Hakkımızda - Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

Transkript

Hakkımızda - Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Hakkımızda
Aras EDAġ Türkiye‟nin doğusunda 70,007 km2‟lik geniĢ bir
coğrafyada yedi ilde elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Erzurum merkezli olarak Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve
Erzincan illerinde 880,303 abone ile 2 milyon vatandaĢa elektrik
ulaĢtırmaktadır.
Oldukça sert bir iklime sahip bu geniĢ
coğrafyada, müĢteri
memnuniyetinin artırılması ve bölgesel
kalkınmanın sürdürülmesinin can damarı
olan elektriğin kesintisiz ve kaliteli bir biçimde
sağlanması
için hizmet vermektedir.
Telefon : 0850 200 20 20
Belgegeçer : +90 (442) 242 27 80
E – posta : [email protected]
Web: arasedas.com
Şükrüpaşa Mahallesi Şıh Köyü Yolu
Üzeri 25050
Yakutiye / ERZURUM
Sosyal Medyamız:
facebook.com/arasedas
twitter.com/arasedascom
instagram.com/arasedas “
ARAS ELEKTRĠK
DAĞITIM ANONĠM
ġĠRKETĠ
2014
FAALĠYET RAPORU
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Tarihçe
Biliyor muydunuz?
1970
1799 Volta ,bakır ve çinko
disketleri üst üste koyup, her
disket arasına da asite batırılmış kumaş koyarak pili icat
etti.
Elektrik Sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve iĢletme bütünlüğünü
sağlamak amacıyla 15.07.1970 tarih, 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuĢ, imtiyazlı Ģirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dıĢında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satıĢ hizmetleri TEK bünyesinde
toplanmıĢtır.
1982
11 Eylül 1982 tarih, 17809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2705 sayılı yasa
ile belediye ve köylerle, bunların birlikleri ve diğer birliklerin elektrik hizmetlerine
iliĢkin tesis ve iĢletmeleri iĢletmeleri ve elektrik faaliyetleri TEK bünyesine dahil
edilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiĢtir.
1993
Elektrik hizmetlerinin daha etkili, daha verimli ve çağdaĢ bir Ģekilde sürdürülebilmesi amacıyla özelleĢtirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun
12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim Ġletim A.ġ.
(TEAġ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ) adı altında iki ayrı iktisadi Devlet TeĢekkülü olarak yeniden yapılandırılmıĢtır. 1994 yılında ise TEAġ ve TEDAġ
tüzel kiĢiliklerine kavuĢmuĢtur.
2004
Elektrik dağıtım ve perakende satıĢ sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluĢturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak, kamu mülkiyetindeki elektrik iĢletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle
elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleĢtirilmesine karar verilmiĢ, Türkiye
Elektrik Dağıtım A.ġ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı ÖzelleĢtirme Yüksek
Kurulu Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınarak, 21 farklı dağıtım
bölgesine ayrılmıĢtır. TEDAġ‟a ait olan Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt,
Erzincan, Kars ve Iğdır illerini içine alan hizmet sahasının Aras Elektrik Dağıtım
A.ġ olmasına karar verilmiĢ, bu tarihten itibaren Doğu Anadolu Bölgesinin elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getiren Ģirket Aras EDAġ ismini alarak yeni kimliğine kavuĢmuĢtur.
2013
28 Haziran 2013 tarihinde, özelleĢtirme ihale sonucunda Aras EDAġ Ġhalesini
kazanan Kiler Holding ve Çalık Holding Aras EDAġ‟ı devralmıĢtır. Aras EDAġ
