ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR İÇİN TARİFE

Transkript

ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR İÇİN TARİFE
ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR
İÇİN TARİFE
18.12.1953 Tarih ve 6197 sayılı Eczacılar Hakkındaki Kanun'un 39. maddesine
uyularak eczanelerde üretilecek ilaçlar için uygulanacak tarife:
MADDE-1:Eczanelerde hazırlanacak reçetelerdeki ilaçların fiyatları, eczanede
hazırlanan preparatların; MESLEKİ HAK VE GENEL GİDER PAYI ile bileşimlerindeki
tıbbi ecza, farmasötik ve KİMYASAL MADDELER'in fiyatları,AMBALAJ MALZEMESİ
fiyatı, KONULDUĞU KAPLARIN bedelleri ve KATMA DEĞER VERGİSİ toplamından
ibarettir.
MADDE-2: Reçetelerin hazırlanmasında alınacak MESLEKİ HAKLAR (A)
cetvelinde ayrı ayrı gösterilmiştir.
MADDE-3: Reçetelerin hazırlanmasında formülün farmasötik şekline göre
GENEL GİDER PAYI aşağıdaki şekide tespit edilir:
a) 4,50 TL genel gider payına tabi farmasötik formüller : Kolirler, çözeltiler,
posyonlar,pansuman,şurup ve gargaralar.
b) 6,00 TL genel gider payına tabi farmasötik formüller:Tozlar,kaşeler,paket,
infüzyon,dekoksiyonlar.
c) 7,50 TL genel gider payına tabi farmasötik formüller: Pomatlar,kremler,
şampuan,süspansiyon,emülsiyonlar.
d) 9,00 TL genel gider payına tabi farmasötik formüller: Tabletler,kapsüller,
suppozituvarlar,ovüller,bujiler.
MADDE-4: 2. ve 3. maddelerde yazılı MESLEK HAK ve GENEL GİDER
PAYINA ilave edilecek tıbbi ecza, farmasötik ve kimyasal maddeler bu tarife bağlı
(B) cetvelinde, ilaçların konulacağı kaplar ve diğer AMBALAJ MALZEMESİ bedelleri
de (C) cetvelinde gösterilmiştir.
MADDE-5: Reçetelerin bileşimlerinde herhangi bir müstahzar muhteviyatı
varsa, bu müstahzarın satış fiyatının KDV'den arındırılmış tutarı formül fiyatına eklenir.
(B) ve (C) cetvellerinde olmayan bir madde, reçete muhteviyatında mevcutsa bu
maddenin bedeli alış faturasında yazılı fiyatın 2(iki) misli üzerinden hesaplanır.
MADDE-6:Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti,teşkil edeceği ve lüzumunda
ayda bir kez toplanacak olan UZMAN KOMİSYONUN tespit edecekleri fiyat
değişikliklerini, vereceği raporları inceleyerek uygun görüldüğü takdirde lüzumlu
değişikliğin yapılması için Sağlık Bakanlığı onayına sunar. Sağlık Bakanlığı'nca
onaylanan tarife cetvellerinin ve eklerinin bastırılıp veya bilgisayar yazılımı haline
getirilip, bedellerini belirliyerek, dağıtılmasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
görevlidir.
MADDE-7: Tatil günleri ile gece nöbet tutmakla yükümlü eczaneler
nöbetlerinin başladığı saatten bitimine kadar olan süre içinde getirilecek reçetelerdeki
her majistral formül üzerinden % 50 oranında NÖBET ZAMMI alırlar.
1
MADDE-8: Reçetelerde aşağıdaki hususların yazılması gereklidir:
A)Reçetenin yapıldığı tarih,
B)Reçete kayıt defterindeki kayıt numarası,eczane kaşesi ve eczacının imzası,
C)Tarifeye göre majistral ilacın tutarı ( her formül için ayrı ayrı olarak),
D)Nöbet sırasında yapılmış ise alınan nöbet zammını tespit eden mühür.
MADDE-9:Reçetede kayıtlı majistral formülün tarife uyarınca hesaplanan KDV
dahil bedeli 0,1 KR tabanına göre yuvarlanır.
MESLEKİ HAKLARI GÖSTEREN
(A) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER
MADDE-10: Farmasötik şekillerin hazırlanması için FORMÜL HARİCİ ilave
edilen yardımcı maddeler reçete yanına yazılarak,bedeli formül altına eklenir.
MADDE-11:(A)cetvelinde yazılı farmasötik şekiller dışında herhangi bir surette
ilaç yapılması halinde bu gibi ilaçlara tatbik edilecek olan; MESLEKİ HAK, kendisine
en yakın olan farmasötik şekil için tespit edilmiş olan Mesleki Hak miktarını geçemez.
TIBBİ ECZA-FARMASÖTİK VE KİMYASAL MADDE
BEDELLERİ HAKKINDA (B) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER
MADDE-12:Reçetede damla ile ifade edilmiş maddelerde yaklaşık olarak
20 damla = 1 gr. sayılır. Tertipteki damla adedi 20'den az olursa o maddenin 1 gr.'nın
karşılığı olan bedel hesaplanır.
MADDE-13: (B) cetvelinde bulunan maddelerin önünde yer alan (*) işareti
Türk Farmakopesine göre AYRI BULUNDURULACAKLAR;(**) işareti ise ZEHİRLİ
MADDELER'i belirtmek maksadıyla konulmuş olup bunların bedellerine (A) cetvelinin
7.maddesi hükmü uygulanacaktır.
İLAÇLARIN KONULDUĞU KAPLAR VE DİĞER AMBALAJ
MALZEMESİ HAKKINDA (C) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER
MADDE-14: Majistral tarifedeki (B) ve (C) cetvelleri, Genel Gider Payı ve
Mesleki Hak ile ilgili tarife Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan değiştirilemez.
MADDE-15: Tüm hesaplardan sonra ortaya çıkan bedele, geçerli KATMA
DEĞER VERGİSİ oranına göre, hesaplanan vergi eklenir.
MADDE-16:Eczaneler,EN SON ONAYLANAN majistral tarifeyi eczanelerinde
bulundurmak ve bu tarifedeki fiyatları uygulamak zorundadırlar.
MADDE-17:Bu tarifenin onaylanması ve yayınlanmasından sonra,uygulamadaki
Majistral Tarife yürürlükten kaldırılmış olur.
MADDE-18:Bu tarife yayınlandığı tarihtan itibaren yürürlüğe girer.
2
A CETVELİ (MESLEKİ HAK)
1.
2.
a) Tozlar (kitle halinde hazırlananlar)…………………………….
1.20 TL
b) Likitler (içine herhangibir madde konulmamış)………………
1.05 TL
Bölünmüş tozlar (ayrıca karıştırma,hamuru hazırlama,
kağıt,kaşe bedeli alınmamak kaydıyla)
a) Kaşeler,paketler,sert kapsüller (herbir tanesi için)………..
0.23 TL
b) Pilüller,boller,suppozituvarlar,buji ve ovüller
(herbir tanesi için)………………………………………………
3.
0.45 TL
a) Soğukta hazırlanan çözeltiler (250 grama kadar)…………
1.95 TL
250 gramı geçen her 100 gram için……………………………
0.60 TL
b) Sıcakta hazırlanan çözeltiler (250 grama kadar)………….
250 gramı geçen her 100 gram için……………………………
4.
0.38 TL
c) Yumuşak kapsüller (herbir tanesi için)………………………
3.00 TL
0.90 TL
Dahilen ve haricen kullanılan yağlı,yarı katı ve katı
farmasötik formüller ( pomat, krem, liniment, pastil, oleo,
gliseroleler, kolloidler, posyon, şampuan, emülsiyon,
süspansiyon, vs.)
50 grama kadar………………………….
3.00 TL
50 gramı geçen her 50 gram için………………………………
1.50 TL
Granüller (100 grama kadar )…………………………………
3.00 TL
100 gramı geçen her 100 gram için……………………………
1.50 TL
6.
Sterilizasyon için………………………………………………
4.50 TL
7.
Reçete yapılırken Türk Farmakopesinde Zehirli ve Ayrı
5.
