararası sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra, devam edecekleri
yükseköğrenim kurumundaki akademik ve sosyal ortamlarda gerekli olacak
kazanımları edinmeleridir.
Bilginin sürekli yenilerek değiştiği çağımızda öğrencilerimizin kazanmaları
gereken en önemli becerilerden biri de araştırma becerileridir. Bu amaçla her
düzeydeki tüm öğrencilerimiz MLA (Modern Languages Association / Modern
Diller Derneği) yöntemini kullanarak bir araştırma projesi hazırlarlar. Böylelikle
öğrencilerimizin ilerideki akademik ve profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç
duyacakları İngilizce dilinde bilgiye erişim, doğru ve geçerli bilgiyi seçme,
düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma ile akademik dürüstlüğe özen
göstererek alıntı yapma gibi birçok beceriyi içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu
çalışmalar esnasında Cornell notları ve çeşitli grafik düzenleyiciler ile kavram
haritaları kullanılır.
Programımız genel İngilizce derslerinin yanı sıra, uluslararası programlarla ilgili derslerle
de çeşitlendirilmiştir. Bu derslerin kazanımları genel İngilizce derslerinin kazanımlarıyla
aynıdır.
IGCSE ĠNGĠLĠZCE PROGRAMI
9 ve 10. Sınıflarımızda tüm öğrencilerimiz Genel İngilizce dersiyle birlikte IGCSE
İngilizce dersini de alırlar ve programın sonunda Cambridge'den gelen bitirme sınavlarına
girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilirler.
Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) uluslararası bir
eğitim belgesidir ve dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri
bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve
sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel becerilerini geliştirmesiyle tanınır.
IGCSE, Cambridge Üniversitesi tarafından 1988'de geliştirilmiş olup, dünya çapında
birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul görmektedir. Bazı ülkelerde ve bazı
üniversitelerde IGCSE sertifikası üniversiteye giriş gerekliliklerini kapsarken, çoğunlukla
üniversiteye girişte kabul gören A Level, AS Level, IB ve US Advanced Placement
dersleri için bir hazırlık, ön aşama olarak görülmektedir. IGCSE İkinci Dil Olarak
İngilizcede alınan iyi bir not (C ve üzeri); Birleşik Krallık'ta hemen hemen bütün
üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da İngilizce dilinde
yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.
AP ĠNGĠLĠZCE VE KOMPOZĠSYON
11. sınıf öğrencilerimiz için ise Genel İngilizce dersine alternatif olarak AP English
Literature and Composition dersi açılır. Bu dersi almak isteyen öğrencilerin entelektüel
birikimleri ile akademik durumunun iyi olması ve İngilizce Bölümü tarafından
onaylanarak programa kabul edilmeleri ön koşuldur. AP English Literature and
Composition sınavına girecek her öğrencinin ileri düzey İngilizce dil becerisinin yanı sıra,
klasik Batı Edebiyatı da dâhil olmak üzere dünya edebiyatından birçok örneği okumuş,
Mitoloji, Felsefe, Sosyoloji ile ilgili bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir çünkü
öğrencilerin sınav sorularını cevaplarken bu bilgi birikimini de yansıtmaları beklenir.
AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon dersi öğrencilere daha yüksek bir kavrayış ve daha
güçlü bir dil kontrolü ile okuma, düşünme, karmaşık konularla bağlantılı ince anlam
ayırtılarını ayırt edebilecek şekilde analiz etme, sentezleme ve bunları akademik yazım
kurallarına uyarak yazma becerilerini kazandırmayı hedefler. Bu beceriler öğrencilerin
diğer AP derslerinde de başarılı olmalarını sağlar ve yurt dışında yüksek eğitime
kabullerini kolaylaştırır. Ders içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin düşünme becerilerini
geliştirmek ve yazılı ifadelerinin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Okuma, anlama,
yorum yapma ve yazma çalışmaları AP İngilizce Edebiyat ve Kompozisyon dersinde bir
arada yürütülür.
Seçmeli Dersler
10. sınıf Seçmeli İngilizce dersi güncel olaylar ve küresel sorunların tartışıldığı interaktif
bir derstir. Öğrencilerimizde küresel sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan bu
derste, internet üzerinden çeşitli uluslararası yayın organlarını takip eden öğrenciler, kendi
seçtikleri konular üzerinde sınıf içi münazaralar yaparlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan
fikirlerle kendi çözümlerini ürettikleri makale ve blog yazılarını, ilginç buldukları diğer
yazılarla birlikte kendi sınıf bloglarında oluşturdukları dijital gazete ya da dergilerde
yayınlarlar. Öğrenciler ayrıca küresel sorunlarla ilgili olarak çalışan dünyanın farklı
yerlerindeki okullardaki öğrencilerle ortak araştırma projeleri yaparlar. Böylelikle bugün iş
dünyasında çok yaygın olarak kullanılan internet üzerinden küresel işbirliği yapmanın ilk
adımlarını atmış olurlar.
11. sınıf seçmeli İngilizce dersi ise öğrencilerimizin üniversiteye geçiş sürecinde
girecekleri uluslararası sınavlarda ve üniversite öğrenimleri süresince onlara gerekecek
olan akademik becerilerin kazandırılmasına yöneliktir. TOEFL ve IELTS ile ilgili basılı ve
dijital kaynaklardan faydalanarak çalışmalar yaparlar. Öğrendiklerini, konuya yönelik
faydalı site ve teknolojik araçları ve yaptıkları çalışmaları sınıf bloğunda sergilerler. Yine
sınıf bloğu üzerinden bu çalışmalarını aynı sınava girecek olan dünyanın farklı
yerlerindeki yaşıtlarıyla paylaşarak, onlarla görüş alışverişinde bulunurlar. Böylelikle
sadece kendi öğretmenlerinden değil, kendi yaşıtları, onların öğretmenleri ve arzu
ederlerse bloğu ziyaret eden velilerimizden de geri bildirim alırlar.
Ölçme Değerlendirme
Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler:




Öğrencinin İngilizcede gösterdiği gelişim
Ders içi sözel performansı
Sınavlar, projeler, sunumlar ve portfolyo
Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba
Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri
öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir.
Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı
geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki
aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma
çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek
geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil
edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek
için çalışmaları hedeflenir.
9. sınıf öğrencileri yılsonunda portfolyolarında biriktirdikleri özgün ürünlerini veli ve
öğretmenlerine sunarlar. 10 ve 11. sınıf öğrencileri ise bir essay yazarak yıl boyunca
yaptıkları çalışmaları ve İngilizcede gösterdikleri gelişimi, güçlü ve zayıf yönlerini de
belirterek, değerlendirirler.
ĠKĠNCĠ YABANCI DĠLLER (ALMANCA - FRANSIZCA – ĠSPANYOLCA)
Ortaokuldan ikinci yabancı dilde belli bir akıcılığa erişmiş olarak mezun olan
öğrencilerimiz, liseden bağımsız dil kullanım seviyesini tamamlamış ve daha akıcı ve
zengin bir ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olurlar.
Genel Kazanımlar
Liseden mezun olan her öğrencimiz:






Günlük yaşamdaki konuşmalarla, bildik konularla ilgili dinlediklerini anlayıp
cevaplar;
Güncel ve bildik konularla ilgili farklı türdeki metinleri, radyo ve televizyon
programlarını, olayları, dilekleri ve duyguları anlar, sözlü ya da yazılı olarak
yorumlar ve eleştiri getirir;
Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinler, deneyim ve
izlenimlerini betimleyen ve kişisel fikirlerini ifade eden günlük, paragraf, e-posta,
mektup gibi farklı türlerde yazar;
İkinci yabancı dilde teknolojiyi de kullanarak düzeyine uygun bilgiye erişebilir,
doğru değerlendirebilir, uygulayabilir, yorumlayabilir ve yeni fikirler üretebilir;
Hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özellikleriyle, kendi kültürü arasında
bağlantı kurup değerlendirmeler ve çıkarımlar yapabilir;
Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama




Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla
ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi
esastır. Bu nedenle her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli
etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik
edilirler.
Ortaokulda olduğu gibi, lisede de dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı
programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek
öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Ancak okuma ve yazma çalışmaları
lisede daha çok yer alır. Öğrenilen dilin kültürüne ait eserler programa dahil
edilerek, öğrencilerin o dilin edebiyat, düşünür, yazar ve ozanlarından en
önemlilerini tanımaları sağlanır.
Derslerimizde ve ders dışında sıklıkla kullandığımız teknoloji destekli
uygulamalarla dil öğrenme süreci sadece ders saatleriyle sınırlı kalmamakta,
öğrencilerimiz teknoloji desteğiyle arzu ettikleri ya da ihtiyaç duydukları her
zaman bu çalışmalara erişim olanağını bulabilmektedirler.
Her sınıf seviyesinde kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra,
okulumuz web sitesinde bulunan yabancı diller eğitim portalındaki dijital
materyaller ile her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood'a yüklenen
enteraktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak
kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak
sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı
tanınmaktadır.

Liseye yeni kayıt olan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan
öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle
sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve
çalışmalarla desteklenir.
Ölçme Değerlendirme
Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme
sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve
güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir.
Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler:




Öğrencinin dilde gösterdiği gelişim
Ders içi sözel performansı
Sınavlar, performans ödevleri, projeler ve sunumlar
Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba
Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında
öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirimde bulunarak, onların eksik ve güçlü
yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar.
Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda
geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları
sağlanmaktadır.
HAZIRLIK SINIFI: MATEMATĠK
Genel Kazanımlar


Hazırlık sınıfı öğrencileri ileriki sınıflarda İngilizce olarak okutulacak olan
matematik ve geometri derslerini takip edebilmek için gerekli terminolojiyi alır.
Terminoloji çalışmalarını aşağıdaki konular üzerinden yürütür.
Sets






Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler
kullanır.
Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle
açıklar.
İki kümenin eşitliğini açıklar.
Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler
arasındaki ilişkileri ifade eder.
Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer.
Alt küme sayılarını bulur ve listeler
Relatıons And Functıons

Fonksiyon kavramını açıklar.




Kartezyen çarpım kümesini bulur ve grafiğini çizer.
Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.
Fonksiyon çeşitlerini belirler.
Bire bir ve örten fonksiyonları açıklar.
Numbers













Doğal sayıları bilir ve konu ile ilgili problemleri çözer.
Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.
Üslü ifadelerle ilgili işlemleri yapar.
Sayıları çarpanlarına ayırır ve gerektiğinde sadeleştirme yapar.
Bölünebilme kurallarını bilir ve işlemlerde kullanır.
Tam sayılarla ilgili işlemleri yapar.
Rasyonel sayılarla ilgili işlemleri yapar.
Gerçek sayılarla ilgili işlemleri yapar.
Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli
ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.
Üslü ve köklü işlemleri yapar.
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve
problem çözmede kullanır.
Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve
problem çözmede kullanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama











Bu sınıfta esas olan dersin öğrencilere sevdirilmesidir.
Konuların uygun olması durumunda dersler bulmaca veya oyun formatında yapılır.
Derslerin bir kısmı derslik dışında doğal ortamda uygulamalı yapılır.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metotları seçilir.
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hem de özele göre
planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Derslerimizde Khan Academy etkin şekilde kullanılmaktadır.
Ders materyallerinin önemli bir bölümü TEDmood üzerinden öğrencilerle
paylaşılmakta ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmaktadır.
Ölçme Değerlendirme

Matematik dersinde her dönem 2 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.



Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Öğrencilerin kişisel gelişimleri Khan academy programı ile takip edilmekte ve
kişiselleştirilmiş ödevlerle seviyelerine uygun çalışmalar planlanmaktadır.
TEDmood üzerinden online sınavlar verilerek öğrencilerin bu sınavdaki başarıları
anlık olarak takip edilmektedir.
9. SINIF: MATEMATĠK
Genel Kazanımlar
























Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler
kullanır.
Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle
açıklar.
Alt küme kavramını ve özelliklerini açıklar.
İki kümenin eşitliğini açıklar.
Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler
arasındaki ilişkileri ifade eder.
İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar.
Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer.
İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini açıklar.
Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar.
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini
bulur.
Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli
ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm
kümelerini bulur.
Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile
ilişkilendirerek açıklar.
Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve
problem çözmede kullanır.
Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve
problem çözmede kullanır.
Fonksiyon kavramını açıklar.
Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.
f(x)=x (n Z) biçimindeki fonksiyonların grafiklerini çizer.
Bire bir ve örten fonksiyonları açıklar.
Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180°, dış açılarının ölçüleri toplamının
360° olduğunu gösterir.
İki üçgenin eşliğini açıklar, iki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları
belirler.
Bir üçgende daha uzun olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünün daha büyük
olduğunu gösterir.




















Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu
belirler.
Üçgenlerin benzerliğini modelleme ve problem çözmede kullanır.
Bir açının açıortayını çizer ve özelliklerini açıklar.
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini gösterir.
Üçgenin kenarortaylarının bir noktada kesiştiğini gösterir ve kenarortayla ilgili
özellikleri açıklar.
Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir. Üçgenin
yüksekliklerinin bir noktada kesiştiğini gösterir ve üçgenin çeşidine gore bu
noktanın konumunu belirler.
Dik üçgende Pisagor teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını tanımlar ve uygulamalar yapar.
Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çember üzerindeki noktanın
koordinatlarıyla ilişkilendirir.
Üçgende kosinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.
Üçgenin alanını veren bağıntıları oluşturur ve uygulamalar yapar.
Üçgende sinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.
Vektör kavramını açıklar.
İki vektörün toplamını ve vektörün bir gerçek sayıyla çarpımını cebirsel ve
geometrik olarak gösterir.
Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini verileri yorumlamada kullanır.
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil
ederek yorumlar.
Serpme grafiğini açıklar, iki nicelik arasındaki ilişkiyi serpme grafiği ile gösterir ve
yorumlar.
Kutu grafiğini açıklar, bir veri grubuna ait kutu grafiğini çizerek yorumlar ve veri
gruplarını karşılaştırmada kutu grafiğini kullanır.
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay
kavramlarını açıklar.
Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama










Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metodları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hemde özele göre planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Branş derslikleri, panolar, posterler vb. çalışmalarla dolaylı öğrenme desteklenir.
Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.
Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.




Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Derslerimizde Khan Academy etkin şekilde kullanılmaktadır.
Matematik derslerinde web 2.0 araçları etkin olarak kullanılmaktadır.
Ders materyallerinin önemli bir bölümü TEDmood üzerinden öğrencilerle
paylaşılmakta ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmaktadır.
Ölçme Değerlendirme







Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin kişisel gelişimleri Khanacademy programı ile takip edilmekte ve
kişiselleştirilmiş ödevlerle seviyelerine uygun çalışmalar planlanmaktadır.
TEDmood üzerinden online sınavlar verilerek öğrencilerin bu sınavdaki başarıları
anlık olarak takip edilmektedir.
10. SINIF: MATEMATĠK
Genel Kazanımlar













Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak
hesaplar.
Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle
açıklar.
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip
sıralanabileceğini hesaplar.
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini
hesaplar.
Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur.
Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir.
Koşullu olasılığı örneklerle açıklar.
Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar.
Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri d.nüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon
grafikler çizer.
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g ,f . g
ve f/g fonksiyonlarını elde eder.
Fonksiyonlarda bileşke işlemini açıklar.
Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları
belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur.
































İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem
çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır.
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve
uygulamalar yapar.
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın
koordinatlarını hesaplar.
Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturur ve denklemi verilen iki doğrunun
birbirine göre durumlarını inceler.
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını açıklar ve uygulamalar yapar.
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklar.
Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili
açı,kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.
Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan
bağıntılarını oluşturur.
Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır.
Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerini hesaplar.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
i = sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a,b R) biçiminde ifade
edildiğini açıklar.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki
ilişkileri belirler.
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonu açıklar ve grafiğini çizer.
İkinci derece denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.
Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Bir p(x) polinomunun q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulur.
Katsayıları tam sayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan polinomların
tam sayı sıfırlarının, sabit terimin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterir.
Gerçek katsayılı bir polinomu çarpanlarına ayırır.
Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi
ile ilgili uygulamalar yapar.
Polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.
Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre durumları incelenir.
Çemberde kirişin özelliklerini gösterir.
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıları açıklar; bu açıların ölçüleri
ile gördükleri yayların ölçülerini ilişkilendirir.
Çemberde teğetin özelliklerini gösterir.
Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
Dik dairesel silindiri ve dik dairesel koniyi açıklar, yüzey alan ve hacim
bağıntılarını oluşturur.
Küreyi açıklar, yüzey alanı ve hacim bağıntısını oluşturur.
Katı cisimlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını modelleme ve problem çözmede
kullanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama












Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metodları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hemde özele göre planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.
Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Derslerimizde Khan Academy etkin şekilde kullanılmaktadır.
Ders materyallerinin önemli bir bölümü TEDmood üzerinden öğrencilerle
paylaşılmakta ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmaktadır.
Ölçme Değerlendirme








Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Proje çalışması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin kişisel gelişimleri Khanacademy programı ile takip edilmekte ve
kişiselleştirilmiş ödevlerle seviyelerine uygun çalışmalar planlanmaktadır.
TEDmood üzerinden online sınavlar verilerek öğrencilerin bu sınavdaki başarıları
anlık olarak takip edilmektedir.
11. SINIF: MATEMATĠK
Genel Kazanımlar





Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle açıklar.
Sanal birimi (i sayısını) belirtir ve bu sayının kuvvetlerini hesaplar.
Karmaşık sayıyı, standart biçimini, gerçek kısmını, sanal kısmını açıklar ve iki
karmaşık sayının eşitliğini ifade eder.
Karmaşık düzlemi açıklar ve verilen bir karmaşık sayıyı karmaşık düzlemde
gösterir.
Bir karmaşık sayının eşleniğini ve modülünü açıklar, karmaşık düzlemde gösterir.






























Karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini ve geometrik yorumlarını
yapar, toplama işleminin özelliklerini gösterir.
Karmaşık sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini yapar, çarpma işleminin
özelliklerini gösterir.
Eşlenik ve modül ile ilgili özellikleri gösterir.
Kökleri karmaşık sayılar olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Karmaşık düzlemde iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı açıklar ve karmaşık sayı
ile çember ilişkisini belirtir.
Bir noktanın kartezyen koordinatları ile kutupsal koordinatları arasındaki
bağıntıları bulur, standart biçimde verilen bir karmaşık sayının kutupsal
koordinatlarını belirler ve karmaşık düzlemde gösterir.
Kutupsal biçimde verilen iki karmaşık sayı arasında toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemleri yapar.
Bir karmaşık sayının orijin etrafında pozitif yönde α açısı kadar döndürülmesi ile
elde edilen karmaşık sayıyı bulur.
De Moivre kuralını ifade eder ve kutupsal koordinatlarda verilen bir karmaşık
sayının kuvvetlerini belirler.
Verilen bir karmaşık sayının n∈N n.dereceden köklerini belirler, karmaşık
düzlemde gösterir ve geometrik olarak yorumlar.
Üstel fonksiyonu oluşturur, tanım ve görüntü kümesini açıklar.
Üstel fonksiyonların birebir ve örten olduğunu gösterir.
Logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyonun tersi olarak kurar.
Onluk logaritma fonksiyonunu ve doğal logaritma fonksiyonunu açıklar.
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini gösterir ve uygulamalar yapar.
Üslü ve logaritmik denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayma yöntemlerini açıklar.
n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarını belirleyerek n,r∈N ve n≥ r olmak
üzere, n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarının sayısını gösterir.
Dönel (dairesel) permütasyonu örneklerle açıklar ve uygulamalar yapar.
Tekrarlı permütasyonu örneklerle açıklar ve uygulamalar yapar.
n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarını belirleyerek n,r∈N ve n≥ r olmak
üzere,
n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısını gösterir.
Binom açılımını yapar.
Deney, çıktı, örneklem uzay, örneklem nokta, olay, kesin olay, imkânsız olay, ayrık
olaylar kavramlarını açıklar.
Olasılık fonksiyonunu belirterek bir olayın olma olasılığını hesaplar ve olasılık
fonksiyonunun temel özelliklerini gösterir.
Eş olasılı (olumlu) örneklem uzayı açıklar ve bu uzayda verilen bir A olayı için
P(A)=S(A)/S(E) olduğunu belirtir.
Koşullu olasılığı açıklar.
Bağımsız ve bağımlı olayları örneklerle açıklar, A ve B bağımsız olayları için
P(A∩B)= P(A).P(B) olduğunu gösterir.
Verilen bir gerçek yaşam durumuna uygun serpilme grafiği ve kutu grafiği çizer ve
bu grafikler üzerinden çıkarımlarda bulunur.
Verilen bir gerçek yaşam durumunu yansıtabilecek en uygun grafik türünün hangisi
olduğuna karar verir, grafiği oluşturur ve verilen bir grafiği yorumlar.























Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri kullanılarak gerçek yaşam durumları için hangi
eğilim veya yayılım ölçüsünü kullanması gerektiğine karar verir.
Verilen puanları standart puanlara dönüştürür.
Tümevarım yöntemini açıklar ve uygulamalar yapar.
Toplam sembolünü ve çarpım sembolünü açıklar, kullanışları ile ilgili özellikleri
gösterir, temel toplam formüllerini modelleyerek inşa eder.
Dizi, sonlu dizi ve sabit diziyi açıklar, dizilerin eşitliğini ifade eder ve verilen bir
dizinin grafiğini çizer.
Verilen diziler ile dört işlem yapar.
Artan, azalan, azalmayan ve artmayan dizileri açıklar.
Aritmetik diziyi açıklar, özelliklerini gösterir ve aritmetik dizinin ilk n teriminin
toplamını bulur.
Geometrik diziyi açıklar, özelliklerini gösterir ve geometrik dizinin ilk n teriminin
toplamını bulur.
Matrisi örneklerle açıklar, verilen bir matrisin türünü belirtir ve istenilen satırı,
sütunu ve elemanı gösterir.
Kare matrisi, sıfır matrisini, birim matrisi, köşegen matrisi, alt üçgen matrisi ve üst
üçgen matrisi açıklar, iki matrisin eşitliğini ifade eder.
Matrislerde toplama işlemini yapar, bir matrisin toplama işlemine göre tersini
belirtir, toplama işleminin özelliklerini gösterir ve iki matrisin farkını bulur.
Bir matrisi bir gerçek sayı ile çarpma işlemini yapar ve özelliklerini gösterir.
Matrislerde çarpma işlemini yapar ve çarpma işleminin özelliklerini gösterir.
Bir matrisin çarpma işlemine göre tersini bulur ve matrislerin tersini bulma
işleminin özelliklerini gösterir.
Bir matrisin devriğini (transpozunu) bulur ve özelliklerini gösterir.
Doğrusal (lineer) denklem sistemini açıklar ve doğrusal denklem sisteminin
çözümünü temel (elementer) satır işlemleri yaparak bulur.
Doğrusal denklem sistemini matrislerle gösterir ve matris gösterimi AX=B olan
doğrusal denklem sisteminin çözümünü (A/B) genişletilmiş matrisi üzerinde temel
satır işlemleri uygulayarak bulur.
Minör ve kofaktör kavramlarını açıklar, 1×1, 2×2 ve 3×3 türündeki matrislerin
determinantını hesaplar ve determinantın özelliklerini belirtir.
Sarrus yöntemini kullanarak 3×3 türündeki matrislerin determinantını hesaplar.
Ek (adjoint) matrisi açıklar, 2×2 ve 3×3 türündeki matrislerin tersini ek matris
yardımıyla bulur.
Matris gösterimi AX=B olan doğrusal denklem sisteminin çözümünü X=A-1B
yöntemi ile bulur.
Doğrusal denklem sisteminin çözümünü Cramer kuralını kullanarak bulur.
Ders ĠĢleme ve Uygulama





Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metodları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.








Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hemde özele göre planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.
Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Derslerimizde Khan Academy etkin şekilde kullanılmaktadır.
Matematik derslerinde web 2.0 araçları etkin olarak kullanılmaktadır.
Ders materyallerinin önemli bir bölümü TEDmood üzerinden öğrencilerle
paylaşılmakta ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmaktadır.
Ölçme Değerlendirme








Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Proje çalışması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin kişisel gelişimleri Khanacademy programı ile takip edilmekte ve
kişiselleştirilmiş ödevlerle seviyelerine uygun çalışmalar planlanmaktadır.
TEDmood üzerinden online sınavlar verilerek öğrencilerin bu sınavdaki başarıları
anlık olarak takip edilmektedir.
11. SINIF: GEOMETRĠ
Genel Kazanımlar









Dörtgeni ve temel elemanlarını açıklar, uygulamalar yapar.
Dörtgenlerle ilgili teoremleri ispatlar ve uygulamalar yapar.
Dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplar, dörtgensel bölgenin alanı ile ilgili teoremleri
ispatlar ve uygulamalar yapar.
Yamuğu açıklar ve özellikleri ile ilgili teoremleri ispatlar.
Yamuksal bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Paralelkenarı açıklar, özellikleri ile ilgili teoremleri ispatlar ve uygulamalar yapar.
Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Dikdörtgeni ve özelliklerini açıklar.
Dikdörtgensel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.





























Eşkenar dörtgeni açıklar, özellikleri ile ilgili teoremleri ispatlar ve uygulamalar
yapar.
Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Kareyi açıklar, özellikleri ile ilgili teoremi ispatlar ve uygulamalar yapar.
Karesel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Deltoidi ve özelliklerini açıklar, uygulamalar yapar.
Deltoidsel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Dörtgenleri sınıflandırır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
Düzgün beşgeni ve özelliklerini açıklar, uygulamalar yapar.
Düzgün beşgensel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Düzgün altıgeni ve özelliklerini açıklar, uygulamalar yapar.
Düzgün altıgensel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar yapar.
Düzlemde çokgenlerden yararlanarak desen, fraktal görüntüsü oluşturur.
Çokgensel bölgelerle kaplamalar yapar.
Çemberi, temel ve yardımcı elemanlarını açıklar, uygulamalar yapar.
Çemberin vektörel, standart ve genel denklemini elde eder, uygulamalar yapar.
Çemberin parametrik denklemini elde eder ve uygulamalar yapar.
Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre konumunu belirler ve uygulamalar
yapar.
Çemberin bir noktasındaki teğeti ile ilgili teoremleri ispatlar ve uygulamalar yapar.
Bir çemberde merkez, iç, dış, çevre ve teğet-kiriş açılar ile ilgili özellikleri açıklar
ve uygulamalar yapar.
Denklemleri verilen iki çemberin birbirine göre konumlarını belirler.
Çemberde kiriş ve kesenler ile ilgili özellikleri ispatlar, uygulamalar yapar.
Teğetler dörtgenini ve özelliklerini açıklar.
Kirişler dörtgenini ve özelliklerini açıklar.
Bir çemberin çevre uzunluğu ve dairenin alan bağıntısını elde eder, uygulamalar
yapar.
Düzlemde çember yardımıyla desen, fraktal görüntüsü oluşturur.
Koniği, koniğin temel elemanlarını açıklar ve konikleri sınıflandırır.
Parabolü açıklar ve standart denklemini elde eder.
Elipsi açıklar ve standart denklemini elde eder.
Hiperbolü açıklar ve standart denklemini elde eder.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama








Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metodları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hemde özele göre planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.


Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Ölçme Değerlendirme






Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
12. SINIF: MATEMATĠK
Genel Kazanımlar
















Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri ve ters fonksiyon kavramlarını açıklar.
Verilen bir fonksiyonun artan, azalan ve sabit olmasını açıklar, verilen bir
fonksiyonun artan, azalan veya sabit olduğu aralıkları belirler.
Çift ve tek fonksiyonu açıklar, grafiklerini yorumlar.
Verilen bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini belirler.
Parçalı fonksiyonun grafiğini çizer, uygulamalar yapar.
Bir bağımsız değişkenin verilen bir sayıya yaklaşmasını örneklerle açıklar.
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti ve sağdan limiti kavramlarını
örneklerle açıklar ve bir noktadaki limiti ile soldan, sağdan limitleri arasındaki
ilişkiyi belirtir.
Limit ile ilgili özellikleri belirtir ve uygulamalar yapar.
Fonksiyonların limitleri ile ilgili uygulamalar yapar.
Genişletilmiş gerçek sayılar kümesini belirtir, fonksiyonun bir noktadaki limitinin
sonsuz olmasını ve sonsuzdaki limitini açıklar.
Trigonometrik fonksiyonların limiti ile ilgili özellikleri belirtir.
Belirsizlik durumlarını belirtir ve fonksiyonun belirsizlik noktalarındaki limitini
hesaplar.
Bir dizinin limitini açıklar ve uygulamalar yapar.
Sonsuz geometrik dizi toplamının ise gerçek sayıya yaklaştığını, ise gerçek sayıya
yaklaşmadığını belirtir, yaklaştığı sayı varsa bulur.
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar ve verilen bir
fonksiyonun verilen bir noktada sürekli ya da süreksiz olduğunu belirler.
Bir noktada sürekli olan fonksiyonların toplamının, farkının, çarpımının ve
bölümünün sürekliliğine ait özellikleri ifade eder.























Fonksiyonun sınırlı olmasını açıklar, kapalı aralıkta sürekli fonksiyonların
özelliklerini belirtir.
Türev kavramını örneklerle açıklar.
Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan türevini ve sağdan türevini bulur, soldan
türev ve sağdan türev ile türev arasındaki ilişkiyi açıklar.
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği ile türevlenebilirliği arasındaki ilişkiyi
açıklar.
Bir fonksiyonun bir aralıkta türevli olmasını ifade eder.
Türev tanımını kullanarak verilen bir fonksiyonun türevine ait formülleri oluşturur
ve uygulamalar yapar.
Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının ve
bölümünün türevine ait kuralları oluşturur ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar.
Bir fonksiyonun grafiğinin bir noktasındaki teğetinin ve normalinin denklemini
yazar.
Bir fonksiyonun ardışık türevlerini bulur.
Bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları türevin işaretine göre belirler.
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel
minimum, noktalarını açıklar ve bir fonksiyonun ekstremum noktalarını türev
yardımıyla belirler.
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.
Bir fonksiyonun grafiği üzerinde bükeylik ve dönüm noktası kavramını açıklar.
Fonksiyonların grafiğini türev yardımıyla çizer.
L'Hospital kuralı yardımıyla fonksiyonların limitlerini hesaplar.
Riemann toplamı yardımıyla integral kavramını açıklar.
Belirli integralin özelliklerini açıklar.
İntegral hesabının birinci ve ikinci temel teoremlerinin anlamını açıklar.
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklar.
Temel integral alma kurallarını türev alma kuralları yardımıyla yazar.
Bir fonksiyonun bir sabitle çarpımının, iki fonksiyonun toplamının ve farkının
integraline ait kuralları bulur ve uygulamalar yapar.
İntegral alma yöntemlerini açıklar ve uygulamalar yapar.
Belirli integralleri kullanarak uygulamalar yapar ve problem çözer.
Ders ĠĢleme ve Uygulama







Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metotları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hem de özele göre
planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.






Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.
Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Derslerimizde Khan Academy etkin şekilde kullanılmaktadır.
Matematik derslerinde web 2.0 araçları etkin olarak kullanılmaktadır.
Ders materyallerinin önemli bir bölümü TEDmood üzerinden öğrencilerle
paylaşılmakta ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmaktadır.
Ölçme Değerlendirme






Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
12. SINIF: GEOMETRĠ
Genel Kazanımlar















Uzayı; uzayda nokta, doğru, düzlem ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar.
Uzayda doğrultuları açıklar.
Uzayda doğru parçasını ve iki doğru parçası arasındaki ilişkileri açıklar.
Uzayda yönlü doğru parçasını açıklar ve yönlü doğru parçalarını karşılaştırır.
Uzayda vektörü açıklar ve nokta-vektör eşlemelerini yapar.
Uzayda vektörlerin lineer bağımlı ve lineer bağımsız olma durumlarını açıklar.
Uzayda bir nokta ve üç dik birim vektör ile dik koordinat sistemini oluşturur ve
verilen bir noktanın koordinatlarını belirler.
Uzayda iki vektörün Öklid iç çarpımını açıklar ve uygulamalar yapar.
Uzayda bir vektörün uzunluğunu ve iki vektör arasındaki açıyı iç çarpımı
kullanarak hesaplar, uygulamalar yapar.
Uzayda bir vektörün başka bir vektör üzerine dik izdüşümünü belirler ve
uygulamalar yapar.
Uzayda iki vektörün vektörel çarpımını hesaplar ve uygulamalar yapar.
Uzayda bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemlerini bulur ve uygulamalar
yapar.
Uzayda bir düzlemin parametrik ve kapalı denklemlerini bulur ve uygulamalar
yapar.
Uzayda bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bulur.
Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumlarını açıklar ve uygulamalar yapar.