yaklaĢık 815 bin abonesiyle elektrik dağıtım ve perakende satıĢ hizmetlerini yerine getirmekte, bünyesine katmıĢ olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde
yapmıĢ olduğu çağdaĢ değiĢikliklerle, abonelerine sürekli ve kesintisiz hizmet
sağlayan elektrik dağıtım Ģirketi haline gelmiĢtir.
1879 Thomas Alva Edison,
enkandesan yani akkor flamanlı ampulü icat etti. İlk
başta ,havası tamamen boşaltılmış cam balon içinde
burma pamuk ipliğini yakarak, yaklaşık 12 saatlik bir
aydınlatma elde etmiştir.
Daha sonraları bu pamuk
ipliğin yerini , metal aldı.
1881 İlk defa uluslararası
elektrik fuarında ,Graham
Bell in telefonu, Edison un
ampulü ve Siemens in tramvayı sergiledi.
1882 İlk defa 400 ampulden
ibaret bir elektrik şebekesi
kuruldu.
1881-1885 Yılları arasında
ilk elektrik hatları kuruldu.
1891 Bilim adamı Tesla ve
Westinghouse firması doğru
akım yerine alternatif akım
kullanılmasına karar verdiler.
20.yüzyıl
başlangıcında
elektrik enerjisi çok önemli
bir konuma geldi ve sanayileşme sürecinin vazgeçilmez
bir elemanı oldu.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Değerlerimiz
•İnsana Saygı
•Doğaya Saygı
•Bütünlük
•Müşteri ve Çalışan
Memnuniyeti
•Takım Çalışması
Aras EDAġ Genel Görünüm
•Etik
•Şeffaflık
Misyon
•Hesap Verebilirlik
•Girişimcilik
•Rekabetçilik
.
“Enerjimiz Her ġeye Yeter” parolasıyla çıkmıĢ olduğumuz bu yolda çalıĢanlarımızın sahip olduğu görev bilinci ve maksimum performansı sadece görev olarak değil müĢterilerimizle olan iliĢkilerimizi geliĢtirmek için kullanılmasını sağlayarak,
„ulusal hizmet‟ anlayıĢı çerçevesinde, sunduğu hizmetlerle, misyonu doğrultusunda devlete gelir sağlamak, hizmet alan kiĢi ve kurumlara en iyi hizmeti verebilmek
ve bu hizmeti ulusal ölçekte yaygınlaĢtırmak amacıyla günün koĢullarına uygun
olarak devraldığı görevi geliĢtirerek, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi kalıcı
bir elektrik dağıtım firması olmaktır.
Vizyon
Enerji sektöründe elde ettiğimiz baĢarılarımızı, müĢteri memnuniyetini ön planda
tutarak gelecek nesillere taĢımak ve oluĢturduğumuz kurum kültürü ile sektörde
takip edilen firmalar arasında yer alarak, tüm müĢterilerimize, dinamik bir ekip
çalıĢması dahilinde, geliĢen teknolojiyi ve çağdaĢ yönetim ilkelerini kullanıp kesintisiz kaliteli ve güvenli enerji sağlayarak, dağıtım hizmetleri sunumunda evrensel
marka olmaktır.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Yönetim Kurulu
.
YÖNETİM KURULU
ÜMİT KİLER
AHMET ÇALIK
İBRAHİM YILDIRIM
YUNUS NACAR
RIDVAN AKTÜRK
OSMAN SAİM DİNÇ
İCRA KURULU
GENEL MÜDÜR
FİKRET AKBAŞ
ÖZEL KALEM ŞEFİ
ASLI SALUR
YÖNETİCİ ASİSTANI
NAGİHAN ULUSU
GENEL MÜDÜR YARD.
(TEKNİK)
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI (MALİ)
YUSUF YAŞAR BABUR
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SALİH ŞENYURT
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KALİTE VE KURUMSAL
İLETİŞİM ŞEFLİĞİ
ORTAK HİZMETLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERZURUM İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SEYHAN SALUR
İBRAHİM İHSAN TELEK (V)
KUBİLAY ATAN
İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ (V)
CANAN İYİOPRUK
YÖNETİCİ ASİSTANI
MALİ İŞLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SİSTEM DONANIM
MÜDÜRLÜĞÜ
ELİF KARATAŞ
İBRAHİM İHSAN TELEK
GÖKHAN KARAKAŞ
MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZILIM VE PROJELER
MÜDÜRLÜĞÜ
NABİ AYDIN