Bulundurulacak ilaçlar listesinde bulunan maddeler ile
50 mg'a kadar ağırlıktaki maddelerin tartılması gerektiğinde
her bir tartım için formül fiyatına ilave edilir ( kaşe, kapsül,
paket, vs.preparatların hazırlanmasında tek tek değil toplu
tartım esas alınacaktır.)………………………………………….
8.
Bir preparat için birden fazla meslek hakkı hesaplanmaz.
3
0.30 TL
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
1
2
*
*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
*
*
*
*
*
*
*
**
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Acetanilide (Antifebrin)(Asetilanilin)
Acetarsol (Stovarsol)
Acetate d'Alumine Liquide(Solution Aluminii Subacetatis)
(Aluminyum Subasetat çözel.%8,5)
Acetate d'Ammoniaque Liquide (Amonyum Asetat Çöz.)
Acetate de Plombe Cris.(Kurşun Asetat Kristal)
Acetate de Plombe Liquide (Kurşun Subasetat Çöz.)
Acetate de Zinc (Çinko Asetat)
Acide Acetique Glacial (Buzlu Sirke Asidi)
Acide Acetylsalicylique (Aspirin)
Acide Ascorbique (Vit.C)
Acide Benzoique (Benzoik Asit)
Acide Borique (Borik Asit)(Pudralardan çıkarıldı)
Acide Chlorhydrique (Hidroklorik Asit)(HCl)
Acide Chlorhydrique Dilue (Hidroklorik Asit Seyreltik)
Acide Citrique (Sitrik Asit)(Limon Asidi)
Acide Diethylbarbiturique (Veronal)(Barbital)
(Barbitone)(Analjezik haricinde kullanılması)
Acide Folique (Folik Asit)
Acide Lactique (Laktik Asit)
Acide Oxalique (Okzalik Asit)
Acide Phenique Cris.(Phenol Cris.)(Fenol Kristal)
Acide Phenique Liquide(Phenol Liq.)(Sıvılaştırılmış Fenol)
Acide Phosphorique (Fosforik Asit)(H3PO4)
Acide Pyrogallique (Pyrogallol)
Acide Salicylique (Salisilik Asit)(o-Hidroksi Benzoik Asit)
Acide Tannique (Tannik Asit)(Tanin)(Tanen)
Acide Tartarique (Tartarik Asit)
Acide Trichlor Acetique (Triklor Asetik Asit)
Acide Undecylenique (Undesilenik Asit)
Acrinol (Rivanol)(Ethacridin Lactate)
Adrenaline (Ephinephrine)
Adrenaline Sol.(%0,1)(Solution Adrenaline)
Agar Agar (Gelose)
Aktif Kömür (Charbon Active Officinal)(Charbon deBois Active)
Alcool %96'lık (Etil Alkol )(Etanol)
Alcoolat d'Anis (Anason Alkolası)
Alcoolat de Canelle (Tarçın Alkolası)
Alcoolat de Citron (Limon Alkolası)
Alcoolat de Cola (Kola Alkolası)
Alcoolat de Garus (Garus Alkolası)
4
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
1.0
3.29
0.22
10.0
0.63
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.41
0.25
0.63
4.03
0.47
0.88
0.14
0.19
0.58
0.36
0.52
2.23
1.0
0.22
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
10.0
10.0
100.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.01
1.28
0.79
0.32
0.32
0.16
3.95
1.04
0.19
1.04
0.87
0.43
1.25
1.25
0.22
0.35
2.17
2.39
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
*
*
56
57
58
59
60
61
*
62
*
63
64
65
66
67
68
69
*
70
71
72
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Alcoolat de Lavande (Lavanta Alkolası)
Alcoolat de Melisse (Melisa Alkolası)
Alcoolat de Melisse Comp.(Mürekkep Melisa Alkolası)
Alcoolat de Menthe (Nane Alkolası)
Aluminum Chloride (Alüminyum Klorür)
Aluminyum Hidroksit Koll.(Hydroxide d'Alumine Colloidal)
Alüminyum Subasetat Çöz.%8,5 (Acetate d'Alumine Liq.)
(Soluté de sous Acétate d'Aluminium)
Amidon (Amylum)(Starch)(Nişasta)
Aminophylline (Theophylline Ethylen Diamin)(Carena)
Aminopyrine (Pyramidon) (Sistemik analjezik amaçlar
dışında kullanılabilir.)
Amonyak Çözeltisi (Ammoniaque Liquide)
Amonyum Klorür (Chlorure d'Ammonium)(Nişadır)
Anesthesine (Benzocain)(Boğaz pastilleri ve kollutuar haricinde
kullanılması)
Aneurine (Thiamine HCl)(Vit.B1)
Anthralin (Cignolin)(Dithranol)
Antifebrin (Acetanilide)(Asetil Anilin)
Antipyrine (Fenazon)(Fenil Dimetil Pirazolon)
(Sistemik analjezik amaçlar dışında kullanılabilir)
Arap Sabunu (Savon Noir)(Adi Potas Sabunu)
Arap Zamkı (Gomme Arabique)
Ardıç Katranı (Huile de Cade)
Argent Colloidal (Collargol)(Gümüş-Protein Bileşi.%70'lik)
Argent Nitrate Crayon (Nitrate d'Argent Crayon)
(Gümüş Nitrat Kalem)
Argent Nitrate Cristal (Nitrate d'Argent Cristal)
(Gümüş Nitrat Kristal)
Argirol (Argent Vitellinate)(Vitellinate d'Argent)
(Gümüş-Protein Bileşiği %20'lik)
Arrhenal (Methylarseniate de Soude)
Asetik Asit Glacial (Sirke Asidi buzlu)(Acide Acetique Gl.)
Aseton (Aceton)(Propanon)(Di-Metil Keton)
Aspirin (Acide Acetylsalicylique)
Atropin Sülfat Nötr (Sulfate Neutre d'Atropine)
Axonge (Adeps Suillus)(Domuz Yağı)
Axonge Benzoinee (Adeps Benzoatus)
(Asilbentli Domuz Yağı)
Badem Yağı-Tatlı (Huile d'Amande Douce)
Bakır Sülfat (Sulfate de Cuivre)
5
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.30
1.60
10.0
0.63
100.0
1.0
1.15
0.47
1.0
0.24
10.0
10.0
0.22
0.57
1.0
0.87
0.1
1.0
10.0
0.25
23.23
3.29
1.0
0.24
10.0
10.0
10.0
0.1
0.11
0.70
0.63
0.22
0.1
0.41
0.1
0.41
1.0
4.35
1.0
10.0
10.0
10.0
0.1
10.0
0.13
0.47
0.16
0.88
1.85
0.66
10.0
0.66
10.0
1.0
0.71
0.19
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
*
*
**
**
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Balık Nefsi (Blanc de Baleine)(Cetaceum)
Balık Yağı (Huile de Foie de Morue)
Basit Şurup (Sirop Simple)
Baume de Pérou (Peru Balsamı)
Baume de Tolu (Tolu Balsamı)
Baume de Tranquille (Huile de Jusquiame Composée)
Belladon Tentürü (Teinture de Belladone)
Benjoin Tentürü (Teinture de Benzoin)
Benzil Benzoat (Benzoate de Benzyl)
Benzoate de Lithium
Benzoate de Soude (Sodyum Benzoat)
Benzocaine (Anesthesine)
(Boğaz pastilleri ve kollutuar haricinde kullanılması)
Benzoik asit (Acide Benzoique)
Benzonaphtole (Benzoate de Naphtol)
Beta-Naphtole
Beurre de Cacao (Kakao Yağı) (Oleum Cacao)
Beyaz Balmumu (Cire Blanche)
Biborate de Soude (Boraks) (Borate de Soude)
Bicarbonete de Potassium
Bicarbonete de Soude (Sodyum Bikarbonat)
Bichlorure de Mercure (Süblime)
Bizmut Subgallat (Dermatol) (Sous Gallate de Bismouth)
Bizmut Subkarbonat (Sous Carbonate de Bismuth)
Bizmut Subnitrat (Sous Nitrate de Bismuth)
Blanc de Baleine (Balık Nefsi) (Cetaceum)
Bleu de Methylene (Metilen Mavisi)
Boraks (Biborate de soude) (borate de soude)
Borik Asit (Acide Borique) (pudralardan çıkartıldı)
Brillant Green (Malahite Green) (Malahit Yeşili)
Bromhydrate Homatropine
Bromhydrate de Scopolamine (Hyoscine Hydrobromide)
Bromoforme
Bromural (Bromisoval) (Monobrome İsovalerylure)
