endobutton

Transkript

endobutton
ENDOBUTTON™ CL ULTRA
Daha geliflmifl güç ve sa¤laml›k sa¤layan
ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en
kuvvetli femoral tespiti sa¤lamaktad›r.
Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz
Ba¤ rekonstrüksiyonlar› için idealdir
Yeni, daha s›k› çapraz ba¤ konstrüksiyonu
ENDOBUTTON CL tespit sisteminden de daha sa¤lam
bir aral›ks›z sutür çembere sahiptir.
Klinik olarak baflar›s› kan›tlanm›fl
Etkili
Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan›lm›flt›r
Daha Dayan›kl›
Rakip ürünlere göre çok daha dayan›kl› oldu¤u
kan›tlanm›flt›r.*
Hissedilebilir “flipping” bildirimi
Tespit sisteminin yerine oturdu¤undan emin olunmas›n› sa¤lar.
ENDOBUTTON CL ULTRA üstün dayan›kl›l›k sa¤larken ayn› zamanda en az yer de¤iflimi gösterir.
50 N ile 250 N aras›nda döngüsel yük alt›nda displasman testi yap›lm›flt›r. (50 N = fizyolojik yük; 250 N = ani yük, düflme, vb.) Yüksek gerilme direnci(UTS),
döngü-sonras›,da ölçülmüfltür.
Sonuç: The ENDOBUTTON CL ULTRA Device Yüksek Gerilme Direncinde (UTS) RetroButton, ToggleLoc’dan daha iyi bir performans göstermifltir ve 50 N ve 250N
döngü sonras› yüklemede daha az displasman ve gerilme göstermiflt›r. (ÖÇB tamirinde displasman sonucunda gevseme meydana gelebilir)
*Veriler Smith & Nephew’da mevcuttur
Kod
Aç›klama
Kod
Aç›klama
72200146
ENDOBUTTON CL ULTRA 15 mm
72200839
CL Sistemi 25 mm
72200147
ENDOBUTTON CL ULTRA 20 mm
72200148
ENDOBUTTON CL ULTRA 25 mm
72200840
CL Sistemi 30 mm
72200149
ENDOBUTTON CL ULTRA 30 mm
72200841
CL Sistemi 35 mm
72200150
ENDOBUTTON CL ULTRA 35 mm
72200842
CL Sistemi 40 mm
72200151
ENDOBUTTON CL ULTRA 40 mm
72200843
CL Sistemi 45 mm
72200152
ENDOBUTTON CL ULTRA 45 mm
72200844
CL Sistemi 50 mm
72200153
ENDOBUTTON CL ULTRA 50 mm
72200154
ENDOBUTTON CL ULTRA 55 mm
013186
ENDOBUTTON, 40 mm x 12 mm
72200155
ENDOBUTTON CL ULTRA 60 mm
014868
ENDOBUTTON tape
72201206
ENDOBUTTON Direct 5 mm
7207315
Kanüllü Dril 4.5 mm
72201207
ENDOBUTTON Direct 6 mm
015185
ENDOBUTTON Derinlik Probu
72201208
ENDOBUTTON Direct 7 mm
72201209
ENDOBUTTON Direct 8 mm
72201210
ENDOBUTTON Direct 9 mm
ENDOBUTTON CL Pac içindekiler:
72201212
ENDOBUTTON Direct Holder
ENDOBUTTON CL ölçüm aleti
72201600
ENDOBUTTON Direct Scale
Kanüllü endoskopik drill 4.5 mm
7210080
ENDOBUTTON™ CL BTB 20 mm
7210081
ENDOBUTTON CL BTB 25 mm
7210082
ENDOBUTTON CL BTB 30 mm
7210083
ENDOBUTTON CL BTB 35 mm
7210084
ENDOBUTTON CL BTB 40 mm
7210085
ENDOBUTTON CL BTB 45 mm
7210086
ENDOBUTTON CL BTB 50 mm
7210087
ENDOBUTTON CL BTB 55 mm
7210088
ENDOBUTTON CL BTB 60 mm
72200134
XTENDOBUTTON Tespit Sistemi
7209216 ENDOBUTTON CL Pac
014396
2.4 mm x 10" Drill-Tip Guide Wire
014508
2.7 mm x 15" Drill-Tip Passing Pin
014477
Cannulated Bone Tunnel Plug
4.5 mm Kanüllü dril
Derinlik Probu
Yeni Sülün Sokak
No:15 Levent
34330 ‹stanbul
T: 0 212 284 64 34
F: 0 212 284 29 50
[email protected]
www.platogrup.com
Endoscopy
T 978 749 1000
Smith & Nephew, Inc.
F 978 749 1108
Andover MA 01810
USA
©2007 Smith & Nephew. All rights reserved.
www.smith-nephew.com
ENDOBUTTON™
Tespit Sistemi Ürünleri
Ço¤u zaman taklit edildi, hiçbiri benzetilemedi...
Femoral Tespitte Alt›n Standart
ENDOBUTTON Tespit Sistemi ve Cerrahi Tekni¤i,
90’lar›n bafl›nda kullan›ma sunularak, tüm dünyada