MALZEME YÖNETİMİ VE
SATINALMA
MÜDÜRLÜĞÜ
YUSUF PARLAK
FİNANSMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇ YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE VE SATIN ALMA
MÜDÜRLÜĞÜ
IĞDIR İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ (V)
MEHMET ZİHİNLİ
HALİL AKYAĞCI
CBS ŞEFLİĞİ
EĞİTİM UZMANLIĞI
KARS İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HALİL AKYAĞCI
NURSEL ÇATAL
SİSTEM İŞLETME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YATIRIMLAR VE TESİS
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MÜŞTERİ TEKN. HİZM.
KOORD.
ELEKTRİK PİY. VE TARİF.
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HÜSEYİN ÖCAL
ÖNER SELEN
FATİH YERKAZAN
HALİL TOSLAK
İŞLETME ONARIM BAKIM
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE TESİS
MÜDÜRLÜĞÜ
MURAT ALPER GÜL
ŞEBEKE YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
DAĞ. TEKN.VE YAT.
PLAN. MÜDÜRLÜĞÜ
MÜŞTERİ TEKN. HİZM.
MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK PİY. VE TARİF.
MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNYAMİN YILDIRIM
AHMET AKGÜL
TAHAKKUK
MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ALAATTİN ATEŞAL
AĞRI İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ÖZGÜN ERSOYOĞLU
HÜSEYİN ÖCAL
BÜLENT GÜREL
SAFFET ÖNCÜL
İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ
GÜLHAN ACAR
VARLIK YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENERJİ KAYIPLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
MERYEM AKPINAR
ÖMER FARUK ÖZLER
BAYBURT İL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
METE KARSLIOĞLU
Organizasyon ġeması
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Türkiye’nin kırsal nüfusunun önemli kısmı bölgemizde bulunmaktadır.
 Bölgemizin geniĢ coğrafyasında, tarım ve
özellikle hayvancılık
önemli bir geçim kaynağı olarak dikkat çekmektedir.
Ġġ ALANI DAĞILIMI
 Tüketicilerimizin %68‟i
kent merkezlerinde
yaĢarken, hizmet
verdiğimiz
abonelerimizin %32‟si
ise
kırsal kesimde
yaĢamaktadır.
 Aras EDAġ olarak Türkiye‟nin en zorlu coğrafi
bölgelerine sahibiz .
HĠZMET ALANI
İL
İLÇE
BELDE
KÖY
VARLIKLAR
7
52
117
3,088
YÜZ ÖLÇÜM
ABONE SAYISI
71007 m2
880,303
DAĞITIM TRAFOSU
8677 Adet
KURULU GÜÇ
1.431 MVA
OG
26.391,84 KM
AG
25.722,73 KM
2014 KAYIP KAÇAK ORANI : % 26,21
2014 YILI TETAġ’TAN ALINAN ENERJĠ YÜZDESĠ: %82
2014 YILI PMUM’DAN ALINAN ENERJĠ YÜZDESĠ: %18
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Aras EDAġ Coğrafi Değerler
BÖLGE ADI
KAPSADIĞI ĠLLER
ARAS EDAġ
ERZURUM-KARS-AĞRI-ARDAHANIĞDIR-ERZĠNCAN-BAYBURT
ĠL*
ERZURUM
TOPLAM NÜFUS
766.729
YÜZÖLÇÜMÜ**
25.355(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
1893 (m)
ĠL*
KARS
TOPLAM NÜFUS
300.874
YÜZÖLÇÜMÜ
9.940(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
1750(m)
ĠL*
AĞRI
TOPLAM NÜFUS
551.177
YÜZÖLÇÜMÜ**
11.520(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
1640 (m)
ĠL*
ARDAHAN
TOPLAM NÜFUS
102.782
YÜZÖLÇÜMÜ**
5.157(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
2.200(m)
ĠL*
IĞDIR
TOPLAM NÜFUS
190.424
YÜZÖLÇÜMÜ**
3.546(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
858 (m)
ĠL*
ERZĠNCAN
TOPLAM NÜFUS
219.996
YÜZÖLÇÜMÜ**
11.747(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
1214(m)
ĠL*
BAYBURT
TOPLAM NÜFUS
75.620
YÜZÖLÇÜMÜ**
3.741(m2)
BÖLGENĠN DENĠZ SEVĠYESĠNDEN YÜKSEKLĠĞĠ
1550(m)
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Ġnsan Kaynakları
Fonksiyonlarımız