Bromure de Ammonium (Amonyum Bromür)
Bromure de Calcium (Kalsiyum Bromür)
Bromure de Camphre (Kafur Bromür)
Bromure de Potassium (Potasyum Bromür)
Bromure de Sodium (Sodyum Bromür)
Bromure de Strontium (Stronsyum Bromür)
Cacodylate de Soude (Dimetil Arsinat Sodyum)
6
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
0.38
0.43
0.33
0.28
0.28
0.22
4.98
0.74
0.32
0.22
0.05
1.0
0.87
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
10.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
0.19
0.06
0.41
0.14
1.03
0.52
0.47
0.13
0.90
0.28
0.28
0.28
0.38
0.57
0.52
0.58
0.79
0.57
1.30
0.38
0.43
0.21
0.25
0.21
1.98
0.32
1.28
0.22
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
113
114
115
116
117
118
119
*
*
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
*
135
Y
136
**
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
**
*
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Cafeine (Kafein)
Calomel (Kalomel) (Mercurous Chloride) (Civa-1-Klorür)
Camomille Ordinare (Adi Papatya)
Camomille Romaine (Alman Papatyası)
Camperilan
Camphre Cristal (Kafur) (Camphor)
Carbonate de Ammonium (Amonyum Karbonat)
Carbonate de Chaux Precipité (Calcii Carbonas Praecipitatus)
(Crai preparée) (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat)
Carbonate de Fer
Carbonate de Lithium
Carbonate de Magnésie (Magnezyum Karbonat)
Carbonate de Potassium
Carbonate de Sodium (Sodyum Karbonat) (Soda)
Castor Oil (Hint Yağı) (Huile de Ricine)
Cetaceum (Balık Nefsi)(Blanc de Baleine)
Cetiol HE
Cetiol V
Charbon Active Offic.(Aktif Kömür)(Charbon de Bois Active)
Charbon Animal (Hayvansal Kömür)
Charbon Vegetal Offic. (Tıbbi Kömür-Bitkisel)
Chloral Hydraté (Kloral Hidrat)
Chlorate de Potasse (Potasyum Klorat)(KClO3)
Chlorhydrate de Cocaine (Kokain HCI)
(İMAL VE SATIŞI YASAK)
Chlorhydrate de Morphine (Morfin HCI)
Chlorhydrate de Papaverine (Papaverin HCI)
(Antiasitler haricinde kullanılması)
Chlorhydrate de Pilocarpine (Pilokarpin HCI)
Chlorhydrate d'Ephedrine (Efedrın HCI)
Chloroforme (Kloroform)
Chlorure d'Ammonium (Amonyum Klorür) (Nişadır)
Chlorure de Calcium Cristallisé (Kalsiyum Klorür)
Chlorure de Calcium Sec
Chlorure de Potassium (Potasyum Klorür)(KCL)
Chlorure de Sodium (Sodyum Klorür)
Cholesterine (Kolestrol)
Cignolin (Dithranol)(Anthralin)
Cire Blanche (Beyaz Balmumu)
Citrate de Cafeine (Kafein Sitrat)
Citrate de Fer Ammoniacal (Ammonium Ferric Citrate)
7
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
0.25
1.52
0.06
0.21
0.11
0.14
0.57
10.0
0.46
1.0
1.0
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
0.11
0.43
0.13
0.65
0.43
0.28
0.38
0.11
0.11
2.17
2.17
2.17
0.49
0.70
--
--
0.1
0.54
1.0
0.77
0.1
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
2.65
2.75
0.05
0.57
0.08
0.58
0.36
0.43
0.21
23.23
1.03
0.25
0.38
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
151
152
153
154
155
**
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
**
*
**
*
*
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Citrate de Magnesium (Magnezyum Sitrat)
Citrate de Potasse (Potasyum Sitrat - tri)
Citrate de Soude (Sodyum Sitrat-tri)
Coal Tar (Maden Kömürü Katranı) (Goudron de Houille)
Codeine (Metil Morfin) (Kodein Pür)
(Antigripal olarak kullanılmaması)
Colchicine (Kolşisin)
Cold Creme
Collargol (Argent Colloidal)(Gümüş-Protein Bileşiği %70'lik)
Collodion (Kollodyon)
Collodion Elastque (kollodyon + Hint Yağı %3)
Collodion Flaxible (Elas.kolloyon + Kafur %2)
Crem d'Tart (Potassium Bitartarate)
Creosote
Cryogenine (Phenylsemi Carbazide)
Çinko Asetat (Acetate de Zinc)
Çinko Oksit (Oxyde de Zinc)
Çinko Sülfat (Sulfate de Zinc)
Dermatol (Sous Gallate de Bismouth)(Bizmut Subgallat)
Dexametazon
Dextrose (Glycose)
Diastese
Di-Etil Eter (Eter) (Eter Sulphurique)
Dionin (Ethylmorphine HCI)
Distile Su (Eau de Distilee)
Dithranol (Anthralin) (Cignolin)
Diüretin (Salicylate de theobromine)
D-Panthenol Püre
Eau Oxygene (Oksijenli Su)
Eau d'Alibour (Aqua Zinco Cyprico)(Alibor Suyu)
Eau d'Alibor Forte
Eau de Canelle (Tarcın Suyu)
Eau de Chaux (Kireç Suyu)
Eau de Chloroforme(Öksürük Şuruplarında Kullanılmıyor)
Eau de Cologne (Köln Suyu)
Eau de Distile (Distile Su)
Eau de Fleur d'Oranger (Turunç Çiçeği Suyu)
Eau de Laurier Cerise (Taflan Suyu)
Eau de Melisse (Melissa Suyu)
Eau de Menthe (Nane Suyu)
Eau de Rose (Gül Suyu)
8
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
10.0
10.0
10.0
0.25
2.23
2.23
0.63
0.1
1.06
1.0
10.0
0.1
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
0.1
100.0
1.0
1.0
1.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.38
0.95
0.22
2.73
2.73
2.73
0.38
0.06
0.06
4.03
0.22
0.22
0.28
2.10
0.36
0.21
0.96
1.06
1.12
23.23
0.21
1.01
1.53
0.79
1.28
0.90
3.19
1.60
2.70
1.12
0.63
1.53
1.53
1.53
1.20
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
191
192
*
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
**
**
**
**
**
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Eau de Vie Allemande (Alman Rakısı)
Efedrin HCI (Chlorhydrate d'Ephedrine)
Elastik Kollodyon (Collodion Elastique)
(Kollodyon + Hint Yağı %3)
Elixir Garus
Elixir Parégorique (Teinture d'Opium Benzoique)
Eozin
Ephetonine (Rasemik Ephedrine HCI)
Ephinephrine (Adrenaline)
Ergotine
Especes Pektorales (Species Pectorales)(Sadri Enva)
Essence d'Anis (Anason Esansı)
Essence de Bergamote (Bergamut Esansı)
Essence de Canelle (Tarçın Esansı)
Essence de Citron (Limon Esansı)
Essence de Girofle (Karanfil Esansı)
Essence de Lavande (Lavanta Esansı)
Essence de Melisse (Melissa Esansı)
Essence de Menthe (Nane Esansı)
Essence de Neroli
Essence de Niauli (Gomenol)
Essence de Rose (Gül Esansı)
Essence de Terebenthine (Terebenti Esansı)
Eter (Di-Etil Eter)(Ether Sulphurique)
Ethacridin Lactate (Acrinol) (Rivanol)
Ethylmorphine HCI (Dionin )
Etil Alkol (Alcool %96'lık) (Etanol)
Eucalyptol (Cineole) (Cajeputol)
Extrait de Belladone Mou (Yumuşak Ekstre)
Extrait de Belladone Sec (Kuru Ekstre)
Extrait de Crataegus (Alıç Çiçeği Ekstresi)
Extrait de Fluide d'Ecorce d'Orange Amere
Extrait de Gentianae
Extrait de Jusquiame (Banotu Ekstresi)
Extrait de Opium (Afyon Ekstresi)
Extrait de Ratanhia (Ratanya Eksresi)