Uzayda bir noktanın bir düzleme olan uzaklığı ile ilgili uygulamalar yapar.
Uzayda iki düzlem arasındaki uzaklığı hesaplar ve uygulamalar yapar.
Uzayda iki düzlem arasındaki açıyı bulur ve uygulamalar yapar.
Uzayda bir doğru ve bir düzlemin birbirlerine göre konumunu belirler ve
uygulamalar yapar.
Uzayda iki doğrunun birbirine göre konumunu belirler ve uygulamalar yapar.
Katı cisimleri ve kapalı yüzeyleri sınıflandırır.
Çokyüzeyli katı cisimlerin temel elemanlarını açıklar.
Verilen çokyüzlülerin açınımlarını yapar ve açınımları verilen çokyüzlüleri
oluşturur.
Çokyüzeyli katı cisimlerin yüzey alanı ile ilgili uygulamalar yapar.
Çokyüzeyli katı cisimlerin hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar ve uygulamalar
yapar.
Katı cisimler, tek ve çokyüzeylilerle yapılar oluşturur, verilen yapıları açıklar.
Çokyüzlülerle oluşturulmuş uzaysal kaplamaları açıklar.
Çokyüzlülerin yüzeylerini süsler ve bu yüzeylerdeki süslemeleri açıklar.
Verilen yapılara dönme hareketini uygular ve açıklar.
Verilen yapıların bir ve iki nokta perspektif çizimlerini yapar ve açıklar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama










Derse hazırlık durumunun tespiti yapılmakta, varsa eksikliklerin giderilmesine
çalışılmaktadır.
Dersin amacı öğrencilere doğrudan verilir veya kendilerine keşfettirilir.
Dersler kolaydan zora doğru gittikçe derinleşen bir yapıda yürütülür.
Dersin yapısına uygun öğretim metodları belirlenir
Teknolojik desteklerle görsellik artırılır ve duruma göre üç boyutlu derslik
yardımıyla prizmatik şekillerin daha iyi algılanılması sağlanır.
Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, dersler hem genel hemde özele göre planlanır.
Dersler çevreyle ilişkilendirilerek, önemi fark ettirilir ve böylece motivasyon artışı
sağlanır.
Değişik uygulamalarla öğrenciler ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlanır.
Ulusal veya uluslararası litaratür taranır ve kazanımlara katkısı olacağı düşünülen
materyaller derslere adapte edilir.
Matematik ve geometri kurallarının doğrudan verilmesi yerine öğrencilerin
keşfetmesi amaçlanır.
Ölçme Değerlendirme





Matematik dersinde her dönem 3 yazılı yapılır. Ayrıca ara değerlendirme (quiz)
sınavları uygulanır.
Her dönem 1 performans görevi uygulaması yapılır.
Ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım, sorumluluklarını yerine getirme de
değerlendirme kriterlerimiz arasındadır.
Düzenli aralıklarla verilen ödevlere, TEDmood'da Matematik bölümünden
ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmelerinin yanında, grup çalışmaları da
değerlendirme kapsamında yer alır.
9. SINIF: COĞRAFYA
Genel Kazanımlar














Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metotolojisini kullanarak araştırmalar
yapar ve sonucunu raporlaştırır.
İnsan - doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip
çıkma bilinci geliştirir.
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın
önemini kavrar.
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirir.
Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
Coğrafi değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümser.
Ayrıca;







Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır.
Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait
özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. Atmosferin özellikleri ile
hava olaylarını ilişkilendir. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından
karşılaştırır.
İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri
sorgular. Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda
bulunur.
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
İç ve dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten
günümüze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder. Yerleşme doku ve
tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenleri sorgular. Yaşadığı yerleşim biriminin


coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Yaşadığı yerleşim alanının farklı
zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğini coğrafi açıdan analiz eder.
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan
kriterler açısından analiz eder. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak
bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini açıklar. Haritalardan yararlanarak
çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri ayırt eder.
İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
örneklendirir. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal
çevreye uyum süreçlerini karşılıklı ilişkileri çerçevesinde analiz eder. Örneklerden
yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını
analiz eder.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama









Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi
dikkate alınır. Öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok
boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilir. Zaman zaman başka bilim dalları ve
disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanır.
İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve
uygulamalar geliştirilir.
Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl
değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılır.
Öğrencilerin sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı
ve karşılaştıkları problemleri çözmede edindikleri bilgi ve becerileri
kullanabilmelerini sağlanır.
Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamaları hedeflense de bir dünya algısı
geliştirmeleri de önemsenir. Dünya ölçeğinde de örnekler verilir, benzer - farklı
yerler ve kültürler ile ilgili örneklerin çeşitliliği vurgulanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma,
gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve
yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma
becerisi hedeflenir. Ders planlanırken hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde,
yukarıda belirtilen becerileri ilgili kazanımlarla birlikte organize ederek
uygulamalar gerçekleştirilir.
Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış,
estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmak amaçlanmıştır.
Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun gördüğünde etkinlikler için de değerleri
vurgulayan bölümler oluşturarak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin
genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin
ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına
yardımcı olma rolünü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla
sorgulamaya teşvik edilir.
İnceleme gezilerine ve arazi çalışmasına önem verilir. Bu geziler aracılığı ile
öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve
estetik duygularını geliştirmeleri sağlanırken değer eğitimi de verilir.


Fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM'lar ve benzeşim (simülasyon) programları,
çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; telekomünikasyon
hizmetleri (İnternet gibi) kullanılır. Sanal alan gezileri yapılır. Öğrenciler ile
birlikte ders materyalleri geliştirilir, bu sayede yaparak öğrenen öğrencilerde kalıcı
öğrenme sağlanmış olur.
Ders kitabı, Discovery Ansiklopedik Atlas, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap)
belgeseller, etkinlik materyalleri, edebi metinler, ses kayıtları, karikatürler,
türküler, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, görsel
materyaller, kayaç koleksiyonları, haritalar vb.kullanılır.
Ölçme Ve Değerlendirme



Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak
sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme süreci de değerlendirilir.
Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini
birlikte kullanılır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans
ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları
(portfolyo), projeler, posterler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı,
açık uçlu sorulardan oluşan testler vb.dir.
Değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı
vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı
sözü, powerpoint sunusu ile etkinliklerini düzenleyip zenginleştirebilmeli, maket
gibi ürünler yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için
sergilenmelidir.
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;






Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınav notları gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
Her iki dönemde 2 yazılı sınav uygulanır.
9. SINIF: TARĠH
Genel Kazanımlar




Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanır.
Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak,
kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır.
Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurar, millî birlik ve beraberliğin önemini
kavrayarak, tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi
sahibi olur.
Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa
hizmetlerini kavrayarak, kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında merakını
giderir.




Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark
ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanır.
Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik etkileşimi analiz ederek, bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında
çıkarımlarda bulunur.
Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları
yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazanır.
Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti‟nin siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş
değerleri yaşatmaya istekli olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Tarih dersleri, kronolojik düşünme tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel
sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerilerini
geliştirmeyi, tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrayabilmelerini sağlayacak
uygulamalarla yapılır.
Dersler öğrencilerin;






Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri
değerlendirebilmelerine,
Dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulmuş ilkçağ uygarlıklarının genel özelliklerini
öğrenebilmelerine,
Orta Asya ve Avrupa‟da kurulan diğer Türk devlet ve topluluklarını tanımalarına,
İslâm Tarihinde kurulmuş tüm devletler dönemlerindeki siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişmeleri değerlendirebilmelerine,
Tarihte kurulmuş ilk Türk-İslâm devletleri dönemlerindeki siyasi, sosyal, kültürel
ve ekonomik gelişmeleri öğrenebilmelerine,
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu‟da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini kavrayabilmelerine olanak
verecek şekilde işlenmektedir.
Ayrıca;



Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, dramatizasyon çalışmaları,
işbirliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini
yeni bir durumda kullanma ve özetleme aşamaları uygulanmaktadır.
Her konunun başında öğrencilerin konuyla ilgili ne bildikleri, ne öğrenmek
istedikleri ve sonunda da ne öğrendikleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.
Konular; Ders kitabı, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap) çeşitli belgeseller,
geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış olduğu her konudaki sunumlar, ders
öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, haritalar vb.ve
görsellerle işlenmekte, ünite sonlarında uygulanan aktiviteler ve quizlerle derslerin
bütünlüğü sağlanmaktadır.
Ölçme Ve Değerlendirme
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;





Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi, kütüphane ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan quiz notları
gibi kriterler dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
Ayrıca;



Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve bir rubrik dahilinde
değerlendirilir
Yine her iki dönemde de olmak üzere 3 yazılı sınav uygulanır.
Öğretim yılı başında ilân edilen konulardan birini seçen öğrenciler tarafından,
2.dönemde teslim edilmek üzere proje çalışmaları yapılır.
9. SINIF: DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
Genel Kazanımlar
9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerimiz;





Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemser.
Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin bilgisini edinir.
Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark eder.
Aklı kullanmaya ve bilgiye önem verir.
İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama


Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası-kaynak gibi metotlar uygulanır. Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla
ve bilgiye dayalı, karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille
Türkçe‟yi güzel kullanarak işlenir.
Öğrencilerimiz Ders Kitabı, Dünyada Neler Oldu (yardımcı kitap), Sunumlar…
gibi kaynaklardan yararlanır.
Ölçme Ve Değerlendirme


Yeni Eğitim-Öğretim Yılı‟nın başında ilân edilen proje konularını seçen
öğrencilerin çalışmaları 2. Dönem‟de teslim alınır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 yazılı
performans ve 1 ders içi performans notu verilir.
Ayrıca ders içi performans notu verilirken;




Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı,
Derse hazırlıklı olması,
Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
Öğrencinin derse katılımı gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.
10. SINIF: COĞRAFYA
Genel Kazanımlar














Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metotolojisini kullanarak araştırmalar
yapar ve sonucunu raporlaştırır.
İnsan - doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip
çıkma bilinci geliştirir.
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın
önemini kavrar.
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirir.
Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
Coğrafi değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümser.
Ayrıca;








Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
Levha tektoniği ile deprem kuşakları, sıcak su kaynakları ve volkanların dağılışını
ilişkilendirir.
Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır. Farklı bitki
topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.
Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya
nüfusunun dağılışını ve dağılışı etkileyen faktörleri sorgular. Nüfus piramitleri
oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Dünya nüfusunun tarihsel
süreçteki değişimini yorumlar. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan
faktörleri sorgular.
Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri
ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur. Örnek
incelemeler oluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder.
Geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal
değişimler açısından analiz eder. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre
ayırt eder. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin
gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirir.
Türkiye'nin konumunu özellikleri ve etkileri açısından değerlendirir. Türkiye'deki
yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder. Türkiye'nin yer
şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.









Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Türkiye'deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. İklime
ait kanıtlardan yararlanarak Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur. Türkiye'deki toprak tipleri ve bunların dağılışında etkili olan
faktörleri ilişkilendirir.
Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartlarıyla
ilişkilendirerek analiz eder.
Türkiye'deki su varlıklarını genel özellikleri ve dağılışları açısından analiz eder.
Türkiye'deki su varlığından yararlanmayı ekonomik, sosyal ve kültürel etkileriyle
analiz eder.
Türkiye'de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda
bulunur. Türkiye'deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt
eder. Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye'deki kırsal yerleşme tiplerinin
çeşitliliğini örneklendirir. Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre örneklendirir.
Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini ve dağılışını analiz eder. Türkiye'de
nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgular.
Türkiye'deki göçlerin sebep ve sonuçlarını coğrafi açıdan sorgular.
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi tarihsel süreçten
örneklerle değerlendirir.
Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolünü örneklendirir.
Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular, etkile ri
bakımından analiz eder.
Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet
yönetimi açısından analiz eder. İnsanların doğal afetlerin oluşumuna etkisini, afet
bilincinin geliştirilmesi açısından değerlendirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama





Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi
dikkate alınır. Öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok
boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilir. Zaman zaman başka bilim dalları ve
disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanılır.
İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve
uygulamalar geliştirilir.
Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl
değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılır.
Öğrencilerin sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı
ve karşılaştıkları problemleri çözmede edindikleri bilgi ve becerileri
kullanabilmelerini sağlanır.
Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamaları hedeflense de bir dünya algısı
geliştirmeleri de önemsenir. Dünya ölçeğinde de örnekler verilir, benzer - farklı
yerler ve kültürler ile ilgili örneklerin çeşitliliği vurgulanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma,
gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve
yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma





becerisi hedeflenir. Ders planlanırken hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde,
yukarıda belirtilen becerileri ilgili kazanımlarla birlikte organize ederek
uygulamalar gerçekleştirilir.
Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış,
estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmak amaçlanmıştır.
Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun gördüğünde etkinlikler için de değerleri
vurgulayan bölümler oluşturarak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin
genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin
ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına
yardımcı olma rolünü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla
sorgulamaya teşvik edilir.
İnceleme gezilerine ve arazi çalışmasına önem verilir. Bu geziler aracılığı ile
öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve
estetik duygularını geliştirmeleri sağlanırken değer eğitimi de verilir.
Fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM'lar ve benzeşim (simülasyon) programları,
çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; telekomünikasyon
hizmetleri (İnternet gibi) kullanılır. Sanal alan gezileri yapılır. Öğrenciler ile
birlikte ders materyalleri geliştirilir, bu sayede yaparak öğrenen öğrencilerde kalıcı
öğrenme sağlanmış olur.
Ölçme Ve Değerlendirme




Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak
sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme süreci de değerlendirilir.
Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini
birlikte kullanılır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans
ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları
(portfolyo), projeler, posterler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı,
açık uçlu sorulardan oluşan testler vb.dir.
Ders kitabı, Discovery Ansiklopedik Atlas, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap)
belgeseller, etkinlik materyalleri, edebi metinler, ses kayıtları, karikatürler,
türküler, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, görsel
materyaller, kayaç koleksiyonları, haritalar vb. kullanılır.
Değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı
vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı
sözü, powerpoint sunusu ile etkinliklerini düzenleyip zenginleştirebilmeli, maket
gibi ürünler yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için
sergilenmelidir.
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;




Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi ve proje çalışmaları,


Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınav notları gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
Her iki dönemde 2 yazılı sınav uygulanır.
10. SINIF: TARĠH
Genel Kazanımlar








Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanır.
Osmanlı tarihini ve kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, kültürel
mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır.
Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurar, millî birlik ve beraberliğin önemini
anlayarak, Osmanlı Devleti‟nin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini
kavrar.
Kendisini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını giderir.
Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark
ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanır.
Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında
çıkarımlarda bulunur.
Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları
yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazanır.
Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti‟nin siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş
değerleri yaşatmaya istekli olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Tarih dersleri, kronolojik düşünme tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel
sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma becerilerini
geliştirmeyi, tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrayabilmelerini sağlayacak
uygulamalarla yapılır.
Dersler öğrencilerin;

14.yy.dan başlayarak, 20.yy.a kadar geçen süreçte, Osmanlı Devleti‟nin ve çağdaşı
olan Avrupalı devletlerin içinde bulunduğu siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve
kültürel durumlarını kavrayarak yorumlayabilmelerine olanak verecek şekilde
işlenmektedir.
Ayrıca;



Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, dramatizasyon çalışmaları,
işbirliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini
yeni bir durumda kullanma ve özetleme aşamaları uygulanmaktadır.
Her konunun başında öğrencilerin konuyla ilgili ne bildikleri, ne öğrenmek
istedikleri ve sonunda da ne öğrendikleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.
Konular; Ders kitabı, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap) çeşitli belgeseller,
geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış olduğu her konudaki sunumlar, ders
öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, haritalar vb.ve
görsellerle işlenmekte, ünite sonlarında uygulanan aktiviteler ve quizlerle derslerin
bütünlüğü sağlanmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;





Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi, kütüphane ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınavlar gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
Ayrıca;



Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve bir rubrik dahilinde
değerlendirilir.
Her iki dönemde de olmak üzere 2 yazılı sınav uygulanır.
Öğretim yılı başında ilân edilen konulardan birini seçen öğrenciler tarafından, bir
sonraki seneye teslim edilmek üzere proje çalışmaları yapılır. Öğrencilere 10.sınıfta
ve 11.sınıfta yapacakları çalışmalar hakkında detaylı bir yol haritası sunulur.
10. SINIF: BĠLGĠ KURAMI
Genel Kazanımlar








İnsan eylemlerini tanımak ve anlamak açısından birinci dereceden kaynak özelliği
taşıyan bilgiyi ve bilgi türlerini tanır.
Öğrenci Bilgi Kuramı dersinde, küreselleşen dünyamızda bilginin önemini ve
rolünü bütüncül bir perspektifte sorgulayan, bilgi ve bilmenin karmaşık doğasını
özümseyen, değişik bilgi alanları, bilgi kaynakları, bilgi edinme yolları üzerinde
eleştirel olarak düşünen, ön yargı ve öznellikten uzak, sorumlu birey olma özelliği
kazanır.
Öğrenci, bilginin nasıl elde edildiğini fark eder.
Eleştirel ve akılcı düşünme becerisi kazanır.
Fikirlerini açık olarak iletmeleri amacıyla dili, yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde
kullanmayı kazanır.
Bilgiyi günlük hayatlarında, düşüncelerinde, duygularında ve eylemlerinde
kullanan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan bir birey olur.
Bilginin insan ve toplum hayatına etkilerini sorgulamayı, kültürler arasında iletişim
ve etkileşim kurmada bilginin önemini kavrar.
Edinilen bilgilerin farklı düşünceler oluşturabileceğini bilerek farklı düşüncelere
saygı duymayı, bilgiyi kullanırken temel insani değerleri gözetmeyi vb. davranış
biçimlerini kazanır.
Ders ĠĢleme ve Uygulama

Dersler sırasında, Felsefe Ders kitabı, filmler, belgeseller, gazete ve dergiler,
çeşitli makaleler, geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış olduğu her konudaki
sunumlar, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar
kullanılır. Güncel olaylar ve küresel problemler eleştirel ve akılcı bir bakış açısıyla
ele alınır.
Ölçme Değerlendirme

Bilgi Kuramı dersi notla değerlendirilmez. Ancak öğrencilerin yıl boyunca ders içi
performansları kaydedilir ve kendi içlerindeki gelişme belirlenerek rapor haline
getirilir. Dönem sonunda bu geri bildirim raporları öğrenciye verilir.
10. SINIF: DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
Genel Kazanımlar
10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerimiz;





Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemser.
Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin bilgisini edinir.
Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark eder.
Aklı kullanmaya ve bilgiye önem verir.
İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama


Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası-kaynak gibi metotlar uygulanır. Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla
ve bilgiye dayalı, karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille
Türkçe‟yi güzel kullanarak işlenir.
Öğrencilerimiz Ders Kitabı, Dünyada Neler Oldu (yardımcı kitap), Sunumlar…
gibi kaynaklardan yararlanır.
Ölçme Ve Değerlendirme


Yeni Eğitim-Öğretim Yılı‟nın başında ilân edilen proje konularını seçen
öğrencilerin çalışmaları 2. Dönem‟de teslim alınır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 yazılı
performans ve 1 ders içi performans notu verilir.
Ayrıca ders içi performans notu verilirken;




Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı,
Derse hazırlıklı olması,
Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
Öğrencinin derse katılımı gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.
11. SINIF: COĞRAFYA
Genel Kazanımlar














Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar
yapar ve sonucunu raporlaştırır.
İnsan - doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip
çıkma bilinci geliştirir.
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın
önemini kavrar.
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirir.
Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
Coğrafi değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümser.
Ayrıca;





Biyo çeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular.
Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını
ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. Su ekosisteminin unsurlarını ve
işleyişini analiz eder.
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını
karşılaştırır. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların
küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve
fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri, küresel etkileri açısından
yorumlar.
Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz
eder. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini
analiz eder. Üretim,
dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye
etkisi açısından analiz eder.
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.
Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi
konum açısından değerlendirir. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve
bunları etkileyen şartları analiz eder. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını
değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
Türkiye'de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin
özelliklerini açıklar. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini
değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.















Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte
değerlendirir. Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım
açısından değerlendirir.
Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar.
Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından
değerlendirir. Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasıyla
olan ilişkisini sorgular.
Türkiye'deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde
yayılış alanlarına ait analizler yapar.
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanlarını
ilişkilendirir.
Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü
sorgular.
Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme aşamaları açısından analiz ederek
süreçlerini değerlendirir.
Tarımsal faaliyetler açısından farklı düzeylerdeki ülkeleri karşılaştırarak
tarım-ekonomi ilişkisini yorumlar.
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri amaçları, işlevleri ve etki alanları açısından
değerlendirir.
Doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişimi tarihsel süreçte farklı
bölgelerle örneklendirir.
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını "tükenebilirlik" ve "alternatif
kaynaklar" çerçevesinde analiz eder. Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki
farklılığı çevresel sonuçlar açısından değerlendirir. Madenlerin ve enerji
kaynaklarının üretim, dağıtım ve tüketiminin çevreye olumsuz etkilerini
örneklendirir.
Doğal kaynakların kullanımındaki farklı tutumları "çevreye duyarlılık" açısından
sorgular. Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini
kavrar.
Örneklerden yararlanarak "etkili arazi kullanma" uygulamalarının çevre üzerindeki
etkilerini değerlendirir. Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırır.
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından
sorgular. Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve
insana etkileri açısından analiz eder. İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve
su döngülerine olan etkilerini örneklendirir.
Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir. Çevre
ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerini sorgular.
Yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir
kullanımı açısından geri dönüşüm stratejilerini değerlendirir. Çevre
sorunlarının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi
dikkate alınır. Öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok










boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilir. Zaman zaman başka bilim dalları ve
disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanılır.
İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve
uygulamalar geliştirilir.
Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl
değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılır.
Öğrencilerin sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı
ve karşılaştıkları problemleri çözmede edindikleri bilgi ve becerileri
kullanabilmelerini sağlanır.
Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamaları hedeflense de bir dünya algısı
geliştirmeleri de önemsenir. Dünya ölçeğinde de örnekler verilir, benzer - farklı
yerler ve kültürler ile ilgili örneklerin çeşitliliği vurgulanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma,
gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve
yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma
becerisi hedeflenir. Ders planlanırken hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde,
yukarıda belirtilen becerileri ilgili kazanımlarla birlikte organize ederek
uygulamalar gerçekleştirilir.
Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış,
estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmak amaçlanmıştır.
Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun gördüğünde etkinlikler için de değerleri
vurgulayan bölümler oluşturarak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin
genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin
ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına
yardımcı olma rolünü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla
sorgulamaya teşvik edilir.
İnceleme gezilerine ve arazi çalışmasına önem verilir. Bu geziler aracılığı ile
öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve
estetik duygularını geliştirmeleri sağlanırken değer eğitimi de verilir.
Fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM'lar ve benzeşim (simülasyon) programları,
çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; telekomünikasyon
hizmetleri (İnternet gibi) kullanılır. Sanal alan gezileri yapılır. Öğrenciler ile
birlikte ders materyalleri geliştirilir, bu sayede yaparak öğrenen öğrencilerde kalıcı
öğrenme sağlanmış olur.
Ders kitabı, Discovery Ansiklopedik Atlas, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap)
belgeseller, etkinlik materyalleri, edebi metinler, ses kayıtları, karikatürler,
türküler, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, görsel
materyaller, kayaç koleksiyonları, haritalar vb.
Ölçme Ve Değerlendirme


Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak
sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme süreci de değerlendirilir.
Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini
birlikte kullanılır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans

ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları
(portfolyo), projeler, posterler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı,
açık uçlu sorulardan oluşan testler vb.dir.
Değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı
vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı
sözü, powerpoint sunusu ile etkinliklerini düzenleyip zenginleştirebilmeli, maket
gibi ürünler yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için
sergilenmelidir.
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;





Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınav notları gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
11. SINIF: TC ĠNKILÂP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Genel Kazanımlar










Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanır.
Atatürk‟ün kişilik özelliklerini öğrenir.
Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik,
millî birlik ve beraberlik anlayışını kavrar.
Atatürk‟ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve
önemini kavrar.
Türk Millî Mücadelesi ve İnkılâbının, millî ve milletler arası özelliklerini
kavrayarak, insan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık,
laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların
önemini kavrar.
Yaşamını demokratik kurallara göre düzenleyerek, Atatürk ilke ve inkılâplarının
Türkiye Cumhuriyeti‟nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini
kavrayarak,
Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen
ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş
olarak yetişir.
Türkiye‟nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından
değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olur.
Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak
ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık kazanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, kronolojik düşünme tarihsel kavrama, tarihsel
analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma becerilerini geliştirmeyi, tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını
kavrayabilmelerini sağlayacak uygulamalarla yapılır.
Dersler öğrencilerin;




Mustafa Kemal‟in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal
ve kültürel yapısını kavrayarak, aldığı eğitimin, askeri görevlerinin önemini
anlayabilmelerine,
I. Dünya Savaşı‟nın Osmanlı Devleti‟ne etkilerini ve sonrasında ortaya çıkan milli
mücadelenin oluşumunu kavrayarak, Kurtuluş Savaşı sürecini
değerlendirebilmelerine,
Yeni Türk devletinin kuruluşunu ve bu doğrultuda yapılan inkılâpları
anlayabilmelerine,
Atatürk ilkelerini özümseyerek, Atatürk dönemi Türk dış politikasını
yorumlayabilmelerine, Atatürk‟ün ölümünün Türkiye ve dünyadaki yankılarını
değerlendirebilmelerine olanak verecek şekilde işlenmektedir.
Ayrıca;



Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, beyin fırtınası çalışmaları,
işbirliğine dayalı öğrenme yöntem etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini
yeni bir durumda kullanma ve özetleme aşamaları uygulanmaktadır.
Her konunun başında öğrencilerin konuyla ilgili ne bildikleri, ne öğrenmek
istedikleri ve sonunda da ne öğrendikleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.
Konular; Ders kitabı, çeşitli belgeseller, geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış
olduğu her konudaki sunumlar, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş
olduğu sunumlar, haritalar vb.ve görsellerle işlenmekte, ünite sonlarında uygulanan
aktiviteler ve quizlerle derslerin bütünlüğü sağlanmaktadır.
Ölçme Ve Değerlendirme
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;





Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi, kütüphane ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınav notları gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
Ayrıca;



Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve bir rubrik dahilinde
değerlendirilir.
Her iki dönemde de olmak üzere 2 yazılı sınav uygulanır.
Bir önceki öğretim yılı başında ilân edilen konuları seçen öğrenciler tarafından,
11.sınıfta teslim edilmek üzere proje çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilere
10.sınıfta yapılan çalışmalara ek olarak, 11.sınıfta yapacakları çalışmalar hakkında
detaylı bir yol haritası sunulur. Öğrenci, projesinin sunumunu yılsonunda ilgili ders
öğretmenlerinden oluşan bir kurula yapar.
11. SINIF: FELSEFE
Genel Kazanımlar





Sorgulama yapabilen, tartışma kültürünü edinmiş, farklı fikirlere saygı duyan,
felsefi bir bakış açısı kazanan ve bu bakış açısını hayata aktarabilen, felsefi tutum
ve hoşgörü kazanmış bir birey olur.
Özgün, bağımsız ve mantıklı düşünme yeteneği kazanır.
Onu çevreleyen evren, insan hayatının bir anlamı olup olmadığı, kendi seçiminin
sınırları içerisinde hangi eylem ve çabaların peşinden koştuğu, nasıl bir hayat
yaşaması gerektiğini sorgular.
Hayat üzerine düşünür.
İnsan - evren çizgisinde soru sorma ve cevap arama, kısacası sorgulayan insan
niteliği kazanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama



MEB onaylı ders kitabı yanı sıra, kaynak kitaplar, düşünürlerden metinler, olay
örnekleri, filmler, belgeseller, öğretmen ve öğrenci sunumları v.b. kullanılır.
Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Bireysel
farklılıkları göz önünde bulunduran örnek ve tartışmalar yapılır.
Eğitimin sosyalleştirme işlevinden hareketle; bireyleri birlikte çalışma, fikir
alışverişi yapma ve soru sorma konusunda teşvik eder.
Ölçme Ve Değerlendirme



Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi
etkinliklere katılımları, sınıf içi uygulamalardan aldıkları notlar, derse hazırlıklı
gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları, çalışma sürecini
etkin kullanmaları dikkate alınır ve bu kapsamda bir performans notu oluşturulur.
Her iki dönemde de her öğrenci ayrı bir performans ödevi yapar ve bu ödev
önceden hazırlanmış detaylı rubrik dahilinde değerlendirilir.
Ayrıca yine her iki dönemde de olmak üzere 2‟şer yazılı sınav uygulanır.
11. SINIF: SEÇMELĠ SOSYOLOJĠ
Genel Kazanımlar



Sosyolojinin bugünkü konumunu anlayarak çağının anlamını kavrar.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasında olup bitenleri anlamak ve açıklayabilmek için
sosyolojinin penceresinden bakabilmenin gerekliliğini öğrenir.
Toplumsal hayatın, çok sayıda çeşitli kurum ve kuruluşlarla örülmüş, farklı amaç
ve işlevlere sahip, çok sayıda grupları barındıran, belirli bir değerler ve kurallar
sistemine dayanan ve değişen dinamik bir etkileşim ağı olduğunu anlar.

İlgi, yetenek ve becerilerini fark ederek, yaşadığı toplumun bir bireyi olduğunu
anlayabilen, toplumları bilimsel olarak değerlendirebilen bir sosyolojik bakış açısı
kazanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama



MEB onaylı ders kitabı yanı sıra, konularla ilgili çeşitli film, dergi, kitap, resim v.b
birçok görsel malzeme yanında hem öğrenci hem öğretmen power-point
sunumlarına yer verir.
Güncel olaylar, ilgili ders konuları kapsamında sosyolojik bakış açısı ile incelenir.
Makale, inceleme yazıları ve gazete haberleri vb. metinlerin sosyolojik bakış açısı
ile değerlendirilmesi sağlanır.
Ölçme Ve Değerlendirme



Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi
etkinliklere katılımları, sınıf içi uygulamalardan aldıkları notlar, derse hazırlıklı
gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları, çalışma sürecini
etkin kullanmaları dikkate alınır ve bu kapsamda bir performans notu oluşturulur.
Her iki dönemde de her öğrenci ayrı bir performans ödevi yapar ve bu ödev
önceden hazırlanmış detaylı rubrik dahilinde değerlendirilir.
Ayrıca yine her iki dönemde de olmak üzere 2‟şer yazılı sınav uygulanır.
11. SINIF: DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
Genel Kazanımlar
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerimiz;





Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemser.
Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin bilgisini edinir.
Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark eder.
Aklı kullanmaya ve bilgiye önem verir.
İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama


Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası-kaynak gibi metotlar uygulanır. Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla
ve bilgiye dayalı, karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille
Türkçe‟yi güzel kullanarak işlenir.
Öğrencilerimiz Ders Kitabı, Dünyada Neler Oldu (yardımcı kitap), Sunumlar…
gibi kaynaklardan yararlanır.
Ölçme Ve Değerlendirme

Yeni Eğitim-Öğretim Yılı‟nın başında ilân edilen proje konularını seçen
öğrencilerin çalışmaları 2. Dönem‟de teslim alınır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 yazılı
performans ve 1 ders içi performans notu verilir.
Ayrıca ders içi performans notu verilirken;




Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı,
Derse hazırlıklı olması,
Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
Öğrencinin derse katılımı gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.
12. SINIF: COĞRAFYA
Genel Kazanımlar














Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar
yapar ve sonucunu raporlaştırır.
İnsan - doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip
çıkma bilinci geliştirir.
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın
önemini kavrar.
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında "tasarruf bilinci" geliştirir.
Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
Coğrafi değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümser.
Ayrıca;



Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir. Coğrafi bir bakış
açısıyla doğal ve beşerî süreçler arasındaki etkileşime kanıtlar gösterir. Doğal
sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını ve yayılışını belirleyen
faktörleri zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir. Örnek incelemeler
yoluyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel yaşama
olan etkilerini tartışır.
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularını birbirleriyle olan ilişkileri ve toplumsal
etkileri açısından yorumlar. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte
olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.