ÇalıĢanlarımızın motivasyonunu ve Ģirkete bağlılıklarını ön planda tutmak

ÇalıĢanlarımıza sürekli eğitim
ve kendilerini geliĢtirme olanaklarını sağlamak

ÇalıĢanlarımız için kariyer
planlaması yaparak verimliliklerini
en üst düzeye çıkartmak

ÇalıĢanlarımız arasında fırsat
eĢitliği yaratmak

ÇalıĢanlarımız için Ģeffaf ve
açık bir yönetim politikası izlemek

Ġnsan Kaynakları Politikası
ġirketimiz Modern Ġnsan Kaynakları Yönetim anlayıĢ ve felsefesini, ihtiyaç ve koĢullarının gerektirdiği doğrultuda esneklik sağlayacak biçimde benimsenmekte ve
uygulanmaktadır. Aras EDAġ‟ın bu doğrultuda, faaliyet alanı içerisinde, elektrik
dağıtım ve perakende hizmetlerini, müĢterilerine yeterli, kaliteli ve sürdürülebilir,
çevreye karĢı duyarlı, iĢ sağlığı ve güvenliğine uygun olarak hizmet sunmak temel
amacıdır. ĠK Sistemlerimiz ; GeliĢim, Güven, Adalet, Takdir, Takım ÇalıĢması,
Önemseme ve Etkin Liderlik anlayıĢ ve felsefesi üzerine kurulmuĢtur.
ÇalıĢanlarımızın, maddi manevi haklarının korunmasını gözetmek
Ġnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliĢtirmek temel ilkelerimizdir.
ARAS EDAġ;
GeliĢim; ÇalıĢanlarının geliĢimine yatırım yaparak, yeniliğe öğrenmeye ve geliĢime açık eğitim uygulamalarıyla, baĢarılı ve
güçlü lider havuzu oluĢturarak kiĢinin hem kendini hem de kendi yerini alabilecek kiĢileri eğitmesi ve geliĢtirmesini yönlendirmektedir.
Güven; Güvenli, sağlıklı, Ģeffaf, etik değerlerin yaĢatıldığı, iĢ ve özel yaĢam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iĢ ortamı
sağlamaktadır.
Adalet; ÇalıĢanlarımıza karĢı daima adil, dürüst davranarak ve onları her faaliyetimizde önemseyerek bağlılığını geliĢtirerek, iĢinden ve Ģirketinden memnun bir iĢgücüne sahip olmayı hedeflemektedir
Takdir; ÇalıĢanlarımızın Ģirketimize sağladıkları katkıların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin, arzu edilen davranıĢların
desteklenmesi, devamının sağlanması ve çalıĢma heyecanının, motivasyonunun yükselmesi açısından büyük önem taĢımaktadır.
Takım ÇalıĢması; Fikir üretecek, iĢ bitirme azim ve heyecanına sahip olacak, çevresi ile içte ve dıĢta iyi iliĢkiler kurabilecek, bilgili, becerikli çalıĢkan, sürekli geliĢen bir takım oluĢturmayı amaçlamaktadır.
Önemseme; ÇalıĢanlarımızın kurum kültürümüz içerisinde ayrı ayrı yeri bulunmakta ve kendilerini değerli hissetmeleri için
gerekli tüm faaliyetler özveri ile geçekleĢtirilmektedir. Kurumumuz çalıĢanlarına büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve
değerli olduklarını hissettirmektedir.
ARAS EDAġ çalıĢanlarının memnuniyeti ve verimli çalıĢması için de aynı hassasiyeti göstermektedir. ġirket bünyesinde
görev alacak personelin görevleri ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi, becerilerinin arttırılması iĢ doyumunun ve motivas-
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Ġnsan Kaynakları Politikası
Kİ Şİ SAYI SI
BAY-BAYAN DAĞILIMI
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
169
151
149
% 6 BAYAN
Yaş Ortalaması: 33,2
69
35
48
34
12
3
% 94 BAY
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 ve
üzeri
YAŞ ARALIĞI
ÇalıĢanlarımızın Cinsiyet Dağılımı
ÇalıĢanlarımızın YaĢ Ortalaması
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
17
3
5
2
4
270
EĞİTİM DURUMU
4
4
96
80
22
32
39
38
3
51
279
300
PERSONEL SAYISI
PERSONEL SAYISI
İLLERE GÖRE BAY BAYAN DAĞILIMI
250
194
200
167
150
100
50
11
19
0
KOORDİNATÖRLÜK
BAY
BAYAN
Çalışanlarımızın İllere Göre Cinsiyet Dağılımı
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ÖNLİSANS
ÖĞRENİM DURUMU
Çalışanlarımızın Öğrenim Durumu
LİSANS VE
ÜZERİ
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
ġebeke Bilgileri