Extrait de Valeriane mou (Kediotu Ekstresi - Yumuşak Ekstre)
Extrait de Valeriane sec (Kediotu Eksatresi - Kuru Ekstre)
Extrait d'Ethere de Fougere Male (Eğreltiotu Ekstresi)
Extrait Fluide Baume de Tolu (Tolu Balsamı Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide de Coca (Koka Seyyal Hülasası)
9
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
1.0
1.17
2.75
10.0
2.73
10.0
10.0
1.0
1.0
0.1
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
10.0
10.0
1.0
0.1
100.0
10.0
0.1
0.1
1.0
10.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
10.0
0.22
0.22
1.41
0.92
1.25
0.22
0.32
0.16
0.27
0.27
0.25
0.27
0.24
0.24
0.24
0.27
0.43
0.21
0.77
0.96
1.25
1.06
2.39
2.58
0.46
0.22
0.21
0.38
0.43
0.38
0.43
0.43
0.21
0.21
0.21
0.43
0.38
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
231
232
233
234
235
236
237
238
239
*
240
241
242
*
*
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
**
*
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Extrait Fluide de Cola
Extrait Fluide de Cratauges (Alıç Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide de Passiflore
Extrait Fluide de Quinquina (Kınakına Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide de Ratanhia (Ratanya Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide de Valeriane (Kediotu Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide d'Hamamelis (Hamamelis Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide d'Hydrastis (Hydras Canaden Seyyal Hülasası)
Extrait Fluide d'İpeca
Fenazon (Antipyrine)(Fenil Dimetil Pirazolon)
(Sistemik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir)
Fenol Kristal (Phenol Cristal) (Acide Phenique)
Fenol - Sıvı (Phenol Liquide) (Acide Phenique)
Feuilles Uvae Ursi (Feuille de Bousserole)
(Ayı Üzümü Yaprağı)
Fleurs Guimauve (Althea Wurzell) (Hatmi Çiçeği)
Fleurs Tilleul (Ihlamur Çiçeği)
Flexible Collodium (Elastik Kollodyon + Kafur %2)
Fluorure de Sodium (Sodyum Florür)
Folik Asit (Acide Folique)
Formaldehit Çözeltisi (Formaldehyde)(Formaline)
Fosforik Asit-orto (Acide Phosphorique)
Fowler Likörü (Liqueur de Fowler)(Liquor Kalii Arsenitis)
Fuksin Bazik
Gliserin (Glycérine)(Glycérol)
Gluconate de Calcium (Kalsiyum Glukonat)
Glukoz (Dextrose)
Glycerin Trinitrate (Nitroglycerin)(Trinitroglycerol) (Trinitrin)
Glycerolle d'Amidon (Glycerinum Amyli)(Buğ.Nişastalı Glisere)
Glycero-Phosphate de Chaux Liquide
Glycero-Phosphate de Chaux Poudr
Glycero-Phosphate de Soude Liquide
Glycero-Phosphate de Soude Poudr
Gomenol (Essence de Niauli)
Gomme Arabique (Arap Zamkı)
Goudron de Houille (Maden Kömürü Katranı)(Coal Tar)
Goudron Vegetal (Çam Katranı)(Kara Katran)(Pix Pini)
Guaiacol Liquide
Guarana Poudr
Gül Suyu (Eau de Rose)
Gümüş Nitrat Kalem (Nitrate d'Argent Crayon)
10
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.11
0.38
1.0
0.24
1.0
1.0
0.32
0.32
10.0
0.25
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
0.01
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
100.0
0.1
0.84
0.95
2.73
0.38
1.01
0.25
0.16
0.96
4.30
0.36
2.39
0.36
3.95
0.71
0.47
0.47
0.47
0.47
0.43
0.70
0.63
1.44
0.14
0.13
1.20
0.41
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
270
*
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
*
*
*
302
303
304
305
306
307
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Gümüş Nitrat Kristal (Nitrate d'Argent Cristal)
(Argent Nitrate Cristal)
Helmitol (Anhydromethylene Citrate d'Urotropine)
Hemoglobine Liquide
Hexamethylene Tetramine (Urotropin) (Methenamine)
Hidrokinon (P-Dihydroxybenzene)
Hidroklorik Asit (Acide Chlorhydrique) (HCI)
Hint Yağı (Huile de Ricine) (Castor Oil)
Huile d'Amande Douce (Badem Yağı - Tatlı)
Huile de Belladone
Huile de Cade (Ardıç Katranı)
Huile de Camomille (Papatya Yağı)
Huile de Camphre (Kafur Yağı)
Huile de Foie de Morue (Balık Yağı)
Huile de Ricine (Castor Oil) (Hint Yağı)
Huile de Sesami (Susam Yağı)
Huile de Vaseline (Paraffine Liquide) (Sıvı Vazelin)
Huile d'Olive (Zeytin Yağı) (Nötr)
Hydroxide d'Alumine Colloidal (Alüminyum Hidroksit Kolloidal)
Hypophosphite de Sodium (Sodyum Hipofosfit)
Hyposulfite de Soude (Sodyum Tiyosülfat)(Sodyum Hiposülfit)
Ichthyol (Ichthammol) (Tumenol) (İhtiyol Pür)
(Ichthyol Sulfonate d'Ammonium)
Ihlamur Çiçeği (Fleurs Tilleul)
Infusion d'Althae Guimauve %2 (Hatmi Enfüzyonu)
Infusion d'Colombo %2 (Güvercin Kökü Enfüzyonu)
Infusion de Camomille %2 (Papatya Enfüzyonu)
Infusion de Polygale %4 (Senegae) (Poligala Enfüzyonu)
Infusion de Tilleul %2 (Ihlamur Enfüzyonu)
Infusion d'Eucalyptus (Ökaliptus Enfüzyonu)
Iode (İyot) (Iodum)
Iodoforme (Triiodomethane)
Iodure de Potassium (Potasyum İyodür)
Iodure de Sodium (Sodyum İyodür)
Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol)(Isopropanol)
(Dimethyl Carbinol)
Jansiyan Viyole (Violette de Gentiane)
Jelatin (Gelatıne)
Kafein (Cafeine)
Kafein Sitrat (Citrate de Cafeine)
Kafur Kristal (Camphre)
11
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
0.1
0.41
1.0
10.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
100.0
10.0
10.0
10.0
0.14
0.73
0.82
0.40
0.36
0.28
0.71
0.62
0.63
0.38
1.09
0.43
0.28
0.28
0.24
3.40
1.60
0.57
0.28
10.0
2.65
10.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10.0
1.0
10.0
10.0
0.95
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
3.62
1.69
3.62
3.62
10.0
0.19
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
0.63
1.03
0.25
0.25
0.14
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
308
309
310
*
311
312
313
314
315
316
317
318
319
*
**
**
320
**
321
Y
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
*
**
**
*
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Kakao Yağı (Beurre de Cacao) (Oleum Cacao)
Kalomel (Calomel) (Mercurous Chloride)(Civa-1-Klorür)
Kalsiyum Glukonat (Gluconate de Calcium)
Kalsiyum Karbonat (Çöktürülmüş) (Carbonate de Calcium)
(Crai Preparee)
Kalsiyum Klorür (Chlorure de Calcium Cristallisé)
Kalsiyum Laktat (Lactate de Chaux)
Kaolin (Essentially a Hydrated Aluminum Silicate)
Karbon Tetra Klorür (Tetrachloromethane)
Karlspad Tuzu (Yapay) (Sel de Carlspad Artificiel)
Kloral Hidrat (Chloral Hydrate)
Kloroform (Chloroforme)
