tlfiur Y ILM AZ

Transkript

tlfiur Y ILM AZ
T.C.
ESKIL KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidiirl[[ii
Sayr : 10243693-903.99-8.57797
Konu: Sevk Tehir iglemleri.
I
I 8.01 .2016
fdr.rernr-i )
MUDURLUGUNE
Aksaray Valiligi il Milli E[itim Mtidrirhigiintin, Aday O[retmenlerin Sevk Tehir
iglemleri ile ilgili 13lOI12016 tarihli ve 435167 sayrir yazrsr ile ekleriiliqikte gonderilmigtir.
.
Bilgilerinizi ve sdz konusu yaantndiklice incelenerek Aday Ogretmenlerin Sevk Tehir
iglemleri ile ilgili yaztqmalartn buna gdre yaprlmasr hususunda geiegini rica ederim.
.
ismail BOZOKUL
ilge Milli Egitim Mtidiir V.
EK:
-Yan (3 Sayfa)
Dafrhm:
-Ti.im Okul ve Kurum Mtidtirli.iklerine
tlfiur
Y
ILM AZ
Memur
Merkez Mah. Ili.ikiirnet Konalr Kal:l IlskiI/AKSARAy
Illektronik A g: cskil.rneb.gov. tr
c-posta : uguwilnraz245(!grnail.conr
Bu evrak gijvenli elektronik irnza ile imzalanmtgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.rr adresinden
Aynntrl bilgi igin: U.Yll_MAZ Mcnrur
Tel:(0 -i82) 4| 44
Faks: (03tt2)
3Fl0-d31a-36d3-a31 2-ae67
4|
tl
4261
kodu ilc teyit edilebilir
T.C.
AKSARAY VALiLiGi
it tvtitti Egitim Mtidtirltigti
Sayr
l-F,435161
Konu : Aday Ogretmenlerin
Sevk Tehir iglemleri
: 327 52047-903. I
13.01.20 r6
DAGITIM YERLERINE
itgi : Ivt.U.n. insan Kaynaklan Genel Mtidrirlii[tintin
12.01.2016 tarihli
ve
68898 B9ll929l
348813 sayrh yazrlan.
Milli E[itirn Bakanlr[r insan Kaynaklan Cenel Mtidiirliiftintin eki
Savunma Bakanlrgrnrn Aday O[retrnenlerin Sevk Tehir igtemleri
gonderilmigtir.
ile ltgitl itgi
Sivil
yazr ekte
Sdz konusu yaziarrn dikkatlice incelenerek Aday Olretmenlerin Sevk Tehir iglemleri
ile ilgili yazrgmalann buna g6re yaprlmasr hususunda ;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Hayrullah ALABOYUN
Vali a,
it trrtitti Egitim Miidrir V.
EK- Yazr (2 Adet)
DAGITIM
:
6 ilge Kaymakamhlrna
(ilge
Milli Egitim Mtidtirliigi)
Merkez ve Merkeze Ba[h Tilrn Okul ve
Kurum Miidrirltiklerine
Milli
Mah.
,,\vr.rlrrlrLril-ei igin:Nlrrhsin BAgl-R gel' Dahili.l23
Rinasr,'Aksaray
Tlll.: 01g22136840
Elektronik Ag: http://aksarav.meb.gov.rrl
Faks: 03g2 2 I 36g 14
Il
Egitim Mild{irltigii YeniSanayi
t:-90Bul.No:47 Bkvalilik -lNolu Ilizrnct
c-lrosta : bi) gi islcmcgi r ck(r8fr;mcb,gov rr
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmtqttr. http://evraksorgu nreb.gov rr adresinden
B5a2-7e47-371f-b8c0-cbf4
koau ile teyit edilebilir
T.C.
milri Bcirivr nax,qNrrGr
insan Kaynaklan Genel Miidiirli.igi
Sayr : 68898891/9291348813
Konu : Aday O[retmenlerin
12.01.2016
Sevk Tehir iglemleri
ilgi:
di;;ii;;E'J*i""T[:'
Milli Savunma Bakanhfirnrn 28. r2.2or5
b) Milli Egitim TemelKanunu
a)
tarih ve 627 sayrh yazrsr
c) MSB Sevk Tehiri iglemleri Ydnetmeli[i
Bakanhfirmvabapb egitim kurumlannda aday dfiretmen olarak gdreve baglayanlaln
askere sevkleri gcireve bagladrklarr tarihten itibaren bir yrl sure ile tehir edilmekte iken, ilgi