31 aralık 2014 itibariyle og/ag havai/yeraltı hat, trafo, direk sayısı ve armatür bilgileri
ġirket Adı / Ġl Koordinatörlüğü
Tesisin Adı
Tesis
Cinsi
Tesisin
Özelliği
ARAS EDAġ
Hat Uzunluğu (Km)
OG
ARAS EDAġ
3. ġahıslar
Toplam
Havai Hat (km)
22.998,70
1738,300088
24.737,00
Yer Altı Kablosu
(km)
Toplam (km)
1.592,63
62,2
1.654,83
24.591,34
1800,500088
26.391,84
Havai Hat (km)
23.387,63
260,1
23.647,73
Yer Altı Kablosu
(km)
Toplam (km)
2.008,10
66,9
2.075,00
25.395,73
327
25.722,73
Adet
8.677
3.573
12.250
Güç(MVA)
1.431
1.029
2.460
Fiili Güç (MW)
2.214
Kapasite Kullanım Oranı (%)
40%
AG
Trafo
Teknik
Direk Sayısı (Adet)
642.733
23932
666.665
Armatür ve Lamba Sayısı (Adet)
204.567
0
204.567
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
ġebeke Bilgileri
A) OKSÜRE (Bildirimsiz)
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ
Tablo 3 Kesinti Süreleri ve Sıklığı
ĠMAR ALANI ĠÇĠ KULLANICI- ĠMAR ALANI DIġI KULLANICILAR
LAR
OG
AG
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
0,002283
0,687346
0,689629
1,051970
KAYNAK
SEBEP
ĠLETĠM
ĠLETĠM
DAĞITIM–
OG
DAĞITIM–
OG
DAĞITIM–
OG
DAĞITIM–
OG
DAĞITIM–
AG
DAĞITIM–
AG
DAĞITIM–
AG
DAĞITIM–
AG
OG
AG
TOPLAM
ġebeke
ĠĢletmeci- 0,002566 0,359775 0,362341
si
Mücbir
0,000000
Sebep
ġebeke
ĠĢletmeci- 0,127065 4,685061 4,812126
si
0,000213 0,000213
DıĢsal
Mücbir
Sebep
Güvenlik
ġebeke
ĠĢletmecisi
DıĢsal
GENEL TOPLAM
0,749549
7,592784
8,342333
13,154459
0,000164
0,000164
0,000377
0,000000
0,000000
0,010561
0,010562
0,010964
0,000000
0,000000
0,000402
0,000402
2,036030
2,036030
1,873986
1,873986
3,910015
0,000121
0,000121
0,002085
0,002085
0,002205
0,000000
0,000000
0,000161
0,006016
10,918919
18,136007
Mücbir
Sebep
Güvenlik
0,000000
0,000002
0,000000
0,005855
0,005855
7,217087
0,000161
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
ġebeke Bilgileri
B) OKSÜRE (Bildirimli)
Tablo 4 Kesinti Süreleri ve Sıklığı
ĠMAR ALANI ĠÇĠ KULLANICILAR
ĠMAR ALANI DIġI KULLANICILAR
KAYNAK
SEBEP
OG
AG
TOPLAM
OG
AG
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
ĠLETĠM
ġebeke
ĠĢletmecisi
0,002770
0,713908
0,716678
0,002083
0,852887
0,854970
1,571648
ġebeke
ĠĢletmecisi
0,061784
0,770202
0,831986
0,035724
1,235994
1,271718
2,103704
DAĞITIM–
OG
Güvenlik
0,000048
0,003976
0,004024
0,000082
0,011063
0,011144
0,015169
DAĞITIM–
AG
ġebeke
ĠĢletmecisi
0,216889
0,216889
0,170679
0,170679
0,387568
DAĞITIM–
AG
Güvenlik
0,005251
0,005251
0,001562
0,001562
0,006813
2,310074
4,084902
DAĞITIM–
OG
GENEL TOPLAM
1,774828
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
ġebeke Bilgileri
D)OKSĠK (Bildirimli)
Tablo 6 Kesinti Süreleri ve Sıklığı
ĠMAR ALANI ĠÇĠ KULLANICILAR
KAYNAK
SEBEP
OG
AG
ĠMAR ALANI DIġI KULLANICILAR
TOPLAM
OG
AG
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
ĠLETĠM
ġebeke
0,002326
ĠĢletmecisi
0,594114
0,596440
0,002022
0,752338
0,754360
1,350800
DAĞITIM–
OG
ġebeke
0,006081
ĠĢletmecisi
0,440367
0,446447
0,017442
0,426699
0,444140
0,890588
DAĞITIM–
OG
Güvenlik
0,000023
0,007952
0,007975
0,000012
0,003190
0,003202
0,011177
DAĞITIM–
AG
ġebeke
ĠĢletmecisi
0,178403
0,178403
0,110114
0,110114
0,288518
0,003209
0,003209
0,000490
0,000490
0,003699
1,312306
2,544781
DAĞITIM–
Güvenlik
AG
GENEL TOPLAM
1,232475
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Abone Profili
ĠL BAZLI ABONE ADETLERĠ
AĞRI
MESKEN
130.096
ARDAHAN
BAYBURT
ERZĠNCAN
42.919
37.132
111.727
5.998
5.723
ERZURUM
IĞDIR
KARS
281.253
53.211
86.976
19.946
44.464
10.844
17.672
TĠCARETHANE VE
DĠĞER
SANAYĠ
19.491
66
27
62
143
365
51
92
TARIMSAL
MA
42
-
153
441
149
17
88
776
731
1.840
2.989
868
1.469
49.720
43.801
134.097
329.220
64.991
106.297
SULA-
