btp 102 arasınav 2 cevaplar

Transkript

btp 102 arasınav 2 cevaplar
27.04.2009 BTP 102 ARASINAV 2 CEVAPLAR Tüm soruları cevaplayınız. Her soru 5p. 1. Sabit diskin modeline bağlı olarak plakalar, dakikada 4,200 ile 15,000 arasında değişen değerlerde dönüşler yapar. RPM olarak bilinen hız işte bu parçanın dönüş sayısını belirtir. 2. RAID nedir? Kullanım amacına bağlı olarak iki tipini açıklayın. RAID 0 (Striping) RAID 0 konfigürasyonu için min. 2 diske ihtiyaç duyulur. Örneğin iki tane 10 Gb’lık harddisk bağlandığında, bu iki disk tek disk imiş gibi davranır ve ikisinin toplam kapasitesi yani 20 GB’lık kapasite elde edilmiş olur. 2 veya daha fazla disk var ve bu disklerin birisindeki bilgiler, diğerine eş zamanlı olarak kayıt edilir. %100 veri güvenliği amaç edinilmiştir. Aniden disk çökerse, bilgilerin aynalandığı diskten dosyaları tekrar yeni ana diske kopyalayarak olay çözümlenebilir. 3. İşlemcide tamsayı olmayan hesaplamalarından sorumlu bölgeye floating point denir. 4. Seri ve Paralel portların kullanım amaçlarını ve aralarındaki farkları belirtin. Seri portlar ile paralel portların bir kıyaslaması yapılması gerekirse; seri portlar ile bilgilerin iletilmesi daha güvenilirdir. Çünkü bilgiler tek tek gönderilir. Tabii ki buna göre de yavaştır. Paralel portlar ise seri porttan çok daha hızlıdır. Çünkü bilgileri sekizerli paketler halinde gönderir. Bununla birlikte güvenilir bir veri iletimi sağlamazlar. Özellikle kablo uzunluğu arttıkça verilerin kaybolma riski doğar. 5. Bazı ses kartları ses kaydederken aynı anda ses de çıkartabilmektedir, ki bu tür ses kartları "full‐duplex" olarak nitelendirilir. Bir ses kartının aynı anda çıkarabileceği ses sayısına "polifoni" denir. 6. Bir işletim sisteminin bir disk veya bölümleri üzerindeki dosyalarının izlerini bulmak için kullandığı yapı ve yönteme dosya(lama) sistemi (filesystem) denir. 7.Uygulamada oluşan hataları veya çalışma adımlarını kontrol etmenize izin veren bilgilendirici dosyalara Log denir. Sabit diski kontrol eden komuta chkdsk (checkdisk) denir. Sabit diskteki hataları tarayıp düzeltme işlemi yapmak için kullanılan komut ise scandisk’dir. 8. Ethernet veri paketinin yapısı sabittir. Her paket şu dört bilgiyi içerir: Alıcının MAC adresi Gönderenin MAC adresi Gönderilecek veri'nin kendisi CRC kodu 9. Çeşitli işletim sistemleri, değişik dosya sistemleri kullanır. En çok bilinen dosya sistemlerini yazınız. ‐ File Allocation Table 16 (FAT16) 2. File Allocation Table 32 (FAT32) 3. New Technology File System (NTFS) 4. High Performance File System (HPFS) 10. MAC adresi nedir? Kısaca açıklayınız. Ethernet ağına dahil her cihaz ya da ethernet arayüzüne sahip her cihaz "node" olarak adlandırılır. Bilgisayarlara ethernet kartı takınca bir node haline gelirler, ancak ethernet girişi olan başka cihazlar da olabildiği için(router'lar mesela) genel kavram node'dur. Ethernet ağında sistemler birbirinden sahip oldukları MAC adresi ile ayırdedilirler. Her node veya basitçe her ethernet kartı dünyada eşi olmayan bir adrese sahiptir. Bu adres 48 bitlik bir sayıdır. 11. Diskin mantıksal bölümlerine partisyon (partition) denir. Diski mantıksal bölümlere ayırmaya da partisyonlama (partitioning) denir. Örnek olarak diski C: D: E: gibi sürücü harflerine göre bölümlemek gibi. 12 Ekran tazeleme hızı, Hertz birimi ile belirtilir ve ekrandaki görüntünün saniyede kaç kere yenilendiğini gösterir. Örneğin monitörünüz 60 Hertz ‘de çalışıyorsa gördüğünüz görüntü saniyede 60 kere yenilenir. 13. ”Jumper”” kullanarak 3