Bölge tanımlama ve sınıflandırılmasında kullanılan kriterler açısından ülkemizdeki
farklı bölge türlerini haritalar üzerinde örneklendirir.
Ulaşımda etkili olan unsurlardan yola çıkarak Türkiye'deki ulaşım sistemlerinin
gelişimiyle ilgili çıkarımlarda bulunur. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik
faaliyetleri ilişkilendirir.
Türkiye'deki ticaret merkezlerini, ticarete konu olan mallarını ve akış yönlerini
değişim ve süreklilik açısından analiz eder. Türkiye'nin dış ticaretini ve dünya
Pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.
Türkiye'yi sembolize eden mekânsal değerleri, mekân algısına etkisiyle yorumlar.
Türkiye'nin turizm değerlerini sınıflandırarak turizm potansiyelini yorumlar.
Turizmden yararlanma açısından Türkiye'nin diğer ülkeler arasındaki yerini
sorgular. Turizm faaliyetlerinin çevresel, kültürel ve ekonomik etkilerinden yola
çıkarak Türkiye'nin turizm politikalarını değerlendirir.
Türkiye'nin nüfus politikalarını ve gerekçelerini değerlendirir. Türkiye'nin nüfus
projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini gerekçeleri ve etkileri açısından
değerlendirir.
Tarihsel süreçte Türkiye'nin jeopolitik konumunu değişim ve süreklilik açısından
değerlendirir. Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini
analiz eder. Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi,askeri ve ekonomik
örgütlerle ilişkisini yorumlar.
Örnek analizler yoluyla ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen
faktörlerhakkında çıkarımlarda bulunur.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin coğrafî özelliklerini karşılaştırarak ülkelerin
farklı gelişmişliklerinin nedenlerini yorumlar. Ülkeleri doğal kaynak potansiyeli
açısından karşılaştırarak doğal kaynakların bölgesel ve küresel ilişkilerdeki etkisini
sorgular. Dünyanın önemli enerji nakil hatlarını bölge ve ülkelere etkileri açısından
analiz eder.
Bir ülkenin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. Ülkeler
arasında sorun oluşturabilecek mekânsal unsurları, günümüz çatışma alanlarıyla
ilişkilendirir.
Doğal çevrenin sınırlılığını "beslenme halkaları" ve "taşıma kapasitesi"
kavramlarına dayalı olarak açıklar. Doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan riskler
hakkında çıkarımlarda bulunur. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik farklı
ülkelerdeki uygulamaları tarihsel süreçte değerlendirir. Çevre yönetimi ve koruma
açısından çevresel örgütlerin etkinliklerini değerlendirir. Doğal kaynakların
yönetimine ait ilkeler belirler. Sınırlı kaynakların etkili kullanımı konusunda
projeler geliştirir. Doğal çevreyi korumaya yönelik alınan önlemlerin ve projelerin
mekâna etkilerini değerlendirir. Ortak doğal mirasın ekosistemdeki öneminden yola
çıkarak doğal miraslara yönelik tehditleri sorgular. Çevre bilincine sahip olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

Öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyi
dikkate alınır. Öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır. Olaylar ile ilgili çok
boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilir. Zaman zaman başka bilim dalları ve
disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanılır.










İçerik oluştururken kazanımların öngördüğü beceriler de dikkate alınarak plan ve
uygulamalar geliştirilir.
Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl
değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılır.
Öğrencilerin sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırmalı
ve karşılaştıkları problemleri çözmede edindikleri bilgi ve becerileri
kullanabilmelerini sağlanır.
Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamaları hedeflense de bir dünya algısı
geliştirmeleri de önemsenir. Dünya ölçeğinde de örnekler verilir, benzer - farklı
yerler ve kültürler ile ilgili örneklerin çeşitliliği vurgulanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma,
gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve
yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma
becerisi hedeflenir. Ders planlanırken hazırladığı öğretimsel işlerin tümünde,
yukarıda belirtilen becerileri ilgili kazanımlarla birlikte organize ederek
uygulamalar gerçekleştirilir.
Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış,
estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmak amaçlanmıştır.
Tıpkı becerilerde olduğu gibi uygun gördüğünde etkinlikler için de değerleri
vurgulayan bölümler oluşturarak programda belirtilen değerler pekiştirilir.
Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin
genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin
ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına
yardımcı olma rolünü benimsenir. Öğrenciler düşünmeye ve açık uçlu sorularla
sorgulamaya teşvik edilir.
İnceleme gezilerine ve arazi çalışmasına önem verilir. Bu geziler aracılığı ile
öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve
estetik duygularını geliştirmeleri sağlanırken değer eğitimi de verilir.
Fotoğraflar, haritalar, filmler, CD-ROM'lar ve benzeşim (simülasyon) programları,
çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; telekomünikasyon
hizmetleri (İnternet gibi) kullanılır. Sanal alan gezileri yapılır. Öğrenciler ile
birlikte ders materyalleri geliştirilir, bu sayede yaparak öğrenen öğrencilerde kalıcı
öğrenme sağlanmış olur.
Ders kitabı, Discovery Ansiklopedik Atlas, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap)
belgeseller, etkinlik materyalleri, edebi metinler, ses kayıtları, karikatürler,
türküler, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, görsel
materyaller, kayaç koleksiyonları, haritalar vb. kullanılır.
Ölçme Ve Değerlendirme


Değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunun bilincinde olarak
sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme süreci de değerlendirilir.
Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini
birlikte kullanılır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans
ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları

(portfolyo), projeler, posterler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı,
açık uçlu sorulardan oluşan testler vb.dir.
Değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı
vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı
sözü, powerpoint sunusu ile etkinliklerini düzenleyip zenginleştirebilmeli, maket
gibi ürünler yapabilmeli ve bunlar aileleri ve çevreleriyle paylaşmak için
sergilenmelidir.
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;





Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan küçük sınav notları gibi kriterler
dikkate alınarak bir performans notu oluşturulur.
12. SINIF: SEÇMELĠ ÇAĞDAġ TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ
Genel Kazanımlar




Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanır.
19. yüzyıldan günümüze kadar dünyada ve Türkiye‟de meydana gelen gelişmelere
ilişkin bilgi edinerek, bu dönemde dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel
ve ekonomik gelişmelerin Türkiye‟ye etkilerini ve Türkiye‟nin 20. yüzyılda dünya
olaylarındaki rolünü anlar.
Küreselleşen dünyada, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayların çok
boyutluluğunu ve karmaşıklığını, farklı bakış açılarıyla inceleyerek, 21.yüzyılın
gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verir.
Geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirerek, millî
tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı
kültürlerle etkileşimde bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bir birey
olarak yetişir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri, kronolojik düşünme tarihsel kavrama,
tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma becerilerini geliştirmeyi, tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını
kavrayabilmelerini sağlayacak uygulamalarla yapılır.
Dersler öğrencilerin;



Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada ortaya çıkan gelişmeleri
açıklayabilmelerine,
İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, bilimsel,
teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeleri kavrayabilmelerine,
II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında dünyada ve Türkiye‟de meydana gelen
siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeleri
yorumlayabilmelerine,


Soğuk savaş ve yumuşama dönemlerinde Türkiye ve dünyada meydana gelen
siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeleri
değerlendirebilmelerine,
SSCB ve Doğu Bloku‟nun dağılmasından sonra dünyada ve Türkiye‟de meydana
gelen siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeleri
kavrayabilmelerine
olanak verecek şekilde işlenmektedir.
Ayrıca;



Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup aktiviteleri, dramatizasyon çalışmaları,
beyin fırtınası etkinlikleri, örneklerle öğrenme, öğrendiklerini yeni bir durumda
kullanma ve özetleme aşamaları uygulanmaktadır.
Her konunun başında öğrencilerin konuyla ilgili ne bildikleri, ne öğrenmek
istedikleri ve sonunda da ne öğrendikleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.
Konular; Ders kitabı, Dünya‟da Neler Oldu (yardımcı kitap) çeşitli belgeseller,
geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış olduğu her konudaki sunumlar, ders
öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar, haritalar vb. ve
görsellerle işlenmekte, ünite sonlarında uygulanan aktiviteler ve quizlerle derslerin
bütünlüğü sağlanmaktadır.
Ölçme Ve Değerlendirme
Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken;






Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi,
Verilen ek ödevlerin zamanında teslimi,
Derse aktif katılımı,
Sınıf içi, kütüphane ve proje çalışmaları,
Konu tarama testleri ve her ünite sonunda yapılan quiz notları
Üniversite hazırlık çalışmalarına etkin katılımı gibi kriterler dikkate alınarak bir
performans notu oluşturulur.
Ayrıca;



Her iki dönemde de her öğrenci bir performans ödevi yapar ve bir rubrik dahilinde
değerlendirilir.
Yine her iki dönemde olmak üzere 3 yazılı sınav uygulanır.
Öğrencilerin üniversite sınavına girecek olmalarından dolayı bir önceki öğretim yılı
sonunda ilân edilen konuları seçen öğrenciler tarafından, yeni öğretim yılının
1.dönemde teslim edilmek üzere proje çalışmaları yapılır.
12. SINIF: MANTIK
Genel Kazanımlar










Düşünmenin bir biçimi olan akıl yürütmenin yapısını kavrar.
Varlıkları genel özelliklerine göre sınıflandırabilir.
Kavramlar arasındaki ilişkileri fark edebilir.
Olgusal ve sözel tartışmaların temelinde yatan nedenleri anlayabilir.
Kıyas kurallarını, denetleme yaparken uygulayabilir.
Sembolik mantık ile klasik mantık arasındaki ilişkiyi görebilir.
Eleştirel düşünme becerisini geliştirebilir.
Düşüncelerin doğruluğunu denetleyebilir.
Olaylardan geçerli bir sonuç çıkarabilir.
Doğru düşünme yollarını günlük yaşama aktarabilir.
Ders ĠĢleme ve Uygulama



MEB onaylı ders kitabı yanı sıra, konularla ilgili çeşitli film, dergi, kitap, resim v.b
birçok görsel malzeme yanında hem öğrenci hem öğretmen power-point
sunumlarına yer verir.
Öğrencinin kendi düşünme becerilerini sistemli bir şekilde keşfetme ve geliştirme
sürecinde çokça örnek verilir.
Öğrencinin Mantık Dersinin gerekliliğini ve tüm disiplinlere temel olma özelliğini
fark etmesi için Mantık Biliminin uygulama alanları gösterilir. Böylece ezberden
uzak etkin öğrenmenin gerçekleştiği, öğrencinin merkeze alındığı ders ortamları
sağlanır.
Ölçme Değerlendirme



Öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi
etkinliklere katılımları, sınıf içi uygulamalardan aldıkları notlar, derse hazırlıklı
gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları, çalışma sürecini
etkin kullanmaları dikkate alınır ve bu kapsam dahilinde bir performans notu
oluşturulur.
Her iki dönemde de her bir öğrenci ayrıca bir performans ödevi yapar ve bu ödev
önceden hazırlanmış detaylı rubrik (değerlendirme ölçeği) dahilinde değerlendirilir.
Yine her iki dönemde olmak üzere 2‟şer yazılı sınav uygulanır.
12. SINIF: DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
Genel Kazanımlar
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle öğrencilerimiz;





Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemser.
Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin bilgisini edinir.
Dinin insanın lehine bir “nasihat” ve “güzel ahlak” olduğunu fark eder.
Aklı kullanmaya ve bilgiye önem verir.
İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama


Derslerin işlenişinde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası-kaynak gibi metotlar uygulanır. Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla
ve bilgiye dayalı, karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış ve açık bir dille
Türkçe‟yi güzel kullanarak işlenir.
Öğrencilerimiz Ders Kitabı, Dünyada Neler Oldu (yardımcı kitap), Sunumlar…
gibi kaynaklardan yararlanır.
Ölçme Ve Değerlendirme


Yeni Eğitim-Öğretim Yılı‟nın başında ilân edilen proje konularını seçen
öğrencilerin çalışmaları 2. Dönem‟de teslim alınır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 yazılı
performans ve 1 ders içi performans notu verilir.
Ayrıca ders içi performans notu verilirken;




Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı,
Derse hazırlıklı olması,
Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
Öğrencinin derse katılımı gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.
HAZIRLIK SINIFI: FEN BĠLĠMLERĠNE GĠRĠġ
Genel Kazanımlar
Bilimsel verileri toplayabilen, düzenleyebilen, analiz edebilen ve bu verileri tablo veya
grafiklerle ifade edebilen, laboratuvar araç ve gereçlerini tanıyıp, doğru kullanmayı bilen,
bilimsel etiğe saygı duyan, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci kazanmış, bilimsel metodu
hayatın içinde uygulayabilen, edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası arenada sunabilen,
kendine güvenli, katılımcı bireyler yetiştirmek Fen Bilimleri eğitiminin genel amaçlarıdır.
Hazırlık sınıfında öğrenciler; Lise 9,10,11.sınıf fen derslerinde okutulacak konularda
kullanılacak terminolojiyi takip etmeye yönelik olarak,
PHYSICS: Forces, Light and sound, Electricity, Energy, The Earth and Beyond.
CHEMISTRY: Everyday materials, Chemical Substances, Metals and nonmetals,
Chemical reactions, Earth chemistry, Matter.
BIOLOGY: Living things, Keeping healthy, Energy for Life, Developement and Change,
Survival, Keeping fit and healthy.
Konularında temel terimleri, bağlam içinde kullanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;


Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan






Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek, öğrenmenin
gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis
etmek üzere, kısa/uzun cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme
soruları gibi geleneksel ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans
değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları)
Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak
kullanılır.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
Öğrencilerin ders yılı içindeki performansları Alternatif Karne ile değerlendirilir.
9. SINIF: BĠYOLOJĠ
Genel Kazanımlar
Biyoloji öğretim programının genel kazanımları;
Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli
bilgi, beceri ve anlayışa sahip, Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen
ve bu tartışmaları değerlendirebilen, Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve
uygulamaların bilinçli tüketicisi, Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmek
olarak sıralanır.
9. sınıf Biyoloji dersinde öğrenciler;



Biyoloji biliminin ilgi alanları, çalışma yöntemleri, alt disiplinleri, tarihsel süreç
içerisindeki gelişimi, insanlığa katkıları, canlı ve canlılık anahtar kavramları
temelinde canlılar dünyasının temel özellikleri ile canlıların yapısında bulunan
inorganik ve organik bileşikleri tanır.
Canlıların temel yapısal birimi hücreyi kavrar, çevrelerinde bulunan canlı
çeşitliliğini fark eder, "ikili isimlendirme"nin ve sınıflandırmanın önemini kavrar,
canlı âlemlerinin genel özelliklerini öğrenir.
İnsan faaliyetlerinin çevre üzerine olumsuz etkilerinin farkında olurlar, bu
sorunlara çözüm önerileri sunar, çevre sorunlarının insan sağlığı üzerine etkilerini
anlar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
9. SINIF: FĠZĠK
Genel Kazanımlar
Fizik öğretim programının genel kazanımları;







Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları
keşfetmeye teşvik etmek,
Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak
bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek,
Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak,
Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için
kullanmak
Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak,
Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve
bilimsel bilgiyi paylaşmak,
Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel
dayanakları olan kararlar vermek olarak sıralanır.
9. sınıf Fizik dersinde öğrenciler;


Fizik biliminin amacının, bilimsel bilginin gelişim sürecinin ve fiziksel
büyüklüklerin özelliklerinin farkında olur. Fiziğin diğer bilim alanları ve
teknolojiyle olan ilişkilerini görür ve fizik bilimine yönelik olumlu değerler
geliştirir.
Madde ve özellikleriyle ilişkili kavramları kullanarak günlük hayata ilişkin
kuyumculuk, porselencilik, canlıların dayanıklılığı, böceklerin su yüzeyinde
yürüyebilmesi, kâğıt peçetenin suyu çekmesi, yıldırım, kuzey ışıkları gibi olay veya
durumları anlayabilir, açıklayabilir ve çıkarım yapabilir. Fizik alanında bilimsel
bilginin gelişim sürecinin farkında olur ve bu sürece ilişkin bazı becerileri
(sorgulama, gözlem yapma, ölçme, kavramlar arası ilişki kurma) geliştirirler.
Hareket çeşitlerinin farkına varır, hareketi anlamlandıran temel kavramları
yapılandırır ve hareketin en basit biçimi olan doğrusal hareketi tanımlayacak
matematiksel modeller oluşturur. Söz konusu kavram ve modelleri kullanarak
günlük hayatta karşılaşılan düz yolda ilerleyen araçlar, yürüyen merdivenler,
trenler gibi doğrusal hareket eden araçların hareketlerini yorumlar, çıkarım yapar,
problem durumları ortaya koyar ve bunlara çözüm üretir.


Kuvvet ve hareket ünitesinde oluşturulan kavramlardan yola çıkarak iş, enerji, güç
ve verim kavramlarını yapılandırır. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak
fizik, toplum, teknoloji ve çevre arasındaki ilişkileri analiz eder ve farklı enerji
kaynaklarının kullanımına yönelik sosyo-bilimsel olaylarla ilgili argümanlar
oluşturur. Enerjinin tasarruflu kullanımına yönelik olumlu tutum geliştirir ve
dengeli beslenme konusunda farkındalık sağlar.
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını enerji kavramı ile ilişkilendirerek yapılandır.
Öğrenciler söz konusu kavramları yapılandırmalarının yanında günlük hayata
ilişkin yalıtım, ısıtma sistemleri, enerji tasarrufu gibi konuları sorgulayabilir,
tartışabilir, problem durumlarını ortaya koyabilir ve bunlara yönelik çözüm ve
tasarımlar geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
9. SINIF: KĠMYA
Genel Kazanımlar
Kimya öğretim programının genel kazanımları;
Temel düzey kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç
ilişkileri temelinde tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından
farkındalık oluşturmak; kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak
suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki
ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına
varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir
deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair
farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve
bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
9. sınıf Kimya dersinde öğrenciler;




Kimya bilimini tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıyarak bir
yandan kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturur, diğer yandan
da kimyanın sembolik diline aşinalık kazanır; ayrıca, modern gündelik hayata
girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip
kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinir.
Maddelerin makro düzeydeki özelliklerini anlamaya temel oluşturan mikro yapıyı
ana hatlarıyla ele alarak, bu yapının gözlenebilir özelliklere nasıl yansıdığını
açıklar ve söz konusu ilişkileri ifade ederken temel olan kavramları tanır.
Maddelerin gözlemlenebilir özelliklerini ve maddelerin değişimlerini, maddeleri
oluşturan yapısal türler arasındaki etkileşimlerin gücü veya kopması-oluşması
temelinde açıklayarak, kimyasal tepkimelerin kısa yoldan gösterimleri olan
denklemlere bir giriş yapmış olur.
Gazları nitelemek için gerekli büyüklükler ve gaz davranışını açıklamada
kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını kullanarak gaz kanunlarını kavrar
ve gazların basınç, sıcaklık, hacim, miktar özellikleri arasında ilişki kurar; ayrıca,
sıvıların ve katıların gözlenebilir özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin
istiflenme ve bağlanma tarzlarını ilişkilendirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
9. SINIF: SAĞLIK BĠLGĠSĠ
Genel Kazanımlar
9. Sınıf Sağlık Bilgisi Dersinde Öğrenciler;























Sağlıkla ilgili temel kavram ve terimleri kavrar,
Sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel insan haklarından biri
olduğunun farkına varır,
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini kavrar,
Toplumdaki sağlık sorunlarının sosyal ve ekonomik sebeplerini ayırt eder,
Kendisinin ve çevresinin sağlık şartlarını değerlendirerek daha iyi düzeye
getirebilmek için çaba gösterir,
Kişisel sağlık durumunu etkileyen olumsuz tutum ve davranışların toplum sağlığını
da olumsuz etkileyeceğini, sağlıklı toplumların sağlıklı bireylerden oluştuğunun
farkına varır,
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan zamanında ve doğru yararlanır,
Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişi ve toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini
kavrar,
Sağlığın ölçülebilir olduğunu ve bu ölçütlere göre toplumların sağlık düzeylerinin
karşılaştırılabileceğini fark eder,
Büyüme ve gelişmenin belli evreleri içeren bir süreç olduğunun farkına vararak
ergenlik çağında bedenlerinde oluşan fizyolojik ve ruhsal değişikliklere uyum
sağlar,
Kişisel olarak sağlıklarını geliştirme ve koruma konusunda istekli olur, sağlıklı bir
yaşam sürdürebilmek için gerekli ilkeleri davranış hâline getirir,
Sağlıkla ilgili edindikleri bilgileri içinde bulundukları duruma göre değerlendirir,
Kendi sağlıkları ile ilgili yaptıkları yanlış davranışları fark eder ve düzeltme
girişiminde bulunur,
Yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunları değerlendirerek sorunlarla başa çıkma
yolları üretir,
Akıl ve ruh sağlığının birey ve toplum açısından önemini kavrar,
Sağlıklı yaşamak için tutarlı bir hayat görüşü geliştirir,
Edindikleri bilgilere dayanarak sağlığa zararlı alışkanlıkların sonuçlarını kişi ve
toplum sağlığı açısından değerlendirir,
Kişi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek uygulamalara karşı çıkarak
çevresindekilere örnek olur,
Aile planlamasının bireysel yaşam kalitesini yükselttiğinin farkına varır,
Yeterli ve dengeli beslenmenin bireyin sağlığının geliştirilmesi ve korunmasındaki
önemini kavrar,
Hastalıkların tedavisinde erken tanının önemini kavrar,
Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilerek gerekli önlemleri alır,
Sağlıkla ilgili gelişmeleri izler.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;







Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,

Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği,
gerçek yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin
zihinsel ve fiziksel olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme
ortamlarında gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi
için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili
keşfetme ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da
grupça uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve
makale yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun
cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel
ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler
(deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve
laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri
başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla
değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma
çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere
göreöğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
10. SINIF: FĠZĠK
Genel Kazanımlar
Fizik öğretim programının genel kazanımları;







Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları
keşfetmeye teşvik etmek,
Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak
bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek,
Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak,
Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için
kullanmak,
Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak,
Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve
bilimsel bilgiyi paylaşmak,
Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel
dayanakları olan kararlar vermek olarak sıralanır.
10. Sınıf Fizik Dersinde Öğrenciler




Basınç kavramını yapılandırır, katı ve akışkanlar için basıncın bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder, basınç kavramından yola çıkarak gemilerin yüzmesi, uçak
ve balonların hareketi, piezo elektrik olayı, karda yürüme, su cenderesi, barometre,
altimetre, manometre, elektronik tartı gibi günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan olay,
araç veya durumları sorgular, tartışır ve problem durumları ortaya koyarak
çözümler üretir.
Elektrik ve manyetizma olaylarını anlamlandıracak temel kavramları yapılandırır,
basit elektrik devrelerinin davranışını açıklayan matematiksel modeller geliştirir ve
akım ile manyetik alan ilişkisini analiz eder. Bu süreçte elde edilen kavramları
kullanılarak günlük hayatın bir parçası olan fotokopi makineleri, statik elektrikle
çalışan baca filtreleri gibi statik elektriğin kullanıldığı araçların çalışma ilkeleri,
elektrikli ev aletlerinin kullandığı enerji miktarları, enerji tasarrufu, elektriğin
taşınması, konutlarda elektrik kablolarının dağılımı, sigortaların fonksiyonu,
elektrik kaynaklı yangınlar, yıldırım, paratoner gibi durum ve olayları sorgular,
araştırır ve problem durumları ortaya koyarak çözümler üretir.
Dalga hareketini anlamlandıracak temel kavramları yapılandırır, günlük hayatta
gözlemlenen su, ses ve deprem dalgalarını yorumlayarak söz konusu dalgalarla
ilgili problem durumları ortaya koyar, çözüm yollarını tartışır ve tasarımlar
geliştirir.
Işık ve görme olayını birbiriyle ilişkilendirerek, farklı ortamlarda ve optik araçlarda
ışığın davranışı ve görüntü oluşumu üzerine çıkarımlar yapar, ışığın davranışı ve
görüntü arasındaki ilişkiden yola çıkarak, gözlük, teleskop, mikroskop, fotoğraf
makinesi gibi optik araçların çalışma mekanizmalarını ve gökkuşağı, serap gibi
günlük hayatta karşılaşılan olayları sorgular, araştırır, tartışır ve farklı tasarımlar
geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
10. SINIF: BĠYOLOJĠ
Genel Kazanımlar
Biyoloji öğretim programının genel kazanımları;
Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli
bilgi, beceri ve anlayışa sahip, Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen
ve bu tartışmaları değerlendirebilen, Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve
uygulamaların bilinçli tüketicisi, Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmek
olarak sıralanır.
10. sınıf Biyoloji dersinde öğrenciler;



Mitoz ve Mayozun önemini sorgular; eşeysiz üreme ve eşeyli üremeyi öğrenir,
insanda üreme, büyüme ve gelişmenin temel esaslarını ve üreme sağlığını kavrar.
Kalıtım ve Mendel İlkeleri ile ilgili kavramları ve süreçleri anlamaları,
insanda ortaya çıkan kalıtsal hastalıkları örneklendirir, biyolojik çeşitliliğin kalıtsal
temellerini, modern genetik uygulamalarını anlar.
Ekosistem ve biyom kavramlarını öğrenir ve bu kavramlar arasındaki
ilişkiyi kurar; madde ve enerji akışı ile ilgili yorum yapar, doğadaki madde
döngüleri ve önemini fark eder.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
10. SINIF: KĠMYA
Genel Kazanımlar
Kimya öğretim programının genel kazanımları;
Temel düzey kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç
ilişkileri temelinde tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından
farkındalık oluşturmak; kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak
suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki
ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına
varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir
deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair
farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve
bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
10. sınıf Kimya dersinde öğrenciler;

Asit, baz ve tuz türü maddeleri gündelik deneyimler üzerinden tanır, bilinen
özellikleri moleküler yapı ile ilişkilendirir; asit, baz ve tuz kavramları arasında
ilişki kurar; bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanımlarına yönelik
bilinç oluşturur.

Gündelik deneyimlerle iyi bilinen örnekler üzerinden karışımları sınıflandırır;
çözeltilerin derişime bağlı özellik değişmelerini gözden geçirir ve ham petrol başta
olmak üzere önemli karışımların ayrılma tekniklerini tanır.

İnsan vücudunda ve endüstride enerjinin elde edilişi ve kullanımı ile ilgili temel
kavram ve ilişkilere giriş yapar; ayrıca enerji kullanımından kaynaklanan çevresel
endişeler konusunda farkındalık oluşturur.

Üretirken ve tüketirken edindikleri kimya bilgi ve becerilerini hayata dair farklı
durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve
bilinç oluşturur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
11. SINIF: FĠZĠK
Genel Kazanımlar
Fizik öğretim programının genel kazanımları;







Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları
keşfetmeye teşvik etmek,
Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak
bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek,
Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak,
Bilimsel bilgi ve yöntemleri bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için
kullanmak,
Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak,
Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve
bilimsel bilgiyi paylaşmak,
Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel
dayanakları olan kararlar vermek olarak sıralanır.
11. sınıf Fizik dersinde öğrenciler;





Katılarda, durgun sıvı ve gazlarda basıncı ve basınç farkından kaynaklanan
kaldırma kuvvetini hesaplar; akışkanlarda akışkanın hızı ile basıncı arasında ilişki
kurar; katı, sıvı ve gazların sıcaklık arttıkça veya azaldıkça nasıl genleştiklerini
veya büzüldüklerini formülleri ile birlikte örneklerle açıklar.
Dönme hareketini hem deneysel hem de matematiksel olarak inceler, doğrusal
harekete ait bilgilerden yararlanır, Newton'un hareket yasalarına dayalı olarak ve
dönme hareketinin nedenlerine inerek kavrar, kuvvetin döndürme etkisini
matematiksel olarak inceler, itme ve momentum kavramlarını detaylı irdeler, denge
koşullarını kavrar ve basit makinelere uygular, cisimlerin kütle merkezinin bulur,
Newton'un genel çekim yasası ile Kepler yasalarının açıklar ve kuvvetin döndürme
etkisi ile gezegenlerin hareketi ve açısal momentum arasındaki ilişkiyi kavrar. İş ve
enerji teoremini açıklar, enerji dönüşümlerini bağıntılarla irdeler. .
Manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik akı, manyetik alan kaynakları,
elektromanyetik indükleme ile ilgili konu ve kavramlara giriş yapar.
Işığın özellikle parçacık yapısını kavrar, elektronların maddenin yapısındaki
öneminin farkına varır ve atomun yapısını anlamaya çalışır.
Ses dalgasını ve ışığın aydınlatma durumlarını tanır. Bu konulara ait temel
özelikleri ve günlük yaşamda bu konuların ilişkili olduğu olayları öğrenir.
Ses dalgası fiziği ile ilgili ilkelerin yaygın teknolojik araçlarda nasıl kullanıldığının
farkına varır. Ayrıca doğada gerçekleşen çeşitli ses olaylarının altında yatan
nedenleri kavrar. Ses dalgalarının özellikle tıp alanında yaygın olarak
kullanıldığının öğrencilerin farkına varır ve bunun sonucunda fizik-toplumteknoloji-çevre ilişkisini kavrar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;







Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
12. SINIF: FĠZĠK
Genel Kazanımlar
Biyoloji öğretim programının genel kazanımları;
Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda yeterli
bilgi, beceri ve anlayışa sahip, Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen
ve bu tartışmaları değerlendirebilen, Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve
uygulamaların bilinçli tüketicisi, Hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmek
olarak sıralanır.
12. sınıf Biyoloji dersinde öğrenciler;



Hayvan biyolojisi ile ilgili olarak sindirim, gaz alışverişi, dolaşım ve bağışıklık,
boşaltım, destek ve hareket, denetleme ve düzenleme, üreme ve davranış
konularında bilgi, beceri, tutum ve değer kazanır.
Yaşamın ilk ortaya çıkışı ve evrim ile ilgili bilgi kazanır.
Madde ve besin kaynaklarının sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitliliğin korunması,
çevrenin rehabilitasyonu ve çevre duyarlılığının oluşturulmasının önemi ile ilgili
bilgi, beceri, tutum ve değer kazanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Dersler, öğrencilerimizin;








Sorgulayan ve araştıran,
Karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözüm arayan
Analiz, sentez, yorum yapabilen,
Hayal gücü ve karar verme yeteneği gelişmiş,
Topluma ve çevreye duyarlı,
Öz disiplini gelişmiş,
Yaratıcı,
Paylaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak üzere planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğinin kontrol edildiği, gerçek
yaşamda karşılaştıkları kavram ve örneklerin temel alındığı, öğrencinin zihinsel ve fiziksel
olarak etkin olduğu ve kavramsal gelişimin sağlandığı öğrenme ortamlarında
gerçekleştirilir. Öğrenciye yeni öğrenilen kavramı pekiştirebilmesi için fırsatlar sunulur.
Derslerde kazanım odaklı çalışmalar yapılmakta olup, öğrencilerin konu ile ilgili keşfetme
ve çıkarımlarda bulunmalarına hizmet eden etkinlikleri bireysel ya da grupça
uygulamalarına fırsat verilmektedir.
Öğrendiklerini güncel hayatla bağdaştırmaları için çeşitli proje, münazara ve makale
yazımı çalışmaları yapılmaktadır.
Fen laboratuvarlarında yapılan deneyler, 3D laboratuvarında izlenen görseller ve
uygulanan interaktif çalışmalar ile desteklenmektedir.
Ölçme Değerlendirme
Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini
belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme
araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum
hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar
çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları
da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre
öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.
HAZIRLIK SINIFI: TÜRKÇE
Genel Kazanımlar

















Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır.
Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım
bozukluğu yapmadan iyi kullanır.
Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir
Çevrenin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır.
Türkçe‟deki temel bilgi, terim ve kavramları bilir.
Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır.
Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir.
Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir.
Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir.
Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir.
Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla
eğilir.
Entelektüel zevki gelişir.
Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen
mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirir.
Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir, bunları bir
alışkanlık hâline getirir.
Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenir.
Günlük gazetelerden en az birini okuma alışkanlığı kazanır.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Hazırlık sınıfında, öğrencileri 9-12. sınıf seviyelerinde alacakları edebiyat eğitimine temel
oluşturacak bir program hazırlanmıştır.








Bu düzeyde okuduğunu anlama, anladığını doğru ve etkili aktarma çalışmalarına
ağırlık verilir. Öğrencilere, okutulan eserlerle ilgili yaptırılan çalışmalar aracılığıyla
sonraki düzeylerde karşılaşacağı metin inceleme yönteminin temel bilgileri
kazandırılır.
Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete
geçirilir,
Ders işleme süreci, problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve
görselleri kullanarak, öğrencilerin problem durumunun oluşturulmasına katkıda
bulunması, problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması), yaşamla ve önceki
bilgilerle ilişkilendirme, keşfetme, açıklama-tartışma, uygulama, değerlendirme
basamaklarına göre planlanır.
Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması
yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir.
Kazanımlar etkinliklerle verilir.
Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır.
Metinler arası ilişkiler kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak
öğretilir.
Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek
öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.



Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işlenir.
Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır.
Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme








Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne
alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.
Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlar, düzey toplantılarında planlanır. (
İçerik, ölçülecek hedefler, soruların bilişsel düzeyi, cevap anahtarı )
Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı
yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî
makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı
ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.
Sözlü sunum değerlendirme ölçekleri düzey toplantılarında belirlenir ve sunumlar,
bu ölçeklere göre değerlendirilir.
Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere
öğretim yılı başında duyurulur
Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir
değerlendirme ölçeği kullanılır.
Dil ve Anlatım dersinden öğrenciler her dönem iki yazılı sınav ve iki performans
notu ile değerlendirilir.
Sınıf içi çalışmaların, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse
katılma kıstasları da sözlü değerlendirmede dikkate alınır.
9. SINIF: TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Genel Kazanımlar















Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır.
Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım
bozukluğu yapmadan iyi kullanır.
Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir.
Çevrelerinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır.
Türkçedeki temel bilgi, terim ve kavramları bilir.
Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır.
Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir.
Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir.
Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir.
Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir.
Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla
eğilir.
Entelektüel zevki gelişir.
Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen
mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirir.
Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir, bunları bir
alışkanlık hâline getirir.














Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenir,
Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla
yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezer.
Türk ve dünya edebiyatının ünlü edebiyatçılarını tanır.
Çağdaş Türk edebiyatçılarını tanır,
Başta sanat metinleri olmak üzere, her türlü metni zihniyet, yapı, tema, dil ve
anlatım, anlam, yorum, gelenek, metin ve yazar, şair bakımlarından çözümler.
Şair ve yazarla ilgili çıkarımlarda bulunur.
Sanat ve sanatçı ilişkisini örneklerle açıklar.
Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden
ayırır.
Dilin kültür taşıyıcısı rolünü belirler.
İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
İncelediği metnin yapısını çözümler.
İncelediği metnin temasını bulur.
Metni yorumlayarak güncelleştirir.
Metnin ana düşüncesini bulur.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama













Türk Edebiyatı dersinde şiir, öykü, roman, tiyatro, düşünce yazıları gibi edebiyat
türleriyle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilmektedir. Edebiyatın güzel
sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı fark ettirilmekte ve çalışmalar okutulan
eserler aracılığıyla yürütülmektedir.
Dil ve Anlatım dersinde dilbilgisi ve anlatımla ilgili konular yine metinlerden
hareketle ele alınmakta ve edebiyat, dilbilgisi ve anlatım çalışmaları arasında
bütünlük sağlanmaktadır.
Edebiyat konuları işlenirken özellikle öğrencilerin yaşantı alanına girecek hikâyeler
derse katılır.
Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete
geçirilir.
Ders işleme süreci, problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve
görselleri kullanarak, öğrencilerin problem durumunun oluşturulmasına katkıda
bulunması, problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması), yaşamla ve önceki
bilgilerle ilişkilendirme, keşfetme, açıklama tartışma, uygulama, değerlendirme
basamaklarına göre planlanır.
Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması
yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir.
Kazanımlar etkinliklerle verilir.
Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır.
Metinler arası ilişkiler kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak
öğretilir.
Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek
öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.
Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işlenir.
Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır.
Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.
Ölçme Değerlendirme








Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne
alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.
Türk Edebiyatı dersinde her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlar, düzey
toplantılarında planlanır. (İçerik, ölçülecek hedefler, soruların bilişsel düzeyi,
cevap anahtarı)
Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı
yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî
makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı
ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.
Sözlü sunum değerlendirme ölçekleri düzey toplantılarında belirlenir ve sunumlar,
bu ölçeklere göre değerlendirilir.
Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere
öğretim yılı başında duyurulur
Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir
değerlendirme ölçeği kullanılır.
Dil ve Anlatım dersinden öğrenciler her dönem iki yazılı sınav ve iki performans
notu ile değerlendirilir.
Sınıf içi çalışmaların, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse
katılma kıstasları da sözlü değerlendirmede dikkate alınır.
10. SINIF: TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Genel Kazanımlar

















Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır.
Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım
bozukluğu yapmadan iyi kullanır.
Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir.
Çevrelerinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır.
Türkçe‟deki temel bilgi, terim ve kavramları bilir.
Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır.
Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir.
Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir.
Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir.
Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir.
Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla
eğilir.
Entelektüel zevki gelişir.
Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen
mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirir.
Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir, bunları bir
alışkanlık hâline getirir.
Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenir.
Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla
yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezer.









Türk ve Dünya Edebiyatı'nın ünlü edebiyatçılarını tanır.
Çağdaş Türk Edebiyatçılarını tanır.
Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular.
Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler.
Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden
ayırır.
İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
İncelediği metnin yapısını çözümler.
İncelediği metnin temasını, ana düşüncesini bulur.
Metni yorumlayarak güncelleştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama












Türk Edebiyatı dersinde mitoloji ve destan döneminden başlanarak 19. yüzyıla
kadar devam eden edebiyat tarihi dönemleri seçkin eserler ve metinler aracılığıyla
ele alınır. Öğrencilerimizde hem metin analizi tekniklerinin gelişmesi hem de
edebiyat tarihi birikiminin sağlanması amaçlanır.
Dil ve Anlatım dersinde ise sözcük türleri ile anlatım biçimleri, metinler
aracılığıyla incelenmektedir. Ayrıca sunum, tartışma, panel gibi sözlü anlatım
türleri üzerinde durulmaktadır.
Edebiyat konuları işlenirken özellikle öğrencilerin yaşam alanına girecek hikâyeler
derse katılır.
Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete
geçirilir.
Ders işleme süreci, problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve
görselleri kullanarak, öğrencilerin problem durumunun oluşturulmasına katkıda
bulunması, problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması), yaşamla ve önceki
bilgilerle ilişkilendirme, keşfetme, açıklama-tartışma, uygulama, değerlendirme
basamaklarına göre planlanır.
Kazanımlar etkinliklerle verilir.
Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır.
Metinler arası ilişki kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak öğretilir.
Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek
öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir.
Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işlenir.
Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır.
Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.
Ölçme Değerlendirme



Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne
alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.
Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlar, düzey toplantılarında planlanır. (
İçerik, ölçülecek hedefler, soruların bilişsel düzeyi, cevap anahtarı )
Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı
yöntemlerden yararlanılır. Klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî
makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı
ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.





Sözlü sunum değerlendirme ölçekleri düzey toplantılarında belirlenir ve sunumlar,
bu ölçeklere göre değerlendirilir.
Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere
öğretim yılı başında duyurulur.
Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir
değerlendirme ölçeği kullanılır.
Dil ve Anlatım dersinden öğrenciler her dönem iki yazılı sınav ve iki performans
notu ile değerlendirilir.
Sınıf içi çalışmaların, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse
katılma kıstasları da sözlü değerlendirmede dikkate alınır.
11. SINIF: TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Genel Kazanımlar


























Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır.
Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım
bozukluğu yapmadan iyi kullanır.
Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir.
Çevreye ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarlıdır.
Türkçedeki temel bilgi, terim ve kavramları bilir.
Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır.
Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir.
Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir.
Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir.
Araştırır-doğru soru sorar, bildiklerini doğru ifade eder.
Okuduğu esere karşı kişisel yorumunu katabilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla
eğilir.
Entelektüel zevki gelişir.
Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen
mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirir.
Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir, bunları bir
alışkanlık hâline getirir.
Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenir.
Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla
yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezer.
Türk ve dünya edebiyatının ünlü edebiyatçılarını tanır.
Çağdaş Türk edebiyatçılarını tanır.
Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular.
Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler.
Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden
ayırır.
İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
İncelediği metnin yapısını çözümler.
İncelediği metnin temasını, ana düşüncesini bulur.
Metni yorumlayarak güncelleştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama












Bu düzeyde Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, Cumhuriyet dönemine kadar
olan dönemleri yansıtan eserler aracılığıyla ele alınmaktadır. Ayrıca düzey
öğretmenleri tarafından hazırlanan kitapçıkta Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Âti,
Milli Edebiyat ve Milli Mücadele dönemlerini yansıtan metinler dönem
özellikleriyle birlikte ele alınmaktadır.
Dil ve Anlatım dersinde bu seviyede, öğretici metinlerin yanı sıra röportaj, mülakat
ve söylev gibi sözlü anlatım türleri de bu düzeyin konuları arasındadır. Bu düzeyde
yeri geldikçe konularla bağlantılı olarak dilbilgisi tekrarına yer verilmektedir.
Anlatım çalışmalarında metin çözümleme çalışmalarına da yer verilir.
Edebiyat konuları işlenirken özellikle öğrencilerin yaşam alanına girecek hikâyeler
derse katılır.
Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete
geçirilir.
Ders işleme süreci, problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve
görselleri kullanarak, öğrencilerin problem durumunun oluşturulmasına katkıda
bulunması, problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması), yaşamla ve önceki
bilgilerle ilişkilendirme, keşfetme, açıklama-tartışma, uygulama, değerlendirme
basamaklarına göre planlanır.
Kazanımlar etkinliklerle verilir.
Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır.
Metinler arası ilişkiler kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak
öğretilir.
Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek
öğrencilerin kültürel gelişimini desteklenir.
Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işlenir.
Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır.
Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.
Ölçme Değerlendirme







Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne
alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.
Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlar, düzey toplantılarında planlanır. (
İçerik, ölçülecek hedefler, soruların bilişsel düzeyi, cevap anahtarı )
Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı
yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî
makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı
ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.
Sözlü sunum değerlendirme ölçekleri düzey toplantılarında belirlenir ve sunumlar,
bu ölçeklere göre değerlendirilir.
Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere
öğretim yılı başında duyurulur.
Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir
değerlendirme ölçeği kullanılır.
Dil ve Anlatım dersinden öğrenciler her dönem iki yazılı sınav ve iki performans
notu ile değerlendirilir.

Sınıf içi çalışmalar, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse
katılma kıstasları da sözlü değerlendirmede dikkate alınır.
SEÇMELĠ TÜRK EDEBĠYATI

11. sınıf Türk Edebiyatı dersine yardımcı olmak ve öğrencinin LYS‟ deki edebiyat
sorularını hatasız cevaplayabilmesi için genel edebiyat bilgilerini hatırlatıp
pekiştirmek dersin amaçları içindedir. Derslerde yazma çalışmalarına ve sözlü
sunumlara ağırlık verilmekte ve öğrencilerin farklı metinlerle, uygulamalarla,
testlerle konuları pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
Her dönem iki yazılı sınav uygulanır.
SEÇMELĠ DĠL VE ANLATIM

Amaç öğrencilerin ana dilinde doğru dil ve anlatım becerisine sahip olmalarını,
düşündüğünü doğru ifade edebilmelerini, edebi zevk kazanmalarını sağlamaktır.
Yine hem 11. sınıf Dil Anlatım dersine yardımcı olmak hem de öğrencinin LYS‟
deki dil-anlatım sorularını hatasız cevaplayabilmesi için bilgilerini pekiştirmek
dersin amaçları içindedir.
Derslerde yazma çalışmalarına ve sözlü sunumlara ağırlık verilmekte, öğrencilerin
farklı metinlerle, uygulamalarla, testlerle konuları pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
Her dönem iki yazılı sınav uygulanır.
12. SINIF: TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Genel Kazanımlar
















Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır.
Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili hatasız
ve etkili kullanır.
Okuduklarını günlük yaşamıyla ilişkilendirir.
Çevresinin ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarlıdır.
Türkçedeki temel bilgi, terim ve kavramları bilir.
Dili amaca ve hedef kitleye uygun kullanır.
Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir.
Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir.
Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir.
Araştırır, doğru soru sorar, bildiklerini doğru ifade edebilir.
Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla
eğilir.
Entelektüel zevki gelişir.
Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen
mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirir.
Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir; bunları bir
alışkanlık hâline getirir.
Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğrenir.










Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla
yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezer.
Türk ve dünya edebiyatının ünlü edebiyatçılarını tanır.
Çağdaş Türk edebiyatçılarını tanır.
Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular.
Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler.
Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden
ayırır.
İncelediği metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
İncelediği metnin yapısını çözümler.
İncelediği metnin temasını, ana düşüncesini bulur.
Metni yorumlayarak güncelleştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama














Bu düzeyde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, seçkin örneklerle tanıtılır ve
Çağdaş Dünya Edebiyatı ürünleriyle karşılaştırmalar yapılır. Türk Edebiyatı ile Dil
ve Anlatım derslerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda kazanılan bilgi ve beceriler
uygulamalarla pekiştirilir. Düzey öğretmenleri tarafından hazırlanan kitapçıkta
dönemin önemli eserlerinden seçkiler yoluyla, çağdaş edebiyatımıza ait edebi
bilgiler sunulmaktadır.
Dil ve Anlatım derslerimizde sanat metinleri, bilimsel yazılar ve konferans, açık
oturum, sempozyum gibi sözlü anlatım biçimleri üzerinde durulmaktadır.
Bu düzeyde eleştiri ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda müfredatla bağlantılı olarak, dört yıl
boyunca kazanmaları gereken birikim pekiştirilmekte, YGS ve LYS‟de
karşılaşacakları konulara yönelik çalışmalar yapılmakta, konu tarama testleri
biçiminde çoktan seçmeli soru tipleriyle hazırlanmış sınavlar yoluyla da YGSLYS‟ye girecek öğrencilerimiz desteklenmektedir.
Edebiyat konuları işlenirken özellikle öğrencilerin yaşam alanına girecek hikâyeler
derse katılır.
Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete
geçirilir.
Ders işleme süreci, problemi öğrenciye sunma (önceden belirlenen soru ve
görselleri kullanarak öğrencilerin problemin oluşturulmasına katkıda bulunması,
problemle ilgili öğrenme isteği uyandırılması), yaşamla ve önceki bilgilerle
ilişkilendirme, keşfetme, açıklama-tartışma, uygulama, değerlendirme
basamaklarına göre planlanır.
Kazanımlar etkinliklerle verilir.
Bilgiyi kullanma, tartışma, anlatma, yazma için zaman ayrılır.
Metinler arası ilişkiler kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak
öğretilir.
Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek
öğrencilerin kültürel gelişimini desteklenir.
Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işlenir.
Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır.
Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.
Ölçme Değerlendirme








Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne
alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir.
Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Sınavlar, düzey toplantılarında planlanır. (
İçerik, ölçülecek hedefler, soruların bilişsel düzeyi, cevap anahtarı )
Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı
yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, edebî eleştiri ve edebî
makale yazma gibi kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı
ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır.
Sözlü sunum değerlendirme ölçekleri düzey toplantılarında belirlenir ve sunumlar
bu ölçeklere göre değerlendirilir.
Performans notlarını oluşturacak çalışmalar düzeylerde belirlenerek öğrencilere
öğretim yılı başında duyurulur.
Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir
değerlendirme ölçeği kullanılır.
Dil ve Anlatım dersinden öğrenciler her dönem iki yazılı sınav ve iki performans
notu ile değerlendirilir.
Sınıf içi çalışmaların, ödev yapma, ders araçlarını getirme, dersi dinleme, derse
katılma kıstasları da sözlü değerlendirmede dikkate alınır.
SEÇMELĠ TÜRK EDEBĠYATI
12. Sınıf Türk Edebiyatı dersine yardımcı olmak ve öğrencinin LYS‟ deki edebiyat
sorularını hatasız cevaplayabilmesini sağlamak için genel edebiyat bilgilerini hatırlatıp
pekiştirmek, dersin amaçları içindedir. Derslerde yazma çalışmalarına ve sözlü sunumlara
ağırlık verilmekte ve öğrencilerin farklı metinlerle, uygulamalarla, testlerle konuları
pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
SEÇMELĠ DĠL VE ANLATIM


Amaç öğrencilerin ana dilinde doğru anlatım becerisine sahip olmalarını,
düşündüklerini doğru ifade edebilmelerini, edebi zevk kazanmalarını sağlamaktır.
Yine hem 12. sınıf Dil Anlatım dersine yardımcı olmak hem de öğrencinin LYS‟
deki dil-anlatım sorularını hatasız cevaplayabilmesi için bilgilerini pekiştirmek de
dersin amaçları içindedir.
Derslerde yazma çalışmalarına ve sözlü sunumlara ağırlık verilmekte ve
öğrencilerin farklı metinlerle, uygulamalarla, testlerle konuları pekiştirmeleri
hedeflenmektedir.
Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu eğitim programı, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve
tasarımı, resim branşları (heykel ,seramik ) derslerini programlayarak veren, çeşitli sanat
etkinlikleri, sergi ve müze gezileri planlayan bölümdür.
Sanat eğitiminde amaca ulaşmak için; Çalışma ortamının doğruluğu ve donanımı,
öğretmenin bilgisi, yaratıcılığı, öğretmen ve öğrenci arasında kurulan etkili iletişim
yaklaşım önemlidir.
TED İstanbul Koleji Görsel Sanatlar bölümünün amacı; gerekli ortamı hazırlayarak
öğrencilere güzel sanatların önemini ve gerekliliğini kavratabilmek. Onları sanata ve
sanatsal olaylara değer veren, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen, motive eden, en
az bir sanat dalında uzmanlaşan yaratıcı, bakan değil görebilen yaratıcı bireyleri geleceğe
hazırlamaktır.
Görsel Sanatlar öğretim programlarında; temel sanat eğimi, görsel sanatlarda
biçimlendirme, görsel sanat kültürü, müze bilinci gibi öğrenme alanları ile yapılandırılarak
seçilen Plastik Sanatlar eğitimi her sınıf seviyesinde;





Resim
Seramik,
Dekoratif El Sanatları,
Baskı Teknikleri
Heykel olmak üzere beş branş 9. sınıfa kadar öğretilmektedir. 10. 11. ve 12.
sınıflarda öğrenciler uzmanlaşmak için bir ana sanat dalı seçerek branş eğitimi
(resim, seramik, heykel) alırlar.
HAZIRLIK SINIFI: MÜZĠK
Genel Kazanımlar




















Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları doğru isimlendirir ve çalar.
Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
Hız terimlerinden Adagio, Andante, Moderato, Allegro ve Presto terimlerinin
anlamlarını bilir.
Artikülasyon biçimlerinden Legato, Marcato ve Staccato terimlerinin anlamlarını
bilir.
Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, Decrescendo
terimlerinin anlamlarını bilir.
Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak
isimlendirir.
Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
Müzikteki ikili ve üçlü şarkı formunu (AB ve ABA formu) seslendirdiği ve
dinlediği parça üzerinde tanımlar.
Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır.
Atatürk‟le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.
İnsan sesinin oluşumunu açıklar.





Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım
yollarıyla ifade eder.
Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

Hazırlık Sınıfı müzik dersleri, haftada iki saatlik bir süreçte gerçekleştirilmektedir.
Bu derslerin biri, İngilizce öğrenimlerini de destekleyecek nitelikte yabancı
öğretmen tarafından İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu dersin içeriği; müzik türleri,
ünlü yorumcular, müzikte dönemler, müzikal form, müzikal kavramlar
çerçevesinde oluşturulmuştur. İkinci derste ise, öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel
yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik
performanslarını geliştirici etkinliklere katılırlar. Küçük oda müziği çalışmaları,
sınıf dinletileri ve belirli günlerde yapılan konserler öğrencilerimizin
performanslarını sergilemeleri için önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir.
Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen
konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışma platformları da müzik kültürlerini
geliştirici aktivitelerden sayılabilir. Bu sayede öğrencilerimiz, hem müzik
eğitimlerini ve müziksel birikimlerini bir çalgı çalmayı öğrenerek doğrudan pratik
yoldan yani yaparak ve yaşayarak edinmekte hem de konser dinleme, izleme ve
değerlendirme gibi tamamen eleştirel bakış açılarını geliştirici faaliyetlere
katılabilmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda koro/vokal ve
orkestra çalışmalarına da katılmaktadır. Bu çalışmalarda, gerek özel gün ve
etkinliklere yönelik çalışmalar gerekse Yeni Yıl Konseri, Yıl Sonu Etkinliği
hazırlıkları yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin İngilizce müzik dersindeki başarı durumları, gözlem formu, proje
ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimindeki başarı
durumları ise, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma
süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı
durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve
müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.
9. SINIF: MÜZĠK
Genel Kazanımlar




Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları doğru isimlendirir ve çalar.
Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
Hız terimlerinden Adagio, Andante, Moderato, Allegro ve Presto terimlerinin
anlamlarını bilir.
Artikülasyon biçimlerinden Legato, Marcato ve Staccato terimlerinin anlamlarını
bilir.





















Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, Decrescendo
terimlerinin anlamlarını bilir.
Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak
isimlendirir.
Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
Müzikteki ikili ve üçlü şarkı formunu (AB ve ABA formu) seslendirdiği ve
dinlediği parça üzerinde tanımlar.
Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır.
Atatürk‟le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.
İnsan sesinin oluşumunu açıklar.
Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım
yollarıyla ifade eder.
Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

9. Sınıf Müzik dersi, haftada iki saatlik bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Bu dersin
içeriği; müzik türleri, ünlü yorumcular, müzikte dönemler, müzikal form, müzikal
kavramlar, çalgı eğitimi ve müzikal analiz çerçevesinde oluşturulmuştur. Dersin
performans alanı çerçevesinde öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel yeterlilikleri ve
ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik performanslarını geliştirici
etkinliklere katılırlar. Küçük oda müziği çalışmaları, sınıf dinletileri ve belirli
günlerde yapılan konserler öğrencilerimizin performanslarını sergilemeleri için
önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir. Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde
kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen konser, dinletilere yönelik sınıf içi
tartışma platformları da müzik kültürlerini geliştirici aktivitelerden sayılabilir. Bu
sayede öğrencilerimiz, hem müzik eğitimlerini ve müziksel birikimlerini bir çalgı
çalmayı öğrenerek doğrudan pratik yoldan yani yaparak ve yaşayarak edinmekte
hem de konser dinleme, izleme ve değerlendirme gibi tamamen eleştirel bakış
açılarını geliştirici faaliyetlere katılabilmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı
aynı zamanda koro/vokal ve orkestra çalışmalarına da katılmaktadır. Bu
çalışmalarda, gerek özel gün ve etkinliklere yönelik çalışmalar gerekse Yeni Yıl
Konseri, Yıl Sonu Etkinliği hazırlıkları yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin İngilizce müzik dersindeki başarı durumları, gözlem formu, proje
ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimindeki başarı
durumları ise, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma
süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı
durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve
müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.
10. SINIF: MÜZĠK
Genel Kazanımlar

























Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları doğru isimlendirir ve çalar.
Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
Hız terimlerinden Adagio, Andante, Moderato, Allegro ve Presto terimlerinin
anlamlarını bilir.
Artikülasyon biçimlerinden Legato, Marcato ve Staccato terimlerinin anlamlarını
bilir.
Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, Decrescendo
terimlerinin anlamlarını bilir.
Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak
isimlendirir.
Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
Müzikteki ikili ve üçlü şarkı formunu (AB ve ABA formu) seslendirdiği ve
dinlediği parça üzerinde tanımlar.
Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır.
Atatürk‟le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.
İnsan sesinin oluşumunu açıklar.
Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım
yollarıyla ifade eder.
Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

10. Sınıf Müzik dersi, haftada iki saatlik bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Bu
dersin içeriği; müzik türleri, ünlü yorumcular, müzikte dönemler, müzikal form,
müzikal kavramlar, çalgı eğitimi ve müzikal analiz çerçevesinde oluşturulmuştur.
Dersin performans alanı çerçevesinde öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel
yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik
performanslarını geliştirici etkinliklere katılırlar. Küçük oda müziği çalışmaları,
sınıf dinletileri ve belirli günlerde yapılan konserler öğrencilerimizin
performanslarını sergilemeleri için önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir.
Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen
konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışma platformları da müzik kültürlerini
geliştirici aktivitelerden sayılabilir. Bu sayede öğrencilerimiz, hem müzik
eğitimlerini ve müziksel birikimlerini bir çalgı çalmayı öğrenerek doğrudan pratik
yoldan yani yaparak ve yaşayarak edinmekte hem de konser dinleme, izleme ve
değerlendirme gibi tamamen eleştirel bakış açılarını geliştirici faaliyetlere
katılabilmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda koro/vokal ve
orkestra çalışmalarına da katılmaktadır. Bu çalışmalarda, gerek özel gün ve
etkinliklere yönelik çalışmalar gerekse Yeni Yıl Konseri, Yıl Sonu Etkinliği
hazırlıkları yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin İngilizce müzik dersindeki başarı durumları, gözlem formu, proje
ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimindeki başarı
durumları ise, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma
süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı
durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve
müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.
11. SINIF: MÜZĠK
Genel Kazanımlar











Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları doğru isimlendirir ve çalar.
Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
Hız terimlerinden Adagio, Andante, Moderato, Allegro ve Presto terimlerinin
anlamlarını bilir.
Artikülasyon biçimlerinden Legato, Marcato ve Staccato terimlerinin anlamlarını
bilir.
Gürlük (Nüans) terimlerinden Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, Decrescendo
terimlerinin anlamlarını bilir.
Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.
Dinlediği şarkılardaki dinamik ve nüansları öğrendiği terimleri kullanarak
isimlendirir.
Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
Müzikteki ikili ve üçlü şarkı formunu (AB ve ABA formu) seslendirdiği ve
dinlediği parça üzerinde tanımlar.
Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.














Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Kendine yönelik öz güven ve öz yeterlik algısının farkına varır.
Atatürk‟le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun seslendirir.
İnsan sesinin oluşumunu açıklar.
Dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım
yollarıyla ifade eder.
Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama

11. Sınıf Müzik dersi, haftada iki saatlik bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Bu
dersin içeriği; müzik türleri, ünlü yorumcular, müzikte dönemler, müzikal form,
müzikal kavramlar, çalgı eğitimi ve müzikal analiz çerçevesinde oluşturulmuştur.
Dersin performans alanı çerçevesinde öğrencilerimiz yetenekleri, fiziksel
yeterlilikleri ve ilgileri dahilinde eğitimine başladıkları çalgıya yönelik
performanslarını geliştirici etkinliklere katılırlar. Küçük oda müziği çalışmaları,
sınıf dinletileri ve belirli günlerde yapılan konserler öğrencilerimizin
performanslarını sergilemeleri için önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir.
Çalgı eğitiminin yanı sıra derslerde kullanılan görsel ve işitsel materyaller, izlenen
konser, dinletilere yönelik sınıf içi tartışma platformları da müzik kültürlerini
geliştirici aktivitelerden sayılabilir. Bu sayede öğrencilerimiz, hem müzik
eğitimlerini ve müziksel birikimlerini bir çalgı çalmayı öğrenerek doğrudan pratik
yoldan yani yaparak ve yaşayarak edinmekte hem de konser dinleme, izleme ve
değerlendirme gibi tamamen eleştirel bakış açılarını geliştirici faaliyetlere
katılabilmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda koro/vokal ve
orkestra çalışmalarına da katılmaktadır. Bu çalışmalarda, gerek özel gün ve
etkinliklere yönelik çalışmalar gerekse Yeni Yıl Konseri, Yıl Sonu Etkinliği
hazırlıkları yapılmaktadır
Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin İngilizce müzik dersindeki başarı durumları, gözlem formu, proje
ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Çalgı eğitimindeki başarı
durumları ise, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma
süreçleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerdeki başarı
durumları, daha sonraki sürece ışık tutması adına sınıf içi gözlem formu ve
müziksel değerlendirme formuyla kayıt altına alınmaktadır.
HAZIRLIK SINIFI: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Genel Kazanımlar




































Sinir - kas ve eklem koordinasyonunu geliştirme.
İyi duruş alışkanlığı kazandırma.
Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma.
Ritim eşliğinde hareketler yapabilme.
Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırma.
Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve
haksızlığın karşısında olabilme.
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gerektiği gibi
kullanabilme.
Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirir.
Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık haline getirir.
Katıldığı spor etkinliklerinde kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenlik
risklerini azaltacak düzenlemeler yapar.
Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat,
çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmesi.
Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimi.
Hareket beceri gelişiminin farkına varır ve nedenlerini bilir.
Pisikomotor özelliklerini bilir ve kullanır.
Bedenlerini kabul etme ve etkili şekilde kullanma
Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygular.
File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygular.
Hedef oyunlarını oynar.
Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir.
Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve kuvvette uygular.
Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.
Oyun ve etkinliklerde beceri gelişimi için kendi kontrolünde olan faktörleri bilir.
Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve
toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları.
Yapıcı, yaratıcı, üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel
ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetişmeleri.
Öğrencilerimizin yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürmelerini
sağlayabilmek.
Fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda
bulunmak.
Eleştirel düşünme, yaratıcı , problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma,
etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
Karşılaştığı olaylar sonunda bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme
yetenekleri kazandırmak.
İlgili branşla ilgili bilgi sahibi olur ve uygular.
Sporun sağlığa olan yararlarını bilir.

Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile
fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve
sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğrencilerimiz, lise hazırlık sınıfında, mevcut uzmanlık alanı olarak yönlendirildiği spor
branşından bir tanesinde çalışmalarına devam ederken, yeni öğrencilerimizin spor
branşlarına yönlendirmeleri, öğretmen ve antrenörlerin gözlemleri ve yapılan testler
sonucunda yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde isteğe bağlı olarak uzmanlık spor
disiplininin yanı sıra farklı bir branşta da eğitim almaları sağlanmaktadır. Uzmanlık alanı
olarak gördükleri branşın yanı sıra, yardımcı branş çalışmalarını ise her yıl
değiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, uzman eğitmenler ve öğretmenlerimiz tarafından
yetenekli görüldükleri branşlarda, „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ çalışmalarına on bir
farklı spor disiplininden bir tanesinde devam etmektedirler. Öğrencilerimiz branşlara özel
kontenjanlar ile(takım/ferdi) branşlara yönlendirilerek, önceden içeriği hazırlanmış
alternatif spor programı olan „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ne katılırlar. Eğitim yılı
içerisinde farklı zamanlarda iki defa fiziksel ve antropometrik ölçümlere tabi tutulan
öğrencilerimizin fiziksel gelişimi de yakından takip edilir. Öğrencilerimiz “ İleri Düzey
Spor Eğitim modeli” ne uygun olarak hazırlanmış programa göre, 11 farklı spor
disiplinlerinden,











Atletizm
Basketbol
Yaratıcı Dans
Futbol
Kondisyon-Fitness
Judo
Masa Tenisi
Okçuluk
Tenis
Voleybol
Pilates
Branşlarından bir tanesinde uzmanlık branş çalışmalarına devam etmektedirler. Branş
öğretmenleri tarafından yukarıda belirtilen spor disiplinlerine ait kazanımlar takip
edilmekte ve özel olarak hazırlanmış spor yazılım programında kayıt altına alınmaktadır.
Yıl içerisinde öğrencilerimize iki kere olmak üzere, fiziksel uygunluk testleri ve
antropometrik testler yapılmaktadır. Öğrencilerimize yapılan tüm bu test ve spor kazanım
gelişimleri bireysel olarak takip edilirken ayrıca dönem sonlarında elde edilen bu veriler
spor karnesi olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin spor takımlarına geçişleri, elde edilen
veriler, spor kazanımları ve seçmelerdeki performansı göz önüne alınarak sağlanır. Okul
ve kulüp çalışmalarına katılmaya başlayan sporcu öğrencilerimizin akademik ders durumu
da yakından takip edilerek, müsabakalara göre sporcuların akademik derslerinin telafisi
yapılır. Sportif başarı ve akademik başarının bir birine entegre edilebilmesi için „‟Başarılı
öğrenci-Başarılı sporcu‟‟projesi uygulanmaktadır. Tüm spor disiplinlerinde branş
çalışmaları, alanlarında uzman 18 öğretmen/usta öğretici ve antrenörler eşliğinde ilgili
branşa ait spor alanlarında yapılmaktadır. Farklı günlerde yapılan dersler, sosyal etkinlik
spor kulüpleri ve hafta sonu yapılan spor yaz/kış okulları olmak üzere her öğrencimiz ayda
yirmi saat spor yapma imkânına sahiptir. Okul-Kulüp takımlarında görev alan
öğrencilerimiz ise ayda yirmi sekiz, otuz saat antrenman çalışmalarına katılırlar.
Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen spor disiplinlerine ait branşa özel hazırlanmış spor
kazanımları elde etmeleri sağlanmaktadır.











Futbolda topu doğru takip ederek etkili bir şekilde ayak içi ve dışı şut çeker.
Temel judo hareket bilgi ve becerilerini bilir ve uygular.
Basketbol da top tutuş tekniğini bilir ve turnike hareketini yapar.
Teniste vuruş tekniklerini bilir ve uygular.
Voleybol oyun kurallarını bilir ve parmak pas,manşet pas tekniğini yapar.
Yaratıcı dans çalışmalarında, karografi hazırlar ve uygular.
Atletizmde, alçak ve yüksek çıkış tekniklerini bilir ve uygular.
Masa tenisi oyun kurallarını bilir ve vuruş tekniklerini uygular.
Okçulukta set sistemi atışlarını bilir ve hedefe ok atar.
Fitness çalışmalarında vücudunu tanır ve belirli ağırlıklarla set çalışmaları yapar.
Pilateste cimnastik topu ile esneme hareketlerini yapar.
Ölçme Değerlendirme
Dönem başı ve dönem sonu olmak üzere, iki kere antropometrik testler ve fiziksel
uygunluk testleri yapılarak, öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerine göre
programlar hazırlanır ve gelişimleri spor yazılım programına işlenir. Aynı zamanda
hedeflenen spor kazanımlarını elde etmeleri için spor yazılım programı üzerinden takipleri
yapılarak, ders içi performanslarına yönelik akademik notları verilmektedir.
Aşağıda belirtilen testler ve kazanımlara yönelik;
Spor Karnesi,



Başarılı,
Yeterli,
Geliştirebilir değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Atropometrik Testler;





Boy
Kilo
Avuç genişliği
Kulaç uzunluğu
Ayak boyu test sonuçları eklenmektedir.
Fiziksel Uygunluk Testleri;





20 m koşu
Durarak uzun atlama
Oturarak top fırlatma
Uzun oturma
Dikey sıçrama test sonuçları eklenmektedir.
Saha içi uygulamalı performans;
Performans ödevi;
Dönem ödevi;
9. SINIF: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Genel Kazanımlar
































Sinir - kas ve eklem koordinasyonunu geliştirme.
İyi duruş alışkanlığı kazandırma.
Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma.
Ritim eşliğinde hareketler yapabilme.
Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırma.
Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve
haksızlığın karşısında olabilme.
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gerektiği gibi
kullanabilme.
Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirir.
Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık haline getirir.
Katıldığı spor etkinliklerinde kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenlik
risklerini azaltacak düzenlemeler yapar.
Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat,
çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmesi.
Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimi.
Hareket beceri gelişiminin farkına varır ve nedenlerini bilir.
Pisikomotor özelliklerini bilir ve kullanır.
Bedenlerini kabul etme ve etkili şekilde kullanma
Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygular.
File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygular.
Hedef oyunlarını oynar.
Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir.
Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve kuvvette uygular.
Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.
Oyun ve etkinliklerde beceri gelişimi için kendi kontrolünde olan faktörleri bilir.
Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve
toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları.
Yapıcı, yaratıcı, üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel
ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetişmeleri.
Öğrencilerimizin yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürmelerini
sağlayabilmek.
Fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda
bulunmak.