(b) Kanunun 43'i.inci.i Maddesine eklenen 5'inci frkra ile (Ek Fillra l1312014-652815 md)
"Aday dfretmenler, en az bir yrl fiilen gahqmak ve Performans de[erlendirilmesine gcire
bagarrlr olmak gartlartnr sallamak kaydryla yaprlacak yazrhveya yazrh sdzlti srnavu gi.r.y.
hak kazanrrlar."stnavda baqanlr olanlar d[retmen olarak atanrr. Srnavda baqarrh olmayan
aday dlretmenler il iginde veya drgrnda bagka bir okulda gdrevlendirilerek bir yrhn sonunda
alttnct frkrada belirtilen deperlendirmeye tabi tutulurlar." Aday o[retmenlik stiresi sonunda
slnava girmeye hakkazanamayanlar ile tist tiste iki defa srnavda baganh olamayanlar aday
dgretmen unvanlnr kaybeder ve memuriyetle iligigi kesilir."htikmti getirildi!inden aday
dfretmenlik stiresinin azami iki yrlr oldugu tespit edilmigtir.
Bakanhgrm:zabaph egitim kurumlartnda aday cifiretmen olarak goreve baglayanlar
ilgi (c) Ydnetmelik esaslarrna gore sevk tehiri teklifinde bulunutmasitatinae aday
dfretmenlile bagladrklan tarihten 6nce yokrama kagagr veya bakaya durumunda
olmamalan, bu suglardan adli ceza almamrg olmalarr ve 35 yagrnr doldurduklan yrhn
sonunu
gegmemek gartryla askere sevkleri bir yrl srire ile tehir edilecek. Bunlardan
aday 6[retmenlik
sonunda yaprlacak stnavda bagarrh olmadrfir belirtilerek bir yrl daha sevk tehiri
uzatma
teklifinde bulunulmasr halinde bir yrl daha sevk tehiri iglemiyaprlaca[rna dair Milli
Savunma Bakanh[rnrn ilgi (a) yazrsr ekte gdnderihnigtir.
Bilgilerinizi ve gerefiini rica ederim.
hakkrnda
Bekir ERDOGAN
Bakan a.
Daire Bagkanr V.
EKLER:
l-Milli
Atatiirk
Savunma Bakanhlrnln yazrsl
(I
sayfa )
Rlv. 06648 KrzrlaylANKARA
A[: wwrv.meb.gov.l.r
Elektronik
c-posta: adsovad(alureb
_qov tr-
Bu evrak giivenli elektronik imza ile itnzalanmtgttr. http://evraksorgu.rneb
gov.rr adresinden
Ayrrntr| bilgi iqin: e.nf iCi
Tel: (0 312)4131377
Faks: (0
-1
l2)4lil038l
6198-ad30-3f16-af39-3a55
kodu ile teyir edilebilir
TASN|F DlSl
TASNIF DISI
T.C.
MITTi
SAWNIIA BAKANLTGI
ANKARA
Mly
: 9143ss0G1130-
KONU
62] -wesAl D.yd.sb.rsr g-Ert Ks
L'!
*-v-
j\ r&,- v
2J xat*zots
Ogretmentik Srajr yapanlarrn
Sevk Tehin lglernr
tritit-ui EGITIM BAIGNLIGI pERSoNEL GENEL MUD0RLUGuTvE
lLGl:
(a)
Mrtli Efrtim Temet Kenunu.
(b) MSB Sevk Tehiri lgbmlen y0netmet(jr
yszrh ve s0ztU srnava grrmeye hd kazanrrlar.Srnavda bagarrtr otmayan aday O$retmenler rl
ilerek bir ylrn gornrnda attrncl frkrada heliriilen
irmaya halt
rnr kaybeder
1i yr! oldulu
sa
gr
k
Goetmeliilrn i2'ncr raadderi, birinci frtrast a bendi
n sevtten ise. ba$h bulunduklan kurumlannrn
BakadrQrnca tespd edlecek sitrebr kadar tehr
,166tllk etalr s6nu,lda yaprlacak arnavdi bajOrrtr
teklifinda bulunutnasl halnde bk yrl daha ievk
fehiri iglena yapt lacaktrrArz edenrn.
rrNIIil SAWNMA MI(ANI NAMINA
Persond Albay
ASAL D.Bgk YrO
DAGITM
Gere{r
:
:
MEB Per Gn lrid.tu$Une
MEB Ozel OSr Kururnlerr Gn.Md.l0lune
C Planr
TASN|F D]SI
Ba{bntr Nolcarr U:m Mc Murei UML, (Tet Nu o3r2 .tO234J6)
TASNIF Dlgt

Benzer belgeler