Kodein Fosfat (Phosphate de Codeine)
Kodein Pür (Methyl Morphin) (Codeine)
(Antigripal olarak kullanılmaması)
Kokain HCI (Chlorhydrate de Cocaine)
(İMAL VE SATIŞI YASAK)
Kolestrol (Cholesterine)
Kollodyon (Collodion)
Kurşun Subasetat Çözeltisi (Acetate de Plombe Liquide)
Kükürt (Çöktürülmüş) (Soufre Precipite)
Lactate de Chaux (Kalsiyum Laktat)
Lactose (Laktoz)
Laktik Asit (Acide Lactique)
Lanoline-Anhidr (Susuz Lanolin)
L-Arginin Monohydrochloride (L-Arginin HCl)
Laudanum Sydenham (Teinture d'Opium Safranee)
L-Cystine
Limonade Chlorhydrique
Limonade Lactique
Liqueur Ammoniacal Anisée (Anasonlu Amonyak Mahlülü)
Liqueur de Fehling
Liqueur de Fowler (Liquor Kalii Arsenitis)(Fowler Likörü)
Liqueur d'Hoffmann (Lokman Ruhu)(Ether Alcoolisé)
Lumınal (Phenobarbital)(Analjezikler haricinde kullanılması)
Lumınal Sodıque (Phenobarbital Sodique)
(Analjezikler haricinde kullanılması)
Lupilin (Şerbetçi Otu Enfüzyonu)
Maden Kömürü Katranı (Goudron de Houille)(Coal Tar)
Magnesie Calcine Legers (Magnezyum Oksit Hafif)
Magnesie Hydratée (Magnesium Hydroxide)
12
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
1.0
10.0
0.14
1.52
2.39
10.0
0.46
1.0
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.08
0.17
0.27
0.43
0.05
0.49
0.05
1.06
0.1
1.06
--
--
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
0.1
100.0
100.0
1.0
1.0
10.0
10.0
1.0
0.21
2.73
0.63
0.66
0.17
0.66
1.28
0.43
0.46
0.13
0.21
2.39
2.39
0.32
0.13
0.96
0.24
2.86
1.0
2.86
1.0
10.0
10.0
10.0
0.13
0.63
0.81
0.57
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
**
**
**
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
*
*
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Magnesie Perhydrole %25 (Peroxyde de Magnésium)
Magnezyum Karbonat (Carbonate de Magnésie)
Magnezyum Sitrat (Citrate de Magnésium)
Magnezyum Sülfat (Sulfate de Magnesium)
Malahit Yeşili (Malahite Green) (Brillant Green)
Medinal (Veronal Sodique) (Sodium Diethylbarbiturate)
(Analjezikler haricinde kullanılması)
Melissa Suyu (Eau de Melisse)
Menthol Cris. (Mentol Kristal)
Merbromin (Mercurochrom)
Metamizol Sodium (Novalgine)
Methyl Morphin (Codeine) (Kodein Pür)
(Antigripal olarak kullanılmaması)
Methylparaben (Nipagine M) (Parahydroxybenzoate)
Metil Salisilat (Salicylate de Méthyl)
Metilen Mavisi (Bleu de Methylene)
Monobrome İsovaleryl Urea (Bromisoval) (Bromural)
Morfin HCI (Chlorhydrate de Morphine)
Nane Suyu (Eau de Menthe)
Naphtol (Beta izomeri)
Nipagine M (Methylparaben)(Parahydroxybenzoate)
Nipasol(Propylparaben)(Propyl P-Hydroxybenzoate)
(Sorbrol P)
Nişasta (Amidon) (Amylum)(Stach)
Nitrate d'Argent Crayon (Gümüş Nitrat Kalem)
Nitrate d'Argent Cristal (Gümüş Nitrat Kristal)
Nitrate de Pilocarpine (Pilokarpin Nitrat)
Nitrate de Potassium (Potasyum Nitrat)
Nitroglycerin (Trinitroglycerol) (Trinitrin)
Novalgine (Metamizol Sodium)
Novocaine (Prokain HCI)(Boğaz pastilleri ve
kollutuarlar haricinde kullanılması)
Oksijenli Su (Eau Oxygene)
Okzalik Asit (Aside Oxalique)
Oleum Cacao (Beurre de Cacao) (Kakao Yağı)
Onguent Althea
Onguent Belladone
Onguent Mercurielle (Onguentum Hydrargyri)(Civa Merhemi)
Onguent Mercuriel Belladonne
Onguent Mercuriel Double
Onguent Populeum (Kavak Merhemi)
13
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
1.0
1.0
10.0
1.0
0.57
0.13
0.25
0.24
0.79
1.0
0.47
100.0
1.0
1.0
1.0
1.53
0.68
0.38
0.24
0.1
1.06
1.0
10.0
1.0
1.0
0.1
100.0
10.0
1.0
0.28
0.44
0.57
0.43
0.54
1.53
0.47
0.28
1.0
0.33
100.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.01
1.0
1.15
0.41
0.41
3.35
0.13
3.95
0.24
1.0
0.44
100.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.53
0.79
0.14
0.22
0.22
0.28
0.28
0.28
0.33
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
382
383
384
385
386
387
**
**
**
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
*
400
*
401
402
403
404
*
*
*
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
**
**
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Oxycyanure de Mercure (Hydrargyri Oxicyanidum)
Oxyde de Zinc (Çinko Oksit)
Oxyde Jaune de Mercure (Sarı Civa Oksit)
Oxyde Rouge de Mercure (Kırmızı Civa Oksit)
PABA (Para-Amino Benzoik Asit)
Pancreatine
Pantocaine (Tetracaıne HCI)(Boğaz pastilleri ve
kollutuarlar haricinde kullanılması)
Papaverin HCI (Chlorhydrate de Papaverine)
(Antiasitler haricinde kullanılması)
Parafin Katı (Parafine Solide)
Parafine Liquide (Sıvı Vazelin) (Huile de Vaseline)
Parasetamol (Asetamınofen)
Pellidol (Diacetylaminoazotoluene)(Diacetazotol)
Pepsine en Pallettes (Yaprak şeklinde)
Pepsine en Poudre (Toz şeklinde)
Perhydrol (Perhidrol)
Permanganate de Potassium (Potasyum Permanganat)
Peru Balsamı (Baume de Pérou)
Phenobarbital (Luminal)
(Analzejikler haricinde kullanılması)
Phenobarbital Sodique(Luminal Sodique)
(Analzejikler haricinde kullanılması)
Phenol Cristal (Fenol Kristal)(Acide Phenique)
Phenol Liquide (Fenol Sıvı)(Acide Phenique)
Phenolphtaleine (Laxin)
Phenosalyl (Fr.Ph.)(Şolutum Cum-Phenolo Compositum)
Phosphate de Chaux Bibasique (CaHPO4)
(Calcium Phosphate Dibasic)
Phosphate de Chaux neutre primaire [CaH4(PO4)2]
(Primary Cal.Phosphate)(CalciumPhosphate Monobasic)
Phosphate de Chaux neutre tertiaire [Ca3(PO4)2]
(Tertiary Cal.Phosphate)(Calcium Phosphate Tribasic)
Phosphate de Codeine (Kodein Fosfat)
Pilokarpın HCI (Chlorhydrate de Pilocarpine)
Pilokarpın Nitrat (Nitrate de Pilocarpine)
Podophylline
Pommade de Populeium
Pommade d'Helmerich
Pommade Ichthyolee % 10
Pommade lodoformee
14
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.79
0.22
0.88
0.88
0.44
0.57
0.1
0.30
1.0
0.77
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
10.0
1.0
0.19
0.24
0.16
0.25
1.37
1.37
0.16
0.93
0.28
1.0
2.86
1.0
2.86
1.0
1.0
10.0
1.0
0.32
0.32
2.34
0.14
10.0
0.73
10.0
0.73
10.0
0.73
0.1
0.1
0.1
1.0
10.0
1.0
10.0
10.0
1.06
2.65
3.35
2.54
0.43
0.22
0.65
0.47
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Y
*
**
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
*
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Pommade Mercurielle faible
Pommade Oxyde de Zinc
Pommade Soufree
Pommade Wilkinson
Potasyum Bromür (Bromure de Potassium)
Potasyum iyodür (lodure de Potassium)