Eleştirel düşünme, yaratıcı, problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma,
etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
Karşılaştığı olaylar sonunda bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme
yetenekleri kazandırmak.
İlgili branşla ilgili bilgi sahibi olur ve uygular.
Sporun sağlığa olan yararlarını bilir.
Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile
fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve
sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğrencilerimiz, yönlendirildiği spor branşından bir tanesinde çalışmalarına devam
ederken, yeni öğrencilerimizin spor branşlarına yönlendirmeleri, öğretmen ve antrenörlerin
gözlemleri ve yapılan testler sonucunda yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde isteğe bağlı
olarak uzmanlık spor disiplininin yanı sıra farklı bir branşta da eğitim almaları
sağlanmaktadır. Uzmanlık alanı olarak gördükleri branşın yanı sıra, yardımcı branş
çalışmalarını ise her yıl değiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, uzman eğitmenler ve
öğretmenlerimiz tarafından yetenekli görüldükleri branşlarda, „‟İleri Düzey Spor Eğitim
Modeli‟‟ çalışmalarına on bir farklı spor disiplininden bir tanesinde devam etmektedirler.
Öğrencilerimiz branşlara özel kontenjanlar ile(takım/ferdi) branşlara yönlendirilerek,
önceden içeriği hazırlanmış alternatif spor programı olan „‟İleri Düzey Spor Eğitim
Modeli‟‟ne katılırlar. Eğitim yılı içerisinde farklı zamanlarda iki defa fiziksel ve
antropometrik ölçümlere tabi tutulan öğrencilerimizin fiziksel gelişimi de yakından takip
edilir. Öğrencilerimiz “ İleri Düzey Spor Eğitim modeli” ne uygun olarak hazırlanmış
programa göre, 11 farklı spor disiplinlerinden,











Atletizm
Basketbol
Yaratıcı Dans
Futbol
Kondisyon-Fitness
Judo
Masa Tenisi
Okçuluk
Tenis
Voleybol
Pilates
Branşlarından bir tanesinde uzmanlık branş çalışmalarına devam etmektedirler. Branş
öğretmenleri tarafından yukarıda belirtilen spor disiplinlerine ait kazanımlar takip
edilmekte ve özel olarak hazırlanmış spor yazılım programında kayıt altına alınmaktadır.
Yıl içerisinde öğrencilerimize iki kere olmak üzere, fiziksel uygunluk testleri ve
antropometrik testler yapılmaktadır. Öğrencilerimize yapılan tüm bu test ve spor kazanım
gelişimleri bireysel olarak takip edilirken ayrıca dönem sonlarında elde edilen bu veriler
spor karnesi olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin spor takımlarına geçişleri, elde edilen
veriler, spor kazanımları ve seçmelerdeki performansı göz önüne alınarak sağlanır. Okul
ve kulüp çalışmalarına katılmaya başlayan sporcu öğrencilerimizin akademik ders durumu
da yakından takip edilerek, müsabakalara göre sporcuların akademik derslerinin telafisi
yapılır. Sportif başarı ve akademik başarının bir birine entegre edilebilmesi için „‟Başarılı
öğrenci-Başarılı sporcu‟‟projesi uygulanmaktadır. Tüm spor disiplinlerinde branş
çalışmaları, alanlarında uzman 18 öğretmen/usta öğretici ve antrenörler eşliğinde ilgili
branşa ait spor alanlarında yapılmaktadır. Farklı günlerde yapılan dersler, sosyal etkinlik
spor kulüpleri ve hafta sonu yapılan spor yaz/kış okulları olmak üzere her öğrencimiz ayda
yirmi saat spor yapma imkânına sahiptir. Okul-Kulüp takımlarında görev alan
öğrencilerimiz ise ayda yirmi sekiz, otuz saat antrenman çalışmalarına katılırlar.
Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen spor disiplinlerine ait branşa özel hazırlanmış spor
kazanımları elde etmeleri sağlanmaktadır.











Futbolda topu doğru takip ederek etkili bir şekilde ayak içi ve dışı şut çeker.
Temel judo hareket bilgi ve becerilerini bilir ve uygular.
Basketbol da top tutuş tekniğini bilir ve turnike hareketini yapar.
Teniste vuruş tekniklerini bilir ve uygular.
Voleybol oyun kurallarını bilir ve parmak pas,manşet pas tekniğini yapar.
Yaratıcı dans çalışmalarında, karografi hazırlar ve uygular.
Atletizmde, alçak ve yüksek çıkış tekniklerini bilir ve uygular.
Masa tenisi oyun kurallarını bilir ve vuruş tekniklerini uygular.
Okçulukta set sistemi atışlarını bilir ve hedefe ok atar.
Fitness çalışmalarında vücudunu tanır ve belirli ağırlıklarla set çalışmaları yapar.
Pilateste cimnastik topu ile esneme hareketlerini yapar.
Ölçme Değerlendirme
Dönem başı ve dönem sonu olmak üzere, iki kere antropometrik testler ve fiziksel
uygunluk testleri yapılarak, öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerine göre
programlar hazırlanır ve gelişimleri spor yazılım programına işlenir. Aynı zamanda
hedeflenen spor kazanımlarını elde etmeleri için spor yazılım programı üzerinden takipleri
yapılarak, ders içi performanslarına yönelik akademik notları verilmektedir.
Aşağıda belirtilen testler ve kazanımlara yönelik;
Spor Karnesi



Başarılı,
Yeterli,
Geliştirebilir değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Atropometrik Testler





Boy
Kilo
Avuç genişliği
Kulaç uzunluğu
Ayak boyu test sonuçları eklenmektedir.
Fiziksel Uygunluk Testleri


20 m koşu
Durarak uzun atlama
10. SINIF: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Genel Kazanımlar
































Sinir - kas ve eklem
Koordinasyonunu geliştirme.
İyi duruş alışkanlığı kazandırma.
Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma.
Ritim eşliğinde hareketler yapabilme.
Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırma.
Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve
haksızlığın karşısında olabilme.
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gerektiği gibi
kullanabilme.
Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirir.
Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık haline getirir.
Katıldığı spor etkinliklerinde kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenlik
risklerini azaltacak düzenlemeler yapar.
Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat,
çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmesi.
Hareket stratejileri ve taktik gelişim özelliklerinin gelişimi.
Hareket beceri gelişiminin farkına varır ve nedenlerini bilir.
Pisikomotor özelliklerini bilir ve kullanır.
Bedenlerini kabul etme ve etkili şekilde kullanma
Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygular.
File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygular.
Hedef oyunlarını oynar.
Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir.
Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve kuvvette uygular.
Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.
Oyun ve etkinliklerde beceri gelişimi için kendi kontrolünde olan faktörleri bilir.
Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve
toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları.
Yapıcı, yaratıcı, üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel
ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetişmeleri.
Öğrencilerimizin yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürmelerini
sağlayabilmek.






Fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda
bulunmak.
Eleştirel düşünme, yaratıcı, problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma,
etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
Karşılaştığı olaylar sonunda bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme
yetenekleri kazandırmak.
İlgili branşla ilgili bilgi sahibi olur ve uygular.
Sporun sağlığa olan yararlarını bilir.
Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile
fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve
sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğrencilerimiz, yönlendirildiği spor branşından bir tanesinde çalışmalarına devam
ederken, yeni öğrencilerimizin spor branşlarına yönlendirmeleri, öğretmen ve antrenörlerin
gözlemleri ve yapılan testler sonucunda yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde isteğe bağlı
olarak uzmanlık spor disiplininin yanı sıra farklı bir branşta da eğitim almaları
sağlanmaktadır. Uzmanlık alanı olarak gördükleri branşın yanı sıra, yardımcı branş
çalışmalarını ise her yıl değiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, uzman eğitmenler ve
öğretmenlerimiz tarafından yetenekli görüldükleri branşlarda, „‟İleri Düzey Spor Eğitim
Modeli‟‟ çalışmalarına on bir farklı spor disiplininden bir tanesinde devam etmektedirler.
Öğrencilerimiz branşlara özel kontenjanlar ile(takım/ferdi) branşlara yönlendirilerek,
önceden içeriği hazırlanmış alternatif spor programı olan „‟İleri Düzey Spor Eğitim
Modeli‟‟ne katılırlar. Eğitim yılı içerisinde farklı zamanlarda iki defa fiziksel ve
antropometrik ölçümlere tabi tutulan öğrencilerimizin fiziksel gelişimi de yakından takip
edilir. Öğrencilerimiz “ İleri Düzey Spor Eğitim modeli” ne uygun olarak hazırlanmış
programa göre, 11 farklı spor disiplinlerinden,











Atletizm
Basketbol
Yaratıcı Dans
Futbol
Kondisyon-Fitness
Judo
Masa Tenisi
Okçuluk
Tenis
Voleybol
Pilates
Branşlarından bir tanesinde uzmanlık branş çalışmalarına devam etmektedirler.
Branş öğretmenleri tarafından yukarıda belirtilen spor disiplinlerine ait kazanımlar
takip edilmekte ve özel olarak hazırlanmış spor yazılım programında kayıt altına
alınmaktadır. Yıl içerisinde öğrencilerimize iki kere olmak üzere, fiziksel uygunluk
testleri ve antropometrik testler yapılmaktadır. Öğrencilerimize yapılan tüm bu test
ve spor kazanım gelişimleri bireysel olarak takip edilirken ayrıca dönem sonlarında
elde edilen bu veriler spor karnesi olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin spor
takımlarına geçişleri, elde edilen veriler, spor kazanımları ve seçmelerdeki
performansı göz önüne alınarak sağlanır. Okul ve kulüp çalışmalarına katılmaya
başlayan sporcu öğrencilerimizin akademik ders durumu da yakından takip
edilerek, müsabakalara göre sporcuların akademik derslerinin telafisi yapılır.
Sportif başarı ve akademik başarının bir birine entegre edilebilmesi için „‟Başarılı
öğrenci-Başarılı sporcu‟‟projesi uygulanmaktadır. Tüm spor disiplinlerinde branş
çalışmaları, alanlarında uzman 18 öğretmen/usta öğretici ve antrenörler eşliğinde
ilgili branşa ait spor alanlarında yapılmaktadır. Farklı günlerde yapılan dersler,
sosyal etkinlik spor kulüpleri ve hafta sonu yapılan spor yaz/kış okulları olmak
üzere her öğrencimiz ayda yirmi saat spor yapma imkânına sahiptir. Okul-Kulüp
takımlarında görev alan öğrencilerimiz ise ayda yirmi sekiz, otuz saat antrenman
çalışmalarına katılırlar. Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen spor disiplinlerine ait
branşa özel hazırlanmış spor kazanımları elde etmeleri sağlanmaktadır.











Futbolda topu doğru takip ederek etkili bir şekilde ayak içi ve dışı şut çeker.
Temel judo hareket bilgi ve becerilerini bilir ve uygular.
Basketbol da top tutuş tekniğini bilir ve turnike hareketini yapar.
Teniste vuruş tekniklerini bilir ve uygular.
Voleybol oyun kurallarını bilir ve parmak pas,manşet pas tekniğini yapar.
Yaratıcı dans çalışmalarında, karografi hazırlar ve uygular.
Atletizmde, alçak ve yüksek çıkış tekniklerini bilir ve uygular.
Masa tenisi oyun kurallarını bilir ve vuruş tekniklerini uygular.
Okçulukta set sistemi atışlarını bilir ve hedefe ok atar.
Fitness çalışmalarında vücudunu tanır ve belirli ağırlıklarla set çalışmaları yapar.
Pilateste cimnastik topu ile esneme hareketlerini yapar.
Ölçme Değerlendirme
Dönem başı ve dönem sonu olmak üzere, iki kere antropometrik testler ve fiziksel
uygunluk testleri yapılarak, öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerine göre
programlar hazırlanır ve gelişimleri spor yazılım programına işlenir. Aynı zamanda
hedeflenen spor kazanımlarını elde etmeleri için spor yazılım programı üzerinden takipleri
yapılarak, ders içi performanslarına yönelik akademik notları verilmektedir.
Aşağıda belirtilen testler ve kazanımlara yönelik;
Spor Karnesi,



Başarılı,
Yeterli,
Geliştirebilir değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Atropometrik Testler





Boy
Kilo
Avuç genişliği
Kulaç uzunluğu
Ayak boyu test sonuçları eklenmektedir.
Fiziksel Uygunluk Testleri





20 m koşu
Durarak uzun atlama
Oturarak top fırlatma
Uzun oturma
Dikey sıçrama test sonuçları eklenmektedir.
Saha içi uygulamalı performans;
Performans ödevi;
Dönem ödevi;
11. SINIF: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Genel Kazanımlar






















Spor yapmak için ön koşul davranışları gerçekleştirir.
Fiziksel gelişimi sağlayabilmek için sinir ve kas koordinasyonunu geliştirir.
Kazandığı fiziksel uygunlukları becerilerine transfer eder.
Becerileri kazanmada fiziksel uygunlukların önemli olduğunu kavrar.
Fiziksel uygunluk ve becerilerinin gelişimi için doğal ortamlardan nasıl
yararlanacağını kavrar.
Fiziksel uygunluklarını geliştirmenin yararını kavrayarak serbest zamanlarında spor
faaliyetlerine katılmaya istekli olur.
İçinde bulunduğu ortama uymanın sağladığı faydaları günlük yaşamına transfer
eder.
Günlük yaşamına transfer edebilecek iyi duruş alışkanlıklarını kazanabilmek için
bedenin eğitimi ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri edinir.
Edindiği bilgi ve becerileri ritim ve müzik eşliğinde yaratıcılığını kullanarak
tasarladığı özgün kompozisyonlarla bireysel veya grupla birlikte uygular.
Yarışma, oyun ve ders içi etkinliklerde üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirirken
grup ile uyum içinde çalışıp bu davranışlarını günlük yaşamına transfer eder.
Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırma.
Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve
haksızlığın karşısında olabilme.
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gerektiği gibi
kullanabilme.
Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirir.
Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık haline getirir.
Katıldığı spor etkinliklerinde kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenlik
risklerini azaltacak düzenlemeler yapar.
Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat,
çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmesi.
Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygular.














File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygular.
Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir.
Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve kuvvette uygular.
Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.
Oyun ve etkinliklerde beceri gelişimi için kendi kontrolünde olan faktörleri bilir.
Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve
toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları.
Yapıcı, yaratıcı, üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel
ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetişmeleri.
Öğrencilerimizin yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürmelerini
sağlayabilmek.
Fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda
bulunmak.
Eleştirel düşünme, yaratıcı , problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma,
etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
Karşılaştığı olaylar sonunda bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme
yetenekleri kazandırmak.
Sporun sağlığa olan yararlarını bilir.
Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile
fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve
sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğrencilerimiz, yönlendirildiği spor branşlarından bir tanesinde uzmanlık spor alanı
çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca yıl içerisinde isteğe bağlı olarak uzmanlık spor
disiplininin yanı sıra farklı bir branşta da eğitim almaları sağlanmaktadır. Uzmanlık alanı
olarak gördükleri branşın yanı sıra, yardımcı branş çalışmalarını ise her yıl
değiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, uzman eğitmenler ve öğretmenlerimiz tarafından
yetenekli görüldükleri branşlarda, „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ çalışmalarına on bir
farklı spor disiplininden bir tanesinde devam etmektedirler. Öğrencilerimiz branşlara özel
kontenjanlar ile(takım/ferdi) branşlara yönlendirilerek, önceden içeriği hazırlanmış
alternatif spor programı olan „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ne katılırlar. Eğitim yılı
içerisinde farklı zamanlarda iki defa fiziksel ve antropometrik ölçümlere tabi tutulan
öğrencilerimizin fiziksel gelişimi de yakından takip edilir. Öğrencilerimiz “ İleri Düzey
Spor Eğitim modeli” ne uygun olarak hazırlanmış programa göre, 11 farklı spor
disiplinlerinden,









Atletizm
Basketbol
Yaratıcı Dans
Futbol
Kondisyon-Fitness
Judo
Masa Tenisi
Okçuluk
Tenis


Voleybol
Pilates
Branşlarından bir tanesinde uzmanlık branş çalışmalarına devam etmektedirler. Branş
öğretmenleri tarafından yukarıda belirtilen spor disiplinlerine ait kazanımlar takip
edilmekte ve özel olarak hazırlanmış spor yazılım programında kayıt altına alınmaktadır.
Yıl içerisinde öğrencilerimize iki kere olmak üzere, fiziksel uygunluk testleri ve
antropometrik testler yapılmaktadır. Öğrencilerimize yapılan tüm bu test ve spor kazanım
gelişimleri bireysel olarak takip edilirken ayrıca dönem sonlarında elde edilen bu veriler
spor karnesi olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin spor takımlarına geçişleri, elde edilen
veriler, spor kazanımları ve seçmelerdeki performansı göz önüne alınarak sağlanır. Okul
ve kulüp çalışmalarına katılmaya başlayan sporcu öğrencilerimizin akademik ders durumu
da yakından takip edilerek, müsabakalara göre sporcuların akademik derslerinin telafisi
yapılır. Sportif başarı ve akademik başarının bir birine entegre edilebilmesi için „‟Başarılı
öğrenci-Başarılı sporcu‟‟projesi uygulanmaktadır. Tüm spor disiplinlerinde branş
çalışmaları, alanlarında uzman 18 öğretmen/usta öğretici ve antrenörler eşliğinde ilgili
branşa ait spor alanlarında yapılmaktadır. Farklı günlerde yapılan dersler, sosyal etkinlik
spor kulüpleri ve hafta sonu yapılan spor yaz/kış okulları olmak üzere her öğrencimiz ayda
yirmi saat spor yapma imkânına sahiptir. Okul-Kulüp takımlarında görev alan
öğrencilerimiz ise ayda yirmi sekiz, otuz saat antrenman çalışmalarına katılırlar.
Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen spor disiplinlerine ait branşa özel hazırlanmış spor
kazanımları elde etmeleri sağlanmaktadır.











Futbolda topu doğru takip ederek etkili bir şekilde ayak içi ve dışı şut çeker.
Temel judo hareket bilgi ve becerilerini bilir ve uygular.
Basketbol da top tutuş tekniğini bilir ve turnike hareketini yapar.
Teniste vuruş tekniklerini bilir ve uygular.
Voleybol oyun kurallarını bilir ve parmak pas,manşet pas tekniğini yapar.
Yaratıcı dans çalışmalarında, karografi hazırlar ve uygular.
Atletizmde, alçak ve yüksek çıkış tekniklerini bilir ve uygular.
Masa tenisi oyun kurallarını bilir ve vuruş tekniklerini uygular.
Okçulukta set sistemi atışlarını bilir ve hedefe ok atar.
Fitness çalışmalarında vücudunu tanır ve belirli ağırlıklarla set çalışmaları yapar.
Pilateste cimnastik topu ile esneme hareketlerini yapar.
Ölçme Değerlendirme
Dönem başı ve dönem sonu olmak üzere, iki kere antropometrik testler ve fiziksel
uygunluk testleri yapılarak, öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerine göre
programlar hazırlanır ve gelişimleri spor yazılım programına işlenir. Aynı zamanda
hedeflenen spor kazanımlarını elde etmeleri için spor yazılım programı üzerinden takipleri
yapılarak, ders içi performanslarına yönelik akademik notları verilmektedir.
Aşağıda belirtilen testler ve kazanımlara yönelik;
Spor Karnesi,



Başarılı,
Yeterli,
Geliştirebilir değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Atropometrik Testler





Boy
Kilo
Avuç genişliği
Kulaç uzunluğu
Ayak boyu test sonuçları eklenmektedir.
Fiziksel Uygunluk Testleri





20 m koşu
Durarak uzun atlama
Oturarak top fırlatma
Uzun oturma
Dikey sıçrama test sonuçları eklenmektedir.
Saha içi uygulamalı performans;
Performans ödevi;
Dönem ödevi;
Proje ödevi;
12. SINIF: BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Genel Kazanımlar














Spor yapmak için ön koşul davranışları gerçekleştirir.
Fiziksel gelişimi sağlayabilmek için sinir ve kas koordinasyonunu geliştirir.
Kazandığı fiziksel uygunlukları becerilerine transfer eder.
Becerileri kazanmada fiziksel uygunlukların önemli olduğunu kavrar.
Fiziksel uygunluk ve becerilerinin gelişimi için doğal ortamlardan nasıl
yararlanacağını kavrar.
Fiziksel uygunluklarını geliştirmenin yararını kavrayarak serbest zamanlarında spor
faaliyetlerine katılmaya istekli olur.
İçinde bulunduğu ortama uymanın sağladığı faydaları günlük yaşamına transfer
eder.
Günlük yaşamına transfer edebilecek iyi duruş alışkanlıklarını kazanabilmek için
bedenin eğitimi ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri edinir.
Edindiği bilgi ve becerileri ritim ve müzik eşliğinde yaratıcılığını kullanarak
tasarladığı özgün kompozisyonlarla bireysel veya grupla birlikte uygular.
Yarışma, oyun ve ders içi etkinliklerde üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirirken
grup ile uyum içinde çalışıp bu davranışlarını günlük yaşamına transfer eder.
Boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
İş birliği içinde (grup içinde) çalışma ve davranma alışkanlığı kazandırma.
Sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.






















Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve
haksızlığın karşısında olabilme.
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gerektiği gibi
kullanabilme.
Çeşitli sporlara ve etkinliklere özgü hareket becerilerini geliştirir.
Spor dallarına özgü kavramları açıklar.
Fiziksel etkinliklere katılımı alışkanlık haline getirir.
Katıldığı spor etkinliklerinde kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenlik
risklerini azaltacak düzenlemeler yapar.
Alıştırma ve oyunlarla öğrencilerimizin hız, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat,
çabukluk, koordinasyon gibi özelliklerinin geliştirilmesi.
Oyun ve etkinliklerde hücum ve savunma stratejilerini/taktiklerini bilir ve uygular.
File ve raket oyunları hakkında bilgi sahibi olur ve öğrendiklerini uygular.
Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir.
Dengeleme gerektiren hareketleri farklı hız ve kuvvette uygular.
Birleştirilmiş hareket becerilerini çeşitli oyun ve etkinliklerde gösterir.
Oyun ve etkinliklerde beceri gelişimi için kendi kontrolünde olan faktörleri bilir.
Fiziksel etkinliklerde ne zaman ve nasıl beslenmesi gerektiğini açıklar.
Öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve
toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi olmaları.
Yapıcı, yaratıcı, üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel
ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetişmeleri.
Öğrencilerimizin yaşamlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürmelerini
sağlayabilmek.
Fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişimlerine katkıda
bulunmak.
Eleştirel düşünme, yaratıcı , problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma,
etrafıyla iletişim ve öz yönetimi konularında kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
Karşılaştığı olaylar sonunda bocalamadan, hızlı ve doğru karar verebilme
yetenekleri kazandırmak.
Sporun sağlığa olan yararlarını bilir.
Yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile
fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve
sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğrencilerimiz, yönlendirildiği spor branşlarından bir tanesinde uzmanlık spor alanı
çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca yıl içerisinde isteğe bağlı olarak uzmanlık spor
disiplininin yanı sıra farklı bir branşta da eğitim almaları sağlanmaktadır. Uzmanlık alanı
olarak gördükleri branşın yanı sıra, yardımcı branş çalışmalarını ise her yıl
değiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, uzman eğitmenler ve öğretmenlerimiz tarafından
yetenekli görüldükleri branşlarda, „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ çalışmalarına on bir
farklı spor disiplininden bir tanesinde devam etmektedirler. Öğrencilerimiz branşlara özel
kontenjanlar ile(takım/ferdi) branşlara yönlendirilerek, önceden içeriği hazırlanmış
alternatif spor programı olan „‟İleri Düzey Spor Eğitim Modeli‟‟ne katılırlar. Eğitim yılı
içerisinde farklı zamanlarda iki defa fiziksel ve antropometrik ölçümlere tabi tutulan
öğrencilerimizin fiziksel gelişimi de yakından takip edilir. Öğrencilerimiz “ İleri Düzey
Spor Eğitim modeli” ne uygun olarak hazırlanmış programa göre, 11 farklı spor
disiplinlerinden,











Atletizm
Basketbol
Yaratıcı Dans
Futbol
Kondisyon-Fitness
Judo
Masa Tenisi
Okçuluk
Tenis
Voleybol
Pilates
Branşlarından bir tanesinde uzmanlık branş çalışmalarına devam etmektedirler. Branş
öğretmenleri tarafından yukarıda belirtilen spor disiplinlerine ait kazanımlar takip
edilmekte ve özel olarak hazırlanmış spor yazılım programında kayıt altına alınmaktadır.
Yıl içerisinde öğrencilerimize iki kere olmak üzere, fiziksel uygunluk testleri ve
antropometrik testler yapılmaktadır. Öğrencilerimize yapılan tüm bu test ve spor kazanım
gelişimleri bireysel olarak takip edilirken ayrıca dönem sonlarında elde edilen bu veriler
spor karnesi olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin spor takımlarına geçişleri, elde edilen
veriler, spor kazanımları ve seçmelerdeki performansı göz önüne alınarak sağlanır. Okul
ve kulüp çalışmalarına katılmaya başlayan sporcu öğrencilerimizin akademik ders durumu
da yakından takip edilerek, müsabakalara göre sporcuların akademik derslerinin telafisi
yapılır. Sportif başarı ve akademik başarının bir birine entegre edilebilmesi için „‟Başarılı
öğrenci-Başarılı sporcu‟‟projesi uygulanmaktadır. Tüm spor disiplinlerinde branş
çalışmaları, alanlarında uzman 18 öğretmen/usta öğretici ve antrenörler eşliğinde ilgili
branşa ait spor alanlarında yapılmaktadır. Farklı günlerde yapılan dersler, sosyal etkinlik
spor kulüpleri ve hafta sonu yapılan spor yaz/kış okulları olmak üzere her öğrencimiz ayda
yirmi saat spor yapma imkânına sahiptir. Okul-Kulüp takımlarında görev alan
öğrencilerimiz ise ayda yirmi sekiz, otuz saat antrenman çalışmalarına katılırlar.
Öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen spor disiplinlerine ait branşa özel hazırlanmış spor
kazanımları elde etmeleri sağlanmaktadır.











Futbolda topu doğru takip ederek etkili bir şekilde ayak içi ve dışı şut çeker.
Temel judo hareket bilgi ve becerilerini bilir ve uygular.
Basketbol da top tutuş tekniğini bilir ve turnike hareketini yapar.
Teniste vuruş tekniklerini bilir ve uygular.
Voleybol oyun kurallarını bilir ve parmak pas,manşet pas tekniğini yapar.
Yaratıcı dans çalışmalarında, karografi hazırlar ve uygular.
Atletizmde, alçak ve yüksek çıkış tekniklerini bilir ve uygular.
Masa tenisi oyun kurallarını bilir ve vuruş tekniklerini uygular.
Okçulukta set sistemi atışlarını bilir ve hedefe ok atar.
Fitness çalışmalarında vücudunu tanır ve belirli ağırlıklarla set çalışmaları yapar.
Pilateste cimnastik topu ile esneme hareketlerini yapar.
Ölçme Değerlendirme
Dönem başı ve dönem sonu olmak üzere, iki kere antropometrik testler ve fiziksel
uygunluk testleri yapılarak, öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerine göre
programlar hazırlanır ve gelişimleri spor yazılım programına işlenir. Aynı zamanda
hedeflenen spor kazanımlarını elde etmeleri için spor yazılım programı üzerinden takipleri
yapılarak, ders içi performanslarına yönelik akademik notları verilmektedir.
Aşağıda belirtilen testler ve kazanımlara yönelik;
Spor Karnesi,



Başarılı,
Yeterli,
Geliştirebilir değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Atropometrik Testler





Boy
Kilo
Avuç genişliği
Kulaç uzunluğu
Ayak boyu test sonuçları eklenmektedir.
Fiziksel Uygunluk Testleri





20 m koşu
Durarak uzun atlama
Oturarak top fırlatma
Uzun oturma
Dikey sıçrama test sonuçları eklenmektedir.
Saha içi uygulamalı performans;
Performans ödevi;
Dönem ödevi;
Proje ödevi;
HAZIRLIK SINIFI: BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ
Kitaplar
TED İstanbul Koleji Vakfı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ders Notları TEDMood
üzerinden yayınlanmaktadır.
Genel Amaçlar
Çağımızda durdurulamayan bir hızla gelişen bilgi teknolojisi, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı
ve bilgi üretmeyi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına almıştır. Bu gelişmeler karşısında
Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizin okulumuzdan mezun
olduklarında iyi birer bilgisayar okuryazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi
çağında teknolojiye hâkim olabilmeleri, yazılım ve donanım ile ilgili yeniliklere kolayca
adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde
faydalanabilmeleridir. Öğrencilerimizin teknolojiye en doğru ve yararlı şekilde, amacına
uygun olarak kullanabilmelerini sağlamak, onları araştırmaya yönlendirmek, aradıkları
bilgiye en kısa yoldan nasıl ulaşacakları konusunda onlara rehber olmak, analitik düşünme,
problem çözme, karar verme ve yaratıcılıkla ilgili becerileri kazandırmak ve geliştirmek en
önemli ilkelerimizdendir. 21. yüzyılda var olabilmenin, dijital ortamda yaşama bilincinin
oluşmasını sağlayacak şekilde programlarımız güncellenmektedir.
TED İstanbul Koleji‟nde bilişim teknolojileri eğitimi kelime işlem, e-tablolama,
veritabanı, sunum, grafik işleme, animasyon hazırlama ve web sayfası tasarımı ile ilgili
öğrencilerin yaş seviyelerine uygun programlarda her yıl bilgilerinin ve becerilerinin
üzerine yenileri eklenerek sürdürülür. Lisede bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili temel ve
ileri seviye düzeyinde çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda Microsoft Office programları
kullanılır. Ayrıca seçmeli dersler kapsamında Adobe programları kullanarak web tasarımı
eğitimi, Visual Studio 2010-Visual Basic 9 programlama dili ile programlama dersleri
verilmektedir. Seçmeli dersler iki yıllık derslerdir ve öğrencilerin öğrendikleri
programlarda proje çalışmaları ortaya çıkarabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenir. Tüm
seviyelerde yapılan bilgisayar derslerinde öğrencilerin diğer derslerde yaptıkları
çalışmaları destekleyen konular ve projeler örnek alınmaktadır. Böylece diğer derslerle de
bütünlük sağlanmaktadır.
Okulumuz Microsoft IT Academy üyesidir. Microsoft IT Academy üyeliği ile amaçlarımız
ve ilkelerimiz doğrultusunda öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim
verilmektedir. Microsoft IT Academy programı, akademik kurumlarda, en son Microsoft
teknolojilerine yönelik eğitimler verilmesine olanak sağlamaktadır. TED İstanbul Koleji
öğrencileri üniversiteye başlamadan Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access
programları ve Windows işletim sisteminin sertifikalarını edinme şansına sahip
olmaktadır. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin yükseköğrenimde ve ileri
dönemlerdeki iş yaşantılarında bilişim teknolojilerini kullanımı ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde eğitim programlarımız güncellenmektedir.
Okulumuzda 3.sınıftan itibaren her öğrencimize bir e-posta adresi verilmektedir.
Öğrencilerimiz, TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumlarında tüm öğretmenleri
ile iletişime geçmek için bu e-posta adresini kullanırlar. Bilişim Teknolojileri
derslerimizde çevrimiçi ortamda kullanıcıların karşılaşabilecekleri riskler ve risklere karşı
alınabilecek güvenlik önlemleri üzerinde durulur.
Ayrıca okulumuzda, her bir öğrencimize okulumuzun bilgisayar ağında dosyalarını
kaydederek saklayabilecekleri birer klasör oluşturulur. Öğrenciler, okulda kendilerinin
kullanımına sunulmuş bilgisayarlardan bu klasörlere erişebilirler. Klasörler sadece ilgili
öğrencinin ve öğrencinin derslerine giren öğretmenlerin erişimine açılmıştır. Böylelikle
öğrencilerimiz bir ağ ortamında çalışmayı, etik kurallara uygun olarak bilgi paylaşımında
bulunmayı öğrenirler.
Derslerimizde Yaptığımız ÇalıĢmalar
Bu dersin sonunda öğrenciler; bilgi ve iletişim teknolojilerini etik değerlere uygun, etkili
ve üretken bir biçimde kullanabilir. Derslerimiz program eğitiminden öte, bilişim
teknolojilerini günlük yaşantılarında kullanma becerilerinin gelişimine, güvenlik
unsurlarını göz önüne alarak teknolojiyi kullanma, iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
dijital iletişim araçları, işbirliği ile ortak bir çalışma yapma, problem çözme ve karar verme
becerilerinin gelişimine odaklanmıştır. Bu becerilerin oluşturulması ve geliştirilmesi için
Microsoft IT Academy üyesi olan okulumuzda, Windows 7, Microsoft Office 2010 ve
Adobe CS5 programları kullanılmaktadır.
Konular