1
3 farklı tipte sabit disk ayyarlanabilir. TTipleri yazınız. 1
1‐Master 2
2‐Slave 3
3‐Cable Selec
ct 14. Bilgisayarrdaki dijital ses verileri çıkış birimlerin
1
ne aktarılırke
en ekran/ sess kartındaki D
DAC bu verileri analog sinyallere dön
nüştürüp sess kartının çıkışına gönderrir. ADC ise m
mikrofon veyya diğer müziik aygıtlarınd
dan alınan an
nalog ni dijital sinyyallere dönüşştürür. ses sinyallerin
1
15. Monitörd
de görünen kküçük noktalaara görüntün
nün en küçükk birimi olan piksel denirr. Çözünürlükk ise ekrandaaki g
görüntünün k
kaç pikselden
n oluşacağını belirler ve yyatay ve dike
ey çözünürlü
ük cinsinden belirtilir (800
0x600,1024xx768 g
gibi). 16. RAMDAC
1
C görüntü beelleğindeki veerileri analogg sinyallerine
e çevirerek m
monitör çıkışıına verir. Mo
onitörde k
kullanılan üç ana renk için
n de birer RA
AMDAC üniteesi vardır ve bunlar her ssaniye belirli bir sayıda gö
örüntü belleğğini tarayıp oradaaki verileri an
nalog sinyalleere dönüştürrürler. 1
17. FAT ve NT
TFS arasındaki farkları yazınız. Fat32 nin FAT16
6 ya göre bazı aavantajları 2tb büyüklüğe kkadar sabit diskk alanı destekle
2
er. ‐SSistemin kötü kkapatıldığını ottomatik belirlerr ve açılışta scaandisk otomatikk devreye girerr. ‐V
Veri koruma yö
öntemleri dahaa gelişmiştir ‐D
Daha küçük clu
uster alanı ile(4
4 kb) harddiskin
nizi daha verimli kullanmanızı sağlar. N
NTFS: Active dir
rectory ile ağ kaaynaklarını dah
ha iyi yönetir. D
Domain controller olan pc ler için gereklidir,, opsiyonel değğildir. File encryption((dosya şifrelem
me) ile dosyaların şifrelenmesiine olanak sağlar. R
Remote storage
e ile taşınabilir saklama alanlaarının yönetimiini gerçekleştiriir. H
Her kullanıcı için
n sınırlı disk ko
otası kullanımı ssağlar. B
Büyük disk alan
larına destek vverir. Büyük Harddisklerin NTFFS ile formatlan
nması verimi artıracaktır. U
Uzun dosya adla
arını destekler.. K
Kayıt tutan bir d
dosya sistemidiir Scandisk chkdisk gibi hata yön
netim araçlarınaa fazla gereksin
nim duymaz. D
Dosyalar 1kB lık
k cluster alanlarında detaylarıı ile bulunur ve
e kendi kendini optimize etme
e yeterliliği vard
dır. 1
18. Bir dosya sisteminin ü
üç temel işlem
mini yazınız. Mevcut ve boş aalanların yönettimi, M
D
Dosya ve dizinle
erin bakımı, H
Her dosyanın di
isk üzerindeki ffiziksel adreslem
mesinin bilinmesi. 19. PCIexpresss 8 GB/s hızzlarına ulaşab
1
bilen yeni neesil veriyolu ttürüdür. Veriyolundan faarklı olarak P
PCIexpress n
noktadan nok
ktaya seri baağlantıyı konttrol eden birr anahtara saahiptir. Bu baağlantılar anaahtardan bir yelpaze gibii a
açılır ve bilgiy
yi datanın gittmesi gerekeen cihaza yön
nlendirir. 2
20. Kutuları d
doldurunuz. USSB Firrewire / IEEEE1394
Ethe
ernet parrtisyon ADC cchkdisk d
dosya sistemi full‐duplex scandisk hertz çözünürlü
ük ekran rrefresh plakala
ar RPM
M piksel Log polifon
ni RAMDAC
C DAC PCIexpresss Floating P
Point