AYDINLATMA
TOPLAM
2.482
152.177
ABONE PROFİLİ 31.12.2014
890 806
11.155
124.138
SANAYİ
TİCARETHANE VE DİĞER
MESKEN
743.314
GENEL AYDINLATMA
TARIMSAL SULAMA
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Planlama Yatırım Proje
Bölgemiz yatırım ihtiyaçları ve öngörülen yatırım planları göz önüne
alınarak 2011-2015 uygulama dönemine iliĢkin dağıtım hizmeti yatırım harcaması her bir yıl için 69.836.087 TL olmak üzere toplamda 349.180.435 TL
olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 20.12.2011 tarihinde
onaylanmıĢtır. Ancak 26.09.2013 tarihli ve 4632/2 sayılı Kurul Kararı ile
2013, 2014 ve 2015 yılları için 1.000.000 TL dağıtım faaliyetine aktarıldığından yatırım tutarı toplamda 352.180.435 TL olarak değiĢmiĢtir.
2014 yılı içerisinde 125.228.335,57 TL yatırım harcaması gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢen yatırım harcaması tutarlarının il bazında dağılımları aĢağıda sunulmaktadır.
Yatırım programında önceliğimiz ġirketimiz sorumluluk alanında
bulunan tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji tüketimi sağlayabilmektir.
Bu nedenle Ģebeke iyileĢtirme, teknolojik altyapı ve müĢteri memnuniyeti
önceliklerimiz olmakla beraber hedefimiz tedarik sürekliliği ve teknik kaliteyi
maksimize edecek çalıĢmalarda bulunmaktır.
ĠL
AĞRI
ARDAHAN
BAYBURT
ERZİNCAN
ERZURUM
IĞDIR
KARS
GENEL MÜD.
GENEL TOPLAM
Yıllar Bazında GerçekleĢen Yatırım Tutarı*
2014
26.125.439,52 TL
5.473.199,75 TL
6.058.655,85 TL
12.215.410,96 TL
21.032.415,53 TL
11.088.520,26 TL
6.966.535,44 TL
36.268.158,26 TL
125.228.335,57 TL
Aras EDAŞ olarak
Türkiye’nin doğusunda yer alan bu
kadim coğrafyaya
her yıl 180 Milyon
TL yatırım yapmayı planlamaktayız.
Yatırımlarımızı öncelikle;
•Şebekenin iyileştirilmesi,
•Teknolojik altyapı,
•Kaliteli enerji arzı
ve Müşteri memnuniyeti,
alanlarında yapacağız.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Arızalanan Trafo Adetleri
ARIZALANAN TRAFO ADETLERĠ
Bölgesel gelişimi
takip ediyor ve
destekliyoruz...
•Aras EDAŞ olarak yaptığımız çalışmalar ile bölgemizin
gelişimini
hem destekliyor,
hem de yakından
takip ediyoruz.
•Yatırım planlamalarımızı
bölgemizin ivmeli
gelişimine göre ve
aynı hızla gerçekleştiriyor,
kaliteli ve kesintisiz
enerji tedariğine
büyük
önem veriyoruz.
2014
ĠLLER
ERZURUM
66
ERZĠNCAN
7
AĞRI
109
KARS
42
ARDAHAN
20
IĞDIR
20
BAYBURT
1
265
TOPLAM
ARAS EDAġ 2014 AG/OG ARIZA ADETLERĠ
ARIZA ADETLERĠ
AG
TOPLAM
OG
ERZURUM
10.637
5.931
16.568
ERZĠNCAN
1.768
3.228
5.014
BAYBURT
1.644
482
2.126
KARS
2.698
475
3.173
ARDAHAN
5.945
795
6.740
AĞRI
16.221
5.942
22.163
IĞDIR
7.832
2.162
9.994
TOPLAM
46.763
19.015
65.778
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Eğitim
ġirketimiz tüm çalıĢanlarına idari ve teknik eğitim aldırmak hedefi belirlemiĢ ve 2014 yılında hedeflediğimiz eğitim programlarına kesintisiz devam etmiĢ ve neticesinde ilk 6 ayda 1600 katılımcıya 40.000 saat eğitim
ve yılsonu itibari ile ise 4842 katılımcıya 77.666 saat eğitim verilmiĢtir.
Sahada görev yapan teknik personelimize Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği 88 kiĢiye EKAT belgesi aldırmıĢ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 01 Haziran 2005 tarihli ve 1943-7808 sayılı
talimatı gereği 57 kiĢiye EKAT yenileme eğitimi aldırmıĢtır.
ġirketimizin eğitim vizyonunda çalıĢanlarına kaliteli ve yeterli bir eğitim
vermek adına, profil olarak branĢında önde gelen uzman eğitimciler ile
çalıĢmayı tercih edilmiĢtir. Eğitime katılan çalıĢanlarımız konsantrasyonu
üst seviyede tutmak için fiziki imkanları çok iyi olan Atatürk Üniversitesinin konferans ve eğitim salonlarından ayrıca Genel Müdürlüğümüzde