Bilgi Teknolojilerinin Temel Kavramları
Bilgisayarları Kullanma Ve Yönetme
Kelime İşlem Programı – Microsoft Office Word 2010
Elektronik Tablolama - Microsoft Office Excel 2010
Veri Tabanı Uygulamaları - Microsoft Office Access 2010
Sunu Programı - Microsoft Office Powerpoint 2010
İnternet Ve İletişim
Ölçme Değerlendirme
Derslerde, öğrencilerin programları kullanma becerileri gözlemlenip
değerlendirilmektedir. Öğrenciler öğrendikleri programlarla ilgili olarak ünite sonlarında
proje çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrencilerin derslerde yaptıkları çalışmalar ve sınıf içi
performansları değerlendirilmektedir. Ayrıca derslerde yapılan örnekler ve proje
çalışmaları öğrencilerin diğer derslerde gördükleri konulardan seçilerek, öğrendikleri
konuları pekiştirmelerine de önem verilmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde öğrenciler sınıf içi çalışmaları, hazırladıkları
projeler ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlilikleri ile değerlendirilirler.
Veliden Beklentilerimiz
Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri derslerinde kazandıkları bilgi ve becerileri
pekiştirerek, davranış haline getirebilmeleri, onların bu becerileri günlük hayata
aktarabilmelerine yani evde diğer derslerle ilgili çalışmaları yaparken kazandıkları bilgi ve
becerileri kullanmalarına bağlıdır. Bu doğrultuda, veli olarak sizlerden beklentilerimiz,
öğrencilerimizin evde kullandıkları bilgisayara, okulda öğrendikleri programların yüklü
olmasını sağlamanızdır.
10. SINIF: BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE YAZILIM
Gelecekte ayakta kalacak ülkelerin; teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji üreten
bireylerden oluşacağı görüşüyle, amacımız teknoloji kullanımı konusunda bir kültür
oluşturmak ve her öğrenciyi olabildiğince ileri düzeylere taşıyabilmektir. Bu doğrultuda
öğrencilerimizin hem teknoloji okuryazarlığı bilgi ve becerileri hem de teknoloji ile
girişimcilik becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. K12 düzeyinde sarmal şekilde devam
eden ders içeriklerimiz, bilgisayar okur-yazarlık becerileri, 3D tasarım, bilgisayar
programlama, robotik ve web tasarımı konularından oluşmaktadır.
Kazanımlar
Derslerimiz, aşağıdaki standartlar üzerine oluşturulmuş bilgi ve becerileri geliştirmek
üzere, öğrencilerimizin bulundukları yaş ve seviyeye göre detaylandırılmaktadır.
BiliĢim Okur-Yazarlığı




Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli
olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve toplumsal
katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir.
Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorumluluk
alabilir.
Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir.
BiliĢim Teknolojilerini Kullanarak ĠletiĢim Kurma, Bilgi PaylaĢma ve Kendini Ġfade
Etme




Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini
gerçekleştirebilir.
Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya
aracılığı ile paylaşabilir.
Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış
geliştirebilir.
Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir.
AraĢtırma, Bilgiyi Yapılandırma ve ĠĢbirlikli ÇalıĢma



Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve
önemini kavrayabilir.
Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir.
Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler
üretebilir.
Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün GeliĢtirme



Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm
üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.
Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir, en az bir yazarlık/ programlama
dilini etkili biçimde kullanabilir.
Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar
oluşturabilir.
BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kazanımları







Bilgisayarla ilgili temel kavramları açıklar.
Bilgi teknolojisi sistemlerini kullanır.
Kişisel bilgisayarların insan sağlığına etkilerini açıklar.
Bilgisayarla ilgili güvenlik ve hukuk konuları hakkında bilgi sahibi olur.
Kişisel bir bilgisayarın ve işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanır.
Okulun kendisine verdiği mail hesabına erişir.
Mail hesabının posta, kişiler ve takvim alanlarını etkin bir şekilde kullanır.



























Bilişim teknolojilerin günlük hayatımızdaki kullanım amaçlarını ve önemini
açıklar, olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirir. Belirli bir amaç için
kullanılması gereken bilişim teknolojisine karar verir.
Bilişim teknolojilerinin bireysel ve toplumsal açıdan sosyal ve kültürel hayata
katkılarını açıklar.
BİT‟nin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarını açıklar. Güvenlik açıklarının
oluşumu konusunda yorum yapar. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını kişisel
tercihlerine uygun biçimde düzenler. Gizli kalması gereken bilgi ile
paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.
BİT kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini fark eder, ihlali
sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnek verir.
Sosyal ortamlarda paylaşılan bilgilere ilişkin olarak dijital ve telif haklarına uygun
olmayan davranışlara tepkide bulunur.
Sosyal medyanın kullanım amaçlarını açıklar. Sosyal medya türlerini tanımlar.
Bilgi paylaşımı için amacına uygun araçları seçer. Sosyal medyayı kullanım
sürecinde dikkat edilecek etik değerlere ilişkin anlayış geliştirir.
BİT‟ni kullanarak bilgiye ulaşma yöntemlerini açıklar, arama motorlarının çalışma
prensibini kavrar, farklı arama tekniklerini kullanır.
Basılı ve elektronik materyalleri kelime işlem programına aktarır. Kelime işlem
programlarını etkili biçimde kullanır.
Video ve resim dosyalarını kullanarak bir film hazırlar. Filmde kullanılan resim ve
videolara uygun metin eklerler.
Dokümanı farklı kişilerle paylaşarak işbirliği içinde bir ürünün gelişmesine katkı
sağlar.
Kelime işlem programlarını etkili biçimde kullanır. Basılı ve elektronik
materyalleri kelime işlem programına aktarır. Bir kelime işlem programını
kullanarak doküman oluşturur.
Basılı ve elektronik materyalleri kelime işlem programına aktarır. Oluşturduğu
dökümana görsel materyaller ekler ve düzenler.
Bilginin sunulması için çoklu ortam uygulamalarını etkili biçimde kullanır.
Sunum oluştururken konuya uygun, dikkat çekecek görselleri kullanır ve düzenler.
Etkili sunum hazırlama teknikleri ve tasarım ilkelerine dikkat ederek amacına
uygun çoklu ortam sunumları hazırlar.
Elektronik çizelgelerin kullanım alanlarını tanır
İstenilen veriler ile elektronik bir tablo ve bu verilere ait grafikler oluşturur.
Verilen grafikleri okurve yorumlar.
Elektronik çizelgede amacına uygun mantıksal karşılaştırma yapar.
Elektronik çizelgede formülleri kullanarak çeşitli problemleri çözer. Standart
matematiksel işlemleri temel formül ve fonksiyonları kullanarak yapar.
Elektronik çizelgede koşullu biçimlendirme yapar. Hücre içerisindeki verileri
sıralar ve filtre uygular.
Yazılımların nasıl çalıştığını anlar.
Basit bir Algoritma geliştirir. Belirlenen problemin çözüm sürecinde gerekli
işlemler için akış şeması hazırlar ve algoritmayı program koduna dönüştürür.
DOS benzeri ortamlarda çalışabilen, hesaplama programları geliştirir.
Grafiksel arayüz ortamlarında istediği şekilleri çizer.
Bilgisayarına indirip kullandığı bir çok bilgisayar oyunlarının benzerini yapabilir.
Kendi düşündüğü ve tasarladığı programları ve oyunları geliştirebilir.













Bir problemi çözmek için gerekli olan analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve test
aşamalarının önemini anlar.
Perspektif kavramını anlar.
İki boyutlu bir şeklin nasıl üç boyutlu oldğunu öğrenir.
İki boyutlu geometrik şekillerden üç boyutlu farklı şekiller oluşturabilir.
Nesnelerin alanı ile hacmi arasındaki ilişkiyi ve farkı öğrenir.
Nesnelerin en, boy ve derinlik özelliğini anlar.
3D tasarımlar yaparak, düşüncelerini ve hayallerini üç boyutlu modeller ve
paylaşır.
İnternetin çalışma prensibini anlar.
WWW kavramını öğrenir.
Web sayfalarının geliştirilmesini sağlayan HTML ve DHTML işaret dilini
kullanarak küçük bir web sitesi geliştirir.
Kendi sitesi dışında bir siteye kendi sitesinden köprü kurabilir.
Bir elektronik devreyi oluşturan temel parçaları tanır ve nasıl çalıştığını anlar.
Ses, ışık ve dokunma gibi sensörleri kullanarak elektronik devreler tasarlar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okur-Yazarlığı; dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve
sosyal ağları, bilgi toplumu içinde yaşarken bilgiye erişmek, yönetmek, biçimlendirmek,
değerlendirmek, oluşturmak, teknoloji kullanımı konusunda bir kültür oluşturmak ve her
öğrenciyi olabildiğince ileri düzeylere taşıyabilmektir.






Haftada 2 ders saati olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerimiz bölünmüş sınıf
sistemiyle işlenmektedir.
Bilgisayar okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında Microsoft Word 2010,
Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Outlook 2010,
Internet Explorer (İngilizce) programları kullanılır.
Öğrencilerin ortak projeler üzerinde işbirliği içerisindeki çalışmaları bulut bilişim
ile sanal sürücüler kullanılarak gerçekleştirilir. Microsoft IT Academy üyesi olan
okulumuzda bu amaçla OneDrive platformu kullanılır.
Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeleri ve bilişimle teknoloji üretmeleri
adına Bilişim Garaj Akademisi platformu kullanılır. Bu platform üzerinde
bilgisayar programlama (Scratch, Microsoft Small Basic), 3D çizim çalışmaları
(Google Sketchup), robotik ve elektronik projeleri, web tasarımı çalışmaları yapılır.
Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme yeteneklerinin oluşturulması ve
geliştirilmesini de destekleyen bu platforma öğrencilerimiz okul dışından da
erişebilir.
Resim işleme ve animasyon çalışmaları yapılır. Ayrıca Web 2.0 uygulamaları
kullanılarak farklı platformlarla benzer uygulamaların yapılabileceği ile ilgili
farkındalık yaratılır.
Öğrencilerimiz Bilişim Garaj Akademisi ve Microsoft e-Learning sitelerinin üyesi
olarak bu platformlardaki dersleri takip edebilmektedirler. Bunların dışında
öğrencilerin kullanacakları kaynaklar okulumuzun eğitim yönetim sistemi
TEDMood üzerinden yayınlanır.
Ölçme Değerlendirme
Öğrencilerin kazanımları süreç içerisinde ortaya çıkardıkları ürünleriyle
değerlendirilmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar, okulun
sunucularında depolanmakta ve her öğrenciye ait bir portfolyo klasörü oluşmaktadır. Bu
klasörde bulunan ürünler,




dereceli puanlama anahtarı
akran değerlendirme
özdeğerlendirme
kontrol listeleri kullanılarak değerlendirilir.
Yapılan kazanım değerlendirme uygulamalarının sonuçları değerlendirilerek eksik
öğrenilen kazanımlar belirlenmekte ve kazanımları eksik olan öğrencilerle çalışmalar
yapılmaktadır.
Microsoft IT Academy üyesi olan okulumuzda, 10.sınıf öğrencilerimiz yapılacak
Microsoft Excel uygulama çalışmaları sonucunda "Microsoft Excel Katılım ve BaĢarı
Sertifikasını" almaya hak kazanmaktadırlar.
TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠNDEN MEZUN OLAN
ÖĞRENCĠLERĠN OKUMASI GEREKEN DERSLER





Bilgi ve İletişim Teknolojileri (9 ve 10. Sınıflarda)
Proje Hazırlama ( 10 ve 11. Sınıflarda)
Bilgi Kuramı (10. Sınıflarda)
Liderlik (12. Sınıflarda)
İstatistik (11. Sınıfta Matematik dersinin içinde okutuluyor)
(Bu öğrencilere not dışında Alternatif Karne verilir.)
OKULUMUZDA AÇILAN AP DERSLERĠ









AP BIOLOGY
AP PHYSICS 1-2
AP CHEMISTRY
AP CALCULUS AB
AP ENGLISH LITERATURE AND COMPOSITION
AP STUDIO ART
AP WORLD HISTORY
AP MACROECONOMICS
AP MICROECONOMICS
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME-SINAVLAR-ÖDEVLER-PROJELER-NOT
SĠSTEMĠ-SINIF GEÇME KURALLARI
PROJE, PERFORMANS ÇALIġMASI VE DĠĞER ÇALIġMALAR
Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans
çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri
çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans
çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler
TEZ (PROJE) ÇALIġMA YÖNERGESĠ
Proje, belirli bir konu hakkında yapılan bir araştırmayı tüm yönleriyle açıklayan bir
dokümandır. Proje çalışmaları, araştırmaya dayalı, özgün ve bu konuda dikkate değer
görüşleri ortaya koyan bir araştırma ve incelemedir.
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi‟nde proje hazırlama çalışması 10. sınıftan başlayıp
11. sınıfın sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu çalışma, temel araştırma tekniklerine
göre yürütülür ve projeler bu broşürde belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Proje
hazırlayacak olan öğrenciler kılavuz içinde ana hatları ile belirtilmeye çalışılan kurallara
uymak zorundadır. Bu nedenle, hazırlanacak projelerin eksiksiz ve doğru bir biçimde
hazırlanabilmesi için, kılavuzun tamamı okunmalıdır.
Proje çalışması yapacak öğrenciler proje konusunu seçmeden önce ilgili dersin danışman
öğretmeni ile bilgi alışverişinde bulunmalıdır.
Proje çalışmasının aşamaları:
a. Çalışma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynakların araştırılması,
b. Edinilen bilgiler ışığında proje ve araştırma sorusunun oluşturulması,
c. Araştırmada kullanılacak malzemenin, teorinin veya yöntemin saptanması,
d. Projenin amacına yönelik teorik veya uygulamalı olarak sunulmasıdır.
Amaç
Proje çalışmalarının amaçları:
a. Öğrencilerin kişisel ilgi alanları üzerinde yoğunlaşabilmelerini sağlamak ve o
konuda araştırma yapma fırsatı sunmak,
b. Öğrencilerin, Yüksek Öğretimde kendilerinden beklenecek olan bağımsız
araştırma ve yazma becerilerini kazanmalarını sağlamak,
c. Öğrencinin araştırmalar sonucu edindiği bilgileri kullanarak kendini
geliştirmesine yardımcı olmak,
d. Disiplinler arası çalışma yapabilmek ve yapılan çalışmaları sunmaktır.
Projenin Dili
Proje, kolay anlaşılır, akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
Anlatım, üçüncü şahıs ağzından ve edilgen yapılmalı, cümleler kısa ve özlü olmalıdır
Öğrencilerin; yabancı dil, matematik ve fen dersleri ile ilgili projeleri dersin okutulduğu dil
ile hazırlamaları ve yine dersin kendi dili ile sunmaları gerekmektedir. Diğer derslerle ilgili
projeler ise Türkçe hazırlanıp yine Türkçe sunulur.
Proje Konusunun Seçimi
Her öğrenci kendisine sunulan proje konularından birini seçmek zorundadır.
Konu
seçiminde kesin bir karara varmadan önce, ilgili dersin özelliklerini, kurallarını, o
konudaki kaynakları ve araştırılması gerekli konuları dikkatlice incelemelidir.
Proje hazırlama çalışması iki yıllık bir süreç olduğundan öğrenciler ders seçerken kişisel
olarak o konuyla ne kadar ilgilendiklerini ve bir sonraki yıl için düşüncelerini göz önüne
almalıdırlar.
Öğrenciler kendilerine sunulan proje konuları dışında başka konular da önerebilirler.
Öğrenci proje konusunu seçtikten sonra sözleşme formunu imzalar ve sınıf öğretmenine
verir.
AraĢtırma Sorusu
Uygun bir konu seçildikten sonra öğrenciler, araştırmanın daraltılmış hedefini belirlemeli
ve bu hedefe ulaşmak için bir araştırma sorusu ve hipotez oluşturmalıdır. Bu şekilde
araştırmanın çerçevesi de oluşturulmuş olur.
Öğrenciler zorlayıcı bir araştırma sorusu oluşturmaya teşvik edilmelidir. Bu şekilde
öğrenciler proje çalışma sürecinde esastan ayrılmamış olurlar.
AraĢtırma Süreci
Öğrenci konu ile ilgili okuduğu önemli kaynaklara ve yapılmış araştırmalara dayanarak
nasıl bir çalışma yapacağına dair bir taslak plan hazırlamalı ve bu geçici plan çerçevesinde
araştırmasına başlamalıdır. Hızlı bir şekilde başlayacağı kaynak taraması onu yönlendirir.
İlk bulunan kaynaklar ayrıntılara girmeden listelenmelidir. Zamanla bu kaynaklardan
bazılarının gereksiz olduğu ortaya çıkarsa listeden silinir. Öğrenciye proje hazırlığının bu
aşamasında konusuyla ilgili bulduğu her doküman, anket, araştırma, gazete yazısı, seminer
bildirileri, veri tabanları, kitap ve bülten gibi kaynakları toplaması önerilir.
Öğrenci, konusu hakkında temel bilgileri yetersiz ise, önce genel kitapları daha sonra ileri
seviyedeki kaynak kitapları incelemeye başlamalıdır. Kitapların en uygun olanları
seçilmeli ve not almaya daha sonra geçilmelidir.
Proje araştırması proje hazırlığının en önemli ve emek gerektiren bölümüdür ve şu
aşamalardan geçmelidir:
a.
b.
c.
d.
e.
Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması
Araştırma sorusu ve hipotezin oluşturulması
Araştırma metodunun belirlenmesi
Geçici planın ve geçici kaynakçanın hazırlanması
Araştırma, okuma, not alma ve projenin yazımı
Proje Teslimi Ġle Ġlgili Genel Talimat
Öğrenciler çalışmalarını Proje Çalışma Takvimine göre yapar ve yazdıkları proje
raporunun son halini danışman öğretmene teslim eder.
Projenin Yazım Düzeni
Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra taslağı hazırlanan Projeler, okul WEB sitesi lise
duyuruları kısmında verilen yazım kurallarına göre hazırlanır.
Projenin Sunum Biçimi
Öğrenciler, hazırladıkları proje raporunu bölümler tarafından tespit edilen ve okul idaresi
tarafından onaylanan tarihte ilgili bölüm tarafından belirlenen komisyona sunar. Sunum
şekli dersin özelliğine göre değişir.
Projenin Değerlendirilmesi
Genel değerlendirme kriterlerinin yanında her dersin kendine özgü değerlendirme kriterleri
vardır. Her proje yapıldığı dersin kriterlerine göre ilgili komisyon tarafından
değerlendirilir. Bu kriterler bölüm öğretmenleri tarafından belirlenir ve proje çalışması
başlamadan duyurulur.
Yapılan çalışmalar sene sonunda 100 üzerinden değerlendirilip;1. yıla ait bölümü 20122013 öğretim yılında 10. sınıf notlarına, 2. yıla ait bölümü ise 2013-2014 öğretim yılında
11.sınıf notlarına doğrudan katılır.
Proje AraĢtırmasında Yapılmaması Gerekenler
Proje araştırması süresince ve proje yazılırken aşağıda ana hatları ile belirtilmeye çalışılan
hataların yapılmamasına özen göstermek öğrencinin daha verimli çalışmasını ve hazırlanan
projenin akademik sunum standartlarına uygunluğunu sağlayacaktır.
a. Özet bölümlerinin çok uzun veya çok kısa yazılması, araştırma konusunun ve
bulguların dışına çıkılması, İngilizce çevirinin tam olmaması
b. Giriş bölümünün gereğinden uzun yazılması, kaynak gösterilmemesi
c. Kaynak /Literatür taraması bölümlerinde yeterli sayıda ve önemli kaynaklara yer
verilmemesi, incelenen kaynakların eksik değerlendirilmesi
d. Araştırma konusuna uygun yöntemin seçilmemesi, veri toplama, veri analizi ve
sonuçların sunumunda en uygun yolun izlenmemesi önerilerin çok kısa veya çok uzun
olması
e. Anlatım dilinin araştırmanın düzeyine ve amacına uygun olmaması
PERFORMANS GÖREV YÖNERGESĠ
Her öğretim yılında her dönemde tüm derslerden iki performans görev notu verilir .
Birinci Performans Görevi: Tüm derslerden her dönemde bir defa olmak üzere verilen
çalışma ve değerlendirmesidir






Bu performans görevi;
Her ders için yaratıcılık, problem çözme, çözüm üretme, hipotez geliştirme,
teknolojiyi kullanma gibi becerilerle, o derse özel daha önce öğrenilen becerileri
içerir.
Konular öğrencinin gerçek yaşamıyla ilişkilendirebileceği şekilde verilir, mümkün
olduğunca diğer disiplinlerde öğrendiği becerilerle de ilişkilendirilir.
Görevin konuları, verilme ve teslim tarihleri Bölüm Başkanları tarafından form
doldurularak Okul Müdürlüğüne önceden bildirilen tarihlerde teslim edilir.
Öğrenci; görevin amacı, her aşamasında ne yapacağı, hangi kaynakları kullanacağı
ve nasıl değerlendirileceği hususunda, konu verilirken form doldurularak
bilgilendirilir.
Görevle ilgili beklentilerin net ve öğrencinin anlayabileceği bir dille ifade edildiği
bir değerlendirme ölçeği hazırlanmalıdır.
Değerlendirme aşamasında geri bildirim öğretmen ve öğrencinin kendisi
tarafından yapılır.Bu form moodle‟da tutulur. Değerlendirme sonunda bir en
yüksek not alan, bir orta derecede olan bir de zayıf olan örnek görevlerin kendisi ve
değerlendirme formlarının çıktıları alınarak öğretmen dosyasında saklanır. Yıl
sonunda Okul İdaresine teslim edilir.


Teslim zamaninda yapilmadiği takdirde performans görev notundan 5 puan
indirilir
Okul müdürlüğü tarafindan kabul edilmiş geçerli özrü olmadan görevini teslim
etmeyen öğrencilerin durumlari puanla değerlendirilmez ancak aritmetik ortalama
alinirken sayiya dahil edilir. (MEB Yönetmelik)
Ġkinci Performans Notu /Notları /
 İkinci performans notu/notları;
Ödevler / defter ve çalışma kitaplarının değerlendirilmesi + derse katılım + dersin
özelliğine göre yapılan uygulamalı çalışmalar

100 üzerinden bölüm öğretmenleri tarafından belirlenen puan dağılımına göre form
doldurularak Okul İdaresi onayı ile öğrenci ve velilere duyurulur.
Ölçme ve Değerlendirme



Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.
Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden
oluşur.
Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve
projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
Puanla değerlendirme


Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan
85,00-100
70,00-84,99
60,00-69,99
50,00-59,99
0-49,99
Derece
Pekiyi
İyi
Orta
Geçer
Geçmez
SINIF GEÇME KURALLARI
(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği - 13.09.2014 Tarihli 29118 Sayılı Resmi
Gazete)
Dönem puanı
Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Bir dersin yılsonu puanı
Bir dersin yılsonu puanı;
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından
elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yılsonu baĢarı puanı
1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu
derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen
gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders
saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi,
virgülden sonra iki basamak yürütülür.
2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten baĢarılı sayılma
1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
2) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı
ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, olması gerekir
Doğrudan sınıf geçme
1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler
doğrudan sınıf geçer.
2)Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan
öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en
fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil
toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler
nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav
esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni
tarafından yapılır.
3) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde
kalkar.
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
1) Öğrencilerden;
a)Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle
devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık
sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde
ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği
kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları
yapılır.
b)Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı
bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak,
sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf
tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden
sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin
öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
Hazırlık Sınıfında Sınıf Geçme
Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiĢ
1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki
başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu,
öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar
mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı
olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır.
Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık
sınıfında başarısız olan
öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim
kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri
çerçevesinde kayıtları yapılır.
2) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan
geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul
yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı
dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına
alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır.
Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa
devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.
OKUL ĠġLEYĠġĠ VE KURALLAR
DEVAM /DEVAMSIZLIK / GEÇ KALMA / ĠZĠN ĠġLEMLERĠ
a) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı
bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
b) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders
puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim
gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler
takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı
bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
c) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli
beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir
ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul
yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
Geç Kalma
a) Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır
bulunmakla yükümlüdür.
b) Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ofisine gider, “Derse Kabul
Kâğıdı” alır ve dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına
“Yoklama Fişinde”, ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve bu kâğıt
“Yoklama Fişine” iliştirilir.
c) Müdür yardımcısından Derse Kabul Kâğıdı alarak sınıfına gitmeyen öğrenci
yok yazılır ve “yarım gün özürsüz devamsız” işlemi yapılır.
d) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde şu yaptırımlar uygulanır.
 3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı sözlü uyarısı,
 5 defa özürsüz geç kalma, alıkoyma,
 6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı yazılı uyarısı,
 Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır.
Bu yaptırımların tümünde veli bilgilendirilir.
e) Özürlü geç kalma öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı,
yurtiçi-yurtdışı danışmanlıklar ve revirde bulunması nedeni ile geç kaldığı
durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye
göre müdür yardımcısının vereceği geç kâğıdı ile sınıfa dönülür.
ÖĞRENCĠ DAVRANIġ KURALLARI
1. Okula zamanında gelinir.
2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.
3. Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
4. Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
6. Okul ve çevresi temiz tutulur, doğa korunur.
7. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım
alanlarında yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp
kutusuna atmakla yükümlüdür.
8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar
verici harekette bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine
görgü kuralları içinde hitap ederler.
9. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler
sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak
zorundadırlar.
10. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak
sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı‟nı
yüksek sesle söylemek zorundadır.
11. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar
vermemekle yükümlüdürler.
12. Öğrenciler kütüphanede, çoklu ortam odasında, fen laboratuvarlarında,
bilgisayar odasında, spor salonunda, müzik ve resim odasında vb. kendi
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kuralları
ile temizlik kurallarına uyarlar.
Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.
Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.
Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.
Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.
Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.
Öğrenci ders günü sonunda derslikte kitap, defter veya çanta gibi eşyasını
bırakamaz. Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.
Okul içerisinde sakız çiğnenmez.
Bayrak Törenleri:
Çalışma haftası Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak
Töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni
yapılır.
Törenler ortaokul ve lise dönüşümlü olarak Pazartesi günü Konferans
Salonunda, Cuma günleri hava koşullarına bağlı olarak okul bahçesinde ya da
dersliklerde yapılır.
Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.
Konferans salonunda yapılan törenlerde, öğrenciler kendileri için önceden
belirlenmiş yerlere otururlar.
Konferans salonunda yapılan tüm etkinliklerde salona yiyecek ve içecekle
girilmez.
Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını
önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar.
Duyurular, herhangi bir aciliyet söz konusu değilse, pazartesi sabahı Bayrak
Törenlerinde yapılır.
Duyurular içeriklerine göre Türkçe ve /veya İngilizce olarak yapılır.
Duyuru yapacak öğrenci kıyafetine özen gösterir. Duyuru yaparken sahneye
oturmaz, yaslanmaz.
SINAV KURALLARI
Ders yılı süresince her yarıyılda üç sınav dönemi vardır. Bu sınavlar “Ortak Sınavlar”
şeklinde yapılır. Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar Bölüm/ Zümre Başkanları ve
Müdür Yardımcıları tarafından belirlenir. Sınav Takvimi dönemlik olarak sınıflarda,
sınıfların bulunduğu idari panolarda ve web sayfasında ilan edilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır
bulunur. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma
düzenini ve yerlerini değiştirebilir.
Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araçgereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında
diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz.
Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka
öğretmen de uygulayabilir.
Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez.
Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle
okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve
uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları
değerlendirilmez.
Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir
başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği
konumda tutmak yasaktır.
7. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını
anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta
bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.
8. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav
düzenini bozamaz.
9. Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen
öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin önünde
duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez.
10. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.
11. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için
belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.
12. Öğrenciler akademik dürüstlük ilkelerine uymak zorundadırlar.
6.
DERSLĠK KURALLARI
Öğrenciler,
1. Ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak
öğretmenlerini beklerler.
2. Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.
3. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur,
izin almadan yerlerinden kalkmazlar.
4. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.
5. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.
6. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki
malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar vermezler.
7. Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar. (Bkz:
Elektronik Alet Kullanım Kuralları Madde 4)
8. Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
9. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.
10. Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.
11. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda
bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına
kilitlerler.
12. Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.
13. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma
ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.
14. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi
öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür
yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini
sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün
yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir.
KURULLAR VE YÖNETMELĠKLER
Onur Genel Kurulu
MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği‟nin gereği, öğrencilerin okul
yönetimine katılmaları ve okul düzenine Yardımcı olmaları amacıyla, okulda her sınıfın
bütün şubelerinden birer öğrencinin, ders yılı başında, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde
öğrenciler tarafından seçilmesi ile oluşturulan kuruldur. Bu kurul “Onur Kurulu”nu seçer.
Onur Kurulu
Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince
getirilen konuları görüşmek, aldığı kararları ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul
müdürlüğüne sunan, Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci
ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunan bir öğrenci kuruludur.
Akademik Dürüstlük Kurulu
“Öğrenenlerin Okulu” TED İstanbul Koleji Lisesinde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim
sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Okulumuzda akademik dürüstlük ilkelerinin
uygulanmasının, bireyin hem kendi emeğine duyduğu saygının hem de diğer bireylerin
emeğine duyduğu saygının bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bilgili, alanına
hâkim, dürüst, güvenilir bireylerin yetişmesi için akademik dürüstlük ilkelerini eğitim
öğretim hedefleri adına geleceğe yatırım aracı olarak görüyoruz.
Akademik Dürüstlük Kurulu; Öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun
davranmalarını sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla Okul Yönetimi, Kütüphane
Birimi, Psikolojik Danışma Rehberlik Bölümü, Öğrenci Birliği ve Kulüp Başkanları ile
işbirliğine giderek gerekli tedbirleri alır. Okul Müdürlüğünce iletilen durumları görüşür.
Okul Müdürlüğünce iletilen ve Akademik Dürüstlük Kurulunca incelenen durumlarla ilgili
olarak, gerekli görüldüğü takdirde kurul; ilgili öğretmenle ya da kişilerle de görüşerek;
ödevin ya da projenin tekrarı, mahrumiyet, Okul Disiplin Kuruluna sevk önerisi gibi
yaptırımlardan birini uygulayabilir.
Akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranan ve bu konuda arkadaşlarına olumlu örnek
teşkil eden öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirilmek üzere Onur Kuruluna bildirir.
Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından OluĢan Kurul
Okul müdürünün havale ettiği okul kurallarına aykırı davranış ve durumları incelemek ve
karara bağlamak amacı ile okul bünyesinde oluşturulan bir kuruldur. Uyarma, mahrumiyet,
alıkoyma gibi yaptırımlar uygular. Görüşmeden çıkan sonuçlar yazılı ya da sözlü uyarı
niteliğinde öğrencilere ve velilere yazılı olarak duyurulur. Davranışın tekrarı durumunda,
öğrenci Disiplin Kurulu‟na sevk edilir.
Okul Ödül ve Disiplin Kurulu
Okulda düzen ve disiplini sağlamakla ilgili görüşmeler yapmak ve kararlar almak,
disipline aykırı davranışların nedenlerini incelemek ve bunları ortadan kaldırma yolları
aramak, disiplin konusunda incelemeler yapmak, gerektiğinde okul yönetimine görüş
bildirmek ve tekliflerde bulunmak, okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını
incelemek ve karara bağlamak amacı ile oluşturulan bir kuruldur. Kınama, okuldan kısa
süreli uzaklaştırma, okul değiştirme cezası, örgün eğitim dışına çıkarma gibi yaptırımlar
uygular.
Kurul,
ĠĢleyiĢ
Okul kurallarına aykırı bir olay meydana geldiğinde görgü tanığı olan kişi durumu yazılı
olarak bir rapor halinde okul müdürlüğüne bildirir. Okul müdürü; müdür yardımcısı ve
PDR uzmanı ile yaptığı görüşme sonucunda konuyu, olayın cinsi ve derecesine göre, Okul
Müdürü, Müdür Yardımcısı ve PDR‟den oluşan kurula sevk eder veya Okul Ödül ve
Disiplin kuruluna havale eder.
ÖĞRENCĠ ÖDÜLLERĠ YÖNERGESĠ
Ödül ÇeĢitleri
Ödül çeşitleri aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan özel ödüllerin dışında kalanlar tüm
eğitimciler tarafından verilebilir. Ödül belgesi verecek kişi, ödül belgesi (Ders Başarı,
Gelişme Çaba, Davranış Ödülleri) vereceği öğrenci ya da öğrencilerin listesini yazılı
gerekçeleri ile bildirerek PDR Bölümünden temin eder. Ödül belgesi alan öğrencilerin
kayıtları ilgili PDR uzmanı tarafından tutulur. Öğrencilere ödülleri ilgili kişi tarafından
verilir. Ödül alan öğrenciler Gazeteddy, okulumuz web sayfası, öğrenci ve öğrenci velisine
verilen bilgilendirme yazısı vb. motivasyonu artırıcı yöntemlerle duyurulur. Bir öğretim
yılı içinde on ödül belgesi alan öğrenciye ilgili müdür yardımcısı, on beş ödül belgesi alan
öğrenciye okul müdürü tarafından teşekkür yazısı yazılır ve öğrencinin ailesi
bilgilendirilir.
1. Ders BaĢarı Ödülü:
Herhangi bir derste başarılı olan ve bu başarısını sürdüren öğrencilere ders öğretmeni
tarafından verilir.
2. GeliĢme-Çaba Ödülü:
Başarılı olmak için düzenli bir gayret içerisinde olan öğrencilere öğretmenler
tarafından verilir.
3. DavranıĢ Ödülü:
Sorumluluk duygusu gelişmiş, insan ilişkilerinde sevgi, saygı, hoşgörü gibi
değerleriyle fark edilen öğrencilere verilir. Okulda çalışan tüm eğitim ve öğretim
elemanları, öğrencilerde gözlemledikleri olumlu davranışlar için ödül belgesi
verebilirler.
4. Katılım Ödülü:
Çeşitli ulusal/uluslararası etkinliklere okul adına katılarak okulumuzu başarıyla temsil
eden öğrencilere, etkinlik sonrası okul müdürlüğünce belirlenen bir tarihte törenle
verilen yazılı sertifikadır.
Katılım Belgesi; Çeşitli ulusal/uluslararası etkinliklere bireysel olarak katılarak
okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilere, etkinlik sonrası okul müdürlüğünce
belirlenen bir tarihte törenle verilen yazılı sertifikadır.
5. BaĢarı Ödülü:
Bireysel olarak ya da okul adına katıldığı herhangi bir ulusal ya da uluslararası
etkinlikte derece alan öğrencilere sadece okul müdürü tarafından etkinlik sonrası okul
müdürlüğünce belirlenen bir tarihte törenle verilir.
6. Mezuniyet Töreni Ödülleri:
Mezuniyet töreninde Lise'den 1, 2, 3. olarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere
verilen ödüldür. Mezuniyet töreninde verilecek olan ödüller plaket şeklinde olup,
içeriği Ödül Kurulu tarafından belirlenir.
7. Özel Ödüller:
Tüm özel ödüller yıl sonu ödül gününde verilir
a) Bölüm Ödülleri