Potasyum klorat (Chlorate de Potasse)(KClO3)
Potasyum klorür (Chlorure de Potassium )(KCL)
Potasyum Permanganat
(Permanganate de Potassium)
Potasyum Sitrat -Tri (Citrate de Potasse)
Potion Cordiale
Potion Cordiale ethere
Potion de Riviere (A+B)
Potion de Todd
Poudre Belladonne
Poudre de Dover (İMALİ VE SATIŞI YASAK)
Poudre de Gomme Arabique
Poudre de Quinquine
Poudre de Ratanhia
Poudre de Reglisse
Poudre de Reglisse Comp
Poudre d'İpeca
Poudre d'Opium
Precipite Blanche (Ammoniated mercury)
(Hydrargyri Aminochloridum)
Procaine HCI (Novacaine)(Boğaz pastilleri ve
kollutuarlar haricinde kullanılması)
Propylparaben(Nipasol)(Propyl P-Hydroxybenzoate)
(Sorbrol P)
Propylen Glycol
Protargol (Proteinate d'Argent)
(Gümüş+Protein Bileşiği %7,5-8,5'lik)
Protochlorure de Mercure
Protoiodure de Mercure
Protoxalate de Fer
Pyramidon (Aminopyrin)
(Sistamik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir)
Pyrogallol (Acide Pyrogallique)
Racine de Polygala
Racine d'lpeca
15
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
0.22
0.41
0.49
0.65
1.98
3.62
0.70
0.36
10.0
0.93
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
-10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.23
0.47
0.47
0.47
0.46
1.15
-1.04
0.14
0.08
0.08
0.11
0.47
0.73
1.0
0.38
1.0
0.44
1.0
0.33
1.0
0.09
0.1
0.25
1.0
1.0
10.0
2.50
2.50
0.57
1.0
0.24
1.0
10.0
0.1
3.95
0.92
0.11
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Resorcine (Resorcinol) (Rezorsin)
Retinoik Asit (A Vitamini Asidi) (Retinoic Acid)
Rivanol (Acrinol) (Ethacridin Lactate)
Sakarin (Saccharine)
Salicylate d'Antipyrine (Salipyrine)
(Sistemik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir)
Salicylate de Soude (Sodyum Salisilat)
Salicylate de Theobromine (Dıuretıne)
Salisilik Asit (Acide Salicylique)(o-Hidroksi Benzoik Asit)
Salol (Phenyl Salicylate)
Santonine
Savon Medicinale
Savon Noir (Adi Potas Sabunu)(Arap Sabunu)
Sel de Carlsbad Artificiel (Karlspad Tuzu Yapay)
Serum Physiologique %0.9 (Non Sterile)
Signolin (Cignolin) (Dithranol) (Anthralin)
Sirop d'Acide Citrique (Sitrik Asit Şurubu)
Sirop de Belladone (Bellodon Şurubu)
Sirop de Canelle (Tarçın Şurubu)(Sirupis Cinnamomi)
Sirop de Codéine (Sirupus Codeini)(Kodeinli Şurup)
Sirop de Dessesartz (Sirupus İpecacuanhae Comp.)
Sirop de Fleur d'Oranger (Turunç Çiçeği Suyu Şurubu)
Sirop de Guimauve (Sirupus Althaeae)(Hatmi Şurubu)
Sirop de Menthe (Nane Şurubu)
Sirop de Mures (Dut Şurubu)
Sirop de Nerprun (Akdiken Şurubu)(Sirupus Rhamni Cathartici)
Sirop de Tolu (Sirupus Tolutanus)
Sirop d'Ecorce d'Orange amere
Sirop d'lpécacuanhae (İpeka Şurubu)
Sirop lodotannique (İyodatanen Şurubu)
Sirop Simple (Basit Şurup)
Sitrik Asit (Acide Citrique)(Limon Asidi)
Sodium Lauryl Sulfate
Sodyum Benzoat (Benzoatede Soude)
Sodyum Bikarbonat (Bicarbonate de Soude)
Sodyum Bromür (Bromure de Sodium)
Sodyum Florür (Fluorure de Sodium)
Sodyum Fosfat Monobazik (NaH2P04)
(Sodyum Dihidrojen Fosfat)
Sodyum Fosfat Dibazik (Na2HP04)
(Disodyum Hidrojen Fosfat)
16
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
0.1
1.0
1.0
0.51
0.98
1.25
0.35
1.0
0.24
10.0
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
100.0
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
10.0
1.0
1.0
1.06
0.21
1.04
1.03
0.90
0.14
0.11
0.05
2.07
23.23
0.47
0.47
0.08
0.08
0.33
0.33
0.33
0.25
0.51
0.25
0.25
0.25
0.47
0.33
0.33
2.23
0.17
0.05
0.13
0.32
0.38
10.0
1.83
10.0
1.83
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
*
*
512
513
514
515
516
517
518
519
520
*
*
**
521
522
523
524
525
526
527
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Sodyum Fosfat Tribazik (Na3P04)(Tri Sodyum Fosfat)
Sodyum Hiposülfit (Hyposulfite de Soude)(Sodyum Tiyosülfat)
Sodyum İyodür (lodure de Sodium)
Sodyum Klorür (Chlorure de Sodium)
Sodyum Salisilat (Salicylate de Soude)
Sodyum Sitrat -Tri (Citrate de Soude)
Sodyum Sülfat (Sulfate de Soude )
Sodyum Tiyosülfat (Hyposulfite de Soude)(Sodyum Hiposülfit)
Soufre Laves (Yıkanmış Kükürt)
Soufre Precipite (Çöktürülmüş Kükürt)
Soufre Sublime (Süblime Kükürt)
Sous Carbonate de Bismuth (Bizmut Subkarbonat)
Sous Gallate de Bismuth (Bizmut Subgallat) (Dermatol)
Sous Nitrate de Bismuth (Bizmut Subnıtrat)
Sprocide Pallicide
Stearil Alkol
Stovaine (Dimetylamino Benzoil Penthanol HCl)
Stovarsol (Acetarsol)(Acetarsone)
Sucre de Poudre (Şeker Tozu)
Sulfadiazine (p-Amino Pyrimidinyl)(Sulfapyrimidine)
Sulfanilamide (p-Aminobenzenesulfonamide)
Sulfate d'Aluminium (Aluminyum Sülfat)
Sulfate de Barium (Baryum Sülfat)
Sulfate de Chaux (Sulfate de Calcium)(Platre-Cuit)
(Kalsiyum Sülfat)
Sulfate de Cuivre (Bakır Sülfat)
Sulfate de Magnesium (Magnezyum Sülfat)
Sulfate de Quinidine (Quinicardine)(Quinidex)(Kinidin Sülfat)
Sulfate de Soude (Sodyum Sülfat)
Sulfate de Styrchnine (Sitriknin Sülfat)
Sulfate de Zinc (Çinko Sülfat)
Sulfate Neutre d'Atropine (Nötr-Atropin Sülfat)
Sulfathiazol (Sulfanilamidothiazole)(Thiazamide)
Sulfogaicolate de Potassium (Thiocol)
(Potassium Guaiacolsulfonate)
Sulfopon (Texapon)
Susam Yağı (Huile de Sesami)
Süblime (Bichlorure de Mercure)(Civa-2-Klorür)
Talc (Talk) (Talcum)
Tanin (Tanen)(Tannik Asit)(Acide Tannique)
Tannalbin (Tannate d'Albumine)
17
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
1.0
10.0
10.0
0.63
0.28
3.62
0.43
1.06
2.23
0.46
0.28
0.66
0.66
0.66
0.28
0.28
0.28
0.22
0.14
0.22
0.22
0.08
0.25
0.22
0.38
0.73
1.0
0.13
1.0
10.0
0.1
10.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.19
0.24
2.78
0.46
0.22
0.22
1.85
0.41
10.0
1.15
10.0
10.0
1.0
10.0
1.0
10.0
0.41
0.28
0.90
0.09
0.19
3.63
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
*
*
**
**
**
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Tannigene (Acetyl Tanninum)(Diasetil Tanen)
Tartarik Asit (Acide Tartarique)
Teinture Badiane (Yıldız Anason Tentürü)
Teinture Baume de Tolu (Tolu Tentürü)
Teinture d'Aconit (Tenture de Racines d’Aconits)
(Kurtbogan Tentürü)
Teinture d'Amers
Teinture d’Ecalyptus (Ökaliptus Tentürü)
Teinture d’Ecorce d’Orange Amere
Teinture d’Hamamelis
Teinture d’Hydrastis
Teinture d’İode (Tentürdiyot)
Teinture d’İpeca (İpeka Tentürü)
Teinture d’Opium (Afyon Tentürü)