bulunan Toplantı Salonlarından faydalanılmıĢtır. ġirketimizde 2014 Yılı
içerisinde düzenlenen eğitim programları aĢağıda sunulmuĢtur.
2014
Elektrik
Kuvvetli
Akım Tesislerinde Yüksek
Gerilim Altında çalışacak
teknik elemanlarının yetiştirilmelerini sağlamak, performanslarını ve verimliliklerini
artırmak için yapılacak eğitim faaliyetlerinin yönetimi,
ilkeleri, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi
ve sonunda belge verilmesi
ile ilgili esasları belirlemek
amacıyla 88 personelimiz
EKAT,
57
personelimiz
EKAT Yenileme eğitimine
katılarak toplam 12.978 saat
eğitim almıştır.
Teknik
personelin
(teknisyen, tekniker, mühendis) çalışma alanlarıyla ilgili
bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları ve geliştirmeleri amacıyla alanında
uzman eğitimciler tarafından
624
personele
toplam
10.470 saat teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.
Eğitim Türüne Göre Eğitim Süreleri
Personelin daha verimli çalıĢmaları, performanslarını olumlu yönde geliĢtirmeleri, daha iyi iletiĢim kurabilmeleri, yetkinliklerinin farkına varabilmeleri ve bu yetileri çalıĢma ortamına yansıtabilmeleri amacıyla 2.044 kiĢiye 22.850 saat
idari eğitim verilmiĢtir. ĠĢ ve Ġnsan iliĢkileri, MüĢterilerle Etkili ĠletiĢim, Resmi YazıĢma Kuralları, Finansal Analiz ve
Bilanço, Microsoft Office Programları vb. gibi kiĢisel geliĢim odaklı eğitimlerin yanı sıra zor iklim Ģartlarında araçların
verimli kullanılması, kaza vb. olayların önüne geçilmesi ve iĢletme giderlerinin düĢürülmesi amacı ile Ġleri ve Defansif
SürüĢ Eğitimi ve acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye, bir sağlık
kurumuna ulaĢtırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluĢabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmek amacıyla Sağlık Bakanlığı onaylı Ġlkyardımcı eğitimleri gibi hayati önem taĢıyan eğitimler de
verilmiĢtir.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Eğitimin Türü
Eğitim Yeri
Katılımcı
Sayısı
Eğitim Saati
(kişi*saat)
EKAT Eğitimleri
Erzincan Eğitim Merkezi
145
12.978
Teknik Eğitimler
Aras EDAŞ Genel Müdürlük
624
10.470
İdari Eğitimler
Aras EDAŞ Genel Müdürlük –A.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi
2.044
22.850
İş Güvenliği Eğitimleri
Aras EDAŞ Genel Müdürlük
2.029
31.368
4.842
77.666
Genel Toplam :
Mevzuat gereği ve personelin iş güvenliği
bilincini edinmesi, iş
güvenliği kurallarına
uygun olarak çalışması ve iş kazalarının en
aza indirilmesi amacı
ile 2.029 personele
toplam 31.368 saat İş
Sağlığı ve Güvenliği
eğitimi verilmiştir.
2014 yılı içerisinde
toplam 77.666 saat
eğitim verilmiştir. Bundan sonraki yıllarda da
Şirketimiz bir önceki
yılın eğitim saatini ve
kişi sayısını geçmeyi,
eğitim kalitesini en üst
seviyede tutmayı
amaç edinmiştir.
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
ARAS Elektrik Dağıtım A.ġ. tüm faaliyet alanlarında çalıĢanlarının sağlık ve güvenliklerini en üst düzeye çıkaracak iĢ süreçleri oluĢturmayı kurum kültürünün
öncelikli ilkesi olarak görmektedir. ġirketimiz çalıĢanlarıyla birlikte müĢterilerimiz ,
tedarikçilerimiz, çözüm ortaklarımızın da sağlık ve güvenlikleri bizim için önemlidir.
2014 YILI İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ
3
5
3
4
Dağıtım bölgemizde bulunan
yedi ilimizde sağlıklı ve güvenli işyeri ortamları oluşturmak , iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını azaltmak, çalışanlarımızı yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, karşı karşıya bulundukları mesleki risklere
yönelik bilinçlendirmek ilgili
risklere yönelik proaktif önlemler almak, iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması sağlamak için
2014 yılında
3
2
2
2
2