Türkçe Bölüm Ödülleri
Matematik Bölüm Ödülleri
Fen Bilimleri Bölüm Ödülleri: Biyoloji, Fizik, Kimya Ödülleri.
Sosyal Bilimler Bölüm ödülleri: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Ödülleri.
 İngilizce Bölüm Ödülleri
 Fransızca Bölüm Ödülleri
 Almanca Bölüm Ödülleri
 İspanyolca Bölüm Ödülleri
 Rehberlik Bölüm Ödülleri
 Beden Eğitimi Bölüm Ödülleri
 Resim Bölüm Ödülleri
 Müzik Bölüm Ödülleri
 Bilgisayar Bölüm Ödülleri
Bölüm ödülleri her seviye için tespit edilir. Bölüm ödüllerini almaya layık öğrenciler
bölüm başkanı ve ilgili bölüm öğretmenlerinin birlikte verecekleri kararla belirlenir.
b) Diğer Özel Ödüller
 En Yüksek Ortalama Ödülleri: Her seviye için
 En Gayretli Öğrenci Ödülleri: Müdür yardımcıları tarafından belirlenir. (her
seviye için)
 Sosyal Etkinlik Ödülleri: Yaratıcılık Ödülü -Spor Ödülü - Toplum Hizmet
Ödülü
Sosyal hizmetler ve toplum hizmetlerini yürüten komisyon tarafından
belirlenir.
 Son Sınıf Müdür Yardımcısı Ödülü: Son sınıf müdür yardımcısı tarafından
belirlenir.
 Lise Müdürü Ödülü: Lise müdürü tarafından belirlenir.
 Genel Müdür Yardımcısı Ödülü/Ödülleri: Öğretmenler tarafından seçilen
bir son sınıf öğrencisine ödül gününde verilir ve ayrıca mezuniyet töreninde
de duyurulur.
 Genel Müdür Ödülü: Öğretmenler tarafından seçilen bir son sınıf
öğrencisine ödül gününde verilir ve ayrıca mezuniyet töreninde de
duyurulur.
 Okul En Yüksek Ortalama Ödülü
 Yatılı Ödülleri: Yatılı bölüm müdür yardımcısı ve yatılı bölüm sorumluları
tarafından belirlenir. Tüm yatılı öğrencileri arasından kız ve erkek
bölümlerinden birer öğrenciye verilir.
 Mezunlar Derneği Ödülü: Öğretmenler tarafından seçilen bir son sınıf
öğrencisine ödül gününde verilir ve ayrıca mezuniyet töreninde de
duyurulur.
 Yönetim Kurulu Ödülü: Öğretmenler tarafından seçilen bir son sınıf
öğrencisine ödül gününde verilir ve ayrıca mezuniyet töreninde de
duyurulur.
 ECIS Ödülü: Öğretmenlerin oyları ile ülkesini en iyi şekilde temsil eden,
diğer kültürlere karşı olumlu tavır içinde olan, her iki dile de hakim, okul
hayatının gelişimine katkıda bulunan öğrenciye verilir.
 Uluslararası Gençlik Ödülü: Bu programın gereklerini en iyi şekilde yerine
getiren öğrenciye, Uluslararası Gençlik Ödül Programı danışman öğretmeni
tarafından verilir.
ÖĞRENCĠ KIYAFETLERĠ
Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.
Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takamazlar.
Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.
Okulda sadece beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir.
Öğrenciler beden eğitimi derslerine okul spor kıyafeti ile katılırlar.
5. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti
soyunma odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir.
6. Serbest kıyafet günlerinde, madde 2 ve 3‟te belirtilenlere ilave olarak aşırı spor ve
/veya aşırı abiye giysiler giyilemez.
1.
2.
3.
4.
SOSYAL ETKĠNLĠKLER PROGRAMI
Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca, onların bireysel yeteneklerini
keşfetmek, becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek; toplumsal sorunlara karşı
duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla
Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti alanlarından oluşan Sosyal Etkinlikler Program
uygulanmaktadır.
Yaratıcılık Alanı; bilimsel, kültürel ve yaratıcılık içeren tüm aktiviteleri, projeleri,
yarışmaları, buluşları sergilemeyi ve öğrencinin, toplum hizmeti projelerini tasarlamada ve
gerçekleştirmede kişisel yaratıcılık göstermesini kapsar.
Spor Alanı; bireysel sporlara, takım sporlarına ve fiziksel aktivitelere katılmayı kapsar.
Toplum Hizmeti Alanı; toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla
yapılan tüm çalışmaları kapsar.
Ders ĠĢleme Ve Uygulama
Öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde Sosyal Etkinlik Öğrenci
Kulüpleri Tanıtım Günü düzenlenir. Öğrenciler bu tanıtım gününde danışman öğretmenlerin
hazırlamış olduğu kulüp masalarından, her kulübün etkinlikleri, çalışmaları, kapsamı,
amaçları, hedefleri, kontenjanı hakkında bilgi sahibi olur. Daha sonra öğrencimiz Sosyal
Etkinlik Tercih Formunda belirtilen mevcut kulüplerden, tercih sırasına göre 4 tercihte
bulunur. Sosyal Etkinlikler ve Toplum Hizmeti Zümre Başkanı bu tercih formlarından yola
çıkarak öğrencilerin kulüp yerleşimlerini gerçekleştirir. Bir sonraki hafta Sosyal Etkinlik
dersinden önce listeler açıklanır. Kulüp değişiklikleri listeler açıklandıktan sonraki bir hafta
içinde, olanaklar ve kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilir. Öğretim yılı içinde kulüp
değişikliği yapılmaz.
Kulüp çalışmaları bir veya birden fazla Danışman Öğretmen rehberliğinde yapılır.
Öğrencilerden oluşan Kulüp Temsilcisi kulüp öğrencileri tarafından seçilir. Kulüp çalışma
planı yine öğrenciler tarafından oluşturularak, çalışmalara başlanır. Her kulüp düzenli
toplantılar yapar ve bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda hedefler belirlenir.
Sosyal Etkinlik programına her öğrencimizin katılması zorunludur. Sosyal Etkinlik Dersi
ortaokul ve lisede 80 dakika (2x40) olarak planlanmıştır.
Sosyal Etkinlik programımızda katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş
birliği temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda Sosyal Etkinlik Programı gerçekleştirilir.
Programın temelini oluşturan öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarının planlanması
ve yürütülmesi aşamasında, bu çalışmaların
öğrencilerin gelişim seviyesine göre
belirlenmesine, yaşadığı çevreye duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak
yetişmelerinin sağlanmasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini geliştirerek, kariyer
gelişimlerinin desteklenmesine, eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak
yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine, öğrencilerin toplumsal
hayata, sorunların çözümüne ve bu alanlara yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın
sağlanmasına dikkat edilir.
Ölçme Ve Değerlendirme
Sosyal Etkinlik Programını tamamlamış olmak okulumuzda, lise için mezun olma koşulu,
ortaokul içinse liseye devam etme koşuludur.
Ortaokul öğrencilerimiz Sosyal Etkinlik Programı kapsamında Yaratıcılık, Spor alanlarının
en az birinde 5. Sınıftan 8. Sınıfın sonuna kadar 75 kredi, Toplum Hizmeti alanında ise 25
krediyi tamamlamak zorundadır. Lise Öğrencilerimiz 9. Sınıftan 12. Sınıfın sonuna kadar
Yaratıcılık, Spor alanlarının en az birinde 100, toplum hizmeti alanında 50 krediyi
tamamlamak zorundadır.
Öğrencilerimiz katıldıkları kulüp çalışmalarından, okulda katıldıkları proje ve etkinliklerden,
bu etkinlikleri gerçekleştirdikleri süre ve etkinlik öğretmeninin görüşleri doğrultusunda kredi
alırlar.
Öğrencilerimiz belgelendirdikleri takdirde, okul dışında yapmış oldukları etkinlik ve toplum
hizmeti çalışmaları için de Sosyal Etkinlikler ve Toplum Hizmeti Zümre Başkanına bu
belgelerle başvurarak kredi alabilirler.
80 dakikalık bir etkinlik 1 kredi olarak değerlendirilir. Örneğin her hafta yapılan kulüp
çalışmasından öğrencilerimiz 1 kredi almakta ve yoklama sonucuna göre bilgisayar
ortamında bu krediler kayıt altına alınmaktadır.
Her öğretim yılının sonunda her öğrencimiz için “Öğrenci Değerlendirme Formu” öğrenciler
tarafından, “Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu” Danışman öğretmenler tarafından
doldurularak dosyalanır.
Öğretim yılı sonunda her öğrencimiz için, o yıl içinde gerçekleştirmiş olduğu Sosyal
Etkinlikler ve Toplum Hizmeti çalışmalarını ve aldığı kredileri gösteren Sosyal Etkinlik
Karnesi düzenlenir.
OKUL GEZĠLERĠ:
 Tüm geziler Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.
 Okul müdürlüğünün gözetim ve denetimin de yapılmaktadır.
 Düzenlenen gezilerde öğrenci velilerinden veli izin dilekçesi alınmakta, eğitim ve
öğretimin aksatılmaması ve gezi nedeniyle yapılamayan derslerin telafi eğitiminin
yapılması hususuna da dikkat edilmektedir.
GEZĠ GÜNÜ
Derslerde verilen bilgilerin kalıcı ve etkili olmasını sağlamak, güncel yaşama geçirmek ve
yaşadığımız kentin tarihi, turistik ve sanayi bölgelerinde incelemeler yapmak amacıyla lisede
1. dönem, ortaokulda 2. dönem Gezi Günü düzenlenir. Tüm Akademik Bölümler tarafından
gezi programları hazırlanır hem web sayfasında hem de panolarda programlar öğrencilere
tanıtılır. Daha sonra öğrenciler tercihleri doğrultusunda gezilere yerleştirilir. Gezi Günü
zorunlu bir okul günüdür.
Öğrencilerimiz bu gezide önce öğretmenleri tarafından gidecekleri yer ile ilgili olarak,
belirlenen konular hakkında incelemeler yapar daha sonra bu incelemelerle gezi gününde
görülen yer ile ilgili gözlemler birleştirilerek sınıf içi sunumlarla arkadaşları ile paylaşırlar.
ÖĞRENCĠNĠN OKULA ULAġIMI VE OKULDAN ALINMA SÜRECĠ
1. Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları
gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci,
velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla
veya okulun olanaklarıyla gönderilir.
2. Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya
ödev teslimi varsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler
tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.
3. Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir
dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim
eder. İstek Müdür Yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan
çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha halinde “İzin Kağıdı” verilir. İlgili müdür
yardımcısı tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, veliye
ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,
4. Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı
güvenliğine bırakır.
5. Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis
şirketine bildirir.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ
 Veli iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda; ilgili müdür yardımcısına /
Öğrenci işlerine bildirir.


Yazılı olarak bildirilen değişiklikler; öğrenci işleri tarafından hazırlanan Veli İletişim
Bilgileri Listelerinden güncellenir. Güncellenen listeler ilgili müdür yardımcılarına
iletilir.
İletişim bilgilerinin değişikliğinin zamanında okul idaresine bildirilmesi; hızlı iletişim
sağlamamızda ve geri bildirimlerimizde büyük önem taşımaktadır.
KANTĠN-KAFETERYA KULLANIMI
1. Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma
olanağı sağlar.
2. Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.
3. Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.
4. Alışveriş yaparken, kantin kartlarını kullanır.
5. Kantinde yüksek sesle konuşmaz.
6. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
7. Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.
8. Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
KÜTÜPHANE KULLANIMI
1. Tüm öğrenciler, kütüphanenin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler.
2. Öğrenciler ve diğer kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane
materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
3. Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmez.
4. Kütüphaneye okul çantası ile girilmez.
5. Raflardan çıkarılan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır.
6. Kütüphanede cep telefonu ile konuşulmaz.
7. Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.
8. Kütüphane grup çalışmaları için randevu ile kullanılır.
9. Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki
diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.
10. Ödünç verme kuralları
a) Okul Kütüphanesinde her öğrenciye 2 hafta süre ile 2 yayın ödünç verilir.
Öğrencilerin bu süreyi uzatma hakkı vardır. (1 kez olmak üzere 1 hafta)
b) Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması
halinde süre uzatma işlemi yapılmayabilir.
c) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları ödünç süresi
bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.
d) Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması
durumunda ilgili kullanıcı yayının yenisini temin etmekle yükümlüdür.
Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim
tarafından belirlenecek bedel ödenir.
e) Her yıl mayıs ayı sonunda ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne
almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle
yükümlüdür. Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda
kütüphaneci ilgili müdür yardımcısına durumu yazılı olarak bildirir.
11. Ödünç verilmeyen yayınlar
a) Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler,
sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar
kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi
çektirebilir.
b) Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin
ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.
c) Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.
12. İnternet kullanımı
Kütüphane bilgisayarları araştırma amaçlı kullanılır. Bu bilgisayarlarda oyun
oynanamaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez. Bu bilgisayarlara ipod
bağlanamaz. Bu konuda “Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi”ne
uyulur.
SPOR SALONLARI VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ KULLANIMI
1. Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.
2. Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz,
salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz.
3. Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.
4. Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve etkinliğe
uygun ayakkabı ile katılır.
5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.
6. Okul takımına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor
yapmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması gereklidir.
Okul doktoru diğer öğrencilerden de gerekli gördükleri için rapor isteyebilir.
Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık
kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.
MÜZĠK DERSLĠKLERĠ KULLANIMI
1. Müzik odasına Müzik öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
1- Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
2- Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
3- Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne
teslim edilir, son ders saatinden sonra alınır.
4- Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
GÖRSEL SANATLAR DERSLĠKLERĠ KULLANIMI
1. Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
2. Araç-gereçleri ve okul eşyalarını dikkatli kullanır.
3. Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
4. Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.
5. Atölyelerdeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.
6. Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.
BĠLGĠSAYAR LABORATUVARI KULLANIMI
Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri Zümresi bilgisi dahilinde kullanılır.
1. Öğrenciler, laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler.
Ortaokulda düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için
öğretmen tarafından oturma planları hazırlanır ve öğrenciler bu plana uygun
şekilde otururlar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Öğrenciler, laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmakla ve işleri
bittiğinde oturumlarını kapatmakla sorumludurlar.
Öğrenciler, laboratuvarda, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir
dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program
silemezler.
Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan
öğretmen ve öğrenci sorumludur.
Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene
danışmadan değiştiremezler.
Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması
kesinlikle yasaktır.
Öğrenciler, laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız
edemezler, sessiz ve düzenli çalışırlar.
Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.
Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir
müdahalede bulunmadan öğretmene haber verirler.
Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamazlar.
Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.
Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde
bulundurarak, başkalarına ait dosya yada klasörlere müdahalede bulunamazlar.
Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde
öğrenciler bilgisayarları düzgün bir şekilde kapatır ve masaları düzenli bırakırlar.
Bilgisayara zarar verecek flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.
Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.
Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.
Kullanıcılar TED İstanbul Koleji Bilgisayar Ağı Ve İnternet Kullanımı
Yönergesi‟ne uygun olarak bilgisayarları kullanabilirler. Sisteme bir başkasının
kullanıcı adı ile girilemez.
Şifreler gizli tutulur.
Şifre ve kullanıcı adı ile yapılan işlemlerden kullanıcının kendisi sorumludur.
Başkalarının sistem giriş kaydı ile oynanamaz, şifreleri değiştirilemez.
Bilgisayar Laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda oyun oynanamaz.
Program dosyaları indirilemez.
Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.
Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.
Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.
Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar
verilmez.
Ders bitiminde öğrenciler oturumlarını kapatarak laboratuvardan ayrılırlar.
“Server”ın içine okul çalışmaları kaydedilebilir. İzin verilmedikçe program
dosyaları kaydedilemez. Grafik ve/veya resimli dosyalar ancak okul ödevleri için
kullanılabilir.
Sistem yöneticisinin dosyaları düzenleme ve gerektiğinde uygunsuz olanları
silme hakkı vardır.
Bilgisayar ağı öğrencilerin okul çalışmalarını yürütmeleri, araştırma yapmaları ve
diğer kişilerle iletişim kurmaları için oluşturulmuştur, başka amaç için
kullanılamaz.
Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.
32. Sistem yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve
öğrenciler tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol
ederler.
33. Okul “server” larında kullanılan dosyalar özel değildir. Sistem teknisyenleri ve
yöneticileri gerektiğinde öğrenci dosyalarına bakabilirler.
FEN LABORATUVARI KULLANIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.
Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip
edilir.
Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.
Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.
Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.
Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.
Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.
Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta
olmasına dikkat edilir.
Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.
Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.
Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü,
musluklar gibi).
Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık
şişesine dökülür.
Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek
şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.
Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.
Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.
KONFERANS SALONU KULLANIMI
1. Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.
2. Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.
3. Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru
sorulur.
4. Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.
ELEKTRONĠK ALETLER KULLANIMI
1. Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.
2. Öğrenciler, ders öğretmeninin bilgisi dışında derslikteki elektronik aletleri eğitim
amacı dışında kullanamazlar.
3. Öğrenciler gerektiğinde okuldaki tüm telefonları ilgili müdür yardımcıları izni
dâhilinde kullanabilirler. Ancak yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb
elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar Müdür
Yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanamazlar, dolaplarında bu aletleri kapalı
olarak muhafaza ederler.
4. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır
ve ilgili Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler.
Müdür Yardımcısı, kendisine teslim edilen bu aletleri, kendi belirlediği zamanda,
öğrenci velisine teslim eder.
5.
Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda
okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
ÖĞRENCĠ DOLAPLARININ KULLANIMI
1. Her öğretim yılı başında koridorlardaki bireysel dolapların dağılımı, ortaokul ve
lisedeki öğrencilerin Müdür Yardımcıları tarafından yapılır.
2. Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Bu
dolapları okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile
kullanırlar.
3. Bireysel dolaplara okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.
4. Öğrenciler kullanacakları dolapların asma kilitlerini ve anahtarlarını kendileri
temin ederler. Kilit ve anahtarların kaybolma durumunda sorumluluk öğrencilere
aittir.
5. Öğrenciler dolaplarını kilitli tutmakla yükümlüdürler. Açık dolapların
güvenliğinden okul yönetimi sorumlu değildir.
6. Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş ve kilitsiz olan dolaplara eşyasını koyamaz.
Bu tür dolaplarda bulunan eşyalar okul yönetimi tarafından alınır.
7. Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur.
8. Okul yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir ve
gerektiğinde dolabı öğrenciden geri alabilir.
YEMEKHANE KULLANIMI
1. Öğrenciler;
a. Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.
b. Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.
c. Yemek alırken, yemek kartlarını kullanırlar. (Yemek kartı ve yemek fişi
olmayan öğrenci yemekhaneye giremez)
d. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan
kaçınırlar.
e. Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.
f. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.
g. Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.
h. Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis
arabalarına yerleştirirler.
i. Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına
çıkaramazlar.
j. Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
2. Okul kantinlerinin kullanımı,
a. Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek
alma olanağı sağlar.
b. Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.
c. Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.
d. Alışveriş yaparken, kantin kartlarını kullanır.
e. Kantinde yüksek sesle konuşmaz.
f. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
g. Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.
h. Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
SAĞLIK VE REVĠR KULLANIMI
Okul reviri E Blok girişindedir.
Revirde, okul saatleri içerisinde bir doktor ve hemşire, yatılı bölümünde gece ve hafta sonları
sürekli bir hemşire bulunur.
1. Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil
durumlar dışında) ilgili Müdür Yardımcılarından izin kâğıdı alırlar.
2. Revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra,
a. Dersliğine geri gönderilebilir,
b. Bir süre müşahede altında tutulabilir,
c. İlgili müdür yardımcısı tarafından velisi aranarak revirde tutulmasına ya da eve
gönderilmesine birlikte karar verilebilir,
d. Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir.
3. Acil bir durumda revire gidildiğinde,
a. İlgili Müdür Yardımcısı (olmadığı durumlarda okul müdürü tarafından
görevlendirilecek bir Müdür Yardımcısı) revir tarafından bilgilendirilir,
b. Müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider,
c. Okul Doktoru/ Hemşiresi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi
gerektiği belirtildiğinde Müdür Yardımcısı öğrenci velisini bilgilendirir,
d. Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa, önceden
doldurulmuş sağlık formlarında ya da veli tarafından telefon konuşmasında
belirtilen sağlık kurumuna götürülür,
e. Okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında
bir sağlık personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi
velisine teslim eder.
f. Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı
zamanda veli bilgilendirilir.
4. Kayıt esnasında velilerden çocuklarının sağlık bilgilerini içeren bir form
doldurmaları istenir. Bu doldurulan formlarda bir bilgi değişikliği olduğunda velinin
reviri bu konuda bilgilendirmesi öğrencinin sağlığı açısından çok önemlidir.
5. Öğrenciler okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulunduramazlar ve
revire isimlerini yazarak teslim ederler.
6. Yatılı Bölümde ilaç bulundurulmaz. İlaçlar Yatılı Bölüm hemşiresine teslim edilir ve
onun kontrolünde kullanılır.
SERVĠS KULLANIMI
Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında
okul kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar,
1. Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise
bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç
kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için,
beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları
velileri tarafından sağlanır.
2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında
yolcu indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis
firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.
3. Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine
izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına gönderir. İstekleri uygun
görülürse servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.
4. Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir
başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.
5. Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya
girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.
6. Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
7. Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri
gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.
8. Öğrenciler;
a. Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını
dinlemek zorundadır.
b. Yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve
davranışlarla çevrelerini rahatsız edemez.
c. Pencere açamaz, servis içinde ayağa kalkamaz.
d. Araçlarda yiyip, içemez.
e. Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapamaz.
f. Servis hostesinin talimatlarına uyar.
g. Servis hareket halinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini
bağlar.
h. Küçüklerini korur ve yardımcı olur.
i. Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.
j. Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları,
sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak,
ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir. Bu öğrenciler,
 İlk kez bildirildiklerinde “sözlü uyarı/ yazılı uyarı ve veliyi
bilgilendirme”
 İkinci kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden
yararlanamama”,
 Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden
yararlanamama”,
 Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz
yararlanamama”, yaptırımları alırlar.
VELĠ BĠLGĠLENDĠRME, VELĠ ĠLETĠġĠMĠ VE VELĠ TOPLANTILARI
Haftalık Veli GörüĢmeleri
Sizlerin okula geldiğinizde daha fazla öğretmenle görüşmenizi sağlamak, geliş sayınızı
azaltmak ve bu şekilde de günümüzde en değerli şey olan sizlerin ve bizlerin zamanımızı daha
etkin ve doğru bir şekilde kullanmamıza yardımcı olmak amacı ile uygulama aşağıda
belirtildiği gibi yapılmaktadır.



Görüşmek istediğiniz öğretmen/leri görüşmeyi (iki görüşme tarihi ) planladığınız
günden bir hafta önce Danışma Görevlisini arayarak ya da e-posta göndererek
Randevular düzenledikten sonra randevu veriliş gününden en fazla 3 gün önce sizlere
e-posta ya da telefon ile ulaşılarak randevu tarih ve saatleri bildirilir.
Randevu gün ve saatinde okula gelen veliler ana girişte bulunan danışmaya isimlerini
bildirdikten sonra veli-öğretmen görüşme odasında görüşmelerini yapabilmektedirler.

Sizlere verilen randevu gününde ve saatinde okulda bulunmanız zaman aksamasına
neden olmamak açısından çok önemlidir.
Dönem Ġçinde Yapılan Veli Toplantıları
Birinci ve ikinci dönem bir kez olmak üzere çalışma takviminde belirtildiği gün ve saatlerde
Genel Veli Öğretmen Toplantısı yapılır.
Sistem Tanıtım Toplantıları
Her öğretim yılı başında her seviye grubu velileri için o yıl yapılacaklar, uygulanacak olan
eğitim-öğretim programları, üniversite hazırlık çalışmaları vb. konularda bilgilendirme
toplantısı okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı, PDR uzmanı, Yurtdışı Üniversite Danışmanı
ve Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanının katılımı ile yapılır. Toplantı tarihi Çalışma
Takviminde ve okul web sayfasında görülebilir. Toplantı öncesi ayrıca veli davet mektubu ve
hatırlatma SMS‟leri velilere gönderilir.
Akademik Takvim-Ajanda
Eğitim öğretim yılı içinde yapılacak olan tüm etkinlikler, okul içi ve dışı çalışmalar ve eğitim
öğretim faaliyetleri Mayıs ayı içinde bölüm başkanları ve okul idaresi tarafından oluşturulan
akademik takvimde belirtilir.
Bu takvim sene başı itibarı ile WEB sayfasına konulur ve veliler SMS ile bilgilendirilir.
Sene içindeki tüm çalışmalar bu takvim çerçevesinde yürütülür.
Ayrıca öğrencilerimize yıl içinde tüm okul içi ve dışı çalışma ve etkinlikleri takip
edebilmeleri, bireysel notlar alabilmeleri için ajanda verilir.
DESTEK BĠRĠMLERĠ
PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK
TED İstanbul Koleji‟nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel
potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar
verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini
hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her
öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.
Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları,
gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti
çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci,
öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve
yazılar hazırlanmaktadır.
İlkokul, ortaokul ve lisemizde Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP;
öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine
yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranış-disiplin, kişisel,
sosyal, duygusal sorunlar, farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler bu programda ele alınır.
Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.
Lisemizde; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri takip edilmekte,
kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Lise öğrencilerimizin kişisel vizyonlarını
oluşturmaları ve bu doğrultuda seçtikleri hedeflere ulaşmaları için lise yaşamı boyunca
bilgilendirme, yönlendirme, destekleme çalışmaları ile öğrenciye koçluk yapılmaktadır. 9.
Sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflediği meslekler, ilgi, yetenek, değer ve akademik durum
değerlendirmeleri, uygulanan test teknik, envanter sonuçları, yapılan bireysel görüşmeler,
öğrencinin ailesinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin öğrenci hakkındaki görüşleri
değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca her yıl ders seçimi, meslekler günü, meslek
tanıma- staj programı yapılmaktadır. Öğrenci için uygun meslek/bölüm seçimleri bu
çalışmalarla netleştirilmekte ve üniversite tercihlerinde öğrenciler bu sonuçlar doğrultusunda
yönlendirilmektedir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME BÖLÜMÜ
Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün amacı, öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirmek ve
desteklemek, öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve yapabildiğini -kendi bireysel gelişim
çizgileri göz önünde tutularak- ortaya çıkarmak ve akademik olarak kendilerini tanıyıp
geliştirmelerini sağlayarak performanslarını en üst noktaya taşımaktır.
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin performansları, öğretim programlarının kazanımları
doğrultusunda objektif biçimde ölçülür, anlamakta güçlük çektikleri alanlar belirlenerek zayıf
yönleri tespit edilir ve öğretim yılı boyunca öğrencinin gelişme düzeyi izlenir. Böylece
öğrenme - öğretme süreçleri yakından izlenerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılır,
öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak farklı öğretim yöntemleri kullanılarak
konuların tekrar ele alınması sağlanır.
Değerlendirme aracı olarak kullanılan sınavların, öğrencilerin ezber bilgiler yerine,
yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek
nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda olması hedeflenir.
Ölçme değerlendirme yöntemlerimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak;
onların kendi potansiyelini ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemesine fırsat verecek, öz disiplin
ve sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olacak; eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi
öğrenmesini sağlayacak yapıdadır. Böylece, öğrencilerimizle ilgili; “Ne öğrendi ve öğrenirken
nasıl bir yol izledi?”, “Nasıl düşündü?”, “Nasıl analiz etti?”, “Bilgisini nasıl yapılandırdı?”
sorularına da yanıt bulunabilmektedir.




