uclv.edu.cu

Transkript

uclv.edu.cu
■C SACuK BAKANLICr_ARARAIL SACLIK
輌
〕 こ3“ _AIIKARAL ECZACILIIK VETBBi
CIHAZ§ UBE Vに CたЖ工UCLV
Ⅷ醐朧爾蛾
i爾
籠
0∞ 04335302
ToC.
│
ANKARA VALILIGI
聰 鋼 弊 醜撤 輔
職
II Satthk Mttdirli言 饉
:
琳
…
Sayl
:75439119-351
Konu:Neofleks%0,9
Izotonik Sodyum Kloriir 3000 1nl
EAn++ 6crAc t .oD'NSt BAf kA^J1.1G1NACOヽ aμ O時 SbLaに べs18ィ
ヒ tし 」リ
f.,Ld6f
h,'^J
│■
`
ngi:Tiirldye lla9 ve Tlbbi Cihaz Kllrumllnun 16.07.2014 tarih ve 87445 saylll 1371962 islem
・
takip nunlarah yazlsl.
Tiirkiye lla9 ve Tlbbi Cihaz Kllrllmllnlln 16.07.2014 tarih ve 87445 saylll 1371962 i,lem takip
numarall y,71da``Tttktipsan Stthk Tllri41l E」 um ve Tic.A.s,"nin ruhsatlna sahip old襲 舞 “Neofleks
%o,9 1zOtOnik Sodyum Kloriir 3000 ml" adll iirぬ ぬ 1312015‐ 1(SKT:12/2016)ve 1312022-1
(S.K.T.:12/2016)parti numardl numllneleri yapllan inceleme ve andi」 eri sonucllnda uygun
bul― alnl,111・
^ Bu nedenle;``Neo■ eks%0,9 izotonik sOdyum Kloriir 3000 ml''adli urtiniin 1312015-1
(SKT:12/2016)ve 1312022-1(S.K.T.:12/2016)parti numara1l numllnelerine:15 AttstoS 1986 tarih ve
19196 saylll Resmi Gazete' de yaylmlanan “Farmasё tik ve Tlbbi ゝ4ustahzar, Madde,Malzeme ve
Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarm Geri cekilmesi ve Toplatllmasl Httknda Yё
netmelik'e gё re 2.SIIllf
B sevivesinde (ecZane, eczane deposu, hastane vb,)geri 9ekme i,lemi uygulalml, olup, gereこ
inin
yapllmasl ilgili frmaya duyurullnu§ tr.
Bu nedenle; tarainlzca Tiirkiye lla9 ve Tlbbi Cihaz Kllrumllnun ilgi yazlsl dottulmsllnda
gerekli i,lemlerin yapllmasl husllslarlnda;
Bilgilerinizi ve gere二 ini arz/Hca ederim.
Uzm.Dr.Muhammed AKSOY
Mildtir a.
SaCllkMidiir Yardlmclsl
Ekler:1-Tiirkiye lla9 vc Tlbbi Cihaz Kurumunun 16.07.2014 tarih ve 87445 saylll 1371962
i,lem takゎ numarJl yazlsl.
Da蚤 ■1耐 Gere口 i:
10‐ 600
Yatakll
ll‐ Ankara
Hava Hastanesi
Mevki Asker Hastanesi
1-Kaymakamllklar
12-Tlp Meslekleri ve Ozel Tanl ve Tedavi Merkezleri
σ19e S電 1lk Miidiirl● kleri)
Sube Miidiirli言
2-Eczanご Sahip ve Mesul Mtidtirliikleri
3-Ecza Depolarl
4‐
Un市 ersite
Hastaneleri
5-2.B61ge Ankara Eczac1 0dasl B∞ kanll言 1
Ankara Di,Hekimleri Odasl B∞ kanl嗜 1
6‐
7て搬lhane Askeri Tlp Akademisi Komutanl嗜
8‐
1
Ankara l.B01ge Kamu Hastaneleri Birlti Genel
Sekreterliこ
9‐
i
Ankara 2.B01ge Kamu Hastanele五
SekreterliЙ
_
●
13-Acil S電 1lk Hizmetleri sube Miidurlittu
14-Ozel Hastaneler
15-Ankara Tabip OdasI B∞ kanllgl
1`― Ankara Bё lgesi Veteriner Hckimleri Odasl
_
B∞ kanllこ 1
17-Kamu Yatakh S嬉 1lkHiZmetleri sube Miidurlu彗 ●
18‐ Ozel Yatakli S電 1lk HiZmetleri sube Miidiirl●
ii
19-Ankara Halk SaЁ ll言 l Mtidiirl■ 言
0
言
Birltti Genel
i
;;ss-Y}iJ,s'{lt$
与
Eczaclllk ve Tlbbi Cihaz sube Miidiirll誹
Bttdat Cad,No:16 Macuttё y 06200 ANKARA
E― posta
eczaciliksubesi@♂
nail・
00m
bat
:M.NAZLI
Telefon
:(Q,12)592
Faks
:(ф
12)59246
`
♯
貿
ILボ。
.銀
tilユ
Bu belge 5070 sayrh elektronik imza kanuna gdre giivenli elektronik imza ile imzalanmrsfir.
Evrakrn elektronik imzair suretine htrp://e-belge.saglik.gov.tr adresindenZc?f0cee-7410-4295-928b-al9a37ce88fd
kodu ile erigebilirsiniz.