Ön Çapraz Ba¤ Rekonstrüksiyonu yapan cerrahlar
için femoral tespitte güvenilir ve rakipsiz bir çözüm
olmufltur.
Smith&Nephew yeni ENDOBUTTON ürünleri gelifltirerek farkl› beklentileri de
cevaplamaktad›r. ENDOBUTTON CL ULTRA ve ENDOBUTTON DIRECT ürün
grubuna yeni kat›larak femoral tespit sistemine yeni çözümler getiriyor.
Benzersiz, Rakipsiz...
Klinik olarak kan›tlanm›fl
10 y›ll›k klinik baflar›s›, 20’den fazla emsal gösterilen bilimsel makale ile desteklenmektedir.
Uygulama bölgesindeki iyileflmeyi destekler
Kortikal kemik yüzeyine yaslan›r.
Güçlü kortikal tespit
Kanselöz kemi¤in kalitesine ba¤›ml› kalmadan,
güvenli tespit yapar
Hissedilebilir “flipping”
Tespit sisteminin yerine oturdu¤undan emin
olman›z› sa¤lar
Kolay revizyon olana¤›
Standart cerrahi tekni¤i lateral insizyon ve
kemik rezeksiyonuna gerek kalmadan
endoskopik revizyon imkan› sa¤lar.
Gerçek endoskopik prosedür
‹kinci bir insizyona gerek yoktur.
Günümüzün en genifl kapsaml› femoral tespit çözümleri :
Tek-Tünel Yumuflak Doku Tespiti
Çift-Tünel Yumusak Doku Tespiti
Kemik-Tendon-Kemik Tespiti
ENDOBUTTON™ DIRECT
Titanyum ENDOBUTTON Direct tespit sistemi, daha
anatomik bir yerleflim elde etmek amac›yla daha k›sa
bir femoral tünel kullan›ld›¤›nda, tünel içindeki greftin
uzunlu¤unu art›rarak ideal bir çözüm sa¤lar.
Sutürsüz tasarlanm›flt›r
Greft do¤rudan tespit dü¤mesine ba¤lan›r ve tünel içindeki greft uzunlu¤unu maksimize eder.
Tek ad›mda drill sistemi
Cerrahi ifllem say›s› düflüktür.
Standart “flipping” tekni¤i kullan›l›r.
Di¤er ENDOBUTTON sistemleri ile ayn›d›r.
Birçok boyu mevcuttur.
5 mm – 9 mm aras›nda farkl› greft boyutlar›na uyum
sa¤lar.
ENDOBUTTON™ CL BTB
ENDOBUTTON CL BTB tespit sistemi ön çapraz ba¤
rekonstrüksiyonlar›nda son derece güvenilir kemiktendon-kemik tespiti sa¤lar.
Komplikasyonlar› ortadan kald›r›r
Vida sapmas›na, tendon greft y›rt›lmas›na ve posteriorda
patlamaya izin vermez.
Kesintisiz loop sistemi
Femoral kanalda (e¤er istenirse) daha posterior bir
yerleflime ve 360° kemik-greft temas›na olanak tan›r.
Farkl› greft boylar›na uyum sa¤lar.
Tek boyut olarak üretilen titanyum dü¤me farkl› boyutlardaki kesintisiz halka ile esnek kullan›m imkan› yarat›r.
XTENDOBUTTON™
Smith & Nephew XTENDOBUTTON™ Tespit Sistemi
herhangi bir Smith & Nephew ENDOBUTTON sistemi ile birlikte kullan›ld›¤›nda 6 mm’den 10 mm’ye
kadar femoral kanal› kaplar. Kortikal patlamalara
karfl› etkin bir çözüm olman›n yan›nda cerrahlara
çok çeflitli olanaklar da sunmaktad›r.
Ameliyat süresini k›salt›r.
Femoral kanal›n tamam› için sadece tek bir primer drill gerekir.
Pediatrik vakalar için düflük profilli tespit sa¤lar
Büyüme bölgesinden kaç›nmak için d›flar›dan-içeri drill olana¤› sa¤larken pul kullan›m ihtiyac›n› ortadan kald›rarak düflük profilli tespit yapar.
CL
Kesintisiz sutür halka, dü¤üm ihtiyac›n›
ortadan kald›r›r. Post veya vida-pul tekni¤i
için idealdir.
Tünel içine daha fazla greft al›r.
Greftin daha büyük bölümünün tünel içinde kalmas›n› sa¤lar.
Uyumlu
25 mm ile 50 mm aras›nda alt› boyu bulunur,
ENDOBUTTON™
Bu titanyum dü¤me, ENDOBUTTON devrimini
bafllatan orijinal endoskopik femoral yumuflak
doku tespitidir. Tek insizyon, yumuflak doku veya
kemik-tendon-kemik tespitinde kullan›l›r.

Benzer belgeler