2029 personele toplam
31.368 saat ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği eğitimi verilmiĢtir.

Dağıtım bölgemizdeki 7
ilimizin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluĢturulmuĢ ve aylık olarak toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir.

Sağlık gözetimi kapsamında tüm çalıĢanlarımızın iĢe
giriĢ, periyodik muayene
ve tetkikleri yapılmıĢtır

ĠĢyerlerimizde ilkyardım ve
acil müdahale için revir
odaları oluĢturulmuĢtur.

Risk değerlendirmesi çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.

ĠĢyerlerindeki risklere göre
KKD‟ler ( KiĢisel Koruyucu
Donanım ) tespit edilerek
çalıĢanlara teslimatı sağlanmıĢtır.

Acil durum ekipleri ve acil
durum planları oluĢturulmuĢ ,ilgili yönetmelik gereği uygulamalar tamamlanmıĢtır.

Ramak kala olaylar ilgili
formlarla raporlanarak iĢ
kazası oluĢmaması için
gerekli önlemler alınmıĢtır.

ĠĢ kazalarının kök neden
analizleri raporlanarak ,
sıfır iĢ kazası hedefine
ulaĢmak için acil olarak
tedbirler alınmıĢtır.
2
1
1
1
0
0
0
2014 yılında 22 adet hafif yaralanmalı, 2 adet ağır yaralanmalı ve 1 adet ölümlü iş kazası meydana gelmiştir.
2014 Yılı ĠĢ Kazaları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
1
0
0
1
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
3
2
5
2
2
3
4
2
25
2014
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
Finansal Veriler
Gelir Tablosu DAĞITIM A.Ş 2014 Bilanço
AKTĠF
ARALIK
NET GELĠRLER
SatıĢların Maliyeti
BRÜT KAR
Ar-Ge Giderleri
Pazarlama, SatıĢ ve Dağ. Gid.
Genel Yönetim Gid.
VARLIKLAR
249.094.129
(126.713.849)
Dönen Varlıklar:
122.380.279
(144.046)
(176.266.174)
-
Nakit ve Nakit Benzeri Değ.
27.294.243
Ticari Alacaklar
46.745.436
Stoklar
20.692.324
Diğer Dönen Varlıklar
34.488.282
FAALĠYET KARI
Finansman gel / (gid) - net
Diğer gel / (gid)
(54.029.940)
(8.401.676)
3.908.061
Toplam Dönen Varlıklar
VERGĠ ÖNCESĠ KAR
Kurumlar Vergisi
(58.523.556)
-
Ticari Alacaklar
NET DÖNEM KARI
Amortismanlar
(58.523.556)
EBITDA
PASĠF
Ticari Borçlar
Alınan Avanslar
Diğer Kısa Vadeli Yük.
Toplam Kısa Vadeli Yük.
Maddi Duran Varlıklar
29.634.989
Maddi Olmayan Duran Var.
(24.394.951)
Diğer Duran Varlıklar
ARALIK
47.259
138.795.384
327.571
118.190.901
257.361.116
Uzun Vadeli Yük.
Bankalara Borçlar
Ticari Borçlar
Toplam Uzun Vadeli Yük.
YÜKÜM. TOPLAMI
157.486.679
-
157.486.679
414.847.795
Öz Sermaye
Sermaye
308.652.795
BirikmiĢ Karlar / (Zararlar)
(17.326.906)
Net Dönem Karı/Zararı
(58.523.556)
Toplam Öz Sermaye
TOPLAM YÜK. ve ÖZSERMAYE
129.220.285
Duran Varlıklar:
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yük.
ARALIK
232.802.334
647.650.129
53.387
13.794.880
504.543.189
38.388
Toplam Duran Varlıklar
518.429.844
TOPLAM VARLIKLAR
647.650.129
ARAS EDAġ FAALĠYET RAPORU
2014

Benzer belgeler