Teinture d'Opium Benzoique (Elixir Parégorique)
Teinture d'Opium Safranee (Laudanum Sydenham)
Teinture de Belladone (Belladon Tentürü)
Teinture de Benzoin (Benjoin Tentürü)
Teinture de Benzoique
Teinture de Canelle (Tarçın Tentürü)
Teinture de Cantharides
Teinture de Capillaire (Baldırıkara Tentürü)
Teinture de Capsicum (Tinctura Capsici)
(Kırmızıbiber Tentürü)
Teinture de Coca (Koka Tentürü)
Teinture de Colae (Kola Tentürü)
Teinture de Colombo
Teinture de Condurango (Kondurango Tentürü)
Teinture de Crataegus (Alıç Çiçeği Tentürü)
Teinture de Digitale (Yüksük Otu Tentürü)
Teinture de Drosera
Teinture de Gentiane
Teinture de Gentiane comp
Teinture de Girofle (Karanfil Tentürü)
Teinture de Grindella
Teinture de Jaborandi
Teinture de Jalap Composée (Alman Rakısı)
Teinture de Jusquiame (Banotu Tentürü)
Teinture de Lavande (Lavanta Tentürü)
Teinture de Lobelle (Lobelya Tentürü)
Teinture de Myrrhe (Murrisafi Tentürü)
18
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
1.0
10.0
10.0
1.0
0.13
1.04
0.22
0.13
10.0
0.41
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
0.41
0.63
0.41
0.28
0.28
0.19
0.22
0.73
0.22
0.13
4.98
0.74
1.26
0.73
1.88
0.22
10.0
0.41
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
0.41
0.28
0.41
0.41
0.41
0.28
0.41
0.63
0.63
0.22
0.28
0.28
0.22
0.22
0.22
0.28
0.41
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
**
**
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
*
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Teinture de Noix Vomique (Karga Büken Tentürü)
Teinture de Panama
Teinture de Passiflore
Teinture de Polygala (Poligala Kökü Tentürü)
Teinture de Quassia (Acı Ağaç Tentürü)
Teinture de Quillaia
Teinture de Quinquina (Kınakına Tentürü)
Teinture de Quinquina Compose
Teinture de Ratanhia (Ratanya Tentürü)
Teinture de Rhubarbe (Ravend Tentürü)
Teinture de Safranee
Teinture de Strophantus (Strophanti Tohumu Tentürü)
Teinture de Valeriane Etherée (Kediotu Tentürü)
Teinture de Vibrum
Terebenti Esansı (Essence de Térébenthine)
Terpine Hydrate (Terpinol)(Hydrate de Terpine)
Tetracaine HCI (Pantocaine)(Boğaz pastilleri ve
kollituvar haricinde kullanılması)
Theobromine (3,7-Dimetylxanthine)
Theophylline (1,3 –Dimetylxanthine)
Theophyllin Ethylene Diamine (Carena)(Aminophylline)
Thiamine HCl (Vit.B1)(Aneurine HCl)
Thiocol (Sulfogaicolate de Potassium)
Thymol (Timol)
Tıbbi Kömür-Bitkisel (Charbon Vegetal Offic.)
Toluidine Bleu (Toluen Mavisi)
Tretinoin (Acide Tretinoique)(All-trans-form Retinoic Acid)
Triethanolamine (Trolamine)(Trihydroxytriethylamine)
Triklor Asatik Asit (Acide Trichloracetique)
Trinitroglycerol (Nitroglycerin)(Trinitrin)
Tumenol (İchthammol)(İhtiyol)(İchthyol Sulfonate d’Ammonium)
Undesilenik Asit (Acide Undecylenique)
Urea (Üre) (Carbamide)
Urotropin (Hexamethylene Tetramine)
Valerianate de Menthol
Validol (Menthyl Valerate)(İsovaleric Acide p-Menthyl Ester)
Vanillin (Vanillic Aldehyde)(Methoxy Hydroxybenzaldehyde)
Vaseline Blanche (Beyaz Vazelin)
Vazelin Sıvı (Vaseline Liquide)(Huile de Vaseline)
(Paraffine Liguide)
19
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1.0
0.22
0.22
0.63
0.22
0.44
0.28
0.63
0.63
0.41
0.28
1.01
0.28
0.28
0.41
0.77
0.44
0.1
0.30
1.0
1.0
1.0
0.1
10.0
1.0
10.0
1.0
0.1
1.0
1.0
0.01
10.0
1.0
1.0
10.0
1.0
1.0
1.0
10.0
0.13
0.41
0.47
0.25
1.15
0.44
2.17
39.51
2.34
0.14
0.87
3.95
2.65
0.43
0.16
0.82
0.25
0.33
0.25
0.24
10.0
0.24
2009
SIRA ÖZEL
LİK
NO
605
Y
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
Y
MAJİSTRAL
FİYAT
T AR İ F E S İ
KİMYASAL MADDELER
Veramon (Diethyl Barbiturate de Pyramidon)
(İMAL VE SATIŞI YASAK)
Veronal (Acide Diethyl Barbiturique)(Barbital)(Barbitone)
(Analjezikler haricinde kullanılması)
Veronal Sodique (Medinal)(Sodium Diethylbarbiturate)
(Analjezikler haricinde kullanılması)
Violette de Gentiane (Jansiyon Viyole)
Vitamin A (Retinol)(Antixerophtalmic Vitamin)
Vitamin B1(Aneurine HCl)(Thiamine HCI)(Benerva)
Vitamin B2 (Riboflavin)(Lactoflavine)(Vit.G)
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)(Benadon)
Vitamin B12 (Cyanocobalamine)(Dodex)(Cytamen)
Vitamin C (Acide Ascorbique)(Redoxon)
Vitamin D2 (Calciferol)
Vitamin E (Alfa Tocopherol)(Ephynal)
Vitamin F (Acide Linoleique).(Linobion)
Vitamin K1 (Metyl Phytyl Naphthoquinone)(Konakion)
Vitamin PP (Nicotinamide)(Niacinamide)
Vitellinate d'Argent (Argent Vitellinate) (Argyrol)
(Gümüş-Protein Bileşiği % 20)
Xeroforme (Tribromphenate de Bismuth)
Xylol (Xylene)(Dimethylbenzene)
(Haricen kullanılan ilaçlardan çıkartıldı)
Xylose (d-Xylose)(W ood Sugar)
Yohimbine HCl (Chlorhydrate de Yohimbine)
(İMAL VE SATIŞI YASAK)
Zeytinyağ (Huile d'Olive)(Nötr)
20
2009
MİKTAR
FİYATI
GR.
TL
--
--
1.0
0.22
1.0
0.47
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.63
0.33
0.25
0.25
0.25
0.47
0.14
0.14
0.14
0.14
0.25
1.15
1.0
4.35
1.0
0.73
10.0
0.51
10.0
13.75
--
--
100.0
3.40
C CETVELİ (AMBALAJ)
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
A M B A L A J L A R
ECZA ŞİŞELERİ
10 cc Ecza Şişesi
20 cc Ecza Şişesi
30 cc Ecza Şişesi
50 cc Ecza Şişesi
100 cc Ecza Şişesi
150 cc Ecza Şişesi
200 cc Ecza Şişesi
250 cc Ecza Şişesi
300 cc Ecza Şişesi
500 cc Ecza Şişesi
1000 cc Ecza Şişesi
MERHEM KUTULARI
30 cc Merhem Kutusu
50 cc Merhem Kutusu
100 cc Merhem Kutusu
150 cc Merhem Kutusu
200 cc Merhem Kutusu
500 cc Merhem Kutusu
700 cc Merhem Kutusu
1200 cc Merhem Kutusu
MİKTAR
ADET
2009
FİYATI
TL
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
0.70
0.70
0.70
0.87
1.09
1.19
1.36
1.49
1.52
2.21
2.47
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
0.40
0.54
0.66
0.79
0.84
1.28
1.85
3.21
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
A M B A L A J L A R
KİLİTLİ TORBALAR
Torba (07x06)
Torba (10x08)
Torba (12x10)
Torba (14x11)
Torba (16x13)
Torba (18x15)
Torba (20x16)
Torba (23x17)
Torba (25x19)
Torba (27x21)
Torba (31x23)
PET ŞİŞELER
Pet Şişe 250 CC
Pet Şişe 500 CC
Pet Şişe 1000 CC
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
Kilitli
MİKTAR
ADET
2009
FİYATI
TL
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
0.03
0.03
0.06
0.08
0.09
0.11
0.13
0.14
0.17
0.21
0.21
1 Adet
1 Adet
1 Adet
0.51
0.68
0.85