Tüm sınıflarda temel derslerden yazılı ortak sınavlar,
10 ve 11. sınıflarda Hazırbulunuşluk Sınavı (HBS) ve Genel Değerlendirme Sınavları
(GDS),
12.sınıflara LYS-YGS denemeleri uygulanır.
Ayrıca, TED Genel Merkezi tarafından 9.sınıflara Temel Beceri Uygulaması (TBU I)
ve 10.sınıflara Yabancı Dil Sınavı uygulanır.
Yazılı Ortak Sınavlar: Sınıf geçme yönetmeliği gereğince öğretim yılı boyunca dönem
içerisindeki öğrenmelerin izlenmesini sağlamak amacıyla uygulanır.
Yazılı ortak sınavların içeriği, öğretim programlarında yer alan kazanım ve becerilere yönelik
nitelikli sorulardan oluşturduğumuz soru bankası programından yararlanılarak veya öğretim
programlarına uygun yeni sorular kullanılarak öğretmenlerimiz tarafından hazırlanır. Detaylı
kapsam ve soru analizlerini barındıran mevcut soru bankası, zümre öğretmenleri tarafından
ölçme değerlendirme uzmanlarıyla birlikte soru analizlerine göre revize edilir ve öğretim
programlarına uygun yeni sorularla zenginleştirilir.
HazırbulunuĢluk Sınavı: Yeni öğretim programlarının öngördüğü ve bir üst sınıf düzeyi için
"ön koşul" niteliğindeki kazanımlara öğrencilerin hangi düzeyde sahip olduklarını ve varsa
kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla sene başında uygulanır.
Genel Değerlendirme Sınavı: Temel disiplinlerde program kazanımlarına ne ölçüde
ulaşıldığını tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla dönem sonlarında uygulanır.
LYS-YGS Denemeleri: Yüksek öğretime geçiş hazırlık çalışmaları kapsamında YGS
ve LYS denemeleri akademik bölümlerle yapılan işbirliği ile hazırlanır. Sınavların niteliği,
içeriği, süresi ve uygulanma şekli ÖSYM sınavlarına paraleldir. Bu denemeler, öğrencinin
desteğe ihtiyaç duyduğu yönleriyle ilgili farkındalık kazanması, konu/kazanım eksikliklerini
bilmesi ve soru tiplerini daha iyi kavraması açısından yol göstericidir. Ayrıca, öğrenciye sınav
süresini verimli şekilde kullanma becerisini de kazandırır. Böylece öğrencinin gerçek sınava
hazırlık düzeyine ayna tutar.
Sınav analizleri, müdür yardımcısı başkanlığında yapılan toplantılarda öğrenci kazanımları
açısından incelenir. Öğrencinin desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda bir
program oluşturulur. Bu programın uygulanması ve sonuçlarının takibi müdür yardımcıları
öncülüğünde akademik birimler, ölçme değerlendirme ve PDR uzmanları tarafından yapılır.
TED Genel Merkezi Sınavları:
Okulumuzda her yıl 9.sınıf seviyesindeki öğrencilerimize TED Genel Merkezi
tarafından Temel Beceri Uygulaması (TBU-I) ve Yabancı Dil Sınavı yapılmaktadır.
Temel Beceri Uygulaması, öğrencilerin temel disiplinlerdeki ve disiplinler arası alanlardaki
yeterliliklerini belirlemek ve beceri profillerini çıkarmak amacıyla uygulanır.
Bu amaca yönelik olarak öğrencilerin;
bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda kullanabilme ve güncel sorunları çözümlemede bu
edinimlerine hâkim olma derecelerini,
öğrendiklerini kullanarak bilinmeyen hakkında tahminde bulunma düzeylerini,
modern bir toplumda olması gereken temel yetileri toplumsal ve ekonomik yaşamda
kullanabilme durumlarını ortaya çıkarmak hedeflenir.
Uygulamanın sonuçları TED Genel Merkezi tarafından okul, şube ve öğrenci bazında analiz
edilir. Okulumuzla paylaşılan bu raporlardan okul ve şube raporları okul idaresi ve ilgili
bölümlerle birlikte değerlendirilir. Ölçülen becerilerle ilgili öğrenci raporları müdür
yardımcıları tarafından öğrencilere verilir.
Geri Bildirim ÇalıĢmaları: Ölçme değerlendirme sürecinde odak noktamız, öğrencilerin
akademik gelişimlerini artıracak etkili ve kapsamlı geri bildirimleri vermektir.
Sınav sonuçları konu ve kazanımlardaki öğrenme düzeyi ile sınavın niteliği açısından
değerlendirilir. Beklenen öğrenme düzeyi belirlenirken okulumuzun performans ölçütleri baz
alınır. Bu ölçütlere göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye
ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, bölüm başkanlarına ve okul yönetimine bilgi
verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici
çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla
tamamlanır. Böylece, öğrencilerin kendi potansiyelini ve öğrenme ihtiyaçlarını fark etmeleri
sağlanır.
Sınavın niteliğine ilişkin analizlerde ise soruların zorluğu, ayırtediciliği, anlaşılırlığı
değerlendirilir ve ders öğretmenleri ile paylaşılır. Bu analizler sonucunda eksiklik veya hata
içeren sorular revize edilir. Böylece soru bankasının sürekli olarak güncellenmesi ve
yenilenmesi sağlanır.
Öğrenci ve velilerimiz için hazırladığımız geri bildirim raporları ise kurumsal web sayfamızda
“Öğrenci bilgileri” bölümünde yer almaktadır. Sınav sonuçları ile ilgili detaylı sonuçlara
www.tedistanbul.k12.tr linkinden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde yer alan rapor başlıkları “Başarı
Durum Raporu” “Sınav Sonuç Belgesi” “Ders Konu Başarı Durumu” “Öğrenci/Şube/Okul
Soru Analizi”dir.
SAĞLIK ,YEMEK, ULAġIM, GÜVENLĠK TEMĠZLĠK VE DANIġMA
Sağlık Hizmetleri: Okulumuzda bulunun revirde 1 doktor ve 1 hemşire gündüzlü olarak
öğrenclere hizmet vermektedir. Aynı şekilde yatılı birimde de revir bulunmakta ve
öğrencilerimize 24 saat sağlık hizmeti verilmektedir.
Yemek Hizmetleri: Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından okulda kurulu bulunan
mutfaklarımızda ve yemekhanelerimizde hizmet verilmektedir.
UlaĢım Hizmetleri: TURSAN Ulaşım Hizmetleri A.Ş. tarafından hizmet verilmektedir.
Öğrencilerle birlikte okulun tüm personeli de aynı araçlardan hizmet almaktadır.
Güvenlik Hizmetleri: EUROSERVE Güvenlik hizmetleri tarafından okul kampüsü
içerisinde 13 güvenlik elemanıyla 24 saat fiziki koruma hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda
iç ve dış mekanlarımızda toplam 46 kamera ile kontrol sağlanmaktadır.
Temizlik Hizmetleri: NWG Temizlik hizmetleri A.Ş. tarafından 21 temizlik personeli ile
vardiyalar halinde hafta sonu da dahil olmak üzere hizmet verilmektedir.
DanıĢma Hizmeti: Okul girişinde yer alan danışma görevlisi; gelen velilerimizi yönlendirme
ve bilgilendirme anlamında gerekli hizmeti vermektedir.
KĠTAP, KIRTASĠYE VE KIYAFET
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları‟nda, eğitim – öğretim yılı içerisinde
kullanılacak olan öğrenci kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, Okul Yönetimi tarafından
onaylanmış listeler kapsamında ve teknik şartname esaslarında tedarik edilmekte olup,
öğrenci velilerimize satışa sunulmaktadır.
Kitap satışı hizmetimizde; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Hazırlık, 9. sınıf ve 10. sınıf
öğrencilerimiz için sınıf bazında, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de, öğrenci adına koliler
hazırlanarak velilerimize hizmet verilmektedir.
Kırtasiye satışı hizmetimizde; anaokulu kırtasiye malzemeleri her bir öğrenci için kurum
tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. İlkokul kırtasiye malzemeleri, sınıf bazında kolilenerek
hizmete sunulmakta olup, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için zorunlu alınması gereken
kırtasiye talebi bulunmamaktadır.
Kıyafet satışı hizmetimizde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için kıyafet
ihtiyacı teddystore mağazamızda hafta içi 08:30- 16 saatleri arası hizmet vermektedir.
BASIN YAYIN VE KURUMSAL ĠLETĠġĠM
Okulumuzun medyayla ilişkilerini sağlayan Basın-Yayın Bölümü, aynı zamanda
bünyemizdeki tüm yayınlarla ilgili koordinasyonu yürütmekte ve onları yayına
hazırlamaktadır; aynı zamanda web sitemizin tasarım ve güncellenmesini de sürdürmektedir.
2002-2003 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte, aylık olarak hazırlanan Gazeteddy‟de
bölümümüz tarafından hazırlanmaktadır. Okullarımız tarafından düzenlenen etkinliklerin her
türlü görsel ve yazılı malzemeleri bölümümüz de toplanarak gazete olarak hazırlanır.
Okulumuzda yapılan her türlü etkinlik görselleri, kurumumuzun vizyonuna uygun olarak
hazırlanır ve bu etkinliklerle ilgili basın ve televizyon tanıtımları yapılır; bu amaçla basın
bültenleri yayınlanır.
TEKNOLOJĠ VE BĠLĠġĠM
Bilgi İşlem Bölümü, eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla, bilgi teknolojileri alanındaki
gelişmeleri takip ederek, yeni teknolojileri, öğrenci, veli ve öğretmenlerin hizmetine
sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, internet erişimi, bilgisayar ağları, sunucular, bilgisayarlar,
akıllı tahtalar, yazılım otomasyonları, Bilgi İşlem Bölümü‟nün sorumlulukları içerisine
girmektedir.
Kurumumuzun internet erişimi, Türk Telekom tarafından sağlanan Metro Ethernet sistemi
üzerinden gerçekleşmektedir. Metro Ethernet erişiminde herhangi bir kesinti yaşanma
olasılığının önüne geçmek amacıyla, yedek olarak ADSL bağlantısı da bulundurulmaktadır.
Binalar arasında Fiber optik kablolar kullanılarak oluşturulan altyapı sayesinde, kurum
içerisinde kullanılan farklı sistemlerin birbiri ile hızlı şekilde haberleşmesi sağlanmıştır. Bina
yapımı esnasında çekilen network hatlarına, kablolu ve kablosuz iletişim hatları eklenerek,
network altyapısı güçlendirilmiştir. Sınıflarda ve bölüm odalarında kablo ile bağlantı
sağlanabileceği gibi, kurumumuz içerisinde kablosuz erişim altyapısı da kurulmuştur.
Dizüstü ve masaüstü olmak üzere yaklaşık 500 adet bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon
cihazları ile eğitim ve öğretim ortamları desteklenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede, 75
öğrenci kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 24 öğrenci kapasiteli 2 adet internet
kütüphanesi bulunmaktadır.
Tedmood Eğitim Yönetim Sistemi
TED İstanbul Koleji‟nde eğitim yönetim sistemi olarak Moodle kullanılmaktadır. Bilgi İşlem
Bölümü tarafından yapılan çalışmalarla okulumuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak
yapılandırılmış olup, TEDMood adıyla hizmet vermektedir. Öğretmenler, TEDMood
aracılığı ile materyallerini öğrencilerle paylaşabilmekte, günlük olarak ödevlerini bu sisteme
girmektedirler. Velilerimizin de verilen ödevleri takip edebildiği sistemde, öğrenciler
ödevlerini TEDMood üzerinden öğretmenlerine teslim edebilmektedir. Öğrencilerinde
öğretmenleri ile iletişime geçebildikleri TEDMood üzerinden duyurular, anketler ve
değerlendirme çalışmaları yapılabilmektedir.
Öğrenci Bilgileri
Okulumuzun web sitesinde bulunan Öğrenci Bilgileri Sistemi, öğrenci ve velilerimizin, veli
iletişim bilgileri, servis bilgileri, sınav notları ve konu bazında sınav analizlerine
ulaşabilmelerini sağlamaktadır.
Google Apps For Educatıon
TED İstanbul Koleji Özel Öğretim Kurumları, özel olarak öğretmenler ve öğrenciler için
geliştirilmiş Google Apps for Education üyeliği ile bir Google okuludur. Google Apps for
Education, ortak çalışma gerçekleştirmeye yönelik üretkenlik araçları, bulutta kullanıcılara
sağladığı depolama alanı, ofis programları, her tür cihazdan verilere ulaşma ve düzenleme
imkânı, e-mail adresi, içerdiği aplikasyonlar ve sınıf yönetim sistemi gibi pek çok özelliği
kullanıcılarımıza sunmaktadır. Bu avantajları kullanmak üzere her öğrencilerimize ve
öğretmenimize ait bir Google hesabı bulunmaktadır.
3D Dersliği
Okulumuzda, 21.yüzyıl bireylerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, onların öğrenme
stillerini göz önüne alıp, eğitim-öğretim ortamlarını çeşitlendirerek, daha kalıcı ve
anlamlandırarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla 3D Dersliği kullanılmaktadır. 3D Dersliği,
öğrencilerin derslere olan ilgisini artırarak, daha zor öğrendikleri konuları 3D görsellerle
somutlaştırıp, farklı bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktadır.
Mıcrosoft IT Academy
Okulumuz Microsoft IT Academy üyesidir. Microsoft IT Academy üyeliği ile amaçlarımız ve
ilkelerimiz doğrultusunda öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim verilmektedir.
Microsoft IT Academy programı, akademik kurumlarda, en son Microsoft teknolojilerine
yönelik eğitimler verilmesine olanak sağlamaktadır. TED İstanbul Koleji öğrencileri
üniversiteye başlamadan Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access programları ve
Windows işletim sisteminin sertifikalarını edinme şansına sahip olmaktadır. Okulumuzdan
mezun olan öğrencilerimizin yüksek öğrenimde ve ileri dönemlerdeki iş
yaşantılarında bilişim teknolojilerini kullanımı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim
programlarımız güncellenmektedir.
BiliĢim Garaj Akademisi
Bilişim Garaj Akademisi, “download toplumundan upload toplumuna” sloganıyla çocukların
kod yazmanın yanında kendi web sitelerini yapabilmelerini, hayal ettikleri bir oyuncağı veya
eşyayı üç boyutlu tasarlayabilmelerini ve en önemlisi önümüzdeki on yıllarda çok fazla
karşılaşacakları giyilebilir teknolojilerin temelini oluşturan elektronik devre ve robot
tasarımlarını gerçekleştirerek bunlardaki mikroişlemcileri kodlayabilmelerini sağlayacak
içerikleri sunmaktadır. Okulumuzda 3.sınıftan itibaren kullanılan platform, çocuklarımızın
teknoloji başında geçirdikleri zamanı daha yararlı, etkin ve doğru şekilde kullanmalarını,
tüketim boyutundan üretime geçebilmelerini amaçlamaktadır.
KÜTÜPHANE
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumlarında ilköğretim ve ortaokul-lise
bölümlerimize hizmet vermek üzere iki ayrı kütüphane bulunmaktadır.
Ortaokul ve lise kütüphanemiz okulumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda yaşam boyu
öğrenme ilkesini benimsemiş bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak, okuma kültürü
oluşturmak, geçerli bilgiye doğru kaynaklardan erişimi sağlamak, bilgi okuryazarlığı
becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim kadromuza ve öğrencilerimize çeşitli hizmetler sunar,
müfredata destek çalışmaları ile eğitim ve öğretime doğrudan katkı sağlar. Akademik
dürüstlük esaslarının benimsetilerek uygulanması adına; ilköğretim 5. sınıftan itibaren
araştırma teknikleri, kaynakça yazım kuralları ve akademik dürüstlük konularını kapsayan
kütüphane dersleri yapılır. Kütüphanelerimizdeki tüm kaynaklar uluslararası kütüphanecilik
standartlarına uygun olarak Dewey sistemine göre sınıflandırılmıştır. Kütüphane koleksiyonu,
kullanıcıların kendi başlarına araştırma yapmalarına imkân tanıyan açık raf sistemine göre
yerleştirilmiştir.
Kütüphane koleksiyonu, her eğitim-öğretim yılı başında oluşturulan ”Kütüphane Hizmetleri
Komisyonu” temsilcileri tarafından satın alma yolu ile geliştirilir. Kütüphane koleksiyonumuz
aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:





Genel Kitap Koleksiyonu: Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Edebiyat, Tarih ve
Coğrafya konularını kapsayan çeşitli kaynaklardır. Kütüphane içinde
yararlanılabileceği gibi, kurallar doğrultusunda ödünç verilebilir.
Referans Koleksiyonu: Ansiklopedi, sözlük, yıllık, atlas gibi danışma nitelikli
yayınlardan oluşur. Bu kaynakların kullanımı kütüphane içinde gerçekleştirilir.
Süreli Yayınlar Koleksiyonu: Abone olunarak izlenen yayınların oluşturduğu
koleksiyondur. Yayınların güncel ve eski sayılarını içerir. Bu kaynakların kullanımı
kütüphane içinde gerçekleştirilir.
Ġngilizce Okuma Kitapları Koleksiyonu: Öğrencilerimizin yabancı dil yetilerini
geliştirmek amacıyla çeşitli düzeylerdeki İngilizce ve diğer yabancı dilde yazılan
hikâye kitaplarından oluşur. Kütüphane içinde yararlanılabileceği gibi, kurallar
doğrultusunda ödünç verilebilir.
Görsel-ĠĢitsel Materyaller: Eğitim-öğretim programını destekleyici, boş zamanları
değerlendirmeye yönelik çeşitli konularda videokaset, kaset, CD-ROM, VCD,
DVD‟den oluşan görsel-işitsel kaynaklardır. Bu kaynakların kullanımı kütüphane
içinde gerçekleştirilir.
Okulumuzun tüm öğrencileri kütüphanenin doğal üyesidir. Kütüphaneler, okulun açık olduğu
saatlerde gün boyu kullanıma açıktır.
KAYIT KABUL BĠRĠMĠ
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları‟na yeni kayıt olacak aday öğrencilerin ön kayıt
işlemleri her yıl Mart ayı içinde başlayıp, hafta içi 09.00-12.00/13.00-16.00 saatleri, Cumartesi günleri
10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.
Hazırlık sınıflarına Milli Eğitim Bakanlığı TEOG sınav sonucuna göre Yerleştirme Puanı ile kayıt
işlemleri gerçekleştirilecektir.
9. ve 10. Sınıflar için kontenjan dahilinde, ön kayıt sonrası yapılacak sınav ve görüşmeler sonucuna
göre kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
Ön Kayıt Ġçin Gerekli Evraklar:
 Öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 Okumakta olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi, dönem sonu ya da dönem arası notlarını
gösteren karne veya öğrenim belgesi,
 Ön kayıt ücreti için KDV dahil 100 TL (Nakit)
Sınava Giren Öğrencinin Yanında Bulunması Gereken Belgeler:
 Nüfus cüzdanının aslı
 Okulumuzdan verilen sınav kimlik kartı
Kayıt Yenileme ĠĢlemleri
Mevcut öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri, fiyatların ilanından sonra her yıl Mayıs ayında
başlayarak Haziran ayı sonuna kadar belirlenen kayıt takvimine göre gerçekleştirilir.
TED ĠSTANBUL KOLEJI VAKFI BURSLARI:
Başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve gelir düzeyi yeterli olmayan ailelerin çocuklarına eğitim
desteği sağlamak amacıyla, TED İstanbul Koleji Vakfı‟ na bağlı Özel Öğretim Kurumlarında
okuyan veya okuyacak olan öğrencilere kontenjanlar dahilinde burs imkanı sağlanır.
Burslar:
(TEB) Tam Eğitim Bursu, (MEB Bursu) MEB Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci
Bursu ve Vakıf Bursları diye üç ana gruba ayrılır.
Vakıf Bursları ise; Vakıf İhtiyaç Bursu, Vakıf Başarı Bursu olmak üzere ikiye ayrılır
MEB Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci Bursu (MEB Bursu)
Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler
Hakkında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği‟nde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak
verilen burstur.
Tam Eğitim Bursu (TEB)
Türk Eğitim Derneği tarafından seçilen ve öğrenimlerine TED İstanbul Koleji’ nde devam
eden veya etmeyi arzu eden başarılı ancak maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilen
burstur.
Vakıf Ġhtiyaç Bursu
Ailesinin gelir durumu eğitim ücretini karşılayamayacak durumda olan ve bu durumu
belgeleyen, başarılı öğrencilere verilen burstur.
Vakıf BaĢarı Bursu
a) TED İstanbul Koleji 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim
görecek başarılı öğrenci/öğrencilere,
b) TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulunu başarı ile bitiren ve TED İstanbul
Koleji Vakfı Özel Lisesine devam eden başarılı öğrenci/öğrencilere,
c) TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ile diğer eğitim kurumlarının
ortaokullarını bitiren ve MEB Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavında
(MEB TEOG) ilgili Okul yönetimince belirlenen puanı alan ve TED İstanbul
Koleji Özel Lisesi’nde okumaya hak kazanan başarılı öğrenci/öğrencilere,
d) TED İstanbul Koleji, ara sınıflarına öğrenci alımlarında uygulanacak olan Seviye
Belirleme Sınavında, ilgili Okul yönetimince belirlenen düzeyde puan alarak
başarılı olan öğrenci/öğrencilere,
e) Ulusal ve uluslararası sınav ve yarışmalarda başarılı sonuçlar alan ve eğitim, bilim,
spor, sanat, kültür, toplum hizmeti veya özel bir konuda üstün başarısı olan
öğrenci/öğrencilere,
verilen burslardır.
Tüm Vakıf Bursları kontenjanlar dahilinde, Vakıf Burs Değerlendirme Kurulu ve
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygulamaya konulur.
ÜNĠVERSĠTE HAZIRLIK BĠRĠMLERĠ-YURTĠÇĠ-YURTDIġI
Üniversite Hazırlık ÇalıĢmaları
Üniversite Hazırlık Çalışmaları, PDR Bölüm Başkanı, PDR Uzmanları, Yurtdışı Üniversite
Hazırlık Uzmanı tarafından yürütülmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin kişisel olarak
kariyer planlamalarının bir parçası olarak yapacakları yüksek öğrenim tercihleri konusunda
bilinç oluşturma, bilgilendirme ve bu sürece dair gerekleri eksiksiz yerine getirmeleri
konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde üniversiteye kabul edilmek zor şartları yerine
getirmeye bağlıdır. Yüksek öğrenime giriş sisteminin yapısı dolayısı ile öğrencilerin ders
seçimi, üniversite ve meslek seçimi ile ilgili önemli kararları lise eğitimleri boyunca almaları
gerekmektedir.
Yurtiçi üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimizi çok çetin ve seçici bir sınav sistemi
beklemektedir. Her yıl artan rekabet nedeniyle, öğrenciler lise yıllarına yayılan yoğun bir
sınav hazırlık döneminden geçmektedirler.
Yurtdışı üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimizi de yine yıllara yayılan başvuru ve çeşitli
sınavları da içeren bir hazırlık dönemi beklemektedir.
Bu süreç boyunca PDR Bölümü ve Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanı, öğrencilerimize,
velilerine, okul öğretmen ve idarecilerine destek vermekte, öğrencilerimizin
hedefledikleri yüksek öğrenim seçimlerine tam ve donanımlı olarak ulaşabilmeleri
için gereksinimlerine yönelik olarak bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.
Amacımız gençlerimizin kuvvetli yönlerini analiz edip kendilerini bu anlamda tanımalarına
yardımcı olmak, ayrıca kendilerinin ve ailelerinin gerçeklerine uygun tercihler yapmalarında
yol göstermek, kaynak sunmak ve bilgi vermektir.
PDR Uzmanlarımız tüm öğrencilerle, Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanımız ise yapılan
uygulamalar sonucunda yurtdışında öğrenim görme hedefini bize bildiren tüm
öğrencilerimizle danışmanlık sürecini bireysel görüşmelerle yürütmektedirler. Yapılan
görüşme ve çalışmalarda; yurtiçi ve yurtdışı yükseköğrenim sistemlerinin tanıtımı, doğru
seçim yapmada yol gösterici olacak hazırlıklar, resmi başvurular, gerekli sınavlar ve
tüm işlemler için danışmanlık verilmektedir.
Üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında "Üniversite Tanıtım Günleri" yapılmaktadır. Bir
yıl yurt içi bir yıl yurt dışı üniversiteler okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin
üniversitelerdeki bölümleri, eğitim programlarını, akademik ve sosyal yaşamı tanımaları ve
bu bilgileri birebir ilgili kişilerden almaları sağlanmaktadır.
Bir diğer etkinliğimiz öğrencilerimizin yükseköğrenim kurumlarını tam anlamı ile yerinde
görerek ve yaşayarak tanımaları için düzenlenen "Üniversite Gezileri"dir. Bu geziler
yurtiçinde öğrencilerimizin yoğunlukla tercih ettiği yükseköğrenim kurumlarından seçilerek
yapılmaktadır.
Aynı amaçla yurtdışı üniversitelere düzenlenecek olan "College tour" planlamasında
da öğrencilerimizin özelliklerine uygun seçimler yapılması planlanmaktadır. Bu
gezilerin kurumumuzun sorumluluğunda ve ilgili sorumlu eşliğinde kendi öğrencilerimizin
özelliklerine uygun olarak planlanmaktadır.
"Yaz kampları ve Yaz okulları" programları okulumuz tarafından düzenlenmemekte ancak
bu konuda yapılan danışmanlık çalışmalarımızla öğrencilerimizin özelliklerine en uygun
okulları seçmeleri konusunda rehberlik yapılmaktadır.
Yurtiçi Hazırlık ÇalıĢmaları
Okulumuz PDR Bölümü her öğrenciye yönelik bireysel olarak kariyer planlama çalışmalarını
yürütmektedir. Kariyer Planlama çalışmalarının bir parçası olarak, öğrencilerin yurtiçinde
hedefledikleri üniversitelere bilinçli bir şekilde yerleşebilmeleri için gerekli olan hazırlık
süreci, Hazırlık ve 9. sınıftan itibaren başlamaktadır. Bu süreçte yapılan test ve envanterler
sonucunda elde edilen bilgiler ve yapılan bireysel görüşmeler ışığında yurt içindeki
üniversitelere devam etmek isteyen öğrenciler Hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde tespit
edilmektedir. Belirlenen öğrencilerle lise dönemi boyunca bu görüşmeler devam
etmektedir. Öğrencilerin kariyer hedefleriyle bütünleşik olarak Türkiye'de istediği hedeflere
ulaşabilmesi için hangi üniversitelerde, hangi bölümlerde okuması gerektiği, bu bölümlerde
okuyabilmesi için nasıl bir üniversite hazırlık süreci geçirmesi gerektiği, üniversite sınavına
hazırlanma yöntemleri gibi konularda danışmanlık yapılmaktadır. Öğrencinin başarılı
olabilmesi için aile ile de iş birliği yapılması gerçeğinden hareketle, velilerle de bilgi
paylaşımları yapılmaktadır.
Öğrencilerin üniversite seçimi - kariyer gelişimini daha etkin kılabilmek için velilere ve
öğrencilere yönelik bilgilendirici sunumlar yapılmaktadır. Bu sunumlarda sınav sistemi,
hazırlık sürecinde yapılması gerekenler, test çözüm teknikleri ve öğrencilerin yapması
gereken hazırlıklar anlatılmaktadır.
Üniversite Hazırlık sürecinde uzmanlarımız tarafından öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde
görüşmeler yapılmaktadır. Sınav sistemindeki yenilikler, bu değişikliklerin öğrencileri nasıl
etkilediği, öğrenci, öğretmen ve ailelerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerin deneme sınavı
sonuçları takip edilerek, çalışma sistemleri analiz edilmekte, öğrenciye başarı stratejileri
verilmektedir. Okul başarısı ve deneme sınavları arasında puan farkı çok olan öğrenciler tespit
edildikten sonra durum hakkında ilgili ve gerekli kişilere bilgi verilmekte, onlarla iş birliği
içinde durumun nedeni araştırılıp, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlanmaktadır.
Öğrenciye; bilgiyi kaynağından doğru bir şekilde aktarabilmek için üniversitelerle sürekli ve
etkin bir diyalog kurulmaktadır. Böylece üniversitelerdeki değişiklikler, yenilikler takip
edilmektedir. Üniversitelerdeki çift anadal programları, yandal programları, erasmus
programları ve diğer eğitim programları ile ilgili sürekli takip halinde çalışılmaktadır.
Üniversitelerin program, bölüm ve olanakları ile ilgili bilgi edinilmekte, öğrencilere gerekli
yönlendirmeler yapılmaktadır.
Yurt içi üniversite sistemi, hazırlık sürecinde yapılacaklar, başvuru ve tercih konularında
öğrenci, veli, okul yönetimi ve öğretmelerine gerekli bilgiler verilmektedir. Tercih formlarının
usulüne uygun doldurulması ve ÖSYM'ye gönderilmesi sağlanmaktadır. Öğrenci, üniversite
sınavına girdikten sonra, öğrencinin puan analizi ve hedefleri doğrultusunda, lise hayatı
boyunca gerçekleştirilen kariyer planlama çalışmaları içerik ve sonuçlarına göre, öğrencinin
yaz döneminde üniversite tercihleri yapılmaktadır.
Üniversite sınavı ile ilgili istatistik çıkarılarak bir sonraki eğitim yılı için bu bilgiler
kullanılmaktadır.
Öğrencilerimizle irtibatlar mezun olduktan sonra da devam etmektedir.
Birimimizde genel olarak aşağıdaki sorulara yanıt verilmektedir:







Okumak istediğiniz bölüm hangi üniversitelerde var?
Öğrencinin ihtiyaç, yapı ve isteklerine göre en uygun üniversiteler hangileridir?
O bölümü kazanabilmek için kaç puan yapmanız gerekiyor?
Kariyer hedefleri ile seçmeyi düşündüğünüz üniversite ne ölçüde örtüşmektedir?
Üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlar nelerdir?
Hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebilirsiniz?
Sınav tekniğiniz nasıl olmalı?
YurtdıĢı Hazırlık ÇalıĢmaları
Okulumuzun lise öğrencilerine hizmet veren Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanı Lise
Hazırlık sınıfından itibaren, öğrenim hayatlarına yurtdışında devam etmeyi planlayan
öğrencilerimizi belirler, hedef üniversite ve branşlara yönelmelerinde gerekli rehberliği yapar.
Öğrencilerimizin zamanında ve en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için sadece öğrencilerimizi
değil, velilerimizi de bu bilgilendirme ortamına katar. Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanı,
sadece öğrencilerimizin hedefledikleri ülkelerdeki üniversitelere başvurmalarına yönelik
değil, aynı zamanda hem yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri hem de kabul süreçlerinde
destek sağlayabilecek yaz kamp ve okullarinin seçimi için de rehberlik hizmeti vermektedir.
Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanımızın çalışmaları iki ana başlık altında özetlenebilir:
1.
2.
Rehberlik,
Prosedürlerin yürütülmesi.
Birimimizde genel olarak aşağıdaki sorulara yanıt verilmektedir:



Yurt dışında üniversite araştırmalarına ne zaman başlanmalıdır?
Yurt dışı üniversitelere başvuruda gerekli koşullar nelerdir?
Lise not ortalamalarının yurtdışı üniversite başvurularında önemi nedir?






Ders seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Hangi yıldan itibaren neler yapılmaya başlanmalıdır?
Spor etkinlikleri, gönüllü hizmetler vb. üniversitelere kabulde katkısı ne kadardır?
Burs başvurusu ne demektir? Başvuru kriterleri nelerdir?
Ne tür yaz programlarına katılmak yurtdışı üniversite başvurularında faydalıdır?
Yurtdışında 'ESL' Hazırlık okumak ne demektir?
IELTS, TOEFL, SAT, ACT, SAT Konu testlerine ne zamandan itibaren, nasıl
hazırlanılmalıdır?
Uzmanımız, yaptığı çalışmalarla yukarıdaki soruların, her öğrencimiz için birey odaklı
yanıtlanabilmesi için çalışmaktadır. Öğrenci ve velilerimizle randevu bazında gerçekleştirilen
çalışmalar lise hazırlık sınıfının ikinci yarısından başlayarak öğrencilerimiz mezun oluncaya
kadar sürmektedir. Rehberlikten amaç, adayın kuvvetli yönlerini analiz ederek, kendisinin ve
ailesinin gerçeklerine uyan tercihler yapmasında belirleyici değil, kaynak sunan ve bilgi veren
birim olmaktır.
Yurt dışındaki üniversitelere kabulde, başvuru yapılan ülke ve bölüm hangisi olursa olsun,
öğrencinin okuldaki not ortalamaları önceliklidir. Okul başarısının yanı sıra öğrencinin
potansiyelini iyi sergilemesi, okul içi ve okul dışı aktivitelere katılması, gönüllü hizmetlerde
bulunması, ilgilendiği branşla ilgili staj vb. çalışmalarda bulunması son derece önemlidir.
Öğrenciler başvurdukları ülke ve üniversite sistemleri dahilinde hem yabancı dil, hem de bilgi
ve becerilerinin o ülke dili ile ölçüldüğü testleri almak durumundadırlar. İngilizcenin
ölçülmesi anlamında TOEFL veya IELTS sınavları dünyaca geçerliliği kabul edilmiş olan
sınavlardır. Amerika'yı hedefleyen öğrencilerin ise, bilgi ve muhakeme becerilerinin
ölçüldüğü ACT veya SAT sınavlarına hazırlanmaları gerekebilir ki, bu da en az iki yıllık
sistemli bir hazırlık aşamasıyla mümkün olabilmektedir. Birimimiz, bu sınavlarla ilgili bilgi
toplantılarını sene içerisinde her sınıf için gerçekleştirmektedir.
Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanı, bu çalışmalar esnasında, Amerika, İngiltere ve
Kanada'dan okulumuzu ziyarete gelen üniversite temsilcilerine ev sahipliği yapmakta, zaman
zaman TED Ankara ve TED Bursa Kolejlerinin de katıldığı mini fuarlar düzenlemekte,
yurtdışı üniversite adaylarını temsilcilerle tanıştırarak birebir bilgi almalarında ve adayların
tanıtımında yardımcı olmaktadır.
Yurt dışı Üniversite Hazırlık Uzmanının başlıca görevi ise yurtdışı üniversite başvurularıyla
ilgili prosedürün yürütülmesidir. Her yıl Eylül ayı itibarıyla 12.sınıfların yurtdışı üniversite
başvurusu paketleri hazırlanmakta, öğrencinin bireysel dosyasının etkin ve eksiksiz hale
gelmesinde öncelikli olarak öğrenci, ardından veli ile birlikte bir ekip çalışması
yürütülmektedir. Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların yaz programlarına başvurularında
gerekli dokümanların toplanmasındaki prosedür hizmetleri ise birinci dönemin sonu ve ikinci
yarıyıl boyunca devam etmektedir.

Benzer belgeler

haftalık bülten 32. hafta

haftalık bülten 32. hafta İLKOKUL BÜLTENİ SON SAYI

Detaylı