Benzer belgeler

Açıklamalar - Say İlaç Sanayi

Açıklamalar - Say İlaç Sanayi ALLERJEN ADI: polymycine-B-sulphate CAS NO: 1405-20-5 SİNONİM: Campho-Phenique Antibiotic Plus Pain Relief Ointment; Chloromyxin ; Cortisporin ; Dexacidin ; Maxitrol; Neo-Polycin ; Neobacimyx (Vete...

Detaylı

1 - Uygun 0 - Uygun değil

1 - Uygun 0 - Uygun değil Butyl Catechol Tert Butyl Cellusolve Butyl Chloride 100% Butyl Stearate Butylene Butyl-p-Aminopheno Butyric Acid Cadmium Sulfate Calcium Acetate Calcium Bisulfite Calcium Carbonate Calcium Chlorate...

Detaylı

Merhemler (28 formül)

Merhemler (28 formül) UNGUENTUM ACIDI BENZOICI ET SALICYLICI

Detaylı

hekimlerimiz tarafından 1950 li yıllarda reçete edilen majistral

hekimlerimiz tarafından 1950 li yıllarda reçete edilen majistral Vaseline 100 gr. S.akşam bu merhemden bolca sürülür.Baş bağlanıp sabaha kadar bırakılır.Birkaç defa tekrarlanır. Baş az bitli ise aşağıdaki mahlülle baş ıslatılır ve birkaç gün tekrarlanır.

Detaylı

Polives Kimyasal Maddelere Dayanım Tablosu

Polives Kimyasal Maddelere Dayanım Tablosu Potassium Permanganate Potassium Persulfate Potassium Pyrophosphate Potasyum Sulfate Propionic Acid

Detaylı

Kimyasal • Itriyat • Kozmetik • Galenik • Medikal • Laboratuvar

Kimyasal • Itriyat • Kozmetik • Galenik • Medikal • Laboratuvar onaylanan tarife cetvellerinin ve eklerinin bastırılıp veya bilgisayar yazılımı haline getirilip, bedellerini belirliyerek, dağıtılmasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti görevlidir. MADDE-7:...

Detaylı

TANI KAŞINTI (PRURİTİS) TEDAVİ Chl. de cocaine 0,50 gr. Menthol

TANI KAŞINTI (PRURİTİS) TEDAVİ Chl. de cocaine 0,50 gr. Menthol Argent Nitrate Crayon (Nitrate d'Argent Crayon) (Gümüş Nitrat Kalem) Argent Nitrate Cristal (Nitrate d'Argent Cristal) (Gümüş Nitrat Kristal) Argirol (Argent Vitellinate)(Vitellinate d'Argent) (Güm...